Grundbok för försäkringsinformatörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundbok för försäkringsinformatörer"

Transkript

1 Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Grundbok för försäkringsinformatörer 2013

2 Ditt uppdrag som försäkringsinformatör

3 Landsorganisationen i Sverige 2013 Produktion: Bilda Förlag & Idé Illustratör: Olle Berg Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm ISBN ex

4 Ditt uppdrag 3 Innehåll Ditt uppdrag Tillsammans är vi starka Dina arbetsuppgifter Din utbildning Ditt nätverk Försäkringskvarten Dina verktyg Kontaktinformation

5 4 Ditt uppdrag Ditt uppdrag Vi har genom fackligt arbete skapat ett gemensamt försäkringsskydd. Som försäkringsinformatör har du en viktig uppgift att hjälpa och ge inblick i vår försäkringsvärld. Alla anställda på arbetsplatsen som berörs av kollektivavtalet, ska få information om de kollektivavtalade försäkringarna. Vi inleder med avsnittet Tillsammans är vi starka, om den fackliga ideologin bakom försäkringarna. Det är inte plånbokens storlek som ska avgöra om man ska ha ett skydd eller inte. Därefter kommer en genomgång av vad en försäkringsinformatör gör. Den kanske viktigaste uppgiften är ju att du ska informera dina arbetskamrater. Osäkerheten är stor om vad som gäller. Många har en otydlig bild av vilka försäkringar de omfattas av. Okunskap kan leda till missad anmälan vilket i sin tur leder till utebliven ersättning. I detta häfte finns en hel del information och tips på hur du kan bli en bra försäkringsinformatör. Grundutbildningen är upplagd så att den ska motsvara dina behov. Genom att träffa andra försäkringsinformatörer får du möjlighet att jämföra, utbyta erfarenheter och inhämta ny kunskap. Utbildningen består av fyra enskilda dagar. Mellan varje utbildningsdag är det ca två veckor. Under den mellantiden kan du arbeta med dina nyvunna kunskaper och ha med frågeställningar till kursen. Därför är det viktigt att du deltar på alla fyra utbildningsdagarna. Det är ingen som begär att du som försäkringsinformatör ska vara försäkringsexpert. Du är inte ensam. Vi är många som samarbetar kring våra försäkringar. Tillsammans hjälps vi åt och i utbildningen ingår tips på hur du bygger ditt eget lokala nätverk. Under grundutbildningen kommer du att lära dig hur man genomför Försäkringskvarten. Den är ett viktigt instrument och ett bra tillfälle att samtala enskilt med varje arbetskamrat. Det finns också mycket material till stöd.

6 Ditt uppdrag 5 Tillsammans är vi starka vår försäkringsideologi Ända sedan LO bildades för över hundra år sedan (1898) har fackföreningsrörelsen spelat en aktiv roll i bygget av det svenska trygghetssystemet. Grundtanken är att tillsammans är vi starka och att vi tillsammans skapar ekonomisk trygghet. Den som drabbas av exempelvis arbetslöshet, sjukdom, arbetsskada, inbrott eller brand ska inte stå utan hjälp. Det ska inte vara plånbokens storlek som avgör hur man klarar sig ekonomiskt när man går i pension. Alla ska ha rätt till en tryggad ålderdom genom allmän pension och avtalspension. Många av fackets grundfrågor har kunnat genomföras i nära samarbete med arbetarrörelsens politiska gren det socialdemokratiska partiet. Men kampen för trygghet är långt ifrån över, den måste vinnas på nytt för varje generation. Försäkringar handlar ju mycket om ersättningsnivåer och pengar, men man får aldrig glömma den ideologiska grundtanken. Här kan du fylla en viktig funktion som inte försäkringsvillkoren det finstilta kan förmedla. De kan aldrig levandegöra de grundläggande motiven bakom det samlade försäkringsskyddet och vilken typ av samhälle vi kämpar för. Försäkringar är en facklig fråga Det är viktigt med trygghet. Arbete åt alla, rättvisa löner, anställningstrygghet och säkra arbetsmiljöer. Vi behöver också försäkringar som ger motsvarande ekonomisk trygghet om eller när olyckan är framme. Vi vet att trygga människor är människor som vågar ta risker och vågar se möjligheter. Trygga människor vågar skaffa sig utbildning, bilda familj, byta bostadsort och/eller jobb och stå upp mot orättvisor. Vår ideologi bygger på alla människors lika värde. Facket tog tidigt ställning för generell välfärd. Alla inte bara några ska omfattas. Därför bör trygghetssystemen vara utformade som försäkringar och inte som allmosor till de sämst ställda. Försäkringarna ska ge ett inkomstskydd utan att behöva kompletteras med socialbidrag eller privata försäkringar. I ett generellt välfärdssystem får alla tillgång till förmånerna. Det ger uppslutning kring systemet samtidigt som man skyddar dem som har de lägsta inkomsterna och som löper störst risk att drabbas av ohälsa. Ett annat fackligt krav som fått genomslag är att den gemensamma tryggheten ska finansieras solidariskt. Var och en ska vara med och betala efter förmåga. Skatter och avgifter betalas i förhållande till inkomstens storlek. Försäkringar ett sätt att dela risker med många Att skapa ekonomisk trygghet genom försäkringar bygger på att människor går samman och omfördelar riskerna. Alla råkar inte ut för samma sak samtidigt. Alla blir inte sjuka samtidigt och alla hus brinner inte samtidigt. Om alla är med och betalar solidariskt till systemet, så kan den som behöver få ersättning. Ju fler som är med i ett system, desto mindre behöver var och en betala och desto färre undantag behövs för att försäkringen ska ge bra trygghet/ersättning. I breda lösningar, som socialförsäkringar, avtalsförsäkringar och fackets medlemsförsäkringar, är så många med att man inte behöver utestänga människor med dålig hälsa. I individuella försäkringar är en sådan riskselektering däremot en central del av försäkringsbolagens strategi. Dåliga risker är helt enkelt inte lönsamma för en privat försäkringsgivare.

7 6 Ditt uppdrag Trygghetspyramiden Individuella försäkringar Medlemsförsäkringarna är en medlemsförmån för dig som är med i facket. Vissa försäkringar ingår i medlemsavgiften, andra kan du teckna som tillval. Administreras huvudsakligen av Folksam. Avtalsförsäkringarna och avtals-/tjänstepensionen är påbyggnader. Du omfattas så fort som kollektivavtal/hängavtal finns på arbetsplatsen. Administreras huvudsakligen av AFA Försäkring. Socialförsäkringar och allmän pension är grunden som vår ekonomiska trygghet genom försäkringar vilar på. Administreras huvudsakligen av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Medlemsförsäkringar Avtalsförsäkringar Lagstadgade försäkringar Trygghetspyramiden illustrerar hur vårt försäkringssystem är uppbyggt. Socialförsäkringar genom lagstiftning För de grundläggande trygghetsbehoven har vi de lagstiftade socialförsäkringarna. Alla som bor i Sverige omfattas. Alla betalar tillsammans för denna trygghet genom skatter och avgifter. Förutom sjukpenning, pension och liknande förmåner ingår också föräldrapenning, barnbidrag och högkostnadsskydd med mera i systemet. Socialförsäkringarna ligger i den nedersta delen av Trygghetspyramiden. Dessa försäkringar är den bas som den generella välfärden ska vila på under livets olika skeden. Principen är att ersättningsnivåerna ska grundas på inkomsten och vara så höga att man kan bibehålla ungefär samma levnadsstandard som när man arbetar. Detta kallas för inkomstbortfallsprincipen. Avtalsförsäkringar genom kollektivavtal Socialförsäkringarna kompletteras med avtalsförsäkringar som är avtalade mellan arbetsmarknadens parter och ingår i alla kollektivavtal. Avtalsförsäkringarna ger ersättning vid exempelvis sjukdom och arbetsskada. De betalas ur löneutrymmet, det vill säga genom att vi som anställda avstår en viss del av lönen till försäkringspremier. Även ur avtalsförsäkringarna får man ersättning vid inkomstbortfall.

8 Ditt uppdrag 7 Den fackliga tryggheten bygger på kollektivavtal För att vara säker på att få ersättning från avtalsförsäkringar måste det finnas kollektivavtal på arbetsplatsen. Kollektivavtalet innebär att fackförbundet sluter avtal med sin centrala motpart (en arbetsgivarorganisation) för hela sin arbetsmarknad. Därefter kan avdelningen sluta separata avtal med var och en av de arbetsgivare som inte är medlemmar i arbetsgivarorganisationen, ett så kallat hängavtal. Alla som arbetar på arbetsplatser som har kollektivavtal, centralt eller som hängavtal, omfattas av avtalsförsäkringarna. Medlemsförsäkringar genom fackligt medlemskap För att komplettera trygghetssystemet finns medlemsförsäkringar. Till medlemsförsäkringarna hör bland annat gruppliv, olycksfall, barnförsäkring och hemförsäkring. De olika LO-förbundens utbud av medlemsförsäkringar skiljer sig åt mellan förbunden. Samma eller liknande försäkringar finns också hos försäkringsbolag, som individuella försäkringar, men de är dyrare än de som bygger på medlemskap i facket. Privata försäkringsbolag ägnar sig också åt att välja ut vilka människor som det är lönsamt att försäkra och vilka som ska stängas ute, antingen genom höga premier eller helt enkelt genom att neka dem försäkring. Ofta är det hälsan som avgör om du får någon försäkring. Det är motsatsen till vår solidaritetsprincip, En för alla alla för en. Medlemsförsäkringarna tillhandahålls av Folksam, som är ett så kallat ömsesidigt försäkringsbolag, och som ägs av alla sina försäkringstagare tillsammans. Det finns alltså inget enskilt vinstintresse. Allt överskott går tillbaka till försäkringstagarna, i form av återbäring (i livförsäkringsbolaget) och i form av bättre produkter eller lägre premier. Fackligt inflytande Facket har ett starkt inflytande för att kunna tillgodose medlemmarnas försäkringsbehov. Genom försäkringskommittéer, som LO och förbunden byggt upp tillsammans med Folksam, kan vi påverka utvecklingen både i befintliga och nya försäkringar. LO och förbunden har också full insyn i varje försäkrings ekonomi (premier, skadekostnader, administrationskostnader och så vidare). En annan viktig del av inflytandet är att LO och förbunden i de olika kommittéerna på varje nivå i organisationen kan ta upp fall och diskutera skadeprövningen. Detta sker när medlemmen, förbundet eller avdelningen inte är överens om den prövning som Folksam gjort.

9 8 Ditt uppdrag Dina arbetsuppgifter Att vara försäkringsinformatör är ett fackligt uppdrag, du ska alltså vara anmäld som facklig förtroendeman till din arbetsgivare. Kontakta din avdelning/fackklubb om så inte är fallet. Som försäkringsinformatör har du rätt till betald tid som fordras för uppdraget. Du har även rätt till ledighet för grund- och vidareutbildning. Det finns särskilda medel avsatta till utbildningsarvoden. I ditt uppdrag som försäkringsinformatör ingår att informera och hjälpa alla som omfattas av de olika försäkringarna, det vill säga både medlemmar och icke medlemmar. När en försäkrad kommer till dig med ett försäkringsärende behöver du inte själv känna till alla detaljer. Men du ska kunna veta vilka försäkringar som kan bli tillämpliga och veta var man kan finna mer information. Du ska också kunna hjälpa till med att fylla i en skadeanmälan. I korthet är dina arbetsuppgifter att: Informera om försäkringar enligt lag, avtal och medlemskap. Hjälpa att anmäla skador och andra försäkringsfall. Bevaka att nödvändigt utredningsarbete blir utfört så att en komplett skadeanmälan kan lämnas. Informera Din viktigaste uppgift som försäkringsinformatör är att informera. Genom bra information skapar du en form av garanti för att den försäkrade kommer att få ersättning om hon/han blir skadad. Osäkerheten är stor om vad som gäller inom olika försäkringar. Många har också en otydlig bild av vilka försäkringar de omfattas av. Dåliga kunskaper leder till missad anmälan vilket i sin tur leder till uteblivna ersättningar. Några praktiska tips Försäkringskvarten är ett bra tillfälle att samtala enskilt med arbetskamraterna. Du blir känd som försäkringsinformatör och att det är till dig de kan vända sig med frågor. Ta snabbt kontakt med nyanställda för ett samtal. Fackliga möten och arbetsplatsträffar är naturliga tillfällen att berätta om fackets försäkringar. Försök få med Försäkringsnytt som en regelbundet återkommande punkt på dagordningen. Du kan lägga ut informationsmaterial om försäkringar i lunchrummet. LO har en stor materialbank för försäkringsinformation. Du kan hitta både informationsmaterial och andra bra hjälpmedel för ditt uppdrag på ff-torget. Gå in på fftorget.lo.se och registrera dig. Fackets Försäkringars Anslagstavla är ett bra hjälpmedel. Det är en anslagstavla för arbetsplatserna med enkla informationsbroschyrer om avtalsförsäkringarna. Var lyhörd under fikapauser och lunchraster. Ofta kommer man in på ämnen som har anknytning till försäkringarna genom samtal om jobbet och arbetskamraterna. Det händer också att samtalet kommer in på vänner och släktingar som har råkat ut för något eller som ska pensioneras och så vidare.

10 Ditt uppdrag 9 Hjälpa En av dina uppgifter som försäkringsinformatör är att hjälpa dina arbetskamrater att fylla i anmälningsblanketter. Ofullständigt eller felaktigt ifyllda blanketter kan leda till förseningar eller i värsta fall till att den försäkrade får avslag eller fel ersättning. I många försäkringsfall ska anmälan göras i samverkan mellan arbetsgivaren, den försäkrade (den arbetsskadade) och facket (skyddsombudet). Anmälningsblanketter till avtalsförsäkringarna ska finnas på arbetsplatsen. När det gäller skadeanmälan till medlemsförsäkringarna ska dessa finnas hos facket och Folksam. Några praktiska tips Var uppmärksam så att blanketterna är aktuella. Nya utgåvor kommer regelbundet. I avsnittet Dina verktyg hittar du information om var man beställer blanketter. Samarbeta med skyddsombud och arbetsgivare! Anmälan av skador och försäkringsfall är ett lagarbete. Målet är att den försäkrade ska ha rätt ersättning i rätt tid. Ta hjälp av Blankettguiden! Den kan beställas från LO-distribution. Den är gratis, men frakt och expeditionsavgift tillkommer. Bevaka Tänk på att bevaka inte är detsamma som att utföra arbetet (exempelvis att göra en vållandeutredning vid arbetsskada). Din uppgift är att se till att den som har rätt kompetens, till exempel skyddsombudet, får vetskap om fallet och att du driver på arbetet så att det blir gjort. Det har visat sig att det fortfarande finns många som inte får ut sina försäkringsersättningar. För den enskilde kan det ha en väldig stor betydelse för ekonomin och möjligheten att leva ett värdigt liv. Tillsammans med andra fackliga kamrater ska du bevaka att arbetsgivaren ser till att alla anställda är korrekt in rapporterade till Fora, AFA Försäkring och Försäkringskassan. Vidare att försäkringsfall anmäls på rätt sätt, på rätt blankett och till rätt instans. Det är också av största vikt att nödvändigt utredningsarbete blir genomfört och att eventuella överklaganden sker i rätt tid. Några praktiska tips Se till att ni i det lokala facket har information om vilka på arbetsplatsen som är sjukskrivna. Förutom AGS-frågor kan det finnas annan försäkringsinformation som de behöver nås av. Föräldralediga bör påminnas om rätten till premiebefrielse i Avtalspension SAF-LO. Studerande och tjänstlediga kan behöva nås av information om efterskydd i avtalsförsäkringarna och att medlemsförsäkringarna förutsätter att man står kvar som medlem. Se till att arbetsgivaren anmäler till Fora så att de som ska göra sitt förstagångsval i Avtalspension SAF-LO får valblankett. Följ upp skadefall! Särskilt gäller det fall där den skadade är tillbaka på arbetsplatsen men kanske har kvarstående besvär ett år efter skadan. Den drabbade kan ha rätt till ersättning för medicinsk invaliditet. Samarbeta med skyddsombudet och se till att även alla tillbud blir dokumenterade och utredda.

11 10 Ditt uppdrag Din utbildning Vad behöver du kunna? Försäkringssystemen kan till en början kännas komplicerade, med många detaljer att hålla reda på i varje försäkring. Men det hela är egentligen inte så dramatiskt. Ingen begär att du ska vara försäkringsexpert eller skadereglerare. Inte heller att du ska kunna ta ställning till vad resultatet i varje enskilt försäkringsärende kan bli. Det viktiga är att du känner till var svaren finns och att du kan se till att de försäkrade får den information som behövs för den aktuella situationen. Med utbildning och erfarenhet kommer du steg för steg att utvecklas som rådgivare. Du arbetar inte heller ensam. Många delar ansvaret för försäkringsfrågorna. I nästa avsnitt går vi igenom hur du bygger ditt lokala nätverk. Under utbildningen kommer du också att få lära dig hur du och ditt lokala nätverk ska utforma verksamheten tillsammans. Utbildning För uppdraget som försäkringsrådgivare får du utbildning i form av Grundutbildning och Vidareutbildning. Detaljerna i Grundutbildningen beskrivs i ett särskilt häfte, Grundutbildning för försäkringsrådgivare. Ansvaret för Grund- och Vidareutbildningen ligger på LO och till viss del också Folksam. Utbildningen är gemensam för alla försäkringsinformatörer. Vidareutbildning Vidareutbildningen genomförs förbundsvis så långt som möjligt. För mindre förbund med ett fåtal försäkringsinformatörer kallas flera förbunds informatörer till gemensam kurs. Vidareutbildningen kommer att bli en viktig del av din skolning som varje år kan stämmas av tillsammans med dina kollegor och ansvariga i din avdelning. Du får också kompletterande kunskaper om nyheter i försäkringarna. Utbildningsmål 1. Du ska efter Grundutbildningen kunna informera och genomföra Försäkringskvarten med dina arbetskamrater. 2. Du ska genom de årliga Vidareutbildningarna få nya kunskaper och uppdateringar till nytta för ditt uppdrag. Annan utbildning Det finns flera andra utbildningar som kan vara bra för dig som försäkringsinformatör. Utöver den utbildning som förbunden och avdelningarna har möjlighet att anordna kan det finnas annan utbildning som är lämplig för försäkringsinformatörer. Kompetensutveckling är ett vitt begrepp och du har möjlighet att få ta del av ditt företags satsningar på utbildning och kompetensutveckling.

12 Ditt uppdrag 11 Handlingsplan för försäkringsinformation Mycket av försäkringsinformation handlar om att samverka och göra saker tillsammans. Du kommer med andra ord att ingå i ett nätverk (mera om nätverk i nästa kapitel). För att samverkan ska fungera är det viktigt att du vet vad de olika samverkansparterna gör och vad du kan förvänta dig i form av hjälp och stödjande aktiviteter. Handlingsplanen ska beskriva syfte, mål, vad som ska göras, när, var och av vem samt hur uppföljningen ska gå till. Din handlingsplan är ett stöd för hur du ska planera ditt uppdrag. Stäm av med försäkringsansvarig på avdelning/klubb. Ni bedömer tillsammans vad som är möjligt och de förutsättningar som arbetsgivaren och arbetsplatsen erbjuder. Det här bör din handlingsplan innehålla: Mål, vad handlingsplanen ska leda till. Strategi, vilka aktiviteter som planeras. Genomförande, när, var, hur? Uppföljning, återrapportering, när, hur och till vem/vilka? Blanketten Handlingsplan för försäkringsinformation kan du använda som stöd när du bygger upp din egen handlingsplan. Ett exempel på hur den kan se ut ifylld ser du på sidorna Tomma blanketter delas ut på Grundutbildningen. Det är upp till dig att dra egna slutsatser, använda ditt nätverk samt din avdelnings kompetens och stöd.

13 12 Ditt uppdrag Handlingsplan för försäkringsinformation Försäkringsrådgivare: Namn Kurt Svensson Förbund/avdelning Handels avd 20 Företag/Arbetsställe: Antal anställda Tidsperiod fr o m 414 ICA distribution t o m 1 januari 30 juni MÅL Utgå från dina huvuduppgifter; Informera, Hjälpa och Bevaka. Skriv konkreta mål. Att genomföra 36 Försäkringskvartar Att informera om försäkringsnyheter på arbetsplatsen Att hjälpa alla långtidssjukskrivna att anmäla AGS Att bevaka så att alla får valblankett för Avtalspension SAF-LO STRATEGI Beskriv vilka förberedelser du måste göra. Möte med klubbordföranden om tid till Försäkringskvart Inventering och inbjudan till Försäkringskvart Bevaka vilka nya material som utgivits Skaffa i samarbete med skyddsombudet lista från lönekontoret på långtidssjukskrivna Skaffa lista på alla förstagångsväljare till Avtalspension SAF-LO GENOMFÖRANDE Notera vilka aktiviteter som ska utföras. Genomföra 6 Försäkringskvartar per månad under januari juni Följa upp frågor som framkommit vid Försäkringskvartarna Beställa hem en Anslagstavla Facket Försäkrar + broschyrer Ringa till alla långtidssjukskrivna och informera om AGS samt erbjuda hjälp med att fylla i blanketten Ta ett personligt möte med alla förstagångsväljare och ge dem informationsmaterial.

14 Ditt uppdrag 13 UPPFÖLJNING MÅL Bedöm hur målen uppfyllts. Jag genomförde 42 Försäkringskvartar. Vi har satt upp en anslagstavla för Fackets Försäkringar De långtidssjukskrivna jag pratat med (10 st) har fått AGS-ersättning Jag tror att alla förstagångsväljare fått valblankett till Avtalspension STRATEGI Var strategin rätt? Kunde några förberedelser gjorts annorlunda? Det gick bra att förhandla om tid för Försäkringskvartarna. Klubben hade bra rutiner. Försökte få lista från lönekontoret på långtidssjukskrivna. Där var det tvärstopp innan jag kopplade in klubbordföranden. GENOMFÖRANDE Har alla aktiviteter genomförts? Resultat? Reflektioner. Det tar längre tid än en kvart att genomföra en Försäkringskvart. Kanske borde jag lämnat ut checklistan före. Det kom några flera än planerat men det löste sig. Det har varit stor åtgång på broschyrerna från Anslagstavlan Har inte fått tag på alla långtidssjukskrivna. Det tar lång tid att gå runt och prata om pensionsvalet. Kanske jag borde samla alla vid ett tillfälle. NY HANDLINGSPLAN Vilka lärdomar ska du ta med dig till nästa periods handlingsplan? Förbereda Försäkringskvarten bättre. Tiden går fort. Många frågor som jag fick följa upp efteråt.

15 14 Ditt uppdrag Ditt nätverk Det finns många inom facket som arbetar med försäkringar. Olika uppdrag har olika kompetens och tillsammans kan ni stötta varandra. Vad är ett nätverk? Ett nätverk bildas av individer som tillsammans skapar bättre möjligheter att lösa uppgiften än om var och en skulle jobba själv. Du måste själv bidra genom att göra dig tillgänglig för dem som du tycker ska hjälpa dig. Så ta kontakt och prata med varandra. Visa vad ni kan bjuda på och vilka förväntningar ni har. Svårare än så är det inte att bilda nätverk. Nätverk så kan du börja På din avdelning/klubb har du början till ditt personliga nätverk. Men det måste byggas ut för att fungera som stöd för dig i ditt uppdrag. När dina arbetskamrater frågar dig, när du stöter på ett knepigt försäkringsfall eller när du helt enkelt bara behöver ta reda på något, är det bra att ha en bred kontaktyta. Riktigt effektiv blir du om du vet vart du ska ringa, vem du kan prata med för att få svar eller tips. Ta reda på vilka personer med olika uppdrag som finns i din avdelning och/eller klubb och som är lämpliga att ha i ditt nätverk. Skriv namnen på raderna! Komplettera ständigt med flera namn, adresser och telefonnummer. Använd deltagarförteckningen från Grundutbildningen och de Vidareutbildningar som du deltar i. Så fort som du har bra kontakt med någon som kan något speciellt, anteckna namn och telefonnummer. Anteckna namn och telefonnummer till fackliga kamrater på tvärfackliga utbildningar som du går på. Byt adresslistor med varandra om ni är flera rådgivare eller andra fackliga förtroendevalda som arbetar nära varandra. Nu följer en beskrivning av olika uppdrag som kan ingå i ditt nätverk. Börja redan nu att fylla i namn och kontaktuppgifter på personer som du kan ha nytta av att samarbeta med. Din fackliga handledare Den fackliga handledarens uppgift är att hjälpa och stödja dig i arbetet med dina planer för kompetensutveckling och försäkringsrådgivning.

16 Ditt uppdrag 15 Andra försäkringsinformatörer Du kan ha hjälp av andra försäkringsinformatörer på arbetsplatsen eller i avdelningen. Du kan även samarbeta med informatörer inom andra förbund. LO-distriktet har ett register med alla försäkringsinformatörer i länet och din avdelning har utdrag från registret på sina informatörer. Skyddsombud Skyddsombudets uppgift i samband med försäkringsfrågor är att medverka i utredningsarbetet kring skador som händer på arbetsplatsen. Hon/han svarar för det förebyggande skyddsarbetet och har kompetens om olycksfall och skeenden som är viktiga för att bedöma ansvar vid ett olycksfall. Försäkringsansvarig I din avdelning/fackklubb finns det en person som har det övergripande ansvaret för försäkringsinformationen och försäkringsverksamheten. Försäkringshandläggare Försäkringshandläggare är den som ansvarar för att handlägga försäkringsärenden som ankommer på förbundet/avdelningen/klubben. Det kan gälla utredningsarbete, överklaganden och att driva ett försäkringsärende (till exempel arbetsskada) i högre instans, exempelvis begära rättshjälp hos förbundet för att anlita LO-TCO Rättsskydd.

17 16 Ditt uppdrag Gruppföreståndare Gruppföreståndaren har till uppgift att verka för anslutning till olika tillvalsförsäkringar (frivillig anslutning) som förbundet och avdelningen erbjuder medlemmarna och att rapportera till Folksam vilka som tecknar dessa medlemsförsäkringar. A-kasseredogörare A-kasseredogöraren är ansvarig inom avdelningen för frågor som rör medlemmarnas förhållande till a-kassan. Men informationen om avtals- och medlemsförsäkringar till arbetslösa, som fortfarande är försäkrade, ska skötas av försäkringsinformatörerna. Det är därför viktigt att rådgivarna har vetskap om vilka som är arbetslösa och hur man kan nå dem. Vem av informatörerna som har ansvaret för de arbetslösa bör framgå i avdelningens handlingsplan för försäkringsinformation. Klubbordförande För att du ska kunna utföra ditt uppdrag som försäkringsinformatör behöver du facklig tid enligt förtroendemannalagen. Förhandlingar/informationsutbyte om facklig tid, hur mycket och när du ska använda den måste föras med arbetsgivaren. Klubb ordförande har det övergripande ansvaret för förhandlingarna. Ombudsman med förhandlingsansvar Hon/han har samma roll som klubbordföranden på företag som inte har klubb. Detta uppdrag kan vara delegerat till ett avdelningsombud/fackligt kontaktombud eller motsvarande.

18 Ditt uppdrag 17 Chef eller personaladministratör hos arbetsgivaren Det är alltid arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för säkerheten på arbetsplatsen. Hon/han ska alltid anmäla alla inträffade arbetsskador till både försäkringskassan och till AFA. Arbetsgivaren ska ombesörja att utredningar kommer till stånd och att alla anställda får information om tecknade försäkringar. Arbetsgivaren ansvarar också för inrapporteringen till Fora. Inrapporteringen av anställda lägger fast vilka som omfattas av AFA-försäkringar och Avtalspension SAF-LO och är avgörande för om ersättning vid skada eller pension utbetalas. Kurshandledare Grund- och vidareutbildningen leds av två kurshandledare. En är förtroendevald i LO-distriktet och har god erfarenhet av kursverksamhet och facklig försäkringsverksamhet. Den andra handledaren kommer från Folksam där hon/han arbetar som Organisationsansvarig (OA). OA har goda kunskaper om allmänna och fackliga försäkringar.

19 18 Ditt uppdrag Försäkringskvarten Vad är Försäkringskvarten? Försäkringskvarten är ett enskilt samtal om försäkringar mellan dig och din arbetskamrat. Fulländade försäkringstekniska kunskaper är inte det viktiga. Istället är det viljan och förmågan att föra ett lyhört samtal med dina arbetskamrater som är det centrala. Den anställdes rätt till information Att få regelbunden försäkringsinformation och ha tillgång till en försäkringsinformatör som hjälp och stöd är en förmån som du har om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal. Att genomföra Försäkringskvarten kräver planering och stöd från den fackliga organisationen så att den kan erbjudas alla på arbetsplatsen. Det gäller att komma överens med arbetsgivarna om när och hur Försäkringskvarten ska genomföras med bibe hållen lön. Det finns ett centralt utvecklingsavtal, UVA, som Svenskt Näringsliv och LO slutit. UVA ger den anställde rätt till facklig information på betald arbetstid under ett visst antal timmar. Försäkringsinformatörens rätt att informera Försäkringsinformatör är ett fackligt förtroendeuppdrag. Som försäkringsinformatör representerar du dina arbetskamrater på samma sätt som alla andra fackligt förtroendevalda. Försäkringsinformatörens rätt att ge information är alltså reglerat i förtroendemannalagen och det centrala utvecklingsavtalet, UVA. Men planeringen av samtalen måste ske i samråd med arbetsgivaren. För genomförandet av Försäkringskvarten är det nödvändigt att informatörerna är formellt anmälda som fackliga förtroendemän på sina respektive arbetsplatser. För arbetsplatser som inte har egen försäkringsinformatör kan så kallad regional försäkringsinformatör utses. Kontakt med arbetsgivare Förbundsavdelningen ansvarar för kontakterna med arbetsgivarna. På arbetsplatser där det finns försäkringsinformatör kan det visserligen i praktiken vara hon/han som kommer överens med arbetsgivaren, men det ska ha skett en kontakt med avdelningen. Där det finns en klubb är det den fackliga ledningen för klubben som ansvarar för att överenskommelse träffas. Den konkreta inventeringen på arbetsplatsen är du som försäkringsinformatör bäst skickad att göra. Vilka ska informeras? Var finns de? Tänk både på arbetskamraterna på arbetsplatsen och de som är arbetslösa, sjukskrivna, går på utbildning eller gått i pension. Tid och plats Det är viktigt att vara i ett ostört enskilt rum på arbetsplatsen. För arbetslösa, studerande, föräldralediga eller sjukskrivna kanske ni behöver ordna annan lokal. Kanske går det att låna ett rum på avdelningen, LO-facken i kommunen, Folkets Hus, ABF, något annat förbunds fackexpedition eller liknande.

20 Ditt uppdrag 19 Inbjudan Diskutera med din avdelning/klubb hur inbjudan bör se ut och om något material ska delas ut innan, t ex en beskrivning över vad Försäkringskvarten är, Checklistan eller annat försäkringsmaterial. Checklistan Den speciella checklistan för Försäkringskvarten är ditt främsta arbetsredskap. Du och den anställde har varsin exakt likadan checklista. Anteckningarna kan göras på checklistan. Det är viktigt för din uppföljning. Berätta hur hon/han kan använda checklistan för sin uppföljning. Presentera dig själv och syftet med Försäkringskvarten I många fall är du och den anställde nära arbetskamrater och känner varandra väl. Men om det inte är så, bör du presentera dig mer detaljerat. Förutom att tala om vad du heter, bör du tala om var du arbetar, hur länge du har haft ditt uppdrag som försäkringsinformatör och om du är ny på detta med Försäkringskvarten. Du måste ge den anställde din identitet så att hon/han känner att det går att lita på dig. Sedan är det nödvändigt med en kort presentation av Försäkringskvarten. Här följer en beskrivning av de tre stegen. 1. Ett samtal i förtroende Försäkringskvarten är ett personligt samtal mellan en anställd och en försäkringsinformatör. Under samtalet kommer det sannolikt upp frågor om personliga förhållanden. Sådant ska stanna mellan er! 2. Behoven styr Har din arbetskamrat frågor kring vissa områden som han/hon är speciellt intresserad av så prioriteras de. 3. Samtalet På första sidan av checklistan visar vi Trygghetspyramiden. Den visar bland annat att det blir färre och färre som omfattas desto högre upp försäkringen hamnar. Det är viktigt att du pekar på informationen och ger en kort beskrivning av budskapet i fackets försäkringsideologi: Tillsammans är vi starka. Nu går du över till uppslaget i checklistan och checkar av punkt för punkt. Du markerar de punkter som ni hinner gå igenom, så att du vet vilken information som hunnit lämnas. Har ni prioriterat ett visst avsnitt eller fråga, kan du snabbt gå förbi andra avsnitt och boka en ny tid för dem. Du ska dock inte markera, checka av de punkter som du inte anser att ni är klara med. För varje sakområde/riskhändelse, det vill säga Sjukdom, Arbetsskada och så vidare, går du igenom vilket skydd som den försäkrade och de medförsäkrade har genom: lagstiftningen kollektivavtalet medlemskapet Glöm inte bort frågorna under respektive sakområde! Anteckna noga sådant som ska följas upp efter samtalet.

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA!

san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA! san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA! UT I ARBETSLIVET!!!! ATT JOBBA OCH TJÄNA PENGAR kan vara kul. Med några enkla kunskaper kan du undvika fallgroparna. Den här broschyren innehåller det

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde?

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde? Allt om dina medlemsförsäkringar är du tryggare än du trodde? TILLHÖR: Innehåll Lite praktisk vardagssolidaritet 4 Försäkringar är mänskliga 6 Både lönsamt och solidariskt 9 Lätt och ärligt 13 Det handlar

Läs mer

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Denna skrift är framtagen av en arbetsgrupp som tillsatts av LOs Miljö- och arbetslivsutskott (MOA) och där följande förbund varit representerade:

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman MB-ledamoten en facklig förtroendeman Den här foldern ger en inblick i hur MB-verksamheten är tänkt att fungera i företagen och i Byggnads som organisation. Hur ser företagets orderingång ut framöver nyanställningar

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det?

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? En säker arbetsmiljö kommer inte av sig själv, den måste skapas och underhållas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2 April 2015 DET HANDLAR OM DIN SNITT ALLMÄN 12 000 Genomsnittlig pensionsgrundande inkomst var 24 900 kronor i månaden 2014. SNITT TOTAL 16 248 Kvinnor hade 13 570 kronor och män 19 463 kronor i månaden

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Transport. Priset för flexibiliteten. Upphandlingsrapport. Fackligt center för papperslösa FEMMAN. Ny rapport från LO-distriktet

Transport. Priset för flexibiliteten. Upphandlingsrapport. Fackligt center för papperslösa FEMMAN. Ny rapport från LO-distriktet Transport i Stockholm Nummer 3/2014 FEMMAN Inför valet Kan du påverka politiken? Upphandlingsrapport LO-distriktet granskar Priset för flexibiliteten Ny rapport från LO-distriktet Fackligt center för papperslösa

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2014 Innehåll LOs Kunskapssystem 2014... 4 Praktisk information... 5 Ideologi, ledarskap och organisation...10 Insikter...10 Ledarskap och organisation Omvärldsbevakning...12

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag 2 Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer