Bruksanvisning. Grill QHC 9540A C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Grill QHC 9540A 374 455 207-C-230107-03"

Transkript

1 Bruksanvisning s Grill QHC 9540A C

2 Bästa kund, läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. Lämna över bruksanvisningen till en eventuell ny ägare av produkten. Följande symboler användes i texten: 1 Säkerhetsanvisningar Varning! Anvisningar för Din personliga säkerhet. Observera! Anvisningar för att undvika skador på produkten. 3 Anvisningar och praktiska tips 2 Miljöinformation 2

3 Innehåll Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar Beskrivning av produkten Utrustning grill Beskrivning av manöverpanel Touch-kontroller Displayer Restvärmevarnare Förberedning av grillen Grillens användning Hällens betjäning Slå på och av hällen Grilläge inställning Användning av barnsäkring Användning av timer Säkerhetsavstängning Tips för kokning och stekning Rengöring och skötsel Glaskeramik Grill Vad gör man när Avfallshantering Installationsanvisning Montering Montering av flera hällar Typskylt Garanti/Kundtjänst Sverige Service och reservdelar Service och reservdelar

4 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar 3 Var vänlig beakta dessa anvisningar, eftersom annars uppkommna skador inte täcks av garantin. 5 Denna produkt är godkännd enligt följande EU-direktiv: 73/23/EWG från lågspännings-direktiv 89/336/EWG från EMV-direktiv inklusive ändrings-direktiv 92/ 31/EWG 93/68/EWG från CE-märknings-direktiv Bestämmelser för användning Hällen får bara användas för grillning och fritering av i hushållet vanliga maträtter. Hällen får inte användas som arbets- eller avställningsyta. Ombyggnad eller förändringar av hällen är inte tillåten. Ställ eller förvara inte brännbara vätskor, lättantändligt material eller föremål som kan smälta (till exempel folier, plast, aluminium) på spisen eller i dess närhet. Säkerhet för barn Håll i regel småbarn borta från hällen. Låt bara större barn arbeta vid hällen under uppsikt. Allmän säkerhet Montering och anslutning av hällen får endast utföras av utbildad och auktoriserad fackpersonal. Inbyggnadsapparater får efter montering endast användas i standardiserade, passande inbyggnadsskåp och bänkskivor. Vid funktionsstörningar i hällen eller skador på glaskeramiken (sprickor resp repor) måste hällen slås av och skiljas från el-nätet, för att undvika en eventuell elektrisk stöt. Reparationer av hällen får endast utföras av utbildad och auktoriserad fackpersonal. 4

5 Säkerhet under användning Avlägsna klistermärken och folier från glaskeramiken. Vid oaktsamhet under arbete vid hällen finns risk för brännskador. Sladdar till elektriska apparater får inte komma åt hällens heta översida. Överhettat fett och olja kan snabbt ta eld. Tillagning med fett eller olja (till exempel pommes frites) skall inte lämnas oövervakat. Kväv eld med ett lock, släck aldrig med vatten. Vid brand, sätt alla reglage på noll och stäng av eventuell utsugsfläkt. Stäng av hällen efter varje användning. Säkerhet vid rengöring Vid rengöring skall hällen vara frånkopplad och kall. Rengöring av hällen med ångstråle- eller högtryckstvätt är av säkerhetsskäl inte tillåten. Undvikande av skador på hällen Glaskeramiken kan skadas av nerfallande föremål. 5

6 Beskrivning av produkten Utrustning grill Grillgaller Värmeelement Grillinsats med lavastenar Jordad stickpropp Friteringskärl Frontline-list Anslutningsuttag Manöverpanel Beskrivning av manöverpanel Kontrollampa Barnlås Display Timer Kontrollampa Grill Kontrollampa Grilläge Kontrollampa På/Av Inställning av Timertid Grilläges-val Barnlås Timer Grill På/Av 6

7 Touch-kontroller Hällen betjänas med touchkontroller. Funktioner styrs genom tryck på touchkontroller och bekräftas med indikeringar och ljudsignaler. Touchkontrollerna trycks på uppifrån, utan att beröra flera samtidigt. Touch-kontroll På / Av Höj inställningen Sänk inställningen Timer Öka inställningar Minska inställningar Barnlås Funktion Slå på och av hällen Grilläge höjs Grilläge sänks Timerval Öka timertid Minska timertid Spärra manöverpanelen för barn Displayer ¾ Display Beskrivning Inget grilläge är inställt - Ç Grillägen Grilläge är inställt e Fel Felfunktion har uppträtt h Restvärme Hällen är fortfarande varm l Barnsäkring Barnsäkring är inkopplad _ Säkerhetsavstängning Säkerhetsavstängning är aktiv Restvärmevarnare 1 Varning! Risk för brännskada genom restvärme. Efter avstängning behöver. Hällen en viss tid för att svalna. Restvärmeindikatorn h visas. 7

8 Förberedning av grillen Grillens användning 1 Grillen får bara användas med grillinsats isatt. 1.Sätt i grillinsatsen med lavastenar i grillen. Lavastenarna tar upp det fett som avges vid grillningen. 2.Håll grillgallret med båda händerna och för det snett bakåt tills det hakar fast i bakre fästet (A). 3.Sänk ner gallret så att kontakten 4.passar i anslutningsdosan (B). 3 Vid mycket feta matvaror kan lavastenarna ersättas med vatten. Det är viktigt med tillräcklig mängd vatten. 1 Anslutningsuttaget har strömförande delar och måste skyddas mot fukt. Fyll bara i vatten när fritöskontakten är insatt i anslutningsuttaget. 8

9 Hällens betjäning Slå på och av hällen Manöverpanel Display Kontrollampa Slå på Tryck på i 2 sekunder ¾ / h Lyser Slå av Tryck på i 1 sekund h / Ingen Slocknar 1 Varning! Anslutningsuttaget har strömförande delar. Använd apparaten endast med torrt anslutningsuttag. 3 Efter att apparaten satts på måste en funktion väljas inom ca. 10 sekunder, annars stängs apparaten automatiskt av. 3 Det går även att slå av genom att samtidigt trycka på och. Detta gäller för alla enskilda funktioner, som till exempel slå av Timer. Grilläge inställning Manöverpanel Kontrollampa grilläge höj berörs u till Ç sänk berörs Ç till ¾ Stäng av och berörs samtidigt ¾ 3 När ett grilläge/en temperatur väljs, blinkar kontrollampan till dess grilläget/ temperaturen har uppnåtts. När det valda grilläget/den valda temperaturen är uppnådd hörs en akustisk signal. 3 Om grillgallret inte sitter riktigt på plats värms apparaten inte upp. 9

10 Användning av barnsäkring Barnsäkringen förhindrar en oönskad användning av hällen. Koppla in barnsäkringen Steg Manöverpanel Indikering/signal 1. Slå på hällen (ställ inte in något ¾ värmeläge) 2. Tryck på l Hällen slås av. Barnsäkringen är nu inkopplad. Frånkoppling av barnsäkringen Steg Manöverpanel Indikering/signal 1. Slå på hällen l 2. Tryck på 0 lyser Hällen slås av. Barnsäkringen är nu frånkopplad. Koppla ur barnsäkringen tillfälligt Barnsäkringen kan kopplas ur för ett enstaka tillagningstillfälle, den är därefter åter aktiv. Steg Manöverpanel Indikering/Signal 1. Slå på hällen l 2. Tryck på och samtidigt ¾ / Ljudsignal Till nästa gång hällen slås av kan den användas normalt. 10

11 Användning av timer Två funktioner är möjliga: Funktion Förutsättning Resultat när tiden har gått ut Signalur övre kontrollampa Frånkopplingsautomatik nedre kontrollampa 3 Båda funktionerna kan användas samtidigt. Därvid visas den kortare av de båda tiderna i displayen. När den inställda tiden gått till ända hörs en akustisk signal och ¾ tänds i displayen. Inställning av tiden Avstängning av timerfunktionen Tryck på 1gång signal 0 lyser Tryck på 2gånger signal 0 lyser Grillen slås av Steg Manöverfält Indikering 1. berörs Kontrollampan blinkar 2. eller berörs 0 till 99 minuter Efter några sekunder blinkar kontrollampan långsammare. Tiden är inställd. Tiden räknas ner. Steg Manöverfält Indikator 1. berörs Kontrollampan blinkar fortare Kvarvarande tid visas 2. berörs Den kvarvarande tiden räknas ner till 0. Kontrollampan slocknar Timerfunktionen är avstängd. 11

12 Ändra tidsinställning Steg Manöverfält Indikering 1. berörs Kontrollampan blinkar fortare Kvarvarande tid visas 2. eller berörs 01 till 99 minuter Efter några sekunder blinkar kontrollampan långsammare. Tiden är inställd. Tiden räknas ner Kvarvarande tid visas Steg Manöverfält Indikering 1. berörs Kontrollampan blinkar fortare Kvarvarande tid visas Efter några sekunder blinkar kontrollampan långsammare. Slå av ljudsignal Steg Manöverpanel Ljudsignal 1. Tryck på Akustisk kvittering. Ljudsignal tystnar. 12

13 Säkerhetsavstängning Om ett eller flera av sensorfälten täcks under mer än ca. 10 sekunder, t.ex. av en grytlapp, hörs en signal och hällen stängs automatiskt av. Om du inte stänger av hällen inom 90 minuter, eller grilläge respektive temperatur inte ändras, stängs apparaten automatiskt av. _ visas Manöverpanel 3 Fukt (t.ex. en fuktig trasa) och överkok på manöverpanelen stänger omedelbart av hällen. 13

14 Tips för kokning och stekning 3 Anvisning angående akrylamid Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan en kraftig stekning av livsmedel, speciellt med produkter som innehåller stärkelse, innebära en hälsorisk genom att akrylamid bildas. Därför rekommenderar vi att tilllaga vid lägsta möjliga temperatur och att inte steka maträtter för hårt. Rengöring och skötsel 1 Försiktighet! Hällen måste vara avstängd under rengöring. Låt apparaten svalna så att alla delar kan beröras utan risk. 1 Varning! Starka skur- och rengöringsmedel kan skada hällen. Avlägsna med vatten och diskmedel. 1 Varning! Rester av rengöringsmedel kan skada hällen. Avlägsna rester med vatten. Glaskeramik 1 Varning! Anslutningsuttagethar strömförande delar. Rengör hällen med insatt jordad stickpropp. 1.Torka av hällen med en fuktig trasa och lite diskmedel. 2.Torka hällen torr med en ren trasa. Avtagbar Frontline-list Frontline-listerna av aluminium är fastsatta med magneter. De kan lätt tas bort och rengöras med handdiskmedel. Använd inga skurmedel eller repande svampar. Rengör inte listerna i diskmaskin. 14

15 Grill Grillgaller och grillinsats Gör ren grillgaller och grillinsats efter varje användning. Vid rengöring av grillgallret kan du ta bort värmeelementet. 1 Varning! Värmeelementets stickkontakt får inte doppas i vatten. Hål Styrstift Att ta ut värmeelementet 1. Tag loss grillgallret. 2.Lossa skruvarna på grillgallrets undersida. 3.Ta bort täckplattan 4.Ta bort värmeelementet. Gör ren grillgallret och grillinsatsen Avlägsna smuts med en borste. Blöt upp hård smuts i hett diskvatten. 3 Olja in grillgallret då och då om grå missfärgning uppträder. Sätt tillbaka värmeelementet 1.För in värmeelementets styrstift i grillgallrets hål och lägg på täckplattan. 2.Sätt dit och dra åt skruvarna. 3 Grilltemperatursensorn sitter framför anslutningskontakten. Sensorns kontaktyta mot grillgallret skall alltid hållas ren. Lavastenar Så snart lavastenarna har sugit upp mycket fett måste de göras rena. Lägg lavastenarna i en lämplig korg och kör dem i diskmaskinen eller rengör dem i hett diskvatten. 15

16 Vad gör man när Problem Möjlig orsak Åtgärd Hällen går inte att slå på eller fungerar inte _ visas eller apparaten blir inte varm Grillen reagerar inte resp. har för höga temperaturer Efter det att apparaten slogs på har det gått mer än 10 sekunder Barnsäkringen är inkopplad l Flera sensorfält berördes samtidigt Sensorfälten är delvis täckta av en fuktig trasa eller med vätska Säkerhetsavstängningen har löst ut _ Grillgallret är inte rätt insatt Grilltemperatursensorn eller grillgallret är smutsiga Slå på apparaten igen Koppla ur barnsäkringen (se kapitlet Barnsäkring ) Berör bara ett sensorfält Avlägsna trasan eller vätskan Slå på apparaten igen. Slå på apparaten igen Sätt in grillgallret rätt i anslutningsuttaget Gör ren sensorn och grillgallret e och siffra visas Fel i elektroniken Skilj hällen från el-nätet några minuter (ta ur säkringen i säkringsskåpet). Kontakta kundtjänst om det efter inkoppling åter visas e Vänd Dig till Din fackhandlare eller Elektrolux Service om Du inte lyckas avhjälpa problemet med ovan angivna åtgärder. 1 Varning! Reparationer av hällen får endast utföras av en fackman. Felaktiga reparationer kan medföra allvarliga risker för användaren. 3 Om du på grund av handhavandefel tillkallar kundtjänst-tekniker eller fackhandlare är deras besök inte kostnadsfritt, inte heller under garantitiden. 16

17 Avfallshantering 2 Förpackningsmaterial Förpackningsmaterialet är miljövänligt och kan återanvändas. Plastdelarna är märkta, till exempel >PE<, >PS<, etc. Lämna förpackningsmaterialet vid de kommunala återvinningsstationerna i därför avsedda behållare. 2 Avfallshantering när produkten är utsliten Symbolen W på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. 17

18 Installationsanvisning Säkerhetsanvisningar Gällande lagar, förordningar, riktlinjer och normer för respektive land skall efterföljas (säkerhetsbestämmelser, bestämmelser för avfallshantering etc). Installation får endast utföras av fackpersonal. Minsta avstånd till andra apparater och möbler skall iakttagas. Beröringsskydd skall säkerställas vid inbyggnad, till exempel får lådor endast monteras om en skyddsbotten finns direkt under hällen. Snittytorna i bänkskivan skall skyddas mot fukt med ett lämpligt tätningsmaterial. Packningen tätar hällen utan springor mot bänkskivan. 1 VARNING! Risk för skador genom elektrisk ström. Nätanslutningsplinten är spänningssatt. Gör nätanslutningsplinten spänningslös. Beakta kopplingsschema. Beakta säkerhetsbestämmelser för elektronik. Säkerställ isolering genom fackmässig installation. Låt elektriska anslutningar utföras av en behörig elektriker. 1 VARNING! Skador genom elektrisk ström. Lösa och ej fackmässigt monterade kontakter kan orsaka överhettning i kopplingsplinten. Gör kontaktanslutningar på ett fackmässigt sätt. Dragavlasta kabeln. Vid 1 eller 2-fas anslutning måste alltid den passande nätanslutningskabeln, typ H05BB-F Tmax 90 C (eller med högre värde) användas. Om denna apparats nätanslutningskabel är skadad, måste den ersättas med en speciell anslutningskabel (typ H05BB-F Tmax 90 C, eller med högre värde). Denna kan erhållas vid kundtjänst. I den elektriska installationen ska det finnas en anordning som gör det möjligt att skilja alla polerna för hällen från nätet. Anordningens kontaktavstånd ska vara minst 3 mm. Lämpliga frånskiljare är t.ex. automatsäkringar, smältsäkringar (säkringar ska skruvas ur sockeln), jordfelsbrytare och kontaktorer. 18

19 Montering 19

20 20

21 Montering av flera hällar Extra material för montering: Förbindningsstag, värmebeständig silikon, gummikloss, skrapverktyg. 3 Använd endast värmebeständig specialsilikon Hålmått Avstånd till vägg: Minst 50 mm Djup: 490 mm Bredd: Bredderna för alla hällar som skall byggas in adderas, minus 20 mm (se även Sammanställning av alla mått ) Exempel: Montering av flera delar 1.Beräkna storleken på hålet i bänkskivan och såga ut det. 2.Tag bort Frontline-listen på hällarna (magnetfästen). 3.Lägg hällarna med undersidan uppåt på ett mjukt underlag (till exempel en filt). 4.Skruva i/ kläm fast spännbyglarna/ klämskruvarna i hålen i skyddslådan under hällen. 21

22 5.Lägg i den första hällen i hålet i bänkskivan. Lägg i förbindningsstaget och skjut in det till hälften under hällen. 6.Lägg silikon på hörnen på hällarna som skall ligga mot varandra. Lägg också silikon på förbindningsstagets ändar. 7.Skruva fast spännbyglarna/ klämskruvarna löst underifrån mot bänkskivan och förbindningsstaget. 22

23 8.Sätt fast Frontline-listen på hällarna. Kontrollera att Frontline-listerna sitter rakt och linjerar med varandra. 9.Skruva fast spännbyglarna/ klämskruvarna så att hällarna sitter fast. Tag bort Frontline-listerna. 10.Spruta silikonsträngar i skarvarna mellan hällarna. 11.Fukta silikonsträngarna med lite tvålvatten. 12.Tryck en gummikloss mot glaskeramiken och drag den långsamt längs skarven för att jämna ut den. 13.Låt silikonet härda till nästa dag. 14.Tag försiktigt bort överflödigt silikon med skrapverktyg. 15.Rengör glaskeramiken noga. 16.Sätt fast Frontline-listerna igen. 23

24 Sammanställning av hällarnas breddmått 180 mm Bänkfläkt 360 mm Glaskeramikhäll med 2 strålvärme-zoner Glaskeramikhäll med 2 induktions-zoner Gashäll med 2 brännare Grill Grill/Fritös Wok 580 mm Glaskeramikhäll med 4 strålvärme-zoner Gashäll med 4 brännare 720 mm Glaskeramikhäll med 4 strålvärme-zoner Glaskeramikhäll med 4 induktions-zoner Gashäll med 4 brännare 24

25 Typskylt HUSQVARNA-ELECTROLUX 2,0 kw V 50 Hz GED 23 KO QHC9540A 25

26 Garanti/Kundtjänst Sverige Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation. Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel eller via på vår hemsida Service och reservdelar Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta Electrolux Service på tel eller via vår hemsida på Du kan även söka hjälp via din återförsäljare. Adressen till din närmaste servicestation finner du på vår hemsida eller Gula sidorna under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror och service. 3 Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker. Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten: Modellbeteckning... Produktnummer... Serienummer... Inköpsdatum... Hur och när uppträder felet? 26

27 Europa-Garanti För denna apparat gäller Electrolux garanti i alla de länder som är förtecknade i slutet av denna beskrivning, under den period som anges i garantibeviset eller enligt respektive lands lagar. Om du flyttar från något av dessa länder till ett annat av de länder som är förtecknade nedan följer garantin med apparaten under följande förutsättningar: Garantin för apparaten börjar gälla från det datum då den inköptes vilket bevisas av ett gällande inköpsdokument som har utfärdats av försäljaren. Garantin gäller för samma period och i samma omfattning för material och arbete som gäller för denna typ av apparat eller produktgrupp i det land du har flyttat till. Garantin är personlig för den som köpte apparaten och kan inte överföras till en annan användare. Apparaten har installerats och använts enligt Electrolux instruktioner och att den har använts för hushållsbruk, dvs den har inte använts för kommersiella ändamål. Apparaten har installerats enligt alla gällande bestämmelser i det nya landet. Bestämmelserna i denna Europa-garanti påverkar inte dina rättigheter enligt gällande lagar i respektive land. 27

28 p t b Albania Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane Belgique/België/ Belgien Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek Èeská republika Budìjovická 3, Praha 4, Danmark Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia Deutschland Muggenhofer Str. 135, Nürnberg Eesti Mustamäe tee 24, Tallinn España France Great Britain Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ Hellas Limnou Str., Thessaloniki Hrvatska Slavonska avenija 3, Zagreb Ireland Long Mile Road Dublin 12 Italia +39 (0) C.so Lino Zanussi, Porcia (PN) Latvija Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga Lietuva Verkių 29, LT Vilnius Luxembourg Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm Magyarország Nederland H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87 Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn Norge Risløkkvn. 2, 0508 Oslo Österreich Herziggasse 9, 1230 Wien Polska ul. Kolejowa 5/7, Warsaw Portugal Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q Paço de Arcos Romania Str. Garii Progresului 2, S4, RO Schweiz/Suisse/ Svizzera Slovenija Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil Electrolux Ljubljana d.o.o. Gerbiceva 98, 1000 Ljubljana 28

29 p t b Slovensko Suomi Sverige +46 (0) Türkiye Ðîññèÿ Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebièe SK, Seberíniho 1, Bratislava Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S Stockholm Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim Istanbul Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé ïðîñïåêò, 16, ÁÖ Îëèìïèê 29

30 Service och reservdelar Sverige Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta Electrolux Service på tel eller via vår hemsida på Du kan även söka hjälp via din återförsäljare. Adressen till din närmaste servicestation finner du via eller Gula sidorna under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror - service. 3 Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker. Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten: Modellbeteckning... Produktnummer... Serienummer... Inköpsdatum... Hur och när uppträder felet? 30

31 Finland Service, reservdelsbeställningar och eventuella reparationer får utföras endast av ett auktoriserat serviceföretag. Information om det närmaste auktoriserade serviceföretaget får du från numret (0,1597H/min (0,95 mk/min)+pvm), * eller telefonkatalogens gula sidor "hushållsapparatservice". För att säkra maskinens klanderfria funktion skall man vid reparationer endast använda originala reservdelar. * När du beställer service eller reservdelar bör du veta produktnummer och modellbeteckning som står på dataskylten. Skriv up dem här så har du dem tillhands när du behöver dem. Modell:... Produktnummer:... Serienummer:... Inköpsdatum:... 31

32 C Med reservation för ändringar

brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje

brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje Glaskeramiskkogezone Glaskeramikhäll Keraaminen keittotaso EHS60020X EHS60020K 24 electrolux Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig

Läs mer

Bruksanvisning. Glaskeramikhäll QHC745X 822 930 045-B-191205-02

Bruksanvisning. Glaskeramikhäll QHC745X 822 930 045-B-191205-02 Bruksanvisning s Glaskeramikhäll QHC745X 822 930 045-B-191205-02 Bästa kund, läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. Lämna över bruksanvisningen till en eventuell ny ägare av produkten.

Läs mer

QHC 6401 X. i glaskeramik

QHC 6401 X. i glaskeramik QHC 6401 X Bruksanvisning Induktionshäll i glaskeramik 2 Bästa kund, Vi vill skapa de bästa produktlösningar som du kan hitta på marknaden idag. Lösningar där du upplever en perfekt balans mellan form

Läs mer

Bruksanvisning. Gashäll QHC 9530 A 374 448 907-B-060906-02

Bruksanvisning. Gashäll QHC 9530 A 374 448 907-B-060906-02 Bruksanvisning s Gashäll QHC 9530 A 374 448 907-B-060906-02 Bästa kund, läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. Lämna över bruksanvisningen till en eventuell ny ägare av produkten.

Läs mer

bruksanvisning Induktions-Teppan Yaki EHJ36000

bruksanvisning Induktions-Teppan Yaki EHJ36000 bruksanvisning Induktions-Teppan Yaki EHJ36000 We were thinking of you when we made this product electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QHC9540A http://sv.yourpdfguides.com/dref/835338

Din manual HUSQVARNA QHC9540A http://sv.yourpdfguides.com/dref/835338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QHC9540A. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QHC9540A instruktionsbok

Läs mer

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll SVENSKA För din säkerhet Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder produkten. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig

Läs mer

Bruksanvisning. Gashäll QHC 9580 A B

Bruksanvisning. Gashäll QHC 9580 A B Bruksanvisning s Gashäll QHC 9580 A 374 452 707-B-230806-02 Bästa kund, läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. Lämna över bruksanvisningen till en eventuell ny ägare av produkten.

Läs mer

QHC 8504 P. glaskeramik

QHC 8504 P. glaskeramik QHC 8504 P Bruksanvisning Induktionshäll i glaskeramik 2 Bästa kund, Vi vill skapa de bästa produktlösningar som du kan hitta på marknaden idag. Lösningar där du upplever en perfekt balans mellan form

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX 61200M-WNAD4

Din manual AEG-ELECTROLUX 61200M-WNAD4 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX 61200M-WNAD4. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX 61200M-WNAD4

Läs mer

BRUKSANVISNING KC 960.30. i monteringanvisningar 07 23 09 E 8

BRUKSANVISNING KC 960.30. i monteringanvisningar 07 23 09 E 8 BRUKSANVISNING i monteringanvisningar KC 960.30 07 23 09 E 8 För din information Läs noggrant igenom denna bruksanvisning. Den innehåller viktig information beträffande säkerhet, montering, användning

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI. Du hittar svar på alla dina frågor i ZANUSSI ZKT 623LBV

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-/frysskåp ERB40250W8 ERB35250W8 ERB35253W8

Bruksanvisning. Kyl-/frysskåp ERB40250W8 ERB35250W8 ERB35253W8 Bruksanvisning Kyl-/frysskåp ERB40250W8 ERB35250W8 ERB35253W8 We were thinking of you when we made this product 8184173-00/6 092007 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig

Läs mer

...... EHP60011 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING

...... EHP60011 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING EHP60011...... SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 2 electrolux INNEHÅLL Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Daglig användning

Läs mer

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning kyl-/frysskåp jää-/pakastinkaappi kjøle-fryseskap køle-frseskab ERF32400W, ERF32400X, ERF37400W, ERF37400X We were thinking o f y ou when we made

Läs mer

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning frysskåp pakastin fryseskap fryseskab EUFG29800W, EUFG29800X Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från

Läs mer

Spis. Bruksanvisning SN5300

Spis. Bruksanvisning SN5300 Spis Bruksanvisning sn SN5300 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall ge dig mycket nöje i framtiden.electrolux ambition

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX FM4360GAN http://sv.yourpdfguides.com/dref/609213

Din manual AEG-ELECTROLUX FM4360GAN http://sv.yourpdfguides.com/dref/609213 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX FM4360GAN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Glaskeramikhäll SH6540X

Bruksanvisning. Glaskeramikhäll SH6540X Bruksanvisning Glaskeramikhäll SH6540X Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Installation _ 3 Beskrivning av produkten _ 5 Användning av produkten _ 6 Säkerhetsinformation För din egen säkerhet och för att

Läs mer

bruksanvisning Glaskeramikhäll EHS60200P

bruksanvisning Glaskeramikhäll EHS60200P bruksanvisning Glaskeramikhäll EHS60200P 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Installation 3 Beskrivning av produkten

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QC9511PX

Din manual HUSQVARNA QC9511PX Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QC9511PX. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QC9511PX instruktionsbok

Läs mer

bruksanvisning Glaskeramisk induktionshäll EHD80300PG

bruksanvisning Glaskeramisk induktionshäll EHD80300PG bruksanvisning Glaskeramisk induktionshäll EHD80300PG 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Installationsanvisningar

Läs mer

12502 SWE - 2007 JA Monteringsanvisning el-grill 12502 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

78031K-IN. induktionshäll

78031K-IN. induktionshäll 78031K-IN Bruksanvisning Glaskeramisk induktionshäll 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom

Läs mer

Bruksanvisning. Spis EKC510100W

Bruksanvisning. Spis EKC510100W Bruksanvisning Spis EKC510100W 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall ge dig mycket nöje i framtiden.electrolux ambition

Läs mer

bruksanvisning Diskmaskin ESF 66030

bruksanvisning Diskmaskin ESF 66030 bruksanvisning Diskmaskin ESF 66030 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld välkommen till Electrolux värld electrolux 3 Tack för at du har valt en förstklassig

Läs mer

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar KORVGRILL HD1 HD2 HD4 Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

Spiskåpa SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7

Spiskåpa SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 394 12 SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7 991.0292.876/125675/2013-10-23 (5406) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QC728K

Din manual HUSQVARNA QC728K Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QC728K. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QC728K instruktionsbok

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX 6560G-M

Din manual AEG-ELECTROLUX 6560G-M Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX 6560G-M. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX 6560G-M

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS KT2255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/832069

Din manual ELEKTRO HELIOS KT2255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/832069 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS KT2255. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Spisfläkt Sunda SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX FM4513K-AN http://sv.yourpdfguides.com/dref/609231

Din manual AEG-ELECTROLUX FM4513K-AN http://sv.yourpdfguides.com/dref/609231 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX FM4513K-AN. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX FM4513K-AN

Läs mer

bruksanvisning Elektrisk inbyggnadsugnen EOB20001

bruksanvisning Elektrisk inbyggnadsugnen EOB20001 bruksanvisning Elektrisk inbyggnadsugnen EOB20001 We were thinking of you when we made this product electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB BRUKSANVISNING i monteringanvisningar EEH 600.0 07 22 88 FB För din information Läs noggrant igenom denna bruksanvisning. Den innehåller viktig information beträffande säkerhet, montering, användning och

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

1 / 8 SUNDA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda Alliance är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin ZDF 225

Bruksanvisning. Diskmaskin ZDF 225 Bruksanvisning Diskmaskin ZDF 225 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation - - - - - - - - - - - - - - - -3 Kontrollpanel och funktioner - - - - - - - - - - -4 Programöversikt - - - - - - - - - - - -

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

991.0358.135/126030/2014-11-11 (11639)

991.0358.135/126030/2014-11-11 (11639) Spisfläkt Nova 991.0358.135/126030/2014-11-11 (11639) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda

Läs mer

Spiskåpa SV Bruksanvisning

Spiskåpa SV Bruksanvisning Spiskåpa 382 16 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 7 Service och garanti... 8 /126206/2016-04-05 (20473) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QW503TK http://sv.yourpdfguides.com/dref/838217

Din manual HUSQVARNA QW503TK http://sv.yourpdfguides.com/dref/838217 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Kolfilterfläkt Trinda ECe

Kolfilterfläkt Trinda ECe Kolfilterfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DI-SM12. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DI-SM12. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Köksfläkt DI-SM12 Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning. Då blir

Läs mer

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET VIKTIG

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET VIKTIG BRUKSANVISNING VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION INNAN GLASKERAMIKHÄLLEN ANVÄNDS INSTALLATION ELEKTRISK ANSLUTNING ENERGISPARANDE TIPS MILJÖSKYDD RENGÖRING OCH UNDERHÅll AV GLASKERAMIKHÄLLEN FELSÖKNING SERVICE

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX B M NORDIC R

Din manual AEG-ELECTROLUX B M NORDIC R Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX B41012-4-M NORDIC R. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

V-ZUG Ltd. Köksfläkt. Levante. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Köksfläkt. Levante. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Köksfläkt Levante Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning. Då blir

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Spiskåpa SV Bruksanvisning

Spiskåpa SV Bruksanvisning Spiskåpa 394 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 12 Service och garanti... 13 991.0299.034/125734/2013-10-05 (5392) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska.

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska. Popcornmaskin Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: PN120 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DWPQ/DIPQ. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DWPQ/DIPQ. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Köksfläkt DWPQ/DIPQ Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

EPM4040AOX. SV Kontrollpanelen Bruksanvisning

EPM4040AOX. SV Kontrollpanelen Bruksanvisning EPM4040AOX SV Kontrollpanelen Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...2 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. DAGLIG ANVÄNDNING... 5 5. RÅD OCH TIPS...

Läs mer

125983421_sve.qxp 2007-01-25 10:02 Page 1. bruksanvisning. Torktumlare EDC 67555 W

125983421_sve.qxp 2007-01-25 10:02 Page 1. bruksanvisning. Torktumlare EDC 67555 W 125983421_sve.qxp 2007-01-25 10:02 Page 1 bruksanvisning Torktumlare EDC 67555 W 125983421_sve.qxp 2007-01-25 10:02 Page 2 125983421_sve.qxp 2007-01-25 10:02 Page 3 electrolux 3 Välkommen till Electrolux

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

bruksanvisning Inbyggnadsugn EOB52100

bruksanvisning Inbyggnadsugn EOB52100 bruksanvisning Inbyggnadsugn EOB52100 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Innehåll Säkerhetsanvisningar... 3 Beskrivning av produkten... 4 Innan produkten

Läs mer

EPM4040AOX... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING

EPM4040AOX... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING EPM4040AOX...... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

INBYGGNADSHÄLL CYLINDA Bruksanvisning

INBYGGNADSHÄLL CYLINDA Bruksanvisning INBYGGNADSHÄLL CYLINDA 10.61 Bruksanvisning Innehåll: Sidan Säkerhetsanvisningar... 4 Funktioner... 5 Tekniska data... 6 Drift... 6 Slå på hällen... 6 Slå på en värmekokzon... 6 Värmeinställning... 7 Matlagning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX 62100MF-AN

Din manual AEG-ELECTROLUX 62100MF-AN Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX 62100MF-AN. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX 62100MF-AN

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX B1100-EW http://sv.yourpdfguides.com/dref/602796

Din manual AEG-ELECTROLUX B1100-EW http://sv.yourpdfguides.com/dref/602796 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX B1100-EW. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX B1100-EW

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Spiskåpa /b. SV Bruksanvisning

Spiskåpa /b. SV Bruksanvisning Spiskåpa 382 10/b SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 7 Service och garanti... 8 /126205/2016-04-05 (20464) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

/126092/ (12721)

/126092/ (12721) Exklusiv E Alliance 991.0358.680/126092/2014-11-14 (12721) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

bruksanvisning Elektrisk inbyggnadsugnen EOC55100

bruksanvisning Elektrisk inbyggnadsugnen EOC55100 bruksanvisning Elektrisk inbyggnadsugnen EOC55100 We were thinking of you when we made this product electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Läs mer

Spisfläkt 725 Trinda

Spisfläkt 725 Trinda Spisfläkt 725 Trinda 991.0384.575/126156/2016-05-12 (20890) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZV300

Din manual ZANUSSI ZV300 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZV300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Stekhäll i rostfritt stål TepanYaki CS 1327 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan stekhällen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Spiskåpa Stil. SV Bruksanvisning

Spiskåpa Stil. SV Bruksanvisning Spiskåpa 782 10 Stil SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0357.905/125945/2014-12-10 (13309) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar ver.2015.12 MOA Säkerhetskrav installation 1. Montering och anslutning av elpatronen ska endast utföras av en kvalificerad installatör. 2. Anslut

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM made in China 7 1 4 3 5 8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BaByliss S.A.R.L. - 99, Avenue Aristide Briand - 92120 Montrouge - FRANCE www.babyliss.com SVENSKA Med Curl Secret från BaByliss kan du enkelt skapa vackra

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX DU4161-W

Din manual AEG-ELECTROLUX DU4161-W Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX DU4161-W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 INSTRUKTIONSBOK VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 Värmehäll utan vulstkant Modell 3113400, 3113500, 3113600 Värmehäll med vulstkant Modell 3112800 AB Hallins Verkstäder Box 24 S-599 21 ÖDESHÖG

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX B M

Din manual AEG-ELECTROLUX B M Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX B31915-4-M. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX B31915-4-M

Läs mer

...... EHP60011 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING

...... EHP60011 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING EHP60011...... SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 2 electrolux INNEHÅLL Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning

Läs mer

BEDIENUNGSANWEISUNG PGW 40. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG PGW 40. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instructions for use and installation instructions Instructions d utilisation et avis de montage Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni di l uso

Läs mer

Sänk aldrig grillen eller delar av den i vatten eller annan vätska medan den är ansluten.

Sänk aldrig grillen eller delar av den i vatten eller annan vätska medan den är ansluten. STANLEY DELUXE IPX4 Stanley deluxe elektrisk grill EG201501-02 MONTERING - OG BRUKSANVISNING! VARNING: Undvik elstötar. Sänk aldrig grillen eller delar av den i vatten eller annan vätska medan den är ansluten.

Läs mer