Remiss. rd Andersson. Remiss från Skol i nspekt onen. Bifogade filer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss. rd Andersson. Remiss från Skol i nspekt onen. Bifogade filer:"

Transkript

1 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND ln rd Andersson Från: Skickat: Till: Ämne: Bifogade filer: Solveig Gustafsson-Ny den 12 februari :27 lngegerd Andersson VB: Remiss dn :756 Ansökan från Gymnasieskolor i Syd AB om godkännande som fristående huvudman Ansökan docx; Bilaga 1 - Systematiskt Kvalitetsarbete_CS.docx; Bilaga 10 - Skolans ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö_okalmar.docx; Bilaga I I _Registreringsbevis pdf; Bilaga JPG; Bilaga 13 - Avtal FR lärling.docx; Bilaga 14 - Rapport - lntresseundersökning - Ostersjögymnasiet.docx; Bilaga JPG; Bilaga JPG; Bilaga l jpg; Bilaga JPG; Bilaga JPG; Bilaga 2 - Kvalitetsarbete.docx; Bilaga JPG; Bilaga JPG; Bilaga JPG; Bilaga JPG; Bilaga JPG; Bilaga JPG; Bilaga JPG;..Bilaga JPG; Bilaga JPG; Bilaga JPG; Bilaga 3 - O_Likabehandlingsplan_v2.docx; Bilaga JPG; Bilaga JPG; Bilaga 32 - Klagomålshantering - Huvudman pdf; Bilaga 33 - lntern lathundsrutin för hantering av klagomål och synpunkter 14.pdf; Bilaga 34 - Klagamålsblankett.docx; Bilaga 4 - Bibliotek_avlal pdf; Bilaga 5 - digitala bibliotekstjänster docx; Bilaga 6 - Biblioteksplan_Kalmar.docx; Bilaga 7 - Arbetsgång när det upptäcks att elev har studiesvårigheter.docx; Bilaga 9 - ELEVINFLYTANDE.docx Remiss för handläggning Med vänlig hälsning Solveig Gustafsson-Ny kanslisekreterare tfn Kalmar kommun I Kommunledningskontoret Box t z6 Kalmar Frå n : Petra Ja nsson fpetra,ja Skickat: den 11 februari 20L4 tl:04 Till: Kalmar kommun; Kopia : Ämne: Remiss dnr :756 Ansökan från Gymnasieskolor Í Syd AB om godkännande som fristående huvudman Berörda kommuner Remiss (1) Dnr :756 Remiss från Skol i nspekt onen Gymnasieskolor i Syd AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun fr.o.m. läsåret L6. Ni bereds härmed tillfälle att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 $ skollagen (2010:800). Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning av ansökan. Syftet är att bedöma om etableringen av 1

2 en den sökta utbildningen vid den fristående verksamheten skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i kommunen. Kommunens yttrande Kommunen bör till sitt yttrande bifoga en beskrivning av konsekvenserna av en etablering. Konsekvensbeskrivningen bör bl.a. visa på ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som uppkommer vid start av den planerade utbildningen vid den fristående skolan. Effekterna ska gälla förhållanden på lång sikt, d.v.s. fem-sex år. För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av följderna av en etablering bör kommunen till sin konsekvensbeskrivning även bifoga följande uppgifter. 1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande 5 åren (âr ). 2. En sammanställning av antalet kommunala och fristående skolor i kommunen som idag erbjuder de i ansökan sökta programmen och inriktningarna. 3. Ange antal befintliga utbildningsplatser på både kommunala och fristående skolor i kommunen. 4. Ange vilka program och inriktningar kommunen avser att erbjuda läsåret , Om uppgifter för läsåret '1.6 finns tillgängliga bifoga även dessa. 5. Ange elevantal som behövs per program och i förekommande fall inriktning för att kommunen ska kunna bedriva en utbildning av god kvalitet. 6. Anee vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med. 7. Inkom med den senaste preliminära antagningsstatistiken för både kommunala och fristående skolor i kommunen. Skolinspektionens bedömning Skolinspektionen ska enligt 2 kap. 5 $ skollagen (2010:800) lämna ett godkännande om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen om utbildningen inte innebär påtagligt negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2074.Vi kommer att behöva begära in den slutliga antagningsstatistiken när denna har kommit i juli. Remissvar Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på iugte4t-pfsþþu från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 5 maj E-postadress: Postadress: Skolinspektionen, Registrator, Box23069, Stockholm. Vänligen ange ,4:756 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar ska ett yttrande per ansökan märkt med ansökans diarienummer skickas in. På Skolinspektionens vägnar Petra Jansson Utredare Bilaga Ansökan från Gymnasieskolor i Syd AB 2

3 Kopia till Gymnasieskolor i Syd AB 3

4 Ansökn i ngsid: GV 2073 /39092 I kommun Kalmar kommun Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska lämnas till Skolinspektionen senast den 3l januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Det undertecknade försättsbladet ställs till Skolinspektionen, Box 23069, L04 35 Stockholm. Följ instruktionerna till ansökningsblanketten och Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola (SKOLFS 201-1:1-54). När din ansökan registreras hos Skolinspektionen betraktas det som en behandling av personuppgifter i personuppgiftslagens (L998:204) mening. Personuppgifterna kommer att behandlas med stöd av e) personuppgiftslagen. Personuppgifter kan exempelvis vara ditt namn, adress- eller e-postuppgifter. Dina uppgifter kommer inte att användas för något annat ändamål än för att behandla din ansökan. Dina personuppgifter kommer exempelvis inte att samköras med något annat register eller annan myndighet. Den registrerade har enligt2t personuppgiftslagen rätt till registerutdrag och rättelse av uppgifterna. Ansökn i ngsi d: Gy / Huvudmannen och ombud 1.1) Uppgifter om huvudmannen Sökandens namn (exempel BolagetAB) Gymnasieskolor isyd AB Organisationsform Aktiebolag Organi sationsnummer/personnummer Utdelningsadress, postnummer och ort Kronobergsgatan L2 8, Växjö Webbadress rsjogym na siet.se/ka lma r/

5 E-postadress be ka rl-oska rskola n.se Telefon arbetet Mobil ) Bifoga huvudmannens registeruppgifter Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Se avsnitt 16 för bilagor. registreringsbevis frå n Bolagsverket registreringsbevis från Bolagsverket och bolagsavtal. personbevis och registerutdrag från Skatteverket som visar att sökanden är godkänd för F-skatt. registre ríngsbevis frå n Bolagsverket och fören i ngens stadga r föreningens stadgar och förteckning över styrelsens medlemmar med personnummer. trossamfundets stadgar och registreringsbevis från registret över trossamfund hos Kammarkollegiet. registre ringsbevis frå n lä nsstyrelsen och stift elsefö ro rd na nde 1.3) Offentligt inflytande Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 5 skollagen (2010:800) 1.4) Huvudmannens ombud Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med ombudet. Vid ett byte av ombud ska en ny fullmakt skickas in. Ombudets namn Ulf Wänersjö E-postadress u lf.wa

6 Telefon arbetet Mobil 1.5) Fullmakt LO20 Ombudets behörighet att företräda huvudmannen bekräftas genom att en fullmakt bifogas till ansökan. Se avsnitt 16 för bilagor. 1.6) Skolenhetens uppgifter Skolenhetens namn östersjögymnasiet i Kalmar Ombudets namn Camilla Söderbäck E-postadress ca m rsjogym nsiet.se Webbadress rsjogym nasiet.se Telefon arbetet Mobil o73-5t9 29 3t Utdelningsadress, postnummer och ort vid befintlig skola. östersjögymnasiet i Kalmar, Nygatan 30, Kalmar 1.7) Utökning av befintlig skolenhet Fråga 1.8 t ll 1.11 besvaras endast när ansökan gäller en utökning vid en befintlig skolenhet. Denna ansökan gäller en utökning vid befintlig 1.8) SkolID Om ansökan avser en utökning, angeskolldbestående av 5 siffror ) Byta namn - gamla namnet Om skolenheten ska byta namn anges det gamla namnet här. 1.10) Byta namn - nya namnet Om skolenheten ska byta namn anges det nya namnet här. 1.11) Nuvarande antal elever Ange nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive program, inriktning och årskurs.

7 Program lnriktning Arskurs 7 Årskurs Ârskurs 23 Ta bort Barn- och fritidsprogrammet Fritid och hälsa El- och energiprogrammet Dator och kommunikationsteknik 18 L1. t6 Ekonomiprogrammet Ekonomi 7 Estetiska programmet Estetik och media LT 23 T7 Hantverksprogrammet Florist 4 6 Hotell- och turismprogrammet 6 Sa m hä I lsvetenska psprogram met Beteendevetenskap t4 L4 9 Sa m hä I lsvetenska psprogra m met Medier, information och 7 L9 L7 kommunikation Teknikprogrammet lnformations- och medieteknik Handels- och 10 ad m inistratio nsprogra m met Totalt antal elever vid 280 skolenheten: Ansökn ingsi d: GV 2OL3 / Sökta program, elevantal och elevprognos 2.1) Nationella program och inriktning Program som ansökan avser, ange nationella program och inriktningar samt elevantal. Nationellt program Inriktning Restaurang- och livsmedelsprogrammet Kök och servering Åtr Ärz Äk g rotatt Läsår Läsår 2 L

8 Läsår 3 13 L ) Antal elever vid fullt utbyggd verksamhet Redovisa planerat antal elever vid fullt utbyggd verksamhet samt vilket år detta inträffar. Vid utökning ange antal elever enbart för den/de sökta utbildningen/utbildningarna. fu r Ãt z Åt g rotatt Âr Fullt utbyggd verksamhet OL7 2.3) Elevprognos En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna startas upp och bedrivas långsiktigt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Se avsnitt 16 för bilagor Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen: lntresseundersökning genomförts av Skill AB och bifogas in extenso. Bilaga l4uppdraget till Skill AB var att utröna intresset för denna start och då blev riktmärket 39 personer som svarat positivt angående intresset för att gå Rl-programmet på Östersjögymnasiet i Kalmar. 39 personer betyder ca tre gånger antalet elever som kommer att tas in. Den information de fått utöver att utbildningen äger rum på Östersjögymnasiet är att den sker i en grupp om l-3 elever, har viss del av yrkesämnena förlagda på Restaurang Byttan i Kalmar och att personal med lång erfarenhet av restaurangverksamhet och gymnasieutbildning kommer att ansvara för utbildningen och vara deras lärare.skill AB behövde inte söka upp ett stort antal elever för att få dessa svar, vilket betyder att det potentiella intresset är betydligt högre än 39. Ansökn ingsi d: GV 2013 / Ekonomi 3. 1) Etableringskostnader Etableringskostnaderna ska redovisas i budgeten Om huvudmannen inte angett några etableringskostnader, ange varför. Se avsnitt 16 för bilagor Etableringskostnader i budgetposter:möbler med avskrivning el leasingdatorer I2O 000 med avskrivning el leasingkontorsutrustning 3000Telefon, kopiator mm med avskrivning el leasinglitteratur/utrustning/skolbibliotek inkluderar utensilier för metod- och restaurangkökskurser.programvaror, licenser 4000lnfo o annonsering UMMA POSTER OVAN = 442OOO krfast utrustning i metod- resp restaurangköken faller i budget ut som ökad hyreskostnad, då dessa investeringar och installationer görs av hyresvärd och belastar skolan genom hyran.

9 3.2) Bidragsbelopp Redovisa hur huvudmannen har beräknat bidragsbeloppet per nationellt program. Beloppet ska stå i överensstä mmelse med det angivna elevantalet. 1.O7.787kr/là kr/elev för skolmat, totalt 1,1,L.687 kr/elev enligt uppgift från Kalmarsunds Gymnasieförbund. Beloppet gäller för lä 2OI4. 3.3) Ärsredovisning Bifoga den senaste årsredovisningen, om sådan finns. Om ekonomin visar låg likviditet och/eller soliditet redogör i förekommande fall för bakgrunden till den låga likviditeten och soliditeten. Redogör dessutom för hur huvudmannen ska stärka den ekonomiska situationen. Se avsnitt 16 för bilagor. Gymnasieskolan i Syd AB bildades i samband med att fyra skolor förvärvades från JB Gymnasiet AB i juli och är sålunda ett nybildat bolag. I înledningen av februari kan en preliminär årsredovisning underställas Skolinspektionen. En reviderad och av revisor underskriven årsredovisning kan lämnas först i maj månad. Officiell publicerad årsredovisning återfinns först sedan den lämnats till Bolagsverket senast fínalt juli. 3.4) Övriga inbetalningar/intäkter Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange vad posten övriga inbetalningar/intäkter består av och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som är hänförliga till inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten (exempelvis caféverksamhet eller frisörverksamhet). Tillskott av medel som inte omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande. Se avsnitt 16 för bilagor. 3.5) Lån/ägartillskott/finansiering med egna medel Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter. Se avsnitt 16 för bilagor. Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. Av lånelöftet ska framgå vilket belopp som kan/kommer att lånas ut. Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post och styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av behörig firmatecknare samt till exempel kontoutdrag, årsredovisning eller liknande som visar att medlen finns att tillgå. Detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i redan bedriven verksamhet. Styrk posten med till exempel senaste årsredovisning.

10 Likviditet under år 1 uppnås med egna medel inom befintlig verksamhet på östersjögymnasiet, vilket kommer att framgå när årsredovisning av skolan och Gymnasieskolor i Syd AB kan skickas in. 3.6) Likviditetsbudget och resultatbudget Samtliga utbetalningar/kostnader för etableringen ska ingå i budgeten. Likviditetsbudget Resultatbudget lnbetalningar Läsår L lntäkter Läsår 1- Läsär 2 Läsår 3 Kommunalt bidrag Kommunalt bidrag Lån Ägartillskott övriga intäkter Finansiering med egna Summa intäkter OO medel övriga inbetalningar Kostnader Summa inbetalningar Personal 00 Skolledning Utbetalningar Lärare Personal 3s L Skolledning Lä ra re Administration Rekrytering _ Administration Fortbildning s000 3s000 s0000 Rekrytering Lokaler/utrustning Fortbildning Loka ler/utrustning Lokalkostnad s Lokalkostnad Service Ko nto rsutrustning L Möbler Läromedel Datorer Litte ratu r/utrustn ing/sko I bi _ bliotek 00 0 Service L0000 Programvaror, licenser

11 Konto rsutrustning 3000 övrigt Telefon, kopiator mm lnfo och annonsering Läromedel Litte ratur/utrustning/skol bi bliotek Programvaror, licenser övrigt Elevhälsa Skolmåltider Studieresor 7s000 L s00 0 3s lnfo och annonsering APL-handledning s000 Elevhälsa 7s000 Försäkringar Skolmåltider Studie- och yrkesvägledning Studieresor 3s000 Finansiella poster APL-handledning 1_0000 Räntor Försäkringar s000 Avskrivningar Studie- och yrkesvägledning Möbler s Finansiella poster Räntor r_0000 Datorer s00 0 Amorteringar Telefon, kopiator mm 5000 L Summa utbetalningar L Summa kostnader rO 40L Över-/underskott Vinst/Förlust _900 0 L ) ResultatuWeckling Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år tre, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst ett nollresultat samt hur huvudmannen ska arbeta för att uppnå detta Resultatet för år 1 kan vid behov förstärkas med ökad samläsning på gemensamma ämnen med annan klass med yrkesprogram på skolan.för år 2 och år 3 har hänsyn tagits på intäkterna till visst elevtapp jfrt med fulla klasser à 13 elever. Eftersom programmet är relativt tungt på yrkesspecifik kunskap är det svårt kompensera avhopp med nya elever redan i år 2 och ffr allt i år 3. Ansökningsid: Gy 2013/39092

12 ldrott och hälsa Hyrs sedan 10 år av Kalmar kommun på s k Spellefanten. Bokningsförfarande. Kontakt Tommy Krantz, Kompletterat med eget gym plus mindre träningshallshall i källarytor iskolans befintliga lokaler. Natu rvetenskapliga ä m nen Utnyttjande av befintligt kemi- och fysiklabb. Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram 1 Metodkök för 13 elever inreds i befintliga lokaler på östersjögymnasiet.2 Speciallokaler för produktionskök - restaurang och storkök - kommer att inrymmas i restaurang Byttan belägen i Slottsparken. Här kompletteras befintligt restaurangkök och serveringslokal med en utbyggnad av köksdel för att kunna hysa restaurang- och storkökskurserna. Bifogas preliminär överenskommelse med Kalmarrestauranger, - ägare till bl a restaurang Byttan. Dessa utrustade ytor hyrs sedan av östersjögymnasiet.3 Skolans egna produktionskök för lunchrestaurangen ger möjlighet till undervisning i storkökskurs för år 2. a.5) Skolbibliotek Beskriv hur huvudmannen kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek. Av beskrivningen ska framgå skolbibliotekets innehållsmässiga och pedagogiska funktion. Om skolbiblioteket inte inryms i skolenhetens lokaler bifoga intyg som visar att huvudmannen kommer att få tillgång till skolbibliotek. Se avsnitt 16 för bilagor. 1 Mindre bibliotek finns i skolans lokaler. 2 Som komplettering finns avtal med kommunbiblioteket innehållande an rad funktioner och viss service. Avtal bifogas.3 Eleverna har via sina individuella datorer även tillgång till ett antal söksidor - främst via biblioteksavtalet. Bifogas.4 Avtal med AVmedia Kalmar.5 Skolans biblioteksplan bifogas.bilagor 4-6 Ansö kn ingsid: GV 2OL Skolenhetens ledning och personal 5.1) Rektor - vid nyetablering av skolenhet lför ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Huvudmannen kommer att anställa en rektor som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap skollagen. 5.2) Rektor - vid utökning av skolenhet Redogör för den pedagogiska utbildning och erfarenhet som skolenhetens rektor har Lärarexamen i svenska och engelskarektorsutbildning avslutad 2013

13 4. Lokaler 4.1) Lokaler - vid nyetablering av skolenhet Redogör för skolenhetens planerade lokaler, ange yta och adress. Bifoga ett skriftligt underlag som visar att angivna lokalalternativ kan bli aktuella. Detta bör göras genom intyg som visar att de fastighetsägare/förvaltare som huvudmannen varit i kontakt med kommer att kunna hyra ut eller sälja fastigheten. Se avsnitt 16 för bilagor. 4.2) Speciallokaler - vid nyetablering av skolenhet Redogör för tillgången till speciallokaler och om de kommer att inrymmas i skolenheten eller om de ska hyras externt. Om huvudmannen avser att hyra speciallokaler, bifoga ett skriftligt underlag som styrker tillgången. Detta bör göras genom intyg som visar att fastighetsägare/förvaltare som huvudmannen varit i kontakt med kommer att kunna hyra ut lokalerna. Se avsnitt 16 för bilagor. ldrott och hälsa Naturvetenska pliga äm nen Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram 4.3) Lokaler vid utökning av befintlig skolenhet Redogör för hur huvudmannen avser att utöka befintliga lokaler. Ange även yta för utökning samt för hela skolenheten och skolans adress. Undervisningsyta finns tillgänglig inom skolans nuvarande lokaler för all undervisning i gemensamma ämnen och metodkökskurserna. 4.4) Speciallokaler vid utökning av befintlig skolenhet Redogör för tillgången till speciallokaler för de årskurser som utökningen avser. Ange om huvudmannen hyr speciallokaler externt eller om dessa inryms i den befintliga skolenheten

14 5.3) Lärare - behörighetskrav För undervisníng i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall. ØHuvudmannen för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 5, skollagen. 5.4) Antal lärare Ange beräknat antal lärare uttryckt i personer och antal tjänster. Uppgifterna ska stå i överensstämmelse med det angivna antalet lärartjänster i budgeten. Läsår 1 Läsår 3 Fullt utbyggd Personer Heltidstjänster Personer Heltidstjänster Personer Heltidstjänster 4 r,2 7 3,45 7 3,45 Ansökn ingsi d: Gy 20L3 / Elevhälsa och studie- och yrkesvägledning 6.1) Elevhälsa Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsa 1 På skolan finns anställd:- skolsköterska,50%o,- kurator 50% och - specialpedagogloo%.z Avtal med extern skolläkare.3 Avtalat samarbete med skolpsykolog i Kalmar. 6.2) Studie- och yrkesvägledning Beskriv hur eleverna får tillgång till studie- och yrkesvägledning (SW) På skolan finns anställd studie- och yrkesvägledare som bedriver ett aktivt arbete med eleverna redan från år 1 med en sedan flera år utarbetad process, där för yrkesprogrammen även APl-delen är integrerad. Ansö kn i ngsi d: Gy 2OI3 / Elevens utveckling mot målen 7.1) Särskilt stöd Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av särskilt stöd

15 Se bifogad plan för skolans arbete med elever i behov stöd - bilaga 7. Denna modell ligger till grund för Sl:s tillsynsgodkännande vt och för Sl:s godkännande av byte av huvudman juni övergripande beskrivning: Varje lärare uppmärksammar elevens inlärning, resultat och ger ledning och stimulans som eleven behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att nå målen. Om eleven riskerar att inte nå lägsta kunskapskraven i respektive ämne/kurs upprättas en individuell åtgärdsplan. Olika behov av stöd kan åtgärdas inom ramen för undervisningen i lärarlaget. Särskilt stöd sätts in då lärarlagets åtgärder inte räcker till. Mentor, lärarlag och elevhälsa är rektors redskap i utredningen som rektor ansvarar för. Rektor beslutar om särskilt stöd och om åtgärdsprogram ska upprättas.rektor beslutar om åtgärdsplanens omfattning och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.skolan har en framtagen blankett (rutin) för åtgärdsprogram som är inarbetad på skolan.åtgärdsprogram upprättas om eleven riskerar att inte nå kunskapsmålen. Arbetsgång/rutiner för elever som är i behov av stöd:.1ärare anmäler behov till rektor..rektor tillser att utredning genomförs..när utredning är klar lämnas den till rektor för beslut..rektorn beslutar om åtgärd (Ätgärdsprogram ska upprättas eller inte)..rektor lämnar efter beslut över kopia av undertecknad utredning till ansvarig mentor/lärare. (Rektor sparar originalet och bevakar att åtgärdsprogram kommer in till rektor)..mentor ansvarar tillsammans med berörd lärare för att åtgärdsprogram upprättas..mentor ansvarar tillsammans med berörd lärare för att upprättat åtgärdsprogram genomförs.om en elev inte har fått lägsta betyget E på en kurs, har eleven rätt att gå om kursen en gång och vid särskilda skäl ytterligare en gång.l åtgärdsprogrammet ska framgå vilka behov eleven har, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Hänvisning finns på åtgärdsprogrammet ang överklagningsrätt till Skolväsendets överklagandenämnd. Ansökn i ngsi d: Gy /39092 B. Kvalitet och inflytande 8.1) Systematiskt kvalitetsarbete - vid utökning Vid utökning ska dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på skolenheten bifogas ansökan. Se avsnitt 16 för bilagor. 8.2) Systematiskt kvalitetsarbete - vid nyetablering Besvaras vid en nyetablering. Beskriv huvudmannens och skolenhetens rutiner avseende det system atiska kva litetsa rbetet. Se bifogad dokumentation över skolans systematiska kvalitetsarbete. Bilaga L och 2. Denna modell ligger till grund för Sl:s tillsynsgodkännande vt och för Sl:s godkännande av byte av huvudman juni övergripande beskrivninghuvudmannen följer skolans utveckling via nyckeltal och resultat som successivt meddelas huvudmannen från varje skola så fort de blivit tillgängliga. Dessa nyckeltal och resultat analyseras och diskuteras med skolans rektor med utgångspunkt att möjligagöra kvalitetsutveckling. Månatliga rektorsmöten är en viktig del i denna successiva uppföljning.en samlad

16 uppföljning skolans status görs av rektor i samband med läsårsslut. Denna underställs huvudmannen för analys och diskussion med rektor för beslut angående eventuella åtgärder inför nästkommande lå. Denna uppföljning och beslutade åtgärder ingår i huvudmannens samlade sammanställning av kvalitetsarbetet som upprättas på koncernnivå.på enhetsnivå är rektor ansvarig för genomförandet av kvalitetsarbetet. Elever, lärare och övrig personal medverkar.vårdnadshavare ges möjlighet att delta i arbetet. Detta sker på informationsmöten förvårdnadshavare, kontakt med mentorer och via skolans webbaserade informationssystem. Rektor följer systematiskt upp det dagliga arbetet fortlöpande och identifierar vad som behöver göras mot de nationella målen, hitta arbetssätt på detta, utvärdera resultaten och vidta åtgärder där det behövs. Förutom de mål som finns för utbildningen ska olika utvärderingar, resultat nationella prov, betyg, stöd, närvaro, trivsel, ekonomi, samverkan med samhället och vilka som är aktiva i kvalitetsarbetet, finnas med.rektor på enhetsnivå utarbetar tillsammans med medarbetare ett förslag till lokal arbetsplan innehållande nationella må1, lokala mål och prioriteringar för verksamhetsåret. Representanter för skolenhetens elevråd och föräldraförening bjuds in till diskussion med syfte att fastställa den lokala arbetsplanen. Rektor återkopplar den fastställda lokala arbetsplanen till huvudmannen. Metoder i arbetet är enkäter, fokusgrupper och intervjuer. Trivselenkät genomföras en gång per läsår. Kvalitetsarbetet belyser betygsutfall med analyser, resultat av nationella prov samt betygsavvikelser från nationella prov. Rutiner som styr verksamheten utvärderas, såsom rutiner gällande åtgärdsprogram, elever i behov av stöd, plan mot kränkande behandling, klagomålshantering mm. Alla rutiner för detta finns tíllgängliga på vår hemsida. Rektor är ansvarig för att kvalitetsarbetet och dess dokumentation. Rektor rapporterar till hudmannen successivt och samlat i samband med läsårsslut - se ovan.. 8.3) Rutiner för klagomål Beskriv huvudmannens rutiner för klagomålshanteringen Se befogad dokumentation över skolans klagomålsrutin. Bilagor 32-24Overgripande beskrivninghuvudmannen diarieför klagomål inkomna via skolan och via Sl och BO. Huvudmannen följer upp ärendet med rektor, bevakar tidsgränser och besvarar anmälningar där huvudmannen direkt inkluderas. Huvudmannen utnyttjar de månatliga rektormötena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring aktuella klagomål för att på utveckla verksamheten i sin helhet.klagomål mot utbildningen sker genom att vårdnadshavare, elever och andra intressenter ges möjlighet att muntligen eller via för ändamålet utformad blankett lämna klagomål på verksamheten. Av den framgår skolans interna arbetsgång och ansvarsfördelning. Rutinen kommuniceras till elever, vårdnadshavare och personal i samband med den årliga skolstarten och nen finns tillgänglig på skolans webbsida samt i skolans interna informationssystem. Klagomål från elever, vårdnadshavare eller annan intressent lämnas till berörd lärare eller annan berörd medarbetare. Om klagomålet gäller hel skola ska man vända sig till ansvarig rektor.klagomål gällande rektors tjänsteutövning skall lämnas till ansvarig kontaktperson hos huvudmannen.när skriftligt klagomål framförs ska särskild blankett användas. Blanketten lämnas ifylld till ansvarig person inom den verksamhet som är berörd, som även ansvarar för att utredning sker och lämnar skriftligt svar inom tre veckor till den som lämnat klagomålet mot verksamheten.när skriftligt klagomål riktas mot utbildningen skall huvudmannen informeras om arbetsgången i det enskilda ärendet.blanketten skall finnas lätt tillgänglig för elever, vårdnadshavare och andra intressenter på skolans webbsida - elektroniska

17 blankettförråd. Arbetsgång vid inkommet klagomål mot utbildningen. Arbetsgången är enligt följande:1.rektor tar emot inkommet klagomål mot utbildningen.2.huvudmannen informeras och kopia skickas skyndsamt.3.rektor initierar utredning.4.skriftlig återkoppling lämnas till huvudmannen och berörd anmälare.5.rektor ansvarar för uppföljning.alla klagomål hanteras konfidentielltsammanställning av framförda klagomål används i det systematiska kvalitetsarbetet. 8.4) Inflytande och samråd Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning Se bifogad dokumentation över skolans arbete med elevinflytande. Bilaga 9.Denna modell ligger till grund för Sl:s tillsynsgodkännande vt 2013 och för Sl:s godkännande av byte av huvudman juni 2013 övergripande beskrivningeleverna har inflytande över innehåll i skolans olika arbetsområden. Elev och lärare planerartillsammans undervisningen utifrån övergripande måloch kursplaner. Eleven har inflytande och rätt att påverka formerna för hur inlärning sker. Detta gäller individuellt såväl som inom gruppen. I det kontinuerliga arbetet med elevens individuella studieplan kan därmed eleven påverka hur hon/han ska tillgodogöra sig kunskaperna för att nå kursmålen. lnom ett grupparbete eller inom ett projekt diskuterar elevgruppen med läraren hur de vill arbeta för att studera in arbetsmomenten och nå målen för kursen. Vårdnadshavare inbjuds vid skolstart år 1 till en övergripande informationsträff gällande elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande enligt skollagen och den bakomliggande tanken bakom detta..mentor och undervisande lärare inbjuder vårdnadshavare till informationsmöte om kursplaner och ämnesplaner mm vid höstterminens start i samtliga årskurser.lndividuella planering- och utvecklingssamtal med elev, vårdnadshavare skall genomföras lggr/termin där elevens kunskapsutveckling och studiesituation följs upp och planeras vidare.l samtliga klasser finns fastställda planeringsmöten där alla elever, undervisande lärare och mentorer deltar. Skolan arbetar för att aktiva föräldraråd och elevråd bildas. Ansökn ingsi d: GV 2OI3 / Trygghet och studiero 9.1) Ordningsregler Redogör för skolenhetens arbete med att upprätta ordningsregler Se bifogade och årligen reviderade ordningsregler inkluderande beskrivning av arbetssätt och elevflytande över processen. Bilaga L0.Denna modell ligger till grund för Sl:s tillsynsgodkännande vt 2013 och för Sl:s godkännande av byte av huvudman juni Ansökn ingsi d: GV 2OI3 / 39092

18 10. Åtgärder mot kränkande behandling 10.1) Plan mot kränkande behandling - vid utökning av skolenhet Vid utökning ska skolenhetens plan mot kränkande behandling bifogas ansökan. Se avsnitt 16 för bilagor. lo.2) Målinriktat arbete Beskriv hur huvudmannen ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. Gymnasieskolor i Syd AB har månadsvisa rektorsmöten där arbetet mot kränkande är en fast punkt på agendan. På denna nivå planeras övergripande gemensamt arbete för de fyra skolorna vad gäller arbetet mot kränkande behandling i form av kompetensutveckling, projekt-/studiedagar samplaneras och samkörs plus att det möjliggör benchmarking och erfarenhetsutbyte, t ex genom att eventuella incidenter/anmälningar behandlas för att skapa rutiner i verksamheten som gör det sannolikheten för upprepning ska minimeras. Dessa möten leds av gymnasiechefen.huvudmannen tydliggör sitt ansvar och sitt ställningstagande inför personalen på skolan - se nedan.se bifogad plan mot kränkande behandling inkluderande arbetsstrukturen. Bilaga ) Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling Beskriv huvudmannens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Se bifogad plan mot kräkande behandling. Bilaga 3Denna modellliggertillgrund försl:s tillsynsgodkännande vt 2013 och för Sl:s godkännande av byte av huvudman juni 2013.Huvudmannen informerar rektor om skyldigheten att upprätta likabehandlingsplan mot kränkande behandling och arbeta aktivt med detta. Rektors ansvar är att upprätta en plan mot kränkande behandling för skolan. Huvudmannen informerar om sitt ansvar och personalens skyldigheter. Huvudmannen har en aktiv del i framtagandet av handlingsplanen tillsammans med rektor och personal.huvudmannen tar tillsammans med rektor fram övergripande riktlinjer för att säkerställa ett värdegrundsarbete som förebygger kränkande behandling på skolan.baserat på de övergripande riktlinjerna upprättar rektor i samverkan med personal och elever en likabehandlingsplan mot kränkande behandlíng. Värdegrundsarbetet förankras sedan i organisationen som därefter har att säkerställa att planen efterlevs enligt följande arbetsgång:- All personal skall inför skolstarten informeras om skollagen och diskrimineringslagen.- Likabandlingsplanen skall vara ett målinriktat arbete med aktiva åtgärder. - Planen skall utvärderas innan läsåret avslutas.plan mot kränkande behandling skall finnas tillgänglig på skolans webbsida samt i skolans interna informationssystem.rektor ansvarar för att en kartläggning och uppföljning av den psykosociala arbetsmiljön genomförs en gång per termin.arbetsgång vid inkommen anmälan om diskriminering och kränkande behandlingl. Rektor tar emot anmälan om diskriminering och

19 kränkande behandling.2. Huvudmannen informeras av rektor om ärendet och kopia på anmälan skickas skyndsamt.3. Huvudmannen i samråd med rektor initierar utredning och vidtar nödvändiga åtgärder för att kränkning ska upphöra.4. Återkoppling av vidtagna åtgärder lämnas av rektor till huvudmannen och berörd anmälare.5. Rektor ansvarar för dokumentation och uppföljning. to.4) Grun dläggan d e dem okrati ska värderin gar Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor. Se bifogad plan mot kränkande behandling inkluderande strukturen även för värdegrundsarbetet.bilaga 3. Skolans värdegrund utgår från gällande skollagstiftning och från samhällets lagar och regler i övrigt, och bygger på begreppet demokrati. Skolan vägledande värdegrundsarbete baseras på ledorden Våga - Vilja - Kunna. Skolan lägger stor vikt vid att understryka respekten för alla människors lika värde och rättigheter oberoende av etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet eller läggning. Respekten för mänskliga rättigheter omfattar skolans arbete för att ge eleverna en bild av omvärlden och de skillnader som står att finna när det gäller livsvillkor bland olika grupper av människor. Skolan arbetar aktivt för att ge eleverna kunskap om FN:s barnkonvention och ställer även detta i relation till faktiska omständigheter lokalt, regionalt och globalt. Skolan verkar aktivt för att finna uttrycksformer för att värna svaga och utsatta människor och människors livsmiljö. Skolans personalska fungera som föredömen och även själva isitt handlande praktisera den demokratiska värdegrunden. För att kontinuerligt belysa värdegrundsfrågorna på ett konkret sätt arbetar skolan med att: - från början medvetandegöra värdegrundsfrågor vid introduktionen av nya elever, - regelbundet aktualisera värdegrundsfrågor bland pedagoger och övrig personal, - låta värdegrundsfrågor vara en del av det pedagogiska arbetet,- kontinuerligt lyfta värdegrundsfrågor i elevråd och klassråd,- göra det tydligt för lärare och elever på skolan vilket ansvar de har gentemot varandra,- regelbundet arrangera föreläsningar eller föreställningar i ämnet,- skolans värdegrund presenteras på ett tydligt sätt via hemsida och genom presentationer av skolan och skolans verksamhet, Skolan lägger stor vikt vid arbetssätt som utvecklar empatisk förmåga och förståelse för andra människors livsvillkor. Eleverna ska känna sig trygga i sin vistelse på skolan och uppmuntras till att framföra nya idéer för skolans verksamhet. Ansö kn ingsid: Gy 2OL3 / Utbildningens utformning 11.1) Läroplan Ange om skolenheten avser att Øfölja Lä roplan för gym nasieskola n trbifoga egna dokument som komplement till Läroplan för gymnasieskolan. Se avsnitt 16 för bilagor

20 !1.2) Inriktning trwaldorf EKonfessionell. Redogör för de konfessionella inslagen i utbildningen Ansö kn i ngsi d: GV 2073 / P r ogramfö rdj up ning o ch individuella valet Lz.l) Kurser inom programfördi upning Ølnom ramen för varje nationellt program kommer skolenheten att erbjuda ett antal kurser som programfördjupning i enlighet med de förskrifter som Skolverket meddelat enligt 4 kap gym nasieförordningen (2010:2039). 12.2) Kurser inom det individuella valet Elskolenheten kommer inom ramen för det individuella valet erbjuda de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet på grundnivå för elever på yrkesprogram. Eleverna på samtliga program kommer att ha rätt att läsa en kurs i idrott och hälsa utöver vad som finns på studievägen och minst en kurs i estetiska ämnen inom det individuella valet enligt 4 kap. 7 5 gymnasieförordningen (2010:2039). Ansökningsid: Gy 20L3 / Utbildning 13.1) Utbildningens syfte Beskriv hur utbildningen i gymnasieskolan kommer att genomföras. Utbildningen präglas av entreprenöriellt lärande som är väl etablerat sedan många år bland personalen. Det innebär bl a ett förhållningssätt med syfte att få eleven att växa med sina uppgifter, få tilltro till sin förmåga att lära och vilja göra sig nyttig för andra.skolan tillämpar sammanhållna arbetspass med motivet att det - skapar bättre möjligheter för att varva praktik och teori, - skapar bättre förutsättningar för ämnesövergripande arbete,- ger möjlíghet att komma i mål på påbörjade uppdrag, - ger större möjlighet för pedagogen att hinna möta alla eleverna frågor eller hjälpbehov och - liknar arbetslivets sätt att hantera uppdrag.examensmålen styr den övergripande planeringen i arbetsenheten genom åren, t ex vid val av projekt och större arbeten enskilt eller i grupp. 13.2) UWe cklin gssamtal EIVårdnadshavare till elever i gymnasieskolan kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje termin enligt 15 kap skollagen.

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Sida 1 av 14 Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen

Läs mer

1. Skolenheten och sökanden

1. Skolenheten och sökanden I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående skola Allmän information

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen, utökning vid JENSEN gymnasium Lund i Lunds kommun, dnr :1109

Remiss från Skolinspektionen, utökning vid JENSEN gymnasium Lund i Lunds kommun, dnr :1109 YTTRANDE Datum Diarienummer Sida 2016-02-17 BUN 2016/22 1 (2) BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTOR Barn- och utbildningssektorn Barn- och utbildningsnämnden Remiss från Skolinspektionen, utökning vid JENSEN gymnasium

Läs mer

Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423

Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423 Remiss Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423 Ansökan från Frösunda LSS AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Danderyds kommun Frösunda LSS AB har hos Skolinspektionen

Läs mer

Remiss avseende ansökan från Lärande i Sverige AB om en utökning av befintlig gymnasieskola vid Realgymnasiet

Remiss avseende ansökan från Lärande i Sverige AB om en utökning av befintlig gymnasieskola vid Realgymnasiet UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Holström Ingrid Håkansson Katarina Datum 2016-04-06 Diarienummer UBN-2016-0704 Utbildningsnämnden Remiss avseende ansökan från Lärande i Sverige AB om en utökning av

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun Dnr 31-2010-2157 Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola Grundskola Förskoleklass och grundskola I kommun Katrineholms kommun Ort och datum Norrköping 2010-03-30 Skolans namn Lärandeskolan

Läs mer

Till berörda kommuner 2010-04-22 1 (1) Dnr 32-2010:1929

Till berörda kommuner 2010-04-22 1 (1) Dnr 32-2010:1929 Remiss Till berörda kommuner 2010-04-22 1 (1) Dnr 32-2010:1929 Ansökan från Lernia College AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Järfälla kommun Lernia College AB

Läs mer

KALLELSE 2014-04-10 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-04-10. Kallelse

KALLELSE 2014-04-10 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-04-10. Kallelse KALLELSE 2014-04-10 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-04-10 Kallelse 1 KALLELSE 2014-04-10 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Brogårdsgymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

1 (7) Utbildningsnämnden Utbildningsförvaltningen. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM Enligt 2 kap.

1 (7) Utbildningsnämnden Utbildningsförvaltningen. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM Enligt 2 kap. Ansökan avser (markera med kryss) 1 (7) Förskola Fritidshem Enskild pedagogisk omsorg Planerat startdatum Antal platser Ansökan avser utökning av antal platser Fullständig ansökan med bilagor ska lämnas

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

KALLELSE 2014-04-24. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-04-24. Kallelse

KALLELSE 2014-04-24. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-04-24. Kallelse KALLELSE 2014-04-24 Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-04-24 Kallelse 1 KALLELSE 2014-04-24 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-04-24, klockan 14:00 Ärenden:

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Borlänge kommun Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Erikslundsgymnasiet belägen i Borlänge kommun 2 (8) Uppföljning av tillsyn i Erikslundsgymnasiet

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

På Skolinspektionens vägnar, Ole Ulnes Utredare Enheten för tillståndsprövning. Skolinspektionen

På Skolinspektionens vägnar, Ole Ulnes Utredare Enheten för tillståndsprövning. Skolinspektionen Remiss från Skolinspektionen Falu Frigymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Falu Frigymnasium i Falu kommun

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun Nr, Skolinspektionen Täby enskilda gymnasium AB Box 2800 187 28 Täby Att: poul.sorensen@tabyenskilda.se 1 (6) Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms

Läs mer

Till berörda kommuner 2012-02-17 1 (1) Dnr 32-2012:747

Till berörda kommuner 2012-02-17 1 (1) Dnr 32-2012:747 Remiss Till berörda kommuner 2012-02-17 1 (1) Dnr 32-2012:747 Ansökan från Utvecklingspedagogik Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Järfälla kommun Utvecklingspedagogik

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ort och datum Den pedagogiska omsorgens namn Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökande Namnförtydligande Ort

Läs mer

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Varje kommun har enligt skollagen 1 och diskrimineringslagen 2 en skyldighet att skydda barn och elever mot kränkningar. I framtagna

Läs mer

Remiss - Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun svar till Skolinspektionen

Remiss - Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun svar till Skolinspektionen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-27 GN-2013/84.603 1 (2) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra 08-535 36081 Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss -

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Ansökan om godkännande av fristående förskola

Ansökan om godkännande av fristående förskola SID 1/6 Ansökan om godkännande av fristående förskola Sökanden ska i ansökan lämna sådan information att nämnden kan pröva om sökanden har förutsättningar att uppfylla författningarnas krav (2 kap. 5 skollagen).

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun Information och Kompetens i Sverige AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (5) Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun Beslut Skolinspektionen bedömer att Information

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan JB Gymnasiet i Norrköpings kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan JB Gymnasiet i Norrköpings kommun JB Gymnasium Mitt AB Postadress: Box 3147, 550 03 Jönköping Rektorn för JB Gymnasiet i Norrköping tommy.thundahl@jbgymnasiet.se 1 (5) Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan JB Gymnasiet

Läs mer

Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola

Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola Huvudman Huvudman Telefonnummer Adress Postnummer Ort E-postadress Organisationsform Organisationsnummer Kontaktperson (Om annan person än huvudman

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Attestfrågor enligt

Läs mer

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL). 1 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE OCH BIDRAG AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRITIDSHEM ELER PEDAGOGISK VERKSAMHET Denna blankett kan inte fyllas i elektroniskt utan måste skrivas ut Diarienummer Ansökan avser: Förskola

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling för SFI på Folkuniversitetet i Stockholm, läsåret 2013/2014 Planen omfattar såväl skolans arbete med likabehandling och mot diskriminering

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Enligt 2 kap. 5 skollagen.

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Enligt 2 kap. 5 skollagen. Malmö stad Förskoleförvaltningen ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Enligt 2 kap. 5 skollagen. Ange planerat startdatum Ange antal platser Ansökan avser utökande av befintlig verksamhet Fullständigt

Läs mer

Ansökan om godkännande för fristående förskola

Ansökan om godkännande för fristående förskola Utbildningskontoret Ansökan om godkännande för fristående förskola Enligt 2 kap. 5 skollagen www.upplands-bro.se Ange planerat startdatum Ange antal platser Förändring av nuvarande godkännande JA/NEJ Fullständigt

Läs mer

Föräldraråd 2011-11-30

Föräldraråd 2011-11-30 Agenda Nyheter Uterummet förändras Garantibesiktning av skolan Skolskogen Trafiksäkerhet Tillsyn skolinspektionen Nytt betygssystem Demografi Övriga frågor Syfte med Skolinspektionens tillsyn Skolinspektionens

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola

Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola 'N Beslut Stockholms kommun Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola efter tillsyn i Stockholms hotell & restaurangskola, gymnasiesärskola belägen i Stockholms kommun 2 (8) Uppföljning av tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Globala gymnasiet pernilla.ericols@stockholm.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasiet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Huddinge kommun barn-utbildning@huddinge.se Rektorn vid Sjödalsgymnasiet bo.milton@huddinge.se för gymnasieskola efter tillsyn av Sjödalsgymnasiet i Huddinge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Tillsynen bedömer inom detta område skolans måluppfyllelse gällande kunskapsresultat och värdegrundsarbete och förskoleklassens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

Skolinspektionen, utökning vid Realgymnasiet i Lunds kommun, dnr :893

Skolinspektionen, utökning vid Realgymnasiet i Lunds kommun, dnr :893 YTTRANDE Datum Diarienummer Sida 2016-03-31 BUN 2016/88 1 (2) BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTOR Barn- och utbildningssektorn Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Skolinspektionen, utökning

Läs mer

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan STÖDMATERIAL Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Inledning Det här stödmaterialet riktar sig till dig som arbetar med individuella studieplaner

Läs mer

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB Årlig plan 2012/13 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB 1 Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Skollagen sid. 3 Vision

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Ansökningsid: Gy 214/4715 I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan.

Läs mer

Remiss avseende ansökan om byte av huvudman, Hagströmska Gymnasiet

Remiss avseende ansökan om byte av huvudman, Hagströmska Gymnasiet UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Holström Ingrid Håkansson Katarina Datum 2016-04-06 Diarienummer UBN-2016-0615 Utbildningsnämnden Remiss avseende ansökan om byte av huvudman, Hagströmska Gymnasiet

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola. 1. Sökanden och kontaktperson

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola. 1. Sökanden och kontaktperson Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Remiss - Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun svar till Skolinspektionen

Remiss - Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun svar till Skolinspektionen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-17 GN-2014/97.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss - Ansökan från

Läs mer

Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Barn- och utbildningsnämnden Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Postadress: E-post: barn.utbildningsforvaltningen@askersund.se Askersunds kommun Tel.nr.: 0583-810 00

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

ANSÖKAN OM RÄTT TILL BIDRAG FÖR PEDAGOGISK OMSORG Enligt 25 kap. 10 skollagen.

ANSÖKAN OM RÄTT TILL BIDRAG FÖR PEDAGOGISK OMSORG Enligt 25 kap. 10 skollagen. Malmö stad Förskoleförvaltningen ANSÖKAN OM RÄTT TILL BIDRAG FÖR PEDAGOGISK OMSORG Enligt 25 kap. 10 skollagen. Ange namn på verksamheten Ange planerat startdatum Ange totalt antal platser Ange antal platser/dagbarnvårdare

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola 1 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Allmän information Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet Fristående förskola Fristående fritidshem Öppen fritidsverksamhet Förskolans, fritidshemmets namn

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola rw Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasiesärskola efter prioriterad tillsyn i Eksjö Gymnasiesärskola belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram Örkelljunga kommun för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram efter tillsyn i Örkelljunga Utbildningscentrum, gymnasieskola i Örkelljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:4607 Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ljungfälle grundsärskola belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen, utökning vid Hörby yrkesgymnasium AB kommun, dnr :438

Remiss från Skolinspektionen, utökning vid Hörby yrkesgymnasium AB kommun, dnr :438 YTTRANDE Datum Diarienummer Sida 2016-04-01 BUN 2016/89 1 (2) BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTOR Barn- och utbildningssektorn Barn- och utbildningsnämnden Remiss från Skolinspektionen, utökning vid Hörby yrkesgymnasium

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Ansökningsid: Gy 2014/41056 I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-09-03 Stiftelsen Imanskolan info@imanskolan.se Rektorn vid den fristående skolan Imanskolan Khodr Ali khodr.ali@imanskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den fristående

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Planen gäller från 2015-05-01 till 2015-12-31 Ansvariga för planen Helena Palmquist, Norsborg Yvonne Åkerblad, Östermalm Vision På vår skola ska ingen

Läs mer

Till berörda kommuner 2011-02-24 1 (1) Dnr 32-2011:573. Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman

Till berörda kommuner 2011-02-24 1 (1) Dnr 32-2011:573. Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman Remiss Till berörda kommuner 2011-02-24 1 (1) Dnr 32-2011:573 Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Järfälla kommun Baggium Utbildning AB har

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Täby Enskilda Gymnasium i Täby kommun Täby Enskilda Gymnasium AB e-post: erik.drakenberg@tabyenskilda.se Rektorn vid Täby Enskilda

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Slättaskogen År 2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef Annelie Zandén Pedagoger Karin Stenman, Josefine Sveningsson,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Ansökningsid: Gr 2014/40498 Ansökan avser Förskoleklass Grundskola Fritidshem I kommun Järfälla kommun Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter

Läs mer

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 SKOLANS VISION SID 3 DEFINITIONER SID 3 ATT FÖREBYGGA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola 1 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola Allmän information Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som

Läs mer