Munksjö Bokslutskommuniké 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Munksjö Bokslutskommuniké 2015"

Transkript

1 Munksjö Bokslutskommuniké 20

2 NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR Nettoomsättning 290,0 281, , ,3 EBITDA (just.*) 22,1 28,4 93,6 105,0 EBITDA-marginal, % (just.*) 7,6 10,1 8,3 9,2 EBITDA 22,1 24,7 86,3 99,4 EBITDA-marginal, % 7,6 8,8 7,6 8,7 Rörelseresultat (just.*) 8,5,4 40,0 51,0 Rörelsemarginal, % (just.*) 2,9 5,1 3,5 4,5 Rörelseresultat 8,5 10,7 32,7 45,4 Rörelsemarginal, % 2,9 3,8 2,9 4,0 Periodens resultat 7,2 2,7 22,8 7,7 Resultat per aktie, EUR 0, 0,05 0,44 0, Räntebärande nettoskuld 227,4 225,6 227,4 225,6 * Justerat för poster av engångskaraktär

3

4 okt-dec jan-dec MEUR Nettoomsättning 290,0 281, , ,3 EBITDA (just.*) 22,1 28,4 93,6 105,0 EBITDA-marginal, % (just.*) 7,6 10,1 8,3 9,2 EBITDA 22,1 24,7 86,3 99,4 EBITDA-marginal, % 7,6 8,8 7,6 8,7 Rörelseresultat (just.*) 8,5,4 40,0 51,0 Rörelsemarginal, % (just.*) 2,9 5,1 3,5 4,5 Rörelseresultat 8,5 10,7 32,7 45,4 Rörelsemarginal, % 2,9 3,8 2,9 4,0 Periodens resultat 7,2 2,7 22,8 7,7 Investeringar 8,9 4,6 39,8 35,1 Medeltal anställda, FTE * Justerat för poster av engångskaraktär

5 Nettoomsättning jan-dec 20 MEUR Nettoomsättning pro forma** MEUR EBITDA och marginal (just..*) pro forma** % Industrial Applications % Graphics & Packaging % Release Liners 38% Decor 32% % 10% 8% 6% 4% 2% 0% * Justerat för poster av engångskaraktär ** Från och med första kvartalet 20 används den rapporterade siffran

6 okt-dec jan-dec MEUR Nettoomsättning 98,2 91,4 372,6 374,7 EBITDA (just.*) 11,2 11,3 42,6 46,2 EBITDA-marginal, % (just.*) 11,4 12,4 11,4 12,3 EBITDA 11,2 10,0 42,6 44,9 EBITDA-marginal, % 11,4 10,9 11,4 12,0 Rörelseresultat (just.*) 9,0 9,0 34,6 37,1 Rörelsemarginal, % (just.*) 9,2 9,8 9,3 9,9 Rörelseresultat 9,0 7,7 34,6 35,8 Rörelsemarginal, % 9,2 8,4 9,3 9,6 Investeringar 2,5 1,1 10,2 6,4 Leveransvolym, ton Medeltal anställda, FTE * Justerat för poster av engångskaraktär

7 Nettoomsättning jan-dec 20 MEUR Nettoomsättning MEUR EBITDA och marginal (just.*) % Decor 32% % % 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% * Justerat för poster av engångskaraktär

8 okt-dec jan-dec MEUR Nettoomsättning 109,9 112,9 437,6 446,0 EBITDA (just.*) 9,8 13,4 39,5 44,3 EBITDA-marginal, % (just.*) 8,9 11,9 9,0 9,9 EBITDA 9,8 12,6 36,1 43,5 EBITDA-marginal, % 8,9 11,2 8,2 9,8 Rörelseresultat (just.*) 2,9 6,7 11,4 16,1 Rörelsemarginal, % (just.*) 2,6 5,9 2,6 3,6 Rörelseresultat 2,9 5,9 8,0,3 Rörelsemarginal, % 2,6 5,2 1,8 3,4 Investeringar 2,8 1,7,9 9,2 Leveransvolym, ton Medeltal anställda, FTE * Justerat för poster av engångskaraktär

9 Nettoomsättning jan-dec 20 MEUR Nettoomsättning pro forma** MEUR EBITDA och marginal (just.*) pro forma** % Release Liners 38% % 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% * Justerat för poster av engångskaraktär ** Från och med första kvartalet 20 används den rapporterade siffran

10 okt-dec jan-dec MEUR Nettoomsättning 42,2 40,9 166,6 9,2 EBITDA (just.*) 6,1 7,1 27,5 24,2 EBITDA-marginal, % (just.*),5 17,4 16,5,2 EBITDA 6,1 6,7 27,5 23,8 EBITDA-marginal, %,5 16,4 16,5,9 Rörelseresultat (just.*) 4,1 5,3 19,6 16,7 Rörelsemarginal, % (just.*) 9,7 13,0 11,8 10,5 Rörelseresultat 4,1 4,9 19,6 16,3 Rörelsemarginal, % 9,7 12,0 11,8 10,2 Investeringar 2,1 1,1 9,2 6,3 Leveransvolym, ton Medeltal anställda, FTE * Justerat för poster av engångskaraktär Nettoomsättning jan- dec 20 MEUR Nettoomsättning MEUR EBITDA och marginal (just.*) % % 20% Industrial Applications % % 10% % % * Justerat för poster av engångskaraktär

11 okt-dec jan-dec MEUR Nettoomsättning 43,3 40,7 175,7 172,8 EBITDA (just.*) -1,5 1,2 0,3 4,5 EBITDA-marginal, % (just.*) -3,5 2,9 0,2 2,6 EBITDA -1,5 1,2-0,2 4,5 EBITDA-marginal, % -3,5 2,9-0,1 2,6 Rörelseresultat (just.*) -3,6-0,5-7,9-1,9 Rörelsemarginal, % (just.*) -8,3-1,2-4,5-1,1 Rörelseresultat -3,6-0,5-8,4-1,9 Rörelsemarginal, % -8,3-1,2-4,8-1,1 Investeringar 1,2 0,7 3,0 9,3 Leveransvolym, ton Medeltal anställda, FTE * Justerat för poster av engångskaraktär

12 Nettoomsättning jan-dec 20 MEUR Nettoomsättning pro forma** MEUR EBITDA och marginal (just.*) pro forma** % Graphics & Packaging % % 4% 3% % 1% 0% -1% -2% -3% -4% * Justerat för poster av engångskaraktär ** Från och med första kvartalet 20 används den rapporterade siffran

13

14

15

16

17

18

19

20 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET I SAMMANDRAG okt-dec jan-dec MEUR Nettoomsättning 290,0 281, , ,3 Övriga rörelseintäkter 3,4 2,9 11,6 11,4 Summa rörelsens intäkter 293,4 283,9 1 2,3 1 8,7 Rörelsens kostnader Förändring av varulager -16,7-0,3 1,0 1,1 Råvaror och förnödenheter -136,2-137,6-573,9-557,2 Övriga externa kostnader -67,5-71,3-283,6-292,7 Personalkostnader -50,7-50,0-199,5-200,5 Avskrivningar -13,6 -,0-53,6-54,0 Summa rörelsens kostnader -284,7-273, , ,3 Resultatandel i intresseföretag -0,2 0,0 0,0 0,0 Rörelseresultat 8,5 10,7 32,7 45,4 Finansnetto -2,6-7,5-4,7-28,5 Resultat före skatt 5,9 3,2 28,0 16,9 Skatter 1,3-0,5-5,2-9,2 Periodens resultat 7,2 2,7 22,8 7,7 Övrigt totalresultat Poster som senare kan omklassificeras till resultaträkningen Periodens valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 4,9-4,5-22,3-5,7 Förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkr. 0,5-2,9-3,2-7,3 Förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkr. överfört till periodens resultat 0,5 2,1 6,2 4,5 Poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen Aktuariella vinster och förluster 1,0-6,3 1,0-6,3 Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat -0,6 1,6-1,0 2,1 Periodens totalresultat 13,5-7,3 3,5-5,0 Periodens resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare 7,0 2,4 22,4 7,0 Innehav utan bestämmande inflytande 0,2 0,3 0,4 0,7 Periodens totalresultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare 13,3-7,6 3,1-5,7 Innehav utan bestämmande inflytande 0,2 0,3 0,4 0,7 Genomsnittligt antal utestående aktier* Resultat per aktie, EUR 0, 0,05 0,44 0, Resultat per aktie, EUR (utspädd) 0, 0,05 0,44 0, * Justerat för innehav av egna aktier

21 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG 31 december MEUR TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 430,0 446,4 Goodwill 223,9 226,7 Övriga immateriella tillgångar 46,6 55,2 Andelar i intresseföretag 2,3 2,2 Andra anläggningstillgångar 3,6 3,9 Uppskjutna skattefordringar 51,8 60,2 Summa anläggningstillgångar 758,2 794,6 Omsättningstillgångar Varulager 5,4 2,2 Kundfordringar 111,1 1,6 Övriga kortfristiga fordringar 38,3 31,8 Aktuella skattefordringar 5,3 2,2 Likvida medel 105,1 84,1 Summa omsättningstillgångar 4,2 384,9 SUMMA TILLGÅNGAR 1 173, ,5 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 401,3 413,6 Långfristiga skulder Långfristig upplåning 313,5 271,7 Övriga långfristiga skulder 1,7 1,0 Avsättningar för pensioner 52,4 51,0 Uppskjutna skatteskulder 74,1 84,7 Övriga avsättningar 23,9 23,5 Summa långfristiga skulder 465,6 431,9 Kortfristiga skulder Kortfristig upplåning 22,5 41,6 Leverantörsskulder 165,9 164,3 Skulder till intresseföretag 8,0 8,3 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 94,5 100,0 Aktuella skatteskulder 2,7 8,2 Övriga kortfristiga skulder och avsättningar 12,9 11,6 Summa kortfristiga skulder 306,5 334,0 Summa skulder 772,1 765,9 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 173, ,5

22 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL MEUR Fonden för inbetalt fritt eget kapital Övrig reserv Egna aktier Aktiekapital Omräkningsreserv Balanserat resultat och årets resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Ingående eget kapital 1 januari 20,0 287,1 387,3 0,0 7,1-276,3 420,2 3,6 423,8 Periodens resultat ,0 7,0 0,7 7,7 Övrigt totalresultat ,2 - -5,7-4,8-12, ,7 Periodens totalresultat 0,0 0,0-2,2 0,0-5,7 2,2-5,7 0,7-5,0 Kapitalåterbäring och dividender - -5, ,1-0,3-5,4 Aktiebaserade incitamentsprogram för anställda ,2 0,2-0,2 Ingående eget kapital 31 dec 20,0 282,0 385,1 0,0 1,4-273,9 409,6 4,0 413,6 Periodens resultat ,4 22,4 0,4 22,8 Övrigt totalresultat - - 2, ,3 0,6-19, ,3 Periodens totalresultat 0,0 0,0 2,4 0,0-22,3 23,0 3,1 0,4 3,5 Köp av Munksjö Oyj-aktier , ,1 - -3,1 Kapitalåterbäringar och dividender - -12, ,7-0,3-13,0 Aktiebaserade incitamentsprogram för anställda ,3 0,3-0,3 Utgående eget kapital 31 dec 20,0 269,3 387,5-3,1-20,9-250,6 397,2 4,1 401,3

23 KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG okt-dec jan-dec MEUR Rörelseresultat 8, ,7 45,4 Avskrivningar 13,6.0 53,6 54,0 Betald skatt -1, ,4-13,9 Erhållna och betalda räntor -2, ,6-17,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 17, ,3 68,5 Förändring i varulager 16, ,2-5,6 Förändring i rörelseskulder 8, ,1 -,9 Förändring i rörelsefordringar 2, ,7 9,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten 44, ,5 57,8 Köp av immateriella anläggningstillgångar -0, ,5-2,0 Köp av materiella anläggningstillgångar -8, ,3-33,1 Kassaflöde från investeringsverksamheten -8, ,8-35,1 Kapitalåterbäring och dividender 0, ,0-5,4 Köp av egna aktier 0,0 - -3,1 - Upplåning, netto efter upplåningskostnader 41, ,1 291,8 Återbetalning av lån -20, ,0-307,4 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20, ,0-21,0 Periodens kassaflöde 55, ,7 1,7 Likvida medel vid periodens början 47, ,1 83,1 Valutakursdifferens i likvida medel 1, ,7-0,7 Likvida medel vid periodens utgång 105, ,1 84,1

24 RAPPORTERING PER SEGMENT 20 jan-dec 20 Release Liners Industrial Applications Graphics and Packaging Övrigt och elimineringar MEUR Decor Koncernen Nettoomsättning, extern 369, ,8 173,6-4, ,7 Nettoomsättning, intern 3,5 9,6 1,8 2,1-17,0 0 Nettoomsättning 372, ,6 175,7-21, ,7 Rörelseresultat 34,6 8,0 19,6-10,8-18,7 32,7 Rörelsemarginal, % 9,3% 1,8% 11,8% -6,1% 2,9% Finansnetto -4,7 Skatter -5,2 Periodens resultat 22,8 Övriga upplysningar Investeringar 10,2,9 9,2 3,0 2,5 39,8 Avkastning på operativt kapital, % (just.) 20,4% 5,0% 30,3% -19,7% 5,9% Avskrivningar 8,0 28,1 7,9 8,2 1,4 53,6 Medeltal anställda, FTE RAPPORTERING PER SEGMENT 20 jan-dec 20 Release Liners Industrial Applications Graphics and Packaging Övrigt och elimineringar MEUR Decor Koncernen Nettoomsättning, extern 373,8 437,2 7,0 172,8-3, ,3 Nettoomsättning, intern 0,9 8,8 2,2 0,0-11,9 0,0 Nettoomsättning 374,7 446,0 9,2 172,8 -, ,3 Rörelseresultat 35,8,3 16,3-1,9-20,1 45,4 Rörelsemarginal, % 9,6% 3,4% 10,2% -1,1% 4,0% Finansnetto -28,5 Skatter -9,2 Periodens resultat 7,7 Övriga upplysningar Investeringar 6,4 9,2 6,3 9,3 3,9 35,1 Avkastning på operativt kapital, % (just.) 21,7% 6,4% 31,0% -5,2% 7,3% Avskrivningar 9,1 28,2 7,5 6,4 2,8 54,0 Medeltal anställda, FTE

25 FINANSIELL INFORMATION PER SEGMENT OCH KVARTAL okt-dec jul-sep apr-jun jan-mar okt-dec jul-sep apr-jun jan-mar okt-dec jul-sep apr-jun jan-mar Nettoomsättning, MEUR Decor 98,2 85,5 93,4 95,5 91,4 89,4 96,4 97,5 89,9 86,8 95,5 96,0 Release Liners 109,9 108,3 112,6 106,8 112,9 1,7 111,5 106,9 87,3 85,3 53,1 23,4 Industrial Applications 42,2 38,8 44,0 41,6 40,9 33,0 43,7 41,6 42,3 35,6 42,1 38,0 Graphics and Packaging 43,3 41,7 47,2 43,5 40,7 41,8 45,7 44,6 40,4 41,2 20,8 - Övrigt och elimineringar -3,6-5,0-6,0-7,2-4,9-3,0-4,8-2,7-4,2-3,8-3,5-2,9 Koncernen 290,0 269,3 291,2 280,2 281,0 275,9 292,5 287,9 255,7 245,1 208,0 4,5 EBITDA (just.*), MEUR Decor 11,2 8,0 11,6 11,8 11,3 10,3 11,0 13,6 8,7 6,0 9,4 9,6 Release Liners 9,8 11,5 8,5 9,7 13,4 13,0 8,9 9,0 5,9 6,0 4,0-0,2 Industrial Applications 6,1 4,7 7,9 8,8 7,1 3,8 6,9 6,4 5,7 1,7 5,0 3,7 Graphics and Packaging -1,5-0,9 1,1 1,6 1,2-0,1 2,1 1,3-0,5-1,3 0,3 - Övrigt och elimineringar -3,5-3,3-4,1-5,4-4,6-3,8-2,9-2,9-3,8-1,4-2,2-1,6 Koncernen 22,1 20,0 25,0 26,5 28,4 23,2 26,0 27,4 16,0 11,0 16,5 11,5 EBITDA, MEUR Decor 11,2 8,0 11,6 11,8 10,0 10,3 11,0 13,6 2,1 5,5 9,4 9,3 Release Liners 9,8 8,1 8,5 9,7 12,6 13,0 8,9 9,0 4,2 5,8 3,0-0,2 Industrial Applications 6,1 4,7 7,9 8,8 6,7 3,8 6,9 6,4 4,9 1,7 4,5 3,7 Graphics and Packaging -1,5-1,4 1,1 1,6 1,2-0,1 2,1 1,3-6,0-2,2-0,8 - Övrigt och elimineringar -3,5-4,3-6,5-5,4-5,8-4,1-3,5-3,9-5,8-1,7-27,3-4,2 Koncernen 22,1,1 22,6 26,5 24,7 22,9 25,4 26,4-0,6 9,1-11,1 8,5 Rörelseresultat (just.*), MEUR Decor 9,0 6,0 9,7 9,9 9,0 8,1 9,2 10,8 4,6 3,5 6,8 7,0 Release Liners 2,9 4,7 1,3 2,5 6,7 5,8 1,8 1,8 0,3 1,0 1,1-2,0 Industrial Applications 4,1 2,7 5,9 6,9 5,3 1,8 5,1 4,5 3,9-0,2 3,1 1,8 Graphics and Packaging -3,6-3,0-1,0-0,3-0,5-1,7 0,4-0,1-2,1-2,7-0,3 - Övrigt och elimineringar -3,9-3,6-4,4-5,8-6,1-4,5-3,1-3,3-4,1-1,8-2,4-1,8 Koncernen 8,5 6,8 11,5 13,2,4 9,5 13,4 13,7 2,6-0,2 8,3 5,0 Rörelseresultat, MEUR Decor 9,0 6,0 9,7 9,9 7,7 8,1 9,2 10,8-2,0 3,0 6,8 6,7 Release Liners 2,9 1,3 1,3 2,5 5,9 5,8 1,8 1,8-1,4 0,8 0,1-2,0 Industrial Applications 4,1 2,7 5,9 6,9 4,9 1,8 5,1 4,5 3,1-0,2 2,6 1,8 Graphics and Packaging -3,6-3,5-1,0-0,3-0,5-1,7 0,4-0,1-7,6-3,6-1,4 - Övrigt och elimineringar -3,9-4,6-6,8-5,8-7,3-4,8-3,7-4,3-6,1-2,1-27,4-4,5 Koncernen 8,5 1,9 9,1 13,2 10,7 9,2 12,8 12,7 -,0-2,1-19,3 2,0 Leveransvolymer, ton Decor Release Liners Industrial Applications Graphics and Packaging Övrigt och elimineringar Koncernen * Justerat för poster av engångskaraktär

26 KONCERNENS NYCKELTAL okt-dec jan-dec Marginaler (justerat) EBITDA-marginal, % 7,7% 10,1% 8,3% 9,2% Rörelsemarginal, % 2,9% 5,1% 3,5% 4,5% Avkastningsmått (rullande 12 månader) Avkastning på operativt kapital, % (justerat) 5,9% 7,3% 5,9% 7,3% Avkastning på eget kapital, % 5,7% 1,8% 5,7% 1,8% Kapitalstruktur vid periodens utgång Operativt kapital, MEUR 651,9 673,2 651,9 673,2 Eget kapital, MEUR 401,3 413,6 401,3 413,6 Räntebärande nettoskuld, MEUR 227,4 225,6 227,4 225,6 Skuldsättningsgrad, % 56,7% 54,5% 56,7% 54,5% Soliditet, % 34,2% 35,1% 34,2% 35,1% Per aktie (före och efter utspädning) Resultat per aktie, EUR 0, 0,05 0,44 0, Eget kapital per aktie, EUR 7,9 8,1 7,9 8,1 Medeltal aktier Investeringar, MEUR 8,9 4,6 39,8 35,1 Medeltal anställda, FTE VALUTAKURSER Slutkurs Genomsnittlig kurs 31 dec 31 dec jan-dec jan-dec SEK 9,19 9,39 9,35 9,10 USD 1,09 1,21 1,11 1,33 BRL 4,31 3,22 3,69 3,12

27 jan-dec okt-dec jul-sep apr-jun jan-mar MEUR Pro forma nettoomsättning Decor 368,2 89,9 86,8 95,5 96,0 Release Liners 432,8 96,8 105,3 118,6 112,1 Industrial Applications 8,0 42,3 35,6 42,1 38,0 Graphics and Packaging 175,9 40,4 41,2 47,0 47,3 Övrigt och elimineringar -,6-4,2-3,8-3,6-3,0 Koncernen 1 120,3 265,2 265,1 299,6 290,4 Pro forma EBITDA Decor 26,3 2,1 5,5 9,4 9,3 Release Liners 21,2 4,8 6,5 4,5 5,4 Industrial Applications,7 4,9 1,7 4,5 3,6 Graphics and Packaging -7,0-6,0-2,2-0,6 1,8 Övrigt och elimineringar -12,9-4,8-1,7-4,5-1,9 Koncernen 42,3 1,0 9,8 13,3 18,2 Poster av engångskaraktär Decor 7,4 6,6 0,5 0,3 Release Liners 2,7 1,9 0,6 0,2 Industrial Applications 1,3 0,8 0,0 0,5 Graphics and Packaging 6,4 5,5 0,9 Övrigt och elimineringar 4,0 1,0 0,3 2,3 0,4 Koncernen 21,8,8 2,3 3,0 0,7 Pro forma EBITDA (justerat för engångsposter) Decor 33,7 8,7 6,0 9,4 9,6 Release Liners 23,9 6,7 7,1 4,7 5,4 Industrial Applications 16,0 5,7 1,7 5,0 3,6 Graphics and Packaging -0,6-0,5-1,3-0,6 1,8 Övrigt och elimineringar -8,9-3,8-1,4-2,2-1,5 Koncernen 64,1 16,8 12,1 16,3 18,9 Leveransvolymer, ton Decor Release Liners Industrial Applications Graphics and Packaging Övrigt och elimineringar Koncernen

28

MUNKSJÖ OYJ Delårsrapport januari-mars Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Delårsrapport januari-mars Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Delårsrapport januari-mars 2015 Materials for innovative product design NYCKELTAL jan-mar jan-dec 2015 20 20 Nettoomsättning 280,2 287,9 1 7,3 EBITDA (just.*) 26,5 27,4 105,0 EBITDA-marginal,

Läs mer

NYCKELTAL jan-mar jan-dec MEUR Förändring, % 2015

NYCKELTAL jan-mar jan-dec MEUR Förändring, % 2015 Munksjö Delårsrapport Januari mars 2016 NYCKELTAL jan-mar jan-dec 2016 20 Förändring, % 20 Nettoomsättning 288,0 280,2 +3% 1 130,7 EBITDA (just.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 EBITDA-marginal, % (just.*) 10,8 9,5

Läs mer

NYCKELTAL jul-sep jan-sep jan-dec MEUR Förändring, % Förändring, % 2015

NYCKELTAL jul-sep jan-sep jan-dec MEUR Förändring, % Förändring, % 2015 Munksjö Delårsrapport Januari september 2016 NYCKELTAL jul-sep jan-sep jan-dec MEUR 2016 2015 Förändring, % 2016 2015 Förändring, % 2015 Nettoomsättning 269,6 269,3 0% 860,5 840,7 2% 1 130,7 EBITDA (just.*)

Läs mer

NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR Förändring, % Förändring, %

NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR Förändring, % Förändring, % Munksjö Bokslutskommuniké 2016 NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR 2016 20 Förändring, % 2016 20 Förändring, % Nettoomsättning 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% EBITDA (just.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6 46%

Läs mer

NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR

NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR Munksjö Oyj Bokslutskommuniké 20 NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR 20 20 20 20 Nettoomsättning 281,0 255,7 1 7,3 863,3 EBITDA (just.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 EBITDA-marginal, % (just.*) 10,1 6,3 9,2 6,4 EBITDA

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014 FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014 1 (20) ACANDO AB (publ.) 2 (20) januari - mars 2014 2013 2014 2013 2014 2013 MSEK Nettoomsättning Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelseresultat Rörelsemarginal

Läs mer

536 561 524 527 567 577 542 547 0 100 200 300 400 500 600 MEUR Nettoomsättning 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 % MEUR Jämförbar EBITDA och marginal 93 98 85 89 95 98 91 94 0 20

Läs mer

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2013 ACKUMULERAT 1 JANUARI 31 DECEMBER (21)

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2013 ACKUMULERAT 1 JANUARI 31 DECEMBER (21) FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2013 ACKUMULERAT 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 1 (21) ACANDO AB (publ.) 2 (21) ACANDO AB (publ.) 3 (21) MSEK oktober - december 2013 2012 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättninomsättninresultaresultamarginal

Läs mer

HiQ International, koncernen Org. Nr 556529-3205 Rapport över totalresultatet Resultaträkning Belopp tkr Jan-sep Jan-sep Juli-sep Juli-sep 2010 2009 2010 2009 RTM 2009 Nettoomsättning 794 628 778 948 238

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Q1/2019 Q1/2018 Q4/2018

Q1/2019 Q1/2018 Q4/2018 IFRS nyckeltal MEUR, eller vad som anges /2019 /20 Q4/20 20 Nettoomsättning 758,7 572,4 712,2 2 438,0 Jämförbar EBITDA 75,0 66,7 72,1 277,7 Jämförbar EBITDA-marginal, % 9,9 11,7 10,1 11,4 Jämförelsestörande

Läs mer

Oktober - december SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia

Oktober - december SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia Oktober - december SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia RISE Holding RISE Holding Belopp i tkr 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 Omsättning 344 006 313 608 121 016 126

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2013

Delårsrapport januari-juni 2013 Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Läs mer

IDL Biotech AB (publ), Delårsrapport kvartal

IDL Biotech AB (publ), Delårsrapport kvartal 1 2 3 4 5 6 7 Januari - September Kvartal 3 Koncernen 2018-01-01 2017-01-01 2018-07-01 2017-07-01 (kronor) 2018-09-30 2017-09-30 2018-09-30 2017-09-30 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 19 400 089 25 011

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

RESULTAT/NYCKELTAL TSEK Q1 Q1 JAN - DEC

RESULTAT/NYCKELTAL TSEK Q1 Q1 JAN - DEC RESULTAT/NYCKELTAL 2018 2017 2017 TSEK Q1 Q1 JAN - DEC Nettoomsättning 110 066 57 270 361 447 EBITDA* 48 840-35 341-53 559 Resultat före skatt -6 417-56 255-176 185 Resultat per aktie -0,02-0,18-0,55 Kassaflöde

Läs mer

Resultaträkningar. Göteborg Energi

Resultaträkningar. Göteborg Energi Göteborg Energi Resultaträkningar Koncernen Moderföretaget Belopp i mkr Not 2016 2015 2016 2015 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 4 5 963 5 641 3 438 3 067 Anslutningsavgifter 88 88 35 45 Aktiverat arbete

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

2 3 4 5 6 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec Mkr 2017 2016 2017 2016 2016/17 2016 Nettoomsättning 337,8 223,9 595,9 411,9 1 007,9 823,9 Kostnad för sålda varor -288,8-182,6-502,2-335,9-836,2-669,9

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016 Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår Omsättning, Mkr 66,6 59,6 153,2 140,9 283,9 Rörelseresultat, Mkr 4,9 2,9 17,7 14,0-30,9 Rörelsemarginal, % 7,4 4,8 11,5 9,9

Läs mer

Den organiska försäljningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 2 procent

Den organiska försäljningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 2 procent T i l l ä g g s i n f o r m a t i o n D e l å r s r a p p o r t Q 1 2 0 1 7 D e n k o m b i n e r a d e h y g i e n - o c h s k o g s i n d u s t r i v e r k s a m h e t e n 1 JANUARI 31 MARS 2017 (jämfört

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 218 217 218 217 217 2 2 Förändr. Jan-Jun Jan-Jun Förändr. Helår Omsättning, Mkr 79,6 66,6 19,5% 186,3 153,2 21,6% 313,2 Rörelseresultat, Mkr 5,2 4,9 5,1% 22,9 17,7 29,8% 34,9 Rörelsemarginal,

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Rörelsemarginal, % 13,4 12,4 11,1 neg Resultat efter finansiella

Läs mer

Swedish ICT Research

Swedish ICT Research RISE RISE Januari-mars SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia Holding Holding Belopp i tkr 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 Omsättning 296 762 266 387 110 088 108 202 172

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 Q 1 Delårsrapport januari mars 2017 Belopp i Mkr kvartal 1 helår FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 2017 2016 2016 Nettoomsättning 291,5 298,6 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 43,3

Läs mer

Mkr mars Koncernen. Nettoomsättning Operativt rörelseresultat 1)

Mkr mars Koncernen. Nettoomsättning Operativt rörelseresultat 1) Mkr 2019 2018 mars 19 2018 Koncernen Nettoomsättning 6 874 6 978 28 278 28 382 Operativt rörelseresultat 1) 238 218 1 054 1 034 Operativt rörelseresultat, exklusive IFRS 16 2) 227 218 1 043 1 034 Operativ

Läs mer

RESULTAT/NYCKELTAL TSEK Q4 Q4 JAN DEC JAN - DEC

RESULTAT/NYCKELTAL TSEK Q4 Q4 JAN DEC JAN - DEC RESULTAT/NYCKELTAL 2018 2017 2018 2017 TSEK Q4 Q4 JAN DEC JAN - DEC Nettoomsättning 82 459 103 753 349 955 361 447 EBITDA* -73 716 6 342-10 342-53 559 Resultat före skatt -1 264 730-67 852-1 347 249-176

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Engagerade ledare & medarbetare %⁶. Avkastning på operativt kapital, %⁷. Koldioxidutsläpp, ton⁸

Engagerade ledare & medarbetare %⁶. Avkastning på operativt kapital, %⁷. Koldioxidutsläpp, ton⁸ NYCKELTAL MSEK, om ej annat anges Nettoomsättning 1 466 1 412 5 745 5 546 Rörelseresultat -123 87 651 966 Rörelseresultat, exkl. realisationsvinst -123-8 651 725 Rörelsemarginal, % -8,4 6,2 11,3 17,4 Rörelsemarginal

Läs mer

Q4/2018 Q4/2017 Q3/2018

Q4/2018 Q4/2017 Q3/2018 o o IFRS nyckeltal, MEUR /20 /2017 Q3/20 20 2017 Nettoomsättning 712,2 547,1 565,6 2 438,0 1 959,9 Jämförbar EBITDA 72,1 63,1 71,8 277,7 248,2 Jämförbar EBITDA-marginal, % 10,1 11,5 12,7 11,4 12,7 Jämförelsestörande

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

1) För avstämning av operativt rörelseresultat mot rörelseresultat se Not 3.

1) För avstämning av operativt rörelseresultat mot rörelseresultat se Not 3. Mkr 2019 2018 2019 2018 juni 19 2018 Koncernen Nettoomsättning 7 426 8 329 14 300 15 307 27 375 28 382 Operativt rörelseresultat 1) 306 299 544 517 1 061 1 034 Operativt rörelseresultat, exklusive IFRS

Läs mer

KSEK Kv 2 2012 - Kv 1 2013 Kv 1 2012 Kv 1 2013 2012 2011 Rörelsens intäkter Transaktionsbaserade intäkter 6121 7660 27199 29793 30632 Övriga intäkter 448 476 3 039 2 012 2 848 Summa rörelsens intäkter

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Tkr / /2017 jan-jun apr-jun jul-jun jul-dec. Rörelsens intäkter Nettoomsättning

Tkr / /2017 jan-jun apr-jun jul-jun jul-dec. Rörelsens intäkter Nettoomsättning FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG RESULTATRÄKNINGAR Tkr 2018 2018 2016/2017 2016/2017 jan-jun apr-jun jul-jun jul-dec Rörelsens intäkter Nettoomsättning 0 0 0 0 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

januari mars 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari mars 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 1 Delårsrapport januari mars 2016 Belopp i Mkr kvartal 1 helår 2016 2015 2015 Nettoomsättning 298,6 292,6 1 112,6 Rörelseresultat 38,1 31,5 85,7 Rörelsemarginal, % 12,8 10,8 7,7 Resultat efter finansiella

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Q 4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Q 4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q 4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari december 2014 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 4 jan-dec 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning 243,0 189,1 969,0 823,7 Rörelseresultat 0,6 3,7 48,3 70,0

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Godkänt och registrerat av Finansinspektionen ( FI ) samt offentliggjort av PostNord AB den 2 mars FI Dnr:

Godkänt och registrerat av Finansinspektionen ( FI ) samt offentliggjort av PostNord AB den 2 mars FI Dnr: Godkänt och registrerat av Finansinspektionen ( FI ) samt offentliggjort av PostNord AB den 2 mars 2018. FI Dnr: 18-3713. Tillägg till Grundprospekt FI Dnr 17-8656 avseende PostNord AB (publ) Medium Term

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificering jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec jan-dec Nettoomsättning 3 019 3 308 2 923

Läs mer

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader Andra kvartalet

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader Andra kvartalet FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader 2015 Andra kvartalet 2015-04-01 2015-06-30 1 Första halvåret 2015-01-01 2015-06-30 Händelser efter rapportperiodens slut MEUR 3 mån 6 mån 12 mån

Läs mer

Nyckeltal. IFRS 15 -justering. Publicerat

Nyckeltal. IFRS 15 -justering. Publicerat Nyckeltal 1 3/2017 1 3/2017 1 3/2017 Orderingång 1 413 1 413 Orderstock i slutet av perioden 5 096 19 5 114 Omsättning 1 007-2 1 005 Rörelseresultat 80-4 76 % av omsättningen 7,9-0,4 7,5 Jämförbart rörelseresultat

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2019

Delårsrapport januari-juni 2019 Delårsrapport januari-juni 2019 Belopp i Mkr apr-jun jan-jun helår Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2018. * Genomsnittligt antal aktier under året ökade med 1 446 575 som en följd

Läs mer

Juli- september SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia

Juli- september SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia Juli- september SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia RISE Holding RISE Holding Belopp i tkr 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 Omsättning 214 668 196 868 89 499 84 275 122

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2017

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2017 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2017 Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 44,9 Mkr (46,9) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till -0,4

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport nio månader,

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport nio månader, FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport nio månader, 2015-01-01 2015-09-30 Tredje kvartalet 2015-07-01 2015-09-30 INNEHÅLL Sid. FINANSIELL INFORMATION KALENDARIUM EKONOMISK INFORMATION 1 Perioden

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018 KVALITENA AB (PUBL) 556527-3314 Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A 114 51 Stockholm KVALITENA I KORTHET Kvalitena är ett privatägt fastighetsbolag grundat 1995. Bolagets innehav

Läs mer

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2017

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2017 Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2017 IA Industriarmatur Group AB (publ.) Kämpegatan 16 411 04 GÖTEBORG Telefon 031-80 95 50 info@industriarmatur.se www.industriarmatur.se

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2018

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2018 Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2018 IA Industriarmatur Group AB (publ.) Kämpegatan 16 411 04 GÖTEBORG Telefon 031-80 95 50 info@industriarmatur.se www.industriarmatur.se

Läs mer

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 30 september 2017

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 30 september 2017 Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 30 september 2017 IA Industriarmatur Group AB (publ.) Kämpegatan 16 411 04 GÖTEBORG Telefon 031-80 95 50 info@industriarmatur.se www.industriarmatur.se

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 Delårsrapport januari - mars 2007 - Omsättningen ökade till 136,9 Mkr (126,3) - Resultatet före skatt 25,6 Mkr (23,6) - Resultatet efter skatt 17,6 Mkr (17,0) - Vinst per aktie 0,83 kr (0,80) Omsättning

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016 Kv 3 Kv 3 Jan-Sep Jan-Sep Helår Omsättning, Mkr 68,8 56,2 222,0 197,1 283,9 Rörelseresultat, Mkr 5,0-55,6 22,6-41,6-30,9 Rörelsemarginal, % 7,2 neg 10,2 neg

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

+5% Resultat efter skatt ökade till -0,9 (-1,1) MSEK.

+5% Resultat efter skatt ökade till -0,9 (-1,1) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2017 Koncernrapport 10 november 2017 Viss omsättningstillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2017 Nettoomsättningen ökade med 5% till

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2007

Delårsrapport januari - juni 2007 Delårsrapport januari - juni 2007 - Omsättningen ökade till 276,9 Mkr (258,0) - Resultatet före skatt 51,2 Mkr (50,9) - Resultatet efter skatt 36,1 Mkr (34,8) - Vinst per aktie 1,70 kr (1,64) Omsättning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari mars 2014

Delårsrapport Q1 januari mars 2014 Delårsrapport Q1 januari mars 2014 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 99,7 Mkr (102,0) Resultat före skatt 13,3 Mkr (9,1) Resultat efter skatt 10,3 Mkr (7,1) Resultat per aktie 0,49 kr (0,34) Fortsatt

Läs mer

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Koncernen januari mars Nettoomsättning 115,1 Mkr (120,3) Resultat före skatt 17,4 Mkr (17,0) Resultat efter skatt 12,9 Mkr (12,7) Resultat per aktie 0,61 kr (0,60)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

-12% -8,0% n/a Resultattillväxt per aktie Q Andra kvartalet svagare än förväntat

-12% -8,0% n/a Resultattillväxt per aktie Q Andra kvartalet svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Koncernrapport 18 augusti 2017 Andra kvartalet svagare än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 12% till 9,9 (11,2)

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Q1 Delårsrapport januari mars 2013

Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 102,0 Mkr (106,6) Resultat före skatt 9,1 Mkr (8,8) Resultat efter skatt 7,1 Mkr (6,6) Resultat per aktie 0,34 kr (0,31) Nettoomsättning

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

Scandinavian Credit Fund 1 AB (publ) Räkenskapsåret

Scandinavian Credit Fund 1 AB (publ) Räkenskapsåret Scandinavian Credit Fund 1 AB (publ) Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Scandinavian Credit Fund 1 AB (publ) 1 Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Belopp i kr Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 Delårsrapport januari - september Nettoomsättning 992 (1 048) MSEK Resultat efter finansnetto 45,9 (80,4) MSEK Resultat efter skatt 31,9 (57,5) MSEK Resultat per aktie 2,57 (4,64) kronor Orderingång 1

Läs mer

Säsongsvariationer omsättning, Mkr. Säsongsvariationer rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster, Mkr. Mkr Mkr

Säsongsvariationer omsättning, Mkr. Säsongsvariationer rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster, Mkr. Mkr Mkr 1 Mkr Mkr Koncernens nyckeltal 218 217 218 217 217 3 3 Förändr. Jan-Sep Jan-Sep Förändr. Helår Omsättning, Mkr 85,7 68,8 24,5% 272, 222, 22,5% 313,2 Rörelseresultat, Mkr 3,1 5, -38,5% 26, 22,6 14,8% 34,9

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2015

Delårsrapport Januari - september 2015 Delårsrapport Januari - september 2015 Period 1 juli 30 september 2015 Nettoomsättningen uppgår till 83 192 (69 703) kkr motsvarande en tillväxt om 19,4%. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Bokslutskommuniké

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Bokslutskommuniké FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Bokslutskommuniké 2016-01-01 2016-12-31 Fjärde kvartalet 2016-10-01 2016-12-31 KONTAKTPERSON INNEHÅLL Sid. FINANSIELL INFORMATION KALENDARIUM EKONOMISK INFORMATION 1 FENIX

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Xavitech AB (publ) (org. nr )

KVARTALSRAPPORT Xavitech AB (publ) (org. nr ) Q1 KVARTALSRAPPORT 219 Xavitech AB (publ) (org. nr. 556675-2837) www.xavitech.com 3 4 6 11 SAMMANFATTNING & VD HAR ORDET FINANSIELL INFORMATION XAVITECH KONCERN XAVITECH MODERBOLAG 2 SAMMANFATTNING - Resultat

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006

Delårsrapport januari - juni 2006 Delårsrapport januari - juni 2006 - Omsättningen ökade till 258,0 Mkr (215,1) - Resultatet före skatt blev 50,9 Mkr (42,2) - Resultat efter skatt uppgick till 34,8 Mkr (30,4) - Resultat efter skatt per

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport tre månader

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport tre månader FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport tre månader 2016-01-01 2016-03-31 Första kvartalet 2016-01-01 2016-03-31 KONTAKTPERSON INNEHÅLL Sid. FINANSIELL INFORMATION KALENDARIUM EKONOMISK INFORMATION

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2014

Delårsrapport Januari mars 2014 Delårsrapport Januari mars 2014 Period 1 januari - 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgår till 62 493 (58 992) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 1 916

Läs mer

Pressmeddelande. Appendix IV Sammanfattning av finansiell information. ABB Ltd Resultaträkning Januari - december

Pressmeddelande. Appendix IV Sammanfattning av finansiell information. ABB Ltd Resultaträkning Januari - december Appendix IV Sammanfattning av finansiell information Resultaträkning Januari - december (ej granskat) (ej granskat) (ej granskat) (i MUSD, utom aktiedata) Oktober - december (ej granskat) Försäljning produkter

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 Delårsrapport januari - september 2006 - Omsättningen ökade till 364,3 Mkr (304,6) - Resultatet före skatt blev 74,7 Mkr (62,9) - Resultat efter skatt uppgick till 51,7 Mkr (45,3) - Resultat efter skatt

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2017 DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2017 SAMMANFATTNING JANUARI JUNI 2017 Nettoomsättning: 47,1 mkr (24,5 mkr), tillväxt: 92% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer