Ultimate luftvattenvärmepumpar 9000 W W W

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ultimate luftvattenvärmepumpar 9000 W 11000 W 16000 W"

Transkript

1 Ultimate luftvattenvärmepumpar 9000 W W W Installations- och bruksanvisning

2 Bästa köpare av Ultimate luftvattenvärmepumpen Vatten-Ilpo! Gratulerar! Som ägare av en Vatten-Ilpo är du i främsta ledet inom utvecklingen mot lägre energikostnader och en föregångarkund hos Ultimate. De traditionella luftvärmepumparna, som har utomhusenheten utomhus och fläktenheten inomhus, har under de senaste åren blivit allt vanligare i Finland. Deras ställning som marknadsledare är ohotad. År 2006 valde cirka konsumenter luftvärmepumpen Ilpo till sina hushåll. Du har nu tagit ytterligare ett steg och beslutat dig för att med hjälp av Vatten-Ilpo använda denna vinnande energiform som huvudvärmekälla i ditt hushåll. Aggregatet fungerar enligt samma princip som de traditionella luftvärmepumparna. Skillnaden är att den överför värmeenergin till vattenburet system i stället för till fläktenheten. På så vis fördelas värmen jämnare i hela huset. I denna manual presenterar vi aggregatets funktioner och användning; till din hjälp på vägen mot förmånliga energikostnader. Först några viktiga kommentarer! Liksom Ilpo, har även Vatten-Ilpo beredskap att värma och kyla. Använd inte kylfunktionen i nordiska förhållanden. Nedkylning behövs inte i detta klimat och funktionen kan orsaka kondensationsrisk i systemet. Använd Vatten-Ilpo endast i uppvärmningssyfte och skaffa vid behov av nedkylning en Ilpo, vars fläktenhet för nedkylning fungerar märkbart bättre i nordiska förhållanden. I manualen finns instruktioner för nedkylning, men med kommentaren att kylfunktionen inte skall användas i Norden. I Norden bör man aldrig förlita sig på endast ett uppvärmningssystem för ett bostadshus. Om det redan finns en oljepanna i ditt hus kan den i framtiden fungera som reservsystem. För nybyggda hus rekommenderar vi anskaffning av en elpatron för eventuella funktionsstörningar. De aggregat som tar sin energi ur luften har även den egenskapen att de vid extremt låga temperaturer (-20 C eller kallare) inte alltid kan få den värmeenergi som behövs från uteluften. Då behövs ett reservsystem. Vi rekommenderar naturligtvis till varje hem även en ackumulerande eldstad både för att minska uppvärmningskostnaderna och för att producera behaglig och hemtrevlig värme. Paketet innehåller även en engelsk manual. Den är en s.k. allmän manual även för modeller med fläktenhet som inomhusenhet, så vi rekommenderar att du använder de svenska anvisningarna och installerar aggregatet till systemet med hjälp av de bilder på koppling som vi bifogar.

3 INSTALLATION AV VATTEN-ILPO Utomhusenheten 1. Gör ett stadigt underlag för utomhusenheten av metall eller träbjälkar. Utomhusenheten skall vara minst en meter ovanför marken och minst 50 cm från ytterväggen. 2. Gör de elinstallationer som krävs. Från elskåpet 3-fas ström, 400v och beroende på modell, 10, 16 eller 25 ampers säkringar. Installera säkerhetsbrytaren i anslutning till utomhusenheten. (Elmontör) 3. Mellan utomhus- och inomhusenheten installeras styrkabel och anslutningsrör. Kabeln och rören dras genom väggen; tillräcklig diameter på genomföringen är 70 mm. Inomhusenheten 1. Inomhusenheten fästs på golvet, väggen eller i taket (kan även fästas lodrätt). 2. Gör de elinstallationer som krävs. Inomhusenhetens eltillförsel, 1 fas, 240 v, 10 amper. 3. Installera utomhusenhetens styrkabel. 4. Installera kabeln till styrpanelen inomhus. 5. Koppla rören för kylämne. 6. Koppla bort cirkulationspumpen enligt separata anvisningar. 7. Anslut inomhusenheten till vattencirkulationen. Se modellbilderna (Rörmontör) VAKUUMPUMPA och öppna kompressorns kranar före uppstartning. (montör av kylaggregat) Obs! Det är förbjudet att använda Vatten-Ilpo för nedkylning. För nedkylning rekommenderar vi anskaffande av separat luftvärmepump. Det krävs alltid ett reservsystem som komplement till Vatten-Ilpo. Du kan antingen bevara det befintliga systemet eller ordna reservsystemet med elstav från Ultimatemarket. Ändringsinstruktioner till Vatten-Ilpos inomhusenheter för modellerna HLR8WZNa-M(I), HLR10WZNa-M(I), och HLR-15WZNa-M(I) Ändringen måste ovillkorligen göras innan aggregatet tas i bruk! Öppna locket till kopplingslåda på sidan av inomhusenheten. Lösgör kabel 6 gul. På så vis hindras att cirkulationspumpen inne i aggregatet går. Dessutom avlägsnas locket som finns på inomhusenheten, varefter den lilla vita kopplingsasken öppnas och kabel 11 svart kopplas till samma plats som kabel 10 svart. STYRSYSTEMET TAS I BRUK

4 A. Displayens funktion LCD Display 1. Uppvärmning: Symbolen visas då enheten värmer. 2. Felkod: Felkoden syns då det är fel i systemet eller i kommunikationen aggregaten emellan. 3. Kylning: Symbolen visas då enheten kyler. OBS!!! Kylfunktionen får på grund av kondensering inte användas i nordiska förhållanden. 4. Temperatur: Visar huvuddisplayens temperaturvärden. 5. Tilläggsaggregatets displayfält: Innehåller 2 nummer och en punkt, vilka visar temperaturen och numret på den parameter som är i bruk. Syns då aggregatet är i läget Check eller Parameter-check. 6. Huvuddisplayfält: består av minus, 2 nummer och temperaturmarkör som visar temperatur och parameter. Värdet kan vara större än 99. Då ersätts de två första siffrorna med bokstäverna A-X, så att A = 10. B = 11 o.s.v., t.ex. A7 107, B4 = 114, G3 = 163, osv.

5 I normalt läge visar värdet temperaturen på det strömmande vattnet. 7. Parameterlista: Visas endast då parametern är i kontroll-läge. Huvuddisplayens värde är enligt parameterns senare lista. 8. Avfrostning: Visas då aggregatet är i avfrostningsläge. 9. ABC: Visar vilket system som är i avfrostningsläge 10. Test: Testläge 11. Av 12. På 13. Avsluta 14. Regleringsknappar 16. Kontroll-läge 17. Byte av funktion Då enheten är i normalläge eller avstängd, visar kontrollenheten endast det strömmande vattnets temperatur i huvuddisplayen. I felläge visas felkoden i huvuddisplayen. Då den automatiska frostskyddsfunktionen är vald och förhållandekraven är uppfyllda, startar enhetens automatiska frostskyddsfunktion. Då visar huvuddisplayen koden d2, utom i fall fel uppstår i systemet, varvid felkoden ersätter koden för frostskydd. B. Knapparnas funktioner på displayen Mode (Knapp 17): Växlar mellan uppvärmning och nedkylning. (Kylfunktionen får på grund av kondensering inte användas i nordiska förhållanden.) Turn On (Knapp 12): Enheten startas Turn Off (Knapp 11): Enheten stängs av Vid funktionsstörning; tryck en gång på On eller Off för att avhjälpa situationen. (Knapp 15): Ökar parametervärde och växlar mellan lägena inställning och kontroll (set/check).

6 (Knapp 14): Minskar parametervärde Check (Knapp 16): Tryck en gång för att växla till kontroll-läge. Då parametrarna är i regleringsläge kan du med denna knapp ändra parameter och dess värden. Genom att trycka 5 sekunder sparas de valda parametervärdena. Quit (Knapp 13): i läget inställning/kontroll (set/check); avsluta läget. I parametrarnas ändringsläge avslutas läget utan att värdena sparas. Genom att trycka 5 sekunder ställs knappljudet på eller av. * Quit + : Aggregatets underhållsläge, kan inte utföras med normala användarrättigheter. En för bruk och reglering onödig funktion. * Quit + Check: Tryck ned knapparna samtidigt under 3 sekunder (först quit och sedan check) för att ställa in varje parameters utgående värden på nytt. Då du gör detta under 5 sekunder före strömmen slås på, ställs även lösenordet in på nytt. Tryck ned Check under 5 sekunder för att spara parametrarna. C. Alarmsignaler Då aggregatet är av, är alarmsignalerna inte i bruk. Om aggregatet alltid är på, ljuder larmet en gång då aggregatet omställs eller utför en snabbtest. Då knappljudet är på, signalerar aggregatet också om du trycker på fel knappar. Om aggregatet är i lägena överhettning eller frostskydd är knappljuden av. D. Basfunktioner Starta aggregatet Tryck på On då aggregatet är av, för att få aggregatet i stand by-läge. LCDdisplayen visar vattnets temperatur, samt aggregatets läge (värmning eller kylning). Då aggregatet känner att terminalen är på, fungerar enheten automatiskt och läget operation blinkar i displayen. Om displayen inte är på stänger enheten automatiskt efter en stund och återgår till stand by-läge. Stäng av aggregatet Tryck en gång på Off för att stänga av aggregatet, då visar LCD-displayen vattnets temperatur. Ändra läge: Funktionen finns endast i värmepumpenheten. Genom att trycka på Mode ändras systemets läge mellan värmning och kylning. Om en felkod visas på displayen, fungerar inte denna funktion. ANVÄND INTE KYLNINGSLÄGE I NORDISKA FÖRHÅLLANDEN. Kontrollera systemläge och temperatur: Tryck på Check en gång för att starta kontrollläget. I detta läge visar tilläggsaggregatets displayfält det objekt som skall kontrolleras och huvuddisplayen visar objektets värde. Tryck eller för att ändra objekt. Tryck QUIT för att avsluta läget. I detta läge kan du kontrollera följande värden: 0: Temperatur på inkommande vatten

7 1: Temperatur på utgående vatten 2: Omgivningens temperatur 3: Frostskydd temperatur 1 4: Frostskydd temperatur 2 5: Avfrostning start temperatur 1 6: Avfrostning start temperatur 2 7: Gastemperatur 1 8: Gastemperatur 2 9: Inte i bruk 10: Inte i bruk 11: Felkod i realtid 12: Frostskydd och terminalkoppling OXH inte på, FXH frostskyddet är på X0H inte terminal, XFH Terminalen kopplad 13: Utomhusenhetens funktionsläge 0x01 = Av nedkylningsläge 0x02= Av - uppvärmningsläge 0x11 = På nedkylningsläge 0X12 = Av - uppvärmningsläge 0xd1 = Automatiskt frostskydd utförs 0xF1 = Påtvingad nedkylning 0xF2 Påtvingad uppvärmning 14: Utomhusenhetens läge 15: Inomhusenhetens läge

8 0x01 = Av nedkylningsläge 0x02= Av - uppvärmningsläge 0x11 = På nedkylningsläge 0x12 = Av - uppvärmningsläge 16: Inomhusenhetens läge 17: =00 stänger av tilläggsaggregatets uppvärmning och stannar av frostskyddsfunktionen =01 startar tilläggsaggregatets uppvärmning och stänger av frostskyddet. =02 Stänger av tilläggsaggregatets uppvärmning och startar frostskyddet =03 Startar både tilläggsaggregatets uppvärmning och frostskyddet 18: Kommunikationsläge 19: Felläge Starta/stänga värmaren Funktionen finns endast i värmepumpenheten. Tryck på Check för att komma till kontroll-läget. Tryck på pilknappen ( ) för att välja objekt (check object), tryck igen på Check tills objekt 17 visas i rutan. Värdet för objekt "17" varierar mellan 01/03 (tilläggsaggregatsvärmaren på) och 00/02 (inte på) T.ex Off -> 01 On -> 00 Off eller 02 Off -> 03 On -> 02 Off. Kontrollera parametern: Då elektriciteten har varit på i 20 s, tryck på Quit och på pilen uppåt ( ) för att komma till kontroll-läget. I detta läge visar tilläggsaggregatets display det objekt som skall kontrolleras. På huvuddisplayen syns värdet för den parameter som skall ändras. Tryck på pilarna för att ändra kontrollobjekt. Tryck Quit igen för att avsluta kontroll-läget. Parameterns namn Inställning (t.ex.) Noggrannhet 0. Är tilläggsaggregatet på se exempel 1 ovan 1. Ställ in kylvattnets temperatur (T_CSET) 7C 1C 2. Ställ in uppvärmningsvattnets temperatur (T_CSET) 45 C 1 C 3. Starttemperatur för avfrostning (Tsd1) -4 C 1 C 4. Sluttemperatur för avfrostning (Tsd2) 20 C 1 C 5. Tidsintervall för avfrostning (Tst1) 45 min 1 min 6. Avfrostningstid (Tst2) 8 min 1 min

9 7. Temperatur för frostskydd (Tsf1) 6 C 1 C 8. Frostskyddet av vid temperatur 12 C 1 C 9. Överhettningsskydd vid temperatur (Tsf2) 53 C 1 C 10. Överhettningsskyddet av vid temperatur 48 C 1 C 11. Reglering av avvikande temperatur (delta T) 2 C 1 C 12. Utomhustemperatur vid vilken avfrostning startar -4 C 1 C 13. Temperatur för överhettningsskydd av gaser 120 C 5 C 14. Tidsintervall från stängning av terminalen till stängning av huvudaggregatet 1 min 1 min Obs! Inställningarna skall regleras enligt system och klimat, de värden som nämns här är exempel. E. Lista över felkoder Felkod Orsak Åtgärd E1 Kompressorns högtrycksskydd tryck On/Off E2 Systemets frostskydd återställs automatiskt E3 Kompressorns undertrycksskydd tryck On/Off E4 Kompressorns avgastemperaturskydd tryck On/Off E5 Kompressorns överbelastningsskydd tryck On/Off E6 Vattenpumpens överbelastningsskydd tryck On/Off E7 Vattentillförsel av/på fel tryck On/Off E8 Fläktens överbelastningsskydd tryck On/Off E9 Systemets avkylning återställs automatiskt b1 Kompressorns högtrycksskydd tryck On/Off b2 Systemets frostskydd återställs automatiskt

10 b3 Kompressorns lågtrycksskydd tryck On/Off b4 Kompressorns gastemperaturskydd tryck On/Off b5 Kompressorns överbelastningsskydd tryck On/Off b8 Fläktens överbelastningsskydd tryck On/Off b9 Systemets avkylning återställs automatiskt F1 Frostskydd, fel på temperatursensor 1 återställs automatiskt F2 Frostskydd, fel på sensor 2 återställs automatiskt F3 Avfrostningstemperatur, fel på sensor 1 återställs automatiskt F4 Avfrostningstemperatur, fel på sensor 2, återställs automatiskt F5 Gastemperatur, fel på sensor 2 återställs automatiskt F6 Gastemperatur, fel på sensor 2 återställs automatiskt F7 Utomhustemperatur, sensorfel återställs automatiskt F8 Sensor för inkommande vatten återställs automatiskt F9 Sensor för utgående vatten återställs automatiskt EC Fel i kommunikationen mellan aggregaten återställs automatiskt EE Funktionsfel i minneschip tryck On/Off Automatisk omställning: Då felet har klarlagts och kompressorns skyddstid har överskridits. Enheten startar automatiskt. Manuell omställning: Tryck On/Off för att avlägsna felkoden, tryck därefter igen On/Off för att starta aggregatet på nytt. Om undertryckskydd eller överbelastning av kompressorn har konstaterats 3 gånger inom 30 minuter ändras återstartningen från manuell till automatisk. Då felkoden visas är det bäst att stänga av aggregatet och starta om på nytt. Om felkoden visas igen efter detta, iakttag hur det påverkar aggregatets funktion.

11 Om felkoden hänvisar till elektricitetfel; kontakta den person som har utfört elinstallationerna för kontroll. Om felkoden hänvisar till rörledningarnas funktion; kontakta den rörmontör som har installerat systemet. Vid problem med kylkretsen eller aggregatets funktion, kontakta montören av kylaggregat. 6. Dagliga funktioner och underhåll/service Då aggregatet är installerat och testat utförs dagliga åtgärder som avstängning, start, uppvärmning, ändring av parameter o.s.v. på kontrollpanelen inomhus. Alla säkerhetsinställningar är rätt inställda i samband med installationen. Ändra inte dessa för att hindra att aggregatet skadas. Stäng inte aggregatets ström även om utomhusenheten är avstannad. Täck inte aggregaten, håll omgivningen torr, ren och väl ventilerad. Rengör aggregatet från damm, så att inte aggregatets funktion störs. Hindra inte luftcirkulationen till och från aggregatet, luftfiltret måste bytas/rengöras regelbundet. 7. Allmänna fel och hur dessa avhjälps Om fel förekommer i aggregatet, ta kontakt med installatören och be honom kontakta aggregatets leverantör. Vi strävar efter att aggregatets installatör också sköter servicen av aggregatet i framtiden och vi verkar i samarbete med installatörerna. Följande situationer är inte felsituationer. 1. Då belastningen vid uppvärmning är liten och systemets vattentemperatur ökar snabbt; frostskyddet startar och stängs först då temperaturen är inom gränserna. 2. Då utomhusenhetens yttemperatur vid uppvärmning är lägre än den omgivande luften och under 0 C, kan en isbeläggning bildas på enheten. Aggregatet smälter isen regelbundet med hjälp av den automatiska avfrostningsfunktionen. 3. Då aggregatet är i stand by-läge i temperatur under 0 C, startar systemets frostskyddsprogram och stannar då säkerhetsgränsen är nådd.

12 Vid problemsituationer kan en yrkesman avhjälpa problemet med hjälp av följande lista: Allmänt fel / Orsak Åtgärd Kompressorn fungerar inte A. Strömtillförseln hindrad B. En kabel är lös Kontrollera och spänn till C. Fel i säkring Kontrollera orsaken till felet och korrigera D. För hög temperatur Ställ om E. Fel i kompressorn Byt kompressor Fläkten ger ifrån sig ljud A. Fastsättningen är lös Spänn fastsättningen B. Fläktens vinge rör höljet Kontrollera orsaken och reglera C. Fläkten är inte stabil Byt fläkt Fläkten ger ifrån sig ljud A. Vätskan ger ifrån sig ljud då kylämnet strömmar i kompressorn Kontrollera om temperatursensorn är lös eller om parametrarna är fel. Korrigera B. Komponenterna är skadade Byt kompressor Vattenpumpen fungerar inte eller fungerar onormalt A. Kabelfel eller fel i strömtillförseln Kontrollera orsaken till felet och korrigera B. Fel i relä Byt relä C. Gas i rörsystemet Lufta rörsystemet Kylningen fungerar dåligt (används inte i nordiska förhållanden) A. Kylämne läcker Kontrollera, korrigera läckan och fyll vid behov på kylämne B. Vattenledningen har dåligt värmeskydd Täta värmeskyddet C. Vattnet strömmar inte ordentligt Rengör vattenfiltret D. Damm i kondensatorerna Rengör E. Kylning förhindrad Kontrollera och rengör torrfiltret 6. Kompressorn kopplas på och av

13 A. För mycket kylämne Minska mängden B. Dålig vattencirkulation Vattensystemet är blockerat eller det har kommit luft i systemet. Kontrollera vattenpump, ventil, rörsystem. Rengör filter eller lufta rörsystemet C. Låg belastning Reglera belastningen eller öka kapaciteten för energilagring Kylsystemets undertryckskoppling slår ofta av och på A. Kylämnet läcker eller finns i för liten mängd Kontrollera och korrigera, tillsätt kylämne B. Torrfiltret är stockat Byt torrfilter C. Fel i värmeexpansionsventilen Kontrollera om det är fel i ventilen eller om värmesensorn läcker. Byt eller reparera. D. Dålig vattencirkulation Kontrollera vattensystemet Kompressorn fungerar, men enheten kyler inte A. Allt kylämne har läckt ut Kontrollera och korrigera, tillsätt kylämne B. Evaporatorn är frusen Kontrollera orsaken och avlägsna isen C. Fel i kompressorn Byt kompressor Installation av aggregatet För installationen behöver du el- och rörmontör, som kan installera aggregaten enligt bifogade kopplingsschema. Efter detta kan du tillkalla montör av kylaggregat för att göra anslutningar och vakuumpumpa.

14 1. Lämpömittari / termometer C 2. Lianerotin / smutsfilter DN25 3. Kiertovesipumppu / C-pump esim/t ex. Grunfos UPS Sulkuventtiili / avst. ventil DN25 5. Vanha kattila tai varaaja / bef. panna el. ackumulatortank 6. Lämmitysautomatiikka / värmeautomatik / esim Ouman EH-80

15 1 Lämpömittari / termometer C 2 Lianerotin / smutsfilter DN25 3 Lämmityksen kiertovesipumppu / C-pump esim/t ex. Grunfos UPS Sulkuventtiili / avst. ventil DN25 5 Kaksoisvaippa varaaja / dubbelmantlad vvb / esim. Hojax 200/120 6 Sähkölämminvesivaraaja / elvarmvattenberedare / n. ca 100 l 7 Lämmitysautomatiikka / värmeautomatik / esim Ouman EH-80 8 Lämmityksen kiertovesipumppu / cirkulationspump värme / Grunfos UPS Sähkökattila / elpanna 9 kw 10 Painemittari / manometer / 0-4 bar 11 Varoventtiili / säkerhetsventil / 1.5 bar 12 Paisunta-astia / slutet exp. kärl / 25 l 13 Autom. ilmanpoistin / automatluftare DN10 14 LV-sekoitusventtiili / vv-blandningsvent / Cu Syöttöventtiili / Matningsventil / Cu 22

16 1 Lämpömittari / termometer C 2 Lianerotin / smutsfilter DN25 3 Lämmityksen kiertovesipumppu / C-pump esim/t ex. Grunfos UPS Sulkuventtiili / avst. ventil DN25 5 Autom. ilmanpoistin / automatluftare DN10 6 Painemittari / manometer / 0-4 bar 7 Varoventtiili / säkerhetsventil / 1.5 bar 8 Paisunta-astia / slutet exp. kärl / 12 l 9 Sähkökattila / elpanna 9 kw 10 Puskurisäiliö / bufferttank / min 150 l 11 Lämmitysautomatiikka / värmeautomatik / esim Ouman EH-80 HUOM! Kaikilla piireillä ei saa olla termostaatteja. Pumpulla on oltava vapaakierto. OBS! Alla värmeslingor får inte ha termostat. Det måste finnas fricirkulation för pumpen.

Vatten-luftvärmepump 9000 E + Energitank eller hetgasspiral. Installations- och underhållsmanual. Vers. 5.2

Vatten-luftvärmepump 9000 E + Energitank eller hetgasspiral. Installations- och underhållsmanual. Vers. 5.2 Vatten-luftvärmepump 9000 E + Energitank eller hetgasspiral Installations- och underhållsmanual Vers. 5.2 Ärade kund! Gratulerar! Som ägare av 9000E luftvärmepumpen är du i främsta ledet inom utvecklingen

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Under nedkylningen förflyttar kylsystemet värme från den omgivande luften och överför det till sjövattnet. Omvänt sker under uppvärmning,

Läs mer

Användarmanual för Bonus AIR 10

Användarmanual för Bonus AIR 10 1 Användarmanual för Bonus AIR 10 2 Innehåll Kontrollpanelen... 3 Statusindikeringar i kontrollpanelens fönster... 3 Manöverknappar på kontrollpanelen... 4 Start av anläggningen... 4 Inställning av temperaturer

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktionsmanual är tillämplig för Polarheat värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressorer. Systemkonfiguration Styrsystemet består av

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump EN GUIDE INFÖR VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump Värmekostnader är tråkiga men nödvändiga i ett land som Sverige. För att minska dem krävs rätt uppvärmning som fungerar för just ditt hem. En värmepump kan

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Värmeväxlare (luftsida) Värmeväxlare (vattensida) Fläktmotor Antal kompressorer Förutsättningar för avfrostning A.Värmepumpen går in i avfrostningsläge när, värmepumpen har arbetat oavbrutet

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR Bruks- och installationsanvisning D18067Ar Innehållsförteckning 1. Funktionssätt 4 2. Användning 5 3. Installation 6 4. Funktionsläge 8 5. Service 9 6.

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Två energikällor. Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system

Två energikällor. Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system Två energikällor Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system Teknisk data Blå zon Första värmekällan agerar själv upp till balanspunkten (PE). Orange zon Båda värmekällorna agerar tillsammans

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

5500 DC Inverter. Installations- och underhållsmanual. Vers. 9.0

5500 DC Inverter. Installations- och underhållsmanual. Vers. 9.0 5500 DC Inverter Installations- och underhållsmanual Vers. 9.0 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Egenskaper...2 2. Delar...3 3. Styrenhetens funktioner...4 4. Installationsanvisningar...5 5. Stomme och mått...8

Läs mer

BRUKSANVISNING. Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump och varmvattentank för luft till vatten-värmepumpsystem EKHBH007A EKHBX007A

BRUKSANVISNING. Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump och varmvattentank för luft till vatten-värmepumpsystem EKHBH007A EKHBX007A BRUKSANVISNING Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump och varmvattentank för luft till vatten-värmepumpsystem EKHBH007A EKHBX007A EKHBH007A*** EKHBX007A*** Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid.

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid. VENCO MICROPROCESSOR typ: µchiller ANVÄNDAR HANDBOK Allmän beskrivning Sid. 2 Inledande anvisningar Sid. 2 Displayenhet Sid. 3-4 Parametrar Sid. 5 Larm och signaler Sid. 6-8 Värmepumpsfunktion Sid 9 Sid

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

Foma 5500 / 6800. Från 2005

Foma 5500 / 6800. Från 2005 Foma 5500 / 6800 Från 2005 1 Ute enheten 5500 / 6800 1. Funktioner 1.1 kommunikation med inne enhet: mottar signaler från inne enheten som styr kompressorfrekvens. Ute enhetens fläkt och 4-vägs ventil

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Poolvärmepump Europac +

Poolvärmepump Europac + Poolvärmepump Europac + Gratulerar till ert val av poolvärmepump Europac +. Läs igenom denna instruktion före installation och uppstart. Tillse att poolvattnet är balanserat (se Folkpools skötselanvisning).

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Värmesystem för hus i BRF Bronskatten

Värmesystem för hus i BRF Bronskatten Värmesystem för hus i BRF Bronskatten Detta är en handledning för värmesystemen i BRF Bronskattens hus som har en Nibe Fighter 310P värmepump. Notera att detta inte ersätter monterings- och skötselanvisningen.

Läs mer

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Luftvärmepump Folkpool Översikt mått och benämningar Tryckmätare Vattenutlopp Kontroll panel Kabel hål Vatteninlopp Luft utblås Kontrollpanel Display Avfrostnings lampa

Läs mer

Toppklimat för småhus

Toppklimat för småhus VENTILATION SVALKA SKÖTSEL INSTALLATION TEKNIK Toppklimat för småhus VÄRME Värme Ventilation Luftkonditionering Värme Med hjälp av en värmepump återvinns värme och energi från den luft som ventileras bort

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 MANUAL LUNE SPA Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 Warm Cool Jets Blower Press to turn pump 1 on or off, and to shift between low Press to operate the spa light. Turns off after

Läs mer

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL. Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY)

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL. Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY) KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY) Läs handboken noga innan du använder din poolvärmepump och spara den för framtida bruk. Innehåll

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren 1000 Rev. D Innehåll INLEDNING 4 SYSTEMÖVERSIKT 4 INSTALLATION 5 Installation av mätenheten 5 Installation av elektroniken 5 ANVÄNDNING 7 ALARM 7 BESKRIVNING AV

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300 Bruksanvisning Printer SMS 200 / 300 Säkerhetsanvisningar SMS-200/300 skrivare Skrivaren är inte farlig när den är installerad korrekt och används enligt instruktionerna. Följande risker kan förekomma:

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Xzone

Funktionsguide GOLD, Xzone Funktionsguide GOLD, Xzone 1. Allmänt Funktionen Xzone är avsedd att kunna styra en extra temperaturzon via ventilationsanläggningen. Det finns ibland behov av att reglera en del av anläggningen med andra

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

VÄRMEPUMP TILL BASSÄNGER (THP 55, THP 100, THP 120, THP 170) INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER

VÄRMEPUMP TILL BASSÄNGER (THP 55, THP 100, THP 120, THP 170) INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER VÄRMEPUMP TILL BASSÄNGER (THP 55, THP 100, THP 120, THP 170) INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER i Läs bruksanvisningen Innehåll I. Prestanda och egenskaper... 3 II. Systemschema... 3 III. Effektparametrar...

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

HYDRO-PRO Värmepump för swimmingpool SERVICEMANUAL

HYDRO-PRO Värmepump för swimmingpool SERVICEMANUAL HYDRO-PRO Värmepump för swimmingpool SERVICEMANUAL INDEX 1. Specifikationer 2. Dimensioner 3. Installation 4. Tillbehör 5. Elektriska ledningar 6. Initial uppstart av enheten 7. Drift av skärmkontroll

Läs mer

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG Användarmanual Touch Fjärrkontroll (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll Förvara denna manual för framtida användning Sidan 1 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsföreskrifter... 3 Delarnas namn... 4

Läs mer

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102 Användarmanual för KCC-21EB Portabel luftkonditionering DS179:1102 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort krav för hem,

Läs mer

VRF-system, inomhusaggregat av kassettyp

VRF-system, inomhusaggregat av kassettyp Bruksanvisning VRFsystem, inomhusaggregat av kassettyp Förvara denna manual för framtida referens Sidan 1 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsföreskrifter... 3 1.1. Försiktighetsåtgärder för användning...

Läs mer

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Samsung SMART HEATING & COOLING Samsung Smart HEATING & COOLING värd att längta hem till Det är något med våra nordliga breddgrader. Mitt i kalla vintern är

Läs mer

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 0511 Uppackning och montage. A D E B F C G A - Aggregatet levereras i två kartonger: D - Placera bif. hållare i våg med 62

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com DRIFT & SKÖTSELANVISNING Portabel Luftkonditionering Läs igenom denna instruktion noga innan aggregatet tas i drift. TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL Säkerhet Varning OBS! Underhåll

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Elpanna CC 160 SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Handledning Elpanna CC 160 BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009/12 Artikelnummer: 6720640299 Utgåva 2009/12 Copyright 2009. BOSCH TERMOTEKNIK SE. Alla

Läs mer

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Samsung SMART HEATING & COOLING Samsung Smart HEATING & COOLING Värme värd att längta hem till Det är något med våra nordliga

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

Sterilisator Melag 75

Sterilisator Melag 75 Bruksanvisning Sterilisator Melag 75 En avancerad hetluftssterilisator med inbyggd fläkt Bäste kund, Vi tackar för det förtroende som Du visat genom att köpa denna hetluftsterilisator. Under nära 50 år

Läs mer

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9)

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9) V2.2 (24.09.2015) 1 (9) DRIFTTAGNING Inkoppling Installation och drifttagande av apparaten får endast utföras av kvalificerade yrkesmän. Installationen skall alltid utföras med strömmen avslagen. Efter

Läs mer

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor 1 / 5 9.5.2007 8:30 Råd & Rön nr 8, september 2000 En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor Uteluftsvärmepumpen levererar upp till tre gånger mer energi än den el den förbrukar. En villaägare kan

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP InVest

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP InVest Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP InVest Läs denna bruksanvisning I bruksanvisningen

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s DEN MEST ENERGIEKONOMISKA LÖSNINGEN wwwenerventse Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-39 l/s Den roterande värmeväxlaren - en genial uppfinning I Enervent greenair-ventilationsaggregaten

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet.

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Smartaste villavärmen! Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Elomax. Hjärnan i ditt uppvärmningssystem. ELOMAX är designad för att möta framtiden. Den ersätter helt en

Läs mer

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa.

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa. Kontaktperson Mathias Johansson 2015-06-16 5P03129-02 rev. 1 1 (4) Energi och bioekonomi 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Nordiska Kvalitetspooler AB Box 22 818 03 FORSBACKA Energimätning på utespa

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer