DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB"

Transkript

1 Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

2 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 Delårsrapport JANUARI-MARS 2014 Hyresintäkterna ökade med 5,5 % beroende på omförhandlade hyror samt slutförda ombyggnadsprojekt och uppgick till 63,6 mkr (60,3 mkr). Ytvakansgrad vid periodens slut var 1,4 % (1,3 %). Rörelseresultat förbättrades med 6,1 mkr främst beroende på ökade intäkter samt minskade driftskostnader till följd av en mild vinter och uppgick till 34,6 mkr (28,5 mkr). Värdeförändring på förvaltningsfastigheter uppgick till 12,3 mkr (11,0 mkr), vilket motsvarar en värdeökning på 0,4 %. Resultat efter skatt uppgick till 16,6 mkr (11,4 mkr). Fastighetsbeståndet per 31 mars 2014 bestod av 36 fastigheter (36) med ett bokfört värde om mkr (2 773 mkr). Den 25 mars 2014 emitterade moderbolaget en 5-årig obligation om mkr som noterades vid NASDAQ OMX Stockholm. Emissionslikviden har tillsammans med upplånade medel om 134 mkr från Ikano Fastighets AB använts för att lösa koncernens kortfristiga skulder till kreditinstitut om 1 047,5 mkr. NYCKELTAL KONCERNEN 31 mars 31 mars 31 dec 31 dec Fastighetsrelaterade Uthyrningsbar yta, tusental kvm Ytvakansgrad % 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % Verkligt värde, mkr 3 068, , , ,5 Överskottsgrad, % 50 % 43 % 58 % 57 % Finansiella Periodens resultat efter skatt, mkr 16,6 11,4 152,5 83,9 Avkastning på eget kapital, % 5,9 % 4,4 % 14,7 % 9,3 % Soliditet, % 36 % 35 % 36 % 35 % Räntetäckningsgrad, ggr 1,8 1,4 2,2 2,1 Belåningsgrad, % 59 % 59 % 57 % 60 % Belåningsgrad % exklusive ägarlån 50% 58% 53% 59%

3 3 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 Första kvartalet 2014 KONCERNEN ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Koncernen bedriver fastighetsförvaltning i Stockholm Söderort. Sammantaget har koncernen ca lägenheter och 300 företagskunder. Uthyrningsbar yta uppgår till ca kvm. Koncernens affärsidé är att förvalta och utveckla fastigheter i Stockholms län vilka är långsiktigt hållbara för våra kunder. Förvaltning och utveckling av fastigheterna sköts av bolagets personal lokaliserad i Stockholm. Koncernen har ingen självständig ledningsgrupp, utan inkluderas i det arbete ledningsgruppen för Ikano Bostad inom Ikano Fastighets AB-koncernen utför. De administrativa funktionerna för ekonomi, IT, finans, juridik, kommunikation, skatt och transaktioner köps internt från moderbolaget Ikano Fastighets AB. KONCERNENS RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING Resultat efter skatt uppgick under perioden till 16,6 mkr (11,4 mkr). Hyresintäkterna uppgick till 63,6 mkr (60,3 mkr) en ökning med 5,5 %. Ökningen beror på omförhandlade hyror samt hyresreglering efter slutförda ombyggnadsprojekt. Under perioden har värdeförändringen på förvaltningsfastigheter varit positiv med 12,3 mkr (11,0 mkr). Driftskostnader har minskat och uppgår under perioden till 31,8 mkr (34,5 mkr). Detta förklaras av minskade kostnader för uppvärmning och snöröjning till följd av en mild vinter. Förvaltnings- och administrationskostnader uppgick under perioden till -9,6 mkr (-8,4 mkr). De ökade kostnaderna förklaras av ökade personalkostnader. I december 2012 anskaffades 11 bostadsfastigheter i Hagsätra. Personal för förvaltningen av detta bestånd anställdes successivt under första kvartalet 2013 vilket innebär att personalkostnader var förhållandevis låga under denna period. Finansnettot uppgick till -12,4 mkr (-12,6 mkr) vilket beror på lägre räntenivåer på belåning till rörlig ränta. Periodens skatt uppgick till -5,5 mkr (-4,5 mkr) varav -5,5 mkr (-4,5 mkr) utgjorde uppskjuten skatt. Fastigheternas bedömda marknadsvärde uppgick till mkr per 31 mars 2014 (2 783 mkr). Koncernens fastighetsbestånd är värderat till mkr (2 819 mkr). I samband med förvärv av fastighetsbeståndet erhölls en reduktion för uppskjuten skattekostnad om 47 mkr, i enighet med koncernredovisningsprinciper reduceras fastigheternas värde med detta belopp. Ökningen förklaras med investeringar i fastigheter samt orealiserade värdeförändringar. Koncernens egna kapital uppgick till mkr (977 mkr), vilket motsvarar en soliditet på 36 % (35 %). Den 25 mars 2014 emitterade moderbolaget en 5-årig obligation om mkr. Emissionslikviden har använts för att lösa kortfristiga skulder till kreditinstitut om 1 047,5 mkr. FÖRVÄRV OCH INVESTERINGAR Under perioden har investeringar i ombyggnationer skett med 22,3 mkr (28,8 mkr). VÄRDERING AV FASTIGHETERNA Koncernen inhämtar externa värderingar av samtliga fastigheter kvartalsvis. Den orealiserade värdeförändringen på fastigheterna uppgick till 12,3 mkr (11,0 mkr) och det totala fastighetsbeståndet är värderat till mkr per 31 mars 2014 (2 773 mkr). Värderingen av koncernens verkliga värden är för samtliga förvaltningsfastigheter klassificerade i nivå 3 i verkligtvärdehierarkin. Förvaltningsfastigheterna är värderade till verkligt värde. Verkligt värde har bedömts av externa, oberoende fastighetsvärderare. Varje värderingsobjekt har värderats separat och som huvudmetod vid värdebedömningarna används kassaflödeskalkyler i vilka driftnetton, investeringar och restvärden nuvärdeberäknats. Kalkylperioden uppgår som regel till fem år. Samtliga fastigheter har besiktigats under den senaste treårsperioden. Kassaflödesanalyserna bygger på antaganden om; Nuvarande och historiska hyror och kostnader. Marknadens/närområdets framtida utveckling. Fastighetens marknadsförutsättningar och marknadsposition. Befintliga hyreskontraktsvillkor. Marknadsmässiga hyresvillkor vid kontraktstidens slut. Drift- och underhållskostnader i likartade fastigheter i jämförelse med dem i den aktuella fastigheten. Bedömda investeringar och hyresgästanpassningar.

4 4 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 Vid värderingarna har kalkylräntan för nuvärdeberäkning av kassaflöden legat mellan 6,5 % och 10,4 % (6,6 % och 10,6 % vid årsskiftet) och direktavkastningskravet för restvärdesbedömning mellan 4,4 % och 8,23 % (4,5 % och 8,5 % vid årsskiftet). Kalkylräntan och direktavkastningskravet baseras på analyser av genomförda transaktioner samt på individuella bedömningar avseende risknivå och respektive fastighets marknadsposition. FINANSIERING Den 14 mars 2014 erhölls ett lån om 250 mkr från Ikano Fastighets AB. Den 16 mars 2014 avslutades koncernens anslutning till Ikano Fastigheters cash pool och ett underskott i cash poolen om 150 mkr återbetalades. Den 25 mars 2014 emitterade moderbolaget en 5-årig obligation som noterades vid NASDAQ OMX Stockholm. Av obligationens totala nominella belopp på mkr löper 600 mkr med fast ränta om 3,1 % och resterande 400 mkr med rörlig ränta i form av STIBOR 3M plus en marginal om 130 räntepunkter. Emissionslikviden för obligationen har tillsammans med medel erhållna via lånet från Ikano Fastighets AB använts för att lösa koncernens kortfristiga skulder till kreditinstitut om 1 047,5 mkr. VERKLIGT VÄRDE FÖR FINANSIELLA INSTRUMENT Redovisat värde utgör enligt bolagets bedömning en rimlig approximation av verkligt värde för samtliga finansiella tillgångar och finansiella skulder, förutom vad avser koncernens skulder till kreditinstitut som löper med fast ränta. Det verkliga värdet av skulderna till kreditinstitut samt obligationslån bedömdes per den 31 mars 2014 uppgå till 1 153,8 mkr (571,4 mkr), medan redovisat värde uppgick till 1 152,5 mkr (558,2 mkr). Koncernen har inga derivat eller andra finansiella instrument som värderas till verkligt värde i balansräkningen. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Koncernen är främst exponerad för likviditetsrisk, finansieringsrisk och ränterisk. Värdeförändringar i fastighetsbeståndet kan få en väsentlig påverkan på resultat och på bolagets finansiella ställning. Bolaget har inte identifierat några andra väsentliga risker och osäkerheter än de som beskrivs i årsredovisningen TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Bolagen i koncernen har tidigare varit ansluten till Ikano Fastighets AB:s cash pool. Från och med mars 2014 är koncernen inte längre ansluten till denna cash pool. Bolagen i koncernen köper in koncerngemensamma tjänster från Ikano Fastighets AB. Under perioden uppgår dessa kostnader till 2,1 mkr (1,8 mkr). REDOVISNINGSPRINCIPER Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) följer de av EU antagna IFRS standarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC). Denna delårsrapport för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Redovisningsprinciper och beräkningsgrunder är oförändrade från senast avgivna årsredovisning. KÄNSLIGHETSANALYS Verkligt värde är en bedömning av ett sannolikt försäljningspris på marknaden vid värdetidpunkten. Priset kan dock endast fastställas när en transaktion genomförts. Vid fastighetsvärdering anges ofta ett intervall för att visa på osäkerheten kring uppskattningar av ett marknadsvärde. Värdeintervallet brukar uppgå till +/ 5 % men kan variera beroende bland annat på mark- nadssituation, fastighetens tekniska standard och investeringsbehov. Koncernens fastighetsbestånd värderas till 3,2 mdkr (2,8 mdkr) och med ett osäkerhetsintervall om +/ 5 % innebär det att det bedömda verkliga värdet varierar med +/ 156 mkr (139 mkr). Nedan anges de väsentliga faktorerna som påverkar värderingen och resultateffekten därav. Parameter Marknads- Marknads- Parameter Marknads- Marknads- Förändring påverkan (tkr) påverkan % Förändring påverkan (tkr) påverkan % Vakansgrad + 0,25 % -11,5-0,4 % - 0,25 % 10,9 0,4 % Hyra + 1% årligen 230 7,4 % - 1% årligen ,7 % Drift- och underhållskostnader + 25 kr/kvm ,9 % - 25 kr/kvm 121 3,9 % Direktavkastningskrav + 0,25 % ,4 % - 0,25 % 177 5,7 %

5 5 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG Jan-mars Jan-mars Jan-dec Tkr Hyresintäkter Driftskostnader Förvaltnings- och administrationskostnader Värdeförändring förvaltningsfastigheter Rörelseresultat Finansnetto Skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat PERIODENS TOTALRESULTAT Hela resultatet är hänförligt till moderbolagets aktieägare, då inga innehav utan bestämmande inflytande föreligger.

6 6 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG 31 mars 31 mars 31 dec Tkr TILLGÅNGAR Förvaltningsfastigheter Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Summa eget kapital Obligationslån Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernbolag Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter Eventualförpliktelser - - -

7 7 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING EGET KAPITAL KONCERNEN I SAMMANDRAG Jan-mars Jan-mars Jan-dec Tkr Ingående eget kapital Periodens totalresultat Transaktioner med bolagets ägare Tillskott Koncernbidrag efter skatt Utgående eget kapital RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE KONCERNEN I SAMMANDRAG Jan-mars Jan-mars Jan-dec Tkr Kassaflöde från den löpande verksamheten innan förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar ombyggnationer Investeringar i inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Amortering långfristiga skulder Emitterad företagsobligation Upptagna/återbetalade koncernlån Lämnat koncernbidrag Tillskott från koncernens ägare Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Årets kassaflöde LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT Följande delkomponenter ingår i likvida medel Kassa och banktillgodohavanden Summa

8 8 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 MODERBOLAGET RESULTAT OCH STÄLLNING Periodens rörelseresultat uppgick till -5 tkr (0 tkr). Finansnetto för perioden uppgick till -356 tkr (0 tkr). Likvida medel uppgår vid periodens utgång till tkr (260 tkr). Under perioden har utgetts en obligation om 1 miljard kronor. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Bolaget är främst exponerad för likviditetsrisk, finansieringsrisk och ränterisk. Bolaget har inte identifierat några andra väsentliga risker och osäkerheter än de som beskrivs i årsredovisningen TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Under perioden har bolaget emitterat en företagsobligation om mkr på NASAQ OMX Stockholm. Till säkerhet för detta lån har pant i dotterbolaget Ikano Bostad Hagsätra ABs fastigheter lämnats. Bolaget har under perioden lånat 250 mkr från koncernbolaget Ikano Fastighets AB. Denna likviditet har vidarebelånats till bolagets dotterbolag främst Ikano Bostad Hagsätra AB för återbetalning av kortfristigt lån till kreditinsitut samt koncernlån via cash pool. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som vid senaste avgivna årsredovisning. RESULTATRÄKNING OCH RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR MODERBOLAGET I SAMMANDRAG Jan-mars 16 okt-31 dec Tkr Intäkter - - Förvaltnings- och administrationskostnader -5 - Rörelseresultat -5 - Finansnetto 9 - Resultat före skatt 4 - Skatt -1 - PERIODENS RESULTAT 3 - Övrigt totalresultat - - Periodens totalresultat 3 -

9 9 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET I SAMMANDRAG 31 mars 31 dec Tkr TILLGÅNGAR Aktier i koncernbolaget Summa finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Summa eget kapital Obligationslån Skulder till koncernbolag Summa långfristiga skulder Övriga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda panter (pantbrev) inga inga Ansvarsförbindelser inga inga Informationen i denna delårsrapport är sådan att Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj Stockholm 15 maj 2014 Robert Jaaniste Verkställande direktör Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

10 DEFINITIONER FASTIGHETSRELATERADE NYCKELTAL Ytvakansgrad Outhyrda lokaler i kvadratmeter i förhållande till total uthyrbar yta. Överskottsgrad Driftnetto i förhållande till hyresintäkter. Driftsnetto Hyresintäkter minus fastighetskostnader (exempelvis drift- och underhållskostnader, tomträttsavgäld och fastighetsskatt). FINANSIELLA NYCKELTAL Avkastning på eget kapital Periodens resultat, omräknat till 12 månader, i förhållande till genomsnittligt eget kapital under perioden. Soliditet Eget kapital vid periodens slut i förhållande till balansomslutning. Räntetäckningsgrad Rörelseresultat exlusive orealiserade värdeförändringar i relation till finansnettot. Belåningsgrad Räntebärande skulder i förhållande till fastigheternas redovisade värde. KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN Halvårsrapport januari-juni augusti 2014 Delårsrapport januari-september november 2014 Bokslutskommuniké för februari 2015 Årsredovisning för april 2015 Årsstämma 2015 i Stockholm...maj 2015 Informationen publiceras även på Ikano Fastigheters och Ikano Bostads hemsida, samt Fotograf Gustav Kaiser

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 Årets resultat efter skatt uppgick till 1 435 mnkr (1 733), motsvarande 6,96 kronor per aktie (8,40). Resultatnedgången förklaras av årets lägre orealiserade värdeförändringar jämfört

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr.

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr. Bokslutskommuniké 2013 Sammanfattning januari december 2013 n Hyresintäkterna uppgick till 1 875 mkr (1 894). n Förvaltningsresultatet uppgick till 674 mkr (674). n Värdeförändringar på fastigheterna uppgick

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2009

Delårsrapport januari mars 2009 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Fortsatt god intjäningsförmåga

Läs mer

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76)

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76) Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på norra Sverige. Hyresintäkterna uppgick till 93 770 TSEK (67 991) och för kvartalet 47 946 (35 748) Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden

Läs mer

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) ÅRET 2014 Hyresintäkterna ökade till 32,3 miljoner kronor

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. ÅRSREDOVISNING 2013 Vi vill att alla ska längta hem. IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB INNEHÅLL 5 VD HAR ORDET 6 VÅR VISION 7 VÅR HISTORIA 8 VÅRA FASTIGHETER 16 SÅ HÄR JOBBAR VI 19 VI TAR ANSVAR FÖR VÅRA

Läs mer

Årsrapport januari december 2014

Årsrapport januari december 2014 Årsrapport januari december 2014 Intäkterna ökade till 1 277 Mkr (1 200), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Förvaltningsresultat före skatt ökade till 88 (56) motsvarande 3,55 kr per aktie (3,54) Hyresintäkterna uppgick till 318 (162) Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Bokslutskommuniké januari - december NP3 Fastigheter AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudkontor i Sundsvall. NP3 äger fastigheter i norra Sverige inom kategorierna handel, industri, logistik

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké Årets resultat efter skatt uppgick till 3 423,2 mnkr (1 333,9), motsvarande 16,60 kronor per aktie (6,47). Försäljningen av World Trade Center Stockholm inklusive förvaltningsresultat

Läs mer

Verksamhetsbolag ESTEA LOGISTIC PROPERTIES 5 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag ESTEA LOGISTIC PROPERTIES 5 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA LOGISTIC PROPERTIES 5 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 FASTIGHETER ESTEA LOGISTIC PROPERTIES 5 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Estea Logistic Properties 5 AB (publ)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Stabil verksamhet under och starkt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Veddesta 2:53 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 STENDÖRREN FASTIGHETER

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 212 AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Förvaltningsresultatet steg

Läs mer

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER Delårsrapport januari-september 2013 Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2009

Halvårsrapport januari juni 2009 Halvårsrapport januari juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Verksamheten fortsatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2014

Delårsrapport januari - juni 2014 Delårsrapport januari - juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden i sammandrag Första halvåret

Läs mer

Wihlborgs växer vidare

Wihlborgs växer vidare Wihlborgs Delårsrapport 2013 Januari Juni Wihlborgs växer vidare Periodens resultat uppgår till 629 Mkr (417), motsvarande ett resultat per aktie om 8,18 kr (5,43) Hyresintäkterna ökade med 7 procent till

Läs mer

SAGAX BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2007. Bokslutskommuniké

SAGAX BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2007. Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december 2007 ÅRET I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari december 2007 ökade till 355,5 miljoner kronor (245,4 miljoner kronor motsvarande period föregående

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 009 AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Stabil verksamhet under 009

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Räkenskapsåret Hyresintäkterna

Läs mer

Q2 2013. Bokslutskommuniké. januari-december 2013. Delårsrapport. Viktiga händelser under 2013. Händelser efter periodens utgång

Q2 2013. Bokslutskommuniké. januari-december 2013. Delårsrapport. Viktiga händelser under 2013. Händelser efter periodens utgång Bokslutskommuniké Delårsrapport januari-december 2013 Q2 2013 Viktiga händelser under 2013 Hyresintäkter uppgick under kvartalet till 103,0 mkr (122,7) och under helåret 467,9 mkr (487,1) Driftsnettot

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer