Provning av kapacitetsreglerad luft/luft-värmepump (5 bilagor)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Provning av kapacitetsreglerad luft/luft-värmepump (5 bilagor)"

Transkript

1 1002 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Handläggare, enhet Peter Lidbom Energiteknik , Ahlsell AB Lars Jonsson Tallbacksvägen ENKÖPING P501219A 1 (6) Provning av kapacitetsreglerad luft/luft-värmepump (5 bilagor) Uppdrag Bestämning av prestanda vid rumsuppvärmning, beräkning av årsvärmefaktor och besparing av energi samt bestämning av ljudeffektnivå för inom- och utomhusdel. Bestämning av prestanda vid rumsuppvärmning med värmepumpens temperaturinställning inställd på 28 C. Provföremål Värmepump av typ: Luft/luft Tillverkare, återförsäljare: Ahsell AB, Sanyo Electric CO., Ltd Inomhusenhet modellnr, serienr: SAP-KRV93EH, Utomhusenhet modellnr, serienr: SAP-CRV93EHN, Köldmedium, vikt: R 410A, 950 g Värmebärare: Luft Värmepumpen är slumpvis utvald av polismyndigheten i Örebro för SPs räkning och enligt konsumentverkets fastlagda kriterier för val av provföremål. Vid ankomsten till laboratoriet var emballage utan skador och plomberingar var obrutna, värmepumpen befanns vara i gott skick. Provplats och tid Värmepumpen anlände och installerades på SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, avdelningen för Energiteknik, Borås den 11 maj Provningen utfördes under maj Provmetoder Värmepumpens prestanda provades vid rumsuppvärmning i kalorimeterkammare enligt metod SS-EN samt enligt CEN/TS Prestandaprov vid rumsuppvärmning omfattar mätning och beräkning av exempelvis: Tillförd eleffekt till värmepumpen, P E Avgiven värmeeffekt från värmepumpen, P H Värmefaktor, COP SS-EN definierar krav på värmepumpens inställningar, tid för mätperioder, maximal mätosäkerhet, stabilitet m.m. Prestandaprov vid rumsuppvärmning enligt SS-EN , benämns 100 % (fullast), utförs enligt tabell 1. Provpunkterna utförs i ordning med fallande uteluftstemperatur, dvs. vid: +7(6), +2(1), -7(-8), -15(-). Värmepumpen provas under längre drifttider än vad som anges i EN Anledningen är att värmepumpens prestanda kan påverkas av dess styr- och reglersystem eller avfrostningsfunktion. Detta framgår inte alltid under den kortare provperiod som föreskrivs i EN Provtiden maximeras till 24 timmar. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Postadress Besöksadress Tfn / Fax / E-post SP Box Borås Västeråsen Brinellgatan 4 Borås Laboratorier ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

2 P501219A 2 (6) Tabell 1 Prestandaprov vid rumsuppvärmning och fullast enligt SS-EN Utelufts- Innelufts- Fullast (%) Provpunkt temperatur, C (t a1,outdoor ) temperatur, C (t a1,indoor ) 1 +7 (6) (1) (-8) (-) Temperaturer inom parentes avser våt temperatur (t a1,wet bulb,outdoor ) Prestandaprov vid rumsuppvärmning och med värmekapacitet mindre än 100 %, benämns dellast, utförs vid provpunkter enligt SS-EN samt enligt metod CEN/TS 14825, se tabell 2. Värmepumpen provas under längre drifttider än vad som anges i EN Anledningen är att värmepumpens prestanda kan påverkas av dess styr- och reglersystem eller avfrostningsfunktion. Detta framgår inte alltid under den kortare provperiod som föreskrivs i EN Provtiden maximeras till 24 timmar. Tabell 2 Prestandaprov vid rumsuppvärmning och dellast enligt SS-EN och CEN/TS Utelufts- Innelufts- Dellast (%) Provpunkt temperatur, C (t a1,outdoor ) temperatur, C (t a1,indoor ) 5 +7 (6) (6) (1) Temperaturer inom parentes avser våt temperatur (t a1,wet bulb,outdoor ) Provutrustning Följande provutrustning har använts. Benämning Märkning Kalorimeterkammare LL1 Klimatkammare LV2 Vätskerigg LV2 Daggpunktshygrometer Inv. nr Eleffekt Inv. nr , Vattenflöde Inv. nr Datainsamling Inv. nr , , , Reglerutrustning LV2a, LV2b, LV2c, LL1 Lufttemperatur Pt 100 Vattentemperatur Pt 100 Värmepumpens inställningar vid prestandaprovning Montering och installation: Utfördes av uppdragsgivaren Kondensorfläkt: Högsta fläkthastighet Horisontell luftriktare, utblås inomhusenhet: Rakt fram för högsta luftflöde Vertikal luftriktare, utblås inomhusenhet: Läge för högsta luftflöde Installerat luftfilter: Grovfilter Köldmedierörlängd: 7 meter Max höjdskillnad i systemet: Mindre än 1 meter Driftläge: Värmedrift Temperaturinställning fjärrkontroll (fullast) 30 C Temperaturinställning fjärrkontroll (dellast) 20 C

3 P501219A 3 (6) Vid fullastprov var temperaturinställningen på fjärrkontrollen inställd på högsta värdet enligt EN Styr- och reglertekniken för provföremålet reducerar, efter en viss tid, den totalt tillförda eleffekten (P E ) då högsta värdet är inställt på fjärrkontrollens temperaturinställning. Vid dellastprov ställs fjärrkontrollens temperatur in på 20ºC eller den temperatur som resulterar i att inkommande lufttemperatur till inomhusenheten blir 20ºC, t a1,indoor. Avvikelser mellan fjärrkontrollens temperaturinställning vid dellast, enligt ovan, och den inkommande lufttemperaturen, t a1,indoor, kan vara beroende på flera faktorer såsom provföremålets styr- och reglersystem, termistorplacering mm. Vid kontroll med rökgenerator observerades att rök passerade som tilluft till inomhusenheten dels genom luftfilter men även genom otätheter i chassiets undersida och gavlar. Rök som tilluft passerade även den luftspalt som finns mellan inomhusenhetens chassi och den vägg som inomhusenheten var monterad på. Endast dammfilter, även benämnt grovfilter, har varit installerat i inomhusenhet under provningen. Inomhusenhetens fläkt och luftriktare har varit injusterade för maximalt luftflöde. Ett högre luftflöde resulterar i en lägre kondenseringstemperatur vilket ökar värmepumpens prestanda. Resultat Provningsresultaten avser endast den provade värmepumpen vid angivna förhållanden och med dess utrustning. Representant från uppdragsgivare och montör var med vid installation och uppstart av värmepumpen. Efter inledande uppstart med provexemplar nr 1 beslutade uppdragsgivaren att fylla ca 100 g R410A pga. att resultat från prestandaprov inte var enligt tillverkarens data. Jämförelse av resultaten, före och efter fyllning, visade på minimala skillnader varför uppdragsgivaren beslutade att byta till provexemplar nr 2. Bytet utfördes av tidigare nämnda montör och tekniskt handläggare från SP. Resultat från prestandaprov vid rumsuppvärmning Totalt avgiven värmeeffekt (P H ) och totalt tillförd eleffekt (P E ) har uppmätts vid fullast och dellast enligt provmetod SS-EN samt CEN/TS och redovisas i tabell 3 respektive tabell 4. Beräknade resultat härleds enligt SS-EN Utförda provningar presenteras mer detaljerat med mät- och beräkningsresultat i tabell- och diagramform, se bilagaförteckning. Tabell 3 Resultat, prestandaprov vid rumsuppvärmning och fullast enligt provmetod SS-EN Provpunkt Uteluftstemperatur, C (t a1,outdoor ) Inneluftstemperatur, C (t a1,indoor ) Avgiven värmeeffekt W (P H ) Tillförd eleffekt W (P E ) COP (P H /P E ) 1 7(6) ,3 2 2(1) ,4 3-7(-8) ,0 4-15(-) ,0 Temperaturer inom parentes avser våt temperatur (t a1,wet bulb,outdoor ) Tabell 4 Resultat, prestandaprov vid rumsuppvärmning och dellast enligt provmetod SS-EN och CEN/TS Provpunkt Uteluftstemperatur, C (t a1,outdoor ) Inneluftstemperatur, C (t a1,indoor ) Avgiven värmeeffekt W (P H ) Tillförd eleffekt W (P E ) COP (P H /P E ) Dellast % 5 7(6) , (6) , (1) ,1 53 Temperaturer inom parentes avser våt temperatur (t a1,wet bulb,outdoor )

4 P501219A 4 (6) Kommentar Vid fullastprov enligt provpunkt 1 beställde uppdragsgivaren ytterligare ett prov med temperaturinställningen på fjärrkontrollen inställd på 28ºC. Resultat presenteras i bilaga nr 1. Vid dellastprov enligt provpunkt 5 observerades att värmepumpens totalt tillförda aktiva eleffekt P E varierade i tiden med ca 150 W och att inneluftstemperaturen (t a1,indoor ) varierade mindre än ± 0,3K. Vid dellastprov enligt provpunkt 6 observerades att värmepumpens totalt tillförda aktiva eleffekt P E varierade i tiden med ca 100W och att inneluftstemperaturen (t a1,indoor ) varierade mindre än ± 0,3K. Vid provpunkt 3 och 4 observerades att is bildades på i utrymmet mellan bottenplåtens bockning och den nedre delen på uteenhetens värmeväxlare, se foto enligt bilagaförteckning. Prov som utfördes för att kontrollera om isbildningen påverkade prestanda resulterade i att ingen påverkan sker vid drifttid < 24 timmar. Vid kontakt med uppdragsgivaren angående isbildningen meddelade uppdragsgivaren SP att uteenheten skall installeras i våg i alla riktningar. Efter kontroll av uteenheten konstaterades att den kunde justeras i samma riktning som luftriktning, dvs. höjas ca 3 mm på samma sida som värmeväxlaren. Efter utförd justering och omprov vid provpunkt 3 och 4 observerades att tidigare bildad is mellan bottenplåtens bockning och den nedre delen av värmeväxlaren inte fanns kvar. Vid okulärbesiktning genom uteenhetens utblåsgaller observerades att mindre is bildas mellan bottenplåt och den nedre delen av värmeväxlarens kamflänsar. 40 Då värmespridningen under provningen är ideal kan en verklig installation hos konsument innebära att värmespridningen förhindras beroende av t ex möblering och väggar. Det innebär att den uppmätta avgivna värmeeffekten hos konsument kan vara lägre än en uppmätt värmeeffekt i klimatkammaren. Resultat från provning vid en torr uteluftstemperatur lägre än -15 C Denna del av provningen omfattas inte av ackrediteringen. Värmepumpen har provats vid en lägre utomhustemperatur än -15 C. Provpunkten avviker från provmetod SS-EN14511 gällande krav för högst tillåtna avvikelse (± 0,6 C) för den torra uteluftstemperaturens medelvärde vid transient prov. Prov utfördes vid en torr utomhustemperatur av -18 C (± 1 C) under minst 250 minuter och med det tidigare nämnda islagret på uteenhetens vvx. Totalt avgiven värmeeffekt (P H ) beräknades till 2150 W och totalt tillförd eleffekt (P E ) uppmättes till 1190W, enligt SS-EN Värmepumpen avfrostade med ca 125 minuters intervall. Kommentar Värmepumpen var i drift utan att stoppas av inbyggda säkerhetsfunktioner. Värmepumpens avgivna värmeeffekt var högre än den totalt tillförda eleffekten. Uppdragsgivaren har godkänt att värmepumpen kan provas ned till en torr uteluftstemperatur av -20 C.

5 P501219A 5 (6) Resultat, beräkning av årsvärmefaktor och besparingen av energi Resultat från beräkning av årsvärmefaktor (systemets) och besparingen av energi enligt SPmetod A3 528 presenteras i tabell 5 och 6. Beräkningarna baseras på resultat från laboratorieprovning enligt provmetod SS-EN och enligt metod CEN/TS Värmepumpens lägsta drifttemperatur har vid beräkningen antagits till -15 C och värmebehov antas inte finnas vid uteluftstemperatur högre än +17 C. Nedanstående tabeller redovisar besparing för ett hus med förlustfaktor 109 W/K respektive 199 W/K. Bruttoenergiförbrukning blir för huset placerat i Borås kwh/år respektive kwh/år exklusive energi för hushållsel och tappvarmvatten. För övriga orter fås andra energibehov men huset har samma förlustfaktor. Tabell 5 Hus med förlustfaktor 109 W/K Klimatort Malmö Borås Luleå Oslo Årsmedeltemperatur för orten ( C) 1) 8,2 6,1 1,3 5,9 Husets energibehov (kwh/år) Tillsats (kwh/år) Drivenergi (kwh/år) Besparing (kwh/år) Årsvärmefaktor ( - ) 2) 2,8 2,5 1,9 2,5 Tabell 6 Hus med förlustfaktor199 W/K Klimatort Malmö Borås Luleå Oslo Årsmedeltemperatur för orten ( C) 1) 8,2 6,1 1,3 5,9 Husets energibehov (kwh/år) Tillsats (kwh/år) Drivenergi (kwh/år) Besparing (kwh/år) Årsvärmefaktor ( - ) 2) 2,2 1,9 1,6 1,9 1) Källa: SMHI (ISSN ) samt Achieving the desired indoor climate (ISBN ) 2) Systemets årsvärmefaktor beräknas i program A3 528 och tar hänsyn till värmepumpens prestanda och husets energibehov (Årsvärmefaktor = Husets energibehov/ (Drivenergi+Tillsats) Kommentar Värmespridningen från inomhusdelen har antagits vara ideal vid beräkningen, dvs. uppvärmd volym antar samma lufttemperatur momentant. Vid installation i ett hus kan exempelvis husets planlösning och möbleringen framför inomhusdelen påverka värmespridningen. Beräkningen tar inte hänsyn till hur andra uppvärmningssystem i huset arbetar. Förslagsvis bör termostater på direktverkande element ställas in på en lägre temperatur om värmepumpens avgivna värmeeffekt är större än husets värmebehov. Då värmepumpens avgivna värmeeffekt (P H ) vid dellast är större än husets värmebehov har resultatdata från dellastprov använts vid beräkning.

6 P501219A 6 (6) Resultat, mätning av ljudeffektnivå från inom- och utomhusdel Ljudeffektnivån uppmättes från inom- och utomhusdelen enligt provmetod SS-EN ISO3747 och med valda delar ur SS-ENV Ljudeffektmätningar utfördes med provföremålets inställningar som vid provpunkt 1, tabell 3. För resultat, se rapport P501219C. Kommentar Ljudeffektnivå är ett mått på hur mycket buller värmepumpen tillför omgivningen oberoende av lokal. Hur högt bullret blir beror i sin tur på lokalens storlek, form och dämpning (eko). Hur bullerstörningen uppfattas beror i sin tur inte bara på dess styrka utan även på dess karaktär. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Energiteknik - System- och installationsteknik Bengt Nordling Tekniskt ansvarig Peter Lidbom Teknisk handläggare Bilagor 1. Resultat prestandaprov vid rumsuppvämning 2. Fotografier 3. Komponentförteckning 4. Mätosäkerhet 5. Beteckningar

7 P501219A 1 (3) Bilaga 1 Resultat prestandaprov vid rumsuppvärmning Provpunkter Nr t a1, indoor C t a1, outdoor C t a1, wet bulb,outdoor C Last % Mätta storheter Temperatur t a1, indoor C 20,1 20,1 19,9 20,3 20,1 20,2 20,1 19,7 t a2, indoor C 47,9 41,3 39,1 34,9 34,4 36,8 33,7 32,9 t a1, outdoor C 6,9 7,0 1,9-6,9-15,1 7,2 7,1 2,1 t a2, outdoor C 1,9 2,5-3,1-11,7-19,0 3,6 4,2-1,1 t a1, dew point,outdoor C 4,9 5,1-0,4-11,4-17,8 5,1 4,9-0,5 Eleffekt P E W Spänning U AC V Beräknade storheter Temperatur t a1, wet bulb,outdoor C 5,9 6,1 1,0-7,9-6,1 6,0 1,0 Värmeeffekt P H W Värmefaktor COP - 2,64 3,31 2,39 2,04 2,00 3,96 4,16 3,08 Kommentarer Avfrostar Ja/Nej lite Nej Ja Ja Ja Nej Nej Ja 1 Temperaturinställning fjärrkontroll 28 C.

8 P501219A 2 (3) Bilaga Last 100% Dellast 50% % COP Torr utetemperatur ( C) Figur 1.1 Total värmefaktor som funktion av utomhustemperatur Totalt tillförd aktiv eleffekt, last 100% Totalt avgiven värmeeffekt, last 100% Totalt tillförd aktiv eleffekt, dellast Effekt (W) Totalt avgiven värmeeffekt, dellast 53% 50% % 50% Torr utetemperatur ( C) Figur 1.2 Totalt avgiven värmeeffekt och totalt tillförd eleffekt som funktion av utomhustemperatur

9 P501219A 3 (3) Bilaga 1 P501219_d2w1_100_050513_capcal Totalt tillförd aktiv eleffekt (W) Mättid (minuter) Figur 1.3 Totalt tillförd eleffekt under mätperiod med tre hela cykler. Uteluftstemperatur 2 C, enligt provpunkt 2. För mer detaljerat diagram under en avfrostning, se figur 1.4. P501219_d2w1_100_050513_capcal Totalt tillförd aktiv eleffekt (W) Mättid (minuter) Figur 1.4 Totalt tillförd eleffekt under en avfrostning. Uteluftstemperatur 2 C, enligt provpunkt 2.

10 P501219A 1 (3) Bilaga 2 Fotografier Bild 2.1 Fjärrkontroll med och utan lucka Bild 2.2 Inomhusenhet utan frontlucka, pil visar termistorplacering.

11 P501219A 2 (3) Bilaga 2 Bild 2.3 Utomhusenhet, ingående luft till värmepump Bild 2.4 Utomhusenhet, utgående luft från värmepump

12 P501219A 3 (3) Bilaga 2 Bild 2.5 Utomhusenheten utan chassi, observera hål i bottenplåt för dränering av smältvatten. Bild 2.6 Utomhusenhet, ingående luft till värmepump. Bilden visar isbildning vid uteluftstemperatur -15ºC

13 P501219A 1 (1) Bilaga 3 Komponentförteckning för värmepump Uppdragsgivaren har lämnat nedanstående information. Detalj Fabrikat, modell eller serienr Inomhusenhet: SAP-KRV93EH, sn Utomhusenhet: SAP-CRV93EHN, sn Kompressor: Vevhusvärmare: Värmekabel i bottenplatta: Stryporgan: Fyrvägsventil: Köldmedium (typ, vikt): Köldbärarfläkt: Värmebärarfläkt: Sanyo, mod G4C090LU1ER (likström DC rotationstyp) Finns inte Finns inte Elektronisk expansionsventil Ja R410A, 950 g 1B IBH Förångare: * Kondensor: * Bruksanvisningens datum/version Lägsta uteluftstemperatur Avfrostningsmetod: Effektbegränsningar Fjärrkontroll Luftfilter vid leverans DS ºC Hetgasavfrostning via 4-vägsventil. Avfrostning sker beroende på förhållande mellan utomhustemperatur, batteritemperatur och sugrörstemperatur. Lägsta värmeeffekt 900 W RCS-3HVP554E Plastnätfilter, microfilter STK-FWWB * Information saknas

14 P501219A 1 (1) Bilaga 4 Mätosäkerhet Resultaten från provningen baseras dels på mätningar och dels på beräkningar. I resultatredovisningen beräknas den totala osäkerheten enligt följande uppskattningar av mätoch beräkningsosäkerheterna. Uppskattningarna avser de totala osäkerheterna inkluderande både systematiska och tillfälliga osäkerheter. För beteckningar, se bilaga enligt bilagaförteckning. Temperaturer t a1,indoor t a2,indoor t (a2,indoor-a1,indoor) t a1,outdoor t a2,outdoor t (a2,indoor-a1,indoor) t dew point,outdoor t wet bulb,outdoor ± 0,2 K ± 0,2 K ± 0,2 K ± 0,2 K ± 0,2 K ± 0,2 K ± 0,5 K ± 0,3 K Effekt P E ± 0,5 % P H ± 4 % Kommentar Mätosäkerheten för temperaturmätning av torra temperaturer i mätplanet ut från kondensor och förångare, t a2,indoor, respektive t a2,outdoor, uppskattas till ± 1,0 K.

15 P501219A 1 (1) Bilaga 5 Beteckningar och definitioner I första hand används beteckningar enligt SS-EN 14511, CEN/TS och svensk standard SS För allmänna beteckningar, som inte återfinns nedan, hänvisas till svensk standard SS Presenterade data för varje enskild beteckning är medelvärden under respektive mätperiod. COP P P E P H T t a1,outdoor t a1,dew point,outdoor t a1, wet bulb,outdoor t a2,outdoor t a1,indoor t a2,indoor U U AC Total värmefaktor Effekt Totalt tillförd aktiv eleffekt Totalt avgiven värmeeffekt Temperatur Temperatur, torr luft, in till värmepump, förångare (uteluftstemperatur) Temperatur, daggpunkt, in till värmepump, förångare (uteluftstemperatur) Temperatur, våt luft, in till värmepump, förångare (uteluftstemperatur) Temperatur, torr luft, ut från värmepump, förångare (uteluftstemperatur) Temperatur, torr luft, in till värmepump, kondensor (innetemperatur) Temperatur, torr luft, ut från värmepump, kondensor (innetemperatur) Spänning Matning, fasspänning

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Kunskap Klimat Kyla STORA

Kunskap Klimat Kyla STORA S T O R A Kunskap Klimat Kyla Innehållsförteckning Stora K...1 Läsanvisning......1 Allmänt......2 Dimensioneringsförfarande......2 Formler......3 Mollierdiagrammet......4 Begreppsförklaringar......5 Alternativ

Läs mer

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva 2 Boverket augusti 2012 1 Titel: Handbok för energihushållning enligt

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014

LÅGAN Rapport november 2014 KONCEPTBUTIKEN SOM NÄRMAR SIG NOLL - FÖRSTUDIE LÅGAN Rapport november 2014 Sara Jensen, Svein Ruud, Lennart Rolfsman, Ulla Lindberg www.laganbygg.se www.laganbygg.se 2 Förord Föreliggande rapport har tagits

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

Krav på kalibrering och spårbarhet för. ackrediterade organ. SWEDAC DOC 04:2 2014-09-10 Utgåva 6

Krav på kalibrering och spårbarhet för. ackrediterade organ. SWEDAC DOC 04:2 2014-09-10 Utgåva 6 Krav på kalibrering och spårbarhet för ackrediterade organ Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Definitioner

Läs mer

Mätning av temperatur och relativ luftfuktighet i två ishallar Slutrapport. Anders Gustafsson, Göran Berggren SP Trä

Mätning av temperatur och relativ luftfuktighet i två ishallar Slutrapport. Anders Gustafsson, Göran Berggren SP Trä Mätning av temperatur och relativ luftfuktighet i två ishallar Slutrapport Anders Gustafsson, Göran Berggren SP Trä 1 1 Mätningar av temperatur och relativ fuktighet i ishallar Föreliggande rapport har

Läs mer

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 PBD SE 1306-1 Luftmodul NIBE T AB 30 NIBE T 639552 AB 30 4 Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 Allmänt öjligt att kombinera luft med berg-/markkollektor. Flexibel placering av AB30. öjligt att bygga

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Skydd mot brandspridning mellan småhus

Skydd mot brandspridning mellan småhus Skydd mot brandspridning mellan småhus Johanna Björnfot Skydd mot brandspridning mellan småhus Boverket, september 2008 3 Förord Rapporten är en del av min sex veckor långa sommarpraktik och handlar om

Läs mer

Validering av kemiska analysmetoder

Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC DOC 00:32 2000-10-23 ISSN 1400-6138 Anders Nilsson, Karl-Erland Stensiö och Björn Lundgren Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC:s förord Detta dokument är framtaget för att ge vägledning och

Läs mer

Boverket. Fastighetsskatten. - en miljöbov?

Boverket. Fastighetsskatten. - en miljöbov? Boverket Fastighetsskatten - en miljöbov? Fastighetsskatten en miljöbov? Boverket 2005 Titel: Fastighetsskatten en miljöbov Utgivare: Boverket april 2005 Upplaga: 1 Antal ex: 200 Tryck: Boverket internt

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet Eva Sikander, Svein Ruud, Kristina Fyhr, Owe Svensson Energiteknik

Läs mer

Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla.

Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla. Kylaggregat för kommersiell kyla version 2015.2 Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla. Det dominerande HFC köldmediet

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

t s kondensering t 1k

t s kondensering t 1k underkylning p p 1 t s t1 kondensering t 1k p 2 t 2 överhettning t 2k kompression förångning i expansion Kylteknikern AB Mångfaldigande av innehållet i denna publikation, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning 6 720 805 492 (2013/02) sv Information Information Med IVT PremiumLine EQ, Greenline HE/HA finns möjligheten att

Läs mer

Ett bad när som helst - Dimensioneringsråd för varmvatten

Ett bad när som helst - Dimensioneringsråd för varmvatten Projekt SWX-Energi Rapport nr 34 Ett bad när som helst - Dimensioneringsråd för varmvatten Johan Vestlund FÖRORD Rapporten Ett bad när som helst - Dimensioneringsråd för varmvatten är framtagen av Johan

Läs mer

Bussar och gupp PUBLIKATION 2008:XX. Utgångspunkter, avsikter och fakta

Bussar och gupp PUBLIKATION 2008:XX. Utgångspunkter, avsikter och fakta Bussar och gupp PUBLIKATION 2008:XX Utgångspunkter, avsikter och fakta Arbetsgruppen i projektet: Bengt R Johansson och Rolf Perlman, Arbetsmiljöverket, Janne Arvidsson, Bussarbetsgivarna, Lars Annerberg,

Läs mer

ISBN: 91-7201-972-7 Artikelnr: 2005-101-6

ISBN: 91-7201-972-7 Artikelnr: 2005-101-6 Temperatur inomhus Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT SMÅ VINDKRAFTVERK I SVERIGE

MARKNADSÖVERSIKT SMÅ VINDKRAFTVERK I SVERIGE 1 MARKNADSÖVERSIKT SMÅ VINDKRAFTVERK I SVERIGE Rapporten har sammanställts av Svensk Vindkraftförening (SVIF) med delfinansiering av Energimyndigheten Senast uppdaterad 2013-12-27 Sammanfattning Denna

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:27 Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011 beslutade den 4 oktober

Läs mer

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr.

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr. 161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63 Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40 Art.nr.579655001/6 För försäkring och garanti fyll i och skicka in! Grattis till

Läs mer

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Byggnads energiprestanda - Använd energi Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Åsa Wahlström CIT Energy Management AB Göteborg, november 2014 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Syfte och målsättning...

Läs mer