Bokslutskommuniké 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 2010"

Transkript

1 Bokslutskommuniké AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

2 ÅRET I SAMMANDRAG Stabil verksamhet under och starkt fjärde kvartal. Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari december ökade till 6, miljoner kronor (566, miljoner kronor föregående år). Ökningen förklaras främst av en större fastighetsportfölj och intäktshöjande investeringar i befintligt fastighetsbestånd. Förvaltningsresultat Förvaltningsresultatet ökade till,7 (,8) miljoner kronor. Fastighetsvärden Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 7 55 (6 ) miljoner kronor. Fastigheternas orealiserade värdeförändringar exklusive valutaeffekter uppgick till 5,7 (,9) miljoner kronor. Den försvagade euron medförde negativa valuta effekter om 78,8 (,7) miljoner kronor. Direktavkastningen, efter kostnader för fastighetsadministration, uppgick till 8, % (8, %) under året. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyres avtalen var 8,6 (9,) år. Omvärdering av finansiella instrument Omvärdering av finansiella instrument har skett med 76,5 (8,8) miljoner kronor varav räntederivat omvärderats med 6,7 (,) miljoner kronor till följd av stigande marknadsräntor. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade till 8, (6,) miljoner kronor motsvarande 7,86 (5,9) kronor per stamaktie efter utspädning. Fastighetsinvesteringar Sagax har under året investerat 7 (656,8) miljoner kronor varav 99,7 (7,) miljoner kronor avsåg förvärv och 8, (9,) miljoner kronor avsåg investeringar i det befintliga beståndet. Sagax har även förvärvat 5 % av aktierna i intresseföretaget Söderport Holding AB. Förslag till utdelning Styrelsen föreslår en utdelning om, kronor ( ) per stamaktie. Styrelsen föreslår även en utdelning om, (,) kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om,5 kronor. Prognos för För beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv uppgå till 6 miljoner kronor. Resultat efter skatt Årets resultat efter skatt uppgick till 9,7 (,7) miljoner kronor, motsvarande,9 (,6) kronor per stamaktie efter utspädning Belopp i miljoner kronor Hyresintäkter 6, 566, 9, 55,5 5, 68,5 Förvaltningsresultat,7,8 88,5, 9,9 7, Resultat efter skatt 9,7,7 8,5 566, 85,5 8,9 Fastigheter, marknadsvärde Direktavkastning, % 8, 8, 7,6 7, 8, 8, Resultat per stamaktie efter utspädning, kr,9,6 7,5,,9 7,5 Omslag: Tulkintie 9 (9--5-) i Vanda, Finland, som omfattar 5 kvadratmeter uthyrningsbar area. Fastigheten är uthyrd till DSV Road Oy och ligger i anslutning till Helsingfors flygplats. Bokslutskommuniké

3 VD HAR ORDET Bra utfall Sagax förvaltningsresultat för år uppgick till 5 miljoner kronor. Det är det bästa förvaltningsresultat Sagax redovisat. Årets resultat steg till 9 miljoner kronor vilket motsvarar en avkastning på eget kapital om 7 %. Kassaflödet per stamaktie efter utspädning uppgick till 8 kronor vilket är en ökning med 7 % i förhållande till föregående år. Prognosen för Sagax förvaltningsresultat för uppgår till 6 miljoner kronor vilket därmed överstiger års utfall. Det är således ett bra år som avslutats och goda utsikter för det år som påbörjats. Bra utgångsläge för Sagax har till följd av sin långa räntebindning endast delvis gynnats av års förmånliga ränteläge. Resultatförbättringen är huvudsakligen hänförlig till ökat driftnetto och ökat resultat från intresseföretag, vilket i sin tur till stor del är ett resultat av de, miljarder kronor Sagax investerat under året. Sagax soliditet, trots den aktiva investeringsverksamheten, har under stigit med 6 procent enheter (motsvarande %) från % till 6 % och ränte täckningsgraden har stigit från % till %. Den finansiella risken har således minskat trots att bolaget expanderat. Uthyrningsgraden uppgick till 9 % för hela fastighetsbeståndet och var inte lägre än 9 % i något av bolagets geografiska segment. Hyresförlusterna har uppgått till, % av omsättningen vilket är mycket lågt och i linje med Sagax historik. Genererad direktavkastning var oförändrad på 8, % trots att fastigheterna stigit i värde och portföljsammansättningen fått något lägre risk. Durationen på Sagax hyresavtal är fortsatt lång och uppgick till 8,6 år vid årets utgång. Ur ett rörelseriskperspektiv har bolaget således en fortsatt god ställning. Jordbromalm : inleddes lyckosamt genom förvärvet av lagerfastigheten Haninge Jordbromalm : för 6 miljoner kronor. Fastigheten är bebyggd med 9 kvadratmeter varav 96 % utgör höglager. Priset motsvarade cirka 6 kronor per kvadratmeter och 7, % initial direktavkastning. Jordbromalm : är Sagax enskilt största fastighet och är uthyrd till bland annat Dagab, Åhlens (centrallager) och ME Group. Lokalerna är flexibla och kan delas av ned till enheter om kvadratmeter. Den genomsnittliga hyresnivån är 6 kronor per kvadratmeter, vilket är i linje med hyrorna i närområdet men väsentligt lägre än i Stockholmsmarknaden i övrigt. Vår bedömning är att det finns goda skäl att tro att hyres nivån i denna delmarknad kommer att kunna stiga något snabbare än i övriga delar av marknaden. Söderport Sagax förvärv av Söderport (f.d. DK Properties) tillsammans med Hemfosa bedömer jag som en av våra mest lovande investeringar. Söderport består av fastigheter med ett sammanlagt marknadsvärde om miljarder kronor varav huvuddelen ligger i bra lägen i Stockholm och Malmö. Söderport kom att säljas till Hemfosa och Sagax bland annat till följd av bolagets ohållbara finansiella ställning som under flera år medfört en bakbunden förvaltning. De nya ägarna kapitaliserade Söderport med drygt miljoner kronor i nytt eget kapital och bolaget förvaltas från och med slutet av av Sagax. På Söderports agenda för de kommande två åren står en successiv avveckling av förvaltningsfastigheterna i Malmö och ett återinvesteringsprogram av frigjort kapital i bland annat bolagets Stockholmsfastigheter. Operationellt kommer fokus att ligga på uthyrning och omstrukturering av hyreskontraktsportföljen mot större hyresgäster med längre löptider. Arbetet kommer att kräva såväl kapital som tålamod men jag förväntar mig att avkastningen kommer att stå i proportion till detta. Investeringar Vi har noterat att riskpremierna minskat under andra halvåret. Räntorna har stigit samtidigt som konkurrensen bland investerarna ökat vilket drivit ned avkastningskraven. Skillnaden mellan vår kapitalkostnad och direktavkastning har därmed minskat för första gången sedan halvårsskiftet 8. Vi befinner oss dock fortsatt på höga lönsamhetsnivåer för nya investeringar sett ur ett historiskt perspektiv. Ju mindre skillnaden blir mellan direktavkastning och kapitalkostnad, desto mer måste investeraren förlita sig på värdeökning för att upprätthålla en god totalavkastning. Sagax har ett uttalat mål att generera attraktiv avkastning utan att behöva diskontera framtida värdeökning. Således kommer förvaltningskompetens och investeringsdisciplin att bli avgörande för en bra utveckling av Sagax under. Stockholm den 9 februari David Mindus Verkställande direktör Bokslutskommuniké

4 RESULTAT, INTÄKTER OCH KOSTNADER Resultat- samt kassaflödesposterna nedan avser perioden januari till december. Jämförelseposterna avser motsvarande period föregående år. Balansposternas belopp samt jämförelsetal avser ställningen vid periodens utgång i år respektive föregående år. Resultat Förvaltningsresultatet ökade till,7 (,8) miljoner kronor. Resultatökningen förklaras främst av en större fastighetsportfölj samt intäktshöjande investeringar i befintliga fastigheter. Omvärdering av Sagax fastigheter påverkade resultatet med 7,9 (,6) miljoner kronor. Marknadsvärdeförändringen medförde att fastighetsvärdena ökade med,5 ( 8,6) miljoner kronor och nyuthyrningar samt omförhandlingar av hyresavtal ökade fastighetsvärdena med 6, (9,) miljoner kronor. Den försvagade euron medförde att fastighetsvärdena redovisade i kronor förändrades med 78,8 (,7) miljoner kronor. Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med 76,5 (8,8) miljoner kronor varav 6,7 (,) miljoner kronor avsåg räntederivat. Omvärderingen är främst hänförlig till stigande marknadsräntor under det fjärde kvartalet. Börsnoterade aktier har omvärderats med,8 (,8) miljoner kronor till följd av högre börskurs. Omvärdering av svenska dotterbolags lån i utländsk valuta har påverkat resultatet positivt med, (,) miljoner kronor. Omvärdering av fordringar och andelar i intresseföretag har på verkat resultatet positivt med, ( ) miljoner kronor. Årets resultat efter skatt uppgick till 9,7 (,7) miljoner kronor. Intäkter Hyresintäkterna ökade till 6, (566,) miljoner kronor. Ökningen förklaras främst av en större fastighetsportfölj och intäktshöjande investeringar i befintligt fastighetsbestånd. Eurons försvagning mot den svenska kronan har medfört att hyresintäkterna påverkats med 5, miljoner kronor under vid en jämförelse med 9. Övriga intäkter om,6 (,) miljoner kronor bestod främst av ersättning från hyresgäster som medgivits förtida avflyttning. Koncernens hyresförluster understeg, miljoner kronor. Fastighetskostnader Drift- och underhållskostnader uppgick till sammanlagt 55, (8,) miljoner kronor under året. Kostnadsökningen förklaras främst av en större fastighetsportfölj samt av högre kostnader för snöröjning och uppvärmning. Fastighetsskatt och tomträttsavgäld uppgick till 9, (6,) miljoner kronor. Kostnadsökningen förklaras av större fastighetsportfölj samt av höjda taxeringsvärden. Kostnaden för fastighetsadministration uppgick till, (8,5) miljoner kronor. Ökningen förklaras av större fastighetsportfölj. Central administration Kostnader för bolagets centrala administration uppgick till,5 (6,) miljoner kronor. Ökningen förklaras av Sagax tillväxt samt av kostnader i samband med övertagandet av förvaltningen av intresseföretaget Söderports fastigheter. Resultat från intresseföretag Förvaltningsresultat från intresseföretag uppgick till 8,8 (,) miljoner kronor och avser Sagax andelar av resultaten för intresseföretagen Söderport Holding AB och Segeltorp Utvecklings AB. Resultat från intresseföretag inklusive värdeförändringar på fastigheter och finansiella derivat uppgick till 8,6 (,). Finansnetto Trots nyupplåning i samband med fastighetsförvärv har de finansiella kostnaderna endast ökat till 8,9 (,6) miljoner kronor, vilket förklaras av lägre genomsnittliga låneräntor och svagare eurokurs under. Sagax genomsnittliga ränta uppgick till, % (, %) vid årsskiftet. Sagax har en outnyttjad kreditfacilitet om 8 ( 5) miljoner kronor. Kostnaden för denna kreditfacilitet uppgick till,8 (,7) miljoner kronor under året. Sagax finansiella intäkter uppgick till,6 (,) miljoner kronor. HYRESINTÄKTER FÖRVALTNINGSRESULTAT Mkr Kvartal Mkr Mkr Kvartal Mkr Hyresintäkter per kvartal Förvaltningsresultat per kvartal Rullande årsvärde Rullande årsvärde Bokslutskommuniké

5 Omvärderingar av fastigheter Den december omfattade fastighetsbeståndet 9 fastig heter med ett fastighetsvärde om 7 55 miljoner kronor. Fastighetsvärdena redovisas till marknadsvärden och eventuella marknadsvärdeförändringar redovisas över resultaträkningen. OREALISERADE VÄRDEFÖRÄNDRINGAR Belopp i miljoner kronor Nyuthyrningar/Omförhandlingar 5,6 Avflyttningar/Omförhandlingar 7,5 Fastighetsförsäljning med senarelagt frånträde 7,7 Allmän marknadsförändring 57,5 Delsumma Sverige 5, Nyuthyrningar/Omförhandlingar 55, Avflyttningar/Omförhandlingar Allmän marknadsförändring 5, Valutaeffekt 78,8 Delsumma Utland,6 Summa orealiserade värdeförändringar 7,9 Den allmänna marknadsförändringen har påverkat fastigheternas marknadsvärden positivt med,5 ( 8,6) miljoner kronor varav 5, miljoner kronor utomlands. Nyuthyrningar och omförhandlingar av hyresavtal har ökat värdena med 6, (9,) miljoner kronor. Fastighetsförsäljning med senarelagt frånträde under året ökade orealiserade värdeförändringar med 7,7 ( ) miljoner kronor. Avflyttningar och omförhandlingar minskade fastighetsvärdena med 7,5 (,6) miljoner kronor. Resultatet har till följd av en svagare eurokurs påverkats med 78,8 (,7) miljoner kronor. Värdeutvecklingen redovisad i kronor på fastigheterna utomlands har sammanlagt uppgått till,6 ( 8,) miljoner kronor under året. Det vägda direktavkastningskravet vid värderingarna uppgick till 8, % (8, %). Den vägda kalkylräntan för nuvärdesberäkning av kassa flöden och restvärden uppgick till 8, % (8, %) respektive, % (, %). Se även avsnittet om analyser och generella förutsättningar på sidan 8. Omvärderingar av finansiella instrument Sagax finansiella instrument utgörs av räntederivat och börs noterade aktier. Samtliga finansiella instrument redovisas till marknadsvärde och eventuella marknadsvärdesförändringar redo visas över resultaträkningen. Årets värdeförändring uppgick till 76,5 (8,8) miljoner kronor varav 78, (8,7) miljoner kronor utgjordes av orealiserad värdeförändring och,6 ( 9,9) miljoner kronor utgjordes av realiserad värdeförändring. Sagax räntederivat består av räntetak samt nominella och reala ränteswappar. Räntederivaten omvärderades under året med 6,7 (,) miljoner kronor varav,6 ( 9,9) miljoner kronor utgjordes av realiserad värdeförändring. Reserven för räntederivatens undervärde uppgick vid årsskiftet till, (,) miljoner kronor, se avsnittet om Finansiering på sidan 9. Aktieinnehavet i det i Norge noterade fastighetsbolaget Northern Logistic Property ASA omvärderades med,8 (,9) miljoner kronor till följd av stigande börskurs och svagare norsk valutakurs. Värdeförändringar, intresseföretag Sagax äger 5 % av aktierna i intressebolaget Söderport Holding AB. Återstående 5 % av aktierna ägs av Hemfosa Fastigheter AB. Sagax äger även 5 % av intressebolaget Segeltorp Utvecklings AB. Värdeförändringar på fordringar och andelar i intresseföretag uppgick till, ( ) miljoner kronor. Skatt Sagax redovisar en aktuell skattekostnad om 7, (7,6) miljoner kronor vilken uppstått för koncernens verksamhet i Tyskland och i vissa dotterföretag som ej kan lämna eller ta emot koncernbidrag. Den uppskjutna skattekostnaden för perioden uppgick till 65, (8,) mil joner kronor varav skattekostnaden från intresseföretag uppgick till,9 ( ) miljoner kronor. Koncernens uppskjutna skatte fordran respektive skatteskuld uppgick till 8,8 respektive 8,5 miljoner kronor vid årets slut. Den uppskjutna skattefordran har nettoredovisats mot den uppskjutna skatteskulden i balansräkningen avseende skatt i Sverige och uppgår netto till 6,7 miljoner kronor., miljoner kronor avser uppskjuten skattefordran i Danmark. Den uppskjutna skatteskulden om 8,5 miljoner kronor avser skatt i Finland om 8, miljoner kronor samt skatt i Tyskland om,5 miljoner kronor. Sagax har inga skatterättsliga tvister. UPPSKJUTEN NETTOSKATTEFORDRAN/-SKATTESKULD PER LAND Belopp i miljoner kronor Sverige 6,7 Danmark, Finland 8, Tyskland,5 Netto skatteskuld,6 Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 8, (6,) miljoner kronor. Den betalda skatten,, ( 6,) miljoner kronor, avser tidigare verksamhetsår och har främst uppstått i förvärvade bolag som under det första räkenskapsåret inte kunnat nyttja koncernens skatte mässiga underskott. Investeringsverksamheten har belastat kassaflödet med 5 (69,) miljoner kronor och avsåg huvudsakligen förvärv av fastigheter, investeringar i befintligt bestånd samt kapitalisering av intresse företag. Kassa flödet från finansieringsverksamheten har bidragit med (7,) miljoner kronor, varav 9, miljoner kronor till följd av aktieemissioner. Nyupptagna lån uppgick till 97,6 (55,9) miljoner kronor varav obligationslån om 5, miljoner kronor. Sammantaget har likvida medel ökat med 9, ( 7,) miljoner kronor under året. Bokslutskommuniké

6 PROGNOS OCH AKTUELL INTJÄNINGSFÖRMÅGA Prognos för För beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 6 miljoner kronor. Aktuell intjäningsförmåga Tabellen nedan återspeglar Sagax nuvarande intjäningsförmåga på tolvmånadersbasis. Det är viktigt att notera att den ej är att jämställa med en prognos för de kommande tolv månaderna då den exempelvis inte innehåller några bedömningar avseende framtida vakanser, ränteläge, valutaeffekter, hyresutveckling eller värdeförändringar. Sagax redovisar aktuell intjäningsförmåga i samband med delårsrapporter och bokslutskommunikéer. Hyresvärdet baseras på kontrakterade hyresintäkter på årsbasis med tillägg för bedömd marknadshyra för vakanta lokaler. Fastighetskostnader baseras på verkligt utfall det senaste året justerat för innehavstid. Kostnaderna för central administration har baserats på faktiskt utfall de senaste tolv månaderna. Finansnettot har beräknats utifrån räntebärande skulder och tillgångar på balansdagen. Kostnaderna för de räntebärande skulderna har baserats på koncernens beräknade genomsnittliga räntenivå. Skatten är beräknad med 6, % schablonskatt och bedöms nästan uteslutande vara uppskjuten skatt. Utdelning från börs noterade aktier ingår ej i aktuell intjäningsförmåga. Sagax resultatandelar från intresseföretag är beräknade enligt samma antaganden som för Sagax med beaktande av resultatandelens storlek. AKTUELL INTJÄNINGSFÖRMÅGA AKTUELL INTJÄNINGSFÖRMÅGA FÖRE SKATT Belopp i miljoner kronor dec sep Hyresvärde Vakans Hyresintäkter Fastighetskostnader 97 9 Driftnetto Central administration 9 Resultatandel från intresseföretag 9 E.T. Finansnetto 5 8 Förvaltningsresultat 6 5 Skatt 86 8 Resultat efter skatt 5 varav preferensaktie ägarna 7 7 varav stamaktieägarna 66 5 Mkr Kvartal DIFFERENS MELLAN DIREKTAVKASTNING OCH LÅNERÄNTA DIREKTAVKASTNING OCH LÅNERÄNTA % 6 5 Kvartal Differens mellan Sagax fastigheters direktavkastning och tioårig swapränta Differens mellan Sagax fastigheters direktavkastning och Sagax genomsnittliga räntenivå % 8 6 Kvartal Sagax fastigheters direktavkastning Sagax genomsnittliga låneränta Tioårig swapränta Bokslutskommuniké

7 FASTIGHETSBESTÅNDET Den december omfattade fastighetsbeståndet 9 () fastig heter med en uthyrningsbar area om (97 ) kvadrat meter. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen uppgick till 8,6 (9,) år. Tyngdpunkten i beståndet finns i Stockholmsregionen, dit % ( %) av marknadsvärdet och % (5 %) av hyresvärdet är koncentrerat. Det sammanlagda hyresvärdet och kontrakterad årshyra uppgick till 7,7 (6,) miljoner kronor respektive 668,7 (59,5) miljoner kronor vid årets utgång. Detta mot svarar en ekonomisk uthyrningsgrad om 9 % (95 %). LÖPTIDER FÖR HYRESAVTAL Antal Kontrakterad årshyra Förfalloår avtal Area, kvm Mkr Andel 97,9 % ,7 6 % , 8 % 5 65, 6 % , 9 % > ,5 7 % Investeringar och försäljningar Sagax har under året investerat 7 (656,8) miljoner kronor varav 99,7 (7,) miljoner kronor avsåg förvärv och 8, (9,) miljoner kronor avsåg investeringar i det befintliga beståndet. Av förvärven avsåg 57, miljoner kronor Stockholm, 65, miljoner kronor Svealand, 65, miljoner kronor Västra Götaland och 6,9 miljoner kronor Utland. Av investeringarna i det befintliga beståndet avsåg, miljoner kronor Västra Götaland,, miljoner kronor Östra Götaland, 59, miljoner kronor Stockholm och 87,5 miljoner kronor Utland. Av investeringarna skedde,5 miljoner kronor mot hyrestillägg, 9,9 miljoner kronor investerades i samband med nyuthyrning samt nybyggnation och 7,7 miljoner kronor avsåg periodiskt underhåll av fastigheterna. Totalt ,7 % FÖRFALLOÅR ÅRSHYRA KONCERNENS HYRESVÄRDE Mkr > Utland 7 % Svealand 6 % Östra Götaland % Stockholm % Västra Götaland % FASTIGHETSBESTÅNDET I SAMMANDRAG Segment Antal fastigheter Uthyrningsbar area, kvm Marknadsvärde Hyresintäkt ) Vakant area, kvm Mkr Kr/kvm Hyresvärde, Mkr Andel av hyresvärde Ekonomisk uthyrningsgrad Mkr Andel Stockholm 5 9 7,6 9 97,8 % 9 % 79, % Västra Götaland ,8 9 9, % 95 % 85,6 % Östra Götaland , 76 8,5 % % 8,5 % Svealand , 7 6 5,8 6 % 9 %, 6 % Utland , ,6 7 % 9 % 79, 7 % Totalt , 7 6 7,7 % 9 % 668,7 % ) Hyresintäkter på årsbasis per december. Bokslutskommuniké 5

8 VAKANSGRAD Den ekonomiska vakansgradens förändring Den ekonomiska vakansgraden uppgick till 6, %, att jämföra med,8 % vid årsskiftet 9/. Under året har vakansvärdet ökat med,5 (,) miljoner kronor till följd av avflyttningar och minskat med,7 (,6) miljoner kronor till följd av inflyttningar. Lämnade rabatter har ökat med,7 (,5) miljoner kronor i årstakt vid årets utgång. Rabatterna avser huvudsakligen rabatter lämnade i samband med förlängning av befintliga hyresavtal utomlands. Fastighetsförvärv har ökar vakansvärdet med, ( ) miljoner kronor. Utgående vakansvärde uppgick till, (6,) miljoner kronor. VAKANSER DECEMBER Område Antal fastigheter Vakans värde, Mkr Vakans grad Vakant area, kvm Stockholm 5,8 7, % Västra Götaland 5,,8 % Östra Götaland 7 Svealand 6,5 9,7 % 8 Utland 8, 6,9 % 595 Totalt 9, 6, % 57 Kommande vakansförändring Hyresavtal med ett hyresvärde om 6,5 (7,) miljoner kronor var vid årets slut uppsagda varav, (6,) miljoner kronor sagts upp för omförhandling och 5,8 (,7) miljoner kronor har sagts upp för avflyttning. Av de hyresavtal som sagts upp för avflyttning skedde avflyttningar motsvarande,9 miljoner kronor vid årsskiftet /, avflyttningar motsvarande, miljoner kronor sker under och avflyttningar motsvarande,6 miljoner kronor sker under. Nyuthyrningar som ännu ej inflyttats har minskat det justerade vakansvärdet med, (8,) miljoner kronor. Justerat utgående vakansvärde uppgick således till 57, (5,) miljoner kronor. VAKANSFÖRÄNDRINGAR Belopp i miljoner kronor dec dec 9 Ingående vakans respektive år 6,, Vakansvärde från fastighetsförvärv, Avflyttningar,5, Inflyttningar,7,6 Förändring av lämnade rabatter,7,5 Utgående vakansvärde, 6, Uppsagt för omförhandling 6, Uppsagda avtal, ej avflyttat 6,5,7 Nyuthyrning, ej inflyttat, 8, Justerat utgående vakansvärde 57, 5, Rosersberg :5 i Sigtuna utgörs av en nybyggd höglagerfastighet om 7 kvadratmeter uthyrningsbar area och är i sin helhet uthyrd till medicinteknik- och läkemedelsföretaget Baxter. Fastigheten är belägen i Stockholm Nord Logistikcenter vilket ligger i anslutning till E:an mellan Stockholm city och Arlanda flygplats. Fastigheten tillträddes under det fjärde kvartalet. 6 Bokslutskommuniké

9 FASTIGHETSBESTÅNDETS MARKNADSVÄRDE Sagax upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standard, IFRS. Sagax har valt att redovisa sina fastigheter till verkligt värde enligt Verkligt värdemetoden och låtit oberoende värderingsinstitut värdera samtliga koncernens fastigheter varje kvartal med undantag för Sagax fastigheter i Tyskland vilka värderas av oberoende värderingsinstitut halvårsvis. Även fastigheterna tillhöriga intresseföretagen Söderport Holding AB och Segeltorp Utvecklings AB har värderats av oberoende värderingsinstitut per december. Det sammanlagda marknadsvärdet på Sagax 9 () fastig heter uppgick den december till 7 55 (6 ) miljoner kronor. Försvagningen av euron mot den svenska kronan under året medförde att Sagax fastigheter i marknadsområdet Utland endast redovisade värdeförändringar om,6 ( 8,) miljoner kronor trots att den allmänna marknadsvärdeförändringen utomlands motsvarade en ökning av värdena med 5, ( 59,5) miljoner kronor samt att nyuthyrningar/omförhandlingar utomlands ökat fastighetsvärdena med 55, ( ) miljoner kronor. Se även tabell "Orealiserade värdeförändringar" på sidan. Den sammanlagda värdeförändringen inklusive valutaeffekter om 78,8 (,7) miljoner kronor uppgick under året till 7,9 (,6) miljoner kronor. I enlighet med IFRS har vid förvärv beaktad uppskjuten skatt om 9,9 miljoner kronor reducerat fastighetsvärdena i balansräkningen. Redovisat fastighetsvärde uppgick därefter till 7 95 (6 8) miljoner kronor. FÖRÄNDRING AV FASTIGHETERNAS REDOVISADE VÄRDE FASTIGHETERNAS MARKNADSVÄRDE Mkr Antal Fastighetsbestånd december 9 6,8 Förvärv av fastigheter 99,7 8 Omräkningsdifferens avseende utländska dotterbolags balansräkningar 6, Investeringar i befintligt bestånd 8, Försäljning av fastigheter 7, Värdeförändring inklusive valutaeffekt 7,9 Fastighetsbestånd december 7 55, 9 Utland 8 % ( 88 Mkr) Svealand 7 % (59 Mkr) Östra Götaland % (78 Mkr) Stockholm % ( Mkr) Västra Götaland 5 % ( 9 Mkr) Förvärvad uppskjuten skatt 9,9 Bokfört värde 7 95,5 FASTIGHETERNAS MARKNADSVÄRDE OCH AREA -tal kvm Kvartal Uthyrningsbar area Marknadsvärde Mkr Bokslutskommuniké 7

10 Värderingsmetod och genomförande Värderingarna har genomförts i enlighet med allmänt accepterade internationella värderingsmetoder. Samtliga fastigheter har värderats separat av auktoriserade fastighetsvärderare från oberoende värderingsinstitut. Som huvudmetod vid värdebedömningarna används kassaflödeskalkyler i vilka driftnetton, investeringar och restvärden nuvärdesberäknas. Kalkylperioden har anpassats efter återstående löptid av befintliga hyresavtal och varierar mellan 5 år. Kalkylperioden uppgår som regel till år. Samtliga fastigheter har besiktigats under den senaste treårsperioden. Besiktningarna om fattar allmänna utrymmen samt ett urval av lokaler där särskild vikt lagts vid större hyresgäster samt vakanta lokaler. Syftet med besiktningen är att bedöma fastigheternas allmänna standard och skick, underhållsbehov, marknadsposition och lokalernas attraktivitet. De externa marknadsvärderingarna görs varje kvartal och omfattar koncernens samtliga fastigheter med undantag för fastigheterna i Hechingen, Tyskland, vilka till följd av de höga kostnaderna för fastighetsvärderingar i Tyskland värderats av värderings företag juni och december och internt av Sagax mars och september under. Fastigheter tillhöriga Sagax intresseföretag Söderport Holding AB och Segeltorp Utvecklings AB har per december värderats av det oberoende värderingsföretaget DTZ Sweden. Analyser och generella förutsättningar Principer för analyser och generella förutsättningar är oförändrade jämfört med de som tillämpades i årsredovisningen för 9. Kalkylränta (8,8 8, %) och direktavkastningskrav för restvärdes bedömning (6,8 6, %) baseras på analyser av genomförda transaktioner samt på individuella bedömningar avseende risknivå och respektive fastighets marknadsposition. Den vägda kalkylräntan för nuvärdesberäkning av kassaflödet respektive restvärdet motsvarade 8, % (8, %) respektive, % (, %) för fastighetsportföljen. Det vägda direktavkastningskravet uppgick till 8, % (8, %) vilket kan jämföras med ett direktavkastningskrav om 8,6 % (8,5 %) den september. FÖRDELNING AV VÄRDERINGSOBJEKT Fastighetsvärderare Antal fastigheter DTZ Sweden DTZ Finland DTZ Egeskov Savills Immobilien Beratungs Totalt 9 Panncentralen, Stockholm, är belägen i Årsta Partihallar minuter söder om centrala Stockholm. Byggnaden omfattar kvadratmeter uthyrningsbar area, främst kyl- och fryslager. 8 Bokslutskommuniké

11 FINANSIERING Eget kapital Eget kapital uppgick vid årets utgång till 6 ( 8) miljoner kronor. Eget kapital har ökat med 7, miljoner kronor till följd av genererat resultat och med, miljoner kronor till följd av emissioner av stamaktier och preferensaktier. Under perioden har utdelning till preferensaktieägare minskat det egna kapitalet med 8, miljoner kronor, varav 5,8 miljoner kronor utbetalats under året. Räntebärande skulder Sagax räntebärande skulder uppgick vid årets utgång till 5 6 (5 ) miljoner kronor. Av de räntebärande skulderna var 5 ( 5) miljoner kronor upptagna i euro. De räntebärande skulderna har förändrats med 68,8 ( 7,) miljoner kronor till följd av valutakursförändring under året. Den genomsnittliga återstående ränte- och kapitalbindningen uppgick till, (,) år respektive, (,) år vid årets utgång. Den genomsnittliga räntan för bolagets räntebärande skulder uppgick till, % (, %) inklusive effekter av derivatinstrument. För att begränsa ränterisken och öka förutsägbarheten i bolagets förvaltningsresultat används olika typer av räntederivat. Bolagets förvaltningsresultat påverkas inom överskådlig framtid därmed endast i låg omfattning av framtida förändringar i det allmänna ränteläget. Sagax refinansieringsbehov under uppgår till miljoner kronor i bottenlån. Sagax har för avsikt att refinansiera lånen under våren. Koncernens tillgångar i form av likviditet och börs noterade aktier motsvarade den december 7 % av koncernens kortfristiga räntebärande skulder. Reserven för räntederivatens negativa marknadsvärde minskade under året med 8, (,) miljoner kronor huvudsakligen till följd av stigande räntor. I omvärderingarna ingår inflationskompensation i realränteswappar med, (,6) miljoner kronor. Räntederivatens sammanlagda marknads värde uppgick till, (,) miljoner kronor på balans dagen inklusive 8,6 ( 5,) miljoner kronor avseende avsättning för inflationskompensation. Av de finansiella derivaten kommer 8 % att ha ett restvärde på noll kronor vid derivatavtalens utgång. Detta innebär att minst 88 miljoner kronor successivt kommer att upplösas och resultat föras fram till avtalens slutdatum. Kreditram Sagax hade den december en outnyttjad kreditram om 8 ( 5) miljoner kronor avsedd för fastighetsförvärv och investeringar. Kredit ramen står till Sagax förfogande till och med halvårs skiftet. RÄNTE- OCH KAPITALBINDNING DECEMBER Räntebindning Kapitalbindning Förfalloår Mkr Ränta Andel Mkr Andel 8, % % 5 6 %, % 6 % 6 % 5, % 6 % 9 % 7, % 9 % 7 78 % 5 5,8 % 6 % 7 5 % >5,9 % % 6 % Summa/genomsnitt 5 6, % % 5 6 % DERIVATAVTAL DECEMBER Belopp i miljoner kronor Nominella belopp Andel Marknadsvärde dec Marknadsvärde dec 9 Årets förändring Nominella ränteswappar 56 8 % 9,8 6,9 7, Räntetak 69 5 %,6,7,9 Realränteswappar 5 %,8,,5 Stängningsbara ränteswappar,6,6 Summa 9 %,, 8, Bokslutskommuniké 9

12 rapport över totalresultat Belopp i miljoner kronor 9 okt-dec 9 okt-dec Hyresintäkter 6, 566, 7,7 7, Övriga intäkter,6, 5,8, Driftkostnader,7 9,, 8,6 Underhållskostnader, 8,8,,6 Tomträttsavgäld,,,, Fastighetsskatt 7,,,6, Fastighetsadministration, 8,5,5, Driftnetto 57,7 97, 9,6 8,9 Central administration,5 6, 8,7 7, Resultat från intresseföretag 8,6, 58,, varav förvaltningsresultat 8,8, 6,7, varav värdeförändring på fastigheter 9,8 5, varav värdeförändring på finansiella instrument 9,6 56,7 Finansiella intäkter,6,,8, Finansiella kostnader 8,9,6 6, 57,9 Resultat inklusive värdeförändringar i intresseföretag 5,5,8 6, 6,6 varav Förvaltningsresultat,7,8 85, 6,6 Värdeförändringar på fastigheter, realiserade,8,5,5, Värdeförändringar på fastigheter, orealiserade 7,9,6 7, 6, Värdeförändringar på finansiella instrument, realiserade,6 9,9, Värdeförändringar på finansiella instrument, orealiserade 78, 8,7 5, 5,7 Värdeförändringar på lån i utländsk valuta, orealiserade,,,8, Värdeförändringar på fordringar/andelar i intresseföretag, Resultat före skatt 66, 9,6, 9, Uppskjuten skatt 65, 8, 9, 8,9 Aktuell skatt 7, 7,6,8,8 Periodens resultat 9,7,7 7,5 6, Omräkningsdifferenser,6,,, Totalresultat för perioden 7,,, 57, Resultat per stamaktie, kr,8,6 5,58 5,9 Resultat per stamaktie efter utspädning, kr,9,6,67 5,9 Genomsnittligt antal stamaktier Genomsnittligt antal stamaktier efter utspädning Bokslutskommuniké

13 rapport över finansiell ställning i sammandrag Belopp i miljoner kronor dec 9 dec Förvaltningsfastigheter 7 95,5 6 8,8 Uppskjuten skattefordran 8,8 5,9 Finansiella instrument 7,,8 Övriga anläggningstillgångar 77, 8, Summa anläggningstillgångar 7 88, 6 55,8 Kassa och bank 9,7,7 Aktier 6,5,7 Övriga omsättningstillgångar 76, 5,9 Summa omsättningstillgångar 596, 7, Summa tillgångar 8,7 6 96, Eget kapital 5,6 8,6 Långfristiga räntebärande skulder 5 87, 89,5 Uppskjuten skatteskuld 8,5,5 Finansiella instrument 9,,9 Övriga långfristiga skulder,9 Summa långfristiga skulder 5 6,8 5,9 Kortfristiga räntebärande skulder 5,6 6, Övriga kortfristiga skulder 6,7 67, Summa kortfristiga skulder 68,,6 Summa eget kapital och skulder 8,7 6 96, Bokslutskommuniké

14 rapport över Kassaflöden Belopp i miljoner kronor 9 okt-dec 9 okt-dec Resultat före skatt 66, 9,6, 9, Värdeförändringar på finansiella instrument 76,5 7,7 5,, Värdeförändringar på fastigheter 75,7, 7,8 6, Värdeförändringar på lån i utländsk valuta,,,8,5 Resultat från ägande av intresseföretag 67, 5, Betald skatt, 6,,8 Övriga poster ej ingående i kassaflödet,5,7,, Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 8, 6, 8, 66, Kassaflöde från förändring av kortfristiga fordringar 7, 5,,, Kassaflöde från förändring av kortfristiga skulder,,8,,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten,9 6,5,8 7,6 Förvärv av fastigheter 99,7 7,,5 7,6 Försäljning av fastigheter 7,8 5,5 67,8,9 Investeringar i befintliga fastigheter 8, 9, 6,9, Förvärv av finansiell placering 69, 69, Försäljning av finansiell placering 5,7 Fordringar på intresseföretag 7, Försäljning av fordringar på intresseföretag 5, Försäljning av aktier i intresseföretag, Minskning av övriga anläggningstillgångar,,8,,6 Ökning av övriga anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten 5,8 69,, 76,7 Emission av preferensaktier 6,, Inbetalt ej registrerat emissionskapital 8,8 7, Utdelning till preferensaktieägare 5,8, 7,8 Upptagna lån 97,6 55,9 6,8 6,6 Amorterade lån 69,6, 9,5 5,8 Lösen av finansiellt derivat,8 Minskning av övriga långfristiga skulder,8, Ökning av övriga långfristiga skulder, Kassaflöde från finansieringsverksamheten,5 7,,6 77,9 Periodens kassaflöde 9,6 7, 5,, Kursdifferens i likvida medel,6, Förändring av likvida medel 9, 7,,, Likvida medel vid periodens ingång,7,9 59, 7,9 Likvida medel vid periodens utgång 9,7,7 9,7,7 Bokslutskommuniké

15 rapport över FÖRÄNDRINGAR i eget kapital Belopp i miljoner kronor Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Intjänade vinstmedel inkl. periodens resultat Totalt eget kapital Eget kapital december 8 5,9 5,, 686, 6, Aktieutdelning,, Nyemitterade preferensaktier, 67, 87, Apportemitterade preferensaktier 7,5 7,,7 Totalresultat januari-december 9,,7, Eget kapital december 9 6, 59,7,8 686,7 8,6 Aktieutdelning 8, 8, Nyemitterade preferensaktier 7,5 97,9 7, Transaktionskostnader,, Apportemitterade preferensaktier 8,8,, Nyemitterade stamaktier,5 5, 7,5 Inbetalt ej registrerat emissionskapital,6 9,7, Totalresultat januari-december,6 9,6 7, Eget kapital december 5,8 876,6 8,8 97, 5,6 SEGMENTINFORMATION Resultatposter per segment Hyresintäkter ) Förvaltnings resultat exklusive värdeförändringar Värdeförändringar på fastigheter, orealiserade Resultat före skatt Resultat vid av yttring av fastigheter Vinstandel i intressebolag Belopp i miljoner kronor Stockholm 7,8 57,7, 5,9 67,9 6, 8,,5, 9,, Västra Götaland 8,8 76,8 7,,7 6,9 7,6 8,9, 9, Östra Götaland 8, 86,7 5,9 5, 8,7 7, 6,6 7,, Svealand 6,8 8,9,7,,8,7 8,5,5,5 Utland 7, 6,,9 6,5,6 8, 57,8 8,5 Summa segmentsnivå 6, 566, 5,8 75, 7,9,6 559,,,8,5 8,6, Derivat 76, 5,9 Vinstandel i intressebolag 8,8, 8,6 Övrigt ej fördelat 6,9,8,,6 Totalt 6, 566,,7,8 7,9,6 66, 9,6,8,5 8,6, Tillgångsposter per segment Marknadsvärde fastigheter Investeringar fastigheter Förvärv fastigheter Försäljning fastigheter Andelar i intressebolag Summa tillgångar Belopp i miljoner kronor dec 9 dec dec 9 dec dec 9 dec Stockholm,6 85,5 59, 7,5 57, 88,9 67, 89, 5,6 5, 8, 9, Västra Götaland 9,8 9,5, 7,5 65, 5, 87, 9,8 Östra Götaland 78, 766,9,,6 5, 89, 9, Svealand 59, 58,8,,9 65, 557, 9,7 Utland 87,9 56, 87,5,9 6,9 58,5 9, 568, Summa segmentsnivå 7 55, 6,7 8, 9, 99,7 7, 7,, 5,6 5, 7 97,9 6 9,5 Övrigt ej fördelat 5,8 7, Totalt 7 55, 6,7 8, 9, 99,7 7, 7,, 5,6 5, 8,7 6 96, ) Samtliga hyresintäkter avser externa hyresgäster. Bokslutskommuniké

16 NYCKELTAL Fastighetsrelaterade Direktavkastning, % 8, 8, 7,6 7, 8, 8, Överskottsgrad, % Areamässig uthyrningsgrad, % Ekonomisk uthyrningsgrad, % Hyresduration, år 8,6 9, 9, 8,7 7, 6,5 Uthyrningsbar area, kvadratmeter Antal fastigheter Finansiella Avkastning på totalt kapital, % Avkastning på eget kapital, % Genomsnittlig ränta, %,, 5, 5, 5, 5, Genomsnittlig räntebindning inklusive derivat, år,, 5, 5,7 5,9 5, Genomsnittlig kapitalbindning, år,, 5, 5,8 5,,9 Soliditet, % Belåningsgrad, % Räntetäckningsgrad, ggr,,,8,8,,7 Data per stamaktie Börskurs vid periodens utgång, kr 7, 88,,9 7,5 76,75 57,75 Eget kapital per aktie, kr 78,55 59,8 6,6 8,7 8,68, Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 76, 56,6 6, 77, 6, 9,88 Resultat per aktie, kr,8,6 7,5,68,6 7,9 Resultat per aktie efter utspädning, kr,9,6 7,5,,9 7,5 Kassaflöde per aktie, kr 9,9 6,5,7 9,7 5,67, Kassaflöde per aktie efter utspädning, kr 7,86 5,9, 9, 5,9, Antal aktier vid periodens utgång Antal aktier vid periodens utgång efter utspädning Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Data per preferensaktie Börskurs vid periodens utgång, kr 6, 7,5, 7, 7,6 Eget kapital per aktie, kr,,,,, Resultat per aktie, kr,,,,, Kassaflöde per aktie, kr,,,,, Antal aktier vid periodens utgång Genomsnittligt antal aktier Bokslutskommuniké

17 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING Belopp i miljoner kronor 9 Nettoomsättning, 9, Administrationskostnader,, Resultat före finansiella intäkter och kostnader,,9 Resultat från andelar i koncernföretag 8,7, Resultat från andelar i intresseföretag 6, Finansiella intäkter 59,,8 Finansiella kostnader 7,, Resultat före skatt 5,5 6, Skatt,,5 Periodens resultat 5,,9 MODERBOLAGETS balansräkning i sammandrag Belopp i miljoner kronor dec 9 dec Materiella anläggningstillgångar,9, Uppskjuten skattefordran 5, 5, Fordringar på koncernföretag 9,6 5,9 Fordringar på intresseföretag 69,9 Övriga finansiella anläggningstillgångar,9,9 Summa anläggningstillgångar 9,7 8, Kassa och bank 88,8 98, Fordringar på koncernföretag 9, 8, Övriga omsättningstillgångar,, Summa omsättningstillgångar 69, 58, Summa tillgångar 6,9 888,7 Eget kapital 86, 87,6 Obligationslån 5, Skulder till koncernföretag 9,9 Summa långfristiga skulder 89,9 Skulder till koncernföretag 7, Övriga korfristiga skulder 5,6, Summa kortfristiga skulder 59,, Summa eget kapital och skulder 6,9 888,7 Bokslutskommuniké 5

18 AKTIEN OCH ÄGARNA Sagax hade vid årets utgång 5 6 (5 6) aktieägare och börsvärdet uppgick till 9 ( 69) miljoner kronor. Stamaktier Sista betalkurs den december för Sagax stamaktie uppgick till 7, (88,) kronor. Under årets fjärde kvartal har stamaktien varit föremål för i genomsnitt 9 () transaktioner per handelsdag. Stamaktiens genomsnittliga omsättningshastighet har uppgått till % (8 %). Den genomsnittliga handelsvolymen har uppgått till,7 (,) miljoner kronor per dag. Nedan visas kursutvecklingen sedan Sagax bytte verksamhetsinriktning till fastighetsförvaltning. Preferensaktier Betalkursen den december för Sagax preferensaktie uppgick till 6, (7,5) kronor. Omsättningshastigheten under årets fjärde kvartal uppgick till 6 % (9 %) och aktien var föremål för i genomsnitt 7 (9) transaktioner per dag. Den genomsnittliga handelsvolymen har uppgått till, (,) miljoner kronor. Varje preferensaktie ger företrädes rätt till, kronor i årlig utdelning. Nedan visas kursutvecklingen sedan aktien noterades 6. Stamaktien SIXRX Carnegie Real Estate Index, inklusive utdelning Kr Stamaktien SIXRX Carnegie Real Estate Index, inklusive Omsatt utdelning antal aktier -tal Omsatt antal aktier -tal Kr 5 Preferensaktien KrOmsatt antal Preferensaktien aktier -tal 5 Omsatt antal aktier -tal SIX Telekurs SIX Telekurs SIX Telekurs SIX Telek Teckningsoptioner Sagax utfärdade 5 teckningsoptioner år 6 varav 5 58 var utestående den december. 78 teckningsoptioner utnyttjades för nyteckning av stamaktier i AB Sagax under det fjärde kvartalet. Teckningsoptionerna ger rätt för innehavaren att teckna en stamaktie per option till och med --5. Teckningskursen uppgår till,95 kronor. Vid ut nyttjande av samtliga tecknings optioner skulle antalet stamaktier uppgå till 6 8 stycken. AKTIEÄGARSTRUKTUR DECEMBER Antal aktier Antal aktieägare Totalt 5 6 Aktieägarkategori Antal Röstandel Privatpersoner bosatta i Sverige 77 9,7 % Privatpersoner bosatta utomlands 5,9 % Företag/institutioner i Sverige 9 8, % Företag/institutioner utomlands 6 9, % Totalt 5 6, % Aktieägare per land Antal Röstandel Sverige 5 8 9, % Luxemburg 9 5, % USA,7 % Danmark,7 % Finland 8,5 % Irland,5 % Övriga länder 8,6 % Totalt 5 6, % 6 Bokslutskommuniké

19 NYCKELTAL PER STAMAKTIE dec 9 dec 8 dec 7 dec 6 dec Börskurs vid periodens utgång, kr 7, 88,,9 7,5 76,75 57,75 Förvaltningsresultat ) per aktie efter utspädning, kr 9, 5,79,6 8,8 5,55, Kassaflöde ), ) per aktie efter utspädning, kr 7,86 5,9, 9, 5,9, Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 76, 56,6 6, 77, 6, 9,88 Börskurs/Förvaltningsresultat, ggr 8,9 5,6,8 9,,8, Börskurs/Kassaflöde, ggr 9,5 5,8,9 8,,, Börskurs/Eget kapital, % dec ) Förvaltningsresultat och kassaflöde avser rullande månader. ) Med kassaflöde avses kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital. Förvaltningsresultat per stamaktie Förvaltningsresultatet per stamaktie efter utspädning på rullande tolvmånadersbasis uppgick till 9, kronor vilket i förhållande till aktiekursen för stamaktien vid årets utgång motsvarade en multipel om 8,9. För definition av nyckeltalet, se sidan. Eget kapital per stamaktie Eget kapital per stamaktie efter utspädning uppgick till 76, kronor. För definition av nyckeltalet, se sidan. Aktiekursen för stamaktien vid periodens slut utgjorde således % av det egna kapitalet per stamaktie. BÖRSKURS/FÖRVALTNINGSRESULTAT ) PER STAMAKTIE BÖRSKURS/EGET KAPITAL PER STAMAKTIE Ggr Kvartal % Kvartal Börskurs/förvaltningsresultat per stamaktie Börskurs/eget kapital per stamaktie Bokslutskommuniké 7

20 Bolagsstämmofrågor Valberedning Valberedningen består av Björn Alsén, som representant för David Mindus med bolag, Håkan Engstam som representant för M Capital Management AB, Erik Salén som representant för familjen Salén med bolag samt Göran E Larsson, styrelseordförande i AB Sagax. Valberedningen kan kontaktas via Sagax växel, Förslag till utdelning Styrelsen beslutade 9 att anta en ny utdelningspolicy från och med verksamhetsåret vilken skall vara vägledande för utdelningsförslaget till årsstämman. Utdelningspolicyn innebär att cirka en tredjedel av det årliga förvaltningsresultatet lämnas i sammanlagd utdelning på stam- och preferensaktierna. Styrelsen förslår därför att årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna om, kronor per stamaktie samt att årsstämman även beslutar om utdelning till aktieägarna om, kronor per preferensaktie för räkenskapsåret med utbetalning kvartalsvis om,5 kronor per preferensaktie. Övriga förslag till årsstämman Styrelsen avser att föreslå årsstämman att besluta om: bemyndigande för styrelsen att till nästa årsstämma förvärva och överlåta Sagaxaktier eller teckningsoptioner eller kombination därav till motsvarande maximalt procent av utestående aktier, bemyndigande för styrelsen att till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier eller teckningsoptioner eller kombination därav motsvarande maximalt procent av utestående röster, samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. STÖRSTA AKTIEÄGARE DECEMBER Antal aktier Andel av Stam Förändring Preferens Förändring Aktiekapital Röster David Mindus med bolag ,9 %, % M Capital Management ,6 %,8 % Familjen Salén med bolag ,8 % 8, % Länsförsäkringar Fastighetsfond , % 7, % Banque Carnegie Luxembourg ,6 %, % Avanza Pension ,8 %, % Catella Hedgefond ,9 %,8 % Nordnet Pensionsförsäkring ,5 %, % Eikos ,9 %, % Länsförsäkringar Småbolagsfond , %, % Nortal Fastigheter ,5 %, % Tagehus Holding , %,9 % Johan Thorell med bolag , %,9 % Sifonen , %,8 % Göran E Larsson med bolag ,6 %,7 % Alcur , %,7 % Humle Småbolagsfond 9, %,7 % Mellon Aam Omnibus % , %,6 % Artelis Förvaltning , %,6 % Robur Småbolagsfond Sverige, %,6 % Delsumma , % 7,5 % Övriga aktieägare ,7 % 9,5 % Totalt , %, % varav styrelse och medarbetare , % 5,8 % Ovanstående aktieägarstruktur per december är baserad på uppgifter från Euroclear Sweden stamaktier har utöver de redovisade tecknats med stöd av teckningsoptioner men ej registrerats hos Bolagsverket eller hos Euroclear per december. 6 interimsaktier var registrerade hos Euroclear den december och har beaktats i ovanstående sammanställning. 8 Bokslutskommuniké

Halvårsrapport januari juni 2010

Halvårsrapport januari juni 2010 Halvårsrapport januari juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Fördelaktig fastighetsmarknad

Läs mer

Delårsrapport januari september 2011

Delårsrapport januari september 2011 Delårsrapport januari september AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG För första gången

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Stabil utveckling

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 Delårsrapport januari september AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Stabilt förvaltningsresultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2009

Delårsrapport januari mars 2009 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Fortsatt god intjäningsförmåga

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 Året I SAMMANDRAG Rekordresultat belastas av omvärderingar av derivat och fastigheter. Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari december 2008 ökade till 491,4 miljoner

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Förvaltningsresultatet

Läs mer

Delårsrapport JaNUarI - Mars 2006

Delårsrapport JaNUarI - Mars 2006 Delårsrapport JANUARI - MARS 2006 Kvartalet i sammandrag Hyresintäkterna uppgick till 53,5 (37,0) miljoner kronor. Förvaltningsresultatet uppgick till 17,5 (9,0) miljoner kronor, motsvarande 1,13 (0,83)

Läs mer

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2008

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2008 Delårsrapport januari mars 2008 PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari mars 2008 ökade till 114,6 miljoner kronor (78,8 miljoner kronor motsvarande period föregående år).

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2013

Delårsrapport januari - september 2013 Delårsrapport januari - september AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. PERIODEN I SAMMANDRAG Förvaltningsresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Halvårsrapport januari juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. PERIODEN I SAMMANDRAG Förvaltningsresultatet

Läs mer

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Delårsrapport januari juni 2008 PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari juni 2008 ökade till 236,8 miljoner kronor (167,7 miljoner kronor motsvarande period föregående

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 009 AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Stabil verksamhet under 009

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2006 PERIODEN I SAMMANDRAG Sagax är ett svenskt fastighetsbolag med inriktning på lager och lätt industri. Fastighetsinnehavet värderades till 2 464 miljoner kronor vid halvårsskiftet.

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 212 AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Förvaltningsresultatet steg

Läs mer

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2007. Delårsrapport

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2007. Delårsrapport Delårsrapport januari mars 2007 PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari-mars år 2007 uppgick till 78,8 miljoner kronor (53,5 miljoner kronor motsvarande period föregående

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2009

Halvårsrapport januari juni 2009 Halvårsrapport januari juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Verksamheten fortsatt

Läs mer

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Delårsrapport januari september 2008 PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2004

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2004 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2004 1 AB Sagax Bokslutskommuniké 2004 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 Verksamhet Koncernens verksamhetsinriktning ändrades under tredje kvartalet till fastighetsinvesteringsverksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 Delårsrapport JANUARI-MARS 2014 Hyresintäkterna ökade med 5,5 % beroende

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 Delårsrapport JANUARI-MARS 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,2 % (5,5 %)

Läs mer

Q1 Q2 Q3 Q4. Väsentliga händelser under första kvartalet. Väsentliga händelser efter första kvartalet. Pågående aktiviteter.

Q1 Q2 Q3 Q4. Väsentliga händelser under första kvartalet. Väsentliga händelser efter första kvartalet. Pågående aktiviteter. januari mars 2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Koncernen i siffror jan-mar jan-dec Förvaltningsresultat, 3,3 11,5 Periodens totalresultat, 5,4 23,8 Balansomslutning, 1 264,8 1 197,9 Eget kapital per aktie, kr 13,2 13,0

Läs mer

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2007. Delårsrapport

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2007. Delårsrapport Delårsrapport januari september 2007 A PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari september 2007 ökade till 263,8 miljoner kronor (176,4 miljoner kronor motsvarande period

Läs mer

SAGAX BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2007. Bokslutskommuniké

SAGAX BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2007. Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december 2007 ÅRET I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari december 2007 ökade till 355,5 miljoner kronor (245,4 miljoner kronor motsvarande period föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q3 DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2015 Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2015 DELÅRET 1 JANUARI-30 SEPTEMBER 2015

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q2 DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 Delårsrapport JANUARI-JUNI 2015 DELÅRET 1 JANUARI-30 JUNI 2015 Hyresintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - september AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Perioden i sammandrag JANUARI-SEPTEMBER

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2015

Delårsrapport januari - juni 2015 Delårsrapport januari - juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Perioden i sammandrag FÖRSTA HALVÅRET

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Delårsrapport januari - mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Perioden i sammandrag FÖRSTA KVARTALET

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Delårsrapport januari-mars 2014 Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda Väsentliga händelser januari-mars 2014 Om Tribona Fastighetsförvaltning Finansiell ställning Januari-mars

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2014

Delårsrapport januari - juni 2014 Delårsrapport januari - juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden i sammandrag Första halvåret

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm Delårsrapport Q1 2016-01-01 2016-03-31 KVALITENA AB (PUBL) 556527-3314 Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A 114 51 Stockholm KVALITENAS STÖRSTA NOTERADE INNEHAV D. Carnegie & Co Nasdaq OMX Stockholm Röstandel

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 FASTIGHETER Delårsrapport januari-mars 2013 Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

Hyresintäkterna uppgick till 1 279 735 kr (2 477 563 kr föregående period).

Hyresintäkterna uppgick till 1 279 735 kr (2 477 563 kr föregående period). Delårsrapport 2013-06-30 Perioden januari-juni 2013 Hyresintäkterna uppgick till 1 279 735 kr (2 477 563 kr föregående period). Driftsöverskott fastigheter uppgick till 261 546 kr (769 870 kr föregående

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 9,0 (12,6) MSEK Driftnettot uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2016

Delårsrapport januari - mars 2016 Delårsrapport januari - 2016 Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Mars 2016 Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (-) MSEK Bruttoresultatet för

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna ökade med 1,6 procent till 84,0 mkr (82,7) Driftsöverskottet ökade med 2,4 procent till 71,9 mkr (70,2) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31. Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 RealXState AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 Perioden i sammandrag 1 januari 30 juni 2015 Omsättningen uppgick till 0 kronor (0 kronor föregående räkenskapsår 2014-01-01 2014-12-31).

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Räkenskapsåret Hyresintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Resultat före skatt uppgick till 452 (380) Mkr, motsvarande 24 (20) kr per aktie. Utdelningen föreslås

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Delårsrapport 1/2016

Delårsrapport 1/2016 Delårsrapport 1/2016 Januari-mars 2016, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 933 (1 990) TSEK. Resultatet för perioden -265 (-418) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari till och med september 2004

Delårsrapport för perioden januari till och med september 2004 Delårsrapport för perioden januari till och med september 2004 Verksamhetsinriktningen ändrad till fastighetsinvesteringsverksamhet Teknikrörelsen som bedrevs i koncernen utdelad till aktieägarna 27 fastigheter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009 Catenas fastighet i Svågertorp, Malmö, invigdes i mars 2009. Hyresgäst: Vestas Northern Europe AB Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna handelsfastigheter

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 2 AB Sagax Delårsrapport januari - mars 2005 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - MARS ÅR 2005 Periodens hyresintäkter uppgick till 37,0 miljoner kronor. Periodens förvaltningsresultat

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Förhandsvärde anskaffningsvärde Avkastning. Färdigställda projekt 210 000 159 222 31.9% Pågående projekt 678 000 406 500 66.8%

Förhandsvärde anskaffningsvärde Avkastning. Färdigställda projekt 210 000 159 222 31.9% Pågående projekt 678 000 406 500 66.8% 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 Eget kapital per totala antalet aktier (SEK) 31.19 5 305.92 25.85 Eget kapital per antalet stamaktier (SEK) 34.20 5 305.92 29.13 Räntabilitet på eget kapital 4% -6% 50%

Läs mer