Ultimate luftvattenvärmepumpar 9000 W W W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ultimate luftvattenvärmepumpar 9000 W 11000 W 16000 W"

Transkript

1 Ultimate luftvattenvärmepumpar 9000 W W W Installations- och bruksanvisning

2 Bästa köpare av Ultimate luftvattenvärmepumpen Vatten-Ilpo! Gratulerar! Som ägare av en Vatten-Ilpo är du i främsta ledet inom utvecklingen mot lägre energikostnader och en föregångarkund hos Ultimate. De traditionella luftvärmepumparna, som har utomhusenheten utomhus och fläktenheten inomhus, har under de senaste åren blivit allt vanligare i Finland. Deras ställning som marknadsledare är ohotad. År 2006 valde cirka konsumenter luftvärmepumpen Ilpo till sina hushåll. Du har nu tagit ytterligare ett steg och beslutat dig för att med hjälp av Vatten-Ilpo använda denna vinnande energiform som huvudvärmekälla i ditt hushåll. Aggregatet fungerar enligt samma princip som de traditionella luftvärmepumparna. Skillnaden är att den överför värmeenergin till vattenburet system i stället för till fläktenheten. På så vis fördelas värmen jämnare i hela huset. I denna manual presenterar vi aggregatets funktioner och användning; till din hjälp på vägen mot förmånliga energikostnader. Först några viktiga kommentarer! Liksom Ilpo, har även Vatten-Ilpo beredskap att värma och kyla. Använd inte kylfunktionen i nordiska förhållanden. Nedkylning behövs inte i detta klimat och funktionen kan orsaka kondensationsrisk i systemet. Använd Vatten-Ilpo endast i uppvärmningssyfte och skaffa vid behov av nedkylning en Ilpo, vars fläktenhet för nedkylning fungerar märkbart bättre i nordiska förhållanden. I manualen finns instruktioner för nedkylning, men med kommentaren att kylfunktionen inte skall användas i Norden. I Norden bör man aldrig förlita sig på endast ett uppvärmningssystem för ett bostadshus. Om det redan finns en oljepanna i ditt hus kan den i framtiden fungera som reservsystem. För nybyggda hus rekommenderar vi anskaffning av en elpatron för eventuella funktionsstörningar. De aggregat som tar sin energi ur luften har även den egenskapen att de vid extremt låga temperaturer (-20 C eller kallare) inte alltid kan få den värmeenergi som behövs från uteluften. Då behövs ett reservsystem. Vi rekommenderar naturligtvis till varje hem även en ackumulerande eldstad både för att minska uppvärmningskostnaderna och för att producera behaglig och hemtrevlig värme. Paketet innehåller även en engelsk manual. Den är en s.k. allmän manual även för modeller med fläktenhet som inomhusenhet, så vi rekommenderar att du använder de svenska anvisningarna och installerar aggregatet till systemet med hjälp av de bilder på koppling som vi bifogar.

3 INSTALLATION AV VATTEN-ILPO Utomhusenheten 1. Gör ett stadigt underlag för utomhusenheten av metall eller träbjälkar. Utomhusenheten skall vara minst en meter ovanför marken och minst 50 cm från ytterväggen. 2. Gör de elinstallationer som krävs. Från elskåpet 3-fas ström, 400v och beroende på modell, 10, 16 eller 25 ampers säkringar. Installera säkerhetsbrytaren i anslutning till utomhusenheten. (Elmontör) 3. Mellan utomhus- och inomhusenheten installeras styrkabel och anslutningsrör. Kabeln och rören dras genom väggen; tillräcklig diameter på genomföringen är 70 mm. Inomhusenheten 1. Inomhusenheten fästs på golvet, väggen eller i taket (kan även fästas lodrätt). 2. Gör de elinstallationer som krävs. Inomhusenhetens eltillförsel, 1 fas, 240 v, 10 amper. 3. Installera utomhusenhetens styrkabel. 4. Installera kabeln till styrpanelen inomhus. 5. Koppla rören för kylämne. 6. Koppla bort cirkulationspumpen enligt separata anvisningar. 7. Anslut inomhusenheten till vattencirkulationen. Se modellbilderna (Rörmontör) VAKUUMPUMPA och öppna kompressorns kranar före uppstartning. (montör av kylaggregat) Obs! Det är förbjudet att använda Vatten-Ilpo för nedkylning. För nedkylning rekommenderar vi anskaffande av separat luftvärmepump. Det krävs alltid ett reservsystem som komplement till Vatten-Ilpo. Du kan antingen bevara det befintliga systemet eller ordna reservsystemet med elstav från Ultimatemarket. Ändringsinstruktioner till Vatten-Ilpos inomhusenheter för modellerna HLR8WZNa-M(I), HLR10WZNa-M(I), och HLR-15WZNa-M(I) Ändringen måste ovillkorligen göras innan aggregatet tas i bruk! Öppna locket till kopplingslåda på sidan av inomhusenheten. Lösgör kabel 6 gul. På så vis hindras att cirkulationspumpen inne i aggregatet går. Dessutom avlägsnas locket som finns på inomhusenheten, varefter den lilla vita kopplingsasken öppnas och kabel 11 svart kopplas till samma plats som kabel 10 svart. STYRSYSTEMET TAS I BRUK

4 A. Displayens funktion LCD Display 1. Uppvärmning: Symbolen visas då enheten värmer. 2. Felkod: Felkoden syns då det är fel i systemet eller i kommunikationen aggregaten emellan. 3. Kylning: Symbolen visas då enheten kyler. OBS!!! Kylfunktionen får på grund av kondensering inte användas i nordiska förhållanden. 4. Temperatur: Visar huvuddisplayens temperaturvärden. 5. Tilläggsaggregatets displayfält: Innehåller 2 nummer och en punkt, vilka visar temperaturen och numret på den parameter som är i bruk. Syns då aggregatet är i läget Check eller Parameter-check. 6. Huvuddisplayfält: består av minus, 2 nummer och temperaturmarkör som visar temperatur och parameter. Värdet kan vara större än 99. Då ersätts de två första siffrorna med bokstäverna A-X, så att A = 10. B = 11 o.s.v., t.ex. A7 107, B4 = 114, G3 = 163, osv.

5 I normalt läge visar värdet temperaturen på det strömmande vattnet. 7. Parameterlista: Visas endast då parametern är i kontroll-läge. Huvuddisplayens värde är enligt parameterns senare lista. 8. Avfrostning: Visas då aggregatet är i avfrostningsläge. 9. ABC: Visar vilket system som är i avfrostningsläge 10. Test: Testläge 11. Av 12. På 13. Avsluta 14. Regleringsknappar 16. Kontroll-läge 17. Byte av funktion Då enheten är i normalläge eller avstängd, visar kontrollenheten endast det strömmande vattnets temperatur i huvuddisplayen. I felläge visas felkoden i huvuddisplayen. Då den automatiska frostskyddsfunktionen är vald och förhållandekraven är uppfyllda, startar enhetens automatiska frostskyddsfunktion. Då visar huvuddisplayen koden d2, utom i fall fel uppstår i systemet, varvid felkoden ersätter koden för frostskydd. B. Knapparnas funktioner på displayen Mode (Knapp 17): Växlar mellan uppvärmning och nedkylning. (Kylfunktionen får på grund av kondensering inte användas i nordiska förhållanden.) Turn On (Knapp 12): Enheten startas Turn Off (Knapp 11): Enheten stängs av Vid funktionsstörning; tryck en gång på On eller Off för att avhjälpa situationen. (Knapp 15): Ökar parametervärde och växlar mellan lägena inställning och kontroll (set/check).

6 (Knapp 14): Minskar parametervärde Check (Knapp 16): Tryck en gång för att växla till kontroll-läge. Då parametrarna är i regleringsläge kan du med denna knapp ändra parameter och dess värden. Genom att trycka 5 sekunder sparas de valda parametervärdena. Quit (Knapp 13): i läget inställning/kontroll (set/check); avsluta läget. I parametrarnas ändringsläge avslutas läget utan att värdena sparas. Genom att trycka 5 sekunder ställs knappljudet på eller av. * Quit + : Aggregatets underhållsläge, kan inte utföras med normala användarrättigheter. En för bruk och reglering onödig funktion. * Quit + Check: Tryck ned knapparna samtidigt under 3 sekunder (först quit och sedan check) för att ställa in varje parameters utgående värden på nytt. Då du gör detta under 5 sekunder före strömmen slås på, ställs även lösenordet in på nytt. Tryck ned Check under 5 sekunder för att spara parametrarna. C. Alarmsignaler Då aggregatet är av, är alarmsignalerna inte i bruk. Om aggregatet alltid är på, ljuder larmet en gång då aggregatet omställs eller utför en snabbtest. Då knappljudet är på, signalerar aggregatet också om du trycker på fel knappar. Om aggregatet är i lägena överhettning eller frostskydd är knappljuden av. D. Basfunktioner Starta aggregatet Tryck på On då aggregatet är av, för att få aggregatet i stand by-läge. LCDdisplayen visar vattnets temperatur, samt aggregatets läge (värmning eller kylning). Då aggregatet känner att terminalen är på, fungerar enheten automatiskt och läget operation blinkar i displayen. Om displayen inte är på stänger enheten automatiskt efter en stund och återgår till stand by-läge. Stäng av aggregatet Tryck en gång på Off för att stänga av aggregatet, då visar LCD-displayen vattnets temperatur. Ändra läge: Funktionen finns endast i värmepumpenheten. Genom att trycka på Mode ändras systemets läge mellan värmning och kylning. Om en felkod visas på displayen, fungerar inte denna funktion. ANVÄND INTE KYLNINGSLÄGE I NORDISKA FÖRHÅLLANDEN. Kontrollera systemläge och temperatur: Tryck på Check en gång för att starta kontrollläget. I detta läge visar tilläggsaggregatets displayfält det objekt som skall kontrolleras och huvuddisplayen visar objektets värde. Tryck eller för att ändra objekt. Tryck QUIT för att avsluta läget. I detta läge kan du kontrollera följande värden: 0: Temperatur på inkommande vatten

7 1: Temperatur på utgående vatten 2: Omgivningens temperatur 3: Frostskydd temperatur 1 4: Frostskydd temperatur 2 5: Avfrostning start temperatur 1 6: Avfrostning start temperatur 2 7: Gastemperatur 1 8: Gastemperatur 2 9: Inte i bruk 10: Inte i bruk 11: Felkod i realtid 12: Frostskydd och terminalkoppling OXH inte på, FXH frostskyddet är på X0H inte terminal, XFH Terminalen kopplad 13: Utomhusenhetens funktionsläge 0x01 = Av nedkylningsläge 0x02= Av - uppvärmningsläge 0x11 = På nedkylningsläge 0X12 = Av - uppvärmningsläge 0xd1 = Automatiskt frostskydd utförs 0xF1 = Påtvingad nedkylning 0xF2 Påtvingad uppvärmning 14: Utomhusenhetens läge 15: Inomhusenhetens läge

8 0x01 = Av nedkylningsläge 0x02= Av - uppvärmningsläge 0x11 = På nedkylningsläge 0x12 = Av - uppvärmningsläge 16: Inomhusenhetens läge 17: =00 stänger av tilläggsaggregatets uppvärmning och stannar av frostskyddsfunktionen =01 startar tilläggsaggregatets uppvärmning och stänger av frostskyddet. =02 Stänger av tilläggsaggregatets uppvärmning och startar frostskyddet =03 Startar både tilläggsaggregatets uppvärmning och frostskyddet 18: Kommunikationsläge 19: Felläge Starta/stänga värmaren Funktionen finns endast i värmepumpenheten. Tryck på Check för att komma till kontroll-läget. Tryck på pilknappen ( ) för att välja objekt (check object), tryck igen på Check tills objekt 17 visas i rutan. Värdet för objekt "17" varierar mellan 01/03 (tilläggsaggregatsvärmaren på) och 00/02 (inte på) T.ex Off -> 01 On -> 00 Off eller 02 Off -> 03 On -> 02 Off. Kontrollera parametern: Då elektriciteten har varit på i 20 s, tryck på Quit och på pilen uppåt ( ) för att komma till kontroll-läget. I detta läge visar tilläggsaggregatets display det objekt som skall kontrolleras. På huvuddisplayen syns värdet för den parameter som skall ändras. Tryck på pilarna för att ändra kontrollobjekt. Tryck Quit igen för att avsluta kontroll-läget. Parameterns namn Inställning (t.ex.) Noggrannhet 0. Är tilläggsaggregatet på se exempel 1 ovan 1. Ställ in kylvattnets temperatur (T_CSET) 7C 1C 2. Ställ in uppvärmningsvattnets temperatur (T_CSET) 45 C 1 C 3. Starttemperatur för avfrostning (Tsd1) -4 C 1 C 4. Sluttemperatur för avfrostning (Tsd2) 20 C 1 C 5. Tidsintervall för avfrostning (Tst1) 45 min 1 min 6. Avfrostningstid (Tst2) 8 min 1 min

9 7. Temperatur för frostskydd (Tsf1) 6 C 1 C 8. Frostskyddet av vid temperatur 12 C 1 C 9. Överhettningsskydd vid temperatur (Tsf2) 53 C 1 C 10. Överhettningsskyddet av vid temperatur 48 C 1 C 11. Reglering av avvikande temperatur (delta T) 2 C 1 C 12. Utomhustemperatur vid vilken avfrostning startar -4 C 1 C 13. Temperatur för överhettningsskydd av gaser 120 C 5 C 14. Tidsintervall från stängning av terminalen till stängning av huvudaggregatet 1 min 1 min Obs! Inställningarna skall regleras enligt system och klimat, de värden som nämns här är exempel. E. Lista över felkoder Felkod Orsak Åtgärd E1 Kompressorns högtrycksskydd tryck On/Off E2 Systemets frostskydd återställs automatiskt E3 Kompressorns undertrycksskydd tryck On/Off E4 Kompressorns avgastemperaturskydd tryck On/Off E5 Kompressorns överbelastningsskydd tryck On/Off E6 Vattenpumpens överbelastningsskydd tryck On/Off E7 Vattentillförsel av/på fel tryck On/Off E8 Fläktens överbelastningsskydd tryck On/Off E9 Systemets avkylning återställs automatiskt b1 Kompressorns högtrycksskydd tryck On/Off b2 Systemets frostskydd återställs automatiskt

10 b3 Kompressorns lågtrycksskydd tryck On/Off b4 Kompressorns gastemperaturskydd tryck On/Off b5 Kompressorns överbelastningsskydd tryck On/Off b8 Fläktens överbelastningsskydd tryck On/Off b9 Systemets avkylning återställs automatiskt F1 Frostskydd, fel på temperatursensor 1 återställs automatiskt F2 Frostskydd, fel på sensor 2 återställs automatiskt F3 Avfrostningstemperatur, fel på sensor 1 återställs automatiskt F4 Avfrostningstemperatur, fel på sensor 2, återställs automatiskt F5 Gastemperatur, fel på sensor 2 återställs automatiskt F6 Gastemperatur, fel på sensor 2 återställs automatiskt F7 Utomhustemperatur, sensorfel återställs automatiskt F8 Sensor för inkommande vatten återställs automatiskt F9 Sensor för utgående vatten återställs automatiskt EC Fel i kommunikationen mellan aggregaten återställs automatiskt EE Funktionsfel i minneschip tryck On/Off Automatisk omställning: Då felet har klarlagts och kompressorns skyddstid har överskridits. Enheten startar automatiskt. Manuell omställning: Tryck On/Off för att avlägsna felkoden, tryck därefter igen On/Off för att starta aggregatet på nytt. Om undertryckskydd eller överbelastning av kompressorn har konstaterats 3 gånger inom 30 minuter ändras återstartningen från manuell till automatisk. Då felkoden visas är det bäst att stänga av aggregatet och starta om på nytt. Om felkoden visas igen efter detta, iakttag hur det påverkar aggregatets funktion.

11 Om felkoden hänvisar till elektricitetfel; kontakta den person som har utfört elinstallationerna för kontroll. Om felkoden hänvisar till rörledningarnas funktion; kontakta den rörmontör som har installerat systemet. Vid problem med kylkretsen eller aggregatets funktion, kontakta montören av kylaggregat. 6. Dagliga funktioner och underhåll/service Då aggregatet är installerat och testat utförs dagliga åtgärder som avstängning, start, uppvärmning, ändring av parameter o.s.v. på kontrollpanelen inomhus. Alla säkerhetsinställningar är rätt inställda i samband med installationen. Ändra inte dessa för att hindra att aggregatet skadas. Stäng inte aggregatets ström även om utomhusenheten är avstannad. Täck inte aggregaten, håll omgivningen torr, ren och väl ventilerad. Rengör aggregatet från damm, så att inte aggregatets funktion störs. Hindra inte luftcirkulationen till och från aggregatet, luftfiltret måste bytas/rengöras regelbundet. 7. Allmänna fel och hur dessa avhjälps Om fel förekommer i aggregatet, ta kontakt med installatören och be honom kontakta aggregatets leverantör. Vi strävar efter att aggregatets installatör också sköter servicen av aggregatet i framtiden och vi verkar i samarbete med installatörerna. Följande situationer är inte felsituationer. 1. Då belastningen vid uppvärmning är liten och systemets vattentemperatur ökar snabbt; frostskyddet startar och stängs först då temperaturen är inom gränserna. 2. Då utomhusenhetens yttemperatur vid uppvärmning är lägre än den omgivande luften och under 0 C, kan en isbeläggning bildas på enheten. Aggregatet smälter isen regelbundet med hjälp av den automatiska avfrostningsfunktionen. 3. Då aggregatet är i stand by-läge i temperatur under 0 C, startar systemets frostskyddsprogram och stannar då säkerhetsgränsen är nådd.

12 Vid problemsituationer kan en yrkesman avhjälpa problemet med hjälp av följande lista: Allmänt fel / Orsak Åtgärd Kompressorn fungerar inte A. Strömtillförseln hindrad B. En kabel är lös Kontrollera och spänn till C. Fel i säkring Kontrollera orsaken till felet och korrigera D. För hög temperatur Ställ om E. Fel i kompressorn Byt kompressor Fläkten ger ifrån sig ljud A. Fastsättningen är lös Spänn fastsättningen B. Fläktens vinge rör höljet Kontrollera orsaken och reglera C. Fläkten är inte stabil Byt fläkt Fläkten ger ifrån sig ljud A. Vätskan ger ifrån sig ljud då kylämnet strömmar i kompressorn Kontrollera om temperatursensorn är lös eller om parametrarna är fel. Korrigera B. Komponenterna är skadade Byt kompressor Vattenpumpen fungerar inte eller fungerar onormalt A. Kabelfel eller fel i strömtillförseln Kontrollera orsaken till felet och korrigera B. Fel i relä Byt relä C. Gas i rörsystemet Lufta rörsystemet Kylningen fungerar dåligt (används inte i nordiska förhållanden) A. Kylämne läcker Kontrollera, korrigera läckan och fyll vid behov på kylämne B. Vattenledningen har dåligt värmeskydd Täta värmeskyddet C. Vattnet strömmar inte ordentligt Rengör vattenfiltret D. Damm i kondensatorerna Rengör E. Kylning förhindrad Kontrollera och rengör torrfiltret 6. Kompressorn kopplas på och av

13 A. För mycket kylämne Minska mängden B. Dålig vattencirkulation Vattensystemet är blockerat eller det har kommit luft i systemet. Kontrollera vattenpump, ventil, rörsystem. Rengör filter eller lufta rörsystemet C. Låg belastning Reglera belastningen eller öka kapaciteten för energilagring Kylsystemets undertryckskoppling slår ofta av och på A. Kylämnet läcker eller finns i för liten mängd Kontrollera och korrigera, tillsätt kylämne B. Torrfiltret är stockat Byt torrfilter C. Fel i värmeexpansionsventilen Kontrollera om det är fel i ventilen eller om värmesensorn läcker. Byt eller reparera. D. Dålig vattencirkulation Kontrollera vattensystemet Kompressorn fungerar, men enheten kyler inte A. Allt kylämne har läckt ut Kontrollera och korrigera, tillsätt kylämne B. Evaporatorn är frusen Kontrollera orsaken och avlägsna isen C. Fel i kompressorn Byt kompressor Installation av aggregatet För installationen behöver du el- och rörmontör, som kan installera aggregaten enligt bifogade kopplingsschema. Efter detta kan du tillkalla montör av kylaggregat för att göra anslutningar och vakuumpumpa.

14 1. Lämpömittari / termometer C 2. Lianerotin / smutsfilter DN25 3. Kiertovesipumppu / C-pump esim/t ex. Grunfos UPS Sulkuventtiili / avst. ventil DN25 5. Vanha kattila tai varaaja / bef. panna el. ackumulatortank 6. Lämmitysautomatiikka / värmeautomatik / esim Ouman EH-80

15 1 Lämpömittari / termometer C 2 Lianerotin / smutsfilter DN25 3 Lämmityksen kiertovesipumppu / C-pump esim/t ex. Grunfos UPS Sulkuventtiili / avst. ventil DN25 5 Kaksoisvaippa varaaja / dubbelmantlad vvb / esim. Hojax 200/120 6 Sähkölämminvesivaraaja / elvarmvattenberedare / n. ca 100 l 7 Lämmitysautomatiikka / värmeautomatik / esim Ouman EH-80 8 Lämmityksen kiertovesipumppu / cirkulationspump värme / Grunfos UPS Sähkökattila / elpanna 9 kw 10 Painemittari / manometer / 0-4 bar 11 Varoventtiili / säkerhetsventil / 1.5 bar 12 Paisunta-astia / slutet exp. kärl / 25 l 13 Autom. ilmanpoistin / automatluftare DN10 14 LV-sekoitusventtiili / vv-blandningsvent / Cu Syöttöventtiili / Matningsventil / Cu 22

16 1 Lämpömittari / termometer C 2 Lianerotin / smutsfilter DN25 3 Lämmityksen kiertovesipumppu / C-pump esim/t ex. Grunfos UPS Sulkuventtiili / avst. ventil DN25 5 Autom. ilmanpoistin / automatluftare DN10 6 Painemittari / manometer / 0-4 bar 7 Varoventtiili / säkerhetsventil / 1.5 bar 8 Paisunta-astia / slutet exp. kärl / 12 l 9 Sähkökattila / elpanna 9 kw 10 Puskurisäiliö / bufferttank / min 150 l 11 Lämmitysautomatiikka / värmeautomatik / esim Ouman EH-80 HUOM! Kaikilla piireillä ei saa olla termostaatteja. Pumpulla on oltava vapaakierto. OBS! Alla värmeslingor får inte ha termostat. Det måste finnas fricirkulation för pumpen.

Vatten-luftvärmepump 9000 E + Energitank eller hetgasspiral. Installations- och underhållsmanual. Vers. 5.2

Vatten-luftvärmepump 9000 E + Energitank eller hetgasspiral. Installations- och underhållsmanual. Vers. 5.2 Vatten-luftvärmepump 9000 E + Energitank eller hetgasspiral Installations- och underhållsmanual Vers. 5.2 Ärade kund! Gratulerar! Som ägare av 9000E luftvärmepumpen är du i främsta ledet inom utvecklingen

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 22-1670 DC-62P Art: 22-1680 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox. Vi som tillverkare och leverantör

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Under nedkylningen förflyttar kylsystemet värme från den omgivande luften och överför det till sjövattnet. Omvänt sker under uppvärmning,

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktion är tillämplig för värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressor. Denna instruktionsmanual består av moderkort, kontrollpanel och

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 542028 DC-25P Art: 542030 DC-35P Art: 542032 DC-62P Art: 542034 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox.

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

Användarmanual för Bonus AIR 10

Användarmanual för Bonus AIR 10 1 Användarmanual för Bonus AIR 10 2 Innehåll Kontrollpanelen... 3 Statusindikeringar i kontrollpanelens fönster... 3 Manöverknappar på kontrollpanelen... 4 Start av anläggningen... 4 Inställning av temperaturer

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Så här fungerar fjärrvärme centralen i din villa Vi producerar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vatt net går via nedgrävda led ningar till din bostad

Läs mer

SverigeTanken 2.0. Installationsmanual 2014-10. www.sverigepumpen.se

SverigeTanken 2.0. Installationsmanual 2014-10. www.sverigepumpen.se Sver iget ank en 2.0 SverigeTanken 2.0 Installationsmanual 2014-10 www.sverigepumpen.se Innehållsförteckning Funktionsbeskrivning sid 3 Teknisk data sid 4 Sprängskiss sid 5 Inkoppling sid 6 Elschema sid7

Läs mer

KLIN GOTHIC ITC DEMI-13,3 b. Poolvärmepump XHP INSTALLATIONSOCH BRUKSANVISNING. Läs bruksanvisningen. Illustrationsfoto

KLIN GOTHIC ITC DEMI-13,3 b. Poolvärmepump XHP INSTALLATIONSOCH BRUKSANVISNING. Läs bruksanvisningen. Illustrationsfoto POOL EQUIPMENT K Poolvärmepump XHP INSTALLATIONSOCH BRUKSANVISNING i Läs bruksanvisningen Illustrationsfoto Innehållsförteckning 1. Specifikation...3 2. Kapacitetskurvor...4 3. Dimensioner...5 4. Installation...5

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett Säkert och Tryggt boende

Innehållsförteckning. Ett Säkert och Tryggt boende 7 Ett Säkert & Tryggt boende Innehållsförteckning Ett Säkert och Tryggt boende Är ett samlingsnamn för våra säkerhetsprodukter inom välfärd. Enkelheten skall vara genomgående för dessa produkter, när det

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI STONET 6kW 907230 NARVI STONET 9kW 907232 1. PAKETET MED ELEKTRISKT BASTUAGGREGAT INNEHÅLLER: 1. Bastuaggregat med styrenhet 2. Fästplattor + fästskruvar 3. Temperaturgivare

Läs mer

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump EN GUIDE INFÖR VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump Värmekostnader är tråkiga men nödvändiga i ett land som Sverige. För att minska dem krävs rätt uppvärmning som fungerar för just ditt hem. En värmepump kan

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktionsmanual är tillämplig för Polarheat värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressorer. Systemkonfiguration Styrsystemet består av

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

KYLBÄNKAR BCC-1-C, PJK-1000 MONTERINGS-, BRUKS- OCH SERVICEANVISNING

KYLBÄNKAR BCC-1-C, PJK-1000 MONTERINGS-, BRUKS- OCH SERVICEANVISNING KYLBÄNKAR BCC-1-C, PJK-1000 MONTERINGS-, BRUKS- OCH SERVICEANVISNING Läs igenom denna anvisning innan Ni tar bänken i bruk. Följer Ni dessa råd, får Ni största möjliga nytta av kylbänken och undviker onödiga

Läs mer

EQ CSE Manual Mikroprocessor

EQ CSE Manual Mikroprocessor EQ CSE Manual Mikroprocessor 2.0 Serviceläge Nedan beskrivs inställning som kan göras genom bygling. A) TS Sluten = Serviceläge med kortade tider. B) TS Öppen = Normalläge 2.1 Minnesfunktion Följande inställningar

Läs mer

Solcellsregulator 12/24V 30A

Solcellsregulator 12/24V 30A Solcellsregulator 12/24V 30A Bruksanvisning 1 Anslutningsdiagram Solpanel Lågspänningsbelastning Säkring Säkring Eventuell inverter Följ ovanstående diagram. Säkringarna ska fysiskt vara nära batteriet,

Läs mer

Trådlös fjärrkontroll YB1FA

Trådlös fjärrkontroll YB1FA Change for life 02/2015, ed. 1 Trådlös fjärrkontroll YB1FA Bruksanvisning Luftkonditioneringsanläggningar för bostäder Distributör: Tillfällavägen 15 433 63 Sävedalen www.scanmont.se Tack för att du valde

Läs mer

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i För användaren Innehållsförteckning KAPITEL 1 Funktionsbeskrivning Sidan 4 KAPITEL 2 Injustering Sidan 6 KAPITEL 3 Underhåll Sidan 8 KAPITEL 4 Felsökning

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

Värmeväxlare (luftsida) Värmeväxlare (vattensida) Fläktmotor Antal kompressorer Förutsättningar för avfrostning A.Värmepumpen går in i avfrostningsläge när, värmepumpen har arbetat oavbrutet

Läs mer

KYL-/FRYSBOX 12/24/230V

KYL-/FRYSBOX 12/24/230V KYL-/FRYSBOX 12/24/230V Bruksanvisning HN nr. 8896 Lycka till med Er nya kylbox kom ihåg att noggrannt läsa igenom denna bruksanvisning före användning och spara den för eventuellt senare bruk. Kylboxen

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 0101 EG BESKRIVNING Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som förbindes med köldmedierör och elledningar. Inomhusdelen placeras i det utrymme som

Läs mer

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING TERMOMAT Solvärmeautomatik TM 5 G5 2005.09 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Termomat 5 är en elektronisk differenstemperaturregulator avsedd för styrning av cirkulationspump i solvärmeanläggningar. Den har

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid.

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid. VENCO MICROPROCESSOR typ: µchiller ANVÄNDAR HANDBOK Allmän beskrivning Sid. 2 Inledande anvisningar Sid. 2 Displayenhet Sid. 3-4 Parametrar Sid. 5 Larm och signaler Sid. 6-8 Värmepumpsfunktion Sid 9 Sid

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING

ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING 820 9505 42 - ed0212 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Viktig information Allmänt 4 Säkerhet 4 Transport 4 Miljö

Läs mer

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme.

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme. Svenska Innehåll Innehåll 1 Om detta dokument 1 Om detta dokument 2 2 Om systemet 3 2.1 Komponenter i en typisk systemlayout... 3 3 Drift 3 3.1 Översikt: Drift... 3 3.2 Snabbgenomgång av användargränssnittet...

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar Elpanna 6 och 9 kw FÖRDELAR Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA ARTIKELNR ELEMENTEFFEKT

Läs mer

Användaranvisning FridgeController

Användaranvisning FridgeController Användaranvisning FridgeController Systemet består av Termostatdel Denna används för att välja önskad temperatur Styrenhet Detta är hjärtat i systemet som används för att styra kompressor och fläktar Temperaturgivare

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 120 LOX 86 LOX 120 VL 86 LOX, 120 LOX, 120 VL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan frysen installeras och tas i bruk. Innehållsförteckning SÄKERHETSÅTGÄRDER...

Läs mer

Två energikällor. Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system

Två energikällor. Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system Två energikällor Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system Teknisk data Blå zon Första värmekällan agerar själv upp till balanspunkten (PE). Orange zon Båda värmekällorna agerar tillsammans

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI DS105:0804 Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats.

Läs mer

HeatForce V -serien. Poolvärmepump INSTALLATION OCH ANVÄNDAR MANUAL

HeatForce V -serien. Poolvärmepump INSTALLATION OCH ANVÄNDAR MANUAL HeatForce V -serien Poolvärmepump INSTALLATION OCH ANVÄNDAR MANUAL Innehåll I. Tekniska Parametrar II. Dimensioner III. Installationsanvisning IV. Användarinstruktioner V. Kontroll före uppstart VI. Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

JUICEKYLARE. Användarhandbok

JUICEKYLARE. Användarhandbok JUICEKYLARE PROMEK TYP: VL112, VL223, VL224, VL446 Användarhandbok S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar Användarhandbok Säkerhetsanvisningar Vid installation och användning av spabadet ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid iakttas, inklusive följande: Läs dessa anvisningar: VARNING! För att minska

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

KYLCITY AB Sid 1 av 6

KYLCITY AB Sid 1 av 6 KYLCITY AB Sid 1 av 6 Instrumentbeskrivning FK211A Generella data. *Mått front 75 x 33,5 mm, djup 62 mm *Spänning 12 Vac/dc *Programmering sker från instrumentets framsida *2 reläer K1 10A / 250Vac Slutande

Läs mer

Foma 5500 / 6800. Från 2005

Foma 5500 / 6800. Från 2005 Foma 5500 / 6800 Från 2005 1 Ute enheten 5500 / 6800 1. Funktioner 1.1 kommunikation med inne enhet: mottar signaler från inne enheten som styr kompressorfrekvens. Ute enhetens fläkt och 4-vägs ventil

Läs mer

Elpanna 6 och 9 kw. Thermotech golvvärmesystem FAKTA

Elpanna 6 och 9 kw. Thermotech golvvärmesystem FAKTA Elpanna 6 och 9 kw Fördelar Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA Artikelnr elementeffekt

Läs mer

Manual för Bielmeier med STC Brew

Manual för Bielmeier med STC Brew Manual för Bielmeier med STC 1000+ Brew Grundläggande funktioner On/Off knapp. Agerar också som Pausknapp under bryggprogrammet, Pausning av program sker automatiskt t.ex. i samband med lakning. Kan också

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

Swedish design and manufacture since 1967

Swedish design and manufacture since 1967 Swedish design and manufacture since 167 PVP Manual User manual Инструкция Gerbrauchsanleitung Manuel d utilisation Manuiale d usa Manual de instrucciones MA20-14 rev.0 Copyright 2016 Pahlén AB, Box 728,

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R TE 06.009 Rev. A BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R 3 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR 1. Tekniska data - Elanslutning

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump och varmvattentank för luft till vatten-värmepumpsystem EKHBH007A EKHBX007A

BRUKSANVISNING. Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump och varmvattentank för luft till vatten-värmepumpsystem EKHBH007A EKHBX007A BRUKSANVISNING Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump och varmvattentank för luft till vatten-värmepumpsystem EKHBH007A EKHBX007A EKHBH007A*** EKHBX007A*** Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX S1542-5I. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX S1542-5I

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

CHILLER VATTENAUTOMAT

CHILLER VATTENAUTOMAT CHILLER VATTENAUTOMAT Typ I / Typ II Bruksanvisning Typ I Typ II Detta dokument är avsett för modellerna: CHILL 003 CHILL 004 www.bravilor.com 2013 Bravilor Bonamat Alla rättigheter förbehålles. Ingen

Läs mer

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR Bruks- och installationsanvisning D18067Ar Innehållsförteckning 1. Funktionssätt 4 2. Användning 5 3. Installation 6 4. Funktionsläge 8 5. Service 9 6.

Läs mer

FAQ Gullberg & Jansson

FAQ Gullberg & Jansson FAQ Gullberg & Jansson Innehåll Poolvärmepumpar... 3 Allmänt om pooluppvärmning... 3 Inför köp av poolvärmepump... 4 Garanti och service - Poolvärmepumpar... 5 Övrigt... 5 Poolvärmepumpar Allmänt om pooluppvärmning

Läs mer

NIBE ARIA. Utvecklad för nordiskt klimat. Luft/luft-värmepump singelsplit

NIBE ARIA. Utvecklad för nordiskt klimat. Luft/luft-värmepump singelsplit 5 NIBE ARIA Luft/luft-värmepump singelsplit Utvecklad för nordiskt klimat NIBE ARIA är en luft/luft-värmepump utvecklad för den nordiska marknadens kalla och fuktiga klimat med hög kapacitet när det verkligen

Läs mer

Poolvärmepump Europac +

Poolvärmepump Europac + Poolvärmepump Europac + Gratulerar till ert val av poolvärmepump Europac +. Läs igenom denna instruktion före installation och uppstart. Tillse att poolvattnet är balanserat (se Folkpools skötselanvisning).

Läs mer

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren 1100 Rev. D Innehåll INLEDNING 4 SYSTEMÖVERSIKT 4 INSTALLATION 5 Installation av mätenheten 5 Installation av elektroniken 5 ANVÄNDNING 7 ALARM 7 BESKRIVNING AV

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

Original instructions. SIRe Basic Fan Heaters Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages.

Original instructions. SIRe Basic Fan Heaters Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages. Original instructions SIRe Basic Fan Heaters Water With quick guide SIReB C For wiring diagram, please see last pages. SE Quick guide / Uppstart Kontrollera att alla ingående beståndsdelar finns med (se

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

DOC-1190 Rev:2010-02-24

DOC-1190 Rev:2010-02-24 DOC-1190 Rev:2010-02-24 Innehåll Innehåll...2 1. Allmän information...3 1.1 Komfort...3 1.2 Installation...3 1.3 Långsiktig säkerhet...3 2. er...4 2.1 Drift...4 2.2 Säkerhetsutrustning/kontroll...4 2.3

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer