Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec Mkr / Nettoomsättning 337,8 223,9 595,9 411, ,9 823,9 Kostnad för sålda varor -288,8-182,6-502,2-335,9-836,2-669,9 Bruttoresultat 49,0 41,3 93,7 76,0 171,7 154,0 Försäljningskostnader -23,1-23,1-45,7-43,1-85,0-82,4 Administrationskostnader -5,2-5,7-11,1-10,2-22,2-21,3 Övriga rörelseintäkter/kostnader 0,1 0,0 0,1 0,3 0,1 0,3 Rörelseresultat 20,8 12,5 37,0 23,0 64,6 50,6 Finansiella intäkter 0,1 0,1 0,3 0,1 0,4 0,2 Finansiella kostnader -0,9-1,0-1,8-1,9-3,7-3,8 Resultat efter finansiella poster 20,0 11,6 35,5 21,2 61,3 47,0 Skatter -4,8-2,7-8,1-4,8-13,6-10,3 Periodens resultat kvarvarande verksamheter 15,2 8,9 27,4 16,4 47,7 36,7 Periodens resultat verksamhet under avveckling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 Periodens resultat 15,2 8,9 27,4 16,4 47,8 36,8 Resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 15,2 8,9 27,4 16,4 47,8 36,8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec Mkr / Resultat efter skatt 15,2 8,9 27,4 16,4 47,8 36,8 Övrigt totalresultat Poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkning Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner 0,0-1,2 0,0-1,2-1,0-2,2 Skatt 0,0 0,2 0,0 0,2 0,3 0,5 0,0-1,0 0,0-1,0-0,7-1,7 Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkning Omräkningsdifferenser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övrigt totalresultat, netto 0,0-1,0 0,0-1,0-0,7-1,7 Totalresultat 15,2 7,9 27,4 15,4 47,1 35,1 Resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 15,2 7,9 27,4 15,4 47,1 35,1 Resultat per aktie kvarvarande verksamheter före utspädning (kr) 0:17 0:10 0:31 0:19 0:55 0:42 Resultat per aktie kvarvarande verksamheter efter utspädning (kr) 0:17 0:10 0:30 0:18 0:53 0:41 Resultat per aktie före utspädning (kr) 0:17 0:10 0:31 0:19 0:55 0:42 Resultat per aktie efter utspädning (kr) 0:17 0:10 0:30 0:18 0:53 0:41 Utestående antal aktier vid periodens slut (tusental) Genomsnittligt antal aktier före utspädning (tusental) Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (tusental)

8 KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG Mkr Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 21,7 22,4 22,1 Materiella anläggningstillgångar 58,7 51,7 56,9 Finansiella anläggningstillgångar 5,2 11,2 8,2 Omsättningsfastigheter 207,4 220,2 231,6 Övriga omsättningstillgångar 239,2 153,2 181,5 Kassa och bank 93,0 67,6 75,7 Summa tillgångar 625,2 526,3 576,0 Eget kapital och skulder Eget kapital 185,6 146,3 166,7 Långfristiga skulder 149,5 153,8 168,1 Kortfristiga skulder 290,1 226,2 241,2 Summa eget kapital och skulder 625,2 526,3 576,0 KONCERNENS KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec Mkr Resultat efter finansnetto 20,0 11,6 35,5 21,2 47,0 Justeringsposter 4,7 0,0 2,7 0,9 4,6 Betald skatt -3,5-1,0-0,4-1,2 0,2 Löpande kassaflöde från den kvarvarande 21,2 10,6 37,8 20,9 51,8 verksamheten Kassaflöde från verksamhet under avveckling 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5 inkl justeringsposter Förändring av rörelsekapital -17,1-2,3 8,1-17,9-42,2 Kassaflöde från den löpande 4,1 8,3 45,9 3,0 9,1 verksamheten Investeringar i anläggningstillgångar -2,3-3,4-3,7-7,2-14,6 Amortering av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 Försäljning av anläggningstillgångar 0,1 0,0 0,1 0,2 0,4 Återstår efter anläggningsinvesteringar 1,9 4,9 42,3-3,9-5,0 Upptagna lån 3,9 5,5 11,1 19,6 45,9 Amortering av skulder -18,1-3,4-27,6-11,3-28,4 Likvid premie teckningsoptioner 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 Utdelning -8,7-4,3-8,7-4,3-4,3 Periodens kassaflöde -20,8 3,0 17,3 0,4 8,5 Likvida medel vid periodens början 113,8 64,6 75,7 67,2 67,2 Kursdifferenser i likvida medel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Likvida medel vid periodens slut 93,0 67,6 93,0 67,6 75,7 8

9 FÖRÄNDRINGAR AV KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG Övrigt tillskjutet Aktiekapital Balanserad Mkr kapital vinst eget kapital Ingående eget kapital ,0 19,3 28,6 134,9 Periodens totalresultat 15,4 15,4 Emission teckningsoptioner 0,3-0,3 Utdelning -4,3-4,3 Utgående eget kapital ,0 19,6 39,7 146,3 Ingående eget kapital ,0 19,3 28,6 134,9 Årets totalresultat 35,1 35,1 Emission teckningsoptioner 0,3-0,3 Konvertering av förlagslån 0,3 0,4-0,7 Utdelning -4,3-4,3 Utgående eget kapital ,3 20,0 59,4 166,7 Periodens totalresultat 27,4 27,4 Emission teckningsoptioner 0,2-0,2 Utdelning -8,7-8,7 Utgående eget kapital ,3 20,2 78,1 185,6 Totalt SEGMENTREDOVISNING Mkr Projektutveckling Styckehus Övrigt Koncerneliminering Summa Apr-jun Intäkter - externt 189,9 97,0 145,8 123,8 2,1 3, ,8 223,9 Intäkter - internt ,8 8,5-6,8-8,5 0,0 0,0 Summa intäkter 189,9 97,0 145,8 123,8 8,9 11,6-6,8-8,5 337,8 223,9 Rörelseresultat 12,9 6,5 8,6 6,4-0,7-0, ,8 12,5 Finansiella poster -0,8-0,9 Resultat efter finansiella poster 20,0 11,6 Rörelsemarginal, % 6,8 6,7 5,9 5,2 6,2 5,6 Jan-jun Intäkter - externt 304,4 187,2 286,4 218,4 5,1 6, ,9 411,9 Intäkter - internt ,4 17,6-13,4-17,6 0,0 0,0 Summa intäkter 304,4 187,2 286,4 218,4 18,5 23,9-13,4-17,6 595,9 411,9 Rörelseresultat 19,3 13,2 19,0 10,5-1,3-0, ,0 23,0 Finansiella poster -1,5-1,8 Resultat efter finansiella poster 35,5 21,2 Rörelsemarginal, % 6,3 7,1 6,6 4,8 6,2 5,6 Jul-jun Jan-dec Jul-jun Jan-dec Jul-jun Jan-dec Jul-jun Jan-dec Jul-jun Jan-dec 12 månader 2016/ / / / / Intäkter - externt 511,5 394,3 486,0 418,0 10,4 11, ,9 823,9 Intäkter - internt ,6 34,8-30,6-34,8 0,0 0,0 Summa intäkter 511,5 394,3 486,0 418,0 41,0 46,4-30,6-34, ,9 823,9 Rörelseresultat 34,8 28,7 30,9 22,4-1,1-0, ,6 50,6 Finansiella poster -3,3-3,6 Resultat efter finansiella poster 61,3 47,0 Rörelsemarginal, % 6,8 7,3 6,4 5,4 6,4 6,1 9

10 KVARTALSVÄRDEN KONCERNEN Mkr Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Nettoomsättning 337,8 258,1 220,8 191,2 223,9 188,0 255,6 141,0 195,0 150,2 Kostnad för sålda varor -288,8-213,4-176,3-157,7-182,6-153,3-215,6-117,2-164,7-125,4 Bruttoresultat 49,0 44,7 44,5 33,5 41,3 34,7 40,0 23,8 30,3 24,8 Försäljnings- och administrationskostnader -28,3-28,5-28,1-22,3-28,8-24,5-27,3-16,6-22,2-19,2 Övriga rörelseposter 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 Rörelseresultat 20,8 16,2 16,4 11,2 12,5 10,5 12,7 7,3 8,1 5,6 Finansnetto -0,8-0,7-1,0-0,8-0,9-0,9-1,0-1,3-1,4-1,6 Resultat efter finansiella poster 20,0 15,5 15,4 10,4 11,6 9,6 11,7 6,0 6,7 4,0 Skatter -4,8-3,3-3,2-2,3-2,7-2,1-2,8-1,6-1,3-0,7 Resultat kvarvarande verksamheter 15,2 12,2 12,2 8,1 8,9 7,5 8,9 4,4 5,4 3,3 Resultat verksamhet under avveckling 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0-0,8 0,0 0,0 0,0 Periodens resultat 15,2 12,2 12,3 8,1 8,9 7,5 8,1 4,4 5,4 3,3 NYCKELTAL Jan-jun Jan-jun Jan-dec Rörelsemarginal % 6,2 5,6 6,1 Räntabilitet på sysselsatt kapital 1) % 19,6 14,2 16,2 Räntabilitet på eget kapital 1) % 28,7 21,6 24,4 Soliditet % 29,7 27,8 28,9 Nettolåneskuld Mkr 64,3 96,2 97,8 Investeringar Mkr 3,7 6,6 14,6 Medelantalet anställda Eget kapital per aktie kr 2:12 1:68 1:91 1) Rullande 12 månader DEFINITIONER NYCKELTAL Rörelsemarginal Räntabilitet på sysselsatt kapital Sysselsatt kapital Räntabilitet på eget kapital Soliditet Nettolåneskuld Eget kapital per aktie Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Totalt kapital enligt balansräkningen minskat med inte räntebärande skulder och inte räntebärande avsättningar. Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Eget kapital i procent av balansomslutningen. Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel. Eget kapital dividerat med utestående antal aktier. 10

11 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec Mkr / Nettoomsättning 1,5 1,0 2,9 2,6 5,0 4,7 Kostnad för sålda varor Bruttoresultat 1,5 1,0 2,9 2,6 5,0 4,7 Administrationskostnader -2,1-1,4-4,0-3,9-7,5-7,4 Rörelseresultat -0,6-0,4-1,1-1,3-2,5-2,7 Resultat från andelar i dotterbolag ,0 13,0 Finansiella intäkter - 0,1-0,0 0,0 0,0 Finansiella kostnader 0,0-0,1 0,0-0,2-0,1-0,3 Resultat efter finansiella poster -0,6-0,4-1,1-1,5 10,4 10,0 Skatter 0,1 0,1 0,2 0,3-1,6-1,5 Periodens resultat *) -0,5-0,3-0,9-1,2 8,8 8,5 *) Periodens totalresultat överensstämmer med periodens resultat. MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG Mkr Tillgångar Finansiella anläggningstillgångar 120,2 121,9 120,0 Omsättningstillgångar 29,1 4,6 39,8 Kassa och bank 0,0 65,5 0,0 Summa tillgångar 149,3 192,0 159,8 Eget kapital och skulder Eget kapital 129,8 128,8 139,2 Kortfristiga skulder 19,5 63,2 20,6 Summa eget kapital och skulder 149,3 192,0 159,8 11

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen ökade med 21,8 procent och uppgick till 150 mkr (123). Rörelseresultatet ökade till 5,6 mkr (4,7). Rörelsemarginalen uppgick till 3,7 procent (3,8).

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli - september 2014 Nettoomsättningen ökade med 53,1 procent och uppgick till 147 mkr (96). Rörelseresultatet ökade till 5,7 mkr (4,4). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2017

Delårsrapport 1 januari 30 september 2017 Delårsrapport 1 januari 30 september 2017 Juli - september 2017 Nettoomsättningen ökade med 20 procent och uppgick till 229 mkr (191). Rörelseresultatet ökade med 67 procent till 18,7 mkr (11,2). Rörelsemarginalen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 April - juni 2014 Nettoomsättningen uppgick till 161 mkr (162). Rörelseresultatet, exklusive engångsposter, ökade till 5,3 mkr (-0,6). Rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2017

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2017 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2017 Januari-mars 2017 Nettoomsättningen ökade med 37 procent och uppgick till 258 mkr (188). Rörelseresultatet ökade med 54 procent till 16,2 mkr (10,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2016

Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Juli-september 2016 Nettoomsättningen ökade med 36 procent och uppgick till 191 mkr (141). Rörelseresultatet ökade med 53 procent till 11,2 mkr (7,3). Rörelsemarginalen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 April-juni 2016 Nettoomsättningen ökade med 15 procent och uppgick till 224 mkr (195). Rörelseresultatet ökade med 54 procent till 12,5 mkr (8,1). Rörelsemarginalen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Juli-september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 141 mkr (145). Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter ökade med 24 procent till 7,3 mkr (5,9). Rörelsemarginalen

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2014

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2014 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2014 Fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade med 4,2 procent och uppgick till 155 mkr (149). Som ett led i inriktningen att fokusera koncernens verksamhet

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2016

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2016 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2016 Oktober-december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 221 mkr (256). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 16,4 mkr (12,7). Rörelsemarginalen uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2017

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2017 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2017 Oktober - december 2017 Nettoomsättningen ökade med 23 procent och uppgick till 271 mkr (221). Rörelseresultatet ökade med 34 procent till 22,0 mkr (16,4).

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014 FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014 1 (20) ACANDO AB (publ.) 2 (20) januari - mars 2014 2013 2014 2013 2014 2013 MSEK Nettoomsättning Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelseresultat Rörelsemarginal

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2018

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2018 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2018 Januari mars 2018 Nettoomsättningen uppgick till 265 mkr (258). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 18,8 mkr (16,2). Rörelsemarginalen uppgick till 7,1 procent

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

januari mars 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari mars 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 1 Delårsrapport januari mars 2016 Belopp i Mkr kvartal 1 helår 2016 2015 2015 Nettoomsättning 298,6 292,6 1 112,6 Rörelseresultat 38,1 31,5 85,7 Rörelsemarginal, % 12,8 10,8 7,7 Resultat efter finansiella

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 Q 1 Delårsrapport januari mars 2017 Belopp i Mkr kvartal 1 helår FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 2017 2016 2016 Nettoomsättning 291,5 298,6 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 43,3

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 Delårsrapport januari - mars 2007 - Omsättningen ökade till 136,9 Mkr (126,3) - Resultatet före skatt 25,6 Mkr (23,6) - Resultatet efter skatt 17,6 Mkr (17,0) - Vinst per aktie 0,83 kr (0,80) Omsättning

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Koncernen januari mars Nettoomsättning 115,1 Mkr (120,3) Resultat före skatt 17,4 Mkr (17,0) Resultat efter skatt 12,9 Mkr (12,7) Resultat per aktie 0,61 kr (0,60)

Läs mer

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2013 ACKUMULERAT 1 JANUARI 31 DECEMBER (21)

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2013 ACKUMULERAT 1 JANUARI 31 DECEMBER (21) FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2013 ACKUMULERAT 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 1 (21) ACANDO AB (publ.) 2 (21) ACANDO AB (publ.) 3 (21) MSEK oktober - december 2013 2012 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättninomsättninresultaresultamarginal

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificering jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec jan-dec Nettoomsättning 3 019 3 308 2 923

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2018

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2018 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2018 April juni 2018 Nettoomsättningen uppgick till 283 mkr (338). Rörelseresultatet uppgick till 18,9 mkr (20,8). Rörelsemarginalen ökade till 6,7 procent (6,2). Resultatet

Läs mer

Koncernen. Kvartalsrapport januari mars 2009

Koncernen. Kvartalsrapport januari mars 2009 Q1 Kvartalsrapport januari mars 2009 Koncernen Omsättningen uppgick till 120,3 Mkr (138,4) Resultatet före skatt 17,0 Mkr (25,8)* Resultatet efter skatt 12,7 Mkr (18,5)* Vinst per aktie 0,60 kr (0,87)*

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2013

Delårsrapport januari-juni 2013 Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2013

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2013 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2013 Fjärde kvartalet 2013 Nettoomsättningen uppgick till 152 mkr (180). Rörelseresultatet, exklusive engångsposter, ökade till 5,8 mkr (1,9). Rörelsemarginalen

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2017

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2017 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2017 Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 44,9 Mkr (46,9) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till -0,4

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2007

Delårsrapport januari - juni 2007 Delårsrapport januari - juni 2007 - Omsättningen ökade till 276,9 Mkr (258,0) - Resultatet före skatt 51,2 Mkr (50,9) - Resultatet efter skatt 36,1 Mkr (34,8) - Vinst per aktie 1,70 kr (1,64) Omsättning

Läs mer

Mkr mars Koncernen. Nettoomsättning Operativt rörelseresultat 1)

Mkr mars Koncernen. Nettoomsättning Operativt rörelseresultat 1) Mkr 2019 2018 mars 19 2018 Koncernen Nettoomsättning 6 874 6 978 28 278 28 382 Operativt rörelseresultat 1) 238 218 1 054 1 034 Operativt rörelseresultat, exklusive IFRS 16 2) 227 218 1 043 1 034 Operativ

Läs mer

Q1 Delårsrapport januari mars 2013

Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 102,0 Mkr (106,6) Resultat före skatt 9,1 Mkr (8,8) Resultat efter skatt 7,1 Mkr (6,6) Resultat per aktie 0,34 kr (0,31) Nettoomsättning

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Oktober - december SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia

Oktober - december SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia Oktober - december SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia RISE Holding RISE Holding Belopp i tkr 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 Omsättning 344 006 313 608 121 016 126

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari mars 2014

Delårsrapport Q1 januari mars 2014 Delårsrapport Q1 januari mars 2014 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 99,7 Mkr (102,0) Resultat före skatt 13,3 Mkr (9,1) Resultat efter skatt 10,3 Mkr (7,1) Resultat per aktie 0,49 kr (0,34) Fortsatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2002

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2002 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2002 Nettoomsättningen uppgick till 668 mkr (794). Rörelseresultatet uppgick till 6,5 mkr (13,8). Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,9 mkr (1,6). Exklusive nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

NYCKELTAL jan-mar jan-dec MEUR Förändring, % 2015

NYCKELTAL jan-mar jan-dec MEUR Förändring, % 2015 Munksjö Delårsrapport Januari mars 2016 NYCKELTAL jan-mar jan-dec 2016 20 Förändring, % 20 Nettoomsättning 288,0 280,2 +3% 1 130,7 EBITDA (just.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 EBITDA-marginal, % (just.*) 10,8 9,5

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2018

Delårsrapport 1 januari 30 september 2018 Delårsrapport 1 januari 30 september 2018 Juli september 2018 Nettoomsättningen uppgick till 186 mkr (230). Rörelseresultatet ökade till 19,4 mkr (18,7). Rörelsemarginalen ökade till 10,4 procent (8,1).

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

MUNKSJÖ OYJ Delårsrapport januari-mars Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Delårsrapport januari-mars Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Delårsrapport januari-mars 2015 Materials for innovative product design NYCKELTAL jan-mar jan-dec 2015 20 20 Nettoomsättning 280,2 287,9 1 7,3 EBITDA (just.*) 26,5 27,4 105,0 EBITDA-marginal,

Läs mer

För 2009 blev nettoomsättningen 482,2 Mkr (514,3), en minskning med 6 % jämfört med föregående år.

För 2009 blev nettoomsättningen 482,2 Mkr (514,3), en minskning med 6 % jämfört med föregående år. Q4 Bokslutskommuniké januari december 2009 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 482,2 Mkr (514,3) Nettoomsättning 132,4 Mkr (124,6) Resultat före skatt 76,5 Mkr (98,3)* Resultat

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006

Delårsrapport januari - juni 2006 Delårsrapport januari - juni 2006 - Omsättningen ökade till 258,0 Mkr (215,1) - Resultatet före skatt blev 50,9 Mkr (42,2) - Resultat efter skatt uppgick till 34,8 Mkr (30,4) - Resultat efter skatt per

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016 Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår Omsättning, Mkr 66,6 59,6 153,2 140,9 283,9 Rörelseresultat, Mkr 4,9 2,9 17,7 14,0-30,9 Rörelsemarginal, % 7,4 4,8 11,5 9,9

Läs mer

1) För avstämning av operativt rörelseresultat mot rörelseresultat se Not 3.

1) För avstämning av operativt rörelseresultat mot rörelseresultat se Not 3. Mkr 2019 2018 2019 2018 juni 19 2018 Koncernen Nettoomsättning 7 426 8 329 14 300 15 307 27 375 28 382 Operativt rörelseresultat 1) 306 299 544 517 1 061 1 034 Operativt rörelseresultat, exklusive IFRS

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernen. Delårsrapport. Januari Juni

Koncernen. Delårsrapport. Januari Juni Q2 Delårsrapport Januari Juni 2009 Koncernen Januari Juni April - Juni - Omsättningen uppgick till 252,9 Mkr (277,2) - Omsättningen uppgick till 132,7 (138,8) - Resultat före skatt 41,0 Mkr (55,3)* - Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 Delårsrapport januari - september 2006 - Omsättningen ökade till 364,3 Mkr (304,6) - Resultatet före skatt blev 74,7 Mkr (62,9) - Resultat efter skatt uppgick till 51,7 Mkr (45,3) - Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2019

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2019 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2019 Januari mars 2019 Nettoomsättningen uppgick till 228,8 mkr (264,5). Rörelseresultatet ökade till 19,7 mkr (18,8). Rörelsemarginalen uppgick till 8,6 procent (7,1).

Läs mer

Munksjö Bokslutskommuniké 2015

Munksjö Bokslutskommuniké 2015 Munksjö Bokslutskommuniké 20 NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR 20 20 20 20 Nettoomsättning 290,0 281,0 1 130,7 1 137,3 EBITDA (just.*) 22,1 28,4 93,6 105,0 EBITDA-marginal, % (just.*) 7,6 10,1 8,3 9,2 EBITDA

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2019

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2019 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2019 April-juni 2019 Nettoomsättningen uppgick till 217 mkr (283). Rörelseresultatet uppgick till 11,4 mkr (18,9). Kostnader hänförliga till produktionsstart av den nya

Läs mer

HiQ International, koncernen Org. Nr 556529-3205 Rapport över totalresultatet Resultaträkning Belopp tkr Jan-sep Jan-sep Juli-sep Juli-sep 2010 2009 2010 2009 RTM 2009 Nettoomsättning 794 628 778 948 238

Läs mer

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Rörelsemarginal, % 13,4 12,4 11,1 neg Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2005

Delårsrapport 1 januari 30 september 2005 Delårsrapport 1 januari 30 september 2005 Resultatet efter finansiella poster uppgick under det tredje kvartalet till 9,4 mkr (11,3). Sammanfattning januari-september 2005 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2008

Delårsrapport januari - september 2008 Delårsrapport januari - september 2008 Koncernen * - Omsättningen uppgick till 389,7 Mkr (389,1) - Resultatet före skatt 77,3 Mkr (80,5)* - Resultatet efter skatt 56,1 Mkr (59,2)* - Vinst per aktie 2,65

Läs mer

Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006

Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006 Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006 - Omsättningen ökade till 504,4 Mkr (423,1) - Resultatet före skatt 107,2 Mkr (96,3) - Resultatet efter skatt 73,7 Mkr (66,8) - Vinst per aktie 3,48 kr (3,19)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2018

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2018 Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september var 138,8

Läs mer

Swedish ICT Research

Swedish ICT Research RISE RISE Januari-mars SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia Holding Holding Belopp i tkr 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 Omsättning 296 762 266 387 110 088 108 202 172

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005 Nettoomsättningen uppgick till 310 mkr (319). Rörelseresultatet minskade till 2,8 mkr (9,9). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,3 mkr (6,3). Resultatet

Läs mer

Koncernen. Delårsrapport. juli september

Koncernen. Delårsrapport. juli september Q3 Delårsrapport januari september 2009 Koncernen januari september juli september - Nettoomsättningen uppgick till 349,8 Mkr (389,7) - Nettoomsättningen uppgick till 96,8 (112,6) - Resultat före skatt

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2019

Delårsrapport januari-juni 2019 Delårsrapport januari-juni 2019 Belopp i Mkr apr-jun jan-jun helår Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2018. * Genomsnittligt antal aktier under året ökade med 1 446 575 som en följd

Läs mer

NYCKELTAL jul-sep jan-sep jan-dec MEUR Förändring, % Förändring, % 2015

NYCKELTAL jul-sep jan-sep jan-dec MEUR Förändring, % Förändring, % 2015 Munksjö Delårsrapport Januari september 2016 NYCKELTAL jul-sep jan-sep jan-dec MEUR 2016 2015 Förändring, % 2016 2015 Förändring, % 2015 Nettoomsättning 269,6 269,3 0% 860,5 840,7 2% 1 130,7 EBITDA (just.*)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005

Delårsrapport januari juni 2005 Delårsrapport januari juni 2005 - Omsättningen för perioden uppgick till 215,1 Mkr (202,2) - Resultatet efter finansiella poster blev 42,2 Mkr (36,7) - Resultat efter skatt uppgick till 30,4 Mkr (26,5)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Koncernens resultat efter finansiella poster ökade till 5,2 mkr (- 0,3). Nettoomsättningen uppgick till 164 mkr (172). Rörelseresultatet uppgick till 8,5 mkr (3,0).

Läs mer

Delårsrapport. januari september 2004

Delårsrapport. januari september 2004 Delårsrapport januari september 2004 Delårsrapport januari september 2004 för koncernen Omsättningen ökade med 8% till 288,3 Mkr (265,9) Resultatet efter finansiella poster ökade med 30% till 52,2 Mkr

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT Bokslutsrapport 2016

BOKSLUTSRAPPORT Bokslutsrapport 2016 BOKSLUTSRAPPORT Perioden januari - december i sammandrag Nettoomsättningen för var 172,4 Mkr (151,8), en ökning med 13,6 % Rörelseresultatet före engångskostnader uppgick till 4,6 Mkr (2,7), en ökning

Läs mer

NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR Förändring, % Förändring, %

NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR Förändring, % Förändring, % Munksjö Bokslutskommuniké 2016 NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR 2016 20 Förändring, % 2016 20 Förändring, % Nettoomsättning 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% EBITDA (just.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6 46%

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 218 217 218 217 217 2 2 Förändr. Jan-Jun Jan-Jun Förändr. Helår Omsättning, Mkr 79,6 66,6 19,5% 186,3 153,2 21,6% 313,2 Rörelseresultat, Mkr 5,2 4,9 5,1% 22,9 17,7 29,8% 34,9 Rörelsemarginal,

Läs mer

Den organiska försäljningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 2 procent

Den organiska försäljningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 2 procent T i l l ä g g s i n f o r m a t i o n D e l å r s r a p p o r t Q 1 2 0 1 7 D e n k o m b i n e r a d e h y g i e n - o c h s k o g s i n d u s t r i v e r k s a m h e t e n 1 JANUARI 31 MARS 2017 (jämfört

Läs mer

Starkt kassaflöde och resultat i nivå med föregående år, exklusive engångskostnader

Starkt kassaflöde och resultat i nivå med föregående år, exklusive engångskostnader Q2 Delårsrapport januari juni 2013 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 92,9 Mkr (104,7) Nettoomsättning 194,9 Mkr (211,3) Resultat före skatt -1,1* Mkr (10,4) Resultat före skatt 8,0* Mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2013

Delårsrapport 1 januari 30 september 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2013 Nettoomsättningen ökade med 13,7 procent till 411 mkr (362). Under tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 96 mkr (105). Rörelseresultatet för det tredje

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Förbättrat resultat och ökad orderingång. Resultatet efter finansnetto uppgick till 5,3 mkr (-6,1). Nettoomsättningen uppgick till 319 mkr (305). Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT Bokslutsrapport 2018

BOKSLUTSRAPPORT Bokslutsrapport 2018 BOKSLUTSRAPPORT Perioden januari - december i sammandrag Nettoomsättningen för var 186,3 (173,0) EBIT-resultat före extraordinär nedskrivning uppgick till 0,0 (-4,8) EBITDA-resultat före extraordinär nedskrivning

Läs mer

Resultatet för första kvartalet är i stort i paritet med fjärde kvartalet 2011 (exkl. reavinst på fastighetsförsäljningen i Finland).

Resultatet för första kvartalet är i stort i paritet med fjärde kvartalet 2011 (exkl. reavinst på fastighetsförsäljningen i Finland). Q1 Delårsrapport januari mars 2012 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 106,6 Mkr (123,0) Resultat före skatt 8,8 Mkr (21,0) Resultat efter skatt 6,6 Mkr (15,5) Resultat per aktie 0,31kr (0,73) Nettoomsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2008

Bokslutskommuniké januari - december 2008 Bokslutskommuniké januari - december 2008 Koncernen - Omsättningen uppgick till 514,3 Mkr (526,6) - Resultat före skatt uppgick till 98,3 Mkr (108,3)* * Exklusive jämförelsestörande poster för avvecklad

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR

NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR Munksjö Oyj Bokslutskommuniké 20 NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR 20 20 20 20 Nettoomsättning 281,0 255,7 1 7,3 863,3 EBITDA (just.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 EBITDA-marginal, % (just.*) 10,1 6,3 9,2 6,4 EBITDA

Läs mer

Förbättrad lönsamhet i Q4, starkt kassaflöde och höjd utdelning 1,00 kr (0,50)**

Förbättrad lönsamhet i Q4, starkt kassaflöde och höjd utdelning 1,00 kr (0,50)** Bokslutskommuniké januari december2013 Koncernen januari-december oktober-december Nettoomsättning 369,9 Mkr (400,8) Nettoomsättning 100,0 Mkr (103,0) Resultat före skatt 24,0* Mkr (26,8) Resultat före

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2008

Delårsrapport januari - juni 2008 Delårsrapport januari - juni 2008 Koncernen * - Omsättningen uppgick till 277,2 Mkr (276,9) - Resultatet före skatt 55,3 Mkr (58,8)* - Resultatet efter skatt 40,3 Mkr (43,6)* - Vinst per aktie 1,90 kr

Läs mer

KABE AB (publ.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012

KABE AB (publ.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 KABE AB (publ.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 en minskade med 13 % till 1 064,5 Mkr (1 223,7). Resultat efter skatt minskade med 19 % till 70,8 Mkr (87,9). Resultat per aktie minskade med 19 % till

Läs mer

KSEK Kv 2 2012 - Kv 1 2013 Kv 1 2012 Kv 1 2013 2012 2011 Rörelsens intäkter Transaktionsbaserade intäkter 6121 7660 27199 29793 30632 Övriga intäkter 448 476 3 039 2 012 2 848 Summa rörelsens intäkter

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2004

Delårsrapport januari - juni 2004 Delårsrapport januari - juni Nettoomsättning 669 (721) MSEK Resultat efter finansnetto 16,4 (50,7) MSEK Resultat efter skatt 11,4 (36,3) MSEK Resultat per aktie 0,92 (2,93) kronor Orderingång 709 (766)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Svag omsättningsutveckling men förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde

Svag omsättningsutveckling men förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde Q3 Delårsrapport januari september 2013 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 75,1 Mkr (86,6) Nettoomsättning 269,9 Mkr (297,9) Resultat före skatt 4,7 Mkr (3,6) Resultat före skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent och uppgick till 530 mkr (403). Rörelseresultatet förbättrades till 29,5 mkr (20,4). Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer