Mkr mars Koncernen. Nettoomsättning Operativt rörelseresultat 1)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mkr mars Koncernen. Nettoomsättning Operativt rörelseresultat 1)"

Transkript

1 Mkr mars Koncernen Nettoomsättning Operativt rörelseresultat 1) Operativt rörelseresultat, exklusive IFRS 16 2) Operativ rörelsemarginal, % 3,5 3,1 3,7 3,6 Rörelseresultat Rörelseresultat, exklusive IFRS 16 2) Rörelsemarginal, % 3,1 2,8 3,4 3,3 Resultat före skatt Resultat före skatt, exklusive IFRS 16 2) Periodens/årets resultat Resultat per aktie, kronor 3) 1,50 1,45 7,30 7,25 1) För avstämning av operativt rörelseresultat mot rörelseresultat se Not 3. 2) Den 1 januari 2019 infördes IFRS 16 Leasingavtal. Bilia har valt att använda en modifierad retroaktiv metod, vilket innebär att räkenskapsåret 2018 inte räknats om. Däremot redovisas vissa poster för 2019 exklusive IFRS 16 för att underlätta jämförelse med Se Not 1 samt Definitioner och nyckeltal. 3) Antalet aktier som använts vid beräkningen framgår av Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen.

2

3 Nettoomsättning per geografisk marknad Mkr mars Sverige Norge Västeuropa Moderbolaget, övrigt Totalt

4 Operativt rörelseresultat per geografisk marknad Mkr mars Sverige Norge Västeuropa Moderbolaget, övrigt Totalt Operativt rörelseresultat per geografisk marknad, exklusive IFRS 16 Mkr mars Sverige Norge Västeuropa Moderbolaget, övrigt Totalt Operativ rörelsemarginal per geografisk marknad Procent mars Sverige 4,5 3,8 4,5 4,3 Norge 3,5 3,2 3,5 3,5 Västeuropa 0,6 0,6 2,2 2,3 Moderbolaget, övrigt Totalt 3,5 3,1 3,7 3,6 Operativ rörelsemarginal per geografisk marknad, exklusive IFRS 16 Procent mars Sverige 4,4 3,8 4,5 4,3 Norge 3,3 3,2 3,5 3,5 Västeuropa 0,5 0,6 2,2 2,3 Moderbolaget, övrigt Totalt 3,3 3,1 3,7 3,6

5

6 Investeringar i anläggningstillgångar per geografisk marknad Mkr mars Sverige Norge Västeuropa Moderbolaget, övrigt Totalt

7

8 Tillväxt i Serviceaffären Första kvartalet Procent Sverige Norge Totalt Förändring mot föregående år Rapporterad omsättning 7,0 10,5 8,0 Underliggande omsättning 7,0 6,5 6,9 Kalendereffekt 0,0-1,6-0,5 Justerad omsättning 7,0 4,9 6,4

9 Omsättning per geografisk marknad Mkr mars Sverige Norge Västeuropa Totalt Operativt rörelseresultat per geografisk marknad Mkr mars Sverige Norge Västeuropa Totalt Operativt rörelseresultat per geografisk marknad, exklusive IFRS 16 Mkr mars Sverige Norge Västeuropa Totalt Marginal per geografisk marknad Procent mars Sverige 13,7 11,1 13,2 12,5 Norge 13,1 10,5 11,4 10,8 Västeuropa 7,1 10,0 9,5 10,4 Totalt 12,8 10,8 12,4 11,9 Marginal per geografisk marknad, exklusive IFRS 16 Procent mars Sverige 13,4 11,1 13,1 12,5 Norge 12,5 10,5 11,3 10,8 Västeuropa 7,1 10,0 9,5 10,4 Totalt 12,4 10,8 12,3 11,9

10

11 Nya bilar per geografisk marknad Leveranser Orderstock 31 mars 31 mars Antal mars Sverige Norge Västeuropa 1) ) Totalt ) 1) Verstraeten och Gent Store by Verstraeten ingår i leveranser under kvartalet med 274 (-) samt med 205 (-) i orderstock. 2) Tidigare publicerade siffror för Västeuropa har korrigerats. Begagnade bilar per geografisk marknad Leveranser Antal mars Sverige Norge Västeuropa 1) Totalt ) Verstraeten och Gent Store by Verstraeten ingår i leveranser under kvartalet med 253 (-).

12 Omsättning per geografisk marknad Mkr mars Sverige Norge Västeuropa Totalt Operativt rörelseresultat per geografisk marknad Mkr mars Sverige Norge Västeuropa Totalt Operativt rörelseresultat per geografisk marknad, exklusive IFRS 16 Mkr mars Sverige Norge Västeuropa Totalt

13 Marginal per geografisk marknad Procent mars Sverige 0,9 1,2 1,6 1,7 Norge 0,3 1,2 1,1 1,3 Västeuropa -0,9-1,8 0,3 0,1 Totalt 0,5 0,9 1,3 1,4 Marginal per geografisk marknad, exklusive IFRS 16 Procent mars Sverige 0,9 1,2 1,6 1,7 Norge 0,2 1,2 1,1 1,3 Västeuropa -0,9-1,8 0,3 0,1 Totalt 0,4 0,9 1,3 1,4

14 Omsättning Mkr mars Totalt Operativt rörelseresultat Mkr mars Totalt Marginal Procent mars Totalt 3,6 4,8 2,1 2,3

15

16 Mkr ) 2018 mars 19 1) 2018 Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljnings-/administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 1) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Andelar i intresseföretags resultat Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som k an omföras till årets resultat Omräkningsdifferenser hänförliga till utlandsverksamheter Övrigt totalresultat efter skatt Periodens totalresultat Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Vägt genomsnittligt antal aktier, 000-tal: - före utspädning efter utspädning Resultat per aktie före utspädning, kr 1,50 1,45 7,30 7,25 Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,50 1,45 7,30 7,25 Vägt genomsnittligt antal egna aktier, 000-tal ) Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag: - Immateriella rättigheter Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Leasingfordon Nyttjanderättstillgångar Summa ) Den 1 januari 2019 infördes IFRS 16 Leasingavtal. Bilia har valt att använda en modifierad retroaktiv metod, vilket innebär att räkenskapsåret 2018 inte räknats om. Se Not 1 samt Definitioner och nyckeltal.

17 31 mars 31 december 31 mars Mkr ) Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella rättigheter Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Pågående nyanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Leasingfordon Nyttjanderättstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Finansiella placeringar 1) Långfristiga fordringar 2) Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager, handelsvaror Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 1) Likvida medel 2) Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Obligationslån 3) Räntebärande skulder 4) Leasingskuld 4) Övriga skulder och avsättningar Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 4) Leasingskuld 4) Övriga skulder och avsättningar SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Tillgångar Varav räntebärande ) Räntebärande Skulder Varav räntebärande ) Räntebärande ) Den 1 januari 2019 infördes IFRS 16 Leasingavtal. Bilia har valt att använda en modifierad retroaktiv metod vilket innebär att räkenskapsåret 2018 inte räknats om. Se Not 1 samt Definitioner och nyckeltal.

18 31 mars 31 december 31 mars Mkr ) Vid periodens början Kontantutdelning till aktieägare Incitamentsprogram Omvärdering säljoption Årets totalresultat Eget kapital vid periodens utgång ) Den 1 januari 2019 infördes IFRS 16 Leasingavtal. Bilia har valt att använda en modifierad retroaktiv metod, vilket innebär att räkenskapsåret 2018 inte räknats om. Se Not 1 samt Definitioner och nyckeltal.

19 Mkr ) 2018 mars 19 1) 2018 Den löpande verksamheten Resultat före skatt Av- och nedskrivningar Övriga ej kassapåverkande poster Betald skatt Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av anläggningstillgångar (immateriella och materiella) Avyttring av anläggningstillgångar (immateriella och materiella) Förvärv av leasingfordon Avyttring av leasingfordon Förvärv av nyttjanderättstillgångar Avyttring av nyttjanderättstillgångar Operativt kassaflöde Förvärv av finansiella tillgångar Avyttring av finansiella tillgångar Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter nettoinvesteringar Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Amortering av leasingskuld Upptagna leasingskulder IFRS Amortering av leasingskulder IFRS Omvärdering säljoption Utbetald utdelning till bolagets aktieägare Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel, exklusive omräkningsdifferenser Kursdifferens i likvida medel Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut ) Den 1 januari 2019 infördes IFRS 16 Leasingavtal. Bilia har valt att använda en modifierad retroaktiv metod, vilket innebär att räkenskapsåret 2018 inte räknats om. Se Not 1 samt Definitioner och nyckeltal.

20 Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen i sammandrag Exklusive IFRS 16 Inklusive IFRS 16 Första kvartalet IFRS 16 Första kvartalet Mkr Nettoomsättning Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter 1-1 Försäljnings-/administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella netto Resultat före skatt Uppskjuten skatt Skatt Periodens resultat Omräkningsdifferenser hänförliga till utlandsverksamheter Periodens totalresultat Summa avskrivningar

21 Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag Exklusive IFRS 16 IFRS 16 Inklusive IFRS 16 Mkr 31 mars mars 2019 Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Nyttjanderättstillgångar Övriga materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Summa eget kapital Obligationslån Räntebärande skulder Övriga skulder och avsättningar Summa långfristiga skulder Räntebärande skulder Övriga skulder och avsättningar Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Rapport över kassaflöde för koncernen i sammandrag Exklusive IFRS 16 Inklusive IFRS 16 Första kvartalet IFRS 16 Första kvartalet Mkr Resultat före skatt Av- och nedskrivningar Övriga ej kassapåverkande poster 0-0 Betald skatt Förändring av varulager och rörelsefordringar/-skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Förvärv/avyttring av anläggningstillgångar Operativt kassaflöde Förvärv/avyttring av finansiella tillgångar Förvärv/avyttring av dotterföretag/rörelse Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter nettoinvesteringar Upptagna lån Amortering av lån Utbetald utdelning till bolagets aktieägare 0-0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel

22 Mkr mars Koncernen Operativt rörelseresultat Resultat vid försäljning av verksamhet Strukturkostnader m m Förvärvsrelaterade utgifter och värdejusteringar Avskrivningar på övervärden Rörelseresultat Mkr mars Koncernen Operativt rörelseresultat, exklusive IFRS Resultat vid försäljning av verksamhet Strukturkostnader m m Förvärvsrelaterade utgifter och värdejusteringar Avskrivningar på övervärden Rörelseresultat, exklusive IFRS

23 31 mars 2019 Service Bil Drivmedel Summa Segments- Koncernen Mkr avstämningar Nettoomsättning Extern försäljning Intern försäljning Summa nettoomsättning Avskrivningar Operativt rörelseresultat/rörelseresultat Ränteintäkter 11 Räntekostnader -38 Andelar i intresseföretags resultat Resultat före skatt 192 Periodens skattekostnad -38 Periodens resultat 154 Intäkter och kostnader som påverkar jämförbarheten: - Resultat vid försäljning av verksamhet Strukturkostnader, m m Förvärvsrelaterade utgifter och värdejusteringar Avskrivningar på övervärden Summa Tillgångar Andelar i intresseföretag Uppskjutna skattefordringar 85 Övriga tillgångar Summa tillgångar Investeringar i anläggningstillgångar Skulder Eget kapital Skulder Summa skulder och eget kapital Service Bil Mkr Sverige Norge Västeuropa Sverige Norge Västeuropa Omsättning Extern försäljning Intern försäljning Summa omsättning Avskrivningar Operativt rörelseresultat Andelar i intresseföretags resultat 8 Intäkter och kostnader som påverkar jämförbarheten: - Resultat vid försäljning av verksamhet - Strukturkostnader, m m Förvärvsrelaterade utgifter och värdejusteringar Avskrivningar på övervärden Summa Andelar i intresseföretag 449 Investeringar i anläggningstillgångar

24 Intäkter från Anläggnings- Mkr externa kunder tillgångar Geografiska områden Sverige Norge Tyskland Luxemburg Belgien Segmentsavstämningar Totalt mars 2018 Service Bil Drivmedel Summa Segments- Koncernen Mkr avstämningar Nettoomsättning Extern försäljning Intern försäljning Summa nettoomsättning Avskrivningar Operativt rörelseresultat/rörelseresultat Ränteintäkter 1 Räntekostnader -15 Andelar i intresseföretags resultat Resultat före skatt 188 Periodens skattekostnad -42 Periodens resultat 146 Intäkter och kostnader som påverkar jämförbarheten: - Resultat vid försäljning av verksamhet Strukturkostnader, m m Förvärvsrelaterade utgifter och värdejusteringar Avskrivningar på övervärden Summa Tillgångar Andelar i intresseföretag Uppskjutna skattefordringar 77 Övriga tillgångar Summa tillgångar Investeringar i anläggningstillgångar Skulder Eget kapital Skulder Summa skulder och eget kapital

25 Service Bil Mkr Sverige Norge Västeuropa Sverige Norge Västeuropa Omsättning Extern försäljning Intern försäljning Summa omsättning Avskrivningar Operativt rörelseresultat Andelar i intresseföretags resultat 6 Intäkter och kostnader som påverkar jämförbarheten: - Resultat vid försäljning av verksamhet - Strukturkostnader, m m Förvärvsrelaterade utgifter och värdejusteringar Avskrivningar på övervärden Summa Andelar i intresseföretag 414 Investeringar i anläggningstillgångar Intäkter från Anläggnings- Mkr externa kunder tillgångar Geografiska områden Sverige Norge Tyskland Luxemburg Belgien Segmentsavstämningar Totalt mars 31 december 31 mars Mkr Kortfristiga räntebärande skulder Långfristiga räntebärande skulder Leasingskulder IFRS Likvida medel Räntebärande tillgångar Andelar i intresseföretag Nettolåneskuld(+)/-fordran(-) vid periodens/årets utgång Nettolåneskuld(+)/-fordran(-) vid periodens/årets utgång, exklusive IFRS

26 31 mars 31 december 31 mars Mkr Operativt rörelseresultat Operativt rörelseresultat, exklusive IFRS Totala avskrivningar avskrivningar på övervärden avskrivningar på nyttjanderättstillgångar avskrivningar på leasingfordon med återköpsavtal Avskrivningar som återläggs Avskrivningar som återläggs, exklusive IFRS EBITDA EBITDA, exklusive IFRS Nettolåneskuld i relation till EBITDA rullande 12 månader, ggr 2,9 1,3 1,3 Nettolåneskuld i relation till EBITDA rullande 12 månader, ggr, exklusive IFRS 16 1,1 1,3 1,3

27 Mkr mars Nettoomsättning Administrationskostnader Rörelseresultat 1) Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter från koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader till koncernföretag Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Periodens resultat ) Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag: - Immateriella rättigheter Byggnader Inventarier, verktyg och installationer Summa

28 31 mars 31 december 31 mars Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella rättigheter Materiella anläggningstillgångar Byggnader Pågående nyanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar på koncernföretag Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder Obligationslån Övriga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Övriga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

29 Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kvarvarande verksamheter Nettoomsättning, Mkr Operativt rörelseresultat, Mkr Operativ rörelsemarginal, % 3,6 3,2 3,9 3,1 3,6 3,6 4,3 3,5 Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % 3,3 2,9 3,6 2,8 3,3 3,3 3,9 3,1 Resultat före skatt, Mkr Nettolåneskuld i relation till EBITDA, ggr 1) 1,1 1,1 1,0 1,3 1,2 1,1 1,3 2,9 Biliakoncernen Periodens resultat, Mkr Avkastning på sysselsatt kapital, % 1) 25,2 24,1 23,4 21,0 20,9 21,1 20,5 18,3 Avkastning på eget kapital, % 1) 27,4 27,3 27,0 25,2 26,6 26,6 26,5 26,1 Soliditet, % Data per aktie (kr) 2) Periodens resultat 1,80 1,40 3) 1,80 5) 1,45 6) 2,15 6) 1,55 6) 2,10 6) 1,50 6) Eget kapital ) 26 6) 28 6) 26 6) 27 6) 29 6) 31 6) 1) 2) 3) 4) 5) 6) Rullande 12 månader. Beräknat på antalet utestående aktier, Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 3, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 4, Beräknat på antalet utestående aktier, Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Omsättning, Mkr Operativt rörelseresultat, Mkr Marginal, % 10,0 9,7 13,9 10,8 12,3 9,8 14,0 12,8 Justerad omsättning, tillväxt i % 6,6 12,0 7,1 3,1 8,2 2,1 4,3 6,4 Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Omsättning, Mkr Operativt rörelseresultat, Mkr Marginal, % 2,2 1,5 1,1 0,9 1,5 1,7 1,4 0,5 Levererade nya bilar, antal Orderstock nya bilar, antal 1) Levererade begagnade bilar, antal ) Publicerade siffror kv kv 1 18 för Västeuropa har korrigerats. Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Omsättning, Mkr Operativt rörelseresultat, Mkr Marginal, % 2,6 2,3 2,3 4,8 1,8 1,5 1,4 3,6

30 Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kvarvarande verksamheter Nettoomsättning, Mkr Operativt rörelseresultat, Mkr Operativ rörelsemarginal, % 3,6 3,2 3,9 3,1 3,6 3,6 4,3 3,3 Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % 3,3 2,9 3,6 2,8 3,3 3,3 3,9 2,9 Resultat före skatt, Mkr Nettolåneskuld i relation till EBITDA, ggr 1) 1,1 1,1 1,0 1,3 1,2 1,1 1,3 1,1 Biliakoncernen Periodens resultat, Mkr Avkastning på sysselsatt kapital, % 1) 25,2 24,1 23,4 21,0 20,9 21,1 20,5 20,0 Avkastning på eget kapital, % 1) 27,4 27,3 27,0 25,2 26,6 26,6 26,5 26,4 Soliditet, % Data per aktie (kr) 2) Periodens resultat 1,80 1,40 3) 1,80 5) 1,45 6) 2,15 6) 1,55 6) 2,10 6) 1,50 6) Eget kapital ) 26 6) 28 6) 26 6) 27 6) 29 6) 31 6) 1) 2) 3) 4) 5) 6) Rullande 12 månader. Beräknat på antalet utestående aktier, Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 3, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 4, Beräknat på antalet utestående aktier, Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Omsättning, Mkr Operativt rörelseresultat, Mkr Marginal, % 10,0 9,7 13,9 10,8 12,3 9,8 14,0 12,4 Justerad omsättning, tillväxt i % 6,6 12,0 7,1 3,1 8,2 2,1 4,3 6,4 Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Omsättning, Mkr Operativt rörelseresultat, Mkr Marginal, % 2,2 1,5 1,1 0,9 1,5 1,7 1,4 0,4 Levererade nya bilar, antal Orderstock nya bilar, antal 1) Levererade begagnade bilar, antal ) Publicerade siffror kv kv 1 18 för Västeuropa har korrigerats.

31

32

33

34

1) För avstämning av operativt rörelseresultat mot rörelseresultat se Not 3.

1) För avstämning av operativt rörelseresultat mot rörelseresultat se Not 3. Mkr 2019 2018 2019 2018 juni 19 2018 Koncernen Nettoomsättning 7 426 8 329 14 300 15 307 27 375 28 382 Operativt rörelseresultat 1) 306 299 544 517 1 061 1 034 Operativt rörelseresultat, exklusive IFRS

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014 FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014 1 (20) ACANDO AB (publ.) 2 (20) januari - mars 2014 2013 2014 2013 2014 2013 MSEK Nettoomsättning Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelseresultat Rörelsemarginal

Läs mer

Resultaträkningar. Göteborg Energi

Resultaträkningar. Göteborg Energi Göteborg Energi Resultaträkningar Koncernen Moderföretaget Belopp i mkr Not 2016 2015 2016 2015 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 4 5 963 5 641 3 438 3 067 Anslutningsavgifter 88 88 35 45 Aktiverat arbete

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 Q 1 Delårsrapport januari mars 2017 Belopp i Mkr kvartal 1 helår FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 2017 2016 2016 Nettoomsättning 291,5 298,6 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 43,3

Läs mer

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2017

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2017 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2017 Q1 Hedin Bil expanderade Fordförsäljningen i och med förvärvet av Bilias återförsäljaravtal i Stockholm. Q2 Q3 Q4 Hedin Bil tillträde ANA Motorcentrum i Trollhättan och Lysekil.

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Org. Nr 556475 5519 2 Sammanfattning januari- mars 2015 Nettoomsättningen för SenseAir-koncernen uppgick till 32 597 ksek (26 315kSEK) en ökning med 24%. I moderföretaget

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2013 ACKUMULERAT 1 JANUARI 31 DECEMBER (21)

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2013 ACKUMULERAT 1 JANUARI 31 DECEMBER (21) FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2013 ACKUMULERAT 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 1 (21) ACANDO AB (publ.) 2 (21) ACANDO AB (publ.) 3 (21) MSEK oktober - december 2013 2012 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättninomsättninresultaresultamarginal

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Den organiska försäljningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 2 procent

Den organiska försäljningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 2 procent T i l l ä g g s i n f o r m a t i o n D e l å r s r a p p o r t Q 1 2 0 1 7 D e n k o m b i n e r a d e h y g i e n - o c h s k o g s i n d u s t r i v e r k s a m h e t e n 1 JANUARI 31 MARS 2017 (jämfört

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

2 3 4 5 6 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec Mkr 2017 2016 2017 2016 2016/17 2016 Nettoomsättning 337,8 223,9 595,9 411,9 1 007,9 823,9 Kostnad för sålda varor -288,8-182,6-502,2-335,9-836,2-669,9

Läs mer

Avkastning på eget kapital, % Q4/14 Q4/15 Q4/16 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19

Avkastning på eget kapital, % Q4/14 Q4/15 Q4/16 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 1(8) Avkastning på eget kapital, % Årets resultat (rullande 12 månader) 385,5 647,9 636,1 679,6 691,3 657,0 688,6 704,8 733,8 741,1 729,5 Eget kapital (rullande 12 månader genomsnitt) 1 835,4 1 951,9 2

Läs mer

IDL Biotech AB (publ), Delårsrapport kvartal

IDL Biotech AB (publ), Delårsrapport kvartal 1 2 3 4 5 6 7 Januari - September Kvartal 3 Koncernen 2018-01-01 2017-01-01 2018-07-01 2017-07-01 (kronor) 2018-09-30 2017-09-30 2018-09-30 2017-09-30 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 19 400 089 25 011

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för första kvartalet 2013

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för första kvartalet 2013 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för första kvartalet 2013 Rapport för första kvartalet 2013 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 048 Mkr (4 562). Rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2010 Bokslut 2010 Fjärde kvartalet

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2010 Bokslut 2010 Fjärde kvartalet pressinformation 9 februari 2011 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2010 Bokslut 2010 Nettoomsättningen uppgick till 16 257 Mkr (13 700). Årets resultat uppgick till 407 Mkr (114) och resultat per

Läs mer

Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (18)

Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (18) Nettoomsättningen uppgick till 6 815 Mkr (5 433). Operativt rörelseresultat uppgick till 267 Mkr (195). Periodens resultat uppgick till 181 Mkr (143) och resultat per aktie till 3,50 kronor (2,80). Operativt

Läs mer

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9.

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9. Nettoomsättningen uppgick till 5 433 Mkr (4 715). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 185 Mkr (153). Periodens resultat för koncernen uppgick till 143 Mkr (23) och resultat

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016 Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår Omsättning, Mkr 66,6 59,6 153,2 140,9 283,9 Rörelseresultat, Mkr 4,9 2,9 17,7 14,0-30,9 Rörelsemarginal, % 7,4 4,8 11,5 9,9

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2015

Delårsrapport Januari september 2015 Delårsrapport Januari september 2015 Org. Nr 556475 5519 Denna delårsrapport har ej varit föremål för extern revision. Sammanfattning januari september 2015 Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Rörelsemarginal, % 13,4 12,4 11,1 neg Resultat efter finansiella

Läs mer

Det högsta operativa rörelseresultatet någonsin för ett kvartal

Det högsta operativa rörelseresultatet någonsin för ett kvartal Det högsta operativa rörelseresultatet någonsin för ett kvartal Andra kvartalet 2018 Nettoomsättningen uppgick till 8 329 Mkr (7 189), en ökning med 16 procent. Operativt rörelseresultat uppgick till 299

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Avkastning på eget kapital, % Q4/13 Q4/14 Q4/15 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18

Avkastning på eget kapital, % Q4/13 Q4/14 Q4/15 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 1(8) Avkastning på eget kapital, % Årets resultat (rullande 12 månader) 289,8 385,5 647,9 659,6 636,1 674,3 664,5 679,6 691,3 657,0 688,6 Eget kapital (rullande 12 månader genomsnitt) 1 704,1 1 835,4 1

Läs mer

Avkastning på eget kapital, % Q4/14 Q4/15 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18

Avkastning på eget kapital, % Q4/14 Q4/15 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 1(8) Avkastning på eget kapital, % Årets resultat (rullande 12 månader) 385.5 647.9 636.1 674.3 664.5 679.6 691.3 657.0 688.6 704.8 733.8 Eget kapital (rullande 12 månader genomsnitt) 1,835.4 1,951.9 2,283.1

Läs mer

Avkastning på eget kapital, % Q4/13 Q4/14 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17

Avkastning på eget kapital, % Q4/13 Q4/14 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 1(8) Avkastning på eget kapital, % Årets resultat (rullande 12 månader) 289,8 385,5 647,9 767,3 663,3 659,6 636,1 674,3 664,5 679,6 691,3 Eget kapital (rullande 12 månader genomsnitt) 1 704,1 1 835,4 1

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2010 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2010 Första kvartalet pressinformation 29 april 2010 Rapport för första kvartalet 2010 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3.742 Mkr (3.040). Rörelseresultatet uppgick till 83 Mkr (-16) och marginalen till 2,2 procent

Läs mer

januari mars 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari mars 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 1 Delårsrapport januari mars 2016 Belopp i Mkr kvartal 1 helår 2016 2015 2015 Nettoomsättning 298,6 292,6 1 112,6 Rörelseresultat 38,1 31,5 85,7 Rörelsemarginal, % 12,8 10,8 7,7 Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2013

Delårsrapport januari-juni 2013 Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Läs mer

MUNKSJÖ OYJ Delårsrapport januari-mars Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Delårsrapport januari-mars Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Delårsrapport januari-mars 2015 Materials for innovative product design NYCKELTAL jan-mar jan-dec 2015 20 20 Nettoomsättning 280,2 287,9 1 7,3 EBITDA (just.*) 26,5 27,4 105,0 EBITDA-marginal,

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2019

Delårsrapport januari-juni 2019 Delårsrapport januari-juni 2019 Belopp i Mkr apr-jun jan-jun helår Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2018. * Genomsnittligt antal aktier under året ökade med 1 446 575 som en följd

Läs mer

Preliminär årsrapport Januari december 2015

Preliminär årsrapport Januari december 2015 Preliminär årsrapport Januari december 2015 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning räkenskapsåret 2015 Nettoomsättningen för SenseAir-koncernen

Läs mer

NYCKELTAL jul-sep jan-sep jan-dec MEUR Förändring, % Förändring, % 2015

NYCKELTAL jul-sep jan-sep jan-dec MEUR Förändring, % Förändring, % 2015 Munksjö Delårsrapport Januari september 2016 NYCKELTAL jul-sep jan-sep jan-dec MEUR 2016 2015 Förändring, % 2016 2015 Förändring, % 2015 Nettoomsättning 269,6 269,3 0% 860,5 840,7 2% 1 130,7 EBITDA (just.*)

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari mars 2014

Delårsrapport Q1 januari mars 2014 Delårsrapport Q1 januari mars 2014 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 99,7 Mkr (102,0) Resultat före skatt 13,3 Mkr (9,1) Resultat efter skatt 10,3 Mkr (7,1) Resultat per aktie 0,49 kr (0,34) Fortsatt

Läs mer

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2018

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2018 Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2018 IA Industriarmatur Group AB (publ.) Kämpegatan 16 411 04 GÖTEBORG Telefon 031-80 95 50 info@industriarmatur.se www.industriarmatur.se

Läs mer

Munksjö Bokslutskommuniké 2015

Munksjö Bokslutskommuniké 2015 Munksjö Bokslutskommuniké 20 NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR 20 20 20 20 Nettoomsättning 290,0 281,0 1 130,7 1 137,3 EBITDA (just.*) 22,1 28,4 93,6 105,0 EBITDA-marginal, % (just.*) 7,6 10,1 8,3 9,2 EBITDA

Läs mer

NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR Förändring, % Förändring, %

NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR Förändring, % Förändring, % Munksjö Bokslutskommuniké 2016 NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR 2016 20 Förändring, % 2016 20 Förändring, % Nettoomsättning 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% EBITDA (just.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6 46%

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013 Rapport för tredje kvartalet 2013 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 12 778 Mkr (13 128). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

NYCKELTAL jan-mar jan-dec MEUR Förändring, % 2015

NYCKELTAL jan-mar jan-dec MEUR Förändring, % 2015 Munksjö Delårsrapport Januari mars 2016 NYCKELTAL jan-mar jan-dec 2016 20 Förändring, % 20 Nettoomsättning 288,0 280,2 +3% 1 130,7 EBITDA (just.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 EBITDA-marginal, % (just.*) 10,8 9,5

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2017

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2017 Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2017 IA Industriarmatur Group AB (publ.) Kämpegatan 16 411 04 GÖTEBORG Telefon 031-80 95 50 info@industriarmatur.se www.industriarmatur.se

Läs mer

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 30 september 2017

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 30 september 2017 Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 30 september 2017 IA Industriarmatur Group AB (publ.) Kämpegatan 16 411 04 GÖTEBORG Telefon 031-80 95 50 info@industriarmatur.se www.industriarmatur.se

Läs mer

Kvartalsrapport Januari juni 2016

Kvartalsrapport Januari juni 2016 Kvartalsrapport Januari juni 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under halvåret

Läs mer

Q1 Delårsrapport januari mars 2013

Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 102,0 Mkr (106,6) Resultat före skatt 9,1 Mkr (8,8) Resultat efter skatt 7,1 Mkr (6,6) Resultat per aktie 0,34 kr (0,31) Nettoomsättning

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR

NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR Munksjö Oyj Bokslutskommuniké 20 NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR 20 20 20 20 Nettoomsättning 281,0 255,7 1 7,3 863,3 EBITDA (just.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 EBITDA-marginal, % (just.*) 10,1 6,3 9,2 6,4 EBITDA

Läs mer

Nytt rekordresultat för ett tredje kvartal

Nytt rekordresultat för ett tredje kvartal Nytt rekordresultat för ett tredje kvartal 2018 Nettoomsättningen uppgick till 6 119 Mkr (6 302), en minskning med 3 procent. Nio månader 2018 Nettoomsättningen uppgick till 21 426 Mkr (20 306), en ökning

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

HiQ International, koncernen Org. Nr 556529-3205 Rapport över totalresultatet Resultaträkning Belopp tkr Jan-sep Jan-sep Juli-sep Juli-sep 2010 2009 2010 2009 RTM 2009 Nettoomsättning 794 628 778 948 238

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Koncernen januari mars Nettoomsättning 115,1 Mkr (120,3) Resultat före skatt 17,4 Mkr (17,0) Resultat efter skatt 12,9 Mkr (12,7) Resultat per aktie 0,61 kr (0,60)

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 218 217 218 217 217 2 2 Förändr. Jan-Jun Jan-Jun Förändr. Helår Omsättning, Mkr 79,6 66,6 19,5% 186,3 153,2 21,6% 313,2 Rörelseresultat, Mkr 5,2 4,9 5,1% 22,9 17,7 29,8% 34,9 Rörelsemarginal,

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

RESULTAT/NYCKELTAL TSEK Q4 Q4 JAN DEC JAN - DEC

RESULTAT/NYCKELTAL TSEK Q4 Q4 JAN DEC JAN - DEC RESULTAT/NYCKELTAL 2018 2017 2018 2017 TSEK Q4 Q4 JAN DEC JAN - DEC Nettoomsättning 82 459 103 753 349 955 361 447 EBITDA* -73 716 6 342-10 342-53 559 Resultat före skatt -1 264 730-67 852-1 347 249-176

Läs mer

Engagerade ledare & medarbetare %⁶. Avkastning på operativt kapital, %⁷. Koldioxidutsläpp, ton⁸

Engagerade ledare & medarbetare %⁶. Avkastning på operativt kapital, %⁷. Koldioxidutsläpp, ton⁸ NYCKELTAL MSEK, om ej annat anges Nettoomsättning 1 466 1 412 5 745 5 546 Rörelseresultat -123 87 651 966 Rörelseresultat, exkl. realisationsvinst -123-8 651 725 Rörelsemarginal, % -8,4 6,2 11,3 17,4 Rörelsemarginal

Läs mer

Koncernen. Kvartalsrapport januari mars 2009

Koncernen. Kvartalsrapport januari mars 2009 Q1 Kvartalsrapport januari mars 2009 Koncernen Omsättningen uppgick till 120,3 Mkr (138,4) Resultatet före skatt 17,0 Mkr (25,8)* Resultatet efter skatt 12,7 Mkr (18,5)* Vinst per aktie 0,60 kr (0,87)*

Läs mer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 1 2009 RESULTATRÄKNING Koncernen Belopp i Tkr 0901-0903 0801-0803 1 000 Hyresintäkter 48 150 47 588 Fastighetskostnader -25 994-24 308 Driftresultat 22 155 23 280 Avskrivning byggnad 9-3

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Förbättrad lönsamhet i Q4, starkt kassaflöde och höjd utdelning 1,00 kr (0,50)**

Förbättrad lönsamhet i Q4, starkt kassaflöde och höjd utdelning 1,00 kr (0,50)** Bokslutskommuniké januari december2013 Koncernen januari-december oktober-december Nettoomsättning 369,9 Mkr (400,8) Nettoomsättning 100,0 Mkr (103,0) Resultat före skatt 24,0* Mkr (26,8) Resultat före

Läs mer

RESULTAT/NYCKELTAL TSEK Q1 Q1 JAN - DEC

RESULTAT/NYCKELTAL TSEK Q1 Q1 JAN - DEC RESULTAT/NYCKELTAL 2018 2017 2017 TSEK Q1 Q1 JAN - DEC Nettoomsättning 110 066 57 270 361 447 EBITDA* 48 840-35 341-53 559 Resultat före skatt -6 417-56 255-176 185 Resultat per aktie -0,02-0,18-0,55 Kassaflöde

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2011 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2011 Första kvartalet pressinformation 3 maj 2011 Rapport för första kvartalet 2011 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 344 Mkr (3 742). Rörelseresultatet uppgick till 98 Mkr (83) och marginalen till 2,3 procent

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Q 4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Q 4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q 4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari december 2014 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 4 jan-dec 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning 243,0 189,1 969,0 823,7 Rörelseresultat 0,6 3,7 48,3 70,0

Läs mer

r V Resultaträkning 4(13) Maritech - Marine Technologies Trading AB Årsredovisning för

r V Resultaträkning 4(13) Maritech - Marine Technologies Trading AB Årsredovisning för Årsredovisning för 2012-05-01-2012-12-31 4(13) Resultaträkning Not 2012-05-01-2012-12-31 2011-05-01-2012-04-30 Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 7 155 333 48 000 12 579 803

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Rapport för årets första nio månader och för tredje kvartalet 2010

Rapport för årets första nio månader och för tredje kvartalet 2010 pressinformation 29 oktober 2010 Rapport för årets första nio månader och för tredje kvartalet 2010 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 11 637 Mkr (9 862). Rörelseresultatet uppgick till 317 Mkr

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Bokslutskommuniké 2017 Bilia AB (publ) 1 (20) Kvarvarande verksamheter

Bokslutskommuniké 2017 Bilia AB (publ) 1 (20) Kvarvarande verksamheter Nettoomsättningen uppgick till 27 492 Mkr (23 306). Operativt rörelseresultat uppgick till 1 006 Mkr (887). Årets resultat uppgick till 691 Mkr (636) och resultat per aktie till 6,75 kronor (6,20). Operativt

Läs mer

BroGripen AB Kvartalsrapport

BroGripen AB Kvartalsrapport BroGripen AB Kvartalsrapport 1 2012 RESULTATRÄKNING Koncernen Belopp i Tkr 1201-1203 1101-1103 1 000 Nettoomsättning 49 049 43 935 Driftskostnader -27 079-23 899 Driftresultat 21 969 20 035 Avskrivning

Läs mer

Återigen rekordresultat för kvartalet och helåret

Återigen rekordresultat för kvartalet och helåret Återigen rekordresultat för kvartalet och helåret 2018 Nettoomsättningen uppgick till 6 956 Mkr (7 186), en minskning med 3 procent. 2018 Nettoomsättningen uppgick till 28 382 Mkr (27 492), en ökning med

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

BroGripen AB Kvartalsrapport

BroGripen AB Kvartalsrapport BroGripen AB Kvartalsrapport 4 2017 RESULTATRÄKNING Koncernen Belopp i Tkr 1701-1712 1601-1612 1 000 Nettoomsättning 180 961 227 465 Driftskostnader -89 324-122 639 Driftresultat 91 638 104 826 Avskrivning

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari september Omsättningen minskade med 45 % till 2 875 tkr (5 196 tkr) Orderingången

Läs mer

BroGripen AB Kvartalsrapport

BroGripen AB Kvartalsrapport BroGripen AB Kvartalsrapport 1 2016 RESULTATRÄKNING Koncernen Belopp i Tkr 1601-1603 1501-1503 1 000 Nettoomsättning 67 840 73 404 Driftskostnader -41 469-37 554 Driftresultat 26 371 35 850 Avskrivning

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2013

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2013 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Helåret 2013 Nettoomsättningen uppgick till 17 656 Mkr (17 662). Årets resultat uppgick till 290 Mkr (156) och resultat

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Bolagets verksamhet och resultat under den följande halvårsperioden bedöms vara i nivå med denna period

Bolagets verksamhet och resultat under den följande halvårsperioden bedöms vara i nivå med denna period Delårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Finansiell översikt Resultat efter finansiella poster uppgick till 289 766 778 kr. Per 30 juni uppgick eget kapital till 439 110 115 kr. Skulderna uppgick till 613

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

BroGripen AB Kvartalsrapport

BroGripen AB Kvartalsrapport BroGripen AB Kvartalsrapport 3 2014 RESULTATRÄKNING Koncernen Belopp i Tkr 1401-1409 1301-1309 1 000 Nettoomsättning 194 983 164 850 Driftskostnader -87 048-80 820 Driftresultat 107 935 84 030 Avskrivning

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för första halvåret 2013

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för första halvåret 2013 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för första halvåret 2013 Rapport för första halvåret 2013 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 8 623 Mkr (9 304). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 30 september (20)

Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 30 september (20) Nettoomsättningen uppgick till 20 306 Mkr (17 609). Periodens resultat uppgick till 507 Mkr (463) och resultat per aktie till 4,95 kronor (4,55). Operativt kassaflöde uppgick till 302 Mkr (731). Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer