Grundläggande kassaservice i Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundläggande kassaservice i Sverige"

Transkript

1 DATUM RAPPORTNUMMER 1 oktober 2003 PTS-ER-2003:37 ISSN Grundläggande kassaservice i Sverige - en lägesbeskrivning och analys

2

3 Förord Förord I regleringsbrevet för budgetåret 2003 fick Post- och telestyrelsen (PTS) uppdraget att göra en lägesbeskrivning av den grundläggande kassaservicen som tillhandahålls av Posten AB samt en analys av om Posten AB uppfyller de krav på kassaservice som ställs i lagen om grundläggande kassaservice. Föreliggande rapport är resultatet av detta uppdrag. Rapporten har utarbetats av Josefin Grolander och Per Jonsson vid PTS enhet för posttillsyn. Stockholm i september 2003 Nils Gunnar Billinger Generaldirektör Post- och telestyrelsen

4

5 Innehåll Innehåll Sammanfattning... 3 Summary PTS regeringsuppdrag Bakgrund Avgränsningar och definitioner Metod Rapportens disposition Kassaservicenätet Nuvarande reglering av kassaservicen Postens roll som tillhandahållare av kassaservice Utvecklingen av kassaservicenätets struktur Former för tillhandahållande av kassaservice Kassaservice i egen regi Kassaservice hos partner Lantbrevbäring Postväska Planerade förändringar i kassaservicestrukturen Öppethållandepolicy Tjänster Allmänt om betaltjänster Svensk Kassaservices tjänster Insättning och uttag på bankkonto Inbetalning post- och bankgiro Utbetalning post- och bankgiro Utlandsbetalning Inlösen av check Dagskasseinsättning Inrikes postanvisning Priser Transaktionsvolym Ekonomi Kunder Betalningsmarknad i omvandling Grupper som efterfrågar grundläggande kassaservice Pensionärer Funktionshindrade Invandrare och asylsökande Småföretag Personer utan bankrelation Studenter och ungdomar Upplevd kvalitet hos Svensk Kassaservices kunder PTS analys och slutsatser Samhällets behov av grundläggande kassaservice Grupper som efterfrågar grundläggande kassaservice Pensionärer Funktionshindrade Invandrare och asylsökande Småföretag Personer utan bankrelation Post- och telestyrelsen 1

6 IInnehåll Studenter och ungdomar Sammanfattning Servicekriterier Geografisk tillgänglighet Öppethållande Fysisk tillgänglighet Tjänsteutbud Prissättning Framtidsutsikter Post- och telestyrelsen

7 Sammanfattning Sammanfattning I regleringsbrevet för budgetåret 2003 fick Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag av regeringen att göra en lägesbeskrivning av den grundläggande kassaservicen som tillhandahålls av Posten AB (Posten) och analysera om Posten uppfyller de krav som ställs i lagen om grundläggande kassaservice. Av lagen framgår att Posten skall tillhandahålla en kassaservice i hela landet, som innebär att alla har möjlighet att verkställa och ta emot betalningar till enhetliga priser, samt att nivån på kassaservicen skall motsvara samhällets behov. För den beskrivande delen har PTS inhämtat underlag från framförallt Postens helägda dotterbolag Svensk Kassaservice AB (Svensk Kassaservice) som tillhandahåller den grundläggande kassaservicen för Postens räkning. Företrädare för viktiga kundgrupper har intervjuats och en Temoundersökning om befolkningens post- och kassavanor som genomförts på uppdrag av PTS har tjänat som viktigt underlag för rapporten. PTS lägesbeskrivning av den grundläggande kassaservicen syftar till att ge en aktuell bild av den kassaservice som tillhandahålls i hela landet. I analysen behandlar PTS frågan om hur myndigheten ser på samhällets behov av grundläggande kassaservice. PTS tolkning av lagstiftarens krav på omfattningen av den grundläggande kassaservicen är att den i första hand skall tillgodose behovet av att utföra enklare betaltjänster över disk, där andra aktörer av någon anledning inte tillgodoser detta. Trots att efterfrågan på manuella betaltjänster (kassatjänster) trendmässigt minskar bedömer PTS att det finns grupper som särskilt efterfrågar och har behov av grundläggande kassaservice där andra aktörer inte svarar för sådan service. Dessa grupper är främst: - Pensionärer som saknar löne- eller annat bankkonto. - Funktionshindrade som inte kan utnyttja automatiserade betaltjänster och som inte har personlig assistent eller annan person som kan hjälpa dem med sådana ärenden. - Asylsökande som för närvarande får daglig ersättning utbetalad via Svensk Kassaservice. - Småföretag i glesbygd som inte omfattas av något centralt avtal som inkluderar hämtning och uppräkning av dagskassor. - Personer som av någon anledning nekas en bankrelation där betalningstjänster kopplas till inlåningskontot. För att bedöma om servicen svarar mot de krav som kan ställas med ledning av lagen om grundläggande kassaservice har PTS angett ett antal servicekriterier. Dessa är geografisk tillgänglighet, öppethållande, fysisk tillänglighet, tjänsteutbud samt prissättning. Vid en utvärdering av i vilken utsträckning kriterierna uppfylls finner PTS att den grundläggande kassaservice som Posten tillhandahåller idag med god marginal tillgodoser lagens krav. Post- och telestyrelsen 3

8 Sammanfattning I rapporten konstateras avslutningsvis att förändrade betalvanor och fortsatt sjunkande transaktionsvolymer kommer att ställa krav på en anpassning av statens ansvar för den grundläggande kassaservicen. 4 Post- och telestyrelsen

9 Summary Summary In the Terms of Reference for the National Post and Telecom Agency (PTS) for the budget year 2003, PTS was assigned by the Government to conduct a situation description of the basic counter service provided by Posten AB (Posten) and analyse whether Posten satisfies the demands imposed by the Basic Counter Service Act. The Act prescribes that Posten shall provide counter service throughout Sweden whereby everybody is able to make and receive payments at uniform prices, and also that the level of the counter service shall satisfy the needs of society. For the descriptive part, PTS gathered information primarily from Posten s wholly owned subsidiary Svensk Kassaservice AB (Svensk Kassaservice), which provides the basic counter service on behalf of Posten. Representatives of important customer groups have been interviewed and a Temo survey concerning the postal and cash-desk habits of the population, which was conducted on the assignment of PTS, formed an important information base for the report. PTS s situation description of the basic counter service aims to provide the reader with an up-to-date view of the counter service that is provided throughout Sweden. In the analysis PTS deals with the issue how the authority views the needs of society for basic counter service. PTS s interpretation of the legislator s demands concerning the scope of the basic counter service is that this service should primarily satisfy the need to perform a basic payment service over the counter, where other actors do not for some reasons satisfy this need. Despite the downward trend in demand for manual payment services (cash-desk service), PTS considers that there are groups that in particular demand and have a need for basic counter service where other actors do not have any responsibility for such service. These groups are primarily: - Pensioners who do not have any pay or other bank accounts. - People with disability who cannot use automated payment services and do not have a personal assistant or other person who can assist them with such matters. - Asylum seekers who currently have their daily allowance disbursed via Svensk Kassaservice. - Small enterprises in sparsely populated areas that are not covered by any central agreement covering collection and counting of daily takings. - People who for some reason are denied a bank relation where payment services are linked to a deposit account. In order to assess whether the service satisfies the demands that can be imposed as a result of the Basic Counter Service Act, PTS has determined a number of service criteria. These are geographic accessibility, opening hours, physical availability, range of services and pricing. Upon an assessment of these, PTS Post- och telestyrelsen 5

10 Summary considers that the basic counter service currently provided by Posten satisfy the requirements of the Act by a good margin. Finally, it is concluded in the report that changed payment habits and a continued decrease in transaction volumes will impose demands for an adaptation of the State s responsibility for basic counter service. 6 Post- och telestyrelsen

11 PTS regeringsuppdrag 1 PTS regeringsuppdrag 1.1 Bakgrund I regleringsbrevet för budgetåret fick Post- och telestyrelsen (PTS) följande uppdrag (nummer 7) från regeringen: Post- och telestyrelsen skall göra en lägesbeskrivning av den grundläggande kassaservicen som tillhandahålls av Posten AB samt en analys av om Posten AB uppfyller de krav på kassaservice som ställs i lagen om grundläggande kassaservice. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 oktober Avgränsningar och definitioner När PTS i den föreliggande rapporten beskriver kassaservicenätets nuvarande struktur utgår myndigheten från förhållandena i april De planerade förändringar i nätet som Svensk Kassaservice beslutat om därefter behandlas i avsnitt 2.5. Arbetsuppgifter som utförs av Svensk Kassaservice men som inte definieras som kassaservice behandlas inte i denna rapport. Hit räknas bl.a. Svensk Kassaservices uppgift vid poströstning i allmänna val samt utlämning av id-handlingar. I rapporten används återkommande ett antal begrepp vilka här har följande innebörd: Betaltjänst: Uppdrag som går ut på att åt en kund utföra betalning eller liknande överföring av medel. 2 De manuella betaltjänsterna kännetecknas av att de utförs över disk eller via lantbrevbärare och benämns i rapporten även som kassatjänster, medan övriga betaltjänster är automatiserade. Samtliga betaltjänster hos Svensk Kassaservice är manuella medan majoriteten av bankernas betaltjänster är automatiserade, t.ex. Internetbetalning, autogiro, postalt giro och kontantuttag i automat. Betalning: De vanligaste formerna av betalningar är betalning vid inköpsstället, betalning av räkningar samt uttag av kontanter. Denna rapport behandlar betalning av räkningar samt uttag av kontanter, medan de betalningar som sker vid inköpsstället inte kan anses omfattas av lagstiftarens begrepp grundläggande kassaservice. Av tradition är även insättningar och uttag på bankkonto en form av betalning som ingår i begreppet grundläggande kassaservice. Kassatjänst: Manuell betaltjänst över disk eller via lantbrevbärare. 1 Rskr 2002/03:44 och 69, Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Post- och telestyrelsen m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. 2 SOU 1995:69, Betaltjänstutredningen slutbetänkande Betaltjänster, s. 14. Post- och telestyrelsen 7

12 PTS regeringsuppdrag Kassaservice: Utbudet av manuella betaltjänster (kassatjänster) över disk eller via lantbrevbärare som tillhandahålls av Svensk Kassaservice eller andra aktörer (banker m.fl). Grundläggande kassaservice: Den kassaservice som Posten enligt lag (2001:1276) om grundläggande kassaservice är ålagd att tillhandahålla. 1.3 Metod Arbetet med rapporten inleddes med ett möte mellan PTS och Svensk Kassaservice, som fortlöpande har bistått PTS med information och underlag. PTS har också studerat förarbeten, rapporter och undersökningar som myndigheten har funnit relevanta för rapportens utformande. Därefter har en rad intervjuer gjorts med företrädare för grupper som PTS anser med stor sannolikhet utgör kärnan av Svensk Kassaservices kunder. Dessa kundgrupper sammanfaller i också i allt väsentligt med Svensk Kassaservices målgrupper. Intervjuer har ägt rum med Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Sveriges Pensionärsförbund (SPF), Handikappombudsmannen (HO), Migrationsverket, Samarbetsorgan för etniska minoriteter i Sverige (SIOS), Glesbygdsverket, Svensk Handel, Pengar i Sverige AB och Studentkortet AB. PTS har även inhämtat synpunkter och information från sakkunniga på Finansinspektionen (FI), Konsumentverket, Konsumentrådet, Svenska Bankföreningen, Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO), Sveriges Förenade Studentkårer, Integrationsverket, Företagarna, Livsmedelshandlareförbundet, kreditupplysningsföretag och banker. Tillsammans med information inhämtad på detta sätt har PTS bl.a. med utgångspunkt i en Temoundersökning som genomförts på uppdrag av myndigheten och information från Svensk Kassaservice analyserat den vuxna befolkningens kassavanor och behov av kassaservice. Glesbygdsverket har bistått PTS med uppgifter om kassaserviceställenas belägenhet i Sverige och med utformande av figur och kartbild som anger hushållens avstånd till närmaste kassaservicekontor. 1.4 Rapportens disposition I enlighet med PTS regeringsuppdrag består föreliggande rapport av två huvuddelar, en lägesbeskrivning och en analysdel. Efter denna inledning följer en lägesbeskrivning av den grundläggande kassaservicen som tillhandahålls av Posten. I kapitel 2, Kassaservicenätet, redogörs för bakgrunden till att den grundläggande kassaservicen tillhandahålls av Posten och utvecklingen av ett rikstäckande servicenät samt ges en beskrivning av nuvarande servicenät och planerade förändringar i nätstrukturen. Kapitel 3, Tjänster, ger en bild av betaltjänstmarknaden i stort och beskriver i det sammanhanget Svensk Kassaservices tjänsteutbud, prissättning och utvecklingen 8 Post- och telestyrelsen

13 PTS regeringsuppdrag av Svensk Kassaservices transaktionsvolymer. I kapitel 4, Kunder, beskriver PTS hur efterfrågan av betaltjänster har förändrats. Med ledning framför allt av den Temoundersökning som genomförts på PTS uppdrag, redogörs för hur den vuxna befolkningen utför olika typer av betaltjänster och med vilken frekvens de besöker Svensk Kassaservice. Här behandlas också resultatet av de intervjuer PTS genomfört med företrädare för olika intressegrupper för att kartlägga kundgrupper som kan antas har särskilda behov av kassaservice. I detta kapitel redogörs också för vad Svensk Kassaservices kunder anser om servicens kvalitet. Kapitel 5 innehåller en analys av om Posten uppfyller de krav som ställs i lagen om grundläggande kassaservice. Inledningsvis behandlas hur samhällets behov ser och om det, enligt PTS bedömning, finns kundgrupper som särskilt efterfrågar grundläggande kassaservice samt hur dessa gruppers behov förhåller sig till vad som gäller för befolkningen i stort. Detta leder över i en analys av hur Posten genom Svensk Kassaservice uppfyller lagens krav på att tillhandahålla en rikstäckande kassaservice. Den sammanfattande analysen görs mot bakgrund av kriterierna tillgänglighet (geografisk tillgänglighet, fysisk tillgänglighet och öppethållande), tjänsteutbud och prissättning. Avslutningsvis anger PTS översiktligt några tänkbara scenarier för hur frågan om statens framtida ansvar för den grundläggande kassaservicen skulle kunna hanteras. Post- och telestyrelsen 9

14 Kassaservicenätet 2 Kassaservicenätet Postens helägda dotterbolag Svensk Kassaservice AB tillhandahåller den grundläggande kassaservicen via fasta serviceställen i hela landet och via ca lantbrevbärare. Svensk Kassaservices fasta serviceställen drivs dels i bolagets egen regi, dels av ombud, s.k. partner. Ca 84 procent av Sveriges hushåll har mindre än 5 km till sitt närmaste fasta kassaserviceställe vilket mätt i antal hushåll innebär att knappt hushåll har mer än 5 km till sitt närmaste serviceställe. Bilden skall kompletteras med att ca hushåll erhåller daglig kassaservice via lantbrevbärare. Drygt 1 procent av hushållen har mer än 20 km till sitt närmaste fasta serviceställe. Mot bakgrund av minskande kundunderlag och intäkter har Svensk Kassaservice beslutat att 199 servicekontor skall läggas ned fram till maj månad 2004 och att 179 kontor i egen regi skall ersättas av partner, lantbrevbärare eller postväska. Nedläggningarna kommer främst att ske i större orter som har alternativ till Svensk Kassaservice. Förändringarna beräknas beröra ca kunder. 2.1 Nuvarande reglering av kassaservicen Lag (2001:1276) om grundläggande kassaservice syftar till att säkerställa att det skall finnas ett långsiktigt väl fungerande grundutbud av manuella betaltjänster i Sverige. Lagen stadgar i fulltext: 1 Det skall finnas en kassaservice i hela landet som innebär att alla har möjlighet att verkställa och ta emot betalningar till enhetliga priser. Den i första stycket angivna kassaservicen skall tillhandahållas genom det statligt ägda bolag som också har till uppgift att genomföra röstmottagning enligt 11 kap. vallagen (1997:157). Regeringen får meddela närmare föreskrifter om de tjänster som skall ingå i kassaservicen. 2 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall bevaka att kassaservicen motsvarar samhällets behov. Posten, som är det bolag som ombesörjer poströstning vid allmänna val och som har utsetts att svara för att det skall finnas en rikstäckande kassaservice, tillhandahåller kassaservicen genom det helägda bolaget Svensk Kassaservice AB. Det finns varken i lag eller i föreskrifter någon uttömmande precisering av hur och var den grundläggande kassaservicen skall tillhandahållas eller vilka tjänster som ingår i denna. I förarbetena till lagen om grundläggande kassaservice anges att frågor som på vilket sätt tjänsterna skall tillhandahållas, om det t.ex. skall ske över disk eller på annat sätt, vilka krav i fråga om tillgänglighet som kan uppställas för att en person kan sägas ha tillgång till tjänsten eller inom vilken tid ett 10 Post- och telestyrelsen

15 Kassaservicenätet betalningsuppdrag bör vara slutfört, inte regleras i lagen. Aktören ges således utrymme att själv finna bra och kostnadseffektiva lösningar för hur servicen kan tillhandahållas och närmare utformas för att uppfylla de ställda kraven. 3 Regeringen fann emellertid att det var nödvändigt att i förarbetena något närmare precisera de tjänster som ingår i den grundläggande kassaservicen och den servicenivå som skall upprätthållas. Det var vid den tiden fråga om att det skulle finnas en möjlighet att betala räkningar, ta ut kontanter på vissa värdehandlingar och göra insättningar och uttag på konton samt att tjänsterna med vissa undantag borde tillhandahållas fem dagar i veckan. Regeringen framhöll att de mer detaljerade kraven på kassaservice måste ställas mot bakgrund av det föreliggande behovet, vilket betyder att kraven under inverkan av olika faktorer som t.ex. att efterfrågan och den tekniska utvecklingen, kommer att variera över tiden. 4 Mot denna bakgrund bemyndigades regeringen att meddela föreskrifter om de närmare kraven på kassaservicen. Regeringen har emellertid hittills inte utnyttjat denna möjlighet. PTS har utsetts att bevaka att den grundläggande kassaservicen motsvarar samhällets behov. 5 Att den exakta innebörden av vad som är samhällets behov av kassaservice inte har definierats medför att PTS i sitt tillsynsarbete löpande uttolkar vilket innehåll begreppet skall ges. Myndigheten har i uppgift att rapportera till regeringen för det fall myndigheten finner att kassaservicen inte längre svarar mot detta behov men har hittills inte funnit skäl att göra någon sådan anmärkning. I övrigt har PTS inte någon uppgift att utöva tillsyn över Svensk Kassaservice eller de banker vars tjänster Svensk Kassaservice tillhandahåller Postens roll som tillhandahållare av kassaservice Postverket och senare Postens roll som tillhandahållare av kassaservice i Sverige går tillbaka till 1880-talet då Postsparbanken inrättades i Postverkets regi för att i första hand tillgodose småspararnas behov av en sparinstitution. 7 Innehavare av en postsparbanksbok kunde då ta ut och sätta in medel på samtliga närmare fasta postanstalter i landet vilket innebar en marknadsfördel för Postsparbanken i jämförelse med de lokala sparbankerna inrättades Postgirot som en del av Postsparbanken för att underlätta betalningar och främja betalningsmetoder som ledde till minskad kontanthantering. Genom att fusionera Postbanken (tidigare Postsparbanken) och statsägda Sveriges kreditbank bildade staten år 1974 Post- och kreditbanken (PK-banken) som ett alternativ till de stora privata bankerna. Ett motiv för fusionen var att undvika en 3 Prop. 2001/2002: 34, Grundläggande kassaservice, s Prop. 2001/2002: 34, Grundläggande kassaservice, s Förordning (1997:401) med instruktion för Post- och telestyrelsen. 6 Bankerna står enligt bankrörelselagen (1987:617) under tillsyn av Finansinspektionen. Svensk Kassaservice, som inte har någon egen bankoktroj, omfattas däremot inte av Finansinspektionens tillsyn. 7 Det svenska postverket grundades 1636 på initiativ av rikskansler Axel Oxenstierna. Post- och telestyrelsen 11

16 Kassaservicenätet omstrukturering av Postbanken till en självständig affärsbank. Den operativa delen med sparkonton och krediter överfördes till PK-banken medan postgiroverksamheten förblev i Postverkets Postgirot. Postverket och PK-banken tecknade ett transaktionsavtal vilket bidrog till att Postverket behöll sitt kontorsnät med lokaler och personal där man fortsatte att tillhandahålla både post- och kassatjänster. I mindre tätbefolkade områden har det funnits en tradition att tillhandahålla post- och kassaservice via lantbrevbärare. Historiskt sett har således Postverket och senare Posten via sitt postkontorsnät och sina lantbrevbärare tillhandahållit en kassaservice som möjliggjort för privatpersoner, företag, organisationer och myndigheter i hela landet att göra in- och utbetalningar samt att få tillgång till kontanta medel. Förutsättningarna för Posten som aktör på post- och betaltjänstmarknaden har under senare år förändrats avskaffades Postverkets ensamrätt till brevbefordran och postområdet öppnades helt för andra aktörer. Samtidigt som postlagen (1993:1684) trädde i kraft den 1 mars 1994 omvandlades Postverket till Posten AB och Postgirot blev i formell mening en bank med huvudsaklig inriktning på betalningsförmedling. I förarbetena till postlagen angavs att det var angeläget att statens ansvar för postoch kassaservice skulle upprätthållas. 8 Staten åtog sig i postlagen ett ansvar för att det skulle finnas en grundläggande kassaservice i hela landet och säkerställde sitt åtagande genom ett avtal med Posten. Enligt avtalet, som tecknades och förlängdes i flera omgångar, förband sig Posten att tillhandahålla en daglig och rikstäckande kassaservice till enhetliga priser till alla kunder i hela landet. I avtalet reglerades vidare att till den del alternativ saknades och det inte var kommersiellt motiverat att tillhandahålla kassaservice skulle Posten ersättas av staten. Ersättningsbeloppet fastställdes i samband med att riksdagen beslutade om statsbudget för respektive budgetperiod. 9 Att det blev med just Posten som staten träffade avtal om tillhandahållande av en grundläggande kassaservice har i postlagens förarbeten motiverats med att det har ansetts finnas ett historiskt och praktiskt samband mellan post- och kassaservice. 10 Den grundläggande kassaservicen blev 1998 föremål för en utredning 11 med uppdrag att bl.a. bedöma om staten borde ha ett fortsatt ansvar för en rikstäckande betaltjänst och kontantförsörjning och hur det i så fall skulle se ut. Utredningen föreslog i betänkandet Kassaservice (SOU 1998:159) bl.a. att: - Ge livsmedelsbutiker och liknande serviceinrättningar bättre möjligheter att erbjuda finansiella tjänster för bankers räkning. - Ändra bankrörelselagen så att möjligheterna till kontantuttag med kundmedelskort förbättras. 8 Prop. 1993/93:38, Postlag och en förändrad verksamhetsform för Postverket, m.m. s. 68 ff. 9 Under 2003 betalar staten 400 miljoner kr till Posten för att bolaget skall tillhandahålla grundläggande kassaservice där alternativ saknas och det inte är kommersiellt motiverat att bedriva verksamheten. 10 Prop. 1993/94:38, Postlag och en förändrad verksamhetsform för Postverket, m.m. s SOU 1998:159, Kassaservice Betänkande av betalserviceutredningen. 12 Post- och telestyrelsen

17 Kassaservicenätet - Genom ekonomiskt bistånd till länsstyrelserna ge dem möjlighet att stödja kassaservice i glesbygd. - Upphäva statens ansvar för kassaservice i dess dåvarande form genom ändring i postlagen. - Slopa den årliga ersättningen till Posten. - Ge Posten i uppdrag att mot ersättning behålla lantbrevbärarnas kassaservice under en övergångsperiod samt att bedriva utvecklingsarbete med nya former av kassaservice. Regeringen beslutade sedermera att inte vidta några åtgärder med anledning av betänkandet. Under 1999 planerade Posten att lägga ned kassaserviceverksamheten till följd av ett strategiskt beslut att helt och hållet lämna den finansiella marknaden. Samarbetsavtalet med Merita Nordbanken 12 sades upp för att upphöra att gälla under början av år Vidare sålde Posten under 2001 Postgirot Bank AB till Nordea (f.d. Merita Nordbanken). Regeringen ansåg emellertid att kassaservicen hade så stor betydelse för såväl företag som privatpersoner att det låg i samhällets intresse att tillförsäkra alla en tillfredsställande kassaservice. Det var därför fortsatt angeläget med en statlig garanti för ett grundutbud av manuella betaltjänster i hela landet. Mot bakgrund av postmarknadens utveckling och att det inte längre ansågs finnas något samband mellan postverksamhet och den finansiella verksamhet som kassaservice utgör, beslutades emellertid att regleringen av kassaservice skulle brytas ut ur postlagen till en separat lag, lag (2001:1246) om grundläggande kassaservice. Det bedömdes inte finnas någon aktör vid sidan av Posten som skulle ha möjlighet att långsiktigt åta sig att tillhandahålla en grundläggande kassaservice på för staten godtagbara villkor. Därför ålades Posten i den nya lagstiftningen, som trädde i kraft den 1 januari 2002, att tillhandahålla en sådan service. 13 Figur 1 Översikt av Postens roll som tillhandahållare av kassaservice Postsparbanken bildas i Postverkets regi. Postgirot inrättas som en del av Postsparbanken. PK-banken bildas genom fusion av Postbanken och Sveriges Kreditbank. Postgiroverksamheten förblir i Postverket. Postverkets ensamrätt till brevbefordran upphör när postmarknaden avregleras. Postlagen träder i kraft. Postverket bolagiseras och blir Posten AB. Postgirot blir bank. Posten fattar ett strategiskt beslut att lämna den finansiella marknaden. Posten säljer Postgirot till Nordea. Riksdagen beslutar att ålägga Posten att tillhandahålla kassaservice i hela landet talet Samarbetsavtalet hade sitt ursprung i avtalet mellan Postverket och PK-banken. PK-banken köpte Nordbanken 1990 och övertog också namnet Nordbanken fusionerades finska Merita Bank och svenska Nordbanken och bildade Merita Nordbanken. 13 Prop. 2001/02:34, Grundläggande kassaservice, s Post- och telestyrelsen 13

18 Kassaservicenätet 2.3 Utvecklingen av kassaservicenätets struktur 14 Historiskt sett har Posten via det i hela landet utbyggda postkontorsnätet och via lantbrevbärarna tillhandahållit kassaservice parallellt med postservicen. Marknaden för manuella betaltjänster (kassatjänster) har emellertid förändrats över tiden och efterfrågan på sådana tjänster har successivt minskat. Detta kan t.ex. illustreras med att antalet transaktioner för samtliga kassatjänster hos Posten har minskat från 200 miljoner transaktioner år 1990 till 54 miljoner transaktioner år 2002 vilket innebär en minskning med mer än 70 procent. Sedan 1998 har Postens totala antal kassatransaktioner minskat med i genomsnitt 16 procent per år. Även hos bankerna har efterfrågan på manuella betaltjänster minskat. Det förändrade kundbeteendet beror på de möjligheter som den tekniska utvecklingen har skapat i form av billigare och bekvämare lösningar. Denna utveckling har förstärkts genom ändrad prissättning och också medfört behov av att genomföra rationaliseringar. För att möta den vikande efterfrågan har Posten i olika omgångar omstrukturerat sitt servicenät och successivt minskat det totala antalet fasta servicepunkter för kassaservice. Figur 2 Antal serviceställen * ** År Kassaservice i egen regi Kassaservice hos partner Totalt antal serviceställen * Uppgifterna omfattar inte service via lantbrevbärare eller postväska. Källa: Svensk Kassaservice **Antal serviceställen i april Planerade förändringar behandlas i avsnitt 2.5. Fram till år 2002 tillhandahöll Posten kassaservice genom dotterbolaget Posten Sverige AB. En omfattande omorganisation som omnämnts som den största omstruktureringen i Postens historia genomfördes under åren Omorganisationen innebar bl.a. att Posten helt separerade kassatjänsterna från posthanteringen. Under 2002 bildades det av Posten helägda dotterbolaget Svensk Kassaservice AB, som idag tillhandahåller all kassaservice för Postens räkning. Svensk Kassaservice har inte någon egen bankverksamhet utan agerar ombud för Nordea, FöreningsSparbanken med samverkande sparbanker, Länsförsäkringar Bank och GE Capital Bank. Svensk Kassaservices nät av serviceställen och lantbrevbärare är öppet för alla banker och bolagets förhoppning är att ytterligare banker skall skriva ombudsavtal med bolaget i framtiden. Svensk Kassaservices organisation är indelad i sju staber, (VD, Human Resources, Ekonomi, Projektledning, Kommunikation, IT och Säkerhet), tre rörelseenheter (Affärsutveckling, Kassastruktur och Backoffice/CM) och fyra lokala rörelseområden (Norr, Stockholm, Syd och Väst). Totalt har bolaget ca Uppgifterna i avsnitt 2.3 speglar förhållandena i april Svensk Kassaservice är inne i en förändringsprocess som behandlas i avsnitt Post- och telestyrelsen

19 Kassaservicenätet anställda i hela landet varav majoriteten är kassörer och övriga är kassachefer eller medarbetare vid centrala funktioner. I samband med att posthanteringen separerades från kassaservicen skildes kontorsnäten för de respektive verksamheterna åt. 15 Vid Svensk Kassaservice serviceställen kan kunder således endast utföra de tjänster som tillhandahålls av Svensk Kassaservice medan postkunder hänvisas till Postens serviceställen för brev- och paket. Vid ett antal ställen är dock Svensk Kassaservice och Posten samlokaliserade (se avsnitt 2.4.1). Svensk Kassaservices serviceställen finns lokaliserade över hela landet. Följande figur visar hushållens avstånd till närmaste fasta Svensk Kassaserviceställe under Lantbrevbärarna tillhandahåller alltjämt både post- och kassaservice. Lantbrevbäringen tillhör Posten som får betalt av Svensk Kassaservice för att tillhandahålla Svensk Kassaservices tjänster. Post- och telestyrelsen 15

20 Kassaservicenätet Figur 3 Hushållens avstånd till närmaste fasta kassaserviceställe 16 Källa och bearbetning: Glesbygdsverket 16 I de vita områdena på kartan har ingen tillgänglighet mätts upp eftersom de saknar mantalsskriven befolkning. 16 Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055

Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055 PTS-ER-2004:9 Dnr: 03-530/32 Post- och telestyrelsen UNDERSÖKNING AV BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 26 JANUARI 2004 T-25055 Kontaktpersoner: Post- och Mathias Henricson, e-post: mathias.henricson@pts.se,

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2005 T

BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2005 T UNDERSÖKNING AV BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 200 23 FEBRUARI 200 T-7 Kontaktpersoner: Post- och Mathias Henricson, e-post: mathias.henricson@pts.se, tel: 08-78 2 telestyrelsen: Temo AB: Cecilia Svärd,

Läs mer

POST & TELESTYRELSEN. Befolkningens post- och kassavanor T-23831

POST & TELESTYRELSEN. Befolkningens post- och kassavanor T-23831 POST & TELESTYRELSEN Befolkningens post- och kassavanor T-23831 BAKGRUND/SYFTE Post- och Telestyrelsen genomför inom ramen för sin tillsynsverksamhet undersökningar om inverkan på den upplevda kvaliteten

Läs mer

Kravspecifikation, upphandling av grundläggande betaltjänster

Kravspecifikation, upphandling av grundläggande betaltjänster DATUM VÅR REFERENS 008-0-07 Dnr 07-0977 ERT DATUM ER REFERENS Kravspecifikation, upphandling av grundläggande betaltjänster POSTADRESS Box 5398, 0 49 Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 6 TELEFON

Läs mer

Undersökning av befolkningens post- och kassavanor 2007

Undersökning av befolkningens post- och kassavanor 2007 Rapport Synovate Sweden AB Tel +46 ()8 22 33 P.O. Box 87 Fax +46 ()8 22 33 99 SE-4 2 Stockholm www.synovate.se Sweden VAT NO SE64746 Igeldammsgatan 22 Undersökning av befolkningens post- och kassavanor

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Tillgång till kassaservice

Tillgång till kassaservice DATUM RAPPORTNUMMER 27 oktober 2006 PTS-ER-2006:41 ISSN 1650-9862 DIARIENR 06-6657/39 Tillgång till kassaservice - kartläggning och analys FÖRFATTARE Per Jonsson och Dana Galouzo Förord I april 2006 fick

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

2005:7. Assistansersättning åren 2000 2004 ISSN 1652-9863

2005:7. Assistansersättning åren 2000 2004 ISSN 1652-9863 25:7 Assistansersättning åren 2 24 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Assistansersättning åren 2 24 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten för statistik

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Grundläggande betaltjänster- nya förutsättningar. Den 15 juni 2011

Grundläggande betaltjänster- nya förutsättningar. Den 15 juni 2011 Grundläggande betaltjänster- nya förutsättningar Den 15 juni 2011 Bakgrund Staten har sedan länge tagit stort ansvar för att det ska finnas möjligheter att betala räkningar ta emot betalningar tillgången

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Under oktober månad fick fler inskrivna sökande arbete och

Läs mer

Grundläggande kassaservice

Grundläggande kassaservice REMISSVAR 2001-08-17 Dnr 2001/1623 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Grundläggande kassaservice (Dnr M2001/6184/ITFoU) 1 Inledande synpunkter Näringsdepartementet föreslår i den remitterade

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Kravspecifikation. Upphandling av värdetransporter. Post- och telestyrelsen 1

Kravspecifikation. Upphandling av värdetransporter. Post- och telestyrelsen 1 Upphandling av värdetransporter Post- och telestyrelsen 1 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag för upphandling av värdetransporter Diarienummer 12-xxxx Författare Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2015-10-15 1 (1) Ny webbplats med ny prenumerationstjänst Den 22 oktober byter Energimyndigheten webbplats. Adressen kommer fortfarande att vara www.energimyndigheten.se.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 2014. Att betala och att ta betalt

GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 2014. Att betala och att ta betalt GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 2014 Att betala och att ta betalt Vad är grundläggande betaltjänster? Det är tjänster som gör det möjligt för dig att: Ta ut och sätta in kontanter Betala räkningar Sätta in

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

RAPPORT. ISSN1400-0792 Nr 2010:9. Studie av grundläggande betaltjänster på landsbygden i Södermanlands län

RAPPORT. ISSN1400-0792 Nr 2010:9. Studie av grundläggande betaltjänster på landsbygden i Södermanlands län RAPPORT ISSN1400-0792 Nr 2010:9 Studie av grundläggande betaltjänster på landsbygden i Södermanlands län 2 Titel: Studie av grundläggande betaltjänster på landsbygden i Södermanlands län Utgivningsår:

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering.

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland ID540 Folkunga PRO, Väderstad, Mjölby kommun har under de senaste åren upplevt en klar försämring i de grundläggande betaltjänster,

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Ledningskontoret 2014-01-30. Regionalt serviceprogram Gotlands län 2014-2018

Ledningskontoret 2014-01-30. Regionalt serviceprogram Gotlands län 2014-2018 Ledningskontoret 2014-01-30 Regionalt serviceprogram Gotlands län 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 3 3 Avgränsning... 4 4 Kopplingar till andra program... 4 5 Partnerskap...

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Gotlands län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

RAPPORT. Undersökning av befolkningens postoch kassavanor 2008. Ann-Christin Sundberg. Datum: 2008-02-12. Kommunikationsmyndigheten PTS: Stockholm

RAPPORT. Undersökning av befolkningens postoch kassavanor 2008. Ann-Christin Sundberg. Datum: 2008-02-12. Kommunikationsmyndigheten PTS: Stockholm RAPPORT Undersökning av befolkningens postoch kassavanor 00 Kommunikationsmyndigheten PTS: Investigo: Ann-Christin Sundberg Andreas Köhn Datum: 00-0-1 Stockholm Investigo AB Junfugatan, tr 4 44 STOCKHOLM

Läs mer

i december 2003 och 2004

i december 2003 och 2004 25:5 Sjukersättning och aktivitetsersättning utbetalade i december 23 och 24 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Sjukersättning och aktivitetsersättning utbetalade i december 23 och

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Januari månad såg en större aktivitet på arbetsmarknaden i

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis)

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Vårt uppdrag Konkurrensverket ska se över hur etablering av

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015 Öppna jämförelser kollektivtrafik 216 15 indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 215 Inledning SKL har gett ut Öppna jämförelser för kollektivtrafik 214 och 215. För 216 publicerar vi denna sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 83-2013 Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har följt upp sin tidigare granskning

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till kommuner för etablering av telenät m.m. på orter och i områden där telenätet är eftersatt; SFS 2004:619 Utkom från trycket den 28 juni 2004 utfärdad den

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (1) 2010-09-21 MISSIV ANNE-MARIE SKÖLIN DIREKT NR 0224-551 23 DNR 2010/85 UAN NR 10/48 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Ansökan om statsbidrag

Läs mer

Regionala/lokala tillstånd att sända analog kommersiell radio

Regionala/lokala tillstånd att sända analog kommersiell radio 5 BESLUT 2017-12-22 Dnr: 17/02157 m.fl. SÖKANDE Enligt sändlista SAKEN Regionala/lokala tillstånd att sända analog kommersiell radio BESLUT 1. Nedan angivna bolag ges tillstånd att sända analog kommersiell

Läs mer

Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977

Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977 1 Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977 KI Kuponginlösen AB och ICA Banken AB får härmed med anledning av PTS begäran av den 6 mars 2008 förtydliga vårt anbud avseende rubricerad

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2. Ensamkommande barn. 25 november 2015

Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2. Ensamkommande barn. 25 november 2015 Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2 Ensamkommande barn 25 november 2015 Kommun Anvisningar 2015 (t.o.m. okt.) - Västmanland Totalt anvisade Varav steg 1 Varav steg 2 Varav steg 3 Varav steg 4 Fördelningstal

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. INLEDNING... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Syfte... 4 4. Metod... 4 5. Avgränsningar... 4 6. Resultat... 5 6.1 Kommuner

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Sammanfattning av Postmarknad i förändring - Slutbetänkande från Postoch kassaserviceutredningen (SOU 2005:5)

Sammanfattning av Postmarknad i förändring - Slutbetänkande från Postoch kassaserviceutredningen (SOU 2005:5) 2005-01-25 Sammanfattning av Postmarknad i förändring - Slutbetänkande från Postoch kassaserviceutredningen (SOU 2005:5) Så skapas en bättre konkurrens på postmarknaden Den 1 januari 1993 avskaffades Postens

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer