Plan för internkontroll. riskanalys Bilaga 4. Plan för internkontroll med väsentlighets- och. Bromma stadsdelsförvaltning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för internkontroll. riskanalys Bilaga 4. Plan för internkontroll med väsentlighets- och. Bromma stadsdelsförvaltning"

Transkript

1 Plan för intern med väsentlighetsoch riskanalys 2017 Bilaga 4 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017 Bromma stadsdelsförvaltning 2017

2 Bromma stadsdelsnämnd Dnr: Sid 1 (10) Handläggare Telefon: Till Bromma stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Bromma stadsdelsnämnd

3 Innehållsförteckning Sid 2 (10) Nämndens arbete med intern...3 Nämndens internplan...5 Riskmatris... 5 Nämndens planerade uppföljning av den löpande en Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor... 8 Väsentlighets- och riskanalys...10

4 Nämndens arbete med intern Sid 3 (10) Nämndens internarbete ska bestå av tre delar. Nämnden ska ha fastställt ett aktuellt system för intern, årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt utifrån denna fastställa en internplan. Systemet för intern ska ses över årligen och vid behov revideras. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs i flera steg. Nämnden ska identifiera de viktigaste processerna/arbetssätten för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån arbetssätten ska oönskade händelser identifieras. Dessa ska värderas (1-5) utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. Utifrån riskvärdet beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internplanen. I internplanen planerar nämnden hur de löpande erna/arbetssätten ska följas upp. Internplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen. Internplan Stadsdelsnämnden ska årligen i samband med verksamhetsplanen fastställa en internplan för att följa upp att det interna systemet fungerar tillfredsställande inom nämndens verksam-hetsområden. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja ut ett antal processer/arbetssätt som ska granskas särskilt under verksamhetsåret för att verifiera att mål uppnås samt att riktlinjer och fastlagda er verkligen upprätthålls/ genomförs. Dessa processer/arbetssätt anges i internplanen. Förvaltningsövergripande styrdokument Förvaltningen anger i nämndens verksamhetsplan vilka styrdokument som är gällande. Styrdokumenten finns även dokumenterade på stadens intranät. Förvaltningsövergripande ansvarig Stadsdelsdirektör ska se till att en väsentlighets- och riskanalys genomförs och dokumenteras och med denna som underlag upprätta förslag till internplan för nämnden. Brister i den interna en ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad. Stadsdelsdirektör ska omgående informera nämnden och revisionskontoret om det finns misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär samt informera om de åtgärder som vidtas.

5 Sid 4 (10) Bedömningsskala Sannolikhet Väsentlighet 5 Mycket sannolik 5 Mycket allvarlig 4 Sannolik 4 Allvarlig 3 Möjlig 3 Kännbar 2 Mindre sannolik 2 Lindrig 1 Osannolik 1 Försumbar Bedömningen av sannolikhet och väsentlighet vägs samman och det sammanvägda resultatet är basen för om åtgärder ska vidtas i årets intern. Åtgärder ska vidtas för att minimera risker med höga värden. Det ska framgå vem som är ansvarig för att åtgärden genomförs och när i tid den ska vara genomförd. Väsentlighets- och riskanalyserna ska genomföras årligen på enhets- och förvaltningsnivå i anslutning till arbetet med verksamhetsplanen. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs i ett antal steg. Samtliga steg dokumenteras i ILS-webb. En användarmanual finns tillgänglig på intranätet. Arbetet med internplanen Utifrån väsentlighets- och riskanalysen väljs ett antal oönskade händelser ut för uppföljning genom. Nämnden beslutar om internplan i samband med verksamhetsplan. Internplanen dokumenteras i ILS-webb. Rapportering till nämnden Förvaltningschef ska rapportera till nämnden om hur internplanen genomförs, hur den interna en fungerar samt föreslå nämnden nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den interna en är tillräcklig. Detta ska ske minst en gång per år i samband med verksamhetsberättelsen. Nämnden ska försäkra sig om att internplanen genomförs och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna en är tillräcklig.

6 Nämndens internplan Sid 5 (10) Riskmatris Kritisk Medium 5 Låg Sannolikhet Konsekvens Mycket sannolikt Mycket allvarlig 4 Sannolikt Allvarlig 3 Möjlig Kännbar 2 Mindre sannolikt Lindrig 1 Osannolikt Försumbar 2 Sannolikhet Konsekvens 3 1 Kritisk Medium Totalt: 4

7 Sid 6 (10) Process Nr Oönskad händelse Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärd Tillhandahålla en trygg och rättssäker verksamhet Tillhandahålla förskolelokaler i närmiljön Att säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö 1 Brist på personal med rätt kompetens 2 Brist på förskoleplatser i närmiljön 4.Sannolikt 4.Allvarlig 16 Kompetensutveckling, rekrytering, utveckla samarbetet med universitet och högskolor 4.Sannolikt 3.Kännbar 12 Kommunikation med Stadsbyggnadskontoret 3 Ohälsa och olycksfall 3.Möjlig 3.Kännbar 9 Uppföljning av rapportering i incidentrapporteringssystemet och fortsatt systematiskt arbetsmiljöarbete. Attraktiv arbetsgivare 4 Brist på socialsekreterare, biståndshandläggare, sjuksköterskor och förskollärare 4.Sannolikt 4.Allvarlig 16 Genomförande av stadens handlingsplan för att rekrytera och behålla socialsekreterare, biståndsbedömare och förskollärare. Uppföljning av samtal med personal som slutar i förvaltningen Utarbeta en strategi för att bli en attraktiv arbetsgivare

8 Sid 7 (10) Nämndens planerade uppföljning av den löpande en 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Process: Tillhandahålla en trygg och rättssäker verksamhet Arbetssätt: Kompetensutveckling, rekrytering, utveckla samarbetet med universitet och högskolor Löpande /Systematiska er Oönskad händelse Uppföljning av arbetssätt/löpande Beskrivning av uppföljning / Metod för uppföljning / Ansvarig Verksamhetsuppföljningar och kvalitetsredovisningar Brist på personal med rätt kompetens Uppföljning av eventuella kompetensbrister under året När en enhetschef flaggar för kompetensbrist följer avdelningschef upp. Behovet avgör metoden. Brinkenberg, Christina Berends, Peter Dacke, Karlsdotter 1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Process: Tillhandahålla förskolelokaler i närmiljön Arbetssätt: Fortsatt samverkan med Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret

9 Sid 8 (10) Löpande /Systematiska er Oönskad händelse Uppföljning av arbetssätt/löpande Beskrivning av uppföljning / Metod för uppföljning / Ansvarig Löpande möten med Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret vid aktualisering av byggnation Säkerställa att samverkan med berörda förvaltningar sker Lokalenheten flaggar när möten ej hålls och/eller våra behov inte möts. Tiina Kaski Brist på förskoleplatser i närmiljön 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Process: Att säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Arbetssätt: Löpande uppföljning av medarbetares och chefers arbetsförhållanden Löpande /Systematiska er Oönskad händelse Uppföljning av arbetssätt/löpande Beskrivning av uppföljning / Metod för uppföljning / Ansvarig Löpande uppföljningar av medarbetares och chefers arbetsförhållanden Ohälsa och olycksfall Uppföljning av enheternas arbetssätt Signaler från medarbetare, samverkansprotokoll, APTprotokoll, incidentrapporter och enkät Systematiskt arbetsmiljöarbete följs upp. Resultat från enkäten Stockholmsmodellen (socialtjänst och fritid samt äldreomsorgen) följs upp Brinkenberg, Christina Berends, Peter Dacke, Karlsdotter

10 Sid 9 (10) Process: Attraktiv arbetsgivare Arbetssätt: Bra introduktioner och stöd i arbetet Löpande /Systematiska er Oönskad händelse Uppföljning av arbetssätt/löpande Beskrivning av uppföljning / Metod för uppföljning / Ansvarig Socialsekreterares, biståndshandläggares, sjuksköterskors och förskollärares arbetssituation följs löpande upp enligt skriftlig rutin. Brist på socialsekreterare, biståndshandläggare, sjuksköterskor och förskollärare Uppföljning av introduktioner och stöd i arbetet Kontroll av att rutiner finns och följs för: introduktionsplaner, stöd för nyanställda av mentor/handledare och handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare. Systematiskt arbetsmiljöarbete följs upp. Resultat från enkäten Stockholmsmodellen (socialtjänst och fritid samt äldreomsorgen) följs upp. Brinkenberg, Christina Berends, Peter Dacke, Karlsdotter

11 Sid 10 (10) Väsentlighets- och riskanalys Process Arbetssätt Oönskad händelse Riskvärde Åtgärd Skydda förvaltningens lokaler Översyn av skalskydd Inbrott i förvaltningens lokaler 4 Åtgärder för att stärka skalskyddet har vidtagits. Fortsatta åtgärder vid behov. Tillhandahålla trygga förskolelokaler Budgetprocess Dokumentation Planering och flytt av tillagningskök Samverkan Samarbete med Polisen, fältassistenter, fastighetsägare och vaktbolag Bedriva verksamhet med tilldelade medel (äldreomsorg) Genomförandeplan upprättas samt löpande skriftlig social dokumentation sker av utförandet (äldreomsorg) Löpande hälso- och sjukvårdsdokumentation i journal samt i kvalitetsregister. Planering inför byggnation och av utrustning till det nya tillagningsköket (äldreomsorg) Samverkan med Micasa (äldreomsorg) Brand på förskola 10 Undersöka alternativ att utöka larm (brand och skalskydd) Utveckla befintligt samarbete Skadegörelse på förskola 9 Fortsatt samverkan med SISAB samt uppföljning av incidenter. Kraftig ökning av beställarenhetens kostnader 9 Dialog vo-chef och enhetschef, upprättande av handlings- /åtgärdsplan Otillräcklig social dokumentation 9 Åtgärder för förbättrad dokumentation vidtas enligt upprättade handlingsplaner Utebliven dokumentation 9 Åtgärder enligt resultat av egen Tillkommande kostnader 6 Noggrann planering och budgetering Bristande underhåll av fastigheter 9 Uppföljning av att åtgärder vidtagits In- och utbetalningar Inbyggda moment Lön utbetalas felaktigt 9 Informera om riktlinjer för intern av lönehantering Att säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Arbete enligt hjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete Stickprov Ökad ohälsa 9 Ökad information och utbildningsinsatser Efterhjälpande insatser Längre sjukskrivningsperioder 6 Ökad information och utbildningsinsatser Hälsofrämjande arbete Arbetsområdet prioriteras inte 6 Ökad information och utbildningsinsatser

Plan för internkontroll. riskanalys Bilaga 4. Plan för internkontroll med väsentlighets- och. Bromma stadsdelsförvaltning

Plan för internkontroll. riskanalys Bilaga 4. Plan för internkontroll med väsentlighets- och. Bromma stadsdelsförvaltning Plan för intern med väsentlighetsoch riskanalys 2016 Bilaga 4 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2016 Bromma stadsdelsförvaltning 2016 Bromma stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande : Sid 1 (10)

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för B Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Bilaga 2 Sid 1 (18) Handläggare Isabel Kimanius Telefon: 08-508 230 78 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2016-11-16 Plan för intern med väsentlighets- och

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Stadsarkivet

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Stadsarkivet Stadsarkivet Tjänsteutlåtande Dnr: 1.2-16544/2015 Sid 1 (7) 2015-11-24 Handläggare: Till Johan Bergkvist Kulturnämnden Telefon: 08-508 28 322 2015-12-08 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för överförmyndarnämnden

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för överförmyndarnämnden Överförmyndarförvaltningen Handläggare Yvonne Zellman Telefon: 508 29 723 Till Överförmyndarnämnden BILAGA 2 Dnr: 1.2-280/2017 Sid 1 (16) 2017-12-08 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Snösätraskolan Tjänsteutlåtande Dnr: 24/2017 Sid 1 (11) 2017-02-06 Handläggare Susanne Telefon: 08/50849210 Till Snösätraskolan Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Snösätraskolan

Läs mer

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning stockholm.se Augusti 2017 Dnr: 1.2.1-264-2017 Kontaktperson: Per Lindberg 3 (11) Innehåll Inledning... 4 Kontrollsystemet... 5 Ansvarsfördelning...

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Snösätraskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (9) Handläggare: Susanne Telefon: 08/508 49 210 Till Snösätraskolan Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Snösätraskolan Sid 2 (9) Inledning

Läs mer

Idrottsnämndens system för internkontroll

Idrottsnämndens system för internkontroll Idrottsförvaltningen Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Sida 1 (7) 2016-11-30 IDN 2016-12-20 Handläggare Sara Östling Telefon: 08-508 27 918 Till Idrottsnämnden Idrottsnämndens system för internkontroll

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Dnr: 1.1.-593-2017 Sid 1 (14) 2017-12-03 Handläggare Johan Hernman Telefon: 08-50801513 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys

Läs mer

stockholm.se Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för överförmyndarnämnden

stockholm.se Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för överförmyndarnämnden Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017 för överförmyndarnämnden Sid 2 (14) Inledning Staden har de senaste åren omarbetat sina riktlinjer för internen. Liksom tidigare ska en väsentlighets-

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Kungsholmens stadsdelsnämnd Sid 1 (15) Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Kungsholmens stadsdelsnämnd Sid 2 (15) Inledning Nämnden ska inom sitt

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Exploateringsnämnden

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Exploateringsnämnden Exploateringsnämnden Sid 1 (13) 2018-05-04 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Exploateringsnämnden Sid 2 (13) Innehållsförteckning Inledning... Error! Bookmark not defined. Nämndens

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Stadsarkivet Dnr: Sid 1 (12) 2017-12-04 Handläggare Johan Bergkvist Telefon: 0-502322 Till Stadsarkivet Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 201 för Stadsarkivet Sid 2 (12) Innehållsförteckning

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Älvsjö stadsdelsnämnd

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Älvsjö stadsdelsnämnd Älvsjö stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande Dnr: 1.1.369-2016 Sid 1 (13) Bilaga 4 Handläggare Ingela Kristiansson Till Älvsjö stadsdelsnämnd 2016-12-15 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017

Läs mer

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Bilaga 5 Dnr: KS 2018/1797 Sid 1 (6) Till Kommunstyrelsen Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen Inledning Framtagandet av en årlig väsentlighets-

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Socialförvaltningen Bilaga 4 Sid 1 (18) Handläggare Elin Olaisson Till Socialnämnden Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Socialnämnden Sid 2 (18) Innehållsförteckning Inledning...3

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Älvsjö stadsdelsnämnd

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Älvsjö stadsdelsnämnd Älvsjö stadsdelsnämnd Dnr: Sid 1 (16) 2018-05-08 Handläggare Isabel Kimanius Telefon: 08/508 21 005 Till Älvsjö stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Älvsjö stadsdelsnämnd

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Socialförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr: 1.3.1-812/2015 Bilaga 4 Sid 1 (19) Handläggare: Elin Olaisson Till Socialnämnden Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Socialnämnden Socialförvaltningen

Läs mer

System och plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för utbildningsnämnden Inledning

System och plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för utbildningsnämnden Inledning Utbildningsnämnden Bilaga 12 Sid 1 (16) Handläggare Peter Alexanderson Telefon:508 33 714 Till Utbildningsnämnden System och plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2016 för utbildningsnämnden

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Bilaga 2 Äldrenämnden Tjänsteutlåtande Dnr 122-761/2016 Sid 1 (19) 2016-11-29 Handläggare Patrik Simonsson/Anders Håkansson Till Äldrenämnden 2016-11-13 Telefon:08-508 36 200 Plan för intern med väsentlighets-

Läs mer

System för internkontroll

System för internkontroll BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING VERKSAMHETSOMRÅDE ADMINI STRATION STABSENHETEN BILAGA 7 SID 1 (7) 2011-09-10 System för internkontroll Inledning I kommunallagen (SFS 1991:900) 6 kapitlet 7 fördelas ansvaret

Läs mer

System för intern kontroll

System för intern kontroll Kulturförvaltningen Administrativa staben Handläggare Bengt Andersson Telefon: 08-508 31 918 Sida 1 (12) 2017-11-24 System för intern kontroll Nämndens ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen.

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för arbetsmarknadsnämnden

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för arbetsmarknadsnämnden Arbetsmarknadsförvaltningen Sid 1 (16) 2015-12-03 Handläggare Till Petra Wårstam Larnhed Arbetsmarknadsnämnden den 15 december 2015 Telefon: 08-508 35 514 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys

Läs mer

Stadsledningskontorets system för intern kontroll

Stadsledningskontorets system för intern kontroll Bilaga Stadsledningskontorets system för intern kontroll Inledning I dokumentet redovisas de grundläggande lagarna och reglerna som styr den interna kontrollen samt en definition av begreppet intern kontroll

Läs mer

System för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd

System för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd System för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd stockholm.se Innehåll Syfte och funktion... 3 Internkontrollsarbetets förutsättningar och utförande... 3 Systematiska kontroller... 4 Internkontrollplanen...

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd Sid 1 (16) Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd Sid 2 (16) Innehållsförteckning Inledning...3 Nämndens

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Farsta stadsdelsnämnd

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Farsta stadsdelsnämnd Farsta stadsdelsnämnd Dnr: Sid 1 (18) Handläggare Telefon: Till Farsta stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Farsta stadsdelsnämnd Sid 2 (18) Innehållsförteckning Inledning...3

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för idrottsnämnden

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för idrottsnämnden Idrottsförvaltningen Bilaga 7 till Verksamhetsplan 2018 Sid 1 (16) Handläggare Sara Östling Telefon: 08-508 27 918 Till Idrottsnämnden Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för idrottsnämnden

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Socialnämnden Dnr: SoN 1.3.1-536/2017 Sid 1 (21) 2018-04-10 Handläggare Elin Olaisson Telefon: Till Socialnämnden Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Socialnämnden Sid 2 (21) Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga 8 Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för

Bilaga 8 Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Dnr: Sid 1 (20) Handläggare: John Areschoug Telefon:0761228994 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden Bilaga 8 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Miljö-

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Äldreförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr: 1.2.2-934/2017 Sid 1 (21) 2017-11-29 Handläggare Till Patrik Simonsson/Anders Håkansson Äldrenämnden Telefon: 08-508 36 200 2017-12-14 Plan för intern med väsentlighets-

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Fastighetsnämnden Dnr: FSK 2017/432 Sid 1 (10) 2017-12-04 Handläggare Lena Lien Telefon: 08-508 270 00 Till Fastighetsnämnden Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Fastighetsnämnden

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Äldrenämnden

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Äldrenämnden Tjänsteutlåtande Dnr: 122-651/2015 Sid 1 (17) Handläggare: Patrik Simonsson, Anders Håkansson, Ann-Carine Alm Telefon:08-508 36 200 Till 15 december 2015 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys

Läs mer

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2016 för Älvsjö stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2016 för Älvsjö stadsdelsnämnd Älvsjö stadsdelsnämnd Bilaga 11 Tjänsteutlåtande Dnr 1.1.396-2016: Sid 1 (10) Handläggare Ingela Kristiansson Telefon: 08-508 21 065 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 2017-02-02 Uppföljningsrapport för internkontrollplanen

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Spånga- Tensta stadsdelsnämnd

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Spånga- Tensta stadsdelsnämnd Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Dnr: Sid 1 (17) Handläggare Telefon: Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Spånga- Tensta stadsdelsnämnd Sid 2 (17) Innehållsförteckning

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Östermalms stadsdelsförvaltning

Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Östermalms stadsdelsförvaltning Dnr: 2017-761-1.1. Bilaga 8 Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Östermalms stadsdelsförvaltning Enligt anvisningarna för nämndernas arbete med verksamhetsplan 2018 ska nämndens kompetensförsörjningsplan

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Kungsholmens stadsdelsnämnd

Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Kungsholmens stadsdelsnämnd Kungsholmens stadsdelsförvaltning HR-avdelningen Bilaga 7 Verksamhetsplan 2018 Sida 1 (9) 2017-11-19 Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Kungsholmens stadsdelsnämnd Utgångspunkten i kompetensförsörjningsarbetet

Läs mer

Södermalms stadsdelsförvaltning Bilaga 02

Södermalms stadsdelsförvaltning Bilaga 02 Södermalms stadsdelsförvaltning Bilaga 02 internkontrollplan Södermalms stadsdelsförvaltning Inledning I samband med verksamhetsberättelsen ska nämnderna avrapportera det arbete som bedrivits under året

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Spånga- Tensta stadsdelsnämnd

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Spånga- Tensta stadsdelsnämnd Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 22 Sid 1 (19) Handläggare Telefon: Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Spånga- Tensta stadsdelsnämnd Sid 2 (19)

Läs mer

stockholm.se Bilaga 8 Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

stockholm.se Bilaga 8 Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Bilaga 8 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sid 2 (19) Inledning I enlighet med stadens anvisningar har en väsentlighets- och riskanalys och internplan

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Stadsdelsutveckling Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2018-01-15 Handläggare Susanna Juvas Hagbjörk Telefon: 08-508 03 000 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Svar på Arbetsmiljöverkets

Läs mer

stockholm.se Bilaga 2.5 Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

stockholm.se Bilaga 2.5 Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Bilaga 2.5 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sid 2 (20) Inledning Staden har i anslutning till arbetet med VP 2016 omarbetat sina riktlinjer för internen.

Läs mer

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-07-28 Handläggare Elisabeth Ansell Telefon: 08-508 12 020 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-08-24 Svar på Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Redovisning av internkontroll 2014

Redovisning av internkontroll 2014 Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Strategiska avdelningen Bilaga 5, VB 2014 Sida 1 (6) 2015-01-28 I samband med verksamhetsplan 2014 fastställdes nämndens internkontrollplan. Resultat av genomförd

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Lokal lex Sarah-rutin Kommunfullmäktige har utfärdat riktlinjer för nämndernas verksamhet när det gäller tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänsten (SoL)

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Bilaga 1 KS2018-249 Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente

Läs mer

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms sdf Administrativa avdelningen Tjänsteanteckningar Dnr: 291-2017-1.6. Sida 1 (10) 2017-08-109 Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholm

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Rapport om arbetet åren

Rapport om arbetet åren Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Sida 1 (7) 2019-04-04 Handläggare Lii Drobus Telefon: 08 508 25252 Till Socialnämnden 2019-04-16 Handlingsplan för förbättrad arbetssituation

Läs mer

Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018

Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018 Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018 Huvudr Sida 1 Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan för 2018 Direktionen fastställer varje år områden för intern kontroll. Syftet

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy 2012

Arbetsmiljöpolicy 2012 Arbetsmiljöpolicy 2012 Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 20120613 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelseförvaltningen Ansvarig tjänsteman: Diarienummer: KS 14-172 >Policy Program Plan Riktlinje

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Riktlinjer för arbete mot diskriminering. 63 Dnr 2018/00214

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Riktlinjer för arbete mot diskriminering. 63 Dnr 2018/00214 Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 63 Den 2018-05-08 63 Dnr 2018/00214 Riktlinjer för arbete mot diskriminering Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för arbete mot diskriminering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen Dnr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen 2016-09-13 179 Dnr 2016-000266 Svar på granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld Kommunstyrelsens

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Kulturförvaltningen

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Kulturförvaltningen Kulturförvaltningen Bilaga 03 Dnr 1.1/3556/2016 Sid 1 (15) Handläggare Bengt Andersson Telefon: 08-508 31 918 Till Kulturnämnden Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Kulturförvaltningen

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Kulturförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd 2019-03-27 KN 2019/364 Handläggare: Harald Lindkvist Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Ärendebeskrivning

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll 2019-01-18 1 (5) Reglemente för intern kontroll 2019-2022 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret

Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret Dnr Sida 1 (6) 2015-03-23 Handläggare Ann-Charlotte Bergqvist 08-508 271 25 Till Exploateringsnämnden 2015-04-13 Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM ENLIGT SOSFS 2006:11

KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM ENLIGT SOSFS 2006:11 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (6) SDN 2008-11-27 KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM ENLIGT SOSFS 2006:11 Kvalitetssystemet inom Södermalms stadsdelsnämnd omfattar verksamhet enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 1 (12) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet Enligt Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) en gång

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll Antagna av kommunsstyrelsen 2016- Bakgrund Kommunsstyrelsen har inom ramen för sitt samordningsansvar och sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret att se till att en god

Läs mer

Plan för intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden

Plan för intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden Plan för intern kontroll 018 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Riskmatris... 4 Nämndövergripande... 5.1 Försämrad kvalitet och måluppfyllelse... 5. Arbetsmiljöansvaret

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 Kf 6/2017 Dnr Ks 2016/319 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 6 februari 2017, Kf 6. Gäller från datum: 1 mars 2017. Dokumentansvarig

Läs mer

Rutin för fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Rutin för fördelning av arbetsmiljöuppgifter Rutin för fördelning av arbetsmiljöuppgifter Eskilstuna kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av en hållbar arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet syftar till att verka för hälsa och välbefinnande i fysiskt,

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde

Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde Antas av Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-29 Bakgrund I landstingsfullmäktiges reglemente för intern kontroll

Läs mer

Regler. Fö r intern köntröll. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd

Regler. Fö r intern köntröll. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Regler Fö r intern köntröll Vision Program Policy Regler Handlingsplan Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Innehåll 1. Syfte... 3 2. Ansvarsfördelning... 3 2.1 Kommunstyrelsen... 3 2.2 Nämnderna...

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll KS 2018-12-05 161 Dokumenttyp Riktlinjer Gäller för Samtliga förvaltningar i Bjuvs kommun Version 2 Giltighetsperiod Tillsvidare Dokumentägare Kommunchef Beslutat/antaget

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr KS 17/261. Datum: 6 december 2017 Författare: Åke Wilhelmsson Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll...

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsa

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsa Riktlinje för arbetsmiljö och hälsa Riktlinje för arbetsmiljö och hälsa Diarienr: Beslutsdatum: Ansvarig: HR-direktör Senast reviderad: Ansvar och roller Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige ansvarar för

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 Internkontrollplan 2017 Vård- och omsorgsnämnden Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [7] Internkontrollplan

Läs mer

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN God arbetsmiljö ska prägla Härjedalens kommun i dess tjänster, i utrustningar, lokaler,

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Policy för intern kontroll

Policy för intern kontroll Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 160/2016 Policy för intern kontroll Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13 50. Uppdateras före 2020-12-31. 1/6 Inledning I kommunallagen

Läs mer

Plan för intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden

Plan för intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden Plan för intern kontroll 2018 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Riskmatris... 5 2 Kontrollmoment - urval till intern kontrollplan... 6 2.1 Försämrad kvalitets- och måluppfyllelse...

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsys

Systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsys Systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsys Stratsysdagarna Seminariepass 4D 13:15-14:00 Ida Kronberg Agenda Bakgrund Systematiskt arbetsmiljöarbete - Varför? - Mer än bara ett lagkrav Kommunexempel Borås

Läs mer

Verksamhetsuppföljningar avseende ledsagning och avlösning enligt SoL och LSS, på uppdrag av socialnämnden

Verksamhetsuppföljningar avseende ledsagning och avlösning enligt SoL och LSS, på uppdrag av socialnämnden SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING BARN, UNGA OCH FRITI D DNR. 1.2.1/009-2012 SID 1 (5) Handläggare: Daniel Björkegren Telefon: 08-508 24 024 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Verksamhetsuppföljningar avseende

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (9) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:6-042 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-27 102 1 Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar

Läs mer

System för internkontroll

System för internkontroll Bilaga 24 Utbildningsförvaltningen Sida 1 (4) Avdelningen för ekonomi och styrning System för internkontroll Bakgrund Nämnden ansvarar för att ett system för intern kontroll upprättas inom respektive verksamhetsområde.

Läs mer

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2018 för Fastighetsnämnden

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2018 för Fastighetsnämnden Fastighetsnämnden Handläggare Lena Lien Telefon: 08-508 270 00 Dnr: FSK2019/61 Sid 1 (13) 2019-01-28 Till Fastighetsnämnden Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2018 för Fastighetsnämnden Sid 2

Läs mer

Verksamhetsuppföljning på Tallbackens vårdoch omsorgsboende

Verksamhetsuppföljning på Tallbackens vårdoch omsorgsboende Bromma stadsdelsförvaltning Verksamhetsområde Äldreomsorg Dnr 417-15-1.2.1 Sida 1 (5) SDN 2015-11-17 2015-10-29 Handläggare Anna-Lena Yngvesson Telefon: 08-508 06 314 Till Bromma stadsdelsnämnd vårdoch

Läs mer

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-04-23 Handläggare: Monika Lind Telefon: 08-508 18 122 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-05-23 Avvikelsehantering inom äldreomsorgen

Läs mer

Reglemente. Intern kontroll. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2000-04-17

Reglemente. Intern kontroll. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2000-04-17 Reglemente Intern kontroll Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2000-04-17 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (6) Reglemente för intern kontroll Kommunfullmäktiges beslut 36/00. 1 Styrelsen Kommunstyrelsen

Läs mer

Redovisning av vidtagna åtgärder som svar på krav från IVO efter tillsyn

Redovisning av vidtagna åtgärder som svar på krav från IVO efter tillsyn TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2016-02-12 SN 2015/0374.01.08 0480-450885 Socialnämnden Redovisning av vidtagna åtgärder som svar på krav från IVO efter tillsyn Förslag

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer