Ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Helsingborg stad, ERS 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Helsingborg stad, ERS 2014"

Transkript

1 Ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Helsingborg stad, ERS 2014 Fastställd av kommunfullmäktige den 19 november Innehåll 1. Allmänt Tolkning och tillämpning 2. Månadsarvode Externa ledamöter Gruppledare Avdrag vid sjukdom Semester Föräldraledighet Övrigt 3. Sammanträdesarvode 4. Förrättningsersättning 5. Ersättning för förlorad arbetsinkomst 6. Pensionsförmån Pensionsförmån enligt PBF Omställningsstöd och pension enligt OPF-KL Ansökan Inkomstrapportering Ersättning för förlorad tjänstepension Aktiv egen näringsverksamhet 7. Semesterförmån 8. Resekostnadsersättning 9. Traktamente 10. Övriga ersättningar 1. Allmänt Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Helsingborgs stad, det vill säga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, fullmäktigeberedningar, nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund, revisorer och revisorsersättare samt de som i övrigt är förtroendevalda och inte får ersättning på annat sätt. Med förtroendevald avses i detta sammanhang förtroendevalda enligt kommunallagen kap 3:17 samt kap 4:1. Ersättning till förtroendevald i kommunalt organ kan utgå som: månadsarvode sammanträdesarvode förrättningsersättning ersättning för förlorad arbetsinkomst, 1

2 pensionsförmån semesterförmån resekostnadsersättning traktamente ersättning för vissa styrkta kostnader I skattehänseende räknas arvoden och ersättningar enligt dessa bestämmelser som inkomst av tjänst. De är sjukpenning- och pensionsgrundande enligt lagen om allmän försäkring. Staden betalar arbetsgivaravgifter enligt lag. För pensionsförmåner och sociala förmåner till kommunalråd finns särskilda bestämmelser. Ersättning betalas ut i efterskott. Kostnaderna för dessa ersättningar förs på den nämnd den förtroendevalde vid varje särskilt tillfälle representerar. 1.1 tolkning och tillämpning Kommunstyrelsen ansvarar för tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser. 2. Månadsarvode 2.1 Kommunalråd Till heltidssysselsatt kommunalråd utgår ett månadsarvode motsvarande arvodet för riksdagens ledamöter. Kommunstyrelsens ordförande har ett månadsarvode motsvarande månadsarvodet för riksdagens ledamöter x 110%. Uppräkning av arvodet kopplas till uppräkning av arvodet för riksdagens ledamöter. Avstämningsdag för uppräkning av arvodet är den 15 oktober. Kommunalråd på deltid får arvode med samma procentandel som kommunalrådets sysselsättningsgrad. Om ett deltidskommunalråd väljs till ordförande eller vice ordförande i nämnd har kommunalrådet rätt att uppbära sådant arvode som utgår för uppdraget. Summan av ordförande- och kommunalrådsarvodena samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst får aldrig överstiga månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd. 2

3 2.2 Övriga förtroendevalda Till ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunens nämnder och helägda kommunala bolag utgår månadsarvoden med nedanstående procentsats av månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd. Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande får arvode i enlighet med vad som stadgas i punkten 2.1 kommunalråd. Organ Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Kommunfullmäktige Kommunstyrelse 2 Grupp Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Stadsbyggnadsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Grupp Arbetsmarknadsnämnden Miljönämnden Kulturnämnden Grupp HSF AB AB Helsingborgshem Helsingborgs hamn AB Öresundskraft AB Helsingborgs Arena & Scen AB Grupp Fastighetsnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Överförmyndarnämnden Kommunrevisionens revisorsgrupper Revisorskollegiet*) 20 Grupp 5 6,5 3-0,75 Valnämnden under valår Socialnämndens sociala utskott Ledamot/ ersättare 2 3

4 2.3 Externa ledamöter i bolagens styrelser Externa ledamöter (icke-politiker) i bolagens styrelser får ett årligt arvode om ett prisbasbelopp (prisbasbeloppet 2014 = kr). I månadsarvodet till ordförande och vice ordförande ingår arvode som ledamot. *) Till Revisorskollegiets ordförande väljs en av vice ordförandena i revisorsgrupperna. Uppdraget arvoderas endast med ordförandearvode 20%. 2.4 Gruppledare Till gruppledare för ett parti som är representerat i kommunfullmäktige och som saknar kommunalråd utgår månadsarvode med 33% av månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd. Gruppledare utses av kommunfullmäktige efter förslag från respektive parti. Gruppledaren ska vara ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige. Gruppledararvode ska anses innefatta ersättning för deltagande i beredningsmöte inför kommunstyrelsens sammanträden. 2.5 Avdrag vid sjukdom Vid sjukavdrag ska för förtroendevald med en sysselsättning (inkomst) som uppgår till minst 40 % av ett heltidsuppdrag, de bestämmelser i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB) tillämpas som gäller för arbetstagare grupp 1. För förtroendevald med en sysselsättning (inkomst) under 40 % av ett heltidsuppdrag, utgår oavkortat arvode de första 30 kalenderdagarna vid varje sjukdomsfall. För den 31:a kalenderdagen och följande under sjukdomsperioden, utgår inte något arvode. 2.6 Semester Kommunalråd och heltidssysselsatt förtroendevald har rätt att med bibehållet arvode erhålla en mot semester motsvarande ledighet under det antal dagar, som enligt gällande Allmänna Bestämmelser (AB) utgör den längsta semestern för Helsingborgs stads tjänstemän. 2.7 Föräldraledighet För kommunalråd, som är ledig med föräldrapenning för att vårda barn fött efter får ersättning enligt följande: 4

5 a) om kommunalrådet varit sammanhängande sysselsatt som kommunalråd under minst 365 kalenderdagar före ledighet utgår ersättning med 10% av lönebortfallet i sammanlagt 180 kalenderdagar per födsel och som längst till dess barnet är 24 månader. b) Om kommunalrådet varit sammanhängande sysselsatt som kommunalråd under minst 180 kalenderdagar och dennes kontanta arvode överstiger 83,33% av prisbasbeloppet utgård ersättning som motsvarar 80% av skillnaden mellan 77,6% av lönebortfallet beräknat per kalenderdag och högsta belopp för föräldrapenning enligt SFB under högst 270 kalenderdagar per födsel. Deltidssysselsatt kommunalråd får räkna in andra månadsarvoderade uppdrag såsom ordförande, vice ordförande eller ledamot i nämnd i ersättnings-underlaget. Uppdragen kan dock sammantaget ej överstiga 100%. 2.8 Övrigt Avgår en förtroendevald, som har rätt till månadsarvode, fördelas arvodet mellan denne och efterträdaren i förhållande till den tid var och en innehaft uppdraget. Om en förtroendevald med månadsarvode i övrigt är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under mer än 30 kalenderdagar, skall arvodet minskas i motsvarande mån. 3. Sammanträdesarvode Till förtroendevald utgår arvode för sammanträden med de kommunala organ, som den förtroendevalde tillhör, och där protokoll förs i enlighet med kommunallagens bestämmelser. Vidare utgår arvode för sammanträden med kommittéer, delegationer, arbetsgrupper och liknande, där protokoll eller anteckningar förs av sekreterare, och där den förtroendevalde genom protokollfört beslut utsetts att representera sin nämnd. Härmed jämställs inställelse på socialkontor eller motsvarande för beslutsfattande i socialt ärende där brådskande myndighetsutövning är aktuell. Företrädare för intresseförening, som enligt av fullmäktige antagen stadga utsetts att representera sin förening i kommunala handikapprådet, kommunala pensionärsrådet, kommunala ungdomsrådet, kommunala integrationsrådet och Romarådet har rätt till arvode för sammanträde där protokoll eller anteckningar förs av sekreterare. Angående arvodets storlek se nedan punkt 3.1, tredje stycket. 3.1 Arvodets storlek Arvode utgår med 1 % av heltidssysselsatt kommunalråds månadsarvode för första timmen och med 0,25 % av månadsarvodet för varje därefter påbörjad halvtimme. 5

6 Till ledamot och ersättare i kommunfullmäktige utgår sammanträdesarvode med 500 kronor för bevistat sammanträde, som börjar tidigast kl För annat sammanträde utgår arvode enligt första stycket. Till ledamot och ersättare i kommunala handikapprådet, kommunala pensionärsrådet, kommunala ungdomsrådet, kommunala integrationsrådet och Romarådet som företräder intresseförening utgår sammanträdesarvode med 500 kronor för bevistat sammanträde. Håller ett kommunalt organ sammanträden i en följd, betraktas sammanträdena i ersättningshänseende som ett sammanträde. Sammanträdesarvode utgår för högst 8 timmar per dygn. För deltidssysselsatt kommunalråd ska för uppdrag för kommunstyrelsens räkning arvodet minskas med en procentsats som motsvarar rådets sysselsättningsgrad. 4. Förrättningsersättning Till förtroendevald utgår ersättning för förrättning, som avser kommunal angelägenhet. Med förrättning avses a) kongress, konferens, informationsmöte och kurs b) Deltagande i sammankomst som nämndens representant på grund av särskilt nämndsbeslut eller på ordförandens uppdrag c) protokollsjustering då tid och plats för denna bestämts i förväg d) överläggning med annat organ än det den förtroendevalde tillhör e) överläggning som utan att beslut fattas hålls med förtroendevalda eller tjänstemän för beredning eller information f) resa med anledning av förrättning g) besiktning och inspektion h) kontakt med medborgarna inom det egna verksamhetsområdet (arbete i organisationer, informationsmöten, samråd, uppvaktningar, informella överläggningar med representanter för olika grupper) Förrättningsersättning utgår inte för följande arbetsinsatser, som ersätts genom månadsarvode: 6

7 a) orientering om utvecklingen inom det aktuella verksamhetsåret via litteratur och tidskrifter b) inläsning av handlingar i ärenden som skall behandlas, liksom som inhämtande av kompletterande upplysningar c) gruppmöte med företrädare för visst eller vissa politiska partier. Månadsarvoden till ordförande och vice ordförande i kommunens nämnder skall anses omfatta ersättning för förrättningar inom kommunen. Förrättningsersättning utgår inte till kommunfullmäktiges presidium för förrättning inom kommunen. Förrättningsersättning utgår med 1 % av heltidssysselsatt kommunalråds månadsarvode för första timmen och med 0,25 % av månadsarvodet för varje därefter påbörjad halvtimme. Förrättningsersättning utgår för sammanlagt högst 8 timmar per dygn. Vid flera förrättningar i en följd betraktas förrättningarna som en. För deltidssysselsatt kommunalråd skall för förrättning för kommunstyrelsens räkning ersättningen minskas med en procentsats som motsvarar rådets sysselsättningsgrad. 5. Ersättning för förlorad arbetsinkomst Förtroendevald som inte fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid är berättigad till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt nedanstående bestämmelser. Med betydande del av heltid avses uppdrag med en tjänstgöringsgrad om 40% eller mer av heltid. För att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utgå krävs: - att den förtroendevalde har förlorat arbetsinkomst på grund av förrättning som föranletts av uppdraget, samt - att den förtroendevalde kan styrka sin förlust. För anställd grundas ersättningens storlek på intyg från arbetsgivaren om den anställdes månadsinkomst. Har den förtroendevalde ett uppdrag på ledig tid har man ingen rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Av detta följer också att en förtroendevald som byter arbetspass för att få ledig tid, inte har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Pensionärer och studerande har vanligtvis ingen förlorad inkomst till följd av sitt uppdrag. En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och således inte får någon lön från sin arbetsgivare har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 7

8 För förtroendevald som inte har något anställningsförhållande, men driver aktiv verksamhet som ger arbetsinkomst, ska ersättningen grundas på en schablonberäknad årsinkomst om kronor ( kronor per månad). För ersättning över denna schablonnivå krävs att den förtroendevalde lämnar särskilt underlag som styrker förlusten. Förtroendevald som bedriver aktiv verksamhet ska i början av en mandatperiod lämna kopia av registreringsbevis eller liknande. 6. Pensionsförmån 6.1 Pensionsförmån enligt PBF Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid har rätt till pensionsförmån enligt Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, PBF eller tidigare bestämmelser PRF-KL. 6.2 Omställningsstöd och pension enligt OPF-KL Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF- KL tillämpas på förtroendevald som nytillträder från och med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Bestämmelser om omställningsstöd enligt OPF-KL gäller för förtroendevald som fullgör uppdrag hos kommunen på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som fullgör uppdrag hos kommunen. Avgiftsbestämd ålderspension gäller för samtliga förtroendevalda, även fritidspolitiker. Särskilda riktlinjer finns för pensioner, omställningsstöd och avgångsersättning 6.3 Ansökan Den förtroendevalde ansvarar själv för att göra ansökan om pensionsförmån, avgångsersättning eller omställningsstöd. Ansökan ska göras på blankett som finns på stadsledningsförvaltningen, HR-avdelningen. 6.4 Inkomstrapportering Har den förtroendevalde förvärvsinkomster ska minskning göras av visstidspension, avgångsersättning och omställningsstöd. enligt pensionsbestämmelser samt riktlinjer för pensioner i Helsingborgs stad. 8

9 Vid visstidspension sker inkomstrapportering till KPA enligt deras anvisningar. För avgångsersättning och omställningsstöd sker inkomstrapportering till Helsingborgs stad enligt anvisningar. 6.5 Ersättning för förlorad tjänstepension Förtroendevald som inte omfattas av pensionsbestämmelser enligt ovan har rätt till ersättning för förlorad tjänstepension. Pensionsersättningen beräknas på den sammanlagda ersättning för förlorad arbetsinkomst som betalats ut under året. Från och med 2010 är ersättningen 4,5 procent. Ersättningen betalas ut kontant årligen. 6.6 Aktiv egen näringsverksamhet Se riktlinjer för pension och omställningsstöd 7. Semesterförmån Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med enligt lag 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst. För förlorade semesterdagar utgår samma belopp per dag som för förlorad arbetsförtjänst. 8. Resekostnadsersättning Vid sammanträde eller förrättning inom kommunen har förtroendevald rätt till resekostnadsersättning, om resvägen från bostaden eller arbetsplatsen till platsen för sammanträdet eller förrättningen överstiger 5 km. Vid resor ska stadens riktlinjer för resor i tjänsten tillämpas, vilket innebär att miljöhänsyn alltid vägs in vid val av resesätt och transporter. Samåkning ska tillämpas i möjligaste mån. Ersättning utgår för färdbiljett, kostnad för egen bil enligt kommunens resereglemente respektive taxikostnad enligt kvitto. 9. Traktamente Vid sammanträde eller förrättning utom kommunen har förtroendevald rätt till resekostnadsersättning och traktamente enligt kommunens reseavtal. 10. Övriga ersättningar 10.1 Barntillsynskostnader Ersättning betalas för kostnader som uppkommit på grund av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit 9

10 fylla 12 år. Ersättning betalas med högst 150 kr per timme brutto. Ersättning utgår för styrkta kostnader Kostnader för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk Ersättning betalas för kostnader som uppkommit på grund av deltagande vid sammanträden eller motsvarande, för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas med högst 80 kr per timme brutto. Ersättning utgår för styrkta kostnader Särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnaderna som uppkommit på grund av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Här ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning utgår för styrkta kostnader Ersättning till förtroendevalda med anställning i staden Till förtroendevald som är anställd av kommunen och inte får löneavdrag i sin anställning utgår sammanträdesarvode och förrättningsersättning endast för den del av sammanträdet, som inte är förlagd till tjänstetid. Månadsarvode utgår dock alltid till sådan förtroendevald. 10

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 1 (10) Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Kommunfullmäktige föreskriver följande. Tillämpningsområde och definitioner 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun,

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 40 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-25 45 Sidan 1 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

Innehåll Tillämpningsområde... 4 1 Förtroendevalda... 4 Arvode... 4 2 Gemensamma bestämmelser... 4 3 Arvoden... 4 4 Månadsarvode...

Innehåll Tillämpningsområde... 4 1 Förtroendevalda... 4 Arvode... 4 2 Gemensamma bestämmelser... 4 3 Arvoden... 4 4 Månadsarvode... Innehåll Tillämpningsområde... 4 1 Förtroendevalda... 4 Arvode... 4 2 Gemensamma bestämmelser... 4 3 Arvoden... 4 4 Månadsarvode... 4 5 Kommunalråden... 5 6 Ordföranden och övriga med begränsat månadsarvode...

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Ekonomiska förmåner till förtroendevalda Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från 2015-01-01 Antagen: KF 2014-12-11 350 och KF 2014-12-22 359 Bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 197 Innehåll Inledning 2 Omräkningsregel 2 Grundarvode... 2 Årsarvode...

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2014-01-01 Antagen: KF 287/2014 Bestämmelser om ekonomiska Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente (2015) Ljungby kommuns Arvodesreglemente Fastställt av kommunfullmäktige 2015-01-26 5 1 Arvodesreglemente Att vara ledamot i en nämnd eller styrelse är ett förtroendeuppdrag som kräver tid och engagemang.

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011-

1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011- 1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011- INNEHÅLLSFÖRTECKNING TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA... 3 ÅRSARVODE... 3 Kommunalråd...3 Kommunstyrelsens ordförande...4 RÄTT TILL ERSÄTTNING

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X Reglemente för ersättning till förtroendevalda HebyFS 2014:21 Infördes i författningssamlingen den 8 maj 2014 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda Regler för partistöd 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-28, 119, Tolkning 23 beslutat av KsAu 2014-12-01, 231 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 1 (12) Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Ersättning till förtroendevalda i Enköpings kommun och dess företag från och med den 1 januari 2015. Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-16 paragraf

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Datum: 2012-10-01 Sida: 2 (12) Bestämmelser om arvoden och traktamenten med mera till förtroendemän

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2015-2018 Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 028:1 Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2015-2018 Antagna av Kommunfullmäktige 1991-12-12, ändrade 1992-12-17, 1995-01-19,

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-06-15 Datum: 2015-06-15 Sida: 2 (11) Bestämmelser om arvoden och

Läs mer

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15 Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15 1 Innehållsförteckning Bestämmelser om regler för ersättningar till förtroendevalda med uppdrag om högst 40 procent av heltid (sk fritidspoitiker)

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-04 68 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12 182 Gäller från och med 2012-07-17 1 Tillämpningsområde

Läs mer

ARVODESREGLER 2015-2018 FÖRTROENDEVALDA

ARVODESREGLER 2015-2018 FÖRTROENDEVALDA 2014-03-03 ARVODESREGLER 2015-2018 FÖR FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunfullmäktige 2014-09-08 148. Gällande för perioden 1 januari 2015-31 december 2018 Justering för år 2015, inkomstbasbelopp 58

Läs mer

Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län

Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län LF 2014-09-28 LJ2014/1114 LF 2014-12-09 Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län Mandatperioden 2014-2018 Beslutade av landstingsfullmäktige 2014-09-28, 108 samt 2014-12-09, 175 Innehållsförteckning:

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda

Ersättning till förtroendevalda Ersättning till förtroendevalda Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda fastställda av kommunfullmäktige 1991: 26, ändrade 1994-12-12 30, ändrade 1998-09-14 56 o 57, ändrade 1999-12-13

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun

Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-05-27 72 Reviderad: 2011-09-29 130, 2014-04-24 69 Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun 1 (16) Innehållsförteckning

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-03-04

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-03-04 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-03-04 23 (32) 36 REVIDERING AV LYSEKILS KOMMUNS REGLEMENTE FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA, BESTÄMMELSER OM PENSION M.M. Dnr:

Läs mer

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11 Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11 Innehållsförteckning Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun - ERS 11 1 Inledning... 1 2 Månadsarvode...

Läs mer