Strategi för trädgårdsnäringens utveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för trädgårdsnäringens utveckling"

Transkript

1 Bilaga 1 till Tillväxt Trädgårds huvudavtal. Beslutad den 25 mars Strategi för trädgårdsnäringens utveckling och fokusområden för Tillväxt Trädgård Sammanfattning Den svenska trädgårdsbranschen består av tre delbranscher: trädgårdsnäringen, utemiljöbranschen och fritidsodlingen. Tillväxt Trädgård är ett samarbete mellan näringsliv och akademi med syfte att skapa tillväxt och hållbar utveckling i trädgårdsbranschen med fokus på aktiviter i trädgårdsnäringens primärproduktion. Denna strategiplan beskriver mål och fokusområden för att skapa tillväxt och hållbar utveckling i den svenska trädgårdsnäringen till nytta för samhället. Ett utökat och fördjupat samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle ska stimulera en kunskapsbaserad utveckling som bygger på forskning, utbildning och rådgivning. Genom detta samarbete skapas också förutsättningar för ökad konkurrenskraft och tillväxt genom innovationer och nytänkande. Ett viktigt mål är att öka värdet av produkter och tjänster inom sektorerna frukt, bär, grönsaker, potatis, prydnadsväxter, plantskoleväxter och andra delar av trädgårdsnäringen. Detta kan åstadkommas genom fler och mer profilerade och förädlade produkter som ökar de svenskodlade trädgårdsprodukternas värde på fler marknader. Det finns också goda möjligheter att utveckla nya och fler gröna tjänster. Trädgårdsbranschen som helhet ska i ökad utsträckning bidra till en hållbar samhällsutveckling med närproducerad, sund och klimatsmart mat och hälsofrämjande gröna miljöer. En viktig uppgift är också att på olika sätt bidra till regionala, nationella och internationella samarbeten och mötesplatser. Strategiplanen omfattar följande målområden och fokusområden: Tre målområden 1. Företag och marknader 2. Forskning och utbildning 3. Hållbar samhällsutveckling Sju fokusområden 1. Unika värden för svenska trädgårdsprodukter 2. Innovativa råvaror och vidareförädling 3. Stark kunskapskedja: forskning innovation utbildning rådgivning 4. Efterfrågade tjänster 5. Hållbara produktionssystem 6. Konkurrenskraftigt företagande 7. Kommunikation och samverkan Inledning Tillväxt Trädgård är ett samarbete mellan näringsliv och akademi med syfte att skapa tillväxt och hållbar utveckling i trädgårdsnäringen ( En arbetsgrupp inom Tillväxt Trädgård under ledning av den förre verksamhetsledaren Håkan Sandin började 2013 att formulera nya fokusområden i samråd med olika intressenter inom trädgårdsnäringen och med regionala myndigheter. Ett antal rådslag har genomförts med aktörer i trädgårdsnäringen i olika delar av hela Sverige, från Norrbotten i norr till Skåne i söder, för att lyfta fram förslag till utveckling av trädgårdsnäringen. Inspel har också kommit från aktörer inom vidareförädling av trädgårdsprodukter. Flera parter och intressenter har under arbetets gång lämnat synpunkter i flera omgångar. I underlaget finns även en utvärdering av Tillväxt Trädgårds verksamhet som utfördes av Håkan Svensson, Nova. Många förslag framkom också vid Tillväxt Trädgårds Framtidsdag i Nässjö den 11 september 2014, då flera parter, finansiärer och intressenter gav uttryck för sina framtidsvisioner. Andra 1 (9)

2 strategier och agendor har också inventerats. Samverkan har också skett med Stiftelsen lantbruksforskning (SLF), som nyligen tagit fram agendan Lantbruk och trädgård En nationell strategisk forsknings- och innovationsagenda. Denna strategi innehåller därmed bidrag och inspel från många intressenter, däribland branschföreträdare, producentföreningar, livsmedelsföretag, rådgivningsföretag, myndigheter och SLU. Strategin kommer att ligga till grund för Tillväxt Trädgårds nya programperiod. Avgränsningar Strategiplanen beskriver utvecklingen och potentialen i svensk primärproduktion i trädgårdsnäringen och nära angränsande utvecklingsområden, för att bidra till att skapa tillväxt och en hållbar produktion som marknaden efterfrågar. Utbildning, innovation, forskning och kunskapsbaserad rådgivning beskrivs som förutsättningar och drivkrafter i denna utveckling. Den svenska trädgårdsbranschen en framtidsbransch Den svenska trädgårdsbranschen består av tre delbranscher: trädgårdsnäringen, utemiljöbranschen och fritidsodlingen. Med trädgårdsbranschen menas alltså här hela branschen medan trädgårdsnäringen främst avser primärproduktion. Den svenska trädgårdsnäringen producerar ett värde på cirka 7 miljarder kronor i primärproducentledet på en areal av ha och sysselsätter cirka personer på hel- och deltid. Den svenska utemiljöbranschen omsätter cirka 23 miljarder kronor. Utemiljöbranschen består av flera delar, som trädgårdsarkitektur, planering och förvaltning. Många av Sveriges trädgårdar och parker har en stor utvecklingspotential inom besöksnäringarna. Trädgårdsturismen växer snabbt och har mycket stor potential. Den svenska fritidsodlingen omsätter 13 miljarder kronor i form av växter, redskap och andra förnödenheter. Över 6 miljoner svenskar har tillgång till en egen trädgård och trädgårdsentusiaster är organiserade i olika föreningar. Det ökade intresset för stadsodling gör att intresset för fritidsodling ökar ytterligare. Den svenska trädgårdsnäringen har mycket goda förutsättningar att öka i omfattning och producera trädgårdsprodukter för både den svenska och internationella marknaden. Den svenska trädgårdsbranschen som helhet kan bidra aktivt till att lösa många av samhällets utmaningar genom att bidra till livsmedelsförsörjningen, vår gröna utemiljö, det offentliga rummet och turismen. Trädgårdsbranschen bidrar också aktivt till sysselsättningen genom sitt stora behov av arbetskraft. Samhället behöver uppmärksamma trädgårdsbranschens stora behov av forskning, innovation och utbildning. Att detta inte skett tidigare beror delvis på att trädgårdsbranschen är relativt okänd och består av flera delbranscher med mindre företag. Trädgårdsbranschen beskrivs närmare i rapporten Branschbeskrivning Trädgård. Område hortikultur, utemiljö och fritidsodling av Lena Ekelund m.fl SLU Alnarp. Verksamhetsidé Tillväxt Trädgård är ett nationellt samarbete mellan näringsliv, akademi och samhälle för att skapa tillväxt och hållbar utveckling i trädgårdsnäringen och bidra till samhällsnyttan. 2 (9)

3 Övergripande mål Tillväxt Trädgård ska: Vara en viktig arena för samverkan mellan näringsliv och akademi, och samhälle för att skapa förutsättningar för ökad konkurrenskraft och tillväxt genom innovationer och nytänkande. Bidra till ökat värde av produkter och tjänster inom sektorerna frukt, bär, grönsaker, potatis, prydnadsväxter, plantskoleväxter och andra delar av trädgårdsnäringen. Bidra till en kunskapsbaserad utveckling av hög kvalitet inom forskning, innovation, utbildning och rådgivning. Bidra till att utveckla regionala, nationella och internationella samarbeten och mötesplatser. Långsiktiga effektmål Långsiktiga effektmål är det som förväntas bli resultatet av olika projekt och aktiviteter. Vid tillväxtskapande åtgärder är det viktigt att kunna mäta effekten av olika projekt. Projektmålen kan leda fram till önskade effekter. Sådana effektmål kan för olika aktiviteter formuleras som ökad lönsamhet, fler företag, ökad produktion, ökad export, högre kvalitet, mer samarbete och högre nöjdhetsindex. Inom rådgivningen kan aktiviteterna mätas i fler kunder, fler rådgivningstjänster, ökad omsättning, etc. Inom forskning och utbildning kan det mätas i antalet nya forskningsprojekt, nya forsknings- och lärartjänster, universitetets ranking, fler studenter till utbildningarna etc. Aktivitetsmål Aktivitetsmålen i projekt kan mätas i uppnådda resultat såsom antal genomförda seminarier, antal deltagare på olika aktiviteter, antal samarbetsparter, antal nya projekt som det ursprungliga projektet lett vidare till. Inom forskningen kan detta mätas i antal publicerade vetenskapliga artiklar, rapporter, och faktablad samt förstärkning till vissa forskningsområden. Inom rådgivningen kan det mätas i antalet kunder, antalet aktiviteter av olika slag som bidragit till att utveckla området. På kort sikt är det främst aktivitetsmålen som kan mätas men på längre sikt är det effektmålen som är viktiga för utvärderingen av verksamheten. Tre målområden Tillväxt Trädgård har tidigare arbetat med två program, ett om företag och marknader och ett om forskning och utbildning. Nu byter de namn till målområden och ett målområde tillkommer om hållbar samhällsutveckling. För att på bästa sätt möta framtidens utmaningar och möjligheter kommer en kontinuerlig omvärldsbevakning att göras inför prioriteringar och val av insatser. Det kommer sedan att följas av utvärderingar och bedömning av måluppfyllelse. 1. Företag och marknader området syftar till att stärka företagens utveckling och konkurrenskraft, stärka befintliga marknader och finna nya marknader för produkter och tjänster baserat på kundernas behov nu och i framtiden. området är multifunktionellt och tvärvetenskapligt och kombinerar forskning och företagarnas professionalitet. Ökad konkurrenskraft och tillväxt genom utvecklade samarbeten och nätverk. Stärkt rådgivning och ökad kompetensutveckling. Nya och fler produkter och tjänster som leder till fler affärer. Stärkta befintliga företag och fler nya företag. Nya marknader och ökad export. 3 (9)

4 2. Forskning och utbildning området syftar till att stärka forskning och utbildning. Forskningen och utbildningen ska stärkas, utvecklas och bedrivas tvärvetenskapligt i samarbete med näringslivet och samhället för en kunskapsbaserad utveckling. Stärkt och utvecklad forskning och utbildning till nytta för trädgårdsbranschen och samhället. Ökad samverkan mellan forskare, rådgivare och näringslivet för att skapa nya innovativa projekt som leder till en kunskapsbaserad utveckling inom forskning, innovation, utbildning och rådgivning. Forskare och lärare ökar sin kompetens inom hortikultur och ökar publiceringen av framstående forskningsresultat både vetenskapligt och populärvetenskapligt. Utbildningarna håller hög vetenskaplig kvalitet med god näringslivsanknytning. 3. Hållbar samhällsutveckling området syftar till att trädgårdsbranschen i högre grad kan bidra till att lösa många av samhällets framtida utmaningar på ett innovativt sätt. Trädgårdsbranschen kan på olika sätt bidra till en hållbar samhällsutveckling genom en levande landsbygd, uthålliga produktionssystem, hälsosam mat, hälsofrämjande utemiljöer och värdefulla ekosystemtjänster i stadsmiljöer. Effektiva, innovativa, hållbara och kretsloppsbaserade produktionssystem med modern teknologi för sunda och klimatsmarta trädgårdsprodukter. Starka företag och fler nya företag, fler arbetstillfällen och bra integration. Hälsofrämjande gröna miljöer och stadsmiljöer som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara. Sju fokusområden Här beskrivs sju fokusområden där det finns goda förutsättningar att bidra till tillväxt och arbetstillfällen i trädgårdsbranschen och skapa nytta för samhället. Fokusområde 1. Unika värden för svensk trädgårdsproduktion Svenska konsumenter har stort förtroende för svenska trädgårdsprodukter, vilket är viktigt att ta vara på och utveckla. För att växa på marknaden behöver de svenska produkternas unika värden identifieras och utvecklas. De behöver också kommuniceras mot konsument, handel och mot samhällets beslutsfattare på olika nivåer. Det behövs också fortsatt aktivt arbete inom produktion och handel för att skapa ökad konkurrenskraft. Stort förtroende för svensk trädgårdsproduktion. Utvecklade och kända unika värden för svenska trädgårdsprodukter. Utvecklade sociala värden och god arbetsmiljö i alla delar av trädgårdsnäringen. Mervärden För att vinna slagkraft på marknaden är det viktigt att identifiera och utveckla mervärden, unika smaker och sociala värden, som kan bli den svenska trädgårdsnäringens stora konkurrensfördelar, både i Sverige och på världsmarknaden. Det är viktigt att ta tillvara det stora förtroendet för svenska produkter. Vi kan bli bättre på att utnyttja och kommunicera till exempel våra unika sorter med speciella egenskaper och odlingsmetoder som ger mervärden för konsumenterna. Sverige har höga miljö- och kvalitetskrav, som ger mervärden för konsumenterna. Vi har också höga krav på hygien, ren miljö och god tillgång på bra vatten och förnybar 4 (9)

5 energi. För svenska plantskoleväxter finns ett mervärde i växter av hög kvalitet anpassade till vårt klimat. Närproducerat skapar också fler arbetstillfällen och levande landsbygd i Sverige. Unika smaker Det är viktigt att kunna marknadsföra fler trädgårdsprodukter med unika smaker. En möjlighet är att ta fram smakord för fler produkter på motsvarande sätt som gjorts för potatis. Positiva värdeord är smakrika och vackra produkter, ren miljö, friskt vatten, naturligt, sunt, biologisk mångfald och tydliga årstider. Sociala värden Det sociala ansvaret innefattar ökad sysselsättning, fler arbetstillfällen och att arbetet utförs i en bra arbetsmiljö. Inom flera produktionsgrenar finns möjlighet att utöka säsongsanställningar till helårsanställningar genom att utveckla verksamheten. Fokusområde 2. Innovativa råvaror och vidareförädling Inom primärproduktionen finns goda förutsättningar att specialanpassa råvaror och växtmaterial till olika marknader. Kraven på produkterna är olika inom offentlig sektor, industri, restaurang, anläggningsverksamhet och handel med trädgårdsväxter respektive livsmedel. Det finns ett stort utrymme för förädlade råvaror och smarta förpackningar anpassade för speciella ändamål. Trädgårdsnäringen möter konsumenternas och samhällets efterfrågan på hälsosam och bekväm mat. Specialanpassade råvaror och växtmaterial till olika marknader. Mer förädlade råvaror och smarta förpackningar för speciella ändamål. Hälsosam och bekväm mat Det finns en stor efterfrågan på ekologisk, hälsosam, bekväm och trendriktig mat. Här kan trädgårdsnäringen aktivt bidra till framtida lösningar för livsmedelsförsörjningen. En stark trend är proteinrika grönsaker som alternativ till kött, till exempel närproducerade och ekologiska bönor som är bekväma att tillaga. Andra exempel är förkokta grönsaker samt olika färdiga blandningar för olika ändamål. Här finns ett behov att utveckla odlingsteknik och sorter för våra odlingsförhållanden. Här behövs också utveckling av produkter och förpackningar för olika ändamål som är enkla och bekväma för konsumenten att använda. Det finns en stor potential för produkter och sorter av frukt och bär med höga halter av hälsosamma ämnen riktade till olika målgrupper. Bär av olika slag har många nyttiga komponenter och färgämnen, som kan användas i sin helhet eller som enskilda komponenter för industrin. Det finns också en marknad för frukt och bär i smarta förpackningar som alternativ till godis och snacks. Marknad för specialprodukter Det finns en marknad för nya spännande, vackra, välsmakande, exklusiva produkter till det nya svenska köket. Det finns också en potential för produkter som många invandrare efterfrågar men som ännu inte är så vanliga i svenska butiker. Inom fritidsodlingen, inredningsbranschen och på presentmarknaden efterfrågas prydnadsväxter anpassade för olika målgrupper och situationer. Städer och andra urbana miljöer behöver växter med speciella egenskaper för att lösa dagvattenhantering, klimatfrågor med mera. Ett stort antal produkter kan utvecklas och anpassas efter behov inom livsmedelsindustrin. Här finns ett behov att öka volymerna i den svenska produktionen för att kunna möta de större livsmedelindustriernas behov av stora och säkra leveranser för att kunna skapa nya produktionslinjer. 5 (9)

6 Fokusområde 3. Stark kunskapskedja: forskning innovation - utbildning rådgivning För att stärka konkurrenskraften i trädgårdsnäringen behöver vi ständigt arbeta med innovation och kunskapsdriven utveckling och ha utbildningar med god näringslivsanknytning baserade på aktuell forskning och erfarenhet. Rådgivningsföretagens kompetens och inriktning behöver också utvecklas för olika målgrupper. Forsknings-, innovations- och utvecklingsverksamhet av hög kvalitet. Utbildningar av hög kvalitet med god näringslivsanknytning. En kunskapsbaserad utveckling och innovation inom rådgivningen. Forskning, innovation och utvecklingsverksamhet Sverige behöver en egen forskning, innovation och utvecklingsverksamhet av hög kvalitet och en god omvärldsbevakning. Rådgivningen ska vara kunskapsbaserad och ligga i utvecklingens framkant. Forskning, innovation, utbildning och rådgivning ska samspela med företag och organisationer inom trädgårdsnäringen. Fler mötestillfällen mellan olika aktörer ökar kontaktytorna och nätverken. Samarbetet med olika forskare och finansiärer behöver utvecklas för att skapa tvärvetenskapliga projekt. Kunskapskedja och innovationsarbete Kunskapskedjan kan beskrivas i olika steg med grundforskning, tillämpad forskning, konceptutveckling, demonstration och utvärdering. Det finns idag ett glapp mellan forskningen och företagen. För att förkorta tidsåtgången från idé till färdig tjänst eller produkt så behövs åtgärder för att få alla aktörer närmare varandra. Det behövs dialog och delat ansvar för att förbättra denna situation. Insatser behövs också från samhället för att skapa incitament för forskarna att bidra och för att öka näringslivets möjligheter att medverka i gemensamt utvecklingsarbete. Innovationsarbetet drivs av marknadens och samhällets utmaningar, behov och krav. I innovationsprojekt behöver aktörerna samverka för att synliggöra utmaningar som kan lösas tillsammans. Rådgivare och branschföreningar har en nyckelroll för att förmedla ny kunskap till nytta för företagaren samt återkoppla företagarens behov till forskarvärlden. Bra och näringslivsanpassad utbildning Samarbetsprojekt bidrar också till att forskare och lärare ökar sin kompetens vilket bidrar till att utbildningarna håller hög vetenskaplig kvalitet med god näringslivsanknytning. Studenternas näringslivsanknytning kan även öka genom projektarbeten och examensarbeten i samarbete med näringslivet. Sådana samarbeten ökar även företagens möjligheter att rekrytera personal. Behovet av utbildad arbetskraft är stort i branschen, inom olika produktionsinriktningar och på olika nivåer. Det är viktigt att öka utbildningsnivån i branschen för att attrahera och behålla kompetent personal. Alla produktionsinriktningars behov behöver tillgodoses inom utbildningsväsendet. Efterfrågad rådgivning med spetskompetens Många trädgårdsföretag efterfrågar forskning och rådgivning inte bara inom det biologiska och tekniska området utan även inom andra delar av företagandet som företagsledning och ägarskifte. Det behövs även spetskunskap om lagring och packning samt livsmedelsföretagande. 6 (9)

7 Fokusområde 4. Efterfrågade tjänster Många tjänster efterfrågas inom trädgårdsbranschen inom till exempel skötsel och utbildning. Det finns en potential att utveckla kompletterande tjänster i produktionsföretagen, vilket kan leda till ökad kompetensnivå och ökade möjligheter att erbjuda helårsanställningar. Branschen kan också bidra till hälsofrämjande gröna miljöer för människors behov. Tjänstesektorn inom trädgårdsbranschen utvecklas. Fler hälsofrämjande gröna miljöer. Specialisering och diversifiering som leder till livskraftiga företag och fler tjänster. Fler tjänster i trädgårdsbranschen Trädgårdsnäringen kan i högre utsträckning bli både leverantör av växtmaterial och tjänster för växtväggar, gröna tak och andra slags planteringar. Tjänster kan också utvecklas inom andra områden för att förbättra människors välbefinnande och hälsa med stöd av en grön miljö. För vissa landsbygdsföretag är utveckling inom turismområdet en intressant möjlighet. Ökad diversifiering i form av besöksverksamhet och trädgårdsturism är andra möjligheter. Hälsofrämjande gröna miljöer Branschen behöver göra beslutsfattare på olika nivåer medvetna om värdet av hälsofrämjande gröna miljöer för fysisk och mental upplevelse och rekreation. Plantskolenäringen bidrar genom att leverera växter till att skapa gröna mötesplatser för urbana människors behov. Växterna bidrar också med ekosystemtjänster till nytta för människor och miljö. Även i inomhusmiljöer bidrar växter ger många människor en sundare och vackrare miljö att vistas i. Stadsodling Det finns ett stort intresse för stadsodling som också ökar allmänhetens intresse för trädgård. Det innebär en växande marknad för rådgivningstjänster och utbildning. Stadsodling kan också förbättra miljön i städerna, skapa nya arbetstillfällen, förbättra integrationen och förse trädgårdsnäringen med arbetskraft och nya företagare. Fokusområde 5. Hållbara produktionssystem Trädgårdsnäringen kan på olika sätt bidra till en hållbar samhällsutveckling. För det behövs långsiktiga, miljövänliga och resurseffektiva lösningar för växtskydd, ogräsbekämpning och gödsling. Det behöver även utvecklas effektivare system för produktion, förädling och distribution av trädgårdsprodukter och växtmaterial för att förbättra resurshushållningen och minska svinnet. Effektiva och hållbara produktionssystem. Långsiktiga lösningar för miljövänlig produktion. Förbättrad resurshushållning och minskat svinn. Effektiva och hållbara produktionssystem Vi behöver kunna producera i en mer hållbar cirkulär ekonomi, där resurser och energi används många gånger innan de förloras på olika sätt. Det gäller olika områden som kopplar ihop tätort och landsbygd. Det behövs innovativa lösningar både tekniskt och biologisk för att hantera överskott och kretslopp. För att öka produktiviteten krävs satsningar inom ny teknik, logistik, förnybar energi, restvärme, resurseffektiva system och kretsloppsbaserade lösningar. Detta förutsätter en ökad grad av specialisering inom delar av produktionen och ökad samverkan med industrin för att finna nya innovativa lösningar. 7 (9)

8 Trädgårdsnäringen behöver i större utsträckning samarbeta med industrin för att utveckla högteknologiska system för ta tillvara överskottsenergi och restvärme för produktion av livsmedel, till exempel kombinerad grönsaksodling och landbaserad fiskproduktion. Detta utvecklingsarbete utförs bland annat inom projektet SSE-C som arbetar med att använda restvärme för livsmedelsproduktion. Miljövänlig produktion Trädgårdsnäringen vill utveckla uthålliga och ekologiska odlingsmetoder som säkrar en hög skörd av kvalitetsprodukter och samtidigt finna långsiktiga lösningar för växtskydd, ogräsbekämpning och gödsling, som är miljövänliga och resurseffektiva. Detta är för många företagare avgörande frågor för att få säker produktion, hög produktkvalitet och god lönsamhet. Det behövs också en fortsatt växtförädling och utvärdering av nya och nygamla robusta sorter som ger produkter av hög kvalitet med god resistens och hållbarhet. Minska svinnet Det finns ett behov att förbättra resurshushållningen och minska svinn i hela kedjan från odling till konsument för alla trädgårdsprodukter. Utvecklingen går mot allt högre yttre kvalitetskrav, vilket leder till onödigt stor frånsortering i alla led från jord till bord. Produkter som inte uppfyller de höga kraven slängs ofta eller säljs till låga priser. Det är därför viktigt att utveckla kommunikationen mellan handel, producenter och konsumenter för att få en förståelse för lämpliga krav som förenar god kvalitet och resurshushållning. Alla led i kedjan behöver arbeta för att minska svinnet, till exempel genom att utveckla nya användningsområden och produkter för det som annars blir svinn. Här krävs samarbete mellan producenter, vidareförädlare och forskare. Här finns också ett behov att utveckla efterskördsbehandling och förpackningsmetoder. Nya produkter behöver utvecklas i smarta förpackningar och förädlas för att möta marknadens behov och förbättra resurshushållningen och minska svinnet. Fokusområde 6. Konkurrenskraftigt företagande För att den svenska trädgårdsnäringen ska kunna öka produktionen och bli internationellt konkurrenskraftig krävs samverkan mellan producenter, rådgivare, forskare, utbildare och myndigheter. Det behövs ökad tillgång till kvalificerade personer att anställa i företagen, som kan ta över befintliga företag och starta nya företag. Sverige kan framöver även bli en viktig exportör av produkter och tjänster. Ökad konkurrenskraft och tillväxt genom ökad kunskap om marknad och produktionsprocesser. Högre marknadsandelar genom att förlänga den svenska säsongen. Nya marknader för trädgårdsprodukter. Marknadsanalys Vi behöver samordna våra resurser för att få mer kunskap om olika marknader och målgrupper, både inom Sverige och på exportmarknaden. Det är viktigt att finna rätt målgrupper för att kunna producera och förpacka specialanpassade råvaror och växter av rätt kvalitet till olika marknadssegment. Det finns stora möjligheter att satsa på nischade produkter som marknaden vill ha, emballera smart och kommunicera de svenska mervärdena. Utveckla produktionsprocesserna Konkurrenskraften kan utvecklas genom att utveckla produktionsprocesser, leveranser och servicegrad. Verktyget Lean kan vara ett intressant verktyg för att utveckla synsätt och arbetssätt som skapar värde för kunden, företaget och samhället. 8 (9)

9 Utöka säsongen För att öka marknadsandelarna behöver produktions- och försäljningssäsongen förlängas. Det behövs mer satsningar på lagringsdugliga sorter och bättre lagringsteknik för att kunna förse marknaden med produkter under en längre tid på året. Säsongen kan också förlängas genom att odla fler produkter i tunnlar och i växthus som normalt odlas på friland. Öka exporten Det finns företag som exporterar trädgårdsprodukter, till exempel potatis, isbergssallat och ärter, och det finns utrymme för ökad export. Bra odlingsbetingelser i Sverige ger svenska ärter ett unikt värde och hög kvalitet. I takt med klimatförändringarna ökar behovet och möjligheterna till export till Sydeuropa. Även plantskolenäringen tror på möjligheter att lyfta fram unika svenska spetsprodukter i en långsiktig exportsatsning. För att vara framgångsrik på exportmarknaden kan företagen behöva utveckla sin kompetens och produktionskapacitet. Det behövs också samarbeten med utländska producentorganisationer och andra aktörer i exportländerna. Producera till offentlig sektor Inom den offentliga sektorn finns en stor efterfrågan på närproducerade och ekologiska trädgårdsprodukter. Det finns dock olika hinder för producenter att leverera till den offentliga sektorn i form av upphandlingsregler och krav på stora och kontinuerliga leveranser. Därför behövs ökade insatser för att underlätta för svenska producenter och offentlig sektor att mötas i upphandlingen. Fokusområde 7. Kommunikation och samverkan Det finns ett stort behov att utveckla kommunikationen mellan forskning, rådgivning, produktion och samhälle för att få en kunskapsbaserad utveckling. Trädgårdsnäringen behöver också kontaktytor och mötesplatser för att utveckla relationerna till professionella växtanvändare, handel, konsumenter och media samt arbeta mer med sociala medier och främjandeaktiviteter Stärkta och utvecklade nätverk och samverkan för att skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling. Förbättrad kommunikationen inom trädgårdsnäringen för att gynna en kunskapsbaserad utveckling. Förbättrad spridning av resultat från forskning och praktik. Förbättrad kommunikation och nätverk Inom trädgårdsnäringen behöver nya forskningsresultat, erfarenheter och aktiviteter kommuniceras med producenter, rådgivare och forskare och med allmänheten. Kommunikationen med trädgårdsnäringen behöver utvecklas på olika sätt genom till exempel kurser och konferenser, nyhetsbrev, artiklar i fackpress och aktuell information på webben. Här behövs även samordning av information och samarbete för att öka effektiviteten. Starka nätverk är viktigt för att kommunikationen ska fungera effektivt. Olika mötesplatser i tid och rum behöver initieras och skapas utifrån olika målgruppers behov och intressen. Kommunicera resultat Samarbete i nätverk kan resultera i projekt som både har hög vetenskaplig kvalitet och är angelägna för näringslivet. Forskningen ska publiceras internationellt och samtidigt kommuniceras populärvetenskapligt i branschen. Forskningsresultat och nya erfarenheter presenteras fortlöpande på seminarier, kurser, konferenser, genom artiklar i fackpress, genom nyhetsbrev och på sociala medier. Resultaten ska vara lätt tillgängliga och sökbara på internet och nyheter skickas ut fortlöpande. Alnarp den 25 mars 2015 Johan Ascard Verksamhetsledare Susanna Lundqvist Verksamhetskoordinator 9 (9)

Skånsk trädgårdsstrategi. utveckling av den skånska trädgårdsbranschen 2015 2020

Skånsk trädgårdsstrategi. utveckling av den skånska trädgårdsbranschen 2015 2020 Skånsk trädgårdsstrategi utveckling av den skånska trädgårdsbranschen 2015 2020 1 2 Skåne ett trädgårdsland Den skånska trädgårdskulturen är väl rotad, såväl i den skånska folksjälen som i Skånes bördiga

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

Strategi med. verkningsfulla åtgärder och mätbara realistiska mål. Arbete på kort och p lång sikt

Strategi med. verkningsfulla åtgärder och mätbara realistiska mål. Arbete på kort och p lång sikt Ekologisk konsumtion och produktion 2011-2013 2013 Ekologiskt Forum 20 oktober 2010 Ekologisk k produktion och konsumtion Strategi med omvärldsanalys, äld l verkningsfulla åtgärder och mätbara realistiska

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Svensk forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013

Svensk forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013 Svensk forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013 Forskning om ekologisk produktion Alnarp 6 mars 2013 Maria Wivstad EPOK Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, SLU maria.wivstad@slu.se *

Läs mer

Tillväxt på riktigt Mer svensk mat, mer värd mat och fler matbönder. Auni Hamberg, business coach LRF Mälardalen

Tillväxt på riktigt Mer svensk mat, mer värd mat och fler matbönder. Auni Hamberg, business coach LRF Mälardalen Tillväxt på riktigt Mer svensk mat, mer värd mat och fler matbönder Auni Hamberg, business coach LRF Mälardalen 2012-07-03 Omvärldsspaning Mälardalen 17 200 medlemmar 1/3 av Sveriges befolkning 95 riksdagsledamöter

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

LLU i nordöstra Göteborg

LLU i nordöstra Göteborg LLU i nordöstra Göteborg Hållbar utveckling mellan stad och land Peter Rundkvist Projektledare Utveckling Nordost Business Region Göteborg Bakgrund Hösten 2013: Gamla Leader Göta Älv Vänersborg, Trollhättan,

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Sverige det nya matlandet

Sverige det nya matlandet Sverige det nya matlandet Matriket Österbotten, 27 september 2010 Sverige det nya matlandet Sverige det nya matlandet är en vision för fler jobb i hela landet. Det uppnår vi genom att satsa på det som

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Konkurrenskraftsutredningen om prydnadsväxter

Konkurrenskraftsutredningen om prydnadsväxter Hur stärker vi konkurrenskraften hos svenska tomater och krukväxter? Lena Ekelund och Fredrik Fernqvist Trädgårdskonferensen, Alnarp 2015-01-27 Konkurrenskraftsutredningen om prydnadsväxter»sedan 1995

Läs mer

Framtida scenarion för de gröna näringarna i Kalmar län - hur kan vi nå dit vi vill?

Framtida scenarion för de gröna näringarna i Kalmar län - hur kan vi nå dit vi vill? Framtida scenarion för de gröna näringarna i Kalmar län - hur kan vi nå dit vi vill? Workshop Kalmar 2014-02-11 februari, 2014 Innehållsförteckning Sammanställning workshop Önskat läge 2020 Enkätsvar 2

Läs mer

De gröna näringarnas framtid i Kalmar län

De gröna näringarnas framtid i Kalmar län April 2014 De gröna näringarnas framtid i Kalmar län Fyra delstudier: Attityder, strukturer och omgivning Innovation i de gröna näringarna Möjligheterna för livsmedelsproduktion 2030 Energi och klimat

Läs mer

http://sse-c.se Ett forsknings- och utvecklingsprogram ägt av SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet

http://sse-c.se Ett forsknings- och utvecklingsprogram ägt av SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet http://sse-c.se Ett forsknings- och utvecklingsprogram ägt av SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet 1 Två inriktningar inom SSE-C Urban Food Urban Health 2 I samarbete med sina partners Insikt nummer 1 Restflöden

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2016-2020 Förord Denna strategiplan har växt fram i en process med bl.a. flera workshops inom styrelsen för Agroväst under perioden december 2014 till september 2015. Dessutom har representanter

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Sökandens namn Projektets namn Kort projektbeskrivning Sökt belopp

Sökandens namn Projektets namn Kort projektbeskrivning Sökt belopp Sökandens namn Projektets namn Kort projektbeskrivning Sökt belopp Minskad överproduktion i storköken Projektet handlar om att höja kompetensen inom storkök. Målet är att upprätta en struktur för kunskapsöverföring

Läs mer

Ett forsknings- och utvecklingsprogram ägt av SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet 1

Ett forsknings- och utvecklingsprogram ägt av SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet 1 http://sse-c.se Ett forsknings- och utvecklingsprogram ägt av SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet 1 Två nyttor av restvärmeanvändning och cirkulär produktion Urban Food Urban Health 2 I samarbete med sina

Läs mer

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT Susanne Lindegarth Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö Vem är jag? Forskare och marinbiolog med placering på Lovénccentret

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

SLU Alnarp Håstadiusseminariet 2015 10 14

SLU Alnarp Håstadiusseminariet 2015 10 14 Partnerskap Alnarp en brygga mellan forskning/utveckling och verkligheten SLU Alnarp Håstadiusseminariet 2015 10 14 SLU - nationellt universitet i intressanta regioner SLU utvecklar kunskapen om de biologiska

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Food Valley of Bjuv. - restvärme och cirkulär produktion basen för utveckling av en ny svensk industri Henrik Nyberg. Int NN

Food Valley of Bjuv. - restvärme och cirkulär produktion basen för utveckling av en ny svensk industri Henrik Nyberg. Int NN Food Valley of Bjuv - restvärme och cirkulär produktion basen för utveckling av en ny svensk industri. 2015-09-17 Henrik Nyberg Int NN 2014-02-10 1 Det finns massor av outnyttjade resurser! Olika möjligheter

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Hällnäs Handelsträdgård Journalnummer: 2009-4992 Kontaktperson,

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Oktober 2011 En värld i förändring Stora utmaningar för hållbar livsmedelsförsörjning och markanvändning, lantbruket

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Hållbar produktutveckling 2016-19 Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Källa: Arena för Tillväxt Besöksnäringen bygger på samverkan mellan aktörer

Läs mer

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen?

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Patrik Myrelid, strategichef KSLA den 9 april 2015 2 15 maj 2014 Med affärsverksamheter i norra

Läs mer

Framtidens livsmedel - Hållbara kretslopp

Framtidens livsmedel - Hållbara kretslopp Framtidens livsmedel - Hållbara kretslopp 2015-06-23 Henrik Nyberg Int NN 2014-02-10 1 Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat Nuläge: Import av fisk och grönsaker

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Livsmedel i Halland. En kreativ process pågår!

Livsmedel i Halland. En kreativ process pågår! Livsmedel i Halland En kreativ process pågår! En bred uppslutning av representanter från livsmedelskedjan har varit med att sätta igång ett handlingsprogram för livsmedel i Halland. Det du kan titta på

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 Varför dessa stöd? Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå målen i Europa 2020-strategin genom att främja: Miljö och klimat Jordbrukets konkurrenskraft inklusive

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ÅTGÄRDSBEHOV SOM FRAMKOMMIT I DIALOGEN OM EN LIVSMEDELSSTRATEGI FÖR SKÅNE

SAMMANFATTNING AV ÅTGÄRDSBEHOV SOM FRAMKOMMIT I DIALOGEN OM EN LIVSMEDELSSTRATEGI FÖR SKÅNE SAMMANFATTNING AV ÅTGÄRDSBEHOV SOM FRAMKOMMIT I DIALOGEN OM EN LIVSMEDELSSTRATEGI FÖR SKÅNE 1. STÄLLNINGSTAGANDE: I SKÅNE SKA MATENS VÄRDE VARA HÖGT Innovation och samverkan Kommunikation Kvalitet Konkurrenskraft

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Forskning, innovationer och nya affärer

Forskning, innovationer och nya affärer Forskning, innovationer och nya affärer Pär-Johan Lööf, Lantmännen R&D Innehåll Lantmännen Förväntningar på en svensk livsmedelsstrategi Lantmännens R&D-verksamhet Intressen FoodNexus (KIC) Från idé till

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

EPOK. Förmedlar kunskap Samordnar forskning Främjar dialog. Centrum för ekologisk produktion och konsumtion

EPOK. Förmedlar kunskap Samordnar forskning Främjar dialog. Centrum för ekologisk produktion och konsumtion EPOK Centrum för ekologisk produktion och konsumtion EPOK Centrum för ekologisk produktion och konsumtion Förmedlar kunskap Samordnar forskning Främjar dialog EPOK vid Sveriges lantbruksuniversitet arbetar

Läs mer

Ny EPOK vid SLU. EPOK just nu. Temadag i Linköping den 7 december 2010! Maria Wivstad Föreståndare. Karin Ullvén Informatör

Ny EPOK vid SLU. EPOK just nu. Temadag i Linköping den 7 december 2010! Maria Wivstad Föreståndare. Karin Ullvén Informatör Ny EPOK vid SLU Temadag i Linköping den 7 december 2010! Maria Wivstad! Föreståndare EPOK centrum för ekologisk produktion och konsumtion! EPOK just nu Maria Wivstad Föreståndare Karin Ullvén Informatör

Läs mer

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Vi antar utmaningen: 2020 är Malmö världsbäst på hållbar stadsutveckling Malmö har bakom sig mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet.

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Aktuellt inom landsbygdsprogrammet inom området Minskad klimatpåverkan och förnybar energi med fokus kompetensutveckling Anna Hagerberg Rådgivningsenheten söder Alnarp Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram http:///framtidenslantbruk framtidenslantbruk@slu.se Jordbruks- och trädgårdskonferens 3 marts 2011 Disposition

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Innovations- och kunskapsdriven tillväxt i jordbrukssektorn

Innovations- och kunskapsdriven tillväxt i jordbrukssektorn Innovations- och kunskapsdriven tillväxt i jordbrukssektorn Sara Johansson Jordbruksverket, Utredningsenheten Center for Entrepreneurship and Spatial Economics (JIBS) Center of Excellence for Science and

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Hur är länsstyrelsen involverad i Landsbygden och hästnäringen? God djurhållning

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

LTV-fakultetens strategi

LTV-fakultetens strategi 1(6) DNR: Slu.ltv.2014.1.1.1-679 Exp: 2014-06-25 LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Visioner och strategier av övergripande karaktär Dokumenttyp: Måldokument/strategi Beslutsfattare: Fakultetsnämnd

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Är vägledande och styrande för det regionala tillväxtarbetet

Läs mer

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Som utgångspunkt är Svensk Dagligvaruhandel och dess medlemmar positiva till initiativet

Läs mer

Digitalt först. För en smartare livsmedelskedja. Offentliga rummet Tomas Nilsson, Jordbruksverket

Digitalt först. För en smartare livsmedelskedja. Offentliga rummet Tomas Nilsson, Jordbruksverket Digitalt först För en smartare livsmedelskedja Offentliga rummet 2016-05-26 Tomas Nilsson, Jordbruksverket Innehållsdeklaration Smartare livsmedelskedja OR 2016-05- 2 Uppdraget Smartare livsmedelskedja

Läs mer

Tillväxt Nötkött - ett samarbete mellan LRF, McD och SNP. Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund

Tillväxt Nötkött - ett samarbete mellan LRF, McD och SNP. Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Tillväxt Nötkött - ett samarbete mellan LRF, McD och SNP Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Bakgrund och syfte med samarbetet Såväl McDonald s som LRF/SNP är angelägna om en ökad svensk nötköttsproduktion

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Nationell livsmedelsstrategi, inspel från Kalmar län till livsmedelsdialog 4 maj 2015

Nationell livsmedelsstrategi, inspel från Kalmar län till livsmedelsdialog 4 maj 2015 1 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Nationell livsmedelsstrategi, inspel från Kalmar län till livsmedelsdialog 4 maj 2015 Kalmar län håller på att ta fram en regional livsmedelsstrategi. Den tas fram

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Mat för hälsa och välbefinnande. Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor

Mat för hälsa och välbefinnande. Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor Mat för hälsa och välbefinnande Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor Denna grundinställning har tagits fram av Livsmedelsföretagens (Li) Nutritionsgrupp och fastställts av Li:s styrelse.

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet ehälsa nytta och näring ehälsa nytta och näring Förord I Sverige finns goda förutsättningar att förbättra vården och omsorgen med hjälp av moderna

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Landsbygdsprogrammet Företag- och projektstöd

Landsbygdsprogrammet Företag- och projektstöd Landsbygdsprogrammet Företag- och projektstöd 1 Fokusområden Prioriteringar Prioriteringar och fokusområden i landsbygdsprogrammet 1 Kunskapsöverföring och innovation 2 Lönsamhet, konkurrenskraft i jordbruket

Läs mer

Mervärden från anonymitet till identitet Åsa Odell vice förbundsordförande LRF

Mervärden från anonymitet till identitet Åsa Odell vice förbundsordförande LRF Mervärden från anonymitet till identitet Åsa Odell vice förbundsordförande LRF Konsumenten vill veta ursprung, produktionsmetoder, egenskaper och om maten är schysst och säker Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund

Läs mer

Sverige bygger ett Nationellt Innovationsnätverk EIP Agri

Sverige bygger ett Nationellt Innovationsnätverk EIP Agri Sverige bygger ett Nationellt Innovationsnätverk EIP Agri Alnarp den 8 okt 2014 Taket: Budgeten Fastställd Väggarna: Mål och regelverk Arbete påbörjat. Grunden: EU-förordning, de svenska politiska prioriteringarna

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Kommittédirektiv. Konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter för svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion. Dir. 2013:20

Kommittédirektiv. Konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter för svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion. Dir. 2013:20 Kommittédirektiv Konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter för svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion Dir. 2013:20 Beslut vid regeringssammanträde den 21 februari 2013 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Olle Samuelson IQ Samhällsbyggnad/OpenBIM Pontus Bengtson WSP/OpenBIM IQ Samhällsbyggnads roll och verksamhet Neutral nod och katalysator för sektorsövergripande

Läs mer

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978 Slutrapport 1. Projekt Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnummer: 29-3978. Stödmottagare: Siljansnäs Sockenkontor Ekonomisk förening 2. Kontaktpersoner Jonny Wikström Siljansnäs

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

bruka utan att förbruka

bruka utan att förbruka bruka utan att förbruka Strategiska mål för Jordbruksdepartementet 2008 2012 bruka utan att förbruka Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald De

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Forsknings- & utvecklingsprogram Bilaga 1: Forskningsutmaningar

Forsknings- & utvecklingsprogram Bilaga 1: Forskningsutmaningar Forsknings- & utvecklingsprogram Bilaga 1: Forskningsutmaningar Inledning... 3 Forskningsutmaningar... 3 1. Best practice... 3 2. Hållbar intensifiering... 4 3. Mångfunktionalitet... 4 4. Energiproduktion...

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat

Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat Klimatsmart kretsloppsbaserad produktion av fisk och grönsaker 2015-01-27 Henrik Nyberg Int NN 2014-02-10 1 Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat Nuläge: Import

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer