B 5 W S och D 5 W S. Eberspächer. Felsökning och reparationsanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B 5 W S och D 5 W S. Eberspächer. Felsökning och reparationsanvisning"

Transkript

1 B 5 W S och D 5 W S Felsökning och reparationsanvisning Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D Esslingen Telefon (zentral) (0711) Telefax (0711) Felsökningen och reparationsanvisningen gäller för följande motoroberoende vattenvärmare: Värmare för bensin Värmare för diesel Beställningsnr HYDRONIC B 5 W S 12 volt HYDRONIC B 5 W S 12 volt Komplettpaket Beställningsnr HYDRONIC D 5 W S 12 volt HYDRONIC D 5 W S 12 volt Komplettpaket HYDRONIC D 5 W S 24 volt Ändringar förbehålles Printed in Germany J. Eberspächer GmbH & Co. KG

2 1 Inledning Innehållsförteckning Denna innehållsförteckning ger dig utförlig information om innehållet i felsökningen och reparationsanvisningen. Om du letar efter ett begrepp, en fackterm eller om du vill ha en förkortning förklarad, använd då förteckningen i slutet av anvisningen fr.o.m. sidan 51. Kapitel Kapitelbeteckning Kapitlets innehåll Sida 1 Inledning Speciella skrivsätt, framställningar och piktogram... 4 Ansvar / garanti... 4 Olycksförebyggande åtgärder... 4 Viktig information HYDRONIC:s användningsområde... 5 HYDRONIC:s användningsändamål... 5 Första idrifttagningen av HYDRONIC resp. funktionskontroll efter reparation... 5 Dokumentationer till HYDRONIC Innehåll och syfte med denna felsökning och reparationsanvisning... 5 Ytterligare dokumenationer till HYDRONIC... 5 Lagstadgade föreskrifter... 6 Föreskrifter för installation och reparation... 6 Föreskrifter för driften... 6 Säkerhetsanvisningar för installation och reparation av HYDRONIC... 7 Säkerhetsanvisningar för driften... 7 Frånkoppling i nödfall (NÖDSTOPP) Funktion och drift Sektionsritning HYDRONIC B 5 W S... 8 Funktionsdiagram HYDRONIC B 5 W S... 9 Reglerdiagram HYDRONIC B 5 W S... 9 Sektionsritning HYDRONIC D 5 W S Funktionsdiagram HYDRONIC D 5 W S Reglerdiagram HYDRONIC D 5 W S Funktionsbeskrivnng Styr- och säkerhetsanordningar Tekniska data HYDRONIC Vattenpump Felsökning Kontrolleras först vid störningar Blockering av styrdonet Upphäva blockering av styrdonet Provningsinstrument Provningsinstrument Diagnosdon Modulur inbyggd i fordonet Kundtjänstprogram KD Radiofjärrkontroll TP Feldiagnos med diagnosdonet... 17, 18 Feldiagnos med moduluret Feldiagnos med kundtjänstprogrammet KD Feldiagnos med radiofjärrkontrollen TP Störningskodstabell

3 1 Inledning Kapitel Kapitelbeteckning Kapitlets innehåll Sida 5 Reparationsanvisning Reparationsanvisning Beakta följande säkerhetsanvisningar före arbeten på HYDRONIC Upplysning för AMP-uppreglingsverktyg Montera HYDRONIC i fordonet igen Monteringsritning... 28, 29 Reparationssteg 1 Demontera fläktlocket Reparationssteg 2 Demontera höljets lock samt stutsen Reparationssteg 3 Demontera styrdonet Kontrollera styrdonet Reparationssteg 4 Demontera glödstiftet Reparationssteg 5 Demontera flamsensorn Kontrollera flamsensorn Reparationssteg 6a Demontera förbränningsluftfläkten Reparationssteg 6b Mäta varvtalet i förbränningsluftfläktens motorn Reparationssteg 7a Demontera stiftsilen Reparationssteg 7b Demontera stutsen Reparationssteg 8 Demontera brännkammaren Reparationssteg 9 Demontera överhettnings- och temperatursensorn Kontrollera överhettnings- och temperatursensorn Reparationssteg 10 Demontera värmeväxlaren Reparationssteg 11 Montera värmeväxlaren Mätning av bränslemängden Kopplingsschema Kopplingsschema HYDRONIC B 5 W S / D 5 W S 12 volt... 38, 39 Kopplingsschema Manöverelement 12 volt, del , 41 Kopplingsschema Manöverelement 12 volt, del , 43 Kopplingsschema HYDRONIC D 5 W S 24 volt... 44, 45 Manöverelement 24 volt Kopplingsschema HYDRONIC D 5 W S 24 volt, GGVS / TRS003 / ADR / ADR , 47 Manöverelement 24 volt, GGVS / TRS003 / ADR / ADR Service Certifieringar Avfallshantering Utlandsfilialer... 49, 50 Förkortningsregister Slagordsregister

4 1 Inledning Speciella skrivsätt, framställningar och piktogram I denna anvisning framhävs olika sakförhållanden genom speciella skrivsätt och piktogram. Betydelse och motsvarande agerande framgår av följande exempel. Speciella skrivsätt och framställningar Den här punkten ( ) kännetecknar en uppräkning som inleds av en överskrift. Om ett indraget streck ( ) följer efter en punkt, så är denna uppräkning underordnad den svarta punkten. Piktogram Ansvar / garanti Förutsättning för att ansvarsanspråk ska kunna göras gällande är att myndigheternas föreskrifter samt säkerhetsanvisningarna följs. Om myndigheternas föreskrifter samt säkerhetsanvisningarna inte följs, medför detta att ansvaret från apparattillverkarens sida upphör att gälla. Olycksförebyggande åtgärder Principiellt ska de allmänna olyckförebyggande föreskifterna och motsvarande verkstads- och driftskyddsanvisningar beaktas. Föreskrift Denna hänvisning hänvisar till en lagstadgad föreskrift. Om denna hänvisning inte beaktas, leder det till att HYDRONIC:s allmänna certifikat (ABG) samt J. Eberspächer GmbH & Co. KG:s garanti och ansvar upphör att gälla. Varning Denna hänvisning uppmärksammar dig på en hotande fara för liv och hälsa. Om denna hänvisning inte beaktas, kan det leda till allvarliga personskador. Efter den här pilen följer information om motsvarande försiktighetsåtgärd för att avvärja faran. Observera Denna hänvisning uppmärksammar dig på en farlig situation för en person och / eller produkten. Om denna hänvisning inte beaktas, kan det leda till personskador och / eller apparatskador. Efter den här pilen följer information om motsvarande försiktighetsåtgärd för att avvärja faran. Denna hänvisning ger dig användningsrekommendationer och användbara tips för drift, montering och reparation av HYDRONIC. 4

5 1 Inledning Viktig information HYDRONIC:s användningsområde Den motoroberoende vattenvärmaren HYDRONIC är under beaktande av sin värmeeffekt avsedd för montering i följande fordon: alla slags motorfordon byggmaskiner båtar, fartyg och jakter (endast dieselvärmare) Dokumentationer till HYDRONIC Innehåll och syfte med denna felsökning och reparationsanvisning Denna anvisning ska användas vid avhjälpande av störningar och genomförande av reparationer på HYDRONIC. De nödvändiga arbetena får endast utföras hos en JE-servicepartner av personal med motsvarande kvalifikation. Observera Värmaren får endast användas för det av tillverkaren angivna användningsområdet under beaktande av den Driftanvisning som medföljer varje värmare. Det är inte tillåtet att montera HYDRONIC B 5 W S / D 5 W S 12 volt i fordon som används för transport av farligt gods enligt GGVS / TRS003 / ADR / ADR99. HYDRONIC D 5 W S 24 volt är godkänd för installation i fordon som används för transport av farligt gods enligt GGVS / TRS003 / ADR / ADR99. HYDRONIC:s användningsändamål Förvärmning, avimning av rutor Uppvärmning och varmhållning av: förar- resp. arbetshytter fraktutrymmen fartygskabiner person- och lagtransportutrymmen fordonsmotorer och aggregat Ytterligare dokumenationer till HYDRONIC Driftanvisning Driftanvisningen ger kunden nödvändig information för en säker drift av HYDRONIC. Teknisk beskrivning / monteringsanvisning Den tekniska beskrivningen / monteringsanvisningen ger JE-servicpartnern all nödvändig teknisk information och beskriver hur HYDRONIC monteras korrekt enligt föreskrifterna. Reservdelslista Reservdelslistan ger JE-servicepartnern nödvändig information vid beställning av reservdelar. På grund av sitt funktionella syfte är HYDRONIC inte godkänd för följande användningsändamål: Långvarig kontinuerlig drift, t.ex. för förvämning och uppvärmning av: bostäder garage arbetsbaracker, fritidshus och jaktstugor husbåtar o.dyl. Första idrifttagningen av HYDRONIC resp. funktionskontroll efter reparation Efter montering resp. reparation av HYDRONIC måste kylmedelskretsen samt hela bränsleförsörjningssystemet avluftas noga. Se härför fordonstillverkarens föreskrifter. Öppna alla värmekretsar före provkörningen (sätt temperaturregulatorn på varm ). Under provkörningen av HYDRONIC måste man kontrollera att samtliga vatten- och bränsleanslutningar är täta och sitter fast ordentligt. Om HYDRONIC skulle koppla på störning under driften, åtgärda då störningen med hjälp av ett diagnosinstrument. 5

6 1 Inledning Lagstadgade föreskrifter För installation i motorfordon som lyder under vägtrafiktillstånds-förordningen (StVZO) har Kraftfahrt-Bundesamt utfärdat ett allmänt certifikat med registreringnumret märkt på värmarens typskylt. HYDRONIC B 5 W S S 288 HYDRONIC D 5 W S S 274 Lagföreskrifterna är bindande i det område där StVZO gäller och bör följas även i länder där det inte finns några speciella föreskrifter. Vid montering av värmaren i fordon inte lyder under StVZO (t.ex. fartyg) ska de föreskrifter och monteringsanvisningar som gäller härför beaktas. Föreskrifter för installation och reparation Året då värmaren tas i drift för första gången måste märkas varaktigt på typskylten. För detta ändamål är 3 årtal tryckta på motsvarande fält på typskylten. Man tar fram det giltiga årtalet genom att avlägsna (lossa) de båda ogiltiga årtalen. Apparaterna ska monteras i enlighet med monteringsanvisningen. Monteringen ska kontrolleras av en behörig sakkunnig eller kontrollör för motorfordonstrafik, en sakkunnig eller anställd enligt avsnitt 7.4 a i bilagan till StVZO a) vid typprovningen av fordonen enligt StVZO 20 eller b) vid den enskilda provningen enligt StVZO 21 eller c) vid inspektionen enligt StVZO 19 besiktigas av en av myndighet godkänd sakkunnig eller fordonskontrollanstalt, en fordonssakkunnig eller personal enligt avsnitt 7.4 a i bilagan till StVZO och i fall c) ska detta intygas med angivande av fordonstillverkare, fordonstyp och fordonsidentifikationsnummer på det besiktningsintyg som ingår i det allmänna certifikatet. Det allmänna certifikatets giltighet är avhängigt av detta. Besiktningsintyget ska medföras i fordonet. Vid montering av värmaren i specialfordon (t.ex. fordon för transport av farligt gods) måste de föreskrifter som gäller för sådana fordon beaktas. Montering i förar- eller passagerarutrymmet på bussar med mer än 8 sittplatser förutom förarplatsen är ej tillåten. Klistermärket med texten Frånkoppla värmaren före tankning måste sättas upp på ett lämpligt ställe i fordonet (nära bränslepåfyllningsstutsen). Avgasledningar måste dras så, att inträngande avgaser i fordonets inre inte är att vänta. Delar som är viktiga för fordonets drift får inte påverkas i sin funktion. Kondens eller inträngande vatten får inte kunna ansamlas i avgasledningen. Avloppsöppningar är tillåtna, dessa måste leda ut vätskan i det fria i täta ledningar i innerutrymmet. Avgasrörets mynning bör placeras uppåt, åt sidan eller vid avgasledning under fordonsgolvet fram till närheten av förarhyttens eller fordonets begränsning bakåt eller åt sidan. Den nödvändiga förbränningsluften måste sugas in utifrån. Förbränningsluftinloppets öppning måste vara utförd så, att det inte går att föra in en kula med 16 mm diameter. Elektriska ledningar, kopplings- och styrdon för värmare måste placeras så i fordonet, att deras felfria funktion inte kan påverkas under normala driftförhållanden. Alla ledningar som leder ut i det fria från värmaren måste vara stänkskyddat dragna vid öppningen. Respektive drifttillstånd (minst till- eller frånkopplad) måste vara lätt att känna igen för användaren. För dragning av bränsleledningar och montering av extra bränslebehållare måste 45, 46 StVZO följas. Utdrag ur 45 och 46 StVZO: Vid bussar får bränslebehållare inte ligga i passagerar- eller förarutrymmet. De måste vara så fästa, att utgångarna inte är direkt utsatta vid en brand. Vid bussar får bränsleledningarna inte ligga i förareller passagerarutrymmet. Föreskrifter för driften Vid tankning måste värmaren vara frånkopplad. Det är ej tillåtet att använda värmaren i slutna utrymmen, som t.ex.: garage underjordiska garage parkeringshus Besiktningsintyget medföljer underlaget för HYDRONIC. Utloppsöppningen måste vara utförd så, att det inte går att föra in en kula med 16 mm diameter i den. 6

7 1 Inledning Säkerhetsanvisningar för installation och reparation av HYDRONIC Varning Risk för skador, brännskador samt brandfara! Innan alla arbeten på HYDRONIC påbörjas, måste fordonsbatterierna lossas. Före reparationsarbeten måste man alltid frånkoppla HYDRONIC och låta alla heta komponenter svalna. Om de lagstadgade, säkerhets- och / eller funktionsrelevanta uppgifterna inte beaktas leder det till HYDRONIC:s allmänna certifikat samt J. Eberspächer GmbH & Co. KG:s garanti och ansvar upphör att gälla. Ytterligare Säkerhetsanvisningar och viktiga anvisningar för montering och reparation av HYDRONIC beskrivs i respektive avsnitt i denna felsökning och reparationsanvisning. Observera Viktiga upplysningar för installation och reparation av HYDRONIC Värmaren får endast monteras samt reparareras av en av tillverkaren auktoriserad JE-servicepartner i enlighet med uppgifterna i denna dokumentation och eventuellt speciella monteringsförslag. Reparationer som utförs av icke-auktoriserad tredje man och / eller med icke-originalreservdelar är farliga och därför förbjudna, de leder till att det värmarens allmänna certifikat (ABG) upphör att gälla och därmed vid motorfordon eventuellt till att fordonets allmänna drifttillstånd (ABE) upphör att gälla. Följande åtgärder är inte tillåtna: Förändringar på uppvärmningsrelevanta komponenter. Användning av främmande delar som Eberspächer ej har godkänt. Montering och drift som avviker från lagstadgade, säkerhets- och / eller funktionsrelevanta uppgifter i monteringsanvisningen och i driftanvisningen. Detta gäller i synnerhet för den elektriska ledningsdragningen (kopplingsscheman), bränsleförsörjningen, förbränningsluft- och avgasledningen. Vid montering eller reparation får endast original tillbehörsdelar och original reservdelar användas. För operation av HYDRONIC får endast de manöverelement som Eberspächer godkänt användas. Användning av andra manöverelement kan leda till funktionsstörningar i värmaren / värmedriften. Säkerhetsanvisningar för driften Observera Det är ej tillåtet att bedriva värmaren på ställen, där antändliga ångor eller damm kan bildas, t.ex. i närheten av bränslelager kollager trälager spannmålslager och liknande. HYDRONIC:s eftergång får inte avbrytas i förtid, t.ex. genom aktivering av batterifrånskiljaren, förutom vid nödfrånkoppling. Nödfrånkoppling (NÖDSTOPP) Om en nödfrånkoppling (NÖDSTOPP) blir nödvändig under driften, ska följande utföras: Frånkoppla HYDRONIC på manöverelementet eller dra ur säkringen eller öppna batterifrånskiljaren eller bryt HYDRONIC från batteriet. Före återmontering av en värmare i ett annat fordon måste man spola värmarens vattenförande delar med klart vatten. Bränsleledningar och avgasrör måste fästas säkert (rekommenderat riktvärde: med ett avstånd om 50 cm) för att undvika skador genom vibration. Vid elektriska ledningar måste man se till att deras isolering inte kan skadas genom nötning, böjning, fastklämning eller värmeutveckling. 7

8 2 Funktion och drift Sektionsritning HYDRONIC B 5 W S 1 elmotor 13 koppsil, inbyggd i doserpumpen 2 styrdon 14 doserpump 3 gränssnitt / 8-polig kontakt 15 avgasrör med avgasljuddämpare 4 fläktrelä 16 glödstift 5 säkringshållare 17 flamsensor 6 miniur 18 förbränningsluftslang 7 förbränningsluftfläkt 8 vattenpump A = avgas 9 temperatursensor B = bränsle 10 brännkammare V = förbränningsluft 11 överhettningssensor WA = vattenutlopp 12 värmeväxlare WE = vatteninlopp 8

9 2 Funktion och drift Funktionsdiagram HYDRONIC B 5 W S HYDRONIC TILL reglersteg STORT reglersteg LITET HYDRONIC FRÅN Eftergång TILL glödstift 8,0 V 7,8 V STORT fläkt LITET STORT doserpump LITET Tid (sek.) fordonsfläkt TILL flamregistrering fordonsfläkt FRÅN Reglerdiagram HYDRONIC B 5 W S C litet från stort till litet stort från till 60 stort stort fordonsfläkt TILL fordonsfläkt FRÅN Tid stort 5,0 KW litet 1,5 KW 9

10 2 Funktion och drift Sektionsritning HYDRONIC D 5 W S 1 elmotor 13 koppsil, inbyggd i doserpumpen 2 styrdon 14 doserpump 3 gränssnitt / 8-polig kontakt 15 avgasrör med avgasljuddämpare 4 fläktrelä 16 glödstift 5 säkringshållare 17 flamsensor 6 miniur 18 förbränningsluftslang 7 förbränningsluftfläkt 8 vattenpump A = avgas 9 temperatursensor B = bränsle 10 brännkammare V = förbränningsluft 11 överhettningssensor WA = vattenutlopp 12 värmeväxlare WE = vatteninlopp 10

11 2 Funktion och drift Funktionsdiagram HYDRONIC D 5 W S HYDRONIC TILL reglersteg STORT reglersteg LITET HYDRONIC FRÅN Eftergång TILL glödstift 8,0 V fläkt STORT LITET doserpump STORT LITET Tid (sek.) fordonsfläkt TILL flamregistrering fordonsfläkt FRÅN Reglerdiagram HYDRONIC D 5 W S C litet från stort till litet stort från till 60 stort stort fordonsfläkt TILL fordonsfläkt FRÅN Tid stort 5,0 KW litet 2,4 KW 11

12 2 Funktion och drift Funktionsbeskrivning Allt efter koppling kan HYDRONIC användas som en ren rastvärmare eller som kombinerad rast- och tilläggsvärmare, för att utjämna en för låg värmeavgivning från fordonsmotorn. Pausvärmedrift Tillkoppling Vid tillkopplingen lyser driftsindikeringen på manöverelementet (miniur, modulur...) upp. Vattenpumpen startar och efter ett visst program med förspolning och förglödning sätter förbränningsluftfläkt, glödstift och bränsledoserpump igång förbränningen. När en stabil låga har bildats, frånkopplas glödstiftet tidsstyrt. Värmedrift Allt efter värmebehov reglerar HYDRONIC på stegen: STORT LITET. Därvid är temperaturtrösklarna fast inprogrammerade i det elektroniska styrdonet. Om värmebehovet är så litet på steget LITET, att kylvattentemperaturen når 85 C, så regleras apparaten till reglerpausen. Därefter följer eftergången på ca 130 sekunder. Driftindikeringen lyser och vattenpumpen går vidare även i reglerpausen. Rastventilation med omkopplare Värme / Ventilation Rastventilation innebär: möjlig styrning av fordonsfläkten direkt via värmarens timer eller ännu praktiskare via en radiofjärrkontroll under kringgående av värmedriften, för att ventilera den på sommaren ofta mycket heta fordonskupén med frisk luft kort före avfärden (separat ledningsdragning). Tvångsfrånkoppling vid GGVS / TRS003 / ADR / ADR99- drift endast HYDRONIC D 5 W S 24 volt Vid fordon för transport av farligt gods (t.ex. tankfordon) måste HYDRONIC frånkopplas innan fordonet körs in i ett riskområde (raffinaderi, bensinstation o.dyl.). Om detta inte beaktas, frånkopplas HYDRONIC automatiskt när: fordonsmotorn stängs av, ett tilläggsaggregat (hjälpmotor för avlastningspump o.dyl.) tillkopplas, en fordonsdörr öppnas (endast i Frankrike). Därefter går fläkten kortvarigt på eftergång under max. 40 sek. Styr- och säkerhetsanordningar Om HYDRONIC inte tänder inom 90 sek. efter att bränslet har börjat transporteras, så upprepas starten så som beskrivits. Om HYDRONIC inte tänder efter ytterligare 90 sek. bränsletransport, så följer en strörningsfrånkoppling. Om det tillåtna antalet misslyckade startförsök har överskridits, följer en blockering av styrdonet*. Om lågan slocknar av sig själv under drift, genomförs till att börja med en omstart. Om HYDRONIC inte tänder inom 90 sek. efter att bränslet har börjat transporteras på nytt, eller om den tänder, men slocknar inom 15 min. igen, så följer en störningsfrånkoppling. Genom kortvarig frånkoppling och återinkoppling kan störningsfrånkopplingen upphävas. Upprepa inte detta mer än 2 gånger! Vid överhettning (vattenbrist, dåligt avluftad kylvattenkrets) slår överhettningssensorn till, bränsletillförseln avbryts, en störningsfrånkoppling följer. Efter att överhettningsorsaken åtgärdats, kan HYDRONIC startas på nytt genom från- och återinkoppling (förutsättning: HYDRONIC har svalnat tillräckligt, kylvattentemperatur < 70 C). Om det tillåtna antalet överhettningsfrånkopplingar har överskridits, följer en blockering av styrdonet*. Om den nedre resp. övre spänningsgränsen nås, följer en störningsfrånkoppling. Om glödstiftet är defekt eller om den elektriska ledningen till doserpumpen är bruten, startar HYDRONIC inte. Fläktmotorns varvtal övervakas kontinuerligt. Om fläktmotorn inte startar, blockeras den, eller om varvtalet sjunker under 40 % av bör-varvtalet, så följer en störningsfrånkoppling efter 60 sek. * Avläsning av fel resp. upphävning av blockeringen: med moduluret med radiofjärrkontrollen TP5. Vid andra manöverelement genom anslutning av: diagnosdon kundtjänstprogram KD 2000 (se sidan 16 till 21). Som korrosionsskydd måste kylmedlet innehålla minst 10 % frostskyddsmedel året runt. Vid elsvetsarbeten på fordonet måste man för att skydda styrdonet lossa pluskabeln ur batteriet och ansluta den till jord. 12

13 3 Tekniska data Tekniska data HYDRONIC Värmare B 5 W S D 5 W S Värmemedium Vatten, kylvätska Reglering av värmeströmmen Stor Liten Stor Liten Värmeström (watt) Bränsleförbrukning (l/h) 0,69 0,20 0,62 0,27 Genomsnittlig elektr. effektförbrukning (watt) i drift under start 110 i eftergång 8 Märkspänning 12 volt 12 volt 24 volt Driftspänning Undre spänningsgräns 10,2 volt 10,2 volt 20,4 volt ett i styrdonet inbyggt underspänningsskydd frånkopplar apparaterna vid ca 10 / 20 volt (efter 20 sek.) Övre spänningsgräns 16 volt 16 volt 32 volt ett i styrdonet inbyggt överspänningsskydd frånkopplar apparaterna vid ca 16 / 32 volt (efter 20 sek.) Tillåtet drifttryck Värmarens minimala vattengenommatning t.o.m. 2,5 bar övertryck 250 l/h Bränsle Bensin Diesel Bränslekvalitet och bränsle vid låga temperaturer i handeln förekommande i handeln förekommande (se driftanvisning) (DIN och (DIN EN 590) DIN EN 228) PME (DIN V 51606) gäller endast D 5 W S, 24 volt Tillåten omgivningstemperatur Drift HYDRONIC 40 C till +80 C 40 C till +80 C Drift doserpump 40 C till +20 C 40 C till +80 C Lagring HYDRONIC / doserpump 40 C till +105 C Radioavstörningsgrad Vikt utan vatten och tillsatskomponenter med vattenpump och doserpump 2 för långvåg 5 för ultrakortvåg / kortvåg / mellanvåg ca 2,3 kg ca 2,9 kg Alla tekniska data ± 10 % Observera De angivna tekniska data måste följas, eftersom det annars kan uppstå funktionsstörningar på HYDRONIC. 13

14 3 Tekniska data Tekniska data vattenpump Märkspänning 12 volt 24 volt Driftspänning 9 volt till 15 volt 18 volt till 32 volt Elektrisk effektförbrukning 16 watt 12 watt Transportmängd Transporttryck 820 l/h 0,1 bar Drifttemperatur 40 C till +135 C Vikt 0,28 kg Alla tekniska data ± 10 % Observera De angivna tekniska data måste följas, eftersom det annars kan uppstå funktionsstörningar på HYDRONIC. Pumpkarakteristika Vattenpump 12 volt Bestnr Pumpkarakteristika Vattenpump 24 volt Bestnr

15 4 Felsökning Kontrolleras först vid störningar Felaktig ledningsdragning (kortslutningar, avbrott). Visuell kontroll med avseende på korroderade kontakter defekta säkringar skadade elektriska ledningar, förbindelser och anslutningar skadad avgas- och förbränningsluftledning. Kontrollera batterispänningen Batterispänning < 10 volt, underspänningsskyddet har utlösts på HYDRONIC 12 volt. Batterispänning < 20 volt, underspänningsskyddet har utlösts på HYDRONIC 24 volt. Kontrollera bränsleförsörjningen. Vid övergång till vinterdrift: Finns det kvar sommardiesel i ledningen? Kontrollera spänningsförsörjningen U Batt (kl. 30) Dra ur 8-poliga kontakten S1 / B1 och mät spänningen som ligger på i kontakt B1 mellan kammare 1 (kabel 2,5 2 röd) och kammare 2 (kabel 2,5 2 brun). Om spänningen avviker gentemot batterispänningen, kontrollera då säkringarna, försörjningsledningarna, jordförbindelsen och plusstödpunkten på batteriet med avseende på spänningsfall (korrosion / avbrott). Kontrollera inkopplingssignalen (S+) Dra ur den 8-poliga kontakten S1 / B1 och tryck därefter tangenten C på manöverelementet. Mät spänningen som ligger på i kontakt B1 mellan kammare 7 (kabel 0,5 2 gul) och kammare 2 (kabel 2,5 2 brun). Om det inte ligger på någon spänning, kontrollera då försörjningsledningen (kabel 0,5 2 gul), säkringen 5 A (pos på kopplingsschemat) och manöverelementet. Kontrollera manöverlementet (modulur / miniur) Dra ut kontakten ur manöverelementet, upprätta en överkoppling mellan kabel 0,5 2 röd och kabel 0,5 2 gul. Om spänning ligger på i kontakten B1 mellan kammare 7 (kabel 0,5 2 gul) och kammare 2 (kabel 2,5 2 brun), byt då ut manöverelementet. Blockering av styrdonet Styrdonet blockeras vid följande störningar: Överhettning Om HYDRONIC överhettas 10x i följd störningskod 015 visas --> styrdonet är blockerat. För många startförsök Om HYDRONIC utför 10 misslyckade startförsök i rad störningskod 050 visas --> styrdonet är blockerat. Upphäva blockeringen av styrdonet Hur blockeringen av styrdonet upphävs, beror på respektive provningsinstrument och beskrivs på sidorna 16 till 21. Provningsinstrument För kontroll av felminnet i styrdonet och ev. för radering av styrdonets blockering kan följande provningsinstrument användas: Provningsinstrument Bestnr Diagnosdon (tillgängligt t.o.m ) dessutom behövs: adapterkabel Diagnosdon (tillgängligt fr.o.m ) dessutom behövs: adapterkabel Kundtjänstprogram KD dessutom behövs: adapterkabel Om diagnosledningen är ansluten, kan även följande manöverelement användas: Modulur Radiofjärrkontroll TP

16 4 Felsökning Provningsinstrument HYDRONIC:s elektroniska styrdon kan spara upp till 5 fel. Felen kan avläsas ur styrdonet och visas med en av följande enheter. Dessutom är det möjligt att upphäva blockeringen av styrdonet. Diagnosdon När diagnosdonet har anslutits, visas funktionen resp. störningen numeriskt på displayen. Anslutning och handhavande av diagnosdonet, se sidan 17 och 18. För anslutningen av diagnosdonet krävs en adapterkabel. Störningskodstabell, se sidan 22 till 26. Modulur inbyggt i fordonet Med ett inbyggt modulur kan funktionen resp. störningen visas numeriskt på displayen. Handhavande av moduluret, se sidan 19. Tabell med störningskoder, se sidan 22 till 26. Bestnr Diagnosdon Adapterkabel Bestnr Modulur Kundtjänstprogram KD 2000 När kundtjänstprogrammet KD 2000 har installerats och ISO-adaptern anslutits, visas funktionen resp. störningen numeriskt på bildskärmen. Anslutning och handhavande av ISO-adaptern, se sidan 20. För anslutningen av ISO-adaptern krävs en adapterkabel. Tabell med störningskoder, se sidan 22 till 26. Radiofjärrkontroll TP5 Med radiofjärrkontrollen TP5 kan funktionen resp. störningen visas numeriskt på displayen. Handhavande av radiofjärrkontrollen, se sidan 21. Tabell med störningskoder, se sidan 22 till 26. Bestnr Diagnosdon Adapterkabel Bestnr Radiofjärrkontroll TP

17 4 Felsökning Feldiagnos med diagnosdonet Diagnosdon Bestnr För anslutningen av diagnosdonet krävs en adapterkabel. Adapterkabel Bestnr Tangent l radera felminnet Tangent l radera felminnet Tangent d till- / frånkoppla värmaren, begär diagnos Tangent e bakåt, fel F5 F1, AF Tangent f framåt, fel AF, F1 F5 Display HYDRONIC:s elektroniska styrdon kan spara upp till 5 fel, som kan avläsas och visas med diagnosdonet. Det aktuella felet visas som AF och ett 2-siffrigt tal och läggs alltid in på minnesplats F1. Tidigare fel överförs till minnesplats F2 F5, ev. innehåll i F5 skrivs över. Anslutning av diagnosdonet Lossa den 8-poliga insticksanslutningen från HYDRONIC:s kabelstam och anslut adapterkabeln. Anslut därefter diagnosdonet till adapterkabeln. Indikering på displayen: Feldiagnos ej möjlig Möjliga orsaker: Adapterkabeln är inte korrekt ansluten. Styrdonet är defekt eller ej avsett för diagnos (inget universal-styrdon). Visning av felminnena F1 F5 resp. F5 F1 Genom att trycka på tangenterna e eller f en eller upprepade gånger visas de enskilda felminnena uppåt eller nedåt. Indikering på displayen: t.ex. felminne 2 / störningskod 10 Kontrollera felminnet Tillkoppla HYDRONIC med tangenten D på diagnosdonet. Indikering på displayen: Endast de felminnen som innehåller ett fel visas. Radera felminne Åtgärda orsaken till felet. Tryck båda tangenterna l samtidigt tills följande visas på displayen: Efter 8 sek. visas följande på displayen: ingen störning När felminnena raderats, visas det sista aktuella felet. Det aktuella felet återställs inte på 00 förrän HYDRONIC startas om såvida inget nytt aktuellt fel föreligger. Indikering på displayen: aktuellt fel (t.ex. störningskod 64) Störningskod, felbeskrivning, orsak / åtgärder beskrivs på sidan 22 till 26. HYDRONIC utan störning 17

18 4 Felsökning Blockering av styrdonet Överhettning: Om HYDRONIC överhettas 10 gånger i rad fel 012 så visas AF 015 på displayen, dvs. styrdonet är blockerat. För många startförsök: Om HYDRONIC utför 10 misslyckade startförsök i rad fel 052 visas AF 050 på displayen, dvs. styrdonet är blockerat. Inte bara en defekt komponent, utan även en defekt strömbana medför en indikering. Upphävning av styrdonets blockering Radera felminnet på beskrivet sätt och frånkoppla HYDRONIC med tangenten D. Blockeringen av styrdonet är nu upphävd och diagnosen avslutad. Indikering på displayen: HYDRONIC adapterkabel miniur diagnosdon 18

19 4 Felsökning Feldiagnos med moduluret Modulur Bestnr Tangent a klockslag Tangent p klockslag Tangent c värme Tangent e bakåt Tangent f framåt Display med felindikering Det elektroniska styrdonet kan spara upp till 5 fel, som kan avläsas och visas med moduluret. Det aktuella felet visas som AF och läggs alltid in på minnesplats F1. Tidigare fel överförs till minnesplats F2 F5, ev. innehåll i F5 skrivs över. Kontrollera felminne F1 F5 Villkor: HYDRONIC är frånkopplad. Tryck på tangenten c --> HYDRONIC tillkopplas. Tryck på tangenten a och håll den intryckt, tryck sedan inom 2 sekunder på tangenten p. Indikering på displayen: AF = aktuellt fel 3-siffrigt tal = störningskod c blinkar. Tryck på tangenten f en eller upprepade gånger, felminne F1 F5 visas. Upphäva styrdonets blockering och samtidigt radera felminnet Villkor: Det finns en elektrisk förbindelse från klämma 15 (tändning) till moduluret, 12-polig kontakt, kammare 10. Tryck på tangenten c. Indikering på displayen: det aktuella felet F15 eller F50. Tryck på tangenten a, håll den intryckt och tryck inom 2 sekunder på tangenten p. Moduluret befinner sig nu i programmet Kontrollera felminnet. Frånkoppla tändningen (kl. 15). Tryck på tangenterna a och p samtidigt, slå dessutom på tändningen (kl. 15) och vänta tills följande visas på displayen. Indikering på displayen efter tändning TILL. Störningskod, felbeskrivning, orsak / åtgärder beskrivs på sidan 22 till 26. Indikeringen blinkar, värmesymbolen blinkar inte Från- och tillkoppla HYDRONIC --> styrdonets blockering har upphävts, HYDRONIC startar igen. Indikering på displayen efter från- och tillkopplingen, och upprepad kontroll av felminnet: Indikeringen blinkar, värmesymbolen blinkar inte 19

20 4 Felsökning Feldiagnos med kundtjänstprogrammet KD 2000 Kundtjänstprogram KD 2000 Bestnr För anslutningen av ISO-adaptern krävs en adapterkabel. Bestnr Det elektroniska styrdonet kan spara upp till 5 fel. Felen kan avläsas och visas med ISO-adaptern och KD 2000-mjukvaran. Anslutning av ISO-adaptern Lossa HYDRONIC:s kabelstam. Anslut adapterkabeln såsom visas på skissen till kabelstammen. Anslut adapterkabeln till ISO-adaptern. Anslut SUB-D-förbindelsekabeln till PC:n och ISO-adaptern. Installera KD 2000-mjukvaran på PC:n Lägg i CD-skivan i CD-enheten. Starta filen setup.exe med ett dubbelklick, och följ SET- UP-programmets anvisningar. Kontrollera / radera felminne F1 F5 resp. upphäva blockeringen av styrdonet Starta KD 2000-mjukvaran på PC:n: På skrivbordet --> dubbelklick på ikonen KD Välj typ av värmare. Klicka på knappen GO. Radera felminnet resp. upphäva styrdonets blockering: Klicka på knappen Radera felminne --> de sparade felen F1 F5 är raderade och styrdonets blockering har upphävts. Det är mycket viktigt att ordningsföljden beaktas vid installationen. Avsluta diagnosen Aktivera knappen STOP --> Kontrollen av felminnet är avslutad. HYDRONIC adapterkabel miniur SUB-D-förbindelsekabel ISO-adapter 20

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering Värmetimer. 1 Tid 2 Förprogrammering 3 Värme 4 Bakåt 5 Framåt 6 Minnesindikator 7 Indikator för fjärrkontroll 8 Veckodag resp. förprogrammerad dag 9 Aktuell tid resp. förprogrammerad tid 10 Temperatur

Läs mer

Felsökning och reparationshandbok. Eberspächer. Felsöknings- och reparationshandboken gäller för följande modeller

Felsökning och reparationshandbok. Eberspächer. Felsöknings- och reparationshandboken gäller för följande modeller L Felsökning och reparationshandbok Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D -73730 Esslingen Telefon (växel) (0711) 939-00 Telefax (0711) 939-0500 www.eberspaecher.com Felsöknings-

Läs mer

Åtgärd. Underspänning frånkoppling Underspänning ligger på i minst 20 sekunder utan avbrott på styrdonet värmaren

Åtgärd. Underspänning frånkoppling Underspänning ligger på i minst 20 sekunder utan avbrott på styrdonet värmaren 000 004 005 006 009 010 011 012 013 014 Felfri Warning: Kortslutning i styrdonet, utgång friskluft Warning: Kortslutning i styrdonet, utgång fordonslarm Warnung: Obestämbar atmosfärisk höjdinformation

Läs mer

AIRTRONIC / AIRTRONIC M Felsökning och reparationshandbok

AIRTRONIC / AIRTRONIC M Felsökning och reparationshandbok AIRTRONIC / AIRTRONIC M Felsökning och reparationshandbok Airtronic Beställningsnr Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00 00 Airtronic D2 Camper, 12 V 25 2326 05 00 00 Komplettpaket

Läs mer

Felsökning och reparationshandbok. Gäller för följande modeller AIRTRONIC D2, 12 V 25 2069 05 00 00 AIRTRONIC M B4, 12 V 20 1812 05 00 00

Felsökning och reparationshandbok. Gäller för följande modeller AIRTRONIC D2, 12 V 25 2069 05 00 00 AIRTRONIC M B4, 12 V 20 1812 05 00 00 Felsökning och reparationshandbok J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (växel) (0711) 939-00 Telefax (0711) 939-0500 www.eberspaecher.com Gäller för följande modeller

Läs mer

AIRTRONIC D2 / D4 / D4S

AIRTRONIC D2 / D4 / D4S AIRTRONIC D2 / D4 / D4S Felsökning och reparationsanvisning Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (zentral) (0711) 9 39-00 Telefax (0711) 9 39-05 00 www.eberspaecher.com

Läs mer

Innehållsförteckning / Bruksanvisning

Innehållsförteckning / Bruksanvisning Radiofjärrkontroll Teknisk beskrivning Bruksanvisning Monteringsanvisning Eberspächer Svenska Eberspächer AB Skarpnäck info@eberspaecher.se www.eberspaecher.se Den dubbelriktade radiofjärrkontrollen TP5

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

HYDRONIC D 5 W S 12 Volt 25 2217 05 00 00. HYDRONIC D 5 W S 24 Volt 25 2218 05 00 00

HYDRONIC D 5 W S 12 Volt 25 2217 05 00 00. HYDRONIC D 5 W S 24 Volt 25 2218 05 00 00 Teknisk beskrivning Monteringsanvisning Bruksanvisning Underhållsanvisning Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24-73730 Esslingen Telefon (zentral) (0711) 939-00 Telefax (0711) 939-0500

Läs mer

A WORLD OF COMFORT. Felsöknings- och reparationshandboken gäller för följande motoroberoende vattenvärmare: Bensinvärmare B 5 S 12 V

A WORLD OF COMFORT. Felsöknings- och reparationshandboken gäller för följande motoroberoende vattenvärmare: Bensinvärmare B 5 S 12 V Fordonsvärmare Teknisk dokumentation SV Felsöknings- och reparationshandbok Hydronic II Felsöknings- och reparationshandboken gäller för följande motoroberoende vattenvärmare: Bensinvärmare B 4 S 2 V 20

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT MANÖVERELEMENT FÖR EBERSPÄCHER KUPÉVÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT MANÖVERELEMENT FÖR EBERSPÄCHER KUPÉVÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERELEMENT FÖR EBERSPÄCHER KUPÉVÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Eberspächer AB 6 20:30

Eberspächer AB 6 20:30 Monteringsanvisning nr 900 Eberspächer Sats nr: 08 00 00 00 Svenska Eberspächer AB Skarpnäck info@eberspaecher.se www.eberspaecher.se Ombyggnad av HYDRONIC DW Z till Parkeringsvärmare i FORD Focus Di Modellår

Läs mer

Motoroberoende luftvärmare 5 L för bensin

Motoroberoende luftvärmare 5 L för bensin Luftvärmare 5 L Teknisk beskrivning Monteringsanvisning Bruksanvisning Underhållsanvisning Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D - 73730 Esslingen Telefon (zentral) (07 11) 9 39-00

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Radiofjärrkontroll. Eberspächer. Teknisk beskrivning Bruksanvisning Monteringsanvisning

Radiofjärrkontroll. Eberspächer. Teknisk beskrivning Bruksanvisning Monteringsanvisning Radiofjärrkontroll Teknisk beskrivning Bruksanvisning Monteringsanvisning Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (zentral) (0711) 939-00 Telefax (0711) 939-0500

Läs mer

Bruksanvisning. Luftvärmare Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 för husvagnar

Bruksanvisning. Luftvärmare Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 för husvagnar SV Bruksanvisning Luftvärmare Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 för husvagnar 1 1 Om detta dokument 1.1 Målet med detta dokument Denna bruksanvisning är en del av produkten och innehåller viktig information

Läs mer

Bruksanvisning. Luftvärmare Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Bruksanvisning. Luftvärmare Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 SV Bruksanvisning Luftvärmare Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om detta dokument 1.1 Målet med detta dokument Denna bruksanvisning är en del av produkten och innehåller viktig information för användaren

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERELEMENT FÖR EBERSPÄCHER KUPÉVÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERELEMENT FÖR EBERSPÄCHER KUPÉVÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERELEMENT FÖR EBERSPÄCHER KUPÉVÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

MONTERINGSANVISNING EASYSTART SELECT KONTROLLENHET FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

MONTERINGSANVISNING EASYSTART SELECT KONTROLLENHET FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING EASYSTART SELECT SE BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING KONTROLLENHET FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Motoroberoende luftvärmare 5 L för bensin

Motoroberoende luftvärmare 5 L för bensin Luftvärmare 5 L Teknisk beskrivning Monteringsanvisning Bruksanvisning Underhållsanvisning Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D - 73730 Esslingen Telefon (zentral) (07 11) 9 39-00

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. AL-KO Trailer Control ATC. 1361877 a 04/07

Monterings- och bruksanvisning. AL-KO Trailer Control ATC. 1361877 a 04/07 Monterings- och bruksanvisning AL-KO Trailer Control ATC 1361877 a 04/07 Innehållsförteckning Intyg från tillverkaren Användningsområde Säkerhetsanvisningar Montering Manövrering Underhåll och rengöring

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för SW-300 sinus-växelriktare SW-600 sinus-växelriktare V 1.1 Bråten, Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 28 47 17 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

EasyStart T Bruksanvisning. Bekvämt kopplingsur med 7 dagars förvalsmöjlighet.

EasyStart T Bruksanvisning. Bekvämt kopplingsur med 7 dagars förvalsmöjlighet. EasyStart T Bruksanvisning. Bekvämt kopplingsur med 7 dagars förvalsmöjlighet. 22 1000 32 88 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner... 3 Allmänna anvisningar...

Läs mer

OBS OBS OBS OBS OBS. Tänk på att överbelastning av din inverter kan förstöra komponenter i den vilket får till följd att garantin utgår.

OBS OBS OBS OBS OBS. Tänk på att överbelastning av din inverter kan förstöra komponenter i den vilket får till följd att garantin utgår. OBS OBS OBS OBS OBS Tänk på att överbelastning av din inverter kan förstöra komponenter i den vilket får till följd att garantin utgår. När man startar en elektrisk apparat som t.ex. en TV, pump, elverktyg

Läs mer

VW Passat. Eftermontering Telestart T91

VW Passat. Eftermontering Telestart T91 Feel the drive Eftermontering Telestart T9 VW Passat Bensin och diesel fr o m Modell 005 Endast för vänsterstyda bilar med en från fabrik inbyggd Webasto parkeringsvärmare Varning! Montering eller reparation

Läs mer

Uppgradering av tillsatsvärmare till Parkeringsvärmare VW - T5

Uppgradering av tillsatsvärmare till Parkeringsvärmare VW - T5 Monteringsanvisning Thermo Plus Uppgradering av tillsatsvärmare till Parkeringsvärmare VW - T5 Diesel med Webasto Thermo Top Z, med manuell klimatanläggning, Climatic 00 0002 2 3 fr o m modell 2004 Endast

Läs mer

Luftvärmare 8 L. Eberspächer. Teknisk beskrivning Monteringsanvisning Bruksanvisning Underhållsanvisning

Luftvärmare 8 L. Eberspächer. Teknisk beskrivning Monteringsanvisning Bruksanvisning Underhållsanvisning Luftvärmare 8 L Teknisk beskrivning Monteringsanvisning Bruksanvisning Underhållsanvisning Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D - 73730 Esslingen Telefon (zentral) (07 11) 9 39-00

Läs mer

Bruksanvisning. 1 Översikt manöverelement. Manöverelement Multi Control MC04

Bruksanvisning. 1 Översikt manöverelement. Manöverelement Multi Control MC04 SV Bruksanvisning Manöverelement Multi Control MC04 1 Översikt manöverelement 1 Symbol Direktvärme-funktion 2 Symbol Luftning 3 Vridknapp (temperatur/fläkt) 4 Statusvisning/felkod-indikering/ serviceindikering

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 CSD AB 1997-12-31 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet!

Läs mer

Bruksanvisning. Inledning. Thermo Pro 90 HDD

Bruksanvisning. Inledning. Thermo Pro 90 HDD Bruksanvisning Thermo Pro 90 HDD Inledning Bästa Webasto-kund! Tack för att du har bestämt dig för vattenvärmaren Thermo Pro 90 HDD från Webasto. Vi hoppas att den kommer ge dig tillförlitlig komfort under

Läs mer

Bruksanvisning. Luftvärmare PLANAR-2D-12/24 PLANAR-4DM2-12/24-Р PLANAR-44D-12/24-GP-Р PLANAR-8DM-12/24-Р. v

Bruksanvisning. Luftvärmare PLANAR-2D-12/24 PLANAR-4DM2-12/24-Р PLANAR-44D-12/24-GP-Р PLANAR-8DM-12/24-Р. v SE Bruksanvisning Luftvärmare PLANAR-2D-12/24 PLANAR-4DM2-12/24-Р PLANAR-44D-12/24-GP-Р PLANAR-8DM-12/24-Р v11.2017 Innehåll Inledning... 3 Säkerhetsåtgärder... 4 Kontroller... 5 Konfiguration... 6 Ansvar...

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Bruksanvisning. Luftvärmare PLANAR-2D PLANAR-4DM2-12/24-Р PLANAR-44D-12/24-GP-Р PLANAR-8DM-12/24-Р

Bruksanvisning. Luftvärmare PLANAR-2D PLANAR-4DM2-12/24-Р PLANAR-44D-12/24-GP-Р PLANAR-8DM-12/24-Р SE Bruksanvisning Luftvärmare PLANAR-2D PLANAR-4DM2-12/24-Р PLANAR-44D-12/24-GP-Р PLANAR-8DM-12/24-Р Kära kund, Tack för att du har valt en luftvärmare från PLANAR. Vi har gjort vårt bästa för att säkerställa

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

Översättning av originalbruksanvisningen 3.2. Läs omsorgsfullt före idrifttagning! Version: 09/2011, V.1.4. Order No.:

Översättning av originalbruksanvisningen 3.2. Läs omsorgsfullt före idrifttagning! Version: 09/2011, V.1.4. Order No.: Översättning av originalbruksanvisningen 3.2 Läs omsorgsfullt före idrifttagning! Version: 09/2011, V.1.4 Order No.: 00600-3-092 2 KVALITET FÖR PROFFS Det får INTE kännas obekvämt och onödigt att läsa

Läs mer

Bruksanvisning Thermo 90 S Thermo 90 ST. Allmänna upplysningar. Underhålls- och säkerhetsföreskrifter

Bruksanvisning Thermo 90 S Thermo 90 ST. Allmänna upplysningar. Underhålls- och säkerhetsföreskrifter Bruksanvisning Thermo 90 S Thermo 90 ST Allmänna upplysningar Bästa Webasto-kund! Vi utgår från att verkstaden/servicestället som installerat er nya värmare, till full belåtenhet förklarat för er hur den

Läs mer

Bruksanvisning. Elektrisk vattenvärmare. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P

Bruksanvisning. Elektrisk vattenvärmare. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P SV Bruksanvisning Elektrisk vattenvärmare ethermo Top Eco 20 P ethermo Top Eco 30 P 1 Om detta dokument 1.1 Målet med detta dokument Denna bruksanvisning är en del av produkten och innehåller information

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13 2014 Elster GmbH Edition 08.14 Översättning från tyska 03251275 D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Manöverenhet OCU Innehållsförteckning Manöverenhet OCU...1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknisk beskrivning, monteringsdrift- och underhållsanvisning.

AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknisk beskrivning, monteringsdrift- och underhållsanvisning. AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknisk beskrivning, monteringsdrift- och underhållsanvisning. Airtronic Beställningsnr Airtronic M Beställningsnr Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070

Läs mer

Takfläktar E190 E190P/125/IS/500 E190S/125. FLÄKT- OCH LJUDDATA E190P/125/IS/500 60V 110V 135V 165V 180V 230V q V1 TEKNISK DATA.

Takfläktar E190 E190P/125/IS/500 E190S/125. FLÄKT- OCH LJUDDATA E190P/125/IS/500 60V 110V 135V 165V 180V 230V q V1 TEKNISK DATA. Takfläktar E190 E190P/125/IS/700 VTT Testrapport Nr RTE 10513/99 E190P/125/IS/500 Ø310 270 Totaltryck P tf, Pa Ø220 505 564 Ø125 Mer om produkten Flöde q v1, dm 3 /s FLÄKT- OCH LJUDDATA E190P/125/IS/500

Läs mer

Takfläktar E220 & XL-E220

Takfläktar E220 & XL-E220 Takfläktar E22 & XL-E22 E22P/16/IS/7 VTT Testrapport Nr RTE 1514/99 E22P/16/IS/ Ø31 Totaltryck P tf, Pa 27 Ø22 5 564 Ø16 Mer om produkten Flöde q v1, dm 3 /s E22S/16 31 FLÄKT- OCH LJUDDATA E22P/16/IS/7

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Touchsensor 3 Plus 2kanals F100 Best. nr. : 2042 xx Touchsensor 3 plus 3kanals (1+2) F100 Best. nr. : 2043 xx Touchsensor 3 Plus 6kanals (2+4) F100 Best. nr. : 2046 xx Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

Vattenvärmeaggregat. Verkstadshandbok. Thermo 90 S Thermo 90 S-ADR. (riskgodstransporter) Thermo 90 ST Thermo 90 ST-ADR. (riskgodstransporter)

Vattenvärmeaggregat. Verkstadshandbok. Thermo 90 S Thermo 90 S-ADR. (riskgodstransporter) Thermo 90 ST Thermo 90 ST-ADR. (riskgodstransporter) Vattenvärmeaggregat Verkstadshandbok Thermo 90 S Thermo 90 S-ADR (riskgodstransporter) Thermo 90 ST Thermo 90 ST-ADR (riskgodstransporter) 08/004 Thermo 90 S / Thermo 90 ST Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

TEB-3 / TN-3. Monteringsanvisning

TEB-3 / TN-3. Monteringsanvisning TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 8 7 26 24 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 11 14 13 14 10 21 22 2 Fläkt TEB-3 / TN-3 Använda symboler Symbolen anger

Läs mer

AIRTRONIC L Teknisk beskrivning, monterings drift och underhållsanvisning.

AIRTRONIC L Teknisk beskrivning, monterings drift och underhållsanvisning. AIRTRONIC L Teknisk beskrivning, monterings drift och underhållsanvisning. Värmare Beställningsnr Värmare Beställningsnr Airtronic B5, 12 Volt 20 1859 05 00 00 Airtronic D5, 12 Volt 25 2361 05 00 00 Airtronic

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

Installationsanvisningar för båtvärmare. Airtronic D2, D4, D4+, D5 29 2401 10 0058

Installationsanvisningar för båtvärmare. Airtronic D2, D4, D4+, D5 29 2401 10 0058 Installationsanvisningar för båtvärmare Airtronic D2, D4, D4+, D5 29 2401 10 0058 1 Inledning Handbokens uppgift Denna handbok strävar till att ge all den information som behövs för installation av Eberspächer

Läs mer

Thermo 230/300/350. Bruks- och underhållsanvisning. 12/2011 Ident Nr F

Thermo 230/300/350. Bruks- och underhållsanvisning. 12/2011 Ident Nr F Bruks- och 12/2011 Ident Nr. 634 22F Bruks- och Allmän information Bästa SPHEROS-kund! Vi utgår från att verkstaden/servicestället som installerade ditt nya värmeaggregat till full belåtenhet förklarat

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för BIKEGARD S10 STÖLDSKYDD

MONTERINGSANVISNING för BIKEGARD S10 STÖLDSKYDD MONTERINGSANVISNING för BIKEGARD S10 STÖLDSKYDD CSD 2002-03-06 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet! Var noggrann med ledningsdragning, kabelskarvar och

Läs mer

Bruksanvisning. Vattnets förvärmare BINAR-5S BINAR-5S (diesel) BINAR-5S-TM BINAR-5S-TM (diesel) BINAR-5S-24-TM (diesel)

Bruksanvisning. Vattnets förvärmare BINAR-5S BINAR-5S (diesel) BINAR-5S-TM BINAR-5S-TM (diesel) BINAR-5S-24-TM (diesel) SE Bruksanvisning Vattnets förvärmare BINAR-5S BINAR-5S (diesel) BINAR-5S-TM BINAR-5S-TM (diesel) BINAR-5S-24-TM (diesel) Kära kunder! Vi uttrycker vår stora uppskattning för ditt val! Vi har gjort allt

Läs mer

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A Tel Enköping

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A  Tel Enköping Bruksanvisning Art. 9054522 Booster Booster - Art. 9054522 Beskrivning: Kompakt och säker batteriladdare för bensin- och dieselmotorer i bilar, lastbilar, motorcyklar, båtar och liknande. Den patenterade

Läs mer

Bruksanvisning Thermo Top C husbil Telestart T91 för husbil. Allmän information. Underhålls- och säkerhetsanvisnignar

Bruksanvisning Thermo Top C husbil Telestart T91 för husbil. Allmän information. Underhålls- och säkerhetsanvisnignar Bruksanvisning Thermo Top C husbil Telestart T91 för husbil Allmän information Bästa Webasto-kund! Vi utgår ifrån att verkstaden/servicestället på ett tillfredsställande sätt har förklarat för dig hur

Läs mer

AIRTRONIC M D 4 12 Volt 25 2113 05 00 00. AIRTRONIC M D 4 24 Volt 25 2114 05 00 00. AIRTRONIC M D 4 S 12 Volt 25 2144 05 00 00

AIRTRONIC M D 4 12 Volt 25 2113 05 00 00. AIRTRONIC M D 4 24 Volt 25 2114 05 00 00. AIRTRONIC M D 4 S 12 Volt 25 2144 05 00 00 / M Teknisk beskrivning Monteringsanvisning Bruksanvisning Underhållsanvisning Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24-73730 Esslingen Telefon (zentral) (0711) 939-00 Telefax (0711)

Läs mer

Felsökning och reparationshandbok. Gäller för följande modeller AIRTRONIC D2, 12 V AIRTRONIC M B4, 12 V

Felsökning och reparationshandbok. Gäller för följande modeller AIRTRONIC D2, 12 V AIRTRONIC M B4, 12 V Felsökning och reparationshandbok J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (växel) (0711) 939-00 Telefax (0711) 939-0500 www.eberspaecher.com Gäller för följande modeller

Läs mer

Connectivity- Control-Unit (CCU)

Connectivity- Control-Unit (CCU) sv Viktiga anvisningar Connectivity- Control-Unit (CCU) 1. Ändamålsenlig användning 1 2. Säkerhetsanvisningar 1 3. Juridiska uppgifter 1 4. I leveransen ingår 2 5. Funktionsbeskrivning 2 6. Enhetsbeskrivning

Läs mer

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso.

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Funktionsprovning... 3 Kontroll av enhet... 4 Installation... 5 Handhavande... 6

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

För att jaga bort mårdar och andra vilddjur från fordonets motorutrymme med hjälp av elektriska chocker och aggressivt pulserande ultraljud.

För att jaga bort mårdar och andra vilddjur från fordonets motorutrymme med hjälp av elektriska chocker och aggressivt pulserande ultraljud. M115N / Mårdskydd för motorfordon 12V jagar bort mårdar med hjälp av små högspänningsplattor laddade med ca. 200 300 V genom elektriska chocker i fordonets motorutrymme (endast svaga strömpulser som skrämmer

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. 2kanals Best. nr. : 5142 00 5kanals (2+3) Best. nr. : 5145 00 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Om anvisningarna

Läs mer

Instruktion Fläktar RGF

Instruktion Fläktar RGF 2009 In Instruktion Fläktar RGF Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts Verkstads

Läs mer

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning WILO-Fluidcontrol / - EK S Monterings- och skötselanvisning 2 049 542 / 0407 1 Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2 Anslutnings- och kapacitetsdata...3 3 Säkerhet...3

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W JBL-AquaCristal-Handbuch2008:JBL-AquaCristal-Handbuch 19.06.2008 15:53 Uhr Page 30 JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W UV-C enhet Viktiga säkerhetsanvisningar: OBS! För att undvika personskador

Läs mer

Bruksanvisning ELEKTRISK TESTER 12/24V. Automotive components since 1963

Bruksanvisning ELEKTRISK TESTER 12/24V. Automotive components since 1963 Automotive components since 1963 ELEKTRISK TESTER 12/24V När du ansluter din Cargo till fordonets batteri så kommer du att ha en mängd olika testmöjligheter framför dig! Med ett tryck på strömbrytaren

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Reparationsanvisning Hydraulisk lyftkran

Reparationsanvisning Hydraulisk lyftkran Reparationsanvisning Hydraulisk lyftkran Uppdatering P2_SCANRECO Original reparationsanvisning RA9-16 Version: 12/2015 PALFINGER AG Lamprechtshausener Bundesstraße 8 5020 Salzburg / Austria www.palfinger.com

Läs mer

Manual Master-Slave Grenuttag Artnr:

Manual Master-Slave Grenuttag Artnr: Slave Säkring 80W + - 8W Slave-uttag Max 550W Master-uttaget aktiverar Slave-uttagen. Max total belastning: 1700W (Slave) + 550W (Master) Manual Master-Slave Grenuttag Artnr: 962715 Master/Slave med överspänningsskydd

Läs mer

allstor Bruksanvisning Bruksanvisning För användaren Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

allstor Bruksanvisning Bruksanvisning För användaren Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning allstor Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Teknisk beskrivning Monteringsanvisning Bruksanvisning Underhållsanvisning. Eberspächer. Motoroberoende luftvärmare AIRTRONIC L för bensindrift

Teknisk beskrivning Monteringsanvisning Bruksanvisning Underhållsanvisning. Eberspächer. Motoroberoende luftvärmare AIRTRONIC L för bensindrift L Teknisk beskrivning Monteringsanvisning Bruksanvisning Underhållsanvisning Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D -73730 Esslingen Telefon (växel) (0711) 939-00 Telefax (0711)

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Flödesmätare digital. Bruksanvisning. för elektriska dieselpumpar typ PREMAxx. Innehåll:

Flödesmätare digital. Bruksanvisning. för elektriska dieselpumpar typ PREMAxx. Innehåll: Flödesmätare digital för elektriska dieselpumpar typ PREMAxx Bruksanvisning Innehåll: 1. Allmän information 1.1 Föreskriven användning 1.2 Konstruktion och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 2. Allmänna

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

Dokumentnummer: Bruksanvisning. Utgivningsdatum/ Revidering Sida: 1 LUFTKONDITIONERING. Användarhandbok

Dokumentnummer: Bruksanvisning. Utgivningsdatum/ Revidering Sida: 1 LUFTKONDITIONERING. Användarhandbok Sida: 1 Användarhandbok Sida: 2 Innehåll Användning... 3 Säkerhet... 3 Komponenter... 4 Kontrollpanel... 5 Till / från... 5 + / - tangenter... 5 Driftläge... 5 Vattennivå... 5 Fjärrkontroll... 6 Tangenter

Läs mer

Multifunktionstestlampa 6-24V No: K 151

Multifunktionstestlampa 6-24V No: K 151 Fördelar med multifunktionell provningslampa K 151: Omedelbar polaritets-indikering med röd /grön LED-indikering Ej om-polning eller om-klämning av kontakterna för att bestämma polaritet Driftstesta elektriska

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning Art. Nr.: 2256 xx Apparatens komponenter Översikt (fig. 1) (1) Radiosändare (2) Sensorytor (3) Magnet 1 (2) (1) (3) Säkerhetsanvisningar Inbyggnad och montering av elektriska apparater får endast utföras

Läs mer

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II sv Monterings- och bruksanvisning 5-kanals fjärrkontroll Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Sida 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Sida 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Sida Boiler Elektro Innehållsförteckning Använda symboler... 0 Modell... 0 Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Platsval och montering... 0 Vattenanslutning...

Läs mer

Webasto vattenvärmare

Webasto vattenvärmare Webasto vattenvärmare KG KNUTSSON AB Parkeringsvärmare Godkännande certifikat ~~~ S 89 Uppgradering av befintlig tillsatsvärmare Thermo Top Z till Parkeringsvärmare Thermo Top C,0Td Diesel Typ LN Installations

Läs mer

Handbok. Sladdlös skruvdragare SFAA0360S

Handbok. Sladdlös skruvdragare SFAA0360S Handbok Sladdlös skruvdragare SFAA0360S SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att arbetsbelysningen

Läs mer

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 INSTALLATION, FELSÖKNING OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL Reservdelar... 2 Tips... 3 Installation... 4 Felsökning... 5 Programmera Sändare/Mottagare... 7 Bruksbeskrivning...

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Bruksanvisning för konvektorelement. Denna produkt är endast lämpad för välisolerade utrymmen eller tillfällig användning.

Bruksanvisning för konvektorelement. Denna produkt är endast lämpad för välisolerade utrymmen eller tillfällig användning. Bruksanvisning för konvektorelement 99103 Denna produkt är endast lämpad för välisolerade utrymmen eller tillfällig användning. 1 SVENSK A Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer