Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunledningskontoret. Ola Blomberg"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 26 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Nils Farken (MP) Ledamot Rune Skogsberg (C) Ledamot Therése Weckström (S) Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Lars Arvidsson Kommunchef Lars Stäring Utvecklingsledare 27 Erik Randén Exploateringschef 25 Reine Johansson Rektor, komvux, del av 30 Christina Herthnek Informationschef Ola Blomberg Sekreterare Utses att justera Nils Farken Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret Sekreterare... Paragrafer Ola Blomberg Ordförande... Johan Abrahamsson Christer Dalvik 26 Justerande... Nils Farken

2 Sammanträdesdatum Sida 1 Ksau 16 Handlingar att anmäla 1. Sweboat Båtbranschens Riksförbund. Skrivelse/e-post i vilken Mariestads kommun uppmanas att inte överväga en nedläggning av marinteknikprogrammet på Vadsbogymnasiet. (KS 2012/0401) 2. Barn- och utbildningsnämnden. Beslut att fastställa majoritetspartiernas förslag till ramfördelning för nämndens verksamhet år Barn- och utbildningsnämnden. Beslut att ställa sig bakom den planerade upprustningen/ renoveringen av Tunaholmsskolan aula. Barn- och utbildningsnämnden hävdar dock att vissa av de planerade åtgärderna är att betrakta som rent underhåll och inte borde generera någon hyresökning för nämnden. Det som däremot kan betraktas som standardhöjning är man villig att acceptera som grund för hyreshöjning. 4. Säkerhetssamordnare Stefan Aleniusson samt kommuncheferna inom MTG. Årlig uppföljning av den kommunala krisberedskapen från Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner 2012 enligt 2010:6 8. (KS 2012/0394) 5. Länsstyrelsen Västra Götalands län, Vattenfall. Tappningsstrategi för Vänern, Överenskommelse mellan Länsstyrelsen Västra Götalands län och Vattenfall AB. (KS 2012/0399) 6. Skrivelse från Karin Hante samt fyra listor med 55 namnunderskrifter. Undertecknade fastighetsägare och hyresgäster i Årnäs med omnejd motsätter sig en vidkraftpark i Kinneskogen. (KS 2011/0330) 7. Skaraborgs kommunalförbund. Beslut att fastställa handlingsplan 2013 (turismstrategi) utifrån planerad budget av tillväxtmedel på 2,5 miljoner samt att remittera förslag till arbetsformer till kommunerna för yttrande senast den 15 februari. (KS 2012/0393) 8. Karlsborgs kommun, kommunstyrelsen. Beslut att ställa sig positiv till fortsatt mellankommunalt samarbete för utveckling av besöksnäringen utmed Göta kanal och godkänner det förslag till fortsatt arbete som redovisas. Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

3 Sammanträdesdatum Sida 2 Ksau 17 Inbjudningar 1. Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Inbjudan till samrådsträff om gemensamt fiskeområde för Vänern i Götene. 2. Länsstyrelsen Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen m.fl. Inbjudan till tillväxtdagen i Väst Den offentliga måltiden den 1 februari 2013 i Vara. 3. Rune Skogsberg (C) kommer att representera Mariestads kommun vid en Lantbrukskväll i Skövde den 21 januari. Inbjudningarna läggs till handlingarna.

4 Sammanträdesdatum Sida 3 Ksau 18 KS 2012/0397 Yttrande över förslag till uppdatering av riksintresse för vindbruk Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Bakgrund Energimyndigheten har förslagit ett utökande av riksintresset för vindkraft. Förslaget omfattar ett område inom Mariestads kommun. Riksintresse för vindkraft ryms inom miljöbalken 3 kap 8. Vid prövning av nya vindkraftsanläggningar vägs utpekade riksintressen in och har ofta en avgörande roll. Mariestads kommun ska tillgodose utpekade riksintressen i sin översiktsplanering. Länsstyrelsen Västra Götalands län har remitterat förslag till uppdatering av riksintresseområde till Mariestad kommun för yttrande. Miljö- och byggnadsförvaltningen samt utvecklingsenheten har utarbetat ett beslutsunderlag inför kommunstyrelsens behandling av remissen. Energimyndigheten föreslår att ett område i Mariestads kommun, norr om sjön Vristulven, ska pekas ut som riksintresseområde för vindkraft. Områdets syfte har tidigare prövats och fastställts vid ett flertal tillfällen. I kommunens översiktsplan Mariestad vision 2015, (Översiktsplan 2003), redovisas området vid Vristulven/Lugnåsberget som ett s.k. stort orört område. Detta ställningstagande bekräftades i kommunens tematiska tillägg till översiktsplanen om vindbruk (2010). Det har inte framkommit några nya skäl för att ompröva detta. Mariestads kommun kan generellt anse att Energimyndigheten borde haft tillgång till denna grundläggande kunskap om kommunens och statens gemensamma uppfattning om användningen av detta område. Under hösten 2012 har förslag till uppförandet av Naturreservatet Vristulven remitterats till kommunen. Syftet med naturreservatet är att särskilt skydda fågellivet och säkra upplevelsevärden och tillgänglighet till en attraktiv skogssjö av stort värde för friluftslivet. Föreslaget till riksintresseområde för vindkraft skulle därmed inskränka på bevarandeplanen för naturreservatet. I området ligger även naturreservatet Lindbergska provytan som utgör ett värdefullt barrskogsområde med lång skoglig kontinuitet. Reservatet har betydelse för forskning och är upprättat för att bevara skogstypen mot alla typer av ingrepp. Placering av vindkraftverk inom området strider mot befintliga områdesbestämmelser. Miljö- och byggnadsförvaltningen har lämnat följande synpunkter på remissen: - Hänsyn bör visas för naturreservatet Vristulvens uppförande. Utpekandet av områdena som riksintresse för vindkraftsetablering motverkar syftet med bevarandeplanen. - Hänsyn bör visas till naturreservatet Lindbergska provytan om riksintresset riskerar att motverka syftet med bevarandeplanen.

5 Sammanträdesdatum Sida 4 Ksau 18 (forts.) - Utpekandet av riksintresse till förmån för vindkraftetablering konkurrerar med riksintresset för utpekat stort opåverkat område. Underlag för beslutet Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson , Yttrande över förslag till uppdatering av riksintresse för vindbruk. Skrivelse upprättad av miljöinspektör Anders Hultén-Olofsson , Utökande av riksintresset för vindkraft. Länsstyrelsen Västra Götalands län , Remiss gällande uppdatering av riksintresse för Vindbruk. Energimyndigheten, Remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk, 30 november 2012, se: Riksintresse-vindbruk-/Revidering-av-riksintresse-for-vindbruk-2011/Remiss-2012-land-och-hav/ Översiktskarta för det aktuella området. Kommunstyrelsen Expedieras till: (Länsstyrelsen Västra Götalands län) (Planeringschef Kristofer Svensson) (Miljöinspektör Anders Hultén-Olofsson)

6 Sammanträdesdatum Sida 5 Ksau 19 KS 2012/0052 Mål för tekniska nämndens verksamhet år 2013 Arbetsutskottets beslut beslutar att återremittera förslaget till mål för tekniska nämndens verksamhet år 2013 till tekniska nämnden. Arbetsutskottet anser att målen inte uppfyller kommunens krav på mål enligt målstyrningsmodellen (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta). Bakgrund Kommunstyrelsen har att besluta om tekniska nämndens mål i målstyrningsmodellen för år Tekniska nämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att godkänna följande mål för nämndens verksamhet år 2013: - Tekniska nämnden ska erbjuda tillräckligt antal gästplatser (hamn och husbil) samt tillhandahålla god service. - Tekniska nämnden ska erbjuda tillräckligt antal fasta båtplatser samt tillhandahålla god service. - Skötsel och städning av centrala delar i kommunen ska göras så att det upplevs som välvårdat. - Kommunens gång- och cykelvägar ska upplevas som säkra och trygga. - Säker vattenkvalitet. Underlag för beslut Protokollsutdrag från tekniska nämnden , Tekniska nämndens förslag till mål för år Tekniska nämndens förslag till mål år Expedieras till: Tekniska Nämnden Chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri Kvalitetsstrateg Maria Torp

7 Sammanträdesdatum Sida 6 Ksau 20 KS 2012/0396 Synpunkter på tekniska nämndens förslag till projektöverenskommelse inom MTG-samarbetet Arbetsutskottets beslut beslutar att återremittera ärendet till tekniska nämnden. Arbetsutskottet vill att tekniska nämnden tydliggör hur den föreslagna projektöverenskommelsen förhåller sig till tidigare överenskommelse inom MTG samt hur den förhåller sig till externa investeringsprojekt. Bakgrund Revisorerna har i Rådgivningsrapport Gemensam Teknisk nämnd Mariestad - Töreboda Gullspång framfört brister i beställarfunktionen mellan respektive kommun och den gemensamma tekniska nämnden. Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till överenskommelse där ett projekts olika faser och finansiering med mera redovisas och undertecknas av beställaren samt projektansvarig tjänsteman inom tekniska förvaltningen. Projektöverenskommelsen gäller både driftoch investeringsprojekt. Tekniska nämnden beslutade att skicka dokumentet Projektöverenskommelse till respektive kommunstyrelse för inlämnande av synpunkter på dokumentet. Underlag för beslut Protokollsutdrag från tekniska nämnden , Beställarfunktion - projektöverenskommelse inom MTG-samarbetet. Förslag till skrivelse för projektöverenskommelse. Expedieras till: Tekniska nämnden Kvalitetsstrateg Maria Torp Kommunstyrelsen i Töreboda kommun Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun

8 Sammanträdesdatum Sida 7 Ksau 21 KS 2011/0124 Gestaltning av Stockholmsvägen, etapp 1 Arbetsutskottets beslut ger kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för exploatering av fastigheterna längs Stockholmsvägen. Denna utredning ska därefter ligga till grund för en eventuell anpassning av beslutad omgestaltning av Stockholmsvägen. Bakgrund Arbetet med utbyte av vatten- och avloppsledningar på Stockholmsvägen pågår och arbetet med gestaltningen påbörjas under våren Sträckan som berörs först är Nygatan till Verkstadsgatan. Den beräknade kostnaden för befintligt gestaltningsförslag för Centrumdelen uppgår till ca tkr. I investeringsbudgeten för år 2013 saknas medel för att genomföra centrumdelen med utgångspunkt från upprättat gestaltningsprogram. Tekniska förvaltningen har med anledning av detta utarbetat tre sparpaket för att minska omfattningen av gestaltningen. Tekniska nämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att gestaltningen av Stockholmsvägen etapp 1 genomförs enligt gestaltningsprogrammets orginalutförande, dock med alternativa val av material för att begränsa investeringskostnaden, och bortser från de sparpaketen som utarbetats av tekniska förvaltningen. Underlag för beslut Protokollsutdrag från tekniska nämnden , Gestaltning Stockholmsvägen i Mariestad, etapp 1. Skrivelse från Gatuavdelningen , Kostnader Stockholmsvägen Centrumdelen, inklusive förslag till tre sparpaket. Karta/idéskiss över gestaltning av Stockholmsvägen Expedieras till: Tekniska nämnden Planeringschef Kristofer Svensson

9 Sammanträdesdatum Sida 8 Ksau 22 KS 2010/0114 Ansökan om att Mariestads kommun ska medfinansiera Filmarkivet - En historisk AV-mediacentral för Norden Arbetsutskottets beslut Mot bakgrund av kommunens ekonomiska situation finns inte förutsättningar att medverka i finansieringen av Filmarkivet - En historisk AV-mediacentral för Norden beslutar därför avslå ansökan om medfinansiering. Bakgrund Henrik Persson i Mariestad har inkommit med en ansökan om att Mariestads kommun ska medfinansiera Filmarkivet - En historisk AV-mediacentral för Norden. Den totala kostnaden för att etablera filmarkivet uppgår till ca tkr. Ansökan till Mariestads kommun avser främst att finansiera en heltidstjänst om 500 tkr. Resterande medel, ca 700 tkr, kommer att sökas från Kultur i Väst Syftet med filmarkivet är att samla in film från Av-mediacentraler, skolor, företag, institutioner och privatfilmer m.m. för att bevara dem för framtiden. Syftet är även att föra över filmerna till digital media så att de blir tillgängliga för utbildning, forskning och underhållning. Det finns ca 10 ton film i arkivet och bilder från Henrik Persson föreslår följande tidplan för etableringen av filmarkivet: År 1: - Dataregistrering och upplockning av film och bildmaterial i hyllor. - Fortsatt insamlande av bild- och filmmaterial. - Inköp/hyra av teknisk utrustning och start av överföring av film till digital form. - Leveranser av digital film till något TV bolag påbörjas. - Fortsatt skapande av kontaktnät och samarbetspartner. År 2: Ovanstående samt: - En hemsida om verksamheten skapas - Utskick till alla kommuner och skolor om vår verksamhet. - Utbyte av film och bildmaterial med andra filminstitutioner i Sverige och andra länder. - Vår hemsida kopplas till nuvarande AV-media i Sverige. - Komplettering av nödvändig teknisk utrustning. År 3: Ovanstående samt: - Förankring och fördjupning av verksamheten som en stabil institution. - Reportage och film görs utifrån gamla filmer och vad som har hänt fram till idag. - Historik och källursprung om gamla filmer tas fram.

10 Sammanträdesdatum Sida 9 Ksau 22 (forts.) Den årliga kostnaden för filmarkivet uppgår till ca tkr och fördelar sig enligt följande: Två heltidslöner ca. 900 tkr Teknisk utrustning för digital bildhantering ca. 200 tkr Montrar och utställningsutrustning ca 50 tkr Leasing av kopieringsmaskin och kontorsutrustning ca 35 tkr Transport o hämtningskostnad ca 20 tkr Kulturchefen framhåller att om Mariestads kommun har intresse av att medfinansiera Filmarkivet bör en utredning genomföras för att tydliggöra kulturgärningens omfattning i förhållande till det uppdrag som de statliga institutionerna redan har. Vidare bör utredningen tydliggöra hur de lokala förutsättningarna ser ut samt hur stor efterfrågan och behovet är av en Historisk AV-mediacentral för Norden. Kulturchefen framhåller vidare att det, med utgångspunkt från kulturnämndens nuvarande budgetramar och mål, inte finns någon möjligheter för nämnden att medfinansiera Filmarkivets verksamhet. Behandling på sammanträdet Christer Dalvik (MAP) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut. Underlag för beslut Ansökan upprättad av Henrik Persson , Tidplan för filmarkivet. Projektbudget för filmarkivet. E-post från Henrik Persson , Ansökan filmarkiv. Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson , Synpunkter angående Filmarkivets ansökning om medel hos Mariestads kommun. Expedieras till: Henrik Persson Kulturchef Maria Henriksson

11 Sammanträdesdatum Sida 10 Ksau 23 KS 2013/0003 Kommunstyrelsens firmateckning Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att avtal, skrivelser och övriga handlingar som kommunstyrelsen har beslutat om ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förhinder av denne, av 1:e vice ordföranden och kontrasigneras av kommunchef Lars Arvidsson eller ställföreträdande kommunchef Maria Vaziri. Beslutet ersätter Ks 2/2011. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade (KS 2/2011) att avtal, skrivelser och övriga handlingar som kommunstyrelsen har beslutat om ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förhinder av denne, av 1:e vice ordföranden och kontrasigneras av antingen kommunchefen eller stadsjuristen. På grund av ändrad organisation inom kommunledningskontoret bör kontrasignering fortsättningsvis ske av kommunchef Lars Arvidsson eller ställföreträdande kommunchef Maria Vaziri. Underlag för beslut Muntlig information på sammanträdet. Kommunstyrelsen Expedieras till: (Kommunchef Lars Arvidsson) (Ställföreträdande kommunchef Maria Vaziri) (Stadsjurist Rolf Sjöström)

12 Sammanträdesdatum Sida 11 Ksau 24 KS 2012/0387 Latrintaxa 2013 för Mariestad kommun Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner en revidering av latrintaxan i Mariestads kommun för åren enligt förslag från avfallsnämnden. Arbetsutskottets beslut ger avfallsnämnden i uppdrag att utarbeta en strategi för att avveckla handhavandet av latrinkärl efter år Bakgrund Avloppshantering med hämtning av latrinkärl är av flera orsaker en hantering som avfallsavdelningen önskar minimera. Trots en taxehöjning och en förändring av servicen från hämtning nio ggr/säsong till två ggr/säsong år 2010, har antalet abonnemang inte minskat. Nya åtgärder krävs för att abonnenterna ska känna sig motiverade att lösa avloppsfrågan på ett bättre sätt. Det är viktigt att abonnenterna i god tid får reda på kommande förhållande så att de har förutsättningar och möjlighet att planera alternativa lösningar. Exempel på alternativa lösningar är: - Torrdass med latrinkompost - Urinseparerande torrdass med latrinkompost - Mulltoa - Paketeringstoalett - WC med egen reningsanläggning Avfallsavdelningen föreslår en höjning av latrintaxan för att på så sätt påskynda minimeringen av antalet latrinabonnemang. Taxan innehåller stegvisa höjningar fram till år 2020 med tyngdpunkten i förändringen lagd på 2013-års taxa. Taxan har rätt att vara miljöstyrande i sitt upplägg och i förslaget styrs abonnenterna till att hitta andra lösningar som är bättre för miljön och för arbetsmiljön. Det finns ett flertal lösningar för eget omhändertagande, både i stugor med och utan elektricitet. Alla latrinabonnenter är även väl informerade om kommande taxehöjningar för latrinhämtning. Mariestads kommun har idag 87 abonnenter. Med föreslagen taxa har verksamheten kostnadstäckning ned till strax under en halvering av antalet abonnemang år Föreslagna höjningar fram till 2020 beräknas ge kostnadstäckning även om abonnemangen blir få. Avfallsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige i Mariestad och i Gullspång att godkänna föreslagen latrintaxa för år 2013 och fram till år 2020.

13 Sammanträdesdatum Sida 12 Ksau 24 (forts.) Underlag för beslut Protokollsutdrag från avfallsnämnden , Latrintaxa för Mariestad och Gullspångs kommuner. Kommunfullmäktige Expedieras till: (Avfallsnämnden) (Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun)

14 Sammanträdesdatum Sida 13 Ksau 25 KS 2009/0287 Option för del av kvarteret Bojen Arbetsutskottets beslut beslutar att inte ytterligare förlänga optionen för AB Anderssons Fastighteter på kvarteret Bojen. Bakgrund beslutade att bevilja AB Anderssons Fastighteter option på kvarteret Bojen. Optionen sträcker sig som längst till den 31 januari Under optionstiden ska ett förslag till köpekontrakt för fastigheten upprättas. AB Anderssons Fastighteter har vid två tillfällen medgivits option på kv. Bojen om ca 3000 kvm, samt Den senaste optionstiden var satt till den 30 juni Bakgrunden till företagets senaste begäran om option var de förseningar som föranletts av arkeologiska undersökningar, saneringsarbeten samt hantering av befintlig vattendom. Arbetsutskott begärde att ärendet skulle diskuteras på dagens sammanträde. Underlag för beslut Muntlig information på sammanträdet. Expedieras till: Erik Randén

15 Sammanträdesdatum Sida 14 Ksau 26 KS 2012/0217 Överenskommelse med Mariestads vattenskidklubb Arbetsutskottets beslut noterar informationen. Ordförande Johan Abrahamsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut. Arbetsutskottets vice ordförande Christer Dalvik (MAP) träder in som ordförande vid behandling av ärendet. Bakgrund Mariestads Vattenskidklubb ansökte under våren 2012 om borgen och driftbidrag från Mariestads kommun. Borgen avsåg ett lån om 150 tkr för att delfinansiera vattenskidsklubbens nya båt för vattenskidåkning. Ansökningen om driftbidrag avsåg 35 tkr under fem år, som motsvarade kostnaden för lånet. Det antecknas att barn- och utbildningsnämnden har betalat 150 tkr till finansiering av båten på grund av att båten köps in för en planerad vattenskidåkningslinje vid Vadsbogymnasiet som inte blev av. Beloppet motsvarar vad det skulle ha kostat klubben att frånträda båtköpet. Kommunstyrelsen beslutade att: - Avslå ansökan om kommunal borgen från Mariestads Vattenskidklubb. - Avslå ansökan om verksamhetsbidrag för år 2012 från Mariestads Vattenskidklubb. Arbetsutskottet uppmanar klubben att inkomma med en ansökan om anläggningsbidrag för år gav kommunchefen i uppdrag att kontakta Vattenskidklubben för att diskutera alternativa lösningar på klubbens ekonomiska problem. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att Mariestads kommun ska överta fordran, alternativt lösa vattenskidklubbens lån, som nyttjats för att iordningställa det aktuella markområdet. Kommunen arrenderar därefter ut markområdet till vattenskidklubben. Kommunstyrelsen föreslog även att kommunfullmäktige skulle ge kommunstyrelsen i uppdrag att teckna arrendeavtal med vattenskidklubben i enlighet med ovanstående beslut. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning, som ska innehålla en redovisning av kostnaden för kommunen med förslag på hur kostnaden ska finansieras.

16 Sammanträdesdatum Sida 15 Ksau 26 (forts.) Underlag för beslut Muntlig information på sammanträdet Expedieras till: Kommunchef Lars Arvidsson Mariestads Vattenskidklubb

17 Sammanträdesdatum Sida 16 Ksau 27 KS 2013/008 Information: Tillsyn av samtliga skolor i Mariestad Arbetsutskottets beslut noterar informationen. Bakgrund Skolinspektionen genomför med 3-5 års mellanrum tillsyn av samtliga skolor i kommunen. Skolinspektionens tillsyn kommer att genomföras under januari och februari och omfattar grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, förskolan samt fritidshem. Tillsynen omfattar även fristående skolor. Eventuella brister som framkommer följs upp av skolinspektionen till dess att de är fullt ut åtgärdade. Utvecklingsledare Lars Stäring informerar om förutsättningarna för skolinspektionens tillsyn på arbetsutskottets sammanträde. Underlag för beslut Skolinspektionen, Tillsyn våren Expedieras till: Utvecklingsledare Lars Stäring

18 Sammanträdesdatum Sida 17 Ksau 28 KS 2013/0007 Återrapportering av uppdrag: Placering av växelfunktionen Arbetsutskottets beslut 1. beslutar att Mariestads kommun tills vidare behåller nuvarande växelfunktion. 2. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att genomföra en förstudie för att beskriva förutsättningarna för en gemensam växelfunktion i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Bakgrund gav kommunchefen i uppdrag att utreda föroch nackdelar med en eventuell bolagisering av VA-avdelningen, avfallshanteringen samt telefonväxeln. Uppdraget avseende telefonväxeln har överlämnades till informationschefen för beredning. Växelfunktionen är belägen i kommunens medborgarkontor på stadshusets entréplan. I dessa lokaler har funktionen funnits sedan 2006 då kommunen fick ett gemensamt stadshus. Den senaste större förändringen av växelfunktionen genomfördes den 1 september 2012 då personalen i växeln fick kombinationstjänster, vilket innebär att de även bemannar medborgarkontoret och receptionen. Bakgrunden till denna förändring var det sparpaket som ålades förvaltningarna av kommunfullmäktige i december Det innebär att de tre enheterna; växel, reception och medborgarkontor har blivit en enhet som klarar sig med mindre bemanning än vad de tidigare gjorde var för sig. Mariestad Töreboda Energi AB (MTEAB) har vid flera tillfällen tillfrågats om kostnaden för att överta växelfunktionen. Detta skedde senast då MTEAB lämnade ett nytt förslag på pris i dokumentet Förslag svarstjänst Mariestads kommun. Förslaget innehåller lösningar med olika kostnadsbilder. Kortfattat handlar förslagen om att prisbilden blir lägre om kommunen kan förbättra sin telefonkultur och komma ner i belastning på växeln. Kostnaden för att överta växelfunktionen med nuvarande belastning på växeln är 73 tkr/månad (baserat på att den interna belastningen hamnar över 50 procent, vilket den gör i Mariestads kommun och i de flesta andra kommuner i Sverige). MTEAB lämnar även ett förslag innehållande en ny lösning som är billigare, men som sänker servicegraden mot kund markant. Detta genom att styra om alla återanrop till Tellus hänvisning, d.v.s. kunden får då inte tala med en person utan med systemet. Kommunens nuvarande kostnad för svarstjänsten är 58 tkr/månaden i genomsnitt (baserat på en månadslön på 23 tkr samt overheadkostnader på 2 tkr per månad). Kostnaden är baserad på tjänst som bemannar i växeln. Som tidigare nämnts är växelfunktionen en del av medborgarkontoret. Det innebär att den som bemannar i växeln på förmiddagen får gå ut i medborgarkontoret på eftermiddagen, beroende på kundbelastning och behov.

19 Sammanträdesdatum Sida 18 Ksau 28 (forts.) Kostnaderna för lokalen är inte inräknat i prisbilden, då lokalen kostnadsmässigt även fortsättningsvis kommer att belasta organisationen, såvida inte kommunen har för avsikt att hyra ut rummet till en extern part. Det är även möjligt att med vissa justeringar flytta ut växelfunktionen till den centrala ytan för medborgarkontoret och därmed minska lokalbehovet. Informationschefen har även fört en dialog med kommunchefen i Töreboda kommun om en gemensam svarstjänst. Det har framkommit att Töreboda (och därmed också Gullspång som i dag köper svarstjänst av Töreboda) är intresserade av ett samarbete med Mariestads kommun i frågan. Ett samarbete mellan MTG-kommunerna skulle även kunna innebära utökat samarbete inom medborgarkontoret. I dag hanterar medborgarkontoret i Mariestad Gullspångs avfallsoch vattenfrågor samt Törebodas vattenfrågor. Ett samarbete skulle öka kundnyttan och dessutom stärka MTG-samarbetet samt öka förståelsen för varandras verksamheter och förutsättningar. Informationschefen föreslår därför att arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att genomföra en förstudie för att beskriva förutsättningarna för en gemensam växelfunktion i Mariestad, Töreboda och Gullspång i Mariestads kommuns regi. Underlag för beslut Skrivelse upprättad av informationschef Christina Herthnek , Frågan om flytt av kommunens växelfunktion. Redovisning av kostnader relativt faktiska samtal till Mariestads kommun oktober Skrivelse upprättad av Fredrik Beckman MTEAB , Förslag svarstjänst Mariestads kommun. Statistik över växelfunktionen. Expedieras till: Informationschef Christina Herthnek Fredrik Beckman MTEAB Kommunchefen i Töreboda kommun Tommy Sandberg

20 Sammanträdesdatum Sida 19 Ksau 29 Extra sammanträde med arbetsutskottet Arbetsutskottets beslut beslutar att genomföra ett extra sammanträde fredagen den 1 februari klockan 8:00 i Vänersalen. Bakgrund Den 31 januari har kommunstyrelsens arbetsutskott ett upptaktsmöte inför budget Vid budgetupptakten närvarar även nämndernas presidier samt berörda tjänstemän. Då arbetsutskottet har ytterligare ett flertal ärenden att behandla föreslås att arbetsutskottet beslutar om ett extra sammanträde fredagen den 1 februari klockan 8:00 i Vänersalen.

21 Sammanträdesdatum Sida 20 Ksau 30 Informations- och diskussionspunkter på sammanträdet Verksamhet vid komvux, lärlingsutbildningar m.m. Rektorn vid komvux, Reine Johansson, informerar möjligheterna att etablera Eftergymnasiala utbildningsplatser och lärlingsutbildningar i Mariestad Dialogmöte med Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg (HSNÖ) har lämnat förslag till datum för dialogmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestads kommun. Arbetsutskottet beslutar att bjuda in HSNÖ till dialogmöte klockan i sammanträdesrum Torsö. Förslag till namnbyte för nya bostadsområden Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till nya namn på de nya bostadsområden som planeras i centralorten; Nolskogen, Västra skogen samt sjukhuset/gamla Ekudden. Marknadsföringsstrategi för bostadsområde Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett utkast till Marknadsföringsstrategi för bostadsområde. Uppdraget innefattar även att undersöka möjligheterna att samarbeta med de kommunala bolagen i marknadsföringsarbetet. Tid- och genomförandeplan för Mariaskolan Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att presentera en tid- och genomförandeplan för Mariaskolan vid arbetsutskottets sammanträde den 1 februari. Tidplan för ställplatser, servicebyggnad och strandskoning Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att presentera en tidplan för arbetet med att etablera ställplatser för husbilar och servicebyggnad på hamnplan samt sandskoning vid Karlsholme. Tidplanen ska redovisas på arbetsutskottets sammanträde den 1 februari.

22 Sammanträdesdatum Sida 21 Ksau 30 (forts.) Uppföljning av förtida pensionsavgångar Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att redovisa en uppföljning av förtida pensionsavgångar under år Redovisningen ska baseras på de tkr som barn. Och utbildningsnämnden erhöll för att möjliggöra ytterligare förtida pensionsavgångar. Flytt av bemanningsenheten Arbetsutskottet har tidigare beslutat att bemanningsenhetens verksamhet ska flyttas till Stadshuset under kvartal 1. Mot bakgrund av tillkommande tjänster i Stadshuset samt kommande utflyttning av verksamheter från Stadshuset beslutar arbetsutskottet att flytten av bemanningsenheten ska vara genomförd innan sommaren. Tillgång till politikerportalen Kommunchef Lars Arvidsson informerade om att det framkommit synpunkter på vilka som har tillgång till politikerportalen. Arbetsutskottet diskuterade vem och vilka som ska ha tillgång till politikerportalen. Gymnasium Skaraborg Kommunchef Lars Arvidsson informerade kortfattat om förslaget till ny gymnasiestruktur i Skaraborg som upprättats av kommuncheferna i kommunalförbundet.

23 Sammanträdesdatum Sida 22 Ksau 31 Rapporter Handelsplats Mariestad Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte med Mariestad Handel , Handelsplats Mariestad. Med vid mötet var även Rune Skogsberg (C) samt Marianne Kjellquist. Vänersamarbetet Christer Dalvik (MAP) rapporterade från möte med Vänersamarbetet den 11 januari i Trollhättan. Vid mötet diskuterades bl.a. slussarna i Trollhättan. Möte om Crusin Christer Dalvik (MAP) rapporterade från möte om crusindagen den 15 januari i Stadshuset. Crusingen kommer att genomföras i maj månad.

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 10.00 10.35 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00-11.10 Beslutande Christer Dalvik (MAP) Ordförande Marianne Kjellquist (S) 2: e vice ordförande Nils Farken (MP)

Läs mer

Beslut om närvarorätt

Beslut om närvarorätt Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.20 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn och utbildning 2009-08-19 64 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Torsörummet, kl 13.00-15.50 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Charlotte Matsson m vice ordförande Bernt Ekström s ledamot Leif Andersson

Läs mer

Magnus Dimberg (M) Ledamot

Magnus Dimberg (M) Ledamot Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Hemön kl 14.00 17.20 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Tore Johansson (S) 1:e vice ordförande Evert

Läs mer

Handlingar att anmäla

Handlingar att anmäla Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.15 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 1-2, 8, 13 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande

Läs mer

Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg 2011-11-10 1 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Torsö, klockan 14.00 14.20 Beslutande Jens Söder (S) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Johan Abrahamsson (M) 2: e vice ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2009-10-01 96 Beslutande organ Plats och tid Vadsbogymnasiet Marinteknik, kl 17.30-20.30 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Charlotte Matsson m vice ordförande Tuula Ojala s ledamot Bernt Ekström

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.30 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

Se nästa sida. Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Beslutande organ

Se nästa sida. Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset klockan 18.00 18:50 Beslutande Se nästa sida. Övriga deltagande Christina Karlsson Tolkförmedling Väst ( 19) Riitta Eklind

Läs mer

Marianne Kjellquist. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen klockan 11.00-11.40 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Rune Skogsberg (C) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNER Sammanträdesdatum Sida IT-nämnden

GULLSPÅNGS KOMMUNER Sammanträdesdatum Sida IT-nämnden IT-nämnden 2016-02-15 10 Plats och tid Kommunhuset, Röda rummet, Töreboda, måndagen den 15 februari 2016, klockan 8.30 10.10 Beslutande Övriga närvarande Johan Abrahamsson (M), ordförande, Mariestads kommun

Läs mer

Magnus Dimberg (M) Ledamot Ola Bertilsson (S) Ledamot. Ola Bertilsson. Ingalill Lindblad

Magnus Dimberg (M) Ledamot Ola Bertilsson (S) Ledamot. Ola Bertilsson. Ingalill Lindblad Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Djurö kl 16.00-19.00 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Sture Hallén. Ewa Sallova. Avfallsnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2015-03-17. Beslutande organ

Sture Hallén. Ewa Sallova. Avfallsnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2015-03-17. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hovden, kl. 13.00 13.55 Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD) ordförande Jan Hassel (S) vice ordförande Sture Hallén (S)

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret Sammanträdesdatum Sida 0 Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 11.55 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Rune Skogsberg (C) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist (S) 2: e vice ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2010-03-10 28 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Hemön, kl 13.00-15.45 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Bernt Ekström s ledamot Åsa Olsson v ledamot Leif Andersson c ledamot Siv Samuelsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-24 28 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl 17.30-20.10 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Charlotte Matsson m vice ordförande Inga-Lill Bertilsson s ledamot Therese Weckström

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 14.00 17.55 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.10 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Nils Farken (MP) Ledamot Rune Skogsberg (C) Ledamot

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare Sammanträdesdatum Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen kl. 16.30 17.00 Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande. Evert Eklind (MAP)

Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande. Evert Eklind (MAP) Sammanträdesdatum Sida 0 ande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, kl. 14.00 16.10 ande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert Eklind

Läs mer

Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret, kommunkansliet. Ola Blomberg

Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret, kommunkansliet. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.30 11.30 Beslutande Jens Söder (S) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Johan Abrahamsson (M) 2:

Läs mer

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2011-11-10 160 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl 17.30-21.20 Beslutande Tommy Pettersson Friberg (S) ordförande Bernt Ekström (V) 1:e vice ordförande Arne Andersson (S) ledamot

Läs mer

Tekniska förvaltningen 18 februari

Tekniska förvaltningen 18 februari Sammanträdesdatum ande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Ekorn, plan 3, kl. 15.00 16.30 ande Evert Eklind (MAP) ordförande Björn Nilsson (S) ledamot Gunnar Bohlin (M) ledamot Christer Eriksson

Läs mer

Avfallsavdelningen senast 16 september

Avfallsavdelningen senast 16 september Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hovden, kl. 12.30 13.50 Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD) ordförande Jan Hassel (S) vice ordförande Björn Nilsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 13.15 14.55 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande ej del av 21 Ida Ekeroth (S) vice ordförande ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Övriga deltagande Therese Nordlie (C) adjungerad Birgitta Svensson (C) adjungerad

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Övriga deltagande Therese Nordlie (C) adjungerad Birgitta Svensson (C) adjungerad Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 8.00 9.20 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Ida Ekeroth (S) vice ordförande Morgan Forsberg

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 7.45-11.45 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Rune Skogsberg (C) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.35 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2011-10-05 128 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 13.30-17.20 Beslutande Tommy Pettersson Friberg (S) ordförande Bernt Ekström (V) 2:e vice ordförande Ingbritt Andersson (M) ledamot

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 14.00 18.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 170 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Elisabeth Westberg Ekonom

Elisabeth Westberg Ekonom Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00-12.15 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Christer Dalvik (MAP) Vice ordförande Rune Skogsberg (C) Ledamot,

Läs mer

Reine Johansson. Sture Pettersson. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen. Carina Törnell

Reine Johansson. Sture Pettersson. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 73 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 13.00-17.20 Beslutande Leif Jonegård (FP) ordförande Anette Karlsson (M) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige. Se nästa sida. Dan Freij (kd) och Daniel Nilsson (v) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-02-28 0.

Kommunfullmäktige. Se nästa sida. Dan Freij (kd) och Daniel Nilsson (v) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-02-28 0. 2011-02-28 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl 18.00 19.25 Beslutande Se nästa sida Övriga deltagande kommunsekreterare Ola Blomberg 28 Utses att justera Dan Freij (kd) och Daniel

Läs mer

Reine Johansson. Stadshuset, Barn och utbildning

Reine Johansson. Stadshuset, Barn och utbildning 2009-12-03 123 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl 17.30-20.10 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Charlotte Matsson m vice ordförande Tuula Ojala s ledamot Bernt Ekström s ledamot

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.05 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S) 2: e vice ordförande Christer Dalvik

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Stadshuset, sammanträdesrum Torsö, torsdagen den 25 augusti 2016 kl 9: Sammanträdet ajournerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Stadshuset, sammanträdesrum Torsö, torsdagen den 25 augusti 2016 kl 9: Sammanträdet ajournerades Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Torsö, torsdagen den 25 augusti 2016 kl 9:00-16.10 Sammanträdet ajournerades 12.10 13.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Rune

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 Beslutande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande. Andreas Trygg (V)

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 Beslutande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande. Andreas Trygg (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2010-02-04 1 Beslutande organ Plats och tid Vadsbogymnasiet, kl 17.30-19.30 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Charlotte Matsson m vice ordförande Tuula Ojala s ledamot Marianne Johansson s ledamot

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Reglemente Avfallsnämnden

Reglemente Avfallsnämnden Reglemente Avfallsnämnden Mariestad och Gullspång Datum: 2012-01-18 Dnr: Sida: 2 (5) Avfallsnämndens verksamhetsområden 1 Avfallsnämnden har hand om avfallshanteringen i Gullspångs och Mariestads kommuner.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2010-02-10 17 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Hemön, kl 13.00-16.45 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Bernt Ekström s ledamot Åsa Olsson v ledamot Leif Andersson c ledamot Siv Samuelsson

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 08:30-12:00 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Jan Hallström (FP) Ledamot

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.40 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 86 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2010-10-14 114 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl 17.30-20.10 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Charlotte Matsson m vice ordförande 97, 99-109 Tuula Ojala s ledamot Marianne

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 11.40 13.00.

Sammanträdet ajournerades 11.40 13.00. Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, onsdagen den 20 januari 2016 kl. 8.00-14.50 Sammanträdet ajournerades 11.40 13.00. Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Rune Skogsberg

Läs mer

Magnus Dimberg (M) Ledamot Peter Granath (S) Tjänstgörande ersättare

Magnus Dimberg (M) Ledamot Peter Granath (S) Tjänstgörande ersättare Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Hemön kl. 14.00-16.25 Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) Ordförande Evert Eklind (MAP) 2:e vice

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Revisorernas

Läs mer

Nils Farken (MP) samt Sandra Magnusson (M)

Nils Farken (MP) samt Sandra Magnusson (M) Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset klockan 18.00 19.20 Beslutande Se nästa sida Övriga deltagande Lotta Hjoberg Chef sektor stöd och omsorg 85 Anette Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9) Innehållsförteckning Delårsrapport kommunstyrelsen, 2011... 3 Tillförordnad kommundirektör... 4 Tematisk fördjupning av översiktsplan 2003 Tibro kommun -

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren 14:00-15:20 ande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Rolf Eriksson (S) Ann-Britt Danielsson (M) Stefan Larsson (KD) Anna-Karin Johansson (C) Jan Holm (S) Alda

Läs mer

Mikael Jonsson. Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-04-24. Beslutande organ

Mikael Jonsson. Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-04-24. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Vänersalen kl 17.00-19.45 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Dillö klockan 18.00 18.40 Beslutande Göran Wellman (M) Ordförande Marie Molin (S) Vice ordförande Ulla Göthager (S) Ledamot Håkan

Läs mer

Björn Fagerlund (M) och Jens Söder (S)

Björn Fagerlund (M) och Jens Söder (S) Sammanträdesdatum Sida 0 ande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset klockan 18.00 19.40 ande Se nästa sida Övriga deltagande Johanna Mac Taggart 165 Utses att justera Björn Fagerlund (M) och Jens

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ Sida 1 ande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset tisdag den 13 september 2016 kl 08:30-10:05 ande Övriga deltagare Justerare Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande Leif Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-01-10 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00-20:00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Frånvarande Övriga deltagande Utses att justera Claes Jägevall (FP) Alda Danial

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-13 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl 07.30-20.00 Beslutande Tommy Pettersson (S) ordförande Leif Jonegård (FP) vice ordförande Arne Andersson (S) ledamot Inga-Lill Bertilsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 2015-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 13.00-14.10 Beslutande Johanna Skottman (S) ordförande ej 52 Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) ej 52 Christina Waster Jansson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10 2010-08-19 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-08-19 klockan 09:00 12:10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin (FP) Carina Stenman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-22 1 (13) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-19 1 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Torsö, klockan 8.30 12.30 Beslutande Jens Söder (S) Ordförande Deltog ej 18-19 samt 25-32 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Tj. ordförande

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08.30 10.25 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(7) Plats och tid Findus, Bjuv, kl 12.00-12.15 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-17.20 ande Rolf Eriksson, Socialdemokraterna, ordf Susanna Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Daniel Blomqvist (S) Améle Jaiem, Socialdemokraterna

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2010-05-06 53 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl 08.30-11.45 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Tuula Ojala s ledamot Åsa Olsson v ledamot Leif Andersson c ledamot Siv Samuelsson

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott. Magnus Dimberg. Sekreterare... Paragrafer 69-80 Ingalill Lindblad. Ordförande...

Tekniska nämndens arbetsutskott. Magnus Dimberg. Sekreterare... Paragrafer 69-80 Ingalill Lindblad. Ordförande... Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Hemön kl 14.00-16.40 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande Sune

Läs mer