Sakregister. Sakregister. Jordbruksstatistisk årsbok 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sakregister. Sakregister. Jordbruksstatistisk årsbok 2003"

Transkript

1 339 Hänvisning till tidigare årgångar av Jordbruksstatistisk årsbok (JÅ) lämnas för vissa äldre undersökningar. A Administrativa områden bil 2 Am- och dikobidrag, se Nötkreatur Animaliska produkter export , import , konsumtion per person 200, 259, 212, priser 148, produktion , 230, Anläggningar antal cisterner för dieselolja m.m. JÅ antal företag JÅ för bevattning JÅ för utfodring JÅ för utgödsling JÅ systemtäckdikning JÅ Anläggningsstöd, se Stödåtgärder Annan mark areal 32, 37 definitioner 32 Anställda (inom jordbruk), se Arbetskraft Arbetsbehov 30, 31, 42 Arbetskraft antal arbetstimmar i jordbruk 105, 111 arbetsskador JÅ avbytarverksamhet JÅ förvärvsarbetande inom jordbruk, skogsbruk m.m , olycksfall JÅ sysselsatta i jordbruk. 106, sysselsatta i skogsbruk JÅ sysselsatta med trädgårdsodling JÅ sysselsatta på trädgårdsföretag JÅ åldersfördelning 105, 108 Arbetsskador JÅ Arbetstimmar, se Arbetskraft Arbetsvolym, se Arbetskraft Areal annan mark 32, 37 arrenderad 29, 36 betesmark 29 32, 37, 184 bevattnad JÅ fördelning efter företagarekategori JÅ , 24 företag efter storleksgrupper 29, 35 internationella uppgifter 213, kemiskt ogräsbekämpad , , markkarterad JÅ odlade grödor 43 44, skog JÅ , 19 åkermark 29, 36 39, 47 ägd 29, 36 Arealbidrag JÅ Arealersättning, se Stödåtgärder Arrendepriser 145, Arrenderade företag 29, 36 Avbytarverksamhet JÅ Avelssvin, se Svin Avkastning per hektar, se Hektarskörd Avräkningsprisindex 148, , 152, 162, 284 B Baggar, se Får och lamm Baljväxter antal företag 43, 49 hektarskörd 55, 63 odlad areal 43, 45, 47, 49 totalskörd 56, 63 Befolkning folkmängdens fördelning på glesbygd och tätort JÅ förvärvsarbetande inom jordbruk m.m. 106, 107 jordbrukarnas åldersfördelning 105, 108 Bekämpningsmedel , , 119, 187, Bensin, se Drivmedel Besådd areal potatis, slåttervall, spannmål JÅ Besättningsstorlek får 77 78, 86, 92 höns 77 79, 86, mjölkkor 77 78, 86, 89 nötkreatur 86 svin 77 78, 86, Betat utsäde JÅ Bete, se Betesmark och Betesvall Betesmark areal JÅ definition 32 JÅ Betesvall antal företag 51 odlad areal 43, Betodling, se Sockerbetor Bevattnad areal JÅ

2 340 Bevattningsanläggningar antal företag JÅ Bevattningsmaskiner JÅ Bidrag, se Stödåtgärder Biodling antal bisamhällen 102 antal medlemmar i Sveriges Biodlares Riksförbund 79, 102 honung 79, 102 vax JÅ Biologiska mångfald och kulturmiljövärden 125, 130, Blandsäd antal företag JÅ hektarskörd 61 odlad areal 43, 48 totalskörd 56, 62 Blommor, se Trädgårdsodling Bokföringsuppgifter, se Jordbruksekonomiska undersökningen Broiler, se Slaktkycklingar Brukningsenhet(er), se Företag Bruna bönor antal företag 49 odlad areal 49 stöd 127, 130 Bruttonationalprodukt jordbruk 143, 153 privat konsumtion 291 Brödsäd odlad areal JÅ BSE 130 Bufflar JÅ Byggnadsverksamhet djurplatser, ny- och tillbyggda JÅ djurstallar, ny- och tillbyggda JÅ förprövade djurstallar 113, 117 lagerbyggnader och maskinhus, ny- och tillbyggda JÅ lagerlokaler, ny- och tillbyggda JÅ medelyta i nybyggda djurstallar JÅ nyuppförda kreatursplatser JÅ Byggnadsvärde, se Fastighetstaxering Bänkgård antal företag 69, 71 72, skörd 69, 75 yta 69, 71 72, Bär, se Trädgårdsodling Bärgad skörd (per hektar) 55 56, C Certifierat utsäde 113, 118 Chinchilla antal JÅ antal uppfödare JÅ Cisterner, antal JÅ Cisternvolym JÅ D Dagsverken, se Arbetskraft Demeterförbundet 167, Dieselolja, se Drivmedel Direktstöd, se Stödåtgärder Djurbidrag, se Stödåtgärder Djurförsäkring JÅ Djurplatser antal ny- och tillbyggda JÅ Djursjukdomar JÅ , 132 Djurstallar, se Byggnadsverksamhet Driftsinriktning 30, 34, Drivmedel cisterner JÅ förbrukning JÅ priser 144, 163 Dödsfall, se Olycksfall JÅ E EAA ekonomisk kalkyl för jordbruket , Ekologisk djurhållning 168, Ekologisk odling 126, ,130, , 137, Ekonomibyggnadsvärde, se Fastighetstaxering Eldningsolja, se Drivmedel Elever JÅ Energitillförsel JÅ Ensilageväxter (och grönfoder) areal 43, 48, 51 Ersättningsbelopp JÅ Ersättningsberäkningar JÅ Ersättningsområden, se Skördeområden Europeiska unionen förädlingsvärde jordbrukets JÅ husdjursskötsel 200, jordbruksareal 199, jordbruksföretag antal 199, 204 livsmedelskonsumtion 285, 289, livsmedelspriser 285, 290, mervärdesskatt 286, 298 skogsmark JÅ statistiksystem 200 stöd till jordbruket , sysselsättning 199, 202 totalskördar , trädgårdsodling , 207 växtodling , EU-stöd, se Stödåtgärder Export levande djur 242, , livsmedel , , , Extensifieringsbidrag, se Stödåtgärder Extensiv vall 135

3 341 F Fabrikspotatis, se Potatis Faktorpris JÅ , 151 Fastighetspriser 145, 152, Fastighetstaxering antal enheter med bostad JÅ antal enheter med ekonomibyggnader JÅ basvärde medelväde 149, 166 basvärde totalt JÅ byggnadsvärden JÅ Fetthalt i mjölk 226, 234 Fjäderfä, se även Höns produktion 225, 230, 233 Flerårig vallodling 130, 133, Fläsk produktion 225, 220, 230, 233, 238 Foderblandningar produktion 114, Fodermedel produktion 114, Fodersäd odlad areal JÅ Foderärter, se Ärter Folkmängd, se Befolkning Fosfor 114, 120, , Fotogen JÅ Friland antal företag 69, areal 69, skörd 69, 73 Frukt, se Trädgårdsodling Frövall 51 Fånggrödor 127, 130, Får och lamm antal 77 78, 83 86, antal företag 77 78, 92 besättningsstorlek 78, 86, 92 fårkontroll JÅ rasfördelning JÅ slakt 225, 220, 233, 238 Föl, se Hästar Förbrukning (inköp) av bekämpningsmedel 113, driv- och smörjmedel JÅ handelsgödselmedel 114, , 184, kraftfoder 114, livsmedel 260, 272 maskiner och redskap 114, 116 växtnäringsämnen 114, 120 växtskyddsmedel, se Bekämpningsmedel Föreningsrörelse lantbrukarnas avräkningsvärden med producenter JÅ medlemmar JÅ organisation JÅ Företag antal arrenderade 29, 36 antal ägda 29, 36 besättningsstorlek djur 77 79, 86, 89, 91 92, 94 97, brukningsform 29, 36 definition 32 företagarekategori JÅ husdjur av olika slag 30, 39 intäkter och kostnader , odling av olika grödor 43 44, 45 46, storleksgrupper skogsmarkareal JÅ , 22 storleksgrupper åkerareal 29, 35 trädgårdsodling 69 70, Företagare definition 32 Företagsregister, se Lantbrukets företagsregister Förmalning JÅ Förmögenheter i jordbruket netto JÅ totala JÅ Försäkring hagelskada JÅ husdjur JÅ skördeskada JÅ Försäkringsbelopp JÅ Försörjningsbalans brödsäd JÅ fodersäd JÅ kött och fläsk JÅ potatis JÅ spannmål JÅ Förvärvsarbetande, se Arbetskraft Förädlingsvärde 143, 153 G Galtar, se Svin Garage JÅ Getter antal 209, 218 produktion 220, 238 Grisar, se Svin Grädde produktion 226, 235 Grödor, se respektive gröda Grönfoder- och ensilageväxter areal 43, 48, 51 Grönsaker, se Trädgårdsodling Gödselbehållare JÅ Gödselmedel 114, , 184, Gödselplatta JÅ H Hagelskadeförsäkring JÅ Handelsgödsel förbrukning 155, 178, 190,

4 342 försäljning 184 internationella uppgifter JÅ kostnad till baspris 151 växtnäringsämnen 178, 181, 193 Handjursbidrag 124, Havre antal företag JÅ hektarskörd 55, normskörd 59, odlad areal 43, såtidpunkt JÅ totalskörd 56, växtperiodens längd JÅ Hektarskörd efter potatisodlingens storlek JÅ efter vallålder JÅ oljeväxter inkl. lin 55, 64 potatis, potatis för stärkelse 55, 65 slåttervall 56, 66 sockerbetor 55, 65 spannmål 55, 61 ärter 55, 63 Helträda areal 44, 45, 47, 54 Honung 79, 102 Husdjur antal 77 80, 81 87, , antal företag 77, 86, 88 89, 91 92, 94 97, försäkrade djur JÅ produktion , 220, slakt , Husdjursförsäkring JÅ Hästar antal 79, 101, försäkrade djur JÅ köttproduktion JÅ priser 144, 163 Hö, se Slåttervall Höns antal 77, 79, 83 86, , antal företag 77, 79, 86, 100 besättningsstorlek 79, 86, 99 Höstraps, se Oljeväxter Höstrybs, se Oljeväxter Höstråg, se Råg Höstsådd areal JÅ , 72 Höstvete, se Vete Hötork JÅ I Import förädlade livsmedel 241, jordbruksvaror och livsmedel 241, , levande djur 241, , Index avräkningsprisindex 144, , 162, 164, 284 harmoniserat index för konsumentpriser 285, 290, 297 konsumentprisindex 144, , 162, 280, livsmedelskonsumtion 285, 289, livsmedelspriser 277, 285, 280, , 290, prisregleringsprisindex JÅ , 157 producentprisindex 144, , 162, 284 produktionsmedelsprisindex 144, , 162, 284 världsmarknadsprisindex JÅ Införselavgifter JÅ Inkomst av näringsverksamhet 144, 161 Inkomster, utgifter m.m , Inkomster i jordbruket, se Intäkter i jordbruket Inkomststöd JÅ Inköp (förbrukning) av, se Förbrukning av Inre rationalisering JÅ , 174 Insektsmedel förbrukning 179, , Inseminationer JÅ Internationella uppgifter se även Europeiska unionen animalieproduktion 213, förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk 213, handelsgödsel, förbrukning JÅ husdjur 213, livsmedel , maskiner och redskap JÅ mervärdesskatt 286, 298 totalskörd 213, traktorer JÅ åkerarealens användning 213, ägoslagsfördelning JÅ Intervention JÅ Intäkter i jordbruket per företag 144, totala 143, 151, Intäkter i skogsbruket per företag 157 Investeringsstöd 128, Invägd mjölk 225, J Jordbrukarhushållens inkomst 144, Jordbrukarnas taxerade inkomster 144, 161 Jordbrukets sektorskalkyl, se EAA Jordbruksbefolkning, se Befolkning Jordbruksekonomi , Jordbruksekonomiska undersökningen 144,

5 343 Jordbruksfastighet priser 145, taxeringsvärden 149 ägarekategori JÅ Jordbruksmaskiner 113, 116 Jordbruksnämnden, se Jordbruksverket Jordbrukspolitik 123 Jordbruksräkning, se Lantbrukets företagsregister Jordbruksverket bil 3 Jordbruksvärde JÅ Jordförvärvslån JÅ K Kadmium 179, 186 Kalium 114, , 120, 184, Kalkningsmedel 179, 186 Kalvar kalvningsresultat JÅ köttproduktion 225, 232 priser 144, 163 slakt 225, 232 Kameler JÅ Kemiskt bekämpade arealer , , 194, 197 Kompensationsbidrag 125, 130, 132 Konsumentprisindex 144, , 162, 280, Konsumtion av livsmedel försäljningsvärde 260, 271 konsumtionsutgifter 260, 272 näringsinnehåll 259, 268 per person 200, , 285, 212, , 289, Konsumtionsmjölk, 281 Kontrollmätningar JÅ Kontrollverksamheter JÅ , , Kor, se Nötkreatur Korn antal företag JÅ hektarskörd 55, normskörd 59, odlad areal 43, såtidpunkt JÅ totalskörd 56, 60, 62 växtperiodens längd JÅ Korrigeringstal JÅ , JÅ Kostnader i jordbruket per företag 144, totala 143, 146, Kostnader i skogsbruket per företag , Kraftfoder, se Fodermedel KRAV Kultiverad betesmark definition 32 Kvalitet bil 3 Kvigor och kvigkalvar, se Nötkreatur Kväve 114, , , 120, , 188, Kycklingar, se Höns Köksväxter, se Trädgårdsodling Köpeskilling för fastigheter 145, 165, 166 Köpeskillingskoefficient 145, 166 Kött och köttvaror export 241, 247, 249, 251, 254, 257 import 241, , 250, 253, 255 konsumtion 200, , 212, produktion 225, 220, 230, , 238 Köttboskapskontroll anslutning JÅ kalvningsresultat JÅ L Ladugårdar, se Byggnadsverksamhet Lamm, se Får Landareal JÅ Lantbrukets föreningsrörelse JÅ Lantbrukets företagsregister allmänt bil 2 Lantbruksnämndernas verksamhet, se Länsstyrelsernas lantbruksverksamhet Lantbruksräkning, se Lantbrukets företagsregister Lantbruksstyrelsen, se Jordbruksverket Lantbruksutbildning JÅ Lin antal företag 43, 50 hektarskörd 55, 64 odlad areal 43, 50 totalskörd 56, 64 utsäde 118 Livsmedel arbetsställen 226, 236 export och import , försäljningsvärde 260, 271 industriproduktion 238 internationella uppgifter , konsumtion per person 200, , 212, , 289, konsumtionsutgifter 260, 272 kvalitet , priser , stöd , 140 sysselsättning 226, Länsstyrelsernas lantbruksverksamhet fastighetsinnehav JÅ kursverksamhet JÅ M Majs 205, Markkarterad areal JÅ

6 344 Maskiner fördelning efter företagets driftsinriktning JÅ inköp av maskiner och redskap 113, 116 Matpotatis, se Potatis Medlemskap i ekonomiska föreningar JÅ Mejerier antal 225, 234 Mejerivaror produktion 226, 211, Melass, Miljöstöd, se Stödåtgärder Mink antal 80, 101 antal uppfödare 80, 101 Mjölk användning 235 avkastning per ko 220 JÅ invägd mjölk konsumtion 212 mjölkpulverproduktion 235 pris 163 produktion av mejerivaror 226, proteinhalt 235 Mjölkboskapskontroll antal kor och besättningar JÅ kalvningsresultat JÅ medelavkastning JÅ utgångna kor JÅ Mjölkkvot JÅ Mjölkleverantörer 200, 225, 210, 234 Mjölkproduktion antal företag 77 78, 86, 88, 234 antal mejerier , 234 antal mjölkleverantörer , 234 användning 226, 235 invägd mjölk 226, 234 produktion 230, 235, 238 Mjölkpulverproduktion 226, 235 Modersuggor, se Svin Mulåsnor och åsnor JÅ N Nationalräkenskaper 143, 153 Nationella stöd 125, 130, 132 Naturligt jordbruksområde bil 2 Nederbörd JÅ Normskördar 59, Normskördevärde JÅ Nybyggnadsverksamhet, se Byggnadsverksamhet Nötkreatur antal 77 78, 81 82, 85, 87, 89, antal företag 30, 39 40, 86, 88 besättningsstorlek 86 försäkrade djur JÅ insemination JÅ köttboskapskontroll JÅ köttproduktion , , 230, 238 mjölkboskapskontroll JÅ rasfördelning JÅ sjukdomar JÅ slakt , 232 O Obrukad åker areal 44, 47, 54 Ogräsmedel antal hektardoser 180, 187 behandlad areal 180, 194 genomsnittlig hektardos 187, 188 total använd mängd 180, 194 Oljeväxter antal företag 43, 45 hektarskörd 55, 64 normskördar 59, 68 odlad areal 43, 45 47, 50 oljehalt JÅ totalskörd 56, 64 Olycksfall i jordbruk JÅ Områdesindelning administrativa områden bil 2 karta över produktionsområdesindelningen bil 2 naturliga jordbruksområden bil 2 produktionsområden bil 2 riksområden bil 2 skördeområden bil 2 Omställningsareal JÅ Omställningsstöd JÅ Ost priser JÅ produktion 226, 230, 235, 238 P Partipris, se Priser Plantskolealster, se Trädgårdsodling Potatis antal företag 44 45, 53 för stärkelse 43 44, 55 56, 53, 65 66,68, 163 försörjningsbalans JÅ hektarskörd 55 56, 65 konsumtion 259, 266 normskördar 59, 68 odlad areal 43 47, 53 odlingarnas storlek JÅ spill JÅ sättningstidpunkt JÅ totalskörd 56, 60, 65

7 345 vidareförädling JÅ Premieinkomster JÅ Pris och marknadspolitik 123 Priser animalier 144, 163 arrende 145, 164 drivmedel 144, 163 handelsgödsel 163 jordbruksmark 145, 165 lantbruksenheter 144, 166 mejerimjölk 163 traktorer 163 vegetabilier 144, 163 ägg 163 Prisindex, se Index Prisregleringsprisindex , , 152, 162 Prisstöd 141 Producentpriser, se Priser Producentprisindex 144, , 162 Produktion bivax JÅ byggnader 113, 117 djurplatser JÅ foderblandningar 114, honung 79, 102 kött och fläsk , , 230, , 238 mjölk , , 230, , 238 oljeväxter 55 56, 64 råsprit JÅ slaktkroppar 225, sockerbetor 55 56, 60, 65 spannmål, slåttervall, baljväxter och potatis 55 57, stärkelse JÅ trädgårdsväxter 69, 73, 75 ägg , , 233, 238 Produktionsmedel Produktionsmedelsprisindex 148, 152, 162 Produktionsområden bil 2 PSE-tal JÅ Pälsdjur antal 79, 101 antal uppfödare 101 sysselsatta med pälsdjursskötsel JÅ Q Quality Genetics JÅ R Raps, se Oljeväxter Raser nötkreatur JÅ svin JÅ tackor JÅ , 121 Redskap 113, 116 Reduceringstal, se Korrigeringstal Regionala stöd 125, 130, 132 Rennäring antal företag 103 antal renar 79, 103 antal renägare 103 antal samebyar 103 slakt 225, 234 statligt stöd 123, 130, 136, 141 Riksområden bil 2 Ris Rybs, se Oljeväxter Råg antal företag 45 förmalning, lager JÅ hektarskörd 55, 61 normskörd 59, 67 odlad areal 43, 46, 48 såtidpunkt JÅ totalskörd 56, 62 Rågvete antal företag 45 hektarskörd 55, 61 odlad areal 43, 46, 48 totalskörd 56, 62 Råsprit och stärkelse tillverkning av JÅ Räv antal 101 antal uppfödare 101 S Sektorskalkyl, jordbrukets, se EAA Silo JÅ Sjukdomar nötkreatur JÅ svin JÅ Självrisk vid skördeskada JÅ Skador olycksfall JÅ Skadeutbetalningar JÅ Skogar, se Skogsmark Skogsbruk antal sysselsatta JÅ arbetsåtgång JÅ Skogsbruksvärde JÅ Skogsimpedimentsvärde JÅ Skogsmark antal företag JÅ areal JÅ definition 32 fördelning på företagarekategorier JÅ fördelning på storleksgrupper

8 346 JÅ Skogsstatistik JÅ Skolor eftergymnasiala skolor JÅ gymnasieskolor JÅ universitet JÅ Skulder (och tillgångar) JÅ Skörd bivax JÅ hektarskörd 55 56, 61, honung 79, 102 normskörd 59, totalskörd 56 57, 60, Skördeområden bil 2 Skördeskadeskydd allmänt JÅ ersättningar JÅ finansiering JÅ självrisk JÅ Skördetidpunkt JÅ Skördetröska JÅ Slakt antal slaktkroppar marknadsförd slakt JÅ medelslaktvikter JÅ , 121, 131 produktion av kött och fläsk 238 slaktade kvatiteter slaktdjurs Slaktkycklingar 233 Slaktvikter Slåttervall antal företag 43, 45, 51 bärgningsförluster JÅ ej utnyttjad arael 54 hektarskörd 56, 66 normskörd JÅ odlad areal 43, 46, 51 52, 66 totalskörd 57, 66 återväxt 56 57, 66 Slåtterängar 126, 130, , 137 Smågrisproduktion investerings- och startstöd 139 Smör priser JÅ produktion 226, 235, 238 Sockerbetor antal företag 45, 53 hektarskörd 55, 65 normskörd 59, 68 odlad areal 43, 46 47, 53 sockerhalt 66 totalskörd 56 57, 60, 65 Solskenstid JÅ Sorghum Spannmål antal företag per gröda JÅ antal företag per län 48 försörjningsbalans JÅ hektarskörd 55, 61 normskörd 59, 67 odlad areal 43, spill (vid skörd) JÅ såtidpunkt JÅ totalskörd 56, 60, 62 Spannmålstork JÅ Spill vid (skörd) potatis JÅ spannmål JÅ Standardtimmar 30, 42 Startstöd 128, 139 Statlig lånegaranti JÅ Strukturstöd, se Stödåtgärder Stutar, se Nötkreatur Stärkelse stärkelsehalt 66 tillverkning av JÅ Stödåtgärder anläggningsstöd 124 arealersättning 124, direktstöd 124, djurbidrag , extensifieringsbidrag 124, investeringsstöd 128, kompensationsbidrag 125, 130, 132 miljöstöd , 130, prisstöd m.m. till rennäring 129, 141 regionalt stöd 125, 130, 132 startstöd 128, 139 strukturstöd , 139 utrotningshotade husdjursraser 126, 130, 137 Suggkontroll, se Svin Suggor, se Svin Svin antal 77 79, 81, 85, antal företag 77 79, 86, besättningsstorlek 78 79, 86 fläskproduktion 238 försäkrade djur JÅ sjukdomar JÅ slakt 225, 233 suggkontroll JÅ svinstamkontroll JÅ Sysselsättning, se Arbetskraft Systemtäckdikning JÅ Såtidpunkt JÅ T Tackbidrag 125, Tackor, se Får

9 347 Taxerade nettointäkter, inkomster Taxeringsenheter JÅ Taxeringsvärden (för jordbruksfastigheter) JÅ Temperatur JÅ Tjurar och tjurkalvar, se Nötkreatur Tomtmarksvärde JÅ Totalbefolkning JÅ Totalskörd internationella uppgifter oljeväxter 56, 64 potatis 56, 65 slåttervall, första skörd 57, 66 sockerbetor 56, 65 sorghum, majs, ris spannmål 56, 60, 62 Traktorer antal 113, 116 effekt 113, 116 inköp 113, 116 pris 163 Trädgårdsodling antal företag 69, antal sysselsatta JÅ areal ekologisk odling 167, 171, skörd 69, 73, 75, 207 trädgårdsräkning/inventering 69 Typklassificering Täckdikad areal JÅ U Undervisning, se Lantbruksutbildning Ungnöt, se Nötkreatur Utbildning, se Lantbruksutbildningen Utgifter i jordbruket m.m , Utrikeshandel jordbruksprodukter och livsmedel Utrotningshotade husdjursraser, se Stödåtgärder Utsäde betat JÅ certifierat 118 Utsädesmängd för spannmål 118 V Vall, se Slåttervall (Betesvall) Vall till fröskörd 51 Vallbaljväxter certifierat utsäde 113, 118 Vallgräs certifierat utsäde 113, 118 Vax JÅ Vegetabiliska produkter export , 249, 251, 254, import , , 250, 253, konsumtion produktion 55 68, , 238 Vete antal företag JÅ , 69 hektarskörd 55, 61 normskörd 59, 67 odlad areal 43, 48 såtidpunkt JÅ totalskörd 56, 60, 62 växtperiodens längd JÅ Vetekli Vicker (och foderärter) odlad areal 49 Vilt köttproduktion 225, 234 Vitsenap, se Oljeväxter Vårraps, se Oljeväxter Vårrybs, se Oljeväxter Vårråg, se Råg Vårvete, se Vete Våtmarker 127, 130, 136, 138 Världsmarknadsprisindex JÅ Växthus byggnadssätt JÅ odling 69, 75 76, 174 yta 71 72, 174 Växtnäringsämnen handelsgödsel 114, 120, 184, Växtperiod JÅ Växtskyddsmedel, se Bekämpningsmedel Å Åker arealens användning definition 32 fördelning på företagarekategorier JÅ fördelning på storleksgrupp 29, 35 internationella uppgifter systemtäckdikad areal JÅ ägd respektive arrenderad areal 36 Åkerbönor 43, 49 Åkervärde JÅ Åldersfördelning , 108 Åsnor och mulåsnor JÅ Återväxt på slåttervall 66 Ä Ägarkategorier inom jordbruk JÅ , JÅ Ägd åker 29, 36 Ägda företag 29, 36 Ägg beviljade investeringsstöd 140 export , 249, 251

10 348 import , 250 indextal för delposter i avräkningsprisindex 164 partihandelns invägning 225, 233 produktion 225, produktionsvärde 154 Ägoslag annan mark 29 30, 37 betesmark 29 30, 37 skogsmark 29 30, 37 åkermark 29 30, 37 övrig mark JÅ Ärter antal företag 49 hektarskörd 55, 63 odlad areal 49 totalskörd 56, 63 Ö Öppet odlingslandskap 126, 130, , 137

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 147 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 149 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

1 Historisk jordbruksstatistik

1 Historisk jordbruksstatistik 1 Historisk jordbruksstatistik 1 Historisk jordbruksstatistik 41 I samband med produktionen av boken Jordbruket i siffror åren 1866 27 sammanställdes betydande mängder historisk statistik som sedan överfördes

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

1 Historisk jordbruksstatistik

1 Historisk jordbruksstatistik 41 I samband med produktionen av boken Jordbruket i siffror åren 1866 27 sammanställdes betydande mängder historisk statistik som sedan överfördes till digital form. I detta avsnitt presenteras en del

Läs mer

46 3 Åkerarealens användning sedan 2005 och arealen uppgick år 2006 till hektar. Sedan 2000 har oljelinsarealen varierat kraftigt. Vall och grön

46 3 Åkerarealens användning sedan 2005 och arealen uppgick år 2006 till hektar. Sedan 2000 har oljelinsarealen varierat kraftigt. Vall och grön 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 45 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer 167 I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar redovisas även i kapitel 9. Sammanfattning Den ekologiska

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag 29 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper hektar åker och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare redovisas,

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 165 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifierats

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifierats 11 Ekologisk produktion 199 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

2001-11-09 EAA. Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn Economic Accounts for Agriculture

2001-11-09 EAA. Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn Economic Accounts for Agriculture 2001-11-09 EAA Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn Economic Accounts for Agriculture 2 EAA - ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. 1. Inledning Fram till och med 1999 har den s.k. sektorskalkylen utgjort

Läs mer

Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna

Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna i diagram och tabeller Rapport 2003:21 Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna i diagram och tabeller Statistikenheten 2003-10-30 Referens Marianne

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifieras

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifieras 195 I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar redovisas även i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

186 Ekologisk djurhållning Ekologisk djurhållning bedrivs av samma skäl som ekologisk odling. Ekologisk djurhållning kräver ekologisk växtodling för a

186 Ekologisk djurhållning Ekologisk djurhållning bedrivs av samma skäl som ekologisk odling. Ekologisk djurhållning kräver ekologisk växtodling för a 185 I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar redovisas även i kapitel 9. Sammanfattning Den ekologiska

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2005:5 Svenskt jordbruk under 10 år i EU Tabeller, diagram och kommentarer samt jämförelser med andra EU-länder Swedish agriculture during 10 years in the

Läs mer

186 grupperna var i fallande ordning Slåtter- och betesvall, grönfoder, majs och frövall, Betesmark och slåtteräng samt Spannmål. Ekologisk djurhållni

186 grupperna var i fallande ordning Slåtter- och betesvall, grönfoder, majs och frövall, Betesmark och slåtteräng samt Spannmål. Ekologisk djurhållni 185 I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar redovisas även i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifierats

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifierats 11 Ekologisk produktion 195 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

Åkerarealens användning 2003

Åkerarealens användning 2003 Åkerarealens användning 2003 JO0104 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde JORD och SKOGSBRUK, FISKE. A.2 Statistikområde Jordbrukets struktur. A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter.

Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter. Nr 3 1553 Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter Södra och Mellersta Finland Ler och Grova mjäl mineral Norra Finland Ler och

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer 171 I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar redovisas även i kapitel 9. Sammanfattning Den ekologiska

Läs mer

Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick

Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick Christel Cederberg, Institutionen Energi & Miljö, Chalmers Birgit Landquist, Miljö & Uthållig Produktion, SIK

Läs mer

Skördestatistik med fältobservationer under tre decennier

Skördestatistik med fältobservationer under tre decennier Skördestatistik med fältobservationer under tre decennier Martin Ribe SCB Surveyföreningens årskonferens på Alnarp Mars 2012 Svensk skördestatistik genom tiderna 1799 1960 ca 1960 1994 ca 1995 2004 2005

Läs mer

Ekologisk produktion ling jämfört med Ökningstakten skulle dock behöva vara ännu högre om det ovan nämnda målet ska kunna nås. Ekologisk

Ekologisk produktion ling jämfört med Ökningstakten skulle dock behöva vara ännu högre om det ovan nämnda målet ska kunna nås. Ekologisk 11 Ekologisk produktion 185 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar redovisas

Läs mer

Jordbruksmarkens användning 2006, Preliminär statistik

Jordbruksmarkens användning 2006, Preliminär statistik Jordbruksmarkens användning 2006, Preliminär statistik JO0104 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde JORD och SKOGSBRUK, FISKE. A.2 Statistikområde Jordbrukets struktur. A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Uppföljning av LRFs strategiska mål

Uppföljning av LRFs strategiska mål Uppföljning av LRFs strategiska mål Kvartalsrapport Kvartal 1, : - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 3 procent per år i primärledet. Produktionsvärde: Osäker prognos indikerar 2,3

Läs mer

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Areal för spannmålsodling minskar jämfört med 2016

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Areal för spannmålsodling minskar jämfört med 2016 JO 10 SM 1703 Jordbruksmarkens användning 2017 Slutlig statistik Use of agricultural land 2017 Final statistics I korta drag Jordbruksmarken fortsätter att minska Den totala jordbruksmarksarealen är 3

Läs mer

Sämre ekonomiskt resultat under år 2002 för svinföretag

Sämre ekonomiskt resultat under år 2002 för svinföretag JO 40 SM 0401 Jordbruksekonomiska undersökningen 2002 Definitiva uppgifter The 2002 Farm Economic Survey I korta drag Sämre ekonomiskt resultat under år 2002 för svinföretag Växtodlingsföretag Det genomsnittliga

Läs mer

222 Husdjur Nötkreatur (tabell 13.9) I tabellen redovisas antalet nötkreatur med viss uppdelning på djurslag. Det framgår att mjölkkorna i EU utgjorde

222 Husdjur Nötkreatur (tabell 13.9) I tabellen redovisas antalet nötkreatur med viss uppdelning på djurslag. Det framgår att mjölkkorna i EU utgjorde 221 Kapitel 13 innehåller uppgifter för EU-länderna om Sysselsättning Arealer och företag Växtodling och trädgårdsodling Husdjur Animalieproduktion Sammanfattning Företag och växtodling Sysselsättning

Läs mer

216 Produktionen av grönsaker varierar mycket mellan olika länder, en skillnad som inte bara förklaras av skillnader i klimat. Italien, Spanien och Gr

216 Produktionen av grönsaker varierar mycket mellan olika länder, en skillnad som inte bara förklaras av skillnader i klimat. Italien, Spanien och Gr 215 Kapitel 13 innehåller uppgifter för EU-länderna om Sysselsättning Arealer och företag Växtodling och trädgårdsodling Husdjur Redovisningen hänför sig främst till förhållandena 2005 men vissa tabeller

Läs mer

13 Jordbruket i EU. Sammanfattning. Företag och växtodling

13 Jordbruket i EU. Sammanfattning. Företag och växtodling 231 Kapitel 13 innehåller uppgifter för EU-länderna om Sysselsättning Arealer och företag Växtodling och trädgårdsodling Husdjur Animalieproduktion Sammanfattning Företag och växtodling Sysselsättning

Läs mer

Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne

Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne Skåne är Sveriges kornbod. Här finns landets bästa jordbruksmark. Här odlas också 70 procent av Sveriges grönsaker, frukt och bär.

Läs mer

Sämre ekonomisk resultat under år 2003 för svinföretag

Sämre ekonomisk resultat under år 2003 för svinföretag JO 40 SM 0501 Jordbruksekonomiska undersökningen 2003 Definitiva uppgifter The 2003 Farm Economic Survey I korta drag Sämre ekonomisk resultat under år 2003 för svinföretag Växtodlingsföretag Det genomsnittliga

Läs mer

222 Husdjur Nötkreatur (tabell 13.9) I tabellen redovisas antalet nötkreatur med viss uppdelning på djurslag. Det framgår att mjölkkorna i EU utgjorde

222 Husdjur Nötkreatur (tabell 13.9) I tabellen redovisas antalet nötkreatur med viss uppdelning på djurslag. Det framgår att mjölkkorna i EU utgjorde 221 Kapitel 13 innehåller uppgifter för EU-länderna om Sysselsättning Arealer och företag Växtodling och trädgårdsodling Husdjur Animalieproduktion Sammanfattning Företag och växtodling Sysselsättning

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 4, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

Landsbygdseneheten. Lantbruk och lantbrukare i Västmanland 2012. Författare: Peter Johansson LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE.

Landsbygdseneheten. Lantbruk och lantbrukare i Västmanland 2012. Författare: Peter Johansson LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE. Landsbygdseneheten Lantbruk och lantbrukare i Västmanland 2012 Författare: Peter Johansson LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE Rapport 2013:1 Titel: Lantbruk och lantbrukare i Västmanland 2012 Författare: Peter

Läs mer

24 Figur 1 Spannmålsarealen 2010 jämfört med 2004 och 2009 fördelat per län Area of cereals by county Län: Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötla

24 Figur 1 Spannmålsarealen 2010 jämfört med 2004 och 2009 fördelat per län Area of cereals by county Län: Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötla 23 Avsnittet är skrivet av Harald Svensson, chefsekonom vid Jordbruksverket. De senaste åren har varit turbulenta på marknaderna för flera produkter. Stigande producentpriser, samtidigt som att priserna

Läs mer

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Uppföljning av LRFs strategiska mål

Uppföljning av LRFs strategiska mål Uppföljning av LRFs strategiska mål Kvartalsrapport Kvartal 2, : - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 3 procent per år i primärledet. Produktionsvärde: Osäker prognos indikerar,5

Läs mer

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv.

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv. JO 10 SM 0601 Jordbruksmarkens användning 2005 Slutlig statistik Use of agricultural land 2005 Final statistic I korta drag Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler De uppgifter som ligger till

Läs mer

JORDBRUKET INOM EU. i diagram och tabeller

JORDBRUKET INOM EU. i diagram och tabeller JORDBRUKET INOM EU i diagram och tabeller 1 Jordbruket inom EU i diagram och tabeller Statistikenheten 981105 Referenser Lars Augustsson 036-15 59 61 2 Innehåll 1 EU:s jordbruksproduktion som del av världsproduktionen.

Läs mer

Jordbruksekonomiska undersökningen 2008 Slutlig statistik The 2008 Farm Economic Survey. Ökade intäkter för mjölkföretagen 2008

Jordbruksekonomiska undersökningen 2008 Slutlig statistik The 2008 Farm Economic Survey. Ökade intäkter för mjölkföretagen 2008 JO 40 SM 1001 Jordbruksekonomiska undersökningen 2008 Slutlig statistik The 2008 Farm Economic Survey I korta drag Ökade intäkter för mjölkföretagen 2008 Växtodlingsföretag Bruttoresultatet för växtodlingsföretagen

Läs mer

1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen

1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 28:2 Den ekologiska odlingens utveckling under senare år Vad visar tillgänglig statistik Sammanfattning Uppgifter om ekologisk skörd och produktion samt

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 157 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

SAM Gröda - Näsgård Mark gröda 2013

SAM Gröda - Näsgård Mark gröda 2013 SAM Gröda - Näsgård Mark gröda 2013 Grödkod SAM Gröda Näsgård Mark gröda Fälttyp 1 Korn (höst) Helsäd, höstkorn Höstkorn Höstkorn, malt 2 Korn (vår) Helsäd, vårkorn Vårkorn, foder Vårkorn, foder m ins

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

32 De största genomsnittliga arealerna per företag noterades år 2005 för Södermanlands län med 59,0 hektar, Östergötlands län med 57,7 hektar, Uppsala

32 De största genomsnittliga arealerna per företag noterades år 2005 för Södermanlands län med 59,0 hektar, Östergötlands län med 57,7 hektar, Uppsala 31 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

Uppföljning av LRFs strategiska mål

Uppföljning av LRFs strategiska mål Uppföljning av LRFs strategiska mål Kvartalsrapport Kvartal 3, : - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 3 procent per år i primärledet. Produktionsvärde: 2 procent real tillväxt enligt

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 2 Företag och företagare 51 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Ny jordbrukspolitik. Pelare 1 gårdsstödet Pelare 2 landsbygdsprogrammet

Ny jordbrukspolitik. Pelare 1 gårdsstödet Pelare 2 landsbygdsprogrammet Ny jordbrukspolitik Pelare 1 gårdsstödet Pelare 2 landsbygdsprogrammet Gårdsstödet För vem? Aktiv brukare Tvingande negativlista (direktstödsförordningen) Ett minsta skötselkrav på jordbruksmark Småbrukare

Läs mer

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) 2001

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) 2001 Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) 2001 JO0901 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde JORD och SKOGSBRUK, FISKE A.2 Statistikområde Lantbrukets ekonomi A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Christel Cederberg Greppa Näringen Utbildning Jordbruket och klimatet Nässjö 12 mars 214 Resultat och diskussion från forskningsprojekt

Läs mer

Antal jordbruksföretag i Jämtlands län. Procentuell fördelning efter storleksklass, kommunvis 2007

Antal jordbruksföretag i Jämtlands län. Procentuell fördelning efter storleksklass, kommunvis 2007 1 Innehåll Jordbruket Jordbruksföretagare Sysselsättning Kontrastrika företag Inriktningen Arealen Djur Produktion/Förädling Komjölk Getmjölk Kött Ägg Potatis Trädgårdsväxter Spannmål Jordbruksstöden Värdet

Läs mer

Östersund 2003-05-28

Östersund 2003-05-28 Östersund 2003-05-28 Innehållsförteckning 1. UPPDRAGET...3 2. TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET...3 3. JORDBRUKET I JÄMTLAND....4 3.1 ANTALET FÖRETAG...4 3.2 INRIKTNINGEN...5 3.3 AREALEN...6 3.4 DJUR...10 3.5 P RODUCENTEN....11

Läs mer

Normskördar för skördeområden, län och riket Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2013

Normskördar för skördeområden, län och riket Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2013 JO 15 SM 1301 Normskördar för skördeområden, län och riket 2013 Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2013 I korta drag Normskördar för de vanligaste grödorna Sedan

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 1, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

Animalieproduktion 2011

Animalieproduktion 2011 Animalieproduktion 2011 JO0701 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Jordbrukets produktion A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Produkten

Läs mer

Uppgifter till Efterkalkyl Nöt Övningsexempel

Uppgifter till Efterkalkyl Nöt Övningsexempel Uppgifter till Efterkalkyl Nöt Övningsexempel Gården Efterkalkyler ska beräknas för en gård som ligger utanför kompensationsområde och bedriver ekologisk dikalvsproduktion där betesdriften huvudsakligen

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Mälardalen. Nulägesanalys av Västmanlands län livsmedelsproduktion

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Mälardalen. Nulägesanalys av Västmanlands län livsmedelsproduktion LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Mälardalen Nulägesanalys av Västmanlands län livsmedelsproduktion 2015 1(15) Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Andra läns livsmedelsstrategier... 2 2.1 Ett väl fungerande

Läs mer

Jordbruksåret Arealanvändningen. Avsnittet är skrivet av Harald Svensson, chefsekonom vid Jordbruksverket.

Jordbruksåret Arealanvändningen. Avsnittet är skrivet av Harald Svensson, chefsekonom vid Jordbruksverket. Jordbruksåret 2013 25 Jordbruksåret 2013 Avsnittet är skrivet av Harald Svensson, chefsekonom vid Jordbruksverket. Spannmålspriserna och oljefröpriserna föll under 2013 från de höga nivåer som gällde under

Läs mer

72 Majs, ärter och åkerbönor (tabell 4.3) Majs är en gröda som under senare år börjat odlas alltmer och den totala arealen uppgick under 2009 till 16

72 Majs, ärter och åkerbönor (tabell 4.3) Majs är en gröda som under senare år börjat odlas alltmer och den totala arealen uppgick under 2009 till 16 71 I kapitel 4 redovisas hektar- och totalskördar samt normskördar för olika jordbruksgrödor för de företag som är med i Lantbruksregistret. Skördar inom trädgårdsodlingen redovisas i kapitel 5. Sammanfattning

Läs mer

EAA ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn Referensår 2013 JO0205

EAA ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn Referensår 2013 JO0205 Statistikenheten 20141027 1(10) AnnMarie Karlsson Utskrivet: 20141029:09:34 EAA ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn Referensår 2013 JO0205 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter

Läs mer

1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen

1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

40 retag noterades år 2007 för Södermanlands län med 58,5 hektar, Västmanlands län med 58,3 hektar, Östergötlands län med 58,2 hektar samt Uppsala län

40 retag noterades år 2007 för Södermanlands län med 58,5 hektar, Västmanlands län med 58,3 hektar, Östergötlands län med 58,2 hektar samt Uppsala län 39 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

13 Jordbruket i EU. Sammanfattning. Växtodling och företag

13 Jordbruket i EU. Sammanfattning. Växtodling och företag 211 Kapitel 13 innehåller uppgifter för EU-länderna om Sysselsättning Arealer och företag Växtodling och trädgårdsodling Husdjur Redovisningen hänför sig främst till förhållandena 2004 men vissa tabeller

Läs mer

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Bengt Andréson Lantbruksekonom Hushållningssällskapet i Värmland Frikoppling 2005-2012 Stöd kopplade till produktionen har successivt tagits bort Ex:

Läs mer

RIKTGIVANDE STÖDNIVÅER ÅR 2015

RIKTGIVANDE STÖDNIVÅER ÅR 2015 KONVENTIONELL ODLING EU direktstöd Kompensations-ersättning Miljöersättning Sammanlagt Sammanlagt Förgröningsstöd Bidrag för balanserad användning av näringsämnen, 1) ca ca jordbruks- Växtodlings- Husdjurs-

Läs mer

6 Husdjur. Sammanfattning. Antal djur och antal företag. Jordbruksföretag utan djur

6 Husdjur. Sammanfattning. Antal djur och antal företag. Jordbruksföretag utan djur 6 Husdjur 105 6 Husdjur I kapitel 6 redovisas statistik över antal husdjur och antal företag med husdjur av olika slag samt om besättningsstorlekar. Statistik lämnas rörande nötkreatur, får, getter, svin,

Läs mer

Prisutveckling och lönsamhet inom ekologisk produktion

Prisutveckling och lönsamhet inom ekologisk produktion Prisutveckling och lönsamhet inom ekologisk produktion Rapport 2008:10 Foto: Mats Pettersson Prisutveckling och lönsamhet inom ekologisk produktion Marknadsavdelningen 2008-06-27 Referens: Gabriella Cahlin

Läs mer

Ekologisk mjölkproduktion = ekonomisk produktion? Bra att veta! Torbjörn Lundborg Växa Sverige Per Larsson Kårtorp

Ekologisk mjölkproduktion = ekonomisk produktion? Bra att veta! Torbjörn Lundborg Växa Sverige Per Larsson Kårtorp Ekologisk mjölkproduktion = ekonomisk produktion? Bra att veta! Torbjörn Lundborg Växa Sverige Per Larsson Kårtorp Var vi befinner oss i Landet Ekologisk mjölkproduktion I Västra Götaland och här ligger

Läs mer

Jordbruksinformation Starta eko. ungnöt

Jordbruksinformation Starta eko. ungnöt Jordbruksinformation 2 2016 Starta eko ungnöt Foto: Mats Pettersson Börja med ekologisk produktion av ungnöt Text: Dan-Axel Danielsson, Jordbruksverket Allt fler vill köpa ekologiskt nötkött. I Sverige

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 3, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

72 hämtats in. Majs odlas framförallt i Skåne och där har avkastningen av tröskad majs beräknats till cirka kg per hektar. Skördeutfallet per he

72 hämtats in. Majs odlas framförallt i Skåne och där har avkastningen av tröskad majs beräknats till cirka kg per hektar. Skördeutfallet per he 71 I kapitel 4 redovisas hektar- och totalskördar samt normskördar för olika jordbruksgrödor för de företag som är med i Lantbruksregistret. Skördar inom trädgårdsodlingen redovisas i kapitel 5. Sammanfattning

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Mälardalen. Nulägesanalys av Stockholms läns livsmedelsproduktion

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Mälardalen. Nulägesanalys av Stockholms läns livsmedelsproduktion LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Mälardalen Nulägesanalys av Stockholms läns livsmedelsproduktion 215 Innehåll 1. Inledning... 1 2. Primärproducenter... 1 2.1 Mjölkproducenter... 3 2.2 Köttproducenter... 4 2.3

Läs mer

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Forskningsprojekt finanserat av Stiftelsen Lantbruksforskning och Jordbruksverket Christel Cederberg, Greppa Näringen, 24

Läs mer

8 Råg 9 Majs 10 Bovete 11 Spannmålsförsök Råg Råg, helsäd biogas Råg, hybrid Råg, utsäde Majs, CCM Majs, ensilage Majs, ensilage biogas Majs, mogen sk

8 Råg 9 Majs 10 Bovete 11 Spannmålsförsök Råg Råg, helsäd biogas Råg, hybrid Råg, utsäde Majs, CCM Majs, ensilage Majs, ensilage biogas Majs, mogen sk SAM Gröda - Näsgård Mark gröda 2015 Grödkod SAM Gröda Näsgård Mark gröda Fälttyp 1 Korn (höst) Höstkorn Höstkorn, helsäd foder Höstkorn, malt Höstkorn, utsäde 2 Korn (vår) Vårkorn, foder Vårkorn, foder

Läs mer

64 stiken i fyra år. Avkastningen var under 2007 i nivå med föregående års avkastning. Odling av åkerbönor är vanligt förekommande inom den ekologiska

64 stiken i fyra år. Avkastningen var under 2007 i nivå med föregående års avkastning. Odling av åkerbönor är vanligt förekommande inom den ekologiska 63 I kapitel 4 redovisas hektar- och totalskördar samt normskördar för olika jordbruksgrödor för de företag som har mer än 2,0 ha åkermark. Skördar inom trädgårdsodlingen redovisas i kapitel 5. Sammanfattning

Läs mer

Jordbruksåret Arealanvändningen. Avsnittet är skrivet av Harald Svensson, chefsekonom vid Jordbruksverket.

Jordbruksåret Arealanvändningen. Avsnittet är skrivet av Harald Svensson, chefsekonom vid Jordbruksverket. 23 Avsnittet är skrivet av Harald Svensson, chefsekonom vid Jordbruksverket. Spannmålspriserna och oljefröpriserna var goda under 2011, samtidigt som priserna på animalier låg på ungefär samma nivåer som

Läs mer

6 Husdjur. Sammanfattning. Antal djur och antal företag. Jordbruksföretag utan djur. Nötkreatur

6 Husdjur. Sammanfattning. Antal djur och antal företag. Jordbruksföretag utan djur. Nötkreatur 77 I kapitel 6 redovisas statistik över antal husdjur och antal företag med husdjur av olika slag samt om besättningsstorlekar. Statistik lämnas rörande nötkreatur, får, svin, höns samt om biodling, pälsdjursuppfödning

Läs mer

Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick SR 880. Birgit Landquist, Christel Cederberg.

Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick SR 880. Birgit Landquist, Christel Cederberg. SR 88 Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick Birgit Landquist, Christel Cederberg Juli 214 SIK Projektinformation Denna studie har finansierats av

Läs mer

4 Skördar. Sammanfattning. Allmänt. Hektarskördar

4 Skördar. Sammanfattning. Allmänt. Hektarskördar 4 Skördar 85 4 Skördar I kapitel 4 redovisas hektar- och totalskördar samt normskördar för olika jordbruksgrödor för de företag som är med i Lantbruksregistret. Skördar inom trädgårdsodlingen redovisas

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 4, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 % per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

8 Produktionsmedel inom jordbruket

8 Produktionsmedel inom jordbruket 8 Produktionsmedel inom jordbruket 107 8 Produktionsmedel inom jordbruket I kapitel 8 redovisas uppgifter om jordbrukarnas inköp av traktorer och andra maskiner och redskap. Vidare redovisas uppgifter

Läs mer

Normskördar 2009 JO0602

Normskördar 2009 JO0602 Energi-, transport- och lantbruksstatistik 2009-06-11 1(9) Normskördar 2009 JO0602 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

10 Jordbrukets ekonomi

10 Jordbrukets ekonomi 171 I kapitel 10 beskrivs jordbrukets ekonomi i dess helhet och sektorns roll i samhällsekonomin. På företagsnivå redovisas intäkter och kostnader i jordbruket samt olika resultatmått. Per hushåll redovisas

Läs mer

Ekologisk produktion

Ekologisk produktion Ekologisk produktion Varför matchar inte utbudet efterfrågan? en kortversion Foto: Johan Ascard Producentpriset för ekologiskt producerade jordbruksprodukter är betydligt högre än för konventionellt producerade

Läs mer

9 Stödåtgärder. EU:s jordbrukspolitik

9 Stödåtgärder. EU:s jordbrukspolitik 127 I kapitel 9 redovisas direktstöden till det svenska jordbruket inom ramen för EU:s jordbrukspolitik. Redovisningen omfattar även direktstöden till rennäringen samt till företag verksamma inom förädling

Läs mer

Regelverket inom ekologisk produktion

Regelverket inom ekologisk produktion Regelverket inom ekologisk produktion www.jordbruksverket.se/ekoregler www.ifoam.org www.organic-farming.eu ann-marie.dock-gustavsson@jordbruksverket.se niels.andresen@jordbruksverket.se Disposition Regelverket

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Rapporter från lantbrukets företagsregister 2000 Åkerarealens användning år 2000

Rapporter från lantbrukets företagsregister 2000 Åkerarealens användning år 2000 Beställningsnummer JO 10 SM 0102 Rapporter från lantbrukets företagsregister 2000 Åkerarealens användning år 2000 Use of arable land in the year 2000 Sammanfattning Lantbrukets företagsregister (LBR) innehåller

Läs mer

Hur kan hävden av det rika odlingslandskapet bli ekonomiskt hållbar? Karl-Ivar Kumm, SLU Skara

Hur kan hävden av det rika odlingslandskapet bli ekonomiskt hållbar? Karl-Ivar Kumm, SLU Skara Hur kan hävden av det rika odlingslandskapet bli ekonomiskt hållbar? Karl-Ivar Kumm, SLU Skara Föredraget avgränsas till Hävd av betesmark Öppet variationsrikt landskap i skogsbygder Variation i slättbygdslandskapet

Läs mer

"Utveckling av landsbygden och de gröna näringarna i Karlsborgs kommun

Utveckling av landsbygden och de gröna näringarna i Karlsborgs kommun "Utveckling av landsbygden och de gröna näringarna i Karlsborgs kommun 1.1 De gröna näringarna i Karlsborg 2012 Jordbruket sysselsätter 50 personer och omsätter 60 miljoner kronor Skogsbruket sysselsätter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2002:971 Utkom från trycket den 13 december 2002 utfärdad den 28 november

Läs mer

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk.

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Erfarenheter från en mindre försöksgård i Uppland. Kristina Belfrage Mats Olsson 5 km Matproduktionen i framtiden Minskad tillgång på areal : konkurrens

Läs mer

8 Produktionsmedel inom jordbruket

8 Produktionsmedel inom jordbruket 8 Produktionsmedel inom jordbruket 105 8 Produktionsmedel inom jordbruket I kapitel 8 redovisas uppgifter om jordbrukarnas inköp av traktorer och andra maskiner och redskap. Vidare redovisas uppgifter

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 2 Företag och företagare 49 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Viltskador i lantbruksgrödor 2014

Viltskador i lantbruksgrödor 2014 Lantbruksstatistik 2015-07-08 1(10) Viltskador i lantbruksgrödor 2014 JO0601 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Tre typgårdar i VERA. Typgård växtodling

Tre typgårdar i VERA. Typgård växtodling Sida 1(8) Tre typgårdar i VERA Nedan finns tre typgårdar beskrivna. Till gårdarna hör även frågor på de olika avsnitten i kursen. Glöm inte att fylla i Greppadata för de två gårdar du har valt att räkna

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 3, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer