Halvårsrapport januari juni 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvårsrapport januari juni 2009"

Transkript

1 Halvårsrapport januari juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

2 perioden I SAMMANDRAG Verksamheten fortsatt stabil. Höjd prognos för förvaltningsresultatet för. Hyresintäkter Resultat efter skatt Hyresintäkterna för perioden januarijuni ökade till Periodens resultat efter skatt uppgick till 58,2 (197,6) miljoner 279,0 miljoner kronor (236,8 miljoner kronor motsvarande period kronor, motsvarande 6,53 (14,32) kronor per stamaktie efter föregående år). utspädning. Förvaltningsresultat Kassaflöde Den löpande verksamheten fortsatte att utvecklas väl. Förvalt Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av ningsresultatet ökade till 117,3 (97,5) miljoner kronor, vilket är det rörelsekapital ökade till 103,9 (93,5) miljoner kronor motsvarande högsta förvaltningsresultat Sagax rapporterat. 6,59 (6,18) kronor per stamaktie efter utspädning. Omvärdering av finansiella instrument Förändringar i fastighetsinnehav Omvärderingar av finansiella instrument har påverkat resultatet Sagax har under perioden investerat 245,5 miljoner kronor varav med 29,6 (52,6) miljoner kronor, varav 30,4 (77,4) miljoner kronor 122,2 miljoner kronor avsåg förvärv och 123,3 miljoner kronor avsåg Sagax räntederivat. avsåg investeringar i det befintliga beståndet. Omvärdering av fastigheter Emission av preferensaktier Fastigheternas marknadsvärde uppgick till (5 932) miljoner Det egna kapitalet har ökat med 122,0 miljoner kronor genom kronor. Direktavkastningen, efter kostnader för fastighetsadmi utgivande av preferensaktier under perioden. nistration, uppgick till 8,1 % (7,4 %) under perioden. Resultatet har belastats med 227,9 (51,4) miljoner kronor i orealiserade Justerad prognos värdeförändringar till följd av sämre marknadsförutsättningar. Den För beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen var 9,2 (9,0) år. omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och till kännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 230 miljoner kronor. Tidigare lämnad prognos uppgick till 2 miljoner kronor. Belopp i miljoner kronor jan-dec 07 jan-dec 06 jan-dec 05 jan-dec Hyresintäkter 279,0 236,8 491,4 355,5 245,4 168,5 Förvaltningsresultat Resultat efter skatt Fastigheter, marknadsvärde Direktavkastning, % Resultat per stamaktie efter utspädning, kr 117,3 58, ,1 6,53 97,5 197, ,4 14,32 188,5 181, ,6 17,53 134,2 566, ,3 42,03 92,9 185, ,1 12,94 47,0 83, ,4 7,35 Omslag: Fastigheten Båtyxan 6 i Malmö. Byggnaden omfattar kvadratmeter uthyrningsbar area. Fastigheten är i sin helhet uthyrd till Panduro Hobby AB som centrallager och huvudkontor. Foto: Martin Palvén

3 VD HAR ORDET På Sagaxfronten intet nytt Affärsläget Första halvåret i allmänhet, och andra kvartalet i synnerhet, har Likviditeten i fastighetsmarknaden är fortsatt låg till följd av svårig präglats av små förändringar av verksamheten. Investeringsaktiviteten heten att erhålla finansiering. Finansieringsläget har dock förbättrats har varit relativt låg och förvaltningen av den befintliga fastighets något under året, om än från ett extremt svagt läge. Sagax har en portföljen har gått enligt plan. Driftnettot uppgick till 244 miljoner kreditram som vi har utnyttjat för att delfinansiera investeringar kronor vilket är en ökning med 18 % från års nivå. Kassaflödet från under året. Återstående outnyttjade kreditbelopp uppgår i skrivande verksamheten var oförändrat stabilt och uppgick till 104 miljoner stund till drygt 1,7 miljarder. På kort sikt har Sagax därmed en kronor motsvarande 6,60 kr per stamaktie efter utspädning. Den betydande konkurrensfördel. Sagax har därutöver ökat sitt egna faktiska direktavkastningen under andra kvartalet på fastighetsport kapital med 122 miljoner kronor för att fortsatt kunna utnyttja följens bokförda värde uppgick till 8,2 %, vilket är en nivå som Sagax kreditfaciliteten utan att behöva öka bolagets skuldsättningsgrad. inte redovisat sedan 05. Sammantaget, ett bra första halvår ur operationell synvinkel. Justerad prognos För beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet Vakans och uthyrning före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd Vi är just nu särskilt fokuserade på att säkerställa en hög uthyr och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 230 miljoner ningsgrad och ett stabilt kassaflöde. Vi har därför arbetat intensivt kronor. Tidigare lämnad prognos uppgick till 2 miljoner kronor med våra vakanser. Vi nådde inte ända fram under andra kvartalet under samma förutsättningar. Justeringen är föranledd av resultat då vakansen ökade från 3,8 % till 5,0 %. Hyresvärdet för de lediga tillskotten från förvärven av Tibnors centrallager i Tammerfors och lokalerna steg från 22 till 29 miljoner kronor. Efter periodens av Veddesta 2:33 och 2:7 i Järfälla samt av en starkare eurokurs än utgång har dock uthyrningsarbetet lett till en nettouthyrning av vad som ursprungligen antagits. 7 0 kvadratmeter med ett hyresvärde om knappt 7 miljoner kronor. Hyresmarknaden är fortfarande avvaktande och hyresgästernas beslutsprocesser är fortsatt långsamma. Vi upplever dock att vi Stockholm den 19 augusti har fler visningar av lokaler, även om det är långt ifrån exempelvis 07 års aktivitetsnivå. En fördel Sagax har i uthyrningsarbetet David Mindus är att vi kan fatta snabba beslut samtidigt som vi har kapital och Verkställande direktör därmed möjligheten att erbjuda skräddarsydda lokaler. Förmågan att investera i anpassningar av lokalerna har tidigare inte varit någon särskiljande fördel men verkar nu bli en allt viktigare konkurrens fördel för Sagax. 1

4 RESULTAT, INTÄKTER OCH KOSTNADER Resultat- samt kassaflödesposterna nedan avser perioden januari Fastighetskostnader till juni. Jämförelseposterna avser motsvarande period föregående år. Drift- och underhållskostnaderna uppgick till sammanlagt,4 Balansposternas belopp samt jämförelsetal avser ställningen vid (17,1) miljoner kronor under perioden. Ökningen förklaras främst periodens utgång i år respektive föregående år. av en större fastighetsportfölj. Fastighetsskatt och tomträttsavgälder uppgick till 12,1 (9,6) miljoner kronor. Kostnadsökningen förklaras Resultat Förvaltningsresultatet ökade till 117,3 (97,5) miljoner kronor. Resultatökningen förklaras av en större fastighetsportfölj samt högre driftnetto och lägre räntekostnader i befintligt bestånd. Omvärdering av fastighetsportföljen har skett med 233,1 mil joner kronor till följd av sämre marknadsförutsättningar. Resultat påverkan begränsas dock till 227,9 (51,4) miljoner kronor till följd av nyförhyrningar, omförhandlingar och valutaeffekter. Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med 29,6 (52,6) miljoner kronor varav 30,4 (77,4) miljoner kronor avser räntederivat. Börsnoterade aktier har omvärderats till balansdagens kurs vilket medfört en omvärdering med 9,1 (23,1) miljoner kronor. Försäljning av aktier har under perioden medfört en realiserad värde förändring om 9,9 (1,8) miljoner kronor. Omvärdering av svenska dotterbolags lån i utländsk valuta har påverkat resultatet positivt med 2,1 () miljoner kronor. Periodens resultat efter skatt uppgick till 58,2 (197,6) miljoner kronor. Central administration Kostnader för central administration uppgick till 13,6 (11,7) mil joner kronor. Kostnadsökningen förklaras av bolagets expansion med därtill hörande nyanställningar och ökade omkostnader för verksamheten. Finansnetto Finansnettot består av finansiella kostnader och intäkter samt av resultat från intresseföretag. Periodens finansnetto uppgick till 112,7 (98,2) miljoner kronor. Sagax finansiella kostnader uppgick till 116,7 (110,0) miljoner kronor. De finansiella kostnaderna har stigit till följd av nyupplåning i samband med fastighetsförvärv. Sagax genomsnittliga ränta har sjunkit till 4,7 % (5,6 %) till följd av lägre marknadsräntor. Sagax har en outnyttjad kreditfacilitet om (2 287) miljoner kronor som står till bolagets förfogande. Kostnaden för denna kreditfacilitet uppgick till 1,6 (1,1) miljoner kronor. Intäkter Hyresintäkterna ökade till 279,0 (236,8) miljoner kronor. Ökningen förklaras främst av en större fastighetsportfölj, indexuppräkning och intäktshöjande investeringar i befintligt fastighetsbestånd. Koncernen har inte haft några hyresförluster under perioden. HYRESINTÄKTER Sagax finansiella intäkter uppgick till 2,5 (13,2) miljoner kronor. Resultat från intresseföretag uppgick till 1,5 (1,4) miljoner kronor och avser Sagax resultatandel i intresseföretaget Segeltorp Utvecklings AB. FÖRVALTNINGSRESULTAT KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV Hyresintäkter Rullande årsvärde 2 av den större fastighetsportföljen samt av höjda taxeringsvärden KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV1 KV Förvaltningsresultat Rullande årsvärde 07 0

5 Omvärderingar av fastigheter balans dagen inklusive 27,8 (28,4) miljoner kronor avseende Fastighetsmarknaden har fortsatt utvecklas negativt vilket medfört avsättning för inflationskompensation. en omvärdering av fastighetsportföljen med 233,1 miljoner kronor. Samtliga aktier i Dagon AB, som erhölls som dellikvid vid för Det vägda direktavkastningskravet vid värderingarna var oförändrat säljning av fastigheter 07, har avyttrats under perioden. Försälj jämfört med årsskiftet och uppgick till 8,4 %. Det redovisade värdet ningen har medfört en realiserad värdeförändring om 9,9 (1,8) har till följd av en lägre eurokurs minskat med 3,3 miljoner kronor miljoner kronor. och ökat med 11,0 miljo ner kronor till följd av nyförhyrningar och förlängda hyresavtal. Sammantaget har värdeutvecklingen på Skatt fastigheterna i Sverige uppgått till 171,6 miljoner kronor och Den uppskjutna skatteintäkten för perioden uppgick till 24,3 värdeutveckligen på fastigheterna utomlands har uppgått till 56,3 (102,2) mil joner kronor. Sagax redovisar en uppskjuten skatte miljoner kronor. intäkt huvudsakligen som en följd av fastigheternas negativa värdeutveckling. OREALISERADE VÄRDEFÖRÄNDRINGAR Koncernens uppskjutna skatte fordran respektive skatteskuld uppgick till 192,8 respektive 51,7 miljoner kronor vid periodens Belopp i miljoner kronor Nyuthyrningar/Omförhandlingar Avflyttningar/Omförhandlingar Allmän marknadsförändring Delsumma Sverige 11,0 2,5 180,1 171,6 slut. Den uppskjutna skattefordran har nettoredovisats mot den uppskjutna skatteskulden i balansräkningen avseende skatt i Sverige och uppgår netto till 190,9 miljoner kronor. Ytterligare 1,9 miljoner kronor avser uppskjuten skattefordran i Danmark. Den uppskjutna skatteskulden om 51,7 miljoner kronor avser skatt i Finland. Sagax redovisar en aktuell skattekostnad om 3,5 (3,1) miljoner Nyuthyrningar/Omförhandlingar Allmän marknadsförändring Valutaeffekt 53,0 3,3 kronor, vilken uppstår i vissa dotterbolag som ej kan nyttja koncernens Delsumma Utland 56,3 Kassaflöde Summa orealiserade värdeförändringar 227,9 skattemässiga underskott under innevarande år. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 103,9 (93,5) miljoner kronor. Den betalda skatten, 6,0 (3,1) miljoner kronor, avser tidigare verk Omvärderingar av finansiella instrument samhetsår och har främst uppstått i förvärvade bolag som under det Sagax finansiella instrument utgörs av räntederivat och börs första räkenskapsåret inte kunnat nyttja koncernens skatte mässiga noterade aktier. Samtliga finansiella instrument redovisas till underskott. Investeringsverksamheten har belastat kassaflödet med marknadsvärde och eventuella marknadsvärdesförändringar redo 218,8 (905,6) miljoner kronor och avsåg huvudsakligen förvärvet visas över resultaträkningen. Periodens värdeförändring uppgick till av Panncentralen 1 samt hyresgästanpassningar i Finland. Kassa 29,6 (52,6) miljoner kronor varav 39,5 (54,4) miljoner kronor flödet från finansieringsverksamheten har bidragit med 232,6 utgjordes av orealiserad värdeförändring och 9,9 (1,8) miljoner (685,3) miljoner kronor, varav 122,0 miljoner kronor till följd av kronor utgjordes av realiserad värdeförändring ny- och apportemitterade preferensaktier. Samman Sagax räntederivat består av räntetak samt nominella och reala ränteswappar. Räntederivatens marknadsvärde steg med samman taget har likvida medel ökat med 96,1 (118,3) miljoner kronor under perioden. lagt 30,4 (77,4) miljoner kronor till följd av ett högre ränteläge. I detta belopp ingår inflationskompensation i realränteswappar med 0,7 (9,7) miljoner kronor. Räntederivatens sammanlagda marknads värde uppgick till 305,9 (89,4) miljoner kronor på 3

6 PROGNOS OCH AKTUELL INTJÄNINGSFÖRMÅGA Prognos för Aktuell intjäningsförmåga För beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före Tabellen nedan återspeglar Sagax nuvarande intjäningsförmåga omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och till på tolvmånadersbasis. Det är viktigt att notera att den ej är att kännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 230 miljoner kronor. jämställa med en prognos för de kommande tolv månaderna då den exempelvis inte innehåller några bedömningar avseende framtida Tidigare lämnade prognoser vakanser, ränteläge, hyresutveckling eller värdeförändringar. Sagax Prognos lämnad i samband med bokslutskommunikén för : redovisar aktuell intjäningsförmåga i samband med delårsrapporter "För år beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet och bokslutskommunikéer. före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd Hyresvärdet baseras på kontrakterade hyresintäkter på årsbasis och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 210 miljoner med tillägg för bedömd marknadshyra för vakanta lokaler. Fastig kronor." hetskostnader baseras på verkligt utfall det senaste året justerat för Prognos lämnad i samband med delårsrapport för perioden januari-mars : innehavstid. Kostnaderna för central administration har baserats på faktiskt utfall de senaste tolv månaderna. Finansnettot har beräknats "För beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet utifrån räntebärande skulder och tillgångar på balansdagen. Kost före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd naderna för de räntebärande skulderna har baserats på koncernens och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 2 miljoner beräknade genomsnittliga räntenivå. Skatten är beräknad med kronor." 26,3 % schablonskatt och bedöms nästan uteslutande vara upp skjuten skatt. Resultatandel från intresseföretag och utdelning från börs noterade aktier ingår ej i aktuell intjäningsförmåga. AKTUELL INTJÄNINGSFÖRMÅGA FÖRE SKATT AKTUELL INTJÄNINGSFÖRMÅGA Belopp i miljoner kronor Hyresvärde Vakans Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftnetto Central administration Finansnetto Förvaltningsresultat Skatt Resultat efter skatt v arav preferensaktie ägarna varav stamaktieägarna mar KV 1 KV 2 KV 3 06 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 07 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 DIREKTAVKASTNING OCH LÅNERÄNTA % KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV I KV Fastigheternas direktavkastning Sagax genomsnittliga låneränta 10-årig swapränta

7 FASTIGHETSBESTÅNDET Den i omfattade fastighetsbeståndet 111 (108) fastig Investeringar och försäljningar heter med en total uthyrningsbar area om ( ) Sagax har under perioden investerat 245,5 miljoner kronor varav kvadrat meter. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyres 122,2 miljoner kronor avsåg förvärv och 123,3 miljoner kronor avtalen uppgick till 9,2 (9,0) år. Tyngdpunkten i beståndet finns avsåg investeringar i det befintliga beståndet. Av investeringarna i Stockholmsregionen, dit 45 % av marknadsvärdet och 47 % av i det befintliga beståndet avsåg 24,7 miljoner kronor Västra Göta hyresvärdet är koncentrerat. Det sammanlagda hyresvärdet och land, 10,0 miljoner kronor Östra Götaland, 12,4 miljoner kronor kontrakterad årshyra uppgick till 583,9 (522,4) respektive 555,0 Stockholm och 76,2 miljoner kronor Utland. (497,3) miljoner kronor vid periodens utgång. Detta motsvarar en ekonomisk uthyrningsgrad om 95 % (95 %). Investeringarna i Utland avser de i årsredovisningen omnämnda investeringarna i Finland. Sagax uppför produktions- och lagerlokaler i Lahtis för hyresgästen BE Group och produktions-, lager- och kontorslokaler i Hyvinge åt hyresgästen Konecranes. LÖPTIDER FÖR HYRESKONTRAKT Förfalloår >13 Antal kontrakt Area, kvm Kontrakterad årshyra Andel 9,4 2%,1 4% 45,4 8% 46,1 8% 24,8 4% 409,2 74 % ,0 Totalt 100 % FÖRFALLOÅR ÅRSHYRA KONCERNENS HYRESVÄRDE 125 Stockholm 47 % Utland 19 % 100 Svealand 5 % 75 Västra Götaland 14 % 50 Östra Götaland 15 % > FASTIGHETSBESTÅNDET I SAMMANDRAG Marknadsvärde Område Stockholm Västra Götaland Östra Götaland Svealand Utland Totalt Antal fastigheter Uthyrningsbar area, kvm Vakant area, kvm Hyresintäkt1) Kr/kvm Hyresvärde, 277,2 79,5 86,5 29,6 111,1 Andel av hyresvärde 47 % 14 % 15 % 5% 19 % Ekonomisk uthyrningsgrad 91 % 96 % 100 % 100 % 100 % ,9 100 % 95 % 251,5 76,3 86,5 29,6 111,1 Andel 45 % 14 % 16 % 5% % 555,0 100 % 1) Hyresintäkter på årsbasis per i. 5

8 VAKANSGRAD Den ekonomiska vakansgradens förändring VAKANSER 30 JUNI Den ekonomiska vakansgraden uppgick till 5,0 % (4,8 %), att jämföra med 4,1 % vid årsskiftet /. Under perioden ökade vakansvärdet med 10,8 miljoner kronor till följd av avflyttningar och minskade med 4,9 miljoner kronor till följd av inflyttningar. Utgående vakansvärde uppgick till 28,9 miljoner kronor. Kommande vakansförändring Hyresavtal med en årshyra om 13,9 miljoner kronor var vid perio Område Stockholm Svealand Östra Götaland Västra Götaland Utland Antal fastigheter Vakans värde, 25,7 3,2 Vakans värde 9,4 % 4,0 % Vakant area, kvm ,9 5,0 % Totalt dens slut uppsagda varav 9,3 miljoner kronor sagts upp för omför handling och 4,6 miljoner kronor har sagts upp för avflyttning. Av de hyresavtal som sagts upp för avflyttning sker avflyttningar VAKANSFÖRÄNDRINGAR motsvarande 0,3 miljoner kronor under 10 och 2,0 miljoner kronor under 11. Samtliga uppsägningar avser marknadsområde Stockholm. Nyuthyrningar som ännu ej inflyttats har minskat det justerade vakansvärdet med 1,3 miljoner kronor. Justerat utgående vakans värde uppgick således till 41,5 miljoner kronor. Sagax har efter rappportperiodens utgång bland annat träffat Belopp i miljoner kronor Ingående vakans 1 januari Vakansvärde från fastighetsförvärv Avflyttningar Inflyttningar Förändring av lämnade rabatter 22,3 10,8 4,9 0,7 31 mar 22,3 1,2 2,3 0,7 ett hyresavtal med ett hyresvärde om 5,5 miljoner kronor vilket ej Utgående vakansvärde 28,9 21,9 beaktats i sammanställningen över justerat utgående vakansvärde, Uppsagt för omförhandling Uppsagda avtal, ej avflyttat Nyuthyrning, ej inflyttat 9,3 4,6 1,3 9,3 11,7 3,9 Justerat utgående vakansvärde 41,5 39,0 se sidan för ytterligare information. Fastigheten Ånsta :262 i Örebro. Byggnaden omfattar kvadratmeter uthyrningsbar area. Fastigheten är i sin helhet uthyrd till Schneider Electric AB. 6

9 FASTIGHETSBESTÅNDETS MARKNADSVÄRDE Sagax upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial följd av valuta effekter och ökat med 11,0 miljoner kronor till följd Reporting Standard, IFRS. Sagax har valt att redovisa sina fastigheter av nyförhyrningar och förlängda hyresavtal. Sammantaget uppgick till verkligt värde enligt Verkligt värdemetoden och låtit oberoende värdeutvecklingen på fastigheterna i Sverige till 171,6 miljoner kro värderingsinstitut värdera samtliga koncernens fastigheter. nor. Värdeutveckligen på fastigheterna utomlands uppgick till 56,3 Det sammanlagda marknadsvärdet på Sagax 111 (108) fastig heter uppgick den i till (5 932) miljoner kronor. miljoner kronor. Se tabell "Orealiserade värdeförändringar" sidan 3. I enlighet med IFRS har vid förvärv beaktad uppskjuten skatt Fastighetsmarknaden har utvecklats negativt vilket medfört en om 39,9 miljoner kronor reducerat fastighetsvärdena i balans omvärdering av fastig hetsportföljen med 233,1 miljoner kronor. räkningen. Redovisade fastighetsvärden uppgick därefter till Det redovisade värdet har minskat med 3,3 miljoner kronor till (5 892) miljoner kronor. FASTIGHETERNAS MARKNADSVÄRDE FÖRÄNDRING AV FASTIGHETERNAS REDOVISADE VÄRDE Fastighetsbestånd 31 december Förvärv av fastigheter Omräkningsdifferens avseende utländska dotterbolags balansräkningar Investeringar i befintligt bestånd Värdeförändring inklusive valutaeffekt Fastighetsbestånd i Förvärvad uppskjuten skatt Bokfört värde 6 059,7 122,2 Antal Stockholm 2 7 (45 %) Svealand 360 (6 %) 7,4 123,3 227, ,9 Utland (21 %) Västra Götaland 938 (15 %) Östra Götaland 759 (13 %) , ,0 FASTIGHETERNAS MARKNADSVÄRDE OCH AREA tal kvm KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV1 KV Uthyrningsbar area Marknadsvärde 7

10 Värderingsmetod och genomförande Analyser och generella förutsättningar Värderingarna har genomförts i enlighet med allmänt accepterade Principer för analyser och generella förutsättningar är oförändrade internationella värderingsmetoder. Samtliga värderingsobjekt har jämfört med de som tillämpades i årsredovisningen för, med värderats separat av auktoriserade fastighetsvärderare från obero undantag för bedömd inflation för 10 vilken justerats från 2 % ende värderingsinstitut. Som huvudmetod vid värdebedömningarna till 0 %. Kalkylränta (5,917,9 %) och direktavkastningskrav för används kassaflödeskalkyler i vilka driftnetton, investeringar och restvärdes bedömning (6,816,0 %) baseras på analyser av genom restvärden nuvärdesberäknas. Kalkylperioden har anpassats efter förda transaktioner samt på individuella bedömningar avseende återstående löptid av befintliga hyresavtal och varierar mellan 5 år. risknivå och respektive fastighets marknadsposition. Den vägda Kalkylperioden uppgår som regel till 10 år. Samtliga fastigheter kalkylräntan för kassaflödet respektive restvärdet motsvarade 8,1 % har besiktigats under den senaste treårsperioden. Besiktningarna respektive 10,4 % för fastighetsportföljen. Det vägda direktavkast omfattar allmänna utrymmen samt ett urval av lokaler där särskild ningskravet var oförändrat jämfört med årsskiftet och uppgick till vikt lagts vid större hyresgäster samt vakanta lokaler. Syftet med 8,4 %. besiktningen är att bedöma fastighetens allmänna standard och skick, underhållsbehov, marknadsposition och lokalernas attrakti vitet. Sagax fastigheter i Hechingen, Tyskland, värderades externt vid halvårsskiftet. Eftersom externa fastighetsvärderingar i Tyskland är mycket kostsamma genomförs externa värderingar halv årsvis och interna värderingar vid övriga kvartalsskiften. FÖRDELNING AV VÄRDERINGSOBJEKT Fastighetsvärderare DTZ Sweden DTZ Finland DTZ Egeskov CB Richard Ellis Colliers Property Partners Bryggan Fastighetsekonomi Totalt Romben 3 i Sollentuna. Byggnaden omfattar uthyrningsbar area. Fastigheten är fullt uthyrd till Elektroskandia, Aga Gas och Sitetel. 8 Antal fastigheter

11 FINANSIERING Eget kapital uppgick till 4,7 % (5,6 %) inklusive effekter av derivatinstrument Koncernens egna kapital uppgick vid periodens utgång till vid periodens utgång. Till följd av Sagax långa räntebindning har de (1 633) miljoner kronor. Det egna kapitalet har ökat med 122,0 lägre marknadsräntorna under endast fått mindre effekt på miljoner kronor till följd av ny- och apportemissioner av koncernens genomsnittliga räntenivå. Den genomsnittliga ränte- preferensaktier. Utdelning till ägare av preferensaktier har skett bindningstiden har sjunkit under perioden bland annat till följd med 33,2 (29,9) miljoner kronor under perioden. av att räntederivatavtal med kortare räntebindningstid tecknats. Stängningsbara ränteswappar har ökat den genomsnittliga räntenivån Räntebärande skulder med 0,3 procentenheter men påverkar ej räntebindningstiden. Sagax har inget refinansieringsbehov förrän vid halvårsskiftet Sagax räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till (4 572) miljoner kronor. Av de räntebärande skulderna var 11. Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar mot 937,8 (766,7) miljoner kronor upptagna i euro. De räntebärande svarar 228 % av låneförfall de kommande 12 månaderna. skulderna har påverkats med 7,5 (1,7) miljoner kronor till följd Kreditram av valutakursförändring under perioden. Den genomsnittliga återstående ränte- och kapitalbindningen Sagax hade den i en outnyttjad kreditram om (2 287) uppgick till 4,5 (5,4) år respektive 4,7 (5,2) år vid periodens utgång. miljoner kronor avsedd för fastighetsförvärv och investeringar. Kredit Den genomsnittliga räntan för bolagets räntebärande skulder ramen står till Sagax förfogande till och med halvårs skiftet 11. RÄNTE- OCH KAPITALBINDNING 30 JUNI Räntebindning Kapitalbindning Förfalloår > Ränta 3,7 % 3,1 % 5,8 % 4,3 % 4,6 % 5,2 % Andel % 6% 9% 8% 7% 50 % Andel 2% 2% 8% 2% 3% 83 % Summa/genomsnitt ,7 % 100 % % Nominella belopp Andel 80 % 4% 7% 9% Marknadsvärde 245,3 0,1 30,2 30,5 Marknadsvärde 31 dec 283,1 0,1 22,5 30,8 Periodens förändring 37,8 7,7 0, % 305,9 336,3 30,4 DERIVATAVTAL 30 JUNI Belopp i miljoner kronor Nominella ränteswappar Räntetak Realränteswappar Stängningsbara ränteswappar Summa 9

12 rapport över totalresultat Belopp i miljoner kronor apr-jun apr-jun jan-dec Rullande tolv månader jul jun Hyresintäkter Övriga intäkter Driftskostnader Underhållskostnader Tomträttsavgäld Fastighetsskatt Fastighetsadministration 279,0 0,5 15,7 4,7 5,9 6,2 3,4 236,8 1,0 11,7 5,4 4,1 5,5 3,7 141,9 0,5 7,0 3,1 3,0 3,7 1,4 122,2 1,0 4,3 3,4 1,9 2,9 1,7 491,4 5,9 23,5 7,7 8,6 11,9 8,7 533,6 5,4 27,5 7,0 10,4 12,6 8,4 Driftnetto 243,6 7,4 124,2 108,9 436,8 473,0 13,6 1,5 2,5 116,7 11,7 1,4 13,2 110,0 7,0 0,8 0,7 58,6 5,8 1,6 10,8 57,4 25,7 1,4 19,7 240,9 27,5 1,5 9,0 247,6 117,3 97,5 60,1 54,6 188,5 8,3 0,1 227,9 9,9 39,5 2,1 0,2 51,4 1,8 54,4 117,4 84,7 2,7 77,7 84,9 19,9 127,9 2,5 424,2 42,3 19,8 304,4 5,6 439,1 40,3 Resultat före skatt 79,0 98,5 30,1 61,9 423,3 600,8 Uppskjuten skatt Aktuell skatt 24,3 3,5 102,2 3,1 16,8 3,5 46,1 1,8 248,7 6,9 170,8 7,3 Periodens resultat 58,2 197,6 9,8 13,9 181,5 437,3 0,3 4,2 4,5 57,9 197,6 9,8 13,9 177,3 432,8 6,53 6, ,13 14, ,05 0, ,54 0, ,53 17, ,50 38, Central administration Resultat från intresseföretag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Förvaltningsresultat Värdeförändringar på fastigheter, realiserade Värdeförändringar på fastigheter, orealiserade Värdeförändringar på finansiella instrument, realiserade Värdeförändringar på finansiella instrument, orealiserade Värdeförändringar på lån i utländsk valuta, orealiserade Omräkningsdifferenser Totalresultat för perioden Resultat per stamaktie, kr Resultat per stamaktie efter utspädning, kr Genomsnittligt antal stamaktier Genomsnittligt antal stamaktier efter utspädning 10

13 rapport över finansiell ställning, i sammandrag 31 dec Förvaltningsfastigheter Uppskjuten skattefordran Finansiella instrument Övriga anläggningstillgångar 6 030,0 192,8 0,4 24, ,4 108,4 12, ,8 116,9 0,3 15,1 Summa anläggningstillgångar 6 247, , ,1 Kassa och bank Aktier Övriga omsättningstillgångar 307,0 21,6 74,9 279,7 104,0 64,0 210,9 51,1 67,8 Summa omsättningstillgångar 403,5 447,7 329,8 Summa tillgångar 6 651, , ,9 Eget kapital 1 292, , ,4 Långfristiga räntebärande skulder Uppskjuten skatteskuld Finansiella instrument Övriga långfristiga skulder 4 707,8 51,7 306, ,0 29,8 18,9 12, ,2 336,6 2,4 Summa långfristiga skulder 5 065, , ,2 Kortfristiga räntebärande skulder Övriga kortfristiga skulder 143,9 149,0 131,5 195,1 108,7 173,6 Summa kortfristiga skulder 292,9 326,6 282, , , ,9 Belopp i miljoner kronor Summa eget kapital och skulder 11

14 rapport över Kassaflöden Belopp i miljoner kronor apr-jun apr-jun jan-dec Resultat före skatt 79,0 98,5 30,1 61,8 423,3 Värdeförändringar på finansiella instrument Värdeförändringar på fastigheter Värdeförändringar på lån i utländsk valuta Betald skatt Övriga poster ej ingående i kassaflödet 39,5 227,9 2,1 6,0 2,6 54,4 51,4 3,1 0,9 94,6 117,4 2,8 3,2 84,9 77,7 0,1 3,1 1,3 424,3 147,8 42,3 3,3 3,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 103,9 93,5 53,3 52,9 184,1 Kassaflöde från förändring av kortfristiga fordringar Kassaflöde från förändring av kortfristiga skulder 7,5 14,1 2,3 6,2 5,1 90,3 12,3 19,0 1,0 13,3 82,3 102,0 42,1 59,6 171,7 Förvärv av fastigheter Försäljning av fastigheter Investeringar i befintliga fastigheter Förvärv av finansiell placering Försäljning av finansiell placering Minskning av övriga anläggningstillgångar 122,2 123,3 22,7 4,0 990,1 136,0 25,0 62,6 30,4 5,7 28,8 3,6 227,4 89,0 11,8 1, ,1 323,1 97,5 62,6 30,4 3,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten 218,8 905,6 25,2 148, ,5 Apportemission av preferensaktier Nyemission av preferensaktier Utdelning till preferensaktieägare Upptagna lån Amorterade lån Minskning av övriga långfristiga skulder Ökning av övriga långfristiga skulder 34,7 87,3 33,2 199,0 55,2 29, ,9 347,5 3,8 3,1 87,3 33,2 5,6 30,5 1,8 29,9 479,7 321,7 4,2 3,0 29, , ,6 3,8 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 232,6 685,3 34,1 132,3 698,7 96,1 118,3 33,1 43,4 187,1 210,9 307,0 398,0 279,7 340,1 307,0 236,3 279,7 398,0 210,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens ingång Likvida medel vid periodens utgång 12

15 rapport över FÖRÄNDRINGAR i eget kapital Reserver Intjänade vinstmedel inkl. periodens resultat Totalt eget kapital 432,9 0,1 897, ,6 29,9 197,6 29,9 197,6 135,2 432,9 0, , ,3 0,7 2,3 374,9 3,0 374,9 135,9 435,2 0,1 690, ,4,0 7,6 67,3 27,1 33,2 57,9 33,2 87,3 34,7 57,9 163,5 529,6 0,1 599, ,3 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Eget kapital 31 december ,2 Aktieutdelning Totalresultat januari-juni 1) Belopp i miljoner kronor Eget kapital i Nyemitterade stamaktier Totalresultat juli-december 1) Eget kapital 31 december Aktieutdelning Nyemitterade preferensaktier Apportemitterade preferensaktier Totalresultat januari-juni 1) Eget kapital i 1) Jämförelsetal har justerats så att "Totalresultat" omfattar tidigare resultat samt omräkningsdifferenser. SEGMENTINFORMATION Styrelsen följer upp koncernens verksamhet efter geografisk fördelning. Således finns fem segment fördelade efter geografiskt läge. Resultatposter per segment Hyresintäkter1) janjun Förvaltnings resultat Värdeförändring fastigheter Resultat vid av yttring av mate riella anläggningstillgångar Resultat före skatt Vinstandel i intressebolag 1,4 127,2 101,6 45,4 28,8 67,5 14,6 37,0 7,5 0,2 1,5 Västra Götaland 32,9 41,4 15,4 18,8 69,6 19,5 84,1 6,6 Östra Götaland 43,5 41,6 26,4 26,0 176,9 7,5 154,1 31,5 Stockholm Svealand 18,9 14,2 8,2 3,8 4,2 5,9 6,0 0,8 Utland 56,5 38,0 27,6 15,4 48,9 19,1 17,2 5,1 1,4 279,0 236,8 123,0 92,8 227,9 51,6 118,2 26,5 0,2 1,5 Derivat Summa segmentsnivå 30,4 77,5 Övrigt ej fördelat 5,7 4,7 8,8 5,5 279,0 236,8 117,3 97,5 227,9 51,6 79,0 98,5 0,2 1,5 1,4 Totalt Tillgångsposter per segment Marknadsvärde fastigheter Investeringar fastigheter Förvärv fastigheter Försäljning fastigheter Andelar i intressebolag Summa tillgångar 2 7, ,0 12,4 22,2 122,2 439,1 4,3 0, , ,7 937, ,0 24,7 2,7 47,2 959, ,5 Östra Götaland 759, ,3 10,0 0,1 96,8 686,9 891,1 Svealand 360,1 379,0 304,0 437,0 Utland 1 292, ,0 76,2 407, , ,5 Summa segmentsnivå Stockholm Västra Götaland 6 069, ,3 123,3 25,0 122,2 990,1 4,3 0, , ,8 Koncernjusteringar 296,5 700,8 Övrigt ej fördelat 872,3 716, , ,3 123,3 25,0 122,2 990,1 4,3 0, , ,6 Totalt 1) Samtliga hyresintäkter avser externa hyresgäster. 13

16 NYCKELTAL jan-dec 07 jan-dec 06 jan-dec 05 jan-dec 8, , , , , , , , , , , , ,7 4,5 4, , ,6 4,4 5, , ,1 5,1 5, , ,2 5,7 5, , ,2 5,9 5, , ,1 5,0 3, ,7 Data per stamaktie Börskurs vid periodens utgång, kr Eget kapital per aktie, kr Eget kapital per aktie efter utspädning, kr Resultat per aktie, kr Resultat per aktie efter utspädning, kr Kassaflöde per aktie, kr Kassaflöde per aktie efter utspädning, kr Antal aktier vid periodens utgång Antal aktier vid periodens utgång efter utspädning Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 52,00 54,11 50,98 6,53 6,53 6,90 6, ,50 96,84 92,00 15,13 14,32 6,50 6, ,90 64,46 62,11 17,53 17,53 12,74 12, ,25 81,71 77,24 44,68 42,03 9,70 9, ,75 38,68 36, 13,62 12,94 5,67 5, ,75 30,01 29,88 7,39 7,35 4,14 4, Data per preferensaktie Börskurs vid periodens utgång, kr Eget kapital per aktie, kr Resultat per aktie, kr Kassaflöde per aktie, kr Antal aktier vid periodens utgång Genomsnittligt antal aktier 23, 31,00 1,00 1, ,90 31,00 1,00 1, ,00 32,00 2,00 2, ,30 32,00 2,00 2, ,60 32,00 2,00 2, Fastighetsrelaterade Direktavkastning, % Överskottsgrad, % Areamässig uthyrningsgrad, % Ekonomisk uthyrningsgrad, % Hyresduration, år Uthyrningsbar area, kvadratmeter Antal fastigheter Finansiella Avkastning på totalt kapital, % Avkastning på eget kapital, % Genomsnittlig ränta, % Genomsnittlig räntebindning inklusive derivat, år Genomsnittlig kapitalbindning, år Soliditet, % Belåningsgrad, % Räntetäckningsgrad, ggr 14

17 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING Belopp i miljoner kronor Nettoomsättning Administrationskostnader 4,2 11,8 3,6 11,9 7,6 8,3 18,5 11,3 19,0 6,0 0,4 4,7 0,1 1,3 1,7 0,3 1,7 Resultat före finansiella intäkter och kostnader Resultat från andelar i koncernföretag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Övriga skatter Periodens resultat MODERBOLAGETS balansräkning i sammandrag Belopp i miljoner kronor 31 dec Materiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Fordringar på koncernföretag Övriga finansiella anläggningstillgångar 2,2 52,4 125,9 179,6 0,5 64,6 3,6 0,4 52,4 125,9 179,6 Summa anläggningstillgångar 360,1 268,8 358,3 Kassa och bank Fordringar på koncernföretag Övriga omsättningstillgångar 229,6 289,5 6,9 97,4 347,1 4,4 96,8 437,4 5,8 Summa omsättningstillgångar 526,7 448,9 540,0 Summa tillgångar 886,8 717,7 898,7 Eget kapital 884,9 715,3 796,4 Skulder till koncernföretag Övriga korfristiga skulder 1,9 2,4 99,9 2,4 Summa kortfristiga skulder 1,9 2,4 102,3 886,8 717,7 898,7 Summa eget kapital och skulder 15

18 AKTIEN OCH ÄGARNA Sagax hade vid periodens utgång (6 150) aktieägare och börsvärdet uppgick till (1 191) miljoner kronor. Stamaktier Preferensaktier Sista betalkurs den i för Sagax stamaktie uppgick till 52,00 Betalkursen den i för Sagax preferensaktie uppgick till 23, (66,50) kronor. Under årets andra kvartal har stamaktien varit (25,90) kronor. Omsättningshastigheten under årets andra kvartal föremål för i genomsnitt 4 (8) transaktioner per handelsdag. uppgick till 59 % (5 %) och aktien var föremål för i genomsnitt 9 (5) Stamaktiens genomsnittliga omsättningshastighet har uppgått transaktioner per dag. Varje preferensaktie ger företrädes rätt till till 11 % (7 %). Den genomsnittliga handelsvolymen har uppgått 2,00 kronor i årlig utdelning. Bolaget avser att ändra den årliga till 0,2 (0,3) miljoner kronor per dag. utdelningen till kvartalsvis utdelning, vilket pressmeddelades den 17 april. Stamaktien Carnegie Omsatt Real antalestate aktier Index tal Stamaktien Kr Carnegie Real Estate Index Kr 32 Omsatt antal aktier tal 80 Preferensaktien KrOmsatt antal Preferensaktien aktier tal Omsatt antal aktier tal NASDAQ OMX 22 NASDAQ OMX NASDAQ OMX Teckningsoptioner Sagax utfärdade teckningsoptioner år 06 varav var utestående den i. Teckningsoptionerna ger rätt för innehavaren att teckna en stamaktie per option till och med Teckningskursen uppgår till 35,00 kronor. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner skulle antalet stamaktier uppgå till stycken. AKTIEÄGARSTRUKTUR 30 JUNI Aktieägarkategori Privatpersoner bosatta i Sverige Privatpersoner bosatta utomlands Företag/institutioner i Sverige Företag/institutioner utomlands Totalt Totalt Antal aktier 16 Antal aktieägare Antal Röstandel ,7 % 45 0,3 % ,2 % ,7 % ,0 % Aktieägare per land Antal Röstandel Sverige Luxemburg Finland Danmark USA Schweiz Övriga länder ,9 % 8,4 % 2,1 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 2,4 % Totalt ,0 % NASD

19 NYCKELTAL PER STAMAKTIE 52,00 13,21 12,12 50,98 3,9 4,3 102 Börskurs vid periodens utgång, kr Förvaltningsresultat1) per aktie efter utspädning, kr Kassaflöde1) 2) per aktie efter utspädning, kr Eget kapital per aktie efter utspädning, kr Börskurs/Förvaltningsresultat, ggr Börskurs/Kassaflöde2), ggr Börskurs/Eget kapital, % 66,50 11,18 11,64 92,00 5,9 5, dec 34,90 12,46 12,11 62,11 2,8 2, dec 73,25 8,18 9,12 77,24 9,0 8, dec 76,75 5,55 5,39 36, 13,8 14, dec 57,75 4,12 4,13 29,88 14,0 14, ) Förvaltningsresultat och kassaflöde avser rullande 12 månader. 2) Med kassaflöde avses kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital. Förvaltningsresultat per stamaktie Eget kapital per stamaktie Förvaltningsresultatet per stamaktie på rullande tolvmånadersbasis Eget kapital per stamaktie efter utspädning uppgick till 50,98 uppgick till 13,21 kronor vilket jämfört med aktiekursen för stam kronor. Aktiekursen för stamaktien vid periodens slut utgjorde aktien vid periodens utgång motsvarade en multipel om 3,9. således 102 % av det egna kapitalet per stamaktie. BÖRSKURS/FÖRVALTNINGSRESULTAT PER STAMAKTIE Ggr BÖRSKURS/EGET KAPITAL PER STAMAKTIE % Genomsnitt: 10,3 ggr 50 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV Börskurs/förvaltningsresultat per stamaktie 0 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV Börskurs/eget kapital per stamaktie 17

20 STÖRSTA AKTIEÄGARE 30 JUNI Antal aktier Förändring Preferens David Mindus med bolag Familjen Salén med bolag M2 Capital Management LF Fastighetsfond Skandrenting LF Småbolagsfond Catella Hedgefond Skandia Liv Clearstream Banking Banque Carnegie Luxembourg Sabis Invest Johan Thorell med bolag Avanza Pension Stella Småbolag SEB Private Bank Swedbank Robur Realinvest Försäkrings AB Pensions Alandia Aktie-Ansvar Sverige CAIL Staffan Rasjö Delsumma ,2 % 71,3 % Övriga aktieägare ,8 % 28,7 % ,0 % 100,0 % ,7 % 28,9 % Totalt varav styrelse och medarbetare Förändring Andel av Aktiekapital Röster 8,0 % 18,5 % 3,8 % 8,6 % 2,9 % 6,7 % 2,2 % 5,0 % 2,1 % 4,8 % 1,8 % 4,3 % 15,8 % 3,6 % 1,4 % 3,2 % 1,2 % 2,8 % 1,8 % 2,7 % 2,1 % 2,5 % 0,6 % 1,4 % 3,6 % 1,2 % 0,5 % 1,1 % 2,0 % 0,9 % 1,0 % 0,9 % 0,4 % 0,8 % 0,3 % 0,8 % 0,3 % 0,8 % 0,3 % 0,8 % Stam Ovanstående aktieägarstruktur per i är baserade på uppgifter från Euroclear Sweden. ÅRSSTÄMMA I SAGAX Vid AB Sagax årsstämma den 6 maj belöts om: nästkommande årsstämma, fatta beslut om förvärv av sammanlagt u tdelning med 2,00 kronor per preferensaktie. Resterande så många stamaktier eller preferensaktier att bolagets innehav vinstmedel avsattes till konsolideringsfond samt balanserades vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget. i ny räkning. Förvärv skall ske på Nasdaq OMX Nordic Exchange. o mval av styrelseledamöterna Göran E Larsson, Staffan Salén, bemyndigande för styrelsen att intill nästkommande årsstämma Johan Thorell, Filip Engelbert och VD David Mindus. Till fatta beslut om avyttring av hela eller delar av bolagets innehav styrelseordförande utsågs Göran E Larsson. av egna stamaktier eller preferensaktier som likvid vid förvärv av i nrättande av en valberedning inför årsstämman 10. b emyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Sagax fastigheter eller fastighetsbolag. ändring av bolagsordningen så att aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 miljoner kronor och högst 400 miljoner kronor, aktiekapital genom nyemission av stamaktier, preferensaktier eller kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- teckningsoptioner i bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse av sådana nyemissioner får motsvara högst tio procent av röste talet i bolaget, baserat på det sammanlagda röstetalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. b emyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill 18 har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet, krav på biträde av två tredjedelar på årsstämman företrädda pre ferensaktier utgår vid beslut om utgivande av teckningsoptioner. riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Delårsrapport januari mars 2009

Delårsrapport januari mars 2009 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Fortsatt god intjäningsförmåga

Läs mer

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Delårsrapport januari juni 2008 PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari juni 2008 ökade till 236,8 miljoner kronor (167,7 miljoner kronor motsvarande period föregående

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 Året I SAMMANDRAG Rekordresultat belastas av omvärderingar av derivat och fastigheter. Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari december 2008 ökade till 491,4 miljoner

Läs mer

Delårsrapport JaNUarI - Mars 2006

Delårsrapport JaNUarI - Mars 2006 Delårsrapport JANUARI - MARS 2006 Kvartalet i sammandrag Hyresintäkterna uppgick till 53,5 (37,0) miljoner kronor. Förvaltningsresultatet uppgick till 17,5 (9,0) miljoner kronor, motsvarande 1,13 (0,83)

Läs mer

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2008

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2008 Delårsrapport januari mars 2008 PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari mars 2008 ökade till 114,6 miljoner kronor (78,8 miljoner kronor motsvarande period föregående år).

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2010

Halvårsrapport januari juni 2010 Halvårsrapport januari juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Fördelaktig fastighetsmarknad

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Stabil utveckling

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Delårsrapport januari september 2008 PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2006 PERIODEN I SAMMANDRAG Sagax är ett svenskt fastighetsbolag med inriktning på lager och lätt industri. Fastighetsinnehavet värderades till 2 464 miljoner kronor vid halvårsskiftet.

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2007. Delårsrapport

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2007. Delårsrapport Delårsrapport januari mars 2007 PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari-mars år 2007 uppgick till 78,8 miljoner kronor (53,5 miljoner kronor motsvarande period föregående

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

Delårsrapport januari september 2011

Delårsrapport januari september 2011 Delårsrapport januari september AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG För första gången

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 Delårsrapport januari september AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Stabilt förvaltningsresultat

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Halvårsrapport 2016-07-01-2016-12-31 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 009 AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Stabil verksamhet under 009

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto Business

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2007. Delårsrapport

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2007. Delårsrapport Delårsrapport januari september 2007 A PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari september 2007 ökade till 263,8 miljoner kronor (176,4 miljoner kronor motsvarande period

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Stabil verksamhet under och starkt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Förvaltningsresultatet

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

SAGAX BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2007. Bokslutskommuniké

SAGAX BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2007. Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december 2007 ÅRET I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari december 2007 ökade till 355,5 miljoner kronor (245,4 miljoner kronor motsvarande period föregående

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2004

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2004 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2004 1 AB Sagax Bokslutskommuniké 2004 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 Verksamhet Koncernens verksamhetsinriktning ändrades under tredje kvartalet till fastighetsinvesteringsverksamhet

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Halvårsrapport januari juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. PERIODEN I SAMMANDRAG Förvaltningsresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 Delårsrapport JANUARI-MARS 2014 Hyresintäkterna ökade med 5,5 % beroende

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 ÅR 2006 I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna uppgick till 245,4 (168,5 motsvarande period föregående år) miljoner kronor. Förvaltningsresultat Förvaltningsresultatet uppgick

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Q1 Q2 Q3 Q4. Väsentliga händelser under första kvartalet. Väsentliga händelser efter första kvartalet. Pågående aktiviteter.

Q1 Q2 Q3 Q4. Väsentliga händelser under första kvartalet. Väsentliga händelser efter första kvartalet. Pågående aktiviteter. januari mars 2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Koncernen i siffror jan-mar jan-dec Förvaltningsresultat, 3,3 11,5 Periodens totalresultat, 5,4 23,8 Balansomslutning, 1 264,8 1 197,9 Eget kapital per aktie, kr 13,2 13,0

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) Kommunikén omfattar perioden 7 mars till 31 december 2016 Detta är bolagets första räkenskapsår, varför inga jämförelsetal finns. Fastighetsbeståndet marknadsvärderades

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 Delårsrapport JANUARI-MARS 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,2 % (5,5 %)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2013

Delårsrapport januari - september 2013 Delårsrapport januari - september AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. PERIODEN I SAMMANDRAG Förvaltningsresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q3 DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2015 Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2015 DELÅRET 1 JANUARI-30 SEPTEMBER 2015

Läs mer

Link Prop Investment AB (publ) Halvårsrapport

Link Prop Investment AB (publ) Halvårsrapport Link Prop Investment AB (publ) Halvårsrapport REDOGÖRELSE FÖR HALVÅRET 1 JANUARI - 30 JUNI 2016 Hyresintäkterna uppgick till 14 003 594 kr (2 351 328) Driftsöverskottet uppgick till 11 730 198 kr (2 224

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q2 DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 Delårsrapport JANUARI-JUNI 2015 DELÅRET 1 JANUARI-30 JUNI 2015 Hyresintäkterna

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Delårsrapport 1/2016

Delårsrapport 1/2016 Delårsrapport 1/2016 Januari-mars 2016, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 933 (1 990) TSEK. Resultatet för perioden -265 (-418) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm Delårsrapport Q1 2016-01-01 2016-03-31 KVALITENA AB (PUBL) 556527-3314 Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A 114 51 Stockholm KVALITENAS STÖRSTA NOTERADE INNEHAV D. Carnegie & Co Nasdaq OMX Stockholm Röstandel

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm Delårsrapport Q1 2016-01-01 2016-03-31 KVALITENA AB (PUBL) 556527-3314 Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A 114 51 Stockholm KVALITENAS STÖRSTA NOTERADE INNEHAV D. Carnegie & Co Nasdaq OMX Stockholm Röstandel

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari till och med september 2004

Delårsrapport för perioden januari till och med september 2004 Delårsrapport för perioden januari till och med september 2004 Verksamhetsinriktningen ändrad till fastighetsinvesteringsverksamhet Teknikrörelsen som bedrevs i koncernen utdelad till aktieägarna 27 fastigheter

Läs mer

Delårsrapport januari september 2002

Delårsrapport januari september 2002 Delårsrapport januari september 2002 2 Resultatet efter full skatt uppgick till 504 Mkr (2 002), vilket motsvarar 8:11 kronor (31:57) per aktie. I resultatet för 2001 ingick extrautdelning från Holmen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Förvaltningsresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Delårsrapport januari-mars 2014 Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda Väsentliga händelser januari-mars 2014 Om Tribona Fastighetsförvaltning Finansiell ställning Januari-mars

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK 1.000.000.000) med ISIN SE 0005624871 samt obligationslån med fast ränta om tvåhundra

Läs mer

Solnaberg Property AB (publ), org.nr Bokslutskommuniké 2016

Solnaberg Property AB (publ), org.nr Bokslutskommuniké 2016 Solnaberg Property AB (publ), org.nr 559042-2464 Bokslutskommuniké 2016 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 16 DECEMBER 2015-31 DECEMBER 2016 Hyresintäkterna uppgick till 12 468 669 kr Driftsöverskottet uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Link Prop Investment AB (publ) Bokslutskommuniké 2016

Link Prop Investment AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Link Prop Investment AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Hyresintäkterna uppgick till 27 817 794 kr (13 881 888) Driftsöverskottet uppgick till 22 643

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 2 AB Sagax Delårsrapport januari - mars 2005 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - MARS ÅR 2005 Periodens hyresintäkter uppgick till 37,0 miljoner kronor. Periodens förvaltningsresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 212 AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Förvaltningsresultatet steg

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2015

Delårsrapport januari - juni 2015 Delårsrapport januari - juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Perioden i sammandrag FÖRSTA HALVÅRET

Läs mer

Förhandsvärde anskaffningsvärde Avkastning. Färdigställda projekt 210 000 159 222 31.9% Pågående projekt 678 000 406 500 66.8%

Förhandsvärde anskaffningsvärde Avkastning. Färdigställda projekt 210 000 159 222 31.9% Pågående projekt 678 000 406 500 66.8% 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 Eget kapital per totala antalet aktier (SEK) 31.19 5 305.92 25.85 Eget kapital per antalet stamaktier (SEK) 34.20 5 305.92 29.13 Räntabilitet på eget kapital 4% -6% 50%

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Hyresintäkterna uppgick till 1 279 735 kr (2 477 563 kr föregående period).

Hyresintäkterna uppgick till 1 279 735 kr (2 477 563 kr föregående period). Delårsrapport 2013-06-30 Perioden januari-juni 2013 Hyresintäkterna uppgick till 1 279 735 kr (2 477 563 kr föregående period). Driftsöverskott fastigheter uppgick till 261 546 kr (769 870 kr föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 1/2014

Delårsrapport 1/2014 Delårsrapport 1/2014 Januari-mars 2014, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 790 (984) TSEK. Resultatet för perioden -304 (-215)TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och efter

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - september AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Perioden i sammandrag JANUARI-SEPTEMBER

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

SAGAX SAMMANFATTNING MARS 2008. AB SAGAX (publ) SAMMANFATTNING MARS 2008

SAGAX SAMMANFATTNING MARS 2008. AB SAGAX (publ) SAMMANFATTNING MARS 2008 AB SAGAX (publ) SAMMANFATTNING Definitioner Med Sagax, Koncernen, Bolaget avses, om inte annat framgår av sammanhanget, AB Sagax (publ), organisationsnummer 556520-0028 inklusive dotterföretag. Med Remium

Läs mer