HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD"

Transkript

1 HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

2 Innehåll 4. Vår roll som samhällsbyggare 12. Byggprocesser med resurseffektivitet i centrum 6. Planering ger möjlighet till utveckling 8. Stadsdel med stark identitet 10. Grön stadsdel med Sveriges enskilt största solcellspark 14. Ökad effektivitet, minskade utsläpp och kostnadsbesparingar 19. Byggnader enligt högt ställda miljökrav 22. Förvaltning med helhetsansvar 25. Bäckebol HomeCenter 26. Vår Gård 28. Brukande med möjligheter 30. Socialt ansvar ger utveckling 34. Framgång ger trygghet 3

3 Förord Handelsplatsen är och har alltid varit en viktig mötesplats för människor. Historiskt har städer byggts med handel som utgångspunkt. Även i framtiden kommer handelsplatsen att vara en av de viktigaste mötesplatserna i samhället med uppgift att möta invånarnas behov av produkter, tjänster och samhällsservice. Samtidigt ökar kunskapen om och kraven på långsiktigt hållbara samhällslösningar, vilket vi som aktörer och dagens politiker måste planera för redan idag. En faktor är att många av Sveriges städer växer fort. Det är på många sätt en positiv utveckling, inte minst därför att det idag är mer hållbart att leva i en stad än att leva på landet. Stadsdelar miljöcertifieras och inom kort kommer det även vara möjligt att miljöcertifiera hela städer. För kommunen är det viktigt att följa denna utveckling för att förbli attraktiv för sina invånare och för att attrahera nya kommuninvånare. För oss som aktörer är det också viktigt, eftersom vi på mest effektiva sätt ska tillgodose morgondagens behov med hjälp av det vi planerar och bygger idag. Vi kan och vill spela en aktiv roll. KFkoncernen har under mer än 110 år arbetat för att förändra och driva på utvecklingen av dagligvarumarknaden utifrån medlemmars behov. Hållbar utveckling är, och har alltid varit, en integrerad del av konsumentkooperationens verksamhetsidé. Koncernen har ambitiösa miljömål för den egna verksamheten. Senast år 2020 ska KF koncernen vara klimatneutral genom att effektiviserad energiförbrukning och klimatkompensation av externa projekt. Under 2010 minskade vi klimatpåverkan inom vår totala verksamhet med 44 procent. En viktig insats var beslutet att övergå till helt förnybar el i KF Fastigheters elportfölj. På KF Fastigheter har vi stor erfarenhet av hållbar samhällsbyggnad och av att arbeta tillsammans med kommuner i deras stadsplanering. Drivande i arbetet är vår vision att lägga grunden för Sveriges bästa handel. Det ställer höga krav på miljöansvar när det gäller byggnation, förvaltning och drift av våra handelsplatser. Men vi stannar inte där. Vi vill också underlätta och stimulera en hållbar livsstil för medlemmar och kunder genom att skapa handelsplatser som är integrerade i samhället. Vi är stolta över vår långsiktiga ambition och vill dela med oss av vår kunskap och erfarenhet. Vi vill bidra till att bygga ett mer hållbart samhälle och vara med och utveckla framtidens hållbara handel. Bernt-Olof Gustavsson, VD 4

4 5 VÅR ROLL

5 SOM SAMHÄLLSBYGGARE I vår roll som företag har vi både en möjlighet och ett ansvar att påverka samhällsutvecklingen. Med utgångspunkt i vår historia som samhällsbyggare och utmanare har det varit en självklarhet att inta en proaktiv roll också inför de framtidsutmaningar vi ser idag. Det är så vi bygger värde för våra kunder och oss själva. Målet är både självklart och utmanande: Vi lägger grunden för Sveriges bästa handel. Vi tänker nytt och ger oväntade lösningar på kundens behov Det gör oss till en attraktiv samarbetspartner som medverkar till samhällsutvecklingen. Vi ska överträffa kundens förväntningar när det gäller att se möjligheter som skapar värde också i angränsande områden. Ett exempel på det är när vi presenterade en lösning som gick utöver det vanliga för Kungälvs kommun. Istället för ett konventionellt köpcentrum satte vi omtanken om människan och omgivningen i centrum. En mix av bostadsnära service och volymhandel blev det vinnande konceptet. Strategin är tydlig; nya stadskärnor utvecklas när vi går från traditionell volymhandel till moderna köpkvarter. Nya idéer och ny kunskap är grunden för all innovation. Därför driver vi tillsammans med IVL ett forskningsprojekt om hållbar affärsutveckling. Målet är handelsplatser som bidrar till att människor lever hållbart och mår bra. Vi deltar också i Centrumutveckling i partnerskap ett EU-projekt där företagare, fastighetsägare och offentliga aktörer går samman och arbetar för en hållbar stadsdel. Vårt helhetsperspektiv inkluderar planering, byggande, förvaltning och brukande Det innebär att vi kan erbjuda samarbetspartners och kunder ett ökat värde. Samordning och tidig dialog innebär att vi bygger in möjligheter för såväl enskilda handelsplatser som stadsdelar. Våra kunder ska helt enkelt ges frihet att välja de mest hållbara lösningarna för energi eller transporter, samtidigt som samhället ska få potential att utvecklas. Satsningar på de sociala aspekterna likväl som de fysiska innebär också att handelsplatsens värde ökar. Vår medverkan och närvaro ska alltid skapa värden utöver det som traditionellt efterfrågas, både för oss och för våra kunder. Därför arbetar vi exempelvis i nära samarbete med lokala fastighetsägarföreningar, såsom Fastighetsägarna Backaplan, med samarbetsavtal som inkluderar satsningar på hållbarhet. Klimat och resurseffektiva handelsplatser skapar vinster De kommersiella värden som garanterar affärsmässighet ska vara grunden för en trovärdig satsning på Sveriges bästa handel. Genom att förena de olika målen i satsningen 6

6 på ett fastighetsbolag som ägs tillsammans med SPP bidrar vi till en marknad som efter- frågar det bästa vi kan erbjuda. Bolaget, Handelsbodarna, har det uttalade målet att nå ett bestånd på klimatneutrala fastigheter värda två miljarder kronor Vi brinner för att tydliggöra och bygga handelns roll i samhällsutvecklingen På samma sätt som bostäder, arbetsplatser, skolor och kommunikationer är självklara drivkrafter för utveckling är även handeln det. Vi vill därför medverka till att handeln tydliggörs i samhällsplaneringen. Bara då kan ett helhetsperspektiv få genomslag. Därför anser vi som ledande aktör att vi har ett ansvar att förmedla kunskap om handeln som nyttighet i samhället, om de bästa exemplen och att ständigt utifrån en omvärldsanalys beskriva handelns möjlighet att bidra till lösningar på kunders framtidsutmaningar. KF Fastigheter tar ett helhetsgrepp på hela processen att utveckla handelsplatser. Vi kan på så sätt leda utvecklingen i en bransch som varit splittrad. För oss är varje del av kedjan viktig, från planering till brukande. PLANERING GER MÖJLIGHET TILL UTV Handeln utgör en central del av samhället och bidrar till att skapa en attraktiv, levande och hållbar miljö för de boende. En handelsplats integrerad i det omkringliggande samhället tar hänsyn till lokala förutsättningar och utformas för att möta ortens behov. Det påverkar mixen av butiker, men även ut budet av samhällsservice, bostäder, kultur och infrastruktur. Därför blir planeringsfasen så avgörande. Redan där måste olika intressen mötas för att hitta synergieffekter och säkerställa att de bästa lösningarna möjliggörs. Det kan handla om konkreta frågor som energioch transportlösningar, den yttre miljöns påverkan på upplevelse och rörelsemönster och möjligheten att attrahera företagsetableringar för att skapa arbetsplatser och service. En nära dialog mellan kommun och experter är nödvändig i detta arbete. Två aktuella projekt där samarbetet mellan kommun och byggentreprenörer driver utvecklingen av två nya hållbara stadsdelar är Kvarnholmen i Nacka kommun och Kongahälla i Kungälv kommun. 7

7 ECKLING 8

8 Stadsdel med stark identitet Tillsammans med JM Bostäder utvecklar KF Fastigheter en helt ny stadsdel, Kvarnholmen i Nacka kommun, strax utanför Stockholm. Det nya Kvarnholmen planeras stå klar för inflyttning år 2022 och kommer att erbjuda ett levande kulturliv, en handelsplats centralt belägen i stadskärnan, naturområden och närhet till vatten. För att underlätta kommunikationen till och från Kvarnholmen utvecklas buss- och båttrafiken, en ny högbro knyter stadsdelen till Nacka och en strandpromenad leder gång- och cykeltrafikanter ända in till Stockholms innerstad. För att bli en attraktiv och levande stadsdel med en stark identitet är ön indelad i fyra offentliga rum, som alla står för något unikt. Centrala rummet Som boende på Kvarnholmen ska man inte behöva lämna ön för att handla mat, springa ärenden och gå i skolan. Allt är nära. I det gamla bageriet byggs ett centrum med livsmedel och annan närservice, från bageri och kafé till skomakare och tandläkare. Här byggs även den grundskola som Nacka Kommun har som uttalad ambition att göra till Sveriges bästa. Kulturella rummet I en historisk miljö, nära vattnet och med utsikt över Djurgården, skapas en ny kulturell samlingsplats i Stockholm. Här utvecklas lokaler för konserter och scenkonst, mässor och utställningar, samt en restaurang i toppklass. I nya Magasin 5 kommer framtidens stora evenemang att ta plats. Gröna rummet På Kvarnholmen skapas en grön oas på öns östra spets. Här kommer det att finnas lekplatser, boulebanor, öppna gräsytor och lummiga strövområden. Dessutom kommer en strandpromenad att sträcka sig runt hela ön, med flera intressanta stopp längs vägen, som uteserveringar och fiskeplatser. Marina rummet På Kvarnholmens södra sida, med ett skyddat läge i Svindersviken, skapas en citynära gästhamn och marina. Här kommer de boende att ha möjlighet att hyra båtplats och gäster kommer ha möjlighet att lägga till i hamnen. Här finns utrymme för en mängd marina aktiviteter som båtförsäljning, seglarskola samt en flytande swimmingpool. 9

9 10

10 Grön stadsdel med Sveriges största solcellspark Kungälv, ett par mil norr om Göteborg, står inför en rejäl förnyelse. Strax norr om centrum planeras den nya stadsdelen Kongahälla med utrymme för närmare nya bostäder och centralt belägen handel, service och affärsverksamheter. KF Fastigheter är en av totalt fyra exploatörer som tillsammans med Kungälvs kommun planerar den nya stadsdelen som förväntas stå klar för inflyttning från och med slutet av Kongahälla ska bli en attraktiv blandstad som är levande en större del av dygnet och där det är enkelt att leva ett hållbart och miljövänligt stadsliv. Handelsområdet är utformat i samklang med kommunens vision om en långsiktig utveckling av handel i kommunen. Kongahälla kommer att erbjuda en helt ny typ av volymhandelsplats i en stadsliknande miljö där kungälvsborna kommer att kunna handla allt på hemmaplan. Det är av hög prioriterat för handelsplatsen att den ska vara lättillgänglig för alla som går, cyklar eller färdas kollektivt. För bilisterna kommer det att finnas väderskyddade parkeringar dolda under fastigheten, vilket även möjliggör ytterligare grönstråk. Minskad energiförbrukning är centralt i utformandet av en hållbar stadsdel. Visionen är att Kongahälla ska producera mer el än vad stadsdelen själv använder. En viktig komponent i förverkligandet av denna målsättning är bygget av Sveriges enskilt största solcellspark. På handelsplatsens tak finns det planer på att kvadratmeter täcks med solcellspaneler. Projektet realiseras med bidrag från delegationen Hållbara Städer. 11

11

12 BYGGPROC

13 ESSER MED RESURSEFFEKTIVITET I CENTRUM KF-koncernen agerar i hela Sverige och har varit med om att utveckla, rita och bygga väsentliga delar av det svenska samhället sedan början av 1930-talet. Som en röd tråd genom åren löper vår ambition att projekten ska vara en del av samhället och sättas i ett långsiktigt hållbarhetssammanhang. Vi har med oss ett helhetstänkande i byggprocessen och ställer höga miljökrav på oss själva och på våra underleverantörer. Vi går alltid in i projekt med målsättningen att bygga energieffektiva, miljövänliga och kundanpassade byggnader. Denna målsättning präglar vår arbetsprocess från ax till limpa. Transporter en miljöbov Att bygga större projekt är både tids- och resurskrävande. Logistik är en viktig komponent för att processen ska bli så effektiv och resurssnål som möjligt. En stor del som inte sällan glöms bort är transporterna till och från byggarbetsplatserna, vilka står för fyra-fem procent av Sveriges totala utsläpp av klimatgaser. På KF Fastigheter tar vi ansvar för att kontinuerligt minska koldioxidutsläppen från transporter i alla faser av våra projekt. Vi använder miljöanpassade bränslen och oljor och arbetar för att begränsa dess belastning på miljön i hela vår verksamhet. I samband med bygget av handelsplatsen Bromma Blocks utanför Stockholm skapade vi en unik helhetslösning kring transporterna. Lösningen kallar vi gröna transporter. Det är idag ett etablerat system i våra byggprojekt. 14

14 Ökad effektivitet, minskade utsläpp och kostnadsbesparingar Vid bygget av Bromma Blocks tog KF Fastigheter fasta på att transporternas miljöpåverkan är stor och kostsam. Vi bröt med gamla synsätt och satsade på nya metoder. Genom att skapa en helhetslösning kring logistikfrågor med särskilt fokus på samordning av transporterna, såväl till som inom byggarbetsområdet och att i möjligaste mån övergå från lastbil till järnväg, kunde KF Fastigheter genomföra byggprojektet med åtta-tio procent färre transporter än normalt. Det motsvarar cirka 500 ton koldioxid eller 70 svenskars totala genomsnittliga utsläpp på ett år. I den mån som transporterna har skett med lastbilar har fordon som drivs med miljöbränsle prioriterats. Logistiklösningen gröna transporter innebar inte bara en betydande miljövinst. Den förbättrade dessutom effektiviteten, skapade en tryggare arbetsplats och arbetsmiljö för byggarbetare och innebar en besparing för projektet med två miljoner kronor. Dagvatten en teknisk utmaning I likhet med andra byggprojekt kräver bygget av nya handelsplatser att stora obebyggda ytor tas i anspråk. På sådana ytor där absorberas dagvatten normalt av jorden, men blir nu istället hårdgjorda och riskerar därmed att skapa avrinningsproblem. Klimatförändringar förväntas leda till ökade risker för översvämningar, vilket har fått många kommuner att öka uppmärksamheten kring dagvattenlösningar. KF Fastigheter är därför mycket omsorgsfulla i sin hantering av dagvatten och arbetar systematiskt och medvetet för att hantera såväl mark- som takvatten. Givet att markens beskaffenhet varierar kan lösningarna variera i sitt utförande. Målet är dock alltid detsamma; att rent dagvatten ska föras tillbaka till grundvattnet på ett naturligt och kontrollerat sätt. Det är avgörande att vattnet på marken renas innan det släpps tillbaka till grundvattnet. Oljan separeras från vattnet, samlas upp för att därefter tas om hand av slaggsugningsbilar och skickas vidare till destruktion. Det renade vattnet leds tillbaka till jorden via brunnar eller dammar och med hjälp av exempelvis rörsystem. Det samlas även vatten på byggnadernas tak som ska tas om hand på ett säkert och ansvars fullt sätt. Vår metod innebär att dagvattnet leds bort från taken ned till marken för att därefter släppas vidare till grundvattnet. Eftersom takvattnet är rent så det behövs inte en oljeavskiljning. Takvatten hanteras alltid separerat från markvattnet. 15

15 16

16 Ett utvecklat och hållbart infrastrukturnät På KF Fastigheter arbetar vi utifrån ambitionen att utforma ett handelsområde som är tillgängligt för alla, oavsett om det rör sig om en integrerad eller extern handelsplats. Gångbanor, cykelbanor, kollektivtrafik och bilväg behöver samtliga vara alternativ för att göra handelsplatsen lättåtkomlig och attraktiv. En handelsplats integrerad i det omkringliggande samhället innebär ökad tillgänglighet och kortare avstånd till ortens utbud av produkter och tjänster. I de fall handelsplatsen placeras en bit utanför stadskärnan, vilket inte sällan är fallet för den så kallade volymhandeln, är det av stor vikt att se över den miljöpåverkan som framför allt biltransporter orsakar. KF Fastigheter har som ett led i detta arbete installerat laddningsstolpar för elbilar på ett antal platser i landet, bland annat vid Valbo köpcentrum i Gävle, Coop Forum i Lund och Bromma Blocks utanför Stockholm. Samtidigt tittar vi närmare på att bygga solceller på handelsplatsens tak för att öka delen av förnyelsebar energi, något som redan är vanligt förekommande i Tyskland. I byggprojekten för vi även en aktiv dialog med kommunen om hur kollektivtrafiken kan utvecklas kring handelsplatsen, t ex genom att införa nya linjer för bussar, tunnelbana eller spårvagnar, för att begränsa handelsplatsens miljöpåverkan. En övergång till biogaslösningar för kollektivtrafiken kan också vara ett alternativ för att bidra till minskade koldioxidutsläpp. Handelsplatsen en viktig del i ortens arkitektoniska utformning Gestaltningen av handelsplatsen är en viktig komponent i hållbarhetsarbetet. För kommunen och dess invånare är det angeläget att byggnadens arkitektoniska utformning smälter in i den lokala miljön. KF Fastigheter arbetar tillsammans med kommunen för att gestalt 17

17 ningen ska bli en naturlig del i omgivningen samtidigt som byggnaden ska bli estetiskt tilltalande och hållbart utformad. Bromma Blocks Bromma Blocks slog upp dörrarna i september 2010 efter att genomgått en förvandling från att ha varit en renodlad volymhandelsplats till att även innefatta shopping i varuhusmiljö. På kvadratmeter handelsyta erbjuds kunderna ett brett utbud av butiker, restauranger och kaféer. Områdets största hangar, H3, är en kulturminnesmärkt hangar från 40-talet som idag kännetecknas av en modern design med tydliga historiska inslag, samt en unik rymd som påminner om byggnadens historia och för tankarna till en öppen flygplatsterminal. Genom KF Fastigheters varsamma renovering och innovativa ombyggnad har den vackra, kulturhistoriskt och arkitektoniskt intressanta före detta flyghangaren fått ett nytt liv och blivit tillgänglig för allmänheten. Den konstnärliga gestaltningen har haft en central roll när de nya, moderna butiksytorna mejslats ut. KF Fastigheter har genomgående haft en hög ambition för byggprojektets hållbarhet. Bromma Blocks nominerades till Stora Samhälls byggarpriset 2011, för att stora samhällsvärden skapats i något som i grunden är ett traditionellt handelsplatsprojekt. Bromma Blocks uppfyller GreenBuilding-kriterierna och förväntas bli certifierad. Eftersom byggnaden från början var en stor oisolerad hangar vars karaktär inte fick ändras för mycket på grund av dess K-märkning, var denna ambition en sann utmaning. KF Fastigheter har haft ett nära och bra samarbete med Skanska i omvandlingsarbetet av Bromma Blocks. 18

18 19

19 Byggnader enligt högt ställda miljökrav KF Fastigheter har som krav att det i alla byggnadsprojekt; nybyggnadsprojekt såväl som tillbyggnader och ombyggnader, redan i beställningen ska anges vilken eller vilka miljöcertifieringar projektet ska erhålla. Det innebär att vi i ett tidigt skede får ett verksamhetsstyrningssystem för varje byggprojekt, samtidigt som byggnaden kvalitetssäkras från start. Oavsett val av certifieringssystem är det centralt att miljöfrågorna kommer in tidigt i projektering. KF Fastigheter har valt att arbeta med det svenska systemet MiljöByggnad och målet är att uppnå nivån Guld i alla projekt. Dessutom ska varje fastighet ha en energiförbrukning som dessutom uppfyller kraven enligt GreenBuildingcertifieringen. MiljöByggnad är ett certifieringssystem som utgår från svenska bygg- och myndighetsregler och svensk byggpraxis avseende energi, inomhusmiljö och material. GreenBuilding är ett EU-initiativ med syfte att minska energianvändningen i fastigheter, och därmed släppa ut mindre koldioxid. Green Building är inget miljöklassningssystem utan ett program för fastighetsägare som vill effektivisera energianvändningen i en eller flera byggnader. GreenBuilding ställer krav på 25 procent lägre energianvändning än de byggregler som gäller i Sverige idag. Pilotprojekt i Södertälje Coop Konsum Folkparken invigdes i november 2010 och byggnaden projekterades för att klara kraven i miljöcertifieringssystemet Miljöklassad Byggnad, nivå Guld. Detta innebär att energiförbrukningen understiger gällande normkrav med minst 35 procent. Butiken har miljösmarta lösningar där spillvärmen från anläggningen för livsmedelskyla tillvaratas vilket minskar den totala energiförbrukningen. Med hjälp av smarta systemlösningar som prioriterar effektiv energiåtervinning, behovsstyrning av energiförbrukande installationer och användande av energieffektiva komponenter får anläggningen en mycket låg miljöpåverkan. Målet för fastigheten är att vara helt klimatneutral i drift. 20

20 Fokus har varit att få en klimatneutral fastighet men också att skapa en attraktiv, trygg och trivsam arbetsplats. 21

21 Klimatneutral livsmedelsbutik i Mjölby Coop Extra i Mjölby har en yta om cirka kvadratmeter, invigdes i november 2011 och byggnaden projekterades redan från början för att uppfylla kraven i miljöcertifieringssystemet Miljöklassad Byggnad, nivå Guld. I arbetet med att skapa Mjölbys grönaste handels fastighet har en mycket nära dialog med kommunen varit en avgörande framgångsfaktor. Fokus har varit att få en klimatneutral fastighet men också att skapa en attraktiv, trygg och trivsam arbetsplats. Butiken ligger intill köpcentret Kvarnen i de centrala delarna av Mjölby och är utformad för att smälta in i den omkringliggande miljön. För att nå klimatneutralitet är Coop Extra i Mjölby utformad med miljösmarta energilösningar. Bland annat tillvaratas spillvärmen från anläggningen för livsmedelskyla vilket gör butiken nästintill självförsörjande på värme. Återvinningsvärme från butiken ger även isfri mark och minskar behovet av saltning. Butiken är dessutom utrustad med behovsstyrd ventilation vilket inverkar positivt på energiåtgången. Den totala energiförbrukningen är 35 procent lägre än myndighetskraven. Hållbara investeringar stärker kommunens attraktionskraft Det är viktigt att man får med sig LCCperspektivet, d v s livscykelkostnaden, i ett projekt. Det innebär att man tar hänsyn till hela kostnaden av investering, drift och underhåll. Vid inköp av exempelvis energikrävande produkter är det viktigt att inte bara titta på vilken produkt som är billigast vid inköpet utan vilken produkt som har lägst energikostnader och är billigast att underhålla. Energikostnaderna under produktens livslängd spelar nästan alltid större roll för de totala kostnaderna än investeringskostnaderna. Större samhällsprojekt ställer inte sällan kommuner inför en målkonflikt när det gäller ekonomi och miljö. KF Fastigheter anser att samhällsvinster som sker till följd av hållbara investeringar skapas på längre sikt och bidrar till att kommunen når sina klimatmål, stärker partnerskapet mellan kommun och näringsliv och stärker bilden av kommunen som en modern och attraktiv ort. KF Fastigheter har både instrumenten och kunskapen för att åstadkomma detta. Under hela byggprocessen arbetade KF Fastigheter aktivt för att minimera koldioxidutsläpp från transporter till byggarbetsplatsen genom logistiklösningen gröna transporter. En betydelsefull del i det arbetet var att använda lokala aktörer. Betongstomme, tak och putssystem beställdes därför från leverantörer i när området och schaktmassorna fraktades till en tipp i kommunen. När projektet var klart kunde man konstatera att utsläppen hade reducerats med 23 ton Co 2. 22

22 FÖRVALTNING MED HELHETSA Att bygga resurssnålt, ständigt söka förbättrade lösningar och arbeta med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt är viktigt för KF Fastigheter. Förvaltning är på samma sätt av stor betydelse för att åstadkomma ett hållbart samhälle. Vi arbetar aktivt med att utveckla smarta energilösningar, bli bättre på återvinning och utforma effektiva energiledningssystem för att nå vårt mål att KF:s fastighetsbestånd ska vara klimatneutralt år Först i Sverige med att certifiera en befintlig handelsplats KF Fastigheter var först i Sverige med att GreenBuilding-certifiera ett befintligt köpcentrum, Bäckebol HomeCenter i Göteborg, och en konferensanläggning, Vår Gård i Saltsjöbaden. 23

23 NSVAR

24

25 Bäckebol HomeCenter Bäckebol HomeCenter är den första handelsplatsen i Sverige som Green- Building-certifieras genom åtgärder i löpande förvaltning och inte i samband med ny-, om- eller tillbyggnad. Energianvändningen för fastighetsdriften har minskat med minst 25 procent och byggnaden tilldelades certifikatet Green- Building år KF Fastigheter har genomfört ett stort antal åtgärder för att nå såväl minskade koldioxidutsläpp som lägre energikostnader. Vi har under de senaste åren bland annat infört: Driftsoptimering, vilket innebär att temperaturer och luftflöden mäts, justeras, åtgärdas och följs upp. Behovsstyrning av varmhusfläktar för en entréridå bidrar till minskad elförbrukning. Anpassade värme- och ventilationsinstallationer i en zoobutik, vilket innebär att endast rummet där djuren bor har värme och ventilation dygnet runt. I övriga delar av zoobutiken stängs ventilationen av nattetid. Detta har resulterat i minskad strömförbrukning och värmeåtgång. Närvarostyrning av värme i Coop Forums konferensrum gör att ventilationen stannar när det inte är verksamhet i lokalen. Detta ger besparingar på både värme och fastighetsel. Kyld och torkad rumsluft återanvänds sommartid om det är kallare inne än vad det är ute. Ventilationsflöden styrs efter behov vilket baseras på temperatur och antal personer i lokalen. Detta sparar fastighets el för fläktdrift och även uppvärmningsenergi då vi inte längre överventilerar i byggnaden. Ljuskällor i gallerians gemensamma ytor uppgraderar vi löpande till mer energieffektiva alternativ. Längre brinntid och lägre värmeeffekt bidrar till elenergi- och spillvärmebesparing. Under 2010 minskade Bäckebol HomeCenters totala utsläpp av koldioxid med 573 ton och den totala energikostnaden blev drygt 1,3 miljoner kronor lägre jämfört med Av denna kostnadsminskning stod hyresgästernas verksamhetsel för cirka kr, resterande del avsåg värme och el för fastighetsdriften.

26 Vår Gård Konferensanläggningen Vår Gård i Saltsjöbaden utanför Stockholm är ett exempel på en fastighet där smart energiutnyttjning har dragits till sin spets. KF Fastigheter var först i Sverige att GreenBuilding-certifiera en befintlig konferensanläggning. Varje år nominerar GreenBuilding Programme ett antal projekt som har utmärkt sig inom energi effektivisering och gjord anmärkningsvärda och exemplariska energibesparingar. Man tävlar i två klasser; nya byggnader och befintliga renoverade byggnader. I mars 2011 belönades Vår Gård med första pris i den internationella tävlingen Green Building Awards, i klassen Renovering och ombyggnad av befintlig byggnad. Vår Gård var det enda svenska projektet som belönades i den klassen. Miljöklasscertifieringen möjliggjordes genom en rad olika energi- och underhållsprojekt. Bland annat ersattes den tidigare oljeeldningen av en energibesparande och miljövänlig bergvärmeanläggning som dessutom producerar naturlig bergskyla på sommaren. Detta har medfört att Vår Gård försörjs till 100% av förnyelsebar energi. KF Fastigheter har arbetat hårt för att energi - effektivisera projektet Vår Gård i Saltsjöbaden. Vi kommer att fortsätta uppgradera installationstekniken för att sänka energioch miljöpåverkan ytterligare. KF Fastigheter räknar med att spara in renoveringskostnaderna på sex-sju år. 27

27 Återvinning av spillvärme KF Fastigheter har de senaste 20 åren arbetat intensivt med att ta fram energieffektiva lösningar för fastighetsbeståndet. I samverkan med samarbetspartners, fastighetsägare och energiföretag lyfter vi perspektivet från den enskilda byggnaden för att istället ta ansvar för att hitta en energibalans i ett vidare perspektiv. En mycket effektiv teknisk lösning i detta arbete är att tillvarata den överskottsenergi som produceras i våra dagligvarubutiker, i huvudsak från kyl- och frysdiskar. Istället för att överskottsvärmen ventileras ut via fläktar på taket vill vi återanvända spillvärmen. Värmen går antingen tillbaka till butiken, eller leds ut till fastigheter i det närliggande området, till exempel för uppvärmning av bostäder via fjärrvärmenätet. Spillvärme till nytta i närområdet Coop Extra vid Medborgarplatsen i Stockholm är ett framgångsrikt exempel på utvecklingen av en energieffektiv och hållbar butik. I utvecklingen av projektet har kraften koncentrerats på att få en så energieffektiv drift som möjligt av butikskylan, vilken normalt står för ungefär 50 procent av butikens totala energiförbrukning. Genom att använda dörrar och lock på samtliga kyl- och frysdiskar och behovsstyra karm- och sargvärme på diskarna har elförbrukningen minskat med cirka 50 procent för kylanläggningen, samtidigt som uppvärmningsbehovet i butiken reducerats i motsvarande grad. Kylanläggningen är utrustad med naturliga köldmedier för att minimera den direkta påverkan på växthuseffekten. Dessutom används spillvärmen från kylanläggningen i den anslutande bostadsrättsföreningen för uppvärmning av bostäder och tappvarmvatten. I utvecklingen och planeringen av den Coopbutik som KF Fastigheter bygger vid Stockholms Centralstation, kommer samma innovativa lösning att användas för att effek t ivisera energianvändningen och bidra till att hela området blir mer hållbart. Butiken beräknas stå klar Fastighetsägaren kommer då att använda spillvärmen från butiken för att värma fastigheten i övrigt och den omkringliggande marken. Bland annat kommer Vasagatan att hållas isfri under vinterhalvåret med hjälp av spillvärmen. Förnyelsebar el till alla fastigheter och hyresgäster Dagligvaruhandeln står för 97 procent av KFkoncernens elförbrukning. Elförbrukningens klimatpåverkan är förutom elförbrukningens storlek även beroende av hur elen är producerad. För att på ett konsekvent sätt bidra till att göra samhället mer energieffektivt övergick KF-koncernen under 2010 till inköp av ursprungsmärkt el från förnyelsebara källor för samtliga butiker och egna fastigheter där koncernen har kontroll över elavtalen. Övergången till förnybar el i vår kraftportfölj är en starkt bidragande anledning till att koncernen i absoluta tal minskade utsläppen av växthusgaser med 44 procent under

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

KF hållbarhetsredovisning 2010. ett utdrag ur kfs verksamhetsberättelse 2010

KF hållbarhetsredovisning 2010. ett utdrag ur kfs verksamhetsberättelse 2010 KF hållbarhetsredovisning 2010 ett utdrag ur kfs verksamhetsberättelse 2010 För en hållbar konsumtion Hållbar utveckling är en central del av KFs affärsidé. Uppdraget från ägarna är att skapa ekonomisk

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2014

Hållbarhetsrapport 2014 Miljöarbete som lönar sig Energieffektivisering är lika bra för ekonomin som för miljön. Läs mer på sidan 15. Vårt ansvar Vi tänker på allt från hållbar stadsutveckling till jämställdhet. Läs mer på sidorna

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2009 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Europas miljöhuvudstad 2010 Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010, i konkurrens med 35 europeiska

Läs mer

aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26

aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26 Ett miljöcertifierat hus är ett effektivt sätt att kommunicera sin miljöprofil, samtidigt som det är mer kostnadseffektivt. SID 03 MILJÖCERTIFIERINGEN FÖR KRÄVANDE KUNDER BREEAM gör oss mer aktiva och

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 B Hållbarhetsprogram Storsjö Strand etapp 1, 2013-05-20 har författats av Johanna Engberg och Maria Nordberg, White Arkitekter AB 2 INNEHÅLL 1. INFORMATION

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

40 GRADER I UTEPOOLEN

40 GRADER I UTEPOOLEN E N T I D N I N G O M F Ö R N Y E L S E B A R E N E R G I N R 1 2010 med extramaterial GENERALDIREKTÖREN: FJÄRRVÄRMEN BEHÖVER KONKURRENS BANDY OCH BASKET RÄDDAR EKONOMIN TEMA: Energieffektivisering DOKTORN

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility

CSR Corporate Social Responsibility 2012 CSR Corporate Social Responsibility Hållbarhetsredovisning 1 INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2008 Konsumentkooperationen ska skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

Läs mer

Gathenhielmska Huset Hälsovetarbacken Lagerhuset

Gathenhielmska Huset Hälsovetarbacken Lagerhuset Årsredovisning2013 Innehållsförteckning Vision, affärsidé, värderingar 2 Året i sammandrag 3 Kort om Higab 4 Higabs uppdrag 5 VD har ordet 6 Mål och uppföljning 8 Marknad 10 Lokalmässiga förutsättningar

Läs mer

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36.

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36. 2012 INNEHÅLL Viktiga händelser 2012 6 VD har ordet 8 Vision, strategi och mål 10 Omvärld och trender 12 Våra kunder 18 Fastighetsutveckling 22 Fastigheternas marknadsvärde 24 Finansiering 26 Riskhantering

Läs mer

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Stellan Svedström och Helena Holm Boverket Titel: Dags att handla nu

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012

Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012 Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012 Ställ om nu! 1 Steg för en hållbar stad Färdriktning Klimathotet och begränsade naturresurser tydliggör vilka

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 FRAMTIDENS STAD Västra Götalandsregionen Ann-Sofie Lodin: Med gemensamma

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

Årsredovisning 2008 08

Årsredovisning 2008 08 Årsredovisning 2008 08 Innehållsförteckning Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Higabgruppens uppdrag 4 Mål och uppföljning 6 Fastigheter med en stark identitet 8 Fastighetsmarknaden i Göteborg 10 Med fokus

Läs mer

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Stadsutveckling Jönköping Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Sammanfattning Jönköpings kommun och stadsregion har under de senaste två decennierna ansetts vara pionjärer inom

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer