KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT"

Transkript

1 KALLELSE/Underrättelse 1(1) Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 10 april 2012, kl Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl Val av protokollsjusterare Kent Lagrell 2. Ansökan om plantillstånd Ekelundsvägen 3. Motion om etablerande av utomhusscen 4. Motion om handlingsplan för offentlig utsmyckning 5. Motion om promenadstråk på Hönö Klåva 6. Motion om miljödiplomering av kommunens förskolor 7. Motion om kostnadsfri förskola och grundskola 8. Motion om hur medborgardialog skall bedrivas 9. Medborgarförslag om Köttfri måndag 10. Medborgarförslag om byggande av GC-väg längs Bäckevägen, Björkö 11. Medborgarförslag om övertagande av småskolan, Hönö 12. Yttrande över Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) 13. Förslag till parkeringsnorm 14. Köp av lastbil till renhållningen 15. Information; bl.a om överklagande vattenverksamhet Öckerö Bil & Båtlack 16. Övrigt Arne Lernhag Ordförande Lars G Andersson Sekreterare

2 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Sofia Wiman Ärende: Planbesked Öckerö 2:198 Diarienummer: 0080/12 Planbesked Förslag till beslut Sökanden meddelas negativt planbesked. Utvecklingen med bostäder i det föreslagna området stämmer överrens med både översiktsplanen och det program som är framtaget för området. En ny detaljplan kommer tas fram för ett större område, där en eventuell ny brandstation samt ny cirkulationsplats ska tas med. I samband med att det planarbetet påbörjas kan det föreslagna området med bostäder eventuellt planläggas samtidigt. Tid för det planarbetet kan inte lämnas i dagsläget. Ärende Sökanden inkom med en ansökan redan 2009, men har inte handlagts pga. att handlingarna inte var kompletta samt att man har velat avvakta programmet för centrala Öckerö. Komplettering inkom i februari Sökanden anhåller om plantillstånd för att möjliggöra byggnation av 2 radhus med 4 lägenheter i varje samt tillhörande carportar och parkeringsplatser. Radhusen föreslås bli i ett plan med möjlighet att inreda vind med takkupa. Utfart från området föreslås bli via Almelunden ut till Ekelundsvägen enligt skiss. Planförhållande Översiktsplan för Öckerö kommun (ÖP05), antagen av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, redovisar område för bostäder. Detaljplanen som antogs den 13 april 1978 anger parkmark för området. Programmet för centrala Öckerö som godkändes den 1 november 2011 anger att bostäder samt en ny brandstation kan byggas i området. Förvaltningens synpunkter Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter besök på platsen gjort bedömningen att en planändring kan göras för att möjliggöra byggnation av radhusen då det är en positiv förtätning och en lämplig plats att bebygga. Planläggning ska dock ske i samband med planläggning av cirkulationsplats samt ny brandstation. I det skedet Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

3 får prövning ske om bostäder är möjligt i anslutning till brandstationen gällande buller m.m. Barnperspektiv Barns och framtida generationers möjlighet att nyttja och beskåda naturmiljön bedöms inte skadas i och med förslaget. Det är i gällande detaljplan angivit som parkmark men används inte idag för någon form av rekreation. Området är bevuxet med vass. Sofia Wiman Planarkitekt

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Bohus Björkö, 10 december 2011 Till Kommunfullmäktige i Öckerö kommun MEDBORGARFÖRSLAG Bygg GC-led längs Bäckevägen på Björkö NU! Bäckevägen är en av de vägar som leder till skolan på Björkö. Det är också den vägen där barn rör sig mycket, eftersom skolmatsalen, biblioteket och lekplatsen ligger utefter denna väg. Där finns också infarten till idrottshallen. Bäckevägen är också en trafikled som inbjuder till höga hastigheter för biltrafiken. Kommunen har beslutat om hastighetsgräns 30 km på alla vägar i kommunen, men när man skall anpassa sig till färjeavgångar (som de facto inte är så täta som Hönö-färjans) så lockas bilisterna att köra över tillåten hastighet på den raka Bäckevägen. Man kan argumentera att det är brottsligt att köra för fort, men när en olycka har skett så är kanske inte påföljden längre det viktigaste! Den andra vägen att nå skolan söderifrån är Skarviksvägen och den är ännu farligare att vistas på för barn, därför blir barnen oftast rådda att använda Bäckevägen trots allt. Under flera decennier har Björköbor via olika kanaler försökt få ledningen för kommunen att ta beslut om en GC-led till skolan, utan att få gehör. De barn som var i riskzonen tidigare är nu själva de föräldrar som får lämna sina barn till skolan på dessa undermåliga skolvägar. För ca 10 år sedan fick vi beskedet att pengar finns inte avsatta till GC-led i år, men ligger i planen om två år! Sedan dess har vi fått veta att det oupphörligt dyker upp andra trafikprojekt som är mycket mer angelägna än Björkös! I inriktningsbeslut, både kommunala och på riksnivå, poängteras Säker skolväg som ett självklart mål, men barnen på Björkö har absolut inget skydd när de vistas i trafiken i det centrala samhället. Detta är oacceptabelt! Jag föreslår därför att medel för CG-led på Björkö läggs in i kommande ekonomiska plan - NU! Med bästa hälsningar Helena Larsson

18

19

20

21

22 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden SN 14 Dnr 9/12 Yttrande gällande remiss om Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning SOU 2012:6 Socialdepartementet har bjudit in vissa kommuner att lämna synpunkter på betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning SOU 2012:6. Kommunstyrelsen har översänt remissen till Socialnämnden för yttrande. Inger Albertsson, verksamhetschef IFO/FH, informerar i ärendet. Beslutsunderlag -Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad Remiss: Betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning SOU 2012:6 Beslut Socialnämnden ställer sig bakom betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning SOU 2012:6, med tillägget att samtlig utredning skall ske i den assistanssökandes boende. Målet är att säkerställa ett korrekt beslut om rätten till assistans. Socialnämnden översänder yttrandet till Kommunstyrelsen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

23 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Inger Albertsson Ärende: Remiss: Betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning SOU 2012:6 Diarienummer: 0009/12 Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialnämnden ställer sig bakom Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning enligt SOU 2012:6. Socialnämnden översänder yttrandet till kommunstyrelsen. Sammanfattning Regeringen beslöt den 24 mars 2011 att utse en särskild utredare med uppdrag att kartlägga och analysera omfattningen av fusk, oegentligheter och överutnyttjande inom den statliga assistansersättningen. Utredningen ska, med utgångspunkt i de mål och den allmänna inriktning som föreskrivs i 5 och 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, presentera förslag som syftar till att säkerställa assistansreformens långsiktiga hållbarhet samtidigt som den enskildes rättigheter enligt lagen värnas. Bakgrund Kommunstyrelsen översände Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning SOU 2012:6, på remiss till socialnämnden, efter att Socialdepartementet bjudit in vissa kommuner att lämna synpunkter och svara på remissen. Varje kommun väljer själva att svar på remissen. Svar på remissen ska ha inkommit till Socialdepartementet den 25 april Ärende Nedan framgår de förslag som kommer att lämnas som åtgärder för att förhindra fusk med mera i korthet från socialdepartementet. Sista punkten är dock ett tillägg från socialnämnden i Öckerö Kommun. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

24 Personlig och ekonomisk lämplighet ska vara ett krav för att få tillstånd att driva verksamhet enligt LSS. Tillstånd ska kunna återkallas om tillståndshavaren visar sig inte uppfylla kraven. Assistansersättning ska bara få utbetalas till, förutom den försäkrade själv och till kommunen, en assistansanordnare med gällande tillstånd. Assistansanordnare blir uppgiftsskyldiga gentemot Försäkringskassan. För att ersättning ska lämnas för personlig assistans uppställs vissa villkor. Assistenten får sålunda inte vara god man, förvaltare eller ombud för den försäkrade, inte vara under 18 år och inte heller till följd av sjukdom, ålderdom eller liknande sakna arbetsförmåga. Vidare krävs att arbetstiden ligger inom ramen för vad som är tillåten arbetstid i husligt arbete med mera samt att assistenten är bosatt inom EU eller dras in. Möjligheterna till att rikta återkrav av felaktigt utbetald ersättning utsträcks till bland annat vårdnadshavare som tagit emot ersättning för ett barn. Retroaktiv ersättning lämnas bara om assistansen anmäls i förväg och redovisas löpande. Anmälningsskyldigheter införs för att underlätta myndighetssamarbete och upptäckt av felaktigheter. Försäkringskassans möjligheter att hos Skatteverket kontrollera uppgifter om personliga assistenter och assistansanordnare stärks. Kontrollerna ska göras systematiskt och inte först vid misstanke om felaktigheter. Försäkringskassan ska tillföras medel för att kunna betala för egna utredningar av opartiska specialister/konsulter. Försäkringskassan ska även tillföras medel för att utveckla IT-baserade system för handläggningsstöd, uppföljning, statistik och systematisk kontroll av assistansersättning. Försäkringskassans första beslut om att bevilja någon assistansersättning måste bli korrekt och vila på ett sakligt och fullständigt underlag som klarlägger det individuella hjälpbehovet. Tvåårsomprövningar bör genomföras främst för att följa upp förändringar i hälsotillstånd och hjälpbehov. Kontrollen av tidredovisningar måste förbättras. Informationsinsatser bör genomföras för brukare och anordnare för att säkerställa att assistansersättningen används på ett korrekt sätt och att risken för oavsiktliga fel undanröjs. Försäkringskassans handläggning av nyansökningar om assistansersättning bör centraliseras eller koncentreras till ett mindre antal platser så att tillräcklig kompetens och erfarenhet kan byggas upp. Handläggningen måste bli mera enhetlig och rättssäker. Målet om en enkel och snabb handläggning måste ges upp till förmån för krav på kvalitet och materiellt riktiga beslut. Samtlig utredning skall ske i den assistanssökandes boende. Målet är att säkerställa ett korrekt beslut angående rätten till assistans.

25

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 maj 2014 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post annika.thorstrom@uddevalla.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Krav på privata aktörer i välfärden

Krav på privata aktörer i välfärden Krav på privata aktörer i välfärden Slutbetänkande av Ägarprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:7 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-02 KS-2012/1176.730 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Bättre bemötande av äldre HBT-personer

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2011 Nr 34-51 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (3) 2011-04-28 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Boende utanför det egna hemmet

Boende utanför det egna hemmet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga Delbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stockholm 2014 SOU 2014:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Remissyttrande ang. Stärkt stöd för studier tryggt enkelt och flexibelt SOU 2009:28

Remissyttrande ang. Stärkt stöd för studier tryggt enkelt och flexibelt SOU 2009:28 1 (12) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande ang. Stärkt stöd för studier tryggt enkelt och flexibelt SOU 2009:28 Försäkringskassan har ombetts att yttra sig över studiesociala kommitténs

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer