innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 innehåll 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 förvaltningsberättelse styrelse, vd och revisorer 7 uppdrag och viktiga händelser 8 mål och måluppfyllelse 9 femårsöversikt 17 framtida utveckling 18 vinstdisposition 18 ekonomiska sammanställningar koncernresultatsräkning 20 koncernbalansräkning 21 kassaflödesanalys koncern 23 moderbolagets resultaträkning 24 moderbolagets balansräkning 25 kassaflödesanalys moderbolaget 27 noter 31 revisionsberättelse 37 granskningsrapport 38 lägenhetsbestånd 39 Omslag: GotlandsHem satsar på boende för ungdomar mellan år. 2 3

3 2013 i korthet vd har ordet januari Fokus på bokslutsarbete och årsavstämning samt presentation av verksamhetsplan för Kriterierna för att få hyra en studentlägenhet ändrades. Vidareutbildning i social kompetens och våld i nära relation genomfördes. Februari Besök i Örebro för att se på NCCs kombohus plus. Inflyttning i kvarteret Trilobiten på Galgberget i Visby. Juli Försäljning av äldre- och gruppboenden slutfördes. Ett brett utbud med många inslag om bostäder, livsstilar och fastighetsskötsel togs del av under politikerveckan i Almedalen. Augusti Bygg- och tidplan för kvarteret Adjutanten beslutas i styrelsen och upphandling av el för perioden genomfördes. Ännu ett bra år har genomförts och AB GotlandsHem kan avsluta sitt 56:e verksamhetsår. Ekonomin har utvecklats betydligt mer positivt än vi bedömde i samband med att budget för året lades. Det är främst ränteutvecklingen, en aktiv finanshantering, lägre taxebundna kostnader samt försäljningen av äldre- och gruppboenden som bidragit till detta. Ägarens krav på avkastning uppnås. Mars AB GotlandsHems ledningsgrupp deltog på SABO:s ledarskapsdagar. En trygghetsvandring genomfördes i Klintehamn. April Ny tvättstuga invigdes i Slite, utrustad med automatdoserade tvättmaskiner och elektroniskt bokningssystem. Utbildning i inomhusklimat genomfördes och vi deltog i årets Ö-livsmässa på Wisby Strand. Maj Kvartersvärdarna i Slite flyttade in i nya arbetslokaler. Friskvårdsdagen genomfördes i slutet av maj i strålande sol. Juni Bo & Hyra-tidningen ges ut. Rutinerna runt våra tillval ses över. Styrelsen genomför en studieresa på norra Gotland för att ta del av vårt bostadsbestånd och en dokumenthanteringsplan beslutades i styrelsen. September Brandutbildning genomförs. Uppstart skedde av verksamhetsutvecklingsprojekt. I strålande höstsol deltog vi på Gråbodagen för att berätta om vår verksamhet och bjuda på ponnyridning. Oktober Planeringsdagar för ledningsgruppen. Kompetensutveckling inom verksamhetsutveckling och programmet Våga Fråga för alla medarbetare. Formen för komponentavskrivning antas och revisorerna har inget att anmärka på rutiner och arbetssätt. November Årets omvärldsanalys summeras och strategiplan samt verksamhetsplan för kommande period färdigställdes. December Bo & Hyra-tidningen ges ut. Invigning av miljövänliga tvättstugor i kvarteren Höken och Taptot, Visby. Sanering av PCB i kvarteret Stävens odlingslotter slutfördes. I kvarteret Trilobiten har grönyteplaneringen fått en helt ny färgsättning och vi ser med spänning fram mot vårens resultat. Trilobiten, Visby Nyproduktionen har under året avslutats med 17 radhuslägenheter i kvarteret Trilobiten, Visby. Inflyttning skedde under första kvartalet De nyinflyttade är mycket nöjda med både den yttre och inre boendemiljön. Planering för en fortsatt byggnation i kvarteret Adjutanten, Visby har skett. Under hösten gjordes en upphandling av byggentreprenör enligt partneringmodellen. Arbetet är nu i full gång med detaljplanering inför byggstart våren Försäljningen av vår portfölj av äldre- och gruppboenden fullföljdes under året. Den nye fastighetsägaren Hemsö Fastighets AB tillträdde fastigheterna den 4 november. Arbetet med att minska energiförbrukningen har fortsatt med isolering av vindar. Åtgärden är relativt billig och ger stor utväxling på reducerad förbrukning. Drygt lägenheter har fått bättre inomhusklimat både vad gäller värme och ljud. Utöver detta har vi fortsatt vår satsning på miljövänliga tvättstugor. Mer än lägenheter har nu tillgång till dessa. Vi har fortsatt avsätta små och relativt billiga lägenheter till ungdomar. Målsättningen under året har varit 75 st och det målet är uppnått. Jag tycker det är en mycket bra satsning som möjliggör för denna grupp att få en ingång på bostadsmarknaden. Eventuellt beslut om utökning av antalet ungdomslägenheter kan tas under Underhållet av vårt befintliga fastighetsbestånd kommer att kräva stora resurser åren framöver som även konstaterades i förra årsredovisningen. Balansen mellan en god kvalitet i våra lägenheter och att samtidigt hålla fastigheterna i gott skick är en utmaning. Den goda ekonomiska utvecklingen under året har gjort att vi kunnat tidigarelägga angelägna underhållsprojekt. Förberedelserna för saneringen av PCB i kvarteret Stäven har fortsatt under året. Vårt överklagande av Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om ytterligare markprovtagning gillades inte av Länsstyrelsen. Vi har valt att inte gå vidare utan nu vidtar ytterligare provtagning. Konsekvensen blir en mer utdragen process, vilket gör att vi måste starta saneringen av byggnaderna tidigare än marksaneringen. Under eftersommaren och höst sjösattes ett omfattande arbete med översyn av företagets verksamheter och organisation. Vi ska under 2014 ha processkartlagt all verksamhet samt vidtagit nödvändiga åtgärder med anledning av detta. Under december togs beslut om förändring av förvaltnings- och driftorganisationen. Vad ser jag för utmaningar åren framåt? n Följa utvecklingen av Uppsala Universitet Campus Gotland n Utveckla och bemanna ny och effektivare organisation. Fortsatt erbjuda god kvalitet i vårt befintliga fastighetsbestånd så att vi även fortsättningsvis kan attrahera blivande hyresgäster att välja AB Gotlands- Hem och naturligtvis behålla nuvarande n Tillföra marknaden ca 100 nya hyresrätter under n Andelen äldre i samhället kommer att öka likväl som att ungdomar behöver en ingång på bostadsmarknaden. Detta är två grupper som vi fortsatt behöver beakta i planeringen Slutligen vill jag tacka styrelse, medarbetare, hyresgäster och entreprenörer för ett bra år. Staffan Thurgren VD AB GotlandsHem 4 5

4 förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB GotlandsHem, , får härmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret styrelse, vd och revisorer Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammanfattning Ordinarie ledamöter Lilian Virgin, Ordförande Nominerad av (S) Rolf Öström, Vice ordförande Nominerad av (M) Åke Kalström Nominerad av (S) Karl-Allan Nordblom Nominerad av (MP) Carina Flodman-Andersson Nominerad av (V) Hans Klintbom Nominerad av (C) Håkan Moon Nominerad av (FP) Ersättare Marianne Emanuelsson Nominerad av (S) Hussein Alzuheyri Nominerad av (S) Roger Björkegren Nominerad av (MP) Evelina Reich (t.o.m ) Nominerad av (V) Britta Heckscher (fr.o.m ) Nominerad av (V) Eva Lindström Nominerad av (M) Roger Wärn Nominerad av (M) Kristina Olsson Nominerad av (C) verkställande direktör Staffan Thurgren revisor Claes Wallman, Auktoriserad revisor revisorsersättare Erika Svensson, Auktoriserad revisor (t.o.m ) Alexander McGuire, Auktoriserad revisor (fr.o.m ) Utsedda av regionfullmäktige i Region Gotland Lekmannarevisor Owe Belin (t.o.m ) Conny Broén (fr.o.m ) Ersättare för lekmannarevisor Carin Backlund Ordinarie årsstämma hölls den 10 april Styrelsen har haft sju sammanträden under året. 6 7

5 uppdrag och viktiga händelser mål och måluppfyllelse Vi är det mest attraktiva och kundnära bostadsföretaget för dig som vill bo på Gotland. vår verksamhet AB GotlandsHem, , är ett av Region Gotland helägt kommunalt bostadsföretag vars verksamhet består av ägande och förvaltning av fastigheter. Företaget är anslutet till SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och Fastigo (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation). Vid årsskiftet uppgick den ägda och förvaltade bostads- och lokalytan till m 2 varav 94% var bostadsyta. Det fanns lägenheter och 412 lokaler i beståndet. Dessutom tillkommer kategoribostäder, varav 210 studentlägenheter, 21 lägenheter i boförening och 226 lägenheter i äldre- och gruppboenden som blockhyrs av Region Gotland. Totalt uppgår beståndet till lägenheter. Av våra lägenheter återfinns lägenheter utanför Visby. Ägardirektiv Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen över hela ön genom att tillhandahålla goda bostäder samt att tillhandahålla såväl kommersiella som andra lokaler. Bolaget ska inom ramen för en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att hålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvarstagande. Bolaget ska bidra till att utveckla goda och trygga boendemiljöer och miljömässigt ligga i framkant inom detta område. I ägardirektivet ingår även instruktioner för: Nyproduktion/ombyggnation Under 2013 färdigställdes en lägenhet i kvarteret Taptot, Visby genom ombyggnation från tidigare lokal. Vi har utökat lägenhetsbeståndet med 17 nyproducerade lägenheter i kvarteret Trilobiten, Visby. Nettotillskottet för 2013 är således 18 lägenheter. Under året har även projektering, i två etapper, av cirka 100 nya bostäder i kvarteret Adjutanten, Visby påbörjats. Byggstart för etapp ett med 72 lägenheter planeras till våren Försäljningar Under våren har ett intensivt arbete genomförts vad gäller försäljning av företagets äldre- och gruppboenden. Som stöd i försäljningsprocessen har konsultföretaget PwC och advokatbyrån Hamilton anlitats. Affären avslutades i slutet av juni och försäljningsavtalet skrevs den 1 juli. Köpare blev Hemsö Fastighetsbolag. Försäljningen genomfördes som försäljning av bolag. Dotterbolag Dotterbolaget GotlandsHem Värme AB, som startades i maj 2010 har nu genomfört sitt fjärde verksamhetsår. Bolaget har under året haft verksamhet i fem anläggningar på fyra orter. Bolaget är helägt av AB Gotlands- Hem och producerar och distribuerar biobränslebaserad värme. AB GotlandsHem har under året köpt värme från dotterbolaget till fastigheterna i Lärbro, Tingstäde, Stånga och Romakloster. Bolaget visar ett positivt resultat efter koncernbidrag. AB GotlandsHem arbetar med balanserad styrning för att nå vision och övergripande mål. styrmodell Inom koncernen Region Gotland, med dess helägda bolag, används balanserat styrkort som metod för att få alla att arbeta mot de mål som pekats ut som strategiskt viktiga för att nå Vision Gotland Vår vision Vi är det mest attraktiva och kundnära bostadsföretaget för dig som vill bo på Gotland. Verksamhetsidé AB GotlandsHem ska främja bostadsförsörjningen på Gotland. Vi ska tillhandahålla och förmedla goda bostäder till rimliga hyresnivåer. Våra fastigheter ska förvaltas med en låg miljöpåverkan och ett bostadssocialt ansvarstagande. Våra strategier n Utveckla boendemiljöer utifrån kundernas behov n Säkra en sund ekonomi n Behålla, utveckla och rekrytera kompetenta medarbetare n Utveckla kundkontakterna Våra värderingar Service, samsyn, respekt och engagemang. Våra mål Kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta. Medarbetare och ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtida utmaningar. Processerna ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara bolag. Samhälle Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke. Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Övergripande resultat Vi kan konstatera att AB GotlandsHem i hög grad står för ansvarstagande och långsiktighet samt tar ansvar för att främja bostadsförsörjningen och tillhandahålla bra bostäder till en rimlig hyresnivå. Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 79,6 mkr. Företagets lägenhetsbestånd har under året ökat med 18 lägenheter. Vakansgraden är fortfarande mycket låg. AB GotlandsHem har ett nära samarbete med Socialförvaltningen och Hälso- och sjukvården i det bostadssociala ansvarstagandet. Företaget arbetar aktivt med att begränsa miljöpåverkan och att underlätta för hyresgästerna att leva miljövänligt. Hyresgästerna är i huvudsak nöjda med verksamheten och vi har flera befintliga och presumtiva hyresgäster som uttryckt ett positivt intresse för en lägenhet i vår kommande nyproduktion i kvarteret Adjutanten, Visby. Gemensamt med alla våra medarbetare har vi startat ett omfattande projekt för att utveckla vår verksamhet. Det är glädjande att delta i detta arbete där alla bidrar, är positiva och ser möjlighet till förändring och förbättring. n Region Gotlands insyn och ledningsfunktion n Regionens koncernkrav n Arbetsordning för styrelsen och instruktioner för VD n Förvaltningsberättelsen ska även redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det regionala ändamålet med verksamheten n Samordning och dialog Målen ska uppnås genom att ett antal framgångsfaktorer förverkligas. Värderingen av hur arbetet går görs med hjälp av signalfärgerna: grönt, gult och rött. styrkort = Grönt - det här är vi bra på = Gult - det här är vi inte tillräckligt bra på = Rött - det är vi inte bra på, åtgärder krävs Siffrorna inom parentes redovisar föregående års värde Sjöliljan, Visby 8 9

6 mål och måluppfyllelse våra kunder och vår marknad våra medarbetare och ledare Genom vårt mål arbetar vi kontinuerligt med att förbättra vårt samarbete med hyresgästerna. Kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta. Vara en bra hyresvärd AB GotlandsHem är helt dominerande vad avser hyresrätter på Gotland. Var sjunde gotlänning har sitt hem hos oss. Detta innebär ett stort ansvar då bostaden spelar en stor och viktig roll i varje människas liv. Alla hyresgäster ska kunna känna trivsel och trygghet i sitt boende. För att ytterligare förbättra vår personliga service och närheten till kund har vi genomfört ett projekt som syftar till att kvartersvärden ansvarar för utlämning av nyckel till ny hyresgäst. Fördelarna är flera, bland annat har vi skapat en naturlig mötespunkt mellan våra kvartersvärdar och hyresgäst i samband med inflyttningsdagen. Vi ser en positiv effekt av den korta svarstiden för de frågor som kan uppstå i samband med inflyttning samt att vi på ett personligt sätt har kunnat informera om kvarteret i allmänhet och lägenheten i synnerhet. Tillgänglighet I våra bostadskvarter i Slite kan våra hyresgäster sedan juni månad besöka sin kvartersvärd i en helt ny lokal i markplan som är mer lättillgänglig för alla. Vi arbetar aktivt med tillgängligheten på många olika sätt, både personliga möten och att det ska vara enkelt att nå oss på telefon eller e-post. Vi har också flera tjänster på vår hemsida; här finns en mängd information och blanketter samt att våra hyresgäster kan boka tvättstuga, uppdatera ködagar eller göra ett bostadsbyte. Bemötande Genom våra värderingar har vi kunden i fokus och strävar efter att bemöta denne med service, samsyn, respekt och engagemang. Under första halvåret har vi genomfört en utbildning i social kompetens för våra medarbetare. Hyresgästtidningen, Bo & Hyra har under året utkommit med två nummer, ett på våren och ett på hösten. Hyresgästerna har under året bjudits på gratis inträde till ett antal idrottsevenemang där företaget har sponsoravtal. Inflytande Vårt tillvalsprogram har genomarbetats tillsammans med Hyresgästföreningen och har även inneburit en inventering för att fånga upp tidigare standardhöjningar kopplat till våra tillval. Tillvalsprogrammet är uppskattat bland hyresgästerna, bland annat har cirka 20 hyresgäster bytt ut hela sitt kök. Trygghet Vår satsning på trygga bostadsområden fortsätter där vi aktivt arbetar med sanitära olägenheter och genom vårt sociala nätverk följer upp med både information och utbildning till våra entreprenörer samt egen personal. Genom vårt mål skapar vi ett arbetsklimat och en arbetsmiljö som främjar medarbetarens vilja att utvecklas. Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtida utmaningar Vara en god arbetsgivare Alla medarbetare erbjuds friskvård på betald arbetstid. Under 2013 har 1,5% (1,4%) av den totala arbetstiden ägnats åt friskvård i olika former. Vi har ett lågt utnyttjande av friskvården på arbetstid men i våra studier kan vi konstatera att våra medarbetare upplever en balans mellan privatliv och yrkesliv som medför att det finns tid och utrymme för idrottsaktiviteter och träning även utanför arbetstid. Vid senaste medarbetarundersökningen 2012 framkom ett antal goda synpunkter och idéer på hur vi ska kunna bli en bättre arbetsgivare. Vi har därför under hösten startat ett stort projekt för att utveckla vår verksamhet, vilket innebär en genomlysning av hela organisationen, vårt arbetssätt samt våra kompetensutvecklingsbehov. Syftet med projektet är att förbereda våra kommande stora pensionsavgångar, skapa en organisation som erbjuder meningsfulla och intressanta arbetsuppgifter, ha en fortsatt bra arbetsmiljö och arbetsförhållanden samt erbjuda goda utvecklingsmöjligheter. Projektet är omfattande och stort och vi skyndar långsamt framåt och räknar med att lägga mycket tid på detta under hela Arbetsmiljö Antalet tillsvidareanställda var den 31 december 81 stycken. Antalet tjänstemän har i medeltal varit 28,24 årsarbetare och antalet fastighetsarbetare 52,32. Under året har företaget dessutom haft tidsbegränsade anställningar motsvarande 5,79 årsarbetare. Den totala sjukfrånvaron uppgår till 6% (4,8%). Den förklaras främst av en kraftig topp i korttidsfrånvaron under februari beroende på en influensavåg. Långtidsfrånvaron har ökat på grund av långvariga konvalescensperioder. Antal tillsvidareanställda per den 31 dec Antal anställda Kvinnor Män Totalt Antal tillsvidareanställda per den 31 dec per kategori Kategori Tim kvinnor Tim män Fast. kvinnor Fast. män Framgångsfaktorer (Vad vi måste vara bra på) Styrtal (Hur vet vi om vi lyckats - resultat 2012) Vara en bra hyresvärd NKI ska vara minst 67* (68) Index ska vara minst 69* (68) Resultat Framgångsfaktorer (vad vi måste vara bra på) Styrtal (hur vet vi om vi lyckats - resultat 2012) Vara en god arbetsgivare NMI ska vara lägst 80* (75) Resultat 75 Tillgänglighet Nöjdheten ska vara minst 80* (79) 79 Arbetsmiljö Arbetsmiljöindex ska vara minst 83* (81) Sjukfrånvaron ska vara högst 4,5% (4,8) 81 6% Bemötande Nöjdheten ska vara minst 84* (83) 83 Ledarskap Upplevelsen av om ledarskapet är tydligt och nära ska vara minst 81* (79) 79 Inflytande Nöjdheten ska vara minst 55 (58) 58 Trygghet Nöjdheten ska vara minst 80* (79) 79 Kompetensförsörjning Betyget på kompetensutveckling ska vara minst 78* (80) Alla medarbetare ska ha en egen kompetensutvecklingsplan (målet uppfylldes inte) 80 Alla har inte *) Värdena mäts i kundundersökning, 0 37=mycket svagt, 38 61=svagt, 62 71=medel, = starkt, = excellent. Nästa mätning av värdena sker i kundundersökning år *) Värdena mäts i medarbetarundersökning, 0 37=mycket svagt, 38 61=svagt, 62 71=medel, = starkt, = excellent. Nästa mätning av värdena sker i medarbetarundersökning år

7 mål och måluppfyllelse våra processer Sjukfrånvaro i procent Totalt 6,0 4,8 4,5 Kort 3,3 3,0 3,5 Lång 2,7 1,8 1,0 Kvinnor 2,5 4,2 3,5 Män 3,5 5,1 5, år 0,0 0,0 0, år 8,4 6,3 3, år 4,8 4,0 5,4 Andel långtidsfrånvaro Kompetensförsörjning I juni startade ett projekt för att ta fram en kompetensförsörjningsplan som ska ge grun den för att uppnå målet med enskilda kompetensutvecklingsplaner. Mot bakgrund av det generationsskifte som förestår inom fastighetsbranschen och inte minst inom AB GotlandsHem, har vi fördjupat samarbetet mellan företaget och fastighetslinjen på gymnasiet. Inom detta arbete har vi deltagit i branschråd anordnade av fastighetslinjen och fört gemensamma diskussioner med rektor och lärare på gymnasieskolan kring marknadsföring av fastighetsbranschens arbetsuppgifter och jobbmöjligheter. Fyra personer från AB GotlandsHem har under våren deltagit i fastighetslinjens utbildning av praktikhandledare för att kunna erbjuda hög kvalitet i handledningen av eleverna under deras praktikperiod. Medelåldern i företaget har minskat till 50,2 (50,5) år och den genomsnittliga anställningstiden är 19,4 år. Genom vårt mål arbetar vi med ett arbetsklimat och en arbetsmiljö som främjar medarbetarens vilja att utvecklas. Processerna ger resultat av god kvalitet till kostnader med jämförbara bolag Uthyrning AB GotlandsHems marknad är stabil och företaget har få vakanta lägenheter. Intressekön för bostäder har förändrats sedan vi infört krav på nyanmälning till kön en gång per år och idag finns bostadssökande registrerade. Vi har utökat vårt lägenhetsbestånd med totalt 18 lägenheter under året. Ett antal kontorslokaler i Hemse kommer från årsskiftet att stå tomma då nuvarande hyresgäst sagt upp sitt kontrakt. Under 2014 kommer delar av lokalen att återställas till två lägenheter. Andelen omflyttningar i våra bostäder (lägenheter och studentrum) har minskat något och var under året 18% (19%). Totalt har 932 (961) objekt bytt hyresgäst. Det är framför allt, förutom studentrummen, lägenheter om 2 eller 3 rok som bytt kontraktsinnehavare. Omflyttningen i våra vanliga lägenheter är 14% (16%). Direktbyten av lägenhet mellan hyresgäster var 99 (146). Vi kan konstatera att vi har en jämn flyttfrekvens i våra bostäder över tid. Sociala problem, arbetslöshet och sjukdom kan leda till att det enskilda hushållet periodvis får ekonomiska problem och därmed svårigheter att betala hyran. AB GotlandsHem bedriver ett aktivt arbete tillsammans med Intrum Justitia, hyresgästen och de sociala myndigheterna för att finna lösningar till kvarboende. Ibland finns ingen annan utväg än avhysning och under 2013 verkställdes nio (8) avhysningar. Underhåll Under verksamhetsåret har underhållsarbeten utförts i fastighetsbeståndet till en sammanlagd kostnad av 122,9 mkr (114,9 mkr). Av den totala kostnaden för Ledarskap Verksamhetsutvecklingen som beskrivits ovan har, som en del, lett till beslut om en förändring i organisationen. Detta tillsammans med att en chef valt att gå i tidigare pension har gjort att vi startat ett rekryteringsarbete av två avdelningschefer. Denna förändring i ledningsorganisationen innebär att vi under 2014 kommer att lägga särskild tid på utveckling av ledningsgruppen och ledarskapet. Åldersstruktur tjänstemän och fastighetsanställda Åldersförd. Tjänstemän Fastigh.anst. Totalt % % % % % % Totalt % Framgångsfaktorer (vad vi måste vara bra på) Styrtal (hur vet vi om vi lyckats - resultat 2012) Resultat Uthyrning Hyresbortfallet för bostäder bör inte 0,5% 0,5% överstiga 1 % (0,5) Flyttfrekvensen, exklusive studentbostäder, 14% 14% bör inte överstiga 20 % Underhåll Underhållsintervallerna bör inte öka Kostnaden per kvm bör minst ligga i nivå med riket Arbete pågår för att minska intervallerna Över rikssnittet för för SABO företagen Drift (värme/el/vatten) Förbrukningen/m2 och miljöpåverkan ska minskas enligt beslut i miljöplan Samtliga värden har minskat enligt miljöplan Fastighetsskötsel Kostnaden per kvm ska ligga i nivå med jämförbara bolag Över snittet för för SABO företagen Nybyggnation Nybyggnation av ca 40 lägenheter/år Beslutade byggprojekt är genomförda med liten avvikelse mot planering vad gäller kostnad och kvalitet. Egen utvärdering i efterkalkyl Planering Adjutanten, etapp 1, 72 st Byggprojekt Trilobiten utvärderad med gott resultat GotlandsHems kontor, Jungmansgatan 1, Visby 12 13

8 mål och måluppfyllelse underhåll har investeringar gjorts för 51,2 mkr (42,4 mkr) och periodiskt underhåll för 70,3 mkr (70,3 mkr.) Större investeringsprojekt var: n Isolering av vindar till ett värde av 4,6 mkr n Badrumsrenoveringar till ett värde av 15,4 mkr n Fönsterbyten och dörrbyten till ett värde av 14,6 mkr I det periodiska underhållet ingår såväl planerade som oplanerade åtgärder i form av både inre och yttre underhåll. Klotter kostar. Efter års höga omkostnader så kan vi nu konstatera att klottret minskar. Klotter Belopp Lägenhetsunderhållet har intervaller för målning/ tapetsering som uppgår till ca 18 år, vilket medfört att tapeterna många gånger hunnit bli omoderna och ofräscha. På sikt är ambitionen att företaget ska kunna sänka underhållsintervallen. Under året har målning och tapetsering genomförts i (1 553) rum, luckbyten har skett i 203 (244) kök och 526 (1 055) golv har bytts. En stor del av åtgärderna har skett i samband med omflyttning eller vid uppkomna skador. Intervallen för byte av köksluckor har varit 18 år samt 28 år för byte av golv. Den sammanlagda kostnaden för denna typ av underhåll uppgår till 29 mkr. Arbetet med yttre underhåll är ständigt pågående. Ett axplock av allt vi gjort under året är: n I kvarteret Bogen 1, Visby har vi renoverat samtliga cykelskjul och förstärkt med bättre inbrottsskydd n Källarförråden på Garvaregatan, Klintehamn har förbättrats n De inre trapphusen på Östertull, Höken och Vitkålen, Visby har fått belysning med olika typer av rörelsevakt Drift Det finns ingen standard för hur man värderar beräknad miljöpåverkan från energianvändning i fastigheter. SABO har tagit fram riktlinjer för beräkning av miljövärdering av energianvändandet. Dessa beräkningar följs noggrant upp i Skåneinitiativet som är en sammanslutning av flera av SABO:s medlemsföretag. Skåneinitiativet har som målsättning att minska energianvändningen med 20% från 2007 till AB GotlandsHem värnar om miljön och arbetar aktivt för att bidra till vår ägares mål att miljö- och klimatarbete på Gotland rankas topp tio i landet. Sedan 1997 har vi arbetat med att minska energianvändningen. Syftet med detta är dels att sänka driftskostnaderna samt att minimera miljöpåverkan och vi lyckas riktigt bra med vårt arbete. Sedan SABO:s mätningar startade 2007 har vi lyckats minska vår energiprestanda betydligt mer än bostadsbolag inom Skåneinitiativet. AB GotlandsHem är inte medlem i Skåneinitiativet. Orsaken är att vi startade vårt arbete tio år tidigare samt att vi inte beräknar energiprestandan på A-tempyta utan på den totala ytan. Det gör att vi inte fullt ut kan jämföra våra siffror med de 107 bolag som är anslutna. Under 2014 kommer vi att gå över till beräkningar baserade på A-tempyta. Energiindexkorrigerad energiprestanda kwh/m ,0% -2,2% -3,7% -5,3% -8,5% -10,4% Skåneinitiativet AB GotlandsHem Att värna om miljön kan dock vara en dyr historia. Våra återbetalningstider på investeringar uppgår idag till cirka elva år på de energiåtgärder vi utfört medan flera åtgärder inom Skåneinitiativet har återbetalningstider på upp mot 40 år. Det är en ekonomisk utmaning att fortsätta minska och behålla den energiprestanda vi har idag. Vi tror oss ha hittat en modell för att identifiera hur energi- och underhållsbesparande åtgärder ska kunna sammanfalla med vårt planerade underhåll. I modellen gör vi en djupare analys av kostnaden för både energi- och underhållsåtgärder och ställer det i relation till de effekter vi uppnår. Modellen hjälper oss också att planera för att åtgärderna genomförs rationellt och i rätt ordning. Modellen ger ett effektivt arbetssätt under analysen. Tids- och kostnadsmässigt så tar det cirka två timmar per lägenhet för att ta fram en underhållsplan som säkerställer att våra fastigheter blir så energisnåla som möjligt, med en bra komfort till en rimlig kostnad. Fastighetsskötsel Under våren har vi genomfört ombyggnation av vår snickeri- och verkstadslokal. Lekplatsen i kvarteret Fjällskivningen, Visby har under våren genomgått en total ombyggnation och stod klar lagom till sommaren. Våra 87 lekplatser har under året besiktats och vi kan konstatera att de håller en god nivå. På lekplatser i Hemse och på Signalgatan, Visby har vi påbörjat en större förändring enligt önskemål från våra hyresgäster. vårt samhällsperspektiv Genom vårt mål bidrar AB GotlandsHem till Region Gotlands utveckling av det gotländska samhället. Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke Säkra god planering av bostadsförsörjning utifrån olika gruppers behov En ny bostadsförsörjningsplan antogs av Regionfullmäktige under hösten. Företagets förslag till arbetsförturer för inflyttande togs inte i planen. AB GotlandsHem har en del utmaningar för att nå målen för nybyggnation, då det saknats mark- och plananvisningar. AB GotlandsHem har i en skrivelse till Regionen föreslagit att detaljplanläggning av mark ska ha en femårig inriktning för att säkerställa tillgången på byggbar mark. Regionen instämmer och sympatiserar med vår önskan och föreslår ett utökat samråd samt att man i kommande bostadsprojekt i exploateringsplanen anger typ av upplåtelseform. För att säkerställa bostadsförsörjning utifrån olika gruppers behov är ett antal lägenheter öronmärkta för att möta gruppernas behov. n För personer över 65 år finns markplanslägenheter eller lägenheter i fastigheter med hiss. Lägenhetstypen underlättar tillgänglighet och ger möjlighet att bo kvar i sin hemmiljö. Vid årsskiftet fanns 88 (87) sådana lägenheter runt om på hela ön n För 55+ boende, där minst en i hushållet måste ha fyllt 55 år finns ett antal lägenheter. Vid årsskiftetfanns 24 sådana lägenheter i kvarteret Norderstrand,Visby Våra fastigheter omgärdas av m 2 asfaltsbelagda ytor och promenadstråk, m 2 grönytor och cirka träd och ett oräkneligt antal buskar. Under året har räddningstjänsten gjort en översyn av våra 409 trapphus och de är både välvårdade och fria från brandfarliga hinder. Nybyggnation Årets investeringar uppgår totalt till 7,2 mkr. Upphandling för nyproduktion av ca 100 lägenheter i kvarteret Adjutanten, Visby genomfördes under hösten. Byggstart planeras under våren Trots planering och arbete har vi inte nått målet för nybyggnation över tid då en långsiktig inriktning avseende mark- och planfrågor från Region Gotland saknats. n Via vår ungdomskö kan ungdomar mellan 18 och 23 år söka en lägenhet. Vid årsskiftet har vi förmedlat 76 ungdomslägenheter vilket är över vårt uppsatta mål för året n Tillgången på studentlägenheter är god och kön nästan obefintlig. Vid årsskiftet fanns 23 vakanta studentlägenheter. Den 1 juli 2013 gick Högskolan på Gotland samman med Uppsala universitet och verksamheten i Visby går nu under namnet Uppsala universitet Campus Gotland. Vi har ännu inte noterat någon ökad efterfrågan efter sammanslagningen n Våra befintliga hyresgäster kan via vår hemsida anmäla lägenhetsbyten med varandra En viktig del av vårt uppdrag är det bostadssociala ansvarstagandet. Detta ansvar hanteras genom: n En förtursgrupp bestående av representanter från Socialförvaltningen, AB GotlandsHem och Hälso- & sjukvårdsförvaltningen sammanträder en gång per månad och beslutar om medicinska och sociala förturer n Separationsförturer handläggs av AB Gotlands- Hem enligt givna regler. Under 2013 beviljades 82 förturer, en svag ökning från föregående år Lagen om bostadsanpassningsbidrag ger personer med bestående funktionsnedsättning rätt att få sin bostad anpassad så att den fungerar utifrån specifika behov. För att få genomföra vissa åtgärder krävs fastighetsägarens medgivande. AB GotlandsHem försöker så långt det är möjligt att tillgodose alla önskemål. Bostadsanpassningarna bekostas av Region Gotland och under året har vi godkänt 187 åtgärder av både mindre 14 15

9 mål och måluppfyllelse vår ekonomi och större art till ett totalt värde av mkr. Bostadsanpassningarna varierar stort. Den minsta anpassningen motsvarade en kostnad av 700 kr och den mest omfattande kr. Främja trygghet och säkerhet Att bo tillsammans i flerfamiljshus innebär att visa hänsyn och respekt gentemot sina grannar när det gäller störande ljud. Sedan lång tid arbetar företaget tillsammans med Socialförvaltningen inom Region Gotland. Detta har visat sig vara ett vinnande koncept då vi kunnat agera snabbt på uppkomna störningar. Tidiga insatser gör att vi inte behövt avhysa någon hyresgäst på grund av störning. Vår trygghetsjour har under 2013 haft 393 utryckningar över hela Gotland. Detta är en liten nedgång sedan föregående års kraftiga ökning. En förklaring är att våra hyresgäster har blivit mer uppmärksammade på att tjänsten finns. AB GotlandsHem fortsätter att satsa på trygga bostadsområden. Vi har bytt och förbättrat all utomhusbelysning i kvarteret Terra Nova, Visby samt satt upp nya låsningsbara bommar i kvarteret Tjädern, Hemse för att förbättra trafiksituationen i området. Efter en trygghetsvandring i Klintehamn sattes flera belysningsstolpar upp. Vi fortsätter arbeta med vårt koncept Våga Fråga och har under vintern genomfört en vidareutbildning inom området våld i nära relation. Trygghetsutryckningar Trygghet i bostadsområdena återspeglas på många olika sätt. Det är glädjande att se att våra hyresgäster uppskattar det arbete vi gör och att våra planteringar, blomlådor och grönytor inte utsätts för skadegörelse. Våra hyresgäster tar väl hand om sina bostäder. Trots det kan det ibland uppstå akuta fel som inte kan hanteras via ordinarie felanmälan. Under 2013 har vår fastighetsjour haft utryckningar över hela Gotland. Genom vårt mål får vi en sund ekonomi som är i god balans. Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv Styrning, uppföljning och utvärdering För att klara ägarens krav på bolaget krävs en stark ekonomi, med en väl fungerande styrning och uppföljning. Årets resultat ligger över förväntad nivå. Detta kan främst förklaras genom den försäljning av äldre- och gruppboenden som genomfördes under juli månad. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 79,6 mkr (8,4 mkr) och årets vinst till 74,6 mkr (8,3 mkr). Direktavkastningen på eget kapital uppgick till 33% (5,3%). Lönsamhet Efter en utfallsprognos för 2013 har en omfördelning gjorts vilket skapat ett större ekonomiskt utrymme för att korta intervallerna för invändigt underhåll. Det egna kapitalet uppgår till 240,4 mkr och likviditeten till 12,1 mkr. Vår räntebindningstid ligger på 4,19 år och den totala låneportföljen uppgår till 1,124 mkr vilket är en minskning med 10%. Finansiell ställning Företagets egna kapital uppgick vid årsskiftet till 240 mkr (166 mkr). Soliditeten ökade rejält till 16,7% (11,1%). Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 12 mkr (17 mkr), vilket motsvarar 35% av en månadshyra. Årets totala kassaflöde uppgick till -5 mkr (-20 mkr). Arbetet med att implementera och tillämpa komponentredovisning av fastigheter är klart octh kommer att införas under kommande år. Finansiering/kapital-anskaffning Hyresförhandlingen 2012 innebar en tvåårig överenskommelse om hyreshöjning med 2,6 % för 2013 och 2,0% för Fastighetsvärdering görs vartannat år och kommande år sker nästa värdering. Försäljningen av våra äldre- och gruppboenden gav ett betydande överskott vilket användes till att lösa lån med ofördelaktig ränta. En effekt av försäljningen, förutom minskning av ofördelaktiga lån, var att soliditeten steg från 11,1% till 16,7%. Koncernens framgångsfaktorer Vårt bidrag (aktivitet) Resultat Framgångsfaktorer (vad vi måste vara bra på) Styrtal (hur vet vi om vi lyckats - resultat 2012) Resultat Främja Uthyrning hälsa och förebygga ohälsa och sjukdomar Läs vidare under vår miljöredovisning Öka takten för att ställa om till förnybar energi och effektivisera energianvändningen Läs vidare under vår miljöredovisning Säkra god planering av bostadsförsörjning utifrån olika gruppers behov Främja trygghet och säkerhet Tillhandahålla goda boendemiljöer som inbjuder till ett aktivt och hälsosamt liv Fortsätta att begränsa företagets miljöpåverkan Bygga energisnåla hus Energioptimera driften Delta i framtagandet av bostadsförsörjningsplan Öka långsiktigheten i markoch planfrågor Delta i trygghetsvandringar Utbilda personalen i ämnen som främjar trygghet och säkerhet i bostadsområdena PCB-sanering av fogar 0,5% Ny miljöplan 14% Tvättstuga i flera kvarter Hämtning av grovsopor på landet Nya sopbodar i flera kvarter i Visby Byggprojekt Adjutanten Visby Vi fortsätter investera i elfordon för att minska drivmedelsförbrukningen Bostadsförsörjningsplan antagen Bra samarbete med Region Gotland i mark- och planfrågor Trygghetsvandring i Klintehamn Utbildning: Våld i nära relationer Styrning, Uthyrning uppföljning och utvärdering Lönsamhet Finansiell ställning Finansiering/kapitalanskaffning Självskattas; bra, mindre bra, dåligt (bra) Avkastningen ska minst uppgå till ägarens krav. I snitt 7,5 mkr/år under perioden(8,4) Avkastningen på eget kapital ska vara minst 4% (5,3) Soliditeten ska vara minst 11% (11,1) Likviditeten ska motsvara % av en månadshyra (55%) Den genomsnittliga räntebindningstiden ska vara 3 år +/-0,5 (3,75 år) Max 50% av låneportföljen får ha en räntebindning som understiger 1 år (32%) Max 25 % av portföljen får ha låneförfall inom en 12 månaders period (60%) Bra 11,6 33% 16,7% 35% 4,19% 31% 27% 16 17

10 mål och måluppfyllelse miljöredovisning Ekologiskt hållbart samhälle Vi arbetar dagligen med att skapa en hållbar utveckling i miljö- och klimatfrågor. Under 2013 har vi sett över och utvecklat vår miljöpolicy. Vi har även tagit fram en ny miljöplan som sträcker sig till år Information om miljö, avfall och energi sker fortlöpande till våra hyresgäster. PCB i kvarteret Stäven År 1970 byggdes kvarteret Stäven, Visby och då användes fogmassa innehållande PCB mellan betongblocken i byggnadernas ytterfasad. Enligt Förordningen (2007:19) om PCB, ska byggnader som innehåller PCB saneras senast 30 juni Förberedelser inför saneringen pågår och tidsplanen är att saneringen av PCB ska starta under Berörda myndigheter är informerade och har yttrat sig i ärendet. En miljöteknisk markundersökning utfördes under Då framkom att området med odlingslotter behöver saneras. Under 2013 har därför alla odlingslotter fått sin jord utbytt mot ny kvalitetssäkrad, pcb-fri jord. I projektet har ton jord transporterats bort och lagts på deponi. Området har därefter återställts och delats in med 38 st odlingslotter, nya containers för kompost och en hög inhägnad runt hela området med låsbara grindar. Hela projektet kostar 2 miljoner kronor vilket betyder en saneringskostnad på ca kr/odlingslott. Moderna och miljövänliga tvättstugor Vi har nu moderniserat ungefär hälften av våra tvättstugor och vi fortsätter med vår målsättning att färdigställa mellan 3-6 tvättstugor per år. De nyinstallerade tvättstugorna är säkrare, rättvisare och miljövänligare. De bokas elektroniskt via bokningstavla eller via vår hemsida. Tvättmaskinerna erbjuder automatdosering av miljömärkt tvättmedel utan fosfat. Detta motverkar överdosering eftersom automatdoseringen bidrar till att rätt mängd tvättmedel används. Logga in på Mina Sidor för att boka tvättid Att användningen av icke miljömärkta tvättmedel minskar är också en fördel. Under 2013 byggdes 16 nya moderna och miljövänliga tvättstugor i Visby samt i Slite. Totalt har nu lägenheter tillgång till dessa miljövänliga tvättstugor. Avfall Arbetet med att förbättra hantering och sortering av avfall är en ständigt pågående process. Vi har sett en ökning i att vilja sortera mer, vilket är mycket positivt. Under 2013 har vi investerat i sex nya miljöhus. Det har visat sig att dessa miljöhus underlättar sortering och hämtning av avfallet samt skapar en bättre arbetsmiljö för våra kvartersvärdar och transportören. Återvinningen har under 2013 ökat för samtliga fraktioner med undantaget ofärgat glas. Den största ökningen står förpackningar av plast samt färgat glas. Totalt har 1460 (1470) ton brännbart, kompost och blandat lämnats in, vilket är en minskning med 10 ton jämfört med förra året. Miljömålet för 2013 var att vi skulle öka återvinning och kompost med vardera 2% jämfört med tidigare år. Målet uppfylldes för återvinningen, vilken ökade med 20%. Mängden kompost minskade däremot under 2013 med 3%. Mängden återvinning uppmätt i ton Total mängd (ton) Kompost Brännbart Blandat n 2013 n 2012 n 2011 n Mängden blandat, brännbart, kompost uppmätt i ton Wellpapp Tidningar Plast Papper Metall Glas ofärgat Glas färgat n 2013 n 2012 n Energianvändning Energibesparande åtgärder som t ex vindisolering, och ventilationsoptimering genomförs löpande i våra kvarter. Åtgärderna sparar energi men ger även en bättre inomhusmiljö för våra hyresgäster. Under 2013 har vindarna i kvarteret Vitkålen, Höken och Bogen 1 i Visby tilläggsisolerats med svensk miljövänlig gran- och tallfiber. Husen blir varmare på vintern och svalare på sommaren. En förnyelsebar och energieffektiv isolering. Under året har 54,2 (55,3) GWh förbrukats för uppvärmning dvs. 140 (144) kwh/m 2. Värme och varmvatten produceras till 96,6% (96,6%) med fjärr- eller närvärme. Resterande andel med direktverkande el. Miljömålet för 2013 var att vi skulle minska energianvändningen med 2% jämfört med föregående år. Målet uppfylldes, eftersom förbrukningen minskade med 3%. AB GotlandsHem köper all elenergi med märkningen Bra Miljöval. Detta innebär att elen kommer från förnyelsebara energikällor såsom biobränsle, sol-, vind- och vattenkraft. Under året har 7,21 (7,16) GWh elenergi dvs. 18,6 (18,6) kwh/m 3 förbrukats. Vattenförbrukning Åtgärder för att minska vattenförbrukningen genomförs fortlöpande, t ex byte till snålspolande toaletter och blandare. Våra hyresgäster har under 2013 förbrukat m3 ( m 3 ) vatten, vilket är 2 % lägre förbrukning än föregående år. Sedan 2006 har vår förbrukning minskat med 12%. Drivmedelförbrukning Den positiva trenden, att vår drivmedelsförbrukningen för transporter och arbetsredskap minskar, fortsätter. Sedan mätningen startade år 2000 har vår drivmedelsförbrukning minskat med 33%. Inköp av fordon med lägre drivmedelsförbrukning har möjliggjort denna minskning. Under 2013 har vi utökat med två nya elbilar och har nu totalt 20 elbilar i vårt bestånd. Miljömålet för 2013 var att vi skulle minska användningen av drivmedel med 2% jämfört med förgående år. Målet har vi verkligen uppfyllt, då förbrukningen minskade med 10%. Förbrukning av bensin och diesel i liter mellan 2000 och n Diesel n Bensin

11 femårsöversikt moderbolaget framtida utveckling Femårsöversikt moderbolaget Resultaträkning (tkr) Hyresintäkter Fastighetsunderhåll Resultat efter finansiella poster Årets vinst Balansräkning (tkr) Investeringar i fastigheter Fastighetslån Balansomslutning Nyckeltal Avkastning eget kapital (%) 33,1 5,3 6,4 3,0 3,6 Soliditet (%) 16,7 11,1 10,7 10,2 10,3 Genomsnittlig skuldränta (%) 3,67 4,23 4,26 4,02 4,11 Antal tillsvidareanställda 31 december Antal årsanställda Sjuktal (%) 6,0 4,8 4,5 4,3 3,8 - varav andel långtidssjukfrånvaro (%) NMI, nöjdmedarbetarindex Antal lägenheter varav antal lägenheter i kategoriboende Nyproduktion, antal lägenheter Försäljning, antal lägenheter Ombyggnad av lokal till lägenhet (netto) Antal lokaler Bostadsyta (m 2 ) Lokalyta (m 2 ) Hyresbortfall bostäder (%) 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6 Antal omflyttningar (lägenheter o studentbostäder) Andel omflyttningar (lägenheter o studentbostäder) Antal utryckningar pga. störningar Antal avhysningar bostäder NBI, nöjdboendeindex Utfall av hyresförhandling (%) 2,0 2,6 2,9 2,5 2,9 Energiförbrukning (MWh) Uppvärmning Normalårskorrigerad uppvärmning Fastighetsel Energiförbr. per uthyrningsyta (kwh/m2) Uppvärmning Normalårskorrigerad uppvärmning Fastighetsel 18,62 18,61 19,12 19,50 19,60 Totalmängd avfall (ton) Kompost Vattenförbrukning (m3) Vattenförbrukning / uthyrningsyta (m3/m2) 1,37 1,40 1,41 1,40 1,48 Främja bostadsförsörjningen Bolaget ska också sträva efter att erbjuda en bra mix av olika lägenhetsstorlekar och bostadsformer. ABGotlandsHem ska värna tillgången till hyresrätter men det finns inget självändamål i att växa som boframtida utveckling Som styrdokument för den framtida utvecklingen arbetar AB GotlandsHem utifrån den av styrelsen antagna strategiska planen för Stort underhållsbehov Det ökade behovet av underhåll framträder allt starkare och måste få ett större utrymme än tidigare i budgeten. Cirka 70% av AB GotlandsHems fastighetsbestånd byggdes under rekordåren och är nu i behov av större underhållsåtgärder. För att i en begränsad ekonomi kunna arbeta med prioriteringar på bästa sätt har en noggrann inventering och bedömning av fastigheternas status påbörjats. Vi vet också från tidigare kundundersökningar att våra kunder prioriterar och värdesätter det inre underhållet och välskötta utemiljöer. Under perioden måste en strategisk långsiktig plan för underhållsarbetet med ekonomiska förutsättningar tas fram. Markanskaffning En viktig framgångsfaktor på sikt är att öka långsiktigheten i markanvisningsfrågor. AB GotlandsHem har i skrivelse till Region Gotland påtalat detta. Region Gotland instämmer i synpunkten. Man föreslår ett utökat samråd och att man i exploateringsplanen anger områden för hyresrätter. Nyproduktion En viktig faktor för att kunna öka Gotlands befolkning är tillgången på bostäder. AB GotlandsHem planerar att under perioden bygga ca 100 lägenheter i Visby. AB GotlandsHem ska även fortsätta att bidra till en långsiktigt hållbar och kretsloppsanpassad utveckling. All nyproduktion under perioden ska därför energimässigt minst klara kraven för energieffektiva hus. Miljö och energi Miljö- och energifrågor har redan idag en hög prioritet i företaget och mycket har gjorts vad gäller energioptimering. Det samlade miljöarbetet ska bedrivas på ett systematiskt sätt i enlighet med miljöledningssystemets rutiner med inriktning på ständig förbättring. Under mandatperioden kommer arbetet framför allt att inriktas på isolering av vindar, renovering av fönster samt tilläggsisolering av fasader. En plan för sanering av fogar innehållande PCB i kvarteret Stäven, Visby ska tas fram. stadsbolag. I takt med nyproduktionen ska vi, om vi bedömer det ekonomiskt lönsamt, pröva försäljning av för oss mindre lönsamma fastigheter. Fastighetsbeståndet ska förändras och förädlas utifrån en långsiktig kundnytta. Företagsövergripande Långsiktiga och förtroendefulla hyresgästrelationer ska eftersträvas. Våra hyresgäster ska känna sig trygga och delaktiga. Lyhördhet ska prägla arbetet med att tillgodose hyresgästernas behov. Hyresgästernas uppfattning om AB GotlandsHem som hyresvärd ska regelbundet följas upp genom kundundersökningar. Resultatet ska ligga till grund för bolagets förbättringsarbete. Företagets organisation ska ge förutsättning för hög kundnytta samt effektivt nyttjande av resurser. Organisationen ska vara tydlig med klara ansvarsområden och befogenheter. Egen personal ska prioriteras i strategiskt viktiga funktioner samt i det nära kundarbetet. I övrigt kan entreprenörer och konsulter användas. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare ska kompetenta och motiverade medarbetare kunna rekryteras och behållas. Medarbetarnas uppfattning om arbetsförhållandena ska regelbundet mätas och utvärderas. Utvecklingen på IT-området ska fortsätta för att öka tillgänglighet och service för kunderna. Utvecklingen ska också effektivisera de interna processerna och förbättra den interna och externa informationen. Bolagets verksamhet och organisation kommer att genomlysas i syfte att utveckla företaget och skapa förutsättningar för en utveckling av vår service mot våra hyresgäster. Målet är att skapa en god hantering inom nyproduktion, pensionsavgångar och kompetensutveckling av våra medarbetare. vinstdisposition Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (tkr): Balanserade vinstmedel Årets vinst Totala vinstmedel Styrelsen föreslår att till förfogande ställda vinstmedel tkr disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning tkr vinstdisposition 20 21

12 ekonomiska sammanställningar koncernresultaträkning Alla belopp i tkr NOT Rörelsens intäkter Hyresintäkter Övriga intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Fastighetsförvaltning Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

13 ekonomiska sammanställningar koncernbalansräkning koncernbalansräkning tillgångar eget kapital och skulder Alla belopp i tkr NOT Alla belopp i tkr NOT Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Pågående nyanläggningar Balanslåneposter Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Varulager Lager Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Eget kapital 20 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Årets vinst Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Summa kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

14 ekonomiska sammanställningar kassaflödesanalys koncern moderbolagets resultaträkning Alla belopp i tkr NOT Alla belopp i tkr NOT Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar intresseföretag 96 2 Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Sålda dotterbolag Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Rörelsens intäkter Hyresintäkter Övriga intäkter 2, Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Fastighetsförvaltning 3, Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter 8, Räntebidrag - 2 Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

15 ekonomiska sammanställningar moderbolagets balansräkning tillgångar moderbolagets balansräkning eget kapital och skulder Alla belopp i tkr NOT Alla belopp i tkr NOT Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Pågående nyanläggningar Balanslåneposter Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Eget kapital 20 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets vinst Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

16 ekonomiska sammanställningar kassaflödesanalys moderbolag Alla belopp i tkr NOT Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag 96 2 Lämnat koncernbidrag Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga korta rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Sålda dotterbolag Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

17 ekonomiska sammanställningar Noter gemensamma för moderbolag och koncern Alla belopp i tkr not 1 redovisnings- och värderingsprinciper AB GotlandsHems årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i årets resultat. Minoritetens andel i dotterbolags kapital redovisas i separat post i koncernens balansräkning. I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som utdelning från dotterföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Intresseföretagsredovisning Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där moderbolaget direkt eller indirekt innehar minst 20% av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande. I moderbolagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Intäkter Hyresintäkter: i den period uthyrningen avser. Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande: Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning. Erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker. Lånekostnader I moderbolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period till vilken de hänför sig. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. I moderbolaget redovisas, på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning, den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. I moderbolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period de uppkommer. Fastigheter som inte används av koncernföretag och som innehas för långsiktig uthyrning, klassificeras i koncernens redovisning som förvaltningsfastigheter. I moderbolaget klassificeras fastigheter som inte används i moderbolagets rörelse och som innehas för långsiktig uthyrning, som förvaltningsfastigheter. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Underhållslåneposter UH-del UER-del, 10-åriga åtgärder UER-del, 20-åriga åtgärder Byggnader och inventarier Inventarier Bostadsbyggnader Specialbyggnader Industribyggnader Bostadslåneposter Markanläggningar 33 år 10 år 20 år 5 år 50 år 33 år 20 år 33 år 20 år Nedskrivningar När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning av dess redovisade värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde. En tidigare nedskrivning av en tillgång återförs när det har skett en förändring i de antaganden som vid nedskrivningstillfället låg till grund för att fastställa tillgångens återvinningsvärde. Det återförda beloppet ökar tillgångens redovisade värde, dock högst till det värde tillgången skulle ha haft (efter avdrag för normala avskrivningar) om ingen nedskrivning gjorts. Statliga stöd Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder, leasingskulder och låneskulder. Marknadsvärden på finansiella instrument beräknas utifrån aktuella marknadsnoteringar på balansdagen. Marknadsräntor och en uppskattning av företagets riskpremie ligger till grund för beräkningar av marknadsvärden på långfristiga lån. För övriga finansiella instrument, i huvudsak kortfristiga lån och placeringar där marknadsvärden inte finns noterade, bedöms marknadsvärdet överensstämma med bokfört värde. Kundfordringar Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. Värdepapper och finansiella fordringar Värdepapper och finansiella fordringar som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Vid värderingen tillämpas denna princip på aktieportföljen som helhet respektive ränteportföljen som helhet, vilket innebär att orealiserade förluster avräknas mot orealiserade vinster inom respektive portfölj. Eventuella derivat bruttoredovisas dock. Alla transaktioner med värdepapper redovisas på affärsdagen. Låneskulder Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts. Säkring av koncernens räntebindning Avtal om en så kallad ränteswap skyddar koncernen mot ränteförändringar. Eventuell ränteskillnad som ska erhållas eller erläggas på grund av en ränteswap, redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter, och periodiseras över avtalstiden. Ränteinstrument som inte uppfyller kriterierna för säkringsredovisning värderas vid bokslutstillfället, varvid avsättning för orealiserade förluster görs. Avbrutna säkringstransaktioner Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts eller lån som återbetalas i förtid redovisas omedelbart i resultaträkningen, utom i de fall säkringstransaktionen avser en investering i utländska nettotillgångar. I det senare fallet kvarstår det ackumulerade resultatet avseende derivatinstrument eller lån i eget kapital tills nettotillgångarna helt eller delvis avyttrats ur koncernen. Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in-/ först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels Handlas på en öppen marknad till kända belopp eller Har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt)

18 ekonomiska sammanställningar koncernen moderbolaget koncernen moderbolaget Not 2 Hyresintäkter och övriga intäkter Not 5 forts Hyresintäkter Bostäder Lokaler Övrigt Avgår outhyrda objekt Bostäder Lokaler Övrigt Summa Övriga intäkter Reavinster Övriga intäkter Summa Not 3 Fastighetsförvaltning Fastighetsskötsel Reparationer Underhåll Taxebundna utgifter och uppvärmning Riskkostnader och avgälder Fastighetsavgift Summa Not 4 Ersättning till revisorerna PwC Revisionsuppdraget Övriga tjänster Summa Not 5 Personal Medelantalet anställda Kvinnor Män Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen och VD Löner och ersättningar till övriga anställda Summa Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för styrelsen och VD Pensionskostnader övriga anställda Lönebidrag Summa Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor Män Totalt Antal VD och ledande befattningshavare Kvinnor Män Totalt Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro% 6,0 4,8 6,0 4,8 Långtidssjukfrånvaro *% 2,7 1,8 2,7 1,8 Sjukfrånvaro för män% 3,5 5,1 3,5 5,1 Sjukfrånvaro för kvinnor% 2,5 4,2 2,5 4,2 Anställda år% 8,4 6,3 8,4 6,3 Anställda 50 år -% 4,8 4,8 4,8 4,0 * Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag Realisationsresultat vid försäljning dotterbolag Summa Tidsbestämda anställningar Kvinnor Män Totalt

19 ekonomiska sammanställningar koncernen moderbolaget koncernen moderbolaget Not 7 Resultat från andelar i intresseföretag Not 13 Balanslåneposter Fondemission Utdelningar Summa Not 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Summa Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Summa Not 10 Skatt på årets resultat Aktuell skatt för året Aktuell skatt hänförlig till tidigare år Summa Not 11 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Totalt taxeringsvärde Not 12 Pågående nyanläggningar Bostadslånepost Underhållslånepost UH-del Utgående restvärde Årets påverkan på bolagets resultat Not 14 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 15 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 16 Andelar i intresseföretag Moderbolaget Redovisat Antal Redovisat värde värde andelar i koncernen Husbyggnadsvaror HBV förening, , Stockholm SABO Byggnadsförsäkring AB, , Stockholm Summa Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader

20 koncernen moderbolaget koncernen moderbolaget Not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 21 Upplåning Ingående anskaffningsvärden Tillkommande värdepapper Avgående värdepapper Utgående ack. anskaffningsvärde Utgående redovisat värde, totalt Varav noterade aktier Redovisat värde Börsvärde eller motsvarande Not 18 Varulager Värderat till anskaffningsvärde Bränslelager Summa Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntebidrag Övriga poster Summa Not 20 Förändring av eget kapital KONCERNEN Aktie- Bundna Övrigt fritt Summa kapital reserver eget kapital eget kapital Eget kapital Årets resultat Eget kapital MODERBOLAGET Eget kapital Årets resultat Eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa Summa räntebärande skulder Förfallotider Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut Summa Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyror Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga poster Summa Not 23 Ansvarsförbindelser Fastigo Summa ansvarsförbindelser Not 24 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Summa Aktiekapitalet består av stycken A-aktier med kvotvärde kr. Företaget innehar stycken egna A-aktier

AB GotlandsHem, 556066-0523. Delårsrapport Januari juni 2013

AB GotlandsHem, 556066-0523. Delårsrapport Januari juni 2013 AB GotlandsHem, 556066-0523 Delårsrapport Januari juni 2013 Halvåret i korthet Januari Fokus på bokslutsarbete och årsavstämning samt presentation av verksamhetsplan för 2013. Kriterierna för att få hyra

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005 Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 294 (267) MSEK Resultatet för perioden efter finansiella poster uppgick till 55,7 (32,5) Eget kapital ökade med 101,7

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat särskilt

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2015 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Allmänt om verksamheten Härryda Energi Elhandels affärsidé är att bedriva inköp av energi

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer