Program för Klimatsamtal och styrgruppsmöte för Klimatsamverkan Blekinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program för Klimatsamtal och styrgruppsmöte för Klimatsamverkan Blekinge"

Transkript

1 Program för Klimatsamtal och styrgruppsmöte för Klimatsamverkan Blekinge Kaffe och därefter förmiddagssession; Länsstyrelsens Klimatsamtal - Välkommen Berit Andnor Bylund, Landshövding. -Framtida klimat och havsnivåer i Blekinge Cecilia Näslund, klimatsamordnare på Länsstyrelsen, belyser klimathot med fokus på vattenfrågor. - Hur klarar vi energiförsörjningen i Europa i framtiden? Anders Eliasson som arbetar med strategifrågor på Södra ger en bild av energibehovet och olika sätt att lösa energiförsörjningen. - Färdplan 2050 ett Blekinge utan nettoutsläpp Daniel Nilsson, energisamordnare på länsstyrelsen, beskriver det långsiktiga arbetet för att minska utsläppen av växthusgaser. Datum, tid och plats: Torsdagen den 26 april, , på Residenset i Karlskrona Diskussionsledare: JanAnders Palmqvist, Klimatrapportör på Region Blekinge -Klimatsamverkan Blekinge JanAnders Palmqvist, klimatrapportör på Region Blekinge, berättar om samarbete för att minska samhällets klimatpåverkan och klimatförändringarnas påverkan på samhället Enklare lunch Eftermiddagssession; Styrgruppsmöte för Klimatsamverkan Blekinge - Inledning JanAnders Palmqvist, klimatrapportör på Region Blekinge - Klimatsamverkan Blekinge Beredningsgruppen ger uppdaterad info om Klimatsamverkan Blekinge. - Energibalansen Lisa Wälitalo, projektledare på Energikontor Sydost, berättar om Blekinges energibalans. - Färdplan 2050 och regional energi- och klimatstrategi Daniel Nilsson, energisamordnare på Länsstyrelsen, beskriver färdplansuppdraget och dess koppling till den regionala energi- och klimatstrategin. - Klimatsamverkan Blekinges förstudie kartläggning av näringslivets behov och erfarenheter Magnus Lindoffsson, SWECO Environment, berättar om arbetet och resultaten från förstudien som gjorts på uppdrag av beredningsgruppen. Bensträckare och fruktpaus - Debattartikel JanAnders Palmqvist, klimatrapportör på Region Blekinge - Övriga frågor och nästa styrgruppsmöte JanAnders Palmqvist, klimatrapportör på Region Blekinge - Sammanfattning av dagen och avslutning JanAnders Palmqvist, klimatrapportör på Region Blekinge

2 Uppstartsmötet 23 nov - vad hände då? Inspirationsföreläsning av Per Holmgren Presentation av KSB idé och organisation Prioriteringsworkshop Fokusområden Transporter, energieffektivisering, engagera flera Uppgifter för beredningsgruppen (BG) Energi- och Klimatstrategi Blekinge Verksamhetsplan KSB Nulägesbeskrivningar (konkret arbete, energibalans) Kommunikationsplan

3 Klimatsamverkan Blekinge (KSB) samsyn

4

5 Kartläggning av Klimatsamverkan Blekinge syfte och uppgift! M h a ramverket FSSD Framework for Strategic Sustainability eller Ramverk för strategisk hållbar utveckling FSSD är ett sätt att strukturera planering i komplexa system Det finns många verktyg och koncept som är olika användbart för olika ändamål Inget kan ersätta ett enande systemperspektiv FSSD ökar värdet för verktyg och koncept

6 Miljömålen Natural Capitalism Ecoliteracy Factor 10 Cleaner Production RMA

7 Framework for Strategic Sustainable Development - The Five Level Model - 1 System 2 Framgång 3 Strategiskt 4 Handling 5 Verktyg

8 Vetenskaplig definition av hållbar utveckling Utvecklad av Det Naturliga Steget I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t ex fossilt kol och tungmetaller). 2. koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (t ex NOx, hormonstörande ämnen, m.m.). 3. undanträngning med fysiska metoder (t ex från trafikinfrastruktur, skogsskövling, överfiske m.m.). Och, i det samhället hindras inte människor systematiskt 4. från att tillgodose sina behov (t ex via missbruk av politisk och ekonomisk makt).

9 Klimatsamverkan Blekinge TRATTEN A Förstå hållbarhet och KSB:s roll ur ett hållbarhetsperspektiv, Sätta vision och mål B Nulägesanalys Var är vi idag? Hur ser gapet ut? Idag C Brainstorming av lösningar D Vision Vision i harmoni med hållbarhetsprinciperna Prioritering och planering av aktiviteter och åtgärder Rätt riktning? Flexibel? Långsiktig ekonomi?

10 Systemperspektiv? Jo, genom att strukturera arbetet med Klimatsamverkan Blekinge enligt FSSD Framework for Strategic Sustainability kan vi tydligöra nyttan och syftet! System Framgång Strategiskt Handling Verktyg

11 Vilket system pratar vi om? Klimatsamverkan Blekinge och dess roll i sammanhanget Nulägesbeskrivning hos medverkade aktörer samt energibalans för Blekinge ger en bra bild av vart vi står.

12

13 ..

14 Kartläggning av relationer Företag Ronnebyhus Södra Cell E.ON Volvo Personvagnar Karlshamns Express Affärsverken Supermarket i Sölvesborg LRF Sydost Energikontor Sydost m.fl. m.fl. Förhålla oss till Blekinges miljömål Lokala energi- och klimatmål Sveriges energi- och klimatmål EU:s energi- och klimatmål Hållbarhetsprinciperna m.m. m.m. Nätverk och forum Blekinge Hållbarhetsforum KFH (Karlskrona Företags- & Hantverksförening Karlshamns energikluster Energirådgivarna Sydost Goda Hus m.fl. m.fl Offentlig sektor Olofström Karlskrona Ronneby Karlshamn Sölvesborg Landstinget Länsstyrelsen Region Blekinge BTH

15 Vad är framgång för Klimatsamverkan Blekinge? Vision, målsättningar, Verksamhetsmål, delmål osv. Förslag på beskrivning av syfte: Samsyn, samverkan och samordning utan att skapa nya organisationer Tillsammans sätta upp mål och arbeta för att nå dem System Framgång Strategiskt Handling Verktyg

16 Hur nå framgång? Strategi. - Skapandet av forumet - Backcasting från framgång - Val av fokusområden (23 nov 2011) - Transporter - Energieffektivisering - Engagera Flera System Framgång Strategiskt Handling Verktyg

17 Handling Exempel på aktiviteter för Klimatsamverkan Blekinge Övergripande - Färdplansdialog - Stöd i arbetet med Energi- och klimatstrategi - Nulägesbeskrivningar - Till nytta både för KSB och för Energi- och klimatstrategin - Rutiner i form av regelbundna möten - Styrgrupp, Tjänstemannagrupp, Beredningsgrupp, Temagrupper - Samplanering av arrangemang - Debattartikel/insändare - Utbildningar, seminarium, föreläsningar - Hearings Åtgärder och aktiviteter under resp. fokusområde, Transporter, Effektiv energianvändning och Engagera flera, är fortfarande inte utvecklade, men idéer finns och kommer att prioriteras i den fortsatta arbetsprocessen mellan beredningsgrupp, tjänstemannagrupp och styrgrupp. Ett embryo till aktivitet för EE är bildandet av en arbetsgrupp för energieffektiviseringsstödet, ett stöd kommuner och landsting får genom Energimyndigheten för sitt strategiska EEarbete. System Framgång Strategiskt Handling Verktyg

18 Verktyg Kommunikationsplan Yammer Hemsida System Framgång Strategiskt Handling Verktyg

19 System Framgång Strategiskt Handling Verktyg Klimatsamverkan Blekinges roll i sammanhanget Nulägesbeskrivningar Samsyn, samverkan och samordning utan att skapa nya organisationer. Tillsammans sätta upp mål som leder oss i riktning mot energioch klimatmålen Skapandet av forumet. Backcasting från framgång som metodik Val av fokusområden: Transporter, Effektivare energianvändning, Engagera Flera Färdplansdialog, Stöd i arbetet med EK-strategi, Nulägesbeskrivningar, Rutiner i form av regelbundna möten, Styrgrupp, Tjänstemannagrupp, Beredningsgrupp, Temagrupper, Arbetsgrupp EES, Debattartikel/insändare, Utbildningar, seminarium, föreläsningar, Hearings m.m. Upp till respektive aktör! Det blir vad vi gör det till. Verksamhetsplan, Kommunikationsplan, Yammer, Hemsida

20 Klimatsamverkan Blekinge enligt ABCD-metodiken - vad gör vi steg-för-steg? A B C D - KSB:s roll i sammanhanget - Vision för KSB - Övergripande mål för KSB - Utmaningar - Utbildning i ramverket - Förståelse för hållbarhetsprinciperna - Nulägesbeskrivningar och analyser: - Energibalans - Inventering nuläge, genomförda och pågående aktiviteter/åtgärder hos resp. aktör - Energisystemanalys - Exergianalys - Backcasting från framgång - Brainstorming av samverkansmöjligheter, utmynnade i fokusområden - Prioritering av fokusområden - Brainstorming av smarta lösningar - Prioritering av aktiviteter och åtgärder (Verksamhetsplan) - Kontinuerlig process, utvärderingar: Åtgärd/aktivitet i rätt riktning? Flexibel lösning? Ekonomi?

21 Beröringspunkter Klimatsamverkan Blekinge - Genom KSB blir energi- och klimatstrategin för Blekinge känd och förankrad i länet Ger bild av vilket/vilka fokusområden Klimatsamverkan Blekinge bör satsa på Ger en bred förankring om vad som är missionen (uppdraget) för Blekinge gällande energi- och klimatarbetet och vilken vision vi ska ha. Vad är energi/klimat/hållbarhet för länet? Vilka fokusområden ska Blekinge jobba med? Energibalans Färdplan 2050 Energi- och klimatstrategi Blekinge - M h a energi- och klimatstrategin skapas energi- och klimatmål som alla aktörer i KSB/Blekinge kan se som gemensamma Ligger till grund för prioritering av åtgärder inom alla fokusområden, samt beskriver vilken potential Blekinge har att nå upp till övergripande energi- och klimatmål Skapar målbilder för respektive fokusområde så här ser det ut i Blekinge 2050 inom fokusområde Transporter.

22 Verksamhetsplan Klimatsamverkan Blekinge System Framgång Klimatsamverkan Blekinge Verksamhetsplan Maj 2012 maj 2013 Vision Inledning För att få ett framgångsrikt klimatarbete i länet behövs en större samsyn, mer samverkan och bättre samordning mellan de olika aktörerna. Genom att bilda ett övergripande forum för detta arbete skapas förutsättningar för att på ett mer effektivt sätt utbyta erfarenheter och verka för nödvändiga förändringar som gynnar hela länet. Klimatsamverkan Blekinge bildades den 23 november 2011 och är ett samarbete mellan Region Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge och Energikontor Sydost. Syftet med Klimatsamverkan Blekinge är att arbete gemensamt med energi- och klimatfrågor i Blekinge. Ledord ska vara att skapa samsyn, samverkan och samordning utan att skapa nya organisationer. Genom Klimatsamverkan Blekinge främjas en ökad samverkan, utbyte av erfarenheter och möjligheten att få till stånd nödvändiga förändringar som gynnar hela Blekinge. Klimatsamverkan Blekinge ska verka för att: Minska klimatpåverkan Anpassa samhället till kommande klimatförändringar Skapa ett hållbart samhälle i samverkan med medborgare, organisationer och företag. I Blekinges grannlän har man bildat olika övergripande organ för att samordna klimatarbetet. I Skåne finns t ex Klimatsamverkan Skåne, och i Kronobergs län finns Klimatkommission Kronoberg. Vision Bakgrund Organisation Helhetsperspektiv Övergripande projekt Energi- och klimatstrategi Färdplan 2050 Aktiviteter Fokusområden Transporter Effektivare energianvändning Engagera flera Strategiskt Handling Verktyg Vad ska Klimatsamverkan Blekinge syssla med? De viktigaste arbetsuppgifterna för Klimatsamverkan Blekinge i det inledande skedet blir att i samverkan med länets aktörer formulera en långsiktig vision för klimatarbetet i Blekinge, förankra energi- och klimatmål för Blekinge med utgångspunkt från de nationella målen och ta fram en handlingsplan för hur dessa mål ska nås, en Energi- och klimatstrategi Genom Klimatsamverkan Blekinge kan aktörerna i länet samverka för att genomföra åtgärder inom prioriterade områden. En första prioritering av fokusområden genomfördes vid styrgruppens bildandemöte och beskrivs närmare längre ned i dokumentet

23 Kommunikationsplan System Framgång Kommunikationsplanering De som kommunicerar sin verksamhet på ett begripligt sätt skapar viktiga kontakter, kan förändra attityder och påverka uppfattningar. Det handlar också om att skapa god förankring internt. Kommunikation sker hela tiden. Planer är värdefulla för såväl små som stora projekt. Att göra en plan för kommunikationen hjälper dig att: Se till att rätt personer får rätt information på rätt sätt och i rätt tid. Planera och dokumentera arbetet och få en överblick av aktiviteterna. Ge deltagarna en gemensam utgångspunkt alla vet vart aktiviteten/projektet/verksamheten är på väg. Lära av misstagen. Så här gör du en kommunikationsplan En kommunikationsplan ska vara konkret och kan se ut på många olika sätt. Den här handboken är ett stöd för hur en kommunikationsplan kan göras. Till hjälp finns mallar för kommunikationsplan och aktivitetsplan. Som bilaga kan du se några exempel. En enkel kommunikationsplan kan du göra med följande fem steg. Strategiskt Handling Verktyg Kommunikationsplanering - hur du gör en kommunikationsplan

24 Logga?

25 Energibalans Blekinge System Framgång Energibalans 2010 Blekinge län Strategiskt Handling Verktyg

26 8000 Slutanvändning i Blekinge län (GWh) År 1990 År 1995 År 2000 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 Icke-förnybara bränslen Förnybara bränslen Fjärrvärme Elenergi

27 70 Andel förnybara bränslen i energianvändningen (%) År 1990 År 1995 År 2000 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009

28 Energianvändningen fördelat per samhällssektor i Blekinge län (GWh) År 1990 År 1995 År 2000 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 Jordbruk, skog, fiske Industri, byggverks. Offentlig verksamhet Transporter Övriga tjänster Hushåll

29 Energianvändningen samhällssektor och år i Blekinge län (GWh) Jordbruk, skog, fiske Industri, byggverks. Offentlig verksamhet Transporter Övriga tjänster Hushåll År 1990 År 1995 År 2000 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009

30 Typ av energikälla (GWh) slutanvändning industri/byggverksamet icke förnybara förnybara fjärrvärme el År 1990 År 1995 År 2000 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009

31 Typ av energikälla (GWh) slutanvändning transporter diesel bensin icke förnybara flytande År 1990 År 1995 År 2000 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009

32 Oljeleveranser till Blekinge (GWh) E85 Diesel Bensin Eldningsolja År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010

33 3000 Tillförsel eldningsolja (GWh) Sölvesborg Karlshamn Ronneby Karlskrona Olofström År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010

34 Typ av energikälla (GWh) slutanvändning hushåll icke förnybara förnybara fjärrvärme el År 1990 År 1995 År 2000 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009

35 8 Emissioner av växthusgaser från sektorer i Blekinge (ton CO 2 ekvivalenter per capita) År 1990 År 2000 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 Energiförsörjning Industriprocesser Transporter Arbetsmaskiner Lösningsmedelsanvändning Jordbruk Avfall och avlopp Emissioner av växthusgaser från sektorer i Blekinge, exkl. Karlshamnsverket (ton koldioxidekvivalenter per capita) År 2000 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 Energiförsörjning Industriprocesser Transporter Arbetsmaskiner Lösningsmedelsanvändning Jordbruk Avfall och avlopp

36 Koldioxidutsläpp från olika sektorer i Blekinge (ton CO 2 per capita) År 1990 År 2000 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 Energiförsörjning Industriprocesser Transporter Arbetsmaskiner Lösningsmedelsanvändning Jordbruk Avfall och avlopp Koldioxidutsläpp från olika sektorer i Blekinge, exkl. Karlshamnsverket (ton CO2 per capita) År 2000 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 Energiförsörjning Industriprocesser Transporter Arbetsmaskiner Lösningsmedelsanvändning Jordbruk Avfall och avlopp

37 Slutanvändning el i Kronoberg, Kalmar och Blekinge år summa bränsletyp slutanv. flerbostadshus slutanv. småhus slutanv. övriga tjänster slutanv. offentlig verksamhet slutanv. industri, byggverks. slutanv. jordbruk,skogsbruk,fiske 0 07 Kronobergs län 08 Kalmar län 10 Blekinge län 07 Kronobergs län 08 Kalmar län 10 Blekinge län El, slutanvändning utvalda sektorer samt total slutanvändning el

38 Färdplan 2050 och Energi- och Klimatstrategi för Blekinge - hur hänger de ihop? System Framgång Strategiskt Handling Verktyg

39 Upplägg Energi- och klimatstrategi för Blekinge Inledning (varför, bakgrund, upplägg m.m.) Vision/Mission Sammanfattning av nuläge (statistik i form av Energibalans, nulägesinventering åtgärder m.m.) Övergripande mål (med koppling till nationella energi- och klimatmål samt EU:s mål) Fokusområden (4-6 stycken) Åtgärder under respektive fokusområde = Handlingsplan X antal effekt- och aktivitetsmål för respektive fokusområde Uppföljning Processhandlingsplan (dokument som samlar rutiner, beskrivningar m.m. för HUR arbetet ska gå till, metodik, grupperingar, ansvarsfördelning etc.) Kommunikationsplan (Beskriver målgrupper, kommunikationskanaler, hemsida, mässor, annonser, broschyrer, aktiviteter m.m.)

40 Processkartläggning för framtagandet av Blekinges nya energi- och klimatstrategi Färdplan 2050 Energi- och klimatstrategi för Blekinge Åtgärdsmöjligheter och hinder Övergripande mål 2020 Fokusområden - strategiska vägar för att nå mål och vision Åtgärder Effekt- och aktivitetsmål ProcessHP Kommunikation Uppföljning Dialoggrupper som utgår från tjänstemannagruppen, Klimatsamverkan Blekinge Länsstyrelsen i dialog med Klimatsamverkan Blekinge och dess funktioner; tjänstemannagrupp, styrgrupp, beredningsgrupp Fokusområden mejslas ut efter dialogsamtal och hearing då bilden för hur Blekinge ska bidra till Klimatvisionen är tydligare och möjliga åtgärder identifierats. Resultatet från LFAanalyserna blir x antal åtgärder under respektive fokusområde. Till respektive åtgärd, alternativt en grupp av åtgärder kopplas ett effektoch aktivitetsmål. Dessa mål har ett kortare tidsperspektiv än de övergripande målen. Hearing vid styrgruppsmötet 26 april, utöka inbjudan Nuläge/Underlag Energibalans, statistik nuläge (ansvar Energikontor Sydost) LFA-analyser genomförs för respektive fokusområde (Logical framework approach). Hinder och identifierade problem diskuteras, vad är dess orsaker? Hur skulle vi istället vilja att det var = önskat resultat och vad kan vi göra för att uppnå detta? Relevanta pågående aktiviteter knyts också till åtgärdsplanen Energisystemanalys, potential (ansvar Lst) Inventering pågående och avslutade projekt/åtgärder/aktiviteter Exergianalys (ansvar Länsstyrelsen) Våren 2012 Hösten 2012 Våren 2013

41 Insändare/debattartikel Klimatförändringarna är här. Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har den globala medeltemperaturen stigit så snabbt som nu. Under de senaste 100 åren har ökningen varit 0,8 C, där huvuddelen har skett under de senaste 30 åren. Följderna av en fortsatt global uppvärmning kommer att bli dramatiska med stigande världshav, minskad vattentillgång, brist på odlingsmark och utrotning av en stor mängd arter. Även om Blekinge står för en försumbar del av de globala utsläppen av växthusgaser, så blir konsekvenserna av ett förändrat klimat högst påtagliga även för vårt län. Eftersom en stor del av befolkningen bor längs kustbandet, kan t.ex. stigande havsnivåer få allvarliga konsekvenser för bebyggelse och infrastruktur. För att bromsa klimatförändringarna måste därför mycket kraftiga åtgärder sättas in snabbt. Blekinge har stora möjligheter att gå före när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. Här finns en betydande potential att utnyttja förnybara energislag som sol, vind, vatten och bioenergi. Samtidigt är länet framstående på flera områden som bl.a. handlar om hållbar utveckling, informationsteknologi och verkstadsindustri. Ökade satsningar på förnybara energislag och energieffektivisering i kombination med den entreprenörsanda som finns här kommer att få stor betydelse för länets framtida utveckling. För att samordna vårt energi- och klimatarbete i länet har det övergripande forumet Klimatsamverkan Blekinge bildats. Forumet är till för att mer framgångsrikt utbyta erfarenheter och för att samordna och skapa samsyn inom energi- och klimatområdet. Genom att arbeta tillsammans har vi större möjlighet att påverka och prioritera viktiga områden än om varje part gör det för sig. Många goda initiativ finns redan i länet idag, men Klimatsamverkan Blekinge behövs för att fungera som det övergripande paraplyet för att bättre kunna sprida och kommunicera alla de initiativ som sker och är på gång i länet. Region Blekinge är huvudman för Klimatsamverkan Blekinge och samordnar forumet tillsammans med Länsstyrelsen och Energikontor Sydost i en beredningsgrupp. Klimatsamverkan Blekinge styrs av en styrgrupp med representanter från både den offentliga, privata och politiska sektorn. Det konkreta arbetet sker förutom i beredningsgruppen även i en tjänstemannagrupp med representanter från länets kommuner och landstinget. Inom forumet bildas olika fokus- och temagrupper dit även flera aktörer kan knytas. Inom Klimatsamverkan Blekinge kommer också en nya energi- och klimatstrategin för Blekinge att tas fram. Genom forumet blir det en strategi med gemensamma mål och åtgärder som är väl förankrade i hela länet eftersom vi tar fram dem gemensamt.

Blekinges nya energi- och klimatstrategi. Cecilia Näslund, Länsstyrelsen Blekinge Jenny Rydquist, Region Blekinge

Blekinges nya energi- och klimatstrategi. Cecilia Näslund, Länsstyrelsen Blekinge Jenny Rydquist, Region Blekinge Blekinges nya energi och klimatstrategi Cecilia Näslund, Länsstyrelsen Blekinge Jenny Rydquist, Region Blekinge Klimatsamverkan Blekinge Bildandemöte 23 november 2011 på Residenset Varför behövs Klimatsamverkan?

Läs mer

Paving the way for Sustainable Energy in Europe. Blekinge, Sweden

Paving the way for Sustainable Energy in Europe. Blekinge, Sweden Information och anteckningar efter Klimatsamtal och styrgruppsmöte för Klimatsamverkan Blekinge 26 april 2012 Klimatsamtal på Residenset Förmiddagen inleddes med Länsstyrelsens årliga Klimatsamtal på Residenset.

Läs mer

Nyttprogram förenergioch klimatiörebrolän Dialogmöte 3 Om insatsområden och åtgärder

Nyttprogram förenergioch klimatiörebrolän Dialogmöte 3 Om insatsområden och åtgärder Nyttprogram förenergioch klimatiörebrolän Dialogmöte 3 Om insatsområden och åtgärder Susanne Rosendahl, projektledare susanne.rosendahl@regionorebro.se Program för förmiddagen 08.30 Presentation av projektet

Läs mer

Energibalans Skåne län 2010. Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com

Energibalans Skåne län 2010. Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com Energibalans Skåne län 2010 Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com Tel. 0736-434402 Energiläget i Skåne mellan 1990 och 2010. Slutlig energianvändning Per bränslekategori

Läs mer

Paving the way for Sustainable Energy in Europe. Blekinge, Sweden

Paving the way for Sustainable Energy in Europe. Blekinge, Sweden Information och anteckningar efter Upptaktsmöte Klimatsamverkan Blekinge 23 november 2011 Inledning av Landshövding Berit Andor Bylund som hälsade alla välkomna och pratade kring Länsstyrelsens uppdrag

Läs mer

Kraft att vilja. Tillsammans är det möjligt.

Kraft att vilja. Tillsammans är det möjligt. Pär Welander Verksmhetsområde Trafik/Blekingetrafiken Magnus Forsberg Trafikförsörjning / Kollektivtrafikmyndigh. Vad innebär de nya bussarna inom kollektivtrafiken i Blekinge? Tahiti, november 2012 Australien,

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Bakgrund och syfte för Klimatdialogerna - ÖKA TAKTEN!

Bakgrund och syfte för Klimatdialogerna - ÖKA TAKTEN! Bakgrund och syfte för Klimatdialogerna - ÖKA TAKTEN! Klimatsamverkan Kalmar län Energiomställning (HINDRA) Klimatanpassning (LINDRA) Hållbar tillväxt Klimatkommissionens uppgifter: - Öka takten (för att

Läs mer

Snabbaste vägen till verkstad! Nytt program för energi och klimat i Örebro län. Loka 21 augusti 2012

Snabbaste vägen till verkstad! Nytt program för energi och klimat i Örebro län. Loka 21 augusti 2012 Snabbaste vägen till verkstad! Nytt program för energi och klimat i Örebro län Loka 21 augusti 2012 Snabbaste vägen till verkstad! Välkomna, kort presentation av sessionens bakgrund och syfte Presentationsrunda

Läs mer

Energimål Byggnader och industri. Peter Åslund Energikontoret

Energimål Byggnader och industri. Peter Åslund Energikontoret Energimål Byggnader och industri Peter Åslund Energikontoret Energimål - 20 % till 2020 7 Handlingsplanen för energieffektivitet 2011, KOM(2011) 109 Mål överblick Klimatvision (övergripande mål) begränsad

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans?

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatarbete-Miljömål-Transporter Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatvision Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Länsstyrelsernas roll i klimat- och energiarbetet

Länsstyrelsernas roll i klimat- och energiarbetet Länsstyrelsernas roll i klimat- och energiarbetet Kerstin Grönman, Mål och visioner Minst 50% av den svenska energin ska vara förnybar Utsläppen av växthusgaser i den del av ekonomin som inte ingår i EU

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Nytt program för energi och klimat i Örebro län Dialogträff 2, om mål och uppföljning

Nytt program för energi och klimat i Örebro län Dialogträff 2, om mål och uppföljning Nytt program för energi och klimat i Örebro län Dialogträff 2, om mål och uppföljning Projektet Nytt program för energi och klimat i Örebro län Samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Örebro län och Energikontoret,

Läs mer

Hållbara städer i ett backcastingperspektiv

Hållbara städer i ett backcastingperspektiv Hållbara städer i ett backcastingperspektiv Göran Broman Maskinteknik Blekinge Tekniska Högskola Louise Trygg Energisystem Linköpings universitet Energisystemstudier om fjärrvärme + Backcasting från hållbarhetsprinciper

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Indikatornamn/-rubrik

Indikatornamn/-rubrik Indikatornamn/-rubrik 1 Begränsad klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Dalarna

Energi- och klimatstrategi för Dalarna Energi- och klimatstrategi för Dalarna Remissversionen av strategin Strategin Presenteras av: Maria Saxe Övergripande och stora frågor 1. Två delar med olika skärning förvirrar. 2. Visionen och målen är

Läs mer

Kan vi minska beroendet av fossila bränslen i Västra Götaland? Johanna Möllerström, ECON, 2007-02-07

Kan vi minska beroendet av fossila bränslen i Västra Götaland? Johanna Möllerström, ECON, 2007-02-07 Kan vi minska beroendet av fossila bränslen i Västra Götaland? Johanna Möllerström, ECON, 2007-02-07 Innehåll Bakgrund Var står vi idag? Vad kan en region göra? Framtiden Vårt förslag 2 Bakgrund Mitt namn

Läs mer

på väg mot ett hållbart energisystem

på väg mot ett hållbart energisystem på väg mot ett hållbart energisystem 2015 Kort historik Bildas 1999 som ett EU-projekt Energikontoren: en viktig del i EU:s energipolitik. Det finns >400 energikontor i EU, varav 14 i Sverige. Energikontor

Läs mer

EN FÄRDPLAN FÖR HÅLLBARA PERSONTRANSPORTER - Bortom fossilfriheten

EN FÄRDPLAN FÖR HÅLLBARA PERSONTRANSPORTER - Bortom fossilfriheten EN FÄRDPLAN FÖR HÅLLBARA PERSONTRANSPORTER - Bortom fossilfriheten Dr. Henrik Ny, BTH Energiting Sydost, Karlshamn, 10 november 2016 Varför hållbarhet? Hållbarhet utmaning OCH affärsmöjlighet Icke hållbarhet

Läs mer

Projekt hållbar dricksvattenförsörjning och vatten av god kvalitet

Projekt hållbar dricksvattenförsörjning och vatten av god kvalitet Projekt hållbar dricksvattenförsörjning och vatten av god kvalitet ABCD process Erica Scott, TFC M.Sc. Strategiskt ledarskap för hållbar utveckling 23 november, 2016 Projekt hållbar dricksvattenförsörjning

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö Inledning Varje år sedan 1993 genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Älmhult Målen för kommunen som geografi Borgmästaråtagande - Älmhults kommun ska minska CO2-emissioner med minst 20% till 2020 och

Läs mer

Energi, klimat och miljö

Energi, klimat och miljö Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén Från turnén i Värmland våren 2014 Värmlandsstrategin

Läs mer

KARTLÄGGNING AV DET ENERGISTRATEGISKA ARBETET I VÄSTRA GÖTALANDS KOMMUNER 2013

KARTLÄGGNING AV DET ENERGISTRATEGISKA ARBETET I VÄSTRA GÖTALANDS KOMMUNER 2013 KARTLÄGGNING AV DET ENERGISTRATEGISKA ARBETET I VÄSTRA GÖTALANDS KOMMUNER 2013 Rapport 2013-06-28 1 Sammanfattning Hållbar utveckling Väst har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland gjort en inventering

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200781 Sammanfattande beskrivning Projektet är ett samverkansprojekt där Länsstyrelsen i Skåne tillsammans

Läs mer

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Projektets huvudaktiviteter HA 1 - Status och potentialer för klimatsmart energiförsörjning HA 2 - Klimatsmarta energisystem vision och praktik HA

Läs mer

Regional statistik om utsläpp till luft per bransch

Regional statistik om utsläpp till luft per bransch Regional statistik om utsläpp till luft per bransch Miljöräkenskaper på SCB Nancy Steinbach och Maria Lidén Miljöekonomi och naturresurser RM/MN Frukostseminarium 2016-12-07 Varför regional statistik just

Läs mer

Nytt program för energi och klimat i Örebro län. Remisskonferens 20 april 2012

Nytt program för energi och klimat i Örebro län. Remisskonferens 20 april 2012 Remiss Nytt program för energi och klimat i Örebro län Remisskonferens 20 april 2012 Förmiddagens program Bakgrund, syfte och struktur Vision 2050 Övergripande mål Insatsområden - Bostäder och lokaler

Läs mer

Skånes Klimat- och energistrategi

Skånes Klimat- och energistrategi Skånes Klimat- och energistrategi Social hållbarhet Johannes Elamzon Klimat - och energistrateg johannes.elamzon@lansstyrelsen.se Foto: Bertil Hagberg Länsstyrelsens uppgifter inom klimatområdet enligt

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Umeå Utbildning i systematisk energieffektivisering. Stöd för arbete med Energieffektiviseringsstödet Del 1

Umeå Utbildning i systematisk energieffektivisering. Stöd för arbete med Energieffektiviseringsstödet Del 1 Umeå 2012-11-07 Utbildning i systematisk energieffektivisering Stöd för arbete med Energieffektiviseringsstödet Del 1 Utbildare Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Mikael Söderström KanEnergi Sweden

Läs mer

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen?

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Emmi Jozsa Energimyndigheten 26 maj 2016 Agreed headline targets 2030 Framework for Climate and Energy 2020-20 % Greenhouse

Läs mer

2012:15. Energibalans 2010. Blekinge län. www.lansstyrelsen.se/blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län

2012:15. Energibalans 2010. Blekinge län. www.lansstyrelsen.se/blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län 2012:15 Energibalans 2010 Blekinge län Länsstyrelsen Blekinge län www.lansstyrelsen.se/blekinge Rapport, år och nr: 2012:15 Rapportnamn: Energibalans 2010, Blekinge län Sammanställt av: Lisa Wälitalo,

Läs mer

BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland

BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland Christer Pettersson, projektledare Energikontor Värmland Kort om Energikontor Värmland Energikontor Värmland är ett regionalt kunskapscentrum för

Läs mer

Forskning i GreenCharge Sydost: Elbussar

Forskning i GreenCharge Sydost: Elbussar Forskning i GreenCharge Sydost: Elbussar Sven Borén, doktorand BTH projekt GreenCharge http://www.barometern.se/kalmar/tysta-elbussar-imponerade-pa-passagerarna/ Foto: Stefan Nilsson Hållbarhetsutmaningen

Läs mer

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, 135 Innehåll Förslagets bakgrund och karaktär... 3 Strategi förslag i sammanfattning... 4 Klimatfrågan

Läs mer

Illustrerade energibalanser för Blekinges kommuner

Illustrerade energibalanser för Blekinges kommuner 2016:14 Illustrerade energibalanser för Blekinges kommuner Användning av fossil och förnybar energi inom olika samhällssektorer, år 2013. Länsstyrelsen Blekinge län www.lansstyrelsen.se/blekinge Miljömål

Läs mer

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan BIOGAS SYD - ett nätverk för samverkan »Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande biogasregion i Sverige.« Biogas Syd Ett nätverk för samverkan Biogas Syd

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB VKÖ-träff, program 22 maj, Lindesberg 09.00 Samling, kaffe & smörgås 09.30 Inledning, syfte med dagen, deltagarpresentation

Läs mer

Vilka är klimatkommunerna? Erfarenhet av kommunalt klimatarbete

Vilka är klimatkommunerna? Erfarenhet av kommunalt klimatarbete Vilka är klimatkommunerna? Nätverk med 22 kommuner Erfarenhet av kommunalt klimatarbete Lär sig av varandra Klimatkommunerna driver projekt klimatcoachning Naturvårdsverket finansierar Vilka är med i klimatcoachningen??

Läs mer

Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon. Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH

Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon. Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH En ny industriell revolution? En ny industriell revolution? 1. Förnybar energi En ny industriell revolution?

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Energi. Den årliga energistatistiken publiceras i statistiska meddelanden, serie EN 11 och på SCB:s webbplats, www.scb.se.

Energi. Den årliga energistatistiken publiceras i statistiska meddelanden, serie EN 11 och på SCB:s webbplats, www.scb.se. 12 Statens energimyndighet har ansvaret för den officiella statistiken inom energiområdet men har uppdragit åt Statistiska centralbyrån att producera statistiken. Tabellerna i detta kapitel är hämtade

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Datum: 2015-09-07 Christian Nilsson D.nr: Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 Bakgrund Det särskilda energieffektiviseringsstöd

Läs mer

Klimatoch energistrategier

Klimatoch energistrategier www.gislaved.se Klimat- och energi åtgärdsplanen 2011 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-09-29 118 Gemensam åtgärdsplan 2011-2014 för Gislaveds kommuns Klimatoch energistrategier Reviderad. juni 2011 Inledning

Läs mer

CAMP 2050 Nässjö 2015-10-01. Tore Carlsson Anna Wistrand Helena Ahlkvist Johansson. Avdelningen för energieffektivisering Energimyndigheten

CAMP 2050 Nässjö 2015-10-01. Tore Carlsson Anna Wistrand Helena Ahlkvist Johansson. Avdelningen för energieffektivisering Energimyndigheten CAMP 2050 Nässjö 2015-10-01 Tore Carlsson Anna Wistrand Helena Ahlkvist Johansson Avdelningen för energieffektivisering Energimyndigheten Upplägg Senaste nytt budgetpropositionen Kort återblick på energi-

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050.

Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050. MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-12-19 Handläggare: Örjan Lönngren Telefon: 08-508 28 173 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-05 p. 17 Förslag till Färdplan för

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Program och hålltider

Program och hålltider Program och hålltider 9.30 Registrering och kaffe 10.00 Linnéuniversitetet aktuell forskning Projekt: Energi från skogen, sammanfattning och nuläge Sune Bengtsson Projekt: Mätning och analys av heta rökgaser

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB - en regional satsning på bioenergi för värme och el. Kort info vid seminarium den 21 mars 2012, LNU. Hans Gulliksson Historia Första mötet hölls den 26 september 1996 Ordföranden

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Framtiden är elektrisk! Dr Henrik Ny, BTH, projektansvarig GreenCharge

Framtiden är elektrisk! Dr Henrik Ny, BTH, projektansvarig GreenCharge Framtiden är elektrisk! Dr Henrik Ny, BTH, projektansvarig GreenCharge Projektets namn: GreenCharge Sydost Elfordon i småstadsregioner Projektperiod: 20130401-20140331 Huvudstödmottagare: Blekinge tekniska

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

Varför en färdplan för klimatet?

Varför en färdplan för klimatet? Hjärtligt välkomna! Regeringsuppdrag om Färdplan 2050 Länsstyrelserna ska lämna underlag om hur den regionala nivån kan bidra till visionen om att Sverige inte ska ha nettoutsläpp av växthusgaser år 2050

Läs mer

Energikontor Värmland

Energikontor Värmland Energikontor Värmland Olof Edén, Projektledare Regionalt kunskapscentrum för energifrågor Vi arbetar på Energikontoret Dag Hallén verksamhetsledare Pia Gustavsson informatör Siv Jansson projektledare Olof

Läs mer

Hot och möjligheter. Hur påverkar klimatförändringarna

Hot och möjligheter. Hur påverkar klimatförändringarna Hot och möjligheter. Hur påverkar klimatförändringarna oss? Regional handlingsplan för Kronobergs län Dokumentation från klimatanpassningsmöte, Alvesta 14 november 2012 Seminariet är en del av Länsstyrelsens

Läs mer

Vilka mål ska programmet för förnybar energi innehålla?

Vilka mål ska programmet för förnybar energi innehålla? Vilka mål ska programmet för förnybar energi innehålla? Arbetsgrupp Fredrik Karlsson, LST Päivi Lehtikangas, Energikontoret Efwa Nilsson, E.ON Jörgen Amandusson, Skogsstyrelsen Kristian Petersson, LRF

Läs mer

Förnybarenergiproduktion

Förnybarenergiproduktion Förnybarenergiproduktion Presentation av nuläget Energiproduktion och växthusgasutsläpp 1.Statistik 2.Insatser 3.Förväntad utveckling 1. Statistik Energitillförsel El, import Förnybara bränslen Fasta:

Läs mer

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet Ett samordningsuppdrag Alesia Israilava Energimyndigheten 31 maj 2017 Båstad Agenda Samordning: Vilka? Hur? Omställning: Principer?

Läs mer

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010 med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel Innehåll! "! " #$ %& %& ' " # (&' (&&% ) *%$$ ' + * $,- (& )! $, " #$ (& $ +. (& ' / 0 $ %& "',.(&% //1//,,.(&% "",,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Energikontor Norra Småland

Verksamhetsplan 2013. Energikontor Norra Småland n Verksamhetsplan 2013 Energikontor Norra Småland Energikontorets verksamhetsplan är styrgruppens instrument för styrning av verksamheten. Styrgruppen fastslog Verksamhetsplan 2013 den 4 februari 2013.

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Förnybar värme/el mängder idag och framöver

Förnybar värme/el mängder idag och framöver Förnybar värme/el mängder idag och framöver KSLA-seminarium 131029 om Marginalmarkernas roll vid genomförandet av Färdplan 2050 anna.lundborg@energimyndigheten.se Jag skulle vilja veta Hur mycket biobränslen

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Inom energiområdet Energiförsörjning för ett hållbart samhälle Satsningar på: Försörjningstrygghet

Läs mer

Energi- och klimatprogram för Karlskrona kommun

Energi- och klimatprogram för Karlskrona kommun Energi- och klimatprogram för Karlskrona kommun Målår 2014 och 2020 2011-06-30 Sammanfattning Kort sammanfattning med ett kärnfullt budskap. Inledning Varför Energi- och klimatprogram? o Syfte, målbild

Läs mer

Ett energieffektivt samhälle. Smarta energisystem 15 januari 2014

Ett energieffektivt samhälle. Smarta energisystem 15 januari 2014 Ett energieffektivt samhälle Smarta energisystem 15 januari 2014 Program 15.00 17.15 Välkommen Björn O. Nilsson, vd IVA Introduktion Lars Bergman, ordförande, Ett energieffektivt samhälle Smarta energisystem,

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun

Energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun 1 (7) Datum 2016-08-05 Diarienummer KS 2016-203 Handläggare Dennis Lundquist Direkttelefon 0380-51 80 38 E-postadress dennis.lundquist@nassjo.se Kommunstyrelsen Energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun

Läs mer

Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND

Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND 2012-02-16 PRESENTATION! Program Inledning och syfte med dagen 9.00-9.15 Lägesrapporter från delprojekt 9.15-10.15 Paus med kaffe och frukt 10.15-10.30 Genomgång

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Miljömåls- och klimatdialog Arbetsmaterial för kommunträffar 2016

Miljömåls- och klimatdialog Arbetsmaterial för kommunträffar 2016 Miljömåls- och klimatdialog Arbetsmaterial för kommunträffar 2016 Omslagsfoto: Lars Björkelid Kommunen har en viktig roll i åtgärdsarbetet för vår miljö och vårt klimat Vi behöver åtgärder för att nå de

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera?

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera? Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1 Varför kommunicera? 2016-03-24 Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning

Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning EM4000 W-4.0, 2010-11-17 Datum: 2016-05-17 Dnr: 2016-4714 1 (5) Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning Bakgrund Regeringen avsätter 25 miljoner

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

GÖTEBORG 2050 GÖTEBORG 2050. Kick-off Göteborg 2050, Elyseum, 14/10 2004. www.goteborg2050.nu

GÖTEBORG 2050 GÖTEBORG 2050. Kick-off Göteborg 2050, Elyseum, 14/10 2004. www.goteborg2050.nu www.goteborg2050.n u Projektet Göteborg 2050 Johan Swahn och Elin Löwendahl, Chalmers Hans Eek, Göteborg Energi Pia Sundh Projektet Intressenter och finansiärer Göteborg Energi Byggforskningsrådet / Formas

Läs mer

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län Datum 2012-06-30 Svarslämnare Organisation Sivert Gustafsson Länsbygderådet i Örebro län/hela Sverige ska leva Skicka in via e-post: energiochklimat.orebro@lansstyrelsen.se senast den 30 juni 2012. Tack

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Finansiering, lån och statliga bidrag

Finansiering, lån och statliga bidrag Finansiering, lån och statliga bidrag - Hur kan vi finansiera klimatarbetet? Ylva Gjetrang, Länsstyrelsen Örebro län STATLIGA STÖD FÖR ENERGI OCH KLIMATÅTGÄRDER 1 Investeringar för mer förnybar energi

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Dalarna

Energi- och klimatstrategi för Dalarna Energi- och klimatstrategi för Dalarna 2006 2009 2012 Det övergripande målet är ett hållbart Dalarna Ekologiskt, Ekonomiskt och socialt Arbetet med näringslivsutveckling, minskad miljöpåverkan och främjande

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Jordbruks- och trädgårdskonferens på Alnarp den 1 mars 2012 Biogas Syd är en del av Energikontoret Skåne Samhälle och näringsliv

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Jordbruks- och trädgårdskonferens på Alnarp den 1 mars 2012 1 Biogas Syd är en del av Energikontoret Skåne Samhälle och näringsliv

Läs mer

Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik)

Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik) Fossilfri fordonstrafik erfarenheter och utmaningar (erfaringer og utfordringer) Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik) hakan.johansson@trafikverket.se

Läs mer

Åtgärdsworkshop Valdemarsvik. Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 2020? Hemläxa och bakgrundsmaterial

Åtgärdsworkshop Valdemarsvik. Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 2020? Hemläxa och bakgrundsmaterial Åtgärdsworkshop Valdemarsvik Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 22? Hemläxa och bakgrundsmaterial 1 Detta dokument innehåller de fakta kring Valdemarsviks nuläge, alternativ

Läs mer