HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD"

Transkript

1 HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

2 Innehåll 4. Vår roll som samhällsbyggare 12. Byggprocesser med resurseffektivitet i centrum 6. Planering ger möjlighet till utveckling 8. Stadsdel med stark identitet 10. Grön stadsdel med Sveriges enskilt största solcellspark 14. Ökad effektivitet, minskade utsläpp och kostnadsbesparingar 19. Byggnader enligt högt ställda miljökrav 22. Förvaltning med helhetsansvar 25. Bäckebol HomeCenter 26. Vår Gård 28. Brukande med möjligheter 30. Socialt ansvar ger utveckling 34. Framgång ger trygghet 3

3 Förord Handelsplatsen är och har alltid varit en viktig mötesplats för människor. Historiskt har städer byggts med handel som utgångspunkt. Även i framtiden kommer handelsplatsen att vara en av de viktigaste mötesplatserna i samhället med uppgift att möta invånarnas behov av produkter, tjänster och samhällsservice. Samtidigt ökar kunskapen om och kraven på långsiktigt hållbara samhällslösningar, vilket vi som aktörer och dagens politiker måste planera för redan idag. En faktor är att många av Sveriges städer växer fort. Det är på många sätt en positiv utveckling, inte minst därför att det idag är mer hållbart att leva i en stad än att leva på landet. Stadsdelar miljöcertifieras och inom kort kommer det även vara möjligt att miljöcertifiera hela städer. För kommunen är det viktigt att följa denna utveckling för att förbli attraktiv för sina invånare och för att attrahera nya kommuninvånare. För oss som aktörer är det också viktigt, eftersom vi på mest effektiva sätt ska tillgodose morgondagens behov med hjälp av det vi planerar och bygger idag. Vi kan och vill spela en aktiv roll. KFkoncernen har under mer än 110 år arbetat för att förändra och driva på utvecklingen av dagligvarumarknaden utifrån medlemmars behov. Hållbar utveckling är, och har alltid varit, en integrerad del av konsumentkooperationens verksamhetsidé. Koncernen har ambitiösa miljömål för den egna verksamheten. Senast år 2020 ska KF koncernen vara klimatneutral genom att effektiviserad energiförbrukning och klimatkompensation av externa projekt. Under 2010 minskade vi klimatpåverkan inom vår totala verksamhet med 44 procent. En viktig insats var beslutet att övergå till helt förnybar el i KF Fastigheters elportfölj. På KF Fastigheter har vi stor erfarenhet av hållbar samhällsbyggnad och av att arbeta tillsammans med kommuner i deras stadsplanering. Drivande i arbetet är vår vision att lägga grunden för Sveriges bästa handel. Det ställer höga krav på miljöansvar när det gäller byggnation, förvaltning och drift av våra handelsplatser. Men vi stannar inte där. Vi vill också underlätta och stimulera en hållbar livsstil för medlemmar och kunder genom att skapa handelsplatser som är integrerade i samhället. Vi är stolta över vår långsiktiga ambition och vill dela med oss av vår kunskap och erfarenhet. Vi vill bidra till att bygga ett mer hållbart samhälle och vara med och utveckla framtidens hållbara handel. Bernt-Olof Gustavsson, VD 4

4 5 VÅR ROLL

5 SOM SAMHÄLLSBYGGARE I vår roll som företag har vi både en möjlighet och ett ansvar att påverka samhällsutvecklingen. Med utgångspunkt i vår historia som samhällsbyggare och utmanare har det varit en självklarhet att inta en proaktiv roll också inför de framtidsutmaningar vi ser idag. Det är så vi bygger värde för våra kunder och oss själva. Målet är både självklart och utmanande: Vi lägger grunden för Sveriges bästa handel. Vi tänker nytt och ger oväntade lösningar på kundens behov Det gör oss till en attraktiv samarbetspartner som medverkar till samhällsutvecklingen. Vi ska överträffa kundens förväntningar när det gäller att se möjligheter som skapar värde också i angränsande områden. Ett exempel på det är när vi presenterade en lösning som gick utöver det vanliga för Kungälvs kommun. Istället för ett konventionellt köpcentrum satte vi omtanken om människan och omgivningen i centrum. En mix av bostadsnära service och volymhandel blev det vinnande konceptet. Strategin är tydlig; nya stadskärnor utvecklas när vi går från traditionell volymhandel till moderna köpkvarter. Nya idéer och ny kunskap är grunden för all innovation. Därför driver vi tillsammans med IVL ett forskningsprojekt om hållbar affärsutveckling. Målet är handelsplatser som bidrar till att människor lever hållbart och mår bra. Vi deltar också i Centrumutveckling i partnerskap ett EU-projekt där företagare, fastighetsägare och offentliga aktörer går samman och arbetar för en hållbar stadsdel. Vårt helhetsperspektiv inkluderar planering, byggande, förvaltning och brukande Det innebär att vi kan erbjuda samarbetspartners och kunder ett ökat värde. Samordning och tidig dialog innebär att vi bygger in möjligheter för såväl enskilda handelsplatser som stadsdelar. Våra kunder ska helt enkelt ges frihet att välja de mest hållbara lösningarna för energi eller transporter, samtidigt som samhället ska få potential att utvecklas. Satsningar på de sociala aspekterna likväl som de fysiska innebär också att handelsplatsens värde ökar. Vår medverkan och närvaro ska alltid skapa värden utöver det som traditionellt efterfrågas, både för oss och för våra kunder. Därför arbetar vi exempelvis i nära samarbete med lokala fastighetsägarföreningar, såsom Fastighetsägarna Backaplan, med samarbetsavtal som inkluderar satsningar på hållbarhet. Klimat och resurseffektiva handelsplatser skapar vinster De kommersiella värden som garanterar affärsmässighet ska vara grunden för en trovärdig satsning på Sveriges bästa handel. Genom att förena de olika målen i satsningen 6

6 på ett fastighetsbolag som ägs tillsammans med SPP bidrar vi till en marknad som efter- frågar det bästa vi kan erbjuda. Bolaget, Handelsbodarna, har det uttalade målet att nå ett bestånd på klimatneutrala fastigheter värda två miljarder kronor Vi brinner för att tydliggöra och bygga handelns roll i samhällsutvecklingen På samma sätt som bostäder, arbetsplatser, skolor och kommunikationer är självklara drivkrafter för utveckling är även handeln det. Vi vill därför medverka till att handeln tydliggörs i samhällsplaneringen. Bara då kan ett helhetsperspektiv få genomslag. Därför anser vi som ledande aktör att vi har ett ansvar att förmedla kunskap om handeln som nyttighet i samhället, om de bästa exemplen och att ständigt utifrån en omvärldsanalys beskriva handelns möjlighet att bidra till lösningar på kunders framtidsutmaningar. KF Fastigheter tar ett helhetsgrepp på hela processen att utveckla handelsplatser. Vi kan på så sätt leda utvecklingen i en bransch som varit splittrad. För oss är varje del av kedjan viktig, från planering till brukande. PLANERING GER MÖJLIGHET TILL UTV Handeln utgör en central del av samhället och bidrar till att skapa en attraktiv, levande och hållbar miljö för de boende. En handelsplats integrerad i det omkringliggande samhället tar hänsyn till lokala förutsättningar och utformas för att möta ortens behov. Det påverkar mixen av butiker, men även ut budet av samhällsservice, bostäder, kultur och infrastruktur. Därför blir planeringsfasen så avgörande. Redan där måste olika intressen mötas för att hitta synergieffekter och säkerställa att de bästa lösningarna möjliggörs. Det kan handla om konkreta frågor som energioch transportlösningar, den yttre miljöns påverkan på upplevelse och rörelsemönster och möjligheten att attrahera företagsetableringar för att skapa arbetsplatser och service. En nära dialog mellan kommun och experter är nödvändig i detta arbete. Två aktuella projekt där samarbetet mellan kommun och byggentreprenörer driver utvecklingen av två nya hållbara stadsdelar är Kvarnholmen i Nacka kommun och Kongahälla i Kungälv kommun. 7

7 ECKLING 8

8 Stadsdel med stark identitet Tillsammans med JM Bostäder utvecklar KF Fastigheter en helt ny stadsdel, Kvarnholmen i Nacka kommun, strax utanför Stockholm. Det nya Kvarnholmen planeras stå klar för inflyttning år 2022 och kommer att erbjuda ett levande kulturliv, en handelsplats centralt belägen i stadskärnan, naturområden och närhet till vatten. För att underlätta kommunikationen till och från Kvarnholmen utvecklas buss- och båttrafiken, en ny högbro knyter stadsdelen till Nacka och en strandpromenad leder gång- och cykeltrafikanter ända in till Stockholms innerstad. För att bli en attraktiv och levande stadsdel med en stark identitet är ön indelad i fyra offentliga rum, som alla står för något unikt. Centrala rummet Som boende på Kvarnholmen ska man inte behöva lämna ön för att handla mat, springa ärenden och gå i skolan. Allt är nära. I det gamla bageriet byggs ett centrum med livsmedel och annan närservice, från bageri och kafé till skomakare och tandläkare. Här byggs även den grundskola som Nacka Kommun har som uttalad ambition att göra till Sveriges bästa. Kulturella rummet I en historisk miljö, nära vattnet och med utsikt över Djurgården, skapas en ny kulturell samlingsplats i Stockholm. Här utvecklas lokaler för konserter och scenkonst, mässor och utställningar, samt en restaurang i toppklass. I nya Magasin 5 kommer framtidens stora evenemang att ta plats. Gröna rummet På Kvarnholmen skapas en grön oas på öns östra spets. Här kommer det att finnas lekplatser, boulebanor, öppna gräsytor och lummiga strövområden. Dessutom kommer en strandpromenad att sträcka sig runt hela ön, med flera intressanta stopp längs vägen, som uteserveringar och fiskeplatser. Marina rummet På Kvarnholmens södra sida, med ett skyddat läge i Svindersviken, skapas en citynära gästhamn och marina. Här kommer de boende att ha möjlighet att hyra båtplats och gäster kommer ha möjlighet att lägga till i hamnen. Här finns utrymme för en mängd marina aktiviteter som båtförsäljning, seglarskola samt en flytande swimmingpool. 9

9 10

10 Grön stadsdel med Sveriges största solcellspark Kungälv, ett par mil norr om Göteborg, står inför en rejäl förnyelse. Strax norr om centrum planeras den nya stadsdelen Kongahälla med utrymme för närmare nya bostäder och centralt belägen handel, service och affärsverksamheter. KF Fastigheter är en av totalt fyra exploatörer som tillsammans med Kungälvs kommun planerar den nya stadsdelen som förväntas stå klar för inflyttning från och med slutet av Kongahälla ska bli en attraktiv blandstad som är levande en större del av dygnet och där det är enkelt att leva ett hållbart och miljövänligt stadsliv. Handelsområdet är utformat i samklang med kommunens vision om en långsiktig utveckling av handel i kommunen. Kongahälla kommer att erbjuda en helt ny typ av volymhandelsplats i en stadsliknande miljö där kungälvsborna kommer att kunna handla allt på hemmaplan. Det är av hög prioriterat för handelsplatsen att den ska vara lättillgänglig för alla som går, cyklar eller färdas kollektivt. För bilisterna kommer det att finnas väderskyddade parkeringar dolda under fastigheten, vilket även möjliggör ytterligare grönstråk. Minskad energiförbrukning är centralt i utformandet av en hållbar stadsdel. Visionen är att Kongahälla ska producera mer el än vad stadsdelen själv använder. En viktig komponent i förverkligandet av denna målsättning är bygget av Sveriges enskilt största solcellspark. På handelsplatsens tak finns det planer på att kvadratmeter täcks med solcellspaneler. Projektet realiseras med bidrag från delegationen Hållbara Städer. 11

11

12 BYGGPROC

13 ESSER MED RESURSEFFEKTIVITET I CENTRUM KF-koncernen agerar i hela Sverige och har varit med om att utveckla, rita och bygga väsentliga delar av det svenska samhället sedan början av 1930-talet. Som en röd tråd genom åren löper vår ambition att projekten ska vara en del av samhället och sättas i ett långsiktigt hållbarhetssammanhang. Vi har med oss ett helhetstänkande i byggprocessen och ställer höga miljökrav på oss själva och på våra underleverantörer. Vi går alltid in i projekt med målsättningen att bygga energieffektiva, miljövänliga och kundanpassade byggnader. Denna målsättning präglar vår arbetsprocess från ax till limpa. Transporter en miljöbov Att bygga större projekt är både tids- och resurskrävande. Logistik är en viktig komponent för att processen ska bli så effektiv och resurssnål som möjligt. En stor del som inte sällan glöms bort är transporterna till och från byggarbetsplatserna, vilka står för fyra-fem procent av Sveriges totala utsläpp av klimatgaser. På KF Fastigheter tar vi ansvar för att kontinuerligt minska koldioxidutsläppen från transporter i alla faser av våra projekt. Vi använder miljöanpassade bränslen och oljor och arbetar för att begränsa dess belastning på miljön i hela vår verksamhet. I samband med bygget av handelsplatsen Bromma Blocks utanför Stockholm skapade vi en unik helhetslösning kring transporterna. Lösningen kallar vi gröna transporter. Det är idag ett etablerat system i våra byggprojekt. 14

14 Ökad effektivitet, minskade utsläpp och kostnadsbesparingar Vid bygget av Bromma Blocks tog KF Fastigheter fasta på att transporternas miljöpåverkan är stor och kostsam. Vi bröt med gamla synsätt och satsade på nya metoder. Genom att skapa en helhetslösning kring logistikfrågor med särskilt fokus på samordning av transporterna, såväl till som inom byggarbetsområdet och att i möjligaste mån övergå från lastbil till järnväg, kunde KF Fastigheter genomföra byggprojektet med åtta-tio procent färre transporter än normalt. Det motsvarar cirka 500 ton koldioxid eller 70 svenskars totala genomsnittliga utsläpp på ett år. I den mån som transporterna har skett med lastbilar har fordon som drivs med miljöbränsle prioriterats. Logistiklösningen gröna transporter innebar inte bara en betydande miljövinst. Den förbättrade dessutom effektiviteten, skapade en tryggare arbetsplats och arbetsmiljö för byggarbetare och innebar en besparing för projektet med två miljoner kronor. Dagvatten en teknisk utmaning I likhet med andra byggprojekt kräver bygget av nya handelsplatser att stora obebyggda ytor tas i anspråk. På sådana ytor där absorberas dagvatten normalt av jorden, men blir nu istället hårdgjorda och riskerar därmed att skapa avrinningsproblem. Klimatförändringar förväntas leda till ökade risker för översvämningar, vilket har fått många kommuner att öka uppmärksamheten kring dagvattenlösningar. KF Fastigheter är därför mycket omsorgsfulla i sin hantering av dagvatten och arbetar systematiskt och medvetet för att hantera såväl mark- som takvatten. Givet att markens beskaffenhet varierar kan lösningarna variera i sitt utförande. Målet är dock alltid detsamma; att rent dagvatten ska föras tillbaka till grundvattnet på ett naturligt och kontrollerat sätt. Det är avgörande att vattnet på marken renas innan det släpps tillbaka till grundvattnet. Oljan separeras från vattnet, samlas upp för att därefter tas om hand av slaggsugningsbilar och skickas vidare till destruktion. Det renade vattnet leds tillbaka till jorden via brunnar eller dammar och med hjälp av exempelvis rörsystem. Det samlas även vatten på byggnadernas tak som ska tas om hand på ett säkert och ansvars fullt sätt. Vår metod innebär att dagvattnet leds bort från taken ned till marken för att därefter släppas vidare till grundvattnet. Eftersom takvattnet är rent så det behövs inte en oljeavskiljning. Takvatten hanteras alltid separerat från markvattnet. 15

15 16

16 Ett utvecklat och hållbart infrastrukturnät På KF Fastigheter arbetar vi utifrån ambitionen att utforma ett handelsområde som är tillgängligt för alla, oavsett om det rör sig om en integrerad eller extern handelsplats. Gångbanor, cykelbanor, kollektivtrafik och bilväg behöver samtliga vara alternativ för att göra handelsplatsen lättåtkomlig och attraktiv. En handelsplats integrerad i det omkringliggande samhället innebär ökad tillgänglighet och kortare avstånd till ortens utbud av produkter och tjänster. I de fall handelsplatsen placeras en bit utanför stadskärnan, vilket inte sällan är fallet för den så kallade volymhandeln, är det av stor vikt att se över den miljöpåverkan som framför allt biltransporter orsakar. KF Fastigheter har som ett led i detta arbete installerat laddningsstolpar för elbilar på ett antal platser i landet, bland annat vid Valbo köpcentrum i Gävle, Coop Forum i Lund och Bromma Blocks utanför Stockholm. Samtidigt tittar vi närmare på att bygga solceller på handelsplatsens tak för att öka delen av förnyelsebar energi, något som redan är vanligt förekommande i Tyskland. I byggprojekten för vi även en aktiv dialog med kommunen om hur kollektivtrafiken kan utvecklas kring handelsplatsen, t ex genom att införa nya linjer för bussar, tunnelbana eller spårvagnar, för att begränsa handelsplatsens miljöpåverkan. En övergång till biogaslösningar för kollektivtrafiken kan också vara ett alternativ för att bidra till minskade koldioxidutsläpp. Handelsplatsen en viktig del i ortens arkitektoniska utformning Gestaltningen av handelsplatsen är en viktig komponent i hållbarhetsarbetet. För kommunen och dess invånare är det angeläget att byggnadens arkitektoniska utformning smälter in i den lokala miljön. KF Fastigheter arbetar tillsammans med kommunen för att gestalt 17

17 ningen ska bli en naturlig del i omgivningen samtidigt som byggnaden ska bli estetiskt tilltalande och hållbart utformad. Bromma Blocks Bromma Blocks slog upp dörrarna i september 2010 efter att genomgått en förvandling från att ha varit en renodlad volymhandelsplats till att även innefatta shopping i varuhusmiljö. På kvadratmeter handelsyta erbjuds kunderna ett brett utbud av butiker, restauranger och kaféer. Områdets största hangar, H3, är en kulturminnesmärkt hangar från 40-talet som idag kännetecknas av en modern design med tydliga historiska inslag, samt en unik rymd som påminner om byggnadens historia och för tankarna till en öppen flygplatsterminal. Genom KF Fastigheters varsamma renovering och innovativa ombyggnad har den vackra, kulturhistoriskt och arkitektoniskt intressanta före detta flyghangaren fått ett nytt liv och blivit tillgänglig för allmänheten. Den konstnärliga gestaltningen har haft en central roll när de nya, moderna butiksytorna mejslats ut. KF Fastigheter har genomgående haft en hög ambition för byggprojektets hållbarhet. Bromma Blocks nominerades till Stora Samhälls byggarpriset 2011, för att stora samhällsvärden skapats i något som i grunden är ett traditionellt handelsplatsprojekt. Bromma Blocks uppfyller GreenBuilding-kriterierna och förväntas bli certifierad. Eftersom byggnaden från början var en stor oisolerad hangar vars karaktär inte fick ändras för mycket på grund av dess K-märkning, var denna ambition en sann utmaning. KF Fastigheter har haft ett nära och bra samarbete med Skanska i omvandlingsarbetet av Bromma Blocks. 18

18 19

19 Byggnader enligt högt ställda miljökrav KF Fastigheter har som krav att det i alla byggnadsprojekt; nybyggnadsprojekt såväl som tillbyggnader och ombyggnader, redan i beställningen ska anges vilken eller vilka miljöcertifieringar projektet ska erhålla. Det innebär att vi i ett tidigt skede får ett verksamhetsstyrningssystem för varje byggprojekt, samtidigt som byggnaden kvalitetssäkras från start. Oavsett val av certifieringssystem är det centralt att miljöfrågorna kommer in tidigt i projektering. KF Fastigheter har valt att arbeta med det svenska systemet MiljöByggnad och målet är att uppnå nivån Guld i alla projekt. Dessutom ska varje fastighet ha en energiförbrukning som dessutom uppfyller kraven enligt GreenBuildingcertifieringen. MiljöByggnad är ett certifieringssystem som utgår från svenska bygg- och myndighetsregler och svensk byggpraxis avseende energi, inomhusmiljö och material. GreenBuilding är ett EU-initiativ med syfte att minska energianvändningen i fastigheter, och därmed släppa ut mindre koldioxid. Green Building är inget miljöklassningssystem utan ett program för fastighetsägare som vill effektivisera energianvändningen i en eller flera byggnader. GreenBuilding ställer krav på 25 procent lägre energianvändning än de byggregler som gäller i Sverige idag. Pilotprojekt i Södertälje Coop Konsum Folkparken invigdes i november 2010 och byggnaden projekterades för att klara kraven i miljöcertifieringssystemet Miljöklassad Byggnad, nivå Guld. Detta innebär att energiförbrukningen understiger gällande normkrav med minst 35 procent. Butiken har miljösmarta lösningar där spillvärmen från anläggningen för livsmedelskyla tillvaratas vilket minskar den totala energiförbrukningen. Med hjälp av smarta systemlösningar som prioriterar effektiv energiåtervinning, behovsstyrning av energiförbrukande installationer och användande av energieffektiva komponenter får anläggningen en mycket låg miljöpåverkan. Målet för fastigheten är att vara helt klimatneutral i drift. 20

20 Fokus har varit att få en klimatneutral fastighet men också att skapa en attraktiv, trygg och trivsam arbetsplats. 21

21 Klimatneutral livsmedelsbutik i Mjölby Coop Extra i Mjölby har en yta om cirka kvadratmeter, invigdes i november 2011 och byggnaden projekterades redan från början för att uppfylla kraven i miljöcertifieringssystemet Miljöklassad Byggnad, nivå Guld. I arbetet med att skapa Mjölbys grönaste handels fastighet har en mycket nära dialog med kommunen varit en avgörande framgångsfaktor. Fokus har varit att få en klimatneutral fastighet men också att skapa en attraktiv, trygg och trivsam arbetsplats. Butiken ligger intill köpcentret Kvarnen i de centrala delarna av Mjölby och är utformad för att smälta in i den omkringliggande miljön. För att nå klimatneutralitet är Coop Extra i Mjölby utformad med miljösmarta energilösningar. Bland annat tillvaratas spillvärmen från anläggningen för livsmedelskyla vilket gör butiken nästintill självförsörjande på värme. Återvinningsvärme från butiken ger även isfri mark och minskar behovet av saltning. Butiken är dessutom utrustad med behovsstyrd ventilation vilket inverkar positivt på energiåtgången. Den totala energiförbrukningen är 35 procent lägre än myndighetskraven. Hållbara investeringar stärker kommunens attraktionskraft Det är viktigt att man får med sig LCCperspektivet, d v s livscykelkostnaden, i ett projekt. Det innebär att man tar hänsyn till hela kostnaden av investering, drift och underhåll. Vid inköp av exempelvis energikrävande produkter är det viktigt att inte bara titta på vilken produkt som är billigast vid inköpet utan vilken produkt som har lägst energikostnader och är billigast att underhålla. Energikostnaderna under produktens livslängd spelar nästan alltid större roll för de totala kostnaderna än investeringskostnaderna. Större samhällsprojekt ställer inte sällan kommuner inför en målkonflikt när det gäller ekonomi och miljö. KF Fastigheter anser att samhällsvinster som sker till följd av hållbara investeringar skapas på längre sikt och bidrar till att kommunen når sina klimatmål, stärker partnerskapet mellan kommun och näringsliv och stärker bilden av kommunen som en modern och attraktiv ort. KF Fastigheter har både instrumenten och kunskapen för att åstadkomma detta. Under hela byggprocessen arbetade KF Fastigheter aktivt för att minimera koldioxidutsläpp från transporter till byggarbetsplatsen genom logistiklösningen gröna transporter. En betydelsefull del i det arbetet var att använda lokala aktörer. Betongstomme, tak och putssystem beställdes därför från leverantörer i när området och schaktmassorna fraktades till en tipp i kommunen. När projektet var klart kunde man konstatera att utsläppen hade reducerats med 23 ton Co 2. 22

22 FÖRVALTNING MED HELHETSA Att bygga resurssnålt, ständigt söka förbättrade lösningar och arbeta med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt är viktigt för KF Fastigheter. Förvaltning är på samma sätt av stor betydelse för att åstadkomma ett hållbart samhälle. Vi arbetar aktivt med att utveckla smarta energilösningar, bli bättre på återvinning och utforma effektiva energiledningssystem för att nå vårt mål att KF:s fastighetsbestånd ska vara klimatneutralt år Först i Sverige med att certifiera en befintlig handelsplats KF Fastigheter var först i Sverige med att GreenBuilding-certifiera ett befintligt köpcentrum, Bäckebol HomeCenter i Göteborg, och en konferensanläggning, Vår Gård i Saltsjöbaden. 23

23 NSVAR

24

25 Bäckebol HomeCenter Bäckebol HomeCenter är den första handelsplatsen i Sverige som Green- Building-certifieras genom åtgärder i löpande förvaltning och inte i samband med ny-, om- eller tillbyggnad. Energianvändningen för fastighetsdriften har minskat med minst 25 procent och byggnaden tilldelades certifikatet Green- Building år KF Fastigheter har genomfört ett stort antal åtgärder för att nå såväl minskade koldioxidutsläpp som lägre energikostnader. Vi har under de senaste åren bland annat infört: Driftsoptimering, vilket innebär att temperaturer och luftflöden mäts, justeras, åtgärdas och följs upp. Behovsstyrning av varmhusfläktar för en entréridå bidrar till minskad elförbrukning. Anpassade värme- och ventilationsinstallationer i en zoobutik, vilket innebär att endast rummet där djuren bor har värme och ventilation dygnet runt. I övriga delar av zoobutiken stängs ventilationen av nattetid. Detta har resulterat i minskad strömförbrukning och värmeåtgång. Närvarostyrning av värme i Coop Forums konferensrum gör att ventilationen stannar när det inte är verksamhet i lokalen. Detta ger besparingar på både värme och fastighetsel. Kyld och torkad rumsluft återanvänds sommartid om det är kallare inne än vad det är ute. Ventilationsflöden styrs efter behov vilket baseras på temperatur och antal personer i lokalen. Detta sparar fastighets el för fläktdrift och även uppvärmningsenergi då vi inte längre överventilerar i byggnaden. Ljuskällor i gallerians gemensamma ytor uppgraderar vi löpande till mer energieffektiva alternativ. Längre brinntid och lägre värmeeffekt bidrar till elenergi- och spillvärmebesparing. Under 2010 minskade Bäckebol HomeCenters totala utsläpp av koldioxid med 573 ton och den totala energikostnaden blev drygt 1,3 miljoner kronor lägre jämfört med Av denna kostnadsminskning stod hyresgästernas verksamhetsel för cirka kr, resterande del avsåg värme och el för fastighetsdriften.

26 Vår Gård Konferensanläggningen Vår Gård i Saltsjöbaden utanför Stockholm är ett exempel på en fastighet där smart energiutnyttjning har dragits till sin spets. KF Fastigheter var först i Sverige att GreenBuilding-certifiera en befintlig konferensanläggning. Varje år nominerar GreenBuilding Programme ett antal projekt som har utmärkt sig inom energi effektivisering och gjord anmärkningsvärda och exemplariska energibesparingar. Man tävlar i två klasser; nya byggnader och befintliga renoverade byggnader. I mars 2011 belönades Vår Gård med första pris i den internationella tävlingen Green Building Awards, i klassen Renovering och ombyggnad av befintlig byggnad. Vår Gård var det enda svenska projektet som belönades i den klassen. Miljöklasscertifieringen möjliggjordes genom en rad olika energi- och underhållsprojekt. Bland annat ersattes den tidigare oljeeldningen av en energibesparande och miljövänlig bergvärmeanläggning som dessutom producerar naturlig bergskyla på sommaren. Detta har medfört att Vår Gård försörjs till 100% av förnyelsebar energi. KF Fastigheter har arbetat hårt för att energi - effektivisera projektet Vår Gård i Saltsjöbaden. Vi kommer att fortsätta uppgradera installationstekniken för att sänka energioch miljöpåverkan ytterligare. KF Fastigheter räknar med att spara in renoveringskostnaderna på sex-sju år. 27

27 Återvinning av spillvärme KF Fastigheter har de senaste 20 åren arbetat intensivt med att ta fram energieffektiva lösningar för fastighetsbeståndet. I samverkan med samarbetspartners, fastighetsägare och energiföretag lyfter vi perspektivet från den enskilda byggnaden för att istället ta ansvar för att hitta en energibalans i ett vidare perspektiv. En mycket effektiv teknisk lösning i detta arbete är att tillvarata den överskottsenergi som produceras i våra dagligvarubutiker, i huvudsak från kyl- och frysdiskar. Istället för att överskottsvärmen ventileras ut via fläktar på taket vill vi återanvända spillvärmen. Värmen går antingen tillbaka till butiken, eller leds ut till fastigheter i det närliggande området, till exempel för uppvärmning av bostäder via fjärrvärmenätet. Spillvärme till nytta i närområdet Coop Extra vid Medborgarplatsen i Stockholm är ett framgångsrikt exempel på utvecklingen av en energieffektiv och hållbar butik. I utvecklingen av projektet har kraften koncentrerats på att få en så energieffektiv drift som möjligt av butikskylan, vilken normalt står för ungefär 50 procent av butikens totala energiförbrukning. Genom att använda dörrar och lock på samtliga kyl- och frysdiskar och behovsstyra karm- och sargvärme på diskarna har elförbrukningen minskat med cirka 50 procent för kylanläggningen, samtidigt som uppvärmningsbehovet i butiken reducerats i motsvarande grad. Kylanläggningen är utrustad med naturliga köldmedier för att minimera den direkta påverkan på växthuseffekten. Dessutom används spillvärmen från kylanläggningen i den anslutande bostadsrättsföreningen för uppvärmning av bostäder och tappvarmvatten. I utvecklingen och planeringen av den Coopbutik som KF Fastigheter bygger vid Stockholms Centralstation, kommer samma innovativa lösning att användas för att effek t ivisera energianvändningen och bidra till att hela området blir mer hållbart. Butiken beräknas stå klar Fastighetsägaren kommer då att använda spillvärmen från butiken för att värma fastigheten i övrigt och den omkringliggande marken. Bland annat kommer Vasagatan att hållas isfri under vinterhalvåret med hjälp av spillvärmen. Förnyelsebar el till alla fastigheter och hyresgäster Dagligvaruhandeln står för 97 procent av KFkoncernens elförbrukning. Elförbrukningens klimatpåverkan är förutom elförbrukningens storlek även beroende av hur elen är producerad. För att på ett konsekvent sätt bidra till att göra samhället mer energieffektivt övergick KF-koncernen under 2010 till inköp av ursprungsmärkt el från förnyelsebara källor för samtliga butiker och egna fastigheter där koncernen har kontroll över elavtalen. Övergången till förnybar el i vår kraftportfölj är en starkt bidragande anledning till att koncernen i absoluta tal minskade utsläppen av växthusgaser med 44 procent under

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Kvarnholmen. Ny stadsdel i Nacka Kommun. Martin Asp feb 2011

Kvarnholmen. Ny stadsdel i Nacka Kommun. Martin Asp feb 2011 Kvarnholmen Ny stadsdel i Nacka Kommun Martin Asp feb 2011 300 000 kvm bostäder och arbetsplatser 2 500 bostäder Byggstart 2009 Inflyttning 2010-2020 Ny högbro över Svindersviken Nya kajer och båtplatser

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Ett klimatneutralt Företag

Ett klimatneutralt Företag Ett klimatneutralt Företag Klimat förändring en prioritet inom LFV LFV har identifierat klimatfrågan som en av företagets viktigaste utmanigar LFV reducerar sina växthusgaser på alla nivåer Sedan 2003,

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 610 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 143 Alviks Strand Ledig yta: 610 m 2 Typ: Kontor Tillträde: Enligt överenskommelse Gym Tåg 150 m Tunnelbana 500 m Unikt

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek Transkritiska kyl- och fryssystem 2013-06-05 Anders Ek Kommersiella kyl och frysanläggningar i livsmedelsbutiker 70-80-talet installerades direkta system med syntetiska köldmedier av typ CFC (Klorfluorkarboner)

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Lustgården För ett skönare och grönare arbetsliv

Lustgården För ett skönare och grönare arbetsliv Lustgården För ett skönare och grönare arbetsliv Det sköna kontoret! Välkommen till en av Nordens mest moderna och miljösmarta kontorsfastigheter. Här i Stockholms nyaste stadsdel sitter ni i ett helt

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen Inledning Detta regelverk är utformat för växthusproduktion av grönsaker, krukväxter och blomsterlök. Livsmedelskedjan står för minst

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen.

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Typ Kontor Storlek 1330 kvm Adress Svetsarvägen 8 Område Solna/Solna

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan.

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Välkommen till Frihamnen! Frihamnen är den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborgs innerstad. Här har

Läs mer

Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT

Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT H Y L L I E/ M A L M Ö Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT 2 3 Varför BREEAM och varför Excellent? Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov

Läs mer

Bjurhovdaskolan i Västerås ETT PILOTPROJEKT I ENERGIEFFEKTIVISERING

Bjurhovdaskolan i Västerås ETT PILOTPROJEKT I ENERGIEFFEKTIVISERING Bjurhovdaskolan i Västerås ETT PILOTPROJEKT I ENERGIEFFEKTIVISERING 1 2 Förord Kan framtidens skola bli självförsörjande på energi? När Bjurhovdaskolan byggdes stod energieffektivitet högst upp på dagordningen.

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Strategiska energilösningar för företag, industri och fastigheter. Vilka är de och hur gör man?

Strategiska energilösningar för företag, industri och fastigheter. Vilka är de och hur gör man? Strategiska energilösningar för företag, industri och fastigheter. Vilka är de och hur gör man? Therese Hindman Persson, Affärsområdeschef: Energy Solutions, Schneider Electric Schneider Electric 1 Vilka

Läs mer

Välkommen till Alviks Terrass. Racketen 10, Gustavslundsvägen 147-151

Välkommen till Alviks Terrass. Racketen 10, Gustavslundsvägen 147-151 Välkommen till Alviks Terrass Racketen 10, Gustavslundsvägen 147-151 Fastighetsbeteckning: Racketen 10 Fastighetsägande bolag RACS Racketen Större AB Fastighetens adress Gustavslundsvägen 147-151 167 51

Läs mer

Hyresavtal. Gör miljön en tjänst och

Hyresavtal. Gör miljön en tjänst och Teckna Grönt Hyresavtal Gör miljön en tjänst och sänk din hyreskostnad Tillsammans kan vi göra stor skillnad Genom att hyra kontor i miljövänliga Solna One gör du ett klokt miljöval. Väljer du dessutom

Läs mer

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Vån 4, 173 kvm, Centrum Östra Hamngatan 52, vån 4 Centrum Ledig yta: 173 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 8 14 Tillträde: Omgående Utsikt Historia Buss 20 m Nyrenoverad

Läs mer

Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Cirkulära byggnader Cirkulär energi

Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Cirkulära byggnader Cirkulär energi Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Cirkulära byggnader Cirkulär energi 2015-04-14 Anders Hollinder Energistrateg - SBF Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Uppsala s stadutveckling skapar många

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Energi. s 83-92 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Energi. s 83-92 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk s 83-92 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Innehåll Vad är energi? källor Miljöpåverkan Grön el effektivisering råd Hur ser det ut i er verksamhet? Vad är energi? Allt som kan omvandlas till

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Vån 2, 306 kvm, Centrum Norra Hamngatan 18, vån 2 Centrum Hemtrevliga ytor Ledig yta: 306 m 2 Typ: Antal arbetsplatser: 15 20 Tillträde: Omgående Cykelmöjligheter

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm Kontorsyta 489-1150 kvm Antal arbetsplatser 25-27 alt 60 TILLTRÄDE Omgående Adress Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 Fastighetsbeteckning Benzelius

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013

Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013 Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013 På Briggen vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling. Vårt arbete med hållbarhetsfrågor är en viktig komponent för att nå dit. Hållbarhetsperspektivet som

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Hållbarhetsvision Torsplan Bli Outstanding!

Hållbarhetsvision Torsplan Bli Outstanding! HAGASTADEN/STOCKHOLM Hållbarhetsvision Torsplan Bli Outstanding! OUTSTANDING 2 Varför BREEAM och varför Outstanding? Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Ser du också affärsläget Landsvägen 50 Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Duvbo Näckrosen Kollektivtrafik av världsklass finns i direkt anslutning till

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 436 kvm Gustavslundsvägen 135, Alviks Strand Ledig yta Typ: Kontor 436 m 2 Antal arbetsplatser: 25-30 Byggt/ombyggt: 1987 Ledigt fr.o.m: Omgående Konferens Garage

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Miljöredovisning AMF FASTigheTeR 2012

Miljöredovisning AMF FASTigheTeR 2012 Miljöredovisning AMF Fastigheter 2012 Ansvar för miljön AMF Fastigheter arbetar systematiskt och långsiktigt för att bidra till en bättre miljö och främja utvecklingen av ett hållbart samhälle. Arbetet

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2013 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

MILJÖ. Ett urval av hur vi jobbar i Ängelhoms kommun

MILJÖ. Ett urval av hur vi jobbar i Ängelhoms kommun MILJÖ Ett urval av hur vi jobbar i Ängelhoms kommun Version 1.0 Tryckår 2014 Foto: Ida Stavenow Caroline Sjunner Kajsa Wellbro Emelie Svensson Skyview Vi har en plan I Ängelholms kommun finns en varierad

Läs mer

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING.

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. KanEnergi erbjuder kompetent analys, ledning och rådgivning, med utgångspunkt i ekonomi, teknik, marknad och hållbar utveckling.

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Miljöledning inom staten, Waterfront 29 sep 2014 Tove Malmqvist KTH avd. för Miljöstrategisk analys - FMS tove.malmqvist@abe.kth.se Utvecklingen av miljöcertifiering av byggnader

Läs mer

Göteborg Energi antar utmaningen

Göteborg Energi antar utmaningen Göteborg Energi antar utmaningen Energisession 2009 Energieffektiva miljonprogramsområden vision eller realitet Skövde 2009-02-05 Vi lever på lånat kapital Vi är idag 6,7 miljarder människor på jorden

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Ditt nästa kontor? Centrum

Ditt nästa kontor? Centrum Ditt nästa kontor? Centrum Södra Förstadsgatan 47, våning 3-4, 1 252 2 402 kvm Södra Förstadsgatan 47, våning 3 4, Centrum Ledig yta 1 252 2 402 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 40 150 Tillträde: enligt

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer