Myndigheterna gjorde mer skada än nytta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Myndigheterna gjorde mer skada än nytta"

Transkript

1 AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV Avdelningen för socialt arbete och kriminologi Myndigheterna gjorde mer skada än nytta Tidigare våldsutsatta kvinnor om deras upplevelser av kontakten med myndigheter Harmanpreet Kaur & Marie Woxström 2021 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Socialt arbete Socionomprogrammet Examensarbete i socialt arbete Handledare: Pär Grell Examinator: Catharina Löf

2

3 Abstract Title: The authorities did more harm than good - Previously abused women about their experiences with authorities. Authors: Harmanpreet Kaur and Marie Woxström The aim of this qualitative study was to examine how previously abused women in Sweden have experienced the contact they had with authorities as a result of the violence they were exposed to. Data collection has taken place through seven interviews with previously abused women. The results showed that these women mostly had negative experiences with social services and the police. They wished that these two authorities had more knowledge about intimate partner violence. The results have been analyzed with theories about social support and trust. The women experienced a lack of social support and developed a low level of trust in the authorities. The results in this study are consistent with previous research regarding negative experiences of contact with the authorities. The discussion shows that it is important to improve the work with abused women so that more women dare to seek help. Keywords: intimate partner violence, experiences, police, social services, women.

4 Sammanfattning Titel: Myndigheterna gjorde mer skada än nytta - Tidigare våldsutsatta kvinnor om deras upplevelser av kontakten med myndigheter. Författare: Harmanpreet Kaur och Marie Woxström Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur tidigare våldsutsatta kvinnor i Sverige har upplevt den kontakt de haft med myndigheter i samband med våldsutsattheten. Insamling av data har skett genom sju intervjuer med tidigare våldsutsatta kvinnor. Resultatet visade att kvinnorna mestadels har negativa upplevelser av den kontakt de haft med socialtjänst och polis. De önskade att dessa två myndigheter hade mer kunskap om våld i nära relation för att kunna bemöta våldsutsatta kvinnor på ett bättre sätt. Resultatet har analyserats med hjälp av teoretiska utgångspunkter om socialt stöd och tillit. Kvinnorna har upplevt ett bristfälligt socialt stöd och utvecklat en låg tillit gentemot myndigheterna. Studiens resultat och tidigare forskning har visat sig gå i linje med varandra till stor del gällande negativa upplevelser av myndighetskontakten. I resultatdiskussionen framgår det att det är viktigt att förbättra arbetet med våldsutsatta kvinnor så att fler vågar söka hjälp. Nyckelord: kvinnor, polis, socialtjänst, upplevelser, våld i nära relation.

5 Förord Vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla informanter som ställde upp i vår studie. Tack för att Ni tog Er tid att besvara våra intervjufrågor och berätta om Era upplevelser. Vi vill även tacka vår handledare Pär Grell och våra kurskamrater som har bidragit med feedback under studiens gång. Vi vill även tacka varandra för ett bra samarbete och förståelse för att livet utanför studierna kan komma i vägen ibland. Denna studie har utförts gemensamt av oss studenter som har delat på ansvaret kring alla delar i studien. Högskolan i Gävle, juni 2021 Harmanpreet Kaur & Marie Woxström

6 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund Problemformulering Relevans för socialt arbete Syfte Frågeställningar Uppsatsens disposition Begreppsförklaring Våld i nära relation Olika former av våld Socialtjänsten Stöd Skyddat boende Kvinnojour Tidigare forskning Litteratursökningsprocessen Sammanställning av tidigare forskning Informellt stöd Våldsutsatta kvinnors kontakt med polisen Socialtjänstens insatser Våldsutsatta kvinnors upplevelser av socialtjänsten och polisen Tidigare forskning i relation till denna studie Teoretiska utgångspunkter Socialt stöd Tillit Tillämpning av teoretiska utgångspunkter Metod Forskningsdesign Tillvägagångssätt Urval av informanter Insamling av data Genomförande Analys av data Uppsatsens trovärdighet Validitet Generaliserbarhet Reliabilitet Etiska ställningstaganden Resultat och analys Presentation av informanter Upplevelser av kontakten med myndigheterna Socialtjänsten Polisen Stöd från andra aktörer Sådant som hade kunnat göras annorlunda... 29

7 7. Diskussion Studiens viktigaste resultat Jämförelse med tidigare forskning Resultatdiskussion Förslag till fortsatt forskning Referenser Bilagor Bilaga 1 Intervjuguide Bilaga 2 - Förfrågan om deltagande Bilaga 3 - Informationsbrev till informanterna Bilaga 4 - Information om samtycke... 46

8 1. Inledning och bakgrund FN definierar våld mot kvinnor som: varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i, eller troligen kommer att leda till, fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet. (Nationellt centrum för kvinnofrid [NCK], 2021). Våld mot kvinnor har blivit mer och mer uppmärksammat i Sverige under 2021, bland annat till följd av att fem kvinnor mördades av män mellan 30/3 och 17/4 (SVT nyheter, 2021). Det ökade våldet har gjort att detta problem uppmärksammats politiskt och i media. Socialstyrelsen har bland annat fått i uppdrag att under 2021 ge socialtjänsten ekonomisk möjlighet att förbättra arbetet med våld i nära relation (Regeringen, 2021). Mäns våld mot kvinnor ses i dagsläget som ett globalt samhällsproblem och mellan 30-60% av världens kvinnor har utsatts för fysiska eller sexuella övergrepp vid något tillfälle (NCK, 2021). År 2020 anmäldes fall av misshandel mot vuxna kvinnor och 1530 fall av grov kvinnofridskränkning (NCK, 2021). Av de anmälningarna om misshandel hade 80 % av kvinnorna en relation med förövaren. Socialstyrelsen (2021) framhåller att de vanligaste formerna av våld är fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt våld och försummelse. Dessa begrepp förklaras under kapitlet Begreppsförklaring. Oftast kombineras flera olika former av våld och det är sällan enstaka händelser, utan ett mer systematiskt mönster av våldsutövande. I 5 kap. 11 socialtjänstlagen (SoL) tydliggörs det att socialnämnden ska verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp samt att nämnden ska beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Det finns olika stödformer som ges till våldsutsatta kvinnor, och i regeringens proposition 2006/07:38 (2007) framhålls det att det från socialtjänstens sida kan handla om ekonomiskt bistånd, skyddade personuppgifter och skyddat boende. Vidare kan stödet även komma från kvinno- och brottsofferjourer. Utöver detta ges stöd från polisens sida i de fall våldet polisanmäls (NCK, 2017). Stödet kan bland annat handla om polisens samverkan med andra samhällsinstanser, säkerhetssamtal eller 1

9 larmtelefon för den utsatta kvinnan eller ansökan om kontaktförbud för förövaren vilket innebär att förövaren inte får kontakta individen på något sätt (Polisen, 2020). 1.1 Problemformulering Att bli utsatt för våld riskerar att ge konsekvenser på både den psykiska och fysiska hälsan, men det kan också ge sociala och ekonomiska svårigheter för den som blir utsatt (Statens Kommuner och Regioner [SKR], 2021). Våldsutsatta kvinnor har lagstadgad rätt att få hjälp och stöd från sin kommun, och stödinsatserna ska vara individuellt utformade efter varje kvinnas behov och förutsättningar (Jämställdhetsmyndigheten, 2020). Forskning visar att kvinnor som har kontakt med socialtjänsten i samband med sin våldsutsatthet ofta har negativa upplevelser av myndigheten i form av ett osympatiskt bemötande eller att de inte fått den hjälp de önskat alternativt behövt av socialarbetare (Ekström, 2016; Häggblom & Möller, 2007; Jones & Vetere, 2017). Även polisen har lågt förtroende hos våldsutsatta kvinnor, och det kan handla om att kvinnorna känt sig missförstådda eller upplevt en känsla av att inte bli tagen på allvar av polisen (Belknap et al., 2009; Pratt-Eriksson et al., 2014). Det finns inte särskilt mycket nationell forskning på detta område och därför vill vi göra denna studie för att få en uppfattning om hur läget kan se ut i Sverige idag. Något som inte framkommer särskilt mycket i forskning är hur kvinnorna själva upplever det givna stödet, vilket denna studie ämnar att uppmärksamma. I denna studie låter vi därför tidigare våldsutsatta kvinnor komma till tals angående hur de har upplevt kontakten med socialtjänsten och/eller polisen, och se vad som eventuellt kunnat göras annorlunda för att i framtiden kunna förbättra förutsättningarna för arbetet med våld mot kvinnor. 1.2 Relevans för socialt arbete Eftersom våld mot kvinnor är erkänt som ett globalt samhällsproblem (NCK, 2021) är det viktigt att förstå och ha kunskap om problemet samt att socialarbetare och polis ska bemöta våldsutsatta kvinnor på ett adekvat sätt. Det gäller även andra professioner, närstående och allmänheten. Genom att undersöka kvinnornas personliga upplevelser av kontakten med socialtjänst och polis är det möjligt att få en uppfattning om det finns något som redan fungerar bra samt om det finns något som dessa professioner kan göra annorlunda i sitt arbete med våldsutsatta kvinnor. 2

10 1.3 Syfte Syftet med studien är att undersöka hur tidigare våldsutsatta kvinnor i Sverige har upplevt den kontakt de haft med myndigheter i samband med våldsutsattheten. 1.4 Frågeställningar Hur upplever kvinnorna det stöd de fick av socialtjänst och/eller polis? Hade stödet kunnat utformats annorlunda, i så fall hur? 1.5 Uppsatsens disposition Denna studie är indelad i sju kapitel. Det första kapitlet börjar med en inledning till ämnet, problemformulering, studiens relevans för socialt arbete samt syfte och frågeställningar. Kapitel två beskriver de centrala begreppen i studien, kapitel tre redogör för litteratursökningsprocessen samt tidigare forskning, och kapitel fyra redogör för de valda teoretiska perspektiven. En redovisning om metodvalet sker i kapitel fem kring val av forskningsdesign, tillvägagångssätt vid urval av informanter och insamling av data samt studiens genomförande. Studiens trovärdighet och etiska överväganden diskuteras även i kapitlet. Resultat och analys redovisas i kapitel sex. Kapitel sju är det avslutande kapitlet som är diskussionsdelen och den innehåller en kort sammanfattning av resultatets viktigaste delar, en jämförelse mellan studiens resultat och tidigare forskning, en resultatdiskussion för att sedan avslutas med förslag till fortsatt forskning. 3

11 2. Begreppsförklaring I detta kapitel förklaras begreppen våld i nära relation, de olika formerna av våld och socialtjänst. Stöd, skyddat boende och kvinnojour är ytterligare begrepp som förklaras. 2.1 Våld i nära relation Våld i nära relation innebär att en individ blir utsatt för våld av en närstående som är en person som den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till (NCK, 2021). Våldsutövaren utsätter individen för våld för att utöva makt och kontroll i relationen, och kan vara allt från handlingar som är subtila till grova brott samt att de kan handla om allt från att bli förlöjligad till att bli utsatt för allvarliga hot (Socialstyrelsen, 2021). Att bli utsatt för våld i nära relation innebär att en person kan bli utsatt för olika former av våld, det kan handla om: fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt, latent våld samt försummelse (NCK, 2021; Socialstyrelsen, 2021). Kvinnor som upplevt våld i nära relation benämns som våldsutsatta i denna studie. 2.2 Olika former av våld Det fysiska våldet kan bestå av handlingar som leder till fysisk smärta, och exempel på sådana handlingar kan vara att rivas, nypas, knuffas, ta stryptag, våld med tillhyggen eller fasthållning (Moser Hällen & Sinisalo, 2018). Psykiskt våld innefattar både indirekta och direkta hot gentemot en individ, och gentemot andra människor i individens liv (Socialstyrelsen, 2021). Det kan vara att våldsutövaren dagligen kritiserar, ifrågasätter och kränker individen (Moser Hällen & Sinisalo, 2018). Den utsatte kan även bli isolerad från vänner och familj genom att våldsutövaren använder hot, och brutna överenskommelser kring umgänge med barn är också ett exempel på psykiskt våld (Moser Hällen & Sinisalo, 2018). Sexuellt våld innebär att en individ, mot sin vilja, blir tvingad till att utföra sexuella handlingar, spela in filmer för sexuella ändamål, tvingas ha oskyddat samlag, prostituera sig eller får sin sexuella integritet kränkt (Holmberg & Enander, 2010; Moser Hällen & Sinisalo, 2018). 4

12 Det materiella våldet riktas mot individens personliga ägodelar (Moser Hällen & Sinisalo, 2018). Det är de ting som har en känslomässig betydelse för den våldsutsatta som oftast är de saker som våldsutövaren väljer att förstöra (Moser Hällen & Sinisalo, 2018). Ekonomiskt våld ger sig uttryck genom att den våldsutsatta inte får kontrollera eller har insyn i sin egen ekonomi. Det kan också handla om att individen blir tvingad till att skriva på lån, teckna bolag eller äktenskapsförord mot sin egen vilja (Moser Hällen & Sinisalo, 2018; Socialstyrelsen, 2021). Latent våld visar sig genom kroppsspråk, underförstådda meningar och blickar (Moser Hällen & Sinisalo, 2018). Det latenta våldet kan uppstå efter en tidigare våldshändelse som har gjort att den våldsutsatta partnern blir tvingad till att anpassa sig på grund av rädsla, för att undvika att bli utsatt för andra former av våld (Moser Hällen & Sinisalo, 2018; Kvinnojouren Lund, 2021). Försummelse är den våldsform som har till syfte att skapa otrygghet eller skada individer som är i behov av vård och omsorg, genom att till exempel låta bli att ge en individ hens mediciner eller mat (Moser Hällen & Sinisalo, 2018; Socialstyrelsen, 2021). 2.3 Socialtjänsten Socialtjänstens uppdrag är hjälpa och stötta medborgare i kommunen (SoL, 2:1 ), och för att kunna göra det har myndigheten delats in i olika enheter. Enheter kan benämnas och delas in på olika sätt, i olika kommuner. Dessa enheter är uppdelade utifrån de grupper som lagstiftningen benämner som särskilda grupper som socialnämnden ska beakta (SoL, 5:1 11 ), och kan bestå av bland annat av enheter för stöd, vård och omsorg, barn och familjeenheten, vuxenenheten samt enheten för ekonomiskt bistånd (Timrå Kommun, 2019). Som våldsutsatt kan enheter för barn - och familj, vuxen samt ekonomiskt bistånd vara de delar av socialtjänsten som är aktuella (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer, 2014). Barn - och familjeenheten arbetar med att ge stöd och hjälp till barn som kan fara illa samt se till att de får växa upp under goda och trygga förhållanden, vuxenenheten arbetar med att erbjuda stödinsatser för vuxna som är i exempelvis missbruk eller varit utsatt för våld och enheten för ekonomiskt bistånd arbetar med att hjälpa individer som kan ha svårt att klara sin egen försörjning (Timrå Kommun, 2019). 5

13 I denna studie har vi utgått från barn och familjeenheten samt vuxenenheten då det är de enheterna som kvinnorna har nämnt vid insamling av data. Fortsättningsvis kommer vi att benämna dessa två enheter som socialtjänst. 2.4 Stöd Stödet som socialtjänsten kan erbjuda till våldsutsatta kvinnor kan variera men det kan vara att erbjuda behandling, stödsamtal, råd, praktiskt stöd i form av att ta kontakt med andra aktörer, erbjuda olika former av boenden, kontaktperson och ekonomiskt bistånd (Moser Hällen & Sinisalo, 2018). Att hjälpa och skydda människor är en av polisens uppgifter (Polislag, 1 ), vilket innebär att även polisen kan erbjuda stöd till våldsutsatta kvinnor. Det kan exempelvis vara larmtelefon, säkerhetssamtal eller kontaktförbud (Polisen, 2020). Mer om vad stöd innebär och vilka typer av stöd som kan ges till våldsutsatta kvinnor utvecklas i kapitlen om Tidigare forskning och Teoretiska utgångspunkter. 2.5 Skyddat boende Ett skyddat boende kan erbjudas till personer som är i behov av skydd på grund av hot, våld eller andra övergrepp (Socialstyrelsen, 2013; Moser Hällen & Sinisalo, 2018). Skyddade boenden kan vara rum i gemensamma boenden eller jourlägenheter (Moser Hällen & Sinisalo, 2018). På ett skyddat boende finns olika insatser, det handlar oftast om samtal och stöd för att hjälpa personen att förändra situationen. Det är socialnämnden som gör bedömningen och beslutar om en individ ska placeras på ett skyddat boende efter att ha utrett vilka behov som finns (Moser Hällen & Sinisalo, 2018). 2.6 Kvinnojour Kvinnojourer ingår i den ideella sektorn och är en ideell förening som erbjuder våldsutsatta kvinnor stöd i form av rådgivning, samtal, stödkontakter och skyddat boende (Moser Hällen & Sinisalo, 2018). Förutom att erbjuda skyddat boende, stöd och rådgivning arbetar kvinnojourer med att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor samt opinionsbildning. Kvinnojourerna i Sverige kan se olika ut beroende på antal medlemmar, den geografiska positionen, personal samt finansiering men alla har samma mål; att arbeta för ett samhälle som är jämställt och fritt från våld (Moser Hällen & Sinisalo, 2018). 6

14 3. Tidigare forskning I detta kapitel kommer först litteratursökningsprocessen att redovisas och därefter en sammanställning av tidigare forskning. Avslutningsvis kommer en redogörelse om hur tidigare forskning som har presenterats har för relevans för vår studie. 3.1 Litteratursökningsprocessen Sökprocessen av tidigare forskning har gjorts via databaserna SocIndex och Discovery. Inklusionskriterier som användes var publiceringsår och peer reviewed. Publiceringsåren bestämdes utifrån att vi ville hitta aktuell forskning men samtidigt inte riskera att gå miste om forskning som gjorts tidigare. Genom att läsa abstracten från de första 50 artiklarna kunde vi välja ut de artiklar som hade relevans för studien. Artiklar som valdes är både internationella och nationella. De valda artiklarna lyfter tidigare våldsutsatta kvinnor och deras beslut att lämna våldsutövaren, hur livet efter ett våldsamt förhållande kan se ut, vad kvinnorna upplevt som ett viktigt stöd i deras processer och kvinnors upplevelser kring kontakten med socialtjänst och polis. Via SocIndex har sökningar gjorts med sökorden women AND victims of violence AND moved on in life (6 träffar, 1 utvald) och women AND victims of violence AND support (706 träffar, 3 utvalda). Meningen: contributing factors for women to move on from an abusive partner (1659 träffar, 2 valda) har även använts. Resultatet av den sökningen var inte baserad på den sökta meningen, utan med hjälp av SmartText Searching som finns i databasen hittades artiklar baserade på de enskilda sökorden. Intimate partner violence or domestic violence or partner abuse AND support or help or care AND police (299 träffar, 1 vald) och abused women AND Sweden (47 träffar, 1 vald) har också använts. Via Discovery användes sökorden female or woman or girls AND experience of leaving an abusive relationship (235 träffar, 2 valda), women AND experience of leaving an abusive relationship AND Sweden (1 träff, 1 vald) samt abused women AND Sweden AND police AND support (5 träffar, 1 vald). Vi valde även att gå utanför databaserna och söka efter mer nationell forskning via referenslistor från tidigare C-uppsatser, som har skrivit om våld i nära relation. Vi hittade en rapport från Socialstyrelsen, två kartläggningar om hur arbetet med våld i nära relation har sett ut i ett av Sveriges län samt hur socialtjänsten arbetar med våld i nära relation i samma 7

15 län, och en avhandling om socialtjänstens stöd till kvinnor som har varit utsatta för våld i en nära relation. Artiklarna som exkluderats i sökningsprocessen gjordes utifrån dess syften som handlade om varför våldsutsatta kvinnor stannar kvar i våldsamma förhållanden och upplevelse av stöd utifrån myndighetsperspektiv, men även dubbletter exkluderades. Valet att använda oss av 17 artiklar togs dels på grund av det korta tidsspannet som denna studie har sträckt sig över, dels att vi upplevde att dessa artiklar gav en bred och nyanserad kunskap. 3.2 Sammanställning av tidigare forskning Följande text är en litteraturöversikt som kommer att presenteras utifrån fyra funna teman; informellt stöd, våldsutsatta kvinnors kontakt med polisen, socialtjänstens insatser samt våldsutsatta kvinnors upplevelser av socialtjänsten och polisen Informellt stöd Att få stöd i någon form kan vara en stor hjälp för att ta sig ur ett förhållande där kvinnan blir utsatt för våld och informellt stöd såsom familj, vänner och kyrkan är något som ofta betonas som värdefullt (Brosi et al., 2020; Baholo et al., 2015; Chadambuka & Warria, 2020; Häggblom & Möller, 2007; Jones & Vetere, 2017). Kvinnorna i studierna uttrycker att det informella stödet varit avgörande för att ha haft styrka till att lämna förhållandet och kunnat bygga upp ett nytt liv efteråt. Även Belknap et al. (2009) belyser det informella stödet. Enligt författarna är det ofta släktingar och vänner som upplevs som ett informellt stöd, följt av grannar och kollegor. Ofta upplevs det informella stödet som viktigare än det institutionella stödet, som kan vara exempelvis polis och socialtjänst Våldsutsatta kvinnors kontakt med polisen Många kvinnor anmäler sin förövare till polisen och i en studie av Lee et al. (2010) framkommer det att 78 % av kvinnorna i studien hade kontakt med polisen minst en gång under tiden de var våldsutsatta. I studien framkommer det även att ju allvarligare skador kvinnan drabbades av och ju mer begränsad hon blev av förövaren, desto mer kontakt hade hon med polisen. Lee et al. (2010) framhåller dessutom att ett kortare förhållande med förövaren innebar kontakt med polisen i högre utsträckning än för de kvinnor som hade haft ett längre förhållande med förövaren. Trots att en del kvinnor har kontakt med polisen finns 8

16 det många fall som aldrig kommer till polisens kännedom (Socialstyrelsen, 2016). Anledningar till detta är ofta att förövaren är just en närstående till offret men också på grund av att kvinnan kan tänka att polisen ändå inte kommer att kunna hjälpa henne, att hon inte tror sig orka genomgå en rättsprocess eller att hon är rädd för att utsättas för mer våld om hon anmäler (Socialstyrelsen, 2016) Socialtjänstens insatser Socialtjänsten kan tillhandahålla flera olika insatser till våldsutsatta kvinnor (Ekström, 2016). Det kan handla om stödsamtal med en socialsekreterare, hjälp med boende, stöd i föräldraskap för de kvinnor som har barn och hjälp vid kontakt med andra instanser i samhället. Kvinnorna behöver ofta ekonomiskt stöd då en del är låginkomsttagare men det kan även bero på att mannen styr över kvinnans ekonomi. Även praktisk hjälp kan vara aktuellt, så som att hämta saker från parets gemensamma bostad och få informations gällande vårdnad om barnen (Ekström, 2016). Stödet kan även vara en stöd- eller kontaktperson som kan följa med kvinnan på till exempel rättegång och besök hos polisen eller rena samtal som gäller våldsutsattheten då kvinnan ofta har ett behov av att prata om det hon upplevt (Ekström, 2016). Enligt Gustafsson (2016) och Westerlund (2015) kan skyddat boende, boende på HVB-hem (hem för vård och boende) samt vistelse på kvinnojour erbjudas till våldsutsatta kvinnor. Kvinnorna som utsatts för våld tenderar att bli mer självsäkra när de lämnat våldsutövaren och det finns två utmärkande faktorer till det; skyddsboenden och volontärstöd (Buchbinder & Karayanni, 2019; Choi et al., 2019). Författarna skriver att dessa stödformer ger kvinnorna en bättre förmåga att hantera stress. Dessutom leder detta till att kvinnorna börjar se sig själva som egna individer med egna rättigheter. Arbetet inom socialtjänsten ställer krav på lyhördhet, god kommunikation, respekt samt förståelse och enligt många våldsutsatta kvinnor är det av stor vikt att det första samtalet med en socialsekreterare känns bra för att kvinnan fortsättningsvis ska våga ta emot hjälp (Socialstyrelsen, 2016). Enligt Westerlund (2015) används riskbedömningsinstrument när det handlar om att bedöma risk och hot mot kvinnan samt behov av skydd för hennes del. Insatser sätts sedan in utifrån bedömningen som gjorts med dessa instrument. Informanterna som arbetar inom socialtjänsten i Westerlunds (2015) studie uppger att det är mycket viktigt att riskbedömningsinstrumenten används systematiskt och korrekt, annars används socialsekreterarens magkänsla för att sätta in insatser för kvinnan vilket upplevs mycket riskabelt av informanterna. Socialstyrelsen (2016) framhåller att socialtjänsten alltid har ett 9

17 ansvar att erbjuda hjälpinsatser till våldsutsatta kvinnor, oavsett om förövaren är dömd för brottet eller inte, eller ens polisanmäld. Från socialtjänstens sida finns ett visst missnöje när det gäller arbetet med våld i nära relationer (Westerlund, 2015). Personer som har en roll inom socialtjänsten och arbetar med våld i nära relation har intervjuats i Westerlunds (2015) studie, och i den framkom det att rutiner för arbetet inte följs på ett systematiskt sätt och att personalomsättningen är ett stort problem. Detta är bidragande orsaker till att våld inte alltid upptäcks, utan att det ofta upptäcks i samband med att den våldsutsatta kvinnan söker hjälp för något annat Våldsutsatta kvinnors upplevelser av socialtjänsten och polisen I flera olika artiklar uttrycker kvinnor en misstro och negativ inställning mot socialtjänsten; det kan handla om att de tidigare haft dåliga upplevelser av myndigheten (Ekström, 2016), att de känt sig bemötta på ett osympatiskt och icke hjälpsamt sätt av socialarbetare (Jones & Vetere, 2017) eller att kvinnorna blivit behandlade som offer (Häggblom & Möller, 2007). Andersen och Saunders (2003) lyfter att socialtjänsten och andra organisationer som arbetar med våld i nära relationer generellt sett behöver göra mer för att nå ut till kvinnorna och bedöma deras behov på ett korrekt sätt. Även Pratt-Eriksson et al. (2014) framhåller att det i socialtjänstens fall finns en misstro från våldsutsatta kvinnors perspektiv. I författarnas studie framkommer det att kvinnorna upplevt att de behandlats som ovärdiga, att deras åsikter inte varit viktiga, ett minskat självförtroende och att socialsekreterare inte brytt sig om deras lidande. Vidare upplevde kvinnorna sig förrådda av systemet och beskrev en känsla av att återuppleva våldet genom socialtjänsten. Detta bidrog till att kvinnorna kände att det inte var värt att söka hjälp för sin våldsutsatthet. Det finns även en misstro mot polisen när det gäller hur de arbetar med våld i nära relation (Belknap et al., 2009; Pratt-Eriksson et al., 2014). Polisen är en av de myndigheter som har lägst förtroende hos våldsutsatta kvinnor, och för de kvinnor som utsätts för det allvarligaste våldet upplevs polisen som mindre stödjande än för de kvinnor som utsätts för mindre allvarligt våld (Belknap et al., 2009). Våldsutsatta kvinnor förklarar i Pratt-Eriksson et al. (2014) studie att de känt sig missförstådda och inte tagna på allvar av polisen samt att polisen fick dem att känna sig sårade, besvikna och ensamma. 10

18 3.3 Tidigare forskning i relation till denna studie Efter att ha gått igenom dessa 17 artiklar har vi fått en bredare syn på betydelsen av informellt stöd men inte särskilt mycket på det professionella stödet, bortsett från att många tidigare våldsutsatta kvinnor är negativt inställd till socialtjänsten. Vi har fått kännedom om orsaker till misstron för socialtjänsten och polisen samt vilka insatser som de båda myndigheterna erbjuder. Tanken med studien var att genom frågeställningarna vidare undersöka vilket stöd som gavs till våldsutsatta kvinnor, vad som fungerat bra och vad som eventuellt kan förbättras inom socialtjänstens och polisens arbete med våldsutsatta kvinnor utifrån vad kvinnorna berättade om sina upplevelser av kontakten med myndigheterna. 11

19 4. Teoretiska utgångspunkter I detta kapitel kommer de teoretiska utgångspunkterna socialt stöd och tillit att redogöras för samt motiveras till varför de har valts. Avslutningsvis kommer en förklaring för hur socialt stöd och tillit har tillämpats i vår studie. 4.1 Socialt stöd Socialt stöd är stöd som en individ kan få utav vänner, familj, grannar, olika organisationer och föreningar (Hogan et al., 2002). Författarna skriver att socialt stöd kan komma från olika källor där vänner och familj är en naturlig källa. Stöd från den naturliga källan kallas för informellt stöd (Brosi et al., 2020; Baholo et al., 2015; Belknap et al., 2009; Chadambuka & Warria, 2020; Jones & Vetere, 2017). Organisationer som exempelvis socialtjänsten och polisen är formella källor, vilka ger formellt stöd (Hogan et al., 2002; Rose et al., 2000). Att få socialt stöd bidrar till en individs hälsa och möjlighet till att finna hanteringsstrategier för att hantera livssituationer som kan vara stressfulla (Rose et al., 2000). Det sociala stödet består av fyra stödformer (Cohen & Wills, 1985; Hinson Langford et al., 1997; Institutet för stressmedicin [ISM], 2017), och den första formen är instrumentellt stöd som innefattar praktisk hjälp och hjälp med materiella resurser. Det kan innebära direkta lösningar som exempelvis ekonomiskt stöd, fysisk hjälp eller hjälp med transporter (Cohen & Wills, 1985; Hogan et al., 2002). Informativt stöd i form av vägledning, information och rådgivning är den andra typen av stöd (Cohen & Wills, 1985; Hogan et al., 2002). Emotionellt stöd är den tredje typen av stöd vars huvudsakliga funktion är att tillhandahålla stöd som leder till att en individ känner omtanke, empati, tillit och uppmuntran (Hogan et al., 2002). Detta kan ske genom exempelvis att ha en specifik person som individen kan samtala med (ISM, 2017). Värderande stöd är den fjärde sortens stöd som bidrar till att hjälpa en individ att förstå hens värde, och att individen accepteras och uppskattas för den hen är, inte det som hen har gått igenom. Denna stödform bidrar till att öka individens självkänsla (House et al., 1985; Langford et al., 1997). I vår studie har instrumentellt, informativt och emotionellt stöd använts vid analysen då vi upplevde att socialtjänst och polis inte arbetar med värderande stöd. Stödet som våldsutsatta kvinnor får är avgörande för om de väljer att lämna sin våldsutövare och hur de väljer att hantera den traumatiska händelsen av att ha blivit våldsutsatta i en nära relation (Rose et al., 2000). Därför valdes socialt stöd som en teoretisk utgångspunkt till att 12

20 analysera resultatet då en av studiens frågeställningar avser att undersöka kvinnors upplevelser av stödet de har fått i samband med våldsutsattheten. 4.2 Tillit Begreppet tillit kan vara svårt att definiera med bara en specifik definition (Grosse, 2009), men kan jämföras med orden tilltro och förtroende (Blennberger, 2009). När det kommer till yrken som arbetar med att hjälpa andra är tillit en viktig och avgörande faktor (Jessen, 2010). Tillit utvecklas och uppstår i olika arenor i samhället såsom familj, skola och olika samhällsorganisationer. Tidigare erfarenheter som människor har kring tillit till andra är en bidragande faktor till om en individ kommer att välja att visa tillit för olika aktörer i framtiden (Blennberger, 2009; Lundåsen & Pettersson, 2009). Enligt Blennberger (2009) kan tillit delas in i social tillit, allmän social tillit samt systemtillit. Den tillit som finns mellan individer som känner varandra kallas för social tillit, tillit mellan människor som är inte är bekanta med varandra kallas för allmän social tillit och tillit mellan människor och organisationer, professioner eller institutioner kallas för systemtillit (Blennberger, 2009). I vår analys har vi valt att fokusera på systemtillit utifrån att studien avser att undersöka kvinnors upplevelser av den kontakt de haft med myndigheter. För att det ska kunna uppstå en systemtillit måste det finnas en tillit till de kunskaper som en profession eller institution besitter samt förtroende till att de som arbetar inom professionen eller institutionen vill, så långt de kan, hjälpa till att tillgodose behoven som kan finnas hos individen (Jessen, 2010). Motsatsen till tillit är misstro, och när det skrivs om tillit brukar det även skrivas om misstro. Att misstro någon innebär att det finns en brist på tillit (Blennberger, 2009). Misstro utvecklas, likt tillit, inom olika arenor i samhället utifrån samma premisser (Blennberger, 2009). Misstro uppstår när den enskilde känner en rädsla eller har förutfattade meningar om att individer inom olika arenor kommer att agera på ett sätt som är missgynnande för den enskilde (Blennberger, 2009). Att det finns en misstro till socialtjänst och polis är något som framkommit i tidigare forskning (Belknap et al., 2009; Ekström, 2016; Häggblom & Möller, 2007; Jones & Vetere, 2017; Pratt-Eriksson et al., 2014). Utifrån att studiens syfte var att undersöka tidigare våldsutsatta kvinnors upplevelser av den kontakt de har haft med myndigheter, närmare bestämt socialtjänst och/eller polis i samband med våldsutsattheten, upplevde vi att tillit och 13

21 misstro var teoretiska utgångspunkter som var aktuella att använda för att analysera resultatet kring kvinnornas upplevelser. 4.3 Tillämpning av teoretiska utgångspunkter Socialt stöd med fokus på instrumentellt stöd, informativt stöd och emotionellt stöd har använts för att analysera och lyfta fram vilka former av stöd kvinnorna har fått i samband med våldsutsattheten, samt vilket stöd de önskat att de hade fått. Med socialt stöd som teoretiskt perspektiv kunde vi även lyfta det som kvinnorna upplevt som gynnsamt respektive mindre gynnsamt stöd. Tillit användes för att analysera hur kvinnorna har upplevt den kontakt de haft med socialtjänsten och/eller polisen. Med hjälp av tillit med fokus på systemtillit samt misstro kunde vi få en bättre förståelse av kvinnornas upplevelser. 14

22 5. Metod I detta kapitel kommer studiens forskningsdesign, tillvägagångssätt, urval av informanter, insamling av data samt analys av data att beskrivas. Avslutningsvis kommer uppsatsens trovärdighet samt de etiska ställningstaganden som har tagits att diskuteras. 5.1 Forskningsdesign Bryman (2018) skriver att en forskningsdesign är som en ram som ska tydliggöra hur insamling av data samt analysering av data ska ske i en studie. Vi har utformat en kvalitativ forskningsdesign då vår uppsats bygger på en empirisk studie med syfte att undersöka hur tidigare våldsutsatta kvinnor i Sverige har upplevt kontakten de haft med myndigheter i samband med våldsutsattheten. Kvalitativa metoder kan ses som en passande metod för studier där människors egna berättelser lyfts fram, och kan ses som ett begrepp som innefattar olika metoder där bland annat intervjuer ingår (Ahrne & Svensson, 2015). Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer via mail för att samla in data som har bidragit till att besvara studiens frågeställningar. Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren utformar ett antal frågor som en guide, att frågorna kan ställas i den ordning som känns bäst då det inte finns någon specifik ordningsföljd och att möjligheten att ställa följdfrågor finns (Bryman, 2018). Vi hade en svårighet att bestämma vad för slags intervjuform mail ingår i, men vi ansåg att semistrukturerade intervjuer var det som efterliknade vårt utformande mest då en del informanter inte svarade på alla frågor, och att vi valde att mejla följdfrågor. En styrka med att använda sig av kvalitativa metoder är att det går att anpassa forskningsdesignen under processen då det finns en större flexibilitet när det kommer till att kombinera olika verktyg såsom att läsa litteratur, intervjua och analysera insamlade data än inom kvantitativa metoder (Ahrne & Svensson, 2015). En svaghet med kvalitativa metoder är att det kan finnas en svårighet i att veta om det som en informant berättar och menar, tolkas på ett liknande sätt av forskaren (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Utifrån att intervjuer med tidigare våldsutsatta kvinnor har genomförts vid insamling av data har uppsatsen fått en fenomenologisk ansats. Fenomenologi avser att studera sociala fenomen genom att försöka förstå individers upplevelser av verkligheten utifrån deras egen livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2014), vilket går i linje med vår studie. 15

23 Att koppla ihop teori och forskning är något som bidrar till att det insamlade materialet ses som någonting mer än bara en text (Svensson, 2015). Enligt författaren kan det leda till en förståelse av något eller ge en bild av hur något kan vara. Detta kan göras antingen utifrån ett induktivt synsätt som innebär att fokus ligger på resultat och därefter dras slutsatser utifrån teori, eller ett deduktivt synsätt där hypoteser formuleras utifrån valda teorier och därefter kommer resultat (Bryman, 2018; Kvale & Brinkmann, 2014). Ett ytterligare synsätt att använda sig av inom forskning, som vi har använt i vår studie är ett abduktivt synsätt som kan ses som en växelverkan mellan de induktiva och deduktiva synsättet, vilket innebär att insamling av empiri och teori påverkas av varandra (Larsson, 2005; Svensson, 2015). Valet att använda ett abduktivt synsätt gjordes utifrån att vi ville lägga vikten på de tidigare våldsutsatta kvinnornas egna perspektiv av kontakten de haft med myndigheter i analysen. 5.2 Tillvägagångssätt Urval av informanter Vid urvalsprocessen användes ett målstyrt urval som innebär att valet av informanter sker utifrån målet med studien samt på ett strategiskt sätt (Bryman. 2018). För att medverka i vår studie hade vi inklusionskriterier att informanterna skulle vara kvinnor som tidigare varit våldsutsatta i en nära relation, vara minst 18 år gamla och haft kontakt med socialtjänst och/eller polis i samband med våldsutsattheten. Dessa kriterier valdes då de går i linje med studiens syfte och frågeställningar. Valet av åldersgränsen 18 år sattes för att underlätta för oss själva vid inhämtning av samtycke då intervjuer med minderåriga kan kräva samtycke från vårdnadshavare (Källström Cater, 2015). I och med att studiens syfte var att undersöka hur tidigare våldsutsatta kvinnor i Sverige har upplevt kontakten de har haft med myndigheter i samband med våldsutsattheten ansågs det rimligt att ha med kriteriet om att kontakten ska ha varit avslutad för att kunna samla in data som kunde bidra till att besvara studiens syfte och frågeställningar. Facebookgrupper användes för att komma i kontakt med informanter. De grupper som var aktuella hade fokus på våld i nära relationer samt grupper som enbart tjejer fick vara en del av, och därmed blev det ett urval kring miljön att hitta informanter. I tjejgrupperna diskuterades livet i allmänhet; familjeliv, kärlek, yrke och ekonomi bland annat. Det gick inte att urskilja någon förbestämd inställning mot just myndigheter då detta inte var något som gruppen specifikt fokuserade på. I de grupper som fokuserade på just våld mot kvinnor fanns 16

24 huvudsakligen en negativ inställning mot myndigheterna, främst mot socialtjänsten. Detta var något vi hade i åtanke inför datainsamlingen. Att använda Facebookgrupper var ett val som vi ansåg vara passande då det är en stor plattform och på detta sätt kunde vi nå ut till många kvinnor. Antalet informanter som har använts i studien är sju. Att enbart använda oss av sju informanter beslutades då denna studie sträcker sig under en kort och begränsad tid Insamling av data Insamling av data har skett via intervjuer. Med intervjuer var förhoppningen att få en god förståelse för informanternas upplevelser och erfarenheter, vilket oftast är ett syfte med intervjuer som tillvägagångssätt (Kvale & Brinkmann, 2014). Den vanligaste formen av intervjuer är när intervjuaren och informanten möts fysiskt (Bryman 2018), men på grund av den rådande COVID 19 pandemin har intervjuerna genomförts via mail. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan datorstödda intervjusätt vara sådana som utförs via mail genom att skicka frågor till informanten och sedan få tillbaka svaren. Vi formulerade en intervjuguide (se bilaga 1) med så öppna frågor som möjligt, som utgjorde en struktur där bakgrundsfrågor ställdes först, därefter gick det över till frågor om stödet och slutligen ställdes avslutande frågor. Att använda sig av öppna frågor vid intervjuer ger informanter möjligheten till att kunna svara fritt på de frågor som ställs utifrån deras egna tankar och ord (Bryman, 2018), vilket var en anledning till att kvalitativa metoder i form av intervjuer valdes till denna studie. En nackdel som kan uppstå när öppna frågor formuleras är att datainsamlingen kan innehålla ett stort material där allt inte går att använda sig av (Bryman, 2018). Detta var något vi upptäckte när vi fick tillbaka intervjusvaren från informanterna, att svaren varierade mycket i innehåll. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att en fördel med mail som intervjuform är att den inte kräver transkribering då svaren på frågorna fås färdigskrivna. Det finns dock även nackdelar såsom att intervjuformen kräver att både forskare och informant besitter förmågan att skriva på ett begripligt sätt, att det blir en mindre detaljrikedom i svaren samt att det saknas interaktion då forskaren och informanten varken ser eller hör varandra (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi upplevde att det var relativt enkelt att förstå varandra genom mailintervjuerna, dock märkte vi att alla skrev på varierande sätt då en del informanter skrev mer begripligt än andra samt att vissa höll sig till frågorna mer än andra. 17

25 Intervjuer via mail upplevdes som en fördel av oss studenter då informanterna hade möjlighet att besvara frågorna när det passade dem och i den takt de ville inom den satta tidsramen. Valet att använda mail som intervjusätt gjordes, förutom av hänsyn till pandemin, utifrån att den valda målgruppen av olika anledningar kanske inte skulle känna sig trygga med att koppla upp sig via datorn eller kanske inte heller ville visa sig för oss studenter (jfr Kvale & Brinkmann, 2014). Genom detta tillvägagångssätt kunde de ändå göra sina röster hörda. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att en fördel med intervjuer via mejl är att det kan upplevas enklare att ta upp intima aspekter av informantens liv än vid en fysisk intervju Genomförande Det första vi gjorde var att kontakta administratörerna i fyra valda Facebookgrupper och gav information om studien samt frågade om tillåtelse om att ställa en intresseförfrågan till gruppmedlemmarna. När vi fick tillåtelse att publicera en förfrågan formulerade vi en intresseförfrågan om deltagande (se bilaga 2) som sedan publicerades i tre av grupperna, då vi inte fick något svar av den fjärde gruppens administratör. Intresseförfrågan innehöll kort information om studiens ämne och syfte, om oss studenter, vilka personer studien riktar sig mot, anonymiteten samt att intervjun skulle genomföras via mail. De kvinnor som var intresserade av att delta tog kontakt med oss via mail eller Messenger, och fick informationsbrev (se bilaga 3) samt information om samtycke (se bilaga 4) mailade till sig. Informationsbrevet innehöll en mer utförlig beskrivning av studiens syfte, medverkan, anonymitet, hantering och förvaring av insamlade data. Information om samtycke beskrev vad som gäller vid intervjuerna kring förvaring, anonymitet, medverkan och inhämtning av samtycke. Informanterna lämnade skriftligt samtycke genom att besvara mailet eller genom ett meddelande på Messenger. När samtycke var inhämtat fick informanterna intervjufrågorna mailade till sig, och fick även ett slutdatum när frågorna skulle vara besvarade och tillbakaskickade. Vi valde att sätta en tidsram på cirka 1,5 vecka för att ge informanterna tid till att besvara frågorna, men också för att det inte skulle gå alltför lång tid så att informanterna skulle glömma bort att besvara frågorna. När vi fick tillbaka intervjusvaren och läst dem, mailade vi de följdfrågor vi hade till respektive informant. 18

26 5.3 Analys av data En tematisk analys har använts vid bearbetning av det empiriska materialet som innebär att det insamlade materialet delas in i teman (Bryman, 2018). Att använda en tematisk analys bidrog till att vi kunde se återkommande teman och samband i det som de olika personerna berättade. Utifrån att vi använde mail som tillvägagångssätt behövdes inga transkriberingar göras, och vi kunde påbörja analysprocessen med att läsa igenom det insamlade materialet. Att lära känna sitt material är fördelaktigt då det redan vid det steget kan innebära att teman skapas (Braun & Clarke, 2006). Detta var något vi själva upptäckte efter att ha läst igenom materialet ett antal gånger. Nästa steg var att koda materialet, vilket Braun och Clarke (2006) förklarar som ett sätt att sortera sitt material. För att ha något att utgå ifrån vid start valde vi att använda oss av studiens frågeställningar: hur upplever kvinnorna det stöd de fick av socialtjänst och/eller polis? och hade stödet kunnat utformats annorlunda, i så fall hur? som huvudteman. Vi började med att koda insamlad data i två olika färger utifrån de två huvudtemana och därefter gjorde vi ytterligare en färgkodning som resulterade i att vi fann tre underteman; socialtjänst, polis och stöd från andra aktörer. 5.4 Uppsatsens trovärdighet Validitet Inom samhällsvetenskap syftar begreppet validitet på om den valda metoden undersöker det som är tänkt att undersökas i stället för att mäta, som validitet ursprungligen betyder (Kvale & Brinkmann, 2014). Larsson (2005) skriver att validitet är kopplat till forskaren och dennes förmåga att ifrågasätta, tolka och kontrollera det som har kommit till kännedom. För att öka validiteten i vår studie fokuserade vi på att utforma intervjufrågor som kunde hjälpa till att besvara studiens syfte och frågeställningar. Att utforma en intervjuguide innebar att alla informanter fick besvara samma frågor, som bidrog till att insamlade data blev direkt relevant till vår studies syfte och frågeställningar. Svensson och Ahrne (2015) skriver att ett ytterligare sätt för att öka validiteten i en studie är att vara transparent i sin text. Detta är något vi har eftersträvat i studiens olika delar genom att vara tydliga med att beskriva vilka beslut vi tagit och varför de har tagits. 19

27 5.4.2 Generaliserbarhet Svensson och Ahrne (2015) skriver att generaliserbarhet handlar om att ett resultat kan säga något om en större population eller en annan miljö (s. 26). I vår studie har vi intervjuat ett fåtal personer som inte blivit helt slumpmässigt utvalda, och inom kvalitativ forskning är möjligheten att generalisera resultat begränsad då denna form av forskning utgår från syftesbestämda och mindre urval (Bryman, 2018; Larsson, 2005). Även om vi i denna studie inte kan uppfylla kravet utifrån den definition som Svensson och Ahrne (2015) använder, upplever vi ändå att resultatet kan bidra till att skapa kunskap inom socialt arbete om hur tidigare våldsutsatta kvinnor i Sverige kan uppleva kontakt med myndigheterna i samband med våldsutsattheten. Denna kunskap kan bidra till att professioner, framförallt socialtjänst och polis, som möter våldsutsatta kvinnor får en inblick i hur kvinnor som söker hjälp kan uppleva kontakten Reliabilitet Frågor om ifall resultatet kan reproduceras av andra och om informanternas svar kommer vara detsamma under en intervju eller variera beroende på intervjuare hör ihop med reliabiliteten i en studie som syftar på tillförlitligheten och konsistensen kring resultatet (Kvale & Brinkmann, 2014). Likt generaliserbarhet är även kriteriet om reliabilitet svårt att fastställa då kvalitativa metoder avser att beskriva eller upptäcka fenomen (Larsson, 2005). Det vi som intervjuare kunde göra för att öka tillförlitligheten kring resultatet i studien var att informera informanterna om konfidentialitet kring intervjun samt det empiriska materialet som förhoppningsvis innebar att informanterna kunde känna sig trygga i att besvara de frågor som ställdes. Ett ytterligare val vi tog för att öka tillförlitligheten var att erbjuda kvinnorna intervjuer via mail. På så sätt blev kvinnornas svar anonyma. 5.5 Etiska ställningstaganden Då studien har avsett att undersöka ett känsligt ämne har det varit viktigt att ha haft olika etiska aspekter i åtanke. I denna studie har etiska dilemman diskuterats med utgångspunkten från Vetenskapsrådets (2017) fyra etiska krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de som deltar i en studie ska få information om vad studien handlar om samt att deltagandet är frivilligt (Vetenskapsrådet, 2017). Inför vår studie blev 20

28 informanterna informerade om studiens syfte redan vid förfrågan om deltagandet och fick utifrån det avgöra om de ville medverka. Ingen press sattes på informanterna att gynna studien då frågorna som ställdes enbart avsåg att besvara studiens forskningsfrågor samt att informanterna själva fick välja vilka frågor de ville besvara. Möjligheten att när som helst kunna dra tillbaka sin medverkan i studien förmedlades även till informanterna. Detta är något som går i linje med samtyckeskravet som innebär att deltagare i en studie ska kunna dra tillbaka sin medverkan när som helst (Vetenskapsrådet, 2017). Information om samtycke (se bilaga 4) formulerades inför studien för att informera informanterna om vad som gällde kring intervjuerna, och samtycke inhämtades skriftligt via mail eller Messenger innan intervjufrågorna skickades till informanterna. Enligt samtyckeskravet ska det även informeras om vilka risker som kan medfölja ett deltagande i en studie (Vetenskapsrådet, 2017). Vi som studenter visade medvetenhet om att det kunde bli påfrestande för informanterna att berätta om sina upplevelser och därmed valde vi att tillhandahålla kontaktuppgifter till bland annat kvinnojour, kurator/psykolog samt socialtjänst. Detta ifall informanterna kände behov av stöd efter intervjuerna. Frågan om hur det kändes att berätta om sina erfarenheter ställdes även för att ge informanterna känslan av att vi värnade om deras mående samt att de inte bara var ett objekt för forskning. Anonymiteten säkerställdes enligt konfidentialitetskravet som innebär att informanternas identitet inte ska gå att identifiera (Vetenskapsrådet, 2017), och denna studie innehåller inga personliga detaljer om informanterna som kan röja deras identitet. Känsliga detaljer har utelämnats och informanterna har fått slumpmässigt utvalda fiktiva namn i resultatet. Efter att ha publicerat förfrågan om deltagande i studien på Facebook var det många kvinnor i de olika grupperna som skrev kommentarer direkt i inlägget där de visade intresse för att delta i studien. Många skrev även långa kommentarer om sina egna bakgrunder och upplevelser av att vara våldsutsatt. Detta trots att vi skrev i inlägget att kontakt med oss skulle ske privat via mail eller Messenger. Vi upplevde det som problematiskt då anonymiteten inte säkerställdes från början, även om det var på deras egna initiativ att skriva kommentarerna. Därför valde vi att stänga av kommentarerna till slut för att förhindra att fler skulle skriva liknande kommentarer. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in inte får användas på ett sätt som påverkar informanten och får inte heller användas i exempelvis reklam (Vetenskapsrådet, 21

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström.

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström. Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström Våren 2014 Länsstyrelsens regeringsuppdrag Stödja samordningen av insatser som

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Studenters erfarenheter av våld en studie om sambandet mellan erfarenheter av våld under uppväxten och i den vuxna relationen

Studenters erfarenheter av våld en studie om sambandet mellan erfarenheter av våld under uppväxten och i den vuxna relationen Studenters erfarenheter av våld en studie om sambandet mellan erfarenheter av våld under uppväxten och i den vuxna relationen Silva Bolu, Roxana Espinoza, Sandra Lindqvist Handledare Christian Kullberg

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Ungdomar och riskbeteende

Ungdomar och riskbeteende Ungdomar och riskbeteende -professionellas erfarenheter från ungdomsverksamhet Institutionen för pedagogik/ikm Pedagogik med inriktning mot Mars 2006 ungdoms- och missbrukarvård Handledare: MBC 233 C-

Läs mer

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Socialnämnden 2014-12-04 2 (9) Inledning Vuxna personer som blivit utsatta för våld av eller utövat våld mot närstående är en viktig målgrupp i s arbete mot våld

Läs mer

Mansrådgivningen Jönköping. Mansrådgivningen Jönköping

Mansrådgivningen Jönköping. Mansrådgivningen Jönköping Mansrådgivningen Jönköping - ett alternativ till våld i nära relationer Dan Rosenqvist Leg. psykolog 0703-92 32 29 Kjell Nordén Skötare/leg. psykoterapeut 036-10 25 13 Mansrådgivningen Jönköping Få kontakt

Läs mer

KARTLÄGGNING. Kartläggningen av våld i nära relationer och hedersrelaterat våld i Bollnäs.

KARTLÄGGNING. Kartläggningen av våld i nära relationer och hedersrelaterat våld i Bollnäs. KARTLÄGGNING Kartläggningen av våld i nära relationer och hedersrelaterat våld i Bollnäs. Inledning Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och ett brott. I genomsnitt mördas 17 kvinnor varje

Läs mer

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden modell plan policy program Riktlinje för arbetet mot våld i nära relationer, barn regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2016-10-19 122 Ansvarig:

Läs mer

Litteraturstudie. Utarbetat av Johan Korhonen, Kajsa Lindström, Tanja Östman och Anna Widlund

Litteraturstudie. Utarbetat av Johan Korhonen, Kajsa Lindström, Tanja Östman och Anna Widlund Litteraturstudie Utarbetat av Johan Korhonen, Kajsa Lindström, Tanja Östman och Anna Widlund Vad är en litteraturstudie? Till skillnad från empiriska studier söker man i litteraturstudier svar på syftet

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Våld i nära relation. Hur ser det ut? Vem, när och varför?

Våld i nära relation. Hur ser det ut? Vem, när och varför? Våld i nära relation Hur ser det ut? Vem, när och varför? www.karlskoga.se Våld är ett svårt ord vem vill För oss är det viktigt att skilja på person och handling. Inget blir bättre av att man stämplar

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer (VINR)

Handlingsplan Våld i nära relationer (VINR) Handlingsplan Våld i nära relationer (VINR) GILTIG UNDER PERIODEN 2017-2019 Social- och arbetsmarknadsnämnden 2016-12-13 Innehåll...3 Inledning...3 Bakgrund...4 Handlingsplanens syfte och målsättning...4

Läs mer

Lägga pussel och se helhetsbilden - Ambulanspersonals upplevelser och hantering efter en påfrestande situation

Lägga pussel och se helhetsbilden - Ambulanspersonals upplevelser och hantering efter en påfrestande situation Lägga pussel och se helhetsbilden - Ambulanspersonals upplevelser och hantering efter en påfrestande situation Camilla Engrup & Sandra Eskilsson Examensarbete på magisternivå i vårdvetenskap vid institutionen

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

Anmälan När, hur och sen då?

Anmälan När, hur och sen då? Uppdrag Barn som far illa Region Skåne Åsa Gustavsson Kerstin Bergmark Utvecklare www.skane.se/barnsomfarilla Våra ledord Våga se, våga fråga & våga agera Anmälan När, hur och sen då? Hur säger man när

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

Att ställa frågor om våld

Att ställa frågor om våld Att ställa frågor om våld Personal inom hälso- och sjukvården har en nyckelroll när det gäller att upptäcka våldsutsatthet. Många, framför allt, kvinnor söker vård för akuta skador eller kroniska besvär

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Riktlinjer för Våld i nära relation

Riktlinjer för Våld i nära relation Riktlinjer för Våld i nära relation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderad Riktlinjer Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-01 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Katarina Haddon Castor, G/VOK/Ledning/

Läs mer

Våld mot äldre i nära relationer JOSEFIN GRÄNDE

Våld mot äldre i nära relationer JOSEFIN GRÄNDE Våld mot äldre i nära relationer JOSEFIN GRÄNDE www.josefingrande.se Våld och hälsa en befolkningsundersökning, Nationellt Centrum för Kvinnofrid 2014 10 000 kvinnor och 10 000 män 18-74 år Enkät Viktat

Läs mer

SAMVERKAN I SJU KOMMUNER

SAMVERKAN I SJU KOMMUNER SAMVERKAN I SJU KOMMUNER Regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Skr. 2007/08:39 Våld är en fråga om mänskliga

Läs mer

2013-05-06. Våld i nära relationer

2013-05-06. Våld i nära relationer Våld i nära relationer Dagens program 09.30 09.45 Inledning 09.45 11.30 Våldsutsatta, inklusive paus 11.30 12.30 Lunch 12.30 14.00 Barn 14.00 14.30 Fika 14.30 15.45 Våldsutövare 15.45 16.00 Avslutning

Läs mer

Handlingsplan för våld i nära relationer. Antagen av socialnämnden den 4 maj Dnr SN16/76

Handlingsplan för våld i nära relationer. Antagen av socialnämnden den 4 maj Dnr SN16/76 Handlingsplan för våld i nära relationer Antagen av socialnämnden den 4 maj 2016 53 Dnr SN16/76 Inledning Med våld eller andra övergrepp av närstående avses i detta sammanhang systematisk misshandel och

Läs mer

Kommunövergripande plan mot Våld i nära relationer

Kommunövergripande plan mot Våld i nära relationer Kommunövergripande plan mot Våld i nära relationer 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige, 135 Datum för antagande: 2015-11-30 1 Inledning Det finns en bred politisk enighet i Sverige om samhällets ansvar

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer SIDAN 1 Våld i nära relationer Projekt i Skarpnäck och Farsta stadsdelsförvaltningar 2010-12-01-2012-11-30 Ett stort folkhälsoproblem I 73 % av antalet anmälda fall av kvinnomisshandel har kvinnan känt

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Göteborgs Stads arbete med stöd till personer som utsätts för våld i nära relation. goteborg.

Stadsrevisionen. Projektplan. Göteborgs Stads arbete med stöd till personer som utsätts för våld i nära relation. goteborg. Stadsrevisionen Projektplan Göteborgs Stads arbete med stöd till personer som utsätts för våld i nära relation goteborg.se/stadsrevisionen 2 P R O J E K T P L A N Göteborgs Stads arbete med stöd till personer

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer Social resursförvaltning Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2014 2018 www.goteborg.se Innehåll Det här är en kortversion av Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer. I september 2015

Läs mer

Våld i nära relationer Riktlinjer

Våld i nära relationer Riktlinjer Riktlinjer Beslutad av: Kommunstyrelsen 130 Beslutsdatum: 2017-08-30 Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utvecklingsstrateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad: Diarienummer: KS/2017:267

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer Bilaga Dnr 3.1-0532/2011 Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012 2014 Förslag september 2011 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Förord

Läs mer

Kvinnors erfarenhet av våld. Karin Örmon

Kvinnors erfarenhet av våld. Karin Örmon Kvinnors erfarenhet av våld Karin Örmon 20160417 Definition mäns våld mot kvinnor (FN) alla former av könsrelaterat våld som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada alternativt lidande för kvinnor,

Läs mer

Till dig som vårdnadshavare som är en del av en utredning inom socialtjänstens

Till dig som vårdnadshavare som är en del av en utredning inom socialtjänstens Till dig som vårdnadshavare som är en del av en utredning inom socialtjänstens barn- och ungdomsenhet Informationsmaterial från socialtjänstens barn- och ungdomsenhet På barn- och ungdomsenheten inom Socialförvaltningen

Läs mer

Handlingsplan med riktlinjer avseende våld i nära relationer, människohandel och hedersrelaterat våld

Handlingsplan med riktlinjer avseende våld i nära relationer, människohandel och hedersrelaterat våld Handlingsplan med riktlinjer avseende våld i nära relationer, människohandel och hedersrelaterat våld 1. Bakgrund Ödeshögs socialnämnd antog 2012-12-18 ett kommunalt handlingsprogram för att uppmärksamma

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn Styrdokument 1 (8) 2016-10-28 Fastställd: Bildnings- och omsorgsnämnden 2016-11-15? Gäller för: Bildnings- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Enhetschef IFO Reviderad: 16-11-15 Dnr : 68080? Riktlinjer

Läs mer

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, vuxna ... Beslutat av: Socialnämnden

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, vuxna ... Beslutat av: Socialnämnden modell plan policy program Riktlinje för arbetet mot våld i nära relationer, vuxna regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2016-10-19 121 Ansvarig:

Läs mer

relationer VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Tove Corneliussen,, utbildningsledare, VKV

relationer VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Tove Corneliussen,, utbildningsledare, VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer 031 346 06 58 vkv@vgregion.se www.valdinararelationer.se/vkv Våld i nära n relationer Borås s den 22 mars-2011 Tove Corneliussen,, utbildningsledare,

Läs mer

Barn och ungas utsatthet för våld

Barn och ungas utsatthet för våld Barn och ungas utsatthet för våld Disposition för dagen Presentation av oss och VKV Regionala medicinska riktlinjer Vad är våld? Statistik Projekt UM Våldets konsekvenser Bemötande Hur kan frågor om våld

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation

Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation Handling 2016 nr 153 Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten

SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige,

Läs mer

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Värdegrund och policy för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Illustrationer: Moa Dunfalk En grundläggande beskrivning av SKR ges i organisationens stadgar, där det bland annat finns en ändamålsparagraf

Läs mer

FREDA. Standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer

FREDA. Standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer Välkomna! FREDA Standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer Utbildningens upplägg DAG 1 Introduktion till FREDA FREDA kortfrågor FREDA beskrivning Grupparbete

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-09-30 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

Vad är VKV? Hur arbetar vi? Information. Utbildningar. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

Vad är VKV? Hur arbetar vi? Information. Utbildningar. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära 031 346 06 58 vkv@vgregion.se www.valdinara.se/vkv Våld i nära n Borås s den 7 april-2011 Tove Corneliussen,, utbildningsledare, Lotta Nybergh,

Läs mer

Det som inte märks, finns det?

Det som inte märks, finns det? Det som inte märks, finns det? Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Kerstin Kristensen www.kvinnofrid.nu Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer. I majoriteten av fallen är det

Läs mer

Senaste version av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer

Senaste version av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm BESLUT +nspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) Avdelning mitt Cathrine Lauri cathrine.laurigivo.se Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Lever du i en. destruktiv relation. eller känner du någon du vill hjälpa?

Lever du i en. destruktiv relation. eller känner du någon du vill hjälpa? Lever du i en destruktiv relation eller känner du någon du vill hjälpa? Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att göra något mot

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med Se Sambandet! Det tycks finnas en osynlig barriär mellan de som arbetar med människor och de som arbetar med djur.

Läs mer

Svar på begäran om kompletterande upplysningar från IVO - Klagomål på handläggning från kvinnojour (Dnr /2014)

Svar på begäran om kompletterande upplysningar från IVO - Klagomål på handläggning från kvinnojour (Dnr /2014) Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-04-07 Diarienummer N139-0132/14 Sektor IFO-FH Mona Lundahl Davies/Lundby/GBGStad, Linda B Johansson/Lundby/GBGStad Telefon 031-366 70 40 E-post: mona.lundahl.davies@lundby.goteborg.se

Läs mer

Barn som upplevt våld- Socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning

Barn som upplevt våld- Socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-11-18 Handläggare Anna Forsström 08-508 25 085 Maj-Stina Samuelsson 08-508 25 623 Till Socialnämnden

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling Ankarets förskola Ht 2017 Innehållsförteckning 1. Varför en plan

Läs mer

Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv. Chrystal Kunosson Utbildare, NCK

Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv. Chrystal Kunosson Utbildare, NCK Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv Chrystal Kunosson Utbildare, NCK Mäns våld i heterosexuella relationer Köp av tjänster för sexuella ändamål Mäns våld mot kvinnor Våld i hbtrelationer Hedersrelaterat

Läs mer

Definition av våld. Per Isdal

Definition av våld. Per Isdal Definition av våld Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadat, smärtat skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att

Läs mer

Du har rätt till ett liv fritt från våld!

Du har rätt till ett liv fritt från våld! Blir du utsatt? Du har rätt till ett liv fritt från våld! Det är numera väl dokumenterat, både i forskning och annan litteratur, att det våld som män riktar mot kvinnor ofta har sitt ursprung i och finner

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09.

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09. Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09.38 Copyright: Nathalie Nordén & Carin Holmberg och Se Sambandet. Layout:

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens skyldigheter när barn befinner sig i utsatta livssituationer

Hälso- och sjukvårdens skyldigheter när barn befinner sig i utsatta livssituationer Hälso- och sjukvårdens skyldigheter när barn befinner sig i utsatta livssituationer Introduktionsutbildning i barnhälsovård Mars 2019 Ylva Thor distriktssköterska/utvecklare Kunskapscentrum barnhälsovård

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-11-20 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

Våld mot äldre. Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken

Våld mot äldre. Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken Våld mot äldre Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken Med våld mot äldre avses En enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av önskvärd/lämplig handling, som utförs

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN

FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN Barn i utsatta situationer behöver trygga sammanhang, med vuxna som uppmärksammar och agerar när något inte står rätt till. Men, vad kan man göra vid oro för att ett

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med ÖRS och Riksidrottsförbundets värderingar om glädje

Läs mer

Rutiner vid misstanke om att en medarbetare är utsatt för våld i nära relationer

Rutiner vid misstanke om att en medarbetare är utsatt för våld i nära relationer Datum 1 (6) Anne-Li Gustafsson, 2138 Rutiner vid misstanke om att en medarbetare är utsatt för våld i nära relationer Målgrupp: Chef, företagshälsovården och HR-funktionen Våld i nära relationer en arbetsgivarfråga

Läs mer

Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Dnr 4.1.1-43635/2013

Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Dnr 4.1.1-43635/2013 Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Dnr 4.1.1-43635/2013 Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, har erfarenhet av att ge skydd och stöd till

Läs mer

Anhörigstöd. sid. 1 av 8. Styrdokument Riktlinje Dokumentansvarig SAS Skribent SAS. Gäller från och med

Anhörigstöd. sid. 1 av 8. Styrdokument Riktlinje Dokumentansvarig SAS Skribent SAS. Gäller från och med Anhörigstöd Styrdokument Riktlinje Dokumentansvarig SAS Skribent SAS Beslutat av Förvaltningschef Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Gäller från och med Senast reviderad 2019-05-06 sid. 1 av 8 Innehåll

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med 1 Se Sambandet! Forskning visar att det finns samband mellan våld mot djur och våld mot människor. Det formuleras

Läs mer

Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift

Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift 1 Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift Temat för övningen är ett pedagogiskt tema. Övningen skall bland medstuderande eller studerande vid fakulteten kartlägga hur ett antal (förslagsvis

Läs mer

KVALITATIVA INTERVJUER

KVALITATIVA INTERVJUER KVALITATIVA INTERVJUER EN INBLICK I ATT GENOMFÖRA OCH ANALYSERA 7.4.2015 Elisabeth Hästbacka VARFÖR FORSKA OCH I VAD? Samhällsvetenskaplig forskning står ofta som grund för olika politiska beslut Genom

Läs mer

Studiehandledning. VPG10F Hälsopedagogik III (30 hp) Institutionen för pedagogik och didaktik. Delkurs 1: Pedagogikens forskningsfält

Studiehandledning. VPG10F Hälsopedagogik III (30 hp) Institutionen för pedagogik och didaktik. Delkurs 1: Pedagogikens forskningsfält Studiehandledning VPG10F Hälsopedagogik III (30 hp) Delkurs 1: Pedagogikens forskningsfält Delkurs 2: Vetenskaplig teori och metod III Hösttermin 2018 Kursansvarig: Marianne Teräs Institutionen för pedagogik

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012. VÄRDEGRUND Äldreomsorgen, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.1034 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 3 Värdegrund för vadstena kommuns

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 12 oktober, 2017 Jenny Vikman Maria Söndergaard Dialoga kompetenscentrum om våld i nära relationer Uppdrag: Erbjuda kunskapshöjande aktiviteter

Läs mer

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor REMISSVAR 2006-10-31 från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks Riksorganisationen

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Personer med missbruk/beroendeproblematik Katarina Andréasson 2015-03-17 o 18 Alkohol och våld BRÅs Nationella trygghetsundersökning (BRÅ, 2012) 74 % av männen som utsatts för misshandel

Läs mer

Utmaningar i fo rskolan

Utmaningar i fo rskolan Studiematerial Utmaningar i fo rskolan Att förebygga problemskapande beteenden Utgiven av Gothia Fortbildning, 2015 Författare: David Edfelt, leg. psykolog, provivus.se Handledning, utbildning och utveckling

Läs mer

Metod i vetenskapligt arbete. Magnus Nilsson Karlstad univeristet

Metod i vetenskapligt arbete. Magnus Nilsson Karlstad univeristet Metod i vetenskapligt arbete Magnus Nilsson Karlstad univeristet Disposition Vetenskapsteori Metod Intervjuövning Vetenskapsteori Vad kan vi veta? Den paradoxala vetenskapen: - vetenskapen söker sanningen

Läs mer

VIMMERBY KOMMUNS ARBETE MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

VIMMERBY KOMMUNS ARBETE MED VÅLD I NÄRA RELATIONER VIMMERBY KOMMUNS ARBETE MED VÅLD I NÄRA RELATIONER AMBITION OCH ARBETE 2017-2019 AMBITIONER KUNSKAP Alla anställda inom Socialförvaltningen skall ha grundläggande kunskap om våld i nära relationer. Alla

Läs mer

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN Jämställdhetsmålen En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet

Läs mer

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorg 2016 Analys och arbetet framåt

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorg 2016 Analys och arbetet framåt Brukarundersökning Individ- och familjeomsorg 2016 Analys och arbetet framåt Socialnämnden genomför vartannat år en brukarundersökning inom Individ- och familjeomsorgen, IFO. Under hösten 2016 genomfördes

Läs mer

Varför ska frågan om erfarenhet av våld ställas?

Varför ska frågan om erfarenhet av våld ställas? Utdrag ur NCK-rapport 2010:04 / ISSN 1654-7195 ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Varför ska frågan om erfarenhet av våld ställas? Anna Berglund, Elisabeth Tönnesen Varför ska frågan

Läs mer

Det är skillnaden som gör skillnaden

Det är skillnaden som gör skillnaden GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är skillnaden som gör skillnaden En kvalitativ studie om motivationen bakom det frivilliga arbetet på BRIS SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt

Läs mer

Spelproblem påverkar både spelare och närstående negativt

Spelproblem påverkar både spelare och närstående negativt Spelproblem påverkar både spelare och närstående negativt Spelproblem påverkar både spelare och närstående negativt Spelproblem kan medföra allvarliga konsekvenser, inte bara för personen med spelproblem

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

otrygg, kränkt eller hotad

otrygg, kränkt eller hotad Känner du dig otrygg, kränkt eller hotad av någon du lever nära? Eller känner du någon du vill hjälpa? Våld är som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att

Läs mer

Trakasserier och kränkande särbehandling

Trakasserier och kränkande särbehandling Trakasserier och kränkande särbehandling Alla medarbetare i Lunds kommun ska erbjudas en trygg arbetsmiljö där alla möts av respekt. I detta ingår att inte utsättas för kränkande särbehandling, sexuella

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer