Riktlinjer för anställdas behandling av personuppgifter vid Högskolan i Borås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för anställdas behandling av personuppgifter vid Högskolan i Borås"

Transkript

1 Riktlinjer för anställdas behandling av personuppgifter vid Högskolan i Borås INLEDNING Dessa riktlinjer innehåller en sammanfattning av de viktigaste reglerna som anställda har att följa vid behandling av personuppgifter i arbetet. Riktlinjerna är inte kompletta. Samtliga regler med kommentarer finns på högskolans webbplats, Där finns också mallar och annan praktisk information. Det kan vara svårt att bedöma hur personuppgifter får behandlas. Vid högskolan finns det därför en dataskyddsfunktion bestående av jurist, arkivarie och informationssäkerhetssamordnare som kan hjälpa dig med frågor kring behandlingen av personuppgifter. Du är välkommen att kontakta oss via mejl, LAGLIG GRUND När får personuppgifter behandlas? 1 Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt 2 för att utföra en uppgift a) som innebär myndighetsutövning, b) vars ändamål är av allmänt intresse 3, c) som följer av lag eller d) avtal med den vars uppgifter behandlas. - 3 Personuppgifter får behandlas med stöd av samtycke från den vars personuppgifter behandlas Se Regler för anställdas behandling av personuppgifter vid Högskolan i Borås (dnr ), tillgänglig på högskolans webbplats, 2 Med nödvändigt menas att det inte ska finnas något annat, rimligt, och mindre ingripande, sätt att uppnå samma resultat på. Läs mer om nödvändighetskravet på högskolans webbplats, 3 Med allmänt intresse menas att uppgiften har ett klart och tydligt samband med högskolans uppdrag att utbilda, forska, samverka med omgivande samhälle, informera om högskolans verksamhet och verka för att forskningsresultat kommer till nytta.

2 När krävs samtycke? All publicering av bild- och/eller ljudmaterial som innehåller personuppgifter på webben, sociala medier och Internet i övrigt kräver samtycke. Publicering kan få ske utan samtycke efter bedömning och godkännande av högskolans dataskyddsfunktion i det enskilda fallet. 5 (a) All behandling av personnummer (8 eller 10 siffror) kräver samtycke. All behandling av känsliga personuppgifter 4 kräver samtycke. Personnummer får bl.a. behandlas utan samtycke om det är klart motiverat för att säkert kunna identifiera en person, dvs. inte förväxlas med någon annan. Känsliga personuppgifter får bl.a. behandlas utan samtycke om det är nödvändigt vid handläggningen av ett ärende 5, eller vid forskning med godkänd ansökan om etikprövning. 5 (b) 5 (c) Hur ska samtycke samlas in och hanteras? Samtycke ska lämnas skriftligt och hämtas in innan behandlingen påbörjas. Använd högskolans mallar Rutin för hur inhämtade samtycken ska bevaras och hållas ordnade ska upprättas och dokumenteras i samråd med högskolans arkivarie innan samtycke hämtas in. Rutin som säkerställer att insamlade personuppgifter tas bort i det fall att samtycke återkallas ska upprättas och dokumenteras innan samtycke hämtas in Med känsliga personuppgifter menas alla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, medlemskap i fackförening samt uppgifter om hälsa, sexualliv och sexuell läggning. Till exempel: sjukfrånvaro, beskrivningar av sjukdomar eller annan fysisk eller psykisk ohälsa, uppgifter om funktionsvariationer, särskilda behov, allergier och hemland. Uppgifter som indirekt avslöjar känsliga uppgifter, är känsliga personuppgifter. Exempelvis kan matpreferenser avslöja religiös övertygelse. 5 Med ett ärende menas alla mellanhavanden inom högskolan, eller mellan högskolan och enskilda, som mynnar ut i något slags beslut från högskolans sida, dvs. ett uttalande eller ställningstagande som har någon form av återverkan eller vägledning för en student, anställd eller annan individ. 6 Kontakta högskolans dataskyddsfunktion vid behov av en ny mall.

3 Hur får personuppgifter behandlas med stöd av samtycke? Personuppgifter ska lagras, bearbetas, spridas/överföras och i övrigt behandlas i enlighet med vad som stadgas i samtycket. - 8 I det fall ett samtycke återkallas ska de personuppgifter som har samlats in tas bort och behandlingen i övrigt upphöra. Resultat av den behandling som redan har skett, t.ex. beräkningar, sammanställningar eller samkörningar, behöver inte tas bort. 9 LAGRING Vart får personuppgifter lagras? Personuppgift Tillåten lagring Åtkomst Aktuella bestämmelser Godkända och anvisade 14 (b) IT-system. EJ i PING PONG. 15 (a) Integritetskänsliga personuppgifter 7 Övriga personuppgifter (andra än integritetskänsliga personuppgifter) Högskolans egna lagringsytor F: och G: Krypterat flyttbart lagringsmedia 8 Godkända och anvisade IT-system Högskolans egna lagringsytor F: och G: Åtkomsten ska vara personlig och begränsad till medarbete som behöver uppgifterna i arbetet. Chef med verksamhetsansvar ansvarar för att upprätta och dokumentera rutin för tilldelning och borttagning av åtkomst till integritetskänsliga personuppgifter inom sitt ansvarsområde. Åtkomsten ska vara personlig och begränsad till medarbete som behöver uppgifterna i arbetet. 15 (b) 16 (b) (a) Box och Vibe Mobila enheter 7 Med integritetskänsliga personuppgifter menas dels känsliga uppgifter som ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, medlemskap i fackförening samt uppgifter om hälsa, sexualliv och sexuell läggning, dels extra skyddsvärda uppgifter så som uppgifter som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt, skyddade personuppgifter, uppgifter om lagöverträdelser, känsliga uppgifter om ekonomiska förhållanden, samt beskrivningar och värderingar av personliga egenskaper eller förhållanden som ligger nära den privata sfären samt uppgifter som i övrigt kan betraktas som integritetskänsliga. 8 Beställs av IT-avdelningen

4 Hur länge får personuppgifter sparas? Av högskolans informationshanteringsplan 9 framgår vid vilken tidpunkt information som innehåller personuppgifter får raderas/gallras. När en information får raderas, bör informationen, eller personuppgifterna i informationen, också raderas 10. Personuppgifter får endast sparas ytterligare om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen av personuppgifter. Detsamma gäller om det inte finns en bestämd tidpunkt för när informationen får raderas, t.ex. när det i informationshanteringsplanen stadgas att informationen får raderas vid inaktualitet (17-18 ). Detta gäller oavsett vart informationen lagras, t.ex. mejl, hemkatalog, webbformulär, eller IT-system. Raderingstider för vanligt förekommande information: Skrivelser och korrespondens som är av ringa eller tillfällig betydelse för högskolans verksamhet får gallras vid inaktualitet (t.ex. enklare frågor, reklam, massutskick, kursinbjudningar). Korrespondens som bedöms leda till ett ärende/vara en del av ett ärende ska registreras och hanteras enligt högskolans rutiner i anvisat system (t.ex. högskolans diarium). Kopior och dubbletter där ett arkivexemplar har bevarats ska gallras. Intern korrespondens får gallras vid inaktualitet. Undantaget om handlingen tillför ett ärende sakuppgift. Arbetsmaterial/utkast får gallras när den slutgiltiga förslaget är upprättat. Administrativa listor av tillfällig betydelse, som inte är del av ett ärende, får raderas vid inaktualitet. Vem ansvarar för att personuppgifter raderas? Vem Vad Aktuell bestämmelse Enskilda medarbetare Mejl, webbformulär, och alla egna lagringsutrymmen t.ex. hemkatalog. 18 (a) Systemägare Chef IT-system inom sitt ansvarsområde. Gemensamma lagringsytor inom sitt ansvarsområde t.ex. G: och Box. 18 (b) 18 (c) Utöver ansvaret för att faktiskt se till att radering sker, ansvarar systemägare respektive chef med verksamhetsansvar för att upprätta och dokumentera rutin för när information som innehåller integritetskänsliga personuppgifter ska raderas (18 b och c ). 9 Högskolans informationshanteringsplan: 10 Radering kan ske genom att informationen som innehåller personuppgifter helt tas bort eller att informationen avidentifieras, dvs. att uppgifter som går att knyta till en individ tas bort medan andra uppgifter behålls.

5 ÖVERFÖRING Hur får personuppgifter spridas/överföras/lämnas ut? Personuppgifter får delas med andra som har ett behov av uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete 19 I det fall behandlingen av personuppgifter sker med stöd av samtycke får uppgifterna delas med andra enligt vad som framgår av samtycket. Det kan finnas särskilda regler för hur personuppgifter får lämnas ut till tredje man, dvs. någon utanför högskolan, i andra författningar. Exempelvis finns sådana regler i förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor. Det finns förbud mot att i vissa fall lämna ut känsliga personuppgifter till tredje man på arbetsrättens område i 3 kap. 2 dataskyddslagen. Personuppgifter ska i första hand delas med andra via länkar eller hänvisningar till uppgifterna i/på godkända IT-system och lagringsytor. Integritetskänsliga personuppgifter ska krypteras vid överföring, t.ex. genom mejl. Personuppgifter får inte föras över till ett land utanför EU/EES utan godkännande av högskolans dataskyddsfunktion. Varje konto, sida, kanal eller motsvarande på sociala medier med anknytning till arbetet vid högskolan ska godkännas av kommunikationschef. För varje konto, sida, kanel eller motsvarande på sociala medier ska det finnas en dokumenterad rutin för radering av personuppgifter. Det mesta av informationen vid högskolan är s.k. allmänna handlingar. Tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagens regler har därför också betydelse för vilka uppgifter som får lämnas ut (d) - 23 (a) - 23 (b)

Regler för studenters behandling av personuppgifter vid Högskolan i Borås

Regler för studenters behandling av personuppgifter vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 361-18 Regler för studenters behandling av personuppgifter vid Högskolan i Borås Målgrupp för styrdokumentet Studenter Publicerad Högskolans styrdokument Typ av styrdokument

Läs mer

Regler för anställdas behandling av personuppgifter vid Högskolan i Borås

Regler för anställdas behandling av personuppgifter vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 361-18 Regler för anställdas behandling av personuppgifter vid Högskolan i Borås Målgrupp för styrdokumentet Anställda Publicerad Högskolans styrdokument Typ av styrdokument

Läs mer

Den nya Dataskyddsförordningen

Den nya Dataskyddsförordningen Studenter Informations- och utbildningsmaterial Den nya Dataskyddsförordningen Dataskyddsförordningen/General Data Protection Regulation (GDPR) ska stärka enskilda personers rättigheter över hur myndigheter,

Läs mer

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål 13 mars 2014 Victoria Söderqvist, jurist Datainspektionen Personuppgiftslagen Bygger på Dataskyddsdirektivet Bestämmelser i annan lag eller förordning gäller

Läs mer

Riktlinje för hantering av personuppgifter i e-post och kalender

Riktlinje för hantering av personuppgifter i e-post och kalender 1(5) Riktlinje för hantering av personuppgifter i e-post och kalender Diarienummer Fastställt av Datum för fastställande 2018/174 Kommunstyrelsen 2019-01-15 Dokumenttyp Dokumentet gäller för Giltighetstid

Läs mer

Pass 6. Skydd för personlig integritet. SND Svensk nationell datatjänst

Pass 6. Skydd för personlig integritet. SND Svensk nationell datatjänst Pass 6 Skydd för personlig integritet Den personliga integriteten Vad menas med personlig integritet? Vad är en kränkning av den personliga integriteten? Vad är en personuppgift? Hur får personuppgifter

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Personuppgiftsbehandling i forskning

Personuppgiftsbehandling i forskning Personuppgiftsbehandling i forskning 4 mars 2014 Victoria Söderqvist, jurist Datainspektionen Personuppgiftslagen Bygger på dataskyddsdirektivet Generell lag bestämmelser i annan lag eller förordning gäller

Läs mer

Rutin för webbpublicering av personuppgifter

Rutin för webbpublicering av personuppgifter 1(5) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens kansli Caroline Uttergård, Administratör 0171-525 61 caroline.uttergard@habo.se Antagen av kommundirektören 2014-10-15 Rutin för webbpublicering av personuppgifter

Läs mer

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER VID UPPSATSARBETEN. En handledning för lärare och studenter

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER VID UPPSATSARBETEN. En handledning för lärare och studenter BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER VID UPPSATSARBETEN En handledning för lärare och studenter HÖ G S K O L A N I S K Ö V DE W W W. HIS. S E Bild 1 Bild 1 SYFTET MED DENNA HANDLEDNING Den europeiska dataskyddsförordningen

Läs mer

Personuppgiftslagen (PuL) - En kort introduktion

Personuppgiftslagen (PuL) - En kort introduktion Personuppgiftslagen (PuL) - En kort introduktion Vad är en personuppgift? - All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. - Exempel: namn, personnummer,

Läs mer

Regler för lagring av Högskolan Dalarnas digitala information

Regler för lagring av Högskolan Dalarnas digitala information Regler för lagring av Högskolan Dalarnas digitala information Beslut: Rektor 2017-04-10 Reviderad: - Gäller fr o m: 2017-04-10 HDa dnr: 1.2-2017/546 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig: Förvaltningschef

Läs mer

Dataskyddsförordningen och Lunds universitet KRISTINA ARNRUP THORSBRO 30/

Dataskyddsförordningen och Lunds universitet KRISTINA ARNRUP THORSBRO 30/ Dataskyddsförordningen och Lunds universitet KRISTINA ARNRUP THORSBRO 30/11 2017 Dataskyddsförordningen arbetet inom Lunds universitet Personuppgifter inom LU utredning av internrevisionen juni 2016: Den

Läs mer

PRINCIPER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I SALA KOMMUN

PRINCIPER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I SALA KOMMUN 1 (7) BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR) SALA4000, v 2.0, 2012-08-27 N:\Informationsenheten\InformationSala\Projekt\GDPR\sakn-integritetspolicy-behandling av personuppgifter.docx Behandling av personuppgifter...

Läs mer

Farsta stadsdelsnämnd är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom nämndens verksamheter.

Farsta stadsdelsnämnd är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom nämndens verksamheter. Du ska känna dig trygg med Farsta stadsdelsnämnds behandling av dina personuppgifter. Du ska kunna veta vilka uppgifter om dig som behandlas och i vilket syfte, och du ska kunna lita på att vi hanterar

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

Lotta Kavtaradze. Jur. kand. och PUL-konsult PUL-Akademin

Lotta Kavtaradze. Jur. kand. och PUL-konsult PUL-Akademin Lotta Kavtaradze Jur. kand. och PUL-konsult PUL-Akademin 08-446 5100 lotta@pulakademin.se www.alltompul.se www.draftit.se www.moretime.se Dagens agenda Kort om den nya dataskyddsförordningen Grundläggande

Läs mer

Dataskyddsförordningen 2018

Dataskyddsförordningen 2018 Dataskyddsförordningen 2018 Adress till denna presentation: www.bit.do/gdpr-ant Vi talar om dataskyddsförordningen och GDPR General Data Protection Regulation Tra dde i kraft 24.5.2016, ga ller i Finland

Läs mer

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET PUL i praktiken Vad är PuL? PuL betyder Personuppgiftslagen och trädde i kraft 1998. Personuppgiftsansvarig Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer

Läs mer

Policy för personuppgiftsbehandling

Policy för personuppgiftsbehandling Policy för personuppgiftsbehandling i Stenungsunds kommun Typ av dokument Policy Dokumentägare Kansliet Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Beslutsdatum 2018-10-08 Framtagen av Kansliet Diarienummer

Läs mer

Riktlinjer för webbpublicering av protokoll i Gislaveds kommun

Riktlinjer för webbpublicering av protokoll i Gislaveds kommun Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunstyrelsen Fastställelsedatum: 2012-09-11 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vid behov Följas upp: En gång per mandatperiod Riktlinjer för webbpublicering

Läs mer

Integritets Policy -GDPR Inledning Syfte Behandling av personuppgifter

Integritets Policy -GDPR Inledning Syfte Behandling av personuppgifter Integritets Policy -GDPR GDPR - General Data Protection Regulation. Denna information delges till alla personer som har kontakt med föräldrakooperativet Montessoriförskolan Kotten i Alingsås ekonomisk

Läs mer

Behandling av personuppgifter vid Göteborgs universitet

Behandling av personuppgifter vid Göteborgs universitet Behandling av personuppgifter vid Göteborgs universitet Illustrationer: Dolling Tahko 1 Personuppgifter vid Göteborgs universitetet Universitet behandlar personuppgifter för Studenter (till exempel i Ladok)

Läs mer

INTRODUKTION TILL DATASKYDDSFÖRORDNINGEN OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER VID HÖGSKOLAN

INTRODUKTION TILL DATASKYDDSFÖRORDNINGEN OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER VID HÖGSKOLAN INTRODUKTION TILL DATASKYDDSFÖRORDNINGEN OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER VID HÖGSKOLAN HÖ G S K O L A N I S K Ö V DE W W W. HIS. S E Bild 1 Bild 1 SYFTET MED DATASKYDDSFÖRORDNINGEN ÄR ett enhetligt regelverk

Läs mer

Dataskyddsförordningen 2018

Dataskyddsförordningen 2018 Dataskyddsförordningen 2018 Adress till denna presentation: bit.do/gdprant Vi talar om dataskyddsförordningen och GDPR General Data Protection Regulation Tra dde i kraft 24.5.2016, ga ller i Finland fr.o.m.

Läs mer

Personuppgiftsinformation för Svedala kommun

Personuppgiftsinformation för Svedala kommun Personuppgiftsinformation för Svedala kommun Den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR), började tillämpas den 25 maj 2018 och ersatte den tidigare personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen

Läs mer

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162 Kommunstyrelsen Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning och regler för webbpublicering av personuppgifter på www.odeshog.se Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER INOM SKL KOMMENTUS AB OCH DESS BOLAG (KOMMENTUS)

RIKTLINJER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER INOM SKL KOMMENTUS AB OCH DESS BOLAG (KOMMENTUS) 1. BAKGRUND RIKTLINJER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER INOM SKL KOMMENTUS AB OCH DESS BOLAG (KOMMENTUS) Rätten till skydd av personuppgifter och den personliga integriteten tillkommer alla fysiska personer.

Läs mer

Så behandlar vi dina personuppgifter

Så behandlar vi dina personuppgifter Så behandlar vi dina personuppgifter I integritetspolicyn får du veta hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller för all vår verksamhet. Vi

Läs mer

Mertzig Asset Management AB

Mertzig Asset Management AB Mertzig Asset Management AB INTEGRITETSPOLICY Fastställd av styrelsen den 22 maj 2018 1(9) 1 INLEDNING OCH SYFTE Mertzig Asset Management AB ( Bolaget ) värnar om din personliga integritet och eftersträvar

Läs mer

Personuppgiftsbehandling vid examinerande moment och examensarbete vägledning för studenter med kommentarer för handledare och examinatorer

Personuppgiftsbehandling vid examinerande moment och examensarbete vägledning för studenter med kommentarer för handledare och examinatorer 2018-11-1612-06 DNR LIU-2018-01721 1(12) Personuppgiftsbehandling vid examinerande moment och examensarbete vägledning för studenter med kommentarer för handledare och examinatorer Inledning Dataskyddsförordningen

Läs mer

Policy för sociala medier i Stockholms stad

Policy för sociala medier i Stockholms stad Stadsledningskontoret Kommunikationsenheten Sida 1 (7) 2017-06-26 Tillämpning Policyn gäller för alla förvaltningar och bolag i Stockholms stad och riktar sig till alla medarbetare i staden. Avsnitten

Läs mer

POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ADVANIA SVERIGE AB

POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ADVANIA SVERIGE AB POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ADVANIA SVERIGE AB 1. BAKGRUND Rätten till skydd av personuppgifter och den personliga integriteten tillkommer alla fysiska personer. Dessa rättigheter skyddas

Läs mer

Etikprövningslagen. Reglering efter 2:a världskriget. Lagar som reglerar forskning i Sverige.

Etikprövningslagen. Reglering efter 2:a världskriget. Lagar som reglerar forskning i Sverige. Etikprövningslagen www.epn.se Charlotta Dabrosin Reglering efter 2:a världskriget Nürnbergskoden 1947 Helsingforsdeklarationen 1964 Revisions: 1975, 1983, 1996, 2000, 2002, 2004, 2008, 2013 Etikkommittéer

Läs mer

GDPR- Seminarium 2017

GDPR- Seminarium 2017 GDPR- Seminarium 2017 Guldfågeln Arena Jonas Lindbäck 070-526 82 27 jonas.lindback@aditor.se Dataskyddsförordningen GDPR Martin Brinnen 2017-10-24 Ett par nyheter En förordning gäller som svensk lag Harmonisering

Läs mer

Barnens och vårdnadshavarnas personuppgifter är deras egna vi lånar dem bara.

Barnens och vårdnadshavarnas personuppgifter är deras egna vi lånar dem bara. Integritets Policy GDPR GDPR General Data Protection Regulation Denna information delges till alla personer som har kontakt med personalkooperativet Granviks förskola Ekonomiska förening enligt dataskyddslagen

Läs mer

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen Dataskyddsförordningen Almega Express 26 april 2018 på Heléne Hellström Persson Dataskyddsförordningen Ny lagstiftning 2018 Dataskyddsförordningen - beslut i EU våren 2016 Förordning ikraft 25 maj 2018

Läs mer

Känsliga uppgifter 6. Personnummer på klasslistor 8. Uppgifter om familjemedlemmar 8. Bevarande av uppgifterna 10. Innehållsförteckning.

Känsliga uppgifter 6. Personnummer på klasslistor 8. Uppgifter om familjemedlemmar 8. Bevarande av uppgifterna 10. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning Syftet 2 Personuppgiftslagen (1998:204) 3 Behandling av personuppgifter för administrativa ändamål 6 Känsliga uppgifter 6 Personnummer på klasslistor 8 Uppgifter om familjemedlemmar

Läs mer

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy Sida: 1(5) 1 INTRODUKTION Första Hjälpen Konsulten AB (härefter benämnt "Konsulten" eller vi ) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av de personuppgifter du lämnar i samband med att du begär att

Läs mer

Mats Gustavsson Jurist Personuppgiftsombud Karolinska Institutet tfn ,

Mats Gustavsson Jurist Personuppgiftsombud Karolinska Institutet tfn , Mats Gustavsson Jurist Personuppgiftsombud Karolinska Institutet mats.gustavsson@ki.se tfn. 524 864 73, 070 568 64 73 Personuppgiftslagen (PuL) i kraft sedan 1998 Syfte: skydda människor mot att deras

Läs mer

Riktlinjer för publicering av personuppgifter på webbplatser 16 KS

Riktlinjer för publicering av personuppgifter på webbplatser 16 KS Riktlinjer för publicering av personuppgifter på webbplatser 16 KS 2017.191 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-15 97 Riktlinjer för publicering av personuppgifter

Läs mer

Kerstin Wardman, 25 april 2018

Kerstin Wardman, 25 april 2018 Kerstin Wardman, 25 april 2018 Agenda Syfte och bakgrund med GDPR Exempel på stärkta rättigheter och skyldigheter Grundläggande begrepp Vad är en personuppgift? Principer för personuppgiftsbehandling Villkor

Läs mer

Etikprövningslagen. Reglering efter 2:a världskriget. Lagar som reglerar forskning i Sverige. Nürnbergskoden 1947

Etikprövningslagen. Reglering efter 2:a världskriget. Lagar som reglerar forskning i Sverige.  Nürnbergskoden 1947 Etikprövningslagen www.epn.se Charlotta Dabrosin Vetenskaplig sekreterare REPN Linköping Reglering efter 2:a världskriget Nürnbergskoden 1947 Helsingforsdeklarationen 1964 Revisions: 1975, 1983, 1996,

Läs mer

Dataskyddsförordningen - GDPR

Dataskyddsförordningen - GDPR Dataskyddsförordningen - GDPR GDPR ersatte PUL den 25 maj 2018 Syfte: Att stärka individens rättigheter och integritetsskydd Varför: Världen har förändrats (internet, bredare användning av personuppgifter,

Läs mer

Koncernkontoret Enheten för juridik

Koncernkontoret Enheten för juridik Koncernkontoret Enheten för juridik Per Bergstrand Dataskyddsombud +46 44 309 32 56 E-post: per.bergstrand@skane.se Instruktion Datum 2018-06-20 Dnr 1800025 1 (9) Instruktion för s behandling av personuppgifter

Läs mer

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN GDPR GENERAL DATA PROTECTION REGULATION. 25 maj 2018

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN GDPR GENERAL DATA PROTECTION REGULATION. 25 maj 2018 DATASKYDDSFÖRORDNINGEN GDPR GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 25 maj 2018 DATASKYDDSFÖRORDNINGEN GDPR GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 20 meur 4% AV GLOBAL ÅRSOMSÄTTNING Personnummer Namn PERSONUPPGIFTER

Läs mer

Datainspektionen informerar

Datainspektionen informerar Datainspektionen informerar Nr 3/2018 Allmänna råd Datainspektionen ger ut allmänna råd i syfte: 1) att öka personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbiträdens medvetenhet om sina skyldigheter enligt

Läs mer

Dataskyddsförordningen för prefekter och administrativa chefer

Dataskyddsförordningen för prefekter och administrativa chefer Dataskyddsförordningen för prefekter och administrativa chefer 4 maj 2018 2 Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya regelverk för personuppgiftsbehandling, dataskyddsförordningen

Läs mer

Personuppgiftsbehandling Dataskydd

Personuppgiftsbehandling Dataskydd Riktlinjer Beslutad av: Helena Ståhl Beslutsdatum: 2019-05-23 Framtagen av: Lina Bennäs, Informationssäkerhetssamordnare Dokumentansvarig: Förvaltningschef Uppdaterad: Diarienummer: HVN/2019:152 Giltighetstid

Läs mer

GDPR. Ulrika Harnesk 17 oktober 2018

GDPR. Ulrika Harnesk 17 oktober 2018 GDPR Ulrika Harnesk 17 oktober 2018 Rätten till privatliv Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna Dataskyddsförordningen Svenska grundlagar Kompletterande

Läs mer

Anmälan om att en utbildningsanordnare brister i arbetet med aktiva åtgärder

Anmälan om att en utbildningsanordnare brister i arbetet med aktiva åtgärder Anmälningsblankett Sida 1 (5) Anmälan om att en utbildningsanordnare brister i arbetet med aktiva åtgärder Använd den här blanketten för att anmäla att en utbildningsanordnare brister i arbetet med diskrimineringslagens

Läs mer

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN. Webbinar den 26 april 2018

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN. Webbinar den 26 april 2018 DATASKYDDSFÖRORDNINGEN Webbinar den 26 april 2018 Dagens program Repetition av reglerna Frågor och tips Frågor från chatten NÄR BEHÖVER DU TÄNKA GDPR? Ansvaret och de inblandade DATASKYDDSOMBUD DATASKYDDSREVISORN

Läs mer

Personuppgiftspolicy. Fastställd efter FS-beslut 19 april 2018

Personuppgiftspolicy. Fastställd efter FS-beslut 19 april 2018 H Personuppgiftspolicy Fastställd efter FS-beslut 19 april 2018 Sammanfattning 1. Personuppgifter ska behandlas i enlighet med ändamålet All behandling av personuppgifter ska ske i överensstämmelse med

Läs mer

GDPR-DSF. Göran Humling IKT-Kommittén PRO Uppsala Län

GDPR-DSF. Göran Humling IKT-Kommittén PRO Uppsala Län GDPR-DSF Göran Humling IKT-Kommittén PRO Uppsala Län GDPR, DSF Den 25 maj 2018 kommer Personuppgiftslagen,PUL att ersättas av EU Allmän Dataskyddsförordning, DSF (GDPR, General Data Protection Regulation

Läs mer

Fastställd av GD 21 augusti 2018 Upphör att gälla 21 augusti 2021 Ansvarig: A/JUR Dnr: 2018/898 DATASKYDDSPOLICY

Fastställd av GD 21 augusti 2018 Upphör att gälla 21 augusti 2021 Ansvarig: A/JUR Dnr: 2018/898 DATASKYDDSPOLICY Fastställd av GD 21 augusti 2018 Upphör att gälla 21 augusti 2021 Ansvarig: A/JUR Dnr: 2018/898 DATASKYDDSPOLICY Inledning Dataskyddsförordningen 1 började tillämpas den 25 maj 2018 i hela EU. Den är därför

Läs mer

Dataskyddsförordningen för kommunikatörer

Dataskyddsförordningen för kommunikatörer Dataskyddsförordningen för kommunikatörer 3 maj 2018 2 Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya regelverk för personuppgiftsbehandling, dataskyddsförordningen

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal DNR 13-125/2325 SID 1 (9) Bilaga 9 Personuppgiftsbiträdesavtal Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm DNR 13-125/2325 SID 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Informationsbrev. De nyheter som jag vill vara särskilt tydlig med är:

Informationsbrev. De nyheter som jag vill vara särskilt tydlig med är: Universitetsledningens stab Erika Tegström, universitetsjurist 010-142 8666 erika.tegstrom@miun.se Informationsbrev Om din forskning använder människor eller hanterar personuppgifter är denna information

Läs mer

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen Dataskyddsförordningen Almega Express Sundsvall 22 maj 2018 på Kenneth Lidgren Dataskyddsförordningen Ny lagstiftning 2018 Dataskyddsförordningen - Beslut i EU våren 2016 Förordning ikraft 25 maj 2018

Läs mer

Försvarets radioanstalts (FRA) behandling av personuppgifter

Försvarets radioanstalts (FRA) behandling av personuppgifter Integritetspolicy Försvarets radioanstalts (FRA) behandling av personuppgifter Tillämplig lagstiftning FRA:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med olika regler beroende på om behandlingen sker

Läs mer

GDPR Utbildning Varför görs denna förändring? När börjar den nya lagen gälla? Individens rätt Likformighet Uppdatering Kostnadsbesparingar

GDPR Utbildning Varför görs denna förändring? När börjar den nya lagen gälla? Individens rätt Likformighet Uppdatering Kostnadsbesparingar GDPR Utbildning Live 2017-10-25 Föreningar och distrikt Linda Fröström & Marice Johansson Varför görs denna förändring? Individens rätt Likformighet Uppdatering Kostnadsbesparingar När börjar den nya lagen

Läs mer

ANIMECH TECHNOLOGIES INTEGRITETSPOLICY - EXTERN

ANIMECH TECHNOLOGIES INTEGRITETSPOLICY - EXTERN ANIMECH TECHNOLOGIES INTEGRITETSPOLICY - EXTERN 1 1. Bakgrund och syfte 1.1 Animech Technologies, nedan Animech, värnar om sina kunders, partners, leverantörers och anställdas integritet och är alltid

Läs mer

(5) Integritetspolicy - Kumla Bostäder AB

(5) Integritetspolicy - Kumla Bostäder AB 2018-05-23 1(5) Integritetspolicy - Kumla Bostäder AB På Kumla Bostäder värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd (t. ex säljer vi aldrig dina personuppgifter vidare

Läs mer

Remiss SOU 2014:23: Rätt information på rätt plats och i rätt tid

Remiss SOU 2014:23: Rätt information på rätt plats och i rätt tid TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-09-15 SN 2014/0380 0480-450885 Socialnämnden Remiss SOU 2014:23: Rätt information på rätt plats och i rätt tid Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer om e-post Dnr 1-202/2019. Gäller fr.o.m

Riktlinjer om e-post Dnr 1-202/2019. Gäller fr.o.m Riktlinjer om e-post Dnr 1-202/2019 Gäller fr.o.m. 2019-04-05 Riktlinjer om e-post Dnr 1-202/2019 INNEHÅLL 1 Inledning... 1 2 E-post som arbetsverktyg och kommunikationskanal... 1 3 Funktionsbrevlådor...

Läs mer

e-förvaltning och juridiken 8 maj 2008 Kristina Blomberg

e-förvaltning och juridiken 8 maj 2008 Kristina Blomberg e-förvaltning och juridiken 8 maj 2008 Kristina Blomberg www.pulpedagogen.se Personuppgiftslagen (PuL) Vad tänka på i PuL när det gäller e-förvaltning? Missbruksregeln - Hanteringsregeln Ändamålet God

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Samtycke och dataskyddsförordningen (GDPR)

Samtycke och dataskyddsförordningen (GDPR) Samtycke och dataskyddsförordningen (GDPR) Genom införandet av dataskyddsförordningen, på engelska kallad General Data Protection Regulation (GDPR), som började gälla den 25 maj 2018, ställs högre krav

Läs mer

Pass 6 Forskningsjuridik

Pass 6 Forskningsjuridik Pass 6 Forskningsjuridik Skydd för personlig integritet I den här presentationen kommer du att få en introduktion till personlig integritet. Inledningsvis ska jag prata om vad personlig integritet egentligen

Läs mer

Riktlinjer för behandling av personuppgifter i Årjängs kommun

Riktlinjer för behandling av personuppgifter i Årjängs kommun Kommunfullmäktige Lina Johannesson, 0573-141 26 lina.johannesson@arjang.se RIKTLINJE Antagen av Kommunfullmäktige 1(12) Dnr KS 2018/210.00 Paragraf 2018-06-18 96 Riktlinjer för behandling av personuppgifter

Läs mer

GDPR General data protection regulation Dataskyddsförordningen

GDPR General data protection regulation Dataskyddsförordningen GDPR General data protection regulation Dataskyddsförordningen Agenda Vad är och innebär GDPR för er organisation? Aktiviteter för att klara de nya kraven. Vad finns det för stöd? Vad innebär GDPR? GDPR

Läs mer

GDPR. Anders Ahlström

GDPR. Anders Ahlström GDPR Anders Ahlström Varför Hantering av personuppgifter har förändrats sedan 1990-talet Enhetliga regler inom EU Skyddande av personuppgifter Skydd av personuppgifter ingår i 8 artikeln i EU:s rättighetsstadga

Läs mer

Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson AB:s policy för behandling av personuppgifter

Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson AB:s policy för behandling av personuppgifter Integritetspolicy Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson AB:s policy för behandling av personuppgifter 1 Bakgrund och syfte 1.1 Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson AB värnar om sina klienters, partners och anställdas

Läs mer

GDPR-guide FÖR LÖNEADMINISTRATÖREN

GDPR-guide FÖR LÖNEADMINISTRATÖREN GDPR-guide FÖR LÖNEADMINISTRATÖREN GDPR på lönekontoret Det här är en översiktlig introduktion för vad du behöver tänka på när det gäller anställningar och GDPR, eller Dataskyddsförordningen som det svenska

Läs mer

REKRYTERINGSHUSET. RekryteringsHuset i Sverige AB Integritetspolicy

REKRYTERINGSHUSET. RekryteringsHuset i Sverige AB Integritetspolicy RekryteringsHuset i Sverige AB Integritetspolicy Som kandidat hos RekryteringsHuset vill vi att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss, vi har därför upprättat denna policy.

Läs mer

Papperskopia av dokumentet endast giltigt med röd stämpel: Registrerad kopia.

Papperskopia av dokumentet endast giltigt med röd stämpel: Registrerad kopia. Sida: 1 (5) 1 INTRODUKTION Life Genomics AB (härefter benämnt "Life Genomics" eller vi ) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av de personuppgifter du lämnar i samband med att du begär att Life

Läs mer

Punkt 21 Riktlinje för fritextfält

Punkt 21 Riktlinje för fritextfält 1 Tjänsteutlåtande 2018-04-24 Diarienummer: Handläggare: Katrin Kajrud Tel: 031-368 55 12 E-post: katrin.kajrud@gotalejon.goteborg.se Punkt 21 Riktlinje för fritextfält Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

PUL OCH DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

PUL OCH DATASKYDDSFÖRORDNINGEN PUL OCH DATASKYDDSFÖRORDNINGEN Tfn 08-654 94 62 soren@sorenoman.se, www.sorenoman.se PUL och den nya förordningen Personuppgiftslagen 1998 Missbruksregel (5 a ) för behandling utanför databaser 2007 Dataskyddsförordningen

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Riktlinjer för webbpublicering enligt PuL

Riktlinjer för webbpublicering enligt PuL 1 1 Dokumenttyp och beslutsinstans Riktlinjer / kommunstyrelsen Dokumentansvarig Mats Mikulic Dokumentnamn Riktlinjer för webbpublicering enligt PuL Dokumentet gäller för Samtliga nämnder/bolag och tjänstemän

Läs mer

INTEGRITETSPOLICY FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOKLOK Eriksbergsbergsterrassen

INTEGRITETSPOLICY FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOKLOK Eriksbergsbergsterrassen INTEGRITETSPOLICY FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOKLOK Eriksbergsbergsterrassen Denna policy tillämpas för behandling (insamling, lagring, överföring m.m.) av personuppgifter som förekommer i den verksamhet

Läs mer

Kapitel 4 Behandling av personuppgifter Sida 1 av 5

Kapitel 4 Behandling av personuppgifter Sida 1 av 5 Kapitel 4 Behandling av personuppgifter Sida 1 av 5 Kapitel 4 Behandling av personuppgifter KAPITEL 4 Behandling av personuppgifter Behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen... 2 Samtycke

Läs mer

Riktlinjer för behandling av personuppgifter vid webbpublicering

Riktlinjer för behandling av personuppgifter vid webbpublicering Riktlinjer för behandling av personuppgifter vid webbpublicering Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2013-12-18, 122 Dnr: 2013-KS0548/003 För revidering ansvarar: Dokumentet gäller för: Kommunstyrelse,

Läs mer

Instruktion enligt personuppgiftslagen (1998:204) för Eskilstuna kommunkoncern

Instruktion enligt personuppgiftslagen (1998:204) för Eskilstuna kommunkoncern 1 (5) Instruktion enligt personuppgiftslagen (1998:204) för Eskilstuna kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 2010, 193. Inledning Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och

Läs mer

Policy för behandling av personuppgifter

Policy för behandling av personuppgifter Policy för behandling av personuppgifter 1. Bakgrund och syfte 1.1. Christensson & Roth Advokater AB värnar om sina klienters, partners och anställdas integritet och är alltid måna om att följa gällande

Läs mer

LOs policy om dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR)

LOs policy om dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR) LOs policy om dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR) 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Behandling... 3 3. Personuppgift... 3 4. Principer för behandling av personuppgifter... 3

Läs mer

BOLAGETS POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

BOLAGETS POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER BOLAGETS POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 1 Bakgrund och syfte 1.1 Nordisk Alkali AB värnar om sina kunders, leverantörer, partners och anställdas integritet och är alltid mån om att följa gällande

Läs mer

Anmälan om att en arbetsgivare brister i arbetet med aktiva åtgärder

Anmälan om att en arbetsgivare brister i arbetet med aktiva åtgärder Anmälningsblankett Sida 1 (5) Anmälan om att en arbetsgivare brister i arbetet med aktiva åtgärder Använd den här blanketten för att anmäla att en arbetsgivare brister i arbetet med diskrimineringslagens

Läs mer

Anpassning till DSF

Anpassning till DSF Anpassning till DSF 20180525 Sammanfattning... 2 Allmänna råd.... 4 Vi har lagring i flertalet miljöer som är uppdelat regional och lokalt.... 4 Tillgång till personuppgifter.... 4 Personer har rätt att

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

RIKTLINJER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN 1 RIKTLINJER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN INLEDNING Dataskyddsförordningen, GDPR, (förkortning av engelskans General Data Protection Regulation) och datalagen, båda kallas

Läs mer

INTEGRITETSPOLICY Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB. INTEGRITETSPOLICY Den 25 maj 2018

INTEGRITETSPOLICY Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB. INTEGRITETSPOLICY Den 25 maj 2018 INTEGRITETSPOLICY Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB den 25 maj 2018 INTEGRITETSPOLICY Den 25 maj 2018 1(9) 1 INLEDNING OCH SYFTE 1.1 Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB ( Bolaget ) värnar om din

Läs mer

Kvalitetsregisterdag 2009-04-22

Kvalitetsregisterdag 2009-04-22 Kvalitetsregisterdag 2009-04-22 Patientdatalagen och kvalitetsregister Camilla Ziegler Enheten för juridik Region Skåne 1 Nationella och regionala kvalitetsregister Syfte Inrättats för ändamålet att systematiskt

Läs mer

Personuppgifter i forskning riktlinje för SLSO

Personuppgifter i forskning riktlinje för SLSO STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1 (7) D nr/ref nr SLSO 17-258 Personuppgifter i forskning riktlinje för SLSO Ersätter tidigare dokument Upprättare Godkänd/signatur Marcus Carlbrand Mikael Ohrling är certifierat

Läs mer

VERSION

VERSION VERSION 1.1 018-04-1 UTBILDNINGSNÄMNDENS Riktlinjer för behandling av personuppgifter Antagna av utbildningsnämnden den 31 maj 018 Innehåll 1. Personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen...3. Personuppgiftsansvar...3.1

Läs mer

PerGus Maskinförmedling AB:s policy för behandling av personuppgifter

PerGus Maskinförmedling AB:s policy för behandling av personuppgifter PerGus Maskinförmedling AB:s policy för behandling av personuppgifter 1 Bakgrund och syfte 1.1 PerGus Maskinförmedling AB värnar om sina kunders, tjänsteleverantörer och andra leverantörer samt anställdas

Läs mer

Personuppgifter i forskning - vilka regler gäller? Eva Nilsson chefsjurist vid SCB Victoria Söderqvist jurist vid DI

Personuppgifter i forskning - vilka regler gäller? Eva Nilsson chefsjurist vid SCB Victoria Söderqvist jurist vid DI Personuppgifter i forskning - vilka regler gäller? Eva Nilsson chefsjurist vid SCB Victoria Söderqvist jurist vid DI Varför juridiska regelverk? Skapa rättssäkerhet Skapa förutsebarhet Behov av att balansera

Läs mer

Instruktion till mall för registerförteckning

Instruktion till mall för registerförteckning Datum 2017-12-01 1 (7) Avdelningen för Digitalisering Instruktion till mall för registerförteckning Dataskyddsförordningen artikel 30.1 kräver att varje personuppgiftsansvarig organisation ska föra ett

Läs mer

Göran Rydeberg, Stockholms universitet

Göran Rydeberg, Stockholms universitet Göran Rydeberg, Stockholms universitet. Göran Rydeberg Disputerad historiker och arkivarie Avdelningschef vid Stockholms universitet Lång erfarenhet från offentlig arkivverksamhet Något om dagens presentation

Läs mer

GDPR. Datalag Personuppgiftslag Dataskyddsförordning - maj Dataskyddslag - maj 2018

GDPR. Datalag Personuppgiftslag Dataskyddsförordning - maj Dataskyddslag - maj 2018 GDPR Datalag - 1973 Personuppgiftslag - 1998 Dataskyddsförordning - maj 2018 Dataskyddslag - maj 2018 Ny lag om personuppgiftsbehandling för forskningsändamål är på gång Förordningen i korthet Principerna

Läs mer

Policy: Säker hantering av personuppgifter

Policy: Säker hantering av personuppgifter Datum: 2018-03-19 Policy: Säker hantering av personuppgifter Beslutad av Visions förbundsstyrelse 2018 03 19. Denna policy syftar till att förbättra och säkra förtroendevaldas hantering av medlemmars personuppgifter.

Läs mer