Palliativt forskningscentrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Palliativt forskningscentrum"

Transkript

1 Palliativt forskningscentrum PM och riktlinjer Senast uppdaterad: av: Joakim Öhlén, centrumchef & Cecilia Håkanson, bitr.-centrumchef

2 Innehåll 1. Beställningar och faktureringsunderlag Personuppgiftshantering i forskning... 4 Personuppgiftsombud på Ersta Sköndal högskola... 4 Information om personuppgifter i forskning... 4 Vad är en personuppgift?... 4 När får forskare behandla personuppgifter?... 4 Känsliga personuppgifter och etikprövning... 4 Särskilda instruktioner för palliativt forskningscentrum... 5 Samtycke och PuL -textmall... 6 Studieinformation och PuL -textmall Arkivering av forskningsmaterial Datasäkerhet och IT pågående projekt Riktlinjer för transkribering... 9 Överlämnande av material... 9 Instruktioner för transkribering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Avtal om sekretess i samband med transkribering... Fel! Bokmärket är inte definierat.

3 1. Beställningar och faktureringsunderlag Upprättat , gäller tills vidare. Alla inköp av tjänster, material, beställning av resor osv. som görs av medarbetare vid PFC måste ha full kostnadstäckning. Inköp eller beställningar utan kostnadstäckning av projektmedel måste alltid godkännas av centrumchef (vid ledighet/frånvaro av biträdande centrumchef) innan inköp/beställning genomförs. Projektmedel disponeras av projektansvarig, i dialog med centrumchef. Vid beställning av resor ska reseorder fyllas i och godkännas av centrumchef. I brådskande fall kan denna mejlas, annars lämnas den till forskningssekreteraren för senare påskrift. Vid samtliga köp av tjänster, material, beställning av resor osv. Ska faktureringsunderlag innehålla följande: Fakturaadress: Observera att det är olika fakturaadresser till Ersta Diakoni respektive ESH. Det betyder att om en faktura ska belasta projekt som ligger på Ersta Diakoni-sidan, måste den adressen uppges. Kostnadsställe/projekt: Kostnadsställe och i förekommande fall projekt konto måste alltid anges på faktureringsunderlaget. Referens: Ofta är det Lisa-Mi som beställer för annan persons räkning. Det är dock viktigt att den person beställningen berör står som referens eftersom det annars ofta blir besvärligt att reda ut vart fakturan ska gå, både för ekonomiavdelningen och vid kontering/attestering. Faktureringsadress Ersta diakonisällskap: Ersta diakonisällskap K-ställe xxx/projekt xxx (om aktuellt) Ref: Ditt namn här PAA06100 FE STOCKHOLM Faktureringsadress Ersta Sköndal högskola AB: Ersta Sköndal högskola AB K-ställe xxx/projekt xxx (om aktuellt) Ref: Ditt namn här PAA06101 FE STOCKHOLM

4 2. Personuppgiftshantering i forskning Upprättat ,och gäller tills vidare Personuppgiftsombud på Ersta Sköndal högskola Claes Eriksson, IT-chef Information om personuppgifter i forskning Det är flera regelverk som påverkar hur integritetskänsligt material får hanteras i forskningen. Reglerna har bland annat till syfte att skydda den personliga integriteten hos forskningspersonerna. Det finns bestämmelser som styr om och hur uppgifter får hanteras i forskningen. De viktigaste är personuppgiftslagen och etikprövningslagen. Personuppgiftslagen reglerar om och hur forskaren får hantera personuppgifter för forskningsändamål. Forskning som hanterar känsliga personuppgifter eller uppgifter om lagöverträdelser m.m. ska alltid godkännas av en etikprövningsnämnd enligt etikprövningslagen, oavsett om det finns samtycke till personuppgiftsbehandlingen eller inte. Vad är en personuppgift? En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person, som är i livet. Det innebär att alla uppgifter som knyts till namn eller personnummer, alltid är personuppgifter. Även uppgifter som inte direkt pekar ut en individ kan vara personuppgifter om det på något annat sätt är möjligt, att knyta dem till en specifik individ. Detaljerade uppgifter som indirekt pekar ut var en person bor, såsom fastighetsbeteckning eller geografiska koordinater, är exempel på personuppgifter. Ett annat exempel är när många och/eller detaljerade uppgifter i kombination kan göra det möjligt att knyta uppgifterna, till en person. Även kodade uppgifter är personuppgifter så länge någon kan göra dem läsbara och därmed identifiera individer, det vill säga så länge kodnyckeln finns kvar. När får forskare behandla personuppgifter? För att det över huvud taget ska vara tillåtet att behandla personuppgifter kräver personuppgiftslagen antingen att den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller att behandlingen är nödvändig för situationer, vilka räknas upp i lagen. Samtycket måste vara frivilligt, särskilt och informerat, dvs. vara lämnat efter det att personen har fått information om hur uppgifterna ska behandlas i det aktuella forskningsprojektet. Samtycket ska också vara en otvetydig viljeyttring. Personuppgiftslagens krav på samtycke är detsamma oavsett om det rör sig om registerforskning eller annan forskning. Känsliga personuppgifter och etikprövning Enligt huvudregeln i personuppgiftslagen är det förbjudet att behandla det lagen definierar som känsliga personuppgifter, dvs. personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, eller personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Känsliga personuppgifter får behandlas för forskningsändamål om en etikprövningsnämnd har godkänt det. Kravet på etikprövning gäller även om forskningspersonen har lämnat sitt uttryckliga samtycke till hanteringen av uppgifterna.

5 För mer information om personuppgifter i forskning, se: Särskilda instruktioner för palliativt forskningscentrum Vid palliativt forskningscentrum finns ett register över samtliga forskningsprojekt. Genom att PFC har ett register över sina projekt får vi både själva kontroll, men undviker också den annars obligatoriska rutinen att anmäla projekt till Datainspektionen/ eller till PuL-ombudet centralt, beroende på hur det organiseras i framtiden. För alla forskningsprojekt ska projektledaren fylla i formulär som finns tillgängligt på (under upparbetning) Undvik om möjligt att lagra personuppgifter i forskningsprojekt. För samtliga projekt där personuppgifter kommer att registreras där någon form av manuellt eller elektroniskt register/dokumentation över personuppgifter görs, gäller att muntligt och skriftligt samtycke ska inhämtas från forskningspersonerna. Samtyckesblanketter scannas in och sparas elektroniskt, alternativt arkiveras tillsammans med annat fysiskt forskningsmaterial. Studieinformation respektive samtyckesblankett ska ALLTID innehålla information om personuppgifter och personuppgiftsombud enligt textmallar på nästa sida.

6 Samtycke och PuL -textmall Härmed samtycker jag till delta i ovanstående forskningsprojekt. Jag har fått både skriftlig och muntlig information om forskningsprojektet och fått möjlighet att ställa frågor om sådant jag undrar över. Jag har också fått information om att mitt deltagande i projektet är helt frivilligt, och att jag när som helst och utan att uppge skäl kan välja att avbryta min medverkan, utan att det på något sätt inverkar på min fortsatta vård. Jag samtycker också till att uppgifter om mitt namn, kön, ålder och diagnos, kommer att registreras i enlighet med Personuppgiftslagen, och att alla uppgifter om min person kommer att behandlas konfidentiellt. Jag har fått veta att jag en gång per år på skriftlig begäran har rätt att få ett utdrag ur det register där mina personuppgifter registrerats och vart jag kan vända mig med frågor hantering av mina personuppgifter. Jag har informerat ovanstående person muntligen och skriftligen och förvissat mig om att han/hon förstått informationen. Ort och datum: Forskarens underskrift Forskarens namnförtydligande För specifika frågor om behandling av personuppgifter, kontakta Personuppgiftsombudet vid Ersta Sköndal högskola; Claes Eriksson, IT-chef (tel ). Studieinformation och PuL -textmall Om du väljer att delta kommer dina personuppgifter (namn, födelseår, diagnos osv.) att i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL), sparas i ett för det här specifika projektet upprättat forskningsregister. Endast de medverkande forskarna har tillgång till registret. Som studiedeltagare har du rätt att på skriftlig begäran få utdrag ur registret en gång per år. För specifika frågor om behandling av personuppgifter, kontakta Personuppgiftsombudet vid Ersta Sköndal högskola; Claes Eriksson, IT-chef (tel ).

7 3. Arkivering av forskningsmaterial Upprättat ,och gäller tills vidare Den normala arkivtiden för forskningsmaterial är 10 år efter avslutat projekt (dvs. efter avslutad publicering av data från projektet). Om det finns särskilda skäl kan forskningsmaterial dock sparas under längre tid. Det är inte tillåtet att hålla forskningsmaterial tillgängligt för andra i hemmet, löst tillgängligt i arbetsrummet eller på annan plats där obehöriga kan få tillträde till data. Detsamma gäller kontaktuppgifter till studiedeltagare. Pågående projekt där forskningsmaterial i pappersform behöver användas ska förvaras INLÅST. All forskningsdata som föreligger i pappersform (intervjuer, enkäter osv) gallras hårt och sorteras. Det material som ska sparas sorteras i mindre kartonger (t.ex. för kopieringspapper) märks upp med Projekttitel, innehåll, projektansvarig och ett slängdatum. Material som ska arkiveras manuellt, arkiveras i särskilt arkivförråd (särskild plats kommer att anvisas inom kort). Data som finns elektroniskt men också finns utskriven ska INTE sparas i pappersform. Elektroniska filer: All forskningsdata ska ligga i projektmapparna under Palliativt forskningscentrum. För säkerhets skull sparas också elektroniska data fysiskt i arkivutrymmet, på USB-minne som kan beställas via sekreterare.

8 4. Datasäkerhet och IT pågående projekt Upprättat ,och gäller tills vidare All insamlad data som ägs av PFC ska ligga i projektmapparna under G/Palliativt forskningscentrum. Behörighet till dessa mappar regleras av projektansvarig genom sekreterare vid PFC. Inga data får placeras i personliga mappar eller på skrivbord. När man lämnar rummet ska datorn ALLTID låsas alternativt stängas ner/ eller användaren loggas ut. Intervjufiler som spelats in på någon av diktafonerna får aldrig lämnas kvar på apparaterna utan ska omgående tankas över via dator till därför avsedd mapp. Detsamma gäller videokameror eller annan utrustning med vilken data insamlas. Mejlkontakt med studiedeltagare bör undvikas med hänsyn till sekretesslagen och etiska principer om konfidentialitet.

9 5. Riktlinjer för transkribering Reviderat Gäller tills vidare Överenskommelse om uppdrag Transkribering kan ske med hjälp av professionella transkriberingsföretag alternativt studenter eller andra icke professionella (för uppgiften) personer som forskaren själv känner till. Studentkontakter förmedlas initialt via bitr. centrumchef. Då överenskommelse sluts om transkriberingsuppdrag ska alltid omfattning av uppdraget, tidsperiod eller andra villkor, samt vilken betalningsform som ska gälla, beslutas på förhand. Personer som transkriberar åt Palliativt forskningscentrum och som INTE har eget företag ska i första hand arvoderas. Då personen i fråga har företag skickas faktura. Administrationen av detta sköts av forskningssekreteraren men det är forskarens ansvar att informera om och se till att nödvändiga papper initialt undertecknas (arvodesblankett, sekretessavtal) i samband med överenskommelse om uppdraget. Den aktuella taxan för arvode till icke professionella transkriberare är 130 kr/ timme inkl. semesterersättning. Arvodering görs enligt överenskommelse (uppdelning eller sammanslagning av transkriberingstillfällen/antal intervjuer). Överlämnande av material Följande olika möjligheter för att skicka över material till den person som ska transkribera är möjliga med hänsyn till datasäkerhet: Fysiskt eller brevledes överlämnande av USB-minne eller CD/DVD-skiva Uppladdning via säkert system, till exempel SPREND (www.sprend.com) Sekretess Den person/det företag som fått uppdraget att transkribera forskningsintervjuer ska alltid skriva på avtal om sekretess (se särskild blankett bilaga 1). Genom detta dokument garanterar också uppdragstagaren att rådatafilerna som skickats raderas efter transkribering. Dokumentet scannas in och arkiveras tillsammans med övriga projektdokument i varje respektive projekt mapp på G/Palliativt forskningscentrum/projekt. Sekretessblanketten gäller tills vidare. Instruktioner för transkribering Den som ska transkribera ska alltid ha skriftliga instruktioner. På nästa sida finns de generella instruktioner som gäller för Palliativt forskningscentrum. Sidan används också som ett separat dokument som skrivs ut och överlämnas till den person som utför uppdraget. I vissa fall kan särskilda instruktioner behöva ges inför transkribering, då särskilda metoder för analys används, t.ex. konversationsanalys eller interaktionsanalys, eller av andra skäl Detta är viktigt att tänka igenom och kommunicera med den som har uppdraget att transkribera INNAN materialet överlämnas.

10 Instruktioner för transkribering vid Palliativt forskningscentrum Transkriberingar skrivs med Times new roman, 12pt, 1,5 radavstånd. Allt material ska avidentifieras. Namn eller andra personuppgifter som kan identifiera studiedeltagares person, samt verksamheter eller andra namngivna personer ersätts med X. För att urskilja studiedeltagare respektive intervjuare inleds meningar där respektive person talar med I för Intervjuare respektive S för studiedeltagare samt studiekod (t.ex. S1, S2). Om det är flera personer som deltar, t.ex. vid fokusgruppsintervjuer, anges dessa med siffror (t.ex. I1, I2 samt respektive deltagares studiekod t.ex. S1:1, S2:2, S3:3). I intervjuerna, där särskilda personer omnämns med namn, t.ex. om en läkares, sjuksköterskas [sjuksköterska] eller en släktings förnamn och/eller efternamn uppges, ersätts detta med [förnamn, läkare], [efternamn, läkare] eller [brodern]. De riktiga namnen får aldrig förekomma i transkriberad text. Vid varje turtagning i konversation görs radbrytning. Vid svårigheter att urskilja vad som sägs, görs markering med tre frågetecken??? Skratt, gråt eller andra tydliga känsloyttringar samt längre pauser markeras i hakparentes, t.ex. [skrattar högt], [gråter], [lång tystnad], [höjer rösten], [skriker]. Vid dialog där det är tydligt att personerna talar i munnen p å varandra, skriv [flera talar], likaså om det går att urskilja att någon sticker in en kommentar, t.ex. jag blev så upprörd [ja, verkligen!] när mamma inte fick hjälp. I vissa fall, då särskilda metoder för analys används, t.ex. konversationsanalys eller interaktionsanalys, kan särskilda instruktioner behöva ges inför transkribering. Detta är viktigt att tänka igenom INNAN materialet skickas till transkriberare.

11 Avtal om sekretess i samband med transkribering vid Palliativt forskningscentrum Härmed intygar jag att allt intervjumaterial som översänts för transkribering från Palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal Högskola och Ersta sjukhus behandlas konfidentiellt enligt bilagda instruktioner. Detta innebär att inga personuppgifter eller andra uppgifter som kan leda till att en person eller verksamhet identifieras, sprids eller på andra sätt röjs för annan person än mig. Efter att uppdraget är avslutat kommer allt intervjumaterial att raderas. Avtalet gäller tills vidare och för samtliga transkriberingsuppdrag vid Palliativt forskningscentrum. Jag har fått skriftliga instruktioner för transkribering och tagit del av eventuella tilläggsinstruktioner från forskaren. Namn: Adress: E-post: Mobiltelefon: Ort och datum: Underskrift:

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier Dokument M3 Anvisning ansökan enligt Multicenterprincipen, version 4.6 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

I agree - men till vad?

I agree - men till vad? I agree - men till vad? Rapport om integriteten på nätet Juni 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Resultat... 6 3a. Fem fel... 6 3b. Användarkonto

Läs mer

Introduktion till Informationssäkerhet

Introduktion till Informationssäkerhet Sekretess Tillgänglighet Riktighet Spårbarhet Introduktion till Informationssäkerhet Kompetens och ansvar Ledning Teknik Tillämpningsområde: Region Halland INFORMATIONSSÄKERHET INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INFORMATIONSSÄKERHET

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

Handbok för IT användare på SÄS

Handbok för IT användare på SÄS Dokumentnamn: Handbok för IT användare på SÄS Sid 1(17): Dok nr/diarie nr: 219/02 Dokumentnivå: Utgåva: 2013-09-20 Ansvarig: Stefan Fransson Utfärdat datum: 2002-12-06 Handläggare: Stefan Fransson Godkänd

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet formgivning: helena storm omslagsfoto: bildarkivet.se tryck: eo grafiska (2012) Handbok internet som ett verktyg i det sociala arbetet www.stockholm.se/sof

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Bg Autogiro Användarmanual

Bg Autogiro Användarmanual December 2014 Bg Autogiro Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad

Läs mer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer PM59100 PM59008 2.1 Bilaga 3 Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer Sammanställning av nuläge, framtida behov och nyttor av elektronisk fullmaktshantering Innehåll INTRODUKTION... 3 ARBETSFÖRMEDLINGEN...

Läs mer

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20 Information Registry Services FAQ för Registrarer SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2009 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 7 1.1 VAD ÄR SKILLNADEN PÅ.SE, REGISTRY SERVICES OCH SE DIREKT?... 7 1.2

Läs mer

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning Nya Autogiro Funktionsbeskrivning och användarhandledning Denna manual gäller fr.o.m. det att Nya Autogiro finns tillgängligt. Manualen för Nya Autogiro kommer att gälla parallellt med manualerna för dagens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

Pliktverkets riktlinjer

Pliktverkets riktlinjer Pliktverkets riktlinjer Riktlinjer för Pliktverkets tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser om anmälan om missförhållanden 2004:1 Generaldirektören fastställer dessa riktlinjer till stöd för Pliktverkets

Läs mer

Hur hanterar banker en ansökan om registerutdrag? Datainspektionens rapport 2004:3

Hur hanterar banker en ansökan om registerutdrag? Datainspektionens rapport 2004:3 Hur hanterar banker en ansökan om registerutdrag? Datainspektionens rapport 2004:3 Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Sammanfattning...3 3. Aktuell lagstiftning...5 4. Datainspektionens iakttagelser,

Läs mer

Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter

Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter 00323/07/SV WP 131 Arbetsdokument om behandling av hälsorelaterade personuppgifter i elektroniska patientjournaler (EPJ) Antaget den 15 februari 2007 Artikel

Läs mer

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2015-03-19 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer