FÖR LAHOLMSBUKTENS VA Box Halmstad Tfn: E-post:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2014-04-07. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se"

Transkript

1 NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA Box Halmstad Tfn: E-post: KALLELSE Sida Plats: Stationsgatan 48 A, Spaden Halmstad Sammanträdesdatum Tid: 13:00 Ordförande: Lena Olofsdotter (C) Sekreterare: Carina Malmgren

2 NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA FÖREDRAGNINGSLISTA Sida 1 Val av justerare 2 Godkännande av föredragningslista /554 Förvaltningschefen m.fl. informerar * Kommunekologen informerar Fosforåtervinning, studiebesök Demo av kartsystem Jordbruk och vattenskydd, samverkan med LRF mfl Ordföranden (C) är nominerad till Svenskt vattens styrelse /30 Ekonomirapport 2014 * /483 Utredning verksamhetsområde VA Edenberga, information /429 Va-taxa 2015 Laholms kommun, information Inga handlingar /428 Va-taxa 2015 Halmstads kommun, information Inga handlingar /433 Skadestånd för försvårad markanvändning på Harplinge 5:65 avseende beslut om vattenskyddsområde för Harplinge-Dettans vattentäkt, information /29 Anmälan om delegationsbeslut /28 Anmälningsärenden /11 Övriga frågor Ärende som berör personal 2

3 Ekonomirapport Nämnden för Laholmsbuktens VA Januari mars 2014 TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

4 Innehållsförteckning Sid nr Driftbudget och investeringsbudget totalt 3 Driftbudget specificerad 5 Investeringsbudget specificerad 6 2

5 3

6 Budget 2014 Bruttokostnader ( kkr) Material Konsult/entreprenad Löner Transporter Bränsle, energi och vatten Övrigt Kapitaltjänstkostnader

7 Driftbudget Halmstad (kkr) Bokslut Budget Utfall Återstår % Kostnader 54 Vattenprocess Spillvattenprocess Dagvattenprocess Gemensamt Kapitalkostnader S:a kostnader Intäkter Totalt netto Driftbudget Laholm (kkr) Kostnader L4 Vattenprocess L5 Spillvattenprocess L6 Dagvattenprocess L7 Gemensamt L9 Förnyelse ledning S:a kostnader Samarbetsavtal Laholm Totalt netto Kommentarer till driftbudget Drift- och underhållsarbetena fortlöper planenligt i Halmstad och Laholm. I samband med byte av elleverantör i Laholm har en tillfällig kostnadsökning inträffat i övergången mellan avtalet. Detta kommer att påverka driftbudgeten negativt. Kostnader för vattenmätarservice ligger över budget. Detta beroende på att det under årets inledning dels bytts stora mätare dels har delar av anläggningspersonalen arbetat med byte av vattenmätare under vintern. 5

8 Investeringsbudget (kkr) Budget Utfall Återstår Prognos % Halmstad 70 Gemensamt Vattenproduktion Avloppsrening Huvudledningar Distributionsledningar bostäder Distributionsledningar industri Förnyelse ledningsnät Utbyggnad dagvattenledningar S:a Laholm LP2 Vattenproduktion LP3 Avloppsrening LP4 Huvudledningar LP5 Distributionsledningar bostäder LP6 Distributionsledningar industri LP7 Förnyelse ledningsnät LP8 Utbyggnad dagvattenledningar S:a Samarbetsavtal Laholm Totalt netto Kommentarer till investeringsbudget Halmstad 70 Gemensamt Installation av solceller pågår ovanpå flotationsbyggnaden på Västra Strandens avloppsreningsverk. Solcellsanläggningen beräknas tas i drift under april månad. 72 Vattenproduktion Ombyggnation av Sennans vattenverk påbörjas under året som omfattar ny ph-justering, ny eloch styrutrustning samt installation av uv-aggregat. Installation av uv-aggregat kommer att ske på ytterligare tre vattenverk under året. 6

9 73 Avloppsrening Ny slutavvattningsutrustning installeras på Västra Strandens avloppsreningsverk. Ombyggnad av huvudpumpstation för spillvatten i Haverdal kommer ske under året. 74 Huvudledningar Ledningsförläggning mellan Kistinge och Veinge inkluderande tryckstegring i Eldsberga färdigställs. Utbyggnad av dricksvatten- och spillvattenledningar till Marbäck påbörjas under året. 75 Distributionsledningar bostäder Utbyggnad kommer ske i Getinge Brogård 1:80 m.fl. och i Gullbrandstorp. 76 Distributionsledningar industri Utbyggnad på del av Getinge Brogård 2:5 samt för HEMs elnätsanläggning på Kristineberg. 77 Förnyelse ledningsnät Områdesvis förnyelse pågår inom Kärleken. Förnyelse i Särdal, Köpmansgatan Oskarström, Kappgatan Skedalahed och Vallgatan kommer ske under året. Tryckledningar från pumpstation P3 i Picassoparken kommer att läggas om under året. 78 Dagvattenledningar Nytt dagvattenutlopp för Östra Förstaden, inkluderande resecentrum, påbörjas under året. Laholm LP2 Vattenproduktion Arbete med kompletterande borra i Hishult samt installation av reservkraft pågår. Upphandling av entreprenad för ombyggnad/nybyggnad av vattenverk i Skottorp planeras att genomföras. Etablering av ny vattentäkt, provpumpning mm i Knäred kommer ske under året under förutsättning att erforderliga överenskommelser görs. LP3 Avloppsrening Ombyggnation av Hishults avloppsreningsverk färdigställs under inledningen av året. Tillståndsprövning inför utbyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk pågår, beslut förväntas komma under året. Projektering av överföringsledning mellan Hedhuset och Ängstorp pågår. LP4 Huvudledningar Upphandling av entreprenör för utförande av dricksvatten- och spillvattenledningar mellan Veinge och Laholm avses att genomföras under året. Projektering av dricksvattenledning mellan Skottorp och Laholm sker i projektet med överföringsledning Hedhuset-Ängstorp. LP5 Distributionsledningar bostäder Mindre områden i Mellbystrand, Skummeslövsstrand och Våxtorp kan bli aktuella under året. LP6 Distributionsledningar industri Utredning inför utbyggnad av Nyby industriområde genomförs under året. LP7 Förnyelse ledningsnät Omfattar relining av spillvattenledning i Skummeslövsstrand, omläggning av dricksvattenledningar i Knäred, samt relining av tryckspillvattenledning i Mellbystrand. 7

10 LP8 Utbyggnad dagvattenledningar Utredning inför fortsatt dagvattenutbyggnad sker. Ny prioriteringsplan måste beslutas. 8

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 Kommunstyrelsen KS 255 Dnr Utredning av verksamhetsområde för kommunalt VA i Edenberga Ärendet Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen gör en utredning beträffande om ett verksamhetsområde för avloppsoch/eller dricksvatten kan inrättas inom Edenberga. Miljökontoret har under våren och sommaren 2013 inventerat de enskilda avloppen i Edenberga. Många av avloppen uppfyller inte kraven på rening enligt miljöbalken och behöver åtgärdas. Miljökontoret har uppmärksammat att det är svårt för flera av fastighetsägarna att anlägga nya enskilda avlopp eftersom det är nära till många dricksvattenbrunnar och till Edenbergaån. Edenbergaån har måttlig ekologisk status och är klassad för övergödning. Ett enskilt avlopp är en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Bästa möjliga reningsteknik för människors hälsa och miljö bedöms vara kommunalt avlopp. Beslutsunderlag Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 20 november Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar åt Laholmsbuktens VA att genomföra en utredning beträffande om ett verksamhetsområde för avloppsoch/eller dricksvatten kan inrättas inom Edenberga. Beslutsexpediering Laholmsbuktens va-nämnd Miljö- och byggnadsnämnden Ordförandes signatur: Justerandes signatur:

12 LAHOLMS KOMMUN Milj ö- och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid 10 MBN 137 Dnr 1611/13Mi Utredning av verksamhetsområde för kommunalt VA i Edenberga Ärendet Miljökontoret har under våren och sommaren2013 inventerat de enskilda avloppen i Edenberga.Många av avloppenuppfyller inte kraven på rening enligt miljöbalken och behöveråtgärdas.miljökontoret har uppmärksammatatt det är svårt för flera av fastighetsägarna att anlägga nya enskilda avlopp eftersom det är nära till mångadricksvattenbrunnaroch till Edenbergaån. I Edenbergafinns 35 bostadshus,varav tre ligger på västrasidanav väg 24 och en bygdegård.av dessaär det Il hus som har gemensamtavlopp uppdeladepå tre olika infiltrationer och en biodamm. 24 hus har egnaavlopp och ett saknartroligtvis VA. Av dessa36 fastigheterhar nio fått förbud mot utsläpp av avloppsvatten.ytterligare åtta styckenbedömssom ej godkändaoch behöveråtgärdas. 15 av fastigheternaär anslutnatill avlopp som anlagtsmellan 1987 och 1999sombedömsuppfylla kravenpå rening.miljökontoret har dock inte gjort någoninspektion för att sehur de fungerar.två fastigheter samtbygdegårdenhar avlopp som är anlagdaunder talet. Någraav fastigheternahar gemensamtdricksvatten. Alla avlopp som bedömsuppfylla kraven på rening bestårav trekammarbrunn med efterföljande rening i infiltrationsbädd. Livslängden för en infiltrationsbädd är cirka 20 år. Miljökontoret har enligt nämndensriktlinjer (MBN 30l) bedömt att infiltrationsbäddar som är anlagda efter 1987 (enligt Naturvårdsverketsallmännaråd 87:6) uppfyller miljöbalkens krav på rening. Avloppen somhamnarinom det spannetär mellan 14 och 26 år gamla.det är oklart hur hög reningskapacitetdessainfiltrationer har och mer utredningbehövs. Av de fastighetsägaresom fått beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvattentill befintlig avloppsanläggninghar enpersonfått sex månaderpå sig att ordna sitt avlopp, tre har fått ett år på sig och resterandefem har fått tre år. De olika tidernaberorpå om de ligger inom hög skyddsnivå från Edenbergaånsamt om de har direktutsläpptill ån. forts Ordförandessignatur:_cSf/J _-- _ Justerandesignatur: ---Y-f$)--7.. _

13 LAHOLMS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid Il forts Edenbergaånhar måttlig ekologiskstatusoch är klassadför övergödning. Milj ökontorethar uppmärksammatatt det är svårt för flera av fastighetsägarnaatt anlägganya enskildaavlopp eftersomdet är nära till mångadricksvattenbrunnarochtill Edenbergaån.Bedömningen är att alla nya avlopp behöveruppfylla kravenpå hög skyddsnivå för hälsoskyddoch någrabehöverävenuppfyllahög skyddsnivåför miljöskydd. Det finns avloppsreningsteknikerpå marknadensom klarar av att renaavloppsvattnetill de nivåer somkrävs men dessalösningarär mer tekniska, kräver mycket skötsel och är betydligt dyrare än andralösningar.det är oklart om alla kan lösasinaavloppenskilt. Om alla ska göra sina egna avloppslösningarblir det mångautsläppspunktersomriskeraratt påverkadricksvattneti området. En eller flera gemensammaavloppslösningarminskar antaletutsläpptill ett eller ett fåtal punkter.det kanvaraenklareatt hitta en plats till att anläggaett störreavlopp. Gemensamtdricksvattenför alla i Edenbergakan vara en annanlösning somunderlättarför anläggandetav nya enskildaavlopp. I dagslägethar någrafastigheter gemensamtdricksvatten.det är enklareatt rena avloppsvattenför attklarahög skyddsnivåför milj öskyddän för hälsoskydd. Miljö- och byggnadsnämndenkan inte ställakrav på en gemensam avloppsanläggningeller dricksvattentäktsom drivs av fastighetsägarnasjälvautanendastinformeraatt möjlighetenfinns. Kommunaltverksamhetsområdeför spillvatteninnebäratt kommunenansvararför spillvattneti Edenberga.En kommunalanläggning minskar risken för negativ påverkanav Edenbergaånoch dricksvattneti området. Kommunalt verksamhetsområdeför dricksvatteninnebäratt kommunenansvararför dricksvattnet.det innebärattriskenatt förorena de enskildadricksvattentäkternavid reningav avloppsvattenminskar. Beroendepå var dricksvattentäktenhamnarkan detkrävashög skyddsnivåför hälsoskyddför de fastighetersom ligger närmast (upptil1200 meter). forts Ordförandesignatur:,&'""""'-''---- _ Justerandesignatur:

14 LAHOLMS KOMMUN Miljö- ochbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid 12 forts Lag (2006:412)om allmännavattentjänster6 Om detmedhänsyn till skyddetför människorshälsaeller miljön behöverordnasvattenforsörjningeller avlopp i ett störresammanhangfor en viss befintlig ellerblivandebebyggelse,skakommunen: l. bestämmadet verksamhetsområdeinom vilket vattentjänsten eller vattentjänsternabehöverordnas,och 2. setill att behovetsnarast,och sålängebehovetfilllls kvar, tillgodosesi verksamhetsområdetgenomen allmänva- anläggning. Miljöbalk (1998:808)2 kapitlet 3 Alla sombedrivereller avseratt bedrivaen verksamheteller vidta en åtgärdskall utfora de skyddsåtgärder,iaktta de begränsningaroch vidta de forsiktighetsmåtti övrigt sombehövsfor att förebygga,hindraellermotverkaattverksambeteneller åtgärdenmedfor skadaeller olägenhetfor mälllliskorshälsaeller miljön. Dessaforsiktighetsmåttskavidtas såsnart det filllls skäl att anta att en verksamheteller åtgärdkan medfora skadaeller olägenhetför människorshälsaeller miljön. I Edenbergafinns 36 fastighetermedenskildaavlopp och vattentäkter. Enligt 6 i lag om allmännavattentjänsterhar kommunen ettansvaratt ordnadricks- ellerspillvatteni ett störresatnmanhang. Enligt 2 kapitlet 3 miljöbalken skadensombedriverenverksamhet motverkaatt verksamhetenmedfor skadaför människorshälsa eller miljön. Ett enskilt avlopp är en miljöfarlig verksamhetenligt miljöbalken. Bästamöjliga reningsteknikfor människorshälsaochmiljö bedöms varakommunaltavlopp. Beslutsunderlag TjänsteskrivelsenTJM Beredningsutskottetsprotokoll den6 november Miljö- och byggnadsnämndensbeslut Milj ö- och byggnadsnämndenforeslåratt kommunstyrelsengör en utredning beträffande om ett verksamhetsområdefor avloppsoch/ellerdricksvattenkan inrättasinom Edenberga. Beslutsexpediering:Kommunstyrelsen Ordforandes Justerandesignatur:

15 Laholm,,, 1 1\ J T JÄNSTESKRIVELSE DNR: Miljö- och byggnadsnämnden Utredning av verksamhetsområde för kommunalt VA i Edenberga Ärendet Miljökontoret har under våren och sommaren 2013 inventerat de enskilda avloppen i Edenberga. Många av avloppen uppfyller inte kraven på rening enligt miljöbalken och behöver åtgärdas. Miljökontoret har uppmärksammat att det är svårt får flera av fastighetsägarna att anlägga nya enskilda avlopp eftersom det är nära till många dricksvattenbrunnar och till Edenbergaån. N ulägesbeskrivning I Edenberga finns 35 bostadshus, varav 3 ligger på västra sidan 24:an, och l bygdegård. A v dessa är det 11 hus som har gemensamt avlopp uppdelade på 3 olika infiltrationer och l biodamm. 24 hus har egna avlopp och l saknar troligtvis VA. Av dessa 36 fastigheter har 9 fått fårbud mot utsläpp av avloppsvatten. Ytterligare 8 stycken bedöms som ej godkända och behöver åtgärdas. 15 av fastigheterna är anslutna till avlopp som anlagts mellan 1987 och 1999 som bedöms uppfylla kraven på rening. Miljökontoret har dock inte gjort någon inspektion får att se hur de fungerar. 2 fastigheter samt bygdegården har avlopp som är anlagda under 2000-talet. Några av fastigheterna har gemensamt dricksvatten. Alla avlopp som bedöms uppfylla kraven på rening består av trekammarbrunn med efterföljande rening i infiltrationsbädd. Livslängden får en infiltrationsbädd är cirka 20 år. Miljökontoret har enligt nämndens riktlinjer (MBN 30 l) bedömt att infiltrationsbäddar som är anlagda efter 1987 (enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6) uppfyller miljöbalkens krav på rening. Avloppen som hamnar inom det spannet är mellan 14 och 26 år gamla. Det är oklart hur hög reningskapacitet dessa infiltrationer har och mer utredning behövs. Av de fastighetsägare som fått beslut om fårbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning har en person fått 6 månader på sig att ordna sitt avlopp, 3 har fått l år på sig och resterande 5 har fått 3 år. De olika tiderna beror på om de ligger inom hög skyddsnivå från Edenbergaån samt om de har direktutsläpp till ån. Edenbergaån har måttlig ekologisk status och är klassad får övergödning. Miljökontoret har uppmärksammat att det är svårt får flera av fastighetsägarna att anlägga nya enskilda avlopp eftersom det är nära till många dricksvattenbrunnar och till Edenbergaån. Bedömningen är att alla nya avlopp behöver uppfylla kraven på hög skyddsnivå får hälsoskydd och några behöver även uppfylla hög skyddsnivå får miljöskydd.

16 2(4) Enskilda lösningar Det finns avloppsreningstekniker på marknaden som klarar av att rena avloppsvattnet till de nivåer som krävs men dessa lösningar är mer tekniska, kräver mycket skötsel och är betydligt dyrare än andra lösningar. Det är oklart om alla kan lösa sina avlopp enskilt. Om alla ska göra sina egna avloppslösningar blir det många utsläppspunkter som riskerar att påverka dricksvattnet i området. Gemensam lösning En eller flera gemensamma avloppslösningar minskar antalet utsläpp till ett eller ett fåtal punkter. Det kan vara enklare att hitta en plats till att anlägga ett större avlopp. Gemensamt dricksvatten för alla i Edenberga kan vara en lösning som underlättar får anläggandet av nya enskilda avlopp. I dagsläget har några fastigheter gemensamt dricksvatten. Det är enklare att rena avloppsvatten för att klara hög skyddsnivå för miljöskydd än får hälsoskydd. Miljö- och byggnadsnämnden kan inte ställa krav på en gemensam avloppsanläggning eller dricksvattentäkt som drivs av fastighetsägarna själva utan endast informera att möjligheten finns. Kommunalt verksamhetsområde för vatten och/eller spillvatten Kommunalt verksamhetsområde får spillvatten innebär att kommunen ansvarar får spillvattnet i Edenberga. En kommunal anläggning minskar risken för negativ påverkan av Edenbergaån och dricksvattnet i området. Kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten innebär att kommunen ansvarar för dricksvattnet. Det innebär att risken att fårorena de enskilda dricksvattentäkterna vid rening av avloppsvatten minskar. Beroende på var dricksvattentäkten hamnar kan det krävas hög skyddsnivå för hälsoskydd får de fastigheter som ligger närmast (upp till200 meter). Aktuelllagstiftning Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 6 Om det med hänsyn till skyddet får människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenfårsörjning eller avlopp i ett större sammanhang får en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen l. bestämma det verksamhetsmnråde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning. Miljöbalk (1998:808) 2 kap 3 Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de fårsiktighetsmått i övrigt som behövs för att fårebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medfår skada eller olägenhet får människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medfåra skada eller olägenhet får människors hälsa eller miljön. Motiv får beslut I Edenberga finns 36 fastigheter med enskilda avlopp och vattentäkter. Enligt 6 i lag om allmänna vattentjänster har kommunen ett ansvar att ordna dricks- eller spillvatten i ett större sammanhang. Enligt 2 kap 3 miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet motverka att verksamheten medfår skada för människors hälsa eller miljön.

17 3 (4) Ett enskilt avlopp är en miljöfarlig verksamhet enligt rniljöbalken. Bästa möjliga reningsteknik får människors hälsa och miljö bedörns vara kommunalt avlopp. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelsen TJM Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämnden fareslår kommunstyrelsen att en utredning görs beträffande om ett verksamhetsområde får avlopps- och/eller dricksvatten ska inrättas inom Edenberga. Torsten Kindt Miljöchef Nina Fransson Handläggare

18 4 (4) Karta över Edenberga......_...

19 Laholmsbuktens VA Halmstads och Laholms kommuner i samverkan Anmalningsarende Diarienummer: 2014/29 Version: 1.0 Beslutsorgan: LBVA Laholmsbuktens VA Carina Malmgren E-post: Telefon: Anmalan om delegationsbeslut Forslag till beslut Narrulden for Laholmsbuktens VA beslutar Iagga anmalningarna till handlingarna. Arende Med hansyn till Laholmsbuktens VAs delegation antnals fiiljande beslut; a) Samrad/granslcning Rir detaljplan for Getinge 4:15 och 5:26, Getinge. Forvaltningen har avgett yttrande over detaljplanen. Syftet med detaljplanen är att prova fastigheterna Getinge 4:15 for anvandningen bostader och Getinge 5:26 fiir anvandningen bostader och yard. Gallande detaljplan medger anvandningen allmant andamal, vilket ar en beteckning som anv5ndes i aldre lagstiftning for all verksamhet med kommunalt eller statligt agande.

20 Laholmsbuktens VA Halmstads och Laholms kommuner i samverkan 1(2) Anmalningsfirende Diarienummer: 2014/28 Version: 1.0 Beslutsorgan: LBVA Laholmsbuktens VA Carina Malmgren E-post: Telefon: Anmalningsarenden Forslag till beslut Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att lagga informationen till handlingarna. Arendet Foljande anmals. Laholms kommun a) Uppfoljning for ar 2013 av handlingsprogram for skydd mot olyckor. Beslut i KS 58, Kommunfullmaktige antog den 31 januari handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinara handelser. Raddningstjansten har nu sammanstallt namndernas redovisning av maluppfyllelsen i handlingsprogrammet for ar Kommunstyrelsen godkanner arsrapporten. Halmstads kommun b) Detaljplan for del av Onsjo 32:1-beslut om antagande. Beslut i KF 19, Huvudsyftet med detaljplanen ar att skapa mojlighet att bebygga omradet med blandad bostadsbebyggelse. Den blandade bebyggelsen innebar att planen mojliggor for en utveckling med enbostadshus, parhus, radhus och flerbostadshus. Detaljplanen syftar ocksa till aft mojliggora for en fcirskola inom omradet. Gang- och cykelvag mojfiggors langs med Fammarpsvagen for att genom detaljplanen skapa okade mojfigheter for dessa trafikanters rorelser inom Frosakull.

21 Forslaget innebar minskad grundvattenbildning, vilket kan Leda till att mindre vatten far tas ut ur dricksvattentakten, det vill saga minskad kvantitet. Kommunfullmaktige beslutar att godkanna behovsbedomningen av miljobedomning till detaljplan for del av Onsjo 32:1, bilaga 5. Kommunfullmaktige beslutar att anta detaljplan (/andring av detaljplan) for del av OnsjO 32:1, bilaga 1-5. Kommunfullmaktige beslutar att faststalla utokning av verksamhetsomrdde for dricksvattenforsorjning, spillvattenavledning respektive dagvattenhantering sd att dessa awn omfattar det aktuella detaljplaneomrfidet. c) Detaljplan fdr Villsharad 2:3 Bengts camping beslut om antagande. Beslut i KF 20, Syftet med detaljplanen dr att planldgga den befintliga anvandningen, camping och uthyrningsstugor, med intentionen att gynna det rorliga friluftslivet. Kommunfullmaktige beslutar att godkanna exploateringsavtal till detaljplan for Villsharad 2:3 med flera. Kommunfullmaktige beslutar att godkanna behovsbedomningen av miljobedamning till detaljplan for Villsharad 2:3 med flera. Kommunfullmaktige beslutar att anta detaljplan for Villshdrad 2:3 med flera. Kommunfullmaktige beslutar att faststalla utokning av verksamhetsomrdde for dricksvattenforsorjning och spillvattenavledning sd att dessa aven omfattar det aktuella detaljplaneomradet.

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun 1(7) Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun Antagen av Miljönämnden 2010-10-12 74 2(7) Bakgrund Naturvårdsverkets allmänna råd från 2006 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten lägger betoningen

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp Miljö- och hälsoskyddskontoret informerar Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp www.sigtuna.se Ny anläggning kräver tillstånd! Utsläpp av avloppsvatten i mark, grundvatten eller vattenområde

Läs mer

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät www.norrtalje.se Enheten för kommunalt vatten och avlopp Innehållsförteckning Sida Därför behövs kommunalt vatten och avlopp 2 En fastighets vatten- och

Läs mer

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se Information om inventering av Enskilda avlopp Förste miljöinspektör Eva Bayard 012-70 27 eva.bayard@essunga.se Enskilda avlopp Det finns ca 1 700 enskilda avlopp i kommunen, där de flesta är gamla anläggningar

Läs mer

Ett av Europas bästa vatten.

Ett av Europas bästa vatten. Ett av Europas bästa vatten. Dagordning informationsmöten - 2 timmar 1. Bakgrund Sven-Åke + Kaj 2. Rening? Och nya riktlinjer och lagar Micael 3. Utredningsläget Kaj + Micael 4. Frågor Närvarande: Sven-Åke

Läs mer

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-31 INNEHÅLL BAKGRUND... 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR... 3 MÅL... 4 STUDERADE OMRÅDEN... 4 RECIPIENTER... 5 VERKSAMHETSOMRÅDE...

Läs mer

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun 2007-08-30 Antagen av Miljö- och Byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun 2008-09-24 Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Teknik- och fastighetsnämnden sammanträder onsdag den 28 augusti 2013

Teknik- och fastighetsnämnden sammanträder onsdag den 28 augusti 2013 sid 1 (6) Sekreterare Heléne Föhr, 054-540 68 64 helene.fohr@karlstad.se Teknik- och fastighetsnämnden sammanträder onsdag den 28 augusti 2013 Norssalen, kl. 09.00 Tid och plats för gruppmöten Majoriteten:

Läs mer

Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden

Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden Birger Wallsten, Mälarenergi AB, Västerås Svante Larsson, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen,

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning

Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning Om du vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra din befintliga avloppsanordning ska du ta kontakt med

Läs mer

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007 allmänna bestämmelser för brukande AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 2007 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 1.2

Laholms kommuns författningssamling 1.2 Laholms kommuns författningssamling 1.2 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Laholms kommun; meddelade av kommunfullmäktige den 29 april 2004, 62 1. Med stöd av 9 kap. 7-8

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Del av Gällivare 1:15 Vassaraträsk Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P00/91, laga kraft den 22 september 1998, ändrad akt 25-P03-133, laga kraft den

Läs mer

Thomas Andersson. Camilla Källström. Gunnar Bergquist. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Thomas Andersson. Camilla Källström. Gunnar Bergquist. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2015-05-26 1 (18) Plats och tid ande Mötet inleds på Karlsviks vattenverk med visning av verket och förevisning av GIS-utrustning och arbetsmetoder. Fortsättning i Kommunhuset i Höör Tisdagen den 26 maj

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Byggarbetsplats Norrlandet

Byggarbetsplats Norrlandet Byggarbetsplats Norrlandet Välkommen Informationsmöte för fastighetsägare i Utvalnäs och Harkskär Ta lite fika innan du sätter dig! Kontaktpersoner Gästrike Vatten Stefan Hedström, Projektledare VA Jessica

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

6 KS.2014.165 Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Gröne mosse, Gislaved

6 KS.2014.165 Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Gröne mosse, Gislaved K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 26 februari 2015, klockan 18:30 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande

Läs mer

Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss

Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 16 (24) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-03-27 Kf 22 Ks 19 Au 35 Ks/2013-0017 Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss Förslag till beslut

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden.

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. Kustnära avlopp Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. I Mönsterås kommun finns ca 1000 enskilda avloppsanläggningar.

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ antagen av kommunfullmäktige 1984-02-23, 60, ändring i kommunfullmäktige 1990-10-25, 202, 2004-06-17, 84 och den 16 juni 2005, 95 Med stöd

Läs mer

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten 2009-04-03 Tillsynssamverkan i Halland MILJÖ Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten Bilaga 3 Kommun Laholm Halmstad Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Riktlinjer/policy Nej - på grund av

Läs mer

Aktuella frågor om VA-juridik

Aktuella frågor om VA-juridik Aktuella frågor om VA-juridik Vattenstämman 2015 Sundsvall Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Aktuella frågor Statens VA-nämnd Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster Förutsättningar för särtaxa Krav

Läs mer

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012 Marks kommun Sjödal Stora Öresjön Västra Götalands län Förstudie VA och Gatuutredning december 2010 Rev juli 2012 december 2010, rev 2012 07 05 1 Förstudie, VA och Gatuutredning Sjödal, Stora Öresjön,

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2012

Avloppsinventering i Haninge kommun 2012 Avloppsinventering i Haninge kommun 2012 Farida Khudur Sammanfattning Enskilda avlopp med dålig reningskapacitet kan vara en risk för människors hälsa om bakterier når grundvattnet. De avlopp som har en

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun

Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun Sid 1(5) Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND 2 2 VERKSAMHETSOMRÅDE 2 3 TEKNISK LÖSNING 3 4 TIDPLAN/ETAPPINDELNING 3 5 ANSLUTNING

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande. Yttrande över Samråd om vattenförvaltning (537-5058-14) Förslag till förvaltningspian. Tidplan för åtgärder

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande. Yttrande över Samråd om vattenförvaltning (537-5058-14) Förslag till förvaltningspian. Tidplan för åtgärder Diarienummer: 14KS/0483 Datum: 2015-02-11 Lars Fladvad, utvecklingschef vattenmyndigheten.vastrnanland@ lans styrelsen.se över Samråd om vattenförvaltning 537-5058-14) Värmdö kommun har beretts tillfälle

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Tekniska nämnden, VA. Nettokostnader 1931-649 -1 291 Budget 500 500. Verksamhet. Ekonomi. Bokslut Bokslut Bokslut

Tekniska nämnden, VA. Nettokostnader 1931-649 -1 291 Budget 500 500. Verksamhet. Ekonomi. Bokslut Bokslut Bokslut Tekniska nämnden, VA Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Exempel på dokumentation av VA-ledningar. Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 1 (10) 2005-06-13 31. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Inledande bestämmelser 1 Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2014-01-09. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se

FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2014-01-09. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se Nämnden för Laholmsbuktens VA handlingar 20 januari 2014 NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se KALLELSE 2014-01-09 Sida Plats:

Läs mer

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016.

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-08 Kommunstyrelsen Hans Tjulin VA-Ingenjör Telefon 08 555 014 75 hans.tjulin@nykvarn.se samt utökning av verksamhetsområde VA KS/2015:279 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Nämnden för Laholmsbuktens VA

Verksamhetsberättelse 2013. Nämnden för Laholmsbuktens VA Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för Laholmsbuktens VA Förord Teknik- och fritidsförvaltningen ansvarar på uppdrag av nämnden för Laholmsbuktens VA för va-verksamheten inom Halmstads och Laholms kommuner.

Läs mer

E n s k i l t a v l o p p

E n s k i l t a v l o p p Enskilt avlopp Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena. Om du

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 12.30 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf. Tore Andersson (-) Bength Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C) Berne Klysing (FP)

Läs mer

VA-chefsträff 2015-04-28 Bjärsjölagård

VA-chefsträff 2015-04-28 Bjärsjölagård VA-chefsträff 2015-04-28 Bjärsjölagård =? Höör: 15 500 Hörby: 14 900 Hörby Höör Sysselsatt personal 11,3 11,9 Kostnad personal och administration 6 545 000 kr 6 902 000 kr Reningsverk 6 4 Vattenverk 6

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09 Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Plats och tid Runnabönning, Rydals museum, Rydal, kl. 8.30-12.30 Beslutande s Berndt Ekholm v Eivor Hellman Max m Göte Nilsson c Ragnar Nilsson mp Kristina Hasselblad s Samir

Läs mer

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband Vatten Marie Svensson VA-projektör Anna Holmstén Utredningschef Kjell Ekman Distributionschef Sandviken Energi Vatten AB Välkomna! Bakgrund Kort presentation av projektet Tidplan Verksamhetsområde eller

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03 ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i BERGS KOMMUN gällande från 2009-03-03 BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

Kommunalt verksamhetsområde

Kommunalt verksamhetsområde Vänerkustprojektet Kommunalt verksamhetsområde Ett kommunalt verksamhetsområde beslutas av kommunfullmäktige. Alla fastigheter inom ett verksamhetsområde är skyldiga att betala anslutningsavgiften. Från

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson KD Henry Piirainen S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Bo Petersson (S) 94-96

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2011-05-11 Sammanträdestid 13.30-16.30 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-06-05 KSU 126 KS 2012/0264 Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan Beslut 1.

Läs mer

PROJEKT. Inventering av enskilda avloppsanläggningar. Perstorp, Karlsborgs kommun 2014-10-22

PROJEKT. Inventering av enskilda avloppsanläggningar. Perstorp, Karlsborgs kommun 2014-10-22 PROJEKT Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Perstorp, Karlsborgs kommun 2014-10-22 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se

Läs mer

2005-01-12 1 (4) BILAGA 15

2005-01-12 1 (4) BILAGA 15 PM 2005-01-12 1 (4) UDDEVALLA KOMMUN Miljö och Stadsbyggnad Handläggare/telefon Jan Engström/0522-69 73 16 BILAGA 15 Miljö och Stadsbyggnads PM angående områden mellan Ljungskile och Uddevalla med VA-problem.

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

VA-strategi. Gävle kommun

VA-strategi. Gävle kommun VA-strategi Gävle kommun Innehåll 1 Inledning 3 2 Kommunala styrdokument som berör VA-området 4 3 Målbild 4 4 VA-strategi 5 5 Delstrategier 6 5.1 Hållbar utbyggnad av kommunal VA-försörjning 6 5.2 Robust

Läs mer

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden Datum 2011-03-25 Strategi för vatten och avlopp på landsbygden Utredare Måns Troedsson VA-ingenjör NSVA mans.troedsson@nsva.se Beställare Bengt-Olle Andersson Samhällsbyggnadschef Åstorps kommun Innehåll

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 Broschyrens innehåll: Varför ska jag rena mitt

Läs mer

STOPP Små avlopp. STOPP Lantbruk

STOPP Små avlopp. STOPP Lantbruk MILJÖ- FOKUS STOPP Små avlopp Rebecca Enroth miljöinspektör STOPP Lantbruk SANT Översvämningskartering STOPP Små avlopp www.viss.lansstyrelsen.se Större avlopp Lantbruk Vattenkvaliteten ska klara gränserna

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommuns föreskrifter om lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa för Upplands Väsby kommun; beslutade den 22 maj 2006

Läs mer

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Tag kontakt med de grannar som berörs av krav på en ny avloppsanläggning för att ta reda på vilka som är intresserade av att undersöka vad en gemensam avloppsanläggning

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön KFS 032 revision 01 REGLEMENTE ANTAGEN: 2011-08-29 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-09-01 ERSÄTTER: 342/2001,

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter.

Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter. 1 (5) Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Du medger

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Antagen av kommunfullmäktige 18 augusti 2003 Gäller fr.o.m. 1 januari 2004 Gotlands kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors

Läs mer

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖENHETEN. Sammanställning från inventering av enskilda avloppsanläggningar i Salems Kommun 2006-2008

BYGG- OCH MILJÖENHETEN. Sammanställning från inventering av enskilda avloppsanläggningar i Salems Kommun 2006-2008 BYGG- OCH MILJÖENHETEN Sammanställning från inventering av enskilda avloppsanläggningar i Salems Kommun 2006-2008 Rapport nr 1 År 2008 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 BAKGRUND... 2 VAD ÄR EN ENSKILD

Läs mer

Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare

Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 3 (14) 2014-12-18 Kf 28 Ks 111 Au 153 Ks/2013-0470 Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare Kommunstyrelsen föreslå besluta att motionen

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Dnr KS-2014-57 Dpl 25 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-03-26 Elin Mlakar, 054-540 10 35 elin.mlakar@karlstad.se Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning

Läs mer