RAPPORT OCH UTVÄRDERING Skandinaviska museiförbundets konferens i Stockholm augusti 2013 Tema: Att skapa liv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT OCH UTVÄRDERING Skandinaviska museiförbundets konferens i Stockholm 28-30 augusti 2013 Tema: Att skapa liv"

Transkript

1 24 oktober 2013 RAPPORT OCH UTVÄRDERING Skandinaviska museiförbundets konferens i Stockholm augusti 2013 Tema: Att skapa liv 2013 års konferens arrangerades av den svenska sektionen och hölls på ett antal museer i Stockholm. Till programmet lades även en exkursion till Birka som tillval. Inför konferensen var 41 deltagare anmälda från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Färöarna. Mot slutet av konferensen delades en utvärdering ut där deltagarna ombads lämna sina åsikter om hur de praktiska detaljerna fungerat samt hur de upplevt föredragen. De olika programpunkterna skulle bedömas efter sin relevans i förhållande till mötets tema, på en skala från Mycket relevant till Dåligt. Till varje del av utvärderingen fanns möjlighet att i skrift utveckla sitt svar med kommentarer. På sista sidan gavs utrymme för allmänna övriga kommentarer. Denna rapport är en sammanfattning av konferensen i ord och bild. Responsen som lämnats i de 23 utvärderingarna som kom in är invävd i rapporten. Onsdagen 28 augusti Konferensen inleddes på Stockholms Medeltidsmuseum. Under förmiddagen fick deltagarna registrera sig i museets reception där de mottog en namnbricka och konferensmaterial. De flesta deltagare anlände just innan då kaffe och smörgås serverades. Den svenska sektionens ordförande, Klas Helmerson, hälsade välkommen och gick igenom programmet. Därefter välkomnade han inledningstalaren Gunnar Wetterberg upp på scenen. Wetterberg, som till professionen är historiker och samhällspolitisk chef på SACO, höll ett underhållande föredrag om hur de nordiska länderna skulle dra nytta av att slå sig samman och hur detta historiskt inte varit möjligt på grund av stormakter så som Hansan. Numera finns det inga stormakter som egentligen skulle bry sig särskilt mycket, så varför inte gå samman? Norden skulle då vara starkt nog att påverka andra länder vad gäller fri handel och tvingande åtgärder för miljön. Wetterberg lockade publiken till många skratt och belönades med varma applåder. I utvärderingen var de svarande enbart positiva, med kommentarer så som: väldigt underhållande, en sprudlande föredragshållare och superbt föredrag.

2 Gunnar Wetterberg Museimötet bestod av två sessioner med föredrag, ett föredrag från vardera deltagande land. Första sessionen inleddes med Annina Ylikoskis Att levandegöra det förflutna tidsresan som engagerande och upplivande faktor för museer. Ylikoski är utbildad historielärare och museipedagog och arbetar för Barnkulturnätverket i Österbotten (BARK), Finland. Genom de tidsresor hon anordnar för olika grupper tar hon historien till nutiden, försöker visa på kopplingarna mellan igår och idag, och på så sätt göra historien relevant. I sitt föredrag beskrev Ylikoski hur olika typer av tidsresor kan gå till med kläder, rollkort och förflyttning (nedräkning). Hon har även skrivit metodhandböcker för denna typ av pedagogik, bland annat Att resa över tid och rum som finns tillgänglig på internet. (http://www.taikalamppu.fi/images/taikalamppu/menetelmaoppaat/menetelmaoppaat_tammikuu201 2/bark_metodhandbok.pdf) Efter föredraget lämnades utrymme för publiken att ställa frågor, vilket de gärna gjorde. Annina Ylikoski berättade att BARK nu bedriver ett samarbete med Kalmar läns museum, att metoden med tidsresor används på fler orter runt om i Finland, och att hon pratar både svenska och finska i sitt jobb beroende på vilket språk som används i just den kommun hon då besöker. Till tidsresorna används ett antal frivilliga statister (som syntes på de bilder Ylikoski visade), vilket gav upphov till en fråga angående de frivilligas ålder; hur ska man rekrytera yngre? Detta hade inte Ylikoski något rakt svar på, utan konstaterade att det är ett problem eftersom den här typen av aktivitet sker på dagen när de flesta yngre är upptagna med sina betalda arbeten.

3 Annina Ylikoski I utvärderingen placerades de flesta markeringarna på mycket relevant och relevant, en markering på tillfredsställande, och kommentarerna löd: Hon var fantastisk, bra presentation och medryckande, inspirerande. Näst på tur var Oscar Nilsson som under rubriken Att återskapa ett ansikte höll ett föredrag om hur han som konstnär och modellmakare kan ge historien ett ansikte, genom att helt enkelt rekonstruera ett. Nilsson berättade först om Bockstensmannen som i sitt befintliga skick väcker främst rädsla hos barn, men när de sedan får möta det rekonstruerade ansiktet och se att detta skelett en gång var en vanlig människa så får de ett känslomässigt engagemang och intresse. Mer utförligt redogjorde Nilsson för den rekonstruktion han gjort av Birger jarls ansikte. Med hjälp av bilder visade Nilsson hur han går tillväga när han ska räkna ut vävnadsdjup och sedan skulptera en så sanningsenlig modell som möjligt, utifrån det kranium han arbetar med.

4 Röntgning av kranium Oscar Nilsson När det blev dags för publiken att ställa frågor var den första kommentaren att detta var bland det mest fascinerande och intressanta jag hört. Frågorna rörde hur lång tid det tar att rekonstruera ett ansikte och huruvida han arbetar i något internationellt team. Tidsåtgången för ett arbete, från kranium till färdig rekonstruktion, beräknade Nilsson till sex eller sju veckor. Något internationellt team av rekonstruktörer finns inte, däremot är hans arbete mycket beroende av de experter (exempelvis osteologer) han tar hjälp av. Av svaren i utvärderingen kan man utläsa att de flesta ansåg att detta föredrag var mycket relevant. Flera kommenterade att det var ett väldigt intressant ämne, dock menade en svarande att Nilsson inte var en särskilt bra talare. Första dagens föredragssession avslutades med Jógvan Ravnsfjall från Färöarna. Rubriken löd Folkhögskolorna i Norden ett öppet fönster och livsgivande erbjudande inom de Nordiska länderna och föredraget var en historik över folkhögskolornas födelse och utveckling i de nordiska länderna. Ravnsfjall berättade om idéerna som dessa skolor grundades på och idéernas ursprungsfäder Nikolaj Frederik Severin Grundtvig ( ) och Christen Mikkelsen Kold ( ). Den första folkhögskolan upprättades i Danmark och därefter började de andra nordiska länderna upprätta skolor från de danska idéerna, men med sin egen prägel.

5 Jógvan Ravnsfjall Ravnsfjalls föredrag följdes inte av någon frågestund, mest troligt på grund av tidsbrist. De svar som kom in på utvärderingen var överlag positiva till föredraget med kommenarer så som: Intressant översikt över ett spännande ämne, viktig bakgrund till vissa kulturella skillnader mellan länderna. De mindre positiva menade på att det inte varit helt relevant på grund av en inte särskilt tydlig koppling till konferensens tema. Efter en timmes paus, där deltagarna gavs tid att checka in på sina hotell, återträffades de som ville på Medeltidsmuseet där antikvarie Lin Annerbäck mötte upp. Först visade hon modellen över det medeltida Stockholm som finns på museet för att sedan leda gruppen runt i Gamla stan och visa hur staden sett ut, allt från bastuklubbarnas kvarter till Svartbrödraklostrets källare. Källaren är en filial till Medeltidsmuseet och antas ha fungerat som ett härbärge för de pilgrimer som sökte sig till svartbrödernas klosterkyrka. Lin Annerbäck guidar i Gamla stan

6 Svartbrödraklostrets källare De som deltog i stadsvandringen och lämnade in en utvärdering av den var väldigt nöjda med såväl guiden som de intressanta platser de sett och historier de hört. Det enda negativa som kom fram var att det på grund av bullrig miljö varit svårt att höra vad Annerbäck sa. Konferensens första dag avslutades med en buffémiddag på Medeltidsmuseet, där det bjöds på spännande mat (enligt en deltagare). Middag på Medeltidsmuseet Torsdag 29 augusti Andra dagen stod Historiska museet för lokalerna på förmiddagen och första talare var Leila V. Raustøl från Randsfjordmuseene i Norge, med sitt föredrag Skapa møteplass og aktivere museets potensiale: Er integrert markedskommunikasjon en mulighet? Raustøl är utbildad civilekonom och har arbetat på PR-byråer, men är numera chef för Randsfjordmuseene AS. Föredraget inleddes med ett antal öppna frågor till åhörarna om museet som mötesplats; för vem är det en mötesplats? Var? Varför? Raustøl menade att mötesplatsen är i och utanför museet, överallt där folk möts. Hon förklarade paradigmskiftet som inneburit att museerna gått från konservering till kommersialisering, från att vårda och bevara till att bruka. Om

7 uppdraget ser annorlunda ut, numera mer businessorienterat, krävs också ett annat tänk. Museerna måste, för att locka publik, tänka på hela organisationen och anpassa den efter målgruppen istället för att utgå från sig själva och sina produkter. Återkommande besökare bekräftar museet och vad det är. Raustøl förordade marknadskommunikation som utgår från brukaren och varumärket. Kort sagt bör museerna flytta fokus från vi till dem museet önskar ska bruka museet. Leila V. Raustøl Det märktes i rummet att föredraget kunnat skapa en spännande diskussion, men på grund av tidsbrist blev det ingen sådan och heller inte möjlighet för frågor från publiken. I utvärderingen kan också en blandad giv av omdömen utläsas. De flesta var positiva och ansåg att föredraget varit relevant eller mycket relevant. Raustøls entusiasm och förmåga att inspirera rosades, men samtidigt konstaterade en svarande att detta var alls inget nytt och en annan att hon kunde ha gjort det lite kortare. At skabe en åbning till livet, ett föredrag av och med Henning Lindberg, fick avsluta den andra sessionen. Lindberg berättade om den verksamhet som han och hans kollegor bedriver på Den gamle by, ett friluftsmuseum bestående av en stadsmiljö med 75 historiska hus i Århus. Grundläggande tankar i verksamheten är att Den gamle by ska vara ett levande museum och att historien ska ut till alla. Istället för att vara om något ska museet vara för någon. Museet arbetar mycket med så kallade svåra grupper, så som invandrare, handikappade och demenssjuka. Föredraget fokuserade på arbetet med de dementa, hur detta inletts som ett projekt och sedan utvecklats till en del av den fasta verksamheten med ett eget hus, Sønderbrogade (2012). Förutom en genomgång av teori, praxis och utveckling bjöd Lindberg på varma berättelser om människor som i Sønderbrogade fått kontakt med det liv de en gång haft. Av utvärderingen att döma var det sista föredraget också det mest hyllade. Kommentarerna var odelat positiva: Suveränt!, Otroligt spännande, nytänkande och mänskligt. Ömsesidig glädje., Öppnade nya vyer, Fantastisk, och så vidare.

8 Henning Lindberg Efter lunch på Historiska museet fick deltagarna på egen hand förflytta sig till Museiparken. Innan sektionernas och förbundets årsmöte skulle börja fanns tid för konferensdeltagarna att besöka parkens olika museer; Etnografiska museet, Polismuseet, Riksidrottsmuseet, Sjöhistoriska museet och Tekniska museet. Sektionernas årsmöten hölls på Etnografiska museet. När sedan förbundets årsmöte startade rapporterade varje lands ordförande vad som dryftats på sektionens möte. Gemensamt för i princip alla sektioner (förutom Färöarna där alla museianställda automatiskt är medlemmar i Skandinaviska museiförbundet) var ett sjunkande medlemsantal och en redogörelse för åtgärder och värvning. Danmarks sektion berättade även att de planerar en jubileumsskrift inför mötet i Köpenhamn 2015.

9 Frågan om Skandinaviska museiförbundets framtid var närvarande redan under årsmötet och på grund av denna frågas aktualitet hade en längre tid avsatts i programmet för att diskutera förbundets vara eller icke vara. Mötets ordförande, Klas Helmerson, delade in deltagarna i sju grupper som fick i uppdrag att diskutera huruvida förbundet bör utveckla (i så fall; hur?) eller avveckla, samt vilken vision och mission förbundet bör ha. Efter 30 minuter återsamlades alla i hörsalen och en representant för varje grupp fick redogöra för vad de kommit fram till. Klas Helmerson skrev ned kommentarerna på ett blädderblock. Grupp 1: SMF är en viktig mötesplats. Ska inte vara en institutionell förening, då tappar vi seniorerna. Allt går upp och ner, just nu ner. Vi vill inte stänga ner, det är svårt att starta upp igen. Vi måste se till att bli länkade till på alla museologiska hemsidor och när vi ses på 100-års jubileet i Köpenhamn borde vi byta namn till Nordiska museiförbundet. Grupp 2: Viktigt förbund. Vi måste intensifiera arbetet fram till 2015 och värva nya medlemmar. Förbundet ska inte vara institutionellt, personligt medlemskap bra. Medlemskort. Rädsla för att bli betraktade som pensionärsförening. Grupp 3: Fortsatt personförening. Namnändring, det är ett Nordiskt förbund. Gränsöverskridande; länder och generationer. Facebook-sida och lista, alltså göra föreningen synlig via andra medier. Föredragsmanus och powerpoints borde läggas upp på hemsidan. Grupp 4: Jubileumsskrift till Fokus på långtidsplaner. 2-årsplanering, 3 år är för långt. Grupp 5 och 7: Stor konkurrens. Fördel att man kan vara kvar som pensionär. Medlemsomröstning före nedläggning. Grupp 6: Utveckla! Hålla fast vid det nordiska samarbetet. Språkgemenskapen. Tvärfacklighet. På universiteten kan vi rekrytera unga medlemmar. Bra med ett mindre antal deltagare, stora konferenser med tusentals deltagare gör det svårt att tala med alla, man håller sig till det man redan känner smått är gott. Låt en kommunikatör titta på vår värvningsbroschyr. Nordiskt istället för Skandinaviskt. Eniga om att det är bra med personligt medlemskap. Efter denna genomgång av gruppernas tankar och förslag släpptes ordet fritt och det som diskuterades mest var namnet, vad som kan vinnas på ett byta samt rena namnförslag, exempelvis; namnet borde fokusera mer på vad föreningen gör och vill istället för fokus på musei, Nordiskt museiforum, fördelen med namnbyte blir en nystart där det kan förtydligas vad föreningen vill göra. Det blev bestämt att sektionerna ska fundera på olika namnförslag till dess att de möts igen Under diskussionen kom även frågan om medlemskort upp, att ett sådant skulle skapa en vikänsla. Något beslut om detta togs dock inte.

10 I utvärderingen placerade majoriteten sina markeringar på mycket relevant när de skulle bedöma diskussionerna om förbundets framtid. Så här löd de kommentarer som lämnades: Bra att vi utvecklar, Är ny, kan inte säga så mycket om detta, Det var en outtalad omröstning om nedläggning, men efter diskussionen blev konklusionen att vi fortsätter arbetet med att utveckla SMF, Lite oorganiserat, Och inspirerande!, Hurra för museimannaförbundets framtid. Nytt namn!, Hoppfullt och konstruktivt om framtiden, Finalen eller starten på det nya kommer i Danmark Efter en halvtimmes paus samlades alla igen på Sjöhistoriska museet för en trerätters middag och avslutningsanföranden. Fredag 30 augusti, Exkursionsdag till Birka På fredagsmorgonen samlades de som valt att delta i exkursionen vid Stadshusbron för att kliva ombord på MS Victoria. Båten gick ut i Mälaren till ön Birka, Sveriges första stad. På ön mötte Sjöhistoriska museets marinarkeolog Nina Eklöf upp och berättade om utgrävningarna av Birkas hamn. På stranden och i vattnet strax utanför ön har museet sedan 2011 arbetat för att få svar på hur hamnen och de båtar som anlade där såg ut. (Mer om projektet:

11 Efter genomgången av de marinarkeologiska undersökningarna tog Birka Vikingastadens guide Andreas Forsgren vid och visade deltagarna runt på ön samtidigt som han berättade om livet i staden på vikingatiden. När guidningen var över gavs tid för att på egen hand besöka öns museum och de rekonstruerade vikingahus som byggts upp. Lunch serverades på restaurang Särimner innan båten gick hemåt igen.

12 I utvärderingen fick de svarande markera på en skala från Mycket intressant till Ointressant hur de upplevt utflykten till Birka. Alla svarande ansåg att exkursionen varit Mycket intressant eller Intressant. De kommentarer som lämnades handlade främst om att guidningen varit väldigt bra, men en la in en reservation om att det märktes att han inte var van att guida fackfolk. En kommentar löd: Mycket bra guide, mer tid behövdes. Besöket på Birka var kort och intensivt, kanske hade det varit bra med en timme extra för att kunna utforska museets utställning mera noggrant. Organisation och övriga kommentarer I utvärderingen ställdes frågan om hur informationen kring de praktiska detaljerna (anmälan, betalning, registrering, tider, lokaler) fungerat, på en skala från Mycket bra till Dåligt. Detta var den fråga i enkäten som hade mest spridning på svaren. De allra flesta markerade Bra, men det fanns även markeringar på Tillfredsställande och Mindre bra. Av kommentarerna att döma var det önskvärt med en utförligare deltagarlista (arbetsplats samt adress), bättre information om schema- och prisändringar, bättre information till personer som inte tidigare varit medlemmar i förbundet samt sen information från norska sektionen. Under rubriken Övriga kommentarer skrev en svarande att avstånden mellan centrum och konferenslokaler varit långa för de som gick, det kunde varit bra med gemensam transport för att spara på ben och tid. I övrigt var de avslutande kommentarerna positiva och de flesta tog tillfället i akt att tacka för en händelserik konferens med bra program. Det kan sägas att överlag var det, utifrån svaren i utvärderingen, en nöjd grupp deltagare som lämnade Stockholms konferens. Alla programpunkter fick främst positiv respons och de delar som fungerat mindre bra, så som information, har inte varit allt för störande inslag. Rapporten har skrivits av museistuderanden Anna Nilsson, Umeå, på uppdrag av Skandinaviska museiförbundets svenska sektion.

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

Skolverksamhet. Skolverksamheten 2015. Skolverksamheten erbjuder: Miniviking Vikingadag Vikingakämpen Arkeologen

Skolverksamhet. Skolverksamheten 2015. Skolverksamheten erbjuder: Miniviking Vikingadag Vikingakämpen Arkeologen Skolverksamhet Fotevikens Museum med Vikingastaden har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar. Platsen erbjuder spännande möjligheter i undervisningen. Välkommen att boka ett möte med vikingatiden!

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Totalt var 54 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra 10 gäster inräknade i summan, så 44 medlemmar deltog. Svarsfrekvensen var den sämsta

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

Referat från Varvsforum Karlskrona & Sölvesborg, 10-11 maj 2014

Referat från Varvsforum Karlskrona & Sölvesborg, 10-11 maj 2014 Referat från Varvsforum Karlskrona & Sölvesborg, 10-11 maj 2014 Värdföreningar för 2014 års varvsforum var de varvshistoriska föreningarna i Karlskrona och Sölvesborg. Årets varvforum arrangerades inledningsvis

Läs mer

Utvärdering av IPS säkerhetskulturkonferens, 5-6 februari 2013

Utvärdering av IPS säkerhetskulturkonferens, 5-6 februari 2013 Utvärdering av IPS säkerhetskulturkonferens, 5-6 februari 2013 IPS genomförde sin första konferens den 5-6 februari 2013, med ämnet Säkerhetskultur. Deltagarna ombads att ge sina omdömen om konferensen

Läs mer

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning DIU@BETT 21-23 januari 2015 Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning I januari 2015 är det dags för BETT, världens största mötesplats kring IT och lärande. Att delta på BETT

Läs mer

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare SACT och SAASDC arrangerade 2013-03-02-03 Squaredans-seminariet 2013. Detta är seminariegruppens rapport om planering, genomförande, innehåll, feedback och kommentarer för vårt arbete. Bakgrund Squaredansseminariet

Läs mer

Besök i Norrrköpings konstmuseum

Besök i Norrrköpings konstmuseum ÅRSKALENDER 2011 1 Besök i Norrrköpings konstmuseum Den 13 april besökte vi Norrköpings Konstmuseum, som visade en utställning av konstnären Karl Axel Pehrson Med naturen som utgångspunkt kombinerat med

Läs mer

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 Va$enbrukets nästa steg! Uppsala 25-26 januari! NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 - VABR2012 Vattenbrukets nästa steg! Datum: Den 25-26 januari 2012 Plats: Uppsala

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

Kungsörn Sverige och Stockholms Ornitologiska förening inbjuder till Nordiskt kungsörnssymposium 2015

Kungsörn Sverige och Stockholms Ornitologiska förening inbjuder till Nordiskt kungsörnssymposium 2015 Kungsörn Sverige och Stockholms Ornitologiska förening inbjuder till Nordiskt kungsörnssymposium 2015 Fredag 16 oktober - lördag 17 oktober Plats: Naturhistoriska Riksmuséet Stockholm 1 Fakta om konferensen

Läs mer

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j Borlänge 26 28 maj Välkommen till Quality Hotel Galaxen i Borlänge Äntligen! Nya möjligheter i en ny tid. Nu är fönstret vidöppet för den som vill utveckla kommunens säkerhetsarbete, med skydd mot olyckor

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

Kontakta Ylva Holgersson på telefon 08-560 206 82 eller via e-post info@vintervind.se för mer information eller påbörjat samarbete.

Kontakta Ylva Holgersson på telefon 08-560 206 82 eller via e-post info@vintervind.se för mer information eller påbörjat samarbete. Vintervind är en konferens med fokus på vindkraft i kallt klimat som kommer att hållas i Piteå 3-4 februari 2010. Under konferensens två dagar kommer vi att diskutera såväl tekniska utmaningar som frågor

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Utvärdering. SFK:s Årskonferens

Utvärdering. SFK:s Årskonferens Utvärdering SFK:s Årskonferens Bra innehåll 5=Instämmer helt 4 41 43 Medelvärde: 4,2 3 12 2 4 1=Instämmer inte alls 0 0 20 40 60 80 100 Procent Hur väl instämmer du i följande påstående? Innehållet i årets

Läs mer

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 1 av 10 SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 Innehåll Inledning 2 Villkor för stöd och hur dessa har följts 2 Hur förhåller sig resultaten till syftena med stödet? 2

Läs mer

KONFERENS PÅ BOCKHOLMEN

KONFERENS PÅ BOCKHOLMEN Bockholmen ligger endast ca 15 minuter från Stockholms hjärta, beläget vid havet i Bergshamra på en liten holme. Kanske är vi därmed Stockholms närmaste skärgårdsupplevelse? Så nära, men ändå så långt

Läs mer

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Av Tor Eriksson, Örebro Rapporten är upprättad med hjälp av bevarade anteckningar, informationsblad och program samt mitt minne drygt 20 år senare. Fredagen

Läs mer

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Besö ksenkä t Lysekil, Hävets Hus öch Käpärutstä llningen Juli 2014 Förutsättningar: En person frågades ut

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg Möt en köpstark och intresserad målgrupp Barnvagnstestbana succén fortsätter Barnens Vän vi belönar hjältar med ett nytt pris 92% av besökarna skulle rekommendera andra att besöka Baby & Barn Källa: Detector

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Här följer en sammanfattning av de öppna svaren från utvärderingsenkäten samt kommentarer av styrelsen. Totalt kom det in 76 enkäter av de 97 som fick chansen

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

ADRENALIN puls. Helikopter - Mountainbike - havskajak

ADRENALIN puls. Helikopter - Mountainbike - havskajak ADRENALIN puls energi ACTION- och sportsupplevelser Helikopter - Mountainbike - havskajak ACTION- och sportsupplevelser DU ALDRIG kommer att glömma... HELIKOPTER MOUNTAINBIKE TUR I HAVSKAJAK Action- och

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

din självklara mötesplats

din självklara mötesplats din självklara mötesplats WTC Skeppsgatan 040-627 83 80 WTC jungmansgatan 040-627 11 00 www.wtcmalmo.se WTC jungmansgatan: tokyo Tokyo är vår största konferenslokal som lämpar sig väl för konferenser,

Läs mer

10 Konferensen om lexikografi i Norden

10 Konferensen om lexikografi i Norden NORDISK FORENING FOR LEKSIKOGRAFI Leksikografian pohjoismainen yhdistys Rikke Hauge, Språkrådet Norðurlendskt felag fyri orðabókagerð Box 8107 Dep, NO-0032 OSLO Nunani avannarlerni oqaatsinik qiner- Besöksadress:

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Medlemsmotioner. Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551

Medlemsmotioner. Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551 Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551 Medlemsmotioner Dagordningen, punkt 7: Övriga förslag Inklusive föreningsstyrelsens förslag till beslut Medlemsmotioner

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

din självklara mötesplats

din självklara mötesplats din självklara mötesplats WTC SKEPPSGATAN 040-627 83 80 WTC JUNGMANSGATAN 040-627 11 00 www.wtcmalmo.se WTC JUNGMANSGATAN: TOKYO TOKYO är vår största konferenslokal som lämpar sig väl för konferenser,

Läs mer

NYHETER. Till er alla vill vi önska en riktigt God jul & Ett Gott nytt år! för arbetslivsmuseer. 20 dec 2010

NYHETER. Till er alla vill vi önska en riktigt God jul & Ett Gott nytt år! för arbetslivsmuseer. 20 dec 2010 NYHETER för arbetslivsmuseer 20 dec 2010 Julklapp I, Kulturministern inviger ArbetSams årsmöte i Gävle, s 1. Julklapp II, Julhälsning, s 1. Årsmöte i Gävle, 15-16 april 2011, s 2-3. Seminarieprogram 2011,

Läs mer

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015 Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015 Välkommen med! Torsdag 28 augusti kl. 11.00 Besök Kungliga slottet Följ med på en guidad visning av Representationsvåningarna på Kungliga

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Styrelsen Protokoll nr 2/2011 2011-02-07 Tid: Måndagen den 7 februari 2011 kl. 16.00 17.15 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Telefonmöte Lars Agréus Kristina Aggeborn

Läs mer

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör.

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Vi vidgar vyerna Välkomna till SFÖ:s konferens på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg 19-21 april 2013 Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Som facköversättare arbetar vi dagligen med att vidga

Läs mer

Utsikt över Europapark från ett torn.

Utsikt över Europapark från ett torn. DE SISTA DAGARNA I fredags morgon packade alla sina väskor och steg på bussen för att åka till Europapark! Bussresan gick ganska snabbt och väl framme fanns det massvis med olika attraktioner, allt från

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn 23-24 november på Thapperska i Norrköping Inbjudan att delta i konferensen Current and future skills in the health and social welfare

Läs mer

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn,

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn, Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn, Estland Efter att ha länge följt den välkända föreläsaren

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

1 PROGRAM VÅREN 2015

1 PROGRAM VÅREN 2015 1 PROGRAM VÅREN 2015 2 FÖRENINGEN NORDEN I LANDSKRONA Föreningen Norden i Sverige med systerföreningar i Danmark, Norge, Finland, Island, Estland, Lettland och Litauen är en partipolitiskt obunden organisation

Läs mer

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS Va$enbrukets nästa steg! Uppsala 25-26 januari! NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS - VABR Vattenbrukets nästa steg! Datum: Den 25-26 januari Plats: Uppsala Lokal: & Loftets stora

Läs mer

Fotevikens Museum. Skolverksamhet

Fotevikens Museum. Skolverksamhet Skolverksamhet Fotevikens Museum med Vikingastaden har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdom. Platsen erbjuder spännande möjligheter i undervisningen. Välkommen att boka ett möte med vikingatiden!

Läs mer

Forskningsdialog och rådsdag

Forskningsdialog och rådsdag Inbjudan till Forskningsdialog och rådsdag 26-27 augusti, 2014 Almåsa konferens Västerhaninge, Stockholm Välkommen till Forskningsdialog och rådsdag Svensk Fjärrvärme bjuder in till möte för att planera

Läs mer

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år?

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Det och mycket skog, skratt och god mat blir det på Spillkråkans 15-årsjubileum den 27-28 april - fest och allvar från lördag förmiddag till

Läs mer

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till internationell

Läs mer

BMW Sport Club. Jönköping 2015-01-24

BMW Sport Club. Jönköping 2015-01-24 Jönköping 2015-01-24 Agenda 10:00-10:15 Välkomna. -fika, agenda, mål & syfte Olof 10:15-10:30 Säsongen 2015, kalender och planering Patrik 10:30-11:00 Vad är BMW Cup och för vem Lars Åke 11:00-11:30 Genomgång

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Nyanländas väg till arbete

Nyanländas väg till arbete Nyanländas väg till arbete Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN REMESO Linköpings universitet Martin Qvist Sigtuna kommun Magda Ayoub Per Borg Christer Grähs Sten

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås

Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås Som framgått av annons i SFF-Filatelisten och vårt nyhetsbrev är det förbundskongress i Borås 21 och 22 april 2012 plus att den föregås av en filatelidag. Det är

Läs mer

Hej svejs bland tackel och tåg.

Hej svejs bland tackel och tåg. Nr 2 2009 Årgång 27 Hej svejs bland tackel och tåg. Detta blir den sista tidning, som kommer från min dator. Jag har skrivit i tidningen sedan 1996. Det känns som om nya idéer och bättre datakunskaper

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare.

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare. Protokoll, styrelsemöte per telefon Fredagen den 15 april 2011 kl. 13-14 Deltagande; Beatrice Norberg, Sofia Dahlquist, Hugo Wester, Jessica Andersson Sjögerén, Lotte Edsbrand, EvaTua Ekström, Ulrika Sjöstrand,

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Alingsås museum. Foto: Okänd Bästa konferensdeltagare FALK har i år nöjet att tillsammans med Alingsås kommun bjuda in till konferens

Läs mer

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 !!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 Att förstå vad som händer i vår värld blir allt mer angeläget i takt med att konkurrensen ökar och nya ekonomier växer fram. Att läsa

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Rum för själen. 7-9 oktober 2014 i Växjö Peter

Rum för själen. 7-9 oktober 2014 i Växjö Peter Rum för själen 7-9 oktober 2014 i Växjö Peter Du är på helig mark. Ditt uppdrag är oändligt. Du är en bärare av Guds nåd. Den stund som man får dela vid en sjukhussäng, vid en dödsbädd eller i samtalsrummet

Läs mer

Nordiskt Forum 20 22 november 2009

Nordiskt Forum 20 22 november 2009 INBJUDAN TILL NORDISKT FORUM 2009 Nordiskt Forum är en mötesplats mellan forskare, odlare och intresserade som söker kunskap om och vill vidareutveckla den biodynamiska odlingen i Norden. Arrangör är och

Läs mer

Temadag om Natur & Hälsa

Temadag om Natur & Hälsa Utvärderingsrapport 6 av Lust H projektet Temadag om Natur & Hälsa Gullbranna 15 september 2004 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 2004-11-30 1. Bakgrund I mitten av september samlades närmare 90 personer

Läs mer

UTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG

UTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG UTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG South Helsingborg In Progress SHIP är en mötesplats och samtidigt ett spännande fram tidsprojekt.

Läs mer

När tilliten brister. Vänliga hälsningar. Christina Kiernan

När tilliten brister. Vänliga hälsningar. Christina Kiernan Nyhetsbrev augusti 2013 När tilliten brister De ungdomar som kommer i kontakt med sociala insatsgrupper har olika bakgrund, men en sak gemensamt: de har tappat tron på samhället och har svårt att se möjligheten

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010.

Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010. Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010. Konferensens målgrupper är: - Arbetsledare och planerare inom skola, samhällsberedskap och räddningstjänst. - Fysiska planerare.

Läs mer

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Mer information om exakta tider och prisuppgifter kommer senare på Trikumo s hemsida.

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Måltidsriket, ekonomisk förening Fabriksvägen 2 712 34 Hällefors Journalnummer dnr 3.2.18-187/14 E-postadress bola@kjellobolas.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Sociala medier ur ett museiperspektiv

Sociala medier ur ett museiperspektiv Sociala medier ur ett museiperspektiv Erfarenheter från Nordiska museet Föredrag vid Institutet för Informationsteknologi, 2012-03-14 Även presenterat vid föreningen IdeK-labbets träff 2012-11-07 Kajsa

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Skoladministratörens viktiga roll och funktion i skolan 2011

Skoladministratörens viktiga roll och funktion i skolan 2011 Skoladministratörens viktiga roll och funktion i skolan 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars i Stockholm TALARE Vittraskolan Forsgläntan Annika Hilmersson Stockholms stad Agneta Herlin

Läs mer

SKOLPrOgram vår/sommar 2015

SKOLPrOgram vår/sommar 2015 SKOLProgram vår/sommar 2015 innehållsförteckning skolprogram 2015 Utställningar 1-4 Visningar 5-6 medeltida hantverk & dans 7-8 på egen hand 8-9 allmän information 10 1 utställningar utställningar 2 DET

Läs mer

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan 14 föredrag och 1 exkursion om industrisamhällets kulturarv Välkommen till Industrihistoriskt forum 2008. Konferensen vänder sig till

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer