Formulär och stöddokument Barns behov i centrum (BBIC)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Formulär och stöddokument Barns behov i centrum (BBIC)"

Transkript

1 Formulär och stöddokument Barns behov i centrum (BBIC)

2 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem. ISBN Artikelnummer Sättning Tryck Edita Västra Aros AB Edita Västra Aros AB, Västerås, December 2011

3 Innehåll BBIC-triangeln...4 BBIC-formulär, översikt...5 BBIC:s grundläggande principer...6 BBIC-formulär...7 Ansökan...7 Anmälan/information på annat sätt...9 Utredningsplan Utredning Mall för utredning Vårdplan Placeringsinformation Genomförandeplan, öppenvårdsinsatser Genomförandeplan, placering Uppföljning av pågående insatser Övervägande, SoL Övervägande, LVU Omprövning, LVU Grunduppgifter Stöddokument Fördjupningsteman år år år år år år eller äldre Konsultationsdokument, förskolan Konsultationsdokument, förskoleklass Konsultationsdokument, skolan Anvisningar för läkarundersökning Protokoll från uppföljningsmöte Samtal med placerade barn/unga år år år Samrådsdokument, barn/unga Samrådsdokument, vårdnadshavare/förälder Samrådsdokument, familjehemsföräldrar/andra vårdgivare

4 4 4

5 Anmälan eller information på annat sätt Ansökan Grunduppgifter Utredningsplan Fördjupningsteman Utredning/ mall för utredning Vårdplan FÖRSKOLA FÖRSKOLEKLASS SKOLA Konsultationsdokument Placeringsinformation Anvisningar för läkarundersökning ÖPPENVÅRDSINSATSER Genomförandeplan Genomförandeplan Översikt över BBIC:s formulär och stöddokument Samtal med placerade barn/ ungdomar PLACERING och ÖPPENVÅRDSINSATSER Uppföljning Samrådsdokument Övervägande Protokoll uppföljningsmöte Omprövning 55

6 6 BBIC:s grundläggande principer Barn och unga i centrum Teoretiska utgångspunkter utvecklingsekologisk syn och andra teorier om barns och ungas utveckling Likvärdiga möjligheter för alla barn Samarbete med barn och deras familjer Samverkan mellan myndigheter vid utredning och bedömning av insatser Identifiera resurser och problem Insatser under utredningens gång Utredningen som utgångspunkt för planering och uppföljning av insatser Kunskap och beprövad erfarenhet

7 7 Datum Mottagningsdatum Utbildnings- / IT-formulär Ansökan mottagen av Ansökan Uppgifter om ansvarig handläggare, medhandläggare arbetsgrupp, tel. etc. kan anpassas efter lokala krav och behov. Det är också tillåtet att lägga till kommunens logotyp. Barnet/den unge Förnamn Efternamn Personnummer Grunduppgifter Visa/stäng grunduppgifter Sökande Ansökan gjord av Barnet/den unge Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 Särskilt förordnad Person som ansöker med fullmakt God man vårdnadshavare från vårdnadshavare Person som ansöker med fullmakt: Namn Adress Telefon Hur ansökan gjordes Telefon Brev Fax Personlig kontakt E-post Annat sätt, ange: Innehållet i ansökan Ansökan finns som separat dokument. Övrigt Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 1

8 8 Beslut Det är tillåtet att anpassa uppgifter Beslut inkl. Underskrifter till lokala delegationsordningar och andra verksamhetsbehov. Nedanstående beslutsruta är enbart ett förslag. Beslut att inleda utredning Beslut att ej inleda utredning (t.ex. då nämnden ej är behörig att fatta beslut eller då den sökande återtagit sin ansökan) Beslutsformulering Datum Underskrift (namn och befattning) Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 2

9 9 Datum Utbildnings- / IT-formulär Mottagningsdatum Anmälan/information på annat sätt Anmälan/Information på annat sätt mottagen av Uppgifter om ansvarig handläggare, medhandläggare arbetsgrupp, tel. etc. kan anpassas efter lokala krav och behov. Det är också tillåtet att lägga till kommunens logotyp. Anmälan Information på annat sätt (t.ex. begäran om yttrande till åklagare, information från en annan verksamhetsgren inom socialtjänsten) Barnet/den unge Förnamn Efternamn Personnummer Grunduppgifter Visa/stäng grunduppgifter Uppgiftslämnare Uppgifterna lämnas i egenskap av Tjänsteman Privatperson, ej anonym Privatperson, anonym Annan ange vem: Uppgifterna inkom via Telefon Brev Fax Personlig kontakt E-post Annat sätt, ange: Uppgiftslämnare (för verksamhetsuppföljning) Barnet/den unge Ungdomsmottagning Mödra- eller barnhälsovård Förälder/Vårdnadshavare Annan hälso- och sjukvård/tandhälsovård Särskild förordnad vårdnadshavare God man Polis Åklagare/ Domstol Annan anhörig Annan privatperson (anonym eller namngiven) Migrationsverket Förskola Socialtjänst i den egna kommunen Skola/Skolbarnsomsorg Socialtjänst i annan kommun Elevhälsa Annan, ange: Uppgiftslämnarens relation till barnet/den unge: Adress: Socialstyrelsen Blankettnr U-IT Namn: Telefon/Mobil: 1

10 10 E-post: Innehållet i anmälan/information på annat sätt Anmälan/information finns som separat dokument Anledning till anmälan enligt uppgiftslämnaren (för verksamhetsuppföljning) Välj ett eller flera alternativ Misstanke om/tecken på problem hos barnet/den unge: Skolsociala problem Beteendeproblem (samlingsbegrepp för ett stökigt socialt beteende som t.ex. utagerande (allvarliga konflikter med kamrater och vuxna), riskfyllt sexuellt beteende, vistas i kriminella miljöer) Förseelse (ett brott som har ett lindrigt straffvärde, t.ex. snatteri, klotter, andra mindre lagöverträdelser) Annan brottslighet Alkohol- eller narkotikamissbruk Annat missbruk Psykisk ohälsa Annat, ange Misstanke om bristande omsorg eller misstanke om problem hos vårdnadshavarna eller annan närstående: Fysiska övergrepp mot barnet/den unge Sexuella övergrepp mot barnet/den unge Psykiska övergrepp mot barnet/den unge Vanvård/fysisk eller psykisk försummelse Våld inom familjen eller bland andra närstående Relationskonflikter i familjen Hedersrelaterad problematik Risk för giftermål mot den unges vilja Psykisk ohälsa/funktionsnedsättning Utvecklingsstörning Alkohol- eller drogmissbruk Kriminalitet Misstanke om att barnet den unge är/har varit utsatt för brott från annan person än vårdnadshavare eller annan närstående: Sexuell exploatering (t.ex. att den unge har fått ersättning för sexuella handlingar eller är utsatt för människohandel för sexuella ändamål Människohandel för annat ändamål (t.ex. att den unge tvingas begå brott eller stjäla) Annat brott (t.ex. hot, rån, våldtäkt) Anmälan/avisering från Migrationsverket Ensamkommande asylsökande barn Annat skäl för anmälan, ange: Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 2

11 11 Frågor till anmälaren/uppgiftslämnaren Vad är det som gör att ni ringer/anmäler just nu? Hur länge har oro funnits? Vad skulle hända om inget görs nu? Var befinner sig barnet/den unge just nu? Tror ni att det är en akut fara för barnet/den unge? Finns det andra barn i familjen? Vet ej, ange vilken, ange vilka och ålder Är det något särskilt att beakta när vi kontaktar barnet/den unge och/eller vårdnadshavarna? Känner vårdnadshavaren/vårdnadshavarna till att anmälan görs? Känner barnet/den unge till att anmälan görs? Skulle ni kunna tänka er att medverka vid en träff för att diskutera anmälan/informationen med de berörda? Finns det något som fungerar bra när det gäller barnets/den unges situation? Övrigt: Förhandsbedömning I förhandsbedömningen kan endast kontakt tas med vårdnadshavare, barnet och/eller uppgiftslämnaren. Kontakt med andra, t.ex. lärare eller fritidspersonal, ses som inledd utredning. Förhandsbedömningen kan också grundas på socialtjänstens tidigare kännedom om barnet/den unge, inklusive anmälningar som inte lett till någon utredning. Kontakter under förhandsbedömningen Datum för kontakt: Vem/vilka som har kontaktats samt vilken information som har framkommit Ny rad Barnet/den unge har bidragit med information till förhandsbedömningen (för verksamhetsuppföljning) Socialtjänstens tidigare kännedom Pågående utredning inom socialtjänsten om barnet/den unge eller andra i dess familjenätverk Ingen pågående utredning Utredning av Barnet/den unge Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 Syskon Annan/andra som bor med barnet/den unge Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 3

12 12 Barnet/den unge Utredningen påbörjad Datum Kommentar, t.ex. anledning till utredning Exempel på automatiska följdfrågor Vårdnadshavare Aktiveras när kryssfråga markerats Utredningen påbörjad Datum Kommentar, t.ex. anledning till utredning Pågående insatser för barnet/den unge inom socialtjänsten Tidigare anmälningar om barnet/den unge som inte lett till någon utredning Kommentar Tidigare utredning inom socialtjänsten om barnet/ den unge eller vårdnadshavarna Tidigare utredning inom socialtjänsten Ingen tidigare utredning Tidigare utredning av Barnet/den unge Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 Kommentar Barnet/den unge Utredningen avslutad Datum Kommentar, t.ex. orsak till utredning Vårdnadshavare Exempel på automatiska följdfrågor Aktiveras när kryssfråga markerats Utredningen avslutad Datum Kommentar, t.ex. orsak till utredning Tidigare insatser för barnet/den unge inom socialtjänsten Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 4

13 13 Övrigt T.ex. socialtjänstens egna iakttagelser Beslut att polisanmäla misstanke om brott riktat mot barn Länk till blankett SoSB PEE Datum Socialtjänstens riskbedömning Barnet/den unge är i behov av omedelbart skydd Om omedelbart skydd behövs: Varför behövs skydd? Vilket skydd behövs? Om inte omedelbart skydd behövs: Ange varför: Beslut/ställningstagande Det är tillåtet att anpassa uppgifter Beslut inkl. underskrifter till lokala delegationsordningar och andra verksamhetsbehov. Nedanstående beslutsruta är enbart ett förslag. Förslag till beslut/ställningstagande Beslut om att: Inleda utredning enligt 11 kap. 1 SoL Ställningstagande om att: Inte inleda utredning enligt 11 kap. 1 SoL Ange orsak: Pågående utredning Pågående behovsprövade insatser bedöms tillräckliga Inget behov av skydd/ stöd ingen hänvisning Inget behov av skydd/ stöd hänvisning till annan verksamhet Annat ange: Motivering Datum Underskrift (namn och befattning) Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 5

14 14 Beslut/ ställningstagande Beslut om att: Inleda utredning enligt 11 kap. 1 SoL Ställningstagande om att: Inte inleda utredning enligt 11 kap. 1 SoL Ange orsak: Pågående utredning Pågående behovsprövade insatser bedöms tillräckliga Inget behov av skydd/ stöd ingen hänvisning Inget behov av skydd/ stöd hänvisning till annan verksamhet Annat ange: Beslut/ställningstagande Motivering till beslut/ställningstagande Beslutsdatum Beslut fattat av (namn och befattning) Underrättelse om beslut/ställningstagande Barnet/den unge har informerats om att utredning inte inleds, kommentar Vårdnadshavare 1 har informerats om att utredning inte inleds, kommentar Vårdnadshavare 2 har informerats om att utredning inte inleds, kommentar God man har informerats om att utredning inte inleds, kommentar Särskilt förordnad vårdnadshavare har informerats om att utredning inte inleds, kommentar Barnet/den unge har informerats om att utredning inleds, kommentar Vårdnadshavare 1 har informerats om att utredning inleds, kommentar Vårdnadshavare 2 har informerats om att utredning inleds, kommentar God man har informerats om att utredning inleds, kommentar Särskilt förordnad vårdnadshavare har informerats om att utredning inleds, kommentar Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 6

15 15 Datum Utbildnings- / IT-formulär Påbörjad utredning, datum för beslut av socialnämnd eller delegat: Datum då utredningsplanen färdigställts Uppgifter om ansvarig handläggare, medhandläggare arbetsgrupp, tel. etc. kan anpassas efter lokala krav och behov. Det är också tillåtet att lägga till kommunens logotyp. Utredningsplan Utredningsplanen upprättas lämpligen i samband med att utredningen inleds. Planen ska hjälpa handläggaren att strukturera utredningsarbetet och bidra till att relevant information samlas in. För berörda parter ger utredningsplanen en överblick över vilka kontakter som ska tas och vilken information som ska samlas in. Eftersom ny information nästan alltid tillkommer under utredningens gång behöver utredningsplanen förmodligen revideras. Barnet/den unge och vårdnadshavarna ska så långt det är möjligt göras delaktiga då planen utformas/revideras. Barnet/den unge Förnamn Efternamn Personnummer Grunduppgifter Visa/stäng grunduppgifter Anledning till utredning Utredningens frågeställning/ar Information som behöver samlas in Utredningen ska inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i ärendet. BBIC-triangeln ger vägledning till vad som kan utredas. Det betyder inte att alla områden ska utredas i alla ärenden. Vad i BBIC-triangeln som behöver utredas för att ovanstående frågeställning/ar ska kunna besvaras Vilka som ska kontaktas; barnet/den unge och vårdnadshavarna och referenspersoner Vilka kontakter som vårdnadshavarna och den unge föreslår Hur informationen ska inhämtas; genom samtal, observationer etc., vilka handlingar ska granskas? Behov av sakkunnigutlåtanden Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 1

16 16 Barnets/den unges behov Hälsa Vad skall utredas Hur får vi svaren Vilka kontaktas/medverkar När Området är inte relevant för utredningen. Ange varför: Utbildning Vad skall utredas Hur får vi svaren Vilka kontaktas/medverkar När Området är inte relevant för utredningen. Ange varför: Känslo- och beteendemässig utveckling Vad skall utredas Hur får vi svaren Vilka kontaktas/medverkar När Området är inte relevant för utredningen. Ange varför: Identitet Vad skall utredas Hur får vi svaren Vilka kontaktas/medverkar När Området är inte relevant för utredningen. Ange varför: Familj och sociala relationer Vad skall utredas Hur får vi svaren Vilka kontaktas/medverkar När Området är inte relevant för utredningen. Ange varför: Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 2

17 17 Socialt uppträdande Vad skall utredas Hur får vi svaren Vilka kontaktas/medverkar När Området är inte relevant för utredningen. Ange varför: Förmåga att klara sig själv Vad skall utredas Hur får vi svaren Vilka kontaktas/medverkar När Området är inte relevant för utredningen. Ange varför: Övriga kommentarer Vårdnadshavarnas förmåga Vad skall utredas Hur får vi svaren Vilka kontaktas/medverkar När Övriga kommentarer Faktorer i familj och miljö Vad skall utredas Hur får vi svaren Vilka kontaktas/medverkar När Övriga kommentarer Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 3

18 18 Sakkunnigutlåtanden Preliminär tidsplan Övrig information Samråd vid utredningsplaneringen Barnet/den unge g har varit delaktig i utredningsplaneringen g har tagit del av utredningsplanen Underskrift Namnförtydligande Datum Vårdnadshavare g har varit delaktig i utredningsplaneringen g har tagit del av utredningsplanen Underskrift Namnförtydligande Socialstyrelsen Blankettnr U-IT Datum 4

19 19 Vårdnadshavare g har varit delaktig i utredningsplaneringen g har tagit del av utredningsplanen Underskrift Namnförtydligande Datum Särskilt förordnad vårdnadshavare g har varit delaktig i utredningsplaneringen g har tagit del av utredningsplanen Underskrift Namnförtydligande Datum God man g har varit delaktig i utredningsplaneringen g har tagit del av utredningsplanen Underskrift Namnförtydligande Datum Underskrift av handläggare socialtjänsten Underskrift Namnförtydligande Socialstyrelsen Blankettnr U-IT Datum 5

20

21 21 Datum Påbörjad utredning, datum för beslut av socialnämnd eller delegat: Förlängd utredningstid Förlängd antal dagar: Uppgifter om ansvarig handläggare, medhandläggare arbetsgrupp, tel. etc. kan anpassas efter lokala krav och behov. Det är också tillåtet att lägga till kommunens logotyp. Utbildnings- / IT-formulär UTREDNING enligt 11 kap. 1 SoL Uppgifterna i utredningsformuläret utgör beslutsunderlag Barnet/den unge Förnamn Efternamn Personnummer Grunduppgifter Visa/stäng grunduppgifter Sammanfattning Beskrivning av barnet/den unge Anledning till utredning, tidigare och pågående insatser Vad som framkommit om barnets/den unges behov, föräldrarnas förmåga och om familj och miljö Identifierade svårigheter och resurser Bedömning av om barnet/den unge är i behov av skydd eller stöd Behov av insatser och förslag till beslut Anledning till utredning Anmälan/information på annat sätt Ansökan Socialtjänstens motivering till att inleda utredning: Barnets/den unges uppfattning om socialtjänstens anledning till utredning och innehållet i anmälan/ansökan: Vårdnadshavarnas uppfattning om socialtjänstens anledning till utredning och innehållet i anmälan/ansökan (eller synpunkter från god man/särskilt förordnad vårdnadshavare): Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 1

22 22 Anledning till utredning enligt socialtjänstens bedömning (för verksamhetsuppföljning) Här avses endast anmälan/information på annat sätt Välj ett eller flera alternativ Misstanke om/tecken på problem hos barnet/den unge: Skolsociala problem Beteendeproblem (samlingsbegrepp för ett stökigt social beteende som t.ex. utagerande allvarliga konflikter med kamrater och vuxna, riskfyllt sexuellt beteende, vistas i kriminella miljöer) Förseelse (ett brott som har ett lindigt straffvärde, t.ex. snatteri, klotter, andra mindre lagöverträdelser) Annan brottslighet Alkohol- eller narkotikamissbruk Annat missbruk Psykisk ohälsa Annat, ange Misstanke om bristande omsorg eller misstanke om problem hos vårdnadshavarna eller annan närstående: Fysiska övergrepp mot barnet/den unge Sexuella övergrepp mot barnet/den unge Psykiska övergrepp mot barnet/den unge Vanvård/fysisk eller psykisk försummelse Våld inom familjen eller bland andra närstående Relationskonflikter i familjen Hedersrelaterad problematik Risk för giftermål mot den unges vilja Psykisk ohälsa/funktionsnedsättning Utvecklingsstörning Alkohol- eller drogmissbruk Kriminalitet Misstanke om att barnet den unge är/har varit utsatt för brott från annan person än vårdnadshavare eller annan närstående: Sexuell exploatering (t.ex. att den unge har fått ersättning för sexuella handlingar eller är utsatt för människohandel för sexuella ändamål Människohandel för annat ändamål (t.ex. att den unge tvingas begå brott eller stjäla) Annat brott (t.ex. hot, rån, våldtäkt) Anmälan/avisering från Migrationsverket Ensamkommande asylsökande barn Annan anledning till utredning, ange: Utredningens frågeställning/ar Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 2

23 23 Utredningens genomförande Barnet/den unge har bidragit med information till utredningen Ange hur (t.ex. i samtal eller observation) Ange varför: Vårdnadshavare har lämnat sitt samtycke till att socialtjänsten samtalar enskilt med barnet Barnet/den unge har fått relevant information enligt 3 kap 5 SoL Ange varför: Beskrivning av hur utredningen genomförts Vem/vilka som bidragit med information, på vilket sätt och när. Om förälder som ej är vårdnadshavare medverkat i utredningen. Hur barn och vårdnadshavare tagit del av utredningsmaterial under utredningens gång. Handlingar som granskats. Sakkunnigutlåtanden. Ev. användning av tolk. Bilagor bifogas Ange vilka bilagor (bifogas sist i utredningen) Kännedom om barnet/den unge och hans/hennes familjenätverk Vad som är känt om anmälningar, utredningar och insatser. När och hur länge? Resultat av insatser. Kännedom om vad andra myndigheter har gjort. Annan pågående utredning inom socialtjänsten Ingen pågående utredning Utredning av Barnet/den unge Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 Biologisk förälder, ej vårdnadshavare, som har umgänge med barnet Syskon Annan/andra som bor med barnet/den unge, ange vem/vilka: Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 3

24 24 Barnet/den unge Utredningen påbörjad Datum Kommentar, t.ex. orsak till utredning Exempel på automatiska följdfrågor Aktiveras när kryssfråga markerats Vårdnadshavare Utredningen påbörjad Datum Kommentar, t.ex. orsak till utredning Pågående insatser för barnet/den unge inom socialtjänsten Tidigare anmälningar om barnet/den unge som inte lett till utredning Kommentar Tidigare utredning om barnet/den unge eller vårdnadshavarna Tidigare utredning inom socialtjänsten Ingen tidigare utredning Tidigare utredning av Barnet/den unge Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 Barnet/den unge Utredningen avslutad Datum Kommentar, t.ex. orsak till utredning Vårdnadshavare Utredningen avslutad Datum Kommentar, t.ex. orsak till utredning Tidigare insatser för barnet/den unge inom socialtjänsten Kännedom om vad andra myndigheter har gjort beträffande barnet/den unge T.ex. barnpsykiatri, vuxenpsykiatri. Ange kortfattat anledning, när och resultat av insatser. Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 4

25 25 Viktiga händelser före och under utredningen Livshändelser eller förändringar kring barnet/den unge och dess familj, t.ex. flyttningar, separationer, dödsfall. Anmälningar som inkommit under utredningen Beslut under utredningstiden Bistånd enl 4 kap 1 SoL Ange typ av bistånd Startdatum Ev. slutdatum Särskilt kvalificerad kontaktperson enligt 3 kap 6 SoL Startdatum Ev. slutdatum Särskilt kvalificerad kontaktperson enligt 22 LVU Startdatum Ev. slutdatum Ny rad Beslut enligt 6 LVU Beslutsdatum Datum för fastställande Datum för upphörande Beslut att polisanmäla misstanke om brott riktat mot barn Länk till blankett SoSB PEE Annat Ny rad Ange vad Startdatum Datum Ev. slutdatum Övrig information Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 5

26 26 Familj- och miljöfaktorer Utgå från vad som är relevant utifrån frågeställningarna i utredningsplanen. Beskriv resurser och svårigheter. Ange uppgiftskälla och datum. Det är viktigt att barnets/den unges egen uppfattning kommer fram, så långt detta är möjligt. För varje rubrik finns Fördjupningsteman som kan användas som hjälpmedel i utredningen. Familjens bakgrund och situation Familjens sammansättning Vilka som bor i familjen, relation till barnet/den unge, nära anhöriga som inte ingår i den nuvarande familjesammansättningen. Familjebakgrund En kort historik över barnets familjebakgrund, inklusive föräldrarnas uppväxt. Nuvarande situation Föräldrarnas eventuella problem i form av fysisk/psykisk ohälsa eller utvecklingsstörning. Eventuella problem p.g.a. missbruk, kriminalitet eller våld i familjen. Förekomst av hedersrelaterad problematik. Familjenätverk Släktingar, vänner och andra viktiga relationer. På vilket sätt de har betydelse för barnet och familjen. Boende Hur familjen bor: stadigvarande bostad, bostadens storlek och standard, hygienen i bostaden, om barnet/den unge har eget rum eller en plats i bostaden där den kan dra sig undan Arbete Vem/vilka i familjen som arbetar eller har annan sysselsättning, typ av arbete/sysselsättning, arbetstider, barnomsorg Ekonomi Familjens huvudsakliga inkomster, tillgångar, skulder, ekonomiskt bistånd, hur familjen hanterar ekonomin Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 6

27 27 Social integrering Kontakt med grannar och delaktighet i grannskapet och i lokalsamhället. Om familjen migrerat: grad av kännedom om och integration i det svenska samhället. Upplevelse av diskriminering Lokalsamhällets resurser Tillgång eller brist på resurser i den närmaste omgivningen som exempelvis, hälsovård, förskolor, skolor, fritidsanläggningar, affärer, bibliotek, religiösa samfund/församlingar, kommunikationer Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 7

28 28 Barnets/den unges behov och vårdnadshavarnas förmåga inom respektive behovsområde Utgå från vad som är relevant utifrån frågeställningarna i utredningsplanen. Beskriv barnets/den unges och föräldrarnas resurser och svårigheter. Ange uppgiftskälla och datum. Det är viktigt att barnets/den unges egen uppfattning kommer fram, så långt detta är möjligt. Föräldrar som ej är vårdnadshavare inkluderas i utredningen om vårdnadshavaren ej motsätter sig detta. För varje behovsområde finns Fördjupningsteman som kan användas som hjälpmedel i utredningen. Hälsa Området hälsa omfattar följande: y Fysisk och psykisk hälsa, t.ex. sjukdomar, funktionsnedsättning, förebyggande hälsovård, tandvård, vaccinationsprogram, synkontroller y Kost y Motion y Hälsorisker, t.ex. olycksfall, den unges missbruk av alkohol och droger, sexuellt riskbeteende Fakta om barnets/den unges hälsa Säkert konstaterade sakförhållanden, t.ex. av behörig person fastställd diagnos Barnet/den unge beskriv resurser och svårigheter inom området hälsa Barnets/den unges uppfattning: Vårdnadshavarnas uppfattning: Övrigas uppfattning (t.ex. styvföräldrar, andra myndigheter): Socialtjänstens iakttagelser: Vårdnadshavarnas förmåga beskriv resurser och svårigheter inom området hälsa Grundläggande omsorg: Säkerhet: Känslomässig tillgänglighet: Stimulans: Vägledning och gränssättning: Stabilitet: Barnets/den unges behov inom området hälsa (Kan alternativt beskrivas direkt i avsnittet Analys) Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 8

29 29 Utbildning Om barnet är under fem år benämns området Inlärning. Området inlärning/utbildning omfattar följande: Kognitiv utveckling, tal- och språkutveckling, ev. flerspråkighet, språkbyte Lek Fritid Förskole- och skolsituation, t.ex. trivsel, kamrat- och vuxenkontakter, förskole- och skolbyten, behov av särskilt stöd Inlärning och förmåga, t.ex. koncentrationsförmåga, närvaro, resultat i olika ämnen Läxor och vuxenstöd, t.ex. läxläsning, uppmuntran av vuxna i skolarbetet Praktik/arbete och arbetssituation (För unga som slutat skolan) Fakta om barnets/den unges inlärning/utbildning Säkert konstaterade sakförhållanden, t.ex. vilken skola och årskurs barnet går i Barnet/den unge beskriv resurser och svårigheter inom området utbildning Barnets/den unges uppfattning: Vårdnadshavarnas uppfattning: Övrigas uppfattning (t.ex. styvföräldrar, andra myndigheter): Socialtjänstens iakttagelser: Vårdnadshavarnas förmåga beskriv resurser och svårigheter inom området utbildning Grundläggande omsorg: Säkerhet: Känslomässig tillgänglighet: Stimulans: Vägledning och gränssättning: Stabilitet: Barnets/den unges behov inom området utbildning (Kan alternativt beskrivas direkt i avsnittet Analys) Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 9

30 30 Känslo- och beteendemässig utveckling Området känslo- och beteendemässig utveckling omfattar följande: Anknytning, grad av trygghet och stabilitet Hur barnet/den unge uttrycker känslor i samspel med föräldrar (eller vårdgivare) och senare även till andra utanför familjen Empatisk förmåga Temperament, sinnesstämning, förmåga att hantera konflikter och att klara förändringar Symtom, t.ex. oro, ängslan, sömsvårigheter, självdestruktivitet Utsatthet från vårdnadshavarna eller annan närstående, t.ex. övergivenhet, utsatt för våld (inkl. våld bland närstående), sexuella övergrepp, hedersrelaterad problematik Utsatthet från annan, t.ex. mobbning, brott av jämnåriga, sexuell exploatering, människohandel för annat ändamål än sexuellt Kriminalitet Fakta om barnets/den unges känslo- och beteendemässiga utveckling Säkert konstaterade sakförhållanden Barnet/den unge beskriv resurser och svårigheter inom området känslo- och beteendemässig utveckling Barnets/den unges uppfattning: Vårdnadshavarnas uppfattning: Övrigas uppfattning (t.ex. styvföräldrar, andra myndigheter): Socialtjänstens iakttagelser: Vårdnadshavarnas förmåga beskriv resurser och svårigheter inom området känslo- och beteendemässig utveckling Grundläggande omsorg: Säkerhet: Känslomässig tillgänglighet: Stimulans: Vägledning och gränssättning: Stabilitet: Barnets/den unges behov inom området känslo- och beteendemässig utveckling (Kan alternativt beskrivas direkt i avsnittet Analys) Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 10

31 31 Identitet Området identitet omfattar följande: Självbild, t.ex. föreställning om sig själv och sin kapacitet Känslor förknippade med den egna personen, känsla av att vara accepterad av familjen och omgivningen Integritet att kunna upprätthålla sina gränser Förmåga att stå för sin uppfattning och vilja i relation till vuxna och kamrater Ursprung. För barn och unga med utländsk eller minoritetsbakgrund: kunskap om och inställning till sitt ursprung vad gäller familj, släkt, hemland, språk, kultur och eventuellt religion. Relation till majoritetskulturen, eventuella lojalitetskonflikter, tvärkulturell identitet För adopterade: kunskap om och inställning till sitt ursprung För placerade barn/unga: t.ex. känna till anledningen till varför man är placerad Fakta om barnets/den unges identitet Säkert konstaterade sakförhållanden Barnet/den unge beskriv resurser och svårigheter inom området identitet Barnets/den unges uppfattning: Vårdnadshavarnas uppfattning: Övrigas uppfattning (t.ex. styvföräldrar, andra myndigheter): Socialtjänstens iakttagelser: Vårdnadshavarnas förmåga beskriv resurser och svårigheter inom området identitet Grundläggande omsorg: Säkerhet: Känslomässig tillgänglighet: Stimulans: Vägledning och gränssättning: Stabilitet: Barnets/den unges behov inom området identitet (Kan alternativt beskrivas direkt i avsnittet Analys) Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 11

32 32 Familj och sociala relationer Området familj och sociala relationer omfattar följande: Relationer till föräldrar (eller vårdgivare), syskon och andra närstående Relationer till kamrater och andra viktiga personer i barnets/den unges liv och hur dessa uppfattas av familjen Möjlighet att umgås med och ta hem kamrater Fakta om barnets/den unges familj och sociala relationer Säkert konstaterade sakförhållanden Barnet/den unge beskriv resurser och svårigheter inom området familj och sociala relationer Barnets/den unges uppfattning: Vårdnadshavarnas uppfattning: Övrigas uppfattning (t.ex. styvföräldrar, andra myndigheter): Socialtjänstens iakttagelser: Vårdnadshavarnas förmåga beskriv resurser och svårigheter inom området familj och sociala relationer Grundläggande omsorg: Säkerhet: Känslomässig tillgänglighet: Stimulans: Vägledning och gränssättning: Stabilitet: Barnets/den unges behov inom området familj och sociala relationer (Kan alternativt beskrivas direkt i avsnittet Analys) Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 12

33 33 Socialt uppträdande Området socialt uppträdande omfattar följande: Yttre framtoning, t.ex. klädsel, hygien Barnets/den unges förståelse av hur dess yttre och beteende, och ev. funktionsnedsättning, uppfattas av omvärlden Förståelse för hur man kan uppträda, uttrycka sig och göra sig förstådd i olika situationer Fakta om barnets/den unges sociala uppträdande Säkert konstaterade sakförhållanden Barnet/den unge beskriv resurser och svårigheter inom området socialt uppträdande Barnets/den unges uppfattning: Vårdnadshavarnas uppfattning: Övrigas uppfattning (t.ex. styvföräldrar, andra myndigheter): Socialtjänstens iakttagelser: Vårdnadshavarnas förmåga beskriv resurser och svårigheter inom området socialt uppträdande Grundläggande omsorg: Säkerhet: Känslomässig tillgänglighet: Stimulans: Vägledning och gränssättning: Stabilitet: Barnets/den unges behov inom området socialt uppträdande (Kan alternativt beskrivas direkt i avsnittet Analys) Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 13

34 34 Förmåga att klara sig själv Området förmåga att klara sig själv omfattar följande: I förhållande till ålder och mognad: Ta ansvar för praktiska sysslor i hemmet Sköta sin hygien och klädsel Äta själv, göra i ordning viss mat och dryck etc. Hantera pengar Veta vart man ska vända sig om man behöver hjälp Fakta om barnets/den unges förmåga att klara sig själv Säkert konstaterade sakförhållanden Barnet/den unge beskriv resurser och svårigheter inom området förmåga att klara sig själv Barnets/den unges uppfattning: Vårdnadshavarnas uppfattning: Övrigas uppfattning (t.ex. styvföräldrar, andra myndigheter): Socialtjänstens iakttagelser: Vårdnadshavarnas förmåga beskriv resurser och svårigheter inom området förmåga att klara sig själv Grundläggande omsorg: Säkerhet: Känslomässig tillgänglighet: Stimulans: Vägledning och gränssättning: Stabilitet: Barnets/den unges behov inom området förmåga att klara sig själv (Kan alternativt beskrivas direkt i avsnittet Analys) Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 14

35 35 Analys och bedömning I analysen sammanvägs vad som framkommit i Familj och miljö, Barnets/den unges behov och Vårdnadshavarnas förmåga. Med hjälp av analysen ska utredningens frågeställningar besvaras. Resurser och svårigheter ska identifieras. Risk- och skyddsfaktorer som påverkar barnets situation ska identifieras. Det insamlade utredningsmaterialet utgör även underlag för en bedömning av om barnet eller den unge behöver skydd eller stöd. Bedömningen ska utmynna i tydliga slutsatser om vilka insatser som bäst kan tillgodose barnets/den unges behov samt hur barnets/den unges och vårdnadshavarnas synpunkter har beaktats. Analys Bedömning Sammanfattning av behovsområdena (för verksamhetsuppföljning) Behov av insats av socialtjänsten Bedöms vara i behov av insats av annan Hälsa Utbildning Känslo- och beteendemässig utveckling Identitet Familj och sociala relationer Socialt uppträdande Förmåga att klara sig själv Övervägda alternativa insatser Olika alternativ som prövats eller övervägts Förmodade konsekvenser för barnet/den unge av respektive alternativ Redovisa även om barnet/den unge eller vårdnadshavarna kommit med egna förslag Barnets/den unges och vårdnadshavarnas inställning till utredningen, planerade insatser och förslag till beslut Parternas synpunkter efter kommunicering enligt 17 förvaltningslagen. Ange om kommuniceringen skett via tolk. Ange även på vilket sätt hänsyn tagits till barnets/den unges och vårdnadshavarnas inställning till utredningen och förslag till beslut. Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 15

36 36 Beslut Det är tillåtet att anpassa uppgifter Beslut inkl. underskrifter till lokala delegationsordningar och andra verksamhetsbehov. Nedanstående beslutsruta är enbart ett förslag. Förslag till beslut Motivering Beslut Datum för beslut: Datum för beslut:... Underskrift:... Underskrift: Namn och befattning: Namn och befattning: Kryssmarkera ett eller flera svarsalternativ nedan (för verksamhetsuppföljning och journal) Utredningen avslutas utan insats Utredningen avslutas med beslut om insats Beslutet avser Öppen insats enligt 4 kap 1 SoL Placering enligt 4 kap 1 SoL Ansökan om vård. Ange: 2 LVU 3 LVU 2 och 3 LVU Typ av insats Kontaktperson enligt 4 kap 1 SoL Kontaktfamilj enligt 4 kap 1 SoL Särskilt kvalificerad kontaktperson enligt 3 kap 6 SoL Särskilt kvalificerad kontaktperson enligt 22 LVU Strukturerat öppenvårdsprogram enligt 4 kap 1 SoL Behovsprövat personligt stöd enligt 4 kap 1 SoL Annan öppen insats, ange vad: Typ av vårdform Familjehem (exkl. jourhem, nätverkshem, konsulentstödda familjehem) Jourhem Nätverkshem (familjehemsplacering hos släkting eller annan närstående) Konsulentstöttat familjehem HVB som drivs av kommun eller landsting HVB som drivs av enskild individ, bolag, förening, stiftelse, samfällighet Särskilt ungdomshem enligt 12 LVU Eget hem (endast vid omplacering) Annat, ange Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 16

37 37 Påbörjad utredning, datum för beslut av socialnämnd eller delegat: Förlängd utredningstid, förlängd antal dagar: Datum Mall för utredning enligt 11 kap. 1 SoL Uppgifterna i utredningen utgör beslutsunderlag. Sammanfattning Anledning till utredning Socialtjänstens motivering till att inleda utredning Barnets/den unges uppfattning om socialtjänstens anledning till utredning och innehållet i anmälan/ansökan Vårdnadshavarnas uppfattning om socialtjänstens anledning till utredning och innehållet i anmälan/ansökan (eller synpunkter från god man/särskilt förordnad vårdnadshavare) Utredningens frågeställning/ar Utredningens genomförande Barnet/den unge har bidragit med information till utredningen Vårdnadshavare har lämnat sitt samtycke till att socialtjänsten samtalar enskilt med barnet Barnet/den unge har fått relevant information enligt 3 kap 5 SoL Beskrivning av hur utredningen genomförts Kännedom om barnet/den unge och hans/hennes familjenätverk Annan pågående utredning inom socialtjänsten Pågående insatser för barnet/den unge inom socialtjänsten Tidigare anmälningar om barnet/den unge som inte lett till utredning Tidigare utredning om barnet/den unge eller vårdnadshavarna Tidigare insatser för barnet/den unge inom socialtjänsten Kännedom om vad andra myndigheter har gjort beträffande barnet/den unge Viktiga händelser före och under utredningen Anmälningar som inkommit under utredningen Beslut under utredningstiden Övrig information Socialstyrelsen Blankettnr A 1

38 38 Familj- och miljöfaktorer Familjens bakgrund och situation Familjenätverk Boende Arbete Ekonomi Social integrering Lokalsamhällets resurser Barnets/den unges behov och vårdnadshavarnas förmåga inom respektive behovsområde Hälsa Fakta om barnets/den unges hälsa Barnet/den unge beskriv resurser och svårigheter inom området hälsa Barnets/den unges uppfattning Vårdnadshavarnas uppfattning Övrigas uppfattning Socialtjänstens iakttagelser Vårdnadshavarnas förmåga beskriv resurser och svårigheter inom området hälsa Grundläggande omsorg Säkerhet Känslomässig tillgänglighet Stimulans Vägledning och gränssättning Stabilitet Barnets/den unges behov inom området hälsa Utbildning Fakta om barnets/den unges inlärning/utbildning Barnet/den unge beskriv resurser och svårigheter inom området utbildning Barnets/den unges uppfattning Vårdnadshavarnas uppfattning Övrigas uppfattning Socialtjänstens iakttagelser Vårdnadshavarnas förmåga beskriv resurser och svårigheter inom området utbildning Grundläggande omsorg Säkerhet Känslomässig tillgänglighet Stimulans Vägledning och gränssättning Stabilitet Barnets/den unges behov inom området utbildning Socialstyrelsen Blankettnr A 2

39 39 Känslo- och beteendemässig utveckling Fakta om barnets/den unges känslo- och beteendemässiga utveckling Barnet/den unge beskriv resurser och svårigheter inom området känslo- och beteendemässig utveckling Barnets/den unges uppfattning Vårdnadshavarnas uppfattning Övrigas uppfattning Socialtjänstens iakttagelser Vårdnadshavarnas förmåga beskriv resurser och svårigheter inom området känslo- och beteendemässig utveckling Grundläggande omsorg Säkerhet Känslomässig tillgänglighet Stimulans Vägledning och gränssättning Stabilitet Barnets/den unges behov inom området känslo- och beteendemässig utveckling Identitet Fakta om barnets/den unges identitet Barnet/den unge beskriv resurser och svårigheter inom området identitet Barnets/den unges uppfattning Vårdnadshavarnas uppfattning Övrigas uppfattning Socialtjänstens iakttagelser Vårdnadshavarnas förmåga beskriv resurser och svårigheter inom området identitet Grundläggande omsorg Säkerhet Känslomässig tillgänglighet Stimulans Vägledning och gränssättning Stabilitet Barnets/den unges behov inom området identitet Familj och sociala relationer Fakta om barnets/den unges familj och sociala relationer Barnet/den unge beskriv resurser och svårigheter inom området familj och sociala relationer Barnets/den unges uppfattning Vårdnadshavarnas uppfattning Övrigas uppfattning Socialtjänstens iakttagelser Vårdnadshavarnas förmåga beskriv resurser och svårigheter inom området familj och sociala relationer Grundläggande omsorg Säkerhet Känslomässig tillgänglighet Stimulans Vägledning och gränssättning Stabilitet Barnets/den unges behov inom området familj och sociala relationer Socialstyrelsen Blankettnr A 3

40 40 Socialt uppträdande Fakta om barnets/den unges sociala uppträdande Barnet/den unge beskriv resurser och svårigheter inom området socialt uppträdande Barnets/den unges uppfattning Vårdnadshavarnas uppfattning Övrigas uppfattning Socialtjänstens iakttagelser Vårdnadshavarnas förmåga beskriv resurser och svårigheter inom området socialt uppträdande Grundläggande omsorg Säkerhet Känslomässig tillgänglighet Stimulans Vägledning och gränssättning Stabilitet Barnets/den unges behov inom området socialt uppträdande Förmåga att klara sig själv Fakta om barnets/den unges förmåga att klara sig själv Barnet/den unge beskriv resurser och svårigheter inom området förmåga att klara sig själv Barnets/den unges uppfattning Vårdnadshavarnas uppfattning Övrigas uppfattning Socialtjänstens iakttagelser Vårdnadshavarnas förmåga beskriv resurser och svårigheter inom området förmåga att klara sig själv Grundläggande omsorg Säkerhet Känslomässig tillgänglighet Stimulans Vägledning och gränssättning Stabilitet Barnets/den unges behov inom området förmåga att klara sig själv Analys och bedömning Analys Bedömning Övervägda alternativa insatser Barnets/den unges och vårdnadshavarnas inställning till utredningen, planerade insatser och förslag till beslut Beslut Socialstyrelsen Blankettnr A 4

41 41 Datum Utbildnings- / IT-formulär Datum då vårdplanen färdigställts: Vårdplan Uppgifter om ansvarig handläggare, medhandläggare arbetsgrupp, tel. etc kan anpassas efter lokala krav och behov. Det är också tillåtet att lägga till kommunens logotyp. för insatser enligt SoL eller LVU Barnet/den unge Förnamn Efternamn Personnummer Grunduppgifter Visa/stäng grunduppgifter Anledning till placering/insats Redogör kortfattat för varför barnet/den unge behöver placering/insatser (med hänvisning till utredningen). Övergripande mål med vården Ange övergripande mål med vården, t.ex. att tillgodose barnets behov av grundläggande omvårdnad, att hjälpa en ungdom att komma ifrån ett begynnande missbruk eller socialt nedbrytande beteende, samt hur barnets/den unges långsiktiga behov ska tillgodoses. Ange övergripande mål inom aktuella behovsområden Hälsa Utbildning Känslo- och beteendemässig utveckling Identitet Familj och sociala relationer Socialt uppträdande Förmåga att klara sig själv Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 1

42 42 Föreslagen vårdform Familjehem (exkl. jourhem, nätverkshem, konsulentstödda familjehem) Jourhem Nätverkshem: familjehemsplacering hos släkting eller annan närstående Konsulentstöttat familjehem Särskilt ungdomshem enligt 12 LVU HVB Öppenvårdsinsats/er, ange Annat, ange Om flera vårdformer är aktuella, ange vilken vårdform som vården ska inledas med och vilken/vilka vårdformer som därpå följer Ange varför ovanstående vårdform/vårdformer föreslås och hur den/de svarar mot barnets/den unges behov (Vid en placering ska det i första hand övervägas om barnet/den unge kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående, 6 kap 5 SoL. Vad som är bäst för barnet skall dock alltid beaktas.) Finns förslag på lämplig vårdgivare, ange namn och adress Umgänge med vårdnadshavare/föräldrar, syskon, andra släktingar och andra viktiga personer Beskriv översiktligt barnets/den unges behov av umgänge under vården Behov av insatser från andra huvudmän Redovisa behov av insatser som andra huvudmän har ansvar för, t.ex. extra insatser i skola eller behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin Medför placeringen skolbyte? Om ja: Har kontakt tagits med mottagande förskola/skola/utbildningsnämnd?, datum: Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 2

43 43 Förutsättningar för att avsluta placeringen och/eller insatsen/insatserna Barnets/den unges vårdbehov är avgörande för hur länge insatserna skall fortgå. Vid bedömningen av vårdbehovet ska barnets bästa beaktas. Hänsyn bör tas till omgivningens förmåga till stöd. Vid placering: I miljöfallen ska det göras en bedömning om hemförhållandena varaktigt stabiliserats samt om barnets/den unges vårdbehov kan tillgodoses av vårdnadshavare. I beteendefallen ska det göras en bedömning om det skadliga beteendet upphört och om denna förändring kan bedömas som stabil. Vad ska ha förändrats för att placeringen ska upphöra? Om möjligt ange ungefärlig förväntad vårdtid. Frågan om vad som ska ske efter en placering kan tas upp i ett tidigt skede och skrivas in i vårdplanen Om vårdplan används vid öppenvårdsinsats: Vilka förändringar bör ha uppnåtts för att insatsen/insatserna ska upphöra? Delaktiga vid utformningen av vårdplanen Barnet/den unge Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 Särskilt förordnad vårdnadshavare God man Andra, ange Samtycke till den planerade vården Den unge g samtycker till den planerade vården g samtycker inte till den planerade vården. Underskrift Namnförtydligande Datum Vårdnadshavare g samtycker till den planerade vården g samtycker inte till den planerade vården. Underskrift Namnförtydligande Socialstyrelsen Blankettnr U-IT Datum 3

44 44 Vårdnadshavare g samtycker till den planerade vården g samtycker inte till den planerade vården. Underskrift Namnförtydligande Datum Särskilt förordnad vårdnadshavare g samtycker till den planerade vården g samtycker inte till den planerade vården. Underskrift Namnförtydligande Datum God man g samtycker till den planerade vården g samtycker inte till den planerade vården. Underskrift Namnförtydligande Datum Kommentarer till vårdplanen Underskrift av handläggare/delegat. Underskrift Namnförtydligande Socialstyrelsen Blankettnr U-IT Datum 4

45 45 Datum Utbildnings- / IT-formulär Datum då placeringsinformationen färdigställts: Placeringsinformation Uppgifter om ansvarig handläggare, medhandläggare arbetsgrupp, tel. etc. kan anpassas efter lokala krav och behov. Det är också tillåtet att lägga till kommunens logotyp. för placering enligt SoL eller LVU För att kunna ge barnet/den unge erforderlig vård måste vårdgivarna få nödvändig information. Endast den information som behövs för att vårdgivarna ska kunna utföra uppdraget får lämnas ut. Barnet/den unge Förnamn Efternamn Personnummer Grunduppgifter Visa/stäng grunduppgifter Aktuell placering/insats Placering med stöd av Datum för socialnämndens/länsrättens beslut 4 kap 1 SoL 2 LVU 3 LVU 2 och 3 LVU 6 LVU Avser beslutet en placering av barnet/den unge tillsammans med vårdnadshavare/förälder? Typ av placering Verkställighetsdatum Familjehem (exkl. jourhem, nätverkshem, konsulentstödda familjehem) Jourhem Nätverkshem: familjehemsplacering hos släkting eller annan närstående Konsulentstöttat familjehem HVB som drivs av kommun eller landsting HVB som drivs av enskild individ, bolag, förening, stiftelse, samfällighet Särskilt ungdomshem enligt 12 LVU Eget hem (endast vid omplacering) Annat, ange: Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 1

46 46 Öppenvårdsinsatser enligt SoL i kombination med placering, ange insatser och när de påbörjades Familjehem/HVB/behandlingsansvarig, namn Adress Telefon E-post Bakgrund Orsak till placeringen Redogör kortfattat för varför barnet/den unge behöver placeras Har socialtjänsten förklarat för barnet/den unge varför han/hon är placerad eller ska placeras?, ange varför: Kommentar Förväntad vårdtid Tidigare placering Har barnet/den unge tidigare varit placerat av socialtjänsten?, ange tidsperiod/ -er: Om barnet/den unge tidigare varit placerat, har någon av placeringarna avbrutits oplanerat?, ange vilken/vilka perioder och orsak: Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 2

47 47 Hälsa Hälsoundersökning Hälsoundersökning inför placeringen har ägt rum., enligt BBIC:s anvisningar för läkarundersökning, datum:, annan läkarundersökning av fysisk hälsa, datum:, annan läkarundersökning av psykisk hälsa, datum:, annan bedömning av tandstatus, datum:, motivera varför Planeras en hälsoundersökning?, ange när och vem som ser till att den genomförs: Automatisk följdfråga (Om hälsoundersökning ej ägt rum), motivera varför Behov av vård, behandling eller andra insatser Pågår vård, behandling eller andra insatser?, ange vilken vård/behandling/insats Hur länge beräknas vård, behandling eller andra insatser pågå? Automatisk följdfråga Vem/vilka ser till att barnet/den unge kommer till vård, behandling etc.? (Om vård/behandling/insats pågår) Har barnet/den unge behov av vård, behandling eller andra insatser som han/hon inte får?, ange vilken vård/behandling/insats Förskole- och skolsituation Medför placeringen skolbyte? Hur ordnas barnets/den unges förskole-/skolsituation under placeringen. Hur löses den på kort sikt? Eventuella planer på längre sikt? Praktik/arbete och arbetssituation (för unga som slutat skolan) Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 3

48 48 Vem/vilka har kontakt med barnets/den unges förskola/skola eller praktikplats under placeringen, t.ex. deltar i utvecklingssamtal? Har konsultationsdokumentet förskola/förskoleklass /skola besvarats av förskolan/skolan inför placeringen?, datum: Umgänge överenskommet/beslutat Umgänge överenskommet med vårdnadshavare/föräldrar, syskon, andra släktingar och andra viktiga personer. Hur umgänget ska ske; tider, platser, behov av tolk etc. Umgänge beslutat enligt 14 LVU Hur umgänget ska ske; tider, platser, behov av tolk etc. Vardagsrutiner För att skapa kontinuitet i vården är det viktigt att den nya vårdgivaren omgående får information om barnets/den unges vardagsrutiner. Ange här: Vilka rutiner tycker barnet/den unge ska fortsätta som tidigare? Vilken hänsyn behöver tas till barnets/den unges tidigare rutiner? Vad ska gälla beträffande vardagsrutiner i den nya placeringen? Kost och måltider: särskild kost t.ex. vegetarisk kost eller särskild kost p.g.a. hälsa/religion Sömn: sängtider, trygghetsrutiner inför insomnandet, ev. sängvätning, mardrömmar etc. Sjukdomar och medicinering: t.ex. allergier Lek och nöje: favoritleksaker, data-/tv -spel, sällskapsspel, musik etc. Fritidsaktiviteter: speciella intressen eller hobbies Vanor: telefon, TV/DVD, Internet, rökning, snusning, alkohol etc. Fickpengar: Hur mycket? När? Vad ska de användas till? Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 4

49 49 Kläder, skor, annan utrustning: inköp, skötsel Transporter till t.ex. daghem, skola, fritidshem, fritidsaktiviteter, praktikplats Läxläsning: särskilda tider, speciell plats för läxläsning, hjälp med läxor etc. Ansvarsfördelning: hushållssysslor, skötsel av rum etc. Kamrater: tider, besök, övernattningar etc. Ytterligare information om barnet/den unge som vårdgivarna kan behöva känna till Delaktiga i diskussionen om innehållet i placeringsinformationen Barnet/den unge Biologisk mor, ej vårdnadshavare Vårdnadshavare 1 Biologisk far, ej vårdnadshavare Vårdnadshavare 2 Familjehem/HVB Särskilt förordnad vårdnadshavare Socialtjänsten God man Annan/andra, ange: Möte om genomförandeplan Datum Tid Plats Personer som meddelats tid och plats Barnet/den unge Biologisk mor, ej vårdnadshavare Vårdnadshavare Biologisk far, ej vårdnadshavare Vårdnadshavare Familjehem/HVB Särskilt förordnad vårdnadshavare Socialtjänsten God man Annan/andra, ange: Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 5

Studiematerial Barns behov i centrum (BBIC)

Studiematerial Barns behov i centrum (BBIC) Studiematerial Barns behov i centrum (BBIC) Artikelnr 2009-126-11 Sättning Edita Västra Aros AB Tryck Edita Västra Aros AB, Västerås, Februari 2009 Innehåll BBIC-triangeln...3 BBIC-formulär, översikt...5

Läs mer

Formulär och stöddokument Barns behov i centrum (BBIC)

Formulär och stöddokument Barns behov i centrum (BBIC) Formulär och stöddokument Barns behov i centrum (BBIC) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Bilaga 1: Dokumentationsstöd Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Upprättad av socialtjänsten genom Anette Höögh Helene L Lindström Birgitta Rasmusson 2010-04-13

Upprättad av socialtjänsten genom Anette Höögh Helene L Lindström Birgitta Rasmusson 2010-04-13 Upprättad av socialtjänsten genom Anette Höögh Helene L Lindström Birgitta Rasmusson 2010-04-13 INNEHÅLL ÄRENDEGÅNG....1 BEGREPPSFÖRKLARING. 2 ANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNSTEN. 4 UPPGIFTER VID ANMÄLAN TILL

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Bilaga 1: Enkät Webbkollen Barn och Unga

Bilaga 1: Enkät Webbkollen Barn och Unga Bilaga 1: Enkät Webbkollen Barn och Unga 1. Kom ihåg att du måste fullfölja registreringen och komma till sista sidan för att dina svar ska sparas. Så länge du har uppe samma webbläsare så ligger dina

Läs mer

Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL

Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL 2013-06-10 Innehållsförteckning Om att anmäla till socialtjänsten... 3 Anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen... 3

Läs mer

VÅRDNADS/BOENDE/UMGÄNGESUTREDNING Namn tingsrätt, mål nr T 00-00

VÅRDNADS/BOENDE/UMGÄNGESUTREDNING Namn tingsrätt, mål nr T 00-00 VÅRDNADS/BOENDE/UMGÄNGESUTREDNING Namn tingsrätt, mål nr T 00-00 BARNET Namn, personnummer Adress FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE Namn, personnummer Adress Namn, personnummer Adress BARNETS FAMILJERÄTTSLIGA STÄLLNING

Läs mer

Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga 2011-05-11 SIDAN 1 Ensamkommande barn och unga Vad gör socialtjänsten? Ingrid Persson enhetschef, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Stockholm telefon 08 508 01 360 ingrid.persson@stockholm.se Föräldrakontakt.

Läs mer

Information om en utredning

Information om en utredning Information om en utredning - Information om utredningar enligt socialtjänstlagen 11 kap. 1 Hofors kommun 2009 Varför görs en utredning? Orsaken till att socialtjänsten inleder en utredning kan vara att:

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Läs mer

Placeringsinformation

Placeringsinformation Placeringsinformation för placering enligt SoL eller LVU Placeringsinformationen innehåller viktig och praktisk information runt barnet, som är bra för den som ska vårda barnet att känna till. Enbart relevanta

Läs mer

Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar. Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd

Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar. Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd Socialtjänstens möjligheter och begränsningar Lagar styr socialtjänstens

Läs mer

Bilaga 4: En jämförelse mellan variablerna i Webbkollen Barn och Unga och Socialstyrelsens BBIC-variabler för uppföljning

Bilaga 4: En jämförelse mellan variablerna i Webbkollen Barn och Unga och Socialstyrelsens BBIC-variabler för uppföljning Bilaga 4: En jämförelse mellan variablerna i Webbkollen Barn och Unga och Socialstyrelsens BBIC-variabler för uppföljning I tabellen nedan redovisas de variabler som prövats i projektet Webbkollen Barn

Läs mer

Kommunförbundet Skåne. Chefsnätverksträff

Kommunförbundet Skåne. Chefsnätverksträff Kommunförbundet Skåne Chefsnätverksträff Dagordning Information om nuläge BBIC Organisation BBIC Skåne Info från SoS Kommunernas nulägesbeskrivning Hälsoundersökningar Handräckning LVU riktlinjer, avvikelsehantering

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används:

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: STYRDOKUMENT DATUM 2015-11-09 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver ska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3 RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Särskilda förutsättningar... 3 2.1 Barns behov i centrum - BBIC... 3 2.2 Evidensbaserad praktik... 3 3 Jourhem...

Läs mer

Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL

Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL 2018-07-06 Innehållsförteckning Om att anmäla till socialtjänsten... 3 Anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen... 3

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands Län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR 1 kap 2 SoL

Läs mer

Förslag till inrättande av BBIC i Stockholms stad (Barns Behov I Centrum)

Förslag till inrättande av BBIC i Stockholms stad (Barns Behov I Centrum) Staben S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN S TOCKHOLMS S TAD Handläggare: Katarina Munier Tfn: 08-508 25 411 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2007-01-19 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2007-02-15 105-0017/2007 Till Socialtjänstnämnden Förslag

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Reflektionsfrågor för handläggning och dokumentation

Reflektionsfrågor för handläggning och dokumentation april 2019 Reflektionsfrågor för handläggning och dokumentation Stöd för den sociala barn- och ungdomsvården Innehåll Aktualisera 02 Planera utredning 05 Beslutsunderlag 08 Vårdplan 12 Genomförandeplan

Läs mer

BARNS DELAKTIGHET OCH NYA FÖRESKRIFTER

BARNS DELAKTIGHET OCH NYA FÖRESKRIFTER BARNS DELAKTIGHET OCH NYA FÖRESKRIFTER BARNS RÄTTIGHETER Barns bästa ska vara avgörande Barnkonventionen artikel 3 och 1 kap 2 SoL Barns rätt att göra sin röst hörd/ till information Barnkonventionen artikel

Läs mer

Sammanställning Frågor och svar som gäller BBIC Sammanställt av Kerstin Steneudde, samordnare BBIC

Sammanställning Frågor och svar som gäller BBIC Sammanställt av Kerstin Steneudde, samordnare BBIC 2011-11-10 Sammanställning Frågor och svar som gäller BBIC Sammanställt av Kerstin Steneudde, samordnare BBIC Innehåll BBIC Licens Anmälan/ansökan Förhandsbedömning Utredningsplan Utredning Vårdplan Genomförandeplan

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen

Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen Sida 1 av 5 Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen Innan en orosanmälan görs är det viktig att prata med barnets vårdnadshavare om den oro man känner för barnet. Vårdnadshavaren ska få information

Läs mer

Socialtjänstens arbete med barn

Socialtjänstens arbete med barn Socialtjänstens uppgift 5 kap 1 SoL Socialnämnden skall - verka för att barn och ungdom växer upp under goda och trygga förhållanden - i nära samarbete med hemmen främja allsidig personlighetsutveckling

Läs mer

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd foto omslag Matton, sid 4 Matton och Ingram tryck andra upplagan, Edita Västra Aros oktober 2012 grafisk form Marie Edström, Socialstyrelsen artikelnummer

Läs mer

Guide för den sociala barn- och ungdomsvården

Guide för den sociala barn- och ungdomsvården mars 2019 Guide för den sociala barn- och ungdomsvården I den här guiden hittar du Socialstyrelsens mest centrala publikationer för den sociala barn- och ungdomsvården. Guiden uppdateras löpande. Guiden

Läs mer

Riktlinjer för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU

Riktlinjer för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU Dnr SN13/38 RIKTLINJER för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU Socialnämnden 2013-12-19 Dnr SN13/38 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Målgrupper... 3 2.1 Målgrupp för insats enligt

Läs mer

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd foto omslag Matton, sid 4 Matton och Ingram tryckeri Edita Västra Aros 2008 text Per Lindberg, Jupiter och Kjerstin Bergman grafisk form Marie Edström

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING FÖR SOCIALTJÄNST, BVC, FÖRSKOLA OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv

Läs mer

Utredning och matchning av familjehem

Utredning och matchning av familjehem Utredning och matchning av familjehem BBIC anpassad familjehemsutredningsprocess Västerås Stad, proaros, Socialkontor Barn och Ungdom Bakgrund 2007 - Lokal grundutbildningen i BBIC. - projektuppdrag kartläggning

Läs mer

Till dig som vårdnadshavare som är en del av en utredning inom socialtjänstens

Till dig som vårdnadshavare som är en del av en utredning inom socialtjänstens Till dig som vårdnadshavare som är en del av en utredning inom socialtjänstens barn- och ungdomsenhet Informationsmaterial från socialtjänstens barn- och ungdomsenhet På barn- och ungdomsenheten inom Socialförvaltningen

Läs mer

Vid tecken på självmordsnära beteende skickas ingen remiss, kontakt tas direkt med BUP. Remissdatum Skyddad identitet Ja Nej.

Vid tecken på självmordsnära beteende skickas ingen remiss, kontakt tas direkt med BUP. Remissdatum Skyddad identitet Ja Nej. Elevhälsans remissmall Fyll i de rubriker som ni anser vara av värde för att belysa barnets behov, mående och funktion. Alla rubriker är däremot inte tvingande. Bifogad dokumentation över eventuell extra

Läs mer

Utreda. Planera utredning. Vad ska utredas? Hur ska svaren hittas?

Utreda. Planera utredning. Vad ska utredas? Hur ska svaren hittas? Utreda Planera utredning Vad ska utredas? Planeringen utgår från det som är anledning till att utredningen har inletts. Använd de övergripande frågorna som ett stöd för att identifiera vilka sidor i triangeln

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Anmälan om missförhållanden enligt 14 kap. 1 SoL "Orosanmälan" Sida 1 (5)

Anmälan om missförhållanden enligt 14 kap. 1 SoL Orosanmälan Sida 1 (5) 14 kap. 1 SoL "Orosanmälan" Sida 1 (5) Anmälare Efternamn Förnamn E-postadress Befattning och Arbetsplats Barnet anmälan avser Efternamn Förnamn Personnummer Barnets vårdnadshavare Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare

Läs mer

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem)

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) Det här instrumentet har konstruerats med utgångspunkt från vad forskning och praktik visar är

Läs mer

ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka anmälan till adressen nedan från Socialtjänsten eller annan behörig anmälare 1. Person anmälan gäller (den enskilde) Personnummer Adress (folkbokföringsadress)

Läs mer

Följa upp placering. Detta ska uppföljningen omfatta

Följa upp placering. Detta ska uppföljningen omfatta Därför ska insatser följas upp Genom att följa upp placeringen ska socialtjänsten säkerställa att vården är rättssäker och trygg samt att den utgår från barnets behov Den kontinuerliga uppföljningen ska

Läs mer

Konsultation med förskola

Konsultation med förskola Konsultation med förskola När ett barn utreds och vid uppföljning av insatser behöver socialsekreterare i de flesta fall konsultera den pedagogiska kompetens som finns runt barnet. Nedanstående punkter

Läs mer

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet)

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) 1. Person ansökan gäller (den enskilde) namn Vistelseadress

Läs mer

Guide till handböcker och annat stöd för den sociala barn- och ungdomsvården

Guide till handböcker och annat stöd för den sociala barn- och ungdomsvården november 2018 Guide till handböcker och annat stöd för den sociala barn- och ungdomsvården Här hittar du Socialstyrelsens mest centrala publikationer på området. Guiden ska underlätta för dig när du söker

Läs mer

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Anmälan om behov av god man

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Anmälan om behov av god man Sida 1(5) Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Anmälan om behov av god man Ansökan om god man (se mer information sista sidan) Anmälan om behov av god man (se mer information sista sidan) 1. Person

Läs mer

LVU-utbildning den 24 mars 2011

LVU-utbildning den 24 mars 2011 LVU-utbildning den 24 mars 2011 LVU lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Förutsättningar för tillämpning Gäller alla barn som vistas i Sverige Missförhållande avseende hemmiljö eller eget beteende

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054 Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds

Läs mer

Yttrande till IVO, diarienr /2017-9

Yttrande till IVO, diarienr /2017-9 YTTRANDE 1 (5) Skapad 2017-12-05 Antaget 2017-12-18 Bildnings- och omsorgsnämnden Helena Sparrfeldt Enhetschef 033-430 57 84 helena.sparrfeldt@bollebygd.se Dnr : BON2017/126-8 IVO Yttrande till IVO, diarienr

Läs mer

Barn- och ungdomsärenden

Barn- och ungdomsärenden Socialnämndens handling nr 8/2019 Barn- och ungdomsärenden Riktlinjer Dnr: Socialnämnden/2019:38-751 Antagen av socialnämnden 2019-04-24, 60 katrineholm.se Socialförvaltningen Innehåll 1 Inledning... 4

Läs mer

Barns rättigheter och socialtjänstens skyldigheter

Barns rättigheter och socialtjänstens skyldigheter SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE Barns rättigheter och socialtjänstens skyldigheter Föräldrainformation om barn- och ungdomsutredningar Till föräldrar i Huddinge kommun Alla föräldrar

Läs mer

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka ansökan till: Örebro Tingsrätt Box 383, 701 41 Örebro ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 1. Person ansökan gäller Personnummer Adress (folkbokföringsadress) Telefonnummer Vistelseadress

Läs mer

5. Individ och familjeomsorg för barn och unga enskilda ärenden SoL

5. Individ och familjeomsorg för barn och unga enskilda ärenden SoL 5. Individ och familjeomsorg för barn och unga enskilda ärenden För de fall beslutsnivån ligger på socialsekreterare, bidragshandläggare, familjerättssekreterare, familjevårdsinspektör eller kontaktsekreterare

Läs mer

SOSFS 2006:20 (S) Allmänna råd. Socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:20 (S) Allmänna råd. Socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:20 (S) Allmänna råd Socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och

Läs mer

HANDLÄGGNING BARN OCH UNGA

HANDLÄGGNING BARN OCH UNGA SOCIALFÖRVALTNINGEN HANDLÄGGNING BARN OCH UNGA Individ- och familjeomsorgen \\samit.local\mappar\kk-hemkataloger\piher00\material att ta bort\ifo handläggning innehåll.docx Kils kommun Postadress Besöksadress

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

6.2. Socialtjänst enheten för ensamkommande

6.2. Socialtjänst enheten för ensamkommande 1 6.2. Socialtjänst enheten för ensamkommande Gemensam enhet för Kungsholmen, Norrmalm och Östermalms stadsdelsnämnd. (SoL, LVU, LuL, FB m.m.) Ärendegrupp Lagrum Lägsta delegat Kommentarer SoL m.fl. lagar

Läs mer

Barn som far illa & våld i nära relationer

Barn som far illa & våld i nära relationer Barn som far illa & våld i nära relationer Vad måste sjukvården leva upp till? Välkomna att konsultera Barnskyddsteamet Gå gärna igenom dessa bilder och tänk på att ni är välkomna att konsultera oss på

Läs mer

Elevhälsan. Manual. Social bedömning. inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Elevhälsan. Manual. Social bedömning. inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Elevhälsan Manual Social bedömning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Elevhälsan, För- och grundskolan Umeå kommun Telefon 090-16 12 20 sep 2013 Innehållsförteckning Social bedömning...

Läs mer

Att anmäla oro för barn

Att anmäla oro för barn Att anmäla oro för barn Reviderad 2017-10-09 Alla som arbetar med barn har en avgörande roll i att uppmärksamma barn som kan behöva samhällets stöd eller skydd. Att göra en anmälan kan kännas svårt liksom

Läs mer

Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU

Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU Sida 1 (8) Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU Bakgrund Hälsoproblem av såväl fysisk som psykisk karaktär är överrepresenterade hos barn och ungdomar som placeras i

Läs mer

Konsultation med BVC och elevhälsa

Konsultation med BVC och elevhälsa Konsultation med BVC och elevhälsa När ett barn utreds är det viktigt att socialsekreterare konsultera den medicinska komptens som finns runt barnet. Nedanstående punkter är ett stöd vid konsultation kring

Läs mer

Anmäl vid misstanke om barn far illa

Anmäl vid misstanke om barn far illa Anmäl vid misstanke om barn far illa Anmäl genast till socialnämnden i barnets hemkommun om vid: fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld vanvård eller försumlig behandling hedersrelaterat våld eller annat

Läs mer

Manual Social utredning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum

Manual Social utredning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum Manual Social utredning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum Reviderad oktober 2011 Innehållsförteckning Sidan Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA!

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn SVÅR A SE ANSVAR A HANDLA! Helena Hansson, lektor i socialt arbete Socialhögskolan, Lunds universitet samt Institutionen för hälsa, vård och samhälle

Läs mer

Rutiner för samverkan kring barns hälsa mellan Region Jönköpings län och

Rutiner för samverkan kring barns hälsa mellan Region Jönköpings län och Rutiner för samverkan kring barns hälsa mellan Region Jönköpings län och länets kommuner avseende: Konsultation vid socialtjänstens utredning av barn Hälsoundersökning i samband med placering av barn och

Läs mer

Föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn

Föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn Föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten Ylva Ehn Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU

Läs mer

Anmälan När, hur och sen då?

Anmälan När, hur och sen då? Uppdrag Barn som far illa Region Skåne Åsa Gustavsson Kerstin Bergmark Utvecklare www.skane.se/barnsomfarilla Våra ledord Våga se, våga fråga & våga agera Anmälan När, hur och sen då? Hur säger man när

Läs mer

Socialtjänstens arbete brukar delas upp i

Socialtjänstens arbete brukar delas upp i Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Samverkansrutin Barn- och ungdomsenheten Hagfors och VISIT, Landstinget i Värmland 1.0 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Barn-

Läs mer

Att anmäla till socialtjänsten

Att anmäla till socialtjänsten sida 1 2011-12-08 Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL sida 2 Innehållsförteckning Om att anmäla till socialtjänsten...3 Anmälningsskyldigheten enligt SoL 14 Kap

Läs mer

Psykiatripartners i Östergötland

Psykiatripartners i Östergötland Barn och Ungdom Ankomstdatum: Psykiatripartners i Östergötland Egenremiss till Psykiatripartners i Östergötland, Barn och Ungdom För att vi ska kunna genomföra en utförlig bedömning av ert ärende ber vi

Läs mer

RIKTLINJER för insatser Kontaktperson/ - familj enl SoL, LVU och LSS

RIKTLINJER för insatser Kontaktperson/ - familj enl SoL, LVU och LSS 1 Vård och omsorgsförvaltningen RIKTLINJER för insatser Kontaktperson/ - familj enl SoL, LVU och LSS Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-06, 32 2 Innehållsförteckning Lagstiftning... 3 Syfte, mål...

Läs mer

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag LAG OCH REGELSTYRD Socialtjänstlagen SoL Förvaltningslagen Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM Offentlighets och sekretesslagen Lagen om stöd

Läs mer

Förstärkt familjehemsvård. Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter

Förstärkt familjehemsvård. Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter Förstärkt familjehemsvård Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Samarbetssamtal. Ett stöd för föräldrar vid separation

Samarbetssamtal. Ett stöd för föräldrar vid separation Alla kommuner ska kunna erbjuda samarbetssamtal till föräldrar som ska eller har separerat, eller som inte har levt tillsammans. I den här foldern beskrivs kortfattat vad samarbetssamtal är. Samarbetssamtal

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING - för barn som placerats med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52),

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2011-01-01 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som använts: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

HANDLÄGGNING BARN OCH UNGA

HANDLÄGGNING BARN OCH UNGA SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutade av SN 183 2014-11-19 HANDLÄGGNING BARN OCH UNGA Individ- och familjeomsorgen Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon +46 (0)554-191 00 Bankgiro 109-6510 Box 88 V Torggatan

Läs mer

Riktlinjer för bistånd inom barn- och ungdomsenheten IFO

Riktlinjer för bistånd inom barn- och ungdomsenheten IFO inom barn- och ungdomsenheten IFO 2013-05-20 Marie Lundqvist SÄN 2013/133-012 Antagen av social- och äldrenämnden 2013-06-11 Innehållsförteckning 1 Särskilda förutsättningar... 5 1.1 BBIC... 5 2 Jourhem...

Läs mer

Checklista för gode män för ensamkommande barn

Checklista för gode män för ensamkommande barn Checklista för gode män för ensamkommande barn (Reservation för att checklistan inte är fullständig, 2014-07-22) Att göra omgående (innan beslut) Träffa barnet för ett första samtal (med tolk) Efter träffen:

Läs mer

Ansökan om förvaltare enligt Föräldrabalken 11 kap 7

Ansökan om förvaltare enligt Föräldrabalken 11 kap 7 Skicka ansökan till: Örebro Tingsrätt Box 383, 701 41 Örebro Ansökan om förvaltare enligt Föräldrabalken 11 kap 7 1. Person ansökan gäller (den enskilde) Personnummer Adress (folkbokföringsadress) Telefonnummer

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden som avser familjehem och jourhem samt rekrytering och utredning av familjehem och jourhem i Strängnäs kommun

Riktlinjer för handläggning av ärenden som avser familjehem och jourhem samt rekrytering och utredning av familjehem och jourhem i Strängnäs kommun 7:1 7:2 7:3 Beslutad: Socialnämnden 2015-05-26, SN xx Gäller fr o m: 2015-06-01 Myndighet: Individ- och familjeomsorgen Diarienummer: SN/2015:216-700 Ersätter: Allmänna riktlinjer IFO dnr 3/2002-760 Ansvarig:

Läs mer

Ansökan om ordinarie licens gällande BBiC, barns behov i centrum. SN-2010/173

Ansökan om ordinarie licens gällande BBiC, barns behov i centrum. SN-2010/173 Socialnämnden FÖRSLAG TILL BESLUT Estelle Karlsson (m) 2010-10-18 Ordförande Socialnämnden Ansökan om ordinarie licens gällande BBiC, barns behov i centrum. SN-2010/173 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal TILLSYNSRAPPORT 1 (9) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga en vägledning

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga en vägledning Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga en vägledning Ensamkommande barn och ungdomar olika aktörers ansvar och uppdrag Kommunsamverkan kring ensamkommande barn och unga i Göteborgsregionen

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING För socialtjänst, BVC, förskola och skola inklusive elevhälsa Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna genom Region

Läs mer

BARN SOM RISKERAR ATT FARA ILLA

BARN SOM RISKERAR ATT FARA ILLA BARN SOM RISKERAR ATT FARA ILLA Våga se, våga fråga, våga agera 23 januari 2018 Lund Specialistsjuksköterskeutbildning Barn och Ungdom / Distriktssköterska med flera Åsa Gustavsson, socionom Kerstin Bergmark,

Läs mer

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern Syfte Syftet med detta formulär är att det ska följa eleven från det att han/hon anländer till Sverige och genom elevens skolgång. På

Läs mer

Hem för vård eller boende - barn och ungdom

Hem för vård eller boende - barn och ungdom - Uppdrag och kvalitetskrav Hem för vård eller boende - barn och ungdom Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum 2018-05-23 Ärendenr 2018/188 Version [1.0] Innehållsförteckning...

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-2-5 Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer