Halvtidsrapport Vi vill vara med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvtidsrapport Vi vill vara med"

Transkript

1 Halvtidsrapport Bakgrund Enligt 2013 års statistik från Temagruppen Unga i arbetslivet fanns det år 2011, 1968 ungdomar mellan år i Östra Skaraborg som varken arbetade eller studerade. Östra Skaraborg består av kommunerna Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg, Falköping, Tidaholm, Mariestad, Töreboda och Gullspång. Siffran 1968 är skrämmande i sig, men vad som är mer skrämmande är att 490 av dessa 1968 ungdomar inte har någon känd aktivitet. Alltså att de inte är registrerade hos någon myndighet, skola, CSN eller kommun. Vad dessa 490 ungdomar gjorde går alltså inte att kartlägga. Mot bakgrund av ovan driver 2014 förstudien som delfinansieras av ESF. har ett samarbete och en koppling till Skaraborgs Kommunalförbund och deras projekt fullföljda studier. Målgruppen för Samordningsförbundens förstudie är ungdomar år som varken arbetar eller studerar. Målgruppen är dels de ungdomar som faller in under kommunernas informations och uppföljningsansvar men även ungdomar över 20 år. Målet med förstudien är att kartlägga hur arbetet ser ut idag, vi vill tillsammans med kommuner och myndigheter forma en gemensam bild av hur vi vill att det ska se ut framåt. Vi behöver hitta de ungdomar som idag står utanför systemen, vi behöver jobba förebyggande så att inte ungdomar i framtiden hamnar utanför systemen och vi behöver erbjuda stöd direkt när en ungdom behöver det. Utredningar, rapporter & information De utredningar som framförallt använts under förarbetet är främst SOU 2013:13, SOU 2013:74 samt SKL s rapport "Det kommunala uppföljningsansvaret" Dessa tre rapporter/utredningar är ganska omfattande och ger en bra bild av hur det på nationell nivå ser ut för den målgrupp vi jobbar med. I dessa rapporter/utredningar tar man bl.a. upp svårigheter & hinder, man kommer även med förslag på förbättringsområden samt förslag på ny lag. Resultatet av framförallt SOU 2013:13 & SOU 2013:74 är bl.a. att det kommer en lagändring som träder i kraft Lagändringen kan tolkas som ett förtydligande från statens sida gentemot kommunerna om det kommunala ansvaret. Staten kommer att skjuta till pengar för att upprätta ett nationellt register, i övrigt förväntas kommunerna sköta ansvaret utifrån rådande budgetar. Skolverkets rapport 360 "vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan" är även detta en rapport som lästs och begrundats. Vi har tagit del av Tibro kommuns åtgärdsförslag från arbetsgruppen mot utanförskap samt Anita Boij s rapport "Unga i Skara som varken arbetar eller studerar". I övrigt har Plug-in s, Unga-in s, och Temagrupp unga i arbetslivets hemsidor använts för informationsinhämtande och idéer. Vidare har dialog och diskussion förts med andra projekt/förstudier i landet, bl.a. Laholms och Tranemos kommuner. Statistik har vi dels fått från respektive kommun i Östra Skaraborg, men även från som tagit fram detaljerad statistik med hjälp av SCB (Statistiska centralbyrån).

2 Kontakter Kommuners hemsidor samt kontaktnät har använts för att på så vis identifiera och lokalisera nyckelpersoner inom området Östra Skaraborg. En sändlista har utformats där det i skrivande stund finns över 160 namn. Detta arbete har varit nödvändigt men tidskrävande. Förutom nyckelpersoner som operativt kommer i kontakt med målgruppen har även politiker och högt uppsatta tjänstemän identifierats. Den information som skickats till politiker och högt uppsatta tjänstemän är mest av karaktären för kännedom. Detta för att man inom alla led skall veta vad det är vi jobbar med samt vår ambition med förstudien. Vidare är det viktigt för att förankra ett kommande projekt. Dialoger/samverkansparter Dialogen med Skaraborgs kommunalförbund och deras projekt fullföljda studier har fortsatt. Vi har haft möten dels för att utbyta information men även för att definiera skillnaden på våra olika uppdrag. Kommunalförbundet arbetar på en mer strukturell nivå och försöker sprida information ut i kommunerna med nyheter lagändringar, förhållningssätt etc. De jobbar även mycket med att möjligöra möten på Skaraborgsnivå. Exempel på detta är SKIA-nätverken de dragit igång SKIA innebär att de som är utsedda att arbeta med det kommunla informationsansvaret inbjuds till dialog på Skaraborgsnivå för att byta information och för att få stöttninga av andra med liknande uppdrag. En aspekt i detta arbete är att man vill försöka nå en enhetlighet inom Skaraborg för arbetet med det kommunal informationsansvaret. Vi i förstudien har fokus på lokala nätverk och att få till en strukturerad samverkan på en lokal operativ nivå. Våra syften går således inte stick i stäv utan kompletterar varandra. Vidare har kontakten med Peter Lidström på Skaraborgs kommunalförbund och förstudien Samverkan för Skaraborgs unga intensifierats och vi har i skrivande stund haft två möten och har ytterligare två inbokade i augusti/september. Deras förstudie har till uppdrag att genomföra fyra stycken LEAN-kartläggningar i fyra olika kommuner i Skaraborg. LEAN-kartläggningen går ut på att man följer en ungdoms väg genom våra myndigheter. Deras kartläggning görs i bl.a. Skövde och Töreboda vilket innebär att vi är inne på samma geografiska område. Dock är det inget hinder då vi i vår förstudie återigen riktar in oss på den lokala samverkan inom och mellan kommun, Arbetsförmedling, Försäkringskassa & landsting. Samverkan för Skaraborgs unga gör en djupdykning medan vi försöker hitta strukturer för att kunna organisera en samverkan på den lokala nivån. Återigen kompletterar vi varandra. Det vi kommit fram till i våra möten är att Samordningsförbunden Skaraborg och Skaraborgs kommunalförbund kommer gå in med ambitionen att skriva en gemensam ansökan om projektmedel för kommande programperiod med bäring på de resultat vi kommer att komma fram till under Vi har en slutkonferens inplanerad till 7/11. Ambitionen är att vid den tidpunkten ha ett förslag färdigt för hur en ansökan kan komma att se ut.

3 Vidare har samarbete med Folkhälsan initierats, vi har varit i Folkhälsoråden och informerat om vår förstudie och vi har uppföljningsmöten planerade. Vi kommer avvakta resultatet av vår kartläggning men har dialogen med folkhälsan. Det vi främst dikuterar i detta forum är hur vi kan dra nytta av varandras arbeten, hur folkhälsan kan involveras i ett kommande projekt. Det folkhälsan vill är att jobba förebyggande, vilket inte innebär något hinder för det arbete vi ämnar ansöka om, snarare tvärtom. Det skulle vara mycket resurseffektivt att arbeta både förebyggande och aktivt med målgruppen unga som varken arbetar eller studerar. Folkhälsan vill in och arbeta i skolans tidiga år, målgruppen vi har är ju som bekant 16-24år. Hur vi kan samköra detta i ett kommande projekt återstår att se, vi är som sagt igång med diskussionerna och vi får avvakta vår kartläggning innan vi kan komma med ett förslag på hur denna samkörning kan komma att se ut. Samordningsförbunden Norra Skaraborg (ingår i förstudien ) har haft dialog med Vadsbogymnasiet angående att försöka arbeta med en grupp ungdomar som riskerar att hoppa av skolan under hösten Detta arbete kan ses som ett slags pilotarbete inför kommande projektansökan. Det vi diskuterat är att anlita Studieförbundet Vuxenskolan för att hålla i en motivations/arbetsorienteringskurs för dessa ungdomar som riskerar att hoppa av gymnasiet. Satsningen kommer om det blir verklighet finansieras av Samordningsförbundet Norra Skaraborg. Det vi siktar på är en riktad kurs på 6-10 veckor tillsammans med Fredrik Grahn som arbetar med det kommunala informationsansvaret. Tankar finns och diskussionen förs även om att innfatta dessa ungdomar på en slags workshop med huvudsyftet att få ungdomars syn på behov av stöd och insatser. Vi är inte i mål än vad gäller workshops med ungdomarna, men diskussionen förs och ambitionen är att genomföra detta. Vi måste dock förankra ordentligt i Barn och utbildningsförvaltningen samt avvakta för att fråga ungdomarna samt deras vårdnadshavare om de vill och kan medverka på någon form av workshop. Ungdomarna är just nu på sommarlov så detta kommer inte kunna bli klart förrän i höst. Ambitionen är att ha workshop tillsammans med ungdomarna någon gång i oktober. Internationella kontakter Kontakten med kollegor i Polen har flutit på och datum för studiebesök är bestämt. Måndag besöker vi Drabina och kontaktperson Agatha Bornus i Warszawa. De driver ett projekt med utbildningspaket för coachverksamhet i Polen, inriktning skolan. De håller på att få utbildningspaketet översatt vilket är mycket intressant för vår del. Vi kan eventuellt använda oss av delar av deras innhåll. Om inte annat kan vi fungera som en brygga över till tänkbara mottagare i Sverige. Tisdag besöker vi Sysco Polska som har en förstudie igång för NEET ungdomar, vi kommer att diskutera olika områden för transnationellt samarbete med Krzsystof som vår kontaktperson heter. En idé vi pratat om inom Samordningsförbundet är möjligheten till utbytespraktik eller jobshadowing. Vi kommer att diskutera detta mer ingående vid besöket.

4 Workshops I skrivande stund har vi hunnit med att genomföra workshop 1:1, 1:2, 2:1, 2:2, 3:1 & 3:2 (Tibro, Hjo, Karlsborg, Falköping & Tidaholm). Sammantaget har det varit bra representation och uppslutning på våra workshops. Deltagande aktörer har hittills varit Folkhälsan, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsterna, Högstadieskolorna, Gymnasieskolorna, Vuxenskolorna, Folkhögskolan, Ungdomsmottagningar, Arbetsmarknadsenheterna, Försäkringskassan, Politiken, samt högt uppsatta tjänstemän inom Barn och utbildningsförvaltningar & Socialförvaltning. Workshops 4:1, 4:2, 5:1 & 5:2 (Mariestad, Töreboda, Gullspång & Skövde) kommer att genomföras under augusti september. Det är för tidigt att kunna dra någon slutsats än, men gemensamt för de områden vi genomfört workshopen i är att vi önskar en gemensam träffpunkt på en given dag varje vecka där individen och/eller dennes närstående oavsett stödbehov kan vända sig till för att få hjälp vidare. Gemensamt är även att vi inom samtliga områden (Tibro, Hjo, Karlsborg, Tidaholm & Falköping) saknar en funktion som kan beskrivas som lots eller myndighetscoach för individen. Alltså någon som har till uppgift att guida ungdomar i kontakt med myndigheter, arbetsmarknad etc. Dock har det varit variation i hur man benämner behovet. I Tibro pratades det om en insatsgrupp där alla aktörer som finns som stöd i den unges väg mot arbete/studier finns representerade. Diskussionerna pågår och förslag hur den gruppen konkret kommer att kunna se ut kommer att presenteras senast på slutkonferensen 7/ Arbetet i Hjo/Karlsborg efter workshopsen har ännu inte kommit lika långt, men vi har bokat in uppföljningsmöten i september månad där vi konkret skall försöka presentera ett förslag på gruppkonstellation samt förslag på gemensam drop-in tid. I Hjo/ Karlsborg valde man att kalla det för gemensam träffpunkt. Man pratade även om behovet av en myndighetscoach, alltså någon som har som uppdrag att stötta individen i dennes kontakt med myndigheter. I Falköping/Tidaholm har den sista workshopen genomförts den 17 juni 2014 och resultatet av den är i princip det samma som förekommit ifrån de övriga kommunerna. Vid det första tillfället framkom att en gemensam strukturerad samverkan saknas. Utifrån den slutsatsen arbetade gruppen vidare under den sista workshopen för området. Man pratade även här i grupperna om att det saknas en funktion som kan liknas vid spindeln i nätet, alltså någon roll som håller samman processen och stöttar ungdomen i dennes väg framåt i kontakt med myndigheter, arbetsmarknad etc. liknande Myndighetscoach, lots. Vidare pratade vi även mycket om behovet av en dörr in, alltså en slags gemensam träffpunkt.

5 Andra projekt Kontakt och dialog förs med andra projekt som arbetar med målgruppen unga som varken arbetar eller studerar. inbjöds och deltog på Unga In s slutkonferens på Fryshuset i Stockholm. Erfarenheter därifrån kommer att beaktas i ett senare skede då förslag på arbetsstruktur samt ansökan för kommande programperiod skall formuleras. Unga In s slutrapport har delgetts, deras erfarenheter som multikompetenta team, holistiskt synsätt, otraditionellt arbetssätt samt otraditionell mötesmiljö kommer beaktas i arbetet framgent. En slutsats utifrån slututvärderingen är att det knappast finns behov av att utveckla nya insatser, det som istället bör prioriteras är att koordinera de insatser som redan finns hos våra aktörer idag. Detta stämmer mycket väl in med erfarenheter från genomförda workshops inom ramen för. har även deltagit på Exsistre s och 16 till 24 s slutkonferenser. Det har framkommit många goda idéer, vår ambition är att använda de idéer som framkommit via andra projekt för att se vad av det som går att modifiera och använda i vårt geografiska område. Studiebesök är även inbokat i GR s plug-in verksamheter under hösten, studiebesök är inbokat på Kickens resursteam i Kungsbacka Vidare är Arenan i Västerås ett intressant ur ett idéperspektiv. Kontakt kommer att tas med dem inom kort för kommande studiebesök. Den 4 juni 2014 genomgick tillsammans med Music factory i Skara en utbildning i jämställdhet som tillhandahölls av Kicki Borhammar på EDCS-resurscentra för jämställdhet och mångfald (tillväxtverket, EU, ESF & VG-region). Vi träffades en heldag för att diskutera viktiga aspekter vad gäller jämställdhet & tillgänglighet. Vi kommer under hösten att genomföra en könskonsekvensanalys för kommande projekt. En annan fråga vi diskuterade under dagen var hur man får jämställdhetsfrågan som en naturlig och ständig dialog i ett kommande projekt. Ett alternativ vi diskuterade var att ha frågan som en ständig punkt på dagordningen när styrgrupp/projektgrupp träffas.

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla Gör det Jämt! 2 Innehåll Innehåll... 2 Allmänt... 2 Ansvariga chefer... 2 Arbetsgrupp... 2

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år 2007-03-27 INT-23-06-1483 Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället Ett förlorat år En studie och analys av insatser och resultat under introduktionens första 12 månader Ett förlorat

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige.

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. 1 Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men En kartläggningsrapport om Göteborgsregionens sfi 3 Förord Utgångspunkten i den här rapporten är att elevernas egen

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Mars 2012 2 Utvärderarens uppdrag Jag har åtagit mig att utvärdera Projekt

Läs mer