Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11"

Transkript

1 Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11

2 Innehållsförteckning Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun - ERS 11 1 Inledning Månadsarvode Arvode för sammanträde och förrättning Arvode för sammanträden och aktiviteter med partigrupp Arvode för utbildning Arvode för borgerlig förrättning Arvode till revisorer Ersättning för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån och pensionsförmån Resekostnadsersättning och traktamente Ersättning för barntillsyn och tillsyn av anhörig med funktionsnedsättning Ersättning till förtroendevald med funktionsnedsättning för speciella kostnader Försäkringar Utbetalning, kostnadsansvar m.m Tolkning och tillämpning Giltighetstid Bilagor till ERS Samrådsorgan Kommunala bolag och stiftelser Belopp för arvoden och kostnadsersättningar Förteckning över kommunala uppdrag med månadsarvode Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda med Heltidsuppdrag eller deltidsuppdrag i Uppsala kommun ERS-H 11 1 Inledning Månadsarvode Ledighet Resekostnadsersättning och traktamente Försäkringar Pension Utbetalning m.m Tolkning och tillämpning Giltighetstid ERS finns även tillgängligt elektroniskt på Klicka på Förtroendevalda. Frågor om ERS besvaras i första hand av kommunens Lönecenter, tfn eller Lönecenters supporttelefon , val 1.

3 Antagna av kommunfullmäktige den 31 maj 114 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I UPPSALA KOMMUN ERS 11 1 Inledning Syftet med ERS är att ange reglerna för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun. Syftet är också att se till att kommunen inte får högre kostnader än nödvändigt för denna ersättning. I skattehänseende räknas arvodena och ersättningarna enligt ERS som inkomst av tjänst. De är sjukpenning- och pensionsgrundande enligt lagen om allmän försäkring. Kommunen betalar arbetsgivaravgifter enligt lag. Godkännande av arvoden och ersättningar enligt ERS Det är n inom respektive ansvarsområde som ska godkänna de förtroendevaldas arvoden och ersättningar enligt ERS. Ordförandens arvoden och ersättningar prövas av vice n. Det är n som känner till de enskilda förtroendevaldas förhållanden och därför är det n som är bäst lämpad att pröva skäligheten i ersättningsanspråken. Kommunstyrelsen ska stödja och råda n i denna uppgift. Om en upptäcker att bestämmelserna i ERS medför att någon får mer eller mindre ersättning än vad som är skäligt ska kommunstyrelsen korrigera det. Det är också viktigt att diskussioner om skälighet behandlas av de förtroendevalda och inte av tjänstemännen, eftersom de förtroendevalda är tjänstemännens överordnade. Personer med rätt till ersättning enligt ERS Följande personer har rätt till arvode och ersättning enligt ERS, när de har fullgjort sina uppdrag: Förtroendevalda i kommunala organ och i kommunala helägda bolag, med samma regler för ersättare som för ledamöter om inget annat anges. Valda i samrådsorgan enligt bilaga 1. Personer som kommunen valt till företrädare i föreningar eller andra organisationer. Kommunen rekommenderar också att kommunala delägda bolag och stiftelser enligt bilaga 2 tillämpar ERS för sina styrelseuppdrag. Personer med rätt till ersättning enligt ERS-H Förtroendevalda med heltidsuppdrag eller deltidsuppdrag får inte ersättning enligt ERS utan i stället enligt ERS-H. 1

4 2 Månadsarvode Månadsarvode får i regel och vice i nämnder och bolag. En förteckning över vilka uppdrag som berättigar till månadsarvode och hur de grupperas finns i bilaga 4. När en förtroendevald med månadsarvode under en längre tid inte kan fullgöra sina uppdrag ska det anmälas till kommunstyrelsen, som då prövar om den som ersätter ska få månadsarvodet i stället. Kommunstyrelsen tar då bland annat hänsyn till att en förtroendevald som tillfälligt inte kan fullgöra sitt uppdrag ändå får lägga ned tid på att hålla sig à jour med händelseutvecklingen genom att till exempel läsa handlingar. Storlek på månadsarvode Månadsarvodet räknas i procent av kommunalrådens heltidsarvode enligt tabellen. Arvodet avrundas till närmaste tiotal kronor per månad. Kommunalrådens månadsarvode anges i ERS- H 11. Grupp Arvode per månad 1 26 procent 2 20 procent 3 14 procent 4 9 procent 5 5 procent 6 3 procent Månadsarvode och timarvode Månadsarvodet är en kompensation för alla de allmänna uppgifter i den egna nämnden som ingår i uppdraget. En förtroendevald som får månadsarvode och samtidigt har fler uppgifter än de allmänna uppgifterna kan även vara berättigad till timarvode enligt 3. Nedan följer några förtydligande exempel på vad som berättigar till timarvode och vad som inte gör det. Uppgifter som berättigar till timarvode Följande uppgifter i den egna nämnden berättigar till timarvode: Sammanträden: o Sammanträden med nämnden. o Sammanträden med nämndens permanenta utskott eller nämndberedningar. Se förtydligande 1. o Sammanträden med partigruppen. o Särskilda aktiviteter i partigruppen. Resor och besök: o Kurser och konferenser. o Förrättningar utom kommunen. Särskilda uppgifter i samband med en arbetskonflikt. Exempel på uppgifter som inte berättigar till timarvode Följande uppgifter i den egna nämnden berättigar inte till timarvode: Sammanträden: o Sammanträden med tillfälliga utskott, beredningar, arbetsgrupper, projektgrupper och liknande. 2

5 o Sammanträden med partssammansatta organ, till exempel samrådsgrupper och skyddskommittéer. o Deltagande i kommunstyrelsens arrangemang för nämndernas och presidier. Förberedelse och efterarbete i samband med sammanträden: o Presidieberedning, alltså när och vice tillsammans bereder ärenden. o Överläggningar med chefer eller nämndsekreterare. Frågor som rör den egna nämnden: o Beslutsarbete i delegerade ärenden och undertecknande av handlingar. o Kontakter med nämndens tjänstemannaorganisation. o Närvaro vid kommunfullmäktiges sammanträden då den egna nämndens frågor behandlas. o Samråd och kontakter med andra nämnder och styrelser i frågor som rör den egna nämndens verksamhetsområde och som är av tillfällig karaktär. Se förtydligande 2 nedan. o Kontakter med allmänhet, myndigheter, organisationer och föreningar i frågor som rör den egna nämndens frågor. o Arbete med att informera om nämndens verksamhet internt inom kommunens förvaltning och politiska organisation samt externt till olika grupper och intressenter ute i samhället. Resor och besök: o Besök vid och besiktningar av anläggningar, arbetsplatser och institutioner. o Representation. o Medverkan vid studie- och vänortsbesök i kommunen. Förtydligande 1: När berättigar sammanträden i nämndberedningar och utskott till timarvode? Ett sammanträde med ett utskott eller en nämndberedning berättigar till timarvode för n och vice n om följande villkor är uppfyllda: Utskottet eller nämndberedningen är permanent. Utskottet eller nämndberedningen ingår alltså i nämndens fasta organisation och har inte tillsatts tillfälligt för en viss fråga eller för ett visst ändamål. Det ingår ytterligare minst en politiker i gruppen vid sidan av nämndens och vice. Förtydligande 2: När berättigar samråd med andra nämnder och styrelser till timarvode? I månadsarvodet ingår samråd av tillfällig karaktär med andra nämnder och styrelser. När samråden blir permanenta får kommunstyrelsen pröva om någon ska få timarvode vid sidan av månadsarvodet. Kommunstyrelsen tar då hänsyn till hur stark kopplingen är mellan samrådsorganet och det uppdrag som personen får månadsarvode för. Tidsgränser för utbetalning av månadsarvode När ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige tillträder under pågående mandatperiod får de månadsarvode från och med dagen för länsstyrelsens beslut. När ett kommunalt bolag övergår till att bli vilande upphör rätten till månadsarvode. 3

6 3 Arvode för sammanträde och förrättning Förtroendevalda kan få timarvode för sammanträden och för förrättningar. Storlek på timarvode För den första timmen av ett sammanträde eller en förrättning får man 400 kronor, även om sammanträdet eller förrättningen är kortare än en timme. Därefter får man 40 kronor per påbörjad kvart, alltså 160 kronor per timme. Det högre arvodet för den första timmen är en ersättning för arbetet mellan sammanträdena och för de allmänna kostnader som de förtroendevalda har, till exempel för nödvändiga arbetsredskap såsom dator och telefon. Begränsningar av förstatimmesarvodet När man går på flera sammanträden eller utför flera förrättningar i följd får man förstatimmesarvode endast första gången, om sammanträdena eller förrättningarna sker inom samma organ och om det är högst tre timmar mellan dem. Om uppehållet är längre än tre timmar eller det gäller olika organ så får man minimiarvode som vanligt. Sammanträdena och förrättningarna ska planeras så att kostnaden inte blir högre än nödvändigt. Som samma organ räknas ett organ och dess tillhörande beredningar, utskott etcetera kommunstyrelsen och Uppsala Stadshus AB moderbolag och dotterbolag som i huvudsak har samma styrelse nämnd eller nämndutskott och bolag som i huvudsak har samma styrelse. Begränsningar i rätten till timarvode Arvodet gäller för högst åtta timmar per sammanträde eller förrättning. Undantag: heldagssammanträden med kommunfullmäktige berättigar till mer än åtta timmars arvode. Arvodet gäller inte för restid inom kommunen om inte resan ingår i sammanträdet eller förrättningen. Arvodet gäller inte för inläsning av handlingar, telefonsammanträden eller protokollsjustering. Undantag: justering av kommunfullmäktiges protokoll berättigar till timarvode. Arvodet gäller inte för sådana uppdrag som berättigar till månadsarvode enligt 2. Arvodet gäller inte för måltidsuppehåll. 4

7 Sammanträden som berättigar till timarvode Tabellen visar vilka sammanträden som berättigar till timarvode och för vilka deltagare. Sammanträde Sammanträden i kommunala organ. Sammanträden i de samrådsorgan som anges i bilaga 1. Bolagsstämmor i kommunala bolag. Deltagare Förtroendevalda i det aktuella organet. Valda att ingå i samrådsorganet. Bolagets styrelse och stämmoombud. Förrättningar som berättigar till timarvode Förrättning definieras här som fullgörandet av de uppdrag som ett kommunalt organ har beslutat att den förtroendevalda ska utföra. Man får timarvode för förrättningar endast under följande förutsättningar: Det aktuella organet har beslutat om förrättningen i förväg. Endast om det inte varit möjligt att fatta beslutet på förhand kan godkännandet ske i efterhand. Undantag: politikerutbildningar som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har beslutat om ger timarvode utan att nämnden har beslutat om deltagandet. Uppdraget faller inte inom ramen för månadsarvode enligt 2. Uppdrag som räknas som förrättning Följande uppdrag räknas som förrättning eller ger arvode på samma villkor som förrättning: Uppdrag som ordinarie kommunal styrelserepresentant i en enskild organisation, eller som tjänstgörande ersättare (betalas av kommunstyrelsen). Uppdrag som kommunens ombud vid bolagsstämmor med kommunala bolag, både deltagandet i stämman och de nödvändiga förberedelserna (betalas av kommunstyrelsen). Uppdrag i samband med en arbetskonflikt i kommunen. Uppdrag som styrelserepresentant i organisationer som får anslag till sin verksamhet, som har fått lån eller som har fått lån med kommunal borgen. Studiebesök ute i verksamheterna. Deltagande i sammanträden med ett annat organ på uppdrag av det egna organet. Redovisning Man måste begära arvode inom sex månader från sammanträdet eller förrättningen för att kunna få arvode. Följande ska redovisas på blanketten Sammanträdesuppgift: Sammanträden: antal timmar för alla närvarande förtroendevalda som är berättigade till arvoden och ersättningar. Förrättningar där hela eller stora delar av nämnden deltar. Följande ska redovisas på blanketten Räkning förtroendevalda förrättning/resa: Förrättningar. Förtroendevaldas sammanträden i samband med styrelseuppdrag. Blanketten ska bestyrkas av kommunstyrelsens eller av den förtroendevalda som kommunstyrelsen har utsett. Sammanträden med ett annat organ, på uppdrag av det egna organet: antal timmar. 5

8 4 Arvode för sammanträden och aktiviteter med partigrupp Sammanträden med partigrupper berättigar till arvode. Sammanträde med partigrupper i kommunfullmäktige Vid sammanträden med partigrupper i kommunfullmäktige får deltagarna timarvode enligt 3. Följande deltagare får timarvode: Förtroendevalda i kommunfullmäktige. Förtroendevalda i nämnder eller styrelser för kommunala bolag eller stiftelser som utan att själv tillhöra fullmäktige har kallats till sammanträdet. Sammanträde med partigrupper i andra organ Vid sammanträden med partigrupper i andra organ får endast de förtroendevalda i det aktuella organet arvode. För att ett sammanträde med partigruppen ska berättiga till arvode måste det äga rum innan eller omedelbart efter sammanträdet i huvudorganet. Om sammanträdet med partigruppen äger rum inom tre timmar före eller efter sammanträdet i huvudorganet är arvodet en timme, 160 kronor, oavsett sammanträdets längd. Om sammanträdet med partigruppen äger rum mer än tre timmar innan huvudsammanträdet blir arvodet det dubbla, alltså 320 kronor. Särskild aktivitet med partigrupper Särskilda aktiviteter i partigrupperna ger timarvode som förrättning enligt 3, med följande begränsningar: Särskilda aktiviteter i partigrupperna i kommunfullmäktige kan ge arvode för högst 36 timmar per kalenderår, fördelat på högst sex tillfällen. Särskilda aktiviteter i partigrupperna i andra organ kan ge arvode för högst 24 timmar per kalenderår och organ, fördelat på högst fyra tillfällen. Endast organets egna förtroendevalda kan få arvode. Redovisning Sammanträden med partigrupper ska redovisas samtidigt som det sammanträde som gruppsammanträdet hör till. Särskild aktivitet i partigrupperna ska anmälas i respektive kommunalt organ. Antalet timmar ska antecknas i protokollet, och protokollsutdraget ska bifogas till förrättningsräkningen. Särskild aktivitet i fullmäktigegrupperna ska anmälas i kommunstyrelsen. Antalet timmar och antalet utomstående förtroendevalda ska antecknas i protokollet, och protokollsutdraget ska bifogas till förrättningsräkningen. 5 Arvode för utbildning Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige kan få timarvode för att delta i utbildningar och studiebesök, högst 16 timmar per år. Arvodet förutsätter att utbildningen/studiebesöket gagnar det kommunala uppdraget. Det ska godkännas av n i kommunfullmäktigegruppen. Arvodet utgår med 160 kronor per timme, även den första timmen. 6

9 6 Arvode för borgerlig förrättning Den som utför borgerliga förrättningar får arvode per förrättning. Hit räknas de som är vigselförrättare, officianter vid borgerliga begravningar och medlare mellan samlevande. Arvodets storlek För vigslar får förrättaren 800 kronor för dagens första förrättning och därefter 270 kronor per förrättning. Om förrättningarna äger rum på olika platser får förrättaren dock 800 kronor för varje förrättning på en ny plats. För begravningar får officianten kronor per förrättning. För medlande mellan samlevande får medlaren kronor per medlingsärende. Redovisning Man använder blanketten Räkning förtroendevalda förrättning/resa för att begära arvode för borgerlig förrättning Borgerlig förrättning ger inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 7 Arvode till revisorer Arvode och ersättning för olika typer av revisorer Revisorer får ersättning enligt ERS med följande preciseringar. Typ av revisor Arvode Kommunrevisionens ledamöter. Inget timarvode för förrättning inom kommunen. Lekmannarevisor i aktiebolag eller stiftelser Månadsarvode med tio procent av arvodet till enligt 17 3 kapitlet kommunallagen. n i den aktuella styrelsen. Lekmannarevisor i Uppsala Stadshus AB. Månadsarvode med tio procent av månadsarvodet i grupp 3. Lekmannarevisor i vilande bolag. Arvode motsvarande två timmars arvode för förrättning enligt 3 per verksamhetsår. Revisorer i enskilda organisationer. Timarvode som vid förrättning enligt 3. Ersättningen betalas av kommunstyrelsen. Ersättare för revisor. Timarvode för sammanträde och förrättning endast vid tjänstgöring som ledamot. Utbetalningsperiod Utbetalningsperioden för månadsarvode till lekmannarevisorer är 1/5 30/4. 8 Ersättning för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån och pensionsförmån Reglerna i denna paragraf bygger på kommunallagen. Enligt kommunallagen måste kommunerna ge de förtroendevalda ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorade semesterförmåner och förlorad pension, om de själva begär det. Ersättningen för förlorad arbetsinkomst påverkar inte de övriga arvoden som de förtroendevalda får enligt ERS. 7

10 Uppdrag som berättigar till ersättning för förlorad arbetsinkomst Förtroendevalda får ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med sammanträden och förrättningar som de får timarvode för enligt 3. Ordförande i grupp 1, 2, 3 och 4 och vice i grupp 3, 4 och 5 (se bilaga 2) kan få ersätt-ning för förlorad arbetsinkomst vid sammanträden och förrättningar trots att de inte får tim-arvode. En får ersättning för högst 16 timmar per månad och en vice för högst åtta timmar per månad. Storlek på ersättning Ersättningen för förlorad arbetsinkomst är maximerad till en viss inkomstnivå. Den som tjänar mer får alltså inte ersättning för det överskjutande beloppet. Ersättningen per timme kan inte överstiga 1/165 av kommunalrådens månadsarvode (heltid). Observera att reglerna om maximiersättning också gäller för egna företagare. Ersättning till förtroendevalda med eget företag Om den förtroendevalda har eget företag ska den förlorade arbetsinkomsten beräknas utifrån företagets nettointäkt under närmast föregående kalenderår. Som nettointäkt räknas företagets resultat efter avdrag för kostnader, eventuella avsättningar och avgifter. Till nettointäkten får man lägga ersättning för förlorad arbetsinkomst från kommunen under motsvarande tidsperiod. Ersättningsbeloppet kan också jämkas med hänsyn till om verksamheten har ändrat omfattning eller om man behöver anlita ersättare, förkorta öppethållandetiderna, avstå från uppdrag eller liknande. Om företaget är nystartat får man göra en rimlig uppskattning. För en hel dag är inkomstbortfallet 1/260 av nettoinkomsten och för en timme är det 1/8 av dagbeloppet. 260 är en schablonberäkning av antalet arbetsdagar per år vid femdagarsvecka. För att n ska kunna bedöma om anspråken är rimliga ska man tillsammans med intyget lämna alla de uppgifter som n anser kan behövas för att beräkna inkomstbortfallet. Följande berättigar till ersättning Följande berättigar till ersättning: Sammanträden och förrättningar som berättigar till ersättning enligt 3. Restid, omklädning, väntetid etcetera i samband med sammanträden och förrättningar, se förtydligande 1 och 2. Förtydligande 1: Hur mycket väntetid berättigar till ersättning? Om man har svårt att återgå till arbetet mitt under ett arbetspass, till exempel om man arbetar inom vård, undervisning och industri, kan man få ersättning för hela det förlorade arbetspasset. Om den förtroendevalda deltar i flera sammanträden eller förrättningar samma dag kan det uppstå väntetid däremellan. För den tiden kan ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgå, dock maximalt motsvarande den tid som det skulle ha tagit att resa fram och tillbaka till arbetet mellan sammanträdena eller förrättningarna. 8

11 Förtydligande 2: Kan man få ersättning för arbetstid som man förlorar på grund av att man måste vila? Om man har schemalagd arbetstid kan man få ersättning för arbetspasset närmast före eller efter sammanträdet eller förrättningen, eftersom man måste ha möjlighet att vila. Det förutsätter att sammanträdet eller förrättningen pågår i minst sju timmar, måltidsuppehållen oräknade, och att tiden mellan arbetspasset och sammanträdet eller förrättningen är kortare än sex timmar. Arbetsinkomster som kan ersättas Följande arbetsinkomster ersätts enligt denna paragraf: Kontant lön. Inkomst från en rörelse eller en jordbruksfastighet. Förmån från arbetslöshetsförsäkring och andra allmänna stödformer som avser att ersätta arbetsinkomst. Stödformerna kan variera över tiden. Kommunstyrelsen avgör vilka stödformer som ger rätt till ersättning. Exempel på inkomster som inte kan ersättas Följande inkomster kan inte ge ersättning för förlorad arbetsinkomst: Inkomster från passivt ägande av en jordbruksfastighet eller av ett företag. Inkomster av kapital eller av tillfällig förvärvsverksamhet. Arvode från ett annat politiskt uppdrag, som uteblir på grund av det aktuella uppdraget. Ersättning för förlorad semesterförmån Om den förtroendevalda förlorar semesterförmåner får den ersättning med 12 procent av den ersättning som de fått för förlorad arbetsinkomst. Arbetsgivaren ska ange om de förlorat någon semesterförmån på intyget om förlorad arbetsinkomst. Om man är egenföretagare kan man inte få ersättning för förlorad semesterförmån. Ersättning för förlorad pensionsförmån Om den förtroendevalda förlorar pensionsförmåner får den ersättning med 4,5 procent av den ersättning som de fått för förlorad arbetsinkomst. Arbetsgivaren ska ange om avdraget medför minskade pensionsförmåner enligt det avtal som gäller för anställningen. Arbetsgivaren ska ange detta på intyget om förlorad arbetsinkomst. Om de förtroendevalda är egenföretagare ska de lämna motsvarande uppgift på sin försäkran om förlorad arbetsinkomst. Övergångsbestämmelse förlorad pensionsförmån före 1 januari 2003 Om den förtroendevalda har förlorat pensionsförmåner före den 1 januari 2003 får den ersättning för de minskningar av inbetalda pensionsavgifter eller liknande som de kan styrka. Kommunstyrelsen beslutar om ersättningens storlek i varje enskilt fall. Redovisning Om de förtroendevalda vill få ersättning för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån och pensionsförmån ska de anmäla detta vid sammanträdet eller ta upp det i förrättningsräkningen, även om de inte kan lämna intyget förrän i efterhand. I så fall måste n godkänna 9

12 ansökan i efterhand. Man kan begära ersättning högst sex månader från det att inkomstbortfallet uppstod. Om man har månadsarvode och begär ersättning för förlorad arbetsinkomst ska man redovisa det för varje särskilt tillfälle. Anspråket ska godkännas av nämnden i efterskott. Beslutet kan inte delegeras till presidiet. Anställda Om den förtroendevalda är anställd ska arbetsgivaren intyga för vilken tid och med hur stort belopp den har fått löneavdrag. Om man är anställd hos kommunen gäller samma regler som för anställda hos andra arbetsgivare. Se förtydligande 3 nedan. Arbetssökande Om den förtroendevalda har förmåner från arbetslöshetsförsäkring och andra liknande stödformer ska den handläggare som har registrerat avdraget intyga hur stort avdrag den har fått i sin ersättning. Egenföretagare Om den förtroendevalda är egenföretagare ska den själv intyga på heder och samvete att den har förlorat arbetsinkomst. Om de förtroendevalda är egenföretagare och anställda i sitt eget företag ska de själva skriva intyg om sitt löneavdrag. Om uppgifterna i intyget ifrågasätts, exempelvis vid en juridisk process, måste de kunna bevisa att uppgifterna i intyget är korrekta. Uppdragstagare Om de förtroendevalda får sina inkomster från uppdragsverksamhet utan att vara anställda eller ha f-skattsedel ska de lämna intyg på samma sätt som egna företagare, med utgångspunkt från sin årsinkomst. Det gäller till exempel författare, konstnärer och frilansjournalister. Förtroendevalda med löpande tjänstledighet eller nedsatt sysselsättningsgrad Om de förtroendevalda har en löpande tjänstledighet eller nedsatt sysselsättningsgrad på grund av sina förtroendeuppdrag får de inte några regelrätta löneavdrag av sin arbetsgivare, och kan alltså inte lämna in intyg. De får då ersättning för förlorad arbetsinkomst för det antal timmar som hade varit aktuella om de hade fått löneavdrag vid varje enskilt tillfälle. Motsvarande gäller om de är egenföretagare och driver sin rörelse på deltid på grund av uppdraget. Förtydligande 3: Hur hanteras ersättning för förlorad arbetsinkomst för kommunens medarbetare? Om löneförrättaren via kommunens lönesystem kan kontrollera att de förtroendevalda har fått löneavdrag behöver de inte lämna något intyg. I sådana fall ska de förtroendevalda ange på sammanträdesuppgiften respektive förrättningsräkningen att de är anställda hos kommunen. Om ersättningen för förlorad arbetsinkomst och timarvodet sammanlagt understiger löneavdraget kan man få behålla delar av lönen, enligt 31 2 mom. AB 05 (Allmänna bestämmelser). Man ansöker om detta hos kommunstyrelsen. 10

13 9 Resekostnadsersättning och traktamente Förtroendevalda har samma villkor för resekostnadsersättning och traktamente som kommunens anställda. Resor som berättigar till resekostnadsersättning För att en resa ska berättiga till ersättning ska alla följande villkor vara uppfyllda: Resan orsakas av ett sammanträde eller en förrättning som berättigar till arvode enligt 3 eller 6 eller av protokollsjustering. Resan orsakas helt av sammanträdet eller förrättningen. Man gör alltså en resa som man annars inte skulle ha gjort, till exempel till arbetet. Reseavståndet är längre än tre kilometer enkel väg. Om de förtroendevalda har månadsarvode enligt 2 får de även ersättning för andra resor som de gör på grund av uppdraget. Ersättningens storlek En förutsättning för att få ersättning för resor är att man har haft extra kostnader för resan. Man får alltså inte ersättning för resor som man betalar med till exempel ett månadskort som man även använder i andra sammanhang. Resor inom kommunen Vid resor inom kommunen får man 2,25 kronor per kilometer, oavsett vilket färdmedel man har använt. Om kostnaden är lägre så får man behålla mellanskillnaden och om kostnaden är högre får man själv stå för merkostnaden. Ersättningen är hämtad ur Bilersättningsavtal BIL 01 som gäller för kommunens arbetstagare, tabell 1 i bilaga 2. Om man är berättigad till färdtjänst får man ersättning för den faktiska kostnaden, men om man tar taxi för att man är tillfälligt sjuk får man själv stå för merkostnaden. Resor utanför kommunen Vid resor utanför kommunen får man ersättning för det färdsätt som skulle ha varit billigast med hänsyn till resans längd och syfte, dock med hänsyn till de regler som gäller för resor i tjänsten. Man får aldrig ersättning för mer än man faktiskt har lagt ut. Resor från en tillfällig bostad eller arbetsplats Resekostnadsersättningen beräknas utifrån att man reser från sin permanenta bostad eller arbetsplats. Om man tillfälligt bor eller arbetar någon annanstans beräknas ersättningen utifrån den kortaste resvägen. Om resorna blir kortare ska man räkna dem från den tillfälliga bostaden eller arbetsplatsen, men om de blir längre ska man räkna dem från den ordinarie bostaden eller arbetsplatsen. Man kan alltså inte få mer ersättning för att den tillfälliga bostaden eller arbetsplatsen resulterar i längre resor. Ersättning för parkering Man kan få ersättning för parkeringsavgifter om man har gjort en resa som ger resekostnadsersättning och har använt egen bil. Kommunen ersätter inte felparkeringsavgifter. Traktamente Man kan endast få traktamente vid sammanträden och förrättningar utanför kommunen. 11

14 Redovisning Om man har haft kostnader i samband med ett sammanträde och vill ha ersättning enligt denna paragraf så ska man anmäla detta på sammanträdet. I så fall måste n godkänna anspråken i efterhand för att man ska kunna få ersättning. Om man har haft kostnader i samband med en förrättning och vill ha resekostnadsersättning eller traktamente så ska man anmäla detta på förrättningsräkningen, Räkning förtroendevalda förrättning/resa. Om man vill ha ersättning för parkeringsavgift måste man lämna in kvitto i samband med sammanträdet eller tillsammans med förrättningsräkningen. Om man har månadsarvode enligt 2 och vill ha ersättning för andra resor än ovanstående ska man ta upp resorna på blanketten Särskild reseräkning för /vice varje månad. Man kan begära ersättning högst sex månader från det att kostnaden uppstod. 10 Ersättning för barntillsyn och tillsyn av anhörig med funktionsnedsättning Om en förtroendevald på grund av ett sammanträde eller en förrättning har betalat någon för att ta hand om barn eller anhörig med funktionsnedsättning får den ersättning för detta. Tillsyn som berättigar till ersättning För att man ska få ersättning ska följande villkor vara uppfyllda: Sammanträdet eller förrättningen ger ersättning enligt 3. Tillsynen har inte utförts av person som är en del av den förtroendevaldas hushåll Vid barntillsyn: barnet är under 12 år. Ersättning utgår inte för tid då barnet vistas i den reguljära barnomsorgen. Ersättningens storlek Man får 65 kronor per påbörjad timme. Redovisning Om man har haft kostnader i samband med ett sammanträde och vill ha ersättning ska man anmäla detta på sammanträdet. I annat fall måste n godkänna anspråken i efterhand för att man ska kunna få ersättning. Om man har haft kostnader i samband med en förrättning och vill ha ersättning enligt denna paragraf ska man anmäla detta på förrättningsräkningen, Räkning förtroendevalda förrättning/resa. Man kan begära ersättning högst sex månader från det att kostnaden uppstod. 12

15 11 Ersättning till förtroendevalda med funktionsnedsättningar för speciella kostnader Om en förtroendevald har en funktionsnedsättning och på grund av det får särskilda kostnader vid sina uppdrag ersätts kostnaderna. Det gäller till exempel utgifter för resor, ledsagare, tolk och inläsning av handlingar. Man får ersättning för kostnader som man kan styrka. 12 Försäkringar När de förtroendevalda utför sina uppdrag för kommunen omfattas de av en trygghetsförsäkring för arbetsskador, TFA-KL, enligt särskilda försäkringsvillkor. Försäkringen gäller olycksfall och arbetssjukdomar som har uppstått i samband med uppdragen för kommunen. Om man använder 16 timmar per vecka eller mer för sina kommunala uppdrag kan man få en grupplivförsäkring hos KPA Livförsäkring AB, om man saknar en sådan försäkring i sin egen anställning. Man ansöker om det hos kommunstyrelsen. 13 Utbetalning, kostnadsansvar m.m. Blanketter och bestyrkande Kommunstyrelsen fastställer vilka blanketter som ska användas enligt ERS. Blanketterna ska bestyrkas av n, enligt 1. Ordförandens blanketter ska bestyrkas av vice n. Om ingen av dessa finns tillgänglig kan protokollsjusteraren bestyrka blanketterna. Motsvarande gäller för räkning enligt 11 från förtroendevald med funktionsnedsättning. Om den förtroendevalda företräder kommunen i ett utomstående organ på uppdrag av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ska blanketterna bestyrkas av kommunstyrelsens eller av den förtroendevalda som styrelsen utser. Utbetalningsintervall Kommunen betalar ut arvoden och ersättningar månadsvis via kommunens datasystem för löneutbetalning. Betalande organ Det kommunala organ som den förtroendevalda tillhör betalar arvoden och ersättningar enligt ERS om inte annat särskilt har beslutats. Kommunstyrelsen betalar arvoden och ersättningar till kommunala styrelserepresentanter och revisorer i enskilda organisationer samt till kommunens ombud vid bolagsstämmor med kommunala bolag. Respektive bolag eller stiftelse betalar arvoden och ersättningar till lekmannarevisorer i kommunägda aktiebolag och revisorer i kommunala stiftelser. 13

16 14 Tolkning och tillämpning Kommunstyrelsen beslutar i följande frågor: Tillämpning och tolkning i samtliga frågor som rör ERS och ERS-H. Tillämpning av ERS i nya samrådsorgan, kommunala bolag och stiftelser. Placering i grupp av månadsarvodet för och vice i nya kommunala organ. Justering av månadsarvode för och vice i enskilda fall. Särskild prövning av ersättning för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån och pensionsförmån. Enstaka oreglerade ersättningsfrågor för förtroendevalda. Kommunfullmäktige beslutar i övriga frågor beträffande ERS, till exempel om nivåerna för arvoden och ersättningar samt om bestämmelsernas utformning. 15 Giltighetstid Bestämmelserna i ERS 11 gäller under perioden 1 januari december Till och med år 2010 tillämpas ERS 07. Bestämmelserna ska omprövas inför varje ny mandatperiod. Kommunstyrelsen svarar för att se över ERS samt lägga fram ett förslag i så god tid att den avgående kommunfullmäktige kan fatta beslut om det. 14

17 Bilaga 1 SAMRÅDSORGAN FÖR VILKA ERS GÄLLER (ERS 1 ) Folkhälsorådet Handikapprådet Miljövårdsrådet Kommunala pensionärsrådet Permanenta samrådsorgan för handikappfrågor enligt samverkansavtal mellan Uppsala kommun och handikapprörelsen gällande fr.o.m. 1/ Trafiksäkerhetsrådet Mälardalsrådet (kommunens representanter) 15

18 Bilaga 2 DELÄGDA KOMMUNALA BOLAG OCH STIFTELSER SOM REKOMMENDERAS ATT TILLÄMPA ERS Grafiskt Utbildningscenter i Uppsala AB - Grafiskt Utbildningscenter Media i Uppsala AB - Grafiskt Utbildningscenter Teknik i Uppsala AB Stiftelser Bror Hjorthstiftelsen (gäller även Ole Hjorth och av honom utsedd suppleant; jämför 7 i stadgarna) Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket Stiftelsen för omhändertagande av rikssalen i Uppsala slott (kommunens representant) Stiftelsen Jälla egendom 16

19 Bilaga 3 SAMMANSTÄLLNING AV BELOPP FÖR ARVODEN OCH KOSTNADSERSÄTT- NINGAR ENLIGT ERS 11 Månadsarvode 2. Grupp 1 26 procent av månadsarvodet till kommunalråd 2 20 procent av månadsarvodet till kommunalråd 3 14 procent av månadsarvodet till kommunalråd 4 9 procent av månadsarvodet till kommunalråd 5 5 procent av månadsarvodet till kommunalråd 6 3 procent av månadsarvodet till kommunalråd Timarvode kr för första timmen och därefter 40 kr per påbörjad 15-minutersperiod enligt följande: 1 tim 400 kr 4 tim 880 kr 7 tim kr 1 1/4 440 kr 4 1/4 920 kr 7 1/ kr 1 1/2 480 kr 4 1/2 960 kr 7 1/ kr 1 3/4 520 kr 4 3/ kr 7 3/ kr kr kr 8 och mer kr 1) 2 1/4 600 kr 5 1/ kr 2 1/2 640 kr 5 1/ kr 2 3/4 680 kr 5 3/ kr kr kr 3 1/4 760 kr 6 1/ kr 3 1/2 800 kr 6 1/ kr 3 3/4 840 kr 6 3/ kr 1) Vid heldagssammanträde med kommunfullmäktige utgår timarvode även för sammanträdestid över 8 timmar. Sammanträde med partigrupp (utom kommunfullmäktige): Schablonbelopp oavsett sammanträdets längd: 160 kr vid sammanträde inom tre timmar före eller efter sammanträde/förrättning med det organ som gruppsammanträdet gäller 320 kr vid gruppsammanträde på annan tid Ersättning för utbildning eller studiebesök kr/timme 17

20 Arvode för borgerlig förrättning 6 Vigselförrättare och registreringsförrättare av partnerskap: 800 kr för första förrättning per förrättningsdag och 270 kr per förrättning därutöver på samma plats Officiant vid begravning: kr per förrättning Medlare mellan samlevande: kr per medlingsärende Ersättning för förlorad arbetsinkomst 8 Maximibelopp per timme 1/165 av månadsarvode till kommunalråd Ersättning för förlorad semesterförmån % av erhållen ersättning för förlorad arbetsinkomst Ersättning för förlorad pensionsförmån 8. 4,5 % av erhållen ersättning för förlorad arbetsinkomst och förlorad semesterförmån. Resekostnadsersättning vid sammanträde och förrättning inom kommunen öre per km (enligt gällande avtal) Ersättning för barntillsyn och tillsyn av handikappad anhörig kr per timme Påbörjad timme räknas som hel timme. 18

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15 Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15 1 Innehållsförteckning Bestämmelser om regler för ersättningar till förtroendevalda med uppdrag om högst 40 procent av heltid (sk fritidspoitiker)

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Beslutad i Kommunfullmäktige den 24 september 2014, 302 Belopp uppräknade

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2015-06-15. Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden

Kommunfullmäktige. Protokoll 2015-06-15. Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden Protokoll 2015-06-15 Kommunfullmäktige Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden Beslutande ledamöter Wendla Thorstensson (C) Peter Sahlqvist (C) Astrid Söderquist (C) Conny Boman (C) Annica Zetterholm

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 1 (10) Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Kommunfullmäktige föreskriver följande. Tillämpningsområde och definitioner 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun,

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA ORGANISATIONER 1 Vad bestämmelserna omfattar Dessa bestämmelser gäller för sådana förtroendevalda

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 197 Innehåll Inledning 2 Omräkningsregel 2 Grundarvode... 2 Årsarvode...

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Datum: 2012-10-01 Sida: 2 (12) Bestämmelser om arvoden och traktamenten med mera till förtroendemän

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 01-018 Att gälla från och med den 1 januari 01 Beslutades av landstingsstyrelsen 014-08-8 INNEHÅLL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-06-15 Datum: 2015-06-15 Sida: 2 (11) Bestämmelser om arvoden och

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd Sida 1(12) Handläggare Giltigt från och med Reviderat Processägare Karin Henriksson (khn016) 2015-06-24 2015-06-24 Beslutat av Landstingsfullmäktige 2015-06-24 112 Gäller för Landstingsgemensamt Granskare

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN År 2015-2018 Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige 2014-06-18 85, 14KS/0225 1 INNEHÅLL Allmänna

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2008. Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007

Landstingsfullmäktiges regler 2008. Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007 Landstingsfullmäktiges regler 2008 Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007 Förtroendemannaorganisation m m... 6 Arbetsordning för landstingsfullmäktige...6 Antalet ledamöter...6 Ordförande

Läs mer

Om ledighet. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om ledighet. en vägledning för statliga arbetsgivare Om ledighet en vägledning för statliga arbetsgivare Om ledighet 2009:6 Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Chefen & Vd-avtalet 1

Chefen & Vd-avtalet 1 Chefen & Vd-avtalet 1 INNEHÅLL Ditt vd-avtal 4 Vd och anställningstryggheten 4 Vd:s ansvar 5 Verkställande direktörens plikter 7 Personligt betalningsansvar 8 Checklista 10 Anställningsavtal 12 Anställningsform

Läs mer

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen 6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsavtal 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 3 3 Allmänna åligganden 4 4 Bisyssla 4 5 Lön

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

Byggnadsämnesindustrin

Byggnadsämnesindustrin ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR TJÄNSTEMÄN Byggnadsämnesindustrin 1 april 2007-31 mars 2010 Byggnadsämnesförbundet Sif Sveriges Ingenjörer Ledarna Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

18. Kurs- och konferensinbjudningar. 19. Meddelanden. Tingsryd 2015-03-04. Magnus Carlberg Ordförande. Renate Tschap sekreterare

18. Kurs- och konferensinbjudningar. 19. Meddelanden. Tingsryd 2015-03-04. Magnus Carlberg Ordförande. Renate Tschap sekreterare SOCIALNÄMNDEN Tid: Tisdagen den lo mars 2015 kl.09.00 Plats: sammanträdesrum Tekniska, Torggatan lob, Tingsryd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare underrättas Ärende l. Upprop 2. Val

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN

AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN Allmänna anställningsvillkor och löner m m för anställda inom Hyresgästföreningen och dess dotterbolag Arbetsgivarföreningen KFO Akademikerförbunden 201-10-01-201 -09-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL om löner och allmänna anställningsvillkor mellan BANKINSTITUTENS ARBETSGIVAREORGANISATION (BAO) och FINANSFÖRBUNDET

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSAVTALET

VÅRD OCH OMSORGSAVTALET VÅRD OCH OMSORGSAVTALET 2012-04-01 2013-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Vision Vårdförbundet Förtecknade Saco-förbund VÅRD OCH OMSORGSAVTALET

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Trygghetsavtalet. Publicerat den 28 mars 2011

Trygghetsavtalet. Publicerat den 28 mars 2011 Trygghetsavtalet TA I lydelse fr.o.m. den 1 januari 2011 Publicerat den 28 mars 2011 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 TRYGGHETSAVTAL (TA)... 4 Parternas gemensamma syn... 4 1... 4 Trygghetsstiftelsen...

Läs mer

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Deltagande: FS ledamöter: Personalens representant: SISU Idrottsutbildarnas personal: Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer