Rättvis handel i offentlig upphandling. en guide för etisk och miljörelaterad upphandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rättvis handel i offentlig upphandling. en guide för etisk och miljörelaterad upphandling"

Transkript

1 Rättvis handel i offentlig upphandling en guide för etisk och miljörelaterad upphandling

2 Förord Offentlig upphandling en viktig fråga för demokratin och rättvisan Professor Niklas Bruun Spelreglerna för hur man inom den offentliga sektorn använder skatte medel har förändrats radikalt. Numera finns det ett detaljerat och komplicerat EU-styrt regelsystem för detta, som syftar till att öppna för konkurrens på lika villkor för anbudsgivare i hela Europa. Tanken är att upphandling skall ske öppet, transparent och effektivt. Allt detta är bra. Dessvärre har det bildats myter och uppstått en rad missförstånd om vad man får och inte får göra i samband med upphandlingen. Det är därför mycket välkommet att Fairtrade går ut och informerar om att kommuner och andra offentliga samfund fortfarande kan bestämma om vad de vill upphandla och även välja att i samband med upphandlingen främja mål som syftar till att främja en hållbar social, etisk och miljömässig utveckling. Detta måste dock ske på ett konsekvent och professionellt sätt. Olika centrala myndigheter både inom stat och kommun borde därför även ta sitt ansvar att informera och stödja dessa strävanden, alltför ofta gömmer sig myndigheterna bakom en diffus försiktighetsprincip, där man förordar att enskilda kommuner för säkerhets skull avstår från att ställa sociala eller miljömässiga krav. Enligt min mening är det tvärtom viktigt att vi i praktiken utvecklar de sätt på vilka kraven kan uppställas. På så sätt kan vi så småningom uppnå en situation där krav på sociala, etiska och miljömässiga hänsyn på ett smidigt och naturligt sätt blir en del av upphandlingens vardag. För att vi skall komma dithän krävs det påtryckningar från aktiva kommunmedborgare och konsumenter. Organisationer som Fairtrade kan genom information och vägledning ha en viktig opinionsbildande roll och jag hoppas att den nya guiden för en etisk och miljörelaterad upphandling vinner bred spridning. Att använda positiva marknadskrafter Upphandlingsjurist Jan-Erik Falk Det ligger i EU-rättens natur att upphandlingar ska genomföras inom ramen för principen om konkurrens på lika villkor. Upphandlingsreglerna ställer därför krav på förfarandet, men inte vilka preferenser den upphandlande myndigheten ska ha eller vad de önskar upphandla och vilka kvalitetskrav de vill ställa. EU-domstolen har istället markerat att varje upphandlande myndighet och enhet självständigt beslutar om dessa frågor så länge de grundläggande principerna om icke-diskriminering, likabehandling etc. upprätthålls. Upphandlande myndigheter kan därför verka proaktivt till fördel för sociala och miljömässiga aspekter vid sidan om de ekonomiska. Detta gäller i både LOU, lagen om offentlig upphandling, och LUF, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, dvs energi, vatten, transporter och posttjänster. Fairtrade verkar för att offentliga upphandlare ska tillämpa sociala och etiska villkor, vilket de i ökande utsträckning också gör. Förutom att Fairtrade-märkta produkter erbjuder marknadsmässig konkurrens ger de samtidigt en möjlighet till positiva etiska val, som är relevanta och kontrollerade av tredje part. Att hänvisa till principerna för rättvis handel i upphandling och att anta Fairtrade-certifiering, ger bevis för att dessa principer är uppfyllda. Naturligtvis måste upphandlande myndigheter godta likvärdiga bevis i alla inlämnade anbud. De krav som uppställs i en etisk- och miljörelaterad upphandling kommer inte att påverka upphandlarens dagliga arbete. Lämpliga krav och kriterier ska tillämpas i upphandlingsarbetet på samma sätt som andra krav. Upphandlingsprocessen förändras inte av att dessa villkor tillämpas. Niklas Bruun är professor i privaträtt vid Helsingfors universitet och även gästprofessor vid Stockholms universitet. Hans specialområden är immaterialrätt och arbetsrätt. Niklas Bruun är medlem i FN:s kommitté för arbete mot diskriminering av kvinnor och har nyligen även valts in i Internationella arbetsorganisationen ILO:s föreningsfrihetskommitté. Bruun är författare till flera böcker och över hundra artiklar inom sina specialområden. Nyligen har Bruun tillsammans med Kerstin Ahlberg gett ut boken Upphandling och arbete i EU. Jan-Erik Falk är jurist med upphandling som specialitet och huvudlärare i offentlig upphandling hos Silf Competence AB sedan Under åren har han utbildat upphandlare och jurister om upphandlingsreglerna. Han är dessutom ordförande i Rådet för offentlig upphandling (ROU) och var svensk I&L-delegat i EPPG, European Public Procurement Group, när gällande bestämmelser behandlades i kommissionen. Han har i två lagkommentarer behandlat LOU och LUF.

3 Vad är rättvis handel & Fairtrade? I december 2001 antog de huvudsakliga rättvis handel-aktörerna, World Fair Trade Organization (WFTO) och Fairtrade International, en gemensam definition av rättvis handel. Denna definitionen har sedan dess erkänts av bland andra EU:s kommitté för ekonomiska och sociala frågor. 1 Den gemensamma definitionen är: Rättvis handel är ett handelssamarbete, baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en rättvisare världshandel. Det bidrar till hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garantera rättigheter för marginaliserade producenter och anställda framförallt i Syd. Organisationer för rättvis handel med stöd av konsumenter arbetar aktivt med att stödja producenter, att öka medvetenheten och kampanjarbete för förändringar i de regler och den praxis som reglerar den konventionella internationella handeln. Rättvis handel bygger på principer om: förbättrade ekonomiska villkor förbättrade arbets- och levnadsvillkor kapacitetsuppbyggnad motverkande av barnarbete motverkande av diskriminering främjande av organisationsrätten ökad miljöhänsyn. 2 Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är också en av de större aktörerna inom rättvis handel-rörelsen, som verkar för ett handelssamarbete baserat på dialog, öppenhet och respekt mellan producenter, importörer, butiker och konsumenter. Fairtrade Sverige är den svenska representanten i Fairtrade International, som utvecklar kriterier och fungerar som stöd för odlare och anställda i utvecklingsländer. Fairtrades verksamhet kontrolleras av FLO-Cert, ett oberoende internationellt certifieringsorgan med ISO65-ackreditering. 3 Idag finns det ett brett utbud av Fairtrade-märkta produkter att välja bland, så som exempelvis kaffe, te, kakao, frukt och andra livsmedel. Dessutom Fairtrade-märkta blommor, sportbollar och produkter som innehåller Fairtrade-certifierad bomull samt FSC/Fairtrade-märkt trä. Rättvis handel verkar för en hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garantera rättigheter för marginaliserade producenter och anställda framförallt i Syd. 1) Opinion on Fair Trade Food by the European Economic and Social Committee; Fair Trade Food Products: self-regulation or legislation? 1 oktober ) Mer information finns på 3) Mer information finns på

4 Varför rättvis handel i offentlig upphandling? Många av de varor som köps av den offentliga sektorn har sitt ursprung på världsmarknaden, varav en del är producerade på ett sätt där mänskliga rättigheter och trygga arbets- och levnadsvillkor åsidosätts. Genom att arbeta med upphandling baserad på principer om rättvis handel kan kommunen och andra myndigheter på ett strukturerat sätt arbeta för att motverka dessa missförhållanden, öka sin trovärdighet och minska risken för dålig publicitet. Upphandling i enlighet med principerna för rättvis handel utgör också ett viktigt värdeskapande bidrag till kommunens inköp. Upphandlande myndigheter spelar en viktig roll när det gäller att främja och skapa en socialt medveten marknad. Det handlar också om att använda kommunens inköp så att pengarna, utöver att möjliggöra leverans av önskade varor, även bidrar till mer långtgående och långsiktiga politiska mål. Sverige har precis som många andra länder skrivit under FN:s Milleniemål som bland annat handlar om att halvera fattigdomen i världen till Även i enlighet med Sveriges politik för global utveckling ska alla politikområden vara med och bidra till fattigdomsminskning i världen. Att just rättvis handel är ett viktigt instrument för att uppnå milleniemålen är något som bland andra Europeiska kommissionen lyft fram. 4 En undersökning från University of Rome visar att när lokala myndigheter har policys för rättvis handel vid upphandling har det en positiv effekt, inte bara för odlare och anställda i utvecklingsländer, utan även för att öka medvetenheten hos medborgarna. 5 Dessutom säger 9 av 10 tillfrågade kommunpolitiker i Sverige att de är positiva till att ställa etiska krav i den offentliga upphandlingen, enligt en undersökning av Marketwatch 6, och närmare 50 av dessa arbetar idag med etisk offentlig upphandling inom ramen för diplomeringen Fairtrade City. Det är juridiskt möjligt för myndigheter att i praktiken visa sitt engagemang för hållbar utveckling genom att ställa etiska krav i sin upphandling. Upphandlande myndigheter kan i sina upphandlingar verka proaktivt till fördel för sociala och miljömässiga aspekter vid sidan om de ekonomiska. Detta har bland annat betonats i EU-direktiven om upphandling, och gäller därmed i både LOU och LUF. I Holland bär vårdpersonalen arbetskläder i Fairtrade-bomull, liksom tusentals sophämtare i Paris. Det är juridiskt möjligt för myndigheter att i praktiken visa sitt engagemang för hållbar utveckling genom att ställa etiska krav i sin upphandling. 4) European Commission; Policy Coherence for Development Work Programme , 21 april ) Becchetti, Leonardo and Bustamante, Juana Paola; In solidarity catering in Rome: Public Procurement and Impact of Fair and in solidarity Trade, University of Rome Tor Vergata. Studie på uppdrag av CTM Altromercato och ResPect - Centre for ethic and responsible enterprise, ) Undersökningsföretaget Marketwatch gjorde 2008 på uppdrag av Fairtrade en undersökning där 90 upphandlare och 110 politiker representerade i 149 av Sveriges kommuner svarade på frågor kring etisk offentlig upphandling.

5 Vad säger EU om rättvis handel? Rättvis handel har uppmärksammats inom Europa-samarbetet ett flertal gånger under 2000-talet. Dess betydelse för global utveckling och fattigdomsbekämpning lyftes fram av Europaparlamentet i en resolution 2006, 8 och senare har såväl Ministerrådet som Europeiska kommissionen erkänt rättvis handel som ett verktyg för konsekvent politik för utveckling 9 och Europaparlamentet uppmuntrar offentliga myndigheter att använda principerna för rättvis handel i offentliga upphandlingar. 10 Att de principer för rättvis handel som aktörerna inom rättvis handel-rörelsen enats om är värdefulla bekräftades också av EU:s kommitté för ekonomiska och sociala frågor Genom att beakta hållbar utveckling och rättvis handel i sin offentliga upphandling kan de lokala och regionala myndigheterna lämna ett avgörande bidrag inte bara till den medellångsiktiga och långsiktiga lönsamheten och effektiviteten i tjänsterna, utan också till social rättvisa och hållbar utveckling. Opinion of the Committee of the Regions; Contributing to sustainable development: The role of Fair Trade and non- governmental trade- related sustainability schemes, 11 februari 2010 Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra offentliga myndigheter att använda kriterierna för rättvis handel i offentliga upphandlingar. European Parliament resolution on; New developments in public procurement, 18 maj 2010 Ett av de senare inläggen från EU kring rättvis handel och upphandling är Europeiska kommissionens handledning Socialt ansvarsfull upphandling. Det är ett vägledande dokument som syftar till att öka upphandlande myndigheters medvetenhet kring fördelarna med socialt ansvarsfull upphandling och att förklara de möjligheter som EU:s regelverk ger att ta sådan hänsyn. Mer än var 9:e kaffekopp som dricks inom Avestas kommunala förvaltningar är Fairtrademärkt. 100 % av allt te som konsumeras av offentlig sektor i Lerum är Fair trade-märkt. Om en upphandlande enhet vill köpa in Fairtrade-märkt kaffe eller frukt kan den till exempel i bestämmelserna för upphandlingskontraktets fullgörande infoga ett krav på att leverantören till producenterna ska betala ett så högt pris att det täcker kostnaderna för hållbar produktion, såsom anständiga löner och arbetsvillkor för de berörda arbetstagarna, miljövänliga produktionsmetoder och förbättrade produktionsprocesser och arbetsvillkor. Europeiska kommissionen; Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling, oktober 2010 En lista med EU:s officiella texter som handlar om eller refererar till rättvis handel finns längst bak i denna skrift, se bilaga 1 och 2. 8) European Parliament; Resolution on Fair Trade and development, juli ) European Commission; Policy Coherence for Development Work Programme , 21 april ) European Parliament; New development in public procurement, 18 maj ) Opinion on Fair Trade Food by the European Economic and Social Committee; Fair Trade Food Products: self-regulation or legislation? 1 oktober 2009

6 Ramverket EU:s upphandlingsregler EU:s upphandlingsregler har i Sverige inkorporerats i lagen om offentlig upphandling, LOU, och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF, som är ramverk för den offentliga upphandlingen. I lagstiftningen saknas detaljerade bestämmelser om leverantörskrav och vilka specifikationer som får tillämpas för det som ska upphandlas. Däremot innehåller både EU:s bestämmelser och det svenska regelverket övergripande bestämmelser och principer som måste upprätthållas i all upphandling. Syftet med bestämmelserna är att säkra de fria varu- och tjänsterörelserna och den fria etableringsrätten. Detta syfte ska uppnås genom att upphandlande myndigheter i sina upphandlingar upprätthåller principerna om: Icke-diskriminering Likabehandling Proportionalitet Transparens Ömsesidigt erkännande Dessa principer måste iakttas i all upphandling såvida inga uttryckliga undantag medges. Upphandlingsreglerna lever inte i ett juridiskt vakuum utan har utarbetats för att vara förenliga med det överordnade fördraget om EU:s funktionssätt (EUF). Det är därför viktigt att principerna för rättvis handel också är förenliga med de unionsprinciper som anges ovan. I EUF finns exempel då undantag medges från kravet på den fria rörligheten, det kan exempelvis gälla krav på etiska och miljörelaterade produktionsprocesser. I EUF-fördraget finns exempel då undantag medges från kravet på den fria rörlig heten, det kan exempelvis gälla krav på etiska och miljörelaterade produktionsprocesser.

7 Upphandlingsprocessen Upphandlingsbestämmelserna i LOU och LUF har sin bakgrund i två upphandlingsdirektiv; 2004/17/EG och 2004/18/EG. Att upphandla produkter förknippade med rättvis handel och Fairtrade med tillämpning av LOU/LUF skiljer sig i princip inte från att upphandling i allmänhet. Samma krav på likabehandling, icke-diskriminering, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande måste upprätthållas genom hela upphandlingsprocessen. Upphandlingsprocessen brukar delas in i: Behovsanalys Marknadsanalys Specifikation Leverantörsbedömning Kontraktsvillkor () Anbudsutvärdering Kontraktstilldelning (beslut att anta viss leverantör). Av de olika delarna i en upphandlingsprocess är specifikationen, leverantörsbedömningen, kontraktsvillkor, anbudsutvärderingen och slutligen beslutet om leverantör, de som påverkas direkt av reglerna i LOU och LUF. Av de krav som uppställs i en etisk- och miljörelaterad upphandling kan många med fördel tas in i avtalet under särskilda kontraktsvillkor. Specifikation Specifikationen för ett kontrakt handlar om vilken vara, service eller tjänst myndigheten vill köpa. Denna beslutsprocess resulterar generellt i en grundläggande beskrivning av produkten, tjänsten eller arbetet. När specifikationen för ett kontrakt definieras har de upphandlande myndigheterna stor frihet att välja vad de vill köpa. Leverantörsbedömningen (Kvalificeringen) Kvalificeringen avser leverantörernas förmåga att genomföra kontraktet med hänsyn till deras ekonomiska och tekniska meriter. Beställaren ska bedöma de olika företagen, som lämnat anbud eller som ansöker om att få lämna anbud med hänsyn till ekonomisk och teknisk status. Som regel är det inte producenterna som lämnar anbud, utan anbudsgivarna är återförsäljare av produkterna som är föremålet för upphandlingen. Då blir det återförsäljarna som kommer att utvärderas. Många sociala- och miljömässiga krav tillhör den kategori krav som är införd i både LOU och LUF under rubriken för fullgörande av kontraktet. Det framgår av lagtexten att kraven kan omfatta sociala- och miljömässiga hänsyn. Kontraktsvillkor () Många sociala- och miljömässiga krav tillhör den kategori krav som är införd i både LOU och LUF under rubriken för fullgörande av kontraktet. Det framgår av lagtexten att kraven kan ha bäring på socialaoch miljömässiga aspekter. Anbudsutvärderingen Antingen ska det anbud antas som har det lägsta anbudspriset eller det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn tagen till olika omständigheter som ska anges på förhand. I upphandlingsdirektiven och i LOU/LUF ges en exemplifierande lista på kriterier som kan beaktas vid anbudsutvärderingen. Där anges priset, leveranstid, färdigställandetid, miljöegenskaper, driftkostnader, kvalitet och estetiska-, funktionella- och tekniska egenskaper. Kriterierna ska vara kopplade till föremålet för upphandlingen. De kriterier som anges i förfrågningsunderlaget jämförs mellan de olika anbuden.

8 Mer om särskilda kontraktsvillkor Det framgår av 6 kap. 13 i LOU, under rubriken Särskilda villkor för fullgörande av kontraktet, att kraven vid en upphandling kan ha bäring på både sociala och miljömässiga aspekter. Av ingressen (33) till Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG framgår också exempel på olika typer av villkor som kan vara tillåtna, såsom krav på att ILO:s kärnkonventioner ska följas och miljöhänsyn tas. Dock framgår inte tillfullo vilka villkor som är tillåtna att ställa. Villkoren för fullgörandet av ett kontrakt är förenliga med detta direktiv om de inte är direkt eller indirekt diskriminerande och om de anges i meddelandet om upphandling eller i förfrågningsunderlaget. Villkoren kan till exempel syfta till att främja yrkesutbildning på arbetsplatsen och anställning av personer som har särskilda svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, bekämpa arbetslöshet eller skydda miljön. Som exempel kan nämnas skyldighet att i samband med fullgörandet av ett kontrakt anställa långtidsarbetslösa eller att genomföra utbildning för arbetslösa eller ung domar, att följa bestämmelserna i grundläggande ILO-konventioner (International Labour Organisation) om dessa inte har införlivats med den nationella lagstiftningen eller att anställa ett större antal personer med funktionshinder än som krävs enligt den nationella lagstiftningen. 12 Sådana villkor kan alltså sorteras under begreppet särskilda kontraktsvillkor och ska framgå av annonsen eller förfrågningsunderlaget. 12) Ingressen (33) till Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster.

9 Rekommenderade krav Kriterierna nedan omfattar kaffe och kakaoprodukter (kriterier för andra produktgrupper finns på och avser krav i upphandling av varor baserad på principerna för rättvis handel. Det är principer som rättvis handel-organisationer världen över ställt sig bakom och vilka institutioner inom EU uppmärksammat på olika sätt. För att underlätta för den upphandlande organisationen har kraven indelats i enlighet med upphandlingsprocessens olika delar. För tydlighetens skull bör upphandlingen rubriceras enligt följande: Kaffe och kakao för storhushåll producerad med hänsyn till social, ekonomisk och miljömässig utveckling. förslag på Krav 13, 14 Producenten ska ha garanterats ett pris som täcker hållbar produktion. Särskilda Producenten ska ha erhållit förfinansiering för en del av ordervärdet när så efterfrågats. Placering i upphandlingsprocessen kontraktsvillkor Producenten ska ha erhållit en premie för investering i ekonomisk, social och demokratisk utveckling. Producenten ska ha erhållit en extrabetalning om råvaran också är ekologisk certifierad. Varan ska vara spårbar genom hela leverantörskedjan. Framställningen av varan ska ha skett i enlighet med ILO:s åtta kärnkonventioner. 15 Framställningen av varan ska ha skett i enlighet med ILO:s konventioner 110 om plantagearbete, 148 om migrantarbetares rättigheter och 155 om arbetsskydd och arbetsmiljö (gäller endast för kooperativ som har anställd arbetskraft). Framställningen av varan ska ha skett i enlighet med ILO:s konvention R193 om policy och lagstöd lämpliga för kooperativ. Producentorganisationen ska ha demokratisk organisationsstruktur. Förbud mot kemikalier som finns med på följande listor; POP, PIC och PAN Leverantörsbedömningen Specifikationen Bevismedel & sanktioner De krav som ställs vid en upphandling måste följas upp och kontrolleras, och häri ligger en stor del av utmaningen. Lämpligt bevismedel för att principerna för rättvis handel efterlevs är Fairtrade-certifiering, vilket styrks genom att produkterna är märkta med det internationella Fairtrade-märket. Naturligtvis måste upphandlande myndigheter och enheter godta liknande bevis som visar att en produkt lever upp till ställda krav. Dock bör krav ställas att kontrollen sker av oberoende tredje part. I avtalet bör också konsekvenser vid avvikelse finnas med, tidsfrist för åtgärd och när avtalet kan komma att hävas. 13) I Europeiska kommissionens guide Social ansvarsfull upphandling en handledning till social hänsyn i offentlig upphandling s. 32, oktober 2010 definieras detta pris som ett så högt pris så att det täcker kostnaderna för hållbar produktion, så som anständiga löner och arbetsvillkor för de berörda arbetstagarna, miljövänliga produktionsmetoder och förbättrade produktionsprocesser och arbetsvillkor. 14) Fairtrade International definierar detta pris enligt följande: Cost of Sustainable Production (COSP) are the costs related to sustainably producing a product in a social, economic and environmental way in conformity with Fairtrade Standards. 15) Omnämns i ingressen till direktiv 2004/18/EG 16) POP: The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, PIC: The Rotterdam Convention on the Prior Information Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, PAN 12: Pesticide Action Network s dirty dozen list (currently 18 pesticides)

10 bilagor Bilaga 1. Officiella texter om Fair Trade från EU 2010 Opinion of the Committee of the Regions Contributing to sustainable development: The role of Fair Trade and non- governmental trade- related sustainability schemes, 11 February Genom att beakta hållbar utveckling och rättvis handel i sin offentliga upphandling kan de lokala och regionala myndigheterna lämna ett avgörande bidrag inte bara till den medellångsiktiga och långsiktiga lönsamheten och effektiviteten i tjänsterna, utan också till social rättvisa och hållbar utveckling. RELEX-IV-026 Opinion of the European Economic and Social Committee on the Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee. Contributing to Sustainable Development: The role of Fair Trade and non-governmental trade-related sustainability assurance schemes, 20 January REX/ Opinion on Fair Trade Food by the European Economic and Social Committee Fair Trade Food Products: self-regulation or legislation? 1 October 2009 The opinion recognises Fair Trade s values and refers to the Fair Trade principles as agreed upon by the Fair Trade movement and enshrined in the Charter of Fair Trade Principles. NAT/415 Fair trade food products Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee Contributing to Sustainable Development: The role of Fair Trade and non-governmental trade-related sustainability assurance schemes, 5th May 2009 COM(2009) 215 final 2006 European Parliament Resolution on Fair Trade and development, July 2006 The resolution recognises the benefits of Fair Trade for development, poverty reduction and consumer awareness raising. It calls on the European Commission to develop a coherent EU-wide policy framework and to step up the EU s support to Fair Trade. [A6-0207/2006] 1999 Communication from the Commission to the Council on fair trade, November 1999 COM/99/0619 final Bilaga 2. Texter som refererar till Fair Trade från EU 2010 Europeiska kommissionen; Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till social hänsyn i offentlig upphandling, Oktober 2010 European Parliament resolution on New developments in public procurement In this resolution the European Parliament supports Fair Trade Public Procurement and calls on the European Commission to do so too, by encouraging public authorities to use fair trade criteria in their public tenders and purchasing policies and by giving constructive guidelines on Fair Trade procumerent. European Parliament resolution of 18 May 2010 on New developments in public procurement Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra offentliga myndigheter att använda kriterierna för rättvis handel i offentliga upphandlingar. (2009/2175(INI) A twelve-point EU action plan in support of the Millennium Development Goals 21 April, the European Comission has adopted an action plan for EU action to speed up progress towards the Millennium Development Goals (MDGs). Therefore, the European Commission proposes to Member States a number of actions in support of MDGs. The action plan also sets out a possible EU position ahead of the UN Summit on the MDGs in September Ministerrådet och Europeiska kommissionen erkänner rättvis handel som ett av de bästa verktygen för konsekvent politik för utveckling och ett värdefullt initiativ att arbeta för att uppnå millennieutvecklingsmålen This action plan includes a package of five EU policy areas that support the European efforts to attend the MDGs. Fair Trade is referred to in: European Commission staff working document: Policy Coherence for Development Work Programme SEC(2010) 421 final European Commission staff working document: Financing for Development - Annual progress report 2010: Getting back on track to reach the EU 2015 target on ODA spending? SEC(2010) 420 final 2009 Council Conclusions on Policy Coherence for Development, 17 November 2009 The Council of the European Union issued conclusions on Policy Coherence for Development (PCD) on 17 November 2009 on its external relations meeting. European Member States identify Fair Trade as a key example to make trade policy more coherent with development policy. Council Conclusions on Policy Coherence for Development Conclusion from the Consultation on Agricultural Product Quality Consumers want food to be affordable and good value for money. But consumers and traders have many other demands on the value and quality of the products they buy, apart from price. Meeting these demands is the quality challenge faced by farmers. Instead of seeing these demands as a burden, the Commission is convinced that EU farmers have a real opportunity to turn them to their advantage by delivering exactly what consumers want, clearly distinguishing their products in the marketplace, and gaining premiums in return. VC D(2009) 2007 Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States Meeting within the Council on EU Strategy on Aid for Trade: Enhancing EU Support for trade-related needs in developing countries, October 2007 To promote the environmental, social and economic sustainability of Aid for Trade, the EU will: Explore possibilities for developing shared EU approaches to relevant sustainability claims systems, including fair trade, in consultation with stakeholders, in particular local ones and small producers. p.8 [13070/07] Conclusions of the Council on Aid for Trade, May 2007 The Council agrees that enhancing the quality of EU Aid for Trade includes: Promoting all sustainability dimensions of Aid for Trade including by supporting sustainable methods of production and voluntary standard initiatives, such as Fair Trade. p.5 [9555/07]

11 Communication from the Commission Towards an EU Aid for Trade Strategy, April 2007 Poverty and Aid for Trade: Voluntary initiatives giving consumers assurances relevant to sustainable development, such as Fair Trade, are important instruments with potential for reducing poverty and promoting socioeconomic development. p.6 [Com (2007) 163 final] Petersberg Communication on European Development Policy, March 2007 The Communication was issued by the Commission and the ministers of the member states in Petersberg, Germany Trade and development: Voluntary social and ecological initiatives, such as Fair Trade, can be an important instrument in sustainable development and poverty reduction. p.4 [Communication] Report from the European parliament on the EU s Aid for Trade, March 2007 Suggestions, 3: Recalls that Aid for Trade must improve market access for small and disadvantaged producers in developing countries; in this respect calls for 10 % of the Aid for Trade budget to be earmarked for Aid for Fair Trade. p.20 [A6-0088/2007] The Africa-EU Strategic Partnership: A joint Africa-EU Strategy One of the priorities of the Africa-EU partnership will be to help Africa improve its productive capacities, move up the value-added scale and become less dependent on raw materials and simple processed products, which in the long term is the best way to avoid a deterioration of the terms of trade and participate in, and benefit from, the global economy. Africa and the EU will also, together with other international partners, work to promote fair trade. p.9 [Africa-EU Strategic Partnership] 2006 EU Council Resolution on Renewed EU Sustainable Development Strategy, June 2006 Sustainable consumption and production: Member States should support information campaigns with retailers and other organisations to promote sustainable products inter alia products that stem from organic farming and fair trade as well as environmentally sound products. p.13 [10117/06] 2005 Opinion of the European Economic and Social Committee on Ethical Trade and Consumer Assurance Schemes, October 2005 The explanatory opinion drawn by the EESC covers wide areas of ethical trade and consumer assurance schemes, both considered by the Committee as tools contributing to sustainable development and to the direct engagement of consumers in a response to globalisation. Fair Trade is mentioned in various parts of the opinion, regarded as a subset of ethical trade but also referred to with the definition commonly agreed by the Fair Trade movement (p. 17). [REX/196 - CESE 1257/2005] Communication from the European Commission on Policy Coherence for Development, April 2005 Accelerating progress towards the Millennium Development Goals 3.6 Social dimension of globalisation, promotion of employment and decent work: The EU will enhance its support for Fair Trade, as a tool for poverty reduction and sustainable development p.14 [COM (2005)134 final] 2004 New EU Action Plan on Agricultural Commodities, Dependence and Poverty and a specific action for cotton, May 2004 In complement to its efforts relating to the international trading system, the EU stands ready to assist African cotton producing countries directly in consolidating the competitiveness of their cotton sectors. With this objective, it wants to assist countries implement comprehensive development strategies or plans for their cotton producing regions. These could among other things include: strengthening of cotton related institutions and policies that work in the interest of farmers; increased attention to risk strategies to cotton, through a focus on selfinsurance, use of risk markets and compensatory finance; capitalising on chain integration opportunities or certain niche markets, such as organic/fair trade cotton or specialty textiles or garments; enhancing capacities in the area of technological innovations and quality improvements. The EU will participate in the development of a universal cotton classification system. The EU also wants to ensure that the potential of Economic Partnership Agreements for cotton sector development is fully exploited. p.15/ 16 [EU Action Plan] Communication from the European Commission on Agricultural Commodity Chains, Dependence and Poverty A proposal for an EU Action Plan, February Proposed EU actions: Promoting Corpoorate Social Responsibility internationally... The EU should furthermore take action to increase public awareness and transparency on existing fair, sustainable or ethical trade initiatives...this should enable consumers, companies and policy makers to take the right decisions. Also, although the Commission already sponsors some projects on public awareness of fair trade there may be scope for strengthening of this activity. [COM/2004/0089 final] 2002 Communication from the Commission on Trade and Development: Assisting developing countries to benefit from Trade, September 2002 The EU also intends to continue work on fair trade and trade in environmentally friendly goods and organic products, particularly from developing countries as we committed to do in the plan of implementation in WSSD p.21, [COM(2002)513 final] Communication from the Commission on Corporate Social Responsibility: A business contribution to Sustainable Development July 2002 The Commission welcomes...the rationalisation of existing labels through initiatives such as the new common fair trade label launched by the Fair-trade Labelling Organisation (FLO) and will examine the need to adopt further measures to promote fair and ethical trade p.15, [COM(2002)347 final 2001 Communication from the Commission on promoting core labour standards and improving social governance in the context of globalization July 2001 [COM(2001)416 final] European Commission Green Paper on Promoting European Framework for Corporate Social Responsibility July 2001 [COM(2001)366 final] 2000 Cotonou Agreement: New Partnership Agreement between ACP-EU, February 2000, Revised in Article 23 i) Economic sector development: Cooperation shall support sustainable policy and institutional reforms and the investments necessary for equitable access to economic activities and productive resources, particularly:...i. trade development, including the promotion of fair trade Compendium to the Cotonou Agreement 64. Cooperation shall provide support to both producer groups in developing countries and NGOs within the EU through budget headings and EDF resources. This support shall be used to finance the launching of new product lines, consumer awareness campaigns, educational activity and capacity building. ACP - EC Partnership Agreement, Second Revision consolidated text Directive 2000/36/EC of European Parliament and Council, June 2000 Relates to cocoa and chocolate products intended for human consumption, suggests promoting Fair Trade [Directive 2000/36/EC] 1994 European Parliament Resolution on promoting fairness and solidarity in North-South trade, February 1994 [A3-0373\93]

12 Fairtrade City Fairtrade Sverige lanserade diplomeringen Fairtrade City I dag är många kommuner diplomerade Fairtrade Cities i Sverige, och drygt tusen runt om i världen. Intresset från offentlig sektor att upphandla enligt rättvis handels principer har ökat och fler och fler vill genom sin upphandling bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklings länder. Denna upphandlingsguide för upphandlare och inköpare finner du för nedladdning på Där finns också ytterligare upplysningar om krav och kriterier att ställa för andra produktgrupper. Denna skrift samt upphandlingsguiden är framtagen av Jan-Erik Falk på uppdrag av Fairtrade Sverige. Jan-Erik Falk är jurist med upphandling som specialitet och huvudlärare i offentlig upphandling hos Silf Competence AB sedan Foto: Fairtrade Sverige, Kennet Havgaard, Linus Hallgren och Tomas Nihlén. oktober Grafisk produktion LAyouten.se

Socialt ansvarsfull upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling Socialt ansvarsfull upphandling LOU EU- direktiv LUF Principer för offentlig upphandling Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och social hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art

Läs mer

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Regeringen: Jag vill i detta sammanhang betona vikten av att miljöhänsyn vägs in i all offentlig

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 Hållbar Upphandling Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 jur.kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm EU-rätten Svenska regler om offentlig upphandling

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling!

Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling! Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling! Om Fairtrade Linbanan Om Fairtrade Fairtrade - symbolen på produkten Om Fairtrade Vad innebär Fairtrademärket? Fairtrade är en oberoende produktmärkning

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad GÖR SKILLNAD! Om föräldrar får bättre betalt för sitt arbete kan barn gå i skolan istället för att arbeta. På bilden syns elever på en förskola

Läs mer

Fairtrade City. Guide

Fairtrade City. Guide Fairtrade City Guide 1 Innehållsförteckning Information 3 Om Fairtrade City 4 Ett internationellt koncept 4 Initiativ och drivkraft 5 Fairtrade 6 Varför Fairtrade City? 6 Kommunicera Fairtrade City 9 Diplomering

Läs mer

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Ny struktur för jordbrukspolitiken efter 2013 Europe 2020 Smart, sustainable and inclusive growth CAP general Objectives Possible CAP Impact Indicators

Läs mer

Skillnader mellan LOU och LUF

Skillnader mellan LOU och LUF Skillnader mellan LOU och LUF Upphandling The VÄRMEK Way Lag om offentlig upphandling, LOU, är en lagstiftning som är processinriktad. Den är gjord så för att garantera att små leverantörer ska ha samma

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-02-20 2015-02-19Dnr KS.2015.14 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Annika Friberg Tel: 0303-371186 E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Ale kommuns målsättning inom

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Jämställda upphandlingar

Jämställda upphandlingar Jämställda upphandlingar Jämställdhetsintegrering En strategi för att nå Sveriges jämställdhetspolitiska mål. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna mål. Eftersom jämställdhet

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Jag ska prata om EU Joint Programming Initiatives Forskningsutlysningen Waterworks2014 Hur man söker Var mer information finns 2015-04-30 Presentationsnamn Namn

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling. Anna Lipkin 18 september 2014

Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling. Anna Lipkin 18 september 2014 Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling Anna Lipkin 18 september 2014 Ett samlat upphandlingsstöd 2014 1 januari Tillhandahålla metod- och kompetensstöd för innovationsupphandling (tidigare Vinnova).

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Rättvis bedömning av byggmaterial med LCA. Lars-Gunnar Lindfors IVL Svenska Miljöinstitutet 2013-04-23

Rättvis bedömning av byggmaterial med LCA. Lars-Gunnar Lindfors IVL Svenska Miljöinstitutet 2013-04-23 Rättvis bedömning av byggmaterial med LCA Lars-Gunnar Lindfors IVL Svenska Miljöinstitutet 2013-04-23 Hur används LCA? Underlag för produktförbättringar /dokumentation av produktförbättring Stora systemstudier,

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG Transporter och handel med utsläppsrättigheter Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG 1 Drivmedel och koldioxid Alla fossila bränslen ger CO 2 -utsläpp vid förbränning 1 l bensin 2.3

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Miljöledningsprojektets årliga möte 2003 Tema indikatorer - Saltsjöbaden den 10-11 april, 2003 Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Magnus Enell Koncernchef Hållbar Utveckling

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Internationella Fairtrade-kriterier

Internationella Fairtrade-kriterier December 2011 Internationella Fairtrade-kriterier Sammanfattning Fairtrade och internationella Fairtrade-kriterier Välj Fairtrade-märkta produkter och skapa förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

Tre direktiv ska genomföras i svensk lag:

Tre direktiv ska genomföras i svensk lag: De nya EU-direktiven vilka blir de praktiska konsekvenserna för leverantörer och upphandlande myndigheter i Sverige? Upphandling 24:s konferens Upphandling i Göteborg Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå

Läs mer

Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013

Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013 Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013 C1. Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? Gunne Grankvist Docent i psykologi 3 Konsumenters

Läs mer

Vad vet du om Fairtrade?

Vad vet du om Fairtrade? Uppdaterad januari 2015 Bild 1 Den här presentationen berättar kortfattat om vad Fairtrade är och hur Fairtrade gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Vad vet du om Fairtrade?

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag Upphandling 24:s konferens Upphandling i Göteborg Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå, EU-advokat och doktorand

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Nationellt forum efaktura 130117

Nationellt forum efaktura 130117 Nationellt forum efaktura 130117 Agenda Va lkomna! Ulrica Storset Status i arbetsgrupperna: o Arb.grupp 1 Temperaturma tning o Arb.grupp2 Goda exempel o Arb.grupp3 Juridiska hinder o Arb.grupp 4 Standards

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006. av den 18 december 2006

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006. av den 18 december 2006 L 396/850 SV Europeiska unionens officiella tidning 30.12.2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006 av den 18 december 2006 om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar

Läs mer

Handel med Elcertifikat ett stödsystem för fönybar el

Handel med Elcertifikat ett stödsystem för fönybar el Etableringen av sertifikatmarked i Sverige Handel med Elcertifikat ett stödsystem för fönybar el Seminarium på OED i Oslo den 26 februari 2008 Nils Andersson, Svensk Vindkraft Stödsystem till förnybar

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Förnybar energi inom ekologiskt känsliga områden. - Ett EU-rättsligt perspektiv. Melina Tervahauta Juridiska fakulteten, Uppsala universitet

Förnybar energi inom ekologiskt känsliga områden. - Ett EU-rättsligt perspektiv. Melina Tervahauta Juridiska fakulteten, Uppsala universitet Förnybar energi inom ekologiskt känsliga områden - Ett EU-rättsligt perspektiv Melina Tervahauta Juridiska fakulteten, Uppsala universitet Upplägg EU:s kompetens på energiområdet Relationen mellan förnybarhetsdirektivet

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Miljökrav och sociala krav vid offentlig upphandling

Miljökrav och sociala krav vid offentlig upphandling Miljökrav och sociala krav vid offentlig upphandling Per-Ola Bergqvist Foyen Advokatfirma Grundläggande förutsättningar för att beakta sociala och miljömässiga aspekter Det är inte obligatoriskt att beakta

Läs mer

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l.

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. Handel och miljö 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. c o m Dagens seminarie Den internationella miljöpolitiken

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se 17799 27000 Översikt och aktuell status ISO/IEC 27000-serien Lars Söderlund, Lüning Consulting Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP

Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP Vatten och Energi: ömsesidigt beroende Vatten för energi Vattenkraft Termoelektrisk kylning Drift av kraftverk och transmission Bränsle utvinning och raffinering Bränsleproduktion

Läs mer

Ängelholm är en Fairtrade City

Ängelholm är en Fairtrade City Ängelholm är en Fairtrade City Vad är Fairtrade? Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är

Läs mer

Improving the efficiency of a welfare state

Improving the efficiency of a welfare state Improving the efficiency of a welfare state Tarmo Valkonen ETLA EDRC Seminar: Growth, Employment and Welfare Nordic lessons and perspectives, OECD 11/06/2014 ett program för nya välfärdslösningar till

Läs mer

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University Sustainable Healthcare Daniel Eriksson TEM at Lund University Konsulttjänster Ledningssystem & lagtjänster Hållbar sjukvård Samhällsansvar/ CSR Miljö & Klimat Utbildningar Öppna Interna Föreläsningar Nätverk

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy

Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy 1. Omfattning Upphandlings- och inköpspolicyn gäller all upphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader inom staden. Denna policy fastställer

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Besvarande av skrivelse från Brigitta Sevefjord (v) om meddelarskydd och kollektivavtal i avtal med privata utförare

Besvarande av skrivelse från Brigitta Sevefjord (v) om meddelarskydd och kollektivavtal i avtal med privata utförare HSN 2008-11-18 p 13 1 (3) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-10-xx HSN 0802-0240 Handläggare: Peter Ölund Besvarande av skrivelse från Brigitta Sevefjord (v) om meddelarskydd

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling

Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling KKV1015, v1.1, 2010-03-23 BESLUT 2010-04-15 Dnr 259/2009 1 (7) Botkyrka kommun 147 85 Tumba Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling Beslut Botkyrka kommun har brutit mot 1 kap.

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Vägledning innan, under och efter upphandling för att ställa miljömässiga och sociala krav på ITprodukter och deras

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte FÖRSLAG Riktlinjer för upphandling Enligt Eslövs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller genomförandet

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer