Grundbok för försäkringsinformatörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundbok för försäkringsinformatörer"

Transkript

1 Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Grundbok för försäkringsinformatörer 2013

2 Ditt uppdrag som försäkringsinformatör

3 Landsorganisationen i Sverige 2013 Produktion: Bilda Förlag & Idé Illustratör: Olle Berg Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm ISBN ex

4 Ditt uppdrag 3 Innehåll Ditt uppdrag Tillsammans är vi starka Dina arbetsuppgifter Din utbildning Ditt nätverk Försäkringskvarten Dina verktyg Kontaktinformation

5 4 Ditt uppdrag Ditt uppdrag Vi har genom fackligt arbete skapat ett gemensamt försäkringsskydd. Som försäkringsinformatör har du en viktig uppgift att hjälpa och ge inblick i vår försäkringsvärld. Alla anställda på arbetsplatsen som berörs av kollektivavtalet, ska få information om de kollektivavtalade försäkringarna. Vi inleder med avsnittet Tillsammans är vi starka, om den fackliga ideologin bakom försäkringarna. Det är inte plånbokens storlek som ska avgöra om man ska ha ett skydd eller inte. Därefter kommer en genomgång av vad en försäkringsinformatör gör. Den kanske viktigaste uppgiften är ju att du ska informera dina arbetskamrater. Osäkerheten är stor om vad som gäller. Många har en otydlig bild av vilka försäkringar de omfattas av. Okunskap kan leda till missad anmälan vilket i sin tur leder till utebliven ersättning. I detta häfte finns en hel del information och tips på hur du kan bli en bra försäkringsinformatör. Grundutbildningen är upplagd så att den ska motsvara dina behov. Genom att träffa andra försäkringsinformatörer får du möjlighet att jämföra, utbyta erfarenheter och inhämta ny kunskap. Utbildningen består av fyra enskilda dagar. Mellan varje utbildningsdag är det ca två veckor. Under den mellantiden kan du arbeta med dina nyvunna kunskaper och ha med frågeställningar till kursen. Därför är det viktigt att du deltar på alla fyra utbildningsdagarna. Det är ingen som begär att du som försäkringsinformatör ska vara försäkringsexpert. Du är inte ensam. Vi är många som samarbetar kring våra försäkringar. Tillsammans hjälps vi åt och i utbildningen ingår tips på hur du bygger ditt eget lokala nätverk. Under grundutbildningen kommer du att lära dig hur man genomför Försäkringskvarten. Den är ett viktigt instrument och ett bra tillfälle att samtala enskilt med varje arbetskamrat. Det finns också mycket material till stöd.

6 Ditt uppdrag 5 Tillsammans är vi starka vår försäkringsideologi Ända sedan LO bildades för över hundra år sedan (1898) har fackföreningsrörelsen spelat en aktiv roll i bygget av det svenska trygghetssystemet. Grundtanken är att tillsammans är vi starka och att vi tillsammans skapar ekonomisk trygghet. Den som drabbas av exempelvis arbetslöshet, sjukdom, arbetsskada, inbrott eller brand ska inte stå utan hjälp. Det ska inte vara plånbokens storlek som avgör hur man klarar sig ekonomiskt när man går i pension. Alla ska ha rätt till en tryggad ålderdom genom allmän pension och avtalspension. Många av fackets grundfrågor har kunnat genomföras i nära samarbete med arbetarrörelsens politiska gren det socialdemokratiska partiet. Men kampen för trygghet är långt ifrån över, den måste vinnas på nytt för varje generation. Försäkringar handlar ju mycket om ersättningsnivåer och pengar, men man får aldrig glömma den ideologiska grundtanken. Här kan du fylla en viktig funktion som inte försäkringsvillkoren det finstilta kan förmedla. De kan aldrig levandegöra de grundläggande motiven bakom det samlade försäkringsskyddet och vilken typ av samhälle vi kämpar för. Försäkringar är en facklig fråga Det är viktigt med trygghet. Arbete åt alla, rättvisa löner, anställningstrygghet och säkra arbetsmiljöer. Vi behöver också försäkringar som ger motsvarande ekonomisk trygghet om eller när olyckan är framme. Vi vet att trygga människor är människor som vågar ta risker och vågar se möjligheter. Trygga människor vågar skaffa sig utbildning, bilda familj, byta bostadsort och/eller jobb och stå upp mot orättvisor. Vår ideologi bygger på alla människors lika värde. Facket tog tidigt ställning för generell välfärd. Alla inte bara några ska omfattas. Därför bör trygghetssystemen vara utformade som försäkringar och inte som allmosor till de sämst ställda. Försäkringarna ska ge ett inkomstskydd utan att behöva kompletteras med socialbidrag eller privata försäkringar. I ett generellt välfärdssystem får alla tillgång till förmånerna. Det ger uppslutning kring systemet samtidigt som man skyddar dem som har de lägsta inkomsterna och som löper störst risk att drabbas av ohälsa. Ett annat fackligt krav som fått genomslag är att den gemensamma tryggheten ska finansieras solidariskt. Var och en ska vara med och betala efter förmåga. Skatter och avgifter betalas i förhållande till inkomstens storlek. Försäkringar ett sätt att dela risker med många Att skapa ekonomisk trygghet genom försäkringar bygger på att människor går samman och omfördelar riskerna. Alla råkar inte ut för samma sak samtidigt. Alla blir inte sjuka samtidigt och alla hus brinner inte samtidigt. Om alla är med och betalar solidariskt till systemet, så kan den som behöver få ersättning. Ju fler som är med i ett system, desto mindre behöver var och en betala och desto färre undantag behövs för att försäkringen ska ge bra trygghet/ersättning. I breda lösningar, som socialförsäkringar, avtalsförsäkringar och fackets medlemsförsäkringar, är så många med att man inte behöver utestänga människor med dålig hälsa. I individuella försäkringar är en sådan riskselektering däremot en central del av försäkringsbolagens strategi. Dåliga risker är helt enkelt inte lönsamma för en privat försäkringsgivare.

7 6 Ditt uppdrag Trygghetspyramiden Individuella försäkringar Medlemsförsäkringarna är en medlemsförmån för dig som är med i facket. Vissa försäkringar ingår i medlemsavgiften, andra kan du teckna som tillval. Administreras huvudsakligen av Folksam. Avtalsförsäkringarna och avtals-/tjänstepensionen är påbyggnader. Du omfattas så fort som kollektivavtal/hängavtal finns på arbetsplatsen. Administreras huvudsakligen av AFA Försäkring. Socialförsäkringar och allmän pension är grunden som vår ekonomiska trygghet genom försäkringar vilar på. Administreras huvudsakligen av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Medlemsförsäkringar Avtalsförsäkringar Lagstadgade försäkringar Trygghetspyramiden illustrerar hur vårt försäkringssystem är uppbyggt. Socialförsäkringar genom lagstiftning För de grundläggande trygghetsbehoven har vi de lagstiftade socialförsäkringarna. Alla som bor i Sverige omfattas. Alla betalar tillsammans för denna trygghet genom skatter och avgifter. Förutom sjukpenning, pension och liknande förmåner ingår också föräldrapenning, barnbidrag och högkostnadsskydd med mera i systemet. Socialförsäkringarna ligger i den nedersta delen av Trygghetspyramiden. Dessa försäkringar är den bas som den generella välfärden ska vila på under livets olika skeden. Principen är att ersättningsnivåerna ska grundas på inkomsten och vara så höga att man kan bibehålla ungefär samma levnadsstandard som när man arbetar. Detta kallas för inkomstbortfallsprincipen. Avtalsförsäkringar genom kollektivavtal Socialförsäkringarna kompletteras med avtalsförsäkringar som är avtalade mellan arbetsmarknadens parter och ingår i alla kollektivavtal. Avtalsförsäkringarna ger ersättning vid exempelvis sjukdom och arbetsskada. De betalas ur löneutrymmet, det vill säga genom att vi som anställda avstår en viss del av lönen till försäkringspremier. Även ur avtalsförsäkringarna får man ersättning vid inkomstbortfall.

8 Ditt uppdrag 7 Den fackliga tryggheten bygger på kollektivavtal För att vara säker på att få ersättning från avtalsförsäkringar måste det finnas kollektivavtal på arbetsplatsen. Kollektivavtalet innebär att fackförbundet sluter avtal med sin centrala motpart (en arbetsgivarorganisation) för hela sin arbetsmarknad. Därefter kan avdelningen sluta separata avtal med var och en av de arbetsgivare som inte är medlemmar i arbetsgivarorganisationen, ett så kallat hängavtal. Alla som arbetar på arbetsplatser som har kollektivavtal, centralt eller som hängavtal, omfattas av avtalsförsäkringarna. Medlemsförsäkringar genom fackligt medlemskap För att komplettera trygghetssystemet finns medlemsförsäkringar. Till medlemsförsäkringarna hör bland annat gruppliv, olycksfall, barnförsäkring och hemförsäkring. De olika LO-förbundens utbud av medlemsförsäkringar skiljer sig åt mellan förbunden. Samma eller liknande försäkringar finns också hos försäkringsbolag, som individuella försäkringar, men de är dyrare än de som bygger på medlemskap i facket. Privata försäkringsbolag ägnar sig också åt att välja ut vilka människor som det är lönsamt att försäkra och vilka som ska stängas ute, antingen genom höga premier eller helt enkelt genom att neka dem försäkring. Ofta är det hälsan som avgör om du får någon försäkring. Det är motsatsen till vår solidaritetsprincip, En för alla alla för en. Medlemsförsäkringarna tillhandahålls av Folksam, som är ett så kallat ömsesidigt försäkringsbolag, och som ägs av alla sina försäkringstagare tillsammans. Det finns alltså inget enskilt vinstintresse. Allt överskott går tillbaka till försäkringstagarna, i form av återbäring (i livförsäkringsbolaget) och i form av bättre produkter eller lägre premier. Fackligt inflytande Facket har ett starkt inflytande för att kunna tillgodose medlemmarnas försäkringsbehov. Genom försäkringskommittéer, som LO och förbunden byggt upp tillsammans med Folksam, kan vi påverka utvecklingen både i befintliga och nya försäkringar. LO och förbunden har också full insyn i varje försäkrings ekonomi (premier, skadekostnader, administrationskostnader och så vidare). En annan viktig del av inflytandet är att LO och förbunden i de olika kommittéerna på varje nivå i organisationen kan ta upp fall och diskutera skadeprövningen. Detta sker när medlemmen, förbundet eller avdelningen inte är överens om den prövning som Folksam gjort.

9 8 Ditt uppdrag Dina arbetsuppgifter Att vara försäkringsinformatör är ett fackligt uppdrag, du ska alltså vara anmäld som facklig förtroendeman till din arbetsgivare. Kontakta din avdelning/fackklubb om så inte är fallet. Som försäkringsinformatör har du rätt till betald tid som fordras för uppdraget. Du har även rätt till ledighet för grund- och vidareutbildning. Det finns särskilda medel avsatta till utbildningsarvoden. I ditt uppdrag som försäkringsinformatör ingår att informera och hjälpa alla som omfattas av de olika försäkringarna, det vill säga både medlemmar och icke medlemmar. När en försäkrad kommer till dig med ett försäkringsärende behöver du inte själv känna till alla detaljer. Men du ska kunna veta vilka försäkringar som kan bli tillämpliga och veta var man kan finna mer information. Du ska också kunna hjälpa till med att fylla i en skadeanmälan. I korthet är dina arbetsuppgifter att: Informera om försäkringar enligt lag, avtal och medlemskap. Hjälpa att anmäla skador och andra försäkringsfall. Bevaka att nödvändigt utredningsarbete blir utfört så att en komplett skadeanmälan kan lämnas. Informera Din viktigaste uppgift som försäkringsinformatör är att informera. Genom bra information skapar du en form av garanti för att den försäkrade kommer att få ersättning om hon/han blir skadad. Osäkerheten är stor om vad som gäller inom olika försäkringar. Många har också en otydlig bild av vilka försäkringar de omfattas av. Dåliga kunskaper leder till missad anmälan vilket i sin tur leder till uteblivna ersättningar. Några praktiska tips Försäkringskvarten är ett bra tillfälle att samtala enskilt med arbetskamraterna. Du blir känd som försäkringsinformatör och att det är till dig de kan vända sig med frågor. Ta snabbt kontakt med nyanställda för ett samtal. Fackliga möten och arbetsplatsträffar är naturliga tillfällen att berätta om fackets försäkringar. Försök få med Försäkringsnytt som en regelbundet återkommande punkt på dagordningen. Du kan lägga ut informationsmaterial om försäkringar i lunchrummet. LO har en stor materialbank för försäkringsinformation. Du kan hitta både informationsmaterial och andra bra hjälpmedel för ditt uppdrag på ff-torget. Gå in på fftorget.lo.se och registrera dig. Fackets Försäkringars Anslagstavla är ett bra hjälpmedel. Det är en anslagstavla för arbetsplatserna med enkla informationsbroschyrer om avtalsförsäkringarna. Var lyhörd under fikapauser och lunchraster. Ofta kommer man in på ämnen som har anknytning till försäkringarna genom samtal om jobbet och arbetskamraterna. Det händer också att samtalet kommer in på vänner och släktingar som har råkat ut för något eller som ska pensioneras och så vidare.

10 Ditt uppdrag 9 Hjälpa En av dina uppgifter som försäkringsinformatör är att hjälpa dina arbetskamrater att fylla i anmälningsblanketter. Ofullständigt eller felaktigt ifyllda blanketter kan leda till förseningar eller i värsta fall till att den försäkrade får avslag eller fel ersättning. I många försäkringsfall ska anmälan göras i samverkan mellan arbetsgivaren, den försäkrade (den arbetsskadade) och facket (skyddsombudet). Anmälningsblanketter till avtalsförsäkringarna ska finnas på arbetsplatsen. När det gäller skadeanmälan till medlemsförsäkringarna ska dessa finnas hos facket och Folksam. Några praktiska tips Var uppmärksam så att blanketterna är aktuella. Nya utgåvor kommer regelbundet. I avsnittet Dina verktyg hittar du information om var man beställer blanketter. Samarbeta med skyddsombud och arbetsgivare! Anmälan av skador och försäkringsfall är ett lagarbete. Målet är att den försäkrade ska ha rätt ersättning i rätt tid. Ta hjälp av Blankettguiden! Den kan beställas från LO-distribution. Den är gratis, men frakt och expeditionsavgift tillkommer. Bevaka Tänk på att bevaka inte är detsamma som att utföra arbetet (exempelvis att göra en vållandeutredning vid arbetsskada). Din uppgift är att se till att den som har rätt kompetens, till exempel skyddsombudet, får vetskap om fallet och att du driver på arbetet så att det blir gjort. Det har visat sig att det fortfarande finns många som inte får ut sina försäkringsersättningar. För den enskilde kan det ha en väldig stor betydelse för ekonomin och möjligheten att leva ett värdigt liv. Tillsammans med andra fackliga kamrater ska du bevaka att arbetsgivaren ser till att alla anställda är korrekt in rapporterade till Fora, AFA Försäkring och Försäkringskassan. Vidare att försäkringsfall anmäls på rätt sätt, på rätt blankett och till rätt instans. Det är också av största vikt att nödvändigt utredningsarbete blir genomfört och att eventuella överklaganden sker i rätt tid. Några praktiska tips Se till att ni i det lokala facket har information om vilka på arbetsplatsen som är sjukskrivna. Förutom AGS-frågor kan det finnas annan försäkringsinformation som de behöver nås av. Föräldralediga bör påminnas om rätten till premiebefrielse i Avtalspension SAF-LO. Studerande och tjänstlediga kan behöva nås av information om efterskydd i avtalsförsäkringarna och att medlemsförsäkringarna förutsätter att man står kvar som medlem. Se till att arbetsgivaren anmäler till Fora så att de som ska göra sitt förstagångsval i Avtalspension SAF-LO får valblankett. Följ upp skadefall! Särskilt gäller det fall där den skadade är tillbaka på arbetsplatsen men kanske har kvarstående besvär ett år efter skadan. Den drabbade kan ha rätt till ersättning för medicinsk invaliditet. Samarbeta med skyddsombudet och se till att även alla tillbud blir dokumenterade och utredda.

11 10 Ditt uppdrag Din utbildning Vad behöver du kunna? Försäkringssystemen kan till en början kännas komplicerade, med många detaljer att hålla reda på i varje försäkring. Men det hela är egentligen inte så dramatiskt. Ingen begär att du ska vara försäkringsexpert eller skadereglerare. Inte heller att du ska kunna ta ställning till vad resultatet i varje enskilt försäkringsärende kan bli. Det viktiga är att du känner till var svaren finns och att du kan se till att de försäkrade får den information som behövs för den aktuella situationen. Med utbildning och erfarenhet kommer du steg för steg att utvecklas som rådgivare. Du arbetar inte heller ensam. Många delar ansvaret för försäkringsfrågorna. I nästa avsnitt går vi igenom hur du bygger ditt lokala nätverk. Under utbildningen kommer du också att få lära dig hur du och ditt lokala nätverk ska utforma verksamheten tillsammans. Utbildning För uppdraget som försäkringsrådgivare får du utbildning i form av Grundutbildning och Vidareutbildning. Detaljerna i Grundutbildningen beskrivs i ett särskilt häfte, Grundutbildning för försäkringsrådgivare. Ansvaret för Grund- och Vidareutbildningen ligger på LO och till viss del också Folksam. Utbildningen är gemensam för alla försäkringsinformatörer. Vidareutbildning Vidareutbildningen genomförs förbundsvis så långt som möjligt. För mindre förbund med ett fåtal försäkringsinformatörer kallas flera förbunds informatörer till gemensam kurs. Vidareutbildningen kommer att bli en viktig del av din skolning som varje år kan stämmas av tillsammans med dina kollegor och ansvariga i din avdelning. Du får också kompletterande kunskaper om nyheter i försäkringarna. Utbildningsmål 1. Du ska efter Grundutbildningen kunna informera och genomföra Försäkringskvarten med dina arbetskamrater. 2. Du ska genom de årliga Vidareutbildningarna få nya kunskaper och uppdateringar till nytta för ditt uppdrag. Annan utbildning Det finns flera andra utbildningar som kan vara bra för dig som försäkringsinformatör. Utöver den utbildning som förbunden och avdelningarna har möjlighet att anordna kan det finnas annan utbildning som är lämplig för försäkringsinformatörer. Kompetensutveckling är ett vitt begrepp och du har möjlighet att få ta del av ditt företags satsningar på utbildning och kompetensutveckling.

12 Ditt uppdrag 11 Handlingsplan för försäkringsinformation Mycket av försäkringsinformation handlar om att samverka och göra saker tillsammans. Du kommer med andra ord att ingå i ett nätverk (mera om nätverk i nästa kapitel). För att samverkan ska fungera är det viktigt att du vet vad de olika samverkansparterna gör och vad du kan förvänta dig i form av hjälp och stödjande aktiviteter. Handlingsplanen ska beskriva syfte, mål, vad som ska göras, när, var och av vem samt hur uppföljningen ska gå till. Din handlingsplan är ett stöd för hur du ska planera ditt uppdrag. Stäm av med försäkringsansvarig på avdelning/klubb. Ni bedömer tillsammans vad som är möjligt och de förutsättningar som arbetsgivaren och arbetsplatsen erbjuder. Det här bör din handlingsplan innehålla: Mål, vad handlingsplanen ska leda till. Strategi, vilka aktiviteter som planeras. Genomförande, när, var, hur? Uppföljning, återrapportering, när, hur och till vem/vilka? Blanketten Handlingsplan för försäkringsinformation kan du använda som stöd när du bygger upp din egen handlingsplan. Ett exempel på hur den kan se ut ifylld ser du på sidorna Tomma blanketter delas ut på Grundutbildningen. Det är upp till dig att dra egna slutsatser, använda ditt nätverk samt din avdelnings kompetens och stöd.

13 12 Ditt uppdrag Handlingsplan för försäkringsinformation Försäkringsrådgivare: Namn Kurt Svensson Förbund/avdelning Handels avd 20 Företag/Arbetsställe: Antal anställda Tidsperiod fr o m 414 ICA distribution t o m 1 januari 30 juni MÅL Utgå från dina huvuduppgifter; Informera, Hjälpa och Bevaka. Skriv konkreta mål. Att genomföra 36 Försäkringskvartar Att informera om försäkringsnyheter på arbetsplatsen Att hjälpa alla långtidssjukskrivna att anmäla AGS Att bevaka så att alla får valblankett för Avtalspension SAF-LO STRATEGI Beskriv vilka förberedelser du måste göra. Möte med klubbordföranden om tid till Försäkringskvart Inventering och inbjudan till Försäkringskvart Bevaka vilka nya material som utgivits Skaffa i samarbete med skyddsombudet lista från lönekontoret på långtidssjukskrivna Skaffa lista på alla förstagångsväljare till Avtalspension SAF-LO GENOMFÖRANDE Notera vilka aktiviteter som ska utföras. Genomföra 6 Försäkringskvartar per månad under januari juni Följa upp frågor som framkommit vid Försäkringskvartarna Beställa hem en Anslagstavla Facket Försäkrar + broschyrer Ringa till alla långtidssjukskrivna och informera om AGS samt erbjuda hjälp med att fylla i blanketten Ta ett personligt möte med alla förstagångsväljare och ge dem informationsmaterial.

14 Ditt uppdrag 13 UPPFÖLJNING MÅL Bedöm hur målen uppfyllts. Jag genomförde 42 Försäkringskvartar. Vi har satt upp en anslagstavla för Fackets Försäkringar De långtidssjukskrivna jag pratat med (10 st) har fått AGS-ersättning Jag tror att alla förstagångsväljare fått valblankett till Avtalspension STRATEGI Var strategin rätt? Kunde några förberedelser gjorts annorlunda? Det gick bra att förhandla om tid för Försäkringskvartarna. Klubben hade bra rutiner. Försökte få lista från lönekontoret på långtidssjukskrivna. Där var det tvärstopp innan jag kopplade in klubbordföranden. GENOMFÖRANDE Har alla aktiviteter genomförts? Resultat? Reflektioner. Det tar längre tid än en kvart att genomföra en Försäkringskvart. Kanske borde jag lämnat ut checklistan före. Det kom några flera än planerat men det löste sig. Det har varit stor åtgång på broschyrerna från Anslagstavlan Har inte fått tag på alla långtidssjukskrivna. Det tar lång tid att gå runt och prata om pensionsvalet. Kanske jag borde samla alla vid ett tillfälle. NY HANDLINGSPLAN Vilka lärdomar ska du ta med dig till nästa periods handlingsplan? Förbereda Försäkringskvarten bättre. Tiden går fort. Många frågor som jag fick följa upp efteråt.

15 14 Ditt uppdrag Ditt nätverk Det finns många inom facket som arbetar med försäkringar. Olika uppdrag har olika kompetens och tillsammans kan ni stötta varandra. Vad är ett nätverk? Ett nätverk bildas av individer som tillsammans skapar bättre möjligheter att lösa uppgiften än om var och en skulle jobba själv. Du måste själv bidra genom att göra dig tillgänglig för dem som du tycker ska hjälpa dig. Så ta kontakt och prata med varandra. Visa vad ni kan bjuda på och vilka förväntningar ni har. Svårare än så är det inte att bilda nätverk. Nätverk så kan du börja På din avdelning/klubb har du början till ditt personliga nätverk. Men det måste byggas ut för att fungera som stöd för dig i ditt uppdrag. När dina arbetskamrater frågar dig, när du stöter på ett knepigt försäkringsfall eller när du helt enkelt bara behöver ta reda på något, är det bra att ha en bred kontaktyta. Riktigt effektiv blir du om du vet vart du ska ringa, vem du kan prata med för att få svar eller tips. Ta reda på vilka personer med olika uppdrag som finns i din avdelning och/eller klubb och som är lämpliga att ha i ditt nätverk. Skriv namnen på raderna! Komplettera ständigt med flera namn, adresser och telefonnummer. Använd deltagarförteckningen från Grundutbildningen och de Vidareutbildningar som du deltar i. Så fort som du har bra kontakt med någon som kan något speciellt, anteckna namn och telefonnummer. Anteckna namn och telefonnummer till fackliga kamrater på tvärfackliga utbildningar som du går på. Byt adresslistor med varandra om ni är flera rådgivare eller andra fackliga förtroendevalda som arbetar nära varandra. Nu följer en beskrivning av olika uppdrag som kan ingå i ditt nätverk. Börja redan nu att fylla i namn och kontaktuppgifter på personer som du kan ha nytta av att samarbeta med. Din fackliga handledare Den fackliga handledarens uppgift är att hjälpa och stödja dig i arbetet med dina planer för kompetensutveckling och försäkringsrådgivning.

16 Ditt uppdrag 15 Andra försäkringsinformatörer Du kan ha hjälp av andra försäkringsinformatörer på arbetsplatsen eller i avdelningen. Du kan även samarbeta med informatörer inom andra förbund. LO-distriktet har ett register med alla försäkringsinformatörer i länet och din avdelning har utdrag från registret på sina informatörer. Skyddsombud Skyddsombudets uppgift i samband med försäkringsfrågor är att medverka i utredningsarbetet kring skador som händer på arbetsplatsen. Hon/han svarar för det förebyggande skyddsarbetet och har kompetens om olycksfall och skeenden som är viktiga för att bedöma ansvar vid ett olycksfall. Försäkringsansvarig I din avdelning/fackklubb finns det en person som har det övergripande ansvaret för försäkringsinformationen och försäkringsverksamheten. Försäkringshandläggare Försäkringshandläggare är den som ansvarar för att handlägga försäkringsärenden som ankommer på förbundet/avdelningen/klubben. Det kan gälla utredningsarbete, överklaganden och att driva ett försäkringsärende (till exempel arbetsskada) i högre instans, exempelvis begära rättshjälp hos förbundet för att anlita LO-TCO Rättsskydd.

17 16 Ditt uppdrag Gruppföreståndare Gruppföreståndaren har till uppgift att verka för anslutning till olika tillvalsförsäkringar (frivillig anslutning) som förbundet och avdelningen erbjuder medlemmarna och att rapportera till Folksam vilka som tecknar dessa medlemsförsäkringar. A-kasseredogörare A-kasseredogöraren är ansvarig inom avdelningen för frågor som rör medlemmarnas förhållande till a-kassan. Men informationen om avtals- och medlemsförsäkringar till arbetslösa, som fortfarande är försäkrade, ska skötas av försäkringsinformatörerna. Det är därför viktigt att rådgivarna har vetskap om vilka som är arbetslösa och hur man kan nå dem. Vem av informatörerna som har ansvaret för de arbetslösa bör framgå i avdelningens handlingsplan för försäkringsinformation. Klubbordförande För att du ska kunna utföra ditt uppdrag som försäkringsinformatör behöver du facklig tid enligt förtroendemannalagen. Förhandlingar/informationsutbyte om facklig tid, hur mycket och när du ska använda den måste föras med arbetsgivaren. Klubb ordförande har det övergripande ansvaret för förhandlingarna. Ombudsman med förhandlingsansvar Hon/han har samma roll som klubbordföranden på företag som inte har klubb. Detta uppdrag kan vara delegerat till ett avdelningsombud/fackligt kontaktombud eller motsvarande.

18 Ditt uppdrag 17 Chef eller personaladministratör hos arbetsgivaren Det är alltid arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för säkerheten på arbetsplatsen. Hon/han ska alltid anmäla alla inträffade arbetsskador till både försäkringskassan och till AFA. Arbetsgivaren ska ombesörja att utredningar kommer till stånd och att alla anställda får information om tecknade försäkringar. Arbetsgivaren ansvarar också för inrapporteringen till Fora. Inrapporteringen av anställda lägger fast vilka som omfattas av AFA-försäkringar och Avtalspension SAF-LO och är avgörande för om ersättning vid skada eller pension utbetalas. Kurshandledare Grund- och vidareutbildningen leds av två kurshandledare. En är förtroendevald i LO-distriktet och har god erfarenhet av kursverksamhet och facklig försäkringsverksamhet. Den andra handledaren kommer från Folksam där hon/han arbetar som Organisationsansvarig (OA). OA har goda kunskaper om allmänna och fackliga försäkringar.

19 18 Ditt uppdrag Försäkringskvarten Vad är Försäkringskvarten? Försäkringskvarten är ett enskilt samtal om försäkringar mellan dig och din arbetskamrat. Fulländade försäkringstekniska kunskaper är inte det viktiga. Istället är det viljan och förmågan att föra ett lyhört samtal med dina arbetskamrater som är det centrala. Den anställdes rätt till information Att få regelbunden försäkringsinformation och ha tillgång till en försäkringsinformatör som hjälp och stöd är en förmån som du har om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal. Att genomföra Försäkringskvarten kräver planering och stöd från den fackliga organisationen så att den kan erbjudas alla på arbetsplatsen. Det gäller att komma överens med arbetsgivarna om när och hur Försäkringskvarten ska genomföras med bibe hållen lön. Det finns ett centralt utvecklingsavtal, UVA, som Svenskt Näringsliv och LO slutit. UVA ger den anställde rätt till facklig information på betald arbetstid under ett visst antal timmar. Försäkringsinformatörens rätt att informera Försäkringsinformatör är ett fackligt förtroendeuppdrag. Som försäkringsinformatör representerar du dina arbetskamrater på samma sätt som alla andra fackligt förtroendevalda. Försäkringsinformatörens rätt att ge information är alltså reglerat i förtroendemannalagen och det centrala utvecklingsavtalet, UVA. Men planeringen av samtalen måste ske i samråd med arbetsgivaren. För genomförandet av Försäkringskvarten är det nödvändigt att informatörerna är formellt anmälda som fackliga förtroendemän på sina respektive arbetsplatser. För arbetsplatser som inte har egen försäkringsinformatör kan så kallad regional försäkringsinformatör utses. Kontakt med arbetsgivare Förbundsavdelningen ansvarar för kontakterna med arbetsgivarna. På arbetsplatser där det finns försäkringsinformatör kan det visserligen i praktiken vara hon/han som kommer överens med arbetsgivaren, men det ska ha skett en kontakt med avdelningen. Där det finns en klubb är det den fackliga ledningen för klubben som ansvarar för att överenskommelse träffas. Den konkreta inventeringen på arbetsplatsen är du som försäkringsinformatör bäst skickad att göra. Vilka ska informeras? Var finns de? Tänk både på arbetskamraterna på arbetsplatsen och de som är arbetslösa, sjukskrivna, går på utbildning eller gått i pension. Tid och plats Det är viktigt att vara i ett ostört enskilt rum på arbetsplatsen. För arbetslösa, studerande, föräldralediga eller sjukskrivna kanske ni behöver ordna annan lokal. Kanske går det att låna ett rum på avdelningen, LO-facken i kommunen, Folkets Hus, ABF, något annat förbunds fackexpedition eller liknande.

20 Ditt uppdrag 19 Inbjudan Diskutera med din avdelning/klubb hur inbjudan bör se ut och om något material ska delas ut innan, t ex en beskrivning över vad Försäkringskvarten är, Checklistan eller annat försäkringsmaterial. Checklistan Den speciella checklistan för Försäkringskvarten är ditt främsta arbetsredskap. Du och den anställde har varsin exakt likadan checklista. Anteckningarna kan göras på checklistan. Det är viktigt för din uppföljning. Berätta hur hon/han kan använda checklistan för sin uppföljning. Presentera dig själv och syftet med Försäkringskvarten I många fall är du och den anställde nära arbetskamrater och känner varandra väl. Men om det inte är så, bör du presentera dig mer detaljerat. Förutom att tala om vad du heter, bör du tala om var du arbetar, hur länge du har haft ditt uppdrag som försäkringsinformatör och om du är ny på detta med Försäkringskvarten. Du måste ge den anställde din identitet så att hon/han känner att det går att lita på dig. Sedan är det nödvändigt med en kort presentation av Försäkringskvarten. Här följer en beskrivning av de tre stegen. 1. Ett samtal i förtroende Försäkringskvarten är ett personligt samtal mellan en anställd och en försäkringsinformatör. Under samtalet kommer det sannolikt upp frågor om personliga förhållanden. Sådant ska stanna mellan er! 2. Behoven styr Har din arbetskamrat frågor kring vissa områden som han/hon är speciellt intresserad av så prioriteras de. 3. Samtalet På första sidan av checklistan visar vi Trygghetspyramiden. Den visar bland annat att det blir färre och färre som omfattas desto högre upp försäkringen hamnar. Det är viktigt att du pekar på informationen och ger en kort beskrivning av budskapet i fackets försäkringsideologi: Tillsammans är vi starka. Nu går du över till uppslaget i checklistan och checkar av punkt för punkt. Du markerar de punkter som ni hinner gå igenom, så att du vet vilken information som hunnit lämnas. Har ni prioriterat ett visst avsnitt eller fråga, kan du snabbt gå förbi andra avsnitt och boka en ny tid för dem. Du ska dock inte markera, checka av de punkter som du inte anser att ni är klara med. För varje sakområde/riskhändelse, det vill säga Sjukdom, Arbetsskada och så vidare, går du igenom vilket skydd som den försäkrade och de medförsäkrade har genom: lagstiftningen kollektivavtalet medlemskapet Glöm inte bort frågorna under respektive sakområde! Anteckna noga sådant som ska följas upp efter samtalet.

Grundutbildning för försäkringsinformatörer

Grundutbildning för försäkringsinformatörer 2013 för försäkringsinformatörer för försäkringsinformatörer Innehåll Välkommen till en.................................................................. 3 Utbildningen...................................................................................................4

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall 2013 Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Om du skulle avlida i yrkesverksam ålder ger fackets livförsäkring ekonomisk hjälp till dina efterlevande make, registrerad

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar Kursbok till deltagarna som går utbildningen om forsakringar 1 2 innehåll 4 Facket försäkrar 6 Lagstadgade försäkringar 7 Avtals försäkringar 8 Medlems försäkringar 10 Ar bet slös 12 Sjuk 15 Arbet sskada

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Om du blir skadad på jobbet

Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet 2013 Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor på

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Hej! Jag heter Peter Sparrfors och jag är rådgivare för området tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation för idéburna och

Läs mer

2009-04. Om du blir skadad på jobbet

2009-04. Om du blir skadad på jobbet 2 2009-04 Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension.

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Hej! Jag heter Magnus Lindström och jag är en av flera rådgivare för området handel och övrig etablerad kooperation på Arbetsgivarföreningen

Läs mer

2005 SEKO Facket för Service och Kommunikation Grafisk form: MacGunnar Information & Media Omslagsbild: Pix Gallery Tryck: EO Print AB, Stockholm

2005 SEKO Facket för Service och Kommunikation Grafisk form: MacGunnar Information & Media Omslagsbild: Pix Gallery Tryck: EO Print AB, Stockholm Handbok om försäkringar och pension 2005 2 2005 SEKO Facket för Service och Kommunikation Grafisk form: MacGunnar Information & Media Omslagsbild: Pix Gallery Tryck: EO Print AB, Stockholm 2005 05.09 1

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielseförsäkring Utgiven i januari 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan

Läs mer

Trygghet och ett hållbart arbetsliv

Trygghet och ett hållbart arbetsliv Trygghet och ett hållbart arbetsliv Tre skäl att välja Bliwa bliwa är specialist på gruppförsäkring Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkring för grupper av individer.

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Tobias Nilsson Mitt namn är Tobias och jag är rådgivare för tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd,

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk Extra pengar om du blir sjuk 2013 fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: har varit anställd i 90 dagar hos försäkrad/-e arbetsgivare. har en sjukpenninggrundande inkomst, SGI. är arbetsför

Läs mer

Endast det bästa det är du värd!

Endast det bästa det är du värd! Endast det bästa det är du värd! 1 "Min kompetens garanterar din säkerhet. Jag är stolt över mina yrkeskunskaper och vill ha bra betalt för dem. 2 Ensam eller gemensamt det finns olika sätt att hantera

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk 1 2009-04 Extra pengar om du blir sjuk fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: är under 65 år; har varit anställd i 90 dagar. Du kan räkna in tidigare anställningar hos privat eller

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Att arbeta i hästnäringen: DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Kollektivavtal eller inte? Vad ska man teckna för försäkringar om man är arbetsgivare och vad ska man fråga efter när man tar

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

2009-04. Välj din pension själv

2009-04. Välj din pension själv 6 2009-04 Välj din pension själv Välj din pension själv När du så småningom går i pension kommer den ålderspension som betalas ut till dig att komma från två håll: Allmän pension och avtals-/tjänstepension.

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom arbetsintegrerande sociala företag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Hans-Erik Stierna Uppsägning av

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 2 Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans Bli en ännu bättre arbetsgivare inom personlig assistans Björn Jideus Jag är rådgivare för personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd, bara ett telefonsamtal

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall + FEMAvtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM+ Metalls medlemsförsäkringar och kollektiva försäkringar Att känna trygghet i livet är viktigt. Bra försäkringar är en del av trygghetsnätet.

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Häng-info oktober 2010

Häng-info oktober 2010 Häng-info oktober 2010 Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, vvs isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde. Ta emot en lärling Det glädjer oss att konjunkturen nu

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Tobias Nilsson Uppsägning av personal Mitt namn är Tobias

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2012 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hushållsnära tjänster

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hushållsnära tjänster Bli en ännu bättre arbetsgivare inom hushållsnära tjänster Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Tobias Nilsson Uppsägning av personal Hej, jag

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans Bli en ännu bättre arbetsgivare inom personlig assistans Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Uppsägning av personal Björn Jidéus Hjälp vid förhandlingar

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Handledning för inrapportering KFO-LO

Handledning för inrapportering KFO-LO Handledning för inrapportering KFO-LO 1 Inledning Välkommen som kund hos Pensionsvalet! Denna handledning riktar sig till arbetsgivare som har anställda som omfattas av tjänstepensionsavtalet KAP (Kooperationens

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2013 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hälsa, vård och övrig omsorg

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hälsa, vård och övrig omsorg Bli en ännu bättre arbetsgivare inom hälsa, vård och övrig omsorg Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Uppsägning av personal Johan Rydstedt

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2014 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring & pension

Kollektivavtalad försäkring & pension Kollektivavtalad försäkring & pension Agenda Vårt uppdrag Trygghetssystemet och Svenska modellen Arbetare / Tjänstemän Vilka försäkringar ingår för arbetare Vilka försäkringar ingår för tjänstemän Här

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Om du förlorar ditt jobb

Om du förlorar ditt jobb Om du förlorar ditt jobb 2013 Om du förlorar ditt jobb Full sysselsättning är ett självklart mål för facket men också trygghet för den enskilda medlemmen i omställningssituationen. Därför finns det en

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer