NYTT FRÅN KFO. Inget utrymme utöver 2,6 procent. Samarbetet för fler heltider fortsätter. 153 avtal inga varsel under förra året

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYTT FRÅN KFO. Inget utrymme utöver 2,6 procent. Samarbetet för fler heltider fortsätter. 153 avtal inga varsel under förra året"

Transkript

1 NYTT FRÅN KFO NUMMER 2 FEBRUARI 2012 / Inget utrymme utöver 2,6 procent Alla branscher måste hålla sig inom det märke på 2,6 procent i årlig löneutveckling som Industriavtalet satt. Det finns inget ytterligare utrymme, betonar Claes Stråth, Medlingsinstitutet, som därmed avvisar Kommunals och Handels krav. På skolans område har förhandlingarna om det så kallade Friskoleavtalet dragit i gång i och med att lärarfacken lämnat sina yrkanden till Almega. Detsamma gäller området personlig assistans, där Vårdföretagarna tagit emot Kommunals avtalskrav. Följ utvecklingen på KFOs hemsida Samarbetet för fler heltider fortsätter Ett resultat av förra avtalsrörelsen 2010 var att Arbetsgivarföreningen KFO, Svensk Handel och Handelsanställdas förbund bildade en arbetsgrupp som skulle se över och analysera frågan om del- och heltider inom handeln. Gruppen är nu klar med sitt arbete som kräver en fortsättning, konstaterar man i slutrapporten. Uppdraget var dels att analysera och kartlägga hur arbetstiderna ser ut i handeln, och dels att utreda möjligheterna att erbjuda heltidsanställningar. Den första delen är i stort sett avklarad, även om en djupare analys återstår att göra. När det gäller den andra delen är arbetet påbörjat och parterna är överens om att fortsätta samarbetet för att öka andelen heltidstjänster. Hela rapporten finns att läsa på KFOs hemsida. Magnus Lindström deltar i arbetsgruppen för KFO. 153 avtal inga varsel under förra året Under förra året var det färre strejkdagar på svensk arbetsmarknad än under något av de senaste femton åren var ett mellanår i avtalssammanhang, men ändå träffades 153 avtal utan ett enda varsel. De strejker som förekom, totalt 254 dagar, berodde på konflikter som låg utanför avtalsrörelsen, enligt Medlingsinstitutets årsrapport. Inom KFO har det inte förekommit någon enda konflikt sedan föreningen startade Det beror framför allt på det unika huvudavtal som medlemmarna omfattas av och som innehåller en konfliktlösningsmodell som reglerar hur förhandlingar och eventuella stridsåtgärder mellan parterna ska gå till. Foto: Susan Lindh

2 Missad ersättning vid våld och hot Ingen lag mot kontanter i butik Det blir inget förslag från regeringen om en ny lag mot kontanthantering i butik, trots att riksdagen begärt det. Tanken var att en lag skulle minska antalet butiksrån, och därmed öka tryggheten för butiksanställda. Men regeringen har efter kontakter med fack och arbetsgivare kommit fram till att dagens system, där Arbetsmiljöverket kan kräva slutna kontantsystem och förbjuda ensamarbete, är bättre än lagstiftning. Många som utsätts för hot och våld missar på grund av okunskap den ersättning som de kan få från sin arbetsskadeförsäkring. Nu måste arbetsgivare och fack uppmana de drabbade att anmäla sina skador även om de inte behövt sjukskriva sig. Det var ett av budskapen på ett seminarium om hot och våld på jobbet, som nyligen arrangerades av AFA Försäkring. En allt större andel av allvarliga skador på jobbet har med hot och våld att göra. Kvinnor drabbas tre gånger oftare än männen, och mest inom områdena vård, omsorg och detaljhandel. De flesta män som drabbas är handelsanställda, yrkesförare, väktare och poliser. Ny utredning klar om personlig assistans Det förekommer både fusk och överutnyttjande av assistansersättning. Det säger regeringens särskilda utredare Susanne Billum, som också menar att det finns en obalans mellan starka ekonomiska drivkrafter och svaga kontrollmöjligheter. I mars förra året tillsatte regeringen en särskild utredning om åtgärder mot fusk, oegentligheter och överutnyttjande av den statliga assistansersättningen, med justitierådet Susanne Billum som särskild utredare. Nu är utredningen färdig och har överlämnats till statsrådet Maria Larsson. Susanne Billum har kommit fram till att assistansersättningen är utsatt för fusk och överutnyttjande. Omfattningen av fusk och andra orsaker till felaktiga utbetalningar av assistansersättning bedöms ligga i intervallet 9 15 procent av totalt utbetalt belopp år 2010, och överutnyttjande av assistansersättning i intervallet procent. Susanne Billum menar att det råder en obalans mellan starka ekonomiska drivkrafter i systemet och svaga kontrollmöjligheter. Risken att upptäckas vid fusk betecknas som låg. Det leder till organiserad brottslighet och lockar oseriösa aktörer till assistansersättningen. Utredaren kommer också fram till att det finns starka drivkrafter för att öka antalet timmar och, för assistansanordnare, även att öka antalet brukare. I utredningen lämnas flera förslag. Bland annat föreslås att personlig och ekonomisk lämplighet ska vara ett krav för att få tillstånd att driva verksamhet enligt LSS. Tillstånd ska kunna återkallas om tillståndshavaren visar sig inte uppfylla kraven. Förutom till den försäkrade själv ska assistansersättning bara få betalas ut till en assistansanordnare med gällande tillstånd. Assistansanordnare föreslås bli uppgiftsskyldiga gentemot Försäkringskassan. För att ersättning ska lämnas för personlig assistans föreslås vissa nya villkor, bland annat att assistenten inte samtidigt kan vara god man, förvaltare eller ombud för den försäkrade. Utredaren föreslår också att den assistansberättigade måste gå med på att assistansen får inspekteras i bostaden om inte anställningen sker hos kommunen. Ett annat förslag är att möjligheterna att rikta återkrav på felaktigt utbetalad ersättning utökas. Det gäller bland annat vårdnadshavare som har tagit emot ersättning för ett barn. Försäkringskassan föreslås också få utökade möjligheter att kontrollera uppgifter om personliga assistenter och assistansanordnare hos Skatteverket. Enligt utredaren bör kontrollerna göras systematiskt och inte bara vid misstanke om felaktigheter. Ett annat förslag är att Försäkringskassans handläggning av nyansökningar om assistansersättning centraliseras eller koncentreras till ett mindre antal platser, så att tillräcklig kompetens och erfarenhet kan byggas upp. Hela utredningen finns att ladda ned på regeringens hemsida KFO återkommer med information om och synpunkter på utredarens förslag. Foto: istockphoto

3 System för korttidsarbete inför nästa kris? Under finanskrisen kom arbetsgivare och fackförbund inom industrin överens om så kallade krisavtal med lönesänkning och arbetstidsförkortning, som helt bekostades av löntagare och arbetsgivare. Nu vill regeringen skapa ett system, som kan användas nästa gång en mycket svår ekonomisk kris slår mot Sverige, där staten ska stå för en del av kostnaden. Därför är en utredning tillsatt, som ska vara klar redan i höst. Enligt en debattartikel i DN 15/2 är fack och arbetsgivare positiva till ett mer varaktigt system där staten är delaktig genom att bära en del av kostnaden för löntagarnas tillfälliga arbetstidsförkortning, så kallat korttidsarbete. Artikeln är undertecknad av finansminister Anders Borg, arbetsmarknadsminister Hillevi Engström och näringsminister Annie Lööf. Skatteverket granskar restauranger Hur har momssänkningen påverkat restaurang- och cateringbranschen vad gäller fusk med moms och andra skatter? Det ska Skatteverket, på regeringens uppdrag, undersöka närmare under Myndigheten ska också fortsätta sitt förebyggande arbete med företag som har valt bort externrevisor. Ytterligare en uppgift är att granska eventuellt fusk med skatt efter höjningen av tobaksskatten vid årsskiftet Fråga Sven Mejla din fråga till Preskription arbetsgivarens vän eller fiende? Inom arbetsrätten finns det ett flertal preskriptionsregler som är viktiga att hålla reda på. Preskription innebär att en part som vill framställa ett krav på en motpart måste vidta en preskriptionsavbrytande åtgärd inom viss tid, för att inte kravet ska gå förlorat. Beroende på hur kravet är utformat sker ett preskriptionsavbrott normalt genom lämnande av underrättelse, påkallande av förhandling eller väckande av talan Jag berör nedan tre av de vanligaste preskriptionsreglerna. Förhandlingar i rättstvister: Enligt förhandlingsordningen i KFOs huvudavtal måste i rättstvister (påstående om brott mot lag eller kollektivavtal) lokal tvisteförhandling begäras inom fyra månader från den tidpunkt då parten fick kännedom om händelsen. Dock måste förhandling senast ha begärts inom två år från händelsens inträffande. Central förhandling ska påkallas två månader från den lokala förhandlingens avslut. Underrättelse- och talefrist vid uppsägning/avskedande: En uppsagd/avskedad anställd måste för att kunna vinna anställningen åter lämna en underrättelse om ogiltighet inom två veckor från uppsägningen/avskedandet samt sedan väcka talan ytterligare två veckor därefter. Vill den anställde endast kräva skadestånd är underrättelsetvisten i stället fyra månader och talefristen ytterligare fyra månader. (Har tvisteförhandling begärts under under- rättelsetiden, ska dock talan väckas två veckor respektive fyra månader från förhandlingens avslut.) Lönetvister: Vid tvist om lön/ersättning kan kollektivavtalsbundet fack utöva tolkningsföreträde. Detta innebär att arbetsgivaren blir bunden av fackets tolkning (såvida inte denna är oskälig) om inte åtgärder vidtas: lokal förhandling måste påkallas omedelbart, central förhandling måste påkallas inom tio dagar från den lokala förhandlingens avslut, domstolstalan måste väckas inom tio dagar från den centrala förhandlingens avslut. Arbetsgivaren måste i den lokala förhandlingen göra preskriptionsinvändning innan förhandlingen avslutats, annars får det preskriberade kravet nytt liv. För talefristerna gäller att invändningen ska göras första gången part för talan i målet. Preskriptionsfrågor ger även KFOs rådgivare huvudklåda. Det finns dessutom ytterligare regler än de ovan redovisade (vissa kollektivavtal har till exempel egna förhandlingsordningar). Ring därför alltid till KFO före eller under förhandlingen om facket påstår att brott mot lag eller kollektivavtal har skett. Svara aldrig på en domstolsstämning på egen hand: KFO biträder sina medlemmar i domstol. Foto: Gustaf Brundin

4 Nya inspektioner i syd och väst Trucken är en fantastisk maskin som också kan vara en dödsfälla sedan 2005 har tio personer omkommit. Totalt inträffar hela 800 arbetsolyckor med truckar inblandade per år. Därför drar Arbetsmiljöverket i gång en inspektionsinsats i södra och västra Sverige under våren. Totalt ska 600 arbetsplatser besökas med fokus på det förebyggande arbetet och att det ingår i ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det finns en hel del partsgemensamt material, som regler och checklista, om användningen av truckar på arbetsplatser. Legitimationer dröjer Det har varit svårare än beräknat att utröna vilken behörighet enskilda lärare har. Det innebär att Skolverket inte hinner utfärda legitimationer i den takt som man har räknat med. Statssekreterare Bertil Östberg på utbildningsdepartementet betonar vikten av att utfärdandet sker på ett tryggt och rättssäkert sätt, och säger att Skolverket därför kommer att få mer tid på sig. Något nytt slutdatum för när arbetet ska vara klart är ännu inte bestämt. Läs mer KFO på Sociala företagsmässan Det var fullsatt och folk från hela Sverige fanns representerade på Sociala företagsmässan Ett av arrangören Skoopis budskap är att alla människor oavsett funktionsnedsättning kan arbeta 100 procent, av sin egen förmåga. I KFOs monter förekom frågor om allt från regler kring snöskottning av tak till varför man ska vara medlem hos oss. Ett självklart svar: Hos KFO får medlemmarna all den hjälp en arbetsgivare behöver av sin personliga rådgivare! Ny webbplats för lyft På Arbetsmiljöverkets webbplats finns en ny temasida för lyftanordningar och lyftredskap. Där redogörs för vanliga risker med lyft, hur man förebygger risker och vilka regler som gäller. Temasidan vänder sig till alla användare av lyftanordningar och lyftredskap arbetsgivare och arbetstagare, men även tillverkare. Läs mer: Rekordmånga sysselsatta Den hotande lågkonjunkturen fick inte genomslag på arbetsmarknaden under Antalet sysselsatta var rekordhögt, men med ökande befolkning i arbetsför ålder har ändå inte andelen sysselsatta hämtat sig efter den senaste krisen. Det visar Medlingsinstitutets rapport över det gångna året. Av den framgår också att den positiva reallöneutvecklingen avstannade efter en period på 15 år med sammanlagda reallöneökningar på 45 procent. Löneskillnaden mellan könen fortsätter att minska, och det gäller alla sektorer och oavsett sätt att mäta. Skillnaden mellan mäns och kvinnors löner var ändå 14,3 procent under Om man tar hänsyn till skillnader i yrke, sektor, ålder, utbildning och arbetstid blir löneskillnaden i stället 5,9 procent. Foto: Kicki Blom Rapporten finns på Eva Nordström pratar med en av KFOs medlemmar.

5 Kooperativ turné Nu har organisationerna kring Kooperationens år startat sin högskoleturné. Första anhalt blev Lunds universitet i slutet av februari med deltagande i Lundaekonomernas arbetsmarknadsdagar (eee-dagarna), där Ann Irebo, vd för HSB Skåne, höll ett föredrag om att leda ett kooperativt företag. I början av mars besöker Kooperationens år Linnéuniversitet i Kalmar, där man deltar i de så kallade Karmadagarna med monter och föreläsning av Riksbyggens vd Sten-Åke Karlsson. Även Stockholms universitet får besök, 7 mars under Ekonomernas dagar. Aktuella kurser Läs mer om KFOs kurser på där aktuell kurskatalog finns. Anmälan till Halvdag: Lönesamtal Målgrupp: Samtliga medlemsföretag 15 mars, Stockholm Ledarskap och personlig utveckling Målgrupp: Förskolor, fritidshem och fristående skolor mars, Göteborg Systematiskt arbetsmiljöarbete Målgrupp: Samtliga medlemsföretag 20 mars, Stockholm Arbetsgivaransvaret Målgrupp: Personlig assistans marsi, Göteborg Varmt välkomna till KFO! Bergsåkers Livs AB, Sundsvall Bokföringshuset, Norrköping Den globala somaliska ungdomsföreningen, Göteborg Enheten för trauma- och krisbehandling, Stockholm Forum Skill, Göteborg Handen i Borås AB, Borås Hudiksvallskooperativet Kraftkällan ek för, Hudiksvall Höje Hund och park AB, Lund Jahwa Fikaservice AB, Östersund Karolina Anner assistans, Tyresö Magnus Lenner, Åsa Motala arbetarekommun, Motala Nordiska turistföreningen ek för, Stockholm Norrtälje assistans, Norrtälje Partille assistans AB, Falkenberg Personalkooperativet Pandans förskola, Malmö Rickarums skolförening, Kristianstad RSMH Sunne, Sunne Rågsved service & evenemang AB, Stockholm SAL, Sociala arbetskooperativ i Luleå, Södra Sunderbyn Sala Nya Folkets husförening UPA, Sala SPS Städservice, Spånga Säfsta ekologiska förskola, Enköping Tassa på, Karlshamn TC Assistans o support, Årsta havsbad Unga Örnars Västeråskrets, Västerås Arbetslagsledarutbildning Målgrupp: Fristående skolor mars, Malmö Medarbetarsamtal Målgrupp: Samtliga medlemsföretag 17 april, Stockholm KFO i Dagens Samhälle Eva Nordström och Anita Fink Knudsen, samhällspolitiskt ansvarig respektive förhandlingschef på KFO, fick stort utrymme i en bilaga till Dagens Samhälle, Sveriges Kommuners och Landstings tidning, i februari. Eva Nordström slår ett slag för Kooperationens år, och Anita Fink Knudsen förklarar KFOs huvuduppgift att ge sociala företag, kooperativ och andra medlemsföretag både professionellt och personligt stöd i stora och små arbetsgivarfrågor, men också att driva på utvecklingen. Bakom bilagan i Dagens Samhälle nr 5, Socialt företagande, står Skoopi, Sociala arbetskooperativens intresseorganisation, där KFO ingår. Rättelse I Nytt från KFO nr 1/12 uppgavs att programmet Skydd mot rån i handeln tagits fram av Svensk Handel, vilket inte stämmer. Det är framtaget av Handelns arbetsmiljökommitté, där KFO och Svensk Handel ingår, ihop med Brottsförebyggande rådet och Rikspolisstyrelsen.

6 Sänkta reallöner 2011 konflikter 2012 I Medlingsinstitutets rapport för 2011 framgår att reallönerna sjönk med 0,4 procent. Sviten med höjda reallöner årligen bröts för första gången sen Den minskade reallönen orsakades av att inflationen låg på 3 procent och löneökningarna på 2,6 procent. Då vissa fackliga löneökningskrav, regelmässigt tidigare avtalsrörelser och även i år, bygger på ett synsätt att industrins överenskommelse är ett golv att ta ansats ifrån finns det grund för att anta att antalet strejkdagar kan komma att återigen räknas i tiotusental. Medlingsinstitutet bedömer att det är ett tillfälligt hack i kurvan; för 2012, med beaktande av förhållandet mellan industrins lönemärke om 2,6 procent i kombination med mycket låg inflation och fallande räntor, kommer reallönerna att öka med 1,5-2 procent. Krav över industimärket Den bedömningen får dock anses vara mycket preliminär då avtalsrörelsen inom servicenäringarna och offentlig sektor kommer att äga rum under våren och sommaren. Lönekraven från de LO-förbund som står utanför överenskommelsen på industrins område, överstiger väsentligt den vägledande nivå som industriparterna kom överens om. Arne Mårtensson Verkställande direktör, KFO mer i månaden Lärarförbunden har i sina yrkanden krävt att det i de avtal som träffas 2012 ska tas ett stort kliv mot dessa fackförbunds mål, kronor mer per månad i relativlönehöjning. I Medlingsinstitutets rapport för 2011 framgår det också att det var ett år med extremt få konflikter på arbetsmarknaden. Antalet strejkdagar 2011 uppgick till 254 att jämföra med år REDAKTION Ansvarig utgivare: Arne Mårtensson Redaktion: Nina Enström, Birgitta Jakobsson och Kicki Blom. Produktion: Fungera Kommunikation AB Tryck: Realtryck Arbetsgivarföreningen KFO, Box 16355, Stockholm Tfn , Fax ,

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Personliga assistenters arbetssituation

Personliga assistenters arbetssituation 1 Personliga assistenters arbetssituation www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen en lägesbeskrivning. Av Hans Öman. Anställningskostnad.

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Förändringar i LSS gällande assistansersättning

Förändringar i LSS gällande assistansersättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Laila Andersson 2013-06-04 SN 2013/0304 0480-453845 Socialnämnden Förändringar i LSS gällande assistansersättning Förslag till beslut Socialnämnden ger

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 juni 2012 Maria Larsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt 28 juni 2002 Barbro Köhler Krantz, projektbeställare Anita

Läs mer

Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34)

Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34) Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34) 2(34) Medlingsinstitutet Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning GD kommenterar det gångna året... 3 Resultatredovisning... 4 1. Inledning... 4 2.

Läs mer

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är.

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är. DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan KAN MAN MÄTA ARBETS- FÖRMÅGA? Intervjun: TUSEN- KONSTNÄR I BLEKINGE NY PENSIONS- MYNDIGHET Örebrofolket är Problemlösarna:

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln?

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Jag tror helt enkelt inte på den här idén med att sänka löner. I så fall så borde vi redan ha sett detta eftersom vi kraftigt har sänkt

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 Vi på EIO ska bli ännu bättre på att lyssna på medlemsföretagen och har därför beslutat att bygga upp en panel av medlemsföretag

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD

JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD 6 JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD RAPPORTFÖRFATTARE: REBECKA BOHLIN, VICTOR BERNHARDTZ & ANNA NORELL Katalys - Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2011 Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2011 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet är en myndighet under

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

KOLL PÅ. sjukpenningen VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA. Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

KOLL PÅ. sjukpenningen VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA. Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 2 15 februari 2006 tidningen för dig i Försäkringskassan Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA KOLL PÅ sjukpenningen FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

PÅ jakt efter sig själv

PÅ jakt efter sig själv DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING FINANSKRISEN KRÄVER MER RESURSER #3 1 APRIL 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan Intervjun: ENHETSCHEFEN SOM TRIVS MED SITT JOBB FARVÄL BULL HEJ UNIX Nya Försäkringskassan

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer