Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunledningskontoret. Ola Blomberg"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 26 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Nils Farken (MP) Ledamot Rune Skogsberg (C) Ledamot Therése Weckström (S) Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Lars Arvidsson Kommunchef Lars Stäring Utvecklingsledare 27 Erik Randén Exploateringschef 25 Reine Johansson Rektor, komvux, del av 30 Christina Herthnek Informationschef Ola Blomberg Sekreterare Utses att justera Nils Farken Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret Sekreterare... Paragrafer Ola Blomberg Ordförande... Johan Abrahamsson Christer Dalvik 26 Justerande... Nils Farken

2 Sammanträdesdatum Sida 1 Ksau 16 Handlingar att anmäla 1. Sweboat Båtbranschens Riksförbund. Skrivelse/e-post i vilken Mariestads kommun uppmanas att inte överväga en nedläggning av marinteknikprogrammet på Vadsbogymnasiet. (KS 2012/0401) 2. Barn- och utbildningsnämnden. Beslut att fastställa majoritetspartiernas förslag till ramfördelning för nämndens verksamhet år Barn- och utbildningsnämnden. Beslut att ställa sig bakom den planerade upprustningen/ renoveringen av Tunaholmsskolan aula. Barn- och utbildningsnämnden hävdar dock att vissa av de planerade åtgärderna är att betrakta som rent underhåll och inte borde generera någon hyresökning för nämnden. Det som däremot kan betraktas som standardhöjning är man villig att acceptera som grund för hyreshöjning. 4. Säkerhetssamordnare Stefan Aleniusson samt kommuncheferna inom MTG. Årlig uppföljning av den kommunala krisberedskapen från Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner 2012 enligt 2010:6 8. (KS 2012/0394) 5. Länsstyrelsen Västra Götalands län, Vattenfall. Tappningsstrategi för Vänern, Överenskommelse mellan Länsstyrelsen Västra Götalands län och Vattenfall AB. (KS 2012/0399) 6. Skrivelse från Karin Hante samt fyra listor med 55 namnunderskrifter. Undertecknade fastighetsägare och hyresgäster i Årnäs med omnejd motsätter sig en vidkraftpark i Kinneskogen. (KS 2011/0330) 7. Skaraborgs kommunalförbund. Beslut att fastställa handlingsplan 2013 (turismstrategi) utifrån planerad budget av tillväxtmedel på 2,5 miljoner samt att remittera förslag till arbetsformer till kommunerna för yttrande senast den 15 februari. (KS 2012/0393) 8. Karlsborgs kommun, kommunstyrelsen. Beslut att ställa sig positiv till fortsatt mellankommunalt samarbete för utveckling av besöksnäringen utmed Göta kanal och godkänner det förslag till fortsatt arbete som redovisas. Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

3 Sammanträdesdatum Sida 2 Ksau 17 Inbjudningar 1. Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Inbjudan till samrådsträff om gemensamt fiskeområde för Vänern i Götene. 2. Länsstyrelsen Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen m.fl. Inbjudan till tillväxtdagen i Väst Den offentliga måltiden den 1 februari 2013 i Vara. 3. Rune Skogsberg (C) kommer att representera Mariestads kommun vid en Lantbrukskväll i Skövde den 21 januari. Inbjudningarna läggs till handlingarna.

4 Sammanträdesdatum Sida 3 Ksau 18 KS 2012/0397 Yttrande över förslag till uppdatering av riksintresse för vindbruk Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Bakgrund Energimyndigheten har förslagit ett utökande av riksintresset för vindkraft. Förslaget omfattar ett område inom Mariestads kommun. Riksintresse för vindkraft ryms inom miljöbalken 3 kap 8. Vid prövning av nya vindkraftsanläggningar vägs utpekade riksintressen in och har ofta en avgörande roll. Mariestads kommun ska tillgodose utpekade riksintressen i sin översiktsplanering. Länsstyrelsen Västra Götalands län har remitterat förslag till uppdatering av riksintresseområde till Mariestad kommun för yttrande. Miljö- och byggnadsförvaltningen samt utvecklingsenheten har utarbetat ett beslutsunderlag inför kommunstyrelsens behandling av remissen. Energimyndigheten föreslår att ett område i Mariestads kommun, norr om sjön Vristulven, ska pekas ut som riksintresseområde för vindkraft. Områdets syfte har tidigare prövats och fastställts vid ett flertal tillfällen. I kommunens översiktsplan Mariestad vision 2015, (Översiktsplan 2003), redovisas området vid Vristulven/Lugnåsberget som ett s.k. stort orört område. Detta ställningstagande bekräftades i kommunens tematiska tillägg till översiktsplanen om vindbruk (2010). Det har inte framkommit några nya skäl för att ompröva detta. Mariestads kommun kan generellt anse att Energimyndigheten borde haft tillgång till denna grundläggande kunskap om kommunens och statens gemensamma uppfattning om användningen av detta område. Under hösten 2012 har förslag till uppförandet av Naturreservatet Vristulven remitterats till kommunen. Syftet med naturreservatet är att särskilt skydda fågellivet och säkra upplevelsevärden och tillgänglighet till en attraktiv skogssjö av stort värde för friluftslivet. Föreslaget till riksintresseområde för vindkraft skulle därmed inskränka på bevarandeplanen för naturreservatet. I området ligger även naturreservatet Lindbergska provytan som utgör ett värdefullt barrskogsområde med lång skoglig kontinuitet. Reservatet har betydelse för forskning och är upprättat för att bevara skogstypen mot alla typer av ingrepp. Placering av vindkraftverk inom området strider mot befintliga områdesbestämmelser. Miljö- och byggnadsförvaltningen har lämnat följande synpunkter på remissen: - Hänsyn bör visas för naturreservatet Vristulvens uppförande. Utpekandet av områdena som riksintresse för vindkraftsetablering motverkar syftet med bevarandeplanen. - Hänsyn bör visas till naturreservatet Lindbergska provytan om riksintresset riskerar att motverka syftet med bevarandeplanen.

5 Sammanträdesdatum Sida 4 Ksau 18 (forts.) - Utpekandet av riksintresse till förmån för vindkraftetablering konkurrerar med riksintresset för utpekat stort opåverkat område. Underlag för beslutet Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson , Yttrande över förslag till uppdatering av riksintresse för vindbruk. Skrivelse upprättad av miljöinspektör Anders Hultén-Olofsson , Utökande av riksintresset för vindkraft. Länsstyrelsen Västra Götalands län , Remiss gällande uppdatering av riksintresse för Vindbruk. Energimyndigheten, Remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk, 30 november 2012, se: Riksintresse-vindbruk-/Revidering-av-riksintresse-for-vindbruk-2011/Remiss-2012-land-och-hav/ Översiktskarta för det aktuella området. Kommunstyrelsen Expedieras till: (Länsstyrelsen Västra Götalands län) (Planeringschef Kristofer Svensson) (Miljöinspektör Anders Hultén-Olofsson)

6 Sammanträdesdatum Sida 5 Ksau 19 KS 2012/0052 Mål för tekniska nämndens verksamhet år 2013 Arbetsutskottets beslut beslutar att återremittera förslaget till mål för tekniska nämndens verksamhet år 2013 till tekniska nämnden. Arbetsutskottet anser att målen inte uppfyller kommunens krav på mål enligt målstyrningsmodellen (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta). Bakgrund Kommunstyrelsen har att besluta om tekniska nämndens mål i målstyrningsmodellen för år Tekniska nämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att godkänna följande mål för nämndens verksamhet år 2013: - Tekniska nämnden ska erbjuda tillräckligt antal gästplatser (hamn och husbil) samt tillhandahålla god service. - Tekniska nämnden ska erbjuda tillräckligt antal fasta båtplatser samt tillhandahålla god service. - Skötsel och städning av centrala delar i kommunen ska göras så att det upplevs som välvårdat. - Kommunens gång- och cykelvägar ska upplevas som säkra och trygga. - Säker vattenkvalitet. Underlag för beslut Protokollsutdrag från tekniska nämnden , Tekniska nämndens förslag till mål för år Tekniska nämndens förslag till mål år Expedieras till: Tekniska Nämnden Chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri Kvalitetsstrateg Maria Torp

7 Sammanträdesdatum Sida 6 Ksau 20 KS 2012/0396 Synpunkter på tekniska nämndens förslag till projektöverenskommelse inom MTG-samarbetet Arbetsutskottets beslut beslutar att återremittera ärendet till tekniska nämnden. Arbetsutskottet vill att tekniska nämnden tydliggör hur den föreslagna projektöverenskommelsen förhåller sig till tidigare överenskommelse inom MTG samt hur den förhåller sig till externa investeringsprojekt. Bakgrund Revisorerna har i Rådgivningsrapport Gemensam Teknisk nämnd Mariestad - Töreboda Gullspång framfört brister i beställarfunktionen mellan respektive kommun och den gemensamma tekniska nämnden. Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till överenskommelse där ett projekts olika faser och finansiering med mera redovisas och undertecknas av beställaren samt projektansvarig tjänsteman inom tekniska förvaltningen. Projektöverenskommelsen gäller både driftoch investeringsprojekt. Tekniska nämnden beslutade att skicka dokumentet Projektöverenskommelse till respektive kommunstyrelse för inlämnande av synpunkter på dokumentet. Underlag för beslut Protokollsutdrag från tekniska nämnden , Beställarfunktion - projektöverenskommelse inom MTG-samarbetet. Förslag till skrivelse för projektöverenskommelse. Expedieras till: Tekniska nämnden Kvalitetsstrateg Maria Torp Kommunstyrelsen i Töreboda kommun Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun

8 Sammanträdesdatum Sida 7 Ksau 21 KS 2011/0124 Gestaltning av Stockholmsvägen, etapp 1 Arbetsutskottets beslut ger kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för exploatering av fastigheterna längs Stockholmsvägen. Denna utredning ska därefter ligga till grund för en eventuell anpassning av beslutad omgestaltning av Stockholmsvägen. Bakgrund Arbetet med utbyte av vatten- och avloppsledningar på Stockholmsvägen pågår och arbetet med gestaltningen påbörjas under våren Sträckan som berörs först är Nygatan till Verkstadsgatan. Den beräknade kostnaden för befintligt gestaltningsförslag för Centrumdelen uppgår till ca tkr. I investeringsbudgeten för år 2013 saknas medel för att genomföra centrumdelen med utgångspunkt från upprättat gestaltningsprogram. Tekniska förvaltningen har med anledning av detta utarbetat tre sparpaket för att minska omfattningen av gestaltningen. Tekniska nämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att gestaltningen av Stockholmsvägen etapp 1 genomförs enligt gestaltningsprogrammets orginalutförande, dock med alternativa val av material för att begränsa investeringskostnaden, och bortser från de sparpaketen som utarbetats av tekniska förvaltningen. Underlag för beslut Protokollsutdrag från tekniska nämnden , Gestaltning Stockholmsvägen i Mariestad, etapp 1. Skrivelse från Gatuavdelningen , Kostnader Stockholmsvägen Centrumdelen, inklusive förslag till tre sparpaket. Karta/idéskiss över gestaltning av Stockholmsvägen Expedieras till: Tekniska nämnden Planeringschef Kristofer Svensson

9 Sammanträdesdatum Sida 8 Ksau 22 KS 2010/0114 Ansökan om att Mariestads kommun ska medfinansiera Filmarkivet - En historisk AV-mediacentral för Norden Arbetsutskottets beslut Mot bakgrund av kommunens ekonomiska situation finns inte förutsättningar att medverka i finansieringen av Filmarkivet - En historisk AV-mediacentral för Norden beslutar därför avslå ansökan om medfinansiering. Bakgrund Henrik Persson i Mariestad har inkommit med en ansökan om att Mariestads kommun ska medfinansiera Filmarkivet - En historisk AV-mediacentral för Norden. Den totala kostnaden för att etablera filmarkivet uppgår till ca tkr. Ansökan till Mariestads kommun avser främst att finansiera en heltidstjänst om 500 tkr. Resterande medel, ca 700 tkr, kommer att sökas från Kultur i Väst Syftet med filmarkivet är att samla in film från Av-mediacentraler, skolor, företag, institutioner och privatfilmer m.m. för att bevara dem för framtiden. Syftet är även att föra över filmerna till digital media så att de blir tillgängliga för utbildning, forskning och underhållning. Det finns ca 10 ton film i arkivet och bilder från Henrik Persson föreslår följande tidplan för etableringen av filmarkivet: År 1: - Dataregistrering och upplockning av film och bildmaterial i hyllor. - Fortsatt insamlande av bild- och filmmaterial. - Inköp/hyra av teknisk utrustning och start av överföring av film till digital form. - Leveranser av digital film till något TV bolag påbörjas. - Fortsatt skapande av kontaktnät och samarbetspartner. År 2: Ovanstående samt: - En hemsida om verksamheten skapas - Utskick till alla kommuner och skolor om vår verksamhet. - Utbyte av film och bildmaterial med andra filminstitutioner i Sverige och andra länder. - Vår hemsida kopplas till nuvarande AV-media i Sverige. - Komplettering av nödvändig teknisk utrustning. År 3: Ovanstående samt: - Förankring och fördjupning av verksamheten som en stabil institution. - Reportage och film görs utifrån gamla filmer och vad som har hänt fram till idag. - Historik och källursprung om gamla filmer tas fram.

10 Sammanträdesdatum Sida 9 Ksau 22 (forts.) Den årliga kostnaden för filmarkivet uppgår till ca tkr och fördelar sig enligt följande: Två heltidslöner ca. 900 tkr Teknisk utrustning för digital bildhantering ca. 200 tkr Montrar och utställningsutrustning ca 50 tkr Leasing av kopieringsmaskin och kontorsutrustning ca 35 tkr Transport o hämtningskostnad ca 20 tkr Kulturchefen framhåller att om Mariestads kommun har intresse av att medfinansiera Filmarkivet bör en utredning genomföras för att tydliggöra kulturgärningens omfattning i förhållande till det uppdrag som de statliga institutionerna redan har. Vidare bör utredningen tydliggöra hur de lokala förutsättningarna ser ut samt hur stor efterfrågan och behovet är av en Historisk AV-mediacentral för Norden. Kulturchefen framhåller vidare att det, med utgångspunkt från kulturnämndens nuvarande budgetramar och mål, inte finns någon möjligheter för nämnden att medfinansiera Filmarkivets verksamhet. Behandling på sammanträdet Christer Dalvik (MAP) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut. Underlag för beslut Ansökan upprättad av Henrik Persson , Tidplan för filmarkivet. Projektbudget för filmarkivet. E-post från Henrik Persson , Ansökan filmarkiv. Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson , Synpunkter angående Filmarkivets ansökning om medel hos Mariestads kommun. Expedieras till: Henrik Persson Kulturchef Maria Henriksson

11 Sammanträdesdatum Sida 10 Ksau 23 KS 2013/0003 Kommunstyrelsens firmateckning Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att avtal, skrivelser och övriga handlingar som kommunstyrelsen har beslutat om ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förhinder av denne, av 1:e vice ordföranden och kontrasigneras av kommunchef Lars Arvidsson eller ställföreträdande kommunchef Maria Vaziri. Beslutet ersätter Ks 2/2011. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade (KS 2/2011) att avtal, skrivelser och övriga handlingar som kommunstyrelsen har beslutat om ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förhinder av denne, av 1:e vice ordföranden och kontrasigneras av antingen kommunchefen eller stadsjuristen. På grund av ändrad organisation inom kommunledningskontoret bör kontrasignering fortsättningsvis ske av kommunchef Lars Arvidsson eller ställföreträdande kommunchef Maria Vaziri. Underlag för beslut Muntlig information på sammanträdet. Kommunstyrelsen Expedieras till: (Kommunchef Lars Arvidsson) (Ställföreträdande kommunchef Maria Vaziri) (Stadsjurist Rolf Sjöström)

12 Sammanträdesdatum Sida 11 Ksau 24 KS 2012/0387 Latrintaxa 2013 för Mariestad kommun Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner en revidering av latrintaxan i Mariestads kommun för åren enligt förslag från avfallsnämnden. Arbetsutskottets beslut ger avfallsnämnden i uppdrag att utarbeta en strategi för att avveckla handhavandet av latrinkärl efter år Bakgrund Avloppshantering med hämtning av latrinkärl är av flera orsaker en hantering som avfallsavdelningen önskar minimera. Trots en taxehöjning och en förändring av servicen från hämtning nio ggr/säsong till två ggr/säsong år 2010, har antalet abonnemang inte minskat. Nya åtgärder krävs för att abonnenterna ska känna sig motiverade att lösa avloppsfrågan på ett bättre sätt. Det är viktigt att abonnenterna i god tid får reda på kommande förhållande så att de har förutsättningar och möjlighet att planera alternativa lösningar. Exempel på alternativa lösningar är: - Torrdass med latrinkompost - Urinseparerande torrdass med latrinkompost - Mulltoa - Paketeringstoalett - WC med egen reningsanläggning Avfallsavdelningen föreslår en höjning av latrintaxan för att på så sätt påskynda minimeringen av antalet latrinabonnemang. Taxan innehåller stegvisa höjningar fram till år 2020 med tyngdpunkten i förändringen lagd på 2013-års taxa. Taxan har rätt att vara miljöstyrande i sitt upplägg och i förslaget styrs abonnenterna till att hitta andra lösningar som är bättre för miljön och för arbetsmiljön. Det finns ett flertal lösningar för eget omhändertagande, både i stugor med och utan elektricitet. Alla latrinabonnenter är även väl informerade om kommande taxehöjningar för latrinhämtning. Mariestads kommun har idag 87 abonnenter. Med föreslagen taxa har verksamheten kostnadstäckning ned till strax under en halvering av antalet abonnemang år Föreslagna höjningar fram till 2020 beräknas ge kostnadstäckning även om abonnemangen blir få. Avfallsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige i Mariestad och i Gullspång att godkänna föreslagen latrintaxa för år 2013 och fram till år 2020.

13 Sammanträdesdatum Sida 12 Ksau 24 (forts.) Underlag för beslut Protokollsutdrag från avfallsnämnden , Latrintaxa för Mariestad och Gullspångs kommuner. Kommunfullmäktige Expedieras till: (Avfallsnämnden) (Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun)

14 Sammanträdesdatum Sida 13 Ksau 25 KS 2009/0287 Option för del av kvarteret Bojen Arbetsutskottets beslut beslutar att inte ytterligare förlänga optionen för AB Anderssons Fastighteter på kvarteret Bojen. Bakgrund beslutade att bevilja AB Anderssons Fastighteter option på kvarteret Bojen. Optionen sträcker sig som längst till den 31 januari Under optionstiden ska ett förslag till köpekontrakt för fastigheten upprättas. AB Anderssons Fastighteter har vid två tillfällen medgivits option på kv. Bojen om ca 3000 kvm, samt Den senaste optionstiden var satt till den 30 juni Bakgrunden till företagets senaste begäran om option var de förseningar som föranletts av arkeologiska undersökningar, saneringsarbeten samt hantering av befintlig vattendom. Arbetsutskott begärde att ärendet skulle diskuteras på dagens sammanträde. Underlag för beslut Muntlig information på sammanträdet. Expedieras till: Erik Randén

15 Sammanträdesdatum Sida 14 Ksau 26 KS 2012/0217 Överenskommelse med Mariestads vattenskidklubb Arbetsutskottets beslut noterar informationen. Ordförande Johan Abrahamsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut. Arbetsutskottets vice ordförande Christer Dalvik (MAP) träder in som ordförande vid behandling av ärendet. Bakgrund Mariestads Vattenskidklubb ansökte under våren 2012 om borgen och driftbidrag från Mariestads kommun. Borgen avsåg ett lån om 150 tkr för att delfinansiera vattenskidsklubbens nya båt för vattenskidåkning. Ansökningen om driftbidrag avsåg 35 tkr under fem år, som motsvarade kostnaden för lånet. Det antecknas att barn- och utbildningsnämnden har betalat 150 tkr till finansiering av båten på grund av att båten köps in för en planerad vattenskidåkningslinje vid Vadsbogymnasiet som inte blev av. Beloppet motsvarar vad det skulle ha kostat klubben att frånträda båtköpet. Kommunstyrelsen beslutade att: - Avslå ansökan om kommunal borgen från Mariestads Vattenskidklubb. - Avslå ansökan om verksamhetsbidrag för år 2012 från Mariestads Vattenskidklubb. Arbetsutskottet uppmanar klubben att inkomma med en ansökan om anläggningsbidrag för år gav kommunchefen i uppdrag att kontakta Vattenskidklubben för att diskutera alternativa lösningar på klubbens ekonomiska problem. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att Mariestads kommun ska överta fordran, alternativt lösa vattenskidklubbens lån, som nyttjats för att iordningställa det aktuella markområdet. Kommunen arrenderar därefter ut markområdet till vattenskidklubben. Kommunstyrelsen föreslog även att kommunfullmäktige skulle ge kommunstyrelsen i uppdrag att teckna arrendeavtal med vattenskidklubben i enlighet med ovanstående beslut. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning, som ska innehålla en redovisning av kostnaden för kommunen med förslag på hur kostnaden ska finansieras.

16 Sammanträdesdatum Sida 15 Ksau 26 (forts.) Underlag för beslut Muntlig information på sammanträdet Expedieras till: Kommunchef Lars Arvidsson Mariestads Vattenskidklubb

17 Sammanträdesdatum Sida 16 Ksau 27 KS 2013/008 Information: Tillsyn av samtliga skolor i Mariestad Arbetsutskottets beslut noterar informationen. Bakgrund Skolinspektionen genomför med 3-5 års mellanrum tillsyn av samtliga skolor i kommunen. Skolinspektionens tillsyn kommer att genomföras under januari och februari och omfattar grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, förskolan samt fritidshem. Tillsynen omfattar även fristående skolor. Eventuella brister som framkommer följs upp av skolinspektionen till dess att de är fullt ut åtgärdade. Utvecklingsledare Lars Stäring informerar om förutsättningarna för skolinspektionens tillsyn på arbetsutskottets sammanträde. Underlag för beslut Skolinspektionen, Tillsyn våren Expedieras till: Utvecklingsledare Lars Stäring

18 Sammanträdesdatum Sida 17 Ksau 28 KS 2013/0007 Återrapportering av uppdrag: Placering av växelfunktionen Arbetsutskottets beslut 1. beslutar att Mariestads kommun tills vidare behåller nuvarande växelfunktion. 2. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att genomföra en förstudie för att beskriva förutsättningarna för en gemensam växelfunktion i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Bakgrund gav kommunchefen i uppdrag att utreda föroch nackdelar med en eventuell bolagisering av VA-avdelningen, avfallshanteringen samt telefonväxeln. Uppdraget avseende telefonväxeln har överlämnades till informationschefen för beredning. Växelfunktionen är belägen i kommunens medborgarkontor på stadshusets entréplan. I dessa lokaler har funktionen funnits sedan 2006 då kommunen fick ett gemensamt stadshus. Den senaste större förändringen av växelfunktionen genomfördes den 1 september 2012 då personalen i växeln fick kombinationstjänster, vilket innebär att de även bemannar medborgarkontoret och receptionen. Bakgrunden till denna förändring var det sparpaket som ålades förvaltningarna av kommunfullmäktige i december Det innebär att de tre enheterna; växel, reception och medborgarkontor har blivit en enhet som klarar sig med mindre bemanning än vad de tidigare gjorde var för sig. Mariestad Töreboda Energi AB (MTEAB) har vid flera tillfällen tillfrågats om kostnaden för att överta växelfunktionen. Detta skedde senast då MTEAB lämnade ett nytt förslag på pris i dokumentet Förslag svarstjänst Mariestads kommun. Förslaget innehåller lösningar med olika kostnadsbilder. Kortfattat handlar förslagen om att prisbilden blir lägre om kommunen kan förbättra sin telefonkultur och komma ner i belastning på växeln. Kostnaden för att överta växelfunktionen med nuvarande belastning på växeln är 73 tkr/månad (baserat på att den interna belastningen hamnar över 50 procent, vilket den gör i Mariestads kommun och i de flesta andra kommuner i Sverige). MTEAB lämnar även ett förslag innehållande en ny lösning som är billigare, men som sänker servicegraden mot kund markant. Detta genom att styra om alla återanrop till Tellus hänvisning, d.v.s. kunden får då inte tala med en person utan med systemet. Kommunens nuvarande kostnad för svarstjänsten är 58 tkr/månaden i genomsnitt (baserat på en månadslön på 23 tkr samt overheadkostnader på 2 tkr per månad). Kostnaden är baserad på tjänst som bemannar i växeln. Som tidigare nämnts är växelfunktionen en del av medborgarkontoret. Det innebär att den som bemannar i växeln på förmiddagen får gå ut i medborgarkontoret på eftermiddagen, beroende på kundbelastning och behov.

19 Sammanträdesdatum Sida 18 Ksau 28 (forts.) Kostnaderna för lokalen är inte inräknat i prisbilden, då lokalen kostnadsmässigt även fortsättningsvis kommer att belasta organisationen, såvida inte kommunen har för avsikt att hyra ut rummet till en extern part. Det är även möjligt att med vissa justeringar flytta ut växelfunktionen till den centrala ytan för medborgarkontoret och därmed minska lokalbehovet. Informationschefen har även fört en dialog med kommunchefen i Töreboda kommun om en gemensam svarstjänst. Det har framkommit att Töreboda (och därmed också Gullspång som i dag köper svarstjänst av Töreboda) är intresserade av ett samarbete med Mariestads kommun i frågan. Ett samarbete mellan MTG-kommunerna skulle även kunna innebära utökat samarbete inom medborgarkontoret. I dag hanterar medborgarkontoret i Mariestad Gullspångs avfallsoch vattenfrågor samt Törebodas vattenfrågor. Ett samarbete skulle öka kundnyttan och dessutom stärka MTG-samarbetet samt öka förståelsen för varandras verksamheter och förutsättningar. Informationschefen föreslår därför att arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att genomföra en förstudie för att beskriva förutsättningarna för en gemensam växelfunktion i Mariestad, Töreboda och Gullspång i Mariestads kommuns regi. Underlag för beslut Skrivelse upprättad av informationschef Christina Herthnek , Frågan om flytt av kommunens växelfunktion. Redovisning av kostnader relativt faktiska samtal till Mariestads kommun oktober Skrivelse upprättad av Fredrik Beckman MTEAB , Förslag svarstjänst Mariestads kommun. Statistik över växelfunktionen. Expedieras till: Informationschef Christina Herthnek Fredrik Beckman MTEAB Kommunchefen i Töreboda kommun Tommy Sandberg

20 Sammanträdesdatum Sida 19 Ksau 29 Extra sammanträde med arbetsutskottet Arbetsutskottets beslut beslutar att genomföra ett extra sammanträde fredagen den 1 februari klockan 8:00 i Vänersalen. Bakgrund Den 31 januari har kommunstyrelsens arbetsutskott ett upptaktsmöte inför budget Vid budgetupptakten närvarar även nämndernas presidier samt berörda tjänstemän. Då arbetsutskottet har ytterligare ett flertal ärenden att behandla föreslås att arbetsutskottet beslutar om ett extra sammanträde fredagen den 1 februari klockan 8:00 i Vänersalen.

21 Sammanträdesdatum Sida 20 Ksau 30 Informations- och diskussionspunkter på sammanträdet Verksamhet vid komvux, lärlingsutbildningar m.m. Rektorn vid komvux, Reine Johansson, informerar möjligheterna att etablera Eftergymnasiala utbildningsplatser och lärlingsutbildningar i Mariestad Dialogmöte med Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg (HSNÖ) har lämnat förslag till datum för dialogmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestads kommun. Arbetsutskottet beslutar att bjuda in HSNÖ till dialogmöte klockan i sammanträdesrum Torsö. Förslag till namnbyte för nya bostadsområden Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till nya namn på de nya bostadsområden som planeras i centralorten; Nolskogen, Västra skogen samt sjukhuset/gamla Ekudden. Marknadsföringsstrategi för bostadsområde Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett utkast till Marknadsföringsstrategi för bostadsområde. Uppdraget innefattar även att undersöka möjligheterna att samarbeta med de kommunala bolagen i marknadsföringsarbetet. Tid- och genomförandeplan för Mariaskolan Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att presentera en tid- och genomförandeplan för Mariaskolan vid arbetsutskottets sammanträde den 1 februari. Tidplan för ställplatser, servicebyggnad och strandskoning Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att presentera en tidplan för arbetet med att etablera ställplatser för husbilar och servicebyggnad på hamnplan samt sandskoning vid Karlsholme. Tidplanen ska redovisas på arbetsutskottets sammanträde den 1 februari.

22 Sammanträdesdatum Sida 21 Ksau 30 (forts.) Uppföljning av förtida pensionsavgångar Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att redovisa en uppföljning av förtida pensionsavgångar under år Redovisningen ska baseras på de tkr som barn. Och utbildningsnämnden erhöll för att möjliggöra ytterligare förtida pensionsavgångar. Flytt av bemanningsenheten Arbetsutskottet har tidigare beslutat att bemanningsenhetens verksamhet ska flyttas till Stadshuset under kvartal 1. Mot bakgrund av tillkommande tjänster i Stadshuset samt kommande utflyttning av verksamheter från Stadshuset beslutar arbetsutskottet att flytten av bemanningsenheten ska vara genomförd innan sommaren. Tillgång till politikerportalen Kommunchef Lars Arvidsson informerade om att det framkommit synpunkter på vilka som har tillgång till politikerportalen. Arbetsutskottet diskuterade vem och vilka som ska ha tillgång till politikerportalen. Gymnasium Skaraborg Kommunchef Lars Arvidsson informerade kortfattat om förslaget till ny gymnasiestruktur i Skaraborg som upprättats av kommuncheferna i kommunalförbundet.

23 Sammanträdesdatum Sida 22 Ksau 31 Rapporter Handelsplats Mariestad Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte med Mariestad Handel , Handelsplats Mariestad. Med vid mötet var även Rune Skogsberg (C) samt Marianne Kjellquist. Vänersamarbetet Christer Dalvik (MAP) rapporterade från möte med Vänersamarbetet den 11 januari i Trollhättan. Vid mötet diskuterades bl.a. slussarna i Trollhättan. Möte om Crusin Christer Dalvik (MAP) rapporterade från möte om crusindagen den 15 januari i Stadshuset. Crusingen kommer att genomföras i maj månad.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer