FÖR LAHOLMSBUKTENS VA Box Halmstad Tfn: E-post:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2014-04-07. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se"

Transkript

1 NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA Box Halmstad Tfn: E-post: KALLELSE Sida Plats: Stationsgatan 48 A, Spaden Halmstad Sammanträdesdatum Tid: 13:00 Ordförande: Lena Olofsdotter (C) Sekreterare: Carina Malmgren

2 NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA FÖREDRAGNINGSLISTA Sida 1 Val av justerare 2 Godkännande av föredragningslista /554 Förvaltningschefen m.fl. informerar * Kommunekologen informerar Fosforåtervinning, studiebesök Demo av kartsystem Jordbruk och vattenskydd, samverkan med LRF mfl Ordföranden (C) är nominerad till Svenskt vattens styrelse /30 Ekonomirapport 2014 * /483 Utredning verksamhetsområde VA Edenberga, information /429 Va-taxa 2015 Laholms kommun, information Inga handlingar /428 Va-taxa 2015 Halmstads kommun, information Inga handlingar /433 Skadestånd för försvårad markanvändning på Harplinge 5:65 avseende beslut om vattenskyddsområde för Harplinge-Dettans vattentäkt, information /29 Anmälan om delegationsbeslut /28 Anmälningsärenden /11 Övriga frågor Ärende som berör personal 2

3 Ekonomirapport Nämnden för Laholmsbuktens VA Januari mars 2014 TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

4 Innehållsförteckning Sid nr Driftbudget och investeringsbudget totalt 3 Driftbudget specificerad 5 Investeringsbudget specificerad 6 2

5 3

6 Budget 2014 Bruttokostnader ( kkr) Material Konsult/entreprenad Löner Transporter Bränsle, energi och vatten Övrigt Kapitaltjänstkostnader

7 Driftbudget Halmstad (kkr) Bokslut Budget Utfall Återstår % Kostnader 54 Vattenprocess Spillvattenprocess Dagvattenprocess Gemensamt Kapitalkostnader S:a kostnader Intäkter Totalt netto Driftbudget Laholm (kkr) Kostnader L4 Vattenprocess L5 Spillvattenprocess L6 Dagvattenprocess L7 Gemensamt L9 Förnyelse ledning S:a kostnader Samarbetsavtal Laholm Totalt netto Kommentarer till driftbudget Drift- och underhållsarbetena fortlöper planenligt i Halmstad och Laholm. I samband med byte av elleverantör i Laholm har en tillfällig kostnadsökning inträffat i övergången mellan avtalet. Detta kommer att påverka driftbudgeten negativt. Kostnader för vattenmätarservice ligger över budget. Detta beroende på att det under årets inledning dels bytts stora mätare dels har delar av anläggningspersonalen arbetat med byte av vattenmätare under vintern. 5

8 Investeringsbudget (kkr) Budget Utfall Återstår Prognos % Halmstad 70 Gemensamt Vattenproduktion Avloppsrening Huvudledningar Distributionsledningar bostäder Distributionsledningar industri Förnyelse ledningsnät Utbyggnad dagvattenledningar S:a Laholm LP2 Vattenproduktion LP3 Avloppsrening LP4 Huvudledningar LP5 Distributionsledningar bostäder LP6 Distributionsledningar industri LP7 Förnyelse ledningsnät LP8 Utbyggnad dagvattenledningar S:a Samarbetsavtal Laholm Totalt netto Kommentarer till investeringsbudget Halmstad 70 Gemensamt Installation av solceller pågår ovanpå flotationsbyggnaden på Västra Strandens avloppsreningsverk. Solcellsanläggningen beräknas tas i drift under april månad. 72 Vattenproduktion Ombyggnation av Sennans vattenverk påbörjas under året som omfattar ny ph-justering, ny eloch styrutrustning samt installation av uv-aggregat. Installation av uv-aggregat kommer att ske på ytterligare tre vattenverk under året. 6

9 73 Avloppsrening Ny slutavvattningsutrustning installeras på Västra Strandens avloppsreningsverk. Ombyggnad av huvudpumpstation för spillvatten i Haverdal kommer ske under året. 74 Huvudledningar Ledningsförläggning mellan Kistinge och Veinge inkluderande tryckstegring i Eldsberga färdigställs. Utbyggnad av dricksvatten- och spillvattenledningar till Marbäck påbörjas under året. 75 Distributionsledningar bostäder Utbyggnad kommer ske i Getinge Brogård 1:80 m.fl. och i Gullbrandstorp. 76 Distributionsledningar industri Utbyggnad på del av Getinge Brogård 2:5 samt för HEMs elnätsanläggning på Kristineberg. 77 Förnyelse ledningsnät Områdesvis förnyelse pågår inom Kärleken. Förnyelse i Särdal, Köpmansgatan Oskarström, Kappgatan Skedalahed och Vallgatan kommer ske under året. Tryckledningar från pumpstation P3 i Picassoparken kommer att läggas om under året. 78 Dagvattenledningar Nytt dagvattenutlopp för Östra Förstaden, inkluderande resecentrum, påbörjas under året. Laholm LP2 Vattenproduktion Arbete med kompletterande borra i Hishult samt installation av reservkraft pågår. Upphandling av entreprenad för ombyggnad/nybyggnad av vattenverk i Skottorp planeras att genomföras. Etablering av ny vattentäkt, provpumpning mm i Knäred kommer ske under året under förutsättning att erforderliga överenskommelser görs. LP3 Avloppsrening Ombyggnation av Hishults avloppsreningsverk färdigställs under inledningen av året. Tillståndsprövning inför utbyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk pågår, beslut förväntas komma under året. Projektering av överföringsledning mellan Hedhuset och Ängstorp pågår. LP4 Huvudledningar Upphandling av entreprenör för utförande av dricksvatten- och spillvattenledningar mellan Veinge och Laholm avses att genomföras under året. Projektering av dricksvattenledning mellan Skottorp och Laholm sker i projektet med överföringsledning Hedhuset-Ängstorp. LP5 Distributionsledningar bostäder Mindre områden i Mellbystrand, Skummeslövsstrand och Våxtorp kan bli aktuella under året. LP6 Distributionsledningar industri Utredning inför utbyggnad av Nyby industriområde genomförs under året. LP7 Förnyelse ledningsnät Omfattar relining av spillvattenledning i Skummeslövsstrand, omläggning av dricksvattenledningar i Knäred, samt relining av tryckspillvattenledning i Mellbystrand. 7

10 LP8 Utbyggnad dagvattenledningar Utredning inför fortsatt dagvattenutbyggnad sker. Ny prioriteringsplan måste beslutas. 8

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 Kommunstyrelsen KS 255 Dnr Utredning av verksamhetsområde för kommunalt VA i Edenberga Ärendet Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen gör en utredning beträffande om ett verksamhetsområde för avloppsoch/eller dricksvatten kan inrättas inom Edenberga. Miljökontoret har under våren och sommaren 2013 inventerat de enskilda avloppen i Edenberga. Många av avloppen uppfyller inte kraven på rening enligt miljöbalken och behöver åtgärdas. Miljökontoret har uppmärksammat att det är svårt för flera av fastighetsägarna att anlägga nya enskilda avlopp eftersom det är nära till många dricksvattenbrunnar och till Edenbergaån. Edenbergaån har måttlig ekologisk status och är klassad för övergödning. Ett enskilt avlopp är en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Bästa möjliga reningsteknik för människors hälsa och miljö bedöms vara kommunalt avlopp. Beslutsunderlag Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 20 november Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar åt Laholmsbuktens VA att genomföra en utredning beträffande om ett verksamhetsområde för avloppsoch/eller dricksvatten kan inrättas inom Edenberga. Beslutsexpediering Laholmsbuktens va-nämnd Miljö- och byggnadsnämnden Ordförandes signatur: Justerandes signatur:

12 LAHOLMS KOMMUN Milj ö- och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid 10 MBN 137 Dnr 1611/13Mi Utredning av verksamhetsområde för kommunalt VA i Edenberga Ärendet Miljökontoret har under våren och sommaren2013 inventerat de enskilda avloppen i Edenberga.Många av avloppenuppfyller inte kraven på rening enligt miljöbalken och behöveråtgärdas.miljökontoret har uppmärksammatatt det är svårt för flera av fastighetsägarna att anlägga nya enskilda avlopp eftersom det är nära till mångadricksvattenbrunnaroch till Edenbergaån. I Edenbergafinns 35 bostadshus,varav tre ligger på västrasidanav väg 24 och en bygdegård.av dessaär det Il hus som har gemensamtavlopp uppdeladepå tre olika infiltrationer och en biodamm. 24 hus har egnaavlopp och ett saknartroligtvis VA. Av dessa36 fastigheterhar nio fått förbud mot utsläpp av avloppsvatten.ytterligare åtta styckenbedömssom ej godkändaoch behöveråtgärdas. 15 av fastigheternaär anslutnatill avlopp som anlagtsmellan 1987 och 1999sombedömsuppfylla kravenpå rening.miljökontoret har dock inte gjort någoninspektion för att sehur de fungerar.två fastigheter samtbygdegårdenhar avlopp som är anlagdaunder talet. Någraav fastigheternahar gemensamtdricksvatten. Alla avlopp som bedömsuppfylla kraven på rening bestårav trekammarbrunn med efterföljande rening i infiltrationsbädd. Livslängden för en infiltrationsbädd är cirka 20 år. Miljökontoret har enligt nämndensriktlinjer (MBN 30l) bedömt att infiltrationsbäddar som är anlagda efter 1987 (enligt Naturvårdsverketsallmännaråd 87:6) uppfyller miljöbalkens krav på rening. Avloppen somhamnarinom det spannetär mellan 14 och 26 år gamla.det är oklart hur hög reningskapacitetdessainfiltrationer har och mer utredningbehövs. Av de fastighetsägaresom fått beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvattentill befintlig avloppsanläggninghar enpersonfått sex månaderpå sig att ordna sitt avlopp, tre har fått ett år på sig och resterandefem har fått tre år. De olika tidernaberorpå om de ligger inom hög skyddsnivå från Edenbergaånsamt om de har direktutsläpptill ån. forts Ordförandessignatur:_cSf/J _-- _ Justerandesignatur: ---Y-f$)--7.. _

13 LAHOLMS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid Il forts Edenbergaånhar måttlig ekologiskstatusoch är klassadför övergödning. Milj ökontorethar uppmärksammatatt det är svårt för flera av fastighetsägarnaatt anlägganya enskildaavlopp eftersomdet är nära till mångadricksvattenbrunnarochtill Edenbergaån.Bedömningen är att alla nya avlopp behöveruppfylla kravenpå hög skyddsnivå för hälsoskyddoch någrabehöverävenuppfyllahög skyddsnivåför miljöskydd. Det finns avloppsreningsteknikerpå marknadensom klarar av att renaavloppsvattnetill de nivåer somkrävs men dessalösningarär mer tekniska, kräver mycket skötsel och är betydligt dyrare än andralösningar.det är oklart om alla kan lösasinaavloppenskilt. Om alla ska göra sina egna avloppslösningarblir det mångautsläppspunktersomriskeraratt påverkadricksvattneti området. En eller flera gemensammaavloppslösningarminskar antaletutsläpptill ett eller ett fåtal punkter.det kanvaraenklareatt hitta en plats till att anläggaett störreavlopp. Gemensamtdricksvattenför alla i Edenbergakan vara en annanlösning somunderlättarför anläggandetav nya enskildaavlopp. I dagslägethar någrafastigheter gemensamtdricksvatten.det är enklareatt rena avloppsvattenför attklarahög skyddsnivåför milj öskyddän för hälsoskydd. Miljö- och byggnadsnämndenkan inte ställakrav på en gemensam avloppsanläggningeller dricksvattentäktsom drivs av fastighetsägarnasjälvautanendastinformeraatt möjlighetenfinns. Kommunaltverksamhetsområdeför spillvatteninnebäratt kommunenansvararför spillvattneti Edenberga.En kommunalanläggning minskar risken för negativ påverkanav Edenbergaånoch dricksvattneti området. Kommunalt verksamhetsområdeför dricksvatteninnebäratt kommunenansvararför dricksvattnet.det innebärattriskenatt förorena de enskildadricksvattentäkternavid reningav avloppsvattenminskar. Beroendepå var dricksvattentäktenhamnarkan detkrävashög skyddsnivåför hälsoskyddför de fastighetersom ligger närmast (upptil1200 meter). forts Ordförandesignatur:,&'""""'-''---- _ Justerandesignatur:

14 LAHOLMS KOMMUN Miljö- ochbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid 12 forts Lag (2006:412)om allmännavattentjänster6 Om detmedhänsyn till skyddetför människorshälsaeller miljön behöverordnasvattenforsörjningeller avlopp i ett störresammanhangfor en viss befintlig ellerblivandebebyggelse,skakommunen: l. bestämmadet verksamhetsområdeinom vilket vattentjänsten eller vattentjänsternabehöverordnas,och 2. setill att behovetsnarast,och sålängebehovetfilllls kvar, tillgodosesi verksamhetsområdetgenomen allmänva- anläggning. Miljöbalk (1998:808)2 kapitlet 3 Alla sombedrivereller avseratt bedrivaen verksamheteller vidta en åtgärdskall utfora de skyddsåtgärder,iaktta de begränsningaroch vidta de forsiktighetsmåtti övrigt sombehövsfor att förebygga,hindraellermotverkaattverksambeteneller åtgärdenmedfor skadaeller olägenhetfor mälllliskorshälsaeller miljön. Dessaforsiktighetsmåttskavidtas såsnart det filllls skäl att anta att en verksamheteller åtgärdkan medfora skadaeller olägenhetför människorshälsaeller miljön. I Edenbergafinns 36 fastighetermedenskildaavlopp och vattentäkter. Enligt 6 i lag om allmännavattentjänsterhar kommunen ettansvaratt ordnadricks- ellerspillvatteni ett störresatnmanhang. Enligt 2 kapitlet 3 miljöbalken skadensombedriverenverksamhet motverkaatt verksamhetenmedfor skadaför människorshälsa eller miljön. Ett enskilt avlopp är en miljöfarlig verksamhetenligt miljöbalken. Bästamöjliga reningsteknikfor människorshälsaochmiljö bedöms varakommunaltavlopp. Beslutsunderlag TjänsteskrivelsenTJM Beredningsutskottetsprotokoll den6 november Miljö- och byggnadsnämndensbeslut Milj ö- och byggnadsnämndenforeslåratt kommunstyrelsengör en utredning beträffande om ett verksamhetsområdefor avloppsoch/ellerdricksvattenkan inrättasinom Edenberga. Beslutsexpediering:Kommunstyrelsen Ordforandes Justerandesignatur:

15 Laholm,,, 1 1\ J T JÄNSTESKRIVELSE DNR: Miljö- och byggnadsnämnden Utredning av verksamhetsområde för kommunalt VA i Edenberga Ärendet Miljökontoret har under våren och sommaren 2013 inventerat de enskilda avloppen i Edenberga. Många av avloppen uppfyller inte kraven på rening enligt miljöbalken och behöver åtgärdas. Miljökontoret har uppmärksammat att det är svårt får flera av fastighetsägarna att anlägga nya enskilda avlopp eftersom det är nära till många dricksvattenbrunnar och till Edenbergaån. N ulägesbeskrivning I Edenberga finns 35 bostadshus, varav 3 ligger på västra sidan 24:an, och l bygdegård. A v dessa är det 11 hus som har gemensamt avlopp uppdelade på 3 olika infiltrationer och l biodamm. 24 hus har egna avlopp och l saknar troligtvis VA. Av dessa 36 fastigheter har 9 fått fårbud mot utsläpp av avloppsvatten. Ytterligare 8 stycken bedöms som ej godkända och behöver åtgärdas. 15 av fastigheterna är anslutna till avlopp som anlagts mellan 1987 och 1999 som bedöms uppfylla kraven på rening. Miljökontoret har dock inte gjort någon inspektion får att se hur de fungerar. 2 fastigheter samt bygdegården har avlopp som är anlagda under 2000-talet. Några av fastigheterna har gemensamt dricksvatten. Alla avlopp som bedöms uppfylla kraven på rening består av trekammarbrunn med efterföljande rening i infiltrationsbädd. Livslängden får en infiltrationsbädd är cirka 20 år. Miljökontoret har enligt nämndens riktlinjer (MBN 30 l) bedömt att infiltrationsbäddar som är anlagda efter 1987 (enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6) uppfyller miljöbalkens krav på rening. Avloppen som hamnar inom det spannet är mellan 14 och 26 år gamla. Det är oklart hur hög reningskapacitet dessa infiltrationer har och mer utredning behövs. Av de fastighetsägare som fått beslut om fårbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning har en person fått 6 månader på sig att ordna sitt avlopp, 3 har fått l år på sig och resterande 5 har fått 3 år. De olika tiderna beror på om de ligger inom hög skyddsnivå från Edenbergaån samt om de har direktutsläpp till ån. Edenbergaån har måttlig ekologisk status och är klassad får övergödning. Miljökontoret har uppmärksammat att det är svårt får flera av fastighetsägarna att anlägga nya enskilda avlopp eftersom det är nära till många dricksvattenbrunnar och till Edenbergaån. Bedömningen är att alla nya avlopp behöver uppfylla kraven på hög skyddsnivå får hälsoskydd och några behöver även uppfylla hög skyddsnivå får miljöskydd.

16 2(4) Enskilda lösningar Det finns avloppsreningstekniker på marknaden som klarar av att rena avloppsvattnet till de nivåer som krävs men dessa lösningar är mer tekniska, kräver mycket skötsel och är betydligt dyrare än andra lösningar. Det är oklart om alla kan lösa sina avlopp enskilt. Om alla ska göra sina egna avloppslösningar blir det många utsläppspunkter som riskerar att påverka dricksvattnet i området. Gemensam lösning En eller flera gemensamma avloppslösningar minskar antalet utsläpp till ett eller ett fåtal punkter. Det kan vara enklare att hitta en plats till att anlägga ett större avlopp. Gemensamt dricksvatten för alla i Edenberga kan vara en lösning som underlättar får anläggandet av nya enskilda avlopp. I dagsläget har några fastigheter gemensamt dricksvatten. Det är enklare att rena avloppsvatten för att klara hög skyddsnivå för miljöskydd än får hälsoskydd. Miljö- och byggnadsnämnden kan inte ställa krav på en gemensam avloppsanläggning eller dricksvattentäkt som drivs av fastighetsägarna själva utan endast informera att möjligheten finns. Kommunalt verksamhetsområde för vatten och/eller spillvatten Kommunalt verksamhetsområde får spillvatten innebär att kommunen ansvarar får spillvattnet i Edenberga. En kommunal anläggning minskar risken för negativ påverkan av Edenbergaån och dricksvattnet i området. Kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten innebär att kommunen ansvarar för dricksvattnet. Det innebär att risken att fårorena de enskilda dricksvattentäkterna vid rening av avloppsvatten minskar. Beroende på var dricksvattentäkten hamnar kan det krävas hög skyddsnivå för hälsoskydd får de fastigheter som ligger närmast (upp till200 meter). Aktuelllagstiftning Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 6 Om det med hänsyn till skyddet får människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenfårsörjning eller avlopp i ett större sammanhang får en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen l. bestämma det verksamhetsmnråde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning. Miljöbalk (1998:808) 2 kap 3 Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de fårsiktighetsmått i övrigt som behövs för att fårebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medfår skada eller olägenhet får människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medfåra skada eller olägenhet får människors hälsa eller miljön. Motiv får beslut I Edenberga finns 36 fastigheter med enskilda avlopp och vattentäkter. Enligt 6 i lag om allmänna vattentjänster har kommunen ett ansvar att ordna dricks- eller spillvatten i ett större sammanhang. Enligt 2 kap 3 miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet motverka att verksamheten medfår skada för människors hälsa eller miljön.

17 3 (4) Ett enskilt avlopp är en miljöfarlig verksamhet enligt rniljöbalken. Bästa möjliga reningsteknik får människors hälsa och miljö bedörns vara kommunalt avlopp. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelsen TJM Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämnden fareslår kommunstyrelsen att en utredning görs beträffande om ett verksamhetsområde får avlopps- och/eller dricksvatten ska inrättas inom Edenberga. Torsten Kindt Miljöchef Nina Fransson Handläggare

18 4 (4) Karta över Edenberga......_...

19 Laholmsbuktens VA Halmstads och Laholms kommuner i samverkan Anmalningsarende Diarienummer: 2014/29 Version: 1.0 Beslutsorgan: LBVA Laholmsbuktens VA Carina Malmgren E-post: Telefon: Anmalan om delegationsbeslut Forslag till beslut Narrulden for Laholmsbuktens VA beslutar Iagga anmalningarna till handlingarna. Arende Med hansyn till Laholmsbuktens VAs delegation antnals fiiljande beslut; a) Samrad/granslcning Rir detaljplan for Getinge 4:15 och 5:26, Getinge. Forvaltningen har avgett yttrande over detaljplanen. Syftet med detaljplanen är att prova fastigheterna Getinge 4:15 for anvandningen bostader och Getinge 5:26 fiir anvandningen bostader och yard. Gallande detaljplan medger anvandningen allmant andamal, vilket ar en beteckning som anv5ndes i aldre lagstiftning for all verksamhet med kommunalt eller statligt agande.

20 Laholmsbuktens VA Halmstads och Laholms kommuner i samverkan 1(2) Anmalningsfirende Diarienummer: 2014/28 Version: 1.0 Beslutsorgan: LBVA Laholmsbuktens VA Carina Malmgren E-post: Telefon: Anmalningsarenden Forslag till beslut Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att lagga informationen till handlingarna. Arendet Foljande anmals. Laholms kommun a) Uppfoljning for ar 2013 av handlingsprogram for skydd mot olyckor. Beslut i KS 58, Kommunfullmaktige antog den 31 januari handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinara handelser. Raddningstjansten har nu sammanstallt namndernas redovisning av maluppfyllelsen i handlingsprogrammet for ar Kommunstyrelsen godkanner arsrapporten. Halmstads kommun b) Detaljplan for del av Onsjo 32:1-beslut om antagande. Beslut i KF 19, Huvudsyftet med detaljplanen ar att skapa mojlighet att bebygga omradet med blandad bostadsbebyggelse. Den blandade bebyggelsen innebar att planen mojliggor for en utveckling med enbostadshus, parhus, radhus och flerbostadshus. Detaljplanen syftar ocksa till aft mojliggora for en fcirskola inom omradet. Gang- och cykelvag mojfiggors langs med Fammarpsvagen for att genom detaljplanen skapa okade mojfigheter for dessa trafikanters rorelser inom Frosakull.

21 Forslaget innebar minskad grundvattenbildning, vilket kan Leda till att mindre vatten far tas ut ur dricksvattentakten, det vill saga minskad kvantitet. Kommunfullmaktige beslutar att godkanna behovsbedomningen av miljobedomning till detaljplan for del av Onsjo 32:1, bilaga 5. Kommunfullmaktige beslutar att anta detaljplan (/andring av detaljplan) for del av OnsjO 32:1, bilaga 1-5. Kommunfullmaktige beslutar att faststalla utokning av verksamhetsomrdde for dricksvattenforsorjning, spillvattenavledning respektive dagvattenhantering sd att dessa awn omfattar det aktuella detaljplaneomrfidet. c) Detaljplan fdr Villsharad 2:3 Bengts camping beslut om antagande. Beslut i KF 20, Syftet med detaljplanen dr att planldgga den befintliga anvandningen, camping och uthyrningsstugor, med intentionen att gynna det rorliga friluftslivet. Kommunfullmaktige beslutar att godkanna exploateringsavtal till detaljplan for Villsharad 2:3 med flera. Kommunfullmaktige beslutar att godkanna behovsbedomningen av miljobedamning till detaljplan for Villsharad 2:3 med flera. Kommunfullmaktige beslutar att anta detaljplan for Villshdrad 2:3 med flera. Kommunfullmaktige beslutar att faststalla utokning av verksamhetsomrdde for dricksvattenforsorjning och spillvattenavledning sd att dessa aven omfattar det aktuella detaljplaneomradet.

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

VA-policy. KS 2012-359

VA-policy. KS 2012-359 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 293 VA-policy. KS 2012-359 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Jens Östlund Kjell Jonsson Erik Norin

Jens Östlund Kjell Jonsson Erik Norin GÄVLE KOMMUN Norrlandet VA-försörjning Steg 3 fördjupad utredning av alternativ C och F Uppdragsnummer 1654824004 Örnsköldsvik Sweco Environment AB Sundsvall/Örnsköldsvik Jens Östlund Kjell Jonsson Erik

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA

VATTEN & AVLOPP. Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA VATTEN & AVLOPP Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- avloppsanläggning, ABVA 136 81 Haninge tel 08-606 70 00 www.haninge.se December 2008 Layout: www.tecknarn.se Foto:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 B E S L U T Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Finspångs kommun 612

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917)

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett

Läs mer

RAPPORT. Dagvatten - men hur ska vi göra då? Uppsala den 8 oktober 2012 Reviderad 2013-04-12. Jonas Christensen

RAPPORT. Dagvatten - men hur ska vi göra då? Uppsala den 8 oktober 2012 Reviderad 2013-04-12. Jonas Christensen Dagvatten - men hur ska vi göra då? när vi inte kan skriva planbestämmelser som styr dagvattenflöden. Uppsala den 8 oktober 2012 Reviderad 2013-04-12 Jonas Christensen RAPPORT... 1 1. Inledning... 2 2.

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA)

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) sid 1 (6) TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) Verksamhet Vi skall för brukare av Karlstads kommuns allmänna VA-anläggning lösa behovet av en säker och hållbar VA-försörjning

Läs mer

1. Information 2. Föreläggande om försiktighetsåtgärder förenat med vite 386/2014 vid avloppsanläggning på fastigheten Gäringstorp 2:3

1. Information 2. Föreläggande om försiktighetsåtgärder förenat med vite 386/2014 vid avloppsanläggning på fastigheten Gäringstorp 2:3 VK300S v1.0 040416, Web Ärendelista 150429 Datum 2015-04-22 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Onsdagen den 29 april 2015 kl. 17.00 Plats: Hjälmaren Kommunhuset, Vingåker Leif Skeppstedt

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist Plats Sal A, Kommunhuset, V Esplanaden 18, Växjö Tid Kl 15.00-16.00 Beslutande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Tobias Adersjö (MP) ordf Ann-Kristin Lindquist (S) Karl-Erik Rosén

Läs mer