Studiematerial Barns behov i centrum (BBIC)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiematerial Barns behov i centrum (BBIC)"

Transkript

1 Studiematerial Barns behov i centrum (BBIC)

2 Artikelnr Sättning Edita Västra Aros AB Tryck Edita Västra Aros AB, Västerås, Februari 2009

3 Innehåll BBIC-triangeln...3 BBIC-formulär, översikt...5 BBIC-formulär...7 Ansökan...7 Anmälan med förhandsbedömning...9 Utredningsplan...15 Utredning...21 Mall för utredning...35 Vårdplan...37 Placeringsinformation...43 Genomförandeplan, öppna insatser...49 Genomförandeplan, placering...59 Övervägande, SoL...67 Övervägande, LVU...71 Omprövning, LVU...75 Grunduppgifter...79 Avslutningsformulär...87 Stöddokument...89 Fördjupningsteman år år år år år år eller äldre Konsultationsdokument, förskolan Konsultationsdokument, skolan Anvisningar till primär läkarundersökning Anvisningar till uppföljande läkarundersökning Checklista för läkarundersökning Protokoll från uppföljningsmöte Samtal med placerade barn/unga år år år Samrådsdokument, barn/unga Samrådsdokument, vårdnadshavare/föräldrar Samrådsdokument, familjehemsföräldrar/andra vårdgivare

4 4

5 5 Grunduppgifter Ansökan Anmälan eller information på annat sätt Utredningsplan Översikt över BBIC:s formulär och stöddokument Konsultationsdokument förskola skola Konsultationsdokument hälsa Utredning/ mall för utredning Vårdplan Genomförandeplan placering Övervägande sol lvu Omprövning Placeringsinformation Avslutningsformulär Genomförandeplan med uppföljning öppna insatser Protokoll uppföljningsmöte Fördjupningsteman 0 1 år 1 2 år 3 4 år 5 10 år år 16+ år Samtal med placerade barn/ ungdomar 5 9 år år 15+ år Samrådsdokument barn föräldrar vårdgivare

6

7 7 Datum Mottagningsdatum Ansökan mottagen av Uppgifter om ansvarig handläggare, medhandläggare arbetsgrupp, tel. etc. kan anpassas efter lokala krav och behov. Det är också tillåtet att lägga till kommunens logotyp. Utbildnings- / IT-formulär Ansökan Barnet/den unge Förnamn Efternamn Personnummer Grunduppgifter Visa/stäng grunduppgifter Sökande Ansökan gjord av Barnet/den unge Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 Särskilt förordnad Person som ansöker med fullmakt God man vårdnadshavare från vårdnadshavare Person som ansöker med fullmakt: Namn Adress Telefon Hur ansökan gjordes Telefon Brev Fax Personlig kontakt E-post Annat sätt, ange Innehållet i ansökan Ansökan finns som separat dokument. Övrigt Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 1

8 8 Beslut Det är tillåtet att anpassa uppgifter Beslut inkl. underskrifter till lokala delegationsordningar och andra verksamhetsbehov. Nedanstående beslutsruta är enbart ett förslag. Datum Underskrift (namn och befattning) Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 2

9 9 Datum Mottagningsdatum Anmälan/Information på annat sätt mottagen av Uppgifter om ansvarig handläggare, medhandläggare arbetsgrupp, tel. etc. kan anpassas efter lokala krav och behov. Det är också tillåtet att lägga till kommunens logotyp. Utbildnings- / IT-formulär Anmälan/information på annat sätt Anmälan Information på annat sätt (t.ex. begäran om yttrande till åklagare, information från en annan verksamhetsgren inom socialtjänsten) Barnet/den unge Förnamn Efternamn Personnummer Grunduppgifter Visa/stäng grunduppgifter Uppgiftslämnare Uppgifterna lämnas i egenskap av Tjänsteman Privatperson, ej anonym Privatperson, anonym Annan ange vem: Uppgifterna inkom via Telefon Brev Fax Personlig kontakt E-post Annat sätt, ange: Uppgiftslämnare (för verksamhetsuppföljning) Barnet/den unge Förälder/Vårdnadshavare Särskild förordnad vårdnadshavare God man Annan anhörig Annan privatperson (anonym eller namngiven) Förskola Skola/Skolbarnsomsorg Elevhälsa Uppgiftslämnarens relation till barnet/den unge: Ungdomsmottagning Mödra- eller barnhälsovård Annan hälso- och sjukvård/tandhälsovård Polis Åklagare/ Domstol Socialtjänst i den egna kommunen Socialtjänst i annan kommun Annan, ange: Namn: Adress: Telefon/Mobil: E-post: Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 1

10 10 Innehållet i anmälan/information på annat sätt Anmälan/information finns som separat dokument Anledning till anmälan enligt uppgiftslämnaren (för verksamhetsuppföljning) Välj ett eller flera alternativ Misstanke om/tecken på problem hos barnet/den unge: Skolsociala problem Beteende problem (samlingsbegrepp för ett stökigt social beteende som t.ex. utagerande (allvarliga konflikter med kamrater och vuxna), riskfyllt sexuellt beteende, vistas i kriminella miljöer) Förseelse (ett brott som har ett lindrigt straffvärde, t.ex. snatteri, klotter, andra mindre lagöverträdelser) Annan brottslighet Alkohol el narkotikamissbruk Annat missbruk Psykisk ohälsa Annat, ange Misstanke om bristande omsorg eller misstanke om problem hos vårdnadshavarna/ eller annan närstående: Fysiska övergrepp mot barnet/den unge Sexuella övergrepp mot barnet/den unge Psykiska övergrepp mot barnet/den unge Vanvård/fysisk eller psykisk försummelse Våld inom familjen Relationskonflikter i familjen Psykisk ohälsa/funktionsnedsättning Utvecklingsstörning Alkohol- eller drogmissbruk Kriminalitet Annat Annat skäl för anmälan, ange: Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 2

11 11 Frågor till anmälaren/uppgiftslämnaren Vad är det som gör att ni ringer/anmäler just nu? Hur länge har oro funnits? Vad skulle hända om inget görs nu? Var befinner sig barnet/den unge just nu? Tror ni att det är en akut fara för barnet/den unge?, ange vilken Finns det andra barn i familjen? Vet ej, ange vilka och ålder Är det något särskilt att beakta när vi kontaktar barnet/den unge och/eller vårdnadshavarna? Känner vårdnadshavaren/vårdnadshavarna till att anmälan görs? Känner barnet/den unge till att anmälan görs? Skulle ni kunna tänka er att medverka vid en träff för att diskutera anmälan/informationen med de berörda? Finns det något som fungerar bra när det gäller barnets/den unges situation? Övrigt: Förhandsbedömning I förhandsbedömningen tas endast kontakt med vårdnadshavare, den unge och/eller uppgiftslämnaren. Kontakt med andra, t.ex. lärare eller fritidspersonal, ses som inledd utredning. Förhandsbedömningen kan också grundas på socialtjänstens tidigare kännedom om barnet/den unge. Kontakter under förhandsbedömningen Datum för kontakt: Vem/vilka som har kontaktats samt vilken information som har framkommit Ny rad Socialtjänstens tidigare kännedom Pågående utredning inom socialtjänsten om barnet/den unge eller andra i dess familjenätverk Ingen pågående utredning Utredning av Barnet/den unge Vårdnadshavare Vårdnadshavare Syskon Annan/andra som bor med barnet/den unge Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 3

12 12 Barnet/den unge Utredningen påbörjad Datum Kommentar, t.ex. anledning till utredning Syskon Exempel på automatiska följdfrågor Utredningen påbörjad Datum Kommentar, t.ex. anledning till utredning Pågående insatser för barnet/den unge inom socialtjänsten Tidigare anmälningar om barnet/den unge som inte lett till någon utredning Kommentar Tidigare utredning inom socialtjänsten om barnet/ den unge eller vårdnadshavarna Tidigare utredning inom socialtjänsten Ingen tidigare utredning Tidigare utredning av Barnet/den unge Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 Kommentar Barnet/den unge Utredningen avslutad Datum Kommentar, t.ex. orsak till utredning Vårdnadshavare Utredningen avslutad Datum Kommentar, t.ex. orsak till utredning Exempel på automatiska följdfrågor Tidigare insatser för barnet/den unge inom socialtjänsten Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 4

13 13 Övrigt T.ex. socialtjänstens egna iakttagelser Socialtjänstens riskbedömning Barnet/den unge är i behov av omedelbart skydd Om omedelbart skydd behövs: Varför behövs skydd? Vilket skydd behövs? Om inte omedelbart skydd behövs: Ange varför: Beslut Det är tillåtet att anpassa uppgifter Beslut inkl. underskrifter till lokala delegationsordningar och andra verksamhetsbehov. Nedanstående beslutsruta är enbart ett förslag. Motivering till beslut Förslag till beslut/ställningstagande Inleda utredning enligt 11 kap. 1 SoL Ställningstagande om att: Inte inleda utredning enligt 11 kap. 1 SoL. Ange orsak: Pågående utredning Pågående behovsprövade insatser bedöms tillräckliga Inget behov av skydd/ stöd ingen hänvisning Inget behov av skydd/ stöd hänvisning till annan verksamhet Annat ange: Datum Underskrift (namn och befattning) Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 5

14 14 Beslut/ ställningstagande Inleda utredning enligt 11 kap. 1 SoL Ställningstagande om att: Inte inleda utredning enligt 11 kap. 1 SoL. Ange orsak: Pågående utredning Pågående behovsprövade insatser bedöms tillräckliga Inget behov av skydd/ stöd ingen hänvisning Inget behov av skydd/ stöd hänvisning till annan verksamhet Annat ange: Beslutsdatum: Beslut fattat av (namn och befattning) Underrättelse om utredningen Barnet/den unge har informerats om att utredning inte inleds ja nej, kommentar Vårdnadshavare 1 har informerats om att utredning inte inleds ja nej, kommentar Vårdnadshavare 2 har informerats om att utredning inte inleds ja nej, kommentar God man har informerats om att utredning inte inleds ja nej, kommentar Särskilt förordnad vårdnadshavare har informerats om att utredning inte inleds ja nej, kommentar Barnet/den unge har informerats om att utredning inleds ja nej, kommentar Vårdnadshavare 1 har informerats om att utredning inleds ja nej, kommentar Vårdnadshavare 2 har informerats om att utredning inleds ja nej, kommentar God man har informerats om att utredning inleds ja nej, kommentar Särskilt förordnad vårdnadshavare har informerats om att utredning inleds ja nej, kommentar Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 6

15 15 Datum Påbörjad utredning, datum för beslut av socialnämnd eller delegat: Datum då utredningsplanen färdigställts Uppgifter om ansvarig handläggare, medhandläggare arbetsgrupp, tel. etc. kan anpassas efter lokala krav och behov. Det är också tillåtet att lägga till kommunens logotyp. Utbildnings- / IT-formulär Utredningsplan Utredningsplanen upprättas lämpligen i samband med att utredningen inleds. Planen ska hjälpa handläggaren att strukturera utredningsarbetet och bidra till att relevant information samlas in. För berörda parter ger utredningsplanen en överblick över vilka kontakter som ska tas och vilken information som ska samlas in. Eftersom ny information nästan alltid tillkommer under utredningens gång behöver utredningsplanen förmodligen revideras. Barnet/den unge och vårdnadshavarna ska så långt det är möjligt göras delaktiga då planen utformas/revideras. Barnet/den unge Förnamn Efternamn Personnummer Grunduppgifter Visa/stäng grunduppgifter Anledning till utredning Utredningens frågeställning/ar Information som behöver samlas in Vilka områden i BBIC-triangeln är relevanta Vilka som ska kontaktas; barnet/den unge och vårdnadshavarna och referenspersoner Vilka kontakter som vårdnadshavarna och den unge föreslår Hur informationen ska inhämtas; genom samtal, observationer etc., vilka handlingar ska granskas? Behov av sakkunnigutlåtanden Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 1

16 16 Barnets/den unges behov Hälsa Vad skall utredas Hur får vi svaren Vilka kontaktas/medverkar När Området är inte relevant för utredningen. Ange varför: Utbildning Vad skall utredas Hur får vi svaren Vilka kontaktas/medverkar När Området är inte relevant för utredningen. Ange varför: Känslo- och beteendemässig utveckling Vad skall utredas Hur får vi svaren Vilka kontaktas/medverkar När Området är inte relevant för utredningen. Ange varför: Identitet Vad skall utredas Hur får vi svaren Vilka kontaktas/medverkar När Området är inte relevant för utredningen. Ange varför: Familj och sociala relationer Vad skall utredas Hur får vi svaren Vilka kontaktas/medverkar När Området är inte relevant för utredningen. Ange varför: Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 2

17 17 Socialt uppträdande Vad skall utredas Hur får vi svaren Vilka kontaktas/medverkar När Området är inte relevant för utredningen. Ange varför: Förmåga att klara sig själv Vad skall utredas Hur får vi svaren Vilka kontaktas/medverkar När Området är inte relevant för utredningen. Ange varför: Övriga kommentarer Vårdnadshavarnas förmåga Vad skall utredas Hur får vi svaren Vilka kontaktas/medverkar När Övriga kommentarer Faktorer i familj och miljö Vad skall utredas Hur får vi svaren Vilka kontaktas/medverkar När Övriga kommentarer Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 3

18 18 Sakkunnigutlåtanden Preliminär tidsplan Övrig information Samtycke till utredningsplaneringen Den unge g samtycker till utredningsplaneringen g samtycker inte till utredningsplaneringen Underskrift Namnförtydligande Datum Vårdnadshavare g samtycker till utredningsplaneringen g samtycker inte till utredningsplaneringen Underskrift Namnförtydligande Datum Vårdnadshavare g samtycker till utredningsplaneringen g samtycker inte till utredningsplaneringen Underskrift Namnförtydligande Datum Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 4

19 19 Särskilt förordnad vårdnadshavare g samtycker till utredningsplaneringen g samtycker inte till utredningsplaneringen Underskrift Namnförtydligande Datum God man g samtycker till utredningsplaneringen g samtycker inte till utredningsplaneringen Underskrift Namnförtydligande Datum Underskrift av handläggare/delegat socialtjänsten Underskrift Namnförtydligande Datum Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 5

20

21 21 Datum Påbörjad utredning, datum för beslut av socialnämnd eller delegat: Förlängd utredningstid Förlängd antal dagar: Uppgifter om ansvarig handläggare, medhandläggare arbetsgrupp, tel. etc. kan anpassas efter lokala krav och behov. Det är också tillåtet att lägga till kommunens logotyp. Utbildnings- / IT-formulär UTREDNING enligt 11 kap. 1 SoL Uppgifterna i utredningsformuläret utgör beslutsunderlag Barnet/den unge Förnamn Efternamn Personnummer Grunduppgifter Visa/stäng grunduppgifter Sammanfattning Beskrivning av barnet/den unge Anledning till utredning, tidigare och pågående insatser Vad som framkommit om barnets/den unges behov, föräldrarnas förmåga och om familj och miljö Identifierade problem och resurser Bedömning av om barnet/den unge är i behov av skydd eller stöd Behov av insatser och förslag till beslut Anledning till utredning Anmälan/information på annat sätt Ansökan Socialtjänstens motivering till att inleda utredning: Barnets/den unges uppfattning om socialtjänstens anledning till utredning och innehållet i anmälan/ansökan: Vårdnadshavarnas uppfattning om socialtjänstens anledning till utredning och innehållet i anmälan/ansökan (eller synpunkter från god man/särskilt förordnad vårdnadshavare): Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 1

22 22 Anledning till utredning enligt socialtjänstens bedömning (för verksamhetsuppföljning) Här avses endast anmälan/information på annat sätt Välj ett eller flera alternativ Misstanke om/tecken på problem hos barnet/den unge: Skolsociala problem Beteende problem (samlingsbegrepp för ett stökigt social beteende som t.ex. utagerande allvarliga konflikter med kamrater och vuxna, riskfyllt sexuellt beteende, vistas i kriminella miljöer) Förseelse (ett brott som har ett lindigt straffvärde, t.ex. snatteri, klotter, andra mindre lagöverträdelser) Annan brottslighet Alkohol el narkotikamissbruk Annat missbruk Psykisk ohälsa Annat, ange Misstanke om bristande omsorg eller misstanke om problem hos vårdnadshavarna/ i familjenätverket: Fysiska övergrepp mot barnet/den unge Sexuella övergrepp mot barnet/den unge Psykiska övergrepp mot barnet/den unge Vanvård/fysisk eller psykisk försummelse Våld inom familjen Relationskonflikter i familjen Psykisk ohälsa/funktionsnedsättning Utvecklingsstörning Alkohol- eller drogmissbruk Kriminalitet Annat, ange Utredningens frågeställning/ar Utredningens genomförande Barnet/den unge har bidragit med information till utredningen Ange hur (t.ex. i samtal eller observation): Ange varför: Beskrivning av hur utredningen genomförts Vem/vilka som bidragit med information och hur informationen inhämtats. Handlingar som granskats. Sakkunnigutlåtanden. Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 2

23 23 Bilagor bifogas Ange vilka bilagor (bifogas sist i utredningen) Kännedom om barnet/den unge och dess familjenätverk Vad som är känt om anmälningar, utredningar och insatser. När och hur länge? Resultat av insatser. Kännedom om vad andra myndigheter har gjort. Annan pågående utredning inom socialtjänsten Ingen pågående utredning Utredning av Barnet/den unge Vårdnadshavare Vårdnadshavare Syskon Annan/andra som bor med barnet/den unge Barnet/den unge Utredningen påbörjad Datum Kommentar, t.ex. orsak till utredning Syskon Utredningen påbörjad Datum Kommentar, t.ex. orsak till utredning Exempel på automatiska följdfrågor Pågående insatser för barnet/den unge inom socialtjänsten Tidigare anmälningar om barnet/den unge som inte lett till utredning Kommentar Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 3

24 24 Tidigare utredning om barnet/den unge eller vårdnadshavarna Tidigare utredning inom socialtjänsten Ingen tidigare utredning Tidigare utredning av Barnet/den unge Vårdnadshavare Vårdnadshavare Barnet/den unge Utredningen avslutad Datum Kommentar, t.ex. orsak till utredning Vårdnadshavare Utredningen avslutad Datum Kommentar, t.ex. orsak till utredning Tidigare insatser för barnet/den unge inom socialtjänsten Kännedom om vad andra myndigheter har gjort beträffande barnet/den unge och övriga i familjenätverket T.ex. barnpsykiatri, vuxenpsykiatri. Ange kortfattat anledning, när och resultat av insatser. Viktiga händelser före och under utredningen Händelser eller förändringar kring barnet/den unge och dess familj Beslut under utredningstiden Bistånd enl 4 kap 1 SoL. Ange typ av bistånd Startdatum Ev. slutdatum Ny rad Annat. Ange vad Startdatum Ev. slutdatum Ny rad Övrig information Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 4

25 25 Familj- och miljöfaktorer Beskriv resurser och problem. Ange vad som fungerar bra och mindre bra. Ange uppgiftskälla och datum. Ange om informationen bygger på fakta eller värderingar. Det är viktigt att barnets/den unges egen uppfattning kommer fram, så långt detta är möjligt. Familjens bakgrund och situation En kort historik över barnets familjebakgrund, inklusive föräldrarnas uppväxt. Vilka som bor i familjen, relation till barnet/den unge, nära anhöriga som inte ingår i den nuvarande familjesammansättningen. Föräldrarnas eventuella problem i form av fysisk/psykisk ohälsa eller utvecklingsstörning. Eventuella problem p.g.a. missbruk, kriminalitet eller våld i familjen. Förekomst av hedersrelaterat våld. Familjebakgrund Nuvarande situation Familjenätverk Släktingar, vänner och andra viktiga relationer Boende Hur familjen bor: stadigvarande bostad, bostadens storlek och standard, hygienen i bostaden, om barnet/den unge har eget rum eller en plats i bostaden där den kan dra sig undan Arbete Vem/vilka i familjen som arbetar eller har annan sysselsättning, typ av arbete/sysselsättning, arbetstider, barnomsorg Ekonomi Familjens huvudsakliga inkomster, tillgångar, skulder, ekonomiskt bistånd, hur familjen hanterar ekonomin Social integrering Kontakt med grannar och delaktighet i grannskapet och i lokalsamhället Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 5

26 26 Lokalsamhällets resurser Tillgång eller brist på resurser i den närmaste omgivningen som exempelvis, hälsovård, förskolor, skolor, fritidsanläggningar, affärer, bibliotek, religiösa samfund/församlingar, kommunikationer Barnets/den unges behov och vårdnadshavarnas förmåga inom respektive behovsområde Beskriv barnets/den unges och föräldrarnas resurser och problem. Ange vad som fungerar bra och mindre bra. Ange uppgiftskälla och datum. Ange om informationen bygger på fakta eller värderingar. Det är viktigt att barnets/den unges egen uppfattning kommer fram, så långt detta är möjligt. För varje behovsområde finns Fördjupningsfrågor som kan användas som hjälpmedel i utredningen. Hälsa Området hälsa omfattar följande: Fysisk och psykisk hälsa, t.ex. sjukdomar, Ev. funktionsnedsättning, förebyggande hälsovård Kost Motion Hälsorisker, t.ex. olycksfall, den unges missbruk av alkohol och droger, sexuellt riskbeteende Allmän beskrivning av barnet/den unge Barnet/den unge beskriv resurser och problem inom området hälsa Barnets/den unges uppfattning: Vårdnadshavarnas uppfattning: Övrigas uppfattning (t.ex. styvföräldrar, andra myndigheter): Socialtjänstens iakttagelser: Vårdnadshavarnas förmåga beskriv resurser och problem inom området hälsa Grundläggande omsorg: Säkerhet: Känslomässig tillgänglighet: Stimulans: Vägledning och gränssättning: Stabilitet: Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 6

27 27 Barnets/den unges behov inom området hälsa (Kan alternativt beskrivas direkt i avsnittet Analys) Utbildning Området utbildning omfattar följande: Kognitiv utveckling, tal- och språkutveckling Lek Fritid Förskole- och skolsituation, t.ex. trivsel, kamrat- och vuxenkontakter, förskole- och skolbyten, behov av särskilt stöd Inlärning och förmåga, t.ex. koncentrationsförmåga, närvaro, resultat i olika ämnen Läxor och vuxenstöd, t.ex. läxläsning, uppmuntran av vuxna i skolarbetet Praktik/arbete och arbetssituation (För unga som slutat skolan) Allmän beskrivning av barnet/den unge Barnet/den unge beskriv resurser och problem inom området utbildning Barnets/den unges uppfattning: Vårdnadshavarnas uppfattning: Övrigas uppfattning (t.ex. styvföräldrar, andra myndigheter): Socialtjänstens iakttagelser: Vårdnadshavarnas förmåga beskriv resurser och problem inom området utbildning Grundläggande omsorg: Säkerhet: Känslomässig tillgänglighet: Stimulans: Vägledning och gränssättning: Stabilitet: Barnets/den unges behov inom området utbildning (Kan alternativt beskrivas direkt i avsnittet Analys) Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 7

28 28 Känslo- och beteendemässig utveckling Området känslo- och beteendemässig utveckling omfattar följande: Anknytning, grad av trygghet och stabilitet Hur barnet/den unge uttrycker känslor i samspel med föräldrar (eller vårdgivare) och senare även till andra utanför familjen Empatisk förmåga Temperament, sinnesstämning, förmåga att hantera konflikter och att klara förändringar Symtom, t.ex. oro, ängslan, sömsvårigheter, självdestruktivitet Utsatthet, t.ex. utsatt för våld (inkl. våld mot närstående), sexuella övergrepp, övergivenhet, mobbning Kriminalitet Allmän beskrivning av barnet/den unge Barnet/den unge beskriv resurser och problem inom området känslo- och beteendemässig utveckling Barnets/den unges uppfattning: Vårdnadshavarnas uppfattning: Övrigas uppfattning (t.ex. styvföräldrar, andra myndigheter): Socialtjänstens iakttagelser: Vårdnadshavarnas förmåga beskriv resurser och problem inom området känslo- och beteendemässig utveckling Grundläggande omsorg: Säkerhet: Känslomässig tillgänglighet: Stimulans: Vägledning och gränssättning: Stabilitet: Barnets/den unges behov inom området känslo- och beteendemässig utveckling (Kan alternativt beskrivas direkt i avsnittet Analys) Identitet Området identitet omfattar följande: Självbild, t.ex. föreställning om sig själv och sin kapacitet. Känslor förknippade med den egna personen, känsla av att vara accepterad av familjen och omgivningen. Integritet att kunna upprätthålla sina gränser Förmåga att stå för sin uppfattning och vilja i relation till vuxna och kamrater Ursprung, t.ex. kunskap om och inställning till sitt ursprung vad gäller familj, släkt, hemland, språk, kultur och eventuellt religion. För placerade barn/unga, t.ex. känna till anledningen till varför man är placerad. Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 8

29 29 Allmän beskrivning av barnet/den unge Barnet/den unge beskriv resurser och problem inom området identitet Barnets/den unges uppfattning: Vårdnadshavarnas uppfattning: Övrigas uppfattning (t.ex. styvföräldrar, andra myndigheter): Socialtjänstens iakttagelser: Vårdnadshavarnas förmåga beskriv resurser och problem inom området identitet Grundläggande omsorg: Säkerhet: Känslomässig tillgänglighet: Stimulans: Vägledning och gränssättning: Stabilitet: Barnets/den unges behov inom området identitet (Kan alternativt beskrivas direkt i avsnittet Analys) Familj och sociala relationer Området familj och sociala relationer omfattar följande: Relationer till föräldrar (eller vårdgivare), syskon och andra närstående Relationer till kamrater och andra viktiga personer i barnets/den unges liv och hur dessa uppfattas av familjen Möjlighet att få umgås med och få ta hem kamrater Allmän beskrivning av barnet/den unge Barnet/den unge beskriv resurser och problem inom området familj och sociala relationer Barnets/den unges uppfattning: Vårdnadshavarnas uppfattning: Övrigas uppfattning (t.ex. styvföräldrar, andra myndigheter): Socialtjänstens iakttagelser: Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 9

30 30 Vårdnadshavarnas förmåga beskriv resurser och problem inom området familj och sociala relationer Grundläggande omsorg: Säkerhet: Känslomässig tillgänglighet: Stimulans: Vägledning och gränssättning: Stabilitet: Barnets/den unges behov inom området familj och sociala relationer (Kan alternativt beskrivas direkt i avsnittet Analys) Socialt uppträdande Området socialt uppträdande omfattar följande: Yttre framtoning, t.ex. klädsel, hygien Barnets/den unges förståelse av hur dess yttre och beteende, och ev. funktionsnedsättning, uppfattas av omvärlden Förståelse för hur man kan uppträda, uttrycka sig och göra sig förstådd i olika situationer Allmän beskrivning av barnet/den unge Barnet/den unge beskriv resurser och problem inom området socialt uppträdande Barnets/den unges uppfattning: Vårdnadshavarnas uppfattning: Övrigas uppfattning (t.ex. styvföräldrar, andra myndigheter): Socialtjänstens iakttagelser: Vårdnadshavarnas förmåga beskriv resurser och problem inom området socialt uppträdande Grundläggande omsorg: Säkerhet: Känslomässig tillgänglighet: Stimulans: Vägledning och gränssättning: Stabilitet: Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 10

31 31 Barnets/den unges behov inom området socialt uppträdande (Kan alternativt beskrivas direkt i avsnittet Analys) Förmåga att klara sig själv Området förmåga att klara sig själv omfattar följande: I förhållande till ålder och mognad: Ta ansvar för praktiska sysslor i hemmet Sköta sin hygien och klädsel Äta själv, göra i ordning viss mat och dryck etc. Hantera pengar Veta vart man ska vända sig om man behöver hjälp Allmän beskrivning av barnet/den unge Barnet/den unge beskriv resurser och problem inom området förmåga att klara sig själv Barnets/den unges uppfattning: Vårdnadshavarnas uppfattning: Övrigas uppfattning (t.ex. styvföräldrar, andra myndigheter): Socialtjänstens iakttagelser: Vårdnadshavarnas förmåga beskriv resurser och problem inom området förmåga att klara sig själv Grundläggande omsorg: Säkerhet: Känslomässig tillgänglighet: Stimulans: Vägledning och gränssättning: Stabilitet: Barnets/den unges behov inom området förmåga att klara sig själv (Kan alternativt beskrivas direkt i avsnittet Analys) Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 11

32 32 Analys och bedömning I analysen sammanvägs vad som framkommit i Familj och miljö ; Barnets/den unges behov och Vårdnadshavarnas förmåga. Resurser och problem ska identifieras. Fokus ska ligga på om barnet/den unge är i behov av skydd eller stöd. Bedömningen ska utmynna i tydliga slutsatser om vilka insatser som bäst kan tillgodose barnets/den unges behov samt hur barnets/den unges och vårdnadshavarnas synpunkter kan beaktas. Analys Bedömning Sammanfattning av behovsområdena (för verksamhetsuppföljning) Behov av insats av socialtjänsten Bedöms vara i behov av insats av annan Hälsa Utbildning Känslo- och beteendemässig utveckling Identitet Familj och sociala relationer Socialt uppträdande Förmåga att klara sig själv Övervägda alternativa insatser Olika alternativ som prövats eller övervägts Förmodade konsekvenser för barnet/den unge av respektive alternativ Redovisa även om barnet/den unge eller vårdnadshavarna kommit med egna förslag Barnets/den unges och vårdnadshavarnas inställning till utredningen och förslag till beslut Även på vilket sätt hänsyn tagits till barnets/den unges och vårdnadshavarnas inställning till utredningen och förslag till beslut. Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 12

33 33 Beslut Förslag till beslut Det är tillåtet att anpassa uppgifter Beslut inkl. underskrifter till lokala delegationsordningar och andra verksamhetsbehov. Nedanstående beslutsruta är enbart ett förslag. Motivering Beslut Kryssmarkera ett eller flera svarsalternativ nedan (för verksamhetsuppföljning och journal) Utredningen avslutas utan insats Utredningen avslutas med beslut om insats Beslutet avser Öppen insats enligt 4 kap 1 SoL Placering enligt 4 kap 1 SoL Ansökan om vård. Ange: 2 LVU 3 LVU 2 och 3 LVU Typ av insats/vårdform Kontaktperson enligt 4 kap 1 SoL Kontaktfamilj enligt 4 kap 1 SoL Särskilt kvalificerad kontaktperson enligt 3 kap 6 SoL Särskilt kvalificerad kontaktperson enligt 22 LVU Strukturerat öppenvårdsprogram enligt 4 kap 1 SoL Behovsprövat personligt stöd enligt 4 kap 1 SoL Annan öppen insats. Ange vad: Jourhem Nätverkshem (familjehemsplacering hos släkting eller annan närstående) Familjehem (exkl. konsulentstödda familjehem) Konsulentstöttat familjehem HVB som drivs av kommun eller landsting HVB som drivs av enskild individ, bolag, förening, stiftelse, samfällighet Särskilt ungdomshem enligt 12 LVU Eget hem (endast vid omplacering) Annat, ange Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 13

34 34 Datum för beslut: Datum för beslut:... Underskrift: Namn och befattning:... Underskrift: Namn och befattning: Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 14

35 35 Mall för utredning enligt 11 kap. 1 SoL barn/unga Uppgifterna i utredningen utgör beslutsunderlag. Beskriv resurser och problem. Ange vad som fungerar bra och mindre bra. Ange uppgiftskälla och datum. Ange om informationen bygger på fakta eller värderingar. Det är viktigt att barnets/den unges egen uppfattning kommer fram, så långt detta är möjligt. Vem utredningen gäller Barnet/den unges namn, personnummer, adress etc. Vårdnadshavare, namn, personnummer, adress etc. Ev särskilt förordnad vårdnadshavare, namn, personnummer, adress etc. Ev god man, namn, adress etc. Familjenätverk. Datum Utredningen påbörjad (startdatum: då beslut fattades av socialnämnden eller delegat). Sammanfattning av utredningen Beskrivning av barnet/den unge, anledning till utredning, tidigare och pågåendeinsatser. Vad som framkommit om barnets/den unges behov, föräldrarnas förmåga och om familj och miljö. Identifierade problem och resurser. Bedömning av om barnet/den unge är i behov av stöd, behov av insatser och förslag till beslut. Anledning till utredning Socialtjänstens motivering till att inleda utredning. Ange också barnets/den unges och vårdnadshavarnas uppfattning. Utredningens frågeställningar Utredningens genomförande Hur utredningen har genomförts; samtal, observationer, intyg, utlåtanden etc. Vem/vilka som har kontaktats eller bidragit till utredningen. Ange alltid om och hur barnet/den unge bidragit med information. Kännedom om barnet/den unge och dess familjenätverk Vad som är känt om anmälningar, utredningar och insatser. När och hur länge? Resultat av insatser. Kännedom om vad andra myndigheter har gjort. Viktiga händelser före och under utredningen Händelser eller förändringar kring barnet/den unge och dess familj Beslut under utredningstiden Familj- och miljöfaktorer Familjens bakgrund och situation Familjenätverk Boende Arbete Ekonomi Social integrering Lokalsamhällets resurser Socialstyrelsen Blankettnr U 1

36 36 Barnets/den unges behov BBIC-triangeln ger vägledning till vad som kan utredas. Det betyder inte att alla områden ska utredas i alla ärenden. Olika rubriker kan användas beroende på utredningens karaktär, se kapitel 9 i Grundboken Barns behov i centrum (BBIC). Hälsa Utbildning Känslomässig- och beteendemässig utveckling Identitet Familj och sociala relationer Socialt uppträdande Förmåga att klara sig själv Vårdnadshavarnas förmåga Grundläggande omsorg Säkerhet Känslomässig tillgänglighet Stimulans Vägledning och gränssättning Stabilitet Analys och bedömning I analysen sammanvägs vad som framkommit i Familj och miljö ; Barnets/den unges behov och Vårdnadshavarnas förmåga. Resurser och problem ska identifieras. Fokus ska ligga på om barnet/den unge är i behov av skydd eller stöd. Bedömningen ska utmynna i tydliga slutsatser om vilka insatser som bäst kan tillgodose barnets/den unges behov samt hur barnets/den unges och vårdnadshavarnas synpunkter kan beaktas. Övervägda alternativa insatser Olika alternativ som prövats eller övervägts. Förmodade konsekvenser för barnet/den unge av respektive alternativ. Redovisa även om barnet/den unge eller vårdnadshavare kommit med egna förslag. Barnets/den unges och vårdnadshavarnas inställning till utredningen och förslag till beslut På vilket sätt har hänsyn tagits till barnets/den unges och vårdnadshavarnas inställning till utredningen och förslag till beslut. Beslut Motivering och förslag till beslut/beslut Socialstyrelsen Blankettnr U 2

37 37 Datum Datum då vårdplanen färdigställts: Uppgifter om ansvarig handläggare, medhandläggare arbetsgrupp, tel. etc. kan anpassas efter lokala krav och behov. Det är också tillåtet att lägga till kommunens logotyp. Utbildnings- / IT-formulär Vårdplan för insatser enligt SoL eller LVU Barnet/den unge Förnamn Efternamn Personnummer Grunduppgifter Visa/stäng grunduppgifter Anledning till placering/insats Redogör kortfattat för varför barnet/den unge behöver placering/insatser (med hänvisning till utredningen). Övergripande mål med vården Ange övergripande mål med vården och hur barnets/den unges långsiktiga behov ska tillgodoses. Ange övergripande mål inom aktuella behovsområden Hälsa Utbildning Känslo- och beteendemässig utveckling Identitet Familj och sociala relationer Socialt uppträdande Förmåga att klara sig själv Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 1

38 38 Umgänge med vårdnadshavare/föräldrar, syskon, andra släktingar och andra viktiga personer Beskriv översiktligt barnets/den unges behov av umgänge under vården Behov av insatser från andra huvudmän Redovisa behov av insatser som andra huvudmän har ansvar för, t.ex. extra insatser i skola eller behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin. Föreslagen vårdform Jourhem Nätverkshem: familjehemsplacering hos släkting eller annan närstående Familjehem (exkl. konsulentstödda familjehem) Konsulentstöttat familjehem Särskilt ungdomshem enligt 12 LVU HVB Öppna insatser, ange Annat, ange Om flera vårdformer är aktuella, ange vilken vårdform som vården ska inledas med och vilken/vilka vårdformer som därpå följer Ange varför ovanstående vårdform/vårdformer föreslås och hur den/de svarar mot barnets/den unges behov. (Vid en placering ska det i första hand övervägas om barnet/den unge kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående, 6 kap 5 SoL.) Finns förslag på lämplig vårdgivare, ange namn och adress Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 2

39 39 Förutsättningar för att avsluta placeringen/insatsen Barnets/den unges vårdbehov är avgörande för hur länge insatserna skall fortgå. Vid bedömningen av vårdbehovet bör hänsyn tas till omgivningens förmåga till stöd. Placering: I miljöfallen ska det göras en bedömning om hemförhållandena varaktigt stabiliserats samt om barnets/den unges vårdbehov kan tillgodoses av vårdnadshavare. I beteendefallen ska det göras en bedömning om det skadliga beteendet upphört och om denna förändring kan bedömas som stabil. Vad ska ha förändrats för att placeringen/insatsen ska upphöra? Om möjligt ange ungefärlig förväntad vårdtid. Delaktiga vid utformningen av vårdplanen Barnet/den unge Vårdnadshavare Vårdnadshavare Särskilt förordnad vårdnadshavare God man Andra, ange: Samtycke till den planerade vården Den unge g samtycker till den planerade vården g samtycker inte till den planerade vården. Underskrift Namnförtydligande Datum Vårdnadshavare g samtycker till den planerade vården g samtycker inte till den planerade vården. Underskrift Namnförtydligande Datum Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 3

40 40 Vårdnadshavare g samtycker till den planerade vården g samtycker inte till den planerade vården. Underskrift Namnförtydligande Datum Särskilt förordnad vårdnadshavare g samtycker till den planerade vården g samtycker inte till den planerade vården. Underskrift Namnförtydligande Datum God man g samtycker till den planerade vården g samtycker inte till den planerade vården. Underskrift Namnförtydligande Datum Kommentarer till vårdplanen Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 4

41 41 Underskrift av handläggare/delegat. Underskrift Namnförtydligande Datum Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 5

42

43 43 Datum Datum då placeringsinformationen färdigställts: Uppgifter om ansvarig handläggare, medhandläggare arbetsgrupp, tel. etc. kan anpassas efter lokala krav och behov. Det är också tillåtet att lägga till kommunens logotyp. Utbildnings- / IT-formulär Placeringsinformation för placering enligt SoL eller LVU För att kunna ge barnet/den unge erforderlig vård måste vårdgivarna få nödvändig information. Endast den information som behövs för att vårdgivarna ska kunna utföra uppdraget får lämnas ut. Barnet/den unge Förnamn Efternamn Personnummer Grunduppgifter Visa/stäng grunduppgifter Aktuell placering/insats Placering med stöd av Datum för socialnämndens/länsrättens beslut 4 kap 1 SoL 2 LVU 3 LVU 2 och 3 LVU 6 LVU Avser beslutet en placering av barnet/den unge tillsammans med vårdnadshavare/förälder? Typ av placering Jourhem Nätverkshem: familjehemsplacering hos släkting eller annan närstående Familjehem (exkl. konsulentstödda familjehem) Konsulentstöttat familjehem HVB som drivs av kommun eller landsting HVB som drivs av enskild individ, bolag, förening, stiftelse, samfällighet Särskilt ungdomshem enligt 12 LVU Eget hem (endast vid omplacering) Annat, ange: Verkställighetsdatum Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 1

44 44 Öppna insatser enligt SoL i kombination med placering, ange insatser och när de påbörjades Vårdgivare/behandlingsansvarig, namn Adress Telefon E-post Bakgrund Orsak till placeringen Redogör kortfattat för varför barnet/den unge behöver placeras Har socialtjänsten förklarat för barnet/den unge varför han/hon är placerad eller ska placeras?, ange varför: Kommentar Förväntad vårdtid Tidigare placering Har barnet/den unge tidigare varit placerat av socialtjänsten?, ange tidsperiod/ -er: Om barnet/den unge tidigare varit placerat, har någon av placeringarna avbrutits oplanerat., ange vilken/vilka perioder och orsak: Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 2

45 45 Hälsa Hälsoundersökning Hälsoundersökning inför placeringen har ägt rum., BBIC:s primära läkarundersökning, datum:, BBIC:s uppföljande läkarundersökning, datum:, annan läkarundersökning, datum:, motivera varför Planeras en hälsoundersökning?, ange när och vem som ser till att den genomförs:, motivera varför Automatisk följdfråga (Om hälsoundersökning ej ägt rum) Behov av vård, behandling eller andra insatser Pågår vård, behandling eller andra insatser?, ange vilken vård/behandling/insats Hur länge beräknas vård, behandling eller andra insatser pågå? Vem/vilka ser till att barnet/den unge kommer till vård, behandling etc.? Automatisk följdfråga (Om vård/behandling/insats pågår) Har barnet/den unge behov av vård, behandling eller andra insatser som han/hon inte får?, ange vilken vård/behandling/insats Förskole- och skolsituation Hur ordnas barnets/den unges förskole-/skolsituation under placeringen. Hur löses den på kort sikt? Eventuella planer på längre sikt? Vem/vilka har kontakt med barnets/den unges förskola/skola under placeringen, t.ex. deltar i utvecklingssamtal? Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 3

46 46 Har konsultationsdokumentet förskola/skola besvarats av förskolan/skolan inför placeringen?, datum: Umgänge överenskommet/beslutat Umgänge med vårdnadshavare/föräldrar, syskon, andra släktingar och andra viktiga personer. Hur umgänget ska ske; tider, platser etc. Vardagsrutiner För att skapa kontinuitet i vården är det viktigt att den nya vårdgivaren omgående får information om barnets/den unges vardagsrutiner. Ange här: Vilka rutiner tycker barnet/den unge ska fortsätta som tidigare? Vilken hänsyn behöver tas till barnets/den unges tidigare rutiner? Vad ska gälla beträffande vardagsrutiner i den nya placeringen? Kost och måltider: särskild kost t.ex. vegetarisk kost eller särskild kost p.g.a. hälsa/religion Sömn: sängtider, trygghetsrutiner inför insomnandet, ev. sängvätning, mardrömmar etc. Sjukdomar och medicinering: t.ex. allergier Lek och nöje: favoritleksaker, data-/tv -spel, sällskapsspel, musik etc. Fritidsaktiviteter: speciella intressen eller hobbies Vanor: telefon, TV/DVD, Internet, rökning, snusning, alkohol etc. Fickpengar: Hur mycket? När? Vad ska de användas till? Kläder, skor, annan utrustning: inköp, skötsel Transporter till t.ex. daghem, skola, fritidshem, fritidsaktiviteter Läxläsning: särskilda tider, speciell plats för läxläsning, hjälp med läxor etc. Ansvarsfördelning: hushållssysslor, skötsel av rum etc. Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 4

47 47 Kamrater: tider, besök, övernattningar etc. Ytterligare information om barnet/den unge som vårdgivarna kan behöva känna till Delaktiga i diskussionen om innehållet i placeringsinformationen Barnet/den unge Vårdnadshavare Vårdnadshavare Särskilt förordnad vårdnadshavare God man Biologisk mor, ej vårdnadshavare Biologisk far, ej vårdnadshavare Familjehem/HVB Socialtjänsten Annan/andra, ange: Nästa möte om genomförandeplan Datum Tid Plats Personer som meddelats tid och plats Barnet/den unge Vårdnadshavare Vårdnadshavare Särskilt förordnad vårdnadshavare God man Biologisk mor, ej vårdnadshavare Biologisk far, ej vårdnadshavare Familjehem/HVB Socialtjänsten Annan/andra, ange: Samtycke till hälso- och sjukvård Avseende.... (Barnet/den unges namn) Socialnämnden ska inhämta vårdnadshavarnas samtycke till hälso- och sjukvård (inkl tandvård och skolhälsovård) för barnet/den unge då det rör sig om en frivillig placering enligt SoL. I mån av ålder och mognad kan den unge själv ge samtycke till hälso- och sjukvård. Vid placeringar med stöd av LVU kan vara det lämpligt att informera vårdnadshavare/föräldrar om barnet/den unge får hälso- och sjukvård trots att sådan kan ges utan föräldrarnas samtycke. Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 5

48 48 Akut undersökning eller behandling Vårdnadshavare Vårdnadshavare Planerad undersökning eller behandling Vårdnadshavare Vårdnadshavare Rutinundersökningar (t.ex. BVC-kontroll) Vårdnadshavare Vårdnadshavare Vaccinationer Vårdnadshavare Vårdnadshavare Eventuella andra förbehåll avseende undersökning eller behandling, t.ex. blodtransfusioner, narkos g vill omgående bli informerad om (barnets/den unges namn) har genomgått medicinsk undersökning/behandling eller hälsokontroll. Vårdnadshavare Vårdnadshavare Vårdnadshavare Vårdnadshavare Datum och underskrift Datum och underskrift Namnförtydligande Namnförtydligande Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 6

49 49 Datum Datum då genomförandeplanen färdigställts: Uppgifter om ansvarig handläggare, medhandläggare arbetsgrupp, tel. etc. kan anpassas efter lokala krav och behov. Det är också tillåtet att lägga till kommunens logotyp. Utbildnings- / IT-formulär Genomförandeplan för öppna insatser enligt SoL eller behandlingsplan enligt 22 LVU Barnet/den unge Förnamn Efternamn Personnummer Grunduppgifter Visa/stäng grunduppgifter Aktuell öppen insats Öppen insats med stöd av Sol 4 kap 1 LVU 22 Beslutsdatum Typ av öppen insats Kontaktperson enligt 4 kap 1 SoL Kontaktfamilj enligt 4 kap 1 SoL Särskilt kvalificerad kontaktperson enligt 3 kap 6 SoL Särskilt kvalificerad kontaktperson enligt 22 LVU Strukturerade öppenvårdsprogram enligt 4 kap 1 SoL Behovsprövat personligt stöd enligt 4 kap 1 SoL Annan öppen insats. Ange vad: Datum då insatsen påbörjades Behandlingsansvarig/uppdragstagare, namn Telefon Adress E-post Barnets/den unges kontakt med socialtjänsten Hur och i vilken omfattning barnet/den unge och socialsekreteraren ska ha kontakt Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 1

50 50 Behovsområden Genomförandeplanen upprättas lämpligen innan insatsen/insatserna påbörjas. Planeringen görs i samråd med barnet/den unge, vårdnadshavare, ev. behandlingsansvarig/uppdragstagare och andra berörda. När det gäller barnet/den unges medverkan bör hänsyn tas till ålder och mognad. Ange vilka insatser som behövs för att uppnå målen/delmålen. Det är viktigt att målen och insatserna är så konkreta som möjligt. Detta för att det ska vara möjligt att avläsa resultat. Hälsa Fysisk och psykisk hälsa, t.ex. sjukdomar, ev. funktionsnedsättning, förebyggande hälsovård Kost Motion Hälsorisker, t.ex. olycksfall, den unges missbruk av alkohol och droger, sexuellt riskbeteende Mål och eventuella delmål Insats Konkreta insatser, hur och av vem samt vem som är ansvarig för att insatsen genomförs Tidsram När insatsen ska påbörjas, hur ofta och hur länge den ska pågå Utbildning Kognitiv utveckling, tal- och språkutveckling Lek Fritid Förskole- och skolsituation, t.ex. trivsel, kamrat- och vuxenkontakter, förskole- och skolbyten, behov av särskilt stöd Inlärning och förmåga, t.ex. koncentrationsförmåga, närvaro, resultat i olika ämnen Läxor och vuxenstöd, t.ex. läxläsning, uppmuntran av vuxna i skolarbetet Praktik/arbete och arbetssituation (för unga som slutat skolan) Mål och eventuella delmål Insats Konkreta insatser, hur och av vem samt vem som är ansvarig för att insatsen genomförs Tidsram När insatsen ska påbörjas, hur ofta och hur länge den ska pågå Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 2

51 51 Känslo- och beteendemässig utveckling Anknytning, grad av trygghet och stabilitet Hur barnet/den unge uttrycker känslor i samspel med föräldrar (eller vårdgivare) och senare även till andra utanför familjen Empatisk förmåga Temperament, sinnesstämning, förmåga att hantera konflikter och att klara förändringar Symtom, t.ex. oro, ängslan, sömsvårigheter, självdestruktivitet Utsatthet, t.ex. utsatt för våld (inkl våld mot närstående), sexuella övergrepp, övergivenhet, mobbning Kriminalitet Mål och eventuella delmål Insats Konkreta insatser, hur och av vem samt vem som är ansvarig för att insatsen genomförs Tidsram När insatsen ska påbörjas, hur ofta och hur länge den ska pågå Identitet Självbild, t.ex. föreställning om sig själv och sin kapacitet Känslor förknippade med den egna personen, känsla av att vara accepterad av familjen och omgivningen Integritet att kunna upprätthålla sina gränser Förmåga att stå för sin uppfattning och vilja i relation till vuxna och kamrater Ursprung, t.ex. kunskap om och inställning till sitt ursprung vad gäller familj, släkt, hemland, språk, kultur och eventuellt religion För placerade barn/unga, t.ex. känna till anledningen till varför man är placerad Mål och eventuella delmål Insats Konkreta insatser, hur och av vem samt vem som är ansvarig för att insatsen genomförs Tidsram När insatsen ska påbörjas, hur ofta och hur länge den ska pågå Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 3

52 52 Familj och sociala relationer Relationer till föräldrar (eller vårdgivare), syskon och andra närstående Relationer till kamrater och andra viktiga personer i barnets/den unges liv och hur dessa uppfattas av familjen. Möjlighet att få umgås med och få ta hem kamrater Mål och eventuella delmål Insats Konkreta insatser, hur och av vem samt vem som är ansvarig för att insatsen genomförs Tidsram När insatsen ska påbörjas, hur ofta och hur länge den ska pågå Socialt uppträdande Yttre framtoning, t.ex. klädsel, hygien. Barnets/den unges förståelse av hur dess yttre och beteende, och ev. funktionsnedsättning, uppfattas av omvärlden Förståelse för hur man kan uppträda, uttrycka sig och göra sig förstådd i olika situationer Mål och eventuella delmål Insats Konkreta insatser, hur och av vem samt vem som är ansvarig för att insatsen genomförs Tidsram När insatsen ska påbörjas, hur ofta och hur länge den ska pågå Förmåga att klara sig själv I förhållande till ålder och mognad: Ta ansvar för praktiska sysslor i hemmet Sköta sin hygien och klädsel Äta själv, göra i ordning viss mat och dryck etc. Hantera pengar Veta vart man ska vända sig om man behöver hjälp Mål och eventuella delmål Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 4

53 53 Insats Konkreta insatser, hur och av vem samt vem som är ansvarig för att insatsen genomförs Tidsram När insatsen ska påbörjas, hur ofta och hur länge den ska pågå Vårdnadshavarnas förmåga Grundläggande omsorg Säkerhet Känslomässig tillgänglighet Stimulans Vägledning och gränssättning Stabilitet Mål och eventuella delmål Insats Konkreta insatser, hur och av vem samt vem som är ansvarig för att insatsen genomförs Tidsram När insatsen ska påbörjas, hur ofta och hur länge den ska pågå Familj och miljö Familjens bakgrund och situation Familjenätverk Boende Arbete Ekonomi Social integrering Lokalsamhällets resurser Mål och eventuella delmål Insats Konkreta insatser, hur och av vem samt vem som är ansvarig för att insatsen genomförs Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 5

54 54 Tidsram När insatsen ska påbörjas, hur ofta och hur länge den ska pågå Barnets/den unges uppfattning om insatserna Har barnet/den unge tidigare fått relevant information om insatserna? Vårdnadshavares uppfattning om insatserna Delaktiga i genomförandeplanen Barnet/den unge Vårdnadshavare Vårdnadshavare Särskilt förordnad vårdnadshavare God man Biologisk mor, ej vårdnadshavare Biologisk far, ej vårdnadshavare Familjehem/HVB Socialtjänsten Annan/andra, ange: Planerat uppföljningsmöte Datum för det första uppföljningsmötet bör fastställas när genomförandeplanen är klar. Detta för att alla som ska delta i detta möte ska ha möjlighet att planera sitt deltagande Datum Tid Plats Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 6

55 55 Underskrifter Det är tillåtet att anpassa uppgifter Underskrifter till lokala delegationsordningar och andra verksamhetsbehov. Nedanstående är enbart ett förslag. Barnet/den unge Datum och underskrift Vårdnadshavare Datum och underskrift Vårdnadshavare Datum och underskrift Familjehem/HVB Datum och underskrift Familjehem/HVB Datum och underskrift Handläggare socialtjänsten Datum och underskrift Uppföljning av insatserna Beskriv hur insatserna har fungerat och i vilken omfattning målen/delmålen i genomförandeplanen har uppnåtts. Uppföljningen av genomförandeplanen sker i samverkan med barnet/den unge, vårdnadshavarna och andra berörda. Hälsa Datum: Hur insatserna fungerat och i vilken omfattning målen/delmålen uppnåtts inom området: Är målen inom området helt uppfyllda? samtliga mål/delmål är uppfyllda, beskriv vad som ej uppfyllts Utbildning Datum: Hur insatserna fungerat och i vilken omfattning målen/delmålen uppnåtts inom området: Är målen inom området helt uppfyllda? samtliga mål/delmål är uppfyllda, beskriv vad som ej uppfyllts Socialstyrelsen Blankettnr U-IT 7

Formulär och stöddokument Barns behov i centrum (BBIC)

Formulär och stöddokument Barns behov i centrum (BBIC) Formulär och stöddokument Barns behov i centrum (BBIC) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Formulär och stöddokument Barns behov i centrum (BBIC)

Formulär och stöddokument Barns behov i centrum (BBIC) Formulär och stöddokument Barns behov i centrum (BBIC) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Bilaga 1: Dokumentationsstöd Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Upprättad av socialtjänsten genom Anette Höögh Helene L Lindström Birgitta Rasmusson 2010-04-13

Upprättad av socialtjänsten genom Anette Höögh Helene L Lindström Birgitta Rasmusson 2010-04-13 Upprättad av socialtjänsten genom Anette Höögh Helene L Lindström Birgitta Rasmusson 2010-04-13 INNEHÅLL ÄRENDEGÅNG....1 BEGREPPSFÖRKLARING. 2 ANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNSTEN. 4 UPPGIFTER VID ANMÄLAN TILL

Läs mer

Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL

Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL 2013-06-10 Innehållsförteckning Om att anmäla till socialtjänsten... 3 Anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen... 3

Läs mer

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Information om en utredning

Information om en utredning Information om en utredning - Information om utredningar enligt socialtjänstlagen 11 kap. 1 Hofors kommun 2009 Varför görs en utredning? Orsaken till att socialtjänsten inleder en utredning kan vara att:

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar. Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd

Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar. Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd Socialtjänstens möjligheter och begränsningar Lagar styr socialtjänstens

Läs mer

VÅRDNADS/BOENDE/UMGÄNGESUTREDNING Namn tingsrätt, mål nr T 00-00

VÅRDNADS/BOENDE/UMGÄNGESUTREDNING Namn tingsrätt, mål nr T 00-00 VÅRDNADS/BOENDE/UMGÄNGESUTREDNING Namn tingsrätt, mål nr T 00-00 BARNET Namn, personnummer Adress FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE Namn, personnummer Adress Namn, personnummer Adress BARNETS FAMILJERÄTTSLIGA STÄLLNING

Läs mer

Placeringsinformation

Placeringsinformation Placeringsinformation för placering enligt SoL eller LVU Placeringsinformationen innehåller viktig och praktisk information runt barnet, som är bra för den som ska vårda barnet att känna till. Enbart relevanta

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Kommunförbundet Skåne. Chefsnätverksträff

Kommunförbundet Skåne. Chefsnätverksträff Kommunförbundet Skåne Chefsnätverksträff Dagordning Information om nuläge BBIC Organisation BBIC Skåne Info från SoS Kommunernas nulägesbeskrivning Hälsoundersökningar Handräckning LVU riktlinjer, avvikelsehantering

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING FÖR SOCIALTJÄNST, BVC, FÖRSKOLA OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv

Läs mer

Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga 2011-05-11 SIDAN 1 Ensamkommande barn och unga Vad gör socialtjänsten? Ingrid Persson enhetschef, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Stockholm telefon 08 508 01 360 ingrid.persson@stockholm.se Föräldrakontakt.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd foto omslag Matton, sid 4 Matton och Ingram tryckeri Edita Västra Aros 2008 text Per Lindberg, Jupiter och Kjerstin Bergman grafisk form Marie Edström

Läs mer

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd foto omslag Matton, sid 4 Matton och Ingram tryck andra upplagan, Edita Västra Aros oktober 2012 grafisk form Marie Edström, Socialstyrelsen artikelnummer

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Sammanställning Frågor och svar som gäller BBIC Sammanställt av Kerstin Steneudde, samordnare BBIC

Sammanställning Frågor och svar som gäller BBIC Sammanställt av Kerstin Steneudde, samordnare BBIC 2011-11-10 Sammanställning Frågor och svar som gäller BBIC Sammanställt av Kerstin Steneudde, samordnare BBIC Innehåll BBIC Licens Anmälan/ansökan Förhandsbedömning Utredningsplan Utredning Vårdplan Genomförandeplan

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Konsultation med BVC och elevhälsa

Konsultation med BVC och elevhälsa Konsultation med BVC och elevhälsa När ett barn utreds är det viktigt att socialsekreterare konsultera den medicinska komptens som finns runt barnet. Nedanstående punkter är ett stöd vid konsultation kring

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används:

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: STYRDOKUMENT DATUM 2015-11-09 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver ska

Läs mer

Konsultation med förskola

Konsultation med förskola Konsultation med förskola När ett barn utreds och vid uppföljning av insatser behöver socialsekreterare i de flesta fall konsultera den pedagogiska kompetens som finns runt barnet. Nedanstående punkter

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands Län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR 1 kap 2 SoL

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag LAG OCH REGELSTYRD Socialtjänstlagen SoL Förvaltningslagen Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM Offentlighets och sekretesslagen Lagen om stöd

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING För socialtjänst, BVC, förskola och skola inklusive elevhälsa Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna genom Region

Läs mer

Att anmäla till socialtjänsten

Att anmäla till socialtjänsten sida 1 2011-12-08 Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL sida 2 Innehållsförteckning Om att anmäla till socialtjänsten...3 Anmälningsskyldigheten enligt SoL 14 Kap

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden som avser familjehem och jourhem samt rekrytering och utredning av familjehem och jourhem i Strängnäs kommun

Riktlinjer för handläggning av ärenden som avser familjehem och jourhem samt rekrytering och utredning av familjehem och jourhem i Strängnäs kommun 7:1 7:2 7:3 Beslutad: Socialnämnden 2015-05-26, SN xx Gäller fr o m: 2015-06-01 Myndighet: Individ- och familjeomsorgen Diarienummer: SN/2015:216-700 Ersätter: Allmänna riktlinjer IFO dnr 3/2002-760 Ansvarig:

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

Utredning och matchning av familjehem

Utredning och matchning av familjehem Utredning och matchning av familjehem BBIC anpassad familjehemsutredningsprocess Västerås Stad, proaros, Socialkontor Barn och Ungdom Bakgrund 2007 - Lokal grundutbildningen i BBIC. - projektuppdrag kartläggning

Läs mer

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem)

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) Det här instrumentet har konstruerats med utgångspunkt från vad forskning och praktik visar är

Läs mer

Såväl landsting som kommun har ansvar för att:

Såväl landsting som kommun har ansvar för att: Länsövergripande avtal Ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn och ungdomar med sammansatt psykisk/ psykiatrisk och social problematik som behöver stöd från samhället Syfte Syftet med avtalet

Läs mer

Riktlinjer för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU

Riktlinjer för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU Dnr SN13/38 RIKTLINJER för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU Socialnämnden 2013-12-19 Dnr SN13/38 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Målgrupper... 3 2.1 Målgrupp för insats enligt

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3 RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Särskilda förutsättningar... 3 2.1 Barns behov i centrum - BBIC... 3 2.2 Evidensbaserad praktik... 3 3 Jourhem...

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA!

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn SVÅR A SE ANSVAR A HANDLA! Helena Hansson, lektor i socialt arbete Socialhögskolan, Lunds universitet samt Institutionen för hälsa, vård och samhälle

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal TILLSYNSRAPPORT 1 (9) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Riktlinjer för bistånd inom barn- och ungdomsenheten IFO

Riktlinjer för bistånd inom barn- och ungdomsenheten IFO inom barn- och ungdomsenheten IFO 2013-05-20 Marie Lundqvist SÄN 2013/133-012 Antagen av social- och äldrenämnden 2013-06-11 Innehållsförteckning 1 Särskilda förutsättningar... 5 1.1 BBIC... 5 2 Jourhem...

Läs mer

LVU-utbildning den 24 mars 2011

LVU-utbildning den 24 mars 2011 LVU-utbildning den 24 mars 2011 LVU lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Förutsättningar för tillämpning Gäller alla barn som vistas i Sverige Missförhållande avseende hemmiljö eller eget beteende

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Elevhälsan. Manual. Social bedömning. inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Elevhälsan. Manual. Social bedömning. inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Elevhälsan Manual Social bedömning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Elevhälsan, För- och grundskolan Umeå kommun Telefon 090-16 12 20 sep 2013 Innehållsförteckning Social bedömning...

Läs mer

Manual Social utredning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum

Manual Social utredning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum Manual Social utredning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum Reviderad oktober 2011 Innehållsförteckning Sidan Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU

Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU Sida 1 (8) Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU Bakgrund Hälsoproblem av såväl fysisk som psykisk karaktär är överrepresenterade hos barn och ungdomar som placeras i

Läs mer

Tillsynsrapport familjehem. Uppföljning av tidigare granskning av familjehemshandläggningen. Bollnäs

Tillsynsrapport familjehem. Uppföljning av tidigare granskning av familjehemshandläggningen. Bollnäs TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport familjehem. Uppföljning av tidigare granskning av familjehemshandläggningen. Bollnäs Bakgrund Länsstyrelsen genomförde 2004 en tillsyn

Läs mer

HANDLÄGGNING BARN OCH UNGA

HANDLÄGGNING BARN OCH UNGA SOCIALFÖRVALTNINGEN HANDLÄGGNING BARN OCH UNGA Individ- och familjeomsorgen \\samit.local\mappar\kk-hemkataloger\piher00\material att ta bort\ifo handläggning innehåll.docx Kils kommun Postadress Besöksadress

Läs mer

Checklista för gode män för ensamkommande barn

Checklista för gode män för ensamkommande barn Checklista för gode män för ensamkommande barn (Reservation för att checklistan inte är fullständig, 2014-07-22) Att göra omgående (innan beslut) Träffa barnet för ett första samtal (med tolk) Efter träffen:

Läs mer

Ansökan om ordinarie licens gällande BBiC, barns behov i centrum. SN-2010/173

Ansökan om ordinarie licens gällande BBiC, barns behov i centrum. SN-2010/173 Socialnämnden FÖRSLAG TILL BESLUT Estelle Karlsson (m) 2010-10-18 Ordförande Socialnämnden Ansökan om ordinarie licens gällande BBiC, barns behov i centrum. SN-2010/173 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Vilka framtidsplaner har du med ditt arbete? Hur hade du det under din uppväxt?

Vilka framtidsplaner har du med ditt arbete? Hur hade du det under din uppväxt? Vad har du arbetet med förut och vad arbetar du med idag? Vilka framtidsplaner har du med ditt arbete? Hur var skolgången för dig när du var liten? Var har du bott tidigare? Hur hade du det under din uppväxt?

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Utveckling i samverkan

Läs mer

LÄNSGEMENSAM Öve ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN

LÄNSGEMENSAM Öve ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN LÄNSGEMENSAM Öve ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN LÄKARUNDERSÖKNING I SAMBAND MED ATT BARN PLACERAS I FAMILJEHEM ELLER HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Närvård i Sörmland Kommuner Landsting i samverkan

Läs mer

ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka anmälan till adressen nedan från Socialtjänsten eller annan behörig anmälare 1. Person anmälan gäller (den enskilde) Personnummer Adress (folkbokföringsadress)

Läs mer

xe8&feature=related

xe8&feature=related LAG OCH REGELSTYRD Socialtjänstlagen SoL Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM LOB lag om omhändertagande av berusade personer LSU Lag om verkställighet

Läs mer

Barns rättigheter och socialtjänstens skyldigheter

Barns rättigheter och socialtjänstens skyldigheter SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE Barns rättigheter och socialtjänstens skyldigheter Föräldrainformation om barn- och ungdomsutredningar Till föräldrar i Huddinge kommun Alla föräldrar

Läs mer

Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län

Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län Sociala frågor Janka Fosstveit Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Kvalitet och rättsäkerhet

Läs mer

Samverkansdokument mellan socialtjänst och BOU

Samverkansdokument mellan socialtjänst och BOU VK300S v1.0 040416, Bilaga 4 ALVA Rutiner för samverkan mellan soc och bou.doc Samverkansdokument mellan socialtjänst och BOU 1 (8) Bakgrund Underhösten 2012 har socialförvaltningen beviljats medel av

Läs mer

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet)

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) 1. Person ansökan gäller (den enskilde) namn Vistelseadress

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

SOSFS 2006:20 (S) Allmänna råd. Socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:20 (S) Allmänna råd. Socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:20 (S) Allmänna råd Socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING - för barn som placerats med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52),

Läs mer

ffeffra OMNIMI~I~ BBIC SP,FINS BEHOV I CENTRIM Genomförandeplan för placering KO M 1.1111.111.11.1.1111, S aknarföräldrari Sveri ge enligt SoL

ffeffra OMNIMI~I~ BBIC SP,FINS BEHOV I CENTRIM Genomförandeplan för placering KO M 1.1111.111.11.1.1111, S aknarföräldrari Sveri ge enligt SoL EA K OMMUN BBIC SP,FINS BEHOV I CENTRIM Datum 20121018 Datum då genomförandeplanen färdigställts 20121018 Genomförandeplan för placering enligt SoL KO M Den unge Förnamn nel Personnummer Efternamn Folkbokföringsadress

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

BBIC-konceptet. Vad är BBIC- konceptet? Licens. Prövo- och implementeringstid 1(6)

BBIC-konceptet. Vad är BBIC- konceptet? Licens. Prövo- och implementeringstid 1(6) 1(6) Maj 2006 Uppdaterat januari 2014 BBIC-konceptet Vad är BBIC- konceptet? BBIC-konceptet fastställer förutsättningarna för att arbeta med Barns behov i centrum. Det tar sin utgångspunkt i BBIC:s mål

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2011-01-01 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som använts: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver

Läs mer

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern Syfte Syftet med detta formulär är att det ska följa eleven från det att han/hon anländer till Sverige och genom elevens skolgång. På

Läs mer

HANDLÄGGNING BARN OCH UNGA

HANDLÄGGNING BARN OCH UNGA SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutade av SN 183 2014-11-19 HANDLÄGGNING BARN OCH UNGA Individ- och familjeomsorgen Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon +46 (0)554-191 00 Bankgiro 109-6510 Box 88 V Torggatan

Läs mer

Manual Social bedömning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum

Manual Social bedömning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum Manual Social bedömning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum Reviderad december 2013 Innehållsförteckning Sidan Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Information om Barn och familj Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Barn och familj Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Barn och familj Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna

Läs mer

Uppföljning av BBIC 2014

Uppföljning av BBIC 2014 Uppföljning av BBIC 2014 Bromma stadsdelsförvaltning stockholm.se Staffan Wallier Uppföljning av BBIC 2014 Dnr: 431-15-1.2.1. Utgivare: Bromma stadsdelsförvaltning Kontaktperson: Staffan Wallier, verksamhetscontroller

Läs mer

Samarbetsrutin vid placering av barn och unga i annan kommun

Samarbetsrutin vid placering av barn och unga i annan kommun Samarbetsrutin vid placering av barn och unga i annan kommun Placeringskommunens ansvar vid förskoleverksamhet, förskoleklass, skolbarnsomsorg och skola 1 Barn- och ungdomsförvaltningen Gymnasieförvaltningen

Läs mer

Gemensam handlingsplan

Gemensam handlingsplan sid 1 (7) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN BARN OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Jan Sundström/Irene Lidström//Anna-Lena Norlander-Groth/Susanne Bohm/Ann-Charlotte Bohlin 2014-10-06 Gemensam handlingsplan

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga en vägledning

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga en vägledning Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga en vägledning Ensamkommande barn och ungdomar olika aktörers ansvar och uppdrag Kommunsamverkan kring ensamkommande barn och unga i Göteborgsregionen

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-2-5 Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Överenskommelse om läkarundersökningar av barn som placeras i familjehem eller på HVB (Hem för vård och boende)

Överenskommelse om läkarundersökningar av barn som placeras i familjehem eller på HVB (Hem för vård och boende) Rubrik specificerande dokument Överenskommelse om läkarundersökningar av barn som placeras i familjehem eller på HVB (Hem för vård och boende) Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Omfattar

Läs mer

Oro för barn och unga

Oro för barn och unga Oro för barn och unga Så här går det till när en anmälan om oro för barn och unga lämnas in. Detta material ersätter tidigare lathund. Laholm 2013-05-24 www.laholm.se Så här går det till på socialkontoret

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning angående barn och unga i Järfälla kommun.

Tillämpningsregler för myndighetsutövning angående barn och unga i Järfälla kommun. 1 Socialförvaltningen Förslag 2010-08-23 Tillämpningsregler för myndighetsutövning angående barn och unga i Järfälla kommun. Tillämpningsreglerna syftar till rättssäkerhet och kvalitet i arbetet med myndighetsutövning

Läs mer

ansöka om god man eller förvaltare

ansöka om god man eller förvaltare Överförmyndarnämnden Information ansöka om god man eller förvaltare Viktigt att känna till om godmanskap Godmanskap är en frivillig insats som förutsätter samarbete mellan den gode mannen och huvudmannen.

Läs mer

Socialtjänstens arbete brukar delas upp i

Socialtjänstens arbete brukar delas upp i Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Samverkansrutin Barn- och ungdomsenheten Hagfors och VISIT, Landstinget i Värmland 1.0 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Barn-

Läs mer

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka ansökan till: Örebro Tingsrätt Box 383, 701 41 Örebro ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 1. Person ansökan gäller Personnummer Adress (folkbokföringsadress) Telefonnummer Vistelseadress

Läs mer

Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa?

Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa? Föreningsbyrån Socialtjänsten Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa? Föreningar kommer ibland i kontakt med barn som riskerar att fara illa. Som ett stöd i sådana

Läs mer

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar Bakgrund *Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade har bestämmelser om att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Information om förändringar i BBIC-formulär Dnr /2013

Information om förändringar i BBIC-formulär Dnr /2013 2013-04-08 Information om förändringar i BBIC-formulär Dnr 3.6-15444/2013 Med anledning av att nya bestämmelser har trätt i kraft i SoL och LVU den 1 januari 2013 behöver en del av BBIC:s formulär (inklusive

Läs mer

På väg Enkät för den unge

På väg Enkät för den unge På väg Enkät för den unge För dig som bor i familjehem eller HVB Du har rätt att få det stöd du behöver, både innan och efter det att du flyttat ut från ditt familjehem eller hem för vård eller boende

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Ansökan eller anmälan om god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken

Ansökan eller anmälan om god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken 1(6) Ansökan eller anmälan om god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken Överförmyndarverksamheten Den enskilde, det vill säga den som har behov av hjälp, och dennes närmaste anhöriga är behöriga att ansöka

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Utredning om barn och unga

Utredning om barn och unga Utredning om barn och unga KONTAKTA SOCIALTJÄNSTEN Både barn och vuxna kan ta en kontakt med oss inom socialtjänsten. Det kan vara en anmälan om misstanke att barn far illa, ansökan om hjälp eller stöd

Läs mer

ABCD. Granskning av institutionsplaceringar av barn och unga. Revisionsrapport. Eksjö kommun

ABCD. Granskning av institutionsplaceringar av barn och unga. Revisionsrapport. Eksjö kommun Granskning av institutionsplaceringar av barn och Revisionsrapport KPMG AB 27 september 2010 Innehåll Förkortningar och definitioner av centrala begrepp 1 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Ansvarig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2015:982 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM. Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö

Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM. Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö Socialtjänstlagen (SoL) 1 kap. Socialtjänstens mål 1 Samhällets socialtjänst skall på demokratins

Läs mer

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn frågor och svar

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn frågor och svar PM 2015-11-02 Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 1(8) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Elisabet Svedberg elisabet.svedberg@socialstyrelsen.se Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn frågor

Läs mer