Justering av avgifter för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och Lagen om tobak och liknande produkter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justering av avgifter för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och Lagen om tobak och liknande produkter"

Transkript

1 Social resursförvaltning Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0309/20 Handläggare: Peter Berg Telefon: E-post: Justering av avgifter för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och Lagen om tobak och liknande produkter Förslag till beslut Social resursnämnd föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa de föreslagna avgifterna för ansökan om serveringstillstånd och tillsyn i enlighet med bilaga till Social resursförvaltnings tjänsteutlåtande. Avgifterna ska gälla från och med den 1 januari 2021, se bilaga 1. Social resursnämnd föreslår kommunfullmäktige besluta att miljö- och klimatnämnden årligen får höja avgifterna enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) per den 1 oktober året innan. Avgifterna ska avrundas uppåt till närmsta hundratal. Social resursnämnd föreslår kommunfullmäktige besluta att miljö- och klimatnämnden årligen får höja avgifterna för folköl och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) per den 1 oktober året innan. Avgifterna ska avrundas uppåt till närmsta hundratal. Social resursnämnd översänder tjänsteutlåtandet med bilaga till stadsledningskontoret. Sammanfattning Syftet med förslag till reviderade tillstånds- och tillsynsavgifter är att uppnå full kostnadstäckning för tillståndsenhetens tjänster samt att avgifterna ska vara tydliga och säkerställa likabehandling. Tillståndsenhetens verksamhet finansieras helt av tillstånds- och tillsynsavgifter enligt tidigare beslut av kommunfullmäktige. Kommunen har enligt alkohollagens 8 kap.10 rätt att ta ut avgift för prövning av serveringstillstånd samt avgift för tillsyn av serveringsställen med serveringstillstånd. Avgifterna avser prövning av ansökningsärenden samt avgifter för tillsyn. Förvaltningen föreslår generellt höjda tillsynsavgifter. Till exempel så föreslås den fasta avgiften för tillstånd till allmänheten och slutna sällskap att höjas. Samtidigt föreslås den rörliga avgiften för tillståndshavare med låg alkoholförsäljning få en sänkt omsättningsbaserad avgift. I andra änden får de tillståndshavare med en hög alkoholförsäljning en höjd avgift. Förvaltningen bedömer att justeringarna är rimliga utifrån de insatser som krävs för tillsyn. Förvaltningen bedömer även att justeringarna är rimliga utifrån de ekonomiska förutsättningar som olika tillståndshavare agerar utifrån. Göteborgs Stad Social resurs, tjänsteutlåtande 1 (8)

2 Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtandet vilka avgifter som bör tillämpas för prövning av serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. Förvaltningen föreslår även en ändring av det index som ska användas vid uppräkning av tillsynsavgifter för folköl och elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Bedömning ur ekonomisk dimension Ekonomiska konsekvenser för sökande och tillståndshavare Förvaltningen föreslår generellt höjda tillsynsavgifter. Till exempel så föreslås den fasta avgiften för tillstånd till allmänheten och slutna sällskap att höjas. Samtidigt föreslås den rörliga avgiften för tillståndshavare med låg alkoholförsäljning få en sänkt omsättningsbaserad avgift. I andra änden får de tillståndshavare med en hög alkoholförsäljning en höjd avgift. Förvaltningen bedömer att justeringarna är rimliga utifrån de insatser som krävs för tillsyn. Förvaltningen bedömer även att justeringarna är rimliga utifrån de ekonomiska förutsättningar som olika tillståndshavare agerar utifrån. Avgifterna för sen serveringstid föreslås öka proportionerligt ju senare serveringstid serveringsstället har. Det innebär att serveringsställen som har serveringstider efter kl fram till kl får höjda avgifter. Förvaltningen bedömer att ett sådant avgiftsuttag stämmer väl överens med de skyddsaspekter som är förenade med alkohollagen. Avseende ansökningsavgifterna görs både höjningar och i vissa fall sänkningar. Justeringarna får ses i ljuset av att det behöver ske en anpassning till kostnadsökningar, men också till de faktiska utredningsinsatser som görs. Till exempel ändras avgift för utredning om ändrade styrelseförändringar från kr till kr medan utredning om ändrade ägarförhållanden ändras från kr till kr. Avgiften för cateringservering slopas helt. Generellt bedöms ansökningsavgifterna höjas något samtidigt som en omdisponering sker. Tillståndshavarna bedöms generellt få ett mer gynnsamt ekonomiskt läge eftersom förvaltningens arbete i stor utsträckning går ut på att stävja osund konkurrens. Kan förvaltningen utveckla sitt arbete och sina metoder kommer det att få positiva effekter. Ekonomiska konsekvenser för den egna verksamheten Tillståndsenhetens verksamhet finansieras genom avgifter, vilket regleras i lag. Enligt 8 kap. 10 alkohollag (2010:1622) har kommunen rätt att ta ut avgift för prövningen enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får också ta ut avgifter för den tillsyn som bedrivs i enlighet med 9 kap. alkohollagen. Senast förvaltningen gjorde en större översyn av avgifterna var 2011 i samband med att alkohollag (1994:1738) ersattes av alkohollag (2010:1622). Då beslutades om nya nivåer och ett antal nya avgiftskategorier infördes. År 2013 beslutades om ett fåtal mindre justeringar samt att avgifterna skulle indexeras enligt KPI (konsumentprisindex). Sedan dessa förändringar genomfördes har avgifterna halkat efter. KPI har visat sig vara ett ineffektivt indexeringsmått gällande avgiftstaxor. Den generella prisutvecklingen har inte motsvarat utvecklingen för lönekostnader etcetera som förvaltningen har. Göteborgs Stad Social resurs, tjänsteutlåtande 2 (8)

3 Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är enligt SKR Sveriges kommuner och regioner avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Bedömning ur ekologisk dimension Förvaltningen inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. Bedömning ur social dimension Genom noggrann tillståndsprövning och tillsyn ska barn och ungdomsmiljöer hållas fria från alkoholens skadeverkningar. Alkohollagen är en skyddslagstiftning där sociala hänsyn är vägledande framför ekonomiska hänsyn. Genom en aktiv tillsyn och förebyggande åtgärder ska tillståndsenheten förhindra att barn och unga vistas i serveringslokaler och får köpa alkoholdrycker innan de fyllt 18 år. Tillsynen ska även leda till att ungdomar över 18 år ska kunna dricka alkohol på ett serveringsställe under särskilt ordnade former. Genom samverkan med andra myndigheter ska tillståndsenheten arbeta mot olägenheter som sker inom restaurangbranschen. Samverkan Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) Bilagor 1. Förslag till nya ansöknings- och tillsynsavgifter Göteborgs Stad Social resurs, tjänsteutlåtande 3 (8)

4 Ärendet Social resursnämnd har att ta ställning till förvaltningens förslag om reviderade avgifter, enligt alkohollagen, från och med 1 januari Nämnden ska även ta ställning till förslaget om en ändring av det index som ska användas vid uppräkning av tillsynsavgifter för folköl och elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Beskrivning av ärendet Alkohollagen Alkohollagstiftningen har tillkommit för att begränsa alkoholens skadeverkningar och är i första hand en social skyddslagstiftning. Av detta följer att alkoholpolitisk hänsyn ska ha företräde när den ställs mot företagsekonomisk eller näringspolitisk. Lagstiftaren har genom olika bestämmelser i alkohollagen sett till att en kraftfull tillsyn över försäljningen av alkoholdrycker ska kunna utövas. Lagstöd för avgiftsuttag Kommunen har enligt 8 kap. 10 Alkohollagen rätt att ta ut avgifter för ansökan samt för tillsynen av alkoholförsäljning. Grunderna för avgiftsuttaget bestäms av kommunfullmäktige och följer de allmänna krav som finns beträffande kommunala taxor och avgifter. 8 kap. 10 Alkohollagen lyder enligt följande: Kommunen får ta ut avgift för prövningen enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl. Kommunens kostnad för tillstånd- och tillsynsverksamhet är självfinansierad utifrån de avgifter som tas ut i samband med tillsyn och tillståndsprövning. Kommunens rätt att ta ut sådana avgifter och nivån på avgifterna regleras i kommunallagen (KL) 2 kap. 5 och av den så kallade självkostnadsprincipen i 2 kap. 6. Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av självkostnadsprincipen. Vid beräkningen av självkostnaderna får alla relevanta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på kostnader är personalkostnader, material, utrustning, lokalkostnader med mera. Verksamhetens andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader räknas också med. Kommunala avgifter enligt självkostnadsprincipen behöver inte motsvara den exakta kostnaden i varje enskilt fall. Ett sådant system kan vara tillämpligt när det gäller exempelvis eltaxor, men är praktiskt olämpligt för ansökningsavgifter av olika slag. En uträkning av den exakta kostnaden i varje sådant ärende kan till och med medföra en fördyring av hela verksamheten. Regeringen har i propositionen rekommenderat att tillsynsavgifter enligt alkohollagen beräknas efter schablon och inte efter exakt kostnad. Schabloniserade avgifter förekommer inom andra områden och har accepterats i rättspraxis. Göteborgs Stad Social resurs, tjänsteutlåtande 4 (8)

5 Argument för avgiftshöjning Förvaltningen föreslår höjda avgifter för ansökningar om serveringstillstånd och tillsyn, enligt alkohollagen. Någon höjning har inte skett sedan år Antal serveringstillstånd har ökat och högre krav avseende tillsyn och samverkan vid tillsyn har tillkommit. Avgiftsnivåerna har halkat efter jämfört med övriga landet. Förvaltningens avsikt är att utöka resurserna både avseende ansöknings- och tillsynsdelen. Ansökan För nyansökningar krävs ett relativt omfattande remissförfarande där Polismyndigheten, Skatteverket, räddningstjänsten och i vissa fall miljöförvaltningen ingår. Remisshandlingar ska skickas ut, bevakas och remissyttranden skall inarbetas i beslutsunderlaget. Därtill görs en kreditupplysning av sökanden, såväl fysisk som juridisk person. I samband med en nyansökan utreds finansieringen av förvärvet. Detta är en komplicerad och tidskrävande uppgift, men är enligt lagstiftaren nödvändig för att motverka tillkomsten av serveringsställen som finansieras av illegala medel. Det tilltänkta serveringsstället ska innan beslut fattas besökas på plats. För vissa ärendetyper genomförs delar av ovanstående moment. Tillsyn Kommunens kostnader för tillsynen består av två delar. En administrativ inre tillsyn och en direkt kontroll på serveringsställen, yttre tillsyn. Den administrativa delen består i regelbunden kontroll av tillståndshavarnas löpande vandel, kontakter med andra myndigheter, planering av den yttre tillsynen, efterarbete med rapportering, kommunicering och utarbetande av beslutsunderlag för eventuella administrativa sanktioner. Det är rimligt att alla tillståndshavare är med och bidrar till denna del av kommunens kostnad. Förebyggande arbete Regeringen kommer att ta fram en ny ANDT-strategi (alkohol, narkotika, dopning och tobak) i samband med att den nuvarande strategin löper ut Regeringen har meddelat att fokus i den nya strategin kommer vara på narkotika. Den nya strategin ska också betona vikten av samverkan mellan myndigheter och hitta sätt att få den att fungera bättre. Tillståndsenheten kommer att utöka dialogen med tillståndshavare för att arbeta mot en narkotikafri restaurangmiljö. Arbetet ska ske i samverkan med Polismyndigheten. Myndighetssamverkan Tillståndsenheten samverkar med flera andra aktörer i olika konstellationer. Polismyndigheten, Skatteverket, Kronofogden, miljöförvaltningen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Stadsbyggnadskontoret, Gränspolisen, räddningstjänsten och andra tillståndsenheter är ett antal aktörer som Tillståndsenheten frekvent samverkar med. Samverkan syftar bland annat till att till att förhindra organiserad brottslighet, men samverkan kan även syfta till att underlätta för den enskilde i ärenden som rör handläggning av serveringstillstånd. Tillståndsenheten medverkar idag i samverkan med andra myndigheter i Göteborg kring osund konkurrens. Göteborgs Stad Social resurs, tjänsteutlåtande 5 (8)

6 Tillståndsenheten finns även med som en samverkanspartner i arbetet mot brottslighet inom olika branscher, bland annat restauranger och butiker i Göteborg. Gränspolisen är sammankallande myndighet för dessa tillsynstillfällen. På förekommen anledning deltar tillståndsenheten ofta med diverse olika insatser tillsammans med andra myndigheter. Analys mellan städer I ärendet har förvaltningen gjort en jämförelse med andra städer. Nedan redovisas ett antal typexempel som visar på skillnader mellan den taxa som föreslås gälla från och avgift för motsvarande ärendetyp i annan stad. Jämförelse av ansöknings- och anmälningsavgifter mellan olika städer, belopp i kr. Ärendetyp Stadigvarande nytt tillstånd Stadigvarande ändrat tillstånd Tillfällig ändring i tillstånd Tillfälligt tillstånd till allmänheten med upp till gäster Tillfälligt tillstånd till allmänheten med fler än gäster Tillfälligt tillstånd för provsmakning Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap (per ansökningstillfälle) Tillstånd för gemensamt serveringsutrymme Ärendetyp Ändrad styrelse eller operativt ansvarig Ändrade ägarförhållanden Påminnelseavgift restaurangrapport Göteborg Göteborg Stockholm Malmö Västerås Borås Helsingborg /dag /dag vid obetydlig omfattning /dag Göteborg 2020 Göteborg 2021 Stockholm Malmö Västerås Borås Helsingborg Göteborgs Stad Social resurs, tjänsteutlåtande 6 (8)

7 Jämförelse av tillsynsavgifter mellan olika städer, belopp i kr. Fast avgift beroende på typ av tillstånd Tillstånd Göteborg Göteborg Stockholm Malmö Västerås Borås Helsingborg Allmänheten Slutna sällskap Rörlig avgift beroende på försäljningen av alkoholdrycker Försäljning, kronor Göteborg Göteborg Stockholm Malmö Västerås Borås Helsingborg Upp till kr är avgiften 3 % av årsomsättning Den rörliga avgiften baseras på mängden inköpt alkohol omvandlat till 100 % ren alkohol och krogens öppettider. Den lägsta avgiften är kr och den högsta avgiften är kr. Rörlig avgift beroende på öppettider Serveringstid Göteborg 2020 Göteborg 2021 Stockholm Malmö Västerås Borås Helsingborg Tid till kl Tid till kl Tid till kl Tid till kl Förslag till övriga förändringar För att harmonisera avgifterna avseende folköl och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare med övriga avgifter som tillståndsenheten tar ut behöver en ändring göras från OPI index till PKV index. Göteborgs Stad Social resurs, tjänsteutlåtande 7 (8)

8 Förvaltningens bedömning Förvaltningen föreslår höjda avgifter för ansökningar om serveringstillstånd och tillsyn, enligt alkohollagen. Avgifterna ska gälla från och med den 1 januari Någon höjning har inte skett sedan Antal serveringstillstånd har ökat och högre krav avseende tillsyn och samverkan vid tillsyn har tillkommit. Avgiftsnivåerna har halkat efter jämfört med övriga landet. Generellt bedöms ansökningsavgifterna höjas något samtidigt som en omdisponering sker. Förvaltningen bedömer att justeringarna är rimliga utifrån de ekonomiska förutsättningar som olika tillståndshavare agerar utifrån. Med föreslagna avgifter som föreslås i detta tjänsteutlåtande kan förvaltningen effektivisera tillståndsprövningen, utveckla kvalitet i verksamheten samt arbeta aktivt tillsammans med andra myndigheter för att förhindra olägenheter och osund konkurrens i restaurangbranschen. Den föreslagna avgiftsändringen bedöms ge möjlighet till full kostnadstäckning för tillståndsenhetens avgiftsfinansierade verksamhet. Social resursförvaltning Michael Ivarson Förvaltningsdirektör Göteborgs Stad Social resurs, tjänsteutlåtande 8 (8)

Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088)

Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum 2019-03-27 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 3 april 2019 Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) Förslag

Läs mer

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2015-03-31 Nämnden för arbete och välfärd Avgifter för och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) beslut Nämnden för arbete och välfärd beslutar att anta förslaget till nya er och hos kommunfullmäktige

Läs mer

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen ÅKF: 2017:12 Dnr: ATVKS 2017-00615 064 Antagen: Kommunfullmäktige 92, 2017-10-25 Reviderad:- Dokumentansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD Tjänsteskrivelse 1(6) Ulrika Söderlund 2011-09-05 Översyn av taxor och avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel (Dnr SMN2011/277)

Läs mer

Förslag till ändrade tillstånds- och tillsynsavgifter för kommunens serveringstillstånd och restaurangtillsyn enligt alkohollagen

Förslag till ändrade tillstånds- och tillsynsavgifter för kommunens serveringstillstånd och restaurangtillsyn enligt alkohollagen MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum 2018-06-12 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 19 juni 2018 Förslag till ändrade tillstånds- och tillsynsavgifter för kommunens serveringstillstånd och restaurangtillsyn

Läs mer

2 Avgift enligt denna taxa ska betalas för handläggning och andra åtgärder vid tillsyn och prövning enligt ovanstående lagar.

2 Avgift enligt denna taxa ska betalas för handläggning och andra åtgärder vid tillsyn och prövning enligt ovanstående lagar. Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria Fastställd av Kommunfullmäktige 2017-11-23

Läs mer

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag:

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2010-09-20 Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. Förslag till beslut Socialförvaltningens förslår att socialnämnden lämnar följande förslag till

Läs mer

Översyn av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen

Översyn av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen 1 (6) Sociala nämndernas stab Urban Soneryd Telefon: 021-39 11 27 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Individ- och familjenämnden Delges Kommunstyrelsen Översyn av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen. samt

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen. samt D.nr: 2017.2561 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen samt Taxa för tillsyn avseende tobak, vissa receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Beslutas av: Kommunfullmäktige

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Alla ovanstående Uppföljande kontroll vid avvikelser. timavgift Avgift tas ut för nedlagd kontrolltid enligt

TJÄNSTESKRIVELSE. Alla ovanstående Uppföljande kontroll vid avvikelser. timavgift Avgift tas ut för nedlagd kontrolltid enligt TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-10-05 Diarienummer KS/2018:386 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL OJUSTERAT Avgifter för serveringstillstånd samt kontrollavgifter för tillsyn KS-2015/552

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL OJUSTERAT Avgifter för serveringstillstånd samt kontrollavgifter för tillsyn KS-2015/552 Kommunstyrelsens arbetsutskott 159 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-10-05 Avgifter för serveringstillstånd samt kontrollavgifter för tillsyn KS-2015/552 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. KS

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 10 Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. KS 2015-412 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Avgifter för serveringstillstånd, tillsyn av tobak och folköl, vissa receptfria läkemedel, samt ny taxa avseende e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Avgifter för serveringstillstånd, tillsyn av tobak och folköl, vissa receptfria läkemedel, samt ny taxa avseende e-cigaretter och påfyllningsbehållare Miljö- och byggnadsförvaltningen TAXA Beslutande Kommunfullmäktige 173 2017-11-28 1(5) Dnr 2017/001152-706 Beteckning MBLAFS 2017:8 Handbok Giltighetstid 2018-01-01 Aktualitetsprövning/revidering senast

Läs mer

taxa modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi

taxa modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi modell plan policy program regel riktlinje rutin taxa taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter strategi............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige

Läs mer

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Fastställd av Kommunfullmäktige:

Läs mer

Taxa för alkohol, tobak och vissa receptfria läkemedel

Taxa för alkohol, tobak och vissa receptfria läkemedel Taxa för alkohol, tobak och vissa receptfria läkemedel Fastställd av: Karlskoga kommun KF 2017-11-14 171 Storfors kommun KF 2017-12-14 71 Innehåll er allmänt... 2 Ansökningsavgifter... 2 Tillsynsavgifter

Läs mer

Ansöknings- och tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd.

Ansöknings- och tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21, 51 Ansöknings- och tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd. Revisionshistorik: Ersätter avgifter för ansökan och tillsyn antagna av kommunfullmäktige 2012-12-17.

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn av alkohol, tobak och andra liknande produkter, samt receptfria läkemedel. Gäller från och med

Taxa för prövning och tillsyn av alkohol, tobak och andra liknande produkter, samt receptfria läkemedel. Gäller från och med Taxa för prövning och tillsyn av alkohol, tobak och andra liknande produkter, samt receptfria läkemedel Gäller från och med 2019-07-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2019-06-24, beslut KF 84 Allmänna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Borås Stads Författningssamling. Rättslig grund. Inledande bestämmelser. Fastställd av Kommunfullmäktige Gäller fr.o.m.

Borås Stads Författningssamling. Rättslig grund. Inledande bestämmelser. Fastställd av Kommunfullmäktige Gäller fr.o.m. Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Fastställd av Kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2018-11-28 266 KS 343/18 Avgiftstaxa gällande tillämpning av alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare,

Läs mer

Avgifter enligt alkohollagen 2010:1622 samt tobakslagen 1993:581 (SBU 12) Bilaga KS 2013/47/1-2

Avgifter enligt alkohollagen 2010:1622 samt tobakslagen 1993:581 (SBU 12) Bilaga KS 2013/47/1-2 Avgifter enligt alkohollagen 2010:1622 samt tobakslagen 1993:581 (SBU 12) Bilaga KS 2013/47/1-2 ~~~ SALAlaga KS 2013/47/1 ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOll SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-02-12

Läs mer

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Ansöknings- och tillsynsavgifter Styrdokument Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter för folköl Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.08) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 250

Läs mer

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria 1 (5) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 9 Uppdateras: Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Förslag till ny Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och

Förslag till ny Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och Förslag till ny Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och Antagen av tobakslagen kommunfullmäktige 125/2018 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen 2018-09-27 Sida

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-10-25 259 KS 348/17 Avgiftstaxa gällande tillämpning av alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Beslut

Läs mer

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Dnr 2017-00016 «Nämnden för arbete och välfärd» Avgifter för och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Förslag till beslut Nämnden för arbete och välfärd beslutar att anta förslaget till ändring av vissa

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622)

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) 2016-11-28 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) Taxa för tillsyn enligt tobakslagen (SFS 1993:581) samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730) Fastställd

Läs mer

Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd

Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd Styrdokument Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd Katrineholms kommuns författningssamling (KFS 4.08) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 169 Giltighetstid från 2017-01-01 och tillsvidare

Läs mer

Styrdokument. Dokumenttyp. Reviderad av

Styrdokument. Dokumenttyp. Reviderad av 1(7) Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt Alkohollagen, Tobakslagen, lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Styrdokument

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö Inledning Alkohollagen är en skyddslag. Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet

Läs mer

Taxa för bygg- och miljönämndens handläggning och tillsyn enligt alkohollag (2010:1622)

Taxa för bygg- och miljönämndens handläggning och tillsyn enligt alkohollag (2010:1622) Taxa för bygg- och miljönämndens handläggning och tillsyn enligt alkohollag (2010:1622) Inledande bestämmelser 1. Denna taxa gäller avgifter för Gislaveds kommuns kostnader för handläggning och tillsyn

Läs mer

Landskrona stads riktlinjer för alkoholservering

Landskrona stads riktlinjer för alkoholservering Landskrona stads riktlinjer för alkoholservering LANDSKRONA STADS RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING 2018-2022 De kommunala riktlinjerna för serveringstillstånd är till för att skapa förutsägbarhet för sökande

Läs mer

SOCIALTJÄNST GÄVLE Förslag på avgifter 2018 & 2019

SOCIALTJÄNST GÄVLE Förslag på avgifter 2018 & 2019 SOCIALTJÄNST GÄVLE Förslag på avgifter 2018 & 2019 Tillsyns- och ansökningsavgifter m.m. för serveringstillstånd, folköl, e-cigaretter, tobak och receptfria läkemedel. Uppdraget Tillståndsenheten har av

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Berg och Härjedalens kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Berg och Härjedalens kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Berg och Härjedalens kommun Beslutade av Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd 2019 Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd ansvarar för tillståndsgivning, tillsyn

Läs mer

TAXA FÖR ALKOHOL, TOBAK OCH LIKNANDE PRODUKTER SAMT VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

TAXA FÖR ALKOHOL, TOBAK OCH LIKNANDE PRODUKTER SAMT VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL TAXA FÖR ALKOHOL, TOBAK OCH LIKNANDE PRODUKTER SAMT VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL Karlskoga - Storfors kommuner Antagen av kommunfullmäktige Karlskoga 2019-05-21 Antagen av kommunfullmäktige Storfors 2019-06-27

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd för serveringstillstånd samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20, 48, dnr KS 2012/79 Innehåll Inledning... 3 Handläggning vid ansökan... 3 Kommunens informationsskyldighet

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering i Upplands Väsby kommun

Riktlinjer för alkoholservering i Upplands Väsby kommun Styrdokument, riktlinjer Miljökontoret 2016-10-01 Robert Åsberg 08-590 972 33 Dnr MN/2016:71 robert.asberg@upplandsvasby.se för alkoholservering i Upplands Väsby kommun Antagen: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö kommun

Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö kommun Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö kommun Antagna i socialnämnden 12 februari 2013-02-12 25, reviderade 19 april 2017 43 1(7) Innehåll Socialnämnden i Mullsjö kommun... 0 Inledning...

Läs mer

Nyansökan, stadigvarande tillstånd för servering till slutna sällskap, ett provtillfälle ingår

Nyansökan, stadigvarande tillstånd för servering till slutna sällskap, ett provtillfälle ingår SN2018/114 1 (5) er för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen erna för prövning och tillsyn är beslutade av Kommunfullmäktige i Enköpings kommun den 3 december 2018, KS2018/307, 211. Prövningsavgifter

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG. 153 Dnr KS/2018:273. Avgifter för tobaksförsäljning- till KF. Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktiges beslut

PROTOKOLLSUTDRAG. 153 Dnr KS/2018:273. Avgifter för tobaksförsäljning- till KF. Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktiges beslut Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-06-19 1 (1) Sida 153 Dnr KS/2018:273 Avgifter för tobaksförsäljning- till KF Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-27/ 157 om

Läs mer

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Den här broschyren är tänkt som ett stöd för dig som är politiker/beslutsfattare i kommunen och har till uppgift att fatta beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Har du frågor eller vill beställa

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Taxa för tillsyn inom alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, spellagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för tillsyn inom alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, spellagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel Styrdokument Sida 1(7) Styrdokument Bygg- och miljökontoret 2019-02-08 Anna von Axelson 08-590 973 72 Dnr KS/2019:40 anna.von.axelson@upplandsvasby.se Taxa för tillsyn inom alkohollagen, lag om tobak och

Läs mer

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt försäljning folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt försäljning folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln 2016-12-01 1 (6) Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Anna-Maria Raimer Scander Social- och arbetsmarknadsnämnden Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt försäljning folköl, tobak

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 153 Dnr KS/2018:273. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 153 Dnr KS/2018:273. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-10-15 1 (1) Sida 153 Dnr KS/2018:273 Revidering av avgifter för serveringstillstånd, folköl, tobak och receptfria läkemedel Bakgrund

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Gotlands län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (54) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Riktlinjer. för alkoholservering i Habo kommun. Antagna av socialnämnden den 7 november Dnr: SN:12/158 Reviderad den 1 april

Riktlinjer. för alkoholservering i Habo kommun. Antagna av socialnämnden den 7 november Dnr: SN:12/158 Reviderad den 1 april Riktlinjer för alkoholservering i Habo kommun Antagna av socialnämnden den 7 november 2012 121 Dnr: SN:12/158 Reviderad den 1 april 2015 40 Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill

Läs mer

Taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd, anmälan och tillsyn av försäljning av folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel.

Taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd, anmälan och tillsyn av försäljning av folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel. Taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd, anmälan och tillsyn av försäljning av folköl, tobak samt vissa receptfria. Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Taxa för ansökan

Läs mer

Tierps kommun TIERP Telefon:

Tierps kommun TIERP Telefon: Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om handel av vissa receptfria läkemedel samt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Tierps kommun 815 80 TIERP Telefon:

Läs mer

Länsrapport 2012 Gotlands län

Länsrapport 2012 Gotlands län Länsrapport 2012 Gotlands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622 2.1. 1. Kommunens namn Gotland Kommunens namn: Region Gotland 2.2 ORGANISATION 2. Hur var arbetet

Läs mer

Handläggare: Ann Hilmersson

Handläggare: Ann Hilmersson ABCDE Tillståndsenheten S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-11-09 DNR 446-656-2005 Handläggare: Ann Hilmersson Tfn: 08-508 25 042 Till Socialtjänstnämnden Översyn av avgifter för ansökningar

Läs mer

Reviderad av: Kommunfullmäktige , 71 Dokumentkategori: Styrdokument

Reviderad av: Kommunfullmäktige , 71 Dokumentkategori: Styrdokument Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Reviderad

Läs mer

1(7) Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

1(7) Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 1(7) Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Taxa Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 193 Dokumentansvarig

Läs mer

Ärende 21. Taxa för alkohol, tobak och liknande produkter samt vissa receptfria läkemedel

Ärende 21. Taxa för alkohol, tobak och liknande produkter samt vissa receptfria läkemedel Ärende 21 Taxa för alkohol, tobak och liknande produkter samt vissa receptfria läkemedel Sammanträdesprotokoll 8(32) Sammanträdesdatum 2019-04-11 MYN 40 Dnr 2019-00056 Taxa för alkohol, tobak och liknande

Läs mer

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en ansvarsfull

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Blekinge län Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (86) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel 1) Denna taxa gäller avgifter för Vård- och omsorgsnämndens kostnader för prövning av ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II

RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II Fastställd av kommunfullmäktige 2009-09-28 1 ( 12) INLEDNING Från och med 2002-04-01 kommer Essunga kommun att köpa en restaurangsinspektörstjänst från

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m.

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m. TAXA för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Gäller fr.o.m. 2014-02-02 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-01-27, beslut KF 14 Allmänna

Läs mer

Länsrapport 2012 Jämtlands län

Länsrapport 2012 Jämtlands län Länsrapport 2012 Jämtlands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Åre Berg Bräcke Härjedalen Krokom Östersund Ragunda Strömsund Kommunens

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Dnr Son 2011/331 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel för år 2012

Dnr Son 2011/331 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel för år 2012 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-08-11 Socialnämnden Dnr Son 2011/331 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel för år 2012 Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 1 för alkoholservering 2013-02-07, Dnr 2013/23-702 Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 2 Innehåll Inledning... 3 Syfte och målsättning med kommunala riktlinjer... 3 Ansökan

Läs mer

1.2 Insatser LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

1.2 Insatser LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1.2 Insatser LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Taxor och avgifter enligt LSS träder i kraft den 1 januari år 2018. Konstruktion av taxor gentemot Mål & Budget 2018 Taxor och avgifter

Läs mer

Kommunförvaltningen (7) Riktlinjer Dnr: On 2018/12. Bengt Wassberg Alkoholhandläggare

Kommunförvaltningen (7) Riktlinjer Dnr: On 2018/12. Bengt Wassberg Alkoholhandläggare 2018-01-08 1 (7) Kommunförvaltningen Bengt Wassberg Alkoholhandläggare Riktlinjer Godkännande av reviderade riktlinjer gällande tillståndsgivning och tillsyn avseende serveringstillstånd, folköl, tobak,

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 Socialnämnden Förslaget på nya avgifter inför 2016 innebär en mindre höjning av avgifterna. Matavgifterna höjs med 2%. Hyran på särskilt boende höjs med 100 kr/mån (2,4%). Tillsynsavgifterna

Läs mer

Taxan gäller från och med den 1 januari 2018 Antagen av fullmäktige

Taxan gäller från och med den 1 januari 2018 Antagen av fullmäktige Taxa för alkohollagens, tobakslagens, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållares samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde Taxan gäller från och med den 1 januari

Läs mer

Länsrapport 2012 Blekinge län

Länsrapport 2012 Blekinge län Länsrapport 2012 Blekinge län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Kommunens namn: Karlshamn Karlskrona kommun Olofströms kommun Ronneby Kommun Sölvesborgs kommun

Läs mer

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2013 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2012-11-26, 141 med stöd av

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen Datum 2013-01-02 Handläggare SN Tillsynsplan enligt alkohollagen En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. Den ska hjälpa till med

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen. Tillsyn av serveringstillstånd

Tillsynsplan enligt alkohollagen. Tillsyn av serveringstillstånd ÅTVIDABERGS KOMMUN Sid 1 av 7 Tillsynsplan enligt alkohollagen Alkohollagen är en skyddslagsstiftning med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen har företräde framför

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

Avgifter för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak, receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Avgifter för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak, receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Dnr KK17/722 Avgifter för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak, receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Antagen av Kommunfullmäktige 2018-02-13 Dnr KK17/722

Läs mer

Förslag till tillsynsavgifter för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Förslag till tillsynsavgifter för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare UTDRAG 1 (3) Sammanträdesdatum 2017-06-20 147 Förslag till tillsynsavgifter för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Dnr SN 2017/0382.01.07 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-08. Föreslagna

Läs mer

Tillsynsplan Alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Tillsynsplan Alkohol, tobak och receptfria läkemedel Tillsynsplan Alkohol, tobak och receptfria läkemedel Antagen i socialnämnden 12 februari 2013-02-12 25, reviderad 19 april 2017 43 1(4) Innehåll Syfte... 2 Tillsyn över verksamheter med serveringstillstånd...

Läs mer

Tillsynsplan av serveringstillstånd

Tillsynsplan av serveringstillstånd Tillsynsplan av serveringstillstånd Innehåll Tillsynsplan av serveringstillstånd... 1 Innehåll... 2 Tillsynsplan... 3 Bakgrund och beskrivning av tillsynsplanens innehåll... 4 Inledning... 4 Alkohollagens

Läs mer

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 TILLSYNSPLAN AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN ÅR 2015 Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 1 Innehållsförteckning TILLSYNSPLAN... 0 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2015 KATRINEHOLMS KOMMUN... 2 2. BAKGRUND

Läs mer

Revidering av taxa för alkohollagens, tobakslagens och lagen om receptfria läkemedels tillämpningsområde

Revidering av taxa för alkohollagens, tobakslagens och lagen om receptfria läkemedels tillämpningsområde Kommunstyrelsen 2016-11-07 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2016:601 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (2) Kommunstyrelsen Revidering av taxa för alkohollagens, tobakslagens och lagen om receptfria

Läs mer

Antagen av socialnämnden SN2012/0158

Antagen av socialnämnden SN2012/0158 RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND I DANDERYD Antagen av socialnämnden 2012-12-17 SN2012/0158 1 Krogmiljön i Danderyd kan sammanfattas som angenäm och trevlig. Danderyds kommun kommer att arbeta för

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 49 / 2018 Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 2017 och gällande från den 1 januari 2018 1 (7) Inledande

Läs mer

Riktlinjer serveringstillstånd i Svalövs kommun Riktlinjer, serveringstillstånd Antagna av Kommunfullmäktige Redigerad

Riktlinjer serveringstillstånd i Svalövs kommun Riktlinjer, serveringstillstånd Antagna av Kommunfullmäktige Redigerad serveringstillstånd i Svalövs kommun, serveringstillstånd Antagna av Kommunfullmäktige 2014-01-27 Redigerad 2018-01-01 Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50 26 E-post info@svalov.se

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län

Länsrapport 2012 Uppsala län Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2012:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvkarleby Enköping Håbo Heby Knivsta Östhammar Tierp Uppsala Kommunens

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om handel av vissa receptfria läkemedel

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om handel av vissa receptfria läkemedel Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om handel av vissa receptfria läkemedel Dokumenttyp Taxa För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller

Läs mer

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Dnr KK14/579 SN14/11 MN14/22 Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Antagen av kommunfullmäktige 2015 Gäller från och med 2015-03-01 Dnr 2/8 1. Inledande

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län

Länsrapport 2012 Dalarnas län Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn. Kommunens namn: Älvdalen Älvdalens Kommun Avesta Avesta Borlänge Jonas

Läs mer

Länsrapport 2012 Västmanlands län

Länsrapport 2012 Västmanlands län Länsrapport 2012 Västmanlands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Arboga Fagersta Hallstahammar Köping Kungsör Norberg Sala Skinnskatteberg

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015.

Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015. Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp kommunernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen. Resultaten från undersökningen är

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning

Läs mer

Taxa för tillsyn inom alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för tillsyn inom alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel Styrdokument Miljökontoret 2016-08-30 Anna von Axelson 08-590 973 72 Dnr MN/2016:69 anna.von.axelson@upplandsvasby.se Taxa för tillsyn inom alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd. alkohollagen i Vallentuna kommun

Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd. alkohollagen i Vallentuna kommun Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen i Vallentuna kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2018 Fastställd av Vallentuna kommunfullmäktige 2017-12-11, 28 med stöd

Läs mer

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-19, 271 Gäller från den 1 januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd

Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd och för detaljhandel med ÖL klass II Kommunstyrelsen Antagen 091006 av mbn 82. Fastställd av fullmäktige 2009-11-23, 91 och för detaljhandel med öl klass II

Läs mer

Länsrapport 2012 Södermanlands län

Länsrapport 2012 Södermanlands län Länsrapport 2012 Södermanlands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Eskilstuna Eskilstuna kommun Flen Flens Kommun Gnesta

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län

Länsrapport 2012 Norrbottens län Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix

Läs mer

Taxor och avgifter. Borås Stad

Taxor och avgifter. Borås Stad Taxor och avgifter Borås Stad Budget 2015 1 (2) 2014-11-24 Taxor och avgifter Regler Med avgift menas i detta sammanhang priset på en tjänst eller vara. Taxa är ett vidare begrepp och omfattar även regler

Läs mer