Halvårsrapport januari juni 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvårsrapport januari juni 2009"

Transkript

1 Halvårsrapport januari juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

2 perioden I SAMMANDRAG Verksamheten fortsatt stabil. Höjd prognos för förvaltningsresultatet för. Hyresintäkter Resultat efter skatt Hyresintäkterna för perioden januarijuni ökade till Periodens resultat efter skatt uppgick till 58,2 (197,6) miljoner 279,0 miljoner kronor (236,8 miljoner kronor motsvarande period kronor, motsvarande 6,53 (14,32) kronor per stamaktie efter föregående år). utspädning. Förvaltningsresultat Kassaflöde Den löpande verksamheten fortsatte att utvecklas väl. Förvalt Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av ningsresultatet ökade till 117,3 (97,5) miljoner kronor, vilket är det rörelsekapital ökade till 103,9 (93,5) miljoner kronor motsvarande högsta förvaltningsresultat Sagax rapporterat. 6,59 (6,18) kronor per stamaktie efter utspädning. Omvärdering av finansiella instrument Förändringar i fastighetsinnehav Omvärderingar av finansiella instrument har påverkat resultatet Sagax har under perioden investerat 245,5 miljoner kronor varav med 29,6 (52,6) miljoner kronor, varav 30,4 (77,4) miljoner kronor 122,2 miljoner kronor avsåg förvärv och 123,3 miljoner kronor avsåg Sagax räntederivat. avsåg investeringar i det befintliga beståndet. Omvärdering av fastigheter Emission av preferensaktier Fastigheternas marknadsvärde uppgick till (5 932) miljoner Det egna kapitalet har ökat med 122,0 miljoner kronor genom kronor. Direktavkastningen, efter kostnader för fastighetsadmi utgivande av preferensaktier under perioden. nistration, uppgick till 8,1 % (7,4 %) under perioden. Resultatet har belastats med 227,9 (51,4) miljoner kronor i orealiserade Justerad prognos värdeförändringar till följd av sämre marknadsförutsättningar. Den För beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen var 9,2 (9,0) år. omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och till kännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 230 miljoner kronor. Tidigare lämnad prognos uppgick till 2 miljoner kronor. Belopp i miljoner kronor jan-dec 07 jan-dec 06 jan-dec 05 jan-dec Hyresintäkter 279,0 236,8 491,4 355,5 245,4 168,5 Förvaltningsresultat Resultat efter skatt Fastigheter, marknadsvärde Direktavkastning, % Resultat per stamaktie efter utspädning, kr 117,3 58, ,1 6,53 97,5 197, ,4 14,32 188,5 181, ,6 17,53 134,2 566, ,3 42,03 92,9 185, ,1 12,94 47,0 83, ,4 7,35 Omslag: Fastigheten Båtyxan 6 i Malmö. Byggnaden omfattar kvadratmeter uthyrningsbar area. Fastigheten är i sin helhet uthyrd till Panduro Hobby AB som centrallager och huvudkontor. Foto: Martin Palvén

3 VD HAR ORDET På Sagaxfronten intet nytt Affärsläget Första halvåret i allmänhet, och andra kvartalet i synnerhet, har Likviditeten i fastighetsmarknaden är fortsatt låg till följd av svårig präglats av små förändringar av verksamheten. Investeringsaktiviteten heten att erhålla finansiering. Finansieringsläget har dock förbättrats har varit relativt låg och förvaltningen av den befintliga fastighets något under året, om än från ett extremt svagt läge. Sagax har en portföljen har gått enligt plan. Driftnettot uppgick till 244 miljoner kreditram som vi har utnyttjat för att delfinansiera investeringar kronor vilket är en ökning med 18 % från års nivå. Kassaflödet från under året. Återstående outnyttjade kreditbelopp uppgår i skrivande verksamheten var oförändrat stabilt och uppgick till 104 miljoner stund till drygt 1,7 miljarder. På kort sikt har Sagax därmed en kronor motsvarande 6,60 kr per stamaktie efter utspädning. Den betydande konkurrensfördel. Sagax har därutöver ökat sitt egna faktiska direktavkastningen under andra kvartalet på fastighetsport kapital med 122 miljoner kronor för att fortsatt kunna utnyttja följens bokförda värde uppgick till 8,2 %, vilket är en nivå som Sagax kreditfaciliteten utan att behöva öka bolagets skuldsättningsgrad. inte redovisat sedan 05. Sammantaget, ett bra första halvår ur operationell synvinkel. Justerad prognos För beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet Vakans och uthyrning före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd Vi är just nu särskilt fokuserade på att säkerställa en hög uthyr och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 230 miljoner ningsgrad och ett stabilt kassaflöde. Vi har därför arbetat intensivt kronor. Tidigare lämnad prognos uppgick till 2 miljoner kronor med våra vakanser. Vi nådde inte ända fram under andra kvartalet under samma förutsättningar. Justeringen är föranledd av resultat då vakansen ökade från 3,8 % till 5,0 %. Hyresvärdet för de lediga tillskotten från förvärven av Tibnors centrallager i Tammerfors och lokalerna steg från 22 till 29 miljoner kronor. Efter periodens av Veddesta 2:33 och 2:7 i Järfälla samt av en starkare eurokurs än utgång har dock uthyrningsarbetet lett till en nettouthyrning av vad som ursprungligen antagits. 7 0 kvadratmeter med ett hyresvärde om knappt 7 miljoner kronor. Hyresmarknaden är fortfarande avvaktande och hyresgästernas beslutsprocesser är fortsatt långsamma. Vi upplever dock att vi Stockholm den 19 augusti har fler visningar av lokaler, även om det är långt ifrån exempelvis 07 års aktivitetsnivå. En fördel Sagax har i uthyrningsarbetet David Mindus är att vi kan fatta snabba beslut samtidigt som vi har kapital och Verkställande direktör därmed möjligheten att erbjuda skräddarsydda lokaler. Förmågan att investera i anpassningar av lokalerna har tidigare inte varit någon särskiljande fördel men verkar nu bli en allt viktigare konkurrens fördel för Sagax. 1

4 RESULTAT, INTÄKTER OCH KOSTNADER Resultat- samt kassaflödesposterna nedan avser perioden januari Fastighetskostnader till juni. Jämförelseposterna avser motsvarande period föregående år. Drift- och underhållskostnaderna uppgick till sammanlagt,4 Balansposternas belopp samt jämförelsetal avser ställningen vid (17,1) miljoner kronor under perioden. Ökningen förklaras främst periodens utgång i år respektive föregående år. av en större fastighetsportfölj. Fastighetsskatt och tomträttsavgälder uppgick till 12,1 (9,6) miljoner kronor. Kostnadsökningen förklaras Resultat Förvaltningsresultatet ökade till 117,3 (97,5) miljoner kronor. Resultatökningen förklaras av en större fastighetsportfölj samt högre driftnetto och lägre räntekostnader i befintligt bestånd. Omvärdering av fastighetsportföljen har skett med 233,1 mil joner kronor till följd av sämre marknadsförutsättningar. Resultat påverkan begränsas dock till 227,9 (51,4) miljoner kronor till följd av nyförhyrningar, omförhandlingar och valutaeffekter. Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med 29,6 (52,6) miljoner kronor varav 30,4 (77,4) miljoner kronor avser räntederivat. Börsnoterade aktier har omvärderats till balansdagens kurs vilket medfört en omvärdering med 9,1 (23,1) miljoner kronor. Försäljning av aktier har under perioden medfört en realiserad värde förändring om 9,9 (1,8) miljoner kronor. Omvärdering av svenska dotterbolags lån i utländsk valuta har påverkat resultatet positivt med 2,1 () miljoner kronor. Periodens resultat efter skatt uppgick till 58,2 (197,6) miljoner kronor. Central administration Kostnader för central administration uppgick till 13,6 (11,7) mil joner kronor. Kostnadsökningen förklaras av bolagets expansion med därtill hörande nyanställningar och ökade omkostnader för verksamheten. Finansnetto Finansnettot består av finansiella kostnader och intäkter samt av resultat från intresseföretag. Periodens finansnetto uppgick till 112,7 (98,2) miljoner kronor. Sagax finansiella kostnader uppgick till 116,7 (110,0) miljoner kronor. De finansiella kostnaderna har stigit till följd av nyupplåning i samband med fastighetsförvärv. Sagax genomsnittliga ränta har sjunkit till 4,7 % (5,6 %) till följd av lägre marknadsräntor. Sagax har en outnyttjad kreditfacilitet om (2 287) miljoner kronor som står till bolagets förfogande. Kostnaden för denna kreditfacilitet uppgick till 1,6 (1,1) miljoner kronor. Intäkter Hyresintäkterna ökade till 279,0 (236,8) miljoner kronor. Ökningen förklaras främst av en större fastighetsportfölj, indexuppräkning och intäktshöjande investeringar i befintligt fastighetsbestånd. Koncernen har inte haft några hyresförluster under perioden. HYRESINTÄKTER Sagax finansiella intäkter uppgick till 2,5 (13,2) miljoner kronor. Resultat från intresseföretag uppgick till 1,5 (1,4) miljoner kronor och avser Sagax resultatandel i intresseföretaget Segeltorp Utvecklings AB. FÖRVALTNINGSRESULTAT KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV Hyresintäkter Rullande årsvärde 2 av den större fastighetsportföljen samt av höjda taxeringsvärden KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV1 KV Förvaltningsresultat Rullande årsvärde 07 0

5 Omvärderingar av fastigheter balans dagen inklusive 27,8 (28,4) miljoner kronor avseende Fastighetsmarknaden har fortsatt utvecklas negativt vilket medfört avsättning för inflationskompensation. en omvärdering av fastighetsportföljen med 233,1 miljoner kronor. Samtliga aktier i Dagon AB, som erhölls som dellikvid vid för Det vägda direktavkastningskravet vid värderingarna var oförändrat säljning av fastigheter 07, har avyttrats under perioden. Försälj jämfört med årsskiftet och uppgick till 8,4 %. Det redovisade värdet ningen har medfört en realiserad värdeförändring om 9,9 (1,8) har till följd av en lägre eurokurs minskat med 3,3 miljoner kronor miljoner kronor. och ökat med 11,0 miljo ner kronor till följd av nyförhyrningar och förlängda hyresavtal. Sammantaget har värdeutvecklingen på Skatt fastigheterna i Sverige uppgått till 171,6 miljoner kronor och Den uppskjutna skatteintäkten för perioden uppgick till 24,3 värdeutveckligen på fastigheterna utomlands har uppgått till 56,3 (102,2) mil joner kronor. Sagax redovisar en uppskjuten skatte miljoner kronor. intäkt huvudsakligen som en följd av fastigheternas negativa värdeutveckling. OREALISERADE VÄRDEFÖRÄNDRINGAR Koncernens uppskjutna skatte fordran respektive skatteskuld uppgick till 192,8 respektive 51,7 miljoner kronor vid periodens Belopp i miljoner kronor Nyuthyrningar/Omförhandlingar Avflyttningar/Omförhandlingar Allmän marknadsförändring Delsumma Sverige 11,0 2,5 180,1 171,6 slut. Den uppskjutna skattefordran har nettoredovisats mot den uppskjutna skatteskulden i balansräkningen avseende skatt i Sverige och uppgår netto till 190,9 miljoner kronor. Ytterligare 1,9 miljoner kronor avser uppskjuten skattefordran i Danmark. Den uppskjutna skatteskulden om 51,7 miljoner kronor avser skatt i Finland. Sagax redovisar en aktuell skattekostnad om 3,5 (3,1) miljoner Nyuthyrningar/Omförhandlingar Allmän marknadsförändring Valutaeffekt 53,0 3,3 kronor, vilken uppstår i vissa dotterbolag som ej kan nyttja koncernens Delsumma Utland 56,3 Kassaflöde Summa orealiserade värdeförändringar 227,9 skattemässiga underskott under innevarande år. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 103,9 (93,5) miljoner kronor. Den betalda skatten, 6,0 (3,1) miljoner kronor, avser tidigare verk Omvärderingar av finansiella instrument samhetsår och har främst uppstått i förvärvade bolag som under det Sagax finansiella instrument utgörs av räntederivat och börs första räkenskapsåret inte kunnat nyttja koncernens skatte mässiga noterade aktier. Samtliga finansiella instrument redovisas till underskott. Investeringsverksamheten har belastat kassaflödet med marknadsvärde och eventuella marknadsvärdesförändringar redo 218,8 (905,6) miljoner kronor och avsåg huvudsakligen förvärvet visas över resultaträkningen. Periodens värdeförändring uppgick till av Panncentralen 1 samt hyresgästanpassningar i Finland. Kassa 29,6 (52,6) miljoner kronor varav 39,5 (54,4) miljoner kronor flödet från finansieringsverksamheten har bidragit med 232,6 utgjordes av orealiserad värdeförändring och 9,9 (1,8) miljoner (685,3) miljoner kronor, varav 122,0 miljoner kronor till följd av kronor utgjordes av realiserad värdeförändring ny- och apportemitterade preferensaktier. Samman Sagax räntederivat består av räntetak samt nominella och reala ränteswappar. Räntederivatens marknadsvärde steg med samman taget har likvida medel ökat med 96,1 (118,3) miljoner kronor under perioden. lagt 30,4 (77,4) miljoner kronor till följd av ett högre ränteläge. I detta belopp ingår inflationskompensation i realränteswappar med 0,7 (9,7) miljoner kronor. Räntederivatens sammanlagda marknads värde uppgick till 305,9 (89,4) miljoner kronor på 3

6 PROGNOS OCH AKTUELL INTJÄNINGSFÖRMÅGA Prognos för Aktuell intjäningsförmåga För beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före Tabellen nedan återspeglar Sagax nuvarande intjäningsförmåga omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och till på tolvmånadersbasis. Det är viktigt att notera att den ej är att kännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 230 miljoner kronor. jämställa med en prognos för de kommande tolv månaderna då den exempelvis inte innehåller några bedömningar avseende framtida Tidigare lämnade prognoser vakanser, ränteläge, hyresutveckling eller värdeförändringar. Sagax Prognos lämnad i samband med bokslutskommunikén för : redovisar aktuell intjäningsförmåga i samband med delårsrapporter "För år beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet och bokslutskommunikéer. före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd Hyresvärdet baseras på kontrakterade hyresintäkter på årsbasis och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 210 miljoner med tillägg för bedömd marknadshyra för vakanta lokaler. Fastig kronor." hetskostnader baseras på verkligt utfall det senaste året justerat för Prognos lämnad i samband med delårsrapport för perioden januari-mars : innehavstid. Kostnaderna för central administration har baserats på faktiskt utfall de senaste tolv månaderna. Finansnettot har beräknats "För beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet utifrån räntebärande skulder och tillgångar på balansdagen. Kost före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd naderna för de räntebärande skulderna har baserats på koncernens och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 2 miljoner beräknade genomsnittliga räntenivå. Skatten är beräknad med kronor." 26,3 % schablonskatt och bedöms nästan uteslutande vara upp skjuten skatt. Resultatandel från intresseföretag och utdelning från börs noterade aktier ingår ej i aktuell intjäningsförmåga. AKTUELL INTJÄNINGSFÖRMÅGA FÖRE SKATT AKTUELL INTJÄNINGSFÖRMÅGA Belopp i miljoner kronor Hyresvärde Vakans Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftnetto Central administration Finansnetto Förvaltningsresultat Skatt Resultat efter skatt v arav preferensaktie ägarna varav stamaktieägarna mar KV 1 KV 2 KV 3 06 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 07 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 DIREKTAVKASTNING OCH LÅNERÄNTA % KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV I KV Fastigheternas direktavkastning Sagax genomsnittliga låneränta 10-årig swapränta

7 FASTIGHETSBESTÅNDET Den i omfattade fastighetsbeståndet 111 (108) fastig Investeringar och försäljningar heter med en total uthyrningsbar area om ( ) Sagax har under perioden investerat 245,5 miljoner kronor varav kvadrat meter. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyres 122,2 miljoner kronor avsåg förvärv och 123,3 miljoner kronor avtalen uppgick till 9,2 (9,0) år. Tyngdpunkten i beståndet finns avsåg investeringar i det befintliga beståndet. Av investeringarna i Stockholmsregionen, dit 45 % av marknadsvärdet och 47 % av i det befintliga beståndet avsåg 24,7 miljoner kronor Västra Göta hyresvärdet är koncentrerat. Det sammanlagda hyresvärdet och land, 10,0 miljoner kronor Östra Götaland, 12,4 miljoner kronor kontrakterad årshyra uppgick till 583,9 (522,4) respektive 555,0 Stockholm och 76,2 miljoner kronor Utland. (497,3) miljoner kronor vid periodens utgång. Detta motsvarar en ekonomisk uthyrningsgrad om 95 % (95 %). Investeringarna i Utland avser de i årsredovisningen omnämnda investeringarna i Finland. Sagax uppför produktions- och lagerlokaler i Lahtis för hyresgästen BE Group och produktions-, lager- och kontorslokaler i Hyvinge åt hyresgästen Konecranes. LÖPTIDER FÖR HYRESKONTRAKT Förfalloår >13 Antal kontrakt Area, kvm Kontrakterad årshyra Andel 9,4 2%,1 4% 45,4 8% 46,1 8% 24,8 4% 409,2 74 % ,0 Totalt 100 % FÖRFALLOÅR ÅRSHYRA KONCERNENS HYRESVÄRDE 125 Stockholm 47 % Utland 19 % 100 Svealand 5 % 75 Västra Götaland 14 % 50 Östra Götaland 15 % > FASTIGHETSBESTÅNDET I SAMMANDRAG Marknadsvärde Område Stockholm Västra Götaland Östra Götaland Svealand Utland Totalt Antal fastigheter Uthyrningsbar area, kvm Vakant area, kvm Hyresintäkt1) Kr/kvm Hyresvärde, 277,2 79,5 86,5 29,6 111,1 Andel av hyresvärde 47 % 14 % 15 % 5% 19 % Ekonomisk uthyrningsgrad 91 % 96 % 100 % 100 % 100 % ,9 100 % 95 % 251,5 76,3 86,5 29,6 111,1 Andel 45 % 14 % 16 % 5% % 555,0 100 % 1) Hyresintäkter på årsbasis per i. 5

8 VAKANSGRAD Den ekonomiska vakansgradens förändring VAKANSER 30 JUNI Den ekonomiska vakansgraden uppgick till 5,0 % (4,8 %), att jämföra med 4,1 % vid årsskiftet /. Under perioden ökade vakansvärdet med 10,8 miljoner kronor till följd av avflyttningar och minskade med 4,9 miljoner kronor till följd av inflyttningar. Utgående vakansvärde uppgick till 28,9 miljoner kronor. Kommande vakansförändring Hyresavtal med en årshyra om 13,9 miljoner kronor var vid perio Område Stockholm Svealand Östra Götaland Västra Götaland Utland Antal fastigheter Vakans värde, 25,7 3,2 Vakans värde 9,4 % 4,0 % Vakant area, kvm ,9 5,0 % Totalt dens slut uppsagda varav 9,3 miljoner kronor sagts upp för omför handling och 4,6 miljoner kronor har sagts upp för avflyttning. Av de hyresavtal som sagts upp för avflyttning sker avflyttningar VAKANSFÖRÄNDRINGAR motsvarande 0,3 miljoner kronor under 10 och 2,0 miljoner kronor under 11. Samtliga uppsägningar avser marknadsområde Stockholm. Nyuthyrningar som ännu ej inflyttats har minskat det justerade vakansvärdet med 1,3 miljoner kronor. Justerat utgående vakans värde uppgick således till 41,5 miljoner kronor. Sagax har efter rappportperiodens utgång bland annat träffat Belopp i miljoner kronor Ingående vakans 1 januari Vakansvärde från fastighetsförvärv Avflyttningar Inflyttningar Förändring av lämnade rabatter 22,3 10,8 4,9 0,7 31 mar 22,3 1,2 2,3 0,7 ett hyresavtal med ett hyresvärde om 5,5 miljoner kronor vilket ej Utgående vakansvärde 28,9 21,9 beaktats i sammanställningen över justerat utgående vakansvärde, Uppsagt för omförhandling Uppsagda avtal, ej avflyttat Nyuthyrning, ej inflyttat 9,3 4,6 1,3 9,3 11,7 3,9 Justerat utgående vakansvärde 41,5 39,0 se sidan för ytterligare information. Fastigheten Ånsta :262 i Örebro. Byggnaden omfattar kvadratmeter uthyrningsbar area. Fastigheten är i sin helhet uthyrd till Schneider Electric AB. 6

9 FASTIGHETSBESTÅNDETS MARKNADSVÄRDE Sagax upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial följd av valuta effekter och ökat med 11,0 miljoner kronor till följd Reporting Standard, IFRS. Sagax har valt att redovisa sina fastigheter av nyförhyrningar och förlängda hyresavtal. Sammantaget uppgick till verkligt värde enligt Verkligt värdemetoden och låtit oberoende värdeutvecklingen på fastigheterna i Sverige till 171,6 miljoner kro värderingsinstitut värdera samtliga koncernens fastigheter. nor. Värdeutveckligen på fastigheterna utomlands uppgick till 56,3 Det sammanlagda marknadsvärdet på Sagax 111 (108) fastig heter uppgick den i till (5 932) miljoner kronor. miljoner kronor. Se tabell "Orealiserade värdeförändringar" sidan 3. I enlighet med IFRS har vid förvärv beaktad uppskjuten skatt Fastighetsmarknaden har utvecklats negativt vilket medfört en om 39,9 miljoner kronor reducerat fastighetsvärdena i balans omvärdering av fastig hetsportföljen med 233,1 miljoner kronor. räkningen. Redovisade fastighetsvärden uppgick därefter till Det redovisade värdet har minskat med 3,3 miljoner kronor till (5 892) miljoner kronor. FASTIGHETERNAS MARKNADSVÄRDE FÖRÄNDRING AV FASTIGHETERNAS REDOVISADE VÄRDE Fastighetsbestånd 31 december Förvärv av fastigheter Omräkningsdifferens avseende utländska dotterbolags balansräkningar Investeringar i befintligt bestånd Värdeförändring inklusive valutaeffekt Fastighetsbestånd i Förvärvad uppskjuten skatt Bokfört värde 6 059,7 122,2 Antal Stockholm 2 7 (45 %) Svealand 360 (6 %) 7,4 123,3 227, ,9 Utland (21 %) Västra Götaland 938 (15 %) Östra Götaland 759 (13 %) , ,0 FASTIGHETERNAS MARKNADSVÄRDE OCH AREA tal kvm KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV1 KV Uthyrningsbar area Marknadsvärde 7

10 Värderingsmetod och genomförande Analyser och generella förutsättningar Värderingarna har genomförts i enlighet med allmänt accepterade Principer för analyser och generella förutsättningar är oförändrade internationella värderingsmetoder. Samtliga värderingsobjekt har jämfört med de som tillämpades i årsredovisningen för, med värderats separat av auktoriserade fastighetsvärderare från obero undantag för bedömd inflation för 10 vilken justerats från 2 % ende värderingsinstitut. Som huvudmetod vid värdebedömningarna till 0 %. Kalkylränta (5,917,9 %) och direktavkastningskrav för används kassaflödeskalkyler i vilka driftnetton, investeringar och restvärdes bedömning (6,816,0 %) baseras på analyser av genom restvärden nuvärdesberäknas. Kalkylperioden har anpassats efter förda transaktioner samt på individuella bedömningar avseende återstående löptid av befintliga hyresavtal och varierar mellan 5 år. risknivå och respektive fastighets marknadsposition. Den vägda Kalkylperioden uppgår som regel till 10 år. Samtliga fastigheter kalkylräntan för kassaflödet respektive restvärdet motsvarade 8,1 % har besiktigats under den senaste treårsperioden. Besiktningarna respektive 10,4 % för fastighetsportföljen. Det vägda direktavkast omfattar allmänna utrymmen samt ett urval av lokaler där särskild ningskravet var oförändrat jämfört med årsskiftet och uppgick till vikt lagts vid större hyresgäster samt vakanta lokaler. Syftet med 8,4 %. besiktningen är att bedöma fastighetens allmänna standard och skick, underhållsbehov, marknadsposition och lokalernas attrakti vitet. Sagax fastigheter i Hechingen, Tyskland, värderades externt vid halvårsskiftet. Eftersom externa fastighetsvärderingar i Tyskland är mycket kostsamma genomförs externa värderingar halv årsvis och interna värderingar vid övriga kvartalsskiften. FÖRDELNING AV VÄRDERINGSOBJEKT Fastighetsvärderare DTZ Sweden DTZ Finland DTZ Egeskov CB Richard Ellis Colliers Property Partners Bryggan Fastighetsekonomi Totalt Romben 3 i Sollentuna. Byggnaden omfattar uthyrningsbar area. Fastigheten är fullt uthyrd till Elektroskandia, Aga Gas och Sitetel. 8 Antal fastigheter

11 FINANSIERING Eget kapital uppgick till 4,7 % (5,6 %) inklusive effekter av derivatinstrument Koncernens egna kapital uppgick vid periodens utgång till vid periodens utgång. Till följd av Sagax långa räntebindning har de (1 633) miljoner kronor. Det egna kapitalet har ökat med 122,0 lägre marknadsräntorna under endast fått mindre effekt på miljoner kronor till följd av ny- och apportemissioner av koncernens genomsnittliga räntenivå. Den genomsnittliga ränte- preferensaktier. Utdelning till ägare av preferensaktier har skett bindningstiden har sjunkit under perioden bland annat till följd med 33,2 (29,9) miljoner kronor under perioden. av att räntederivatavtal med kortare räntebindningstid tecknats. Stängningsbara ränteswappar har ökat den genomsnittliga räntenivån Räntebärande skulder med 0,3 procentenheter men påverkar ej räntebindningstiden. Sagax har inget refinansieringsbehov förrän vid halvårsskiftet Sagax räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till (4 572) miljoner kronor. Av de räntebärande skulderna var 11. Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar mot 937,8 (766,7) miljoner kronor upptagna i euro. De räntebärande svarar 228 % av låneförfall de kommande 12 månaderna. skulderna har påverkats med 7,5 (1,7) miljoner kronor till följd Kreditram av valutakursförändring under perioden. Den genomsnittliga återstående ränte- och kapitalbindningen Sagax hade den i en outnyttjad kreditram om (2 287) uppgick till 4,5 (5,4) år respektive 4,7 (5,2) år vid periodens utgång. miljoner kronor avsedd för fastighetsförvärv och investeringar. Kredit Den genomsnittliga räntan för bolagets räntebärande skulder ramen står till Sagax förfogande till och med halvårs skiftet 11. RÄNTE- OCH KAPITALBINDNING 30 JUNI Räntebindning Kapitalbindning Förfalloår > Ränta 3,7 % 3,1 % 5,8 % 4,3 % 4,6 % 5,2 % Andel % 6% 9% 8% 7% 50 % Andel 2% 2% 8% 2% 3% 83 % Summa/genomsnitt ,7 % 100 % % Nominella belopp Andel 80 % 4% 7% 9% Marknadsvärde 245,3 0,1 30,2 30,5 Marknadsvärde 31 dec 283,1 0,1 22,5 30,8 Periodens förändring 37,8 7,7 0, % 305,9 336,3 30,4 DERIVATAVTAL 30 JUNI Belopp i miljoner kronor Nominella ränteswappar Räntetak Realränteswappar Stängningsbara ränteswappar Summa 9

12 rapport över totalresultat Belopp i miljoner kronor apr-jun apr-jun jan-dec Rullande tolv månader jul jun Hyresintäkter Övriga intäkter Driftskostnader Underhållskostnader Tomträttsavgäld Fastighetsskatt Fastighetsadministration 279,0 0,5 15,7 4,7 5,9 6,2 3,4 236,8 1,0 11,7 5,4 4,1 5,5 3,7 141,9 0,5 7,0 3,1 3,0 3,7 1,4 122,2 1,0 4,3 3,4 1,9 2,9 1,7 491,4 5,9 23,5 7,7 8,6 11,9 8,7 533,6 5,4 27,5 7,0 10,4 12,6 8,4 Driftnetto 243,6 7,4 124,2 108,9 436,8 473,0 13,6 1,5 2,5 116,7 11,7 1,4 13,2 110,0 7,0 0,8 0,7 58,6 5,8 1,6 10,8 57,4 25,7 1,4 19,7 240,9 27,5 1,5 9,0 247,6 117,3 97,5 60,1 54,6 188,5 8,3 0,1 227,9 9,9 39,5 2,1 0,2 51,4 1,8 54,4 117,4 84,7 2,7 77,7 84,9 19,9 127,9 2,5 424,2 42,3 19,8 304,4 5,6 439,1 40,3 Resultat före skatt 79,0 98,5 30,1 61,9 423,3 600,8 Uppskjuten skatt Aktuell skatt 24,3 3,5 102,2 3,1 16,8 3,5 46,1 1,8 248,7 6,9 170,8 7,3 Periodens resultat 58,2 197,6 9,8 13,9 181,5 437,3 0,3 4,2 4,5 57,9 197,6 9,8 13,9 177,3 432,8 6,53 6, ,13 14, ,05 0, ,54 0, ,53 17, ,50 38, Central administration Resultat från intresseföretag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Förvaltningsresultat Värdeförändringar på fastigheter, realiserade Värdeförändringar på fastigheter, orealiserade Värdeförändringar på finansiella instrument, realiserade Värdeförändringar på finansiella instrument, orealiserade Värdeförändringar på lån i utländsk valuta, orealiserade Omräkningsdifferenser Totalresultat för perioden Resultat per stamaktie, kr Resultat per stamaktie efter utspädning, kr Genomsnittligt antal stamaktier Genomsnittligt antal stamaktier efter utspädning 10

13 rapport över finansiell ställning, i sammandrag 31 dec Förvaltningsfastigheter Uppskjuten skattefordran Finansiella instrument Övriga anläggningstillgångar 6 030,0 192,8 0,4 24, ,4 108,4 12, ,8 116,9 0,3 15,1 Summa anläggningstillgångar 6 247, , ,1 Kassa och bank Aktier Övriga omsättningstillgångar 307,0 21,6 74,9 279,7 104,0 64,0 210,9 51,1 67,8 Summa omsättningstillgångar 403,5 447,7 329,8 Summa tillgångar 6 651, , ,9 Eget kapital 1 292, , ,4 Långfristiga räntebärande skulder Uppskjuten skatteskuld Finansiella instrument Övriga långfristiga skulder 4 707,8 51,7 306, ,0 29,8 18,9 12, ,2 336,6 2,4 Summa långfristiga skulder 5 065, , ,2 Kortfristiga räntebärande skulder Övriga kortfristiga skulder 143,9 149,0 131,5 195,1 108,7 173,6 Summa kortfristiga skulder 292,9 326,6 282, , , ,9 Belopp i miljoner kronor Summa eget kapital och skulder 11

14 rapport över Kassaflöden Belopp i miljoner kronor apr-jun apr-jun jan-dec Resultat före skatt 79,0 98,5 30,1 61,8 423,3 Värdeförändringar på finansiella instrument Värdeförändringar på fastigheter Värdeförändringar på lån i utländsk valuta Betald skatt Övriga poster ej ingående i kassaflödet 39,5 227,9 2,1 6,0 2,6 54,4 51,4 3,1 0,9 94,6 117,4 2,8 3,2 84,9 77,7 0,1 3,1 1,3 424,3 147,8 42,3 3,3 3,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 103,9 93,5 53,3 52,9 184,1 Kassaflöde från förändring av kortfristiga fordringar Kassaflöde från förändring av kortfristiga skulder 7,5 14,1 2,3 6,2 5,1 90,3 12,3 19,0 1,0 13,3 82,3 102,0 42,1 59,6 171,7 Förvärv av fastigheter Försäljning av fastigheter Investeringar i befintliga fastigheter Förvärv av finansiell placering Försäljning av finansiell placering Minskning av övriga anläggningstillgångar 122,2 123,3 22,7 4,0 990,1 136,0 25,0 62,6 30,4 5,7 28,8 3,6 227,4 89,0 11,8 1, ,1 323,1 97,5 62,6 30,4 3,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten 218,8 905,6 25,2 148, ,5 Apportemission av preferensaktier Nyemission av preferensaktier Utdelning till preferensaktieägare Upptagna lån Amorterade lån Minskning av övriga långfristiga skulder Ökning av övriga långfristiga skulder 34,7 87,3 33,2 199,0 55,2 29, ,9 347,5 3,8 3,1 87,3 33,2 5,6 30,5 1,8 29,9 479,7 321,7 4,2 3,0 29, , ,6 3,8 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 232,6 685,3 34,1 132,3 698,7 96,1 118,3 33,1 43,4 187,1 210,9 307,0 398,0 279,7 340,1 307,0 236,3 279,7 398,0 210,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens ingång Likvida medel vid periodens utgång 12

15 rapport över FÖRÄNDRINGAR i eget kapital Reserver Intjänade vinstmedel inkl. periodens resultat Totalt eget kapital 432,9 0,1 897, ,6 29,9 197,6 29,9 197,6 135,2 432,9 0, , ,3 0,7 2,3 374,9 3,0 374,9 135,9 435,2 0,1 690, ,4,0 7,6 67,3 27,1 33,2 57,9 33,2 87,3 34,7 57,9 163,5 529,6 0,1 599, ,3 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Eget kapital 31 december ,2 Aktieutdelning Totalresultat januari-juni 1) Belopp i miljoner kronor Eget kapital i Nyemitterade stamaktier Totalresultat juli-december 1) Eget kapital 31 december Aktieutdelning Nyemitterade preferensaktier Apportemitterade preferensaktier Totalresultat januari-juni 1) Eget kapital i 1) Jämförelsetal har justerats så att "Totalresultat" omfattar tidigare resultat samt omräkningsdifferenser. SEGMENTINFORMATION Styrelsen följer upp koncernens verksamhet efter geografisk fördelning. Således finns fem segment fördelade efter geografiskt läge. Resultatposter per segment Hyresintäkter1) janjun Förvaltnings resultat Värdeförändring fastigheter Resultat vid av yttring av mate riella anläggningstillgångar Resultat före skatt Vinstandel i intressebolag 1,4 127,2 101,6 45,4 28,8 67,5 14,6 37,0 7,5 0,2 1,5 Västra Götaland 32,9 41,4 15,4 18,8 69,6 19,5 84,1 6,6 Östra Götaland 43,5 41,6 26,4 26,0 176,9 7,5 154,1 31,5 Stockholm Svealand 18,9 14,2 8,2 3,8 4,2 5,9 6,0 0,8 Utland 56,5 38,0 27,6 15,4 48,9 19,1 17,2 5,1 1,4 279,0 236,8 123,0 92,8 227,9 51,6 118,2 26,5 0,2 1,5 Derivat Summa segmentsnivå 30,4 77,5 Övrigt ej fördelat 5,7 4,7 8,8 5,5 279,0 236,8 117,3 97,5 227,9 51,6 79,0 98,5 0,2 1,5 1,4 Totalt Tillgångsposter per segment Marknadsvärde fastigheter Investeringar fastigheter Förvärv fastigheter Försäljning fastigheter Andelar i intressebolag Summa tillgångar 2 7, ,0 12,4 22,2 122,2 439,1 4,3 0, , ,7 937, ,0 24,7 2,7 47,2 959, ,5 Östra Götaland 759, ,3 10,0 0,1 96,8 686,9 891,1 Svealand 360,1 379,0 304,0 437,0 Utland 1 292, ,0 76,2 407, , ,5 Summa segmentsnivå Stockholm Västra Götaland 6 069, ,3 123,3 25,0 122,2 990,1 4,3 0, , ,8 Koncernjusteringar 296,5 700,8 Övrigt ej fördelat 872,3 716, , ,3 123,3 25,0 122,2 990,1 4,3 0, , ,6 Totalt 1) Samtliga hyresintäkter avser externa hyresgäster. 13

16 NYCKELTAL jan-dec 07 jan-dec 06 jan-dec 05 jan-dec 8, , , , , , , , , , , , ,7 4,5 4, , ,6 4,4 5, , ,1 5,1 5, , ,2 5,7 5, , ,2 5,9 5, , ,1 5,0 3, ,7 Data per stamaktie Börskurs vid periodens utgång, kr Eget kapital per aktie, kr Eget kapital per aktie efter utspädning, kr Resultat per aktie, kr Resultat per aktie efter utspädning, kr Kassaflöde per aktie, kr Kassaflöde per aktie efter utspädning, kr Antal aktier vid periodens utgång Antal aktier vid periodens utgång efter utspädning Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 52,00 54,11 50,98 6,53 6,53 6,90 6, ,50 96,84 92,00 15,13 14,32 6,50 6, ,90 64,46 62,11 17,53 17,53 12,74 12, ,25 81,71 77,24 44,68 42,03 9,70 9, ,75 38,68 36, 13,62 12,94 5,67 5, ,75 30,01 29,88 7,39 7,35 4,14 4, Data per preferensaktie Börskurs vid periodens utgång, kr Eget kapital per aktie, kr Resultat per aktie, kr Kassaflöde per aktie, kr Antal aktier vid periodens utgång Genomsnittligt antal aktier 23, 31,00 1,00 1, ,90 31,00 1,00 1, ,00 32,00 2,00 2, ,30 32,00 2,00 2, ,60 32,00 2,00 2, Fastighetsrelaterade Direktavkastning, % Överskottsgrad, % Areamässig uthyrningsgrad, % Ekonomisk uthyrningsgrad, % Hyresduration, år Uthyrningsbar area, kvadratmeter Antal fastigheter Finansiella Avkastning på totalt kapital, % Avkastning på eget kapital, % Genomsnittlig ränta, % Genomsnittlig räntebindning inklusive derivat, år Genomsnittlig kapitalbindning, år Soliditet, % Belåningsgrad, % Räntetäckningsgrad, ggr 14

17 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING Belopp i miljoner kronor Nettoomsättning Administrationskostnader 4,2 11,8 3,6 11,9 7,6 8,3 18,5 11,3 19,0 6,0 0,4 4,7 0,1 1,3 1,7 0,3 1,7 Resultat före finansiella intäkter och kostnader Resultat från andelar i koncernföretag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Övriga skatter Periodens resultat MODERBOLAGETS balansräkning i sammandrag Belopp i miljoner kronor 31 dec Materiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Fordringar på koncernföretag Övriga finansiella anläggningstillgångar 2,2 52,4 125,9 179,6 0,5 64,6 3,6 0,4 52,4 125,9 179,6 Summa anläggningstillgångar 360,1 268,8 358,3 Kassa och bank Fordringar på koncernföretag Övriga omsättningstillgångar 229,6 289,5 6,9 97,4 347,1 4,4 96,8 437,4 5,8 Summa omsättningstillgångar 526,7 448,9 540,0 Summa tillgångar 886,8 717,7 898,7 Eget kapital 884,9 715,3 796,4 Skulder till koncernföretag Övriga korfristiga skulder 1,9 2,4 99,9 2,4 Summa kortfristiga skulder 1,9 2,4 102,3 886,8 717,7 898,7 Summa eget kapital och skulder 15

18 AKTIEN OCH ÄGARNA Sagax hade vid periodens utgång (6 150) aktieägare och börsvärdet uppgick till (1 191) miljoner kronor. Stamaktier Preferensaktier Sista betalkurs den i för Sagax stamaktie uppgick till 52,00 Betalkursen den i för Sagax preferensaktie uppgick till 23, (66,50) kronor. Under årets andra kvartal har stamaktien varit (25,90) kronor. Omsättningshastigheten under årets andra kvartal föremål för i genomsnitt 4 (8) transaktioner per handelsdag. uppgick till 59 % (5 %) och aktien var föremål för i genomsnitt 9 (5) Stamaktiens genomsnittliga omsättningshastighet har uppgått transaktioner per dag. Varje preferensaktie ger företrädes rätt till till 11 % (7 %). Den genomsnittliga handelsvolymen har uppgått 2,00 kronor i årlig utdelning. Bolaget avser att ändra den årliga till 0,2 (0,3) miljoner kronor per dag. utdelningen till kvartalsvis utdelning, vilket pressmeddelades den 17 april. Stamaktien Carnegie Omsatt Real antalestate aktier Index tal Stamaktien Kr Carnegie Real Estate Index Kr 32 Omsatt antal aktier tal 80 Preferensaktien KrOmsatt antal Preferensaktien aktier tal Omsatt antal aktier tal NASDAQ OMX 22 NASDAQ OMX NASDAQ OMX Teckningsoptioner Sagax utfärdade teckningsoptioner år 06 varav var utestående den i. Teckningsoptionerna ger rätt för innehavaren att teckna en stamaktie per option till och med Teckningskursen uppgår till 35,00 kronor. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner skulle antalet stamaktier uppgå till stycken. AKTIEÄGARSTRUKTUR 30 JUNI Aktieägarkategori Privatpersoner bosatta i Sverige Privatpersoner bosatta utomlands Företag/institutioner i Sverige Företag/institutioner utomlands Totalt Totalt Antal aktier 16 Antal aktieägare Antal Röstandel ,7 % 45 0,3 % ,2 % ,7 % ,0 % Aktieägare per land Antal Röstandel Sverige Luxemburg Finland Danmark USA Schweiz Övriga länder ,9 % 8,4 % 2,1 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 2,4 % Totalt ,0 % NASD

19 NYCKELTAL PER STAMAKTIE 52,00 13,21 12,12 50,98 3,9 4,3 102 Börskurs vid periodens utgång, kr Förvaltningsresultat1) per aktie efter utspädning, kr Kassaflöde1) 2) per aktie efter utspädning, kr Eget kapital per aktie efter utspädning, kr Börskurs/Förvaltningsresultat, ggr Börskurs/Kassaflöde2), ggr Börskurs/Eget kapital, % 66,50 11,18 11,64 92,00 5,9 5, dec 34,90 12,46 12,11 62,11 2,8 2, dec 73,25 8,18 9,12 77,24 9,0 8, dec 76,75 5,55 5,39 36, 13,8 14, dec 57,75 4,12 4,13 29,88 14,0 14, ) Förvaltningsresultat och kassaflöde avser rullande 12 månader. 2) Med kassaflöde avses kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital. Förvaltningsresultat per stamaktie Eget kapital per stamaktie Förvaltningsresultatet per stamaktie på rullande tolvmånadersbasis Eget kapital per stamaktie efter utspädning uppgick till 50,98 uppgick till 13,21 kronor vilket jämfört med aktiekursen för stam kronor. Aktiekursen för stamaktien vid periodens slut utgjorde aktien vid periodens utgång motsvarade en multipel om 3,9. således 102 % av det egna kapitalet per stamaktie. BÖRSKURS/FÖRVALTNINGSRESULTAT PER STAMAKTIE Ggr BÖRSKURS/EGET KAPITAL PER STAMAKTIE % Genomsnitt: 10,3 ggr 50 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV Börskurs/förvaltningsresultat per stamaktie 0 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV Börskurs/eget kapital per stamaktie 17

20 STÖRSTA AKTIEÄGARE 30 JUNI Antal aktier Förändring Preferens David Mindus med bolag Familjen Salén med bolag M2 Capital Management LF Fastighetsfond Skandrenting LF Småbolagsfond Catella Hedgefond Skandia Liv Clearstream Banking Banque Carnegie Luxembourg Sabis Invest Johan Thorell med bolag Avanza Pension Stella Småbolag SEB Private Bank Swedbank Robur Realinvest Försäkrings AB Pensions Alandia Aktie-Ansvar Sverige CAIL Staffan Rasjö Delsumma ,2 % 71,3 % Övriga aktieägare ,8 % 28,7 % ,0 % 100,0 % ,7 % 28,9 % Totalt varav styrelse och medarbetare Förändring Andel av Aktiekapital Röster 8,0 % 18,5 % 3,8 % 8,6 % 2,9 % 6,7 % 2,2 % 5,0 % 2,1 % 4,8 % 1,8 % 4,3 % 15,8 % 3,6 % 1,4 % 3,2 % 1,2 % 2,8 % 1,8 % 2,7 % 2,1 % 2,5 % 0,6 % 1,4 % 3,6 % 1,2 % 0,5 % 1,1 % 2,0 % 0,9 % 1,0 % 0,9 % 0,4 % 0,8 % 0,3 % 0,8 % 0,3 % 0,8 % 0,3 % 0,8 % Stam Ovanstående aktieägarstruktur per i är baserade på uppgifter från Euroclear Sweden. ÅRSSTÄMMA I SAGAX Vid AB Sagax årsstämma den 6 maj belöts om: nästkommande årsstämma, fatta beslut om förvärv av sammanlagt u tdelning med 2,00 kronor per preferensaktie. Resterande så många stamaktier eller preferensaktier att bolagets innehav vinstmedel avsattes till konsolideringsfond samt balanserades vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget. i ny räkning. Förvärv skall ske på Nasdaq OMX Nordic Exchange. o mval av styrelseledamöterna Göran E Larsson, Staffan Salén, bemyndigande för styrelsen att intill nästkommande årsstämma Johan Thorell, Filip Engelbert och VD David Mindus. Till fatta beslut om avyttring av hela eller delar av bolagets innehav styrelseordförande utsågs Göran E Larsson. av egna stamaktier eller preferensaktier som likvid vid förvärv av i nrättande av en valberedning inför årsstämman 10. b emyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Sagax fastigheter eller fastighetsbolag. ändring av bolagsordningen så att aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 miljoner kronor och högst 400 miljoner kronor, aktiekapital genom nyemission av stamaktier, preferensaktier eller kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- teckningsoptioner i bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse av sådana nyemissioner får motsvara högst tio procent av röste talet i bolaget, baserat på det sammanlagda röstetalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. b emyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill 18 har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet, krav på biträde av två tredjedelar på årsstämman företrädda pre ferensaktier utgår vid beslut om utgivande av teckningsoptioner. riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Delårsrapport januari mars 2009

Delårsrapport januari mars 2009 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Fortsatt god intjäningsförmåga

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 Året I SAMMANDRAG Rekordresultat belastas av omvärderingar av derivat och fastigheter. Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari december 2008 ökade till 491,4 miljoner

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Delårsrapport januari september 2008 PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2006 PERIODEN I SAMMANDRAG Sagax är ett svenskt fastighetsbolag med inriktning på lager och lätt industri. Fastighetsinnehavet värderades till 2 464 miljoner kronor vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 Delårsrapport januari september AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Stabilt förvaltningsresultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 009 AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Stabil verksamhet under 009

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Stabil verksamhet under och starkt

Läs mer

SAGAX BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2007. Bokslutskommuniké

SAGAX BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2007. Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december 2007 ÅRET I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari december 2007 ökade till 355,5 miljoner kronor (245,4 miljoner kronor motsvarande period föregående

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 Delårsrapport JANUARI-MARS 2014 Hyresintäkterna ökade med 5,5 % beroende

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 Delårsrapport JANUARI-MARS 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,2 % (5,5 %)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Förvaltningsresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2013

Delårsrapport januari - september 2013 Delårsrapport januari - september AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. PERIODEN I SAMMANDRAG Förvaltningsresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q2 DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 Delårsrapport JANUARI-JUNI 2015 DELÅRET 1 JANUARI-30 JUNI 2015 Hyresintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari till och med september 2004

Delårsrapport för perioden januari till och med september 2004 Delårsrapport för perioden januari till och med september 2004 Verksamhetsinriktningen ändrad till fastighetsinvesteringsverksamhet Teknikrörelsen som bedrevs i koncernen utdelad till aktieägarna 27 fastigheter

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Delårsrapport januari-mars 2014 Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda Väsentliga händelser januari-mars 2014 Om Tribona Fastighetsförvaltning Finansiell ställning Januari-mars

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 212 AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Förvaltningsresultatet steg

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2015

Delårsrapport januari - juni 2015 Delårsrapport januari - juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Perioden i sammandrag FÖRSTA HALVÅRET

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

SAGAX SAMMANFATTNING MARS 2008. AB SAGAX (publ) SAMMANFATTNING MARS 2008

SAGAX SAMMANFATTNING MARS 2008. AB SAGAX (publ) SAMMANFATTNING MARS 2008 AB SAGAX (publ) SAMMANFATTNING Definitioner Med Sagax, Koncernen, Bolaget avses, om inte annat framgår av sammanhanget, AB Sagax (publ), organisationsnummer 556520-0028 inklusive dotterföretag. Med Remium

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - september AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Perioden i sammandrag JANUARI-SEPTEMBER

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Intäkterna ökade till 307 Mkr (294), en ökning med 4 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2014

Delårsrapport januari - juni 2014 Delårsrapport januari - juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden i sammandrag Första halvåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007

PRESSMEDDELANDE. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 PRESSMEDDELANDE Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 Hyresintäkterna under perioden januari - juni 2007 uppgick till 90,9 (100,2) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 202,1 (187,7) Mkr.

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Delårsrapport januari - mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Perioden i sammandrag FÖRSTA KVARTALET

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Intäkterna ökade till 337 Mkr (307), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet, inklusive parkering

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Hyresintäkterna uppgick till 1 402 mkr (1 234). Motsvarande en ökning med 14 %. Ökningen är främst hänförlig till förvärvade fastigheter. Driftnettot uppgick till 1

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2015. januari-mars 2015. Lund, 22 april 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

DELÅRSRAPPORT Q1 2015. januari-mars 2015. Lund, 22 april 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand DELÅRSRAPPORT Q1 2015 januari-mars 2015 Lund, 22 april 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda >> Väsentliga händelser januari-mars 2015 >> Fastighetsförvaltning >> Förvärv >> Finansiell ställning

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001 PRESSMEDDELANDE 2001-08-16 Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001 Koncernens resultat före skatt uppgick till 315 MSEK (260), varav vinster från fastighetsförsäljningar m m utgjorde 167

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER Delårsrapport januari-september 2013 Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 20 februari 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77).

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77). 20 augusti 2004 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2004 Hyresintäkterna uppgick till 212 Mkr (133) Periodens resultat efter skatt ökade till 81 Mkr (42) Resultat per aktie uppgick till 0,96 kr (0,96)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015

Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015 Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Hyresintäkterna uppgick till 24 797 186 kr Förvaltningsresultat uppgick till 15 115 927 kr

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor

Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor Finansinspektionens Diarienummer 06-4614-413 Datum 18 maj 2007 Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor Tillägg till AP Fastigheter AB (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av

Läs mer

januari till mars 2013

januari till mars 2013 Akelius Fastigheter Delårsrapport januari till mars 2013 Matrosen 4, Umeå, Sverige Hyresintäkterna ökade med 4,6 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 4,6 procent för jämförbara

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014. Lund, 29 januari 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

Bokslutskommuniké 2014. Lund, 29 januari 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Bokslutskommuniké 2014 Lund, 29 januari 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda Väsentliga händelser januari-december 2014 Fastighetsförvaltning Förvärv och avyttringar Finansiell ställning Januari-december

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015 RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015 Bild: Fastigheten Timotejen 19 och 28, Illustration Responsgatan av White Arkitekter. Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 1 2014

Delårsrapport för kvartal 1 2014 Delårsrapport för kvartal 1 2014 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

Rekordomsättning med god vinst!

Rekordomsättning med god vinst! 1 av 8 Rekordomsättning med god vinst! Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 281 miljoner kronor, en ökning med 72 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Räkenskapsåret Hyresintäkterna

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer