Delårsrapport januari mars 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari mars 2010"

Transkript

1 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

2 perioden I SAMMANDRAG Förvaltningsresultatet för det första kvartalet är det högsta som Sagax rapporterat. Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari mars ökade till 9, miljoner kronor (7, miljoner kronor föregående år). Förvaltningsresultat Den löpande verksamheten fortsatte att utvecklas väl. Förvaltningsresultatet ökade till 67, (57,) miljoner kronor, vilket är det högsta förvaltningsresultat Sagax rapporterat för ett kvartal. Omvärdering av finansiella instrument Finansiella derivat har till följd av lägre marknadsräntor för längre löptider omvärderats med,6 ( 8,) miljoner kronor. Omvärdering av fastigheter Fastigheternas marknadsvärde uppgick till (6 68) miljoner kronor. Fastighetsportföljens marknadsvärde steg med, (,7) miljoner kronor. Den försvagade euron medförde negativa valutaeffekter om 7,5 (,7) miljoner kronor. Direktavkastningen, efter kostnader för fastighetsadministration, uppgick till 8, % (8, %) under perioden. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen var 8,9 (9,) år. Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt uppgick till 7,8 ( 67,9) miljoner kronor, motsvarande, ( 6,) kronor per stamaktie efter utspädning. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade till 65, (5,6) miljoner kronor motsvarande,67 (,7) kronor per stamaktie efter utspädning. Förändringar i fastighetsinnehav Sagax har under perioden investerat,9 (6,7) miljoner kronor varav 5,7 (,) miljoner kronor avsåg förvärv och 9, (9,5) miljoner kronor avsåg investeringar i det befintliga beståndet. Oförändrad prognos För beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till miljoner kronor. Prognosen tillkännagavs vid avlämnande av bokslutskommuniké för Belopp i miljoner kronor jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec Hyresintäkter 9, 7, 566, 9, 55,5 5, 68,5 Förvaltningsresultat 67, 57,,8 88,5, 9,9 7, Resultat efter skatt 7,8 67,9,7 8,5 566, 85,5 8,9 Fastigheter, marknadsvärde Direktavkastning, % 8, 8, 8, 7,6 7, 8, 8, Resultat per stamaktie efter utspädning, kr, 6,,6 7,5,,9 7,5 Omslag: Fastigheten Tulkintie 9 (9--5-) i Helsingfors, Finland. Fastigheten förvärvades under det första kvartalet. Fastigheten omfattar 5 kvadratmeter och är i sin helhet uthyrd till transport- och logistikföretaget DSV. Delårsrapport januari mars

3 VD HAR ORDET Första kvartalet kan sammanfattas med: (a) bra förvaltningsresultat och kassaflöde, (b) stabilt marknadsvärde på fastighetsportföljen, och (c) negativa effekter på redovisat resultat till följd av orealiserade valutaeffekter (svagare euro) och omvärderingar av räntederivat (lägre långa marknadsräntor). Begränsad effekt av den snörika vintern Förvaltningsresultatet och det operativa kassaflödet uppgick till 67 respektive 65 miljoner kronor under årets första tre månader. Den snörika och kalla vintern har påverkat Sagax förvaltningsresultat med miljoner kronor. Detta är en marginell kostnadsökning i förhållande till Sagax intjäning. Sagax låga exponering mot kostnadsökningar är riskreducerande och är en av bolagets styrkor. Prognosen för helårets förvaltningsresultat kan därför, trots den exceptionella vintern, kvarstå oförändrad. Fortsatt stabila fastighetsvärden Det externt bedömda marknadsvärdet på fastighetsportföljen var i stort sett oförändrat. Vi har nu sett stabila fastighetsvärden tre kvartal i följd. Värt att notera är att den faktiska direktavkastningen under kvartalet stigit med ytterligare, procentenheter till 8, % trots års negativa indexering av hyror. Det är även tänkvärt att den genomsnittliga kalkylräntan som värderingsföretagen använt för att fastställa nuvärdet av fastigheternas framtida kassaflöden ökats med i genomsnitt, procentenheter. Marknadens riskpremie för fastighetsinvesteringar, som vi redan upplevt som hög under den senaste tiden, tycks därmed ha ökat ytterligare. Ännu lägre marknadsräntor De långa marknadsräntorna sjönk med cirka, procentenheter under perioden. Detta har medfört negativa orealiserade omvärderingar av våra räntederivat (som vi använder för att långsiktigt skydda vårt kassaflöde) om, miljoner kronor. Vi har nu reserverat sammanlagt miljoner kronor, motsvarande en femtedel av vårt egna kapital, för orealiserade omvärderingar av derivaten. Eftersom det reserverade beloppet till mer än 9 % kommer att återföras, oavsett ränteläge, till eget kapital i takt med att derivaten löper ut är omvärderingarna för Sagax vidkommande att likställa med periodiseringseffekter. Svagare eurokurs Valutaeffekterna är huvudsakligen resultatet av att Sagax äger fastigheter i Finland och Tyskland. Dessa fastigheter har ett sammanlagt marknadsvärde och en belåning motsvarande,7 respektive, miljarder kronor. Såväl marknadsvärde som belåning fastställs i euro. Eftersom skulderna i euro inte uppgår till samma belopp som tillgångarna i euro får Sagax en nettoexponering mot eurokursen om cirka miljoner kronor. Eurokursförändringar påverkar Sagax redovisning på två sätt: dels påverkas den i kronor redovisade vinsten som genererats utomlands och dels så påverkas det i kronor redovisade värdet av nettoinvesteringen utomlands. I föreliggande fall framgår det av delårsrapporten att fastigheterna omvärderats med 7,5 miljoner kronor till följd av att eurokursen försvagats under perioden. Läsaren bör dock samtidigt uppmärksamma att Sagax redovisar en värdeförändring på lån i utländsk valuta (euro) om +6, miljoner kronor. Nettoeffekten av eurokursen är således, miljoner kronor. Finansiell ställning I mars genomförde Sagax nyemissioner som tillförde bolaget sammanlagt 6 miljoner kronor. Intresset för att investera i Sagax var större än vi vågat hoppas på och emissionerna övertecknades kraftigt. Till följd av emissionerna uppgick Sagax omsättningstillgångar, som i huvudsak består av likvida medel, till 696 miljoner kronor vid periodens utgång. Vi avser att omsorgsfullt investera detta kapital i nya förvärv av fastigheter och därmed öka Sagax resultat och kassaflöde. Lånemarknaderna är i fortsatt obalans, särskilt för längre löptider. En god finansiell ställning är en betydande konkurrensfördel i alla förvärvsdiskussioner just nu, vilket gynnar Sagax. Eftersom det inte kan uteslutas att obalansen i lånemarknaden kan bestå under flera år framöver kan tillgången till kapital även långsiktigt vara en avgörande framgångsfaktor. Således är det viktigt att Sagax, även efter att befintligt kapital investerats, kan fortsätta ha en stark finansiell ställning. I syfte att säkerställa detta utvärderar vi ständigt nya långsiktigt uthålliga finansieringskällor. Stockholm den 5 maj David Mindus Verkställande direktör Delårsrapport januari mars

4 RESULTAT, INTÄKTER OCH KOSTNADER Resultat- samt kassaflödesposterna nedan avser perioden januari till mars. Jämförelseposterna avser motsvarande period föregående år. Balansposternas belopp samt jämförelsetal avser ställningen vid periodens utgång i år respektive föregående år. Resultat Förvaltningsresultatet ökade till 67, (57,) miljoner kronor vilket är det högsta förvaltningsresultat som bolaget presenterat för ett kvartal. Resultatökningen förklaras främst av en större fastighetsportfölj samt en lägre genomsnittlig kapitalkostnad. Den allmänna marknadsvärdeförändringen av fastighetsvärdena medförde att dessa ökade med, (,7) miljoner kronor. Den försvagade euron medförde härutöver att fastighetsvärdena redovisade i kronor förändrades med 7,5 (,7) miljoner kronor. Sammantaget redovisas en omvärdering av fastigheterna med, (,5) miljoner kronor. Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med 5,9 ( 55,) miljoner kronor varav,6 ( 8,) miljoner kronor avsåg räntederivat. Omvärderingen är hänförlig till lägre långa marknadsräntor. Börsnoterade aktier har omvärderats med, (,) miljoner kronor till följd av lägre börskurs. Omvärdering av svenska dotterbolags lån i utländsk valuta har påverkat resultatet positivt med 6, (,7) miljoner kronor. Periodens resultat efter skatt uppgick till 7,8 ( 67,9) miljoner kronor. Intäkter Hyresintäkterna ökade till 9, (7,) miljoner kronor. Ökningen förklaras främst av en större fastighetsportfölj och intäktshöjande investeringar i befintligt fastighetsbestånd. Hyresintäkterna påverkas även av en negativ indexjustering. Koncernen har inte haft några hyresförluster under perioden. Fastighetskostnader Drift- och underhållskostnaderna uppgick till sammanlagt,8 (,) miljoner kronor under perioden. Kostnadsökningen förklaras främst av en större fastighetsportfölj samt högre kostnader om,5 miljoner kronor för snöröjning och uppvärmning. Fastighetsskatt och tomträttsavgäld uppgick till 6, (5,) miljoner kronor. Kostnadsökningen förklaras av större fastighetsportfölj samt av höjda taxeringsvärden. Kostnaden för fastighetsadministration var relativt oförändrad och uppgick till, (,) miljoner kronor. Central administration Kostnaderna för bolagets centrala administration var i stort oförändrade och uppgick till 6, (6,5) miljoner kronor. Finansnetto Finansnettot består av finansiella kostnader och intäkter samt av resultat från intresseföretag. Periodens finansnetto uppgick till 56, ( 55,6) miljoner kronor. Sagax finansiella kostnader uppgick till 56, (58,) miljoner kronor. De finansiella kostnaderna har minskat trots nyupplåning i samband med fastighetsförvärv vilket förklaras av lägre marknadsräntor. Sagax genomsnittliga ränta har sjunkit till, % (,7 %) till följd av lägre marknadsräntor. Sagax har en outnyttjad kreditfacilitet om 5 ( 786) miljoner kronor som står till bolagets förfogande. Kostnaden för denna kreditfacilitet uppgick till, (,7) miljoner kronor under perioden. Sagax finansiella intäkter uppgick till,5 (,8) miljoner kronor. Resultat från intresseföretag uppgick till,5 (,7) miljoner kronor och avser Sagax resultatandel i intresseföretaget Segeltorp Utvecklings AB. HYRESINTÄKTER FÖRVALTNINGSRESULTAT Mkr Kvartal Mkr Hyresintäkter per kvartal Rullande årsvärde 5 Mkr Kvartal Förvaltningsresultat per kvartal Rullande årsvärde Mkr Delårsrapport januari mars

5 Omvärderingar av fastigheter Den allmänna marknadsförändringen har påverkat resultatet positivt med, miljoner kronor varav, miljoner kronor utomlands. Det redovisade resultatet har till följd av en svagare eurokurs påverkats med 7,5 (,7) miljoner kronor. Värdeutvecklingen redovisad i kronor på fastigheterna utomlands har sammanlagt uppgått till, (,7) miljoner kronor under första kvartalet. OREALISERADE VÄRDEFÖRÄNDRINGAR Belopp i miljoner kronor Nyuthyrningar/Omförhandlingar,8 Avflyttningar/Omförhandlingar Allmän marknadsförändring,8 Delsumma Sverige, Nyuthyrningar/Omförhandlingar Avflyttningar/Omförhandlingar Allmän marknadsförändring, Valutaeffekt 7,5 Delsumma Utland, ( 8,6) miljoner kronor på balans dagen inklusive 7, ( 5,9) miljoner kronor avseende avsättning för inflationskompensation. Sagax aktieinnehav i det i Norge noterade fastighetsbolaget Northern Logistic Property ASA omvärderades med, (,) miljoner kronor till följd av lägre börskurs. Skatt Sagax redovisar en aktuell skattekostnad om,6 ( ) miljoner kronor vilken uppstår för koncernens verksamhet i Tyskland. Den uppskjutna skattekostnaden för perioden uppgick till,7 (,) mil joner kronor. Koncernens uppskjutna skatte fordran respektive skatteskuld uppgick till 5, respektive, miljoner kronor vid periodens slut. Den uppskjutna skattefordran har nettoredovisats mot den uppskjutna skatteskulden i balansräkningen avseende skatt i Sverige och uppgår netto till, miljoner kronor. Ytterligare,7 miljoner kronor avser uppskjuten skattefordran i Danmark. Den uppskjutna skatteskulden om, miljoner kronor avser skatt i Finland. Sagax har inga skatterättsliga tvister. UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN/SKATTESKULD PER LAND Summa orealiserade värdeförändringar, Det vägda direktavkastningskravet vid värderingarna uppgick till 8, % (8, %). Den vägda kalkylräntan för nuvärdesberäkning av kassa flöden och restvärden uppgick till 8, % (8, %) respektive, % (, %). Se även avsnittet om analys och generella förutsättningar på sidan 8. Belopp i miljoner kronor mar Sverige, Danmark,7 Finland, Netto skattefordran 5, Omvärderingar av finansiella instrument Sagax finansiella instrument utgörs av räntederivat och börsnoterade aktier. Samtliga finansiella instrument redovisas till marknadsvärde och eventuella marknadsvärdesförändringar redovisas över resultaträkningen. Periodens värdeförändring uppgick till 5,9 ( 55,) miljoner kronor varav, ( 5,) miljoner kronor utgjordes av orealiserad värdeförändring och,6 ( 9,9) miljoner kronor utgjordes av realiserad värdeförändring. Sagax räntederivat består av räntetak samt nominella och reala ränteswappar. Reserven för räntederivatens negativa marknadsvärde ökade under det första kvartalet med 9, (8,) miljoner kronor huvudsakligen till följd av att finansmarknaderna nu förväntar sig att marknadsräntorna kommer att stiga långsammare än vad som förväntades vid årsskiftet. I omvärderingarna ingår inflationskompensation i realränteswappar med,7 (,) miljoner kronor. Räntederivatens sammanlagda marknads värde uppgick till,5 Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 65, (5,6) miljoner kronor. Den betalda skatten,, ( 6,) miljoner kronor, avser tidigare verksamhetsår och har främst uppstått i förvärvade bolag som under det första räkenskapsåret inte kunnat nyttja koncernens skatte mässiga underskott. Investeringsverksamheten har belastat kassaflödet med, (9,6) miljoner kronor och avsåg huvudsakligen förvärv av fastigheter samt investeringar i befintligt bestånd. Kassa flödet från finansieringsverksamheten har bidragit med 78, (98,5) miljoner kronor, varav 6, miljoner kronor till följd av emitterade preferensaktier. Återstående, miljoner kronor i likvida medel från emissionen erhölls efter periodens utgång. Sammantaget har likvida medel förändrats med,5 (9,) miljoner kronor under perioden. Delårsrapport januari mars

6 PROGNOS OCH AKTUELL INTJÄNINGSFÖRMÅGA Oförändrad prognos för För beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till miljoner kronor. Prognosen är oförändrad i förhållande till vad som angavs i bokslutskommunikén. Aktuell intjäningsförmåga Tabellen nedan återspeglar Sagax nuvarande intjäningsförmåga på tolvmånadersbasis. Det är viktigt att notera att den ej är att jämställa med en prognos för de kommande tolv månaderna då den exempelvis inte innehåller några bedömningar avseende framtida vakanser, ränteläge, valutaeffekter, hyresutveckling eller värdeförändringar. Sagax redovisar aktuell intjäningsförmåga i samband med delårsrapporter och bokslutskommunikéer. Hyresvärdet baseras på kontrakterade hyresintäkter på årsbasis med tillägg för bedömd marknadshyra för vakanta lokaler. Fastighetskostnader baseras på verkligt utfall det senaste året justerat för innehavstid. Kostnaderna för central administration har baserats på faktiskt utfall de senaste tolv månaderna. Finansnettot har beräknats utifrån räntebärande skulder och tillgångar på balansdagen. Kostnaderna för de räntebärande skulderna har baserats på koncernens beräknade genomsnittliga räntenivå. Skatten är beräknad med 6, % schablonskatt och bedöms nästan uteslutande vara uppskjuten skatt. Resultatandel från intresseföretag och utdelning från börs noterade aktier ingår ej i aktuell intjäningsförmåga. AKTUELL INTJÄNINGSFÖRMÅGA AKTUELL INTJÄNINGSFÖRMÅGA FÖRE SKATT Belopp i miljoner kronor mar dec 9 Hyresvärde 6 6 Vakans 6 Hyresintäkter Fastighetskostnader 8 75 Driftnetto 58 5 Central administration 6 6 Finansnetto 7 Förvaltningsresultat 9 78 Skatt 76 7 Resultat efter skatt 5 varav preferensaktie ägarna 7 varav stamaktieägarna 6 Mkr 8 6 Kvartal DIFFERENS MELLAN DIREKTAVKASTNING OCH LÅNERÄNTA DIREKTAVKASTNING OCH LÅNERÄNTA % 6 5 Kvartal Differens mellan Sagax fastigheters direktavkastning och tioårig swapränta Differens mellan Sagax fastigheters direktavkastning och Sagax genomsnittliga räntenivå % 8 6 Kvartal Sagax fastigheters direktavkastning Sagax genomsnittliga låneränta Tioårig swapränta Delårsrapport januari mars

7 FASTIGHETSBESTÅNDET Den mars omfattade fastighetsbeståndet 6 () fastig heter med en uthyrningsbar area om 95 (85 ) kvadrat meter. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyres avtalen uppgick till 8,9 (9,) år. Tyngdpunkten i beståndet finns i Stockholmsregionen, dit % (5 %) av marknadsvärdet och 5 % (7 %) av hyresvärdet är koncentrerat. Det sammanlagda hyresvärdet och kontrakterad årshyra uppgick till 6, (577,) respektive 6,6 (555,) miljoner kronor vid periodens utgång. Detta mot svarar en ekonomisk uthyrningsgrad om 95 % (96 %). LÖPTIDER FÖR HYRESAVTAL Antal Kontrakterad årshyra Förfalloår avtal Area, kvm Mkr Andel 5 65,8 % 7, 6 % , 7 % 9,7 6 % ,6 6 % > , 7 % Investeringar Sagax har under perioden investerat,9 (6,7) miljoner kronor varav 5,7 (,) miljoner kronor avsåg förvärv och 9, (9,5) miljoner kronor avsåg investeringar i det befintliga beståndet. Av förvärven under det första kvartalet avsåg 6, miljoner kronor segmentet Stockholm och 79,6 miljoner kronor Utland. Av investeringarna i det befintliga beståndet avsåg, miljoner kronor segmentet Västra Götaland, 6, miljoner kronor Stockholm och, miljoner kronor Utland. 9, miljoner kronor av investeringarna skedde mot hyrestillägg, 9,7 miljoner kronor investerades i samband med nyförhyrning och, miljoner kronor avsåg underhåll av fastigheterna. Totalt ,6 % FÖRFALLOÅR ÅRSHYRA KONCERNENS HYRESVÄRDE Mkr 5 Utland % Stockholm 5 % 9 6 FASTIGHETSBESTÅNDET I SAMMANDRAG Segment Antal fastigheter > Uthyrningsbar area, kvm Marknadsvärde Hyresintäkt ) Vakant area, kvm Mkr Kr/kvm Svealand 5 % Västra Götaland % Hyresvärde, Mkr Andel av hyresvärde Östra Götaland % Ekonomisk uthyrningsgrad Mkr Andel Stockholm ,9 5 % 9 % 6, % Västra Götaland ,8 % 96 % 77,6 % Östra Götaland , % % 8, % Svealand ,9 5 % % 8,9 5 % Utland ,8 % % 56,8 5 % Totalt , % 95 % 6,6 % ) Hyresintäkter på årsbasis per mars. Delårsrapport januari mars 5

8 VAKANSGRAD Den ekonomiska vakansgradens förändring Den ekonomiska vakansgraden uppgick till,8 %, oförändrad sedan årsskiftet 9/. Under perioden har vakansvärdet ökat med 9, (,) miljoner kronor till följd av avflyttningar och minskat med, (,6) miljoner kronor till följd av inflyttningar. Lämnade rabatter har minskat med, miljoner kronor i årstakt vid periodens utgång. Rabatterna avser inflyttningsrabatter vid nyuthyrning. Utgående vakansvärde uppgick till,9 (,9) miljoner kronor. VAKANSER MARS Område Antal fastigheter Vakans värde, Mkr Vakans värde Vakant area, kvm Stockholm 5 7,7 9,6 % 9 87 Västra Götaland,,9 % Östra Götaland 8 Svealand 5 Utland 8 Totalt 6,9,8 % Kommande vakansförändring Hyresavtal med ett hyresvärde om 7,5 (,) miljoner kronor var vid periodens slut uppsagda varav 6, (9,) miljoner kronor sagts upp för omförhandling och, (,7) miljoner kronor har sagts upp för avflyttning. Av de hyresavtal som sagts upp för avflyttning sker avflyttningar motsvarande, miljoner kronor under och, miljoner kronor under samt 7, miljoner kronor under. Nyuthyrningar som ännu ej inflyttats har minskat det justerade vakansvärdet med 6,5 (,9) miljoner kronor. Justerat utgående vakansvärde uppgick således till,8 (9,) miljoner kronor. VAKANSFÖRÄNDRINGAR Belopp i miljoner kronor mar dec 9 Ingående vakans januari 6,, Vakansvärde från fastighetsförvärv,9 Avflyttningar 9,, Inflyttningar,,6 Förändring av lämnade rabatter,,5 Utgående vakansvärde,9 6, Uppsagt för omförhandling 6, 6, Uppsagda avtal, ej avflyttat,,7 Nyuthyrning, ej inflyttat 6,5 8, Justerat utgående vakansvärde,8 5, Fastigheten Ansatie (9--5-) i Helsingfors, Finland. Fastigheten förvärvades under det första kvartalet. Fastigheten omfattar kvadratmeter och är i sin helhet uthyrd till transport- och logistikföretaget DSV. 6 Delårsrapport januari mars

9 FASTIGHETSBESTÅNDETS MARKNADSVÄRDE Sagax upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standard, IFRS. Sagax har valt att redovisa sina fastigheter till verkligt värde enligt Verkligt värdemetoden och låtit oberoende värderingsinstitut värdera samtliga koncernens fastigheter med undantag för Sagax fastigheter i Tyskland vilka värderas av oberoende värderingsinstitut halvårsvis. Det sammanlagda marknadsvärdet på Sagax 6 () fastig heter uppgick den mars till (6 68) miljoner kronor. Försvagningen av euron mot den svenska kronan under perioden medförde att Sagax fastigheter i marknadsområdet Utland redovisade negativa värdeförändringar om, miljoner kronor trots att den allmänna marknadsvärdeförändringen i euro motsvarade en ökning av värdena med, miljoner kronor. Se även tabell "Orealiserade värdeförändringar" på sidan. Den sammanlagda värdeförändringen inklusive valutaeffekter om 7,5 (,7) miljoner kronor uppgick under perioden till, (,5) miljoner kronor. I enlighet med IFRS har vid förvärv beaktad uppskjuten skatt om 9,9 miljoner kronor reducerat fastighetsvärdena i balansräkningen. Redovisat fastighetsvärde uppgick därefter till 6 68 (6 8) miljoner kronor. FÖRÄNDRING AV FASTIGHETERNAS REDOVISADE VÄRDE FASTIGHETERNAS MARKNADSVÄRDE Mkr Antal Fastighetsbestånd december 9 6,8 Förvärv av fastigheter 5,7 Omräkningsdifferens avseende utländska dotterbolags balansräkningar 5, Investeringar i befintligt bestånd 9, Värdeförändring inklusive valutaeffekt, Fastighetsbestånd mars 6 688, 6 Utland 6 % ( 75 Mkr) Svealand 5 % (59 Mkr) Västra Götaland % (9 Mkr) Stockholm % ( 866 Mkr) Östra Götaland % (77 Mkr) Förvärvad uppskjuten skatt 9,9 Bokfört värde 6 68, FASTIGHETERNAS MARKNADSVÄRDE OCH AREA -tal kvm Kvartal Mkr Uthyrningsbar area Marknadsvärde Delårsrapport januari mars 7

10 Värderingsmetod och genomförande Värderingarna har genomförts i enlighet med allmänt accepterade internationella värderingsmetoder. Samtliga värderingsobjekt har värderats separat av auktoriserade fastighetsvärderare från oberoende värderingsinstitut. Som huvudmetod vid värdebedömningarna används kassaflödeskalkyler i vilka driftnetton, investeringar och restvärden nuvärdesberäknas. Kalkylperioden har anpassats efter återstående löptid av befintliga hyresavtal och varierar mellan 5 år. Kalkylperioden uppgår som regel till år. Samtliga fastigheter har besiktigats under den senaste treårsperioden. Besiktningarna om fattar allmänna utrymmen samt ett urval av lokaler där särskild vikt lagts vid större hyresgäster samt vakanta lokaler. Syftet med besiktningen är att bedöma fastighetens allmänna standard och skick, underhållsbehov, marknadsposition och lokalernas attraktivitet. De externa marknadsvärderingarna görs varje kvartal och omfattar koncernens samtliga fastigheter med undantag för fastigheterna i Hechingen, Tyskland, vilka till följd av de höga kostnaderna för fastighetsvärderingar i Tyskland värderas av värderingsföretag juni och december och av Sagax mars och september under. Analyser och generella förutsättningar Principer för analyser och generella förutsättningar är oförändrade jämfört med de som tillämpades i årsredovisningen för 9. Kalkylränta (8,7 8, %) och direktavkastningskrav för restvärdes bedömning (6,8 6, %) baseras på analyser av genomförda transaktioner samt på individuella bedömningar avseende risknivå och respektive fastighets marknadsposition. Den vägda kalkylräntan för nuvärdesberäkning av kassaflödet respektive restvärdet motsvarade 8, % (8, %) respektive, % (, %) för fastighetsportföljen. Det vägda direktavkastningskravet uppgick till 8, % (8, %). FÖRDELNING AV VÄRDERINGSOBJEKT Fastighetsvärderare Antal fastigheter DTZ Sweden 9 DTZ Finland DTZ Egeskov CB Richard Ellis Colliers Property Partners/Sagax internt Bryggan Fastighetsekonomi Totalt 6 Fastigheten Pollaren i Norrköping omfattar 8 kvadratmeter och är uthyrd till stålgrossisten BE Group. 8 Delårsrapport januari mars

11 FINANSIERING Eget kapital Koncernens egna kapital uppgick vid periodens utgång till 755 ( 5) miljoner kronor. Det egna kapitalet har ökat med 6,9 miljoner kronor till följd av nyemissioner av sammanlagt preferensaktier. De nyemitterade preferensaktierna upptogs till handel under april. Räntebärande skulder Sagax räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 5 9 ( 88) miljoner kronor. Av de räntebärande skulderna var (9,7) miljoner kronor upptagna i euro. De räntebärande skulderna har förändrats med 68,5 (,5) miljoner kronor till följd av valutakursförändring under perioden. Den genomsnittliga återstående ränte- och kapitalbindningen uppgick till, (,7) år respektive, (,9) år vid periodens utgång. Den genomsnittliga räntan för bolagets räntebärande skulder uppgick till, % (,7 %) inklusive effekter av derivatinstrument vid periodens utgång. För att begränsa ränterisken och öka förutsägbarheten i bolagets förvaltningsresultat används olika typer av räntederivat. Bolagets förvaltningsresultat påverkas inom överskådlig framtid därmed endast i låg omfattning av framtida förändringar i det allmänna ränteläget. Sagax har inget refinansieringsbehov förrän vid halvårsskiftet då, miljoner euro förfaller till refinansiering. Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar motsvarade 5 % av låneförfall de kommande månaderna. Av de finansiella derivaten kommer 95 % att ha ett restvärde på noll kronor vid derivatavtalens utgång. Detta innebär att minst miljoner kronor successivt kommer att upplösas och resultatföras fram till avtalens slutdatum. Kreditram Sagax hade den mars en outnyttjad kreditram om 5 ( 786) miljoner kronor avsedd för fastighetsförvärv och investeringar. Kredit ramen står till Sagax förfogande till och med halvårs skiftet. RÄNTE- OCH KAPITALBINDNING MARS Räntebindning Kapitalbindning Förfalloår Mkr Ränta Andel Mkr Andel 9,5 % 7 % 5 % 9 5,8 % 8 % 7 7 %, % 6 % 8 % 5 5, % 7 % 9 % 9, % % 5 78 % > 79,5 % % 8 7 % Summa/genomsnitt 5 9, % % 5 9 % DERIVATAVTAL MARS Belopp i miljoner kronor Nominella belopp Andel Marknadsvärde mar Marknadsvärde dec 9 Periodens förändring Nominella ränteswappar 78 % 99, 6, 7, Räntetak 79 7 %,7,8, Realränteswappar 5 %,,,7 Stängningsbara ränteswappar,6,6 Summa 66 %,5, 9, Delårsrapport januari mars 9

12 rapport över totalresultat Belopp i miljoner kronor 9 9 jan-dec Rullande tolv månader Hyresintäkter 9, 7, 566, 578, Övriga intäkter,, 7, Driftskostnader, 8,7 9,, Underhållskostnader,5,6 8,8 8,7 Tomträttsavgäld,7,9,, Fastighetsskatt,,5, 5, Fastighetsadministration,, 8,5 8,8 Driftnetto 9, 9, 97, 57, Central administration 6, 6,5 6, 6, Resultat från intresseföretag,5,7,, Finansiella intäkter,5,8,,9 Finansiella kostnader 56, 58,,6,5 Förvaltningsresultat 67, 57,,8 5,5 Värdeförändringar på fastigheter, realiserade,,5,6 Värdeförändringar på fastigheter, orealiserade,,5,6 8, Värdeförändringar på finansiella instrument, realiserade,6 9,9 9,9,6 Värdeförändringar på finansiella instrument, orealiserade, 5, 8,7 9,6 Värdeförändringar på lån i utländsk valuta, orealiserade 6,,7, 9, Resultat före skatt, 9, 9,6 8,8 Uppskjuten skatt,7, 8. 5, Aktuell skatt,6 7,6 8, Periodens resultat 7,8 67,9,7 9, Omräkningsdifferenser 7,,,, Totalresultat för perioden, 67,6, 9, Resultat per stamaktie, kr, 6,,6 5,55 Resultat per stamaktie efter utspädning, kr, 6,,59 5,7 Genomsnittligt antal stamaktier Genomsnittligt antal stamaktier efter utspädning Delårsrapport januari mars

13 rapport över finansiell ställning, i sammandrag Belopp i miljoner kronor mar 9 mar 9 dec Förvaltningsfastigheter 6 68, 6 8,5 6 8,8 Uppskjuten skattefordran 5, 9, 5.9 Finansiella instrument,7,,8 Övriga anläggningstillgångar,5 7, 8, Summa anläggningstillgångar 6 88, 6 65, 6 55,8 Kassa och bank 6,,,7 Aktier, 5,6,7 Övriga omsättningstillgångar 69,5 77, 5,9 Summa omsättningstillgångar 696,,7 7, Summa tillgångar 7 5, ,9 6 96, Eget kapital 75,9 5, 8,6 Långfristiga räntebärande skulder 5 6, 77, 89,5 Uppskjuten skatteskuld, 5,7,5 Finansiella instrument, 8,9,9 Övriga långfristiga skulder, Summa långfristiga skulder 5 5, 5 86, 5,9 Kortfristiga räntebärande skulder,,8 6, Övriga kortfristiga skulder 8, 5,7 67, Summa kortfristiga skulder, 86,,6 Summa eget kapital och skulder 7 5, ,9 6 96, Delårsrapport januari mars

14 rapport över Kassaflöden Belopp i miljoner kronor 9 9 jan-dec Resultat före skatt, 9, 9,7 Värdeförändringar på finansiella instrument 5,9 55, 7,7 Värdeförändringar på fastigheter,,5, Värdeförändringar på lån i utländsk valuta 6,,7, Betald skatt, 6, 6, Övriga poster ej ingående i kassaflödet,6,6,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 65, 5,6 6, Kassaflöde från förändring av kortfristiga fordringar,5,5 5, Kassaflöde från förändring av kortfristiga skulder, 76,,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten 67,7, 6,5 Förvärv av fastigheter 5,7, 7, Försäljning av fastigheter 5,5 Investeringar i befintliga fastigheter 9, 9,5 9, Förvärv av finansiell placering 69, Försäljning av finansiell placering,7 5,7 Minskning av övriga anläggningstillgångar,5,8 Ökning av övriga anläggningstillgångar, Kassaflöde från investeringsverksamheten, 9,6 69, Emission av preferensaktier 6,,6, Utdelning till preferensaktieägare, Upptagna lån 8,7 9, 55,9 Amorterade lån 5,,7, Minskning av övriga långfristiga skulder,9,8,8 Ökning av övriga långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten 78, 98,5 7, Periodens kassaflöde,5 9, 7, Likvida medel vid periodens ingång,7,9,9 Likvida medel vid periodens utgång 6,,,7 Delårsrapport januari mars

15 rapport över FÖRÄNDRINGAR i eget kapital Belopp i miljoner kronor Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Intjänade vinstmedel inkl. periodens resultat Totalt eget kapital Eget kapital december 8 5,9 5,, 686, 6, Apportemitterade preferensaktier 6,9,7,6 Totalresultat januari-mars 9, 67,9 67,6 Eget kapital mars 9,8 59,9, 68, 5, Aktieutdelning,, Nyemitterade preferensaktier, 7, 9, Apportemitterade preferensaktier,6,6, Transaktionskostnader,9,9 Totalresultat april-december 9,6,6 99, Eget kapital december 9 6, 59,7,8 686,7 8,6 Nyemitterade preferensaktier ) 7,5 97,9 7, Transaktionskostnader 9,5 9,5 Totalresultat januari-mars 7, 7,8, Eget kapital mars 7,9 88, 5,6 7,5 75,9 ) Nyemissionerna var ej registrerade hos Bolagsverket den mars. SEGMENTINFORMATION Styrelsen följer upp koncernens verksamhet efter geografisk fördelning. Således finns fem segment fördelade efter geografiskt läge. Resultatposter per segment Hyresintäkter ) Förvaltnings resultat Värdeförändringar på fastigheter, orealiserade Resultat före skatt Resultat vid av yttring av fastigheter Vinstandel i intressebolag Belopp i miljoner kronor Stockholm 66,7 6,5,,5,7 9,, 6,,5,7 Västra Götaland 9,5 8,6,7 8,7, 9, 9,,, Östra Götaland,,,,9,, 6,, Svealand 7, 7,,7,,,,6 8, Utland,5 7,9, 6,9,,7 5, 8,9 Summa segmentsnivå 9, 7, 7,8 6,,,5 76,8 6,,,5,7 Derivat 5,9 5, Övrigt ej fördelat 7,8 5,7 7,8,5 Totalt 9, 7, 67, 57,,,5, 9,,,5,7 Tillgångsposter per segment Marknadsvärde fastigheter Investeringar fastigheter Förvärv fastigheter Försäljning fastigheter Andelar i intressebolag Summa tillgångar Belopp i miljoner kronor mar 9 mar mar 9 mar mar 9 mar Stockholm 866, 765, 6, 9, 6,,,, 7,6 87, Västra Götaland 9, 96,,,7 7, 997,8 Östra Götaland 77, 78,, 79,8 77,5 Svealand 58,7 68,6,, 7,, Utland 79,9 9,, 58,6 79,6 78,8 7,6 Summa segmentsnivå 6 688, 6 68, 9, 9,5 5,7,,, 7, 6 6, Övrigt ej fördelat 8, 57,6 Totalt 6 688, 6 68, 9, 9,5 5,7,,, 7 5, ,9 ) Samtliga hyresintäkter avser externa hyresgäster. Delårsrapport januari mars

16 NYCKELTAL 9 9 jan-dec 8 jan-dec 7 jan-dec 6 jan-dec 5 jan-dec Fastighetsrelaterade Direktavkastning, % 8, 8, 8, 7,6 7, 8, 8, Överskottsgrad, % Areamässig uthyrningsgrad, % Ekonomisk uthyrningsgrad, % Hyresduration, år 8,9 9, 9, 9, 8,7 7, 6,5 Uthyrningsbar area, kvadratmeter Antal fastigheter Finansiella Avkastning på totalt kapital, % Avkastning på eget kapital, % Genomsnittlig ränta, %,,7, 5, 5, 5, 5, Genomsnittlig räntebindning inklusive derivat, år,,7, 5, 5,7 5,9 5, Genomsnittlig kapitalbindning, år,,9, 5, 5,8 5,,9 Soliditet, % Belåningsgrad, % Räntetäckningsgrad, ggr,,,,8,8,,7 Data per stamaktie Börskurs vid periodens utgång, kr 6, 6,9 88,,9 7,5 76,75 57,75 Eget kapital per aktie, kr 9,78 57,5 59,8 6,6 8,7 8,68, Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 6, 5,88 56,6 6, 77, 6, 9,88 Resultat per aktie, kr, 6,,6 7,5,68,6 7,9 Resultat per aktie efter utspädning, kr, 6,,59 7,5,,9 7,5 Kassaflöde per aktie, kr,9,5 6,5,7 9,7 5,67, Kassaflöde per aktie efter utspädning, kr,67,7 5,9, 9, 5,9, Antal aktier vid periodens utgång Antal aktier vid periodens utgång efter utspädning Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Data per preferensaktie Börskurs vid periodens utgång, kr 5,6,5 7,5, 7, 7,6 Eget kapital per aktie, kr,5,5,,,, Resultat per aktie, kr,5,5,,,, Kassaflöde per aktie, kr,5,5,,,, Antal aktier vid periodens utgång Genomsnittligt antal aktier Delårsrapport januari mars

17 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING Belopp i miljoner kronor 9 Nettoomsättning,, Administrationskostnader 6,6 5,8 Resultat före finansiella intäkter och kostnader,5,7 Finansiella intäkter 6, 6,9 Finansiella kostnader 8,9 5,8 Resultat före skatt 6,,6 Skatt,,7 Periodens resultat,8,9 MODERBOLAGETS balansräkning i sammandrag Belopp i miljoner kronor mar 9 mar 9 dec Materiella anläggningstillgångar,,5, Uppskjuten skattefordran 5, 5, 5, Fordringar på koncernföretag,8 5,9 5,9 Övriga finansiella anläggningstillgångar,9 79,6,9 Summa anläggningstillgångar 9, 6, 8, Kassa och bank,,6 98, Tecknat men ej inbetalt emissionskapital, Fordringar på koncernföretag,, 8, Övriga omsättningstillgångar, 6,8, Summa omsättningstillgångar 858, 6,5 58, Summa tillgångar 5,,6 888,7 Eget kapital 5,8 86, 87,6 Skulder till koncernföretag 7, Övriga korfristiga skulder,6,, Summa kortfristiga skulder,6 7,, Summa eget kapital och skulder 5,,6 888,7 Delårsrapport januari mars 5

18 AKTIEN OCH ÄGARNA Sagax hade vid periodens utgång (5 9) aktieägare och börsvärdet uppgick till 97,5 (795,) miljoner kronor. De under nyemitterade preferensaktierna upptogs till handel under april och värdet av dessa aktier ingick därför inte i börsvärdet per mars. Stamaktier Sista betalkurs den mars för Sagax stamaktie uppgick till 6, (6,7) kronor. Under årets första kvartal har stamaktien varit föremål för i genomsnitt 8 () transaktioner per handelsdag. Stamaktiens genomsnittliga omsättningshastighet har uppgått till % ( %). Den genomsnittliga handelsvolymen har uppgått till 6, (,6) miljoner kronor per dag. Preferensaktier Betalkursen den mars för Sagax preferensaktie uppgick till 5,6 (,5) kronor. Omsättningshastigheten under årets första kvartal uppgick till 6 % (5 %) och aktien var föremål för i genomsnitt 8 (7) transaktioner per dag. Den genomsnittliga handelsvolymen har uppgått till, (,5) miljoner kronor. Varje preferensaktie ger företrädes rätt till, kronor i årlig utdelning. Kr Stamaktien Carnegie Real Estate Index SIX Real Estate Index, inklusive utdelning Omsatt antal aktier -tal 5 Kr 5 Preferensaktien Omsatt antal aktier -tal SIX Telekurs SIX Telekurs Teckningsoptioner Sagax utfärdade 5 teckningsoptioner år 6 varav 9 5 var utestående den mars. Teckningsoptionerna ger rätt för innehavaren att teckna en stamaktie per option till och med --5. Teckningskursen uppgår till,95 kronor. De under det första kvartalet genomförda nyemissionerna har medfört att teckningskursen räknats om från att tidigare ha varit 5, kronor. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner skulle antalet stamaktier uppgå till 6 8 stycken. AKTIEÄGARSTRUKTUR MARS Antal aktier Antal aktieägare Totalt Aktieägarkategori Antal Röstandel Privatpersoner bosatta i Sverige 76,6 % Privatpersoner bosatta utomlands 5,6 % Företag/institutioner i Sverige 77, % Företag/institutioner utomlands 66,5 % Totalt 5 567, % Aktieägare per land Antal Röstandel Sverige , % Luxemburg 6,7 % Finland 6,5 % Danmark 8,8 % Schweiz,7 % USA 6,6 % Övriga länder, % Totalt 5 567, % 6 Delårsrapport januari mars

19 NYCKELTAL PER STAMAKTIE mar 9 mar 9 dec 8 dec 7 dec 6 dec Börskurs vid periodens utgång, kr 6, 6,9 88,,9 7,5 76,75 57,75 Förvaltningsresultat ) per aktie efter utspädning, kr,8,5 5,79,6 8,8 5,55, Kassaflöde ) ) per aktie efter utspädning, kr,9,8 5,9, 9, 5,9, Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 6, 5,88 56,6 6, 77, 6, 9,88 Börskurs/Förvaltningsresultat ), ggr 8,,7 5,6,8 9,,8, Börskurs/Kassaflöde ) ), ggr 8,,9 5,8,9 8,,, Börskurs/Eget kapital, % dec ) Förvaltningsresultat och kassaflöde avser rullande månader. ) Med kassaflöde avses kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital. Förvaltningsresultat per stamaktie Förvaltningsresultatet per stamaktie efter utspädning på rullande tolvmånadersbasis uppgick till,8 kronor vilket jämfört med aktiekursen för stamaktien vid periodens utgång motsvarade en multipel om 8,. Eget kapital per stamaktie Eget kapital per stamaktie efter utspädning uppgick till 6, kronor. För definition av nyckeltalet, se sidan. Aktiekursen för stamaktien vid periodens slut utgjorde således 5 % av det egna kapitalet per stamaktie. BÖRSKURS/FÖRVALTNINGSRESULTAT ) PER STAMAKTIE BÖRSKURS/EGET KAPITAL PER STAMAKTIE Ggr Kvartal % Kvartal Börskurs/förvaltningsresultat per stamaktie Börskurs/eget kapital per stamaktie Nyemissioner av preferensaktier Den 5 februari pressmeddelade Sagax att styrelsen beslutat om en nyemission av preferensaktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Teckningskursen fastställdes till 5 kronor per preferensaktie. I tillägg till företrädesemissionen beslutade styrelsen även om en övertilldelningsoption i form av en riktad emission av preferensaktier. Besluten godkändes av en extra bolagsstämma den mars. 97, % av företrädesemissionen om 7 miljoner kronor tecknade med stöd av företrädesrätt. Resterande,8 % av företrädese missionen tecknades utan stöd av teckningsrätter. Då nyemissionen övertecknats beslöt styrelsen att utnyttja den övertilldelningsoption om miljoner kronor som bolagsstämman tidigare beslutat om. Emissionerna registrerades av Bolagsverket den april och aktierna upptogs till handel den respektive den april. Sagax eget kapital tillfördes sammanlagt 7, miljoner kronor före emissionskostnader om 9,5 miljoner kronor. 6, miljoner kronor erhölls i likvida medel innan periodens utgång och, miljoner kronor erhölls efter periodens utgång. Delårsrapport januari mars 7

20 Största aktieägare mars Antal aktier Andel av Stam Förändring Preferens Förändring Aktiekapital Röster David Mindus med bolag , % 8, % M Capital Management ,7 %, % Familjen Salén med bolag ,8 % 8,6 % Banque Carnegie Luxembourg 56 5, %, % LF Småbolagsfond , %, % Catella Hedgefond ,9 %, % LF Fastighetsfond 8 66,9 %, % Avanza Pension , %,6 % Johan Thorell med bolag 67,6 %, % Swedbank Robur Stella Småbolag 68 5,5 %, % Nordnet Pensionsförsäkring , %, % CAIL , %,8 % Andra AP-Fonden , %,7 % Örruds Mekaniska , %,7 % SEB Private Bank ,9 %,7 % SEC Lend Support 8 8,5 %,6 % Byggnadsbyrån Herman-Bygg 8 777, %,6 % Försäkrings AB Pensions Alandia , %,6 % Mellon Aam Omnibus % 77, %,5 % Sifonen , %,5 % Delsumma ,7 % 7,5 % Övriga aktieägare , % 5,5 % Totalt , %, % varav styrelse och medarbetare , % 8,9 % Ovanstående aktieägarstruktur per mars är baserade på uppgifter från Euroclear Sweden. Nyemission av preferensaktier med företrädesrätt och nyemission av preferensaktier med utnyttjande av övertilldelningsoption var ej registrerad av Euroclear den mars. 8 Delårsrapport januari mars

21 REDOVISNINGSPRINCIPER Sagax följer de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningarna av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). Vidare har koncernredovisningen upprättas i enlighet med svenska lag genom tillämpning av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR., kompletterande redovisningsregler för koncerner. Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med International Accounting Standards (IAS). Standarden IFRS Rörelseförvärv har omarbetats och tillämpas av Sagax från och med räkenskapsåret. Vid ett eventuellt rörelseförvärv (Business Combination) skall transaktionskostnaderna enligt denna standard kostnadsföras istället för att som tidigare aktiveras. Övriga redovisningsprinciper och beräknings metoder är oförändrade jämfört med de som tillämpades i årsredovisningen för 9. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Närståendetransaktioner Tjänster mellan koncernföretag debiteras enligt affärsmässiga villkor och marknadsprissättning. Koncerninterna tjänster består av förvaltningstjänster och internräntedebitering. Moderbolagets förvaltningsarvode uppgick under perioden till, (,) miljoner kronor. Risker och osäkerhetsfaktorer För att kunna upprätta redovisningen enligt god redovisningssed måste företagsledningen göra bedömningar och antaganden som påverkar i bokslutet redovisade tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och kostnadsposter samt lämnad information i övrigt. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar. Värdering av förvaltningsfastigheter kan påverkas kraftigt av de bedömningar och antaganden som görs av företagsledningen. För att minska risken för felaktiga värderingar har Sagax därför haft som princip att låta auktoriserade externa värderingsmän marknadsvärdera samtliga fastigheter enligt Verkligt värdemetoden varje kvartal. Fastigheterna har värderats i enlighet med den externt utförda värderingen per den mars. Sagax prioriterar att hyra ut till hyresgäster med hög kreditvärdighet och att hyra ut med långa löptider på hyresavtalen även om detta medför något lägre omedelbar intjäning. Avsikten är att minska risken för hyresförluster samt risken för vakanser. Sagax finansiella kostnader utgör den enskilt största kostnaden för koncernen. I syfte att reducera Sagax exponering mot ett stigande ränteläge har koncernen en väsentlig del av sina räntekostnader skyddade av derivatinstrument som ränteswappar, realränteswappar och räntetak. Sagax värderar samtliga finansiella derivat externt varje kvartal. Beräknat på koncernens räntebärande skulder den mars skulle en höjning av marknadsräntorna med,5 procentenheter ha ökat Sagax räntekostnader med, miljoner kronor och en höjning med, procentenhet skulle ha ökat Sagax räntekostnader med 6, miljoner kronor. En sänkning av marknadsräntorna med,5 procentenheter skulle ha minskat Sagax räntekostnader med, miljoner kronor. Värdena i koncernens balansräkning är exponerade mot förändringar i främst eurokursen. Nettoexponeringen den mars, tillgångar minus skulder i euro, uppgick till 6 miljoner kronor. Sagax finansiering består primärt av eget kapital och räntebärande skulder. De räntebärande skulderna är upptagna direkt av koncernens fastighetsägande dotterföretag. Moderbolaget i koncernen saknar koncernexterna skulder och borgensåtaganden (proprieborgen). Detta innebär att det inte finns någon kontraktuell skyldighet från moderbolagets sida att tillskjuta ytterligare kapital till dotterföretagen, vilket innebär att de finansiella riskerna i koncernen primärt är hänförliga till Sagax dotterföretag. I syfte att begränsa refinansieringsrisken, definierat som risken att refinansiering av befintliga skulder ej kan ske på skäliga villkor, strävar Sagax efter en lång genomsnittlig återstående löptid på räntebärande skulder. Bolagets långfristiga finansiering utgörs av bilaterala kreditfaciliteter. Motparter i dessa faciliteter är svenska och utländska affärsbanker. I vissa fall löper faciliteterna med särskilda åtaganden om upprätthållande av exempelvis räntetäckningsgrad. Detta innebär att kreditgivare kan ges rätt att kunna påkalla återbetalning av lämnade krediter i förtid eller att kunna begära ändrade villkor för det fall dessa särskilda åtaganden inte uppfyllts av låntagaren. Sagax risker i övrigt beskrivs i årsredovisningen för 9, på sidorna 5-7. Delårsrapport januari mars 9

22 PERSONAL Sagax hade vid periodens utgång 5 anställda varav 6 kvinnor. med arbetare är anställda i moderbolaget och tjänstgör vid bolagets kontor i Stockholm och medarbetare är anställd i ett av de finska dotter bolagen och tjänstgör i Finland. En medarbetare är föräldraledig. Funktioner såsom fastighetsskötsel, uthyrning och jourverksamhet är utlagda på entreprenad. HÄNDELSER EFTER periodens UTGÅNG Inga väsentliga händelser efter periodens utgång finns att rapportera. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av företaget och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 5 maj AB SAGAX (publ) Organisationsnummer Göran E Larsson Styrelseordförande Staffan Salén Johan Thorell Filip Engelbert Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot David Mindus VD och styrelseledamot Informationen är sådan som AB Sagax skall offentliggöra enligt lagen om värdespappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj klockan.. Delårsrapport januari mars

23 DEFINITIONER Avkastning på eget kapital Periodens resultat, omräknat till månader, i förhållande till genomsnittligt eget kapital (IB+UB)/ under perioden. Avkastning på totalt kapital Periodens resultat, omräknat till månader, efter finansnetto efter återläggning av finansiella kostnader i förhållande till genomsnittliga totala tillgångar under perioden. Areamässig uthyrningsgrad Kontrakterad area vid periodens utgång i förhållande till totalt uthyrningsbar area vid periodens utgång. Belåningsgrad Räntebärande skulder vid periodens utgång i förhållande till totala tillgångar vid periodens utgång. Direktavkastning Periodens driftnetto (inklusive fastighetsadministration) justerat för fastigheternas innehavstid under perioden i förhållande till fastigheternas bokförda värden vid periodens utgång. Eget kapital per stamaktie Eget kapital vid periodens utgång i relation till antal stam aktier vid periodens utgång efter att hänsyn tagits till Preferenskapitalet. Eget kapital per preferensaktie Eget kapital per preferensaktie motsvarar preferensaktiens företrädesrätt vid likvidation av Bolaget ( kronor per preferensaktie) samt aktiens ackumulerade rätt till utdelning ( kronor per år). Ekonomisk uthyrningsgrad Kontrakterad årshyra vid periodens utgång i förhållande till hyresvärde vid periodens utgång. Fastighet Avser fastighet som innehas med äganderätt eller tomträtt. Finansiella derivat Avtal beträffande låneräntor som bland annat kan inbegripa faktorerna tid, inflation och/eller maximala ränte nivåer. Träffas normalt för att säkerställa räntenivåer för räntebärande lån. Förvaltningsresultat Resultat före värdeförändringar och skatt. Förvaltningsresultat per aktie efter utspädning Förvaltningsresultatet för perioden reducerat med preferensaktiernas rätt till utdelning, dividerat med genomsnittligt antal stamaktier efter utspädning IFRS International Financial Reporting Standards. Internationella redovisningsstandarder för koncern redovisningar som börs noterade företag inom EU skall tillämpa från och med år 5. Hyresduration Återstående löptid på hyresavtal. Hyresvärde Kontrakterad årshyra som löper vid periodens utgång med tillägg för bedömd marknadshyra för vakanta lokaler. Kassaflöde per stamaktie Resultat före skatt justerat för poster ej ingående i kassaflödet samt minskat med aktuell skatt i relation till genomsnittligt antal stamaktier. Från resultatet före skatt har även dragits preferensaktiernas rätt till utdelning för perioden. Preferenskapital Beräknas som, kronor per preferensaktie med tillägg för ackumulerad ej utbetald preferensutdelning. Resultat per stamaktie Resultat i relation till genomsnittligt antal stamaktier efter att hänsyn tagits till preferensaktiernas del av resultatet för perioden. Ränteswap Ränteswap är ett avtal mellan två parter om byte av räntevillkor på lån i samma valuta. Bytet innebär att den ena parten får byta sin rörliga ränta mot en fast ränta, medan den andra parten får fast ränta i byte mot en rörlig ränta. Avsikten med en ränte swap är att reducera ränterisken Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster efter återläggning av finansiella kostnader i relation till finansiella kostnader. Soliditet Eget kapital i relation till totala tillgångar. Totalavkastning på aktie Summan av aktiens kursförändring under perioden och under perioden erlagd ut delning i procent av aktie kursen vid före gående års slut. Totalavkastning på fastighet Summan av direktavkastning och värdeförändring under perioden i procent av fastighetsvärdet vid föregående års slut. Triple netavtal Typ av hyresavtal där hyresgästen, utöver hyran, betalar samtliga kostnader som belöper på fastigheten och som normalt hade belastat fastighetsägaren. Dessa inkluderar driftkostnader, underhåll, fastighetsskatt, tomträtts avgäld, försäkring, fastighetsskötsel, etc. Utspädning Utspädning till följd av utestående teckningsoptioner har i enlighet med IAS beräknats som det antal stamaktier vilka skall emitteras för att täcka skillnaden mellan lösenkurs och börskurs för samtliga utestående potentiella stamaktier (tecknings optioner), till den del det är sannolikt att de kommer att utnyttjas. Överskottsgrad Periodens driftnetto i relation till periodens hyresintäkter. EKONOMISKA RAPPORTERINGSTILLFÄLLEn FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA: Delårsrapport januari-juni augusti Delårsrapport januari-september 6 oktober Bokslutskommuniké februari Delårsrapport januari-mars 5 maj Årsstämma 5 maj David Mindus, verkställande direktör , Peter Larsen, ekonomichef , Besök gärna Delårsrapport januari mars

Halvårsrapport januari juni 2010

Halvårsrapport januari juni 2010 Halvårsrapport januari juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Fördelaktig fastighetsmarknad

Läs mer

Delårsrapport januari september 2011

Delårsrapport januari september 2011 Delårsrapport januari september AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG För första gången

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2009

Delårsrapport januari mars 2009 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Fortsatt god intjäningsförmåga

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Stabil utveckling

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 Året I SAMMANDRAG Rekordresultat belastas av omvärderingar av derivat och fastigheter. Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari december 2008 ökade till 491,4 miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 Delårsrapport januari september AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Stabilt förvaltningsresultat

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport JaNUarI - Mars 2006

Delårsrapport JaNUarI - Mars 2006 Delårsrapport JANUARI - MARS 2006 Kvartalet i sammandrag Hyresintäkterna uppgick till 53,5 (37,0) miljoner kronor. Förvaltningsresultatet uppgick till 17,5 (9,0) miljoner kronor, motsvarande 1,13 (0,83)

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2008

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2008 Delårsrapport januari mars 2008 PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari mars 2008 ökade till 114,6 miljoner kronor (78,8 miljoner kronor motsvarande period föregående år).

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Stabil verksamhet under och starkt

Läs mer

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Delårsrapport januari juni 2008 PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari juni 2008 ökade till 236,8 miljoner kronor (167,7 miljoner kronor motsvarande period föregående

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 009 AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Stabil verksamhet under 009

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Förvaltningsresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Året I SAMMANDRAG Förvaltningsresultatet för steg

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 ÅR 2006 I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna uppgick till 245,4 (168,5 motsvarande period föregående år) miljoner kronor. Förvaltningsresultat Förvaltningsresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2006 PERIODEN I SAMMANDRAG Sagax är ett svenskt fastighetsbolag med inriktning på lager och lätt industri. Fastighetsinnehavet värderades till 2 464 miljoner kronor vid halvårsskiftet.

Läs mer

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Delårsrapport januari september 2008 PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter

Läs mer

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2007. Delårsrapport

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2007. Delårsrapport Delårsrapport januari mars 2007 PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari-mars år 2007 uppgick till 78,8 miljoner kronor (53,5 miljoner kronor motsvarande period föregående

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Halvårsrapport januari juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. PERIODEN I SAMMANDRAG Förvaltningsresultatet

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2009

Halvårsrapport januari juni 2009 Halvårsrapport januari juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Verksamheten fortsatt

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2013

Delårsrapport januari - september 2013 Delårsrapport januari - september AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. PERIODEN I SAMMANDRAG Förvaltningsresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Halvårsrapport 2016-07-01-2016-12-31 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto Business

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2007. Delårsrapport

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2007. Delårsrapport Delårsrapport januari september 2007 A PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari september 2007 ökade till 263,8 miljoner kronor (176,4 miljoner kronor motsvarande period

Läs mer

SAGAX BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2007. Bokslutskommuniké

SAGAX BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2007. Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december 2007 ÅRET I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari december 2007 ökade till 355,5 miljoner kronor (245,4 miljoner kronor motsvarande period föregående

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) Kommunikén omfattar perioden 7 mars till 31 december 2016 Detta är bolagets första räkenskapsår, varför inga jämförelsetal finns. Fastighetsbeståndet marknadsvärderades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 212 AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Förvaltningsresultatet steg

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 Delårsrapport JANUARI-MARS 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,2 % (5,5 %)

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q3 DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2015 Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2015 DELÅRET 1 JANUARI-30 SEPTEMBER 2015

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Räkenskapsåret Hyresintäkterna

Läs mer

Q1 Q2 Q3 Q4. Väsentliga händelser under första kvartalet. Väsentliga händelser efter första kvartalet. Pågående aktiviteter.

Q1 Q2 Q3 Q4. Väsentliga händelser under första kvartalet. Väsentliga händelser efter första kvartalet. Pågående aktiviteter. januari mars 2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Koncernen i siffror jan-mar jan-dec Förvaltningsresultat, 3,3 11,5 Periodens totalresultat, 5,4 23,8 Balansomslutning, 1 264,8 1 197,9 Eget kapital per aktie, kr 13,2 13,0

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Delårsrapport januari - mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Perioden i sammandrag FÖRSTA KVARTALET

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2004

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2004 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2004 1 AB Sagax Bokslutskommuniké 2004 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 Verksamhet Koncernens verksamhetsinriktning ändrades under tredje kvartalet till fastighetsinvesteringsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - september AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Perioden i sammandrag JANUARI-SEPTEMBER

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2015

Delårsrapport januari - juni 2015 Delårsrapport januari - juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Perioden i sammandrag FÖRSTA HALVÅRET

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 Delårsrapport JANUARI-MARS 2014 Hyresintäkterna ökade med 5,5 % beroende

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q2 DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 Delårsrapport JANUARI-JUNI 2015 DELÅRET 1 JANUARI-30 JUNI 2015 Hyresintäkterna

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2014

Delårsrapport januari - juni 2014 Delårsrapport januari - juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden i sammandrag Första halvåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Delårsrapport januari-mars 2014 Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda Väsentliga händelser januari-mars 2014 Om Tribona Fastighetsförvaltning Finansiell ställning Januari-mars

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm Delårsrapport Q1 2016-01-01 2016-03-31 KVALITENA AB (PUBL) 556527-3314 Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A 114 51 Stockholm KVALITENAS STÖRSTA NOTERADE INNEHAV D. Carnegie & Co Nasdaq OMX Stockholm Röstandel

Läs mer

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm Delårsrapport Q1 2016-01-01 2016-03-31 KVALITENA AB (PUBL) 556527-3314 Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A 114 51 Stockholm KVALITENAS STÖRSTA NOTERADE INNEHAV D. Carnegie & Co Nasdaq OMX Stockholm Röstandel

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING ABQ1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 Delårsrapport 1 JANUARI-31 MARS 2017 Hyresintäkterna ökade med 4,0 % (3,5

Läs mer

Link Prop Investment AB (publ) Halvårsrapport

Link Prop Investment AB (publ) Halvårsrapport Link Prop Investment AB (publ) Halvårsrapport REDOGÖRELSE FÖR HALVÅRET 1 JANUARI - 30 JUNI 2016 Hyresintäkterna uppgick till 14 003 594 kr (2 351 328) Driftsöverskottet uppgick till 11 730 198 kr (2 224

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK 1.000.000.000) med ISIN SE 0005624871 samt obligationslån med fast ränta om tvåhundra

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 2 AB Sagax Delårsrapport januari - mars 2005 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - MARS ÅR 2005 Periodens hyresintäkter uppgick till 37,0 miljoner kronor. Periodens förvaltningsresultat

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari till och med september 2004

Delårsrapport för perioden januari till och med september 2004 Delårsrapport för perioden januari till och med september 2004 Verksamhetsinriktningen ändrad till fastighetsinvesteringsverksamhet Teknikrörelsen som bedrevs i koncernen utdelad till aktieägarna 27 fastigheter

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm

Delårsrapport KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm Delårsrapport 2016-01-01 2016-06-30 KVALITENA AB (PUBL) 556527-3314 Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A 114 51 Stockholm KVALITENAS STÖRSTA NOTERADE INNEHAV D. Carnegie & Co Nasdaq OMX Stockholm Röstandel

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2016 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2016 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q3 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2016 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2016 Delårsrapport 1 JANUARI-30 SEPTEMBER 2016 Hyresintäkterna ökade

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna ökade med 1,6 procent till 84,0 mkr (82,7) Driftsöverskottet ökade med 2,4 procent till 71,9 mkr (70,2) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2016

Delårsrapport januari - mars 2016 Delårsrapport januari - mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Perioden i sammandrag FÖRSTA KVARTALET

Läs mer

Solnaberg Property AB (publ), org.nr Bokslutskommuniké 2016

Solnaberg Property AB (publ), org.nr Bokslutskommuniké 2016 Solnaberg Property AB (publ), org.nr 559042-2464 Bokslutskommuniké 2016 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 16 DECEMBER 2015-31 DECEMBER 2016 Hyresintäkterna uppgick till 12 468 669 kr Driftsöverskottet uppgick till

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2015

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2015 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2015 RÄKENSKAPSÅRET 2015 Hyresintäkterna ökade med 25 procent till 336,1 mkr (268,3) Driftsöverskottet ökade med 24 procent till 292,8 mkr (236,5) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Delårsrapport 1/2016

Delårsrapport 1/2016 Delårsrapport 1/2016 Januari-mars 2016, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 933 (1 990) TSEK. Resultatet för perioden -265 (-418) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Hyresintäkterna uppgick till kr ( kr föregående period).

Hyresintäkterna uppgick till kr ( kr föregående period). Delårsrapport 2014-06-30 Perioden januari-juni 2014 Hyresintäkterna uppgick till 3 214 682 kr (1 279 735 kr föregående period). Driftsöverskott fastigheter uppgick till 1 029 094 kr (261 546 kr föregående

Läs mer