Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014"

Transkript

1 Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014

2 Under nedkylningen förflyttar kylsystemet värme från den omgivande luften och överför det till sjövattnet. Omvänt sker under uppvärmning, värme skapas av en elektrisk värmepatron som kontrolleras av den omgivande termostaten (EH modell, med elektrisk värme). Cabin luftkonditionering kan fås i en version med omvänd cykel istället för elektrisk uppvärmning. RC modeller med omvänd cykel överför värme från sjövattnet, vars värme följaktligen sjunker, till den omgivande luften som värms upp. När temperaturen i sjövattnet sjunker under 10º bör ej enhetens värmepump användas. Drifttid, önskad temperatur och fläkthastighet väljs på kontrollpanelen, som sitter i det luftkonditionerade utrymmet och känner av temperaturen med hjälp av en sensor, placerad på samma sida som luftintaget på luftkonditioneringsaggregatet. Kontrollpanelen - C320 På kontrollpanelen kan följande inställningar göras: Start och stopp SOMMAR LUFTKONDITIONERING: tryck in knappen märkt med en snöflinga (COOL). VINTERVÄRME: tryck in knappen märkt med en orange sol (HEAT). Stäng av enheten genom att trycka in knapparna märkta HEAT och COOL samtidigt. Justering av temperaturinställning på termostaten (TEMP). Termostaten har ett 3 meter långt kapillär rör som avslutas med en bulb. Bulben måste vara i kontakt med inluften (den får ej vara i kontakt med kylflänsarna på värmeväxlaren). Justering av fläkthastighet sker med trestegs väljaren. OBS! Lägsta hastighet erhålls genom att trycka in knapparna märkta med Max och Med (maximal och medium) samtidigt. Felsökning och reparationer får endast utföras av fackman Försäkra er om att alltid vara isolerad från jord vid arbete på elektriska enheter. Isolering uppnås genom att bära torra kläder och skor med gummisulor. Använd även gummimattor samt isolerade verktyg. Utför aldrig tester på elektriska apparater ensam. Ha gärna en person kunnig i Första hjälpen och ABC närvarande. VARNING! VIKTIGT! Arbete på elektriska apparater innebär fara för livet. För att undvika allvarliga personskador tillse att systemet är avstängt och ordentligt jordat enligt följande steg. Skapa en fördröjning på 5 sekunder mellan start av olika luftkonditionerare. Proppskåp Elskåpet är utrustat med 10 amp säkring (F diagram C 301 och C303) storlek 5x20 mm, som skyddar alla funktioner med undantag för kompressorn. Fläkthastighet Fläkten har tre olika hastigheter. Max hastigheten kan ökas genom att en extra kondensor installeras och bryggan flyttas. VIKTIGT: Driftskondensorn är specificerad för varje fläkt och måste justeras för att inte skada ska uppstå på fläkten.

3 Bruksanvisning Kontrollpanel COOL: för AC på sommaren HEAT: för värme på vintern FAN: hastighetsreglering av fläkt TEMP: omgivande termostatväljare Sommaranvändning (AC) Starta systemet genom att trycka in knappen märkt COOL. Vrid termostatreglaget mot - (minus) tills kompressorn startar. Ställ in önskad fläkthastighet (MIN-MED-MAX) med väljaren märkt FAN. När temperaturen inomhus nått önskad nivå, vrids termostatväljaren medurs mot + (plus) tills kompressorn stannar. När kompressorn är avstängd cirkuleras luften utan nedkylning av luftkonditionering, när kompressorn åter sätts igång kyls luften ner. Vinteranvändning (uppvärmning med elektriskt motstånd, modell EH) Starta systemet genom att trycka in knappen märkt HEAT. Vrid termostatreglaget mot + (plus). Kör luftkonditionering tills temperaturen inomhus har nått önskad nivå, vrid sedan termostväljaren moturs mot - (minus) tills elektriska värmepatronen är avstängd. Precis som vid sommaranvändning cirkulerar luftkonditionering den omgivande luften utan uppvärmning när elektriska värmepatronen är avstängd. Om en fläkt inte skulle fungerar eller om en luftkanal är tilltäppt slår säkerhetsspärren av elektrisk elektriska värmepatronen för att förhindra överhettning. För att återställa normalläge för drift måste systemet stängas av helt genom att knappen märkt COOL-OFF-HEAT trycks in och att orsaken för stoppet åtgärdas. Vänta sedan ett par minuter och starta sedan om systemet genom att trycka in knappen märkt HEAT på kontrollpanelen. I system utrustade med elektrisk uppvärmning fungerar inte sjövattenpumpen när systemet körs med HEAT inställning. Vinteranvändning (uppvärmning med omvänd cykel, modell RC) Starta systemet genom att trycka in knappen märkt HEAT. Vrid termostatreglaget mot + (plus) tills kompressorn startar. När inomhustemperaturen har nått önskad nivå, vrids termostatväljaren moturs mot - (minus) tills kompressorn stannar. Luftkonditioneringen cirkulerar den omgivande luften utan uppvärmning när kompressorn är avstängd. Vintertid är det nödvändigt att köra fläkten på högsta hastighet (MAX) eller vid vissa tillfällen på MED hastighet. Om fläkten enbart körs på MED eller MIN hastighet kan trycket på kylgasen stiga till en nivå som blockerar luftkonditioneringen. Kondensvatten Under nedkylningscykeln producerar luftkonditioneringen kondens i stora mängder, speciellt dagar med hög luftfuktighet. Försäkra er om att allt kondensvattnet rinner ut överbord och att det inte råkar komma något överskottsvatten som droppar ner på elektriska delar eller på trädetaljer ombord. Om kondensvattnet ha sitt utflöde i slagvatten, bör det senare befinna sig i en avgränsat utrymme som ständigt töms för att dålig lukt inte ska uppstå. Använd gärna en liten behållare, på några liter, ansluten till en automatisk pump för detta ändamål. OBS! under tiden konditionering är igång är avloppsröret utsatt för negativt tryck. Det betyder att den kan ta in luft från utloppsidan och bör därför placeras en så långt bort som möjligt från motorns avgaser eller andra farliga gaser.

4 Galvaniska strömmar Läckande elström (även från andra komponenter) kan orsaka elektrolys på metalldelar i skrovet, som i sin tur kan orsaka skador eller hål i skrovet och därmed vara upphov till ödesdigert läckage. Om strömläckage upptäcks måste alltid orsaken identifieras och åtgärdas innan luftkonditionering startas igen. Explosion En luftkonditionering kan orsaka gnistor vid användande (knappar, relä mm). För att undvika explosionsrisk bör motorrummets avgassystem vara igång minst fem minuter innan luftkonditionering startas och den bör vara på tills luftkonditionering stängs av. VIKTIGT! Sov aldrig i ett stängt rum ombord när med en förbränningsmotor är igång (motor, generator, mm). Avgassystemet kan misslyckas och dödliga ångor kan komma in i sovutrymmet. När huvudströmbrytaren är påslagen går luftkonditioneringens fläkt hela tiden. Underhåll Luftfilter Luftfiltret i returluftsröret till värmeväxlaren bör rengöras och/eller bytas med jämna intervaller. Filtret förhindrar att luftkonditioneringens värmeväxlare täpps igen. Det går inte att fastställa exakta tidsintervaller mellan byte, utan det är beroende på användningstid och framför allt mängden luftföroreningar. Rekommenderad tid mellan rengöring är två veckor. Om systemet täpps till påverkar det effektiviteten på kylsystemet (COOL). Under uppvärmning påverkas högtryckssystemet i den omvända cykeln på RC modeller. På EH modellen med elektrisk uppvärmning kan ett tilltäppt filter stoppa systemet genom att säkerhetsspärren slås från. För att återställa luftkonditioneringen till normalläge måste systemet stängas av samt orsaken avlägsnas. Vänta 30 minuter innan luftkonditioneringen startas igen, den startas genom att knappen märkt HEAT på kontrollpanelen trycks in. Vattenfilter Vattenfiltret som är placerat i intaget på den elektriska pumpen måste rengöras med jämna mellanrum. Filtret förhindrar att den elektriska pumpen samt hela kylslingan täpps igen. Intervallerna är beroende av användningstid och inte minst mängden av vattenföroreningar. Rekommendationen är att vattenfiltret kontrolleras varje dag. Kontrollera mängden av vatten som pumpas ut i havet för att säkerhets ställa att filtret inte är tätt. Otillräcklig vattencirkulation sätter ner effektiviteten på kylcykeln och stoppar luftkonditioneringen (HP - high pressure switch). På RC modeller kommer ett tätt vattenfilter att nedsätta effektiviteten under uppvärmningscykeln. Elektriska delar Elektriska delar måste hållas torra och rena. Kontroll av strömläckage bör ske kontinuerligt. Om läckage upptäcks skall det åtgärdas omedelbart. Frost Om båten kommer att utsättas för temperaturer under 0 skall kylvattensystemet tömmas samt allt vatten i systemet (i kondensor, elpump, filter och anslutningsslangar) elimineras. För att göra detta ska sjövattenintaget stängas och allt vatten i anslutningsslangen till kondensorn tömmas (slangen till elpumpen till luftkonditioneringen). För att avlägsna allt kondensvatten rengör filter samt töm filter och elpump på allt vatten.

5 Kondens Kontrollera med jämna mellanrum så att inte avloppsslangarna till kondensvatten inte har täppts igen av smuts eller föremål. Kontrollera genom att hälla ett glas vatten i kondensbehållaren samt försäkra er om att vattnet rinner ut snabbt. Felsökning Innan en tekniker anlitas rekommenderas följande kontroller specificerade i tabellform (se nästa uppslag). På så sätt kan tid och pengar sparas. Tabellen innehåller instruktioner för att åtgärda enklare fel som inte orsakats av materialfel eller installationsmisstag. Om systemet fortfarande inte fungerar efter dessa kontroller bör närmaste Climma service center kontaktas. En aktuell lista över dessa kan erhållas från Veco Service eller från

6 Felsökningsschema modell RC Alla Cykel Fel Kontrollera Diagnos Åtgärd Sommarcykel (kyla) Luftkonditionering fungerar men temperaturen sänks inte. Vintercykel (värme) Luftkonditionering fungerar men temperaturen höjs inte. Ingenting fungerar. Fläkten går inte. Fläkt och sjövattenpump går men ej kompressorn. Kompressorn startar och stannar av sig själv, även vid högsta effekt. Kontrollera om ström finns i terminal L och N på nätanslutningen. Finns det ström i terminal L och N på nätanslutningen. Kontrollera anslutningskontakten mellan fläkt och elbox. Vrid termostatreglaget moturs ända till minus. Kontrollera om termostatens inställningar är korrekta. Ingen ström. Återställ huvudström. Säkring F1 har gått. Observera att säkring F1 ger ström till fläkt, sjövattenpump, kontrollpanel och strömrelä. Ger ej ström till kompressorn. Kontrollera om det finns fukt i elboxen. Plocka bort de olika anslutningarna för att se vad som orsakar felet. Defekt anslutning. Återanslut. Kontrollera och byt ut säkring F1 i elboxen Termostaten är för hög. Justera termostatens inställningar. Kompressorns kraftrelä har gått. Ersätt kompressorns kraftrelä. Kontrollera kylcirkulationen. Kylan cirkulerar inte och det påverkar högtryckskontakten HP. Lite luft avges Evaporatorn är täckt med is. Luftcirkulationen är ej tillräcklig och is bildas i lufttillförseln. Fläkt och sjövattenpump går men ej kompressorn. Kompressorn startar och stannar av sig själv, även vid högsta effekt. Vrid termostatreglaget medurs ända till plus. Säkringar Säkring F1. Allmän säkring F1 ger ström till fläkt, sjövattenpump, kontrollpanel och strömrelä. Ger ej ström till kompressor. Återställ cirkulationen. Rengör eller ersätt luftfiltret. Skulle problemet kvarstå kontrollera luftflödet. Termostaten är för låg. Justera termostatens inställning. Termostatens inställningar är korrekta. Kompressorns kraftrelä har gått. Ersätt kompressorns kraftrelä. Kommer det luft från utblåsgallret. Luftcirkulationen är ej tillräcklig och det påverkar högtryckskontakten HP. Har F1 gått? Kontrollera: Sjövattenpump Reverseringsventil Fläkt Är fläkten redan på MAX? Rengör eller ersätt luftfilter. Skulle problemet kvarstå kontrollera luftflödet. Storlek 10A 5x20 glass.

7 Felsökningsschema modell EH Alla Sommarcykel (kyla) Vintercykel (värme) Cykel Fel Kontrollera Diagnos Åtgärd Ingenting fungerar. Fläkten går inte. Anläggningen fungerar, men temperaturen sjunker ej. Fläkt och sjövattenpump går men ej kompressorn. Kompressorn startar och stannar av sig själv, även vid högsta effekt. Kontrollera om ström finns i terminal L och N på nätanslutningen. Finns det ström i terminal L och N på nätanslutningen. Kontrollera anslutningskontakten mellan fläkt och elbox. Vrid termostatreglaget moturs ända till minus. Kontrollera om kompressorn fortfarande inte fungerar. Ingen ström. Återställ huvudström. Säkring F1 har gått. Observera att säkring F1 ger ström till fläkt, sjövattenpump, kontrollpanel och strömrelä. Ger ej ström till kompressorn. Kontrollera om det finns fukt i elboxen. Plocka bort de olika anslutningarna för att se vad som orsakar felet. Defekt anslutning. Återanslut. Kontrollera och byt ut säkring F1 i elboxen Termostaten är för hög. Justera termostatens inställningar. Kompressorns kraftrelä har gått. Ersätt kompressorns kraftrelä. Kontrollera kylcirkulationen. Trasig kompressor. Kylan cirkulerar inte och det påverkar högtryckskontakten HP. Lite luft avges Evaporatorn är täckt med is. Luftcirkulationen är ej tillräcklig och is bildas i lufttillförseln. Anläggningen fungerar, men temperaturen höjs ej. Elelementet värmer i några minuter och stängs sedan av och kall luft kommer ut. Luften värms upp av elelementet som kontrolleras av termostaten: Kompressorn och pumpen ska inte starta. Kontrollera om termostatsensorn är inställd på insugning av luft. Säkringar Säkring F1. Huvudskyddssäkring med undantag av kompressorn. Byt ut kompressorn. Återställ cirkulationen. Rengör eller ersätt luftfiltret. Skulle problemet kvarstå kontrollera luftflödet. Termostaten är för låg. Justera termostatens inställning. Ej korrekt installerad termostatsensor. Kontrollera att sensorn fungerar. Luftcirkulationen är ej tillräcklig och det har löst ut motståndsskyddet. Har F1 gått? Kontrollera: Sjövattenpump Reverseringsventil Fläkt Installera termostatsensorn korrekt. Är fläkten redan på MAX? Rengör eller ersätt luftfilter. Skulle problemet kvarstå kontrollera luftflödet. Storlek 10A 5x20 glass.

8 Slätthultsvägen Ellös Tel Fax B Luftfilter D Kontrollpanel E Elektronikbox L Utlopp för kondenserat vatten N Havsvatten utlopp P Havsvatten intag R Havsvatten filter Y Havsvatten rör

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Tvådelad luftvärmepump/luftkonditionering bestående av inomhusenhet och utomhusenhet av Midea s tillverkning Var vänlig läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT Manual.sv.dok.qxd 07-01-2007 13:47 Side A Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. DELAD TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest BASIC 2.6 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest MAXI 7.0 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP EVOLUTION 09 KMP EVOLUTION 13 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förord... 3 1.2 Viktig information... 3 1.3 Reservation... 3 1.4 Garanti...

Läs mer

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH Kyl/avfukt./värme modell Tillägg installationsmanual SAP-KRV,CRV123EH VIKTIGT OBS! Installera inte de

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk.

Läs mer

Luft-/luftvärmepump climavair

Luft-/luftvärmepump climavair Till användaren Användarhandbok Luft-/luftvärmepump climavair Invertervärmepump VAH 6-035 NW VAHE 039 NW VAH 6-065 NW SE Innehåll Innnehåll 1 Säkerhet...3 1.1 Symboler i handboken...3 1.2 Korrekt användning

Läs mer

Modell MSZ För väggmontage Klorfritt köldmedium: R410a

Modell MSZ För väggmontage Klorfritt köldmedium: R410a REVERSIBLA SPLITAGGREGAT INVERTERSTYRDA KOMFORTVÄRMEPUMPAR 000 Utgåva DRIFT & SKÖTSELANVISNINGAR MSZ-A09RV MSZ-ARV Modell MSZ För väggmontage Klorfritt köldmedium: R40a SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Eftersom denna

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning Primastar 8 / 12 Rev. 2012.1 Innehållsförteckning Allmän information Produktbeskrivning 5 Funktionsprincip 5 Ingående delar och tillbehör 6 Viktig information 6 Transport

Läs mer

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro"

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump Allegro 42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro" Användarmanual Januari 2005 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 42HQE 009-022, användarmanual Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion 38GL - GLS/ 38YL - YLS

Drift- och skötselinstruktion 38GL - GLS/ 38YL - YLS Drift och skötselinstruktion 38GL GLS/ 38YL YLS Kyl och värmepump utomhusdel Storlek 0718 1fas Puron R410A Feb 1999, rev. jan 2000 klimatstyrning Drift och skötselinstruktion, 38GLS G/38YLYLS, 1fas Denna

Läs mer

CLOVER 9 / 12 SAP-K/CRV96/126EHN. Inverterstyrd värmepump i splitutförande DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL. Kyl/avfukt./värme modell DS165:1009

CLOVER 9 / 12 SAP-K/CRV96/126EHN. Inverterstyrd värmepump i splitutförande DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL. Kyl/avfukt./värme modell DS165:1009 AIR CONDITIONER DS165:1009 - DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande CLOVER 9 / 12 SAP-K/CRV96/126EHN Kyl/avfukt./värme modell s. 1. Beskrivning 1 2. Namn på delar 2 3. Panel inomhusdel

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B Möjligheter och fördelar Ger komfort och sparar energi RADIATOR UPPVÄRMNING-driften, som utökats med

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

BRUKSANVISNING R410A FÖR TAK/VÄGGMONTAGE RJZ 14-18L FUJITSU GENERAL LIMITED RUMSKLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP)

BRUKSANVISNING R410A FÖR TAK/VÄGGMONTAGE RJZ 14-18L FUJITSU GENERAL LIMITED RUMSKLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) Köldmedium R410A BRUKSANVISNING RUMSKLIMATAGGREGAT FÖR TAK/VÄGGMONTAGE MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) RJZ 14-18L FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS FÖR FRAMTIDA REFERENS FUJITSU

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL LUFTKONDITIONERING AV SPLIT-TYP INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL MODELL RAK-18PSPA/RAC-18WSPA RAK-35PSPA/RAC-35WSPA RAK-25PSPA/RAC-25WSPA SVENSKA UTOMHUSDEL INOMHUSDEL RAC-18WSPA RAC-25WSPA RAC-35WSPA FJÄRRKONTROLL

Läs mer

KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL - Drifts- & vedligeholdelsesmanual KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA IWMV09NI (Indoor unit) INNOVA IWMV09NO (Outdoor unit) INNOVA IWMV12NI (Indoor unit) INNOVA IWMV12NO (Outdoor unit) INNOVA

Läs mer

We Bring Wellness APM-1010DH

We Bring Wellness APM-1010DH Läs igenom den här handboken noga innan du använder enheten. Spara handboken för framtida bruk. LUFTRENARE We Bring Wellness APM-1010DH Användarinstruktioner FUNKTIONER Innovativt ANTI-FLU HEPA -filtersystem

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning SV Installations- och skötselanvisning GJPACW1V-15/20/30/40/60 GJPACW1-15/20/30 Gullberg & Jansson AB Smältaregatan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se

Läs mer

HYDRO-PRO Värmepump för swimmingpool SERVICEMANUAL

HYDRO-PRO Värmepump för swimmingpool SERVICEMANUAL HYDRO-PRO Värmepump för swimmingpool SERVICEMANUAL INDEX 1. Specifikationer 2. Dimensioner 3. Installation 4. Tillbehör 5. Elektriska ledningar 6. Initial uppstart av enheten 7. Drift av skärmkontroll

Läs mer