Provning av kapacitetsreglerad luft/luft-värmepump (5 bilagor)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Provning av kapacitetsreglerad luft/luft-värmepump (5 bilagor)"

Transkript

1 1002 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Handläggare, enhet Peter Lidbom Energiteknik , Ahlsell AB Lars Jonsson Tallbacksvägen ENKÖPING P501219A 1 (6) Provning av kapacitetsreglerad luft/luft-värmepump (5 bilagor) Uppdrag Bestämning av prestanda vid rumsuppvärmning, beräkning av årsvärmefaktor och besparing av energi samt bestämning av ljudeffektnivå för inom- och utomhusdel. Bestämning av prestanda vid rumsuppvärmning med värmepumpens temperaturinställning inställd på 28 C. Provföremål Värmepump av typ: Luft/luft Tillverkare, återförsäljare: Ahsell AB, Sanyo Electric CO., Ltd Inomhusenhet modellnr, serienr: SAP-KRV93EH, Utomhusenhet modellnr, serienr: SAP-CRV93EHN, Köldmedium, vikt: R 410A, 950 g Värmebärare: Luft Värmepumpen är slumpvis utvald av polismyndigheten i Örebro för SPs räkning och enligt konsumentverkets fastlagda kriterier för val av provföremål. Vid ankomsten till laboratoriet var emballage utan skador och plomberingar var obrutna, värmepumpen befanns vara i gott skick. Provplats och tid Värmepumpen anlände och installerades på SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, avdelningen för Energiteknik, Borås den 11 maj Provningen utfördes under maj Provmetoder Värmepumpens prestanda provades vid rumsuppvärmning i kalorimeterkammare enligt metod SS-EN samt enligt CEN/TS Prestandaprov vid rumsuppvärmning omfattar mätning och beräkning av exempelvis: Tillförd eleffekt till värmepumpen, P E Avgiven värmeeffekt från värmepumpen, P H Värmefaktor, COP SS-EN definierar krav på värmepumpens inställningar, tid för mätperioder, maximal mätosäkerhet, stabilitet m.m. Prestandaprov vid rumsuppvärmning enligt SS-EN , benämns 100 % (fullast), utförs enligt tabell 1. Provpunkterna utförs i ordning med fallande uteluftstemperatur, dvs. vid: +7(6), +2(1), -7(-8), -15(-). Värmepumpen provas under längre drifttider än vad som anges i EN Anledningen är att värmepumpens prestanda kan påverkas av dess styr- och reglersystem eller avfrostningsfunktion. Detta framgår inte alltid under den kortare provperiod som föreskrivs i EN Provtiden maximeras till 24 timmar. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Postadress Besöksadress Tfn / Fax / E-post SP Box Borås Västeråsen Brinellgatan 4 Borås Laboratorier ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

2 P501219A 2 (6) Tabell 1 Prestandaprov vid rumsuppvärmning och fullast enligt SS-EN Utelufts- Innelufts- Fullast (%) Provpunkt temperatur, C (t a1,outdoor ) temperatur, C (t a1,indoor ) 1 +7 (6) (1) (-8) (-) Temperaturer inom parentes avser våt temperatur (t a1,wet bulb,outdoor ) Prestandaprov vid rumsuppvärmning och med värmekapacitet mindre än 100 %, benämns dellast, utförs vid provpunkter enligt SS-EN samt enligt metod CEN/TS 14825, se tabell 2. Värmepumpen provas under längre drifttider än vad som anges i EN Anledningen är att värmepumpens prestanda kan påverkas av dess styr- och reglersystem eller avfrostningsfunktion. Detta framgår inte alltid under den kortare provperiod som föreskrivs i EN Provtiden maximeras till 24 timmar. Tabell 2 Prestandaprov vid rumsuppvärmning och dellast enligt SS-EN och CEN/TS Utelufts- Innelufts- Dellast (%) Provpunkt temperatur, C (t a1,outdoor ) temperatur, C (t a1,indoor ) 5 +7 (6) (6) (1) Temperaturer inom parentes avser våt temperatur (t a1,wet bulb,outdoor ) Provutrustning Följande provutrustning har använts. Benämning Märkning Kalorimeterkammare LL1 Klimatkammare LV2 Vätskerigg LV2 Daggpunktshygrometer Inv. nr Eleffekt Inv. nr , Vattenflöde Inv. nr Datainsamling Inv. nr , , , Reglerutrustning LV2a, LV2b, LV2c, LL1 Lufttemperatur Pt 100 Vattentemperatur Pt 100 Värmepumpens inställningar vid prestandaprovning Montering och installation: Utfördes av uppdragsgivaren Kondensorfläkt: Högsta fläkthastighet Horisontell luftriktare, utblås inomhusenhet: Rakt fram för högsta luftflöde Vertikal luftriktare, utblås inomhusenhet: Läge för högsta luftflöde Installerat luftfilter: Grovfilter Köldmedierörlängd: 7 meter Max höjdskillnad i systemet: Mindre än 1 meter Driftläge: Värmedrift Temperaturinställning fjärrkontroll (fullast) 30 C Temperaturinställning fjärrkontroll (dellast) 20 C

3 P501219A 3 (6) Vid fullastprov var temperaturinställningen på fjärrkontrollen inställd på högsta värdet enligt EN Styr- och reglertekniken för provföremålet reducerar, efter en viss tid, den totalt tillförda eleffekten (P E ) då högsta värdet är inställt på fjärrkontrollens temperaturinställning. Vid dellastprov ställs fjärrkontrollens temperatur in på 20ºC eller den temperatur som resulterar i att inkommande lufttemperatur till inomhusenheten blir 20ºC, t a1,indoor. Avvikelser mellan fjärrkontrollens temperaturinställning vid dellast, enligt ovan, och den inkommande lufttemperaturen, t a1,indoor, kan vara beroende på flera faktorer såsom provföremålets styr- och reglersystem, termistorplacering mm. Vid kontroll med rökgenerator observerades att rök passerade som tilluft till inomhusenheten dels genom luftfilter men även genom otätheter i chassiets undersida och gavlar. Rök som tilluft passerade även den luftspalt som finns mellan inomhusenhetens chassi och den vägg som inomhusenheten var monterad på. Endast dammfilter, även benämnt grovfilter, har varit installerat i inomhusenhet under provningen. Inomhusenhetens fläkt och luftriktare har varit injusterade för maximalt luftflöde. Ett högre luftflöde resulterar i en lägre kondenseringstemperatur vilket ökar värmepumpens prestanda. Resultat Provningsresultaten avser endast den provade värmepumpen vid angivna förhållanden och med dess utrustning. Representant från uppdragsgivare och montör var med vid installation och uppstart av värmepumpen. Efter inledande uppstart med provexemplar nr 1 beslutade uppdragsgivaren att fylla ca 100 g R410A pga. att resultat från prestandaprov inte var enligt tillverkarens data. Jämförelse av resultaten, före och efter fyllning, visade på minimala skillnader varför uppdragsgivaren beslutade att byta till provexemplar nr 2. Bytet utfördes av tidigare nämnda montör och tekniskt handläggare från SP. Resultat från prestandaprov vid rumsuppvärmning Totalt avgiven värmeeffekt (P H ) och totalt tillförd eleffekt (P E ) har uppmätts vid fullast och dellast enligt provmetod SS-EN samt CEN/TS och redovisas i tabell 3 respektive tabell 4. Beräknade resultat härleds enligt SS-EN Utförda provningar presenteras mer detaljerat med mät- och beräkningsresultat i tabell- och diagramform, se bilagaförteckning. Tabell 3 Resultat, prestandaprov vid rumsuppvärmning och fullast enligt provmetod SS-EN Provpunkt Uteluftstemperatur, C (t a1,outdoor ) Inneluftstemperatur, C (t a1,indoor ) Avgiven värmeeffekt W (P H ) Tillförd eleffekt W (P E ) COP (P H /P E ) 1 7(6) ,3 2 2(1) ,4 3-7(-8) ,0 4-15(-) ,0 Temperaturer inom parentes avser våt temperatur (t a1,wet bulb,outdoor ) Tabell 4 Resultat, prestandaprov vid rumsuppvärmning och dellast enligt provmetod SS-EN och CEN/TS Provpunkt Uteluftstemperatur, C (t a1,outdoor ) Inneluftstemperatur, C (t a1,indoor ) Avgiven värmeeffekt W (P H ) Tillförd eleffekt W (P E ) COP (P H /P E ) Dellast % 5 7(6) , (6) , (1) ,1 53 Temperaturer inom parentes avser våt temperatur (t a1,wet bulb,outdoor )

4 P501219A 4 (6) Kommentar Vid fullastprov enligt provpunkt 1 beställde uppdragsgivaren ytterligare ett prov med temperaturinställningen på fjärrkontrollen inställd på 28ºC. Resultat presenteras i bilaga nr 1. Vid dellastprov enligt provpunkt 5 observerades att värmepumpens totalt tillförda aktiva eleffekt P E varierade i tiden med ca 150 W och att inneluftstemperaturen (t a1,indoor ) varierade mindre än ± 0,3K. Vid dellastprov enligt provpunkt 6 observerades att värmepumpens totalt tillförda aktiva eleffekt P E varierade i tiden med ca 100W och att inneluftstemperaturen (t a1,indoor ) varierade mindre än ± 0,3K. Vid provpunkt 3 och 4 observerades att is bildades på i utrymmet mellan bottenplåtens bockning och den nedre delen på uteenhetens värmeväxlare, se foto enligt bilagaförteckning. Prov som utfördes för att kontrollera om isbildningen påverkade prestanda resulterade i att ingen påverkan sker vid drifttid < 24 timmar. Vid kontakt med uppdragsgivaren angående isbildningen meddelade uppdragsgivaren SP att uteenheten skall installeras i våg i alla riktningar. Efter kontroll av uteenheten konstaterades att den kunde justeras i samma riktning som luftriktning, dvs. höjas ca 3 mm på samma sida som värmeväxlaren. Efter utförd justering och omprov vid provpunkt 3 och 4 observerades att tidigare bildad is mellan bottenplåtens bockning och den nedre delen av värmeväxlaren inte fanns kvar. Vid okulärbesiktning genom uteenhetens utblåsgaller observerades att mindre is bildas mellan bottenplåt och den nedre delen av värmeväxlarens kamflänsar. 40 Då värmespridningen under provningen är ideal kan en verklig installation hos konsument innebära att värmespridningen förhindras beroende av t ex möblering och väggar. Det innebär att den uppmätta avgivna värmeeffekten hos konsument kan vara lägre än en uppmätt värmeeffekt i klimatkammaren. Resultat från provning vid en torr uteluftstemperatur lägre än -15 C Denna del av provningen omfattas inte av ackrediteringen. Värmepumpen har provats vid en lägre utomhustemperatur än -15 C. Provpunkten avviker från provmetod SS-EN14511 gällande krav för högst tillåtna avvikelse (± 0,6 C) för den torra uteluftstemperaturens medelvärde vid transient prov. Prov utfördes vid en torr utomhustemperatur av -18 C (± 1 C) under minst 250 minuter och med det tidigare nämnda islagret på uteenhetens vvx. Totalt avgiven värmeeffekt (P H ) beräknades till 2150 W och totalt tillförd eleffekt (P E ) uppmättes till 1190W, enligt SS-EN Värmepumpen avfrostade med ca 125 minuters intervall. Kommentar Värmepumpen var i drift utan att stoppas av inbyggda säkerhetsfunktioner. Värmepumpens avgivna värmeeffekt var högre än den totalt tillförda eleffekten. Uppdragsgivaren har godkänt att värmepumpen kan provas ned till en torr uteluftstemperatur av -20 C.

5 P501219A 5 (6) Resultat, beräkning av årsvärmefaktor och besparingen av energi Resultat från beräkning av årsvärmefaktor (systemets) och besparingen av energi enligt SPmetod A3 528 presenteras i tabell 5 och 6. Beräkningarna baseras på resultat från laboratorieprovning enligt provmetod SS-EN och enligt metod CEN/TS Värmepumpens lägsta drifttemperatur har vid beräkningen antagits till -15 C och värmebehov antas inte finnas vid uteluftstemperatur högre än +17 C. Nedanstående tabeller redovisar besparing för ett hus med förlustfaktor 109 W/K respektive 199 W/K. Bruttoenergiförbrukning blir för huset placerat i Borås kwh/år respektive kwh/år exklusive energi för hushållsel och tappvarmvatten. För övriga orter fås andra energibehov men huset har samma förlustfaktor. Tabell 5 Hus med förlustfaktor 109 W/K Klimatort Malmö Borås Luleå Oslo Årsmedeltemperatur för orten ( C) 1) 8,2 6,1 1,3 5,9 Husets energibehov (kwh/år) Tillsats (kwh/år) Drivenergi (kwh/år) Besparing (kwh/år) Årsvärmefaktor ( - ) 2) 2,8 2,5 1,9 2,5 Tabell 6 Hus med förlustfaktor199 W/K Klimatort Malmö Borås Luleå Oslo Årsmedeltemperatur för orten ( C) 1) 8,2 6,1 1,3 5,9 Husets energibehov (kwh/år) Tillsats (kwh/år) Drivenergi (kwh/år) Besparing (kwh/år) Årsvärmefaktor ( - ) 2) 2,2 1,9 1,6 1,9 1) Källa: SMHI (ISSN ) samt Achieving the desired indoor climate (ISBN ) 2) Systemets årsvärmefaktor beräknas i program A3 528 och tar hänsyn till värmepumpens prestanda och husets energibehov (Årsvärmefaktor = Husets energibehov/ (Drivenergi+Tillsats) Kommentar Värmespridningen från inomhusdelen har antagits vara ideal vid beräkningen, dvs. uppvärmd volym antar samma lufttemperatur momentant. Vid installation i ett hus kan exempelvis husets planlösning och möbleringen framför inomhusdelen påverka värmespridningen. Beräkningen tar inte hänsyn till hur andra uppvärmningssystem i huset arbetar. Förslagsvis bör termostater på direktverkande element ställas in på en lägre temperatur om värmepumpens avgivna värmeeffekt är större än husets värmebehov. Då värmepumpens avgivna värmeeffekt (P H ) vid dellast är större än husets värmebehov har resultatdata från dellastprov använts vid beräkning.

6 P501219A 6 (6) Resultat, mätning av ljudeffektnivå från inom- och utomhusdel Ljudeffektnivån uppmättes från inom- och utomhusdelen enligt provmetod SS-EN ISO3747 och med valda delar ur SS-ENV Ljudeffektmätningar utfördes med provföremålets inställningar som vid provpunkt 1, tabell 3. För resultat, se rapport P501219C. Kommentar Ljudeffektnivå är ett mått på hur mycket buller värmepumpen tillför omgivningen oberoende av lokal. Hur högt bullret blir beror i sin tur på lokalens storlek, form och dämpning (eko). Hur bullerstörningen uppfattas beror i sin tur inte bara på dess styrka utan även på dess karaktär. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Energiteknik - System- och installationsteknik Bengt Nordling Tekniskt ansvarig Peter Lidbom Teknisk handläggare Bilagor 1. Resultat prestandaprov vid rumsuppvämning 2. Fotografier 3. Komponentförteckning 4. Mätosäkerhet 5. Beteckningar

7 P501219A 1 (3) Bilaga 1 Resultat prestandaprov vid rumsuppvärmning Provpunkter Nr t a1, indoor C t a1, outdoor C t a1, wet bulb,outdoor C Last % Mätta storheter Temperatur t a1, indoor C 20,1 20,1 19,9 20,3 20,1 20,2 20,1 19,7 t a2, indoor C 47,9 41,3 39,1 34,9 34,4 36,8 33,7 32,9 t a1, outdoor C 6,9 7,0 1,9-6,9-15,1 7,2 7,1 2,1 t a2, outdoor C 1,9 2,5-3,1-11,7-19,0 3,6 4,2-1,1 t a1, dew point,outdoor C 4,9 5,1-0,4-11,4-17,8 5,1 4,9-0,5 Eleffekt P E W Spänning U AC V Beräknade storheter Temperatur t a1, wet bulb,outdoor C 5,9 6,1 1,0-7,9-6,1 6,0 1,0 Värmeeffekt P H W Värmefaktor COP - 2,64 3,31 2,39 2,04 2,00 3,96 4,16 3,08 Kommentarer Avfrostar Ja/Nej lite Nej Ja Ja Ja Nej Nej Ja 1 Temperaturinställning fjärrkontroll 28 C.

8 P501219A 2 (3) Bilaga Last 100% Dellast 50% % COP Torr utetemperatur ( C) Figur 1.1 Total värmefaktor som funktion av utomhustemperatur Totalt tillförd aktiv eleffekt, last 100% Totalt avgiven värmeeffekt, last 100% Totalt tillförd aktiv eleffekt, dellast Effekt (W) Totalt avgiven värmeeffekt, dellast 53% 50% % 50% Torr utetemperatur ( C) Figur 1.2 Totalt avgiven värmeeffekt och totalt tillförd eleffekt som funktion av utomhustemperatur

9 P501219A 3 (3) Bilaga 1 P501219_d2w1_100_050513_capcal Totalt tillförd aktiv eleffekt (W) Mättid (minuter) Figur 1.3 Totalt tillförd eleffekt under mätperiod med tre hela cykler. Uteluftstemperatur 2 C, enligt provpunkt 2. För mer detaljerat diagram under en avfrostning, se figur 1.4. P501219_d2w1_100_050513_capcal Totalt tillförd aktiv eleffekt (W) Mättid (minuter) Figur 1.4 Totalt tillförd eleffekt under en avfrostning. Uteluftstemperatur 2 C, enligt provpunkt 2.

10 P501219A 1 (3) Bilaga 2 Fotografier Bild 2.1 Fjärrkontroll med och utan lucka Bild 2.2 Inomhusenhet utan frontlucka, pil visar termistorplacering.

11 P501219A 2 (3) Bilaga 2 Bild 2.3 Utomhusenhet, ingående luft till värmepump Bild 2.4 Utomhusenhet, utgående luft från värmepump

12 P501219A 3 (3) Bilaga 2 Bild 2.5 Utomhusenheten utan chassi, observera hål i bottenplåt för dränering av smältvatten. Bild 2.6 Utomhusenhet, ingående luft till värmepump. Bilden visar isbildning vid uteluftstemperatur -15ºC

13 P501219A 1 (1) Bilaga 3 Komponentförteckning för värmepump Uppdragsgivaren har lämnat nedanstående information. Detalj Fabrikat, modell eller serienr Inomhusenhet: SAP-KRV93EH, sn Utomhusenhet: SAP-CRV93EHN, sn Kompressor: Vevhusvärmare: Värmekabel i bottenplatta: Stryporgan: Fyrvägsventil: Köldmedium (typ, vikt): Köldbärarfläkt: Värmebärarfläkt: Sanyo, mod G4C090LU1ER (likström DC rotationstyp) Finns inte Finns inte Elektronisk expansionsventil Ja R410A, 950 g 1B IBH Förångare: * Kondensor: * Bruksanvisningens datum/version Lägsta uteluftstemperatur Avfrostningsmetod: Effektbegränsningar Fjärrkontroll Luftfilter vid leverans DS ºC Hetgasavfrostning via 4-vägsventil. Avfrostning sker beroende på förhållande mellan utomhustemperatur, batteritemperatur och sugrörstemperatur. Lägsta värmeeffekt 900 W RCS-3HVP554E Plastnätfilter, microfilter STK-FWWB * Information saknas

14 P501219A 1 (1) Bilaga 4 Mätosäkerhet Resultaten från provningen baseras dels på mätningar och dels på beräkningar. I resultatredovisningen beräknas den totala osäkerheten enligt följande uppskattningar av mätoch beräkningsosäkerheterna. Uppskattningarna avser de totala osäkerheterna inkluderande både systematiska och tillfälliga osäkerheter. För beteckningar, se bilaga enligt bilagaförteckning. Temperaturer t a1,indoor t a2,indoor t (a2,indoor-a1,indoor) t a1,outdoor t a2,outdoor t (a2,indoor-a1,indoor) t dew point,outdoor t wet bulb,outdoor ± 0,2 K ± 0,2 K ± 0,2 K ± 0,2 K ± 0,2 K ± 0,2 K ± 0,5 K ± 0,3 K Effekt P E ± 0,5 % P H ± 4 % Kommentar Mätosäkerheten för temperaturmätning av torra temperaturer i mätplanet ut från kondensor och förångare, t a2,indoor, respektive t a2,outdoor, uppskattas till ± 1,0 K.

15 P501219A 1 (1) Bilaga 5 Beteckningar och definitioner I första hand används beteckningar enligt SS-EN 14511, CEN/TS och svensk standard SS För allmänna beteckningar, som inte återfinns nedan, hänvisas till svensk standard SS Presenterade data för varje enskild beteckning är medelvärden under respektive mätperiod. COP P P E P H T t a1,outdoor t a1,dew point,outdoor t a1, wet bulb,outdoor t a2,outdoor t a1,indoor t a2,indoor U U AC Total värmefaktor Effekt Totalt tillförd aktiv eleffekt Totalt avgiven värmeeffekt Temperatur Temperatur, torr luft, in till värmepump, förångare (uteluftstemperatur) Temperatur, daggpunkt, in till värmepump, förångare (uteluftstemperatur) Temperatur, våt luft, in till värmepump, förångare (uteluftstemperatur) Temperatur, torr luft, ut från värmepump, förångare (uteluftstemperatur) Temperatur, torr luft, in till värmepump, kondensor (innetemperatur) Temperatur, torr luft, ut från värmepump, kondensor (innetemperatur) Spänning Matning, fasspänning

Provning av en kapacitetsreglerad luft-luftvärmepump (5 bilagor)

Provning av en kapacitetsreglerad luft-luftvärmepump (5 bilagor) 1002 ISO/IEC 17025 RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Handläggare, enhet Peter Lidbom Energiteknik 033-16 55 97, peter.lidbom@sp.se Ahlsell AB Lars

Läs mer

Provning av luft/luft värmepumpar 2007

Provning av luft/luft värmepumpar 2007 2007-09-24 1 (5) Avdelningen för hållbar energianvändning Testlab 016-544 2000 testlab@energimyndigheten.se Provning av luft/luft värmepumpar 2007 Resultat för publicering: Carrier Platinum 035, 42NQV035H/38NYV035H

Läs mer

Seminariet berör värmepumpar och en uppskattning av laborationsmotorns verkningsgrad.

Seminariet berör värmepumpar och en uppskattning av laborationsmotorns verkningsgrad. SG1216,Seminarium4,måndag3maj2010 Kontrollerasjälvischemattidochlokal. Senastetidpunktförredovisningavseminarieuppgift: Redovisningskergenom Uppgiftersomlämnasin Senastetidpunkt Ping Pong: 4.1c;4.2d Fredag30april.

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Sara Jensen 2014-03-04 3P07096 B 1 (3) Energiteknik 010-516 53 57 Sara.Jensen@sp.se

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Sara Jensen 2014-03-04 3P07096 B 1 (3) Energiteknik 010-516 53 57 Sara.Jensen@sp.se utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Sara Jensen 2014-03-04 3P07096 B 1 (3) Energiteknik 010-516 53 57 Sara.Jensen@sp.se Plastweld Oy Koivusillantie 82 FI-66440 TERVAJOKI Finland

Läs mer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N IVT Nordic Inverter KHR-N Vår mest kraftfulla luft/luft-värmepump. Nyhet! Lägre ljudnivå, bättre besparing och marknadens bästa trygghet. IVT Nordic Inverter KHR-N är en helt nyutvecklad luft/luft värmepump.

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Christian Mossberg P (9) Energi och bioekonomi

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Christian Mossberg P (9) Energi och bioekonomi Kontaktperson Christian Mossberg 2016-08-29 6P05187 1 (9) Energi och bioekonomi 010-516 59 13 Christian.Mossberg@sp.se Förlaget Villaliv AB Klammerdammsgatan 24 302 42 HALMSTAD Provning av luftavfuktare

Läs mer

Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI25AHL+AEI25AH vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna

Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI25AHL+AEI25AH vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT S 1466 6/SE 3.11.26 Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI25AHL+AEI25AH vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna Beställare:

Läs mer

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-6186-13/SE 6.9.213 Funktionsprovning av luftvärmepumpen SCANVARM SVI12 + SVO12 vid låga uteluftstemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna - maskinens

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT-S-03573-09/SE 14.5.2009 ÖVERSÄTTNING

PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT-S-03573-09/SE 14.5.2009 ÖVERSÄTTNING PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT-S-3573-9/SE 14.5.29 Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI8826HLB + AEI826SH med inomhustemperaturens inställningsläge +1 C vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor

Läs mer

Luft-luftvärmepumpar. Energimyndigheten testar: Tabellguide

Luft-luftvärmepumpar. Energimyndigheten testar: Tabellguide Energimyndigheten testar: Luft-luftvärmepumpar Tabellguide Värmepumparna har testats på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut på uppdrag av Energimyndigheten. Effektiviteten har provats enligt gällande

Läs mer

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa.

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa. Kontaktperson Mathias Johansson 2015-06-16 5P03129-02 rev. 1 1 (4) Energi och bioekonomi 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Nordiska Kvalitetspooler AB Box 22 818 03 FORSBACKA Energimätning på utespa

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

Investera i en luft/luft värmepump. Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? kcc. www.kcc.se

Investera i en luft/luft värmepump. Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? kcc. www.kcc.se Investera i en luft/luft värmepump 1 Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? www..se Så fungerar en luft/luft värmepump 2 Kompressorn (1) tillförs en mindre mängd energi, komprimerar köldmediegasen,

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Bengt-Åke Andersson 2012-08-21 PX22168B Rev 1 1 (2) SP Trä 010-516 54 34 bengt-ake.andersson@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Bengt-Åke Andersson 2012-08-21 PX22168B Rev 1 1 (2) SP Trä 010-516 54 34 bengt-ake.andersson@sp. utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Bengt-Åke Andersson 2012-08-21 PX22168B Rev 1 1 (2) SP Trä 010-516 54 34 bengt-ake.andersson@sp.se 1002 ISO/IEC 17025 LIB Luck och Inredningsbolaget

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-18 PX26814-1 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-18 PX26814-1 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se. Kontaktperson Mathias Johansson 2013-03-18 PX26814-1 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa Nordic Encore

Läs mer

NORDIC INVERTER. Nu med möjlighet till fjärrstyrning PRODUKTFAKTA LUFT/LUFT MODELL 12 FR-N

NORDIC INVERTER. Nu med möjlighet till fjärrstyrning PRODUKTFAKTA LUFT/LUFT MODELL 12 FR-N PRODUKTFAKTA NORDIC INVERTER MODELL 12 FR-N LUFT/LUFT Nu med möjlighet till fjärrstyrning Den senaste generationen luft/luft värmepumpar. Toppresultat i Konsumentverkets test. Effektivare och ny slimmad

Läs mer

Lars Lundström Box Järfälla. Provning av impregneringsmedel för betong enligt Bro 2002 (1 bilaga)

Lars Lundström Box Järfälla. Provning av impregneringsmedel för betong enligt Bro 2002 (1 bilaga) utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Handläggare, enhet Pavlos Ollandezos Bygg och Mekanik 033-16 51 32, pavlos.ollandezos@sp.se SIKA Sverige AB Lars Lundström

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-3 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-3 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se. Kontaktperson Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-3 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa Dimension

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik Kontaktperson Mathias Johansson 2013-12-18 3P07520-03 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa @Home Dream

Läs mer

MILJÖLABORATORIET RAPPORT 1 (6)

MILJÖLABORATORIET RAPPORT 1 (6) MILJÖLABORATORIET RAPPORT 1 (6) utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Bestämning av emissioner från pyrolysugn Projektnr: Utgåva. nr: 1 Uppdragsgivare: PUMP &

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik Kontaktperson Mathias Johansson 2013-12-04 3P07520-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa Nordic

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID

DET LÖNAR SIG ALLTID DET LÖNAR EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET SIG ALLTID Luften är fri Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer.

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta

Läs mer

Mätrapport 1: Mätning av egenskaper hos ett antal olika dioduppsättningar (3 bilagor)

Mätrapport 1: Mätning av egenskaper hos ett antal olika dioduppsättningar (3 bilagor) 2009-03-17 P804678-1 1 (4) Handläggare, enhet Gösta Werner Mätteknik 010-516 54 51, gosta.werner@sp.se Energimyndigheten Mätrapport 1: Mätning av egenskaper hos ett antal olika dioduppsättningar (3 bilagor)

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Per-Arne Thuresson P (4) SP Bygg & Mekanik

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Per-Arne Thuresson P (4) SP Bygg & Mekanik Kontaktperson Per-Arne Thuresson 2014-12-19 4P06713 1 (4) SP Bygg & Mekanik 010-516 51 44 per-arne.thuresson@sp.se AXS Nordic AB Metodvägen 12C 435 33 MÖLNLYCKE Provning av balkongräcke (1 bilaga) 1 Inledning

Läs mer

Det lönar sig alltid. Luften är fri. Ekonomi. Miljö

Det lönar sig alltid. Luften är fri. Ekonomi. Miljö Ekonomi Värme Enkelhet Miljö Trygghet Det lönar sig alltid Nyhet Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

Utvärdering av åldrandet hos Laserskyddsglasögon

Utvärdering av åldrandet hos Laserskyddsglasögon Datum Handläggare, enhet Robert Lindberg Per Olof Hedekvist Mätteknik -56 5469, robert.lindberg@sp.se -56 5742, per.olof.hedekvist@sp.se Beteckning Sida 2-3-3 PX624 (5) Utvärdering av åldrandet hos Laserskyddsglasögon

Läs mer

Kungälv 2012-11-08. Handläggare Rapport nr Sid 1 av 8. Jan Arstad. Fastighet: Orust Huseby 1:36. Adress: Björnbärsvägen 2

Kungälv 2012-11-08. Handläggare Rapport nr Sid 1 av 8. Jan Arstad. Fastighet: Orust Huseby 1:36. Adress: Björnbärsvägen 2 Handläggare Rapport nr Sid 1 av 8 Jan Arstad 121108_1JA Godkänd av Jan Arstad Utgåva A Fastighet: Orust Huseby 1:36 Adress: Björnbärsvägen 2 1 Innehåll 1. Fastighetsuppgifter:... 3 2. Sammanfattning...

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR URURU SARARA Total komfortlösning VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR EN NY KOMPLETT SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN

Läs mer

Värmepumpar XXXX XXXX. värmepumpar september 2010

Värmepumpar XXXX XXXX. värmepumpar september 2010 Värmepumpar XXXX XXXX värmepumpar september 2010 2 electrolux värmepumpar investering electrolux värmepumpar 3 Oxy 3 heatpump en smart investering. Du gör skillnad varje dag när du håller värmen. Electrolux

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9 INSTALLATIONS MANUAL FJM NEO FORTE MH FNEA Series MH VF1- Series FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) 11-11-01 D99324R0 1/9 Innehåll Kontroll och utförande...3 Placering och serviceutrymme...3

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

RAPPORT. info@ @sp.se. Charlotta.Skarin@ Akzo. (7 bilagor) Provningsmetod. Produkt. Fasadbeklädnad. Beteckning. Uppdragsgivare 20517 MALMÖ

RAPPORT. info@ @sp.se. Charlotta.Skarin@ Akzo. (7 bilagor) Provningsmetod. Produkt. Fasadbeklädnad. Beteckning. Uppdragsgivare 20517 MALMÖ RAPPORT Rutf färdad av ackrediteratt provningslaboratorium Kontaktperson Charlotta Skarin Fire Research 010-516 52 06 Charlotta.Skarin@ @sp.se Datum Beteckning 2015-03-31 4P06754 Sida 1 (6)) 1002 ISO/IEC

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

Siemens AB Upplands Väsby. Följande data gäller för provobjektet. (se bilaga 2)

Siemens AB Upplands Väsby. Följande data gäller för provobjektet. (se bilaga 2) RAPPORT REPORT! Siemens AB 194 87 Upplands Väsby Handläggare, enhet / Handled by, department Datum / Date Beteckning / Reference Sida / Page Ulf Jansson, Energiteknik, uj 2002-03-15 P2 01052 1 (5) Tel

Läs mer

www.mitsubishivillavarme.se GER DIG KVALITÉ HERO är värmepumpen som dominerar värme och kyla och här för att styra komforten i ditt hem efter dina behov. HERO ger dig inte bara värme när du behöver utan

Läs mer

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare IVT 633 Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare Komplett värmepump för värme, varmvatten, ventilation och IVT 633 är den nya generationens värmepump. Den är utvecklad för att motsvara moderna

Läs mer

Energimyndigheten testar luftvattenvärmepumpar

Energimyndigheten testar luftvattenvärmepumpar Energimyndigheten testar luftvattenvärmepumpar Här finns testresultat för 12 luftvattenvärmepumpar. De visar att värmepumparna är effektiva, men att vissa har begränsningar. Fler än hälften har höga förluster

Läs mer

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump EN GUIDE INFÖR VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump Värmekostnader är tråkiga men nödvändiga i ett land som Sverige. För att minska dem krävs rätt uppvärmning som fungerar för just ditt hem. En värmepump kan

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID. Luften är f EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID. Luften är f EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID ri Luften är f Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer. EKONOMI VÄRME ENKELHET

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare

Läs mer

Thermia Atec bäst i test!

Thermia Atec bäst i test! bäst i test! Energimyndighetens test av luft/vattenvärmepumpar 2011 visar ger den största årliga besparingen. Sammanfattning av testresultatet har den högsta årsverkningsgraden av alla värmepumpar i testet.

Läs mer

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor 1 / 5 9.5.2007 8:30 Råd & Rön nr 8, september 2000 En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor Uteluftsvärmepumpen levererar upp till tre gånger mer energi än den el den förbrukar. En villaägare kan

Läs mer

Luft/luftvärmepumpar. Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna.

Luft/luftvärmepumpar. Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna. Luft/luftvärmepumpar Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna. Litet ingrepp, stor besparing. Det är vad vi kallar smart teknik. Sveriges tryggaste värmepumpar. Principen med en luft/luftvärmepump

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Luft/luftvärmepumpar. Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna.

Luft/luftvärmepumpar. Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna. Luft/luftvärmepumpar Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna. Litet ingrepp, stor besparing. Det är vad vi kallar smart teknik. Principen med en luft/luftvärmepump är lika enkel som den

Läs mer

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se ECODAN Luft-vattenvärmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare inomhusklimat i hemmet.

Läs mer

Electrolux Värmepump. mars 2012

Electrolux Värmepump. mars 2012 Electrolux Värmepump mars 2012 Du gör skillnad varje dag när du håller värmen. Electrolux Värmepump finns i två modeller: EXH09HL för hem med ett energibehov på upp till 15 000 kwh/år, COP-värde 5,5* och

Läs mer

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Tentamen Joakim Wren Exempeltentamen 8 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära, miniräknare.

Läs mer

Specifikation för provning av vätska/vattenvärmepumpar enligt Energimyndighetens, Testlabs, provprogram

Specifikation för provning av vätska/vattenvärmepumpar enligt Energimyndighetens, Testlabs, provprogram 2015-02-18 COX50437 1 (11) Specifikation för provning av vätska/vattenvärmepumpar enligt Energimyndighetens, Testlabs, provprogram Provningen sker enligt nedanstående huvudmoment: 1. Prestandaprovning

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:9 Utkom från trycket 2007-05-10 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Luft-luft värmepump Frihängande eller kanalansluten inomhusdel NCAC kw NCAC kw

Luft-luft värmepump Frihängande eller kanalansluten inomhusdel NCAC kw NCAC kw Luft-luft värmepump Frihängande eller kanalansluten inomhusdel NCAC 100-17 kw NCAC 125-19 kw Anpassad värmepump för lagerlokaler, verkstäder och industrier NCAC100-125 Luft - luft värmepump Halverar* din

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:9) om ackreditering av laboratorier Ändring införd t.o.m. STAFS 2009:2 Tillämpningsområde

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

En smart investering för hushållet. - Hitachi Summit luftvärmepump

En smart investering för hushållet. - Hitachi Summit luftvärmepump En smart investering för hushållet - Hitachi Summit luftvärmepump Hitachi Summit är en tystgående luftluftvärmepump. Elegant designad och med en av marknadens minsta innedelar. Den är lika lätt att placera

Läs mer

Panasonic Nordic VE9/12 Heatcharge

Panasonic Nordic VE9/12 Heatcharge Panasonic Nordic VE9/12 Heatcharge Världens första luftvärmepump som har tilldelats energiklass A+++ Den högsta ErP-rankingen. Marknadens största besparing gör du med nya VE-serien från Panasonic med modeller

Läs mer

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT AQUAREA T-CAP 100 % kapacitet vid -15 C AQUAREA T-CAP - ett AQUAREA MXF // MONO-BLOCK // T-CAP // ENDAST UPPVÄRMNING // ENFAS // TREFAS ENFAS TREFAS UTOMHUSENHET WH-MXF09D3E5 WH-MXF12D6E5 WH-MXF09D3E8

Läs mer

SP Metod 1937 Långtidstest av luftfilter för ventilationsanläggningar

SP Metod 1937 Långtidstest av luftfilter för ventilationsanläggningar Sida 1 av 5 SP Metod 1937 Långtidstest av luftfilter för ventilationsanläggningar Datum: 2000-05-11 Utgåva: 5 Revideringsdatum: 2011-01-13 Författare: Anders Flyckt och Tobias Eriksson 1. Syfte och omfattning

Läs mer

Luft-luftvärmepumpar. Energimyndigheten testar: Tabellguide. Tillverkare Modell. Toshiba, Toshiba Daiseikai Polar III RAS-13SKVP-ND/RAS- 13SAVP-ND

Luft-luftvärmepumpar. Energimyndigheten testar: Tabellguide. Tillverkare Modell. Toshiba, Toshiba Daiseikai Polar III RAS-13SKVP-ND/RAS- 13SAVP-ND Toshiba, Toshiba Daiseikai Polar III RAS-13SKVP-ND/RAS- 13SAVP-ND Publiceringsdatum Oktober 2007 Pris, cirka värmepump + installation 24 990:- 4,7 kw Energibehov 9 100 kwh/år 6 600 kwh/år 3,6 Energibehov

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Joakim Wren Exempeltentamen 7 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära,

Läs mer

Energi. Ekonomi. Mitsubishi Electric G-inverter. En luftvärmepump för nordiskt klimat som ger hög värmeeffekt och optimal inomhusmiljö.

Energi. Ekonomi. Mitsubishi Electric G-inverter. En luftvärmepump för nordiskt klimat som ger hög värmeeffekt och optimal inomhusmiljö. Changes for the Better Energi & Ekonomi Mitsubishi Electric G-inverter. En luftvärmepump för nordiskt klimat som ger hög värmeeffekt och optimal inomhusmiljö. Introduktion av Mitsubishi Electric G-inverter

Läs mer

Värmepumpens verkningsgrad

Värmepumpens verkningsgrad 2012-01-14 Värmepumpens verkningsgrad Rickard Berg 1 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Coefficient of Performance, COP... 3 3. Primary Energi Ratio, PER... 4 4. Energy Efficiency Ratio, EER... 4 5. Heating

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL WI-9, WI-12, WI-18, WI-24

INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL WI-9, WI-12, WI-18, WI-24 INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL WI-9, WI-12, WI-18, WI-24 www.tpiab.com info@tpiab.com Instruktioner Parkair fjärrkontroll WI-9, WI-12, WI-18, WI-24 Instruktioner Parkair fjärrkontroll WI-9, WI-12, WI-18,

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE TM UTC 17 23 VENTILCLIMA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Allmänna Dimensioner, 2-rörsystem Allmänna Dimensioner, 4-rörsystem Allmänna Tekniskal data, 2-rörsystem Korrektionsfaktorer

Läs mer

värmemätare dynamisk funktionskontroll av värmemätare för småhus Tekniska bestämmelser F:111 Mars 2004

värmemätare dynamisk funktionskontroll av värmemätare för småhus Tekniska bestämmelser F:111 Mars 2004 värmemätare dynamisk funktionskontroll av värmemätare för småhus Tekniska bestämmelser F:111 Mars 2004 VÄRMEMÄTARE DYNAMISK FUNKTIONSKONTROLL AV VÄRMEMÄTARE FÖR SMÅHUS Tekniska bestämmelser F:111 Mars

Läs mer

IVT ger dig extra förmånliga villkor

IVT ger dig extra förmånliga villkor IVT ger dig extra förmånliga villkor ÅRSREDOVISNING TILL DIG SOM VÄRMER UPP HUSET MED DIREKTVERKANDE EL IVT ENERGILÅN Nu kan IVT erbjuda ett fördelaktigt Energilån till din investering. Din IVT-återförsäljare

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft/Vatten värmepump

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft/Vatten värmepump 50 70% LÄGRE KOSTNADER OCH MYCKET MINDRE KOLDIOXID! (Beroende på utnyttjandegrad och installation) VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft/Vatten värmepump ECODAN LUFTVÄRMEPUMP Därför är Ecodan Next Generation

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

Luft/vatten. värmepump. 5 års. 2 års. Art.nr: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank. garanti. garanti Övriga delar

Luft/vatten. värmepump. 5 års. 2 års. Art.nr: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank. garanti. garanti Övriga delar PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr: / All-in-One Med 200 l tank - för värme och tappvatten 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se /

Läs mer

Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem

Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem Projektledare Monica Axell, SP Forskningsutförare PiaTiljander, SP Caroline Haglund Stignor, SP Peter Lidbom, SP Martin Persson, SP Fältmätningar,

Läs mer

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata.

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata. Sida 1(6) 1. Förord Syftet med detta dokument är att beräkna och redovisa årsbaserade verkningsgrader för värmeåtervinnare med samma förutsättningar, så att man kan jämföra data från olika tillverkare.

Läs mer

Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer

Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer www.kinnan.se Kinnan AB som är generalagent för Veneto fläktkonvektorer erbjuder ett komplett sortiment för alla behov. Vår leverantör

Läs mer

Värmepump & kylaggregat i ett

Värmepump & kylaggregat i ett + + Värmepump & kyl i ett Den reversibla kylvärmepumpen ThermoCooler HP går att integrera i våra Envistar Flex-. Kylvärmepumpens alla delar finns inbyggda i en moduldel som placeras i luftbehandlingset.

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2009:9 Utkom från trycket 2009-04-06 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

Läs mer

Luftkonditionering kassettmodell split QW

Luftkonditionering kassettmodell split QW MONTERINGSANVISNINGAR Luftkonditionering kassettmodell split QW TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL 1 Val av installationsplats inomhus-/utomhusdel 2 Fritt utrymme för installation/service

Läs mer

VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR UTVECKLADE FÖR SVENSKT KLIMAT

VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR UTVECKLADE FÖR SVENSKT KLIMAT VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR UTVECKLADE FÖR SVENSKT KLIMAT X-SERIEN FRÅN DAIKIN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt klimat. Det innebär att du

Läs mer

LK/VP*-invertersplitaggregat

LK/VP*-invertersplitaggregat AQS/Argo iseries AEI-1G_/BD 3 storlekar 1,4 5,5 kw (LK) 0,9 5,3 kw (VP) med innedel för inbyggnad i fönsterbänk eller för dold montering i tak * Reversibelt aggregat med både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump.

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

LK/VP*-invertersplitaggregat

LK/VP*-invertersplitaggregat AQS/Argo iseries AEI-1G_*/F 3 storlekar 1,4 5,5 kw (LK) 0,9 5,3 kw (VP) med innedel för montering vid golv (dubbelriktad luftutblåsning uppåt och framåt/neråt) * Reversibelt aggregat med både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

TOSHIBA POLAR. - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C. I samarbete med

TOSHIBA POLAR. - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C. I samarbete med TOSHIBA POLAR - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C I samarbete med TOSHIBA Made in Japan Toshiba är idag en av världens ledande tillverkare

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Elva Peterson 2015-01-09 4F024741 1 (7) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 56 16 Elva.Peterson@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Elva Peterson 2015-01-09 4F024741 1 (7) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 56 16 Elva.Peterson@sp. utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Elva Peterson 2015-01-09 4F024741 1 (7) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 56 16 Elva.Peterson@sp.se 1002 ISO/IEC 17025 Förlaget Villaliv AB

Läs mer

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i För användaren Innehållsförteckning KAPITEL 1 Funktionsbeskrivning Sidan 4 KAPITEL 2 Injustering Sidan 6 KAPITEL 3 Underhåll Sidan 8 KAPITEL 4 Felsökning

Läs mer