universitet, nationella forskningslaboratorier och myndigheter. Workshopens fokus var, som namnet antyder, anläggningsförvaltning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "universitet, nationella forskningslaboratorier och myndigheter. Workshopens fokus var, som namnet antyder, anläggningsförvaltning"

Transkript

1 Anläggningsteknik ETT NYHETSBREV FRÅN NUMMER 1 JUNI 2011 Vattenkraftföretagen, Vattenfall Vattenkraft, Fortum Generation, E.ON Vattenkraft Sverige, Skellefteå Kraft, Statkraft Sverige, Jämtkraft, Sollefteåforsens, Karlstads Energi, Jönköping Energi, har via Elforsk finansierat forskning och utveckling inom det betongtekniska området sedan början av 90-talet avslutades den första treårsperioden av det betongtekniska programmet för kärnkraft. Detta finansieras av Vattenfall AB, Forsmarks Kraftgrupp, Ringhals, OKG, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), samt av Teollisuuden Voima Oy (TVO) i Finland. AMP 2010 AGEING MANAGEMENT OF NUCLEAR POWER PLANTS AND WASTE DISPOSAL STRUCTURES Under några dagar i november 2010 pågick en workshop om Ageing Management Program (AMP) av kärnkraft- och lagringsanläggningar för radioaktivt avfall. Workshopen hölls i Toronto, Kanada, med representanter från bl.a. Syd Korea; Frankrike; Sverige; Finland; USA och Kanada, för att nämna några. De betongtekniska programmen för både kärnkraft och vattenkraft löper etappvis i treårsperioder. Programmen har visat på resultat som är efterfrågade av intressenterna vilket gjort att nya treårssatsningar, , påbörjats. Vattenfall Research and Development (VRD) fortsätter att administrativt stödja programmens genomförande i tätt samråd med respektive styrgrupp där finansiärerna är representerade. Verksamheten syftar till att utveckla förvaltningen av vatten- och kärnkraftens betongkonstruktioner. Målet är att ta fram verktyg, riktlinjer, utförandebeskrivningar och teknik som fyller industrins behov av att kunna göra åtgärder vid rätt tid, till lägsta möjliga kostnad och till rätt kvalitet. En nyhet för Betongtekniskt program vattenkraft under perioden är en utökning av programmet inriktat mot aggregatnära betongkonstruktioner som utsätts för alltmer dynamisk belastning vid förändrade driftsätt och ökat reglerkraftbehov. Vår ambition är att nyhetsbrevet ska ge ett axplock av aktuella betongprojekt av relevans för intressenterna kring Elforsks betongprogram och förmedla kontaktvägar för sådant som eventuellt är av fördjupat intresse för dig som läsare. Cristian Andersson, Elforsk (programområdesansvarig Vattenkraft) Lars Wrangensten, Elforsk (programområdesansvarig El- och värmeproduktion samt Kärnkraft Deltagarna kom från olika kompetensområden, t.ex. elproducenter, universitet, nationella forskningslaboratorier och myndigheter. Workshopens fokus var, som namnet antyder, anläggningsförvaltning och då främst med syfte på dokumentation och systematisering för att erhålla uppsikt och långsiktig planerig av förvaltnings- och underhållsarbeten. Detta är viktigt då förvaltarna måste upprätthålla anläggningarnas funktionskrav under avsedd eller ev. förlängd livslängd. Syftet med denna workshop var att sammanföra personer med olika kompetens för att diskutera samt utbyta kunskap och erfarenheter gällande dessa frågor. AMP är av stort intresse för både kärnkrafts- och lagringsanläggningar. Många i beståndet av befintliga kärnkraftsanläggningarna, runt om i världen, börjat nå sin dimensionerande livslängd (ca år). Då flertalet av dessa har eller skall förlänga sin verksamhetstid, blir frågan om planerat underhåll och kunskap om konstruktionernas åldrande, samt kvarvarande livslängd, avsevärt viktigare. Många elproducenter har under de senaste åren utvecklat (ofta datorbaserade) AMP:s. Användandet av datorkapacitet (databas) underlättar informationshanteringen gällande omfattande systematisering och uppsikt över konstruktionernas åldrande och underhållsbehov. Dessa program är dessutom levande i det avseende att ny information tillkommer kontinuerligt, samt att anläggningsförvaltningen tar stöd i AMP-systemet. Som exempel på nytillskott av information, kan nedanstående nämnas: ökade kunskaper om nedbrytningsmekanismer nya provnings- och reparationsmetoder kontinuerlig uppdatering av anlägg ningens status samt planerade och utförda underhållsarbeten

2 Vikten av en väl fungerande och omfattande AMP är även av stor relevans för lagringsanläggningar för radioaktivt avfall. Dessa anläggningar och konstruktioner har en dimensionerad livslängd som i regel sträcker långt över andra anläggningar. I Sverige är och skall dessa dessutom vara placerade långt under markytan, vilket även bidrar till försvåringen av omfattande reparationer. Genom en väl fungerande AMP ökar förutsättningarna för att undvika omfattande reparationsbehov. För att inte behöva uppfinna hjulet på nytt, är det således viktigt för samtliga anläggningsförvaltare (inom kraftindustrin) att tar del av, och delar med sig av, sina erfarenheter och kunskaper över nations- och företagsgränserna. Workshopen i Toronto var en del av aktiviteterna inom: RILEM s tekniska kommittéer om Concrete in the context of nuclear managment och Safty of Nuclear installations NEA/CSNI/IAGE arbetsgruppen om Integrity of components and structures European Federation of corrosion arbetsgrupperna om Corroion in concrete och Nuclear corrosion Workshopen i Toronto är uppföljningen på kommittéernas och arbetsgruppernas tidigare möten: 2006 & 2009: NUCPERF workshop Long-Term Performance of Reinfor ced Concrete in Nuclear Power Plants and Waste Disposal Facilitiea 2008: NEA/CSNI workshop Aging Management of Thick Walled Concrete Structures Nästkommande workshop bygger vidare på den i Toronto och går av stapeln 2012 i Cadarach, Frankrike. Mikael Persson (Vattenfall Research and Development AB) deltog i denna workshop som en del av sitt Doktorand projekt Climatic conditions inside nuclear reactor containments se artikel i tidigare nyhetsbrev, No 2, dec 2010: Vid frågor eller om ni vill ta del av materialet som presenterades vid denna workshop, vänligen kontakta Mikael på: Mikael Persson Vattenfall Research and Development AB

3 FÄLTSTATION FÖR EXPONERING AV BETONGPROV- KROPPAR I ÄLVMILJÖ Under våren 2010 avrapporterades ett Elforskprojekt (inom det betongtekniska programmet Vattenkraft) gällande projektering av en fältstation för provning av betongprovkroppar i älvmiljö, se hyperlänk: Fältstationen är primärt tänkt att användas för utrednings- och utvecklingsarbete med inriktning mot den svenska vattenkraften, m.a.p. provning och exponering av betongreparationssystem och -material. Denna typ av provning är av stor nytta, då det många gånger har visat sig vara ett gap mellan teoretiska beräkningar (inklusive efterföljande laborativa provningar) och verkligheten. Reparationsmetoder och material som har använts har inte alltid fungerat som tänkt i fält. Kunskapen om långtidsverkan och synergieffekter, det vill säga flera samtidigt verkande nedbrytningsmekanismer, har varit och är fortfarande bristfällig. Att kunna utreda samt erhålla denna kunskap är av stor nytt för vattenkraften, men även för övriga byggnadsverk inom energi- och infrastruktursektorn. Fig.1 Principbilder av betongponton till fältstationen. Rapportens föreslagna placering, av fältstationen, är att denna skall vara positionerad i Älvkarleby. Älvkarlebys geografiska läge inbjuder till uppbyggnad av en fältstation för provning av material ämnade för vattenkraftens behov, detta främst på grund av närheten till Dalälven och närheten till ett betonglaboratorium. Vidare är temperaturvariationerna under året också relativt stora, vilket i sammanhanget är positivt då de material som provas/undersöks kommer att kunna utsättas för: urlakning, frostangrepp och erosion. Detta i kombination med resurserna som finns hos Vattenfall Research and Development AB (VRD), i form av utrustning och kompetens, gör att placeringen av en fältstation i Älvkarleby är lämplig. FÄLTSTATIONENS UTFORMNING Den projekterade utformningen av fältstation baseras på användandet av betongponton (se fig.1) som förläggs in till älvkanten. Den största fördelen med valet av betongponton är att uppförandet av fältstationen kommer att gå snabbt (iläggning med kranbil), samt att omkringliggande miljö kommer att påverkas i väldigt liten utsträckning, då inga direkta ingrepp i älven eller närliggande mark behöver göras. Pontonen kan även följa ändringarna av vattennivån och även till viss del isrörelser. Pontonen skall placeras parallellt med älvkanten för att minska de krafter av strömmande vatten och is som verkar. Pontonen förses med fästanordningar som möjliggör en placering av provkroppar utmed pontonens sidor (se fig.2). Krav på en fullgod förankring av pontonen, bestående av botten- samt land- Under styrgruppsmötet den 6 juni 2010, inom Elforsk s betongtekniska program vattenkraft, diskuterades frågan om fortsatt arbete med etableringen av en fältstation. Beslut fattades att en fältstation skall uppföras, med önskemål att placera denna i Dalälven utanför VRD s Älvkarlebylaboratorium (se fig.4). Arbetet med den faktiska projekteringen av fältstationen påbörjades hösten Fältstationen beräknas vara sjösatt under Fig.2 Schematisk bild av fältstationen med påhängda provkroppar samt mätutrustning.

4 baserade betong fundament, är ett måste (se fig.3). Vatten- och islastdimensionering av fältstationens förankring och förtöjning utfördes våren Två sammankopplade pontoner med en storlek på 3x10m vardera, anses ge tillräcklig kapacitet till provningen (se fig.3). Ett mätsystem för loggning av klimat och provkroppar kommer även att finnas (se fig.2). Mätsystemet möjliggör att provkropparnas hygrotermiska beteende under exponering kan följas. Detta innebär att exponering som leder till skada kan kvantifieras. Dessa mätdata är dessutom av stor signifikans för att kunna tolka/ transformera laborativa resultat till fältförhållanden och/eller vice versa. Fig.3 En principskiss över fältstationens planerade förankring och förtöjning. PLACERING UTMED ÄLVKARLEBY- LABORATORIET En placering av fältstationen utmed älvkanten utanför Älvkarlebylaboratoriet (se fig.4), innebär att vattendjupet är tillräckligt stort för att fältstationen skall klara av förändringarna av vattennivån i magasinet, till följd av regleringen. Placeringen innebär att fältstationen kommer att omges av strömmande vatten året runt. Vintertid kommer fältstationen dessutom att omges av is, vilket medför en realistisk påfrestning med avseende på frostangrepp. En placering utanför Älvkarlebylaboratoriet innebär dessutom att fältstationen kommer att befinna sig inom inhägnat område och risk för sabotage av provkroppar och mätningsutrustning minimeras. Under momentet för i- och urlastning av provkroppar kan betongpontonen nås med hjälp av kranbil. Betongpontonen skall placeras parallellt med älvkanten för att minska inverkan av strömmande vatten och isgång. Fig.4 Principiell skiss med placering av betongponton utmed älvkanten vid VRD i Älvkarleby. Tillstånd och godkännande om fältstationens placering och brukande har givits av samtliga berörda myndigheter och intressenter. Bojan Stojanović PREFABRICERAT BETONGUTSKOV EN VERKLIGHET! I området tillhörande Dalälvens Vattenregleringsföretag finns 51 st reglerings-dammar med tillhörande utskov. Ett 40-tal av dessa är åldrade samt i behov av åtgärder i varierad utsträckning. Dessa regleringsdammar och utskov är primärt småskaliga men ej desto mindre viktiga. Ett exempel på en sådan är dammen i övre Rotensjön. Denna är den första av de äldre regleringsdammarna att bli ombyggd, samtidigt som den kommer att bli den första i sitt slag; ett prefabricerat betongutskov. Vattenregleringsföretagen (VRF) är ett företag som bygger, projekterar, äger och förvaltar regleringsmagasin. VRF ansvarar för reglering av vattnet till kraftproduktion i: Umeälven, Ångermanälven, Indalsälven, Ljungan, Ljusnan och Dalälven. I var och en av dessa älvar finns ett vattenregleringsföretag representerat. Delägare i företagen är kraftproducenterna i respektive älv. Vattenregleringsföretagen svarar för ca hälften av landets kraftmagasin där ett 130-tal regleringsdammar ingår. Dalälvens vattenregleringsföretag svarar för 51 regleringsdammar. Det ursprungliga syftet för många av dessa dammar var att möjliggöra flottning. Under tiden för flottning var dammarnas och utskovens förebyggande underhåll ej högprioriterat, varpå många uppvisade ett dåligt skick vid VRFs övertagande. Den i detta reportage besökta damm är ett typexemplar av en sådan damm. Besökt regleringsdamm är belägen i övre Rotensjön, Dalälvens avrinningsområde, Härjedalen.

5 Figur 1 Utskovet innan ombyggnation Utskovet i övre Rotensjöns regleringsdamm är 3m bred och 2,5m hög. VRF tog över ansvaret för dammen år Sedan VRFs övertagande, har dammens syfte ändrats från flottning till reglering av vattenreservoaren. VRF insåg relativt tidigt att dammkonstruktionen krävde en uppgradering, endast mindre underhållsarbeten har utförts genom åren. Hela dammen är en träkonstruktion och stora delar var rutten i dagsläget. För att möjliggöra bygget av en platsgjuten bottenplatta och själva installationen av prefabelementen byggdes en fångdamm. Temporärt leddes vattnet runt utskovet under den tid arbetet pågick. Mindre mängder läckagevatten fick pumpas bort, samt att tillfällig elförsörjning via elverk användes. Prefabelementen lyftes på plats med kran på en dag, elementfogning skedde dagen därpå. Prefabinstallationen tog totalt två dagar att utföra. Hela arbetet utfördes i uppvärmt tält. Slutnotan för ombyggnationen hamnade på kr (prefabelementen kr, lucka och falsar i rostfritt stål kr, byggkostnader; t.ex. förbiledning av vattnet, rivning av bef. trädamm, bottenplatta och återfyllnad av anslutningsdammar kr). Enligt uppskattningar resulterar detta i en besparing på kr, jämfört med ett konventionellt helt platsgjutet utskov. Ett 20 tal av VRFs 51 st mindre regleringsdammar kan byggas om på detta sätt, vilket medför en besparing på ca 3-4 miljoner kr. Ida Fossenstrand (numera på Göteborgs Hamn AB) Ett första steg var att anlägga en anslutande väg, vilket underlättande dammtillsynen. Tidigare var några kilometer genom skogsmark realitet för de dammvakter som skulle ta sig till dammen, alternativt helikoptertransport. Besiktningar och inspektioner med hjälp av helikopter kunde tack vare den nya vägen minskas, även om det fortfarande är enklast då flera dammar ska inspekteras eller då väglaget är dåligt. Den nya vägen har en landningsplats för helikopter vid dammen. För den stora ombyggnationen av dammen var den nya vägen en nödvändighet förklarar Ecko Bergman, VRF; utan den skulle byggmaterialet aldrig kunnat transporteras till platsen. Då behovet av större reparationer och uppgradering blev aktuellt, framkom idén till ombyggnation med prefabricerade betongelement som en intressant metod. Med hänsyn till årstiden när ombyggnation är aktuell (januari-mars), vid avsänkt magasin, känns metoden än mer intressant. Det ansågs mycket fördelaktigt, att med hjälp av prefab, bygga om dessa små utskov, om det visade sig möjlig. Vad gäller prefab, kan god betongkvalité säkerställas då gjutning och hydratisering sker under kontrollerade förhållanden. Även ekonomiskt finns goda förutsättningar till effektivisering pga. modulbygge. Med detta i åtanke, bestämde sig VRF att prova lösningen. Figur 2 De Prefabricerade betongelemeten till utskovet. Figur 3 Det färdiga prefabutskovet

6 STORT INTRESSE KRING ÅRETS UPPLAGA AV KRAFTINDUSTRINS BETONGDAG KONTAKT: Cristian Andersson Elforsk AB Programområde Vattenkraft Stockholm , Lars Wrangensten Elforsk AB Programområde El- och Värmeproduktion samt Kärnkraft Stockholm , Under två halvdagar i mars (30:e - 31:a) hölls årets upplaga av Kraftindustrins Betongdag på Vattenfall Research and Development (VRD) i Älvkarleby. Betongdagen arrangeras årligen av VRD och utförs i samarbeten med Elforsk. Under de två halvdagarna behandlades många för kraftindustrin intressanta betong- och anläggningsfrågor, samt resultat från aktuell forskning huvudsakligen inom Elforsks Vatten- och Kärnkraftsprogram. Primärt behandlades betongfrågor riktade mot Vattenoch Kärnkraft. Uppslutningen på årets betongdag var god med sammanlagt ca 70 deltagare. Dessa kom primärt ifrån: kraftindustrin, konsultbranschen, universitet/högskolor och FoU institut. En välkomnande aspekt var en ökad närvaro av personer från Svensk Kärnbränslehantering (SKB). I och med att SKB s befintliga anläggningar har gått in i en fas av förlängd aktiv drift, samt att ansökan om byggande av planerat kärnbränsleförvar i Forsmark har lämnats in, finns ett ökat intresse av betong- och anläggningsfrågor. Oundvikligen aktualiserades även betongdagen av händelserna i Japan, som bestod av en naturkatastrof med efterföljande kärnkraftsolycka i Fukushima. Trots att programmet till betongdagen spikades veckor innan dessa händelser, berörde ett antal av presentationerna indirekt aspekter, faktor och frågor kring detta. Bland dessa kan nämnas: doktorandprojekt: Dynamiska jord - bävningslaster på kärnkraftsbyggnader samt Reaktorinneslutningars inneklimat och påverkan modellering och beräkning: Reaktorinneslutningars täthet vid höga belastningsnivåer ombyggnationsarbete: Byte av ångeneratorer och pressurizer på Ringhals att återskapa täthet i reaktorinneslutningen erfarenhetsåterföring: Lärdomar av 30 års kärnkraftsdrift - sett ur ett nybyggnadsperspektiv Utöver dessa presentationer berördes även viktiga och intressanta arbeten/ frågor kring Vattenkraftens betongkonstruktioner och anläggningar, samt andra kärnkraftsfrågor och -arbeten. Även hantering och slutanvändande av värmekraftens askor presenterades. Dessutom hölls presentationer från SKB och samhällsbyggnadssektorn. Nämnvärt är också att betondagens deltagare fick uppleva en resa igenom betongteknikens utveckling, samt blev guidade igenom livslängdsdimensionering av betongkonstruktioner. Reseledare var ingen mindre än prof.em Göran Fagerlund från Lunds Tekniska Högskola (LTH). Program och fullständiga presentationer från Kraftindustrins Betongdag 2011 finner ni på Vattenfalls externa hemsida: Avslutningsvis vill arrangörerna tacka samtliga deltagare och presentatörer för årets betongdag. På återseende! Bojan Stojanović REDAKTION Bojan Stojanovic, Älvkarleby , PRODUKTION: Alf Linderheim , Forsmarks Kraftgrupp AB Ringhals AB

Kärnkraft i vår omvärld

Kärnkraft i vår omvärld Kärnkraft i vår omvärld ETT NYHETBREV FRÅN ELFORSK EL- OCH VÄRMEPRODUKTION NUMMER 3 MARS 2009 Kärnkraften runt om i världen fortsätter att utvecklas snabbt. Sedan vårt förra nyhetsbrev har flera nya reaktorer

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport 2007:7 från Statens råd för kärnavfallsfrågor Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007 Statens råd för kärnavfallsfrågor

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006

verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006 verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006 41 innehåll Intervju med Ola Alterå, Svensk Fjärrvärmes VD...4 1. Slå vakt om hög leveranskvalitet och god krisberedskap... 6 2. Öka fjärrvärmens andel av värmemarknaden

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

Moderna reaktorer. Nummer 1 Mars 2010 Årgång 23 ISSN 1101-5268 ISRN KSU AGR B 10/1 SE

Moderna reaktorer. Nummer 1 Mars 2010 Årgång 23 ISSN 1101-5268 ISRN KSU AGR B 10/1 SE Bakgrund utges av Analysgruppen vid Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) Box 1039 SE - 611 29 NYKÖPING Telefon 0155-26 35 00 Fax 0155-26 30 74 Nummer 1 Mars 2010 Årgång 23 Sekretariat/distribution

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Att utreda relevansen och behovet av lavinprognoser för de svenska fjällen. Regeringsuppdrag

Att utreda relevansen och behovet av lavinprognoser för de svenska fjällen. Regeringsuppdrag Att utreda relevansen och behovet av lavinprognoser för de svenska fjällen Regeringsuppdrag RAPPORT 6641 DECEMBER 2014 Att utreda relevansen och behoven av lavinprognoser för de svenska fjällen NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Rapport Finn fem fel på kärnkraften

Rapport Finn fem fel på kärnkraften Rapport Finn fem fel på kärnkraften Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Kärnkraft i världen och i Sverige 4 2.1 Kärnkraft i världen 4 2.2. Kärnkraft i Sverige 6 3. Fem skäl att avveckla

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

Kärnkraften nu och i framtiden

Kärnkraften nu och i framtiden Kärnkraften nu och i framtiden I Sverige och resten av världen. En del i myndighetens omvärldsanalys ER 2010:21 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens

Läs mer

Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen. 19 december 2008

Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen. 19 december 2008 + Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen 19 december 2008 Titel: Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen Utgiven av:

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Klusterdynamik och design

Klusterdynamik och design School of Business STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 p Hösten 2003 Handledare: Lisbeth Svengren Holm Klusterdynamik och design Etablering av industridesign i life science klustret i Stockholm/Uppsala

Läs mer

Lagerbladet. Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10 11. Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5. Nytt geosfärslaboratorium planeras på Äspö Sid 7 9

Lagerbladet. Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10 11. Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5. Nytt geosfärslaboratorium planeras på Äspö Sid 7 9 Lagerbladet OSKARSHAMN En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Nr 1 2013 Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5 Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 2 Sammanfattning Alltfler uppgifter genomförs idag

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer