Riktlinjer till styr-, budget- och uppföljningsprocessen av både styrelse, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer till styr-, budget- och uppföljningsprocessen av både styrelse, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år 2015"

Transkript

1 Riktlinjer till styr-, budget- och uppföljningsprocessen av både styrelse, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år 2015 Kf antal inriktningar för 2017 dec Ks antar riktlinjer för styrprocessen Kf beslutar om budget och plan,utdebitering och långsiktiga prioriteringar nov Kf behandlar delårsrapport uppföljningsrapport okt förvaltningsdialog sept omvärldsanalys presenteras jan febr mars april Planeringsförutsättningar, finansiellt utrymme, KS Kf antar inriktningar för 2016 dialogseminarium uppföljningsraport bokslut och årsredovisning Kf årsredovisning delårsrapport aug juli juni effektmål antas maj Information i Kf om uppföljningsrapport uppföljningsrapport avstämning budgetarbetet samt vissa budgetbeslut i KF Antagen av kommunstyrelsen

2 2 Organisation Kommunfullmäktige I enlighet med kommunallagen (1991:900) har kommunfullmäktige det samlade ansvaret för den kommunala verksamheten och styr kommunens nämnder, kommunstyrelsen och bolag. Kommunfullmäktige fördelar anslagen till kommunstyrelsen och nämnderna. Fullmäktige är det forum där medborgarna har möjlighet att ta del av de politiska debatterna. Därför förekommer dessa alltid i samband med att beslut av större och långsiktig dignitet tas. Demokratiberedningen Inom kommunfullmäktige ska det finnas en demokratiberedning. Beredningens uppdrag är att ansvara för fullmäktiges medborgarkontakter och att utforma goda former för medborgardialog, att ge stöd till styrelsen och nämnderna i medborgarkontakten samt att bevaka långsiktiga, övergripande frågor. Kommunstyrelse Kommunstyrelsen ansvarar, på uppdrag av kommunfullmäktige, för att organisationen agerar inom ramen för uppdraget. Kommunstyrelsen ansvarar också för att det finns en fungerande planeringsprocess. Kommunstyrelsen har den ledande och samordnande rollen och har tolkningsföreträde, om olika delar i organisationen inte är överens om tolkningar och tillämpningar av regelverk eller överenskommelser inom kommunen. Kommunstyrelsen följer upp kommunens hela verksamhet likväl som den egna. Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna arbetet mellan styrelsen och nämnderna vad gäller förslag till inriktningar och effektmål. Kommunstyrelsen lämnar även förslag till inriktningar och fastställer egna effektmål. Styrelsen ansvarar för drift och uppföljning av verksamhet i enlighet med av fullmäktige fastställt reglemente. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för den egna förvaltningen, förvaltningscheferna och kommunchefen. Nämnderna Nämnderna ansvarar för beredning av ärenden, beslutsfattande och drift av verksamheten inom de ansvarsområden, som de blivit tilldelade av fullmäktige enligt reglementena. De ansvarar också för uppföljningen inom respektive ansvarsområde. Nämnderna ansvarar även för finansiering av verksamheter som utförs i enskild drift. De intar ett konkurrensneutralt förhållningssätt mellan intern och extern verksamhet. Nämnderna är anställningsmyndighet för sin personal, utom förvaltningscheferna, som anställs av kommunstyrelsen. Nämnderna lämnar förslag till inriktningar till fullmäktige och fastställer effektmål utifrån av fullmäktige fastställda inriktningar. Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB Bolagen är en del av kommunkoncernen. Hebyfastigheter AB är ett medel för kommunen att få en effektiv hantering av kommunens befintliga lokaler och framtida lokalbehov. Hebygårdar är helägt av Hebyfastigheter AB och är ett medel för Heby kommun att främja bostadsförsörjningen i kommunen. De policies och planer för kommunala förvaltningars agerande som fastställs av kommunfullmäktige gäller också för Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB när de inte står i strid med gällande lagstiftning, till exempel att bolaget ska drivas efter affärsmässiga principer, ägardirektiv eller avtal ingångna med utomstående parter.

3 3 Planering Planeringsträffar För att skapa ett forum för information till samtliga politiska partier kallar kommunstyrelsens ordförande till planeringsträffar. Deltagare är fullmäktiges och kommunstyrelsens presidier, nämndernas ordförande och ordförande i Hebyfastigheter AB. De politiska partier som genom detta inte är representerade ges också rätt att delta med en eller flera representanter. Vid planeringsträffarna deltar kommunchefen, ekonomichefen, administrativa chefen och de förvaltningschefer som är berörda av de ärenden som är på dagordningen. Arbetssättet gör att nämnderna och fastighetsbolaget samt alla politiska partier får samma information vid samma tillfälle. Deltagarna i träffarna har sedan att föra informationen vidare till sina nämnder, till fastighetsbolaget och till partigrupperna. Planeringsträffar, sammansatta enligt ovan, skapar möjlighet till samsyn och förståelse för vilka förutsättningar kommunen de facto har och vilka olika problem och frågeställningar det kan ge upphov till. Planering Budgetberedning Budgetberedningen utses av kommunstyrelsen som också utdelar uppdrag till beredningen. Budgetberedningen består av ordförandena och 2:e vice ordförandena i kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden. Kommunstyrelsens ordförande kallar till budgetberedning i januari, maj och september. Budgetberedningens sammanträden protokollförs. Budgetberedningen i januari: Information ges av kommunstyrelsens ordförande om planeringsförutsättningar inför budgetarbetet och de politiska organens preliminära finansiella utrymme. Budgetberedningen bearbetar de preliminära finansiella utrymmena för eventuella korrigeringar mellan nämnderna/kommunstyrelsen. Detta utgör underlag för nämndernas arbete med detaljbudget. Budgetberedningen i maj: Nämnderna presenterar förslag till detaljbudget och eventuella behov utöver det finansiella utrymmet. Dessa behov ska presenteras i prioriteringsordning. Budgetberedningen väger samman nämndernas redovisade behov och gör eventuellt förslag på revideringar i ett dokument som utgör grunden till huvudförslag till budget. Eventuella avvikande förslag till huvudförslaget dokumenteras. Budgetberedning i september: Budgetberedningen lämnar förslag till finansiella utrymmen för nämnderna och kommunstyrelsen. Därefter bereder kommunstyrelsen förslaget för beslut i fullmäktige i november. Planering Externt prognosunderlag Sveriges kommuner och landsting (SKL) lämnar skatteprognoser fem gånger per år; under februari, april, augusti, oktober och december. Statistiska Centralbyrån (SCB) uppdaterar prognossystemet med nya uppgifter om befolkningen och dess förändring i slutet av februari varje år. Kommunen kan då beställa prognoser med innevarande år som det första prognosåret.

4 4 Planering Planeringsförutsättningar, budget och plan, arbetet med framtagande av inriktningar och effektmål Kommunstyrelsen inleder budgetarbetet genom att i januari besluta om planeringsförutsättningar inklusive preliminära ramar för nämnderna. Med utgångspunkt i planeringsförutsättningarna arbetar förvaltningen fram underlag till nästkommande års budget till respektive nämnd och styrelse. Förvaltningen lämnar förslag på samtliga kända behov, som kan inrymmas i preliminär tilldelad ram. För den händelse ytterligare behov finns ska dessa lämnas i prioriterad ordning för nämnden/styrelsen att ta ställning till. Vid dialogseminariet under mars månad samordnar kommunstyrelsen nämndernas arbete med budget och effektmål. Nämnderna och kommunstyrelsen beslutar om preliminära effektmål under maj månad i samband med att de antar preliminär detaljbudget. Vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars antas inriktningar för 2016 under förutsättningar att inga förändringar görs jämfört med inriktningar för Beslutet om inriktningar för 2016 tidigareläggs för att nämnderna ska ha möjlighet att arbeta med effektmålen för 2016 samtidigt som de arbetar med budget Arbetet med inriktningar för 2017 kommer att påbörjas under hösten 2015 för att dessa ska kunna ligga till underlag för budgetarbetet för På det sättet kommer styrningen med mål såväl som med ekonomi att komma i fas. Nämnderna och kommunstyrelsen redovisar resultatet av prioriteringsarbetet till fullmäktige i juni. I juni görs en avstämning i fullmäktige om hur budgetarbetet fortskrider. Samma månad fastställer fullmäktige: - styrmodell - regler för budgetering och uppföljning - taxor och avgifter - avkastningskrav för Hebyfastigheter AB - borgensavgift för Hebygårdar AB - Hebygårdar AB:s och Hebyfastigheter AB:s nivå på soliditeten - internräntan Kommunstyrelsen bereder budget 2016, plan till kommunfullmäktige vid sitt sammanträde i november. I samband härmed kan oppositionen lämna sitt förslag till budget 2016, plan (i form av avvikelse från de styrande partiernas förslag eller egen budgethandling). Efter detta skall kommunstyrelsens förslag till budget 2016, plan samverkas med de fackliga organisationerna vid CESAM i mitten av november. Kommunfullmäktige beslutar om - utdebitering - kvalitetsmått som ska användas för styrning och verksamhetsutveckling - inriktningar för 2017 och framåt - investeringsplan - anslag till nämnder och styrelsen - skolpeng och ersättning för hemtjänstpeng - resultatbudget för år 2016, plan Nämnderna och kommunstyrelsen beslutar om detaljbudget och korrigerar eventuellt effektmålen i december.

5 5 Uppföljningsrapporter Uppföljning Bolagen lämnar uppföljningsrapporter vid samma tidpunkter som nämnderna och rapporterar till kommunstyrelsen. Förvaltningarna följer varje månad den ekonomiska utvecklingen inom sina ansvarsområden. Förvaltningscheferna rapporterar det ekonomiska läget för respektive nämnd/styrelsen. För den händelse förvaltningen uppdagar avvikelse från budget ska detta redovisas till nämnden/styrelsen. Om avvikelsen visar på ett underskott ska åtgärdsplaner redovisas till nämnden/styrelsen och dessa vidarerapporteras till kommunstyrelsen. Oavsett följsamhet mot budget ska följande rapporter ges: Uppföljningsrapport per 31 mars. Rapporten ska innehålla resultat för perioden, årsprognos samt analys och eventuell åtgärdsplan. Fullmäktige har uppföljningsrapport per 31 mars som en informationspunkt vid sitt sammanträde i juni. Uppföljningsrapport per 31 maj Rapporten ska innehålla resultat för perioden, årsprognos, uppföljning av effektmålen samt analys och eventuell åtgärdsplan. Rapporten redovisas till kommunstyrelsen i augusti. Delårsrapport per 31 augusti I 9 kap 1 lagen om kommunal redovisning anges att kommuner och landsting minst en gång under räkenskapsåret ska upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Per 31 augusti gör kommunen en delårsrapport som består av delårsbokslut, årsprognos, uppföljning av inriktningar och effektmål samt en djupare analys av situationen för hela kommunen inklusive bolagen. Rapporten syftar till att följa upp tidigare avgivna rapporter och till eventuell korrigering av verksamheten till följd av avvikelser. Delårsrapporten för respektive nämnd och styrelsen godkänns vid respektive sammanträde i oktober. Vid behov kan beslut tas om åtgärdsplaner i syfte att bedriva verksamheten inom angivna anslag och mål. Denna åtgärdsplan anger vad nämnderna och förvaltningen särskilt ska beakta för att korrigera verksamheten mot att uppnå satta mål inom ramen för tilldelade resurser. Fullmäktige behandlar delårsrapporten vid sitt sammanträde 2 november. Uppföljningsrapport per 31 oktober Rapporten ska innehålla resultat för perioden samt analys/redovisning av orsak till eventuell avvikelse. Rapporten syftar till att följa upp tidigare avgivna rapporter och till eventuell korrigering av verksamheten till följd av avvikelser. Rapporten redovisas till kommunstyrelsen i december. Uppföljning Åtgärdsplaner Åtgärdsplanerna ska beskriva, beräkna och tidsplanera de åtgärder som krävs, för att åstadkomma en ekonomi i balans. Kommunfullmäktiges åtgärdsplan Enligt kommunallagen 8 kap 5a ska fullmäktige anta en åtgärdsplan för återställande av det egna kapitalet om kostnaderna överstiger intäkterna. Det

6 6 egna kapitalet ska återställas under de närmast följande tre åren. Beslut om åtgärdsplan bör fattas snarast efter det att obalansen konstaterats. Åtgärdsplanen ska följas upp kontinuerligt och återrapporteras till fullmäktige om den inte hålls. Kommunstyrelsens och nämndernas åtgärdsplaner Om Uppföljningsrapporter visar en ekonomi i obalans, och förvaltningens åtgärdsplan inte kommer att åstadkomma balans i ekonomin, kan respektive nämnd och kommunstyrelsen göra omprioriteringar inom sitt ansvarsområde. Omprioriteringar kan göras mellan verksamheter och kan röra t.ex. kvalitetsnivåer. Dessa omprioriteringar dokumenteras i det politiska organets åtgärdsplan. Åtgärdsplanerna följs upp enligt det politiska organets beslut. Nämndernas beslut och resultatet av vidtagna åtgärder ska avrapporteras till kommunstyrelsen i uppföljningsrapporten, delårsrapport och årsredovisning. Förvaltningens åtgärdsplaner Om en ekonomisk obalans uppkommer för en ekonomiansvarig tjänsteman, ska denne inom 3 veckor upprätta en åtgärdsplan, som redovisas för tjänstemannens förvaltningschef. Denne har då att väga in åtgärderna i förvaltningens ansvar. Om förändringar i kostnadsförbrukning behöver göras inom den del av förvaltningen, som tilldelats medel från ett specifikt politiskt organ, kan förvaltningschefen inom 3 veckor vidta åtgärder samt informera aktuellt politiskt organ i samband med därnäst följande månadsrapport. Uppföljning Intern kontroll Intern kontroll och, vid behov därav utformade och reviderade internkontrollplaner, sker i samband med månads- och delårsrapporter. Intern kontroll sker i enlighet med kommunstyrelsens riktlinjer antagna 6 mars 2012, 48. Enligt kommunallagen ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i enlighet med mål, riktlinjer och föreskrifter. Nämnderna ansvarar för att ta fram en kontrollplan inom vardera sitt ansvarsområde. Kommunstyrelsen har en samordnande roll när det gäller uppföljning och planering av den interna kontrollen. Kommunstyrelsen tar också fram kontrollplan för kommunövergripande verksamheter samt för den egna verksamheten. Kommunstyrelsen rapporterar i samband med årsredovisningen till fullmäktige om vilka kontroller som är gjorda samt resultaten av dessa.

7 7 Översikt styrdokument i planeringsprocessen Process Dokument/underlag Arbets period Riktlinjer för styr-, budgetoch uppföljningsprocessen 2015 Omvärldsanalys Planeringsförutsättning och prel finansiellt utrymme Förvaltningen påbörjar arbetet med budget Budgetberedning Dialogseminarium Vem Åtgärd, tidpunkt Riktlinjer antagna av Ks KS Beslut Ks, Jan 2015 Omvärldsanalys framtagen av förvaltningen Information om planeringsförutsättninga inför budgetarbetet och de politiska organens preliminära finansiella utrymme Budgetberedningen bearbetar det finansiella utrymmet för ev. korrigeringar mellan nämnderna. Samordning av arbetet med budget och effektmål nov -dec Förvaltningen Presentation, jan/febr dec Förvaltningen Beslut i KS i jan Jan Jan mars Förvaltningen Nämnderna och KS arbetar med underlag till detaljbudg Underlag till detaljbudget Jan-april nämnder/ KS Inriktningar 2016 Under förutsättningar att inga nämnvärda Kf mars korrigeringar görs jämfört med Uppföljningsrapport, mars, Uppföljningsrapport april Förvaltning Info i Kf, Juni Budgetberedning Preliminär detaljbudget Preliminära effektmål, taxor Nämnderna presenterar förslag till detaljbudget och eventuella behov utöve det finansiella utrymmet i prioriteringsordning Maj Maj KS/nämnder Beslut KS/nämder Information från nämnderna Maj till budgetberedningen om prel budget Beredning av KF:s beslut i juni juni KS bereder Kf:s beslut juni Uppföljningsrapport, maj Maj KS/nämnderna Aug Avstämning av budgetarbete och vissa budgetbeslut Beslut om - styrmodell - regler för budgetering och uppföljning - taxor och avgifter - avkastningskrav för Hebyfastigheter AB - borgensavgift för Hebygårdar AB - Hebygårdar AB:s och Hebyfastigheter AB:s nivå på soliditeten - Internräntan Juni KF beslut Skatteprognos aug Info t KS i aug el sept Uppföljningsrapport, okt Okt KS/nämnderna dec Internkontrollplaner Beslut om kontrollplaner Sept nämnder/ Beslut i sept

8 8 Budgetberedning Budget 2016, plan (med politiska prioriteringar) Detaljbudget Budgetberedningen lämnar förslag till finansiella utrymmen för nämnderna och kommunstyrelsen. Sept KS/ maj-sept budgetberedning/ KS Beslut Kf, nov Ev. korrigeringar efter KF:s beslut om budget och plan i november Nov-dec nämnder/ KS och förv Beslut i nämnder/ KS i dec Delårsrapport Delårsrapport Aug-sept Förvaltningen Beslut Kf, Riktlinjer för styr-, budget- o uppföljningsprocessen unde 2016 okt Riktlinjer antagna av Ks nov KS Beslut Ks, Nov el dec Inriktningar för 2017 Förslag från nämnderna och KS(okt), beredning i KS i nov Planeringsförutsättning och prel finansiellt utrymme med politiska prioriteringar för 2017 Bokslut och utkast till årsredovisning Bokslut och utkast till årsredovisning, anvisningar till innehåll, se nedan Dec 2015 Förvaltningen Dec - jan förvaltningen Redovisning av internkontro Följer tidplanen för årsredovisningen dec Nämnder/ KS Årsredovisning Årsredovisning innehållande : Övergripande kommentarer och beskrivning av organisationen, Förvaltningsberättelse även innehållande avsnitt om styrmodell, kvalitetsredovisning, redovisning av interna kontrollen och sammanfattande finansiell analys fö hela koncernen. Redovisning av nämnders, beredningars, verksamhetsutskottet och fastighetsbolagets verksamhet under året och med ett framåtsyftande perspektiv Ekonomiredogörelse Revisorernas berättelse Omvärldsanalys Omvärldsanalys framtagen av förvaltningen Dec - ap Förvaltning/ nämnder/ks/ fastighetsbolaget nov -dec Förvaltningen Beslut i Kf i nov Beslut i KS i jan 2016 Lämnas till politiken månadsskiftet jan/febr Beslut i Kf i apri Beslut i Kf april Presentation, jan

Riktlinjer till styr-, budget- och uppföljningsprocessen av både styrelse, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år 2017

Riktlinjer till styr-, budget- och uppföljningsprocessen av både styrelse, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år 2017 HebyFS 2017:11 Infördes i författningssamlingen den 31 januari 2017 Riktlinjer till styr-, budget- och uppföljningsprocessen av både styrelse, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år 2017 Antagen

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för internkontroll

RIKTLINJE. Riktlinjer för internkontroll RIKTLINJE Riktlinjer för internkontroll Typ av styrdokument Riktlinje Beslutsinstans Kommunstyrelsen Fastställd 2016-11-30 227 Diarienummer KS 2016/467 Giltighetstid Fr.o.m. 2017-01-01 och tills vidare

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 budget, mål och uppföljning Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Processbeskrivning året före

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016-05-04 Revisionsfråga Granskningens ska bedöma hur Kommunstyrelsen Utövar sin uppsikt över nämnder och bolag Har tolkat sitt uppsiktsuppdrag

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 83 Den 2013-12-16 Kommunfullmäktige 2013-12-16 14 Kommunstyrelsen 2013-12-10 16 Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03 11 Kf 83 Ks

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskanalys och intern kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 17 juni 2015. Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida [XX-00-00]

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun Dnr KS-2004-0379 Dpl 041 Postadress: Förvaltning/Kontor, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottnnggatan 32 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-295070

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

Policy för styrdokument

Policy för styrdokument Policy för styrdokument Policy Diarienummer: KS 2016/0966 Dokumentansvarig: Chef för enheten, utveckling planering och uppföljning Beredande politiskt organ: Demokratiberedningen Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun POLITISKA RIKTLINJER för styrmodellen i Norrköpings kommun... 10 januari 2011 Politiska riktlinjer för styrmodellen i Norrköpings kommun Beslutade av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument 1 (5) Typ: Riktlinje Version: 2.0 Fastställd: KS 2013-01-29, 24 Giltighetstid: Tills vidare Uppdateras: 2017 Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument Innehållsförteckning

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen. Ragunda kommun

Revisionsrapport Budgetprocessen. Ragunda kommun Revisionsrapport Budgetprocessen. Ragunda kommun 14 februari 2013 Innehåll Sammanfattning...1 1. Inledning...2 2. Budgetprocessen...3 3. Revisionell bedömning...7 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Plan- Intern kontroll 2015. Barn och Utbildningsnämnden

Plan- Intern kontroll 2015. Barn och Utbildningsnämnden Plan- Intern kontroll 2015 Barn och Utbildningsnämnden 1 Inledning Enligt kommunallagen 6 kap 7 skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för benämning styrdokument i Sollentuna författningssamling Antagna kommunfullmäktige 2011-06-15, 87 1 Inledning Med begreppet styrdokument ses de kommunala bestämmelser som reglerar olika företeelser

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN Ersätter KF 11/96 Utbytt den Sign 1:5 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar

Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar 2(5) Innehåll 1 Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar i Hällefors, dnr KS 14/00142... 3 1.1 1 De fasta beredningarnas uppgifter... 3 1.2 2 Val

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Enligt kommunallagen ingår i kommunstyrelsens uppdrag att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Enligt kommunallagen ingår i kommunstyrelsens uppdrag att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Styrdokument 1 Inledning Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sollefteå kommun definieras som en målmedveten och systematisk process för att påverka den samlade verksamheten i riktning mot önskat resultat,

Läs mer

LEDNINGSPOLICY

LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 1 LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 2 LEDNINGSFILOSOFI Verksamheten i Vindelns kommun skall vara visions- och målstyrd, samt präglas av ett delegerande arbetssätt med tydlig uppföljning och utvärdering.

Läs mer

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning för Falköpings kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Syfte 3 3. Styrmodellen 4 4. Anslagningsbindningsnivå 4 4.1 Kommunfullmäktige 5 4.2 Kommunstyrelse

Läs mer

Mål=Förståelse och dialog kring kommunövergripande utmaningar och förankring av budgetprocess.

Mål=Förståelse och dialog kring kommunövergripande utmaningar och förankring av budgetprocess. Tidplan för arbete med budget och verksamhetsplan 2018--2019/2020 Datum Delprocess Anmärkning Deltagare 2017-01-17 Planeringsförutsättningar drift och investeringsplan, Omvärldsanalys Mål=Förståelse och

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Revisionens roll. Revisionens uppgift

Revisionens roll. Revisionens uppgift 1 Reglemente för Malmö Stadsrevision ant av kf 17 18/12 1991, 304, bih 208. Ändr 25/5 2000, 99, bih 50, 1/11 2002, 200, bih 99, 15/5 2003, 105, bih 54, 1/11 2006, 230, bih 145, 29/11 2006, 247, bih 148,

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium Syftet med detta dokument är att tydliggöra kommunchefens roll och utgöra en grund för utvecklat samspel byggt på ömsesidig förståelse mellan kommunchef och den politiska ledningen. För att lyckas behövs

Läs mer

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun november 2012 Innehåll Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.2 Revisionsfråga... 2 1.2.1 Avgränsning... 2 1.3 Metod... 2 2. Utgångspunkter

Läs mer

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna Förstudie Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun David Emanuelsson Micaela Hedin Kontaktrevisorer Britta Svalfors Nils-Göran Strömberg Januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer:

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: 556069-9539 Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer:

Läs mer

Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument

Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2016-06-03 DNR: 2015-000422 Antagen av kommunfullmäktige den 31 maj 2016 69 Gäller från och med den 1 juni 2016 Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument Inledning... 2 Definition

Läs mer

Revisionsplan 2011. Stenungsunds kommun Revisorerna

Revisionsplan 2011. Stenungsunds kommun Revisorerna Revisionsplan 2011 Stenungsunds kommun Revisorerna 1 1. Uppdrag Revisorernas uppgift är att på kommunfullmäktiges uppdrag granska den verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden.

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för revisorerna i Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 1999 Ändringar införda till och med KF, 92/2011 1 För revisorerna gäller bestämmelser i lag, god revisionssed,

Läs mer

Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument

Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX Riktlinjer för Mariestad kommuns styrdokument Inledning Utöver budgetdokumentet som regleras i kommunallagen finns

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012. Vetlanda kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012. Vetlanda kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012 Vetlanda kommun Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Uppdrag och syfte... 3

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Förbundsordning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma Dokumenttyp Beslutande organ Förbundsordning Kommunstyrelsen Förvaltningsdel Antagen 2013-06-10, Kf 51/2013 Ansvar

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241

Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241 Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun 2013-09-16 Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241 Revisionens roll... 2 Revisionens formella reglering... 2 Revisorernas antal... 3 Uppdragstid...

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer