Ultimate luftvattenvärmepumpar 9000 W W W

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ultimate luftvattenvärmepumpar 9000 W 11000 W 16000 W"

Transkript

1 Ultimate luftvattenvärmepumpar 9000 W W W Installations- och bruksanvisning

2 Bästa köpare av Ultimate luftvattenvärmepumpen Vatten-Ilpo! Gratulerar! Som ägare av en Vatten-Ilpo är du i främsta ledet inom utvecklingen mot lägre energikostnader och en föregångarkund hos Ultimate. De traditionella luftvärmepumparna, som har utomhusenheten utomhus och fläktenheten inomhus, har under de senaste åren blivit allt vanligare i Finland. Deras ställning som marknadsledare är ohotad. År 2006 valde cirka konsumenter luftvärmepumpen Ilpo till sina hushåll. Du har nu tagit ytterligare ett steg och beslutat dig för att med hjälp av Vatten-Ilpo använda denna vinnande energiform som huvudvärmekälla i ditt hushåll. Aggregatet fungerar enligt samma princip som de traditionella luftvärmepumparna. Skillnaden är att den överför värmeenergin till vattenburet system i stället för till fläktenheten. På så vis fördelas värmen jämnare i hela huset. I denna manual presenterar vi aggregatets funktioner och användning; till din hjälp på vägen mot förmånliga energikostnader. Först några viktiga kommentarer! Liksom Ilpo, har även Vatten-Ilpo beredskap att värma och kyla. Använd inte kylfunktionen i nordiska förhållanden. Nedkylning behövs inte i detta klimat och funktionen kan orsaka kondensationsrisk i systemet. Använd Vatten-Ilpo endast i uppvärmningssyfte och skaffa vid behov av nedkylning en Ilpo, vars fläktenhet för nedkylning fungerar märkbart bättre i nordiska förhållanden. I manualen finns instruktioner för nedkylning, men med kommentaren att kylfunktionen inte skall användas i Norden. I Norden bör man aldrig förlita sig på endast ett uppvärmningssystem för ett bostadshus. Om det redan finns en oljepanna i ditt hus kan den i framtiden fungera som reservsystem. För nybyggda hus rekommenderar vi anskaffning av en elpatron för eventuella funktionsstörningar. De aggregat som tar sin energi ur luften har även den egenskapen att de vid extremt låga temperaturer (-20 C eller kallare) inte alltid kan få den värmeenergi som behövs från uteluften. Då behövs ett reservsystem. Vi rekommenderar naturligtvis till varje hem även en ackumulerande eldstad både för att minska uppvärmningskostnaderna och för att producera behaglig och hemtrevlig värme. Paketet innehåller även en engelsk manual. Den är en s.k. allmän manual även för modeller med fläktenhet som inomhusenhet, så vi rekommenderar att du använder de svenska anvisningarna och installerar aggregatet till systemet med hjälp av de bilder på koppling som vi bifogar.

3 INSTALLATION AV VATTEN-ILPO Utomhusenheten 1. Gör ett stadigt underlag för utomhusenheten av metall eller träbjälkar. Utomhusenheten skall vara minst en meter ovanför marken och minst 50 cm från ytterväggen. 2. Gör de elinstallationer som krävs. Från elskåpet 3-fas ström, 400v och beroende på modell, 10, 16 eller 25 ampers säkringar. Installera säkerhetsbrytaren i anslutning till utomhusenheten. (Elmontör) 3. Mellan utomhus- och inomhusenheten installeras styrkabel och anslutningsrör. Kabeln och rören dras genom väggen; tillräcklig diameter på genomföringen är 70 mm. Inomhusenheten 1. Inomhusenheten fästs på golvet, väggen eller i taket (kan även fästas lodrätt). 2. Gör de elinstallationer som krävs. Inomhusenhetens eltillförsel, 1 fas, 240 v, 10 amper. 3. Installera utomhusenhetens styrkabel. 4. Installera kabeln till styrpanelen inomhus. 5. Koppla rören för kylämne. 6. Koppla bort cirkulationspumpen enligt separata anvisningar. 7. Anslut inomhusenheten till vattencirkulationen. Se modellbilderna (Rörmontör) VAKUUMPUMPA och öppna kompressorns kranar före uppstartning. (montör av kylaggregat) Obs! Det är förbjudet att använda Vatten-Ilpo för nedkylning. För nedkylning rekommenderar vi anskaffande av separat luftvärmepump. Det krävs alltid ett reservsystem som komplement till Vatten-Ilpo. Du kan antingen bevara det befintliga systemet eller ordna reservsystemet med elstav från Ultimatemarket. Ändringsinstruktioner till Vatten-Ilpos inomhusenheter för modellerna HLR8WZNa-M(I), HLR10WZNa-M(I), och HLR-15WZNa-M(I) Ändringen måste ovillkorligen göras innan aggregatet tas i bruk! Öppna locket till kopplingslåda på sidan av inomhusenheten. Lösgör kabel 6 gul. På så vis hindras att cirkulationspumpen inne i aggregatet går. Dessutom avlägsnas locket som finns på inomhusenheten, varefter den lilla vita kopplingsasken öppnas och kabel 11 svart kopplas till samma plats som kabel 10 svart. STYRSYSTEMET TAS I BRUK

4 A. Displayens funktion LCD Display 1. Uppvärmning: Symbolen visas då enheten värmer. 2. Felkod: Felkoden syns då det är fel i systemet eller i kommunikationen aggregaten emellan. 3. Kylning: Symbolen visas då enheten kyler. OBS!!! Kylfunktionen får på grund av kondensering inte användas i nordiska förhållanden. 4. Temperatur: Visar huvuddisplayens temperaturvärden. 5. Tilläggsaggregatets displayfält: Innehåller 2 nummer och en punkt, vilka visar temperaturen och numret på den parameter som är i bruk. Syns då aggregatet är i läget Check eller Parameter-check. 6. Huvuddisplayfält: består av minus, 2 nummer och temperaturmarkör som visar temperatur och parameter. Värdet kan vara större än 99. Då ersätts de två första siffrorna med bokstäverna A-X, så att A = 10. B = 11 o.s.v., t.ex. A7 107, B4 = 114, G3 = 163, osv.

5 I normalt läge visar värdet temperaturen på det strömmande vattnet. 7. Parameterlista: Visas endast då parametern är i kontroll-läge. Huvuddisplayens värde är enligt parameterns senare lista. 8. Avfrostning: Visas då aggregatet är i avfrostningsläge. 9. ABC: Visar vilket system som är i avfrostningsläge 10. Test: Testläge 11. Av 12. På 13. Avsluta 14. Regleringsknappar 16. Kontroll-läge 17. Byte av funktion Då enheten är i normalläge eller avstängd, visar kontrollenheten endast det strömmande vattnets temperatur i huvuddisplayen. I felläge visas felkoden i huvuddisplayen. Då den automatiska frostskyddsfunktionen är vald och förhållandekraven är uppfyllda, startar enhetens automatiska frostskyddsfunktion. Då visar huvuddisplayen koden d2, utom i fall fel uppstår i systemet, varvid felkoden ersätter koden för frostskydd. B. Knapparnas funktioner på displayen Mode (Knapp 17): Växlar mellan uppvärmning och nedkylning. (Kylfunktionen får på grund av kondensering inte användas i nordiska förhållanden.) Turn On (Knapp 12): Enheten startas Turn Off (Knapp 11): Enheten stängs av Vid funktionsstörning; tryck en gång på On eller Off för att avhjälpa situationen. (Knapp 15): Ökar parametervärde och växlar mellan lägena inställning och kontroll (set/check).

6 (Knapp 14): Minskar parametervärde Check (Knapp 16): Tryck en gång för att växla till kontroll-läge. Då parametrarna är i regleringsläge kan du med denna knapp ändra parameter och dess värden. Genom att trycka 5 sekunder sparas de valda parametervärdena. Quit (Knapp 13): i läget inställning/kontroll (set/check); avsluta läget. I parametrarnas ändringsläge avslutas läget utan att värdena sparas. Genom att trycka 5 sekunder ställs knappljudet på eller av. * Quit + : Aggregatets underhållsläge, kan inte utföras med normala användarrättigheter. En för bruk och reglering onödig funktion. * Quit + Check: Tryck ned knapparna samtidigt under 3 sekunder (först quit och sedan check) för att ställa in varje parameters utgående värden på nytt. Då du gör detta under 5 sekunder före strömmen slås på, ställs även lösenordet in på nytt. Tryck ned Check under 5 sekunder för att spara parametrarna. C. Alarmsignaler Då aggregatet är av, är alarmsignalerna inte i bruk. Om aggregatet alltid är på, ljuder larmet en gång då aggregatet omställs eller utför en snabbtest. Då knappljudet är på, signalerar aggregatet också om du trycker på fel knappar. Om aggregatet är i lägena överhettning eller frostskydd är knappljuden av. D. Basfunktioner Starta aggregatet Tryck på On då aggregatet är av, för att få aggregatet i stand by-läge. LCDdisplayen visar vattnets temperatur, samt aggregatets läge (värmning eller kylning). Då aggregatet känner att terminalen är på, fungerar enheten automatiskt och läget operation blinkar i displayen. Om displayen inte är på stänger enheten automatiskt efter en stund och återgår till stand by-läge. Stäng av aggregatet Tryck en gång på Off för att stänga av aggregatet, då visar LCD-displayen vattnets temperatur. Ändra läge: Funktionen finns endast i värmepumpenheten. Genom att trycka på Mode ändras systemets läge mellan värmning och kylning. Om en felkod visas på displayen, fungerar inte denna funktion. ANVÄND INTE KYLNINGSLÄGE I NORDISKA FÖRHÅLLANDEN. Kontrollera systemläge och temperatur: Tryck på Check en gång för att starta kontrollläget. I detta läge visar tilläggsaggregatets displayfält det objekt som skall kontrolleras och huvuddisplayen visar objektets värde. Tryck eller för att ändra objekt. Tryck QUIT för att avsluta läget. I detta läge kan du kontrollera följande värden: 0: Temperatur på inkommande vatten

7 1: Temperatur på utgående vatten 2: Omgivningens temperatur 3: Frostskydd temperatur 1 4: Frostskydd temperatur 2 5: Avfrostning start temperatur 1 6: Avfrostning start temperatur 2 7: Gastemperatur 1 8: Gastemperatur 2 9: Inte i bruk 10: Inte i bruk 11: Felkod i realtid 12: Frostskydd och terminalkoppling OXH inte på, FXH frostskyddet är på X0H inte terminal, XFH Terminalen kopplad 13: Utomhusenhetens funktionsläge 0x01 = Av nedkylningsläge 0x02= Av - uppvärmningsläge 0x11 = På nedkylningsläge 0X12 = Av - uppvärmningsläge 0xd1 = Automatiskt frostskydd utförs 0xF1 = Påtvingad nedkylning 0xF2 Påtvingad uppvärmning 14: Utomhusenhetens läge 15: Inomhusenhetens läge

8 0x01 = Av nedkylningsläge 0x02= Av - uppvärmningsläge 0x11 = På nedkylningsläge 0x12 = Av - uppvärmningsläge 16: Inomhusenhetens läge 17: =00 stänger av tilläggsaggregatets uppvärmning och stannar av frostskyddsfunktionen =01 startar tilläggsaggregatets uppvärmning och stänger av frostskyddet. =02 Stänger av tilläggsaggregatets uppvärmning och startar frostskyddet =03 Startar både tilläggsaggregatets uppvärmning och frostskyddet 18: Kommunikationsläge 19: Felläge Starta/stänga värmaren Funktionen finns endast i värmepumpenheten. Tryck på Check för att komma till kontroll-läget. Tryck på pilknappen ( ) för att välja objekt (check object), tryck igen på Check tills objekt 17 visas i rutan. Värdet för objekt "17" varierar mellan 01/03 (tilläggsaggregatsvärmaren på) och 00/02 (inte på) T.ex Off -> 01 On -> 00 Off eller 02 Off -> 03 On -> 02 Off. Kontrollera parametern: Då elektriciteten har varit på i 20 s, tryck på Quit och på pilen uppåt ( ) för att komma till kontroll-läget. I detta läge visar tilläggsaggregatets display det objekt som skall kontrolleras. På huvuddisplayen syns värdet för den parameter som skall ändras. Tryck på pilarna för att ändra kontrollobjekt. Tryck Quit igen för att avsluta kontroll-läget. Parameterns namn Inställning (t.ex.) Noggrannhet 0. Är tilläggsaggregatet på se exempel 1 ovan 1. Ställ in kylvattnets temperatur (T_CSET) 7C 1C 2. Ställ in uppvärmningsvattnets temperatur (T_CSET) 45 C 1 C 3. Starttemperatur för avfrostning (Tsd1) -4 C 1 C 4. Sluttemperatur för avfrostning (Tsd2) 20 C 1 C 5. Tidsintervall för avfrostning (Tst1) 45 min 1 min 6. Avfrostningstid (Tst2) 8 min 1 min

9 7. Temperatur för frostskydd (Tsf1) 6 C 1 C 8. Frostskyddet av vid temperatur 12 C 1 C 9. Överhettningsskydd vid temperatur (Tsf2) 53 C 1 C 10. Överhettningsskyddet av vid temperatur 48 C 1 C 11. Reglering av avvikande temperatur (delta T) 2 C 1 C 12. Utomhustemperatur vid vilken avfrostning startar -4 C 1 C 13. Temperatur för överhettningsskydd av gaser 120 C 5 C 14. Tidsintervall från stängning av terminalen till stängning av huvudaggregatet 1 min 1 min Obs! Inställningarna skall regleras enligt system och klimat, de värden som nämns här är exempel. E. Lista över felkoder Felkod Orsak Åtgärd E1 Kompressorns högtrycksskydd tryck On/Off E2 Systemets frostskydd återställs automatiskt E3 Kompressorns undertrycksskydd tryck On/Off E4 Kompressorns avgastemperaturskydd tryck On/Off E5 Kompressorns överbelastningsskydd tryck On/Off E6 Vattenpumpens överbelastningsskydd tryck On/Off E7 Vattentillförsel av/på fel tryck On/Off E8 Fläktens överbelastningsskydd tryck On/Off E9 Systemets avkylning återställs automatiskt b1 Kompressorns högtrycksskydd tryck On/Off b2 Systemets frostskydd återställs automatiskt

10 b3 Kompressorns lågtrycksskydd tryck On/Off b4 Kompressorns gastemperaturskydd tryck On/Off b5 Kompressorns överbelastningsskydd tryck On/Off b8 Fläktens överbelastningsskydd tryck On/Off b9 Systemets avkylning återställs automatiskt F1 Frostskydd, fel på temperatursensor 1 återställs automatiskt F2 Frostskydd, fel på sensor 2 återställs automatiskt F3 Avfrostningstemperatur, fel på sensor 1 återställs automatiskt F4 Avfrostningstemperatur, fel på sensor 2, återställs automatiskt F5 Gastemperatur, fel på sensor 2 återställs automatiskt F6 Gastemperatur, fel på sensor 2 återställs automatiskt F7 Utomhustemperatur, sensorfel återställs automatiskt F8 Sensor för inkommande vatten återställs automatiskt F9 Sensor för utgående vatten återställs automatiskt EC Fel i kommunikationen mellan aggregaten återställs automatiskt EE Funktionsfel i minneschip tryck On/Off Automatisk omställning: Då felet har klarlagts och kompressorns skyddstid har överskridits. Enheten startar automatiskt. Manuell omställning: Tryck On/Off för att avlägsna felkoden, tryck därefter igen On/Off för att starta aggregatet på nytt. Om undertryckskydd eller överbelastning av kompressorn har konstaterats 3 gånger inom 30 minuter ändras återstartningen från manuell till automatisk. Då felkoden visas är det bäst att stänga av aggregatet och starta om på nytt. Om felkoden visas igen efter detta, iakttag hur det påverkar aggregatets funktion.

11 Om felkoden hänvisar till elektricitetfel; kontakta den person som har utfört elinstallationerna för kontroll. Om felkoden hänvisar till rörledningarnas funktion; kontakta den rörmontör som har installerat systemet. Vid problem med kylkretsen eller aggregatets funktion, kontakta montören av kylaggregat. 6. Dagliga funktioner och underhåll/service Då aggregatet är installerat och testat utförs dagliga åtgärder som avstängning, start, uppvärmning, ändring av parameter o.s.v. på kontrollpanelen inomhus. Alla säkerhetsinställningar är rätt inställda i samband med installationen. Ändra inte dessa för att hindra att aggregatet skadas. Stäng inte aggregatets ström även om utomhusenheten är avstannad. Täck inte aggregaten, håll omgivningen torr, ren och väl ventilerad. Rengör aggregatet från damm, så att inte aggregatets funktion störs. Hindra inte luftcirkulationen till och från aggregatet, luftfiltret måste bytas/rengöras regelbundet. 7. Allmänna fel och hur dessa avhjälps Om fel förekommer i aggregatet, ta kontakt med installatören och be honom kontakta aggregatets leverantör. Vi strävar efter att aggregatets installatör också sköter servicen av aggregatet i framtiden och vi verkar i samarbete med installatörerna. Följande situationer är inte felsituationer. 1. Då belastningen vid uppvärmning är liten och systemets vattentemperatur ökar snabbt; frostskyddet startar och stängs först då temperaturen är inom gränserna. 2. Då utomhusenhetens yttemperatur vid uppvärmning är lägre än den omgivande luften och under 0 C, kan en isbeläggning bildas på enheten. Aggregatet smälter isen regelbundet med hjälp av den automatiska avfrostningsfunktionen. 3. Då aggregatet är i stand by-läge i temperatur under 0 C, startar systemets frostskyddsprogram och stannar då säkerhetsgränsen är nådd.

12 Vid problemsituationer kan en yrkesman avhjälpa problemet med hjälp av följande lista: Allmänt fel / Orsak Åtgärd Kompressorn fungerar inte A. Strömtillförseln hindrad B. En kabel är lös Kontrollera och spänn till C. Fel i säkring Kontrollera orsaken till felet och korrigera D. För hög temperatur Ställ om E. Fel i kompressorn Byt kompressor Fläkten ger ifrån sig ljud A. Fastsättningen är lös Spänn fastsättningen B. Fläktens vinge rör höljet Kontrollera orsaken och reglera C. Fläkten är inte stabil Byt fläkt Fläkten ger ifrån sig ljud A. Vätskan ger ifrån sig ljud då kylämnet strömmar i kompressorn Kontrollera om temperatursensorn är lös eller om parametrarna är fel. Korrigera B. Komponenterna är skadade Byt kompressor Vattenpumpen fungerar inte eller fungerar onormalt A. Kabelfel eller fel i strömtillförseln Kontrollera orsaken till felet och korrigera B. Fel i relä Byt relä C. Gas i rörsystemet Lufta rörsystemet Kylningen fungerar dåligt (används inte i nordiska förhållanden) A. Kylämne läcker Kontrollera, korrigera läckan och fyll vid behov på kylämne B. Vattenledningen har dåligt värmeskydd Täta värmeskyddet C. Vattnet strömmar inte ordentligt Rengör vattenfiltret D. Damm i kondensatorerna Rengör E. Kylning förhindrad Kontrollera och rengör torrfiltret 6. Kompressorn kopplas på och av

13 A. För mycket kylämne Minska mängden B. Dålig vattencirkulation Vattensystemet är blockerat eller det har kommit luft i systemet. Kontrollera vattenpump, ventil, rörsystem. Rengör filter eller lufta rörsystemet C. Låg belastning Reglera belastningen eller öka kapaciteten för energilagring Kylsystemets undertryckskoppling slår ofta av och på A. Kylämnet läcker eller finns i för liten mängd Kontrollera och korrigera, tillsätt kylämne B. Torrfiltret är stockat Byt torrfilter C. Fel i värmeexpansionsventilen Kontrollera om det är fel i ventilen eller om värmesensorn läcker. Byt eller reparera. D. Dålig vattencirkulation Kontrollera vattensystemet Kompressorn fungerar, men enheten kyler inte A. Allt kylämne har läckt ut Kontrollera och korrigera, tillsätt kylämne B. Evaporatorn är frusen Kontrollera orsaken och avlägsna isen C. Fel i kompressorn Byt kompressor Installation av aggregatet För installationen behöver du el- och rörmontör, som kan installera aggregaten enligt bifogade kopplingsschema. Efter detta kan du tillkalla montör av kylaggregat för att göra anslutningar och vakuumpumpa.

14 1. Lämpömittari / termometer C 2. Lianerotin / smutsfilter DN25 3. Kiertovesipumppu / C-pump esim/t ex. Grunfos UPS Sulkuventtiili / avst. ventil DN25 5. Vanha kattila tai varaaja / bef. panna el. ackumulatortank 6. Lämmitysautomatiikka / värmeautomatik / esim Ouman EH-80

15 1 Lämpömittari / termometer C 2 Lianerotin / smutsfilter DN25 3 Lämmityksen kiertovesipumppu / C-pump esim/t ex. Grunfos UPS Sulkuventtiili / avst. ventil DN25 5 Kaksoisvaippa varaaja / dubbelmantlad vvb / esim. Hojax 200/120 6 Sähkölämminvesivaraaja / elvarmvattenberedare / n. ca 100 l 7 Lämmitysautomatiikka / värmeautomatik / esim Ouman EH-80 8 Lämmityksen kiertovesipumppu / cirkulationspump värme / Grunfos UPS Sähkökattila / elpanna 9 kw 10 Painemittari / manometer / 0-4 bar 11 Varoventtiili / säkerhetsventil / 1.5 bar 12 Paisunta-astia / slutet exp. kärl / 25 l 13 Autom. ilmanpoistin / automatluftare DN10 14 LV-sekoitusventtiili / vv-blandningsvent / Cu Syöttöventtiili / Matningsventil / Cu 22

16 1 Lämpömittari / termometer C 2 Lianerotin / smutsfilter DN25 3 Lämmityksen kiertovesipumppu / C-pump esim/t ex. Grunfos UPS Sulkuventtiili / avst. ventil DN25 5 Autom. ilmanpoistin / automatluftare DN10 6 Painemittari / manometer / 0-4 bar 7 Varoventtiili / säkerhetsventil / 1.5 bar 8 Paisunta-astia / slutet exp. kärl / 12 l 9 Sähkökattila / elpanna 9 kw 10 Puskurisäiliö / bufferttank / min 150 l 11 Lämmitysautomatiikka / värmeautomatik / esim Ouman EH-80 HUOM! Kaikilla piireillä ei saa olla termostaatteja. Pumpulla on oltava vapaakierto. OBS! Alla värmeslingor får inte ha termostat. Det måste finnas fricirkulation för pumpen.

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1 LUFTVÄRMEPUMP Allmänna monterings- och bruksanvisningar Vers. 10.1 INLEDNING Bästa Ultimate Luftvärmepumpkund LÄS monteringsanvisningen omsorgsfullt ALLTID FÖRE MONTERINGEN och be också din montör bekanta

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 5.0

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 5.0 LUFTVÄRMEPUMP Allmänna monterings- och bruksanvisningar Vers. 5.0 INLEDNING Bästa Ultimate Luftvärmepumpkund LÄS monteringsanvisningen omsorgsfullt ALLTID FÖRE MONTERINGEN och be också din montör bekanta

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP EVOLUTION 09 KMP EVOLUTION 13 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förord... 3 1.2 Viktig information... 3 1.3 Reservation... 3 1.4 Garanti...

Läs mer

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk.

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika Användarhandledning Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika behovssituationer... 4 Reglercentral ME 900...

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

VÄRMEPUMP TILL BASSÄNGER (THP 55, THP 100, THP 120, THP 170) INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER

VÄRMEPUMP TILL BASSÄNGER (THP 55, THP 100, THP 120, THP 170) INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER VÄRMEPUMP TILL BASSÄNGER (THP 55, THP 100, THP 120, THP 170) INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER i Läs bruksanvisningen Innehåll I. Prestanda och egenskaper... 3 II. Systemschema... 3 III. Effektparametrar...

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Tvådelad luftvärmepump/luftkonditionering bestående av inomhusenhet och utomhusenhet av Midea s tillverkning Var vänlig läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 -

Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 - Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 - Garanti och försäkring Tack för att du har valt en värmepump från Thorén! Du bidrar till en bättre

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: SKÖTSELANVISNING Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen:

Läs mer

Användarhandbok. Värmepumpar

Användarhandbok. Värmepumpar Atria Optimum Atria Duo Optimum Comfort Optimum Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2/G3 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2/G3 www.thermia.se Det engelska språket används

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Exotic Compact C 1307 118 ver.1.3 Innehåll Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 Exotic Compact... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt tankdel... 6 Översikt

Läs mer

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Artikelnummer 130045 2010-10-19 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning V1.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garantivillkor 4 Generell information 5

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Lågtempererad EVI luftvärmepump Installations- och bruksanvisning

Lågtempererad EVI luftvärmepump Installations- och bruksanvisning Lågtempererad EVI luftvärmepump Installations- och bruksanvisning VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER LÄS OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER SPARA DESSA INSTRUKTIONER Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40 Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40-0806 - Innehållsförteckning Öppna tankar, DX... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Öppen tank DXOB med MTR40... 7 Allmän beskrivning... 7 Funktion... 7 Huvudfunktioner...

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL High power serien ( 3 -fas ) VÄRMEPUMPEN SOM SPAR REJÄLT Luft / Vatten värmepump Innehåll Beskrivning av enheten 5 Paket........................ 5 Definitioner.......................

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

FOR USER For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the cylinder unit and the hydrobox.

FOR USER For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the cylinder unit and the hydrobox. CYLINDER UNIT EHST20 series EHPT20 series HYDROBOX EHSC series EHPX series ERSC series OPERATION MANUAL FOR USER For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating

Läs mer