Stockholm den 28 november 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm den 28 november 2006"

Transkript

1 R-2006/1055 Stockholm den 28 november 2006 Till Jordbruksdepartementet Jo2006/2044/KO Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 augusti 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Otillbörliga affärsmetoder (SOU 2006:76). I allt väsentligt tillstyrker Advokatsamfundet förslagen i betänkandet. Advokatsamfundet har emellertid ett antal generella kommentarer till betänkandet samt förslag till vissa förändringar, vilka redovisas nedan. Betänkandet Otillbörliga affärsmetoder (SOU 2006:76) benämns nedan Betänkandet, Europarlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder benämns Direktivet och Marknadsföringsutredningen benämns Kommittén. Generella synpunkter på av Kommittén valda begrepp, definitioner, etc. Att man vid den nationella implementeringen av ett fullharmoniseringsdirektiv är benägen att, i den utsträckning detta låter sig göras, använda begrepp och definitioner som är identiska med dem i direktivet är begripligt. I vissa fall är också utrymmet för nationella avvikelser synnerligen begränsat om medlemsstaten har ambitionen att implementera direktivet på ett korrekt sätt. Icke desto mindre önskar Advokatsamfundet framhålla att ett flertal av de begrepp och definitioner som är centrala i förslaget till ny marknadsföringslag och som lånats direkt från den svenska versionen av Direktivet ter sig klumpiga och svårtolkade i en svensk författningstext. Några exempel på uttryck och definitioner som ur språkligt och begreppsmässigt hänseende är mindre lyckade kan ges. Det för den marknadsrättsliga lagstiftningen helt centrala begreppet marknadsföring anses inte, enligt gällande svensk rätt, täcka näringsidkares agerande eller underlåtenhet efter att

2 2 avtal slutits. Då Direktivet omfattar alla slags kontakter mellan en näringsidkare och en konsument vid försäljning av produkter, inklusive nämnda efterköpssituationer, har Kommittén valt en lösning där den föreslagna marknadsföringslagens tillämpningsområde uttryckligen omfattar såväl marknadsföring och produktefterfrågan (dvs. den nuvarande marknadsföringslagens tillämpningsområde) som andra affärsmetoder som en näringsidkare använder sig av före, under eller efter försäljning eller leverans av produkter. Marknadsföring av de egna produkterna/tjänsterna är en naturlig del i den verksamhet näringsidkare bedriver. Enligt Advokatsamfundets mening kan marknadsföring därför inte betecknas som en särskild affärsmetod. Begreppet affärsmetod i 3 i förslaget har på det hela taget getts en innebörd som kanske inte ter sig helt given för var och en. Uttrycket för närmast tankarna till en genomtänkt metodik, en systematisk modell för bedrivandet av viss näringsverksamhet. Den uppräkning av handlingar och underlåtenhet som görs i 3 och som skall utgöra föremålet för den nya lagen har i stället att göra med näringsidkarens kommersiella agerande i viss situation, dvs. ett faktiskt beteende snarare än en uttänkt metod. Advokatsamfundet skulle därför önska att ett annat begrepp än affärsmetod användes för att beteckna de handlingar och underlåtenhet som omfattas av den nya lagen. Det kan i sammanhanget vara av intresse att se vilka motsvarande uttryck som valts i andra medlemsländer: fransmännen talar om pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs" (i kortform "pratiques commerciales"), danskarna om "virksomheders handelspraksis over for forbrugerne" (i kortform handelspraksis"), tyskarna om "Geschäftspraktiken im Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern" (i kortform "Geschäftspraktiken") och engelsmännen om business-to-consumer commercial practices. Definitionen av begreppet otillbörlig påverkan i 3 i förslaget till ny marknadsföringslag är inte helt lyckligt formulerad. Eftersom definitionen endast tycks vara av intresse för förståelsen av bestämmelsen i 19 om aggressiva affärsmetoder och denna bestämmelse i sig innehåller en relativt lång beskrivning av när en affärsmetod är att anse som aggressiv, ifrågasätter Advokatsamfundet behovet av en särskild definition av otillbörlig påverkan. Vid en läsning av bestämmelsen i 19 tillsammans med nyss nämnda definition i 3 inställer sig frågan om alla led i bestämmelserna verkligen går att förena. Till detta kommer att den språkliga utformningen av andra stycket i 19 felaktigt ger intryck av att affärsmetoden som sådan kan trakassera konsumenter och näringsidkare respektive utöva fysiskt våld mot dem. Rent generellt innebär användningen av begrepp som getts mångordiga definitioner att författningstexten blir tungrodd och svårläst. Man kan även förutse att tillämpningen av författningen blir svårare till följd av detta. Författningstexter läses inte enbart av fackmän utan bör vara någorlunda begripliga för vuxna medborgare i allmänhet. Lagtext bör - i möjligaste mån - vara begriplig utan att läsaren behöver konsultera förarbeten och författningskommentarer. De uttryck som används skall därvid ha sin normala språkliga innebörd. Endast i undantagsfall bör vanliga begrepp ges en särskild legal innebörd. Författningstextens språkliga lättillgänglighet bör anses vara av särskild vikt inom ett konsumenträttsligt område som

3 3 marknadsrätten. Vad gäller den språkliga och den begreppsmässiga tillgängligheten lämnar förslaget till ny marknadsföringslag en del övrigt att önska. Implementeringen av artikel 5.2b) det s.k. transaktionstestet Med avseende på implementeringen av artikel 5.2 b) i Direktivet instämmer Advokatsamfundet i den kritik som experterna Jan Fager och Anders Stenlund framför i sitt särskilda yttrande. I korthet innebär kritiken att Kommittén valt en lagtekniskt svårtillämpad och svårtolkad lösning genom att i vissa paragrafer specifikt ange det s.k. transaktionstestet och i andra låta det presumeras vara uppfyllt. Advokatsamfundet föreslår att en enklare och mer lättillgänglig lagteknisk lösning väljs i denna del. Såvitt angår transaktionstestet är detta formulerat enligt följande i artikel 5.2 b) i Direktivet: [En affärsmetod skall vara otillbörlig om den]: b) innebär, eller sannolikt kommer att innebära, avsevärd snedvridning av det ekonomiska beteendet i förhållande till produkten hos den genomsnittskonsument som affärsmetoden riktar sig till eller som nås av metoden, eller den genomsnittliga gruppmedlemmen om affärsmetoden riktar sig till en viss konsumentgrupp. I 4, 8, 9, 10, 16, och 19 förslag till ny marknadsföringslag är transaktionstestet formulerat enligt följande: [ ] om förfarandet är ägnat att leda till att en konsument eller näringsidkare fattar ett annat affärsbeslut än denne annars skulle ha fattat. Kommittén har ansett (Betänkandet s. 212) att lokutionen avsevärd snedvridning av det ekonomiska beteendet inte behöver föras in i marknadsföringslagen eftersom bagatellartade och försumbara överträdelser redan är undantagna den svenska marknadsföringslagen. Det kan ifrågasättas huruvida den tolkning Kommittén gör av beaktandesats 6 i ingressen i jämförelse med artikel 2 e är korrekt. Kommittén beaktar inte att kvalifikationen avsevärd använts i artikel 2 e. Bagatellartade och försumbara överträdelser skulle sannolikt vara undantagna även om kvalifikationen avsevärt utelämnats eftersom bagatellartade och försumbara överträdelser inte är ägnade att påverka det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten. Advokatsamfundets bedömning är att rådet och parlamentet avsett att kvalificera vad som skall anses vara en överträdelse av artikel 5.2 e genom att använda lokutionen avsevärt. Då denna kvalifikation inte synbart återspeglas i förslaget till den nya svenska marknadsföringslagen efterlyser Advokatsamfundet ett resonemang om betydelsen av uttrycket avsevärt i detta sammanhang och skälen till att det inte influtit på något vis i förslaget till författningstext.

4 4 Kommittén har vidare valt lokutionen ägnat att leda till att en konsument eller näringsidkare fattar ett annat affärsbeslut. Uttrycket ägnat att leda till innebär att förfarandet är sådant att det typiskt sett leder till att en konsument eller näringsidkare fattar ett annat beslut än denne annars skulle ha fattat. Detta uttryck har inte samma innebörd som Direktivets innebär eller sannolikt kommer att innebära som innebär att den part som påstår att en överträdelse av marknadsföringslagen skett inte behöver styrka att denna överträdelse typiskt sett leder till att en konsument fattar ett annat beslut utan endast att det är sannolikt att åtgärden skulle få en sådan konsekvens. Även med avseende på dessa skillnader mellan direktivets lydelse och förslaget till svensk författningstext skulle Advokatsamfund önska att ett utförligare resonemang fördes om hur skillnaderna skall förstås och skälen för dem. Uppräkningen av förbjudna åtgärder bör närmare ansluta till direktivets ordalydelse Artiklarna 6, 7 och 9 i Direktivet innehåller uppräkningar av handlingar, underlåtenhet och andra typer av beteenden vilka strider mot Direktivet. Kommittén har valt att i förslaget till ny marknadsföringslag formulera om nämnda uppräkningar så att dessa ansluter till den tidigare lydelsen i marknadsföringslagen. Syftet med denna lagstiftningsteknik torde vara att undvika att göra stora förändringar i marknadsföringslagen liksom att anpassa bestämmelserna i direktivet till svensk lagstiftningstradition. Enligt kommittédirektiv 2005:72 har uppgiften för utredaren varit att särskilt beakta vikten av att genomförande av direktivet så långt det är möjligt anpassas till den nu gällande svenska marknadsrättsliga lagstiftningen. Advokatsamfundets uppfattning är emellertid att metoden med avseende på uppräkningarna i artiklarna 6, 7 och 9 emellertid medför att den föreslagna marknadsföringslagen måste läsas tillsammans med såväl Direktivet som motiven för att läsaren skall få en förståelse för vilka handlingar, vilken underlåtenhet respektive vilka övriga beteenden som omfattas av lagen. Den använda lagstiftningstekniken försvårar sålunda läsningen av marknadsföringslagen. Advokatsamfundet anser därför att det bör övervägas om inte uppräkningarna i artiklarna 6, 7 och 9 i sin helhet skall föras över i marknadsföringslagen med de redaktionella ändringar som kan krävas av den nya kontexten. Vilseledande efterbildning Kommittén konstaterar på s 239, tredje stycket, i Betänkandet att ordalydelsen i 8 andra meningen marknadsföringslagen motsvarar ordalydelsen i 5 varumärkeslagen. Ordalydelsen i de båda bestämmelserna är i och för sig likalydande, men 5 varumärkeslagen skall numera tolkas i samstämmighet med 13 andra stycket varumärkeslagen 1 vilken har en annan lydelse. Därtill kommer att varumärkesrättslig och marknadsrättslig praxis beträffande funktionalitet inte alltid ser likadan ut 2. Detta uttalande borde därför justeras. 1 Jämför Marianne Levin kommentar till 8 marknadsföringslagen i Karnov. 2 Jämför beträffande LEGO-klotsar NJA 1987 s 923 respektive OHIM Board of Appeals beslut i ärende nr 63 C /1 där LEGO-klotsen inte ansågs skyddsvärd enligt varumärkeslagen respektive gemenskapsvarumärkesförordningen på grund av att utformningen huvudsakligen tjänar till att göra produkten funktionell. Marknadsdomstolen kom till motsatt slutsats i MD 2004:23.

5 5 Kommittén föreslår att 8 marknadsföringslagen förs över till den nya lagen. Av Direktivet, Bilaga I punkten 13, framgår att med vilseledande affärsmetoder avses [att] Försöka att sälja en produkt som liknar en annan produkt, som görs av en särskild tillverkare, på ett sätt som avsiktligt förespeglar konsumenten att produkten är gjord av samma tillverkare trots att så inte är fallet. I punkten 13 återfinns varken kravet på (i) att efterbildningen lätt kan förväxlas med originalet (ii) att originalet är särpräglat (iii) att originalet är känt eller (iv) att funktionellt betingade produkter är undantagna. Advokatsamfundet efterlyser därför en närmare förklaring till hur 8 marknadsföringslagen överensstämmer med punkten 13 i Direktivet. Obeställd e-postreklam och begreppet fysisk person Den nuvarande regleringen i 20 1 p marknadsföringslagen lyder 1. den fysiska personen inte motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress används i marknadsföringssyfte med användande av elektronisk post. Förarbetena till reglerna om obeställd e-postreklam (prop. 2003/04:43, s 13) är otydliga beträffande innebörden av rekvisitet fysisk person 3, vilket inneburit svårigheter för näringsidkare att avgöra huruvida de kan skicka e-postmarknadsföring till fysiska personer i deras egenskap av anställda. Av artikel 13 kommunikationsdataskyddsdirektivet, vilken bl.a. implementeras genom 20 marknadsföringslagen, framgår dock att reglerna om obeställd e-postreklam endast är avsedda att tillämpas på fysiska personer som ingått avtal med leverantör av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster, vilket innebär att förbudet mot obeställd e-postreklam inte gäller i förhållande till fysiska personer om de tar emot e-postreklamen i egenskap av anställda. Frågan har nyligen varit föremål för rättslig prövning i Kammarrätten i Stockholm 4 och domstolen kom då, dock med anförande av märkliga domskäl, fram till att förbudet i 20 1 p. inte innebär att en näringsidkare skulle vara förbjuden att tillställa anställda vid en kommun e-postmarknadsföring. Såväl näringsidkare som konsumenter skulle vara betjänta av att begreppet fysisk person i 20 1 p. ersattes av begreppet fysisk abonnent för att tydligare återspegla regleringen i kommunikationsdataskyddsdirektivet. Sanktionssystemet Kravet på effektiva sanktioner - tydliggörande beträffande interimistiska förbud I artikel 11.1 första stycket i Direktivet slås fast att medlemsstaterna skall se till att det finns adekvata och effektiva metoder för att bekämpa otillbörliga affärsmetoder. Sådana 3 Se Westman Daniel; Spam och obeställd e-postreklam i Lov & Data nr Kammarrättens i Stockholm dom i mål nr , mål nr

6 6 medel innefattar rättsliga bestämmelser enligt vilka personer, organisationer och/eller konkurrenter får vidta rättsliga åtgärder mot metoderna eller anmäla dessa till myndighet för rättsligt agerande. Domstolar eller förvaltningsmyndigheter skall, enligt artikel 11.2 a) och b) ges befogenheter att meddela beslut om förbud mot otillbörliga affärsmetoder. Beslut kan ha tillfällig verkan eller slutgiltig verkan (artikel 11. 2b andra stycket andra strecksatsen). Av Direktivets artikel 13 följer vidare att medlemsstaterna skall tillhandahålla effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner. För att lagstiftningen i en medlemsstat skall anses uppfylla dessa krav förutsätts, enligt Advokatsamfundet, inte enbart att sanktionerna finns tillgängliga utan även att de av behörig myndighet tillämpas i skälig utsträckning. Vidare bör man vid en bedömning av effektiviteten i sanktionssystemet se till systemet i dess helhet, dvs. se hur olika sanktioner och ingripanden kompletterar varandra. I sammanhanget kan ifrågasättas om inte Marknadsdomstolens tillämpning av reglerna om interimistiskt förbud i marknadsföringslagen i många fall har varit mer restriktiv än vad som kunde vara önskvärt. Under perioden , tillämpade Marknadsdomstolen en generellt restriktiv syn på interimistiska förbud. Den restriktiva tillämpningen förklarades av att det av förarbetena till dåvarande marknadsföringslagen framgick att det knappast var aktuellt att meddela interimistiska förbud i andra fall än då Konsumentombudsmannen stod som sökande i ärendet, att det krävdes särskilda skäl och att sökanden inte var skyldig att ställa säkerhet för svarandens potentiella skada. I förarbetena till den nuvarande marknadsföringslagen konstaterades att den restriktiva tillämpningen av bestämmelserna om interimistiska förbud behövde ändras, eftersom den ökade internationaliseringen och de nya medlen för spridning av information medförde att marknadsföringen fått en betydligt större genomslagskraft än tidigare och att den tid en domstolsprövning tar i många fall överstiger den tid en marknadsföringskampanj pågår. Någon drastisk förändring var dock inte avsedd. 5 Den ändring av Marknadsdomstolens praxis som förutskickades vid 1995 års lagändring har dock inte kommit till uttryck. En jämförelse med ärenden vid allmän domstol ger vid handen att Marknadsdomstolen avslår yrkanden om interimistiska åtgärder i en anmärkningsvärt hög grad. Eftersom Marknadsdomstolen regelmässigt varken motiverar bifall eller avslag till ett yrkande om interimistiskt förbud är det inte möjligt att utröna domstolens skäl för beslutet. Ett avslagsbeslut motiveras regelmässigt med ett konstaterande av att Marknadsdomstolen inte finner att tillräckliga skäl föreligger för ett interimistiskt förbud. Av ett avgörande från Svea hovrätt följer att ett interimistiskt beslut inte får vara så knapphändigt motiverat att samtliga rekvisit för interimistiskt förbud inte prövas 6. 5 Prop. 1994/95:23, s Svea hovrätts beslut i mål nr Ö Den praxis som utbildats enligt rättegångsbalken skall äga tillämpning på interimistiska beslut inom marknadsrätten, prop. 1994/95:2, s 174.

7 7 Advokatsamfundet vill alltså ifrågasätta om inte Marknadsdomstolens syn på den interimistiska förbudssanktionen är alltför restriktiv och om de interimistiska beslut som meddelas av domstolen inte skulle kunna motiveras utförligare. Förhandsingripanden Kommittén kommer i Betänkandet fram till att de fakultativa reglerna i artikel 11.2 b) i Direktivet om förhandsingripanden mot nära förestående tillämpning av otillbörliga affärsmetoder inte skall genomföras i marknadsföringslagen. Advokatsamfundet noterar att motsvarande bestämmelse i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv (2004/48/EG) om åtgärder och skydd för immaterialrätter är obligatorisk och kommer att införas i de svenska immaterialrättsliga lagarna. Mot bakgrund av att censurförbudet kan komma att beröras även i immaterialrättsliga mål, exempelvis vid ingripanden mot förestående intrång som begås av en tidning genom intrång i en upphovsrättsligt skyddad text, kommer censurproblematiken att behöva lösas vid implementeringen av det s.k. enforcementdirektivet. Den lösning som regeringen väljer i det lagstiftningsärendet torde kunna tillämpas även i detta lagstiftningsärende. Publicering av rättelse och beslut om förbud Kommittén har funnit att de fakultativa reglerna om publicering av rättelse och beslut om förbud inte skall införas i den nya marknadsföringslagen. Hänvisningar görs härvid till liknande och tidigare diskussioner i anslutning till implementering av EG-direktiv och skälen för att avstå kan sammanfattas med att Direktivet inte kräver införande av sådana regler och att reglerna skulle vara svåra att förena med det ensamansvar som vilar på ansvariga utgivare enligt bestämmelserna i TF respektive YGL. Advokatsamfundet noterar att motsvarande bestämmelse i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv (2004/48/EG) om åtgärder och skydd för immaterialrätter är obligatorisk och kommer att genomföras i de svenska immaterialrättsliga lagarna. Mot bakgrund av att skadan av en otillåten marknadsföringsåtgärd är mycket svår att beräkna och att Marknadsdomstolen i normalfallet uppskattar skadan med tillämpning av reglerna i 35 kap. 5 rättegångsbalken, får konsumenter och näringsidkare sällan ersättning för den faktiska skada som de kan lida till följd av överträdelsen. En möjlighet att ålägga den näringsidkare vars marknadsföringsåtgärder innebär en överträdelse av marknadsföringslagen att publicera en rättelse av sin otillåtna marknadsföringsåtgärd skulle i många fall innebära att skadan för konkurrenter som lidit skada av marknadsföringsåtgärden avsevärt begränsades. En möjlighet att ålägga den näringsidkare vars marknadsföringsåtgärder innebär en överträdelse av marknadsföringslagen att publicera ett slutgiltigt beslut om förbud mot vissa marknadsföringsåtgärder skulle, enligt Advokatsamfundet, innebära en effektiv sanktion som skulle öka efterlevnaden av marknadsföringslagstiftningen. Advokatsamfundet har svårt att se varför det inte skulle vara möjligt att förena bestämmelser av detta slag med bestämmelser om utgivaransvar. Redan idag lever de yttrandefrihetsrättsliga regelverken ett liv parallellt med det marknadsrättsliga. I 6 lagen om namn och bild i reklam finns regler om åläggande för den som brutit mot lagens bestäm-

8 8 melser att bekosta publicering av dom i målet. Denna regel har införts utan ändringar av TF. I marknadsrättsligt hänseende ansvarar näringsidkaren för innehållet i marknadsföring i tryckt skrift respektive i annat medium. Under alla omständigheter skulle Advokatsamfundet önska att Kommitténs beslut att avstå från att föreslå införande av bestämmelser om publicering och rättelse hade motiverats utförligare i Betänkandet, med hänsyn just till intresset för ett system med effektiva sanktioner. Generellt om marknadsdomstolens prejudikatskapande roll Även om det ytterst är EG-domstolen som har att tolka innebörden av EG-rätten har nationella domstolar naturligtvis en viktig uppgift som uttolkare av det EG-rättsliga regelverket på nationell nivå. Det faktum att fast nationell domstolspraxis kan göra att ett direktiv, även i avsaknad av lagstiftningsåtgärd, anses genomfört visar också på betydelsen av den nationella domstolens prejudikatskapande roll (se Betänkandet s 204). Advokatsamfundet utgår ifrån att Marknadsdomstolen kommer att få pröva en mängd nya frågor i anledning av implementeringen av Direktivet i svensk rätt. För konsumenter och näringsidkare kommer det att vara av stor betydelse hur domstolen tillämpar bestämmelserna om otillbörliga affärsmetoder. Såvitt avser Marknadsdomstolens tidigare praxis konstaterar Kommittén, bl.a. när det gäller praxis om vilseledande marknadsföring, att den i allt väsentligt kommer att vara relevant även i fortsättningen. Domstolens praxis beträffande särskilt överdrifter i reklam synes, enligt Kommittén, gå längre och vara strängare än i andra medlemsländer. Möjligen har detta att göra med att svenska domstolar tycks ha andra och lägre förväntningar på vad en genomsnittskonsument skall antas förstå. Den nya frågeställningen kommer att vara huruvida viss överdrift är ägnad att leda till att genomsnittskonsumenten fattar ett annat affärsbeslut än han eller hon annars skulle ha fattat. Om så inte är fallet kan marknadsföringen/affärsmetoden inte anses vilseledande. Marknadsdomstolens praxis på detta område kan komma att behöva mjukas upp, enligt Kommittén (Betänkandet s 236). Med hänsyn till den roll Marknadsdomstolen har och kommer att få vill Advokatsamfundet inför det fortsatta lagstiftningsarbetet särskilt peka på de klara fördelar som skulle följa av att Marknadsdomstolen i framtiden motiverar sina ställningstaganden utförligare än vad som normalt är fallet i dag och därigenom särskilt lyfter fram de principiella frågeställningar som väckts i de enskilda ärendena och bemöter dessa. Enligt Advokatsamfundet skulle detta medföra att domstolens avgöranden i än större utsträckning kan tjäna till ledning för näringsidkares och konsumenters framtida agerande. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Anne Ramberg

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 KÄRANDE Inwido Sverige AB, 556583-4693, Box 153, 574 22 Vetlanda Ombud: advokaten H-G. F. och jur.kand. M. J., Gärde Wesslau Advokatbyrå, Box 684,

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:36 2008: Datum 2009-11-19 Dnr C 31/08 KÄRANDE 1. Eniro AB, 169 87 STOCKHOLM 2. Din Del Aktiebolag, Box 6010, 171 60 SOLNA Ombud för 1 och 2: advokaten A. K. och jur.kand. J.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19)

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2007-10-01 Stockholm Dnr 417/07 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 3944/1998 1998-03-26 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 januari 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över Försäkringsgarantiutredningens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Verksjuristen Patrik Havermann 2015-02-20 2013/414 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Eniro 118 118 AB, 556476-5294 Gustav

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:3 2008: Datum 2009-02-17 Dnr B 5/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Abitur AB, Box 2071, 429 12 SÄRÖ SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

Stockholm den 18 december 2007 R-2007/1126. Till Justitiedepartementet. Ju2007/7778/L3

Stockholm den 18 december 2007 R-2007/1126. Till Justitiedepartementet. Ju2007/7778/L3 R-2007/1126 Stockholm den 18 december 2007 Till Justitiedepartementet Ju2007/7778/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 september 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

Miljöargument i marknadsföringen. Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2

Miljöargument i marknadsföringen. Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2 Miljöargument i marknadsföringen Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2 Rättsavdelningen Konsumentverket/KO Rättsenhet 1 - Hälsa, Resor, Elektronisk kommunikation Rättsenhet 2 - Finansiella tjänster, Boende/Energi,

Läs mer

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE Föredraganden Caroline

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 oktober 2014 B 5749-13 KLAGANDE MR Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Förseelse mot förordningen

Läs mer

Stockholm den 28 april 2015

Stockholm den 28 april 2015 R-2015/0430 Stockholm den 28 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2012/4241 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Investeringsfondsfrågor Enligt

Läs mer

Informations- och förbudsförelägganden

Informations- och förbudsförelägganden KONSUMENTOMBUDSMANNEN [ KONSUMENTVERKET*""""" KONSUMENTOMBUDSMANNEN 'NK. 2015-09m f FÖRELÄGGANDE 2015-09-08 FF 2015:4 b IF 2015:3 b Dnr 2014/1211 uy 2* ^. ^.l.^...isjvedfonenet AB ""Björkgatan 77 753 23

Läs mer

y MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:18 2011-07-05 Dnr C 8/11

y MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:18 2011-07-05 Dnr C 8/11 y MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:18 2011-07-05 Dnr C 8/11 KÄRANDE Specsavers Sweden AB, Box 205, 401 23 Göteborg Ombud: advokaten S. B., B. & McK. Advokatbyrå, Box 180, 101 23 Stockholm SVARANDE Synsam Service

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:25 2004-10-28 Dnr B 1/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:25 2004-10-28 Dnr B 1/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:25 2004-10-28 Dnr B 1/04 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE 1. 3 Call Aktiebolag, Box 92002, 120 06 STOCKHOLM 2. 3-Net Aktiebolag, adress som ovan

Läs mer

Svensk författningssamling SFS_1995:450 SFSJsenaste lydelse Utfärdad: 1995-04-27. Marknadsföringslag (1995:450) Civildepartementet KONS

Svensk författningssamling SFS_1995:450 SFSJsenaste lydelse Utfärdad: 1995-04-27. Marknadsföringslag (1995:450) Civildepartementet KONS Svensk författningssamling SFS_1995:450 SFSJsenaste lydelse Utfärdad: 1995-04-27 Marknadsföringslag (1995:450) Civildepartementet KONS Ändringar,'införda

Läs mer

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:3 2008: Datum 2011-02-09 Dnr C 6/09 KÄRANDE Swemedia AB, Carl Gustafs väg 46, 214 21 Malmö Ombud: advokaten E. T., Advokatbyrån S. & Co AB, Anna Lindhs plats 4, 211 19 Malmö

Läs mer

Företagshemligheter och marknadsrätt. Henrik Bengtsson / Partner / Advokat. Den 17 januari 2011

Företagshemligheter och marknadsrätt. Henrik Bengtsson / Partner / Advokat. Den 17 januari 2011 OTILLBÖRLIG KONKURRENS Företagshemligheter och marknadsrätt Henrik Bengtsson / Partner / Advokat Den 17 januari 2011 Disposition 1. MD:s praxis i siffror 2. Materiella frågor 3. Sanktioner skadestånd och

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD. Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare: J. E.

Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD. Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare: J. E. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:8 2008: Datum 2009-04-29 Dnr B 6/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare:

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 86 MARKNADSDOMSTOLEN Karin Lindell, ordförande, Anders Stenlund, Lars Borg och Astri Muren PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Läs mer

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m.

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:10 2008: Datum 2011-04-12 Dnr C 11/10 KÄRANDE Eniro Sverige AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur.kand. J. B., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

Läs mer

IT-relaterade tvister i Marknadsdomstolen. Antonina Bakardjieva Engelbrekt

IT-relaterade tvister i Marknadsdomstolen. Antonina Bakardjieva Engelbrekt IT-relaterade tvister i Marknadsdomstolen Antonina Bakardjieva Engelbrekt Tvister med svag IT anknytning Marknadsföring av konventionella produkter i nya medier (läs Internet) Marknadsföring (tillhandahållande)

Läs mer

MARKNADSRÄTT EU-DOMSTOLEN 2011

MARKNADSRÄTT EU-DOMSTOLEN 2011 MARKNADSRÄTT EU-DOMSTOLEN 2011 Presentation för SFIR 17 januari 2012 Advokaten Lena Frånstedt Lofalk Marknadsrätt EU-domstolen 2010 En dom den 12 maj 2011 i mål mellan KO och Ving Sverige AB om vad som

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. R-2015/0394 Stockholm den 4 juni 2015 Till Näringsdepartementet N2015/2228/ITP Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Daniel Westman 1 2001-06-20

Daniel Westman 1 2001-06-20 Daniel Westman 1 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar E-handelsdirektivet (Ds 2001:13) Med anledning av promemorians förslag till svensk implementering av E-handelsdirektivets regler om ansvarsfrihet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Stärkt stöd och skydd för barn och

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-06

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-06 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-06 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 20 februari

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:35 2008: Datum 2009-11-17 Dnr B 10/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bahnhof AB (publ), Box 6220, 102 34 STOCKHOLM Ombud: advokaten W. D.,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 oktober 2013 T 1637-12 KLAGANDE Gotlands kommun, 212000-0803 621 81 Visby Ombud: Advokat RH MOTPART SÖ Ombud: Advokat BT SAKEN Skadestånd

Läs mer

Stockholm den 19 december 2014

Stockholm den 19 december 2014 R-2014/1742 Stockholm den 19 december 2014 Till Finansdepartementet Fi2014/3021 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 september 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 april 2011 B 2883-09 KLAGANDE AE Ombud och offentlig försvarare: Advokat SR MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Rattfylleri

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 19 mars 2014 Ö 5306-13 KLAGANDE Juridikfronten, 802472-8704 Carl Krooks gata 42 252 25 Helsingborg Ställföreträdare: MT MOTPART RAP

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 KÄRANDE Boendeförmedling i Linköping Kommanditbolag, Box 2116, 580 02 LINKÖPING Ombud: bolagsjuristen Bo Ohlsson, Svensk Fastighetsförmedling AB, Box

Läs mer

SVENSKA _ KRAFTNÄT. Nya regler om upphandling - Ds 2014:25 resp. SOU 2014:51 (S2014/5303/RU) Affärsverket svenska kraftnät lämnar följande synpunkter.

SVENSKA _ KRAFTNÄT. Nya regler om upphandling - Ds 2014:25 resp. SOU 2014:51 (S2014/5303/RU) Affärsverket svenska kraftnät lämnar följande synpunkter. SVENSKA _ KRAFTNÄT Generaldirektören Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.ru@regeringskansliet.se 2014-09-19 2014/1420 REMISSVAR Nya regler om upphandling - Ds 2014:25 resp. SOU 2014:51

Läs mer

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

Sammanfattning. Direktivets syfte. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0035. Till Justitiedepartementet. Ju2007/9590/BIRS

Sammanfattning. Direktivets syfte. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0035. Till Justitiedepartementet. Ju2007/9590/BIRS R-2008/0035 Stockholm den 13 mars 2008 Till Justitiedepartementet Ju2007/9590/BIRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Lagring

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-06. Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. 3. lag om ändring i skollagen (2010:800).

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-06. Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. 3. lag om ändring i skollagen (2010:800). 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-06 Närvarande: F.d. justitieråden Torgny Håstad och Sten Heckscher samt justitierådet Göran Lambertz. Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03 KÄRANDE L. Optiker Aktiebolag, 556150-0256, Box 104, 461 23 TROLLHÄTTAN Ställföreträdare: styrelseledamoten P. L., adress som ovan SVARANDE Axet Optik

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. EU:s insolvensreglering Enligt

Läs mer

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande:

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande: R-2005/0939 Stockholm den 14 september 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/2479 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:3 2014-03-05 Mål nr C 21/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:3 2014-03-05 Mål nr C 21/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:3 2014-03-05 Mål nr C 21/13 KÄRANDE Taxibil i Östergötland Aktiebolag, 556542-5666 Box 154, 581 02 Linköping Ombud: advokaten H. S. och jur. kand. A. B., Avenir Advokater, Drottninggatan

Läs mer

~ Ekobrottsmyndigheten

~ Ekobrottsmyndigheten ~ Ekobrottsmyndigheten YTTRANDE Datum 2012-11-19 l (5) Verksjurist Liselotte Westerlind Rättsenheten Ert dn r Ju2012/54311 DOM D nr EBM A-2012-0385 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Läs mer

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m.

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya sanktioner i upphandlingslagstiftningen föreslås träda i kraft under mitten av 2010. De nya reglerna innebär bland annat att en avtalsspärr

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm 2008-02-20 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till ändring av Direktiv 2006/112/EG avseende hanteringen av

Läs mer

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:2 2008: Datum 2009-02-11 Dnr C 11/08 KÄRANDE Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Optik Smart Eyes AB, Kyrkogatan 18, 411 15 Göteborg Ombud: advokaten S. E., Advokatfirman E. AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg

Optik Smart Eyes AB, Kyrkogatan 18, 411 15 Göteborg Ombud: advokaten S. E., Advokatfirman E. AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:19 2008: Datum 2010-06-30 Dnr C 20/09 KÄRANDE Glasögonfabriken i Göteborg AB, c/o Glasögonfabriken i Sverige AB, Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman

Läs mer

OTILLBÖRLIG KONKURRENS Marknadsrätt och företagshemligheter. Henrik Bengtsson / partner / advokat Den 15 januari 2013

OTILLBÖRLIG KONKURRENS Marknadsrätt och företagshemligheter. Henrik Bengtsson / partner / advokat Den 15 januari 2013 1 OTILLBÖRLIG KONKURRENS Marknadsrätt och företagshemligheter Henrik Bengtsson / partner / advokat Den 15 januari 2013 2 Disposition 1. MD:s praxis i siffror 2. Materiella frågor 3. Skadestånd vid vilseledande

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1112 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2014/2170/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Konsumentverket arbetar för dig!

Konsumentverket arbetar för dig! Konsumentverket arbetar för dig! Obeställd e-postreklam - Lagstiftning, Tillämpning och Tillsyn Ola Svensson Rättsenhet 3 Konsumentverket/KO De viktigaste konsumentlagarna Marknadsföringslagen Avtalsvillkorslagen

Läs mer

169 87 Stockholm Ombud: advokaterna L. F. L. och C. v H., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

169 87 Stockholm Ombud: advokaterna L. F. L. och C. v H., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:9 2008: Datum 2011-04-11 Dnr C 24/10 KÄRANDE Eniro Sverige AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaterna L. F. L. och C. v H., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

Läs mer

Advokatsamfundet har ingen erinran mot de lagändringar som föreslås i promemorian.

Advokatsamfundet har ingen erinran mot de lagändringar som föreslås i promemorian. R-2010/0672 Stockholm den 16 augusti 2010 Till Finansdepartementet Fi2010/799 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Moderniserade

Läs mer

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall KKV1036, v1.0, 2013-01-18 ÖVERKLAGANDE 2014-08-18 Dnr 331/2013 1 (5) Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall Överklagande Klagande Konkurrensverket, 103

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 4 andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 132.1 e mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG)

Lagrum: 3 kap. 4 andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 132.1 e mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) HFD 2015 ref 34 En apnéskena utgör inte en sådan dentalteknisk produkt som är undantagen från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt. Lagrum: 3 kap. 4 andra stycket

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 december 2013 T 1831-12 KLAGANDE Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, 516401-8243 106 40 Stockholm Ombud: Advokaterna HF och GJ

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Nya regler om vårdnad

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden 2012-04-23 1 (5) Rättsenheten Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden Sammanfattning IAF tillstyrker förslaget om höjd

Läs mer

Marknadsföring av fläckborttagningsmedel. 1. Marknadsdomstolen lämnar Universalbolaget i Helsingborg Aktiebolags talan utan bifall.

Marknadsföring av fläckborttagningsmedel. 1. Marknadsdomstolen lämnar Universalbolaget i Helsingborg Aktiebolags talan utan bifall. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:27 2008: Datum 2010-11-02 Dnr C Dnr 35/09 och C 2/10 KÄRANDE Universalbolaget i Helsingborg Aktiebolag, Box 22064, 250 22 Helsingborg Ombud: advokaten M. P., Advokatfirman J.

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35). R-2009/0981 Stockholm den 14 oktober 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/3453/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet)

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet) Lagrådsremiss Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 oktober 2015 Peter Hultqvist Maria

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:16 2013-10-15 Mål nr C 4/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:16 2013-10-15 Mål nr C 4/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:16 2013-10-15 Mål nr C 4/12 KÄRANDE BYGGmax AB, 556645-6215, Box 6063, 171 06 Solna Ombud: advokaten J. N. och jur.kand. E. J., Advokatfirman L. KB, Studentgatan 6, 211 38

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-09-16. Gemensamt konsumentskydd i EU

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-09-16. Gemensamt konsumentskydd i EU 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-09-16 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. Gemensamt konsumentskydd i EU Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61)

Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61) Finansdepartementet Enheten för offentlig förvaltning Konsumentenheten 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-11-02 Ulrica Dyrke Fi2015/3612/OFA/KO Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning

Läs mer

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande.

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande. 2008-11-19 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter, S2 Christoffer Andersson Calafatis Telefon +46 8 405 12 30 Telefax +46 8 10 98 41 E-post christoffer.andersson-calafatis@finance.ministry.se

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Trafikverket 781 89 Borlänge MOTPART World Wide Air AB Ombud: AA DKCO Advokatbyrå Ab Pb 236 AX-22 101 Mariehamn

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: 2009-12-18 Datum Dnr B 6/09 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE IKANO Bank SE, Box 717, 343 81 ÄLMHULT Ombud: advokaten C. A. S. och

Läs mer

OTILLBÖRLIG KONKURRENS

OTILLBÖRLIG KONKURRENS 1 OTILLBÖRLIG KONKURRENS Marknadsrätt och företagshemligheter Henrik Bengtsson / partner / advokat Den 15 januari 2013 2 Disposition 1. MD:s praxis i siffror 2. Materiella frågor 3. Skadestånd vid vilseledande

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MOTPART Wasa Kredit AB, 556311-9204, Box 7233, 103 89 STOCKHOLM Ombud: advokaten Staffan Wilow,

Läs mer

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (1999:43) Inledning Undertecknade ledamöter av Revisorsnämnden har anmält

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 november 2012 T 2085-11 KLAGANDE AH Ombud: Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Rehab Center Svedala Kommanditbolag,

Läs mer

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) YTTRANDE 1 (5) Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) (Fi2014/2275) Inledande synpunkter Hovrätten

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 2 Ärendet... 11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning...

Läs mer