VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014"

Transkript

1 ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET (ÅOM) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ÅLANDS DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN (DO) OCH BARNOMBUDSMAN (BO)

2 s.1 Innehållsförteckning s.1 1. År Allmän förvaltning med övergripande mål s.2 2. Ålands diskriminerings- och barnombudsman s Aktiviteter under året s Uppfyllda mål s Kontaktuppgifter s Statistik s.4 3. Uppföljning av målsättningar s.5 4. Utveckling av mätetal s.5

3 s.2 1. ALLMÄN FÖRVALTNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Ålands ombudsmannamyndighet- en ny offentlig myndighet Ålands ombudsmannamyndighet (ÅOM) startade den 1 september år Ombudsmannamyndighetens verksamhet och arbetsuppgifter sköts av fyra tjänsteinnehavare; patientombudsmannen (60 %), klientombudsmannen (40 %), konsumentrådgivaren (60 %) och diskriminerings- och barnombudsmannen (60 %). Tjänsterna var tidigare inrättade hos Landskapsregeringens Social- o Miljöavdelning, Kansliavdelning och hos Diskrimineringsombudsmannamyndigheten. Diskriminerings- och barnombudsmannen (DO/BO) är tillika, inom ramarna för sitt uppdrag, tillförordnad myndighetschef under den första femårsperioden. Mot bakgrund av att uppstarten av Ålands ombudsmannamyndighet inföll under slutdelen av år 2014 har det beslutats att samtliga tjänsteinnehavare följer tidigare praxis, rutiner och redovisningsmetod för redovisning av respektive verksamhet under år Diskriminerings- och barnombudsman Ålands Diskrimineringsombudsman (DO) 60 %, inrättades 1 mars Myndigheten har varit en oberoende myndighet med landskapet Åland som huvudman t. o. m augusti Ombudsmannens uppgift har varit, med stöd av landskapslagarna 2005:66 och 2005:67, att utöva tillsyn över landskapslagen om förhindrande av diskriminering. Det vill säga att arbeta för att förebygga, motverka och förhindra diskriminering i arbetslivet, inom den offentliga sektorn, i landskapet. I samband med bildandet av Ålands ombudsmannamyndighet, 1 september 2014, drogs tjänsten som diskrimineringsombudsman in och en kombinerad tjänstebefattning, (60%), som diskriminerings- och barnombudsman inrättades av landskapsregeringen. Diskrimineringsombudsmannamyndigheten upphörde därmed. Tillika beslöt landskapsregeringen utse diskriminerings- och barnombudsmannen till myndighetschef för Ålands ombudsmannamyndighet. Diskrimineringsombudsmannens uppdrag följer som tidigare föreskrifterna i landskapslagen om förhindrande av diskriminering. Uppdraget som barnombudsman (BO) innebär att ombudsmannen skall verka för att främja och trygga barns ställning och rättigheter i enlighet med 4 LL 2014:33. Barnombudsmannen verkar för att FN:s barnkonvention efterföljs inom landskapet samt ger information om konventionen.

4 2.1 Aktiviteter under året s.3 Diskrimineringsombudsmannamyndigheten har, sedan år 2010, funnits i kvarteret i Tiden, Elverksgatan 10 i Mariehamn. Ålands ombudsmannamyndighet har flyttat in i samma lokaler. Till stor del har ombudsmannens verksamhet under året bestått av att hålla i trådarna inför uppstarten av Ålands ombudsmannamyndighet. Detta har inneburit att till viss del medverka i handläggning av både indragning och inrättande av tjänster med förflyttning av personal och förordnande till respektive tjänsteinnehavare, framtagande av ändamålsenliga lokaler för myndigheten med inflyttning samtidigt utveckla och planera för en fungerande arbetsordning, administration, kansli-, budget- och verksamhetsplanering. Ett kontinuerligt och ständigt pågående arbete har varit att verka för omvärldsbevakning, kompetens och kunskapsutveckling, medvetandegöra och utveckla samverkan samt skapa nätverk och föra en dialog med relevanta samhällsaktörer på både nationell och internationell nivå. Att både förankra, etablera och medvetandegöra den breda allmänheten om Ålands ombudsmannamyndighet är ett arbete som ständigt måste pågå och som startade fullt ut 1 september Tidigare diskrimineringsnämnds mandat har upphört. En nyombudsmanna nämnd och förordning är planerad att träda i kraft under år Ombudsmannamyndigheten deltog i det förberedande arbetet, genom att vid möte med representanter för landskapsregeringen den 17 december 2014, lämna synpunkter angående förslag på ny nämndförordning. 2.2 Uppfyllda mål Uppfyllda mål redovisas enligt följande; - sårbarheten på grund av diskrimineringsombudsmannamyndighetens enmannastruktur har förebyggts i och med inrättandet av den nya Ombudsmannamyndigheten. - välkomnat studiebesök från olika samhällsaktörer, föreläst samt deltagit vid ett par informationstillfällen på Medborgarinstitutet i Mariehamn. Ombudsmannen har kallat till möten på myndigheten för informationsutbyte om verksamhet, lagstiftning och organisationsplanering i första hand med representanter för landskapsregeringens kanslipersonal- och förvaltningsenhet inför uppstarten av den nya ombudsmannamyndigheten, - fortlöpande utövat tillsyn över verkställighet av landskapets jämställdhetsplaner och pågående demokratiarbete, - utarbetat en tilläggsbudget för Ålands ombudsmannamyndighet för perioden septemberdecember 2014, - deltagit i flertal diskriminerings- och barnrättsseminarier i kompetensutvecklande och samverkans syfte vid Almedalsveckan i juni, - öppet hus -dagar arrangerades på myndigheten, onsdag-fredag, under Ålands Pride, - ett förslag på verksamhet- och budgetplan för Ålands ombudsmannamyndighet för år 2015, lämnades in i augusti till finansavdelningen vid Åland landskapsregering,

5 s.4 - ombudsmannen deltog även detta år i Stockholm Pride, - Rädda Barnen på Åland har inbjudit tillsamverkans möten och seminarier vid flertalet tillfällen under året. Ombudsmannen besökte Rädda Barnen under sensommaren, fick information om deras verksamhet samt deltog i Rädda Barnens september- seminarium, vilket behandlade redovisningen av rapporten om beslutsfattandet utgående från ett barnkonsekvensanalysperspektiv bland tjänstemännen i de åländska kommunerna. FN:s barkonvention fyllde 25 år och firades därför i november av ombudsmannen tillsammans med den breda allmänheten hos Rädda Barnen som bjöd in till öppet hus, -under året har ombudsmannen deltagit i både lokala och nationella seminarier, konferenser och utbildningstillfällen. Bland annat i ny som chef -utbildningen och nordiska ombudsmannamötet i Stockholm i september, Nobuk:s barnombudsmannaseminarium inom ramarna för Nordiska ministerrådets session i oktober, seminarium med BRIS i Stockholm för uppföljning och information om metod och dess stödfunktion, vilket det finansiella ansvaret överlämnas från Ålands landskapsregering till Ålands ombudsmannamyndighet från och med år 2016, - myndigheten har inom ramarna för utvecklandet av medarbetar- och personalsamverkan bland annat genomfört en kick off och planeringsdag i oktober, arrangerat en förts hjälpoch hjärtstartarutbildning samt kombinerat en gemensam jullunch vid myndighetens sista arbetsmöte för året, - ombudsmannen har försökt att kontinuerligt uppmärksamma och lämna formation om relevant lagstiftning (remissutlåtanden), aktuella frågeställningar, rapporter samt skapa opinion (via massmedial) inom ramarna för ombudsmannens verksamhetsområde. 2.3 Kontaktuppgifter Ombudsmannen tjänstgör 60 % av heltid, onsdag-fredag. Diskriminerings- och barnombudsmannen är även myndighetschef för Ålands ombudsmannamyndighet. Ombudsmannens telefontid, (växeln: ), är torsdag-fredag , möten kan då avtalas för klientbesök, samverkansmöten och olika ärenden i övrigt. Ombudsmannen är även tillgänglig via e-post och tjänstemobil. 2.4 Statistik: Initierade och avslutade ärenden 2014 Diskrimineringsgrund Antal Man/Kvinna Sektor Kön 3 0/3 arbetsmiljö Funktionshinder 2 1/1 offentlig tjänst Ålder 1 1 /0 arbetsmiljö Etnicitet 2 1/1 offentlig tjänst Totalt 8 3/5 BO-ärenden 4 0/4 Ärenden vid telefonrådgivning 95 50/45 Summa ärenden /59

6 Antalet ärenden, hos ombudsmannen, var sammanlagt 115 varav 56 män och 59 kvinnor. I 95 ärenden, varav 50 män och 45 kvinnor, kontaktades ombudsmannens under telefontid via telefonrådgivningen. Barnrättsärenden var 4 till antalet varav 0 män och 4 kvinnor. Ärendena har överlag handlat om information angående tillämpningen av FN:s barnkonvention. Sammanfattningsvis bör nämnas att de flesta ärenden via telefonrådgivningen är av rådgivande karaktär, för vilka inte några beslut fattas av ombudsmannen. Över dessa förs inte någon närmare redovisning varken vad gäller ärendets innehåll eller karaktär, enbart registrering av antal rådgivningssamtal och kön sker. Det har varit drygt 8 (5 kvinnor och 3 män) telefonrådgivningsärenden med barnrättsperspektiv av totalt 95 ärenden. 3. Uppföljning av målsättningar Mål: a)sammanställning av verksamhetsberättelse år 2014 och budgetplan med förslag för år b)myndighetsomorganisation i samband med ombildande av Diskrimineringsombudsmannamyndigheten till Ålands ombudsmannamyndighet. c)genomförd tillsyn med återkoppling inom de åländska kommunerna och förvaltningar. d)löpande ombudsmannaverksamhet och aktiviteter; information, rådgivning, påverkansarbete, myndighetsomorganisation, budget- och kansliverksamhet. e) Planering för uppbyggande och utvecklande av ny webbsida, tillgänglighet, design, layout och funktioner med uppdragstagare (ÅDA Ab). f) Samverka med olika samhällsaktörer såsom HBT-föreningen Regnbågsfyren, Rädda Barnen, Medborgarinstitutet, åländska läroinrättningar, BRIS-stödfunktion, identifiera barnrättsverksamhet. g) Förbereda samt hålla i trådarna inför uppstartningen av Ålands ombudsmannamyndighet i och med upphörandet av Ålands diskrimineringsombudsmannamyndighet. Förverkligat: Samtliga målsättningar har förverkligats år Utveckling av mätetal med redovisning Ombudsmannen redovisar enbart mätetal för år 2014 eftersom tidigare års jämförande mätetal härrör till Diskrimineringsombudsmannamyndigheten. Nytt mätinstrument med anpassad funktion för redovisning av utveckling av mätetal kommer att tas fram för Ålands ombudsmannamyndighet. Den nya funktionen bör tas i bruk år Mätetal Övriga ärenden (avslutade, se s 4) 20 Telefonrådgivning (ärenden) 95 Remissutlåtanden 3 Möten/seminarier/utbildning 25 Information/massmedia 5 Intervju/massmedia 3 Marknadsföring 5 Tillsyn/ rapport 2 s.5

7 Mariehamn den 27 februari 2015 Veronica Larpes-Papadopoulou Myndighetschef, diskriminerings- och barnombudsman Ålands ombudsmannamyndighet

8

Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning

Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning Svante Pettersson Familjemedicinska institutet Mars 2003 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 5

Läs mer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Härryda kommun Viktor Prytz Bo Thörn Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning

Läs mer

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier I denna bilaga redogörs för statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling och trakasserier

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Januari 2014 Torbjörn Bengtsson och Louise Abrahamsson Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 2. Granskningsresultat...7

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

De senaste rapporterna från ÅSUB

De senaste rapporterna från ÅSUB Rapport 2007:7 De senaste rapporterna från ÅSUB 2006:1 Företagsrådgivningen vid Ålands Handelskammare och Ålands Företagareförening En utvärdering 2006:2 Det framtida utbildningsbehovet på Åland 2006:3

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25. Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.2 2 Förord Att stärka skyddet för de nationella minoriteterna är en

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

an olem an c oto: d F Årsredovisning 2011

an olem an c oto: d F Årsredovisning 2011 Foto: dan coleman Årsredovisning 2011 innehåll 20 år av utmaningar och möjligheter 3 Sammanfattning av FI:s kärnverksamhet och kostnader 5 Finansinspektionens mål, uppgifter och verksamhet i sammandrag

Läs mer