FÖR LAHOLMSBUKTENS VA Box Halmstad Tfn: E-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2014-04-07. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se"

Transkript

1 NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA Box Halmstad Tfn: E-post: KALLELSE Sida Plats: Stationsgatan 48 A, Spaden Halmstad Sammanträdesdatum Tid: 13:00 Ordförande: Lena Olofsdotter (C) Sekreterare: Carina Malmgren

2 NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA FÖREDRAGNINGSLISTA Sida 1 Val av justerare 2 Godkännande av föredragningslista /554 Förvaltningschefen m.fl. informerar * Kommunekologen informerar Fosforåtervinning, studiebesök Demo av kartsystem Jordbruk och vattenskydd, samverkan med LRF mfl Ordföranden (C) är nominerad till Svenskt vattens styrelse /30 Ekonomirapport 2014 * /483 Utredning verksamhetsområde VA Edenberga, information /429 Va-taxa 2015 Laholms kommun, information Inga handlingar /428 Va-taxa 2015 Halmstads kommun, information Inga handlingar /433 Skadestånd för försvårad markanvändning på Harplinge 5:65 avseende beslut om vattenskyddsområde för Harplinge-Dettans vattentäkt, information /29 Anmälan om delegationsbeslut /28 Anmälningsärenden /11 Övriga frågor Ärende som berör personal 2

3 Ekonomirapport Nämnden för Laholmsbuktens VA Januari mars 2014 TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

4 Innehållsförteckning Sid nr Driftbudget och investeringsbudget totalt 3 Driftbudget specificerad 5 Investeringsbudget specificerad 6 2

5 3

6 Budget 2014 Bruttokostnader ( kkr) Material Konsult/entreprenad Löner Transporter Bränsle, energi och vatten Övrigt Kapitaltjänstkostnader

7 Driftbudget Halmstad (kkr) Bokslut Budget Utfall Återstår % Kostnader 54 Vattenprocess Spillvattenprocess Dagvattenprocess Gemensamt Kapitalkostnader S:a kostnader Intäkter Totalt netto Driftbudget Laholm (kkr) Kostnader L4 Vattenprocess L5 Spillvattenprocess L6 Dagvattenprocess L7 Gemensamt L9 Förnyelse ledning S:a kostnader Samarbetsavtal Laholm Totalt netto Kommentarer till driftbudget Drift- och underhållsarbetena fortlöper planenligt i Halmstad och Laholm. I samband med byte av elleverantör i Laholm har en tillfällig kostnadsökning inträffat i övergången mellan avtalet. Detta kommer att påverka driftbudgeten negativt. Kostnader för vattenmätarservice ligger över budget. Detta beroende på att det under årets inledning dels bytts stora mätare dels har delar av anläggningspersonalen arbetat med byte av vattenmätare under vintern. 5

8 Investeringsbudget (kkr) Budget Utfall Återstår Prognos % Halmstad 70 Gemensamt Vattenproduktion Avloppsrening Huvudledningar Distributionsledningar bostäder Distributionsledningar industri Förnyelse ledningsnät Utbyggnad dagvattenledningar S:a Laholm LP2 Vattenproduktion LP3 Avloppsrening LP4 Huvudledningar LP5 Distributionsledningar bostäder LP6 Distributionsledningar industri LP7 Förnyelse ledningsnät LP8 Utbyggnad dagvattenledningar S:a Samarbetsavtal Laholm Totalt netto Kommentarer till investeringsbudget Halmstad 70 Gemensamt Installation av solceller pågår ovanpå flotationsbyggnaden på Västra Strandens avloppsreningsverk. Solcellsanläggningen beräknas tas i drift under april månad. 72 Vattenproduktion Ombyggnation av Sennans vattenverk påbörjas under året som omfattar ny ph-justering, ny eloch styrutrustning samt installation av uv-aggregat. Installation av uv-aggregat kommer att ske på ytterligare tre vattenverk under året. 6

9 73 Avloppsrening Ny slutavvattningsutrustning installeras på Västra Strandens avloppsreningsverk. Ombyggnad av huvudpumpstation för spillvatten i Haverdal kommer ske under året. 74 Huvudledningar Ledningsförläggning mellan Kistinge och Veinge inkluderande tryckstegring i Eldsberga färdigställs. Utbyggnad av dricksvatten- och spillvattenledningar till Marbäck påbörjas under året. 75 Distributionsledningar bostäder Utbyggnad kommer ske i Getinge Brogård 1:80 m.fl. och i Gullbrandstorp. 76 Distributionsledningar industri Utbyggnad på del av Getinge Brogård 2:5 samt för HEMs elnätsanläggning på Kristineberg. 77 Förnyelse ledningsnät Områdesvis förnyelse pågår inom Kärleken. Förnyelse i Särdal, Köpmansgatan Oskarström, Kappgatan Skedalahed och Vallgatan kommer ske under året. Tryckledningar från pumpstation P3 i Picassoparken kommer att läggas om under året. 78 Dagvattenledningar Nytt dagvattenutlopp för Östra Förstaden, inkluderande resecentrum, påbörjas under året. Laholm LP2 Vattenproduktion Arbete med kompletterande borra i Hishult samt installation av reservkraft pågår. Upphandling av entreprenad för ombyggnad/nybyggnad av vattenverk i Skottorp planeras att genomföras. Etablering av ny vattentäkt, provpumpning mm i Knäred kommer ske under året under förutsättning att erforderliga överenskommelser görs. LP3 Avloppsrening Ombyggnation av Hishults avloppsreningsverk färdigställs under inledningen av året. Tillståndsprövning inför utbyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk pågår, beslut förväntas komma under året. Projektering av överföringsledning mellan Hedhuset och Ängstorp pågår. LP4 Huvudledningar Upphandling av entreprenör för utförande av dricksvatten- och spillvattenledningar mellan Veinge och Laholm avses att genomföras under året. Projektering av dricksvattenledning mellan Skottorp och Laholm sker i projektet med överföringsledning Hedhuset-Ängstorp. LP5 Distributionsledningar bostäder Mindre områden i Mellbystrand, Skummeslövsstrand och Våxtorp kan bli aktuella under året. LP6 Distributionsledningar industri Utredning inför utbyggnad av Nyby industriområde genomförs under året. LP7 Förnyelse ledningsnät Omfattar relining av spillvattenledning i Skummeslövsstrand, omläggning av dricksvattenledningar i Knäred, samt relining av tryckspillvattenledning i Mellbystrand. 7

10 LP8 Utbyggnad dagvattenledningar Utredning inför fortsatt dagvattenutbyggnad sker. Ny prioriteringsplan måste beslutas. 8

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 Kommunstyrelsen KS 255 Dnr Utredning av verksamhetsområde för kommunalt VA i Edenberga Ärendet Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen gör en utredning beträffande om ett verksamhetsområde för avloppsoch/eller dricksvatten kan inrättas inom Edenberga. Miljökontoret har under våren och sommaren 2013 inventerat de enskilda avloppen i Edenberga. Många av avloppen uppfyller inte kraven på rening enligt miljöbalken och behöver åtgärdas. Miljökontoret har uppmärksammat att det är svårt för flera av fastighetsägarna att anlägga nya enskilda avlopp eftersom det är nära till många dricksvattenbrunnar och till Edenbergaån. Edenbergaån har måttlig ekologisk status och är klassad för övergödning. Ett enskilt avlopp är en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Bästa möjliga reningsteknik för människors hälsa och miljö bedöms vara kommunalt avlopp. Beslutsunderlag Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 20 november Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar åt Laholmsbuktens VA att genomföra en utredning beträffande om ett verksamhetsområde för avloppsoch/eller dricksvatten kan inrättas inom Edenberga. Beslutsexpediering Laholmsbuktens va-nämnd Miljö- och byggnadsnämnden Ordförandes signatur: Justerandes signatur:

12 LAHOLMS KOMMUN Milj ö- och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid 10 MBN 137 Dnr 1611/13Mi Utredning av verksamhetsområde för kommunalt VA i Edenberga Ärendet Miljökontoret har under våren och sommaren2013 inventerat de enskilda avloppen i Edenberga.Många av avloppenuppfyller inte kraven på rening enligt miljöbalken och behöveråtgärdas.miljökontoret har uppmärksammatatt det är svårt för flera av fastighetsägarna att anlägga nya enskilda avlopp eftersom det är nära till mångadricksvattenbrunnaroch till Edenbergaån. I Edenbergafinns 35 bostadshus,varav tre ligger på västrasidanav väg 24 och en bygdegård.av dessaär det Il hus som har gemensamtavlopp uppdeladepå tre olika infiltrationer och en biodamm. 24 hus har egnaavlopp och ett saknartroligtvis VA. Av dessa36 fastigheterhar nio fått förbud mot utsläpp av avloppsvatten.ytterligare åtta styckenbedömssom ej godkändaoch behöveråtgärdas. 15 av fastigheternaär anslutnatill avlopp som anlagtsmellan 1987 och 1999sombedömsuppfylla kravenpå rening.miljökontoret har dock inte gjort någoninspektion för att sehur de fungerar.två fastigheter samtbygdegårdenhar avlopp som är anlagdaunder talet. Någraav fastigheternahar gemensamtdricksvatten. Alla avlopp som bedömsuppfylla kraven på rening bestårav trekammarbrunn med efterföljande rening i infiltrationsbädd. Livslängden för en infiltrationsbädd är cirka 20 år. Miljökontoret har enligt nämndensriktlinjer (MBN 30l) bedömt att infiltrationsbäddar som är anlagda efter 1987 (enligt Naturvårdsverketsallmännaråd 87:6) uppfyller miljöbalkens krav på rening. Avloppen somhamnarinom det spannetär mellan 14 och 26 år gamla.det är oklart hur hög reningskapacitetdessainfiltrationer har och mer utredningbehövs. Av de fastighetsägaresom fått beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvattentill befintlig avloppsanläggninghar enpersonfått sex månaderpå sig att ordna sitt avlopp, tre har fått ett år på sig och resterandefem har fått tre år. De olika tidernaberorpå om de ligger inom hög skyddsnivå från Edenbergaånsamt om de har direktutsläpptill ån. forts Ordförandessignatur:_cSf/J _-- _ Justerandesignatur: ---Y-f$)--7.. _

13 LAHOLMS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid Il forts Edenbergaånhar måttlig ekologiskstatusoch är klassadför övergödning. Milj ökontorethar uppmärksammatatt det är svårt för flera av fastighetsägarnaatt anlägganya enskildaavlopp eftersomdet är nära till mångadricksvattenbrunnarochtill Edenbergaån.Bedömningen är att alla nya avlopp behöveruppfylla kravenpå hög skyddsnivå för hälsoskyddoch någrabehöverävenuppfyllahög skyddsnivåför miljöskydd. Det finns avloppsreningsteknikerpå marknadensom klarar av att renaavloppsvattnetill de nivåer somkrävs men dessalösningarär mer tekniska, kräver mycket skötsel och är betydligt dyrare än andralösningar.det är oklart om alla kan lösasinaavloppenskilt. Om alla ska göra sina egna avloppslösningarblir det mångautsläppspunktersomriskeraratt påverkadricksvattneti området. En eller flera gemensammaavloppslösningarminskar antaletutsläpptill ett eller ett fåtal punkter.det kanvaraenklareatt hitta en plats till att anläggaett störreavlopp. Gemensamtdricksvattenför alla i Edenbergakan vara en annanlösning somunderlättarför anläggandetav nya enskildaavlopp. I dagslägethar någrafastigheter gemensamtdricksvatten.det är enklareatt rena avloppsvattenför attklarahög skyddsnivåför milj öskyddän för hälsoskydd. Miljö- och byggnadsnämndenkan inte ställakrav på en gemensam avloppsanläggningeller dricksvattentäktsom drivs av fastighetsägarnasjälvautanendastinformeraatt möjlighetenfinns. Kommunaltverksamhetsområdeför spillvatteninnebäratt kommunenansvararför spillvattneti Edenberga.En kommunalanläggning minskar risken för negativ påverkanav Edenbergaånoch dricksvattneti området. Kommunalt verksamhetsområdeför dricksvatteninnebäratt kommunenansvararför dricksvattnet.det innebärattriskenatt förorena de enskildadricksvattentäkternavid reningav avloppsvattenminskar. Beroendepå var dricksvattentäktenhamnarkan detkrävashög skyddsnivåför hälsoskyddför de fastighetersom ligger närmast (upptil1200 meter). forts Ordförandesignatur:,&'""""'-''---- _ Justerandesignatur:

14 LAHOLMS KOMMUN Miljö- ochbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid 12 forts Lag (2006:412)om allmännavattentjänster6 Om detmedhänsyn till skyddetför människorshälsaeller miljön behöverordnasvattenforsörjningeller avlopp i ett störresammanhangfor en viss befintlig ellerblivandebebyggelse,skakommunen: l. bestämmadet verksamhetsområdeinom vilket vattentjänsten eller vattentjänsternabehöverordnas,och 2. setill att behovetsnarast,och sålängebehovetfilllls kvar, tillgodosesi verksamhetsområdetgenomen allmänva- anläggning. Miljöbalk (1998:808)2 kapitlet 3 Alla sombedrivereller avseratt bedrivaen verksamheteller vidta en åtgärdskall utfora de skyddsåtgärder,iaktta de begränsningaroch vidta de forsiktighetsmåtti övrigt sombehövsfor att förebygga,hindraellermotverkaattverksambeteneller åtgärdenmedfor skadaeller olägenhetfor mälllliskorshälsaeller miljön. Dessaforsiktighetsmåttskavidtas såsnart det filllls skäl att anta att en verksamheteller åtgärdkan medfora skadaeller olägenhetför människorshälsaeller miljön. I Edenbergafinns 36 fastighetermedenskildaavlopp och vattentäkter. Enligt 6 i lag om allmännavattentjänsterhar kommunen ettansvaratt ordnadricks- ellerspillvatteni ett störresatnmanhang. Enligt 2 kapitlet 3 miljöbalken skadensombedriverenverksamhet motverkaatt verksamhetenmedfor skadaför människorshälsa eller miljön. Ett enskilt avlopp är en miljöfarlig verksamhetenligt miljöbalken. Bästamöjliga reningsteknikfor människorshälsaochmiljö bedöms varakommunaltavlopp. Beslutsunderlag TjänsteskrivelsenTJM Beredningsutskottetsprotokoll den6 november Miljö- och byggnadsnämndensbeslut Milj ö- och byggnadsnämndenforeslåratt kommunstyrelsengör en utredning beträffande om ett verksamhetsområdefor avloppsoch/ellerdricksvattenkan inrättasinom Edenberga. Beslutsexpediering:Kommunstyrelsen Ordforandes Justerandesignatur:

15 Laholm,,, 1 1\ J T JÄNSTESKRIVELSE DNR: Miljö- och byggnadsnämnden Utredning av verksamhetsområde för kommunalt VA i Edenberga Ärendet Miljökontoret har under våren och sommaren 2013 inventerat de enskilda avloppen i Edenberga. Många av avloppen uppfyller inte kraven på rening enligt miljöbalken och behöver åtgärdas. Miljökontoret har uppmärksammat att det är svårt får flera av fastighetsägarna att anlägga nya enskilda avlopp eftersom det är nära till många dricksvattenbrunnar och till Edenbergaån. N ulägesbeskrivning I Edenberga finns 35 bostadshus, varav 3 ligger på västra sidan 24:an, och l bygdegård. A v dessa är det 11 hus som har gemensamt avlopp uppdelade på 3 olika infiltrationer och l biodamm. 24 hus har egna avlopp och l saknar troligtvis VA. Av dessa 36 fastigheter har 9 fått fårbud mot utsläpp av avloppsvatten. Ytterligare 8 stycken bedöms som ej godkända och behöver åtgärdas. 15 av fastigheterna är anslutna till avlopp som anlagts mellan 1987 och 1999 som bedöms uppfylla kraven på rening. Miljökontoret har dock inte gjort någon inspektion får att se hur de fungerar. 2 fastigheter samt bygdegården har avlopp som är anlagda under 2000-talet. Några av fastigheterna har gemensamt dricksvatten. Alla avlopp som bedöms uppfylla kraven på rening består av trekammarbrunn med efterföljande rening i infiltrationsbädd. Livslängden får en infiltrationsbädd är cirka 20 år. Miljökontoret har enligt nämndens riktlinjer (MBN 30 l) bedömt att infiltrationsbäddar som är anlagda efter 1987 (enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6) uppfyller miljöbalkens krav på rening. Avloppen som hamnar inom det spannet är mellan 14 och 26 år gamla. Det är oklart hur hög reningskapacitet dessa infiltrationer har och mer utredning behövs. Av de fastighetsägare som fått beslut om fårbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning har en person fått 6 månader på sig att ordna sitt avlopp, 3 har fått l år på sig och resterande 5 har fått 3 år. De olika tiderna beror på om de ligger inom hög skyddsnivå från Edenbergaån samt om de har direktutsläpp till ån. Edenbergaån har måttlig ekologisk status och är klassad får övergödning. Miljökontoret har uppmärksammat att det är svårt får flera av fastighetsägarna att anlägga nya enskilda avlopp eftersom det är nära till många dricksvattenbrunnar och till Edenbergaån. Bedömningen är att alla nya avlopp behöver uppfylla kraven på hög skyddsnivå får hälsoskydd och några behöver även uppfylla hög skyddsnivå får miljöskydd.

16 2(4) Enskilda lösningar Det finns avloppsreningstekniker på marknaden som klarar av att rena avloppsvattnet till de nivåer som krävs men dessa lösningar är mer tekniska, kräver mycket skötsel och är betydligt dyrare än andra lösningar. Det är oklart om alla kan lösa sina avlopp enskilt. Om alla ska göra sina egna avloppslösningar blir det många utsläppspunkter som riskerar att påverka dricksvattnet i området. Gemensam lösning En eller flera gemensamma avloppslösningar minskar antalet utsläpp till ett eller ett fåtal punkter. Det kan vara enklare att hitta en plats till att anlägga ett större avlopp. Gemensamt dricksvatten för alla i Edenberga kan vara en lösning som underlättar får anläggandet av nya enskilda avlopp. I dagsläget har några fastigheter gemensamt dricksvatten. Det är enklare att rena avloppsvatten för att klara hög skyddsnivå för miljöskydd än får hälsoskydd. Miljö- och byggnadsnämnden kan inte ställa krav på en gemensam avloppsanläggning eller dricksvattentäkt som drivs av fastighetsägarna själva utan endast informera att möjligheten finns. Kommunalt verksamhetsområde för vatten och/eller spillvatten Kommunalt verksamhetsområde får spillvatten innebär att kommunen ansvarar får spillvattnet i Edenberga. En kommunal anläggning minskar risken för negativ påverkan av Edenbergaån och dricksvattnet i området. Kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten innebär att kommunen ansvarar för dricksvattnet. Det innebär att risken att fårorena de enskilda dricksvattentäkterna vid rening av avloppsvatten minskar. Beroende på var dricksvattentäkten hamnar kan det krävas hög skyddsnivå för hälsoskydd får de fastigheter som ligger närmast (upp till200 meter). Aktuelllagstiftning Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 6 Om det med hänsyn till skyddet får människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenfårsörjning eller avlopp i ett större sammanhang får en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen l. bestämma det verksamhetsmnråde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning. Miljöbalk (1998:808) 2 kap 3 Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de fårsiktighetsmått i övrigt som behövs för att fårebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medfår skada eller olägenhet får människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medfåra skada eller olägenhet får människors hälsa eller miljön. Motiv får beslut I Edenberga finns 36 fastigheter med enskilda avlopp och vattentäkter. Enligt 6 i lag om allmänna vattentjänster har kommunen ett ansvar att ordna dricks- eller spillvatten i ett större sammanhang. Enligt 2 kap 3 miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet motverka att verksamheten medfår skada för människors hälsa eller miljön.

17 3 (4) Ett enskilt avlopp är en miljöfarlig verksamhet enligt rniljöbalken. Bästa möjliga reningsteknik får människors hälsa och miljö bedörns vara kommunalt avlopp. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelsen TJM Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämnden fareslår kommunstyrelsen att en utredning görs beträffande om ett verksamhetsområde får avlopps- och/eller dricksvatten ska inrättas inom Edenberga. Torsten Kindt Miljöchef Nina Fransson Handläggare

18 4 (4) Karta över Edenberga......_...

19 Laholmsbuktens VA Halmstads och Laholms kommuner i samverkan Anmalningsarende Diarienummer: 2014/29 Version: 1.0 Beslutsorgan: LBVA Laholmsbuktens VA Carina Malmgren E-post: Telefon: Anmalan om delegationsbeslut Forslag till beslut Narrulden for Laholmsbuktens VA beslutar Iagga anmalningarna till handlingarna. Arende Med hansyn till Laholmsbuktens VAs delegation antnals fiiljande beslut; a) Samrad/granslcning Rir detaljplan for Getinge 4:15 och 5:26, Getinge. Forvaltningen har avgett yttrande over detaljplanen. Syftet med detaljplanen är att prova fastigheterna Getinge 4:15 for anvandningen bostader och Getinge 5:26 fiir anvandningen bostader och yard. Gallande detaljplan medger anvandningen allmant andamal, vilket ar en beteckning som anv5ndes i aldre lagstiftning for all verksamhet med kommunalt eller statligt agande.

20 Laholmsbuktens VA Halmstads och Laholms kommuner i samverkan 1(2) Anmalningsfirende Diarienummer: 2014/28 Version: 1.0 Beslutsorgan: LBVA Laholmsbuktens VA Carina Malmgren E-post: Telefon: Anmalningsarenden Forslag till beslut Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att lagga informationen till handlingarna. Arendet Foljande anmals. Laholms kommun a) Uppfoljning for ar 2013 av handlingsprogram for skydd mot olyckor. Beslut i KS 58, Kommunfullmaktige antog den 31 januari handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinara handelser. Raddningstjansten har nu sammanstallt namndernas redovisning av maluppfyllelsen i handlingsprogrammet for ar Kommunstyrelsen godkanner arsrapporten. Halmstads kommun b) Detaljplan for del av Onsjo 32:1-beslut om antagande. Beslut i KF 19, Huvudsyftet med detaljplanen ar att skapa mojlighet att bebygga omradet med blandad bostadsbebyggelse. Den blandade bebyggelsen innebar att planen mojliggor for en utveckling med enbostadshus, parhus, radhus och flerbostadshus. Detaljplanen syftar ocksa till aft mojliggora for en fcirskola inom omradet. Gang- och cykelvag mojfiggors langs med Fammarpsvagen for att genom detaljplanen skapa okade mojfigheter for dessa trafikanters rorelser inom Frosakull.

21 Forslaget innebar minskad grundvattenbildning, vilket kan Leda till att mindre vatten far tas ut ur dricksvattentakten, det vill saga minskad kvantitet. Kommunfullmaktige beslutar att godkanna behovsbedomningen av miljobedomning till detaljplan for del av Onsjo 32:1, bilaga 5. Kommunfullmaktige beslutar att anta detaljplan (/andring av detaljplan) for del av OnsjO 32:1, bilaga 1-5. Kommunfullmaktige beslutar att faststalla utokning av verksamhetsomrdde for dricksvattenforsorjning, spillvattenavledning respektive dagvattenhantering sd att dessa awn omfattar det aktuella detaljplaneomrfidet. c) Detaljplan fdr Villsharad 2:3 Bengts camping beslut om antagande. Beslut i KF 20, Syftet med detaljplanen dr att planldgga den befintliga anvandningen, camping och uthyrningsstugor, med intentionen att gynna det rorliga friluftslivet. Kommunfullmaktige beslutar att godkanna exploateringsavtal till detaljplan for Villsharad 2:3 med flera. Kommunfullmaktige beslutar att godkanna behovsbedomningen av miljobedamning till detaljplan for Villsharad 2:3 med flera. Kommunfullmaktige beslutar att anta detaljplan for Villshdrad 2:3 med flera. Kommunfullmaktige beslutar att faststalla utokning av verksamhetsomrdde for dricksvattenforsorjning och spillvattenavledning sd att dessa aven omfattar det aktuella detaljplaneomradet.

FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2014-03-07. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se

FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2014-03-07. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se KALLELSE 2014-03-07 Sida Plats: Svanen, Humlegången 6 Laholm Sammanträdesdatum 2014-03-17

Läs mer

Stationsgatan, Halmstad

Stationsgatan, Halmstad Nämnden för Laholmsbuktens VA handlingar 15 december 2014 1 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2014-12-05 Sida Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013 Information om vatten & avlopp i Åmot 19 december 2013 Tillbakablick bildandet av Gästrike Vatten och Ockelbo Vatten samt uppdrag Utredning av förutsättningar för utbyggnad av kommunalt avloppsnät och

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Hamrångefjärden Informationsmöte 9 maj 2015 Kort presentation av Gästrike

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE 1 www.ystad.se VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE Carina Barthel, Miljöchef, Ystad-Österlenregionens miljöförbund Rasmus Ahlm, Miljöinspektör, Ystad-Österlenregionens miljöförbund Christina Molin, VA-chef,Ystads

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-10-05 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik, 2015-11-10 MBN 207/15 1 (4) Riktlinjer för enskilda avlopp Inledning För att få

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda. Information till fastighetsägare

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda. Information till fastighetsägare Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda Information till fastighetsägare Kommunalt avlopp i Ytterboda Dåliga enskilda avlopp Anslutning till kommunalt avlopp anses vara den bästa lösningen på lång sikt

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-11-10 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Dnr Söderköping: SBF 2015-162 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik datum, Samhällsbyggnadsnämnden i Söderköping datum,

Läs mer

LYSEKI LS. mmm. se KOMMUN

LYSEKI LS. mmm. se KOMMUN LYSEKI LS mmm se KOMMUN a LYSEKILS KOMMUN återrapportering svar Sotenäs kommun mmm-lars. LYSEKILS KOMMUN Miljönämnden i mellersta Bohuslän Sammanträdesprotokoll 2013-10-28 57-69 MN 58 Meddelande Länsstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, MN 44 Reviderade 2009-03-31, MN 20 Reviderade 2013-12-10, MN 59 Reviderade 2017-05-11, MN 25 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:7 Dnr. KS 2014/0255-34 Verksamhetsområde för dricksvatten Vira Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Läs mer

Justering av kommunfullmäktiges beslut avseende Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp

Justering av kommunfullmäktiges beslut avseende Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-02-27 44 Justering av kommunfullmäktiges beslut 2017-01- 18 9 avseende Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp Dnr 2016-000453 Beslut

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Vilka är vi? Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Forsby Informationsmöte 22 september 2015 Kort presentation

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun Diarienummer: 676/2014-424 Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun -Sara Berglund18 november 2014 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post (E-mail)

Läs mer

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Idalarummet Klockan 08:00 09.20 ande Ledamöter Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Läs mer

Dagordning för mötet

Dagordning för mötet Dagordning för mötet 1. Inledning 2. Information om ansvar för VA i Nor 3. Svar på inskickade frågor 4. Frågestund 5. Mötet avslutas Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat att delegera till samhällsutvecklingsnämndens

Läs mer

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun 1(7) Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun Antagen av Miljönämnden 2010-10-12 74 2(7) Bakgrund Naturvårdsverkets allmänna råd från 2006 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten lägger betoningen

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Tillsyn av enskilda avlopp 2014. Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport februari 2015

Tillsyn av enskilda avlopp 2014. Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport februari 2015 Tillsyn av enskilda avlopp 2014 Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport februari 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 3 Resultat... 6 Diskussion...

Läs mer

Enviksbyn. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Enviksbyn. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Enviksbyn Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

Ett av Europas bästa vatten.

Ett av Europas bästa vatten. Ett av Europas bästa vatten. Dagordning informationsmöten - 2 timmar 1. Bakgrund Sven-Åke + Kaj 2. Rening? Och nya riktlinjer och lagar Micael 3. Utredningsläget Kaj + Micael 4. Frågor Närvarande: Sven-Åke

Läs mer

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde Gäller från och med 2015-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Avgifter och allmänna principer för anslutning av fastigheter

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Information enskilda avlopp

Information enskilda avlopp Information enskilda avlopp HISTORIK-Krav 1949 Slamavskiljning 1969 Slamavskiljare (trekammarbrunn) med efterföljande rening 2007 Reduktionskrav från Naturvårdsverket VARFÖR Hälsoskydd, Grundvatten, Miljöskydd

Läs mer

3 oktober 2012. Samhällsbyggnadsenheten

3 oktober 2012. Samhällsbyggnadsenheten Avloppsmöte i SånnaS 3 oktober 2012 Historik ändrad lagstiftning 1987 gav Naturvårdsverket ut en handbok om allmänna råd för små avloppsanläggningar. Tekniska beskrivningar och rekommendationer Drogs tillbaka

Läs mer

Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet.

Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 131 Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet. Dnr KS 2011-415 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Åtgärdsdokument Flen

Åtgärdsdokument Flen Åtgärdsdokument Flen Nummer Åtgärd Rubrik i huvuddokumentet Tidplan Ansvar Kommentar 1 Utreda om hur tidplan för detaljplan och verksamhetsområdebeslut samordnas för att få en effektiv genomförandeprocess,

Läs mer

Budget för Munkedal Vatten AB

Budget för Munkedal Vatten AB sida 1 23-11-08 Dnr: KS 23- KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget för Styrelsen för har 23-11-07 antagit förslag till driftbudget för 24 samt investeringsbudget 24, plan 25-26. Beslutet om driftsbudget

Läs mer

29 Påbörjandet av arbetet med miljö- och byggnadsnämndens budget, kommunplan och nämndsplan för år 2014 samt ekonomisk plan

29 Påbörjandet av arbetet med miljö- och byggnadsnämndens budget, kommunplan och nämndsplan för år 2014 samt ekonomisk plan Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-20 Ärendelista 29 Påbörjandet av arbetet med miljö- och byggnadsnämndens budget, kommunplan och nämndsplan för år 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016

Läs mer

VA-policy för Växjö kommun

VA-policy för Växjö kommun VA-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn VA-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-12-15, 302 Tidigare ändringar

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Tillsyn av dagvatten

Tillsyn av dagvatten Tillsyn av dagvatten Det finns inte någon samlad dagvattenlag utan bestämmelserna som reglerar dagvattenfrågorna är spridda på en mängd ställen i rättssystemet och det saknas samordning av reglerna. Reglerna

Läs mer

Detta projekt har genomförts av miljö- och byggförvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsen (Ks 47/07).

Detta projekt har genomförts av miljö- och byggförvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsen (Ks 47/07). Södra delen av Hammarö, 2007 Mbn 2007-350/44 Detta projekt har genomförts av miljö- och byggförvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsen (Ks 47/07). Skoghall, oktober 2007 I tjänsten Johan Fagerqvist, Miljöinspektör

Läs mer

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta Välkomna Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta 2013 07 04 Agenda Välkomna Presentation Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Borgholm Energi informerar Frågestund Kaffe och bulle / Mingel

Läs mer

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Miljöbalken Miljöbalken innehåller allmänna hänsynsregler och detaljerade bestämmelser om avloppsvattenrening.

Läs mer

Finansiering av VA-utbyggnad en politisk fråga

Finansiering av VA-utbyggnad en politisk fråga Finansiering av VA-utbyggnad en politisk fråga Agenda Bakgrund Underlag för dialog med politiken Kostnadsmodell Tidplan Egna lösningar Hur arbetar vi vidare? Slutsatser Kostnad nytta Gungor och karuseller

Läs mer

Försörjning av vatten och avlopp i Smedjebackens kommun. VA- åtgärdsplan 2013-2025

Försörjning av vatten och avlopp i Smedjebackens kommun. VA- åtgärdsplan 2013-2025 h SMEDJEBACKENS KOMMUN Försörjning av vatten och avlopp i Smedjebackens kommun VA- åtgärdsplan 2013-2025 1 Innehållsförteckning Prioriteringsordning 3 Sammanfattande områdeslista 4 Översiktskartor 5 Pågående

Läs mer

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se Information om inventering av Enskilda avlopp Förste miljöinspektör Eva Bayard 012-70 27 eva.bayard@essunga.se Enskilda avlopp Det finns ca 1 700 enskilda avlopp i kommunen, där de flesta är gamla anläggningar

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten

Vatten- och avloppsverksamheten falun.se/ Vatten- och avloppsverksamheten i Falun VA-plan Steg 3 i arbetet med VA-planering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige Falu kommun 140213ge Falu kommun 1 2 Innehåll Inledning 3 Plan för

Läs mer

Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt- VA i omvandlingsområden

Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt- VA i omvandlingsområden Upprättad: 2014-05-28 Beslutad av: Kommunstyrelsen Version 2: reviderad 2015-11-20 Sid 1 (5) Dnr 15SBN417 Förslag till: Samhällsbyggnadsutskottet Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt- VA i omvandlingsområden

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare

Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare 1(12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 10.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare Övriga närvarande Marie-Christine

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun 2007-08-30 Antagen av Miljö- och Byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun 2008-09-24 Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm

Läs mer

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-31 INNEHÅLL BAKGRUND... 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR... 3 MÅL... 4 STUDERADE OMRÅDEN... 4 RECIPIENTER... 5 VERKSAMHETSOMRÅDE...

Läs mer

Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden

Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden Birger Wallsten, Mälarenergi AB, Västerås Svante Larsson, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen,

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007 allmänna bestämmelser för brukande AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 2007 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Kretsloppslösningar i landsbygd, omvandlingsområden och tätort utifrån lagstiftningen

Kretsloppslösningar i landsbygd, omvandlingsområden och tätort utifrån lagstiftningen Kretsloppslösningar i landsbygd, omvandlingsområden och tätort utifrån lagstiftningen Plan- och bygglagstiftningen -PBL -PBF -BBR Miljölagstiftningen -Miljöbalken -Fo om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,

Läs mer

VA-policy. Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun. Version

VA-policy. Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun. Version VA-policy Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun Version 2016-05-24 Sida 2 av 7 Innehåll INLEDNING... 4 Samhällsutveckling... 4 Vision Rättviks kommun... 4 Utveckling... 4 UTMANINGAR... 5

Läs mer

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S)

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30 Beslutande ledamöter Gunnar Johansson (S), ordförande Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist

Läs mer

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp Miljö- och hälsoskyddskontoret informerar Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp www.sigtuna.se Ny anläggning kräver tillstånd! Utsläpp av avloppsvatten i mark, grundvatten eller vattenområde

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016

Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016 Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016 området mellan Stigåsa och Rörvik Foto: Illustration från avloppsguiden.se Licens: Copyright 2016-08-19 Sammanfattning Under juni månad

Läs mer

Teknik- och fastighetsnämnden sammanträder onsdag den 28 augusti 2013

Teknik- och fastighetsnämnden sammanträder onsdag den 28 augusti 2013 sid 1 (6) Sekreterare Heléne Föhr, 054-540 68 64 helene.fohr@karlstad.se Teknik- och fastighetsnämnden sammanträder onsdag den 28 augusti 2013 Norssalen, kl. 09.00 Tid och plats för gruppmöten Majoriteten:

Läs mer

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Miljö- och byggnämnden Fastställelsedatum: 2009-05-18 53 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Vid behov Policy enskilda avlopp

Läs mer

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv Förslag åtgärdsprogram för södra östersjön Just nu pågår samråd inom EU Ramdirektivet för vatten -2021-2027

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Planering för vatten och avlopp. Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa

Planering för vatten och avlopp. Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa Planering för vatten och avlopp Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa Bakgrund Det finns ca 3 000 enskilda avlopp i Piteå kommun. Somliga väl fungerande, andra med stora behov av

Läs mer

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-07 Ks/2012:210 011 Planfrågor Sida 1(4) Planläggning och VA-utredning inom

Läs mer

Denisa Ruca (S) Ordföranden samt Bengt Hackberg. Underskrifter Sekreterare... Per Ola Svensson

Denisa Ruca (S) Ordföranden samt Bengt Hackberg. Underskrifter Sekreterare... Per Ola Svensson Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2016-05-11 Sammanträdestid 13:00-15:00 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Ingemar Johansson (C), ordförande

Läs mer

VA-policy. Oskarshamns kommun

VA-policy. Oskarshamns kommun VA-policy VA-policy Antagen av KF 2013-04-08, 59 Upprättad som ett samarbetsprojekt mellan samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Arbetet med planen utförs med stöd av Länsstyrelsen (LOVA). Postadress

Läs mer

Bilaga 4 DELEGATIONSBESLUT 2009-

Bilaga 4 DELEGATIONSBESLUT 2009- Handläggare: YY Sid 1(5) Namn Adress Postadress H Tillstånd till avloppsanordning med ansluten vattentoalett/ Föreläggande om att vidta skyddsåtgärder med anledning av anmälan om ändring av befintlig avloppsanordning/nyanläggning

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp

Vatten Avlopp Kretslopp Arbetsgång Allmän hantering av VAförsörjning vart föreligger behovet? VA-översikt Riktlinjer för dricksvattenoch Joakim Ekberg VA-strateg Principupplägg s arbetet startar Sep 2013 Juni 2014 Riktlinjer

Läs mer

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun.

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Del 1. Grundläggande fakta om va- verksamheten. Upprättad februari 2011 Älvsbyns Energi AB Innehåll

Läs mer

Tillstånd till avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp på fastigheten Stråtenbo 12:1

Tillstånd till avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp på fastigheten Stråtenbo 12:1 DELEGATIONSBESLUT 1 (5) Tjänsteställe Datum Ärendenr Miljöförvaltningen 2013-05-17 MNMMNM0718/13 Handläggare Chatarina Andersson 023-823 34 chatarina.andersson@falun.se Anna-Lisa Kristoffersson Stråtenbo

Läs mer

Kurth Stenberg, (S) ordförande Mats Bentzer (M), v ordförande Susanne Magnusson, (S) Peter Dahlström, (SD) Andreas Andersson, (KD), tjg ersättare

Kurth Stenberg, (S) ordförande Mats Bentzer (M), v ordförande Susanne Magnusson, (S) Peter Dahlström, (SD) Andreas Andersson, (KD), tjg ersättare 1(62) Plats och tid Sammanträdesrum, Ekelund klockan 8.30-12.30 Beslutande ledamöter Kurth Stenberg, (S) ordförande Mats Bentzer (M), v ordförande Susanne Magnusson, (S) Peter Dahlström, (SD) Andreas Andersson,

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-09-06 1 (58) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 16.40 ande Mikael Svahn (S) 1:e vice ordföranden Sven-Olov Karlsson (VF) ordförande Roger Eriksson (VF) Sten Johansson (M) Kjell Brolin (KD)

Läs mer

Remiss - Tillsyn över behov av allmänna vattentjänster i Söräng, Mörkö, Södertälje kommun

Remiss - Tillsyn över behov av allmänna vattentjänster i Söräng, Mörkö, Södertälje kommun 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-09-14 Miljönämnden Ärende 16 Remiss - Tillsyn över behov av allmänna vattentjänster i Söräng, Mörkö, Södertälje kommun Länsstyrelsens dnr: 5673-30705-2012 Dnr: 2017-2028 Sammanfattning

Läs mer

1 Del av Lerbodatorp 2:1 - Ansökan om planbesked för planläggning. 2 Del av Säbytorp 1:2 - Ansökan om planbesked för ändring av detaljplan

1 Del av Lerbodatorp 2:1 - Ansökan om planbesked för planläggning. 2 Del av Säbytorp 1:2 - Ansökan om planbesked för ändring av detaljplan MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-10 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 10 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA Val av justerare/tid för justering ÄRENDE 1 Del av Lerbodatorp

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-24 att gälla från och med 1 januari 2009. Dessa bestämmelser ersätter tidigare bestämmelser från juli 1986.

Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-24 att gälla från och med 1 januari 2009. Dessa bestämmelser ersätter tidigare bestämmelser från juli 1986. Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-24 att gälla från och med 1 januari 2009. Dessa bestämmelser ersätter tidigare bestämmelser från juli 1986. 1. För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen

Läs mer

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Översten, Kommunhuset i Höör Onsdagen den 23 april 2014 kl 13:00 14:50 Camilla Källström (M), Ordförande Pelle Skerup (M),

Läs mer

Varmt välkomna öppet hus!

Varmt välkomna öppet hus! Varmt välkomna öppet hus! Nu är förslaget till Orsas vatten- och avloppsplan färdigt! Information Möjlighet att ställa frågor! Varför Kommunal VA plan Kommunen har ett ansvar för att planera och arbeta

Läs mer

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun 22 26 Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun Dnr 2013-0176 Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Välkommen till information VA-utbyggnad Munga 2016-06-09

Välkommen till information VA-utbyggnad Munga 2016-06-09 Välkommen till information VA-utbyggnad Munga 2016-06-09 Program informationsmöte Munga: Bakgrund till beslut om VA- utbyggnation Principlösning beslutat VA-system Kostnader och regler för anslutning Projektorganisation

Läs mer

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

Svartskär/Lisselbo. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Svartskär/Lisselbo. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Svartskär/Lisselbo Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...

Läs mer

Översikt lagstiftning. Vad säger lagen om dagvatten? Förändringar på gång?

Översikt lagstiftning. Vad säger lagen om dagvatten? Förändringar på gång? Vad säger lagen om dagvatten? Förändringar på gång? Tillämpliga lagar? Rättsliga förutsättningar/möjligheter att styra dagvattenhanteringen - instrument för att lösa vissa problem - kan hindra/försvåra

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson

Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-13 Sammanträdestid 13:00-16:30 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Anders Hellström (M), ordförande Bengt Hackberg (S), vice ordförande Bo Dannegren

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Havridaån, Gnosjö kommun 2010-2011

Inventering av enskilda avlopp i Havridaån, Gnosjö kommun 2010-2011 Dnr : 2010-0368-446 akt 4 Inventering av enskilda avlopp i Havridaån, Gnosjö kommun 2010-2011 Figur 1. Karta över det område som inventerats i projektet Havridaån Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Utbyggnadsplan för vatten och avlopp 2014-2024 i Örebro kommun

Utbyggnadsplan för vatten och avlopp 2014-2024 i Örebro kommun Sam 4/2012 2014-03-12 Programnämnd Samhällsbyggnad Utbyggnadsplan för vatten och avlopp 2014-2024 i Örebro kommun Sammanfattning 2007 kom den nya lagen om allmänna vattentjänster. I och med den skärptes

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 2, Gnosjö kommun 2012

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 2, Gnosjö kommun 2012 Dnr : 2011-1300-446 akt 10 Inventering av enskilda avlopp i Storån del 2, Gnosjö kommun 2012 Figur 1. Karta över det område som inventerats i projektet Storån del 2 Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Cauite, `tkoill\ncr,, Carina Malmgren Utdragsbestyrkande

Cauite, `tkoill\ncr,, Carina Malmgren Utdragsbestyrkande LAHOLMSBUKTENS VA 2015-05-18 1(16) Plats och tid: Laholm, Svanen, Humlegangen 6, kl 13:30-16:20 ande: Ovriga de ltagande: Ola Nilsson (MP) Lena Olofsdotter (C) Imre Gulyas (S) Camilla Berthilsson (M) Michael

Läs mer

Knivsta där framtiden bor

Knivsta där framtiden bor Knivsta ingen kustkommun men mycket vatten x x VA-plan Inledning Nuläge Plan för allmänt VA Faktorer som styr Plan VA-planeringen för utbyggnad av allmänt VA Planer Plan i väntan på allmänt VA Genomförande,

Läs mer

LAV, PBL och MB - så påverkar dessa dagvattenhanteringen. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten

LAV, PBL och MB - så påverkar dessa dagvattenhanteringen. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten LAV, PBL och MB - så påverkar dessa dagvattenhanteringen Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Upplägg Tillämpliga lagar Lagarnas förhållande till varandra Miljöbalkens regler kring dagvatten Kommun/huvudmannens

Läs mer

Aktuella frågor om VA-juridik

Aktuella frågor om VA-juridik Aktuella frågor om VA-juridik Vattenstämman 2015 Sundsvall Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Aktuella frågor Statens VA-nämnd Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster Förutsättningar för särtaxa Krav

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 94 2013-12-10 Va 540/12 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 94 2013-12-10 Va 540/12 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 94 2013-12-10 Va 540/12 Stockholm SÖKANDE Ånge kommun Ombud: Tekniske chefen O S MOTPART Länsstyrelsen Västernorrland Ombud: F U SAKEN Verksamhetsområde för

Läs mer

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät www.norrtalje.se Enheten för kommunalt vatten och avlopp Innehållsförteckning Sida Därför behövs kommunalt vatten och avlopp 2 En fastighets vatten- och

Läs mer

Att ansluta till kommunalt VA. Skövde VA, sektor service

Att ansluta till kommunalt VA. Skövde VA, sektor service Att ansluta till kommunalt VA Skövde VA, sektor service Kommunalt vatten och avlopp Funderar du på vad kommunalt vatten och avlopp är? Varför du måste ansluta din fastighet när du bygger ett nytt hus innanför

Läs mer

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av Linköpings Kommunfullmäktige 2008-12-09 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om taxeföreskrifter samt taxa/prislista...3

Läs mer

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 19 april 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Kristinelund Vatten- och Avloppsutredning En lösning för framtiden

Kristinelund Vatten- och Avloppsutredning En lösning för framtiden Kristinelund Vatten- och Avloppsutredning En lösning för framtiden Vi som är här Vetlanda Energi och Teknik Mattias Ahlbert, Projektledare /VA-ingenjör Marcus Tingvall, Avdelningschef Miljö- och byggförvaltningen,

Läs mer

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Lars-Ivar Kahl (M) Malcolm Hansson (S) Hans Grahn (M) Per-Erik Lundberg (S) Anita Bäck (KD) Annica Elvefors (FP)

Läs mer

Referat av domar MÖD godtar schabloniserad beräkningsmodell som underlag för bedömning av lämplig skyddsnivå

Referat av domar MÖD godtar schabloniserad beräkningsmodell som underlag för bedömning av lämplig skyddsnivå 1/6 2017-01-27 Referat av domar MÖD godtar schabloniserad beräkningsmodell som underlag för bedömning av lämplig skyddsnivå Det har varit rätt att förbjuda utsläpp av toalettavloppsvatten från avloppsanläggning

Läs mer