Provning av en kapacitetsreglerad luft-luftvärmepump (5 bilagor)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Provning av en kapacitetsreglerad luft-luftvärmepump (5 bilagor)"

Transkript

1 1002 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Handläggare, enhet Peter Lidbom Energiteknik , Ahlsell AB Lars Jonsson Tallbacksvägen ENKÖPING P (7) Provning av en kapacitetsreglerad luft-luftvärmepump (5 bilagor) Uppdrag Bestämning av prestanda vid rumsuppvärmning, beräkning av årsvärmefaktor och besparing av energi, bestämning av ljudeffektnivå för inom- och utomhusdel samt kontroll av säkerhetsfunktioner. Provföremål Värmepump av typ: Luft/luft Tillverkare, återförsäljare: Sanyo, Ahlsell AB Inomhusenhet modellnr, serienr: SAP-KRV124EHDXN, Utomhusenhet modellnr, serienr: SAP-CRV124EHDXN, Köldmedium, vikt: R 410A, 1,38kg Värme-, köldbärare: Luft Värmepumpen är utvald av tillverkare och uppdragsgivare och har tidigare provats hos tillverkare före provning på SP. Två st exemplar av provföremål anlände till SPs provningslaboratorium utan synliga skador den 21 april 2006, emballagen saknade plombering. Provföremålen har märketiketter med modellbeteckning, CE märkning etc. Provplats och tid Värmepumpen installerades på SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, avdelningen för Energiteknik, Borås den 26 april Provningen utfördes under april, maj Provmetoder Värmepumpens prestanda provades vid rumsuppvärmning i kalorimeterkammare enligt metod SS-EN samt enligt CEN/TS Prestandaprov vid rumsuppvärmning omfattar mätning och beräkning av exempelvis: Tillförd eleffekt till värmepumpen, P E Avgiven värmeeffekt från värmepumpen, P H Värmefaktor, COP SS-EN definierar hur värmepumpen skall vara inställd, tid för mätperioder, maximal mätosäkerhet, stabilitet, krav på funktion m.m. Prestandaprov vid rumsuppvärmning enligt provmetoden benämns 100 % (fullast) och utförs i kalorimeterkammare enligt tabell 1. Provpunkterna utförs vanligtvis i ordning med fallande uteluftstemperatur, dvs. vid: +7(6), +2(1), -7(-8), -15(-). SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Postadress Besöksadress Tfn / Fax / E-post SP Box Borås Västeråsen Brinellgatan 4 Borås Laboratorier ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

2 P (7) Tabell 1 Prestandaprov vid rumsuppvärmning och fullast enligt SS-EN Utelufts- Innelufts- Fullast (%) Provpunkt temperatur, C (t a1,outdoor ) temperatur, C (t a1,indoor ) 1 +7 (6) (1) (-8) (-) Temperaturer inom parentes avser våt temperatur (t a1,wet bulb,outdoor ) Prestandaprov vid rumsuppvärmning och med värmekapacitet mindre än 100 %, benämns dellast och utförs i kalorimeterkammare vid provpunkter enligt SS-EN samt enligt metod CEN/TS 14825, se tabell 2. Värmepumpen provas under längre drifttider än vad som anges i EN14511 vid full- och dellast. Anledningen är att värmepumpens prestanda och krav på funktion kan påverkas av dess styr- och reglersystem eller avfrostningsfunktion. Detta framgår inte alltid under den kortare provperiod som föreskrivs i EN Provtiden maximeras till 24 timmar. Tabell 2 Prestandaprov vid rumsuppvärmning och dellast enligt SS-EN och CEN/TS Utelufts- Innelufts- Dellast (%) Provpunkt temperatur, C (t a1,outdoor ) temperatur, C (t a1,indoor ) 5 +7 (6) (6) (1) Temperaturer inom parentes avser våt temperatur (t a1,wet bulb,outdoor ) Årsvärmefaktor och besparing av energi beräknades enligt SP-metod A3528 Mätning och bestämning av ljudeffektnivå har skett enligt SS-EN ISO 3747:2000 och valda delar i provmetod SS-ENV Kontroll av säkerhetsfunktioner och krav på funktion sker enligt SS-EN rubriknummer: 4.4, 4.5, 4.7 (stopp av luftflöde över inom- och utomhusenhet, strömavbrott, kontroll av avfrostningsfunktion). Provutrustning Följande provutrustning har använts. Benämning Märkning Kalorimeterkammare LL1 Klimatkammare LV2 Vätskerigg LV2 Daggpunktshygrometer Inv. nr Eleffekt Inv. nr , Vattenflöde Inv. nr Datainsamling Inv. nr , , , Reglerutrustning LV2a, LV2b, LV2c, LL1 Lufttemperatur Pt 100 Vattentemperatur Pt 100

3 P (7) Värmepumpens inställningar vid prestandaprovning Montering och installation: Utfördes av uppdragsgivaren Kondensorfläkt: Högsta fläkthastighet Horisontell luftriktning, inomhusenhet: Rakt fram för högsta luftflöde Vertikal luftriktning, inomhusenhet: Position 2, enligt tillverkarens anvisningar. Installerat luftfilter: Luftfilter typ grovfilter Köldmedierörlängd: 7,5 meter Max höjdskillnad i systemet: Mindre än 1 meter Driftläge: Värmedrift Temperaturinställning fjärrkontroll (fullast) 30 C Temperaturinställning fjärrkontroll (dellast) 20 C Vid fullastprov, provpunkt 1, var temperaturinställningen på fjärrkontrollen inställd på högsta värdet enligt SS-EN Värmepumpen arbetade kontinuerligt vid samma tillförda eleffekt och avgivna värmeeffekt med denna inställning. Vid dellastprov ställs fjärrkontrollens temperatur in på 20ºC eller den temperatur som resulterar i att inkommande lufttemperatur till inomhusenheten blir 20ºC, t a1,indoor. Avvikelser mellan fjärrkontrollens temperaturinställning vid dellast, enligt ovan, och den inkommande lufttemperaturen, t a1,indoor, kan vara beroende på flera faktorer såsom provuppställning, provföremålets styr- och reglersystem, termistorplacering, mm. Endast grovfilter, benämns även planfilter, har varit installerat i inomhusenhet under provningen. Ett högre luftflöde resulterar i en lägre kondenseringstemperatur vilket ökar värmepumpens effektivitet och prestanda. Efter installation och när inomhusenhetens fläkt var i drift tillfördes rök till inkommande luft för att göra uppdragsgivaren uppmärksam på hur luftflöde går till enheten. Det kunde konstateras att den största delen av inkommande luft passerar genom luftfiltret men en mindre del passerar även vid genomföring för köldmedierör samt andra otätheter i chassi. Detta kan bero på att inomhusenhetens fläkt skapar ett undertryck på enhetens baksida. Resultat från prestandaprov vid rumsuppvärmning Provningsresultaten avser endast den provade värmepumpen vid angivna förhållanden, med dess utrustning och inställning. Totalt avgiven värmeeffekt (P H ) och totalt tillförd eleffekt (P E ) har uppmätts vid fullast och dellast enligt provmetod SS-EN samt CEN/TS och redovisas i tabell 3 respektive tabell 4. Beräknade resultat härleds enligt SS-EN Utförda provningar presenteras mer detaljerat med mät- och beräkningsresultat i tabell- och diagramform, se bilagaförteckning. Tabell 3 Resultat, prestandaprov vid rumsuppvärmning och fullast enligt provmetod SS-EN Provpunkt Uteluftstemperatur, C (t a1,outdoor ) Inneluftstemperatur, C (t a1,indoor ) Avgiven värmeeffekt W (P H ) Tillförd eleffekt W (P E ) COP (P H /P E ) 1 7(6) ,3 2 2(1) ,8 3-7(-8) ,5 4-15(-) ,2 Temperaturer inom parentes avser våt temperatur (t a1,wet bulb,outdoor )

4 P (7) Tabell 4 Resultat, prestandaprov vid rumsuppvärmning och dellast enligt provmetod SS-EN och CEN/TS Provpunkt Uteluftstemperatur, C (t a1,outdoor ) Inneluftstemperatur, C (t a1,indoor ) Avgiven värmeeffekt W (P H ) Tillförd eleffekt W (P E ) COP (P H /P E ) Dellast % 5 7(6) ,1 77 6* 7(6) , (1) ,8 50 Temperaturer inom parentes avser våt temperatur (t a1,wet bulb,outdoor ) * Beräknat resultat baserat på interpolering mellan provpunkter med dellast 39 % och 59 %, se bilaga 1. Kommentarer Då värmespridningen under provningen är ideal kan en verklig installation hos slutanvändare innebära att värmespridningen förhindras beroende av t ex möblering och väggar. Det innebär att den uppmätta avgivna värmeeffekten hos slutanvändaren kan vara lägre än en uppmätt värmeeffekt i kalorimeterkammaren. Vid fullastprov enligt provpunkt 2,3 och 4 observerades att värmepumpens initierade en avfrostning då lufttemperaturdifferensen över inomhusenheten (t a2,indoor - t a1,indoor ) var konstant. Det innebär att avfrostning startar när värmeeffekten (P H ) är konstant. Vid provpunkt 3 och 4 var provpunkternas cykeltider, som omfattas av en värmedriftperiod och en avfrostningsperiod, ungefär lika långa dvs. ca 64 minuter. Vid dellastprov enligt provpunkt 5 och 6 observerades att värmepumpens totalt tillförda aktiva eleffekt P E varierade med ca 250W och inneluftstemperaturen (t a1,indoor ) varierade mindre än ±0,6ºC. Resultat från provning vid en torr uteluftstemperatur lägre än -15 C Denna del av provningen omfattas inte av ackrediteringen. Värmepumpen har provats vid en lägre uteluftstemperatur än -15 C. Provpunkten avviker från provmetod SS-EN14511 gällande krav för högst tillåtna avvikelse (± 0,6 C) för den torra uteluftstemperaturens medelvärde vid transient prov. Prov utfördes vid en torr uteluftstemperatur av -18 C (± 1 C) under 250 minuter. Totalt avgiven värmeeffekt (P H ) beräknades till 3290 W och totalt tillförd eleffekt (P E ) uppmättes till 1620 W, enligt SS-EN Värmepumpens cykeltid var ca 67 minuter. Värmepumpen var i drift utan att stoppas av inbyggda säkerhetsfunktioner. Värmepumpens avgivna värmeeffekt var högre än den totalt tillförda eleffekten. Uppdragsgivaren har godkänt att värmepumpen kan provas ned till en torr uteluftstemperatur mindre än -20 C. Resultat, beräkning av årsvärmefaktor och besparingen av energi Denna del av provningen omfattas inte av ackrediteringen. Resultat från beräkning av årsvärmefaktor (systemets) och besparingen av energi enligt SP-metod A3 528 presenteras i tabell 5 och 6. Beräkningarna baseras på resultat från laboratorieprovning enligt provmetod SS-EN och enligt metod CEN/TS Värmepumpens lägsta drifttemperatur har vid beräkningen antagits till -15 C och värmebehov antas inte finnas vid uteluftstemperatur högre än +17 C. Nedanstående tabeller redovisar besparing för ett hus med förlustfaktor 109 W/K respektive 199 W/K. Bruttoenergiförbrukning blir för huset placerat i Borås kwh/år respektive kwh/år exklusive energi för hushållsel och tappvarmvatten. För övriga orter fås andra energibehov men huset har samma förlustfaktor.

5 P (7) Tabell 5 Hus med förlustfaktor 109 W/K Klimatort Malmö Borås Luleå Årsmedeltemperatur för orten ( C) 1) 8,2 6,1 1,3 Husets energibehov (kwh/år) Tillsats (kwh/år) Drivenergi (kwh/år) Besparing (kwh/år) Årsvärmefaktor ( - ) 2) 3,0 2,7 2,1 Tabell 6 Hus med förlustfaktor199 W/K Klimatort Malmö Borås Luleå Årsmedeltemperatur för orten ( C) 1) 8,2 6,1 1,3 Husets energibehov (kwh/år) Tillsats (kwh/år) Drivenergi (kwh/år) Besparing (kwh/år) Årsvärmefaktor ( - ) 2) 2,9 2,5 1,9 1) Källa: SMHI (ISSN ) samt Achieving the desired indoor climate (ISBN ) 2) Systemets årsvärmefaktor beräknas i program A3 528 och tar hänsyn till värmepumpens prestanda och husets energibehov (Årsvärmefaktor = Husets energibehov/ (Drivenergi+Tillsats) Värmespridningen från inomhusdelen har antagits vara ideal vid beräkningen, dvs. uppvärmd volym antar samma lufttemperatur momentant. Vid installation i ett hus kan exempelvis husets planlösning och möbleringen framför inomhusdelen påverka värmespridningen. Beräkningen tar inte hänsyn till hur andra uppvärmningssystem i huset arbetar. Förslagsvis bör termostater på direktverkande element ställas in på en lägre temperatur om värmepumpens avgivna värmeeffekt är större än husets värmebehov. Då värmepumpens avgivna värmeeffekt (P H ) vid dellast är större än husets värmebehov har resultatdata från dellastprov använts vid beräkning. Resultat, mätning av ljudeffektnivå från inom- och utomhusdel Nedan sammanställs resultat för ljudeffektmätning. För fullständig rapport med uppgift om exempelvis mätosäkerhet se rapport med beteckning P A. Den A-vägda ljudeffektnivån (L WA ) har bestämts vid kontinuerlig drift och redovisas i tabell 7. Det vägda ljudeffektvärdet är avrundat till närmaste halva decibel. Resultaten gäller enbart för de provade objekten. Tabell 7 Enhet: Ljudeffektnivå, L WA (db) Innedel 1300 W 57,5 Utedel 1300 W 65 Under mätningen var värmepumpen i drift och med samma inställningar som vid prestandaprovning enligt provpunkt 1, dvs. med uteluftstemeperatur 7(6) C och inneluftstemperatur 20 C. Ljudeffektnivå är ett mått på hur mycket buller värmepumpen tillför omgivningen oberoende av lokal. Hur högt bullret blir beror i sin tur på lokalens storlek, form och dämpning (eko). Hur bullerstörningen uppfattas beror i sin tur inte bara på dess styrka utan även på dess karaktär.

6 P (7) Resultat, kontroll av värmepumpens säkerhetsfunktioner vid rumsuppvärmning Kontroll av värmepumpens säkerhetsfunktioner vid rumsuppvärmning utfördes vid provpunkt nr 2 och nr 4 dvs. vid torr uteluftstemperatur 2ºC respektive -15ºC, se tabell Vid provpunkt 2 stoppades luftflödet för utomhusenheten när värmepumpen initierade en avfrostning. Efter en timme återställdes luftflödet och en okulärbesiktning av värmepumpen utfördes. Värmepumpens prestanda och effektivitet kontrollerades. Resultat: Värmepumpen stoppades inte av några säkerhetsfunktioner. Värmepumpen var under en timmes tid i intermittent drift, dvs. den utförde flertal startförsök med kort värmedriftperiod, se figur 1. Inga skador observerades vid okulärbesiktning av värmepumpen. Prestanda och effektivitet var oförändrade före och efter utfört prov. Tillförd eleffekt, PE (W) Kontroll av säkerhetsfunktion med stoppat luftflöde över utomhusenhet : : : : : : : : :28 Figur 1. Totalt tillförd eleffekt under en timme vid kontroll av säkerhetsfunktion då luftflöde för utomhusenheten är stoppat. 2. Vid provpunkt 2 stoppades luftflödet för inomhusdelen när värmepumpen initierade en avfrostning. Efter en timme återställdes luftflödet och en okulärbesiktning av värmepumpen utfördes. Värmepumpens prestanda och effektivitet kontrollerades. Resultat: Värmepumpen stoppades inte av några säkerhetsfunktioner. Värmepumpen startade för värmedrift efter avfrostning med hög eleffektförbrukning, se figur 2. Därefter gjordes ytterligare 2 st startförsök. Under dessa startförsök observerades att min- och maxtemperaturen vid inomhusenhetens termistor var 28ºC respektive 35ºC och att de inföll då värmepumpen startade och då värmepumpen stoppade. Inga skador observerades vid okulärbesiktning av värmepumpen. Prestanda och effektivitet var oförändrade före och efter utfört prov.

7 P (7) Kontroll av säkerhetsfunktion med stoppat luftflöde över inomhusenhet Tillförd eleffekt, PE (W) : : : : : : : : :46 Figur 2. Totalt tillförd eleffekt under en timme vid kontroll av säkerhetsfunktion då luftflöde för inomhusenheten är stoppat. 3. Efter minst 250 minuters drift vid provpunkt 4, se tabell 1, frånskiljdes värmepumpen från matningsspänning (strömavbrott). Efter ca 80 minuter anslöts värmepumpen till matningsspänning. Efter provet utfördes en okulärbesiktning. Resultat: Värmepumpen återstartade automatiskt inom kortare tid än 20 minuter utan att några säkerhetsfunktioner aktiverades. Inga skador observerades vid okulärbesiktning av värmepumpen. Värmepumpens avfrostningsfunktion kontrollerades vid provpunkter med avfrostning. Mindre isbildning observerades på nedre delen av värmeväxlarens kamflänsar, sett från uteenhetens utblåssida, vid torr uteluftstemperatur -7ºC och -15ºC. På bottenplåten observerades lite is i anslutning till dräneringshålen för smältvatten. Under provtiden observeras ingen förändring av prestanda och effektivitet vid dessa uteluftstemperaturer. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Energiteknik - System- och installationsteknik Monica Axell Tekniskt ansvarig Peter Lidbom Teknisk handläggare Bilagor 1. Resultat prestandaprov vid rumsuppvärmning 2. Fotografier 3. Komponentförteckning 4. Mätosäkerhet 5. Beteckningar

8 P (3) Bilaga 1 Resultat prestandaprov vid rumsuppvärmning Provpunkter Nr t a1, indoor C t a1, outdoor C t a1, wet bulb,outdoor C Last % Mätta storheter Temperatur t a1, indoor C 20,0 20,0 19,8 19,7 19,7 19,5 19,6 20,0 t a2, indoor C 46,0 39,0 37,0 34,0 39,0 36,0 33,0 33,0 t a1, outdoor C 7,3 2,0-7,0-14,8 7,0 7,0 7,2 2,0 t a2, outdoor C 2,8-1,3-10,1-17,2 2,9 3,2 2,9-1,1 t a1, dew point,outdoor C 5,3-0,3-11,4-15,4 4,9 4,9 5,1-0,2 Eleffekt P E W Spänning U AC V Beräknade storheter Temperatur t a1, wet bulb,outdoor C 6,3 1,0-8,0-5,9 6,0 6,2 1,1 Värmeeffekt P H W Värmefaktor COP - 3,26 2,80 2,50 2,17 4,05 4,43 4,57 2,84 Kommentarer Avfrostar Ja/Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Cykeltid (minuter)

9 P (3) Bilaga Last 100% Dellast 59% COP % Torr uteluftstemperatur ( C) Figur 1.1 Total värmefaktor som funktion av torr uteluftstemperatur Totalt tillförd aktiv eleffekt, last 100% Totalt avgiven värmeeffekt, last 100% Totalt tillförd aktiv eleffekt, dellast Totalt avgiven värmeeffekt, dellast Effekt (W) % 59% % 59% Torr uteluftstemperatur ( C) Figur 1.2 Totalt avgiven värmeeffekt och totalt tillförd eleffekt som funktion av torr uteluftstemperatur.

10 P (3) Bilaga 1 P601456_d2w1_100_ Totalt tillförd eleffekt (W) Tid (minuter) Figur 1.3 Totalt tillförd eleffekt under mätperiod med tre hela cykler. Uteluftstemperatur 2 C, enligt provpunkt 2. För mer detaljerat diagram under en avfrostningsperiod, se figur 1.4. P601456_d2w1_100_ Totalt tillförd eleffekt (W) Tid (minuter) Figur 1.4 Totalt tillförd eleffekt under en avfrostningsperiod. Uteluftstemperatur 2 C, enligt provpunkt 2

11 P (3) Bilaga 2 Fotografier Bild 2.1 Fjärrkontroll med öppen och stängd lucka. Bild 2.2 Inomhusenhet.

12 P (3) Bilaga 2 Bild 2.3 Inomhusenhet utan frontlucka. Pil visar termistorplacering för inkommande lufttemperatur. Bild 2.4 Utomhusenhet, ingående luft till värmepump.

13 P (3) Bilaga 2 Bild 2.5 Utomhusenhet, utgående luft från värmepump Bild 2.6 Utomhusenhet, ingående luft till värmepump. Bilden visar bottenplåt med 5 st hål för dränering av smältvatten. Observera att bottenplåt är formad under värmeväxlaren så att vatten avleds med fall.

14 P (1) Bilaga 3 Komponentförteckning för värmepump Uppdragsgivaren har lämnat nedanstående information. Typbeteckning för värmepump (försäljningsnamn till konsument): Detalj Fabrikat, kommentar Beteckning, serienummer Inomhusenhet: Sanyo SAP-KRV124EHDX, Utomhusenhet: Sanyo SAP-CRV124EHDXN, Kompressor: Sanyo Vevhusvärmare Värmekabel i bottenplatta Stryporgan (ange typ, kapillär eller elektronisk) Fyrvägsventil: Köldmedium (typ, vikt): Köldbärarfläkt: Värmebärarfläkt: Förångare Kondensor Bruksanvisningens datum/version Lägsta uteluftstemperatur Avfrostningsmetod Nej Nej Elektronisk SHF-7H-34U R410A, 1,38 kg DC-MOTOR DC-MOTOR Rörlamell Rörlamell DS029: ºC Hetgasbypass ventil Effektbegränsningar Övrigt (fjärrkontroll modell, mjukvara version) Fjärrkontroll RCS-märkt RCS-4HVPDXS4EE

15 P (1) Bilaga 4 Mätosäkerhet Resultaten från provningen baseras dels på mätningar och dels på beräkningar. I resultatredovisningen beräknas den totala osäkerheten enligt följande uppskattningar av mätoch beräkningsosäkerheterna. Uppskattningarna avser de totala osäkerheterna inkluderande både systematiska och tillfälliga osäkerheter. För beteckningar, se bilaga enligt bilagaförteckning. Temperaturer t a1,indoor t a2,indoor t (a2,indoor-a1,indoor) t a1,outdoor t a2,outdoor t (a2,indoor-a1,indoor) t dew point,outdoor t wet bulb,outdoor ± 0,2 K ± 0,2 K ± 0,2 K ± 0,2 K ± 0,2 K ± 0,2 K ± 0,5 K ± 0,3 K Effekt P E ± 0,5 % P H ± 4 % Kommentar Mätosäkerheten för temperaturmätning av torra temperaturer i mätplanet ut från kondensor och förångare, t a2,indoor, respektive t a2,outdoor, uppskattas till ± 1,0 K.

16 P (1) Bilaga 5 Beteckningar I första hand används beteckningar enligt SS-EN 14511, CEN/TS och svensk standard SS För allmänna beteckningar, som inte återfinns nedan, hänvisas till svensk standard SS Presenterade data för varje enskild beteckning är medelvärden under respektive mätperiod. COP P P E P H T t a1,outdoor t a1,dew point,outdoor t a1, wet bulb,outdoor t a2,outdoor t a1,indoor t a2,indoor U U AC Total värmefaktor Effekt Totalt tillförd aktiv eleffekt Totalt avgiven värmeeffekt Temperatur Temperatur, torr luft, in till värmepump, förångare (uteluftstemperatur) Temperatur, daggpunkt, in till värmepump, förångare (uteluftstemperatur) Temperatur, våt luft, in till värmepump, förångare (uteluftstemperatur) Temperatur, torr luft, ut från värmepump, förångare (uteluftstemperatur) Temperatur, torr luft, in till värmepump, kondensor (inneluftstemperatur) Temperatur, torr luft, ut från värmepump, kondensor (inneluftstemperatur) Spänning Matning, fasspänning

Provning av kapacitetsreglerad luft/luft-värmepump (5 bilagor)

Provning av kapacitetsreglerad luft/luft-värmepump (5 bilagor) 1002 ISO/IEC 17025 RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Handläggare, enhet Peter Lidbom Energiteknik 033-16 55 97, peter.lidbom@sp.se Ahlsell AB Lars

Läs mer

Provning av luft/luft värmepumpar 2007

Provning av luft/luft värmepumpar 2007 2007-09-24 1 (5) Avdelningen för hållbar energianvändning Testlab 016-544 2000 testlab@energimyndigheten.se Provning av luft/luft värmepumpar 2007 Resultat för publicering: Carrier Platinum 035, 42NQV035H/38NYV035H

Läs mer

Seminariet berör värmepumpar och en uppskattning av laborationsmotorns verkningsgrad.

Seminariet berör värmepumpar och en uppskattning av laborationsmotorns verkningsgrad. SG1216,Seminarium4,måndag3maj2010 Kontrollerasjälvischemattidochlokal. Senastetidpunktförredovisningavseminarieuppgift: Redovisningskergenom Uppgiftersomlämnasin Senastetidpunkt Ping Pong: 4.1c;4.2d Fredag30april.

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Sara Jensen 2014-03-04 3P07096 B 1 (3) Energiteknik 010-516 53 57 Sara.Jensen@sp.se

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Sara Jensen 2014-03-04 3P07096 B 1 (3) Energiteknik 010-516 53 57 Sara.Jensen@sp.se utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Sara Jensen 2014-03-04 3P07096 B 1 (3) Energiteknik 010-516 53 57 Sara.Jensen@sp.se Plastweld Oy Koivusillantie 82 FI-66440 TERVAJOKI Finland

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Christian Mossberg P (9) Energi och bioekonomi

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Christian Mossberg P (9) Energi och bioekonomi Kontaktperson Christian Mossberg 2016-08-29 6P05187 1 (9) Energi och bioekonomi 010-516 59 13 Christian.Mossberg@sp.se Förlaget Villaliv AB Klammerdammsgatan 24 302 42 HALMSTAD Provning av luftavfuktare

Läs mer

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa.

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa. Kontaktperson Mathias Johansson 2015-06-16 5P03129-02 rev. 1 1 (4) Energi och bioekonomi 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Nordiska Kvalitetspooler AB Box 22 818 03 FORSBACKA Energimätning på utespa

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-6186-13/SE 6.9.213 Funktionsprovning av luftvärmepumpen SCANVARM SVI12 + SVO12 vid låga uteluftstemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna - maskinens

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Bengt-Åke Andersson 2012-08-21 PX22168B Rev 1 1 (2) SP Trä 010-516 54 34 bengt-ake.andersson@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Bengt-Åke Andersson 2012-08-21 PX22168B Rev 1 1 (2) SP Trä 010-516 54 34 bengt-ake.andersson@sp. utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Bengt-Åke Andersson 2012-08-21 PX22168B Rev 1 1 (2) SP Trä 010-516 54 34 bengt-ake.andersson@sp.se 1002 ISO/IEC 17025 LIB Luck och Inredningsbolaget

Läs mer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N IVT Nordic Inverter KHR-N Vår mest kraftfulla luft/luft-värmepump. Nyhet! Lägre ljudnivå, bättre besparing och marknadens bästa trygghet. IVT Nordic Inverter KHR-N är en helt nyutvecklad luft/luft värmepump.

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-18 PX26814-1 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-18 PX26814-1 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se. Kontaktperson Mathias Johansson 2013-03-18 PX26814-1 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa Nordic Encore

Läs mer

Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI25AHL+AEI25AH vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna

Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI25AHL+AEI25AH vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT S 1466 6/SE 3.11.26 Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI25AHL+AEI25AH vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna Beställare:

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik Kontaktperson Mathias Johansson 2013-12-18 3P07520-03 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa @Home Dream

Läs mer

PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT-S-03573-09/SE 14.5.2009 ÖVERSÄTTNING

PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT-S-03573-09/SE 14.5.2009 ÖVERSÄTTNING PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT-S-3573-9/SE 14.5.29 Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI8826HLB + AEI826SH med inomhustemperaturens inställningsläge +1 C vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor

Läs mer

Investera i en luft/luft värmepump. Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? kcc. www.kcc.se

Investera i en luft/luft värmepump. Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? kcc. www.kcc.se Investera i en luft/luft värmepump 1 Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? www..se Så fungerar en luft/luft värmepump 2 Kompressorn (1) tillförs en mindre mängd energi, komprimerar köldmediegasen,

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-3 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-3 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se. Kontaktperson Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-3 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa Dimension

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik Kontaktperson Mathias Johansson 2013-12-04 3P07520-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa Nordic

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

Luft-luftvärmepumpar. Energimyndigheten testar: Tabellguide

Luft-luftvärmepumpar. Energimyndigheten testar: Tabellguide Energimyndigheten testar: Luft-luftvärmepumpar Tabellguide Värmepumparna har testats på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut på uppdrag av Energimyndigheten. Effektiviteten har provats enligt gällande

Läs mer

Lars Lundström Box Järfälla. Provning av impregneringsmedel för betong enligt Bro 2002 (1 bilaga)

Lars Lundström Box Järfälla. Provning av impregneringsmedel för betong enligt Bro 2002 (1 bilaga) utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Handläggare, enhet Pavlos Ollandezos Bygg och Mekanik 033-16 51 32, pavlos.ollandezos@sp.se SIKA Sverige AB Lars Lundström

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Per-Arne Thuresson P (4) SP Bygg & Mekanik

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Per-Arne Thuresson P (4) SP Bygg & Mekanik Kontaktperson Per-Arne Thuresson 2014-12-19 4P06713 1 (4) SP Bygg & Mekanik 010-516 51 44 per-arne.thuresson@sp.se AXS Nordic AB Metodvägen 12C 435 33 MÖLNLYCKE Provning av balkongräcke (1 bilaga) 1 Inledning

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer.

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta

Läs mer

Värmepumpar XXXX XXXX. värmepumpar september 2010

Värmepumpar XXXX XXXX. värmepumpar september 2010 Värmepumpar XXXX XXXX värmepumpar september 2010 2 electrolux värmepumpar investering electrolux värmepumpar 3 Oxy 3 heatpump en smart investering. Du gör skillnad varje dag när du håller värmen. Electrolux

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID

DET LÖNAR SIG ALLTID DET LÖNAR EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET SIG ALLTID Luften är fri Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Det lönar sig alltid. Luften är fri. Ekonomi. Miljö

Det lönar sig alltid. Luften är fri. Ekonomi. Miljö Ekonomi Värme Enkelhet Miljö Trygghet Det lönar sig alltid Nyhet Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

SP Metod 1937 Långtidstest av luftfilter för ventilationsanläggningar

SP Metod 1937 Långtidstest av luftfilter för ventilationsanläggningar Sida 1 av 5 SP Metod 1937 Långtidstest av luftfilter för ventilationsanläggningar Datum: 2000-05-11 Utgåva: 5 Revideringsdatum: 2011-01-13 Författare: Anders Flyckt och Tobias Eriksson 1. Syfte och omfattning

Läs mer

Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus.

Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus. Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus. A U K T O R I S E R A D Å T E R F Ö R S Ä L J A R E 1 Besparingsanalys Välkommen

Läs mer

Energimyndigheten testar luftvattenvärmepumpar

Energimyndigheten testar luftvattenvärmepumpar Energimyndigheten testar luftvattenvärmepumpar Här finns testresultat för 12 luftvattenvärmepumpar. De visar att värmepumparna är effektiva, men att vissa har begränsningar. Fler än hälften har höga förluster

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och

Läs mer

MILJÖLABORATORIET RAPPORT 1 (6)

MILJÖLABORATORIET RAPPORT 1 (6) MILJÖLABORATORIET RAPPORT 1 (6) utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Bestämning av emissioner från pyrolysugn Projektnr: Utgåva. nr: 1 Uppdragsgivare: PUMP &

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

NORDIC INVERTER. Nu med möjlighet till fjärrstyrning PRODUKTFAKTA LUFT/LUFT MODELL 12 FR-N

NORDIC INVERTER. Nu med möjlighet till fjärrstyrning PRODUKTFAKTA LUFT/LUFT MODELL 12 FR-N PRODUKTFAKTA NORDIC INVERTER MODELL 12 FR-N LUFT/LUFT Nu med möjlighet till fjärrstyrning Den senaste generationen luft/luft värmepumpar. Toppresultat i Konsumentverkets test. Effektivare och ny slimmad

Läs mer

Electrolux Värmepump. mars 2012

Electrolux Värmepump. mars 2012 Electrolux Värmepump mars 2012 Du gör skillnad varje dag när du håller värmen. Electrolux Värmepump finns i två modeller: EXH09HL för hem med ett energibehov på upp till 15 000 kwh/år, COP-värde 5,5* och

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

värmemätare dynamisk funktionskontroll av värmemätare för småhus Tekniska bestämmelser F:111 Mars 2004

värmemätare dynamisk funktionskontroll av värmemätare för småhus Tekniska bestämmelser F:111 Mars 2004 värmemätare dynamisk funktionskontroll av värmemätare för småhus Tekniska bestämmelser F:111 Mars 2004 VÄRMEMÄTARE DYNAMISK FUNKTIONSKONTROLL AV VÄRMEMÄTARE FÖR SMÅHUS Tekniska bestämmelser F:111 Mars

Läs mer

Mätrapport 1: Mätning av egenskaper hos ett antal olika dioduppsättningar (3 bilagor)

Mätrapport 1: Mätning av egenskaper hos ett antal olika dioduppsättningar (3 bilagor) 2009-03-17 P804678-1 1 (4) Handläggare, enhet Gösta Werner Mätteknik 010-516 54 51, gosta.werner@sp.se Energimyndigheten Mätrapport 1: Mätning av egenskaper hos ett antal olika dioduppsättningar (3 bilagor)

Läs mer

Panasonic Nordic VE9/12 Heatcharge

Panasonic Nordic VE9/12 Heatcharge Panasonic Nordic VE9/12 Heatcharge Världens första luftvärmepump som har tilldelats energiklass A+++ Den högsta ErP-rankingen. Marknadens största besparing gör du med nya VE-serien från Panasonic med modeller

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump EN GUIDE INFÖR VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump Värmekostnader är tråkiga men nödvändiga i ett land som Sverige. För att minska dem krävs rätt uppvärmning som fungerar för just ditt hem. En värmepump kan

Läs mer

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design VRF SYSTEM Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design AIRSTAGE V-III VRF-system för uppvärmning eller kyla VRF System 22,4 KW AJY072LALBH 33,5 KW AJY108LALBH 28,0 kw

Läs mer

Thermia Atec bäst i test!

Thermia Atec bäst i test! bäst i test! Energimyndighetens test av luft/vattenvärmepumpar 2011 visar ger den största årliga besparingen. Sammanfattning av testresultatet har den högsta årsverkningsgraden av alla värmepumpar i testet.

Läs mer

Kungälv 2012-11-08. Handläggare Rapport nr Sid 1 av 8. Jan Arstad. Fastighet: Orust Huseby 1:36. Adress: Björnbärsvägen 2

Kungälv 2012-11-08. Handläggare Rapport nr Sid 1 av 8. Jan Arstad. Fastighet: Orust Huseby 1:36. Adress: Björnbärsvägen 2 Handläggare Rapport nr Sid 1 av 8 Jan Arstad 121108_1JA Godkänd av Jan Arstad Utgåva A Fastighet: Orust Huseby 1:36 Adress: Björnbärsvägen 2 1 Innehåll 1. Fastighetsuppgifter:... 3 2. Sammanfattning...

Läs mer

Utvärdering av åldrandet hos Laserskyddsglasögon

Utvärdering av åldrandet hos Laserskyddsglasögon Datum Handläggare, enhet Robert Lindberg Per Olof Hedekvist Mätteknik -56 5469, robert.lindberg@sp.se -56 5742, per.olof.hedekvist@sp.se Beteckning Sida 2-3-3 PX624 (5) Utvärdering av åldrandet hos Laserskyddsglasögon

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR URURU SARARA Total komfortlösning VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR EN NY KOMPLETT SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN

Läs mer

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Joakim Wren Exempeltentamen 7 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära,

Läs mer

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Tentamen Joakim Wren Exempeltentamen 8 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära, miniräknare.

Läs mer

RAPPORT. info@ @sp.se. Charlotta.Skarin@ Akzo. (7 bilagor) Provningsmetod. Produkt. Fasadbeklädnad. Beteckning. Uppdragsgivare 20517 MALMÖ

RAPPORT. info@ @sp.se. Charlotta.Skarin@ Akzo. (7 bilagor) Provningsmetod. Produkt. Fasadbeklädnad. Beteckning. Uppdragsgivare 20517 MALMÖ RAPPORT Rutf färdad av ackrediteratt provningslaboratorium Kontaktperson Charlotta Skarin Fire Research 010-516 52 06 Charlotta.Skarin@ @sp.se Datum Beteckning 2015-03-31 4P06754 Sida 1 (6)) 1002 ISO/IEC

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:9) om ackreditering av laboratorier Ändring införd t.o.m. STAFS 2009:2 Tillämpningsområde

Läs mer

En smart investering för hushållet. - Hitachi Summit luftvärmepump

En smart investering för hushållet. - Hitachi Summit luftvärmepump En smart investering för hushållet - Hitachi Summit luftvärmepump Hitachi Summit är en tystgående luftluftvärmepump. Elegant designad och med en av marknadens minsta innedelar. Den är lika lätt att placera

Läs mer

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare IVT 633 Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare Komplett värmepump för värme, varmvatten, ventilation och IVT 633 är den nya generationens värmepump. Den är utvecklad för att motsvara moderna

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

Specifikation för provning av vätska/vattenvärmepumpar enligt Energimyndighetens, Testlabs, provprogram

Specifikation för provning av vätska/vattenvärmepumpar enligt Energimyndighetens, Testlabs, provprogram 2015-02-18 COX50437 1 (11) Specifikation för provning av vätska/vattenvärmepumpar enligt Energimyndighetens, Testlabs, provprogram Provningen sker enligt nedanstående huvudmoment: 1. Prestandaprovning

Läs mer

www.mitsubishivillavarme.se GER DIG KVALITÉ HERO är värmepumpen som dominerar värme och kyla och här för att styra komforten i ditt hem efter dina behov. HERO ger dig inte bara värme när du behöver utan

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor 1 / 5 9.5.2007 8:30 Råd & Rön nr 8, september 2000 En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor Uteluftsvärmepumpen levererar upp till tre gånger mer energi än den el den förbrukar. En villaägare kan

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 0101 EG BESKRIVNING Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som förbindes med köldmedierör och elledningar. Inomhusdelen placeras i det utrymme som

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9 INSTALLATIONS MANUAL FJM NEO FORTE MH FNEA Series MH VF1- Series FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) 11-11-01 D99324R0 1/9 Innehåll Kontroll och utförande...3 Placering och serviceutrymme...3

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:9 Utkom från trycket 2007-05-10 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem

Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem Projektledare Monica Axell, SP Forskningsutförare PiaTiljander, SP Caroline Haglund Stignor, SP Peter Lidbom, SP Martin Persson, SP Fältmätningar,

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID. Luften är f EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID. Luften är f EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID ri Luften är f Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer. EKONOMI VÄRME ENKELHET

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se ECODAN Luft-vattenvärmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare inomhusklimat i hemmet.

Läs mer

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT AQUAREA T-CAP 100 % kapacitet vid -15 C AQUAREA T-CAP - ett AQUAREA MXF // MONO-BLOCK // T-CAP // ENDAST UPPVÄRMNING // ENFAS // TREFAS ENFAS TREFAS UTOMHUSENHET WH-MXF09D3E5 WH-MXF12D6E5 WH-MXF09D3E8

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Elva Peterson 2015-01-09 4F024741 1 (7) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 56 16 Elva.Peterson@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Elva Peterson 2015-01-09 4F024741 1 (7) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 56 16 Elva.Peterson@sp. utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Elva Peterson 2015-01-09 4F024741 1 (7) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 56 16 Elva.Peterson@sp.se 1002 ISO/IEC 17025 Förlaget Villaliv AB

Läs mer

Siemens AB Upplands Väsby. Följande data gäller för provobjektet. (se bilaga 2)

Siemens AB Upplands Väsby. Följande data gäller för provobjektet. (se bilaga 2) RAPPORT REPORT! Siemens AB 194 87 Upplands Väsby Handläggare, enhet / Handled by, department Datum / Date Beteckning / Reference Sida / Page Ulf Jansson, Energiteknik, uj 2002-03-15 P2 01052 1 (5) Tel

Läs mer

Luft-luft värmepump Frihängande eller kanalansluten inomhusdel NCAC kw NCAC kw

Luft-luft värmepump Frihängande eller kanalansluten inomhusdel NCAC kw NCAC kw Luft-luft värmepump Frihängande eller kanalansluten inomhusdel NCAC 100-17 kw NCAC 125-19 kw Anpassad värmepump för lagerlokaler, verkstäder och industrier NCAC100-125 Luft - luft värmepump Halverar* din

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

Energi. Ekonomi. Mitsubishi Electric G-inverter. En luftvärmepump för nordiskt klimat som ger hög värmeeffekt och optimal inomhusmiljö.

Energi. Ekonomi. Mitsubishi Electric G-inverter. En luftvärmepump för nordiskt klimat som ger hög värmeeffekt och optimal inomhusmiljö. Changes for the Better Energi & Ekonomi Mitsubishi Electric G-inverter. En luftvärmepump för nordiskt klimat som ger hög värmeeffekt och optimal inomhusmiljö. Introduktion av Mitsubishi Electric G-inverter

Läs mer

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får endast

Läs mer

Leca installationsbjälklag, Alingsås

Leca installationsbjälklag, Alingsås RAPPORT 1 (6) Datum Uppdragsnr 572693 Handläggare Erik Backman Tel +46105055245 Mobil +46702713584 erik.backman@afconsult.com Uppdragsgivare Weber Saint-Gobain Byggprodukter AB Jonas Fransson Partihandelsgatan

Läs mer

ARIA. Luft/Luft-värmepump. Allmänt. Luft/Luft-värmepump NIBE TM PBD SE

ARIA. Luft/Luft-värmepump. Allmänt. Luft/Luft-värmepump NIBE TM PBD SE PBD SE 1444-1 Luft/Luft-värmepump NIBE TM ARIA TM 639591 NIBE ARIA 5 Luft/Luft-värmepump Allmänt NIBE ARIA är ett komplett modernt värmepumpssystem som erbjuder effektiva tekniska möjligheter till energibesparing

Läs mer

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE TM UTC 17 23 VENTILCLIMA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Allmänna Dimensioner, 2-rörsystem Allmänna Dimensioner, 4-rörsystem Allmänna Tekniskal data, 2-rörsystem Korrektionsfaktorer

Läs mer

Luft/luftvärmepumpar. Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna.

Luft/luftvärmepumpar. Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna. Luft/luftvärmepumpar Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna. Litet ingrepp, stor besparing. Det är vad vi kallar smart teknik. Sveriges tryggaste värmepumpar. Principen med en luft/luftvärmepump

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

LUFTKONDITIONERING Prislista 2003

LUFTKONDITIONERING Prislista 2003 LUFTKONDITIONERING Prislista 2003 Enkelsplit DUO-utförande Inverter Kassettmodeller Vägg- / Takmontage Portabla aggregat Tel. 08-445 77 90, Fax 08-445 77 99 - e-post: info@tpiab.com www.tpiab.com Vi har

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

Luft/luftvärmepumpar. Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna.

Luft/luftvärmepumpar. Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna. Luft/luftvärmepumpar Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna. Litet ingrepp, stor besparing. Det är vad vi kallar smart teknik. Principen med en luft/luftvärmepump är lika enkel som den

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL WI-9, WI-12, WI-18, WI-24

INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL WI-9, WI-12, WI-18, WI-24 INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL WI-9, WI-12, WI-18, WI-24 www.tpiab.com info@tpiab.com Instruktioner Parkair fjärrkontroll WI-9, WI-12, WI-18, WI-24 Instruktioner Parkair fjärrkontroll WI-9, WI-12, WI-18,

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell värmeeffekt 4-14 kw

42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell värmeeffekt 4-14 kw Kassettaggregat för köldbärare Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i Eurovents register för registrerade produkter. 42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används

Läs mer

BILAGA I. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.5.2011

BILAGA I. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.5.2011 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.5.2011 K(2011) 2875 slutlig BILAGA I till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.5.2011 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer