Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunledningskontoret. Ola Blomberg"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 26 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Nils Farken (MP) Ledamot Rune Skogsberg (C) Ledamot Therése Weckström (S) Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Lars Arvidsson Kommunchef Lars Stäring Utvecklingsledare 27 Erik Randén Exploateringschef 25 Reine Johansson Rektor, komvux, del av 30 Christina Herthnek Informationschef Ola Blomberg Sekreterare Utses att justera Nils Farken Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret Sekreterare... Paragrafer Ola Blomberg Ordförande... Johan Abrahamsson Christer Dalvik 26 Justerande... Nils Farken

2 Sammanträdesdatum Sida 1 Ksau 16 Handlingar att anmäla 1. Sweboat Båtbranschens Riksförbund. Skrivelse/e-post i vilken Mariestads kommun uppmanas att inte överväga en nedläggning av marinteknikprogrammet på Vadsbogymnasiet. (KS 2012/0401) 2. Barn- och utbildningsnämnden. Beslut att fastställa majoritetspartiernas förslag till ramfördelning för nämndens verksamhet år Barn- och utbildningsnämnden. Beslut att ställa sig bakom den planerade upprustningen/ renoveringen av Tunaholmsskolan aula. Barn- och utbildningsnämnden hävdar dock att vissa av de planerade åtgärderna är att betrakta som rent underhåll och inte borde generera någon hyresökning för nämnden. Det som däremot kan betraktas som standardhöjning är man villig att acceptera som grund för hyreshöjning. 4. Säkerhetssamordnare Stefan Aleniusson samt kommuncheferna inom MTG. Årlig uppföljning av den kommunala krisberedskapen från Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner 2012 enligt 2010:6 8. (KS 2012/0394) 5. Länsstyrelsen Västra Götalands län, Vattenfall. Tappningsstrategi för Vänern, Överenskommelse mellan Länsstyrelsen Västra Götalands län och Vattenfall AB. (KS 2012/0399) 6. Skrivelse från Karin Hante samt fyra listor med 55 namnunderskrifter. Undertecknade fastighetsägare och hyresgäster i Årnäs med omnejd motsätter sig en vidkraftpark i Kinneskogen. (KS 2011/0330) 7. Skaraborgs kommunalförbund. Beslut att fastställa handlingsplan 2013 (turismstrategi) utifrån planerad budget av tillväxtmedel på 2,5 miljoner samt att remittera förslag till arbetsformer till kommunerna för yttrande senast den 15 februari. (KS 2012/0393) 8. Karlsborgs kommun, kommunstyrelsen. Beslut att ställa sig positiv till fortsatt mellankommunalt samarbete för utveckling av besöksnäringen utmed Göta kanal och godkänner det förslag till fortsatt arbete som redovisas. Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

3 Sammanträdesdatum Sida 2 Ksau 17 Inbjudningar 1. Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Inbjudan till samrådsträff om gemensamt fiskeområde för Vänern i Götene. 2. Länsstyrelsen Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen m.fl. Inbjudan till tillväxtdagen i Väst Den offentliga måltiden den 1 februari 2013 i Vara. 3. Rune Skogsberg (C) kommer att representera Mariestads kommun vid en Lantbrukskväll i Skövde den 21 januari. Inbjudningarna läggs till handlingarna.

4 Sammanträdesdatum Sida 3 Ksau 18 KS 2012/0397 Yttrande över förslag till uppdatering av riksintresse för vindbruk Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Bakgrund Energimyndigheten har förslagit ett utökande av riksintresset för vindkraft. Förslaget omfattar ett område inom Mariestads kommun. Riksintresse för vindkraft ryms inom miljöbalken 3 kap 8. Vid prövning av nya vindkraftsanläggningar vägs utpekade riksintressen in och har ofta en avgörande roll. Mariestads kommun ska tillgodose utpekade riksintressen i sin översiktsplanering. Länsstyrelsen Västra Götalands län har remitterat förslag till uppdatering av riksintresseområde till Mariestad kommun för yttrande. Miljö- och byggnadsförvaltningen samt utvecklingsenheten har utarbetat ett beslutsunderlag inför kommunstyrelsens behandling av remissen. Energimyndigheten föreslår att ett område i Mariestads kommun, norr om sjön Vristulven, ska pekas ut som riksintresseområde för vindkraft. Områdets syfte har tidigare prövats och fastställts vid ett flertal tillfällen. I kommunens översiktsplan Mariestad vision 2015, (Översiktsplan 2003), redovisas området vid Vristulven/Lugnåsberget som ett s.k. stort orört område. Detta ställningstagande bekräftades i kommunens tematiska tillägg till översiktsplanen om vindbruk (2010). Det har inte framkommit några nya skäl för att ompröva detta. Mariestads kommun kan generellt anse att Energimyndigheten borde haft tillgång till denna grundläggande kunskap om kommunens och statens gemensamma uppfattning om användningen av detta område. Under hösten 2012 har förslag till uppförandet av Naturreservatet Vristulven remitterats till kommunen. Syftet med naturreservatet är att särskilt skydda fågellivet och säkra upplevelsevärden och tillgänglighet till en attraktiv skogssjö av stort värde för friluftslivet. Föreslaget till riksintresseområde för vindkraft skulle därmed inskränka på bevarandeplanen för naturreservatet. I området ligger även naturreservatet Lindbergska provytan som utgör ett värdefullt barrskogsområde med lång skoglig kontinuitet. Reservatet har betydelse för forskning och är upprättat för att bevara skogstypen mot alla typer av ingrepp. Placering av vindkraftverk inom området strider mot befintliga områdesbestämmelser. Miljö- och byggnadsförvaltningen har lämnat följande synpunkter på remissen: - Hänsyn bör visas för naturreservatet Vristulvens uppförande. Utpekandet av områdena som riksintresse för vindkraftsetablering motverkar syftet med bevarandeplanen. - Hänsyn bör visas till naturreservatet Lindbergska provytan om riksintresset riskerar att motverka syftet med bevarandeplanen.

5 Sammanträdesdatum Sida 4 Ksau 18 (forts.) - Utpekandet av riksintresse till förmån för vindkraftetablering konkurrerar med riksintresset för utpekat stort opåverkat område. Underlag för beslutet Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson , Yttrande över förslag till uppdatering av riksintresse för vindbruk. Skrivelse upprättad av miljöinspektör Anders Hultén-Olofsson , Utökande av riksintresset för vindkraft. Länsstyrelsen Västra Götalands län , Remiss gällande uppdatering av riksintresse för Vindbruk. Energimyndigheten, Remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk, 30 november 2012, se: Riksintresse-vindbruk-/Revidering-av-riksintresse-for-vindbruk-2011/Remiss-2012-land-och-hav/ Översiktskarta för det aktuella området. Kommunstyrelsen Expedieras till: (Länsstyrelsen Västra Götalands län) (Planeringschef Kristofer Svensson) (Miljöinspektör Anders Hultén-Olofsson)

6 Sammanträdesdatum Sida 5 Ksau 19 KS 2012/0052 Mål för tekniska nämndens verksamhet år 2013 Arbetsutskottets beslut beslutar att återremittera förslaget till mål för tekniska nämndens verksamhet år 2013 till tekniska nämnden. Arbetsutskottet anser att målen inte uppfyller kommunens krav på mål enligt målstyrningsmodellen (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta). Bakgrund Kommunstyrelsen har att besluta om tekniska nämndens mål i målstyrningsmodellen för år Tekniska nämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att godkänna följande mål för nämndens verksamhet år 2013: - Tekniska nämnden ska erbjuda tillräckligt antal gästplatser (hamn och husbil) samt tillhandahålla god service. - Tekniska nämnden ska erbjuda tillräckligt antal fasta båtplatser samt tillhandahålla god service. - Skötsel och städning av centrala delar i kommunen ska göras så att det upplevs som välvårdat. - Kommunens gång- och cykelvägar ska upplevas som säkra och trygga. - Säker vattenkvalitet. Underlag för beslut Protokollsutdrag från tekniska nämnden , Tekniska nämndens förslag till mål för år Tekniska nämndens förslag till mål år Expedieras till: Tekniska Nämnden Chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri Kvalitetsstrateg Maria Torp

7 Sammanträdesdatum Sida 6 Ksau 20 KS 2012/0396 Synpunkter på tekniska nämndens förslag till projektöverenskommelse inom MTG-samarbetet Arbetsutskottets beslut beslutar att återremittera ärendet till tekniska nämnden. Arbetsutskottet vill att tekniska nämnden tydliggör hur den föreslagna projektöverenskommelsen förhåller sig till tidigare överenskommelse inom MTG samt hur den förhåller sig till externa investeringsprojekt. Bakgrund Revisorerna har i Rådgivningsrapport Gemensam Teknisk nämnd Mariestad - Töreboda Gullspång framfört brister i beställarfunktionen mellan respektive kommun och den gemensamma tekniska nämnden. Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till överenskommelse där ett projekts olika faser och finansiering med mera redovisas och undertecknas av beställaren samt projektansvarig tjänsteman inom tekniska förvaltningen. Projektöverenskommelsen gäller både driftoch investeringsprojekt. Tekniska nämnden beslutade att skicka dokumentet Projektöverenskommelse till respektive kommunstyrelse för inlämnande av synpunkter på dokumentet. Underlag för beslut Protokollsutdrag från tekniska nämnden , Beställarfunktion - projektöverenskommelse inom MTG-samarbetet. Förslag till skrivelse för projektöverenskommelse. Expedieras till: Tekniska nämnden Kvalitetsstrateg Maria Torp Kommunstyrelsen i Töreboda kommun Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun

8 Sammanträdesdatum Sida 7 Ksau 21 KS 2011/0124 Gestaltning av Stockholmsvägen, etapp 1 Arbetsutskottets beslut ger kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för exploatering av fastigheterna längs Stockholmsvägen. Denna utredning ska därefter ligga till grund för en eventuell anpassning av beslutad omgestaltning av Stockholmsvägen. Bakgrund Arbetet med utbyte av vatten- och avloppsledningar på Stockholmsvägen pågår och arbetet med gestaltningen påbörjas under våren Sträckan som berörs först är Nygatan till Verkstadsgatan. Den beräknade kostnaden för befintligt gestaltningsförslag för Centrumdelen uppgår till ca tkr. I investeringsbudgeten för år 2013 saknas medel för att genomföra centrumdelen med utgångspunkt från upprättat gestaltningsprogram. Tekniska förvaltningen har med anledning av detta utarbetat tre sparpaket för att minska omfattningen av gestaltningen. Tekniska nämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att gestaltningen av Stockholmsvägen etapp 1 genomförs enligt gestaltningsprogrammets orginalutförande, dock med alternativa val av material för att begränsa investeringskostnaden, och bortser från de sparpaketen som utarbetats av tekniska förvaltningen. Underlag för beslut Protokollsutdrag från tekniska nämnden , Gestaltning Stockholmsvägen i Mariestad, etapp 1. Skrivelse från Gatuavdelningen , Kostnader Stockholmsvägen Centrumdelen, inklusive förslag till tre sparpaket. Karta/idéskiss över gestaltning av Stockholmsvägen Expedieras till: Tekniska nämnden Planeringschef Kristofer Svensson

9 Sammanträdesdatum Sida 8 Ksau 22 KS 2010/0114 Ansökan om att Mariestads kommun ska medfinansiera Filmarkivet - En historisk AV-mediacentral för Norden Arbetsutskottets beslut Mot bakgrund av kommunens ekonomiska situation finns inte förutsättningar att medverka i finansieringen av Filmarkivet - En historisk AV-mediacentral för Norden beslutar därför avslå ansökan om medfinansiering. Bakgrund Henrik Persson i Mariestad har inkommit med en ansökan om att Mariestads kommun ska medfinansiera Filmarkivet - En historisk AV-mediacentral för Norden. Den totala kostnaden för att etablera filmarkivet uppgår till ca tkr. Ansökan till Mariestads kommun avser främst att finansiera en heltidstjänst om 500 tkr. Resterande medel, ca 700 tkr, kommer att sökas från Kultur i Väst Syftet med filmarkivet är att samla in film från Av-mediacentraler, skolor, företag, institutioner och privatfilmer m.m. för att bevara dem för framtiden. Syftet är även att föra över filmerna till digital media så att de blir tillgängliga för utbildning, forskning och underhållning. Det finns ca 10 ton film i arkivet och bilder från Henrik Persson föreslår följande tidplan för etableringen av filmarkivet: År 1: - Dataregistrering och upplockning av film och bildmaterial i hyllor. - Fortsatt insamlande av bild- och filmmaterial. - Inköp/hyra av teknisk utrustning och start av överföring av film till digital form. - Leveranser av digital film till något TV bolag påbörjas. - Fortsatt skapande av kontaktnät och samarbetspartner. År 2: Ovanstående samt: - En hemsida om verksamheten skapas - Utskick till alla kommuner och skolor om vår verksamhet. - Utbyte av film och bildmaterial med andra filminstitutioner i Sverige och andra länder. - Vår hemsida kopplas till nuvarande AV-media i Sverige. - Komplettering av nödvändig teknisk utrustning. År 3: Ovanstående samt: - Förankring och fördjupning av verksamheten som en stabil institution. - Reportage och film görs utifrån gamla filmer och vad som har hänt fram till idag. - Historik och källursprung om gamla filmer tas fram.

10 Sammanträdesdatum Sida 9 Ksau 22 (forts.) Den årliga kostnaden för filmarkivet uppgår till ca tkr och fördelar sig enligt följande: Två heltidslöner ca. 900 tkr Teknisk utrustning för digital bildhantering ca. 200 tkr Montrar och utställningsutrustning ca 50 tkr Leasing av kopieringsmaskin och kontorsutrustning ca 35 tkr Transport o hämtningskostnad ca 20 tkr Kulturchefen framhåller att om Mariestads kommun har intresse av att medfinansiera Filmarkivet bör en utredning genomföras för att tydliggöra kulturgärningens omfattning i förhållande till det uppdrag som de statliga institutionerna redan har. Vidare bör utredningen tydliggöra hur de lokala förutsättningarna ser ut samt hur stor efterfrågan och behovet är av en Historisk AV-mediacentral för Norden. Kulturchefen framhåller vidare att det, med utgångspunkt från kulturnämndens nuvarande budgetramar och mål, inte finns någon möjligheter för nämnden att medfinansiera Filmarkivets verksamhet. Behandling på sammanträdet Christer Dalvik (MAP) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut. Underlag för beslut Ansökan upprättad av Henrik Persson , Tidplan för filmarkivet. Projektbudget för filmarkivet. E-post från Henrik Persson , Ansökan filmarkiv. Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson , Synpunkter angående Filmarkivets ansökning om medel hos Mariestads kommun. Expedieras till: Henrik Persson Kulturchef Maria Henriksson

11 Sammanträdesdatum Sida 10 Ksau 23 KS 2013/0003 Kommunstyrelsens firmateckning Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att avtal, skrivelser och övriga handlingar som kommunstyrelsen har beslutat om ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förhinder av denne, av 1:e vice ordföranden och kontrasigneras av kommunchef Lars Arvidsson eller ställföreträdande kommunchef Maria Vaziri. Beslutet ersätter Ks 2/2011. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade (KS 2/2011) att avtal, skrivelser och övriga handlingar som kommunstyrelsen har beslutat om ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förhinder av denne, av 1:e vice ordföranden och kontrasigneras av antingen kommunchefen eller stadsjuristen. På grund av ändrad organisation inom kommunledningskontoret bör kontrasignering fortsättningsvis ske av kommunchef Lars Arvidsson eller ställföreträdande kommunchef Maria Vaziri. Underlag för beslut Muntlig information på sammanträdet. Kommunstyrelsen Expedieras till: (Kommunchef Lars Arvidsson) (Ställföreträdande kommunchef Maria Vaziri) (Stadsjurist Rolf Sjöström)

12 Sammanträdesdatum Sida 11 Ksau 24 KS 2012/0387 Latrintaxa 2013 för Mariestad kommun Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner en revidering av latrintaxan i Mariestads kommun för åren enligt förslag från avfallsnämnden. Arbetsutskottets beslut ger avfallsnämnden i uppdrag att utarbeta en strategi för att avveckla handhavandet av latrinkärl efter år Bakgrund Avloppshantering med hämtning av latrinkärl är av flera orsaker en hantering som avfallsavdelningen önskar minimera. Trots en taxehöjning och en förändring av servicen från hämtning nio ggr/säsong till två ggr/säsong år 2010, har antalet abonnemang inte minskat. Nya åtgärder krävs för att abonnenterna ska känna sig motiverade att lösa avloppsfrågan på ett bättre sätt. Det är viktigt att abonnenterna i god tid får reda på kommande förhållande så att de har förutsättningar och möjlighet att planera alternativa lösningar. Exempel på alternativa lösningar är: - Torrdass med latrinkompost - Urinseparerande torrdass med latrinkompost - Mulltoa - Paketeringstoalett - WC med egen reningsanläggning Avfallsavdelningen föreslår en höjning av latrintaxan för att på så sätt påskynda minimeringen av antalet latrinabonnemang. Taxan innehåller stegvisa höjningar fram till år 2020 med tyngdpunkten i förändringen lagd på 2013-års taxa. Taxan har rätt att vara miljöstyrande i sitt upplägg och i förslaget styrs abonnenterna till att hitta andra lösningar som är bättre för miljön och för arbetsmiljön. Det finns ett flertal lösningar för eget omhändertagande, både i stugor med och utan elektricitet. Alla latrinabonnenter är även väl informerade om kommande taxehöjningar för latrinhämtning. Mariestads kommun har idag 87 abonnenter. Med föreslagen taxa har verksamheten kostnadstäckning ned till strax under en halvering av antalet abonnemang år Föreslagna höjningar fram till 2020 beräknas ge kostnadstäckning även om abonnemangen blir få. Avfallsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige i Mariestad och i Gullspång att godkänna föreslagen latrintaxa för år 2013 och fram till år 2020.

13 Sammanträdesdatum Sida 12 Ksau 24 (forts.) Underlag för beslut Protokollsutdrag från avfallsnämnden , Latrintaxa för Mariestad och Gullspångs kommuner. Kommunfullmäktige Expedieras till: (Avfallsnämnden) (Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun)

14 Sammanträdesdatum Sida 13 Ksau 25 KS 2009/0287 Option för del av kvarteret Bojen Arbetsutskottets beslut beslutar att inte ytterligare förlänga optionen för AB Anderssons Fastighteter på kvarteret Bojen. Bakgrund beslutade att bevilja AB Anderssons Fastighteter option på kvarteret Bojen. Optionen sträcker sig som längst till den 31 januari Under optionstiden ska ett förslag till köpekontrakt för fastigheten upprättas. AB Anderssons Fastighteter har vid två tillfällen medgivits option på kv. Bojen om ca 3000 kvm, samt Den senaste optionstiden var satt till den 30 juni Bakgrunden till företagets senaste begäran om option var de förseningar som föranletts av arkeologiska undersökningar, saneringsarbeten samt hantering av befintlig vattendom. Arbetsutskott begärde att ärendet skulle diskuteras på dagens sammanträde. Underlag för beslut Muntlig information på sammanträdet. Expedieras till: Erik Randén

15 Sammanträdesdatum Sida 14 Ksau 26 KS 2012/0217 Överenskommelse med Mariestads vattenskidklubb Arbetsutskottets beslut noterar informationen. Ordförande Johan Abrahamsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut. Arbetsutskottets vice ordförande Christer Dalvik (MAP) träder in som ordförande vid behandling av ärendet. Bakgrund Mariestads Vattenskidklubb ansökte under våren 2012 om borgen och driftbidrag från Mariestads kommun. Borgen avsåg ett lån om 150 tkr för att delfinansiera vattenskidsklubbens nya båt för vattenskidåkning. Ansökningen om driftbidrag avsåg 35 tkr under fem år, som motsvarade kostnaden för lånet. Det antecknas att barn- och utbildningsnämnden har betalat 150 tkr till finansiering av båten på grund av att båten köps in för en planerad vattenskidåkningslinje vid Vadsbogymnasiet som inte blev av. Beloppet motsvarar vad det skulle ha kostat klubben att frånträda båtköpet. Kommunstyrelsen beslutade att: - Avslå ansökan om kommunal borgen från Mariestads Vattenskidklubb. - Avslå ansökan om verksamhetsbidrag för år 2012 från Mariestads Vattenskidklubb. Arbetsutskottet uppmanar klubben att inkomma med en ansökan om anläggningsbidrag för år gav kommunchefen i uppdrag att kontakta Vattenskidklubben för att diskutera alternativa lösningar på klubbens ekonomiska problem. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att Mariestads kommun ska överta fordran, alternativt lösa vattenskidklubbens lån, som nyttjats för att iordningställa det aktuella markområdet. Kommunen arrenderar därefter ut markområdet till vattenskidklubben. Kommunstyrelsen föreslog även att kommunfullmäktige skulle ge kommunstyrelsen i uppdrag att teckna arrendeavtal med vattenskidklubben i enlighet med ovanstående beslut. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning, som ska innehålla en redovisning av kostnaden för kommunen med förslag på hur kostnaden ska finansieras.

16 Sammanträdesdatum Sida 15 Ksau 26 (forts.) Underlag för beslut Muntlig information på sammanträdet Expedieras till: Kommunchef Lars Arvidsson Mariestads Vattenskidklubb

17 Sammanträdesdatum Sida 16 Ksau 27 KS 2013/008 Information: Tillsyn av samtliga skolor i Mariestad Arbetsutskottets beslut noterar informationen. Bakgrund Skolinspektionen genomför med 3-5 års mellanrum tillsyn av samtliga skolor i kommunen. Skolinspektionens tillsyn kommer att genomföras under januari och februari och omfattar grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, förskolan samt fritidshem. Tillsynen omfattar även fristående skolor. Eventuella brister som framkommer följs upp av skolinspektionen till dess att de är fullt ut åtgärdade. Utvecklingsledare Lars Stäring informerar om förutsättningarna för skolinspektionens tillsyn på arbetsutskottets sammanträde. Underlag för beslut Skolinspektionen, Tillsyn våren Expedieras till: Utvecklingsledare Lars Stäring

18 Sammanträdesdatum Sida 17 Ksau 28 KS 2013/0007 Återrapportering av uppdrag: Placering av växelfunktionen Arbetsutskottets beslut 1. beslutar att Mariestads kommun tills vidare behåller nuvarande växelfunktion. 2. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att genomföra en förstudie för att beskriva förutsättningarna för en gemensam växelfunktion i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Bakgrund gav kommunchefen i uppdrag att utreda föroch nackdelar med en eventuell bolagisering av VA-avdelningen, avfallshanteringen samt telefonväxeln. Uppdraget avseende telefonväxeln har överlämnades till informationschefen för beredning. Växelfunktionen är belägen i kommunens medborgarkontor på stadshusets entréplan. I dessa lokaler har funktionen funnits sedan 2006 då kommunen fick ett gemensamt stadshus. Den senaste större förändringen av växelfunktionen genomfördes den 1 september 2012 då personalen i växeln fick kombinationstjänster, vilket innebär att de även bemannar medborgarkontoret och receptionen. Bakgrunden till denna förändring var det sparpaket som ålades förvaltningarna av kommunfullmäktige i december Det innebär att de tre enheterna; växel, reception och medborgarkontor har blivit en enhet som klarar sig med mindre bemanning än vad de tidigare gjorde var för sig. Mariestad Töreboda Energi AB (MTEAB) har vid flera tillfällen tillfrågats om kostnaden för att överta växelfunktionen. Detta skedde senast då MTEAB lämnade ett nytt förslag på pris i dokumentet Förslag svarstjänst Mariestads kommun. Förslaget innehåller lösningar med olika kostnadsbilder. Kortfattat handlar förslagen om att prisbilden blir lägre om kommunen kan förbättra sin telefonkultur och komma ner i belastning på växeln. Kostnaden för att överta växelfunktionen med nuvarande belastning på växeln är 73 tkr/månad (baserat på att den interna belastningen hamnar över 50 procent, vilket den gör i Mariestads kommun och i de flesta andra kommuner i Sverige). MTEAB lämnar även ett förslag innehållande en ny lösning som är billigare, men som sänker servicegraden mot kund markant. Detta genom att styra om alla återanrop till Tellus hänvisning, d.v.s. kunden får då inte tala med en person utan med systemet. Kommunens nuvarande kostnad för svarstjänsten är 58 tkr/månaden i genomsnitt (baserat på en månadslön på 23 tkr samt overheadkostnader på 2 tkr per månad). Kostnaden är baserad på tjänst som bemannar i växeln. Som tidigare nämnts är växelfunktionen en del av medborgarkontoret. Det innebär att den som bemannar i växeln på förmiddagen får gå ut i medborgarkontoret på eftermiddagen, beroende på kundbelastning och behov.

19 Sammanträdesdatum Sida 18 Ksau 28 (forts.) Kostnaderna för lokalen är inte inräknat i prisbilden, då lokalen kostnadsmässigt även fortsättningsvis kommer att belasta organisationen, såvida inte kommunen har för avsikt att hyra ut rummet till en extern part. Det är även möjligt att med vissa justeringar flytta ut växelfunktionen till den centrala ytan för medborgarkontoret och därmed minska lokalbehovet. Informationschefen har även fört en dialog med kommunchefen i Töreboda kommun om en gemensam svarstjänst. Det har framkommit att Töreboda (och därmed också Gullspång som i dag köper svarstjänst av Töreboda) är intresserade av ett samarbete med Mariestads kommun i frågan. Ett samarbete mellan MTG-kommunerna skulle även kunna innebära utökat samarbete inom medborgarkontoret. I dag hanterar medborgarkontoret i Mariestad Gullspångs avfallsoch vattenfrågor samt Törebodas vattenfrågor. Ett samarbete skulle öka kundnyttan och dessutom stärka MTG-samarbetet samt öka förståelsen för varandras verksamheter och förutsättningar. Informationschefen föreslår därför att arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att genomföra en förstudie för att beskriva förutsättningarna för en gemensam växelfunktion i Mariestad, Töreboda och Gullspång i Mariestads kommuns regi. Underlag för beslut Skrivelse upprättad av informationschef Christina Herthnek , Frågan om flytt av kommunens växelfunktion. Redovisning av kostnader relativt faktiska samtal till Mariestads kommun oktober Skrivelse upprättad av Fredrik Beckman MTEAB , Förslag svarstjänst Mariestads kommun. Statistik över växelfunktionen. Expedieras till: Informationschef Christina Herthnek Fredrik Beckman MTEAB Kommunchefen i Töreboda kommun Tommy Sandberg

20 Sammanträdesdatum Sida 19 Ksau 29 Extra sammanträde med arbetsutskottet Arbetsutskottets beslut beslutar att genomföra ett extra sammanträde fredagen den 1 februari klockan 8:00 i Vänersalen. Bakgrund Den 31 januari har kommunstyrelsens arbetsutskott ett upptaktsmöte inför budget Vid budgetupptakten närvarar även nämndernas presidier samt berörda tjänstemän. Då arbetsutskottet har ytterligare ett flertal ärenden att behandla föreslås att arbetsutskottet beslutar om ett extra sammanträde fredagen den 1 februari klockan 8:00 i Vänersalen.

21 Sammanträdesdatum Sida 20 Ksau 30 Informations- och diskussionspunkter på sammanträdet Verksamhet vid komvux, lärlingsutbildningar m.m. Rektorn vid komvux, Reine Johansson, informerar möjligheterna att etablera Eftergymnasiala utbildningsplatser och lärlingsutbildningar i Mariestad Dialogmöte med Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg (HSNÖ) har lämnat förslag till datum för dialogmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestads kommun. Arbetsutskottet beslutar att bjuda in HSNÖ till dialogmöte klockan i sammanträdesrum Torsö. Förslag till namnbyte för nya bostadsområden Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till nya namn på de nya bostadsområden som planeras i centralorten; Nolskogen, Västra skogen samt sjukhuset/gamla Ekudden. Marknadsföringsstrategi för bostadsområde Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett utkast till Marknadsföringsstrategi för bostadsområde. Uppdraget innefattar även att undersöka möjligheterna att samarbeta med de kommunala bolagen i marknadsföringsarbetet. Tid- och genomförandeplan för Mariaskolan Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att presentera en tid- och genomförandeplan för Mariaskolan vid arbetsutskottets sammanträde den 1 februari. Tidplan för ställplatser, servicebyggnad och strandskoning Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att presentera en tidplan för arbetet med att etablera ställplatser för husbilar och servicebyggnad på hamnplan samt sandskoning vid Karlsholme. Tidplanen ska redovisas på arbetsutskottets sammanträde den 1 februari.

22 Sammanträdesdatum Sida 21 Ksau 30 (forts.) Uppföljning av förtida pensionsavgångar Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att redovisa en uppföljning av förtida pensionsavgångar under år Redovisningen ska baseras på de tkr som barn. Och utbildningsnämnden erhöll för att möjliggöra ytterligare förtida pensionsavgångar. Flytt av bemanningsenheten Arbetsutskottet har tidigare beslutat att bemanningsenhetens verksamhet ska flyttas till Stadshuset under kvartal 1. Mot bakgrund av tillkommande tjänster i Stadshuset samt kommande utflyttning av verksamheter från Stadshuset beslutar arbetsutskottet att flytten av bemanningsenheten ska vara genomförd innan sommaren. Tillgång till politikerportalen Kommunchef Lars Arvidsson informerade om att det framkommit synpunkter på vilka som har tillgång till politikerportalen. Arbetsutskottet diskuterade vem och vilka som ska ha tillgång till politikerportalen. Gymnasium Skaraborg Kommunchef Lars Arvidsson informerade kortfattat om förslaget till ny gymnasiestruktur i Skaraborg som upprättats av kommuncheferna i kommunalförbundet.

23 Sammanträdesdatum Sida 22 Ksau 31 Rapporter Handelsplats Mariestad Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte med Mariestad Handel , Handelsplats Mariestad. Med vid mötet var även Rune Skogsberg (C) samt Marianne Kjellquist. Vänersamarbetet Christer Dalvik (MAP) rapporterade från möte med Vänersamarbetet den 11 januari i Trollhättan. Vid mötet diskuterades bl.a. slussarna i Trollhättan. Möte om Crusin Christer Dalvik (MAP) rapporterade från möte om crusindagen den 15 januari i Stadshuset. Crusingen kommer att genomföras i maj månad.

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.10 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Nils Farken (MP) Ledamot Rune Skogsberg (C) Ledamot

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande. Evert Eklind (MAP)

Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande. Evert Eklind (MAP) Sammanträdesdatum Sida 0 ande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, kl. 14.00 16.10 ande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert Eklind

Läs mer

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare Sammanträdesdatum Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen kl. 16.30 17.00 Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.05 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S) 2: e vice ordförande Christer Dalvik

Läs mer

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 13.15 14.55 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande ej del av 21 Ida Ekeroth (S) vice ordförande ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige. Se nästa sida. Dan Freij (kd) och Daniel Nilsson (v) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-02-28 0.

Kommunfullmäktige. Se nästa sida. Dan Freij (kd) och Daniel Nilsson (v) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-02-28 0. 2011-02-28 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl 18.00 19.25 Beslutande Se nästa sida Övriga deltagande kommunsekreterare Ola Blomberg 28 Utses att justera Dan Freij (kd) och Daniel

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.40 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 86 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

Reglemente Avfallsnämnden

Reglemente Avfallsnämnden Reglemente Avfallsnämnden Mariestad och Gullspång Datum: 2012-01-18 Dnr: Sida: 2 (5) Avfallsnämndens verksamhetsområden 1 Avfallsnämnden har hand om avfallshanteringen i Gullspångs och Mariestads kommuner.

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Plats och tid Stadshus B rum B1, kl. 14.30-15.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M) Lennart Andrén (M) Marita

Läs mer

Rolf Sjöström stadsjurist 2 Elisabeth Westberg ekonom 3

Rolf Sjöström stadsjurist 2 Elisabeth Westberg ekonom 3 Sammanträdesdatum ande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen, kl. 14.00 15.55 ande Sven-Inge Eriksson (KD) ordförande Björn Nilsson (S) ledamot Gunnar Bohlin (M) ledamot Lii Bergman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Socialnämnden. Övriga deltagande Fred Joachim Bruns (S) Ersättare Förvaltningschef, Vård- och omsorg. Emelie Olsson. Sekreterare...

Socialnämnden. Övriga deltagande Fred Joachim Bruns (S) Ersättare Förvaltningschef, Vård- och omsorg. Emelie Olsson. Sekreterare... Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, kl. 13.00 14.20 Beslutande Marianne Kjellquist (S) Ordförande Emelie Olsson (V) 1: e vice ordförande Björn Fagerlund (M)

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.55 11.00

Sammanträdet ajournerades 9.55 11.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.30 Sammanträdet ajournerades 9.55 11.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1:

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08.30 10.25 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Se nästa sida. Bengt Erik Askerlund (MP), Rune Skogsberg (C) Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-11-25

Se nästa sida. Bengt Erik Askerlund (MP), Rune Skogsberg (C) Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-11-25 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset klockan 18.00 18.35 Beslutande Se nästa sida Övriga deltagande Utses att justera Bengt Erik Askerlund (MP), Rune Skogsberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

Margareta Alexandersson

Margareta Alexandersson Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset; sammanträdesrum Torsö kl. 09.45-12:00 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande May-Brith Jansson (C)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande EKERÖ KOMMUN 1(10) Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386 Beslutande Ledamöter Lennart Ljungblom (fp) ordf. Frida Tamker (m) 1: e vice ordf. Georg Gustafsson (s) 2: e vice

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset 2011-08-09 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen i Stadshuset kl. 13:00-15:15 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Björn Fagerlund (M) 2: e vice ordförande Marcus Läth (S) ledamot Eivor

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 10.00-11.15 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset kl. 08:30-13:10 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret, kommunkansliet. Carina Törnell

Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret, kommunkansliet. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.30 12.00 Beslutande Jens Söder (S) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Johan Abrahamsson (M) 2: e vice ordförande

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Ordföranden: Owe Magnusson. Sekreterare:

Ordföranden: Owe Magnusson. Sekreterare: 1(12) 2005-10-24 Plats och tid: Sessionsalen, kommunhuset i Färgelanda 2005-10-24 kl. 14.00 16.05 Beslutande: Owe Magnusson (s) Ann Blomberg (c) Karl-Erik Johansson (c) Diana Hjoberg (s) Bo Johansson (kd)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Socialnämnden. Övriga deltagande Rune Eriksson (MAP) Ersättare Anita Ahl (M) Ersättare. Margareta Alexandersson. Sekreterare... Paragrafer 111-117

Socialnämnden. Övriga deltagande Rune Eriksson (MAP) Ersättare Anita Ahl (M) Ersättare. Margareta Alexandersson. Sekreterare... Paragrafer 111-117 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen kl 13:00-14:20 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Leif Johansson (S) Ledamot Eivor

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP)

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP) SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:50 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.55 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Pia Fahlgren

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande: Barbara

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Plats och tid ande Sammanträdesrum Bonaren, Tibro kommun Claes Jägevall Rolf Eriksson Kjell Sjölund Pierre Rydén Övriga deltagare Frida Blomqvist Utses att justera Justeringens plats och tid Rolf Eriksson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer