RAPPORT. Näckenbadet UPPDRAGSNUMMER NACKA KOMMUN SWECO STRUCTURES AB JOHAN HAGLUND GRANSKAD AV BENGT LUNDGREN OCH STAFFAN DYRSCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Näckenbadet UPPDRAGSNUMMER 2511430000 NACKA KOMMUN 2013-10-18 SWECO STRUCTURES AB JOHAN HAGLUND GRANSKAD AV BENGT LUNDGREN OCH STAFFAN DYRSCH"

Transkript

1 NACKA KOMMUN Näckenbadet UPPDRAGSNUMMER SWECO STRUCTURES AB JOHAN HAGLUND GRANSKAD AV BENGT LUNDGREN OCH STAFFAN DYRSCH repo001.docx

2 Sammanfattning Swecos uppdrag är att utvärdera om det föreligger risk att bassängkonstruktionen på Näckenbadet har brister som kan utgöra en fara för allmänheten. Eftersom de yttre delarna av bassängen är mycket svåra att inspektera, då bassängen är nedsänkt i marken, inleds denna utredning med att ritningar och beskrivningar granskas samt att vi genomför okulära besiktningar och intervjuer. Utifrån detta bedöms om vi ser risker med konstruktionen. Resultatet från denna utredning är att vi ser vissa risker vad gäller simbassängens kondition. Vi har konstaterat följande risker: 1. Risk att poolen lyfter om bassängen töms pga. grundvattentryck 2. Risk för armeringskorrosion i betongkonstruktionen pga. kloridinträngning Vi har gjort överslagsmässiga kontroller där vi tvingats till vissa antaganden eftersom vi inte vet exakta förutsättningar. Risken för upptryckning pga. grundvatten har kontrollerats enligt Arkimedes princip för massor i vatten. Beräkningarna visar att det torde föreligga risk för att grundkonstruktionen utsätts för draglaster om bassängen töms på vatten. Enligt vad vi kan se på ritningarna så misstänker vi att konstruktionen inte är tänkt att ta några större draglaster. De pålar som använts tar normalt inte några större draglaster om de inte är förankrade i berg, vilket dessa pålar sannolikt inte är. Inte heller anslutningen mellan pålarna och betonggrundplattan verkar vara dimensionerad för att ta några draglaster. Det innebär att om det blir större draglaster så är det sannolikt att pålarna lossnar från betongen alternativt att pålarna släpper från marken. Så länge bassängen inte töms på vatten så torde det inte föreligga någon risk att bassängen lyfter, eftersom vattnet fungerar som en motvikt. För att bedöma risken att klorider kan ha orsakat skador i betongkonstruktionen har CBI Betonginstitutet kopplats in för att, tillsammans med oss, göra en bedömning om det kan föreligga risk för armeringskorrosions pga. kloridinträngning. Deras utlåtande finns bifogat i denna rapport. CBI har i nuläget endast gjort en snabb bedömning utifrån betongkonstruktionens förutsättningar. De har inte gjort några fördjupade fältundersökningar. Deras bedömning är, liksom vår, att det finns en risk att armeringen har korroderat på utsidan av bassängväggarna. Det är dock omöjligt att svara på hur omfattande de eventuella skadorna är utan att inspektera bassängväggen från utsidan. Eftersom vi i nuläget inte vet betongens befintliga status i bassängen är det mycket svårt att bedöma betongens bärförmåga. Det finns en risk att betongkonstruktionen är skadad och i kombination med att vi inte kan gradera risken, så rekommenderar vi att bassängen inte använts tills det går att garantera att det inte föreligger någon risk för allmänheten. Ett sätt att gå vidare är att koppla in CBI Betonginstitutet för att utföra ytterligare utredningar ang. betongens status. Hur detta skulle kunna utföras beskrivs i rapporten. Sweco har tidigare varit inkopplade för att utreda främst fuktskador i väggar och tak på Näckenbadet. I kapitel 1 Bakgrund i denna rapport hänvisas till dessa rapporter. I korthet visar resultatet från dessa utredningar att det finns omfattande fuktskador i väggar och tak som behöver åtgärdas. repo001.docx Sweco Gjörwellsgatan 22 Box SE Stockholm, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) Sweco Structures AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm Johan Haglund Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0)

3 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 2 Beskrivning av uppdrag 2 3 Beskrivninga av byggnad 3 4 Utredning av bassängkonstruktion Intervjuer Befintliga handlingar Ritningar Markförhållanden Laster som verkar på bassängen 13 5 Observerade risker i bassängkonstruktionen Risk att poolen lyfter om bassängen töms pga. vattentryck från grundvatten Hantering av risk Risk för armeringskorrosion pga kloridinträngning Hantering av risk 17 Bilaga: CBI Utlåtande över skademekanismer på simbassäng i Näckenbadet 1 (17) repo001.docx

4 1 BAKGRUND Bakgrunden till detta uppdrag är att personal på badhuset observerat att bassängen knakar i samband med tömning av bassängen. Sweco har tidigare varit inkopplade för att utreda främst fuktskador i väggar och tak. Resultatet från dessa utredningar framgår i följande rapporter: Statusbedömning av Näckenbadet, dat av Sweco, uppdragsnr Statusbesiktning av Näckenbadet, dat av Sweco, uppdragsnr Resultatet i korthet från ovanstående utredningar var att stora delar av väggar och tak behöver rivas och byggas om pga. omfattande fuktskador. 2 BESKRIVNING AV UPPDRAG Uppdragsgivare Objekt Anders Ahlén Nacka kommun Näckenbadet, Saltsjöbaden Swecos uppdrag är att utvärdera om det föreligger risk för att bassängkonstruktionen har brister som kan utgöra en fara för allmänheten. Eftersom de yttre delarna av bassängen är mycket svåra att inspektera, då bassängen är nedsänkt i marken, inleds denna utredning med att ritningar och beskrivningar granskas samt att vi genomför okulära besiktningar och intervjuer. Utifrån detta bedöms om vi ser risker med konstruktionen. Därefter, beroende på resultatet från denna utredning, så kan det bli aktuellt med ytterligare fördjupningar angående bassängens status. Sweco har tagit kontakt med CBI Betonginstitutet för att tillsammans bedöma några utav riskerna. Vi har avgränsat oss till att endast utvärdera den stora bassängen då denna sannolikt är värst utsatt. 2 (17) repo001.docx

5 3 BESKRIVNINGA AV BYGGNAD Näckenbadet är beläget i Saltsjöbaden. Figur 1 visar byggandens orientering i förhållande till fotbollsplan och havsnivå. Figur 1 Byggnaden är byggd i olika etapper: Den stora badbassängen byggdes som utomhusbadbassänger omkring Fram till 1982 fanns ett Barracudatält runt om poolen. Byggnadsskalet ovan badbassängerna byggdes omkring 1982 Omklädning/entredel byggdes omkring Figur 2 visar en bild inne i badhuset på den stora bassängen. Figur 2 3 (17) repo001.docx

6 Byggaden är uppbyggd på olika sätt. Figur 3 och 4 visar hur omklädningsrum/entrédelen respektive uppbyggnaden över simbassängerna ser ut. Figur 5 visar hur den djupa bassängen är grundlagd. Träfackverktakstol Isolering Bärande yttervägg Figur 3 - Uppbyggnad omklädnings/entrédel (principskiss) Figur 4 Uppbyggnad simbassängdel (principskiss). 4 (17) repo001.docx

7 Bassängvägg Figur 5 Sektion genom byggnaden, vid den djupa simbassängen. 5 (17) repo001.docx

8 4 UTREDNING AV BASSÄNGKONSTRUKTION 4.1 INTERVJUER Personal på badhuset har intervjuats och nedanstående framkom under intervjuerna: Det knakar i poolen när basängen ska tömmas. Av denna anledning har bassängen inte tömts sedan Bassängen tömdes 1992 för att sätta kakel i bassängen. Tidigare var ytskiktet på insida bassäng endast målad betong. Det saknas tätskikt bakom kaklet och det har heller inte funnits tätskikt innan Bassängen har satt sig några centimeter, vilket innebär att bassängen idag lutar enligt figur 6. Det är, enligt personalen, tydligt i samband med att vattennivån i bassängen sänks eftersom vattnet i första hand rinner ut i skvalprännan på den ena långsidan. Figur 6- schematisk bild over hur poolen har satt sig Havsvattennivån utanför badhuset varierar och har den har varit betydligt högre än dagens nivå. Figur 7 visar en principskiss på hur de möjligen sett ut. Figur 7 Vattennivån varierar över året, den blå linjen visar hur vattennivån vid högt vattenstånd Ovanstående punkter har ännu inte verifierats med mätningar eller genom andra provtagningar. Det kan bli aktuellt med ytterligare fördjupningar i ett senare skede. 6 (17) repo001.docx

9 4.2 BEFINTLIGA HANDLINGAR RITNINGAR Figur 8 Sektion genom byggnaden vid den djupa simbassängen Figur 9 Allmänna anvisningar för bassängvägg och bassängbottenplatta. 7 (17) repo001.docx

10 Figur 10 Underkantsarmeringsritning för bassängbotten Figur 11 - Överkantsarmeringsritning för bassängbotten Figur 12 - Pålplacering 8 (17) repo001.docx

11 Figur 13 Armeringsritning bassängväggar Figur 14 Anslutning mellan simbassängensbottenplatta och stålpåle samt allmänna anvisningar för pålar under bassäng. 9 (17) repo001.docx

12 Figur 15 Anslutning mellan simbassängens grundplatta och vägg Figur 16 - Anslutning mellan befintlig bassängvägg (byggd 1968) och platta på mark (byggd 1982) 10 (17) repo001.docx

13 Figur 17 Förankring av befintlig bassängvägg (byggd 1968) och platta på mark (byggd 1982) Eftersom vissa ritningar är otydliga så sammanfattas det viktigaste nedan: Bassängväggar: Väggtjocklek T=200 mm Betong K300 (motsvarar sannolikt C25/30) Täckande betongskikt 30 mm på in- och utsida vägg Armering 8 c200 liggande på in- och utsida vägg Armering 10 c200 stående på in- och utsida vägg. Bassängbotten: Bottenplatta H=200 mm Betong K300 (motsvarar sannolikt C25/30) Täckande betongskikt 30 mm på under- och översida platta Armering i överkant 8 c200 resp. underkant 8 c150 Plattan vilar på runda stålpålar 89x8,5 med centrummått ca 2,1 x 2,7m, vilka enligt ritning är fyllda med cementbruk. Anslutning mellan bottenplatta och vägg Stående armering 10 c200 på in- och utsida vägg Tätskikt: Det framgår inte på ritning om det finns tätskikt i pool. 11 (17) repo001.docx

14 4.2.2 MARKFÖRHÅLLANDEN Det finns tre stycken marktekniska undersökningar som Sweco tillhandahållit: Scandiakonsult Geoservice Grontmij I den senaste rapporten från Grontmij framgår följande: Figur 18 Urklipp från markteknisk undersökning från Grontmij Således är HHW (högsta högvatten) omkring 0,7 m under markytan. 0,67 m Markyta Vattennivå i bassängen HHW +0,63 1,61 LLW -0,98 Uk. platta 1,63 Uk platta 2,1 m Ök platta 1,9 m Uk. platta 2,3 m MARK Figur 19 - Schematisk bild på bassäng och markförhållanden 12 (17) repo001.docx

15 4.3 LASTER SOM VERKAR PÅ BASSÄNGEN Under förutsättning att vattnet är fyllt i bassängen så förekommer följande laster: Jordtryck Vattentryck från grundvatten Eventuell överlast Eventuell packningslast Vattentryck från pool Vattentryck från pool Jordtryck Vattentryck från grundvatten Ev. överlast Ev. packningslast Vattentryck från pool Vattentryck från grundvatten Figur 20 Laster som verkar på bassängen 13 (17) repo001.docx

16 5 OBSERVERADE RISKER I BASSÄNGKONSTRUKTIONEN Vi ser främst två risker som vi är oroliga för vad gäller bassängkonstruktionen: 1. Risk att poolen lyfter om bassängen töms pga. grundvattentryck 2. Risk för armeringskorrosion pga. kloridinträngning 5.1 RISK ATT POOLEN LYFTER OM BASSÄNGEN TÖMS PGA. VATTENTRYCK FRÅN GRUNDVATTEN Utifrån konstruktionsritningarna för bassängerna så kan följande fastslås om pålarna: Pålarna är sannolikt så kallade stålrörspålar med ingjuten cementbruk för att skydda mot korrosion. Risken för upptryckning pga. grundvatten har kontrollerats enligt Arkimedes princip för massor i vatten. Beräkningarna visar att det finns en risk för upptryckning. I beräkningarna har inte pålarnas inverkan tillgodoräknats och inte heller förtagningen mot platta på mark enligt figur 17, endast vikten av betongbassängen är inräknad som motvikt, hänsyn har ej tagits till säkerhetskoefficienter. ä= = ,81=2109 ( ) = *+,-ä.,., = ,81=3580 ( ( = =1471 ( (obs. total last för hela bassängen) Dessa pålar tar normalt inte några draglaster om de inte är förankrade i berg, vilket dessa pålar sannolikt inte är. Inte heller anslutningen mellan pålarna och betongplattan verkar vara dimensionerad för att ta några större draglaster. I figur 21 framgår det att det saknas armering som knyter samman påle och betongplatta. Det innebär att om det blir en draglast kommer betongen sannolikt att spricka upp och pålarna lossnar från betongen alternativt att pålarna släpper från marken. Det är därför sannolikt att konstruktionen inte håller för en nettolyftkraft på 1471 kn. Om hänsyn tas till att betongbassängen är förankrad i byggnadens platta på mark enligt figur 17 så blir dock nettolyftkraften lägre. Om vi antar att en meter av betongplattan, inklusive vot kan tillgodoräknas så ger det följande krafter. ä= = ,81=2870 ( ) = *+,-ä.,., = ,81=3580 ( ( = =710 ( (obs. total last för hela bassängen) Det innebär fortfarande att det sannolikt finns lyftkrafter som kan leda till att bassängen lyfter. Ytterliggare farhågor är att angivet mått på ritning endast anger ett min-mått som är 190 mm. Om måttet t.ex. är 220 mm så försämras dragkapacitet/skjuvkapacitet i anslutningen mellan betongplatta och stålpåle ytterligare. En annan farhåga som vi observerat i andra projekt är att stålplattan som ska sitta fastsvetsad på påltopparna inte sitter ordentligt vilket också skulle försämra dragkapacitet/skjuvkapaciteten. 14 (17) repo001.docx

17 Armering som knyter samman påle och betong saknas enligt ritning. Figur HANTERING AV RISK Så länge bassängen inte töms så torde det inte föreligga någon risk att bassängen lyfter, eftersom vattnet fungerar som en motvikt. Om fastighetsägaren kan garantera det inte föreligger någon risk att vattnet töms så är vår bedömning att det inte behövs några åtgärder vad gäller lyftproblematiken. Detta är dock ingenting som vi rekommenderar. En säkrare lösning vore att förstärka bassängen. Exakt hur detta ska gå till är i dagsläget inte utrett. Det är dock sannolikt en kostsam åtgärd. 15 (17) repo001.docx

18 5.2 RISK FÖR ARMERINGSKORROSION PGA KLORIDINTRÄNGNING Vi ser en risk att armeringen i betongkonstruktionen kan ha skador i form av armeringskorrosion i de yttre delarna av bassängkonstruktionen. Denna bedömning gör vi utifrån följande förutsättningar: Bassängen har stått fylld med klorerat vatten i närmare 45 år. Grundvattnet som omsluter poolen kan vara bräkt eftersom det ligger nära havsviken. Det innebär att miljön på båda sidor om betongen kan innehålla klorider. Det saknas sannolikt tätskikt som skyddar betongen mot kloriderna Täckskiktet i bassängen (det som syftar till att skydda armeringen mot korrosion) är 30 mm och betongens VCT-tal är sannolikt runt 0,6-0,66. I nyare konstruktioner är täckskiktet i liknande miljöer 40 mm (inklusive utförandetolerans) och då är livslängden 50 år för en betong som har VCT 0,4-0,45. Livslängden för en betongkonstruktion med VCT 0,45 och 30 mm täckskikt (inklusive utförandetolerans) i denna miljö (XD2) är enligt norm ca 20 år. Eftersom VCT-talet i bassängkonstruktionen på Näckenbadet sannolikt är högre än 0,45 så försämras motståndet mot kloridinträngning ytterligare. Det innebär att denna konstruktion enligt dagens normer inte skulle klara en livslängd på ens 20 år. 1 Armeringsinnehållet i bassängväggarna är lågt relaterat till dagens normer och det förekommer sannolikt sprickor i konstruktionen. Armeringsinnehållet är enligt ritningar: 8 c200 liggande armeringsjärn på in- och utsida vägg 10 c200 stående armeringsjärn på in- och utsida vägg. Risken för sprickor är som störst där bassängväggen möter bottenplattan. Detta på grund av att de största krafterna uppträder i detta snitt samt att det kan ha skapats krympsprickor i samband med gjutning av poolen. Det kan dock vara så att sprickorna självläkt i samband med kalkutfällning från betongen. CBI betonginstitutet har kopplats in för att göra en bedömning av vad de tror utifrån angivna förutsättningar. Deras utlåtande finns bifogat i denna rapport. CBI har endast gjort en snabb bedömning utifrån ovangivna förutsättningar. De har inte gjort några fördjupade fältundersökningar. Deras bedömning är, liksom vår bedömning, att det finns en risk att armeringen har korroderat på utsidan av bassängväggarna. Det är dock omöjligt att svara på hur omfattande de eventuella skadorna är utan att inspektera bassängväggen från utsidan. 1 Det är viktigt att belysa att vissa av ovanstående förutsättningar relateras till nybyggnadskrav, vilket inte är helt korrekt att göra. Kraven på konstruktionerna har ökat sedan 1968 och därmed så är det inte konstigt att vissa krav inte uppfylls. Det är desto viktigare att utreda hur den befintliga betongens status är i dagsläget och därifrån göra bedömningar om betongkonstruktionens återstående livslängd. Att relatera till nybyggnadskrav ger dock någonting att jämföra mot. 16 (17) repo001.docx

19 5.2.1 HANTERING AV RISK Eftersom vi i nuläget inte vet betongens befintliga status i bassängen är det mycket svårt att bedöma betongens bärförmåga. Det finns en risk att betongkonstruktionen är skadad och i kombination med att vi inte kan gradera risken, så rekommenderar vi att bassängen inte använts tills det går att garantera att det inte föreligger någon risk för allmänheten. Det vi kan säga är att om armeringen har långt gången korrosion så finns det risk att bassängkonstruktionen inte uppnår den bärförmåga som krävs. Ett sätt att gå vidare är att koppla in CBI Betonginstitutet för att utföra ytterligare utredningar ang. betongens status. För att utreda betongens status krävs enligt CBI att en långsida av bassängen friläggs för inspektion samt att kompletterande provtagning görs inifrån på resterande väggar. Det innebär i detta fall ett mycket komplicerat förfarande eftersom bassängväggen är indragen i byggnaden enligt figur 22. I figuren har en skiss gjorts för att visa hur åtgärden skulle kunna utföras. Det finns dock flera risker som måste undersökas innan något beslut kan fattas. Följande problem ser vi i dagsläget: 1. Grundvattnet måste pumpas bort lokalt för att kunna komma åt och inspektera bassängens utsidor 2. Det finns, enligt ritning, längsgående fundament på båda långsidorna av byggnaden som tidigare används som fundament för barracudatält. Detta utgör ett hinder för att komma åt under byggnaden. 3. Byggnadens bärkapacitet måste undersökas innan marken tas bort. Att marken avlägsnas innebär en försämring av konstruktionen både för bassängen och för byggnaden. Befintligt fundament Denna sida kan grävas ut för inspektion Figur (17) repo001.docx

20 Kontaktperson Datum Beteckning Sida Dennis Lundgren P (3) Konstruktioner Utlåtande över skademekanismer på Simbassäng i Näckenbadet stängdes Näckenbadet då det föreligger en risk att konstruktionen har nedsatt bärighet och att säkerheten därmed inte kan garanteras. Anledningen till att risken finns är att det kan finnas skador på bassängkonstruktionen som på grund av anläggningens utformande är dolda. CBI Betonginstitutet har på uppdrag av Sweco AB kommenterat skademekanismer med hänsyn till beständighet, både allmänt samt för Näckenbadet. Allmänt om skador på simbassänger av betong Läckage, armeringskorrosion och sprickbildning i betongen är vanligt förekommande skador i simbassänger och badanläggningar från och 1970-talen. Armeringskorrosion kan orsakas av huvudsakligen två saker, betongens karbonatisering och förekomst av klorider i betongen. Karbonatisering, som kan sägas vara ett naturligt åldrande hos betong, innebär att alkaliska komponenter i betongen reagerar med luftens koldioxid, varvid betongens ph-värde sjunker och den ursprungliga rostskyddande förmågan hos betongen därmed går förlorad. Om betongen tillförs klorider i viss mängd kan dessa också sätta igång armeringskorrosion, även om ingen karbonatisering skett. I simbassänger tillförs betongen ofta klorider genom att badvattnet neutraliseras med saltsyra. Klorider kan också från början vara ingjutna i betongen. Om betongen karbonatiseras in till armeringen eller om kloridhalten vid armeringen uppnår kritiskt värde börjar armeringen rosta, om betongen är fuktig och det finns tillgång till syre. I torr betong sker ingen korrosion. Avgörande för framtida skadeutveckling är därför betongtäckskiktens tjocklek över armeringen, karbonatiseringsdjupet i betongen samt kloridhalterna. Med kännedom om dessa parametrar och konstruktionens ålder kan framtida skadeutveckling bedömas. När armeringen rostar får korrosionsprodukterna upp till 6 gånger så stor volym som det ursprungliga stålet. Denna volymökning medför ett inre svällningstryck som i sin tur medför att betongen utanför armeringen (= täckskiktet) spricker sönder och så småningom faller av. I vissa fall uppstår en spricka parallellt med ytan som gör att täckskiktet över en större yta lossnar från underliggande betong, det uppstår s.k. bom utan att man ser några sprickor på betongytan. BILD 1-2 visar en bassängväggs in- respektive utsida där bassängkonstruktionens utsida är ventilerad. I fallet med en ventilerad utsida sker en fukttransport med kloridhaltigt vatten från in- till utsida. På bassängkonstruktionens utsidor avdunstar vattnet och kvar blir kloriderna som sakta ökar i koncentration vilket medför kraftigare skador. CBI Betonginstitutet AB ingår i SP-koncernen Postadress Besöksadress Telefon / Telefax E-post / Internet Bankgiro PlusGiro Org.nummer CBI Drottn Kristinas väg STOCKHOLM STOCKHOLM

21 Datum Beteckning Sida P (3) OBS: Exempelbild, ej Näckenbadet BILD 1. Exempel på en bassängväggs insida, byggd 1965, undersökt OBS: Exempelbild, ej Näckenbadet BILD 2. Utsidan av bassängväggen på BILD 1. Betongen har stora partier med korroderad armering och betong med tjockleken 5-6 cm som lossnat. CBI Betonginstitutet AB ingår i SP-koncernen

22

Undersökning av gårdsbjälklag, Frejgatan 46A, Stockholm

Undersökning av gårdsbjälklag, Frejgatan 46A, Stockholm CBI UPPDRAGSRAPPORT PX00223 Undersökning av gårdsbjälklag, Frejgatan 46A, Stockholm www.cbi.se CBI Betonginstitutet Konstruktioner Uppdragsrapport PX00223 Undersökning av gårdsbjälklag, Frejgatan 46A,

Läs mer

Betongskada bör utredas för att åtgärdas rätt

Betongskada bör utredas för att åtgärdas rätt FASTIGHETSFÖRVALTNING Många av betongkonstruktionerna från miljonprogrammet som balkonger och garage är i behov av reparation. Fastighetsförvaltare kan minska sina kostnader genom tidigare och bättre tillsyn.

Läs mer

RAPPORT STATUSBESIKTNING ÄLTA IP, CAFETERIA SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (14)

RAPPORT STATUSBESIKTNING ÄLTA IP, CAFETERIA SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (14) STATUSBESIKTNING ÄLTA IP, CAFETERIA UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK 1 (14) S wec o Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax

Läs mer

Inverkan av balkonginglasning

Inverkan av balkonginglasning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Inverkan av balkonginglasning på armeringskorrosion Ali Farhang Bro & Tunnel Ramböll Sverige AB Agenda Balkonginglasning Bakgrund om karbonatisering och armeringskorrosion

Läs mer

UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN. Projektnummer: 40990

UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN. Projektnummer: 40990 UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN Projektnummer: 40990 UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE BRF STATAREN Projektnummer: 40990 Tor Powell HSB Stockholm Konsult 0727-377090 Tor.Powell@hsb.se

Läs mer

PM Planeringsunderlag Geoteknik. Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla 2014-08-13. Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson

PM Planeringsunderlag Geoteknik. Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla 2014-08-13. Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson Geoteknik Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla 2014-08-13 Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson Geoteknik Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla Kund Länsförsäkringar i Göteborg och

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

inledning Syfte Målsättning Metod och utförande Felkällor

inledning Syfte Målsättning Metod och utförande Felkällor golvbrunnsrapporten inledning En av de absolut vanligaste skadeanmälningarna Gar-Bo får in är anmälningar om felmonterade golvbrunnar. Dessutom har vi uppmärksammat att även nygjorda golvbrunnar ofta får

Läs mer

Kartläggning av reparationsmetoder för Kärnkraftsindustrin - Pilotstudie ELFORSK - 2015:161

Kartläggning av reparationsmetoder för Kärnkraftsindustrin - Pilotstudie ELFORSK - 2015:161 Kartläggning av reparationsmetoder för Kärnkraftsindustrin - Pilotstudie ELFORSK - 2015:161 2015-10-06 Kartläggning av reparationsmetoder för Kärnkraftsindustrin 1 Syfte och mål Kartlägga påbörjade och

Läs mer

STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS

STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS PM GEOTEKNIK STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Projekteringsunderlag Datum: 2013-10-21 Medverkande Beställare:

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Harry

Montering & Bruksanvisning Harry Montering & Bruksanvisning Harry Rev.nr: 140828 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege PM70-5957 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer

FRW Direct flödesreglerbrunn

FRW Direct flödesreglerbrunn www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/09 42AI03_e flödesreglerbrunn Installation, drift och underhållsinstruktioner

Läs mer

THERMOGRUND. Allmän beskrivning Projekteringsanvisning Arbetsanvisning Typritningar

THERMOGRUND. Allmän beskrivning Projekteringsanvisning Arbetsanvisning Typritningar THERMOGRUND Allmän beskrivning Projekteringsanvisning Arbetsanvisning Typritningar Dorocell Byggsystem Telefon : 08-630 76 90 Box 7091 Telefax : 08-544 44 655 187 12 Täby E-mail : byggsystem@dorocell.se

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Förord Varje år uppstår vattenskador för mer än 5 miljarder kronor. Under de senaste åren med kalla vintrar har kostnaderna ökat till ca 10 miljarder kronor.

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning UPPSALA FÅLHAGEN 61:5 Rimbogatan 9, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Av ASPECT auktoriserad fastighetsvärderare Medlemmar i SBR-K Svenska Byggingenjörers

Läs mer

Luftspaltbildande fuktspärr golv

Luftspaltbildande fuktspärr golv Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Luftspaltbildande fuktspärr golv Black Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till

Läs mer

SWECO KOMPLETTERANDE GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN, NATIONALARENAN I ÅRE, ÅRE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER: 2444624000 SKI TEAM SWEDEN ALPINE AB

SWECO KOMPLETTERANDE GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN, NATIONALARENAN I ÅRE, ÅRE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER: 2444624000 SKI TEAM SWEDEN ALPINE AB SWECO SKI TEAM SWEDEN ALPINE AB KOMPLETTERANDE GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN, NATIONALARENAN I ÅRE, ÅRE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER: 2444624000 PM GEOTEKNIK REV 1 Östersund 2014-10-16 Rev 1 2014-12-04

Läs mer

PM 2005-06-01 Dagvattenåtgärd Mörbyviken

PM 2005-06-01 Dagvattenåtgärd Mörbyviken . Bakgrund Dagvatten från ett område, omfattande bl.a. Kevinge och Mörbyskogen, leds via en bergtunnel ut i Mörbyviken. Med dagvattnet följer en viss mängd oljeföroreningar. Nedan redovisas ett antal förslag

Läs mer

Omholmens reningsverk

Omholmens reningsverk Sotenäs kommun Göteborg 2010-03-25 Datum 2010-03-25 Uppdragsnummer 61461038379 Tomas Trapp Tomas Trapp Jimmy Aradi Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

3. Installation av WehoFloor-systemet

3. Installation av WehoFloor-systemet 3. Installation av WehoFloor-systemet Installationen av golvvärmesystemet förutsätter godkännande av dem som planerat objektet. Läs noga igenom installationsanvisningarna inklusive bilagor innan installationsarbetena

Läs mer

Checklista över pooldelar:

Checklista över pooldelar: Vi gratulerar till din nya linerpool Malmö. Läs igenom den här bruksanvisningen noga före installationen. Använd arbetshandskar vid installationen. Poolväggen och skenorna är av plåt vars kanter kan vara

Läs mer

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INNEHÅLLSFÖRTECKNING VILKA RIKTLINJER STYR?... 3 OLIKA RENINGSMETODER... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. Baga Water Technology AB. www.baga.se. Utg:1105

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. Baga Water Technology AB. www.baga.se. Utg:1105 Biomoduler Läggningsanvisningar, drift och skötsel Utg:1105 Baga Water Technology AB Fiskhamnen 3 371 37 Karlskrona Tel: 0455-616150 E-mail: info@baga.se Lyckogatan 7 431 69 Mölndal Tel: 031-7607655 E-mail:

Läs mer

Millbergsstigen 5, Mölndal Besiktning av stenmur

Millbergsstigen 5, Mölndal Besiktning av stenmur Ramböll Sverige AB PM Besiktning--- Mölndals kommun Millbergsstigen 5, Mölndal Göteborg 2005-10-04 Dokument nummer Sida/Sidor PM Besiktning 1/3 Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27 Göteborg

Läs mer

Monteringsanvisning Durapool

Monteringsanvisning Durapool Monteringsanvisning Durapool 1ma_durapool_se_2015-0413 Introduktion FOLKPOOLS POOLINSTALLATION GENOMFÖRS NORMALT I FEM STEG: Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Markarbete Stomresning Montage av tillbehör,

Läs mer

Fuktupptagning och frostbeständighet

Fuktupptagning och frostbeständighet Fuktupptagning och Frostbeständighet hos byggnadsbetong Förekommande skador på betongkonstruktioner som står i ständig kontakt med sötvatten har i en del fall misstänkts bero på frostnedbrytning. Inom

Läs mer

K AR L S K R ONA TRAN TORP 3:5

K AR L S K R ONA TRAN TORP 3:5 www.sandelinab.se K AR L S K R ONA TRAN TORP 3:5 Trantorp 2, 371 91 Karlskrona Överlåtelsebesiktning för Säljare 2016-04-06 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen 5 070-556817-6738 www.sandelinab.se

Läs mer

PM-GEOTEKNIK. Karlstad. Kv. Plinten 1 Nybyggnation av bostäder KARLSTADS KOMMUN KARLSTAD GEOTEKNIK

PM-GEOTEKNIK. Karlstad. Kv. Plinten 1 Nybyggnation av bostäder KARLSTADS KOMMUN KARLSTAD GEOTEKNIK PM-GEOTEKNIK KARLSTADS KOMMUN Karlstad. Kv. Plinten 1 Nybyggnation av bostäder UPPDRAGSNUMMER 2335890 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MED AVSEEDNDE PÅ GRUNDLÄGGNING - PROJEKTERINGSUNDERLAG 2015-08-10 KARLSTAD

Läs mer

Vilka följder fick de byggtekniska förändringarna?

Vilka följder fick de byggtekniska förändringarna? Vilka följder fick de byggtekniska förändringarna? Fullmurade tegelkonstruktioner - bärande och klimatavskiljande Skalmurar - yttre fasadskikt i funktionsuppdelad vägg Bärande funktionen togs omhand av

Läs mer

Fasader Renovering balkonger av betong

Fasader Renovering balkonger av betong 56 ESE.281 Fasader Renovering balkonger av betong Balkongrenovering är ett mycket kvalificerat arbete och kräver goda kunskaper om betong och formbyggnad för att ett gott resultat ska uppnås. Det lönar

Läs mer

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan Page 1 of 5 Bruks- och underhållsanvisningar för markbädd Markbädd Slamavskiljare Fördelningsbrunn Uppsamlingsrör Uppsamlingsbrunn Markbädd I en markbädd grundar sig reningen på en biologisk process som

Läs mer

JACKON SIROC GARAGEELEMENT

JACKON SIROC GARAGEELEMENT JACKON SIROC GARAGEELEMENT Monteringsanvisning För platta på mark till: Ì GARAGE Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK 12-2013 www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! JACKON SIROC GARAGEELEMENT SIROC

Läs mer

Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com

Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com Härryda kommun Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Teknisk PM Geoteknik Underlag för detaljplan 2012-06-29 Handläggare: i samråd med: Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com

Läs mer

MONTERINGSANVISNING GRUND

MONTERINGSANVISNING GRUND MONTERINGSANVISNING GRUND Steg för steg ger vi dig handfasta råd om hur du bygger din egen grund. www.thuresson.se Innan du börjar De flesta byggnader kräver byggnadslov, konstruktionsritningar samt kontakter

Läs mer

Komplett reparationssortiment

Komplett reparationssortiment Betongreparation Finja Bemix Komplett reparationssortiment Specialister på specialbetong Finja Bemix utvecklar, producerar och levererar specialbetong till byggindustrin i hela Sverige och har ett stort

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

I ovanstående områden har två stycken byggnader, en i respektive område valts ut som pilotprojekt $ Ormbergsvägen 23 samt Norrbackavägen 21.

I ovanstående områden har två stycken byggnader, en i respektive område valts ut som pilotprojekt $ Ormbergsvägen 23 samt Norrbackavägen 21. Bilaga 1 Omtanken Sigtunahems plan för framtiden Sigtunahem äger och förvaltar ca 5 000 lägenheter. Av dessa är ca 3 000 lägenheter så gamla att de behöver renoveras inom de närmaste 10$15 åren för att

Läs mer

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK JÄRNVÄGSGATAN, MULLSJÖ 2015-10-23 Inledning Föreliggande Projekteringsunderlag behandlar projekteringsförutsättningar avseende geoteknik och grundvatten för rubr. objekt.

Läs mer

Gjut en platta på mark

Gjut en platta på mark http://www.viivilla.se/bygg-och-byggmaterial/gjut-en-platta-pamark.aspx?menu=41297&area=&noarea=0&category=&std=true Gjut en platta på mark Steg för steg ger vi dig här handfasta råd om hur du bygger din

Läs mer

Sweco Civil AB Org.nr 556507-0868 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Civil AB Org.nr 556507-0868 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, PARTILLE KOMMUN Detaljplan för ny verksamhet, Jonsereds herrgård Översiktlig geoteknisk utredning inför detaljplan UPPDRAGSNUMMER 2305 725 FÖR DETALJPLAN SWECO CIVIL AB GEOTEKNIK,

Läs mer

Husköpar- guide. Viktig information till dig som ska köpa hus. Vad kan du förvänta dig? Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel?

Husköpar- guide. Viktig information till dig som ska köpa hus. Vad kan du förvänta dig? Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel? Vad kan du förvänta dig? Husköpar- guide Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel? Besiktningen hjälper dig. Viktig information till dig som ska köpa hus. Om fel upptäcks. Är du på väg att köpa

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN

Läs mer

RAPPORT STATUSBESIKTNING ÄLTA IP, GARAGE SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (9)

RAPPORT STATUSBESIKTNING ÄLTA IP, GARAGE SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (9) STATUSBESIKTNING ÄLTA IP, GARAGE UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK 1 (9) S wec o Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Lärkan 9, Fenixvägen 13, Enebyberg, Danderyds kommun. Sven-Uno Blomberg. Per Lundman, kort del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Lärkan 9, Fenixvägen 13, Enebyberg, Danderyds kommun. Sven-Uno Blomberg. Per Lundman, kort del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Lärkan 9, Fenixvägen 13, Enebyberg, Danderyds kommun Lagfaren ägare Sven-Uno Blomberg Uppdragsgivare Sven-Uno Blomberg Närvarande vid besiktningen Sven-Uno Blomberg Per

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Profi Dagvattenutredning Freden Större 11 Uppdragsnummer 1143520000 Stockholm 2012-10-03 Sweco Environment AB Dagvatten och ytvatten Handläggare: Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskare: Agata Banach 1 (11)

Läs mer

Bedömning av korrosionstillstånd i armering med elektrokemiska mätmetoder. Johan Ahlström Johan.ahlstrom@swerea.se

Bedömning av korrosionstillstånd i armering med elektrokemiska mätmetoder. Johan Ahlström Johan.ahlstrom@swerea.se Bedömning av korrosionstillstånd i armering med elektrokemiska mätmetoder Johan Ahlström Johan.ahlstrom@swerea.se 1 Innehåll Kort teori Potentialkartering Linjär polarisationsresistansteknik 2 Teori Jonledare:

Läs mer

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion PERIMETER 2010-12 Monteringsinstruktion 2 Innehåll Förord... 2 Skyddsföreskrifter... 3 Planering och förberedelser... 4 Gjutning... 5-6 Tvärbalk... 5 Stolpfundament...

Läs mer

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 3/2004 FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 3/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet

Läs mer

Korrosion och korrosionsskydd av stål i betong

Korrosion och korrosionsskydd av stål i betong Korrosion och korrosionsskydd av stål i betong Bror Sederholm Swerea KIMAB bror.sederholm@swerea.se Detta är Swerea KIMAB Korrosions- och metallforskningsinstitut 239 medlemsföretag 600 kunder per år 172

Läs mer

Kv. Nithammaren 8. Munktellstaden. Eskilstuna kommun. Håkan Bohm Granskare

Kv. Nithammaren 8. Munktellstaden. Eskilstuna kommun. Håkan Bohm Granskare Eskilstuna kommun Munktellstaden Eskilstuna kommun Teknisk PM Geoteknik PLANERINGSUNDERLAG Geoteknik 004-M Tekniskt PM Geoteknik Utgåva 2, 2014-04-24 Uppdragsnummer: 10014644 Stockholm, 2014-12-12 Grontmij

Läs mer

Arkeologi i Kv Rådstugan

Arkeologi i Kv Rådstugan Arkeologi i Kv Rådstugan Antikvarisk kontroll 2009 2011 Bent Syse RAÄ 88 Kv Rådstugan Uppsala Uppland 2 Upplandsmuseets rapporter 2011:12 Arkeologi i Kv Rådstugan Antikvarisk kontroll 2009 2011 Bent Syse

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Se till att vara noggrann när du räknar, det kommer att löna sig i slutet. Fungera

Läs mer

Projektförslag: Kopparkorrosion i rent syrefritt vatten: Undersökning av koppartrådar i ett 19 år gammalt palladiumförslutet provrör.

Projektförslag: Kopparkorrosion i rent syrefritt vatten: Undersökning av koppartrådar i ett 19 år gammalt palladiumförslutet provrör. Projektförslag: Kopparkorrosion i rent syrefritt vatten: Undersökning av koppartrådar i ett 19 år gammalt palladiumförslutet provrör. Bakgrund 1986 publicerade Gunnar Hultquist en artikel i Corrosion Science,(26,

Läs mer

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc Arbetsanvisning 1 Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc 1. Ställningsrekommendationer Montera ställningen på lämpligt avstånd från befintlig fasad. Bomlaget bör vara minst 5 plank (1 m) brett.

Läs mer

KONDITIONSGRANSKNINGSRAPPORT

KONDITIONSGRANSKNINGSRAPPORT KONDITIONSGRANSKNINGSRAPPORT 20.3.2014 Telehuset Träsk 21760 Houtskär 2 Rapportens innehåll: 1. Grunduppgifter 3 2. Objektets byggnadstekniska uppgifter 4 3. Iakttagelser av objektet samt förslag på åtgärder..

Läs mer

Stockholm Stad - Exploateringskontoret

Stockholm Stad - Exploateringskontoret STOCKHOLM, NORRA DJURGÅRDSSTADEN HJORTHAGEN NORRA 2 PM GEOTEKNIK PROGRAMHANDLING 2009-09-04 Beställare Stockholm Stad - Exploateringskontoret Konsult WSP Samhällsbyggnad SE-121 88 Stockholm-Globen Besök:

Läs mer

FAQ Gullberg & Jansson

FAQ Gullberg & Jansson FAQ Gullberg & Jansson Innehåll Poolvärmepumpar... 3 Allmänt om pooluppvärmning... 3 Inför köp av poolvärmepump... 4 Garanti och service - Poolvärmepumpar... 5 Övrigt... 5 Poolvärmepumpar Allmänt om pooluppvärmning

Läs mer

Statik. Nåväl låt oss nu se vad som är grunderna för att takstolsberäkningen ska bli som vi tänkt.

Statik. Nåväl låt oss nu se vad som är grunderna för att takstolsberäkningen ska bli som vi tänkt. Statik Huvuddelen av alla takstolsberäkningar utförs idag med hjälp av ett beräkningsprogram, just anpassade för takstolsdimensionering. Att ha ett av dessa program i sin dator, innebär inte att användaren

Läs mer

RAPPORT STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (10)

RAPPORT STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (10) STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK 1 (10) S wec o Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46

Läs mer

EuroPEK Filter -oljeavskiljare

EuroPEK Filter -oljeavskiljare www.wavin.se WAVIN Kjulamon 6 S-635 06 ESKILSTUNA Tel: 016-541 00 00 Fax: 016-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 02/06 EuroPEK Filter -oljeavskiljare Installation, drift och skötsel Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna.

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna. 2014-09-09 Bakgrund Inom kvarteret Rätten, fastigheten Skönsberg 1:25, planerar kommunen uppföra ett nytt äldreboende. Genomförandet av planen kommer att innebära att befintliga byggnader rivs och att

Läs mer

Testrapport. 2016-02-08 Airwatergreen, FLEX

Testrapport. 2016-02-08 Airwatergreen, FLEX Nr. 01-1602 2016-02-08 Airwatergreen, FLEX Postadress Telefon Bankgiro Org. nr. E-post Box 1026 08-525 099 40 5801-6379 556302-7530 info@fvuab.se 101 38 Stockholm Telefax Internet Besöksadress 08-525 099

Läs mer

NCC Boende. Kvarnbyterrassen 2012-02-22. Dagvattenutredning. Uppdragsnummer: 7180423

NCC Boende. Kvarnbyterrassen 2012-02-22. Dagvattenutredning. Uppdragsnummer: 7180423 NCC Boende Kvarnbyterrassen Dagvattenutredning 2012-02-22 Uppdragsnummer: 7180423 Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende Kvarnbyterrassen Handlingens status Datum 2012-02-22 Rubrik

Läs mer

Brf Stora Ängby Grundisoleringsprotokoll 2012 02 15-2012 02 23

Brf Stora Ängby Grundisoleringsprotokoll 2012 02 15-2012 02 23 Brf Stora Ängby Grundisoleringsprotokoll 2012 02 15-2012 02 23 Sida 2 av 9 Protokoll för grundisolering Uppdragsgivare Brf. Stora Ängby Uppdrag Dränera och grundisolera källarvägg - 1tr Adress entreprenad

Läs mer

Bilaga F. Formler för Ψ-värden - övriga köldbryggor

Bilaga F. Formler för Ψ-värden - övriga köldbryggor B i l a g a F 69 Bilaga F. Formler för Ψ-värden - övriga köldbryggor F1 Allmän beskrivning I övriga köldbryggor inräknas hörn och anslutningar, t.ex vertikala hörn i ytterväggar. En be-räkningsmodell och

Läs mer

Åtkomlighet för Räddningstjänsten

Åtkomlighet för Räddningstjänsten PM Åtkomlighet för Räddningstjänsten Upprättad: 2012-10-24/ EM Diarienr: 2012/107-MBR-191 Reviderad: Godkänd av: Stellan Jakobsson Avdelningschef, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund Inledning Detta

Läs mer

PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken

PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken 2015-06-09 Upprättad av: Anna Karin Wingskog PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig

Läs mer

JACKON Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK SIROC GARAGEELEMENT. För platta på mark till: GARAGE. Monteringsanvisning. www.jackon.se

JACKON Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK SIROC GARAGEELEMENT. För platta på mark till: GARAGE. Monteringsanvisning. www.jackon.se JACKON SIROC GARAGEELEMENT Monteringsanvisning För platta på mark till: GARAGE Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK 12-2013 (1. revidering 10-2015) www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! SIROC GARAGEELEMENT

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Så jobbar du med varmförzinkat stål

Så jobbar du med varmförzinkat stål Från projektering till montering Så jobbar du med varmförzinkat stål Annikki Hirn Nordic Galvanizers Nordic Galvanizers - branschföreningen för varmförzinkningsföretag i Norden Driver ett informationskontor

Läs mer

Rapport Utredning befintliga bärande konstruktioner Påbyggnad av centrumfastighet

Rapport Utredning befintliga bärande konstruktioner Påbyggnad av centrumfastighet Rapport Utredning befintliga bärande konstruktioner Påbyggnad av centrumfastighet Beställare (kund): Fittja Centrumfastigheter AB Uppdragsnamn: Utredning Fittja centrum, etapp 1 Uppdragsnummer: 5356-001

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Andreas och Anna Larsson. Andreas Larsson. Onsdag 2015-06-03 / 2015 0133. Ca 11 13 º C, växlande. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Andreas och Anna Larsson. Andreas Larsson. Onsdag 2015-06-03 / 2015 0133. Ca 11 13 º C, växlande. Beskrivning Huvudbyggnad 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Soltorpet 41, Klingsta Gård 18, Klingsta Park, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Andreas och Anna Larsson Uppdragsgivare Andreas Larsson Närvarande vid besiktningen Anna Alteg

Läs mer

FÖRSTUDIE SOM UNDERLAG INFÖR SKATTNING AV ÅL I GRUNDVIKEN, KARLSTADS KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN

FÖRSTUDIE SOM UNDERLAG INFÖR SKATTNING AV ÅL I GRUNDVIKEN, KARLSTADS KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN Karlstads kommun KARLSTADS KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN UPPDRAGSNUMMER 1331177000 KARLSTAD Sweco Environment AB Martin Stenqvist 1 (8) Sweco Kanikenäsbanken 10 Box 385, 651 09 Karlstad Telefon 054-14 17 00 Telefax

Läs mer

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse.

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse. Kantbandsisolering läggs runt väggar, pelare etc. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a Börja med att lägga ut en skiva i ett hörn. Skivorna läggs ut från vänster till höger. Skivorna har

Läs mer

Kvalitetssäkring Reparation av betongbalkonger och loftgångar

Kvalitetssäkring Reparation av betongbalkonger och loftgångar Kvalitetssäkring Reparation av betongbalkonger och loftgångar Dokumentet kan i flera avsnitt även användas till andra betongreparationer INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Objektsinformation 2 Kontrollschema 3

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 PROJEKTERINGSUNDERLAG SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS ELIN THORSSELL Sweco INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Objekt 1 2 Planerad bebyggelse 2 3 Underlag för

Läs mer

F ÖRVALTAR E N 7 Hagvägen 62 B Segeltorp. Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-17

F ÖRVALTAR E N 7 Hagvägen 62 B Segeltorp. Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-17 F ÖRVALTAR E N 7 Hagvägen 62 B Segeltorp Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

Konditionsbedömning av tegelfasader från 1940-1975

Konditionsbedömning av tegelfasader från 1940-1975 Konditionsbedömning av tegelfasader från 1940-1975 Informationskällor - ritningar och beskrivningar: Konstruktionsritningar planritningar konstruktionsdetaljer ritning K1 allmänna anvisningar Arkitektritningar

Läs mer

WSP 1 015 1984 BORÅS KOMMUN KVARTERET PALLAS PLANERAD NYBYGGNAD. Geoteknisk undersökning. Örebro 2011-09-30 Reviderad 2013-10-15

WSP 1 015 1984 BORÅS KOMMUN KVARTERET PALLAS PLANERAD NYBYGGNAD. Geoteknisk undersökning. Örebro 2011-09-30 Reviderad 2013-10-15 WSP 1 015 1984 BORÅS KOMMUN KVARTERET PALLAS PLANERAD NYBYGGNAD Geoteknisk undersökning Örebro 2011-09-30 Reviderad 2013-10-15 WSP SAMHÄLLSBYGGNAD Box 8094 700 08 ÖREBRO Tel 0706 88 57 44 Handläggare:

Läs mer

E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby

E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby TEKNISKT PM GEOTEKNIK E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby Sigtuna Kommun, Stockholms Län Arbetsplan, Utställelsehandling 2011-11-18 Projektnummer: 8447022 Dokumenttitel: Tekniskt PM Geoteknik Skapat

Läs mer

U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33

U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33 U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33 Kapellvägen 5 Överlåtelsebesiktning 2016-05-16 Adress Telefon Org nr E-post Bivägen 4 B 08-351222 556610-0169 info@husbesiktningsgruppen.se 19163 Sollentuna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PD Startboxen, Solna. Granskningshandling 2014-11-14 Rev. 141210. Översiktlig geoteknisk undersökning. Uppdragsnummer: 7178418-5000

PD Startboxen, Solna. Granskningshandling 2014-11-14 Rev. 141210. Översiktlig geoteknisk undersökning. Uppdragsnummer: 7178418-5000 PD Startboxen, Solna Granskningshandling 2014-11-14 Rev. 141210 PD Startboxen, Solna Översiktlig geoteknisk undersökning Uppdragsnummer: 7178418-5000 PM Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg)

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg) 1(6) Handläggare Datum Beteckning Stefan Ahlman 2015-11-04 E-post: stefan.ahlman@kvab.kalmar.se Tel: 0480-45 12 22 Samhällsbyggnadskontoret Planenheten Box 611 391 26 Kalmar Översiktlig dagvattenutredning

Läs mer

KROKSHALLSOMRÅDET - DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING

KROKSHALLSOMRÅDET - DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING Göteborg SWECO Environment AB Elisabet Sterner Helena Holm Uppdragsnummer 1320959 SWECO Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75

Läs mer

Monteringsanvisning. Glaspartier för uterum och terrasser. System WG62ECO / Säkerhetsisolerglas

Monteringsanvisning. Glaspartier för uterum och terrasser. System WG62ECO / Säkerhetsisolerglas Monteringsanvisning Glaspartier för uterum och terrasser System WG62ECO / Säkerhetsisolerglas 2015-9 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer

Läs mer

Översvämningsanalys Sollentuna

Översvämningsanalys Sollentuna Beställare Sollentuna kommun och Sollentuna Energi AB Översvämningsanalys Sollentuna Konsekvenser av extrema regn över Sollentuna kommun Uppdragsnummer Malmö 2015-04-21 12802674 DHI Sverige AB GÖTEBORG

Läs mer

CGK Centrala Gravvårdskommittén

CGK Centrala Gravvårdskommittén CGK Centrala Gravvårdskommittén Instruktion för prövning av Gravstenssäkerhet för monterade gravvårdar av natursten Instabila och fallande gravvårdar är dels en arbetsmiljörisk för personal på kyrkogården,

Läs mer

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING PM GEOTEKNIK STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Projekteringsunderlag Datum: 2013-10-21 Medverkande

Läs mer

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Dagvatten Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller konstruktion, t.ex. regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten.

Läs mer

Montering luftspaltsbildande golv.

Montering luftspaltsbildande golv. Montering luftspaltsbildande golv. Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till mögelbildning, rötsvampsangrepp, frostsprängningar. Fukt är en av

Läs mer

Klimatförändringarnas effekter inom byggnader och byggnadskonstruktion samt möjliga åtgärdsbehov

Klimatförändringarnas effekter inom byggnader och byggnadskonstruktion samt möjliga åtgärdsbehov Klimatförändringarnas effekter inom byggnader och byggnadskonstruktion samt möjliga åtgärdsbehov Slutrapport Arbetsgrupp för klimatanpassning inom byggnader och byggnadskonstruktion (augusti 2011 februari

Läs mer

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Monteringsanvisning för golvvärme Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Tack för att du valt våra golvvärmeprodukter. Du kommer att ha ett varmt och skönt golv i många år. Läs igenom denna

Läs mer

INSTALLATION- OCH DRIFTANVISNING. ARIMAX TPYM Skrapförråd

INSTALLATION- OCH DRIFTANVISNING. ARIMAX TPYM Skrapförråd INSTALLATION- OCH DRIFTANVISNING ARIMAX TPYM Skrapförråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING Beskrivning av systemet...3 Att beakta vid planeringen...3 Delar som ingår i leveransen...4 Installering: Verktyg och utrustning

Läs mer

Foto: Ulf Hansson. för kulfång SKYTTESPORT FÖRBUNDET

Foto: Ulf Hansson. för kulfång SKYTTESPORT FÖRBUNDET Kontroll- program Foto: Ulf Hansson för kulfång SKYTTESPORT FÖRBUNDET Bearbetning och sammanställning: Ulf Qvarfort, FOI Mats Stoltz, SPSF Copyright: Svenska Pistolskytteförbundet Sättning och layout:

Läs mer

Lars Hässler, Golder-ELU Peder Thorsager, Ramböll Carl-Olof Söder, Sweco Upprättad av Granskad av Godkänd av

Lars Hässler, Golder-ELU Peder Thorsager, Ramböll Carl-Olof Söder, Sweco Upprättad av Granskad av Godkänd av Dokument Nr: 9564-13-025-005 Citybanan i Stockholm Riktlinjer för val av exponerings- och korrosivitetsklasser samt korrosionsskydd för bergförstärkning Underlag för projektering av bygghandling..................

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Skäppslandet 7 Lispundsvägen 13, 393 54 Kalmar Kalmar 2015-11-06 Richard Andersson Besiktningsbolaget Sydost AB Företaget innehar F-skattebevis Södra Vägen 5 Tfn 070-27 55 292 Säte

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: GEO-PM-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: GEO-PM-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: GEO-PM-001 DATUM: Utrednings PM/Geoteknik Beställare Håbo kommun GRANSKNINGSHANDLING www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel 010-211 50 00 Fax 010-211

Läs mer

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer 2015-09-23 BIN 2015/804 Administrativ chef Calle Karlsson 0410-73 39 35 calle.karlsson@trelleborg.se Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Bakgrund Den 22

Läs mer