Stockholm den 28 november 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm den 28 november 2006"

Transkript

1 R-2006/1055 Stockholm den 28 november 2006 Till Jordbruksdepartementet Jo2006/2044/KO Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 augusti 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Otillbörliga affärsmetoder (SOU 2006:76). I allt väsentligt tillstyrker Advokatsamfundet förslagen i betänkandet. Advokatsamfundet har emellertid ett antal generella kommentarer till betänkandet samt förslag till vissa förändringar, vilka redovisas nedan. Betänkandet Otillbörliga affärsmetoder (SOU 2006:76) benämns nedan Betänkandet, Europarlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder benämns Direktivet och Marknadsföringsutredningen benämns Kommittén. Generella synpunkter på av Kommittén valda begrepp, definitioner, etc. Att man vid den nationella implementeringen av ett fullharmoniseringsdirektiv är benägen att, i den utsträckning detta låter sig göras, använda begrepp och definitioner som är identiska med dem i direktivet är begripligt. I vissa fall är också utrymmet för nationella avvikelser synnerligen begränsat om medlemsstaten har ambitionen att implementera direktivet på ett korrekt sätt. Icke desto mindre önskar Advokatsamfundet framhålla att ett flertal av de begrepp och definitioner som är centrala i förslaget till ny marknadsföringslag och som lånats direkt från den svenska versionen av Direktivet ter sig klumpiga och svårtolkade i en svensk författningstext. Några exempel på uttryck och definitioner som ur språkligt och begreppsmässigt hänseende är mindre lyckade kan ges. Det för den marknadsrättsliga lagstiftningen helt centrala begreppet marknadsföring anses inte, enligt gällande svensk rätt, täcka näringsidkares agerande eller underlåtenhet efter att

2 2 avtal slutits. Då Direktivet omfattar alla slags kontakter mellan en näringsidkare och en konsument vid försäljning av produkter, inklusive nämnda efterköpssituationer, har Kommittén valt en lösning där den föreslagna marknadsföringslagens tillämpningsområde uttryckligen omfattar såväl marknadsföring och produktefterfrågan (dvs. den nuvarande marknadsföringslagens tillämpningsområde) som andra affärsmetoder som en näringsidkare använder sig av före, under eller efter försäljning eller leverans av produkter. Marknadsföring av de egna produkterna/tjänsterna är en naturlig del i den verksamhet näringsidkare bedriver. Enligt Advokatsamfundets mening kan marknadsföring därför inte betecknas som en särskild affärsmetod. Begreppet affärsmetod i 3 i förslaget har på det hela taget getts en innebörd som kanske inte ter sig helt given för var och en. Uttrycket för närmast tankarna till en genomtänkt metodik, en systematisk modell för bedrivandet av viss näringsverksamhet. Den uppräkning av handlingar och underlåtenhet som görs i 3 och som skall utgöra föremålet för den nya lagen har i stället att göra med näringsidkarens kommersiella agerande i viss situation, dvs. ett faktiskt beteende snarare än en uttänkt metod. Advokatsamfundet skulle därför önska att ett annat begrepp än affärsmetod användes för att beteckna de handlingar och underlåtenhet som omfattas av den nya lagen. Det kan i sammanhanget vara av intresse att se vilka motsvarande uttryck som valts i andra medlemsländer: fransmännen talar om pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs" (i kortform "pratiques commerciales"), danskarna om "virksomheders handelspraksis over for forbrugerne" (i kortform handelspraksis"), tyskarna om "Geschäftspraktiken im Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern" (i kortform "Geschäftspraktiken") och engelsmännen om business-to-consumer commercial practices. Definitionen av begreppet otillbörlig påverkan i 3 i förslaget till ny marknadsföringslag är inte helt lyckligt formulerad. Eftersom definitionen endast tycks vara av intresse för förståelsen av bestämmelsen i 19 om aggressiva affärsmetoder och denna bestämmelse i sig innehåller en relativt lång beskrivning av när en affärsmetod är att anse som aggressiv, ifrågasätter Advokatsamfundet behovet av en särskild definition av otillbörlig påverkan. Vid en läsning av bestämmelsen i 19 tillsammans med nyss nämnda definition i 3 inställer sig frågan om alla led i bestämmelserna verkligen går att förena. Till detta kommer att den språkliga utformningen av andra stycket i 19 felaktigt ger intryck av att affärsmetoden som sådan kan trakassera konsumenter och näringsidkare respektive utöva fysiskt våld mot dem. Rent generellt innebär användningen av begrepp som getts mångordiga definitioner att författningstexten blir tungrodd och svårläst. Man kan även förutse att tillämpningen av författningen blir svårare till följd av detta. Författningstexter läses inte enbart av fackmän utan bör vara någorlunda begripliga för vuxna medborgare i allmänhet. Lagtext bör - i möjligaste mån - vara begriplig utan att läsaren behöver konsultera förarbeten och författningskommentarer. De uttryck som används skall därvid ha sin normala språkliga innebörd. Endast i undantagsfall bör vanliga begrepp ges en särskild legal innebörd. Författningstextens språkliga lättillgänglighet bör anses vara av särskild vikt inom ett konsumenträttsligt område som

3 3 marknadsrätten. Vad gäller den språkliga och den begreppsmässiga tillgängligheten lämnar förslaget till ny marknadsföringslag en del övrigt att önska. Implementeringen av artikel 5.2b) det s.k. transaktionstestet Med avseende på implementeringen av artikel 5.2 b) i Direktivet instämmer Advokatsamfundet i den kritik som experterna Jan Fager och Anders Stenlund framför i sitt särskilda yttrande. I korthet innebär kritiken att Kommittén valt en lagtekniskt svårtillämpad och svårtolkad lösning genom att i vissa paragrafer specifikt ange det s.k. transaktionstestet och i andra låta det presumeras vara uppfyllt. Advokatsamfundet föreslår att en enklare och mer lättillgänglig lagteknisk lösning väljs i denna del. Såvitt angår transaktionstestet är detta formulerat enligt följande i artikel 5.2 b) i Direktivet: [En affärsmetod skall vara otillbörlig om den]: b) innebär, eller sannolikt kommer att innebära, avsevärd snedvridning av det ekonomiska beteendet i förhållande till produkten hos den genomsnittskonsument som affärsmetoden riktar sig till eller som nås av metoden, eller den genomsnittliga gruppmedlemmen om affärsmetoden riktar sig till en viss konsumentgrupp. I 4, 8, 9, 10, 16, och 19 förslag till ny marknadsföringslag är transaktionstestet formulerat enligt följande: [ ] om förfarandet är ägnat att leda till att en konsument eller näringsidkare fattar ett annat affärsbeslut än denne annars skulle ha fattat. Kommittén har ansett (Betänkandet s. 212) att lokutionen avsevärd snedvridning av det ekonomiska beteendet inte behöver föras in i marknadsföringslagen eftersom bagatellartade och försumbara överträdelser redan är undantagna den svenska marknadsföringslagen. Det kan ifrågasättas huruvida den tolkning Kommittén gör av beaktandesats 6 i ingressen i jämförelse med artikel 2 e är korrekt. Kommittén beaktar inte att kvalifikationen avsevärd använts i artikel 2 e. Bagatellartade och försumbara överträdelser skulle sannolikt vara undantagna även om kvalifikationen avsevärt utelämnats eftersom bagatellartade och försumbara överträdelser inte är ägnade att påverka det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten. Advokatsamfundets bedömning är att rådet och parlamentet avsett att kvalificera vad som skall anses vara en överträdelse av artikel 5.2 e genom att använda lokutionen avsevärt. Då denna kvalifikation inte synbart återspeglas i förslaget till den nya svenska marknadsföringslagen efterlyser Advokatsamfundet ett resonemang om betydelsen av uttrycket avsevärt i detta sammanhang och skälen till att det inte influtit på något vis i förslaget till författningstext.

4 4 Kommittén har vidare valt lokutionen ägnat att leda till att en konsument eller näringsidkare fattar ett annat affärsbeslut. Uttrycket ägnat att leda till innebär att förfarandet är sådant att det typiskt sett leder till att en konsument eller näringsidkare fattar ett annat beslut än denne annars skulle ha fattat. Detta uttryck har inte samma innebörd som Direktivets innebär eller sannolikt kommer att innebära som innebär att den part som påstår att en överträdelse av marknadsföringslagen skett inte behöver styrka att denna överträdelse typiskt sett leder till att en konsument fattar ett annat beslut utan endast att det är sannolikt att åtgärden skulle få en sådan konsekvens. Även med avseende på dessa skillnader mellan direktivets lydelse och förslaget till svensk författningstext skulle Advokatsamfund önska att ett utförligare resonemang fördes om hur skillnaderna skall förstås och skälen för dem. Uppräkningen av förbjudna åtgärder bör närmare ansluta till direktivets ordalydelse Artiklarna 6, 7 och 9 i Direktivet innehåller uppräkningar av handlingar, underlåtenhet och andra typer av beteenden vilka strider mot Direktivet. Kommittén har valt att i förslaget till ny marknadsföringslag formulera om nämnda uppräkningar så att dessa ansluter till den tidigare lydelsen i marknadsföringslagen. Syftet med denna lagstiftningsteknik torde vara att undvika att göra stora förändringar i marknadsföringslagen liksom att anpassa bestämmelserna i direktivet till svensk lagstiftningstradition. Enligt kommittédirektiv 2005:72 har uppgiften för utredaren varit att särskilt beakta vikten av att genomförande av direktivet så långt det är möjligt anpassas till den nu gällande svenska marknadsrättsliga lagstiftningen. Advokatsamfundets uppfattning är emellertid att metoden med avseende på uppräkningarna i artiklarna 6, 7 och 9 emellertid medför att den föreslagna marknadsföringslagen måste läsas tillsammans med såväl Direktivet som motiven för att läsaren skall få en förståelse för vilka handlingar, vilken underlåtenhet respektive vilka övriga beteenden som omfattas av lagen. Den använda lagstiftningstekniken försvårar sålunda läsningen av marknadsföringslagen. Advokatsamfundet anser därför att det bör övervägas om inte uppräkningarna i artiklarna 6, 7 och 9 i sin helhet skall föras över i marknadsföringslagen med de redaktionella ändringar som kan krävas av den nya kontexten. Vilseledande efterbildning Kommittén konstaterar på s 239, tredje stycket, i Betänkandet att ordalydelsen i 8 andra meningen marknadsföringslagen motsvarar ordalydelsen i 5 varumärkeslagen. Ordalydelsen i de båda bestämmelserna är i och för sig likalydande, men 5 varumärkeslagen skall numera tolkas i samstämmighet med 13 andra stycket varumärkeslagen 1 vilken har en annan lydelse. Därtill kommer att varumärkesrättslig och marknadsrättslig praxis beträffande funktionalitet inte alltid ser likadan ut 2. Detta uttalande borde därför justeras. 1 Jämför Marianne Levin kommentar till 8 marknadsföringslagen i Karnov. 2 Jämför beträffande LEGO-klotsar NJA 1987 s 923 respektive OHIM Board of Appeals beslut i ärende nr 63 C /1 där LEGO-klotsen inte ansågs skyddsvärd enligt varumärkeslagen respektive gemenskapsvarumärkesförordningen på grund av att utformningen huvudsakligen tjänar till att göra produkten funktionell. Marknadsdomstolen kom till motsatt slutsats i MD 2004:23.

5 5 Kommittén föreslår att 8 marknadsföringslagen förs över till den nya lagen. Av Direktivet, Bilaga I punkten 13, framgår att med vilseledande affärsmetoder avses [att] Försöka att sälja en produkt som liknar en annan produkt, som görs av en särskild tillverkare, på ett sätt som avsiktligt förespeglar konsumenten att produkten är gjord av samma tillverkare trots att så inte är fallet. I punkten 13 återfinns varken kravet på (i) att efterbildningen lätt kan förväxlas med originalet (ii) att originalet är särpräglat (iii) att originalet är känt eller (iv) att funktionellt betingade produkter är undantagna. Advokatsamfundet efterlyser därför en närmare förklaring till hur 8 marknadsföringslagen överensstämmer med punkten 13 i Direktivet. Obeställd e-postreklam och begreppet fysisk person Den nuvarande regleringen i 20 1 p marknadsföringslagen lyder 1. den fysiska personen inte motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress används i marknadsföringssyfte med användande av elektronisk post. Förarbetena till reglerna om obeställd e-postreklam (prop. 2003/04:43, s 13) är otydliga beträffande innebörden av rekvisitet fysisk person 3, vilket inneburit svårigheter för näringsidkare att avgöra huruvida de kan skicka e-postmarknadsföring till fysiska personer i deras egenskap av anställda. Av artikel 13 kommunikationsdataskyddsdirektivet, vilken bl.a. implementeras genom 20 marknadsföringslagen, framgår dock att reglerna om obeställd e-postreklam endast är avsedda att tillämpas på fysiska personer som ingått avtal med leverantör av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster, vilket innebär att förbudet mot obeställd e-postreklam inte gäller i förhållande till fysiska personer om de tar emot e-postreklamen i egenskap av anställda. Frågan har nyligen varit föremål för rättslig prövning i Kammarrätten i Stockholm 4 och domstolen kom då, dock med anförande av märkliga domskäl, fram till att förbudet i 20 1 p. inte innebär att en näringsidkare skulle vara förbjuden att tillställa anställda vid en kommun e-postmarknadsföring. Såväl näringsidkare som konsumenter skulle vara betjänta av att begreppet fysisk person i 20 1 p. ersattes av begreppet fysisk abonnent för att tydligare återspegla regleringen i kommunikationsdataskyddsdirektivet. Sanktionssystemet Kravet på effektiva sanktioner - tydliggörande beträffande interimistiska förbud I artikel 11.1 första stycket i Direktivet slås fast att medlemsstaterna skall se till att det finns adekvata och effektiva metoder för att bekämpa otillbörliga affärsmetoder. Sådana 3 Se Westman Daniel; Spam och obeställd e-postreklam i Lov & Data nr Kammarrättens i Stockholm dom i mål nr , mål nr

6 6 medel innefattar rättsliga bestämmelser enligt vilka personer, organisationer och/eller konkurrenter får vidta rättsliga åtgärder mot metoderna eller anmäla dessa till myndighet för rättsligt agerande. Domstolar eller förvaltningsmyndigheter skall, enligt artikel 11.2 a) och b) ges befogenheter att meddela beslut om förbud mot otillbörliga affärsmetoder. Beslut kan ha tillfällig verkan eller slutgiltig verkan (artikel 11. 2b andra stycket andra strecksatsen). Av Direktivets artikel 13 följer vidare att medlemsstaterna skall tillhandahålla effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner. För att lagstiftningen i en medlemsstat skall anses uppfylla dessa krav förutsätts, enligt Advokatsamfundet, inte enbart att sanktionerna finns tillgängliga utan även att de av behörig myndighet tillämpas i skälig utsträckning. Vidare bör man vid en bedömning av effektiviteten i sanktionssystemet se till systemet i dess helhet, dvs. se hur olika sanktioner och ingripanden kompletterar varandra. I sammanhanget kan ifrågasättas om inte Marknadsdomstolens tillämpning av reglerna om interimistiskt förbud i marknadsföringslagen i många fall har varit mer restriktiv än vad som kunde vara önskvärt. Under perioden , tillämpade Marknadsdomstolen en generellt restriktiv syn på interimistiska förbud. Den restriktiva tillämpningen förklarades av att det av förarbetena till dåvarande marknadsföringslagen framgick att det knappast var aktuellt att meddela interimistiska förbud i andra fall än då Konsumentombudsmannen stod som sökande i ärendet, att det krävdes särskilda skäl och att sökanden inte var skyldig att ställa säkerhet för svarandens potentiella skada. I förarbetena till den nuvarande marknadsföringslagen konstaterades att den restriktiva tillämpningen av bestämmelserna om interimistiska förbud behövde ändras, eftersom den ökade internationaliseringen och de nya medlen för spridning av information medförde att marknadsföringen fått en betydligt större genomslagskraft än tidigare och att den tid en domstolsprövning tar i många fall överstiger den tid en marknadsföringskampanj pågår. Någon drastisk förändring var dock inte avsedd. 5 Den ändring av Marknadsdomstolens praxis som förutskickades vid 1995 års lagändring har dock inte kommit till uttryck. En jämförelse med ärenden vid allmän domstol ger vid handen att Marknadsdomstolen avslår yrkanden om interimistiska åtgärder i en anmärkningsvärt hög grad. Eftersom Marknadsdomstolen regelmässigt varken motiverar bifall eller avslag till ett yrkande om interimistiskt förbud är det inte möjligt att utröna domstolens skäl för beslutet. Ett avslagsbeslut motiveras regelmässigt med ett konstaterande av att Marknadsdomstolen inte finner att tillräckliga skäl föreligger för ett interimistiskt förbud. Av ett avgörande från Svea hovrätt följer att ett interimistiskt beslut inte får vara så knapphändigt motiverat att samtliga rekvisit för interimistiskt förbud inte prövas 6. 5 Prop. 1994/95:23, s Svea hovrätts beslut i mål nr Ö Den praxis som utbildats enligt rättegångsbalken skall äga tillämpning på interimistiska beslut inom marknadsrätten, prop. 1994/95:2, s 174.

7 7 Advokatsamfundet vill alltså ifrågasätta om inte Marknadsdomstolens syn på den interimistiska förbudssanktionen är alltför restriktiv och om de interimistiska beslut som meddelas av domstolen inte skulle kunna motiveras utförligare. Förhandsingripanden Kommittén kommer i Betänkandet fram till att de fakultativa reglerna i artikel 11.2 b) i Direktivet om förhandsingripanden mot nära förestående tillämpning av otillbörliga affärsmetoder inte skall genomföras i marknadsföringslagen. Advokatsamfundet noterar att motsvarande bestämmelse i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv (2004/48/EG) om åtgärder och skydd för immaterialrätter är obligatorisk och kommer att införas i de svenska immaterialrättsliga lagarna. Mot bakgrund av att censurförbudet kan komma att beröras även i immaterialrättsliga mål, exempelvis vid ingripanden mot förestående intrång som begås av en tidning genom intrång i en upphovsrättsligt skyddad text, kommer censurproblematiken att behöva lösas vid implementeringen av det s.k. enforcementdirektivet. Den lösning som regeringen väljer i det lagstiftningsärendet torde kunna tillämpas även i detta lagstiftningsärende. Publicering av rättelse och beslut om förbud Kommittén har funnit att de fakultativa reglerna om publicering av rättelse och beslut om förbud inte skall införas i den nya marknadsföringslagen. Hänvisningar görs härvid till liknande och tidigare diskussioner i anslutning till implementering av EG-direktiv och skälen för att avstå kan sammanfattas med att Direktivet inte kräver införande av sådana regler och att reglerna skulle vara svåra att förena med det ensamansvar som vilar på ansvariga utgivare enligt bestämmelserna i TF respektive YGL. Advokatsamfundet noterar att motsvarande bestämmelse i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv (2004/48/EG) om åtgärder och skydd för immaterialrätter är obligatorisk och kommer att genomföras i de svenska immaterialrättsliga lagarna. Mot bakgrund av att skadan av en otillåten marknadsföringsåtgärd är mycket svår att beräkna och att Marknadsdomstolen i normalfallet uppskattar skadan med tillämpning av reglerna i 35 kap. 5 rättegångsbalken, får konsumenter och näringsidkare sällan ersättning för den faktiska skada som de kan lida till följd av överträdelsen. En möjlighet att ålägga den näringsidkare vars marknadsföringsåtgärder innebär en överträdelse av marknadsföringslagen att publicera en rättelse av sin otillåtna marknadsföringsåtgärd skulle i många fall innebära att skadan för konkurrenter som lidit skada av marknadsföringsåtgärden avsevärt begränsades. En möjlighet att ålägga den näringsidkare vars marknadsföringsåtgärder innebär en överträdelse av marknadsföringslagen att publicera ett slutgiltigt beslut om förbud mot vissa marknadsföringsåtgärder skulle, enligt Advokatsamfundet, innebära en effektiv sanktion som skulle öka efterlevnaden av marknadsföringslagstiftningen. Advokatsamfundet har svårt att se varför det inte skulle vara möjligt att förena bestämmelser av detta slag med bestämmelser om utgivaransvar. Redan idag lever de yttrandefrihetsrättsliga regelverken ett liv parallellt med det marknadsrättsliga. I 6 lagen om namn och bild i reklam finns regler om åläggande för den som brutit mot lagens bestäm-

8 8 melser att bekosta publicering av dom i målet. Denna regel har införts utan ändringar av TF. I marknadsrättsligt hänseende ansvarar näringsidkaren för innehållet i marknadsföring i tryckt skrift respektive i annat medium. Under alla omständigheter skulle Advokatsamfundet önska att Kommitténs beslut att avstå från att föreslå införande av bestämmelser om publicering och rättelse hade motiverats utförligare i Betänkandet, med hänsyn just till intresset för ett system med effektiva sanktioner. Generellt om marknadsdomstolens prejudikatskapande roll Även om det ytterst är EG-domstolen som har att tolka innebörden av EG-rätten har nationella domstolar naturligtvis en viktig uppgift som uttolkare av det EG-rättsliga regelverket på nationell nivå. Det faktum att fast nationell domstolspraxis kan göra att ett direktiv, även i avsaknad av lagstiftningsåtgärd, anses genomfört visar också på betydelsen av den nationella domstolens prejudikatskapande roll (se Betänkandet s 204). Advokatsamfundet utgår ifrån att Marknadsdomstolen kommer att få pröva en mängd nya frågor i anledning av implementeringen av Direktivet i svensk rätt. För konsumenter och näringsidkare kommer det att vara av stor betydelse hur domstolen tillämpar bestämmelserna om otillbörliga affärsmetoder. Såvitt avser Marknadsdomstolens tidigare praxis konstaterar Kommittén, bl.a. när det gäller praxis om vilseledande marknadsföring, att den i allt väsentligt kommer att vara relevant även i fortsättningen. Domstolens praxis beträffande särskilt överdrifter i reklam synes, enligt Kommittén, gå längre och vara strängare än i andra medlemsländer. Möjligen har detta att göra med att svenska domstolar tycks ha andra och lägre förväntningar på vad en genomsnittskonsument skall antas förstå. Den nya frågeställningen kommer att vara huruvida viss överdrift är ägnad att leda till att genomsnittskonsumenten fattar ett annat affärsbeslut än han eller hon annars skulle ha fattat. Om så inte är fallet kan marknadsföringen/affärsmetoden inte anses vilseledande. Marknadsdomstolens praxis på detta område kan komma att behöva mjukas upp, enligt Kommittén (Betänkandet s 236). Med hänsyn till den roll Marknadsdomstolen har och kommer att få vill Advokatsamfundet inför det fortsatta lagstiftningsarbetet särskilt peka på de klara fördelar som skulle följa av att Marknadsdomstolen i framtiden motiverar sina ställningstaganden utförligare än vad som normalt är fallet i dag och därigenom särskilt lyfter fram de principiella frågeställningar som väckts i de enskilda ärendena och bemöter dessa. Enligt Advokatsamfundet skulle detta medföra att domstolens avgöranden i än större utsträckning kan tjäna till ledning för näringsidkares och konsumenters framtida agerande. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Anne Ramberg

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-11 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Ny marknadsföringslag Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19)

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2007-10-01 Stockholm Dnr 417/07 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande

Läs mer

Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring. Linda Utterberg (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring. Linda Utterberg (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 8 oktober 2015 Per Bolund Linda Utterberg (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Stockholm den 1 oktober 2014

Stockholm den 1 oktober 2014 R-2014/1149 Stockholm den 1 oktober 2014 Till Socialdepartementet S2014/5303/RU Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 juli 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över Genomförandeutredningens

Läs mer

Advokatsamfundet tillstyrker förslaget i huvudsak, men anser att det måste kompletteras i flera avseenden.

Advokatsamfundet tillstyrker förslaget i huvudsak, men anser att det måste kompletteras i flera avseenden. R-2007/0975 Stockholm den 27 september 2007 Till Justitiedepartementet Ju2007/6426/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 juli 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Civilrättsliga

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 KÄRANDE Inwido Sverige AB, 556583-4693, Box 153, 574 22 Vetlanda Ombud: advokaten H-G. F. och jur.kand. M. J., Gärde Wesslau Advokatbyrå, Box 684,

Läs mer

Stockholm den 10 augusti 2015

Stockholm den 10 augusti 2015 R-2015/0905 Stockholm den 10 augusti 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4155/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 maj 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Kollektiv

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Civilutskottets betänkande 2015/16:CU11 Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till en ändring i marknadsföringslagen. Lagändringen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-26. Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-26. Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-26 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Ella Nyström och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Skärpta straff för allvarliga

Läs mer

R 7515/ Till Justitiedepartementet

R 7515/ Till Justitiedepartementet R 7515/2001 2001-05-30 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 februari 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Distansavtalslagen och fritidsevenemang,

Läs mer

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Verksjuristen Patrik Havermann 2015-02-20 2013/414 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Eniro 118 118 AB, 556476-5294 Gustav

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

Datainspektionen lämnar följande synpunkter.

Datainspektionen lämnar följande synpunkter. Yttrande Diarienr 1(7) 2017-10-11 1684-2017 Ert diarienr Ju2017/05728/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remittering av promemorian Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av vissa lagändringar som gäller skyddet av immateriella rättigheter på Internet. Dir. 2009:68

Kommittédirektiv. Utvärdering av vissa lagändringar som gäller skyddet av immateriella rättigheter på Internet. Dir. 2009:68 Kommittédirektiv Utvärdering av vissa lagändringar som gäller skyddet av immateriella rättigheter på Internet Dir. 2009:68 Beslut vid regeringssammanträde den 23 juli 2009 Sammanfattning av uppdraget Genomförandet

Läs mer

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:36 2008: Datum 2009-11-19 Dnr C 31/08 KÄRANDE 1. Eniro AB, 169 87 STOCKHOLM 2. Din Del Aktiebolag, Box 6010, 171 60 SOLNA Ombud för 1 och 2: advokaten A. K. och jur.kand. J.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-05-16 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Sekretess vid samarbete mellan europeiska

Läs mer

RÄTTEN Hovrättsråden Carl Josefsson och Göran Söderström, referent och protokollförare, samt tf. hovrättsassessorn Filippa Exelin

RÄTTEN Hovrättsråden Carl Josefsson och Göran Söderström, referent och protokollförare, samt tf. hovrättsassessorn Filippa Exelin 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga 11 Patent- och 2016-10-26 Mål nr PMÖ 8051-16 marknadsöverdomstolen Föredragning i Rotel 020109 Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Carl Josefsson och Göran Söderström, referent

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 3944/1998 1998-03-26 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 januari 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över Försäkringsgarantiutredningens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-16 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens

Läs mer

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare.

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare. R-2009/1578 Stockholm den 5 oktober 2009 Till Finansdepartementet Fi2009/4872 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avd. 5, beslut den 19 juni 2008 i mål T 2918-08, bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avd. 5, beslut den 19 juni 2008 i mål T 2918-08, bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2008:13 Datum 2008-09-15 Dnr C 19/08 ÖVERKLAGAT BESLUT Stockholms tingsrätts, avd. 5, beslut den 19 juni 2008 i mål T 2918-08, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Medartuum AB,

Läs mer

Miljöargument i marknadsföringen. Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2

Miljöargument i marknadsföringen. Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2 Miljöargument i marknadsföringen Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2 Rättsavdelningen Konsumentverket/KO Rättsenhet 1 - Hälsa, Resor, Elektronisk kommunikation Rättsenhet 2 - Finansiella tjänster, Boende/Energi,

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:3 2008: Datum 2009-02-17 Dnr B 5/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Abitur AB, Box 2071, 429 12 SÄRÖ SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-05-13 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Alkoholreklam m.m. Enligt

Läs mer

Advokatsamfundet ställer sig positivt till slutsatsen att förändringar med anledning av Lavaldomen måste genomföras.

Advokatsamfundet ställer sig positivt till slutsatsen att förändringar med anledning av Lavaldomen måste genomföras. R-2009/0016 Stockholm den 23 mars 2009 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2008/3541/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 17 december 2008 beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Förslag

Läs mer

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:3 2008: Datum 2011-02-09 Dnr C 6/09 KÄRANDE Swemedia AB, Carl Gustafs väg 46, 214 21 Malmö Ombud: advokaten E. T., Advokatbyrån S. & Co AB, Anna Lindhs plats 4, 211 19 Malmö

Läs mer

Marknadsrätt. Domstolar i Sverige. Vad är marknadsrätt? Andreas Prochazka MARKNADSDOMSTOLEN ALLMÄNNA DOMSTOLAR FÖRVALTNINGSDOMSTOLAR

Marknadsrätt. Domstolar i Sverige. Vad är marknadsrätt? Andreas Prochazka MARKNADSDOMSTOLEN ALLMÄNNA DOMSTOLAR FÖRVALTNINGSDOMSTOLAR Juridik Marknadsrätt Medierätt, HT 2010 Andreas Prochazka 054 700 18 14 andreas.prochazka@kau.se 11C 429 Domstolar i Sverige ALLMÄNNA DOMSTOLAR i. Tingsrätt ii. Hovrätt iii. Högsta domstolen FÖRVALTNINGSDOMSTOLAR

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2004 B 970-03 KLAGANDE Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM MOTPART SK Offentlig försvarare och ombud: advokaten IF SAKEN Olaga

Läs mer

Stockholm den 25 november 2008

Stockholm den 25 november 2008 R-2008/0961 Stockholm den 25 november 2008 Till Miljödepartementet M2008/2824/Kk Sveriges advokatsamfund har genom remiss som inkom den 8 september 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över REACH-utredningens

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

Marknadsrättslig praxis från EU-domstolen

Marknadsrättslig praxis från EU-domstolen Marknadsrättslig praxis från EU-domstolen SFIR:s PRAXISDAG 14 januari 2016 Advokaten Lena Frånstedt Lofalk Kanter Advokatbyrå C-388/13 - Dom den 16 april 2015 Definition av begreppet affärsmetod Måste

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (6) AdmD S2009/8444/SF. Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Stockholm

REMISSYTTRANDE 1 (6) AdmD S2009/8444/SF. Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (6) Datum Diarienr 2010-10-21 AdmD-291-2010 Ert datum Ert diarienr 2010-07-20 S2009/8444/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten 103 33 Stockholm Betänkandet Gränslandet mellan

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Stockholm den 11 maj 2012

Stockholm den 11 maj 2012 R-2012/0268 Stockholm den 11 maj 2012 Till Miljödepartementet M2011/3865/R M2012/113/R M2012/1005/R Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 januari 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över

Läs mer

R 7622/ Till Näringsdepartementet

R 7622/ Till Näringsdepartementet R 7622/2001 2001-06-13 Till Näringsdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 mars 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian E-handelsdirektivet genomförande av direktivet

Läs mer

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE Föredraganden Caroline

Läs mer

SVENSKT NÄRINGSLIV. Vår referens/dnr: 41/2015. utstationeringsdirektivet

SVENSKT NÄRINGSLIV. Vår referens/dnr: 41/2015. utstationeringsdirektivet SVENSKT NÄRINGSLIV Arbetsmarknadsdepartementet Vår referens/dnr: 41/2015 Er referens/dnr: 103 33 Stockholm A 2015/734/ARM 2015-05-29 Remissvar Tillämpningsdirektivet 2015:13) till utstationeringsdirektivet

Läs mer

DOM. Meddelad i Malmö. SAKEN Överprövning enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV

DOM. Meddelad i Malmö. SAKEN Överprövning enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV Christian Härdgård Meddelad i Malmö Mål nr Sida 1 (9) SÖKANDE Club Vitalab AB, 556658-8736 Nybrogatan 71 114 40 Stockholm Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-22 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist och justitierådet Marianne Lundius. Civilrättsliga sanktioner

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-08 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ny lag om leksakers säkerhet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ny lag om leksakers säkerhet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-12-13 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Ny lag om leksakers säkerhet Enligt

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 maj 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 maj 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24). R-2010/0681 Stockholm den 1 september 2010 Till Justitiedepartementet Ju2010/3129/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 maj 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Avtalad

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Uppehållstillstånd för tribunalvittnen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Uppehållstillstånd för tribunalvittnen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-05-20 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Uppehållstillstånd för

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, f.d. justitierådet Inger Nyström och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Enligt en lagrådsremiss den

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3 R-2016/0740 Stockholm den 17 maj 2016 Till Finansdepartementet Fi2016/01353/S3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Utbyte av upplysningar

Läs mer

Stockholm den 27 juni 2012

Stockholm den 27 juni 2012 R-2012/0892 Stockholm den 27 juni 2012 Till Justitiedepartementet Ju2012/2869/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 april 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Snabbare

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 december 2014 B 6273-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART MB Ombud och offentlig försvarare: Advokat ML SAKEN

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor. R-2007/0688 Stockholm den 26 juni 2007 Till Finansdepartementet Fi2007/4031 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-14

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-14 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-14 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Skydd för kännetecken i den internationella

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 oktober 2014 B 5749-13 KLAGANDE MR Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Förseelse mot förordningen

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

Stockholm den 14 december 2009 R-2009/1870. Till Miljödepartementet M2009/3289/R

Stockholm den 14 december 2009 R-2009/1870. Till Miljödepartementet M2009/3289/R R-2009/1870 Stockholm den 14 december 2009 Till Miljödepartementet M2009/3289/R Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 14 september 2009 beretts tillfälle att yttra sig över Kemikalieinspektionens

Läs mer

Optik Smart Eyes AB, Kyrkogatan 18, 411 15 Göteborg Ombud: advokaten S. E., Advokatfirman E. AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg

Optik Smart Eyes AB, Kyrkogatan 18, 411 15 Göteborg Ombud: advokaten S. E., Advokatfirman E. AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:19 2008: Datum 2010-06-30 Dnr C 20/09 KÄRANDE Glasögonfabriken i Göteborg AB, c/o Glasögonfabriken i Sverige AB, Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman

Läs mer

IT-relaterade tvister i Marknadsdomstolen. Antonina Bakardjieva Engelbrekt

IT-relaterade tvister i Marknadsdomstolen. Antonina Bakardjieva Engelbrekt IT-relaterade tvister i Marknadsdomstolen Antonina Bakardjieva Engelbrekt Tvister med svag IT anknytning Marknadsföring av konventionella produkter i nya medier (läs Internet) Marknadsföring (tillhandahållande)

Läs mer

9 kap. 17 och 10 kap. 8 kommunallagen (1991:900) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 8 november 2016 följande dom (mål nr ).

9 kap. 17 och 10 kap. 8 kommunallagen (1991:900) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 8 november 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 72 Den omständigheten att revisionsberättelsen saknat ett ställningstagande i frågan om ansvarsfrihet bör beviljas eller inte har inte medfört att kommunfullmäktiges beslut i ansvarsfrihetsfrågan

Läs mer

Stockholm den 17 september 2015

Stockholm den 17 september 2015 R-2015/1079 Stockholm den 17 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4875/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europeisk

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 oktober 2013 T 1637-12 KLAGANDE Gotlands kommun, 212000-0803 621 81 Visby Ombud: Advokat RH MOTPART SÖ Ombud: Advokat BT SAKEN Skadestånd

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Hyra av lös sak (Ds 2010:24).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Hyra av lös sak (Ds 2010:24). R-2010/0926 Stockholm den 6 december 2010 Till Justitiedepartementet Ju2010/5531/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 86 MARKNADSDOMSTOLEN Karin Lindell, ordförande, Anders Stenlund, Lars Borg och Astri Muren PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE

Läs mer

Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6)

Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) YTTRANDE 1 (6) Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) (dnr Ju2017/01226/L2) Inledning

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Företagshemligheter och marknadsrätt. Henrik Bengtsson / Partner / Advokat. Den 17 januari 2011

Företagshemligheter och marknadsrätt. Henrik Bengtsson / Partner / Advokat. Den 17 januari 2011 OTILLBÖRLIG KONKURRENS Företagshemligheter och marknadsrätt Henrik Bengtsson / Partner / Advokat Den 17 januari 2011 Disposition 1. MD:s praxis i siffror 2. Materiella frågor 3. Sanktioner skadestånd och

Läs mer

Stockholm den 16 december 2016

Stockholm den 16 december 2016 R-2016/1940 Stockholm den 16 december 2016 Till Socialdepartementet S2016/06189/FS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 4 oktober 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Reglering

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-13. Närvarande: F.d. justitieråden Inger Nyström och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-13. Närvarande: F.d. justitieråden Inger Nyström och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-13 Närvarande: F.d. justitieråden Inger Nyström och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Kränkande fotografering Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-09-18 Närvarande: f.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande

Läs mer

R 9598/2002 Stockholm den 14 oktober 2002

R 9598/2002 Stockholm den 14 oktober 2002 R 9598/2002 Stockholm den 14 oktober 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 augusti 2002 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Barnperspektivet

Läs mer

Konsumenterna och rätten

Konsumenterna och rätten Lena Olsen Juridik och förvaltningspolitik i socialt arbete Konsumenterna och rätten 1. Varför konsumentskydd? Läs NJA 1968 s. 303 2. Framväxten av konsumentskyddsregleringen Sverige 1995 EU - förordningar,

Läs mer

MARKNADSRÄTT EU-DOMSTOLEN 2011

MARKNADSRÄTT EU-DOMSTOLEN 2011 MARKNADSRÄTT EU-DOMSTOLEN 2011 Presentation för SFIR 17 januari 2012 Advokaten Lena Frånstedt Lofalk Marknadsrätt EU-domstolen 2010 En dom den 12 maj 2011 i mål mellan KO och Ving Sverige AB om vad som

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-05-08 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) (N2015/04860/KSR)

Yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) (N2015/04860/KSR) 1 (5) Näringsdepartementet Enheten för konkurrens, statsstöd och ramvillkor 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) (N2015/04860/KSR) Inledande kommentarer Hovrätten,

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Kommittédirektiv Konsumentskydd vid telefonförsäljning Dir. 2013:95 Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Sammanfattning Problem i samband med telefonförsäljning av varor och tjänster har

Läs mer

Stockholm den 28 april 2015

Stockholm den 28 april 2015 R-2015/0430 Stockholm den 28 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2012/4241 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:25 2004-10-28 Dnr B 1/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:25 2004-10-28 Dnr B 1/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:25 2004-10-28 Dnr B 1/04 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE 1. 3 Call Aktiebolag, Box 92002, 120 06 STOCKHOLM 2. 3-Net Aktiebolag, adress som ovan

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-10-22 Dnr 336/2015 1 (5) Finansdepartementet Kommunenheten 103 33 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Fi 2015/1581 Konkurrensverket begränsar sitt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande

Läs mer

Hovrätten för Nedre Norrland REMISSYTTRANDE Kammarrätten i Sundsvall Datum Dnr /0386, Ju2006/8451/DOM

Hovrätten för Nedre Norrland REMISSYTTRANDE Kammarrätten i Sundsvall Datum Dnr /0386, Ju2006/8451/DOM Hovrätten för Nedre Norrland REMISSYTTRANDE Kammarrätten i Sundsvall Datum Dnr 2007-02-16 2006/0386, 51-2006-271 Ert datum Ert Dnr 2006-11-01 Ju2006/8451/DOM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

Svensk författningssamling SFS_1995:450 SFSJsenaste lydelse Utfärdad: 1995-04-27. Marknadsföringslag (1995:450) Civildepartementet KONS

Svensk författningssamling SFS_1995:450 SFSJsenaste lydelse Utfärdad: 1995-04-27. Marknadsföringslag (1995:450) Civildepartementet KONS Svensk författningssamling SFS_1995:450 SFSJsenaste lydelse Utfärdad: 1995-04-27 Marknadsföringslag (1995:450) Civildepartementet KONS Ändringar,'införda

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1(7) 2009-10-20 AdmD-293-2009. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

REMISSYTTRANDE 1(7) 2009-10-20 AdmD-293-2009. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE 1(7) Datum Dnr 2009-10-20 AdmD-293-2009 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande av Förvarsutredningen Återvändandedirektivet och svensk rätt (SOU 2009:60) (dnr Ju2009/5250/EMA)

Läs mer

Stockholm den 18 december 2007 R-2007/1126. Till Justitiedepartementet. Ju2007/7778/L3

Stockholm den 18 december 2007 R-2007/1126. Till Justitiedepartementet. Ju2007/7778/L3 R-2007/1126 Stockholm den 18 december 2007 Till Justitiedepartementet Ju2007/7778/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 september 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Föreslagna förändringar av tryck- och yttrandefrihetsbrotten

Föreslagna förändringar av tryck- och yttrandefrihetsbrotten 2016-05-26 Mediegrundlagskommittén Ju 2014:17 Anders Eka, ordförande Helen Ziobro, sekreterare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Ju2016/01003/L5 Remissyttrande över betänkande av Utredningen om ett

Läs mer

Hovrätten för Nedre Norrland

Hovrätten för Nedre Norrland Hovrätten för Nedre Norrland REMISSYTTRANDE Datum Dnr 2011-09-30 2011/0154 Ert datum Ert Dnr 2011-06-13 Ju2011/3644/DOM En reformerad domstolslagstiftning (SOU 2011:42) Hovrätten tillstyrker i huvudsak

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. EU:s insolvensreglering Enligt

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-12-15 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore samt justitierådet Ingemar Persson. Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv

Läs mer

Förslagen i rapporten

Förslagen i rapporten R-2010/0029 Stockholm den 30 mars 2010 Till Finansdepartementet Fi2009/1548 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över rapporten Mervärdesskatt

Läs mer

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumenträttigheter

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumenträttigheter SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2008-12-02 Dnr 2008/648 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumenträttigheter Hovrätten yttrar sig över Europeiska

Läs mer

~ Ekobrottsmyndigheten

~ Ekobrottsmyndigheten ~ Ekobrottsmyndigheten YTTRANDE Datum 2012-11-19 l (5) Verksjurist Liselotte Westerlind Rättsenheten Ert dn r Ju2012/54311 DOM D nr EBM A-2012-0385 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-06-11 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. En modernare rättegång II Enligt en lagrådsremiss

Läs mer