Delårsrapport januari mars 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari mars 2009"

Transkript

1 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

2 perioden I SAMMANDRAG Fortsatt god intjäningsförmåga och starkt kassaflöde. Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari mars ökade till 137,1 miljoner kronor (114,6 miljoner kronor motsvarande period föregående år). Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt uppgick till 67,9 (183,7) miljoner kronor, motsvarande 6,31 (13,77) kronor per stamaktie efter utspädning. Förvaltningsresultat Den löpande verksamheten fortsatte att utvecklas väl. Förvaltningsresultatet ökade till 57,3 (42,9) miljoner kronor. Omvärdering av finansiella instrument De successivt lägre marknadsräntorna har medfört värdeförändringar om 48,3 ( 25,9) miljoner kronor avseende Sagax räntederivat. Försäljning av aktier har under perioden medfört en realiserad värdeförändring om 9,9 ( 1,8) miljoner kronor. Omvärdering av fastigheter Fastigheternas marknadsvärde uppgick till (5 860) miljoner kronor. Direktavkastningen, efter kostnader för fastighetsadministration, uppgick till 8,0 % (7,5 %) under perioden. Omvärdering av fastighetsportföljen har skett med 123,7 miljoner kronor till följd av sämre marknadsförutsättningar. Resultatpåverkan begränsas dock till 110,5 (26,3) miljoner kronor till följd av valutaeffekter och värdeförändringar till följd av nyförhyrningar och omförhandlingar. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen är 9,0 (9,0) år. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade till 50,6 (40,6) miljoner kronor motsvarande 3,37 (2,59) kronor per stamaktie efter utspädning. Förändringar i fastighetsinnehav Fastigheter har förvärvats för sammanlagt 122,2 (762,7) miljoner kronor. Justerad prognos För beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 220 miljoner kronor. Tidigare lämnad prognos uppgick till 210 miljoner kronor Belopp i miljoner kronor jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec Hyresintäkter 137,1 114,6 491,4 355,5 245,4 168,5 Förvaltningsresultat 57,3 42,9 188,5 134,2 92,9 47,0 Resultat efter skatt 65,3 183,7 181,5 566,0 185,5 83,9 Fastigheter, marknadsvärde Direktavkastning, % 8,0 7,5 7,6 7,3 8,1 8,4 Resultat per stamaktie efter utspädning, kr 6,31 13,77 17,53 42,03 12,94 7,35 Omslag: Fastigheten Verkmästaren 4, Solna. Byggnaden omfattar kvadratmeter uthyrningsbar area. Fastigheten är i sin hellhet uthyrd till Arvid Nordquistkoncernen.

3 VD HAR ORDET Bolagets resultatutveckling Första kvartalets hyresintäkter och driftkostnader är i linje med vår prognos för. Driftnettot uppgick till 119,4 miljoner kronor vilket är en ökning med 21 % från års nivå. Ökningen föranleds av en större fastighetsportfölj och den indexuppräkning som skedde vid årsskiftet. Driftnettot motsvarar en faktisk direktavkastning på fastighetsportföljens bokförda värde om 8,0 % vilket skall jämföras med 7,5 % för samma period föregående år. Direktavkastningen har stigit till följd av att fastighetsportföljen värderats ned samtidigt som det faktiska driftnettot har stigit. Bolagets räntekostnader har stigit från 53 miljoner kronor föregående år till 58 miljoner kronor i år. Kostnadsökningen har uppstått till följd av att vi ökat vår räntebärande skuld för att finansiera förvärv av nya fastigheter. Till följd av de lägre marknads räntorna så har dock Sagax genomsnittliga räntenivå samtidigt sjunkit från 5,3 % till 4,7 % på tolv månader. Marknadsräntorna har fallit snabbare än vi förväntat oss. Bolagets räntekostnader understiger nu vad vi räknade med i samband med att vi lämnade den ursprungliga prognosen i bokslutskommunikén för. Intjäningsförmåga De lägre räntorna, indexuppräkning och förvärvet av fastigheten Panncentralen 1 under första kvartalet har ökat bolagets intjäningsförmåga. Intjäningsförmågan, som den redovisas på sidan 4 i denna rapport, steg till 241 miljoner kronor före skatt. Detta är en ökning med 28 % eller 31 miljoner kronor och är en rekordnivå för Sagax. Marknadsvärdet på derivaten De lägre marknadsräntorna har även föranlett att våra räntederivat fått en fortsatt negativ värdeutveckling. Sagax har nu reserverat sammanlagt 385 miljoner kronor för derivaten, varav 321 miljoner kronor avser nominella ränteswappar. Aktieägarna bör uppmärksamma att minst 321 miljoner kronor, oavsett ränteläge, kommer att återföras till resultatet i takt med att derivatavtalen löper ut. Detta motsvarar 17,60 kr i eget kapital per stamaktie efter full utspädning. Med hänsyn till nuvarande ränteläge är det svårt att se att räntederivaten kan komma att medföra någon fortsatt negativ resultatpåverkan av betydelse. Marknadsvärdet på fastigheterna Marknadsvärdet på vår fastighetsportfölj har sjunkit med 111 miljoner kronor under första kvartalet till följd av fortsatt stigande avkastningskrav. Avkastningskraven har fortsatt att stiga trots ett lägre ränteläge på grund av fortsatt ökade riskpremier. Illustrativt kan nämnas att per 31 december 2007 uppgick det genomsnittliga direktavkastningskravet för vår fastighetsportfölj till 7,9 %. Den 31 mars var det genomsnittliga direktavkastningskravet 8,4 %. Under samma period har den tioåriga swapräntan fallit från 4,9 % till 3,2 %. Investerarnas riskpremie har således stigit från 3,0 till 5,2 procentenheter eller med drygt 70 %. Lönsamheten i fastighetsinvesteringar har således skruvats upp avsevärt och på kort tid. Om, och i så fall med hur mycket, avkastningskraven kommer att fortsätta stiga är osäkert. Trots rekordspreadarna kan det, huvudsakligen på grund av den fortsatta bristen på lånefinansiering, inte uteslutas att vi kan få se ännu större riskpremier framöver. De ökade riskpremierna kommer att påverka lönsamheten på våra eventuella nyinvesteringar positivt men också värdet på vår fastighetsportfölj negativt. Det bör uppmärksammas att antalet transaktioner är fortsatt lågt och att osäkerheten i värdebedömningarna således är större än vanligt. Justerad prognos För beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 220 miljoner kronor. Tidigare prognos uppgick till 210 miljoner kronor under samma förutsättningar. Justeringen är föranledd av resultattill skottet från förvärvet av fastigheten Panncentralen 1 i Årsta och till följd av lägre räntekostnader än vad som ursprungligen beräknats. Det är glädjande att Sagax, trots en utmanande marknad, kan uppvisa ett fortsatt starkt kassaflöde och en ökad intjäningsförmåga. Stockholm den 6 maj David Mindus Verkställande direktör 1

4 RESULTAT, INTÄKTER OCH KOSTNADER Resultat Förvaltningsresultatet ökade till 57,3 (42,9) miljoner kronor vilket kan jämföras med bolagets nu lämnade helårsprognos om 220 miljoner kronor. Omvärdering av fastighetsportföljen har skett med 123,7 miljoner kronor till följd av sämre marknadsförutsättningar. Resultatpåverkan begränsas dock till 110,5 (26,3) miljoner kronor till följd av nyförhyrningar, omförhandlingar och valutaeffekter. Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med 55,1 ( 32,3) miljoner kronor varav 48,3 ( 25,9) miljoner kronor avser räntederivat. Börsnoterade aktier har omvärderats till balansdagens kurs vilket medfört en omvärdering med 3,1 ( 4,6) miljoner kronor. Försäljning av aktier har under perioden medfört en realiserad värdeförändring om 9,9 ( 1,8) miljoner kronor. Omvärdering av svenska dotterbolags lån i utländsk valuta har påverkat resultatet negativt med 0,7 ( ) miljoner kronor. Periodens resultat efter skatt uppgick till 67,9 (183,7) miljoner kronor. Intäkter Hyresintäkterna ökade till 137,1 (114,6) miljoner kronor. Ökningen förklaras främst av en större fastighetsportfölj, indexuppräkning och intäktshöjande investeringar i befintligt fastighetsbestånd. Koncernen har inte haft några hyresförluster under perioden. Fastighetskostnader Drift- och underhållskostnaderna uppgick till sammanlagt 10,3 (9,3) miljoner kronor under perioden. Ökningen förklaras främst av en större fastighetsportfölj. Fastighetsskatt och tomträttsavgälder uppgick till 5,4 (4,8) miljoner kronor, vilket förklaras av den större fastighetsportföljen samt av höjda taxeringsvärden. Central administration Kostnader för central administration uppgick till 6,5 (5,7) miljoner kronor. Kostnadsökningen förklaras av bolagets expansion. Finansnetto Finansnettot består av finansiella kostnader och intäkter samt av resultat från intresseföretag. Periodens finansnetto uppgick till 55,6 ( 49,9) miljoner kronor. Sagax finansiella kostnader uppgick till 58,1 (52,6) miljoner kronor. De finansiella kostnaderna har stigit till följd av nyupplåning i samband med fastighetsförvärv. Sagax genomsnittliga ränta har sjunkit till 4,7 % (5,3 %). Sagax har en outnyttjad kreditfacilitet om (2 398) miljoner kronor som står till bolagets förfogande. Kostnaden för denna kreditfacilitet uppgick till 0,7 (0,0) miljoner kronor. Sagax finansiella intäkter uppgick till 1,8 (2,5) miljoner kronor. Resultat från intresseföretag uppgick till 0,7 (0,2) miljoner kronor och avser Sagax resultatandel i Segeltorp Utvecklings AB. HYRESINTÄKTER FÖRVALTNINGSRESULTAT Mkr KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV Hyresintäkter Rullande årsvärde Mkr Mkr KV 3KV 4KV 1KV 2KV 3KV 4KV 1KV 2KV 3KV 4KV 1KV 2KV 3KV 4KV 1KV 2KV 3KV 4 KV Förvaltningsresultat Rullande årsvärde Mkr

5 Omvärderingar av fastigheter Fastighetsmarknaden har fortsatt utvecklas negativt vilket medfört en omvärdering av fastighetsportföljen med 123,7 miljoner kronor. Det vägda direktavkastningskravet var oförändrat jämfört med årsskiftet och uppgick till 8,4 %. Det redovisade värdet har till följd av en starkare eurokurs ökat med 4,7 miljoner kronor och med 11,0 miljo ner kronor till följd av nyförhyrningar och förlängda hyresavtal. Sammantaget har värdeutvecklingen på fastigheterna i Sverige uppgått till 66,8 miljoner kronor och värdeutveckligen på fastigheterna utomlands har uppgått till 43,7 miljoner kronor. OREALISERADE VÄRDEFÖRÄNDRINGAR Belopp i miljoner kronor Nyuthyrningar/Omförhandlingar 11,0 Avflyttningar/Omförhandlingar 2,5 Allmän marknadsförändring 75,3 Delsumma Sverige 66,8 Nyuthyrningar/Omförhandlingar Allmän marknadsförändring 48,4 Valutaeffekt 4,7 Delsumma Utland 43,7 Summa orealiserade värdeförändringar 110,5 Omvärderingar av finansiella instrument Sagax finansiella instrument utgörs av räntederivat och börsnoterade aktier. Samtliga finansiella instrument redovisas till marknadsvärde. Periodens värdeförändring uppgick till 55,1 ( 32,3) miljoner kronor varav 45,2 ( 30,5) miljoner kronor utgjordes av orealiserad värdeförändring och 9,9 ( 1,8) miljoner kronor utgjordes av realiserad värdeförändring. Sagax räntederivat består av räntetak samt nominella och reala ränteswappar. Räntederivatens marknadsvärde sjönk med sammanlagt 48,3 ( 25,9) miljoner kronor till följd av ett lägre ränteläge. I detta belopp ingår inflationskompensation i realränteswappar med 1,2 ( 3,6) miljoner kronor. Räntederivatens sammanlagda marknads värde uppgick till 384,6 ( 13,9) miljoner kronor på balans dagen inklusive 25,9 (22,4) miljoner kronor avseende avsättning för inflationskompensation. Samtliga aktier i Dagon AB, som erhölls som dellikvid vid försäljning av fastigheter 2007, har avyttrats under perioden. Försäljningen har medfört en realiserad värdeförändring om 9,9 ( 1,8) miljoner kronor. Skatt Den uppskjutna skatteintäkten för perioden uppgick till 41,1 (148,3) mil joner kronor. Sagax redovisar uppskjutna skatte intäkter huvudsakligen som en följd av fastigheternas negativa värdeutveckling om 110,5 miljoner kronor. Även orealiserade värdeförändringar på finansiella instrument om 48,3 miljoner kronor har bidragit till uppskjutna skatteintäkter. Koncernens uppskjutna skatte fordran respektive skatteskuld uppgick till 219,2 respektive 51,7 miljoner kronor vid periodens slut. Den uppskjutna skattefordran har nettoredovisats mot den uppskjutna skatteskulden i balansräkningen avseende skatt i Sverige och uppgår netto till 217,3 (16,7) miljoner kronor. Av uppskjuten skatt avser resterande 51,7 miljoner kronor i skuld, respektive 1,9 miljoner kronor i fordran, bolag i Finland respektive i Danmark. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 50,6 (40,6) miljoner kronor. Den betalda skatten, 6,0 ( ) miljoner kronor, avser tidigare verksamhetsår och har främst uppstått i nyförvärvade bolag som under det första räkenskapsåret inte kunnat minska skattekostnaden genom att med hjälp av koncernbidrag nyttja koncernens skattemässiga underskott. Ökade leverantörsskulder främst avseende Sagax hyresgästanpassningar i Finland samt hög grad av förskottsbetalda hyresintäkter medförde en tillfällig likviditetseffekt på rörelsekapitalet om 76,2 miljoner kronor. Kassa flödet från den löpande verksamheten översteg således förvaltnings resultatet väsentligt och uppgick till 124,3 (42,4) miljoner kronor. Investeringsverksamheten har belastat kassaflödet med 193,6 (757,1) miljoner kronor och avsåg huvudsakligen förvärvet av Panncentralen 1 samt hyresgästanpassningar. Kassaflödet från finansieringsverksamheten har bidragit med 198,5 (553,0) miljoner kronor. Sammantaget har likvida medel ökat med 129,2 ( 161,7) miljoner kronor under perioden. 3

6 PROGNOS OCH AKTUELL INTJÄNINGSFÖRMÅGA Prognos för år För beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 220 miljoner kronor. Tidigare lämnad prognos för år Prognos lämnad i samband med bokslutskommuniké för år : "För år beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 210 miljoner kronor." Aktuell intjäningsförmåga Tabellen nedan återspeglar Sagax nuvarande intjäningsförmåga på tolvmånadersbasis. Det är viktigt att notera att den ej är att jämställa med en prognos för de kommande tolv månaderna då den exempelvis inte innehåller några bedömningar avseende framtida vakanser, ränteläge, hyresutveckling eller värdeförändringar. Sagax redovisar aktuell intjäningsförmåga i samband med delårsrapporter och bokslutskommunikéer. Hyresvärdet baseras på kontrakterade hyresintäkter på årsbasis med tillägg för bedömd marknadshyra för vakanta lokaler. Fastighetskostnader baseras på verkligt utfall det senaste året justerat för innehavstid. Kostnaderna för central administration har baserats på faktiskt utfall de senaste tolv månaderna. Finansnettot har beräknats utifrån räntebärande skulder och tillgångar på balansdagen. Kostnaderna för de räntebärande skulderna har baserats på koncernens beräknade genomsnittliga räntenivå. Skatten är beräknad med 26,3 % schablonskatt och bedöms nästan uteslutande vara uppskjuten skatt. Resultatandel från intresseföretag och utdelning från börs noterade aktier ingår ej i aktuell intjäningsförmåga. AKTUELL INTJÄNINGSFÖRMÅGA AKTUELL INTJÄNINGSFÖRMÅGA FÖRE SKATT Belopp i miljoner kronor 31 dec Hyresvärde Vakans Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftnetto Central administration Finansnetto Förvaltningsresultat Skatt Resultat efter skatt varav preferensaktie ägarna varav stamaktieägarna Mkr KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 DIREKTAVKASTNING OCH LÅNERÄNTA % KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV KV 1 KV 2 Fastigheternas direktavkastning Sagax genomsnittliga låneränta 10-årig swapränta KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV I 4

7 FASTIGHETSBESTÅNDET Den s omfattade fastighetsbeståndet 111 fastigheter med en total uthyrningsbar area om kvadratmeter. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen uppgick till 9,0 år. Tyngdpunkten i beståndet finns i Stockholmsregionen. 45 % av marknadsvärdet och 47 % av hyresvärdet är koncentrerat till Stockholms regionen. Det sammanlagda hyresvärdet och kontrakterad årshyra uppgick till 577,2 respektive 555,3 miljoner kronor vid årets utgång. Detta motsvarar en ekonomisk uthyrningsgrad om 96 %. Investeringar och försäljningar Sagax har under perioden investerat 216,7 miljoner kronor varav 122,2 miljoner kronor avsåg förvärv och 94,5 miljoner kronor avsåg investeringar i det befintliga beståndet. Av investeringarna i det befintliga beståndet avsåg 24,7 miljoner kronor Västra Götaland, 2,1 miljoner kronor Östra Götaland, 9,1 miljoner kronor Stockholm och 58,6 miljoner kronor Utland. Under första kvartalet förvärvade Sagax Panncentralen 1 i Årsta, Stockholms stad. Anskaffningskostnaden uppgick till 122,2 miljoner kronor. LÖPTIDER FÖR HYRESKONTRAKT Antal Kontrakterad årshyra Förfalloår kontrakt Area, kvm Mkr Andel ,1 3 % ,5 4 % ,0 9 % ,1 9 % ,6 4 % > ,0 71 % Totalt ,3 100 % FÖRDELNING AV FASTIGHETSBESTÅNDET Område Antal fastigheter Uthyrningsbar area, kvm Andel av hyresvärde Stockholm % Svealand % Östra Götaland % Västra Götaland % Utland % Totalt % FÖRFALLOÅR ÅRSHYRA KONCERNENS HYRESVÄRDE Mkr 80 Utland 20 % Stockholm 47 % >2023 Svealand 5 % Västra Götaland 13 % Östra Götaland 15 % 5

8 VAKANSGRAD Den ekonomiska vakansgradens förändring Den ekonomiska vakansgraden uppgick till 3,8 %, att jämföra med 4,1 % vid årsskiftet /. Vakansvärdet ökade med 1,2 miljoner kronor till följd av avflyttningar och det minskade med 2,3 miljoner kronor till följd av inflyttningar under perioden. Utgående vakans uppgick till 21,9 miljoner kronor. Kommande vakansförändring Hyresavtal med en årshyra om 21,0 miljoner kronor var vid periodens slut uppsagda varav 9,3 miljoner kronor sagts upp för omförhandling och 11,7 miljoner kronor har sagts upp för avflyttning. Samtliga uppsägningar för villkorsändring avser marknadsområde Stockholm och av kontrakt uppsagda för avflyttning, avsåg 3,3 miljoner kronor Västra Götaland och 8,4 miljoner kronor avsåg Stockholm. Nyuthyrt men ännu ej inflyttat uppgick till 3,9 miljoner kronor vid periodens slut. Justerad utgående vakans uppgick till 39,0 miljoner kronor. Uthyrningar Under perioden har hyresavtal tecknats med ett årligt hyresvärde om totalt 4,6 miljoner kronor avseende kvadratmeter. VAKANSER 31 MARS Område Antal fastigheter Vakans värde, Mkr Vakans värde Vakant area, kvm Stockholm 49 21,9 8,0 % Svealand 17 Östra Götaland 18 Västra Götaland 14 Utland 13 Totalt ,9 3,8 % VAKANSFÖRÄNDRINGAR Belopp i miljoner kronor 31 dec Ingående vakans 1 januari 22,3 14,5 Vakansvärde från fastighetsförvärv 3,0 Avflyttningar 1,2 24,2 Inflyttningar 2,3 17,4 Förändring av lämnade rabatter 0,7 0,5 Vakansvärde sålda fastigheter 1,4 Utgående vakans 21,9 22,3 Uppsagt för omförhandling 9,3 Uppsagda avtal, ej avflyttat 11,7 10,7 Nyuthyrning, ej inflyttat 3,9 2,3 Justerad utgående vakans 39,0 30,7 Fastigheten Båtyxan 6 i Malmö. Byggnaden omfattar kvadratmeter uthyrningsbar area. Fastigheten är i sin helhet uthyrd till Panduro Hobby AB som centrallager och huvudkontor. Foto: Martin Palvén 6

9 FASTIGHETSBESTÅNDETS MARKNADSVÄRDE Sagax upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standard, IFRS. Sagax har valt att redovisa sina fastigheter till verkligt värde enligt Verkligt värdemetoden och låtit oberoende värderingsinstitut värdera samtliga koncernens fastigheter. Det sammanlagda marknadsvärdet på Sagax 111 fastigheter uppgick den s till (5 860) miljoner kronor. Fastighetsmarknaden har utvecklats negativt vilket medfört en omvärdering av fastighetsportföljen med 123,7 miljoner kronor. Det redovisade värdet har ökat med 4,7 miljoner kronor till följd av valuta effekter och med 11,0 miljoner kronor till följd av nyförhyrningar och förlängda hyresavtal. Sammantaget uppgick värdeutvecklingen på fastigheterna i Sverige till 66,8 miljoner kronor. Värdeutveckligen på fastigheterna utomlands uppgick till 43,7 miljoner kronor. I enlighet med IFRS har vid förvärv beaktad uppskjuten skatt om 39,9 miljoner kronor reducerat fastighetsvärdena i balansräkningen. Redovisade fastighetsvärden uppgick därefter till (5 820) miljoner kronor. FÖRÄNDRING AV FASTIGHETERNAS REDOVISADE VÄRDE FASTIGHETERNAS MARKNADSVÄRDE Mkr Antal Fastighetsbestånd 31 december 6 059,7 110 Förvärv av fastigheter 122,2 1 Omräkningsdifferens avseende utländska dotterbolags balansräkningar 2,5 Investeringar i befintligt bestånd 94,5 Försäljning av fastigheter 0,0 Fastighetsreglering Värdeförändring inklusive valutaeffekt 110,5 Fastighetsbestånd s 6 168,4 111 Utland Mkr (21 %) Svealand 369 Mkr (6 %) Västra Götaland 960 Mkr (15 %) Stockholm Mkr (45 %) Östra Götaland 784 Mkr (13 %) Förvärvad uppskjuten skatt 39,9 Bokfört värde 6 128,5 FASTIGHETERNAS MARKNADSVÄRDE OCH AREA tal kvm KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV1 Mkr Uthyrningsbar area Marknadsvärde 7

10 Värderingsmetod och genomförande Värderingarna har genomförts i enlighet med allmänt accepterade internationella värderingsmetoder. Samtliga värderingsobjekt har värderats separat av auktoriserade fastighetsvärderare från oberoende värderingsinstitut. Som huvudmetod vid värdebedömningarna används kassaflödeskalkyler i vilka driftnetton, investeringar och restvärden nuvärdesberäknas. Kalkylperioden har anpassats efter återstående löptid av befintliga hyresavtal och varierar mellan 5 20 år. Kalkylperioden uppgår som regel till 10 år. Samtliga fastigheter har besiktigats under den senaste treårsperioden. Besiktningarna omfattar allmänna utrymmen samt ett urval av lokaler där särskild vikt lagts vid större hyresgäster samt vakanta lokaler. Syftet med besiktningen är att bedöma fastighetens allmänna standard och skick, underhållsbehov, marknadsposition och lokalernas attraktivitet. Sagax fastigheter i Hechingen, Tyskland, värderades externt vid årsskiftet /. Eftersom externa fastighetsvärderingar i Tyskland är mycket kostsamma genomförs externa värderingar varje årsskifte och interna vid övriga kvartalsskiften. Analyser och generella förutsättningar Principer för analyser och generella förutsättningar är oförändrade jämfört med de som tillämpades i årsredovisningen för. Kalkylränta (6,0 18,0 %) och direktavkastningskrav för restvärdesbedömning (6,8 16,0 %) baseras på analyser av genomförda transaktioner samt på individuella bedömningar avseende risknivå och respektive fastighets marknadsposition. Den vägda kalkylräntan för kassaflödet respektive restvärdet motsvarade 8,0 % respektive 10,4 % för fastighetsportföljen. Det vägda direktavkastningskravet var oförändrat jämfört med årsskiftet och uppgick till 8,4 %. FÖRDELNING AV VÄRDERINGSOBJEKT Fastighetsvärderare Antal fastigheter DTZ Sweden 94 DTZ Finland 8 DTZ Egeskov 1 CB Richard Ellis 2 Colliers Property Partners /Internt 4 Bryggan Fastighetsekonomi 2 Totalt 111 Sagax förvärvade under perioden Panncentralen 1 i Årsta. Byggnaden omfattar kvadratmeter uthyrningsbar area. Lokalerna används för distribution av livsmedel vilket är den dominerande verksamheten i Årstaområdet. 8

11 FINANSIERING Eget kapital Koncernens egna kapital uppgick vid årets utgång till (1 649) miljoner kronor. Styrelsen har föreslagit att årsstämman den 6 maj skall fatta beslut om utdelning till preferensaktiernas aktieägare med 33,2 (29,9) miljoner kronor motsvarande 2,00 kronor per aktie. Räntebärande skulder Sagax räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till (4 413) miljoner kronor. Av de räntebärande skulderna var 940,7 (722,1) miljoner kronor upptagna i euro. De räntebärande skulderna har ökat med 3,5 ( 6,0) miljoner kronor till följd av valutakursförändring under perioden. Den genomsnittliga återstående ränte- och kapitalbindningen uppgick till 4,7 (4,9) år respektive 4,9 (5,7) år vid periodens utgång. Den genomsnittliga räntan för bolagets räntebärande skulder uppgick till 4,7 % (5,3 %) inklusive effekter av derivatinstrument vid periodens utgång. Till följd av Sagax långa räntebindning har de sjunkande marknadsräntorna under endast fått mindre effekt på koncernens genomsnittliga räntenivå. Den genomsnittliga räntebindningstiden har sjunkit under perioden bland annat till följd av att räntederivatavtal med kortare räntebindningstid tecknats. Stängningsbara ränteswappar har ökat den genomsnittliga räntenivån med 0,2 procentenheter men påverkar ej räntebindningstiden. Sagax har inget refinansieringsbehov förrän vid halvårsskiftet Kreditram Sagax hade den s en outnyttjad kreditram om (2 398) miljoner kronor avsedd för fastighetsförvärv och investeringar. Förvärvskrediten står till Sagax förfogande till och med halvårsskiftet RÄNTE- OCH KAPITALBINDNING 31 MARS Räntebindning Kapitalbindning Förfalloår Mkr Ränta Andel Mkr Andel 981 4,0 % 20 % % ,5 % 6 % % ,6 % 9 % % ,4 % 8 % 75 2 % ,6 % 7 % % > ,2 % 50 % % Summa/genomsnitt ,7 % 100 % % DERIVATAVTAL 31 MARS Belopp i miljoner kronor Nominella belopp Andel Marknadsvärde Nominella ränteswappar % 320,5 Räntetak % 0,1 Realränteswappar % 28,9 Stängningsbara ränteswappar % 35,1 Summa % 384,6 9

12 rapport över totalresultat Belopp i miljoner kronor jan-dec Rullande tolv månader april - mars Hyresintäkter 137,1 114,6 491,4 513,9 Övriga intäkter 5,9 5,9 Driftskostnader 8,7 7,4 23,5 24,8 Underhållskostnader 1,6 1,9 7,7 7,4 Tomträttsavgäld 2,9 2,2 8,6 9,3 Fastighetsskatt 2,5 2,6 11,9 11,8 Fastighetsadministration 2,0 2,0 8,7 8,7 Driftnetto 119,4 98,5 436,8 457,7 Central administration 6,5 5,7 25,7 26,5 Resultat från intresseföretag 0,7 0,2 1,4 0,9 Finansiella intäkter 1,8 2,5 19,7 20,4 Finansiella kostnader 58,1 52,6 240,9 247,8 Förvaltningsresultat 57,3 42,9 188,5 202,9 Värdeförändringar på fastigheter, realiserade 0,1 0,2 19,9 19,8 Värdeförändringar på fastigheter, orealiserade 110,5 26,3 127,9 264,7 Värdeförändringar på finansiella instrument, realiserade 9,9 1,8 2,5 5,6 Värdeförändringar på finansiella instrument, orealiserade 45,2 30,5 424,2 438,9 Värdeförändringar på lån i utländsk valuta, orealiserade 0,7 42,3 43,0 Resultat före skatt 109,1 36,7 423,3 569,1 Uppskjuten skatt 41,1 148,3 248,7 144,2 Aktuell skatt 1,3 6,9 5,6 Periodens resultat 67,9 183,7 181,5 430,5 Omräkningsdifferenser 0,3 4,2 4,5 Totalresultat för perioden 67,6 183,7 177,3 426,0 Resultat per stamaktie, kr 6,31 14,59 17,53 37,89 Resultat per stamaktie efter utspädning, kr 6,31 13,77 17,53 37,62 Genomsnittligt antal stamaktier Genomsnittligt antal stamaktier efter utspädning

13 rapport över finansiell ställning, i sammandrag Belopp i miljoner kronor 31 dec Förvaltningsfastigheter 6 128, , ,8 Förvaltningsfastigheter till försäljning 89,0 Uppskjuten skattefordran 219,2 16,7 116,9 Finansiella instrument 0,3 17,7 0,3 Övriga anläggningstillgångar 17,1 13,7 15,1 Summa anläggningstillgångar 6 365, , ,1 Kassa och bank 340,1 236,3 210,9 Aktier 15,6 123,0 51,1 Övriga omsättningstillgångar 77,0 52,7 67,8 Summa omsättningstillgångar 432,7 412,0 329,8 Summa tillgångar 6 797, , ,9 Eget kapital 1 225, , ,4 Långfristiga räntebärande skulder 4 747, , ,2 Uppskjuten skatteskuld 51,7 Finansiella instrument 384,9 31,6 336,6 Övriga långfristiga skulder 2,4 10,9 2,4 Summa långfristiga skulder 5 186, , ,2 Kortfristiga räntebärande skulder 132,8 140,3 108,7 Räntebärande skulder avseende fastigheter som innehas för försäljning 67,1 Övriga kortfristiga skulder 253,7 174,6 173,6 Summa kortfristiga skulder 386,4 382,1 282,3 Summa eget kapital och skulder 6 797, , ,9 11

14 rapport över Kassaflöden Belopp i miljoner kronor jan-dec Resultat före skatt 109,1 36,7 423,3 Värdeförändringar på finansiella instrument 55,1 30,5 424,3 Värdeförändringar på fastigheter 110,5 26,3 147,8 Värdeförändringar på lån i utländsk valuta 0,7 42,3 Betald skatt 6,0 3,3 Övriga poster ej ingående i kassaflödet 0,6 0,3 3,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 50,6 40,6 184,1 Kassaflöde från förändring av kortfristiga fordringar 2,5 14,6 1,0 Kassaflöde från förändring av kortfristiga skulder 76,2 12,8 13,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten 124,3 42,4 171,7 Förvärv av fastigheter 122,2 762, ,1 Försäljning av fastigheter 47,0 323,1 Nybyggnation av fastigheter Investeringar i befintliga fastigheter 94,5 13,2 97,5 Förvärv av finansiell placering 62,6 62,6 Försäljning av finansiell placering 22,7 30,4 30,4 Fordringar hos intresseföretag Förvärv av aktier/andelar i intresseföretag Minskning av övriga anläggningstillgångar 4,0 3,2 Ökning av övriga anläggningstillgångar 0,4 Kassaflöde från investeringsverksamheten 193,6 757, ,5 Nyemission av stamaktier Apportemission av preferensaktier 31,6 Nyemission av preferensaktier 3,0 Utdelning till preferensaktieägare 29,9 Upptagna lån 193,4 579, ,0 Amorterade lån 24,7 25, ,6 Minskning av övriga långfristiga skulder 1,8 0,4 3,8 Ökning av övriga långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten 198,5 553,0 698,7 Periodens kassaflöde 129,2 161,7 187,1 Likvida medel vid periodens ingång 210,9 398,0 398,0 Likvida medel vid periodens utgång 340,1 236,3 210,9 12

15 rapport över FÖRÄNDRINGAR i eget kapital Belopp i miljoner kronor Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Intjänade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt eget kapital Eget kapital 31 december ,2 432,9 0,1 897, ,6 Totalresultat januari-mars 1) 183,7 183,7 Eget kapital s 135,2 432,9 0, , ,3 Aktieutdelning 29,9 29,9 Nyemitterade stamaktier 0,7 2,3 3,0 Totalresultat januari-december 1) 361,0 361,0 Eget kapital 31 december 135,9 435,2 4,1 686, ,4 Apportemitterade preferensaktier 6,9 24,7 31,6 Totalresultat januari-mars 67,6 67,6 Eget kapital s 142,8 459,9 4,4 618, ,3 1) Jämförelsetal har justerats så att "Totalresultat" omfattar tidigare resultat samt omräkningsdifferenser. SEGMENTINFORMATION Styrelsen följer upp koncernens verksamhet efter geografisk fördelning. Således finns fem segment fördelade efter geografiskt läge. Resultatposter per segment Hyresintäkter 1) Förvaltnings resultat Resultat före skatt Värdeförändring fastigheter Resultat vid av yttring av mate - riella anläggningstillgångar Vinstandel i intressebolag Stockholm 63,6 50,9 22,8 11,2 6,1 20,1 19,0 12,3 0,7 0,2 Västra Götaland 16,5 21,0 7,2 9,6 12,3 2,1 19,0 6,8 0,1 0,2 Östra Götaland 20,0 20,8 10,3 12,7 22,4 17,3 33,1 5,1 Svealand 9,2 7,2 4,0 3,6 8,3 1,9 4,3 1,6 Utland 27,9 14,8 15,7 7,4 28,9 24,3 43,7 17,3 Summa segmentsnivå 137,2 114,6 60,0 44,5 61,4 65,7 110,5 26,3 0,1 0,2 0,7 0,2 Derivat 45,2 30,5 Övrigt ej fördelat 2,7 1,6 2,5 1,5 Totalt 137,2 114,6 57,3 42,9 109,1 36,7 110,5 26,3 0,1 0,2 0,7 0,2 Tillgångsposter per segment Marknadsvärde fastigheter Investeringar fastigheter Förvärv fastigheter Försäljning fastigheter Andelar i intressebolag Summa tillgångar Stockholm 2 765, ,5 9,1 12,5 122,2 319,4 3,4 1, , ,2 Västra Götaland 960, ,5 24,7 0,6 46,2 47,0 997, ,1 Östra Götaland 784,3 890,4 2,1 0,1 747,5 970,4 Svealand 368,6 383,3 0,0 0,0 340,3 358,0 Utland 1 290, ,1 58,6 0,0 396, , ,9 Summa segmentsnivå 6 168, ,8 94,5 13,2 122,2 761,7 47,0 3,4 1, , ,6 Koncernjusteringar 184, ,4 Övrigt ej fördelat 301,0 107,7 Totalt 6 168, ,8 94,5 13,2 122,2 761,7 47,0 3,4 1, , ,9 1) Samtliga hyresintäkter avser externa hyresgäster. 13

16 NYCKELTAL jan-dec 2007 jan-dec 2006 jan-dec 2005 jan-dec Fastighetsrelaterade Direktavkastning, % 8,0 7,5 7,6 7,3 8,1 8,4 Areamässig uthyrningsgrad, % Ekonomisk uthyrningsgrad, % Hyresduration, år 9,0 9,0 9,3 8,7 7,4 6,5 Uthyrningsbar area, kvadratmeter Antal fastigheter Finansiella Avkastning på totalt kapital, % Avkastning på eget kapital, % Genomsnittlig ränta, % 4,7 5,3 5,1 5,2 5,2 5,1 Genomsnittlig räntebindning inklusive derivat, år 4,7 4,9 5,1 5,7 5,9 5,0 Genomsnittlig kapitalbindning, år 4,9 5,7 5,1 5,8 5,1 3,9 Soliditet, % Belåningsgrad, % Räntetäckningsgrad, ggr 2,0 1,8 1,8 1,8 2,0 1,7 Data per stamaktie Börskurs vid periodens utgång, kr 36,90 79,00 34,90 73,25 76,75 57,75 Eget kapital per aktie, kr 57,15 96,31 64,46 81,71 38,68 30,01 Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 54,88 90,70 62,11 77,24 36,20 29,88 Resultat per aktie, kr 6,31 14,59 17,53 44,68 13,62 7,39 Resultat per aktie efter utspädning, kr 6,31 13,77 17,53 42,03 12,94 7,35 Kassaflöde per aktie, kr 3,51 2,74 12,74 9,70 5,67 4,14 Kassaflöde per aktie efter utspädning, kr 3,37 2,59 12,11 9,12 5,39 4,13 Antal aktier vid periodens utgång Antal aktier vid periodens utgång efter utspädning Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Data per preferensaktie Börskurs vid periodens utgång, kr 23,50 28,10 23,00 27,30 27,60 Eget kapital per aktie, kr 32,50 32,50 32,00 32,00 32,00 Resultat per aktie, kr 0,50 0,50 2,00 2,00 2,00 Kassaflöde per aktie, kr 0,50 0,50 2,00 2,00 2,00 Antal aktier vid periodens utgång Genomsnittligt antal aktier

17 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING Belopp i miljoner kronor Nettoomsättning 2,1 1,9 Administrationskostnader 5,8 5,8 Resultat före finansiella intäkter och kostnader 3,7 3,9 Resultat från andelar i koncernföretag Finansiella intäkter 6,9 7,7 Finansiella kostnader 5,8 3,0 Resultat före skatt 2,6 0,8 Skatt på periodens resultat 0,7 Övriga skatter Periodens resultat 1,9 0,8 MODERBOLAGETS balansräkning i sammandrag Belopp i miljoner kronor 31 dec Materiella anläggningstillgångar 1,5 0,6 0,4 Uppskjuten skattefordran 53,1 64,6 52,4 Fordringar på koncernföretag 125,9 Övriga finansiella anläggningstillgångar 179,6 203,6 305,5 Summa anläggningstillgångar 360,1 268,8 358,3 Kassa och bank 213,6 74,5 96,8 Fordringar på koncernföretag 420,1 718,1 437,4 Övriga omsättningstillgångar 6,8 1,5 5,8 Summa omsättningstillgångar 640,5 794,1 540,0 Summa tillgångar 1 000, ,9 898,7 Eget kapital 826,2 737,4 796,4 Skulder till koncernföretag 172,4 324,2 99,9 Övriga korfristiga skulder 2,0 1,3 2,4 Summa kortfristiga skulder 174,4 325,5 102,3 Summa eget kapital och skulder 1 000, ,9 898,7 15

18 AKTIEN OCH ÄGARNA Sagax hade vid periodens utgång (6 022) aktieägare och börsvärdet uppgick till 795,0 (1 373) miljoner kronor. Stamaktier Sista betalkurs den s för Sagax stamaktie uppgick till 36,70 (79,00) kronor. Under årets första kvartal har stamaktien varit föremål för i genomsnitt 4 (12) transaktioner per handelsdag. Stamaktiens genomsnittliga omsättningshastighet har uppgått till 31 % (24 %). Den genomsnittliga handelsvolymen har uppgått till 0,6 (0,8) miljoner kronor per dag. Preferensaktier Betalkursen den s för Sagax preferensaktie uppgick till 23,04 (28,10) kronor. Omsättningshastigheten under årets första kvartal uppgick till 35 % (7 %) och aktien var föremål för i genomsnitt 7 (4) transaktioner per dag. Varje preferensaktie ger företrädes rätt till 2,00 kronor i årlig utdelning. Bolaget avser att ändra den årliga utdelningen till kvartalsvis utdelning, se även sidan 20. Stamaktien Carnegie Real Estate Index Kr 100 Stamaktien Carnegie Omsatt Real antal Estate aktier Index tal Omsatt antal aktier tal Kr 32 Preferensaktien KrOmsatt antal Preferensaktien aktier tal 32 Omsatt antal aktier tal NASDAQ OMX NASDAQ OMX NASDAQ OMX NASDA Teckningsoptioner Sagax utfärdade teckningsoptioner år 2006 varav var utestående den s. Teckningsoptionerna ger rätt för innehavaren att teckna en stamaktie per option till och med Teckningskursen uppgår till 35,00 kronor. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner skulle antalet stamaktier uppgå till stycken. AKTIEÄGARSTRUKTUR 31 MARS Antal aktier Antal aktieägare Totalt Aktieägarkategori Antal Röstandel Privatpersoner bosatta i Sverige ,2 % Privatpersoner bosatta utomlands 45 0,3 % Företag/institutioner i Sverige ,2 % Företag/institutioner utomlands ,3 % Totalt ,0 % Aktieägare per land Antal Röstandel Sverige ,4 % Luxemburg 23 8,7 % Finland 15 2,2 % Danmark 238 0,9 % Norge 23 0,6 % USA 17 0,6 % Övriga länder 136 2,6 % Totalt ,0 % 16

19 NYCKELTAL PER STAMAKTIE 31 dec dec dec Börskurs vid periodens utgång, kr 36,90 79,00 34,90 73,25 76,75 57,75 Förvaltningsresultat 1) per aktie efter utspädning, kr 13,51 8,46 12,46 8,18 5,55 4,12 Kassaflöde 1) 2) per aktie efter utspädning, kr 12,82 9,72 12,11 9,12 5,39 4,13 Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 54,88 90,70 62,11 77,24 36,20 29,88 Börskurs/Förvaltningsresultat, ggr 2,7 9,3 2,8 9,0 13,8 14, dec Börskurs/Kassaflöde 2), ggr 2,9 8,1 2,9 8,0 14,2 14,0 Börskurs/Eget kapital, % ) Förvaltningsresultat och kassaflöde avser rullande 12 månader. 2) Med kassaflöde avses kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital. Förvaltningsresultat per stamaktie Förvaltningsresultatet per stamaktie på rullande tolvmånadersbasis uppgick till 13,51 kronor vilket jämfört med aktiekursen för stamaktien vid periodens utgång motsvarade en multipel om 2,7. Eget kapital per stamaktie Eget kapital per stamaktie efter utspädning uppgick till 54,88 kronor. Aktiekursen för stamaktien vid periodens slut utgjorde således 67 % av det egna kapitalet per stamaktie. BÖRSKURS/FÖRVALTNINGSRESULTAT PER STAMAKTIE BÖRSKURS/EGET KAPITAL PER STAMAKTIE Ggr KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV Börskurs/förvaltningsresultat per stamaktie % Genomsnitt: 10,3 ggr KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV Börskurs/eget kapital per stamaktie Genomsnitt: 140 % Genomsnitt: 140 % 17

20 STÖRSTA AKTIEÄGARE 31 MARS Antal aktier Andel av Stam Förändring Preferens Förändring Aktiekapital Röster David Mindus med bolag ,1 % 19,0 % Familjen Salén med bolag ,4 % 8,9 % Johan Thorell med bolag ,3 % 6,9 % LF Fastighetsfond ,5 % 5,1 % Skandrenting ,3 % 4,8 % LF Småbolagsfond ,1 % 4,4 % Catella Hedgefond ,0 % 3,7 % Skandia Liv ,6 % 3,3 % Clearstream Banking ,4 % 2,9 % Banque Carnegie Luxembourg ,3 % 2,7 % Sabis Invest ,5 % 2,5 % M2 Capital Management ,7 % 1,5 % SEB Private Bank ,2 % 0,9 % Aktie-Ansvar Sverige ,4 % 0,9 % Swedbank Robur Realinvest ,2 % 0,9 % Försäkrings AB Pensions Alandia ,4 % 0,8 % CAIL ,4 % 0,8 % Carnegie Småbolagsfond ,4 % 0,8 % Nordnet Pensionsförsäkring ,2 % 0,7 % Örudds Mekaniska ,4 % 0,7 % Delsumma ,8 % 72,3 % Övriga aktieägare ,2 % 27,7 % Totalt ,0 % 100,0 % varav styrelse och medarbetare ,2 % 35,2 % Ovanstående aktieägarstruktur per den s är baserad på uppgifter från Euroclear Sweden justerat för emission av preferens aktier vilka ej var registrerade hos Euroclear Sweden den s. 18

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 Året I SAMMANDRAG Rekordresultat belastas av omvärderingar av derivat och fastigheter. Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari december 2008 ökade till 491,4 miljoner

Läs mer

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2008

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2008 Delårsrapport januari mars 2008 PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari mars 2008 ökade till 114,6 miljoner kronor (78,8 miljoner kronor motsvarande period föregående år).

Läs mer

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Delårsrapport januari juni 2008 PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari juni 2008 ökade till 236,8 miljoner kronor (167,7 miljoner kronor motsvarande period föregående

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Delårsrapport JaNUarI - Mars 2006

Delårsrapport JaNUarI - Mars 2006 Delårsrapport JANUARI - MARS 2006 Kvartalet i sammandrag Hyresintäkterna uppgick till 53,5 (37,0) miljoner kronor. Förvaltningsresultatet uppgick till 17,5 (9,0) miljoner kronor, motsvarande 1,13 (0,83)

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2010

Halvårsrapport januari juni 2010 Halvårsrapport januari juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Fördelaktig fastighetsmarknad

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Stabil utveckling

Läs mer

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Delårsrapport januari september 2008 PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter

Läs mer

Delårsrapport januari september 2011

Delårsrapport januari september 2011 Delårsrapport januari september AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG För första gången

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2009

Halvårsrapport januari juni 2009 Halvårsrapport januari juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Verksamheten fortsatt

Läs mer

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2007. Delårsrapport

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2007. Delårsrapport Delårsrapport januari mars 2007 PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari-mars år 2007 uppgick till 78,8 miljoner kronor (53,5 miljoner kronor motsvarande period föregående

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 Delårsrapport januari september AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Stabilt förvaltningsresultat

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2006 PERIODEN I SAMMANDRAG Sagax är ett svenskt fastighetsbolag med inriktning på lager och lätt industri. Fastighetsinnehavet värderades till 2 464 miljoner kronor vid halvårsskiftet.

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 009 AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Stabil verksamhet under 009

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2007. Delårsrapport

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2007. Delårsrapport Delårsrapport januari september 2007 A PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari september 2007 ökade till 263,8 miljoner kronor (176,4 miljoner kronor motsvarande period

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Stabil verksamhet under och starkt

Läs mer

SAGAX BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2007. Bokslutskommuniké

SAGAX BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2007. Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december 2007 ÅRET I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari december 2007 ökade till 355,5 miljoner kronor (245,4 miljoner kronor motsvarande period föregående

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Förvaltningsresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 ÅR 2006 I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna uppgick till 245,4 (168,5 motsvarande period föregående år) miljoner kronor. Förvaltningsresultat Förvaltningsresultatet uppgick

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Halvårsrapport 2016-07-01-2016-12-31 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2013

Delårsrapport januari - september 2013 Delårsrapport januari - september AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. PERIODEN I SAMMANDRAG Förvaltningsresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2004

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2004 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2004 1 AB Sagax Bokslutskommuniké 2004 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 Verksamhet Koncernens verksamhetsinriktning ändrades under tredje kvartalet till fastighetsinvesteringsverksamhet

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Halvårsrapport januari juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. PERIODEN I SAMMANDRAG Förvaltningsresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q3 DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2015 Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2015 DELÅRET 1 JANUARI-30 SEPTEMBER 2015

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 Delårsrapport JANUARI-MARS 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,2 % (5,5 %)

Läs mer

Q1 Q2 Q3 Q4. Väsentliga händelser under första kvartalet. Väsentliga händelser efter första kvartalet. Pågående aktiviteter.

Q1 Q2 Q3 Q4. Väsentliga händelser under första kvartalet. Väsentliga händelser efter första kvartalet. Pågående aktiviteter. januari mars 2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Koncernen i siffror jan-mar jan-dec Förvaltningsresultat, 3,3 11,5 Periodens totalresultat, 5,4 23,8 Balansomslutning, 1 264,8 1 197,9 Eget kapital per aktie, kr 13,2 13,0

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q2 DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 Delårsrapport JANUARI-JUNI 2015 DELÅRET 1 JANUARI-30 JUNI 2015 Hyresintäkterna

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto Business

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 Delårsrapport JANUARI-MARS 2014 Hyresintäkterna ökade med 5,5 % beroende

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Förvaltningsresultatet

Läs mer

Link Prop Investment AB (publ) Halvårsrapport

Link Prop Investment AB (publ) Halvårsrapport Link Prop Investment AB (publ) Halvårsrapport REDOGÖRELSE FÖR HALVÅRET 1 JANUARI - 30 JUNI 2016 Hyresintäkterna uppgick till 14 003 594 kr (2 351 328) Driftsöverskottet uppgick till 11 730 198 kr (2 224

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Delårsrapport januari-mars 2014 Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda Väsentliga händelser januari-mars 2014 Om Tribona Fastighetsförvaltning Finansiell ställning Januari-mars

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm Delårsrapport Q1 2016-01-01 2016-03-31 KVALITENA AB (PUBL) 556527-3314 Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A 114 51 Stockholm KVALITENAS STÖRSTA NOTERADE INNEHAV D. Carnegie & Co Nasdaq OMX Stockholm Röstandel

Läs mer

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm Delårsrapport Q1 2016-01-01 2016-03-31 KVALITENA AB (PUBL) 556527-3314 Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A 114 51 Stockholm KVALITENAS STÖRSTA NOTERADE INNEHAV D. Carnegie & Co Nasdaq OMX Stockholm Röstandel

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Solnaberg Property AB (publ), org.nr Bokslutskommuniké 2016

Solnaberg Property AB (publ), org.nr Bokslutskommuniké 2016 Solnaberg Property AB (publ), org.nr 559042-2464 Bokslutskommuniké 2016 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 16 DECEMBER 2015-31 DECEMBER 2016 Hyresintäkterna uppgick till 12 468 669 kr Driftsöverskottet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Delårsrapport januari - mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Perioden i sammandrag FÖRSTA KVARTALET

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 2 AB Sagax Delårsrapport januari - mars 2005 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - MARS ÅR 2005 Periodens hyresintäkter uppgick till 37,0 miljoner kronor. Periodens förvaltningsresultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 212 AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Förvaltningsresultatet steg

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING ABQ1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 Delårsrapport 1 JANUARI-31 MARS 2017 Hyresintäkterna ökade med 4,0 % (3,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2016 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2016 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q3 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2016 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2016 Delårsrapport 1 JANUARI-30 SEPTEMBER 2016 Hyresintäkterna ökade

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) Kommunikén omfattar perioden 7 mars till 31 december 2016 Detta är bolagets första räkenskapsår, varför inga jämförelsetal finns. Fastighetsbeståndet marknadsvärderades

Läs mer

Delårsrapport KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm

Delårsrapport KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm Delårsrapport 2016-01-01 2016-06-30 KVALITENA AB (PUBL) 556527-3314 Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A 114 51 Stockholm KVALITENAS STÖRSTA NOTERADE INNEHAV D. Carnegie & Co Nasdaq OMX Stockholm Röstandel

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2015

Delårsrapport januari - juni 2015 Delårsrapport januari - juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Perioden i sammandrag FÖRSTA HALVÅRET

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari till och med september 2004

Delårsrapport för perioden januari till och med september 2004 Delårsrapport för perioden januari till och med september 2004 Verksamhetsinriktningen ändrad till fastighetsinvesteringsverksamhet Teknikrörelsen som bedrevs i koncernen utdelad till aktieägarna 27 fastigheter

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - september AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Perioden i sammandrag JANUARI-SEPTEMBER

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK 1.000.000.000) med ISIN SE 0005624871 samt obligationslån med fast ränta om tvåhundra

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Link Prop Investment AB (publ) Bokslutskommuniké 2016

Link Prop Investment AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Link Prop Investment AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Hyresintäkterna uppgick till 27 817 794 kr (13 881 888) Driftsöverskottet uppgick till 22 643

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Förhandsvärde anskaffningsvärde Avkastning. Färdigställda projekt 210 000 159 222 31.9% Pågående projekt 678 000 406 500 66.8%

Förhandsvärde anskaffningsvärde Avkastning. Färdigställda projekt 210 000 159 222 31.9% Pågående projekt 678 000 406 500 66.8% 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 Eget kapital per totala antalet aktier (SEK) 31.19 5 305.92 25.85 Eget kapital per antalet stamaktier (SEK) 34.20 5 305.92 29.13 Räntabilitet på eget kapital 4% -6% 50%

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1/2016

Delårsrapport 1/2016 Delårsrapport 1/2016 Januari-mars 2016, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 933 (1 990) TSEK. Resultatet för perioden -265 (-418) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer