Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar)"

Transkript

1

2 SIMSJÖOMRÅDET Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) Plan, Bygg och Lantmäteriförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljöförvaltningen Östra Skaraborg Näring och Samhällsbyggnadsenheten Lantmäterimyndigheten i Skövde kommun

3 Nedanstående information har tagits fram i syfte att vara till hjälp för den enskilde fastighetsägaren inom Simsjöområdet i samband med bl a ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m. Medverkande kommunala förvaltningar/enhet: Plan, Bygg o Lantmäteriförvaltningen (PBLF) Tekniska Förvaltningen (TEF) Miljöförvaltningen Östra Skaraborg (MÖS) Näring och Samhällsbyggnadsenheten (NSE) Lantmäterimyndigheten i Skövde kommun (KLM) Innehåll 1. Områdesbestämmelser (PBLF) 2. Godkänd vatten- och avloppsanläggning (MÖS) 3. Kommunalt vatten och avlopp (TEF) 4. Bildande av gemensamhetsanläggning (KLM) 5. Översiktsplanen (NSE) 6. Ansökan om bygglov (PBLF) 7. Strandskydd (PBLF) 8. Vatten- och avloppsinstallation (bygg- och serviceanmälan) (PBLF) 9. Avgifter i samband med bygglov, bygganmälan samt lantmäteriförrättning (gäller år 2010) 10. Energianvändning 1. Tillägg till områdesbestämmelser På tomt får endast en huvudbyggnad finnas omfattande 50 m 2 enligt gällande områdesbestämmelser samt tillbyggnad av huvudbyggnad om maximalt 25 m 2 area enligt tillägg till områdesbestämmelserna, totalt 75 m 2 (inkl. inglasad uteplats). För komplementbyggnad medges tillägg med 5 m 2 utöver gällande 20 m 2, totalt således 25m 2. Angivna ytor avser byggnadsarea (area som en byggnad upptar på marken begränsad av utvändiga mått).

4 Utöver tillägg till utnyttjandegraden tillkommer tre bestämmelser betr. placering och utformning. Huvudbyggnad, inkl. tillbyggnad skall placeras minst 4,5 m från gräns mot granntomt / väg. Placering av komplementbyggnad skall avgöras i samband med bygglovprövning med avseende på brandavskiljning. Högsta tillåtna byggnadshöjd / nockhöjd är 5,0 m från medelmarknivå. Komplementbyggnad / Friggebod närmare tomtgräns än 4,5 m kräver grannens medgivande. Ändring av områdesbestämmelser, tillägg till bestämmelser för Simsjöområdet har antagits av Byggnadsnämndens Beredningsutskott (delegationsbeslut) Tillägget till bestämmelser vann lagakraft Syftet med ändringen av områdesbestämmelserna genom tillägg är att utöka utnyttjandegraden för att göra det möjligt att bygga ett hygienutrymme med anledning av möjligheten att ansluta till nytt kommunalt va-nät. 2. Godkänd vatten- och avloppsanläggning Miljöförvaltningen Östra Skaraborg anser att inrättande av kommunalt avlopp är ur miljösynpunkt den bästa lösningen på både kort och lång sikt och att inga fler tillstånd ska ges till slutna tankar. Endast enligt miljöbalken godkänd vatten- och avloppsanläggning får nyanläggas. Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) beslutade , 128 att anta riktlinjer för avloppsinstallationer inom Simsjöområdet. Av beslutet framgår att: Tillstånd för WC- och/eller BDT-avlopp till slutna tankar medges inte! och att: Förmultningstoalett, frystoalett eller dylikt tillåts endast om avfallet går till latrinkärl." Miljööverdomstolen och miljödomstolen i Växjö har i rättsfall fastställt att det inte är miljömässigt långsiktigt hållbart att frakta avloppsvatten från slutna tankar till ett avloppsreningsverk. För vidare information kontakta John Engström, MÖS ( ).

5 3. Kommunalt vatten och avlopp (kommunalt va) Anslutning till det kommunala va-nätet är frivillig och regleras med avtal. Eventuell anslutning kan ske antingen enskilt eller genom s.k. gemensamhetsanläggning. Kostnaderna för en utbyggnad av kommunalt va till Simsjöområdet måste täckas av intäkterna varför anslutningsavgiften blir 1,4 gånger gällande taxa. Tekniska förvaltningen har påbörjat va-ledningsarbeten för att möjliggöra anslutning av bef. fritidsbebyggelse inom Simsjöområdet till kommunens va-nät. Utbyggnaden sker etappvis och planerad ledningssträckning framgår av bilaga A. Första delen fram till Simsjögården kan tas i bruk sommaren Simsjöområdet ligger utanför kommunens verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp. För att minimera risken för bräddning av spillvatten i samband med elavbrott, och liknande, övervägs att installera en automatisk vattenavstängning för hela området. För vidare information kontakta Roland Johnsson, TEF ( ). 4. Bildande av gemensamhetsanläggning För att rättsligt reglera en gemensam va-anslutning för flera fastigheter inrättas en gemensamhetsanläggning inom ramen för en lantmäteriförrättning. Gemensamhetsanläggningen skall omfatta behövliga gemensamma anordningar som ledningar, inspektionsbrunnar, avstängningsventiler m m. Vidare regleras vilka fastigheter som berörs och ev. föreskrifter för hur gemensamhetsanläggningen skall drivas. Varje fastighet erhåller en andel som reglerar kostnader för anläggning och drift / underhåll. Kostnader för vatten kommer dock att fördelas efter förbrukning. Gemensamhetsanläggningen kommer att förvaltas av en samfällighetsförening. För vidare information kontakta Stig Rönnefeldt, Lantmäterimyndigheten ( ). 5. Översiktsplanen Översiktsplanen behandlar kommunens framtida markanvändning. En översyn av gällande översiktsplan (Framtidsplan 2015) har påbörjats och kommunfullmäktige beräknas anta den reviderade översiktsplanen (Översiktsplan 2025) under 4:e kvartalet För vidare information kontakta Maria Palmqvist, NSE ( )

6 6. Ansökan om bygglov Ansökan om bygglov görs skriftligt till byggnadsnämnden. Till ansökan skall bifogas situationsplan, planritning, fasader, fotografier eller annan handling som kan vara till hjälp vid bygglovprövningen. Vid uppförande av huvudbyggnad, tillbyggnad av huvudbyggnad eller uppförande av komplementbyggnad var och en större än 15,0 m 2 ska en bygganmälan göras till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart. Situationsplanen skall grunda sig på en nybyggnadskarta. Beställning av nybyggnadskarta görs hos Kart och Mätenheten. På tomt får endast finnas en huvudbyggnad inkl. tillbyggnad och inglasad uteplats omfattande högst 75 m 2 byggnadsarea samt komplementbyggnad omfattande högst 25 m 2 byggnadsarea. Utöver tillägg till utnyttjandegraden tillkommer tre bestämmelser betr. placering och utformning. Huvudbyggnad, inkl. tillbyggnad skall placeras minst 4,5 m från gräns mot granntomt / väg. Placering av komplementbyggnad skall avgöras i samband med bygglovprövning med avseende på brandavskiljning. Högsta tillåtna nockhöjd är 5,0 m från medelmarknivå. Komplementbyggnad / Friggebod närmare tomtgräns än 4,5 m kräver grannens medgivande. Illustration av bestämmelserna:

7 Bygganmälan skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om byggherrens namn och adress, fastighetsbeteckning och när byggnadsarbetet är avsett att påbörjas. För vidare information kontakta bygglovenheten, Claes Clausen ( ) eller Bengt Johansson ( ). Betr. nybyggnadskarta kontakta KLM, Ing Marie Tibblin ( ). 7. Strandskydd För Simsjön gäller strandskydd enligt länsstyrelsens beslut , punkterna 1a och 2. Vissa fastigheter inom gällande områdesbestämmelser omfattas av strandskydd. För att uppföra en ny fristående byggnad krävs bygglov och dispens från strandskyddet. Kravet på dispens från strandskyddet gäller även för en Friggebod. Skövde kommun har ansvar för prövning (enskilda dispenser) och tillsyn i fråga om strandskydd. För vidare information kontakta bygglovenheten, Claes Clausen ( ) 8. Installation av vatten och avlopp i byggnad (serviceanmälan) För installation av vatten och avlopp i byggnad skall en bygganmälan göras minst tre veckor före byggstart och en serviceanmälan inlämnas till byggnadsnämnden. Bygganmälan skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om byggherrens namn och adress, fastighetsbeteckning och när installationsarbetet är avsett att påbörjas. För vidare information kontakta bygglovenheten, Bengt Johansson ( ). 9. Avgifter i samband med bygglov, bygganmälan samt lantmäteriförrättning (gäller år 2010) Planavgift (områdesbestämmelser) Bygglovavgift mindre tillbyggnad Enkel nybyggnadskarta Bygganmälan (va-anslutning, enskild fastighet) Bygganmälan (va-anslutning, samfällighetsförening) kr kr kr 650 kr kr

8 Lantmäteriförrättning 2 5 fastigheter kr/st 6 10 fastigheter kr/st 10 eller fler kr/st Registrering av samfällighetsförening kr Av taxan för byggnadsnämndens verksamhet (Bn , 162, bilaga 66, KF , 128) framgår att: För upprättande eller ändring av detaljplan och områdesbestämmelser får planavgift tas ut i de fall fastighetsägaren har nytta av planen eller bestämmelserna. Kostnaden grundar sig på uppskattad arbetskostnad för PBLF och att flertalet fastighetsägare kommer att dra nytta av tillägget till gällande bestämmelser. 10. Energianvändning Vid uppförande av tillbyggnad ska man tänka på att begränsa energianvändningen. Ett bra sätt vid utformning av byggnaden är att följa de normer som finns för gällande energikrav och regler. Passa även på att se över energiförbrukning och energiprestanda i befintlig byggnad. Finns det enkla åtgärder som kan göras för att sänka energiförbrukningen? T.ex. sänka inomhustemperaturen, installera en braskamin eller installera en luftvärmepump. I och med dessa åtgärder kan man minska sin energiförbrukning som följd. Åtgärder för att spara energi och därmed minska påverkan på klimatet är en viktig del i arbetet med att nå upp till de klimatförbättrande mål, som satts upp av regering och riksdag. För råd och tips när det gäller energibesparande åtgärder kontakta David Wersén, Energi- och klimatrådgivare ( )

9

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Kommunalt verksamhetsområde

Kommunalt verksamhetsområde Vänerkustprojektet Kommunalt verksamhetsområde Ett kommunalt verksamhetsområde beslutas av kommunfullmäktige. Alla fastigheter inom ett verksamhetsområde är skyldiga att betala anslutningsavgiften. Från

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 Dnr BTN11/67 Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 att gälla från 2012-03-01, dnr BTN 10/67 Dnr BTN11/67 2/30 Innehållsförteckning Taxebestämmelser...

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Nya regler för prövning av vindkraft från 1 aug 2009 och 2 maj 2011

Nya regler för prövning av vindkraft från 1 aug 2009 och 2 maj 2011 Högskolan på Gotland Avdelningen för vindkraft Juli 2009/februari 2010/januari 2011/maj 2011 Nya regler för prövning av vindkraft från 1 aug 2009 och 2 maj 2011 Måns Hagberg Arkitekt SAR / MSA Denna rapport

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 2 När krävs tillstånd 2 Förhandsförfrågan om bygglov. 2 Innan en ansökan lämnas in.. 3 Ansökan/anmälan 3 Bilagor till

Läs mer

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR MASTLOKALISERING. Miljönämnden 2002-11-12 130

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR MASTLOKALISERING. Miljönämnden 2002-11-12 130 RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR MASTLOKALISERING Miljönämnden 2002-11-12 130 1. INLEDNING Utbyggnaden av den nya mobiltelekommunikationsnätet UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems), eller 3G, (tredje

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

telemaster och antenner POLICY FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I LUNDS KOMMUN sid 2 FYRA OLIKA MOBILTELEOPERATÖRER HAR FÅTT LICEN- SER AV POST OCH TELESTYRELSEN (PTS) KRAVET FÖR LICENSTILLDELNINGEN ÄR ATT OPERATÖRERNA

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

Fastighetskontoret Arrendeenheten 2008-06-11. Om kolonier i Malmö 2008

Fastighetskontoret Arrendeenheten 2008-06-11. Om kolonier i Malmö 2008 Fastighetskontoret Arrendeenheten 2008-06-11 Om kolonier i Malmö 2008 KOLONIUTREDNING 2008 Innehåll FÖRORD... 1 1 OM KOLONIER I MALMÖ... 3 2 MALMÖS OLIKA KATEGORIER AV KOLONIOMRÅDEN... 5 3 AVTAL KOMMUNEN-FÖRENINGEN-KOLONISTEN...

Läs mer