avfall är framtidens råvara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "avfall är framtidens råvara"

Transkript

1 Sita sverige Miljöredovisning 2011 avfall är framtidens råvara

2 AVFALL ÄR inte skräp Varje dag året runt arbetar vi på SITA för att göra vår planet mer hållbar. I SITAs miljöredovisning för 2011 ger vi en inblick i miljöarbetet som vi genomfört under året och vilken miljönytta vår återvinning har inneburit. spara på jordens naturresurser För att värna om miljön och minska samhällets utsläpp av växthusgaser måste alla bli bättre på att återanvända våra gemensamma naturresurser. Det som är avfall för dig kan bli en råvara för någon annan. Därför arbetar SITA efter den så kallade avfallshierarkin som innebär att vi i första hand ska minimera uppkomsten av avfall. Därefter prioriteras återanvändning, materialåtervinning och energiåtervinning. Avfall deponeras bara om det inte kan återvinnas. I praktiken innebär det att vi arbetar för att så mycket material som möjligt ska källsorteras redan hos kunden där avfallet uppstår. Avfallet förädlar vi sedan så att det kan användas som råvara till nya produkter och förpackningar eller energiåtervinnas. 1. Minimera uppkomsten av avfall 2. Återanvändning av produkter 3. Materialåtervinning 4. Energiåtervinning 5. Deponering Avfall är en råvara En mycket stor andel av allt avfall som kom in till SITAs anläggningar under 2011 kunde användas på nytt i någon form. Totalt återvann vi 92 procent, varav 58 procent materialåtervanns och 34 procent energiåtervanns. Endast 8 procent av materialet gick inte att återvinna utan deponerades. avfall på sitas anläggningar (ton) materialåtervinning 58 % energiåtervinning 34 % deponering 8 % Materialåtervinning Avfall som består av exempelvis glas, papper, aluminium och metaller går att materialåtervinna. Det materialet lämnar vi vidare till tillverkningsindustrin som producerar nya varor och förpackningar. Förorenade jordmassor behandlas med olika metoder beroende på förorening. Därefter används det som exempelvis konstruktionsmaterial till markarbeten eller vid täckning av gamla deponier. Avfall från reningsverk och liknande komposteras och används som konstruktionsmaterial. Energiåtervinning Från avfall som inte går att materialåtervinna, producerar vi kvalitetssäkrade bränsleblandningar som används för energiåtervinning och blir till el och värme. Värmen går till fjärrvärmenätet och värmer bland annat bostäder. Under 2011 producerades 1 miljon MWh vilket motsvarar uppvärmningsbehovet hos villor (se tabell 1). Deponering Den lilla del avfall som inte går att material- eller energiåtervinna slutförvaras på deponi. Våra deponier är klassade enligt EUs direktiv och lever upp till högsta miljöstandard. Gas som bildas i deponier bidrar till klimatförändringarna, något SITA arbetar för att motverka. Det gör vi bland annat genom att optimera gasutvinningen och nyttja gasen för produktion av el och fjärrvärme. Läs mer om detta under rubriken Våra anläggningar på sida 4. Totalt minskade SITA belastningen på miljön med motsvarande ton koldioxid genom energiåtervinning av deponigas jämfört med om olja skulle använts som uppvärmningskälla (se tabell 1). 1. Energiåtervinning Material producerad värme (MWh) sparade koldioxidekvivalenter (Ton) Tabellen visar mängden producerad värme genom energiutvinning av de olika material SITA samlat in och förädlat. Brännbart avfall Flis Tabellen visar även mängd koldioxid (uttryckt i koldioxidekvivalenter) detta sparat miljön jämfört med oljeuppvärmning. Pellets Deponigas Tot. energiutvinning

3 Miljöredovisning 2011 ÅTERVINNING minskar KLIMATbelastningen Materialåtervinning är en mycket viktig insats för klimatet. Genom att använda återvunnet material istället för jungfrulig råvara undviker samhället utsläpp av växthusgaser. SITAs återvinning motsvarar en minskning av samhällets utsläpp med cirka ton koldioxid ( ton exklusive transporternas negativa påverkan). Det är nästan lika mycket som cirka 3 miljoner bilresor mellan Stockholm och Malmö hade resulterat i. 100 % källsortering hos våra kunder Vår ambition är att återvinna så mycket material som möjligt och därför arbetar vi för en effektiv sortering redan hos kunden där avfallet uppstår. I de fall det inte är möjligt att sortera på plats hos kunden sorterar SITA det blandade avfallet på våra anläggningar. En effektiv metod för sortering hos våra kunder kunder är konceptet SITA Miljöcirkeln som finns för byggverksamheter, industri och köpcentrum. Minskning av växthusgaser motsvarande 3 miljoner bilresor mellan Stockholm och Malmö Under året utvecklades konceptet till att omfatta även kontorsverksamheter och upprustning av miljonprogramsbyggnader. Inom SITA Miljöcirkeln Bygg överstiger källsorteringsgraden ofta 90 procent och på vissa arbetsplatser har vi nått en 100 procentig källsorteringsgrad, vilket vi är mycket stolta över. 3

4 VÅRA ANLÄGGNINGAR SITA har 52 mottagningsstationer runt om i landet. På dessa sorterar, omlastar och återvinner vi avfall. Våra anläggningar finns från Tomelilla i söder till Örnsköldsvik i norr. Rödjorna Kovik Forsbacka VÅRA ANLÄGGNINGAR På SITAs tre största anläggningar har vi en heltäckande verksamhet i form av sortering, deponering och behandling av förorenad jord (se tab 2). Vi har dessutom flera sorteringsanläggningar där vi behandlar stora mängder material. Forsbacka Forsbacka ligger utanför Gävle och drivs av ett dotterbolag till SITA. På Forsbacka bedrivs sortering, återvinning och deponering. Ett deponiområde på 6,3 hektar håller på att avslutas och sluttäcks. Tack vare täckningen kan vi på ett effektivt sätt samla in deponigas med hjälp av 18 nyinstallerade gasbrunnar. Vi har även förberett så att ytterligare 47 brunnar kan användas vid kommande sluttäckningar. Gasen används för att producera el. Kovik Kovik ligger öster om Stockholm och har utvecklats från en ren deponi på 1960-talet, till en omfattande återvinningsverksamhet inom både materialåtervinning och bränsleproduktion. Tack vare att sorteringen hos kund är så pass hög ökar mängden material som kan återvinnas från år till år. Det material som inte är sorterat hos kunden sorteras på Kovik och 2011 återvanns 95 procent av materialet. Vi har investerat i bättre utrustning så att vi kan krossa svårhanterat material exempelvis sängbottnar, som tidigare deponerades. Materialet kan istället användas som råvara vid energiåtervinning. Under 2011 togs en ny gasstation i drift. Genom den nya anläggningen ökar vi uttaget av gas från deponin, som sedan går till uppvärmning av bostäder i Gustavsberg. Vi har sluttäckt kvadratmeter deponiyta i syfte att minimera utsläpp till luft och vatten. Rödjorna Rödjorna, utanför Skara, tar emot avfall från stora delar av Mellansverige och Sydsverige. Tyngdpunkten ligger på hantering av industriavfall. En ansökan om nytt tillstånd för att utöka verksamheten behandlades av miljödomstolen, som lämnade en deldom i december månad. På anläggningen har vi utvecklat vår bränsleproduktion. Det innebär att en större andel material kan användas som råvara för energiåtervinning istället för att deponeras. 4 Sluttäckningen av SITAs gamla deponi blev klar i början av året. Gasen som bildas samlas upp genom 44 brunnar och används för uppvärmning av villor, hyreshus och industrier i Skara. INVESTERINGAR FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Vi vill hela tiden bli bättre på återvinning och investerar därför årligen stora summor i till exempel förbättrade sorteringsanläggningar, teknik för utvinning av deponigas och inköp av miljövänligare fordon (se tabell 3 och 4). 2. mängd avfall per Anläggning anläggning mängd avfall (ton) Kovik Rödjorna Forsbacka Totalt Mängd avfall som SITAs största anläggningar har tagit emot under 2011.

5 GRÖNARE FORDONSPARK Med en stor fordonspark på drygt 700 lastbilar är det särskilt angeläget att minska de utsläpp av växthusgaser som transporterna medför. Jag tycker att förarstödet är suveränt. Bränsleförbrukningen har minskat med ungefär 1 liter per mil. Jag kör lugnare och känner mindre stress, säger Ingemar Nilsson, miljöarbetare i Norrköping. BEGRÄNSAD HASTIGHET SPARAR MILJÖN Begränsad hastighet sparar både bränsle och miljö. Under året tog vi därför beslut om att strypa hastigheten till maximalt 80 kilometer i timmen för alla tunga fordon. Miljöinsatsen beräknas spara ton koldioxid per år. Denna besparing motsvarar utsläppen från bilresor mellan Malmö och Stockholm. För att öka förståelsen hos medtrafikanterna har vi märkt fordonen med en dekal som visar högsta tillåtna hastighet (se dekal ovan). MINSKAD BRÄNSLE- FÖRBRUKNING I 120 av SITAs tunga fordon har vi installerat en teknisk utrustning som ska stötta förarna att köra bränslesnålt, så kallad heavy Eco-driving. Utrustningen ger chauffören direkt återkoppling på sin körstil och syftet är att vi ska minska bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen från transporterna. Viktiga parametrar för att lyckas med Eco-driving är att minska tomgångskörningen, motorbromsa istället för att fotbromsa samt att begränsa hastigheten. Dessa parametrar följs upp genom den nya tekniska utrustningen. vi satsar på ALTERNATIVA BRÄNSLEN Vi arbetar ständigt för att förnya vår fordonspark till högsta miljöklass, det vill säga fordon som är av Euroklass 5/EEW eller körs på gas. 12 procent av våra fordon körs på biogas eller fordonsgas som ger en minskad klimatpåverkan. Övriga fordon drivs med diesel av miljöklass 1 som är den högsta miljöklassen av diesel. Vi testar även fordon som drivs med andra alternativa bränsle som exempelvis rapsmetylester. Dessutom samarbetar vi med tillverkare för att utveckla framtidens än mer miljövänliga fordon Nyinvesteringar KR (miljoner) 4. investeringar för minskad Miljöpåverkan KR (miljoner) 5. Grön fordonspark 2005 och andel fordon (%) Fordon Behandlingsanläggningar & utrustning SITAs nyinvesteringar i verksamheten från 2006 till SITAs investeringar för minskad miljöpåverkan under Andel av SITAs fordon som drivs med biogas och fordonsgas.

6 SITA I VÄRLDEN SITA ingår i en av världens största miljökoncerner, Suez Environnement, som kompletterar vårt lokala och nationella engagemang med stora globala och humanitära insatser. AQUASSISTANCE Suez Environnement har en egen humanitär organisation, Aquassistance, som hjälper människor i nöd inom områdena vatten, miljö och avfall. Organisationen består av medarbetare som arbetar som volontärer. Under 2011 inleddes 26 nya projekt och 84 projekt slutfördes. Nedan finns några exempel på projekt som organisationen arbetat med Vatten till drabbade på Haiti Efter jordbävningen som drabbat Haiti kämpar landet för att återhämta sig. Aquassistance har arbetat med att bygga upp dricksvattensystem, installerat pumpar och arbetat med att förbättra de sanitära förhållandena. Kunskap till Vietnam I januari 2011 undertecknade Aquassistance ett samarbetsavtal med organisationen EAST Vietnam gällande hantering av vattentjänster i två provinser. Aquassistance bistår bland annat med kunskap för att installera ett nytt nätverk av råvatten och hjälp för sökning av läckor. Vatten till byar i Nepal Organisationen arbetar med att förbättra vattenförsörjning i nio byar i Nepal väster om Katmandu. Vattenkvaliteten är så pass dålig att den orsakar sjukdomar framförallt hos barn. hjälp till barnhem i lettland Projektet ska förbättra och öka vattentillförseln till ett barnhem i byn Grasi. Här bor barn som blivit föräldralösa eller övergivna av sina familjer. Ett vattentorn ska byggas i ett första steg. 84 projekt slutfördes under

7 Miljöredovisning 2011 sita sverige bryr sig Ingen kan göra allt men alla kan göra något. För att göra vår planet mer hållbar stöttar SITA andra organisationer i deras arbete. närmare ett halvt ton leksaker samlades in Foto: Kolmården Barncancerfonden SITA stöttade Barncancerfonden ekonomiskt under Sedan starten 1982 har Barncancerfonden bidragit till forskningen inom barncancer med drygt en miljard kronor. Trädplantering Vi gav ett ekonomiskt bidrag till Världsnaturfonden så att de kunde plantera plantera ytterligare träd och restaurera skog i världens regnskogar. Det bidrar till att skapa en miljö som gör att hotade djur som gorillor, orangutanger och tigrar kan leva vidare. Kolmården SITA är en av huvudsponsorerna för Kolmårdens djurpark. Syftet är att stärka Kolmårdens arbete att vara en miljömedveten djurpark. Vi ser en naturlig koppling mellan Kolmårdens strävan att bevara utrotningshotade djur och vårt arbete med att värna om miljön. Leksaksjakten Sommaren 2011 genomförde SITA Leksaksjakten. Vi samlade in närmare ett halvt ton leksaker som i samarbete med Läkarmissionen överlämnades till barn på barnhem i Östeuropa. Genom att istället låta dem bli till glädje för någon annan minskar vi avfallet, vilket ligger oss på SITA varmt om hjärtat. visste du att.. Vi i Sverige producerar cirka ett halvt ton avfall per person och år? Återvinning av aluminium motsvarar 95% i energibesparing jämfört med att använda jungfrulig råvara? Glas och metall går att återvinna hur många gånger som helst? 7

8 utbildningar och utveckling Omvärlden förändras hela tiden. Inom SITA, vår forskningsstiftelse och koncernen vi tillhör, pågår därför forsknings- och utvecklingsarbete med ett långsiktigt perspektiv. Allt för att på bästa sätt ta vara på nya möjligheter till förbättringar. SORTERA RÄTT MED MOBILEN Vi har lanserat en kostnadsfri mobilapplikation som gör det lätt att sortera rätt. Appen riktar sig till såväl företag som privatpersoner. HÖGSKOLEUTBILDNING Tillsammans med Högskolan i Gävle medverkar vi i ett nytt miljö- och kretsloppsprogram som startade hösten Programmet omfattar fyra års studier varvat med praktik bland annat hos SITA. forskningsstiftelsen Under 2011 gav SITAs forskningsstiftelse stipendium till arbete om återvinning i byggbranschen och vad som ytterligare kan göras för att öka byggsektorns återanvändning av trä. Stiftelsen har även stöttat projekt om materialåtervinning och klimatnytta. LÄTTA CONTAINRAR Under året har containrar som väger 800 kilo mindre än vanliga containrar testats. Eftersom vikten på lasten minskar så minskar även dieselförbrukningen och koldioxidutsläppen från våra transporter. JORDSANERING Vi samarbetar med universitetet i Örebro gällande nya analysmetoder för jordsanering. Vi har även ett samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala när det gäller mikrobiologisk nedbrytning av svårnedbrytbara ämnen. rening av slam Vi har utvecklat en metod för att rena slam från bensinstationer och biltvättanläggningar. Detta slam är ofta så förorenat att det klassas som farligt avfall. Vi avgiftar slammet så att det blir rent vatten och en jordprodukt. Under 2011 avgiftade SITA ton slam. E-FAKTUROR MINSKAr PAPPERSFÖRBRUKNING För att minska mängden utskrivna fakturor och transporten av dessa startade under året ett projekt för att SITA ska ta emot leverantörsfakturor elektroniskt. MILJÖ- UTBILDNINGAR Sedan 2010 har alla medarbetare genomgått en miljöutbildning med fokus på bland annat kemikalier och klimatförändringar. Utbildningen slutfördes under året. yrkeskompetens Yrkeskompetensutbildningen för våra förare fortsätter. Totalt under 2011 har 676 medarbetare fått utbildning i totalt timmar i ergonomi och hälsa. SITA DIN AVFALLSPARTNER Lokal partner med global kompetens SITA är ett av landets ledande företag inom återvinning och avfallshantering. Med medarbetare, 60 kontor och egna behandlingsanläggningar erbjuder vi effektiva, miljöriktiga lösningar. SITA ingår i miljökoncernen SUEZ Environnement. Tillsammans är vi mer än medarbetare som bland annat samlar in avfall hos 50 miljoner privatpersoner och industrikunder. LÖSNINGAR FÖR ALLA BEHOV Vi kan hjälpa dig med exempelvis: Branschanpassade lösningar med utbildning, statistik och sortering på plats Källsorteringslösningar Farligt avfall med t ex Eco Simplex Sekretesspappershantering Spoltjänster, torr- och slamsugning Marksanering Cisternkontroll och tankrengöring MILJÖ- OCH KVALITETSCERTIFIERADE SITA är både miljö- och kvalitetscertifierat enligt ISO och ISO Våra certifieringar är en trygghet för våra kunder och innebär att vi arbetar systematiskt för att följa alla lagar och krav inom miljö- och kvalitetsområdet. Vårt arbetsmiljöarbete är baserat på Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1. Vi granskas årligen av utomstående miljö- och kvalitetsrevisorer och av våra ägare. SITA Sverige AB Transportgatan Ängelholm Tel: Fax: E-post:

Miljöredovisning avfall är inte. skräp. SITA Sverige AB

Miljöredovisning avfall är inte. skräp. SITA Sverige AB Miljöredovisning 21 avfall är inte skräp SITA Sverige AB avfall är en resurs SITA återvann 94% av allt avfall som vi hanterade 21. Det gjorde vi genom att förädla materialet så det kan användas som råvara

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

vi gör råvaror av ditt avfall

vi gör råvaror av ditt avfall vi gör råvaror av ditt avfall miljö redovisning 2015 1 miljon 93 % 327 000 76 000 80 km/h ton avfall hanterades på SUEZ anläggningar under 2014 Mer än 93 procent av allt material som kom in på SUEZ anläggningar

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun 2006-02-23 Avfallsplanering Avfallsfrågor är viktiga element i arbetet mot en hållbar utveckling. Avfall uppstår som ett resultat av de olika mänskliga

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Kungliga Tekniska Högskolan

Kungliga Tekniska Högskolan Kungliga Tekniska Högskolan EFG European Furniture Group AB, Trehörnavägen 2, Box 1017, SE- 573 28 Tranås, +46 140 675 00, www.efg.se, info@efg.se RRR-RAPPORT KTH Sara Crutebo Stockholm 2014-09-01 Avvecklingen

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING KÄLLSORTERINGS BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL 28/10/2013 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL Ledande såväl - 2 - lokalt som globalt Ledande aktör i Sverige Drygt 1100 medarbetare på cirka 60 kontor Ca 2 miljarder

Läs mer

Företag berättar: Så här jobbar vi med miljömålen!

Företag berättar: Så här jobbar vi med miljömålen! MILJÖMÅLSDAGARNA 2017 Företag berättar: Så här jobbar vi med miljömålen! Viveke Ihd, miljöstrateg Ragnsells RAGN-SELLS DEL AV KRETSLOPPET SEDAN 1881 100+ anläggningar 2 700 anställda 5,7 mdr SEK oms 4+

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

Miljöredovising Vårt mål är. inget

Miljöredovising Vårt mål är. inget Miljöredovising 29 Vårt mål är inget avfall Miljöpolicy Produkttillverkning Produktanvändning Paketering och distrubition till konsument Vår miljöpolicy sammanfattar viljeinriktiningen när det gäller både

Läs mer

BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE

BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE EFFEKTIV AVFALLSHANTERING BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL DET FINNS MÅNGA FÖRDELAR MED ATT VARA LOKAL SÅ LÄNGE DU OCKSÅ ÄR GLOBAL SITA Sverige är ett av landets ledande företag

Läs mer

Rapport: U2014:01 ISSN 1103-4092. Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering

Rapport: U2014:01 ISSN 1103-4092. Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering Rapport: U2014:01 ISSN 1103-4092 Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering förord INNehållSförteckNINg 1. Varför indikatorer? 3 2.

Läs mer

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Ragn-Sells klimatredovisning 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Klimatmål 2020 ska Ragn-Sells ha minskat CO 2 -utsläppen från hela verksamheten med 20 % jämfört med

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk > Ett viktigt uppdrag - att spara resurser och skydda miljön Kunder Idéer Miljö Vårt uppdrag Lunds Renhållningsstyrelse ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. ska

Läs mer

Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet?

Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet? Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet? STUDIO DAG Hej, här står jag med en massa saker som jag har tänkt återvinna. Var lämnar jag det och vad händer med det sen? Är det sant att elektronikskrot

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

1 Miljöredovisning, sita sverige 2013 Med Miljön i fokus

1 Miljöredovisning, sita sverige 2013 Med Miljön i fokus 1 Miljöredovisning, SITA Sverige 2013 Med miljön i fokus 2 FÖRORD Nytt rekord för vår återvinning SITAS återvinning under 2012 reducerar samhällets koldioxidutsläpp med motsvarande 3,5 miljoner bilresor

Läs mer

Välkommen till Hovgården!

Välkommen till Hovgården! Välkommen till Hovgården! Välkommen till Hovgården! 12 kilometer nordost om Uppsala ligger Uppsala Vattens avfallsanläggning Hovgården. Hit kommer varje år omkring 250 000 ton avfall. Det motsvarar flera

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Omnibusundersökning Återvinning 2009

Omnibusundersökning Återvinning 2009 Omnibusundersökning Återvinning 009 Projektledare: Katharina Norborg Beställare: Anna-Carina Gripwall Fältarbete: Februari 009 Proj. nr: 09000/090006 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet

Läs mer

ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS.

ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS. ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS. DET HÄR ÄR RAGN-SELLS VI SAMLAR IN AVFALLET Vi har över 1 600 fordon och ca 1 700 medarbetare. Sverige Norge AVFALL/SOPOR Danmark Estland Lettland VI SORTERAR AVFALLET Polen VI

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander

Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander [kg] 500 Hushållsavfall per person i Göteborg 1885-2007 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Björkdalen 1929 0 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940

Läs mer

2014-10-30 Svensk* Fjärrvärme. Milj ödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se. Kopia: erika.nygren@regeringskansliet.se

2014-10-30 Svensk* Fjärrvärme. Milj ödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se. Kopia: erika.nygren@regeringskansliet.se 2014-10-30 Svensk* Fjärrvärme Milj ödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se Kopia: erika.nygren@regeringskansliet.se Svensk Fjärrvärme AB Raziyeh Khodayari 101 53 Stockholm raziyeh.khodayari@svenskfjarrvarme.se

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

Välkommen till. Sydskånes avfallsaktiebolag

Välkommen till. Sydskånes avfallsaktiebolag Välkommen till Sydskånes avfallsaktiebolag Sysavregionen 14 kommuner 655 000 invånare Kävlinge 50 km Burlöv Lund Lomma Staffanstorp Sjöbo Måsalycke Tomelilla Malmö Vellinge Svedala Trelleborg Skurup 100

Läs mer

exempel på vad Eskilstuna kommun gör för klimatet

exempel på vad Eskilstuna kommun gör för klimatet exempel på vad Eskilstuna kommun gör för klimatet 1 2 Vi Vi gör värme och el med träbränsle Kraftvärmeverket, som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el, använder nästan bara förnybart träbränsle. Det

Läs mer

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Det lilla barnets fundering är något som angår oss alla. Hur vi tar hand om vårt avfall är en avgörande fråga när det gäller vår miljö. Upplands-Bro kommun

Läs mer

Mindre sopor och. Mer miljö! Både du och miljön tjänar på mindre avfall!

Mindre sopor och. Mer miljö! Både du och miljön tjänar på mindre avfall! Mindre sopor och Mer miljö! Både du och miljön tjänar på mindre avfall! Nästan dubbelt så bra på matavfall. Som vår miljörörelse jobbar! På bara ett år har miljökämparna som sorterar matavfall nått ett

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Miljöåret 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad MILJÖ 2013 Borås Energi och Miljö strävar efter att ta tillvara på material- och energiflöden i Borås. Genom återvinning och

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi 2014

Miljöinformation Skara Energi 2014 Miljöinformation Skara Energi 2014 2 Miljöinformation Skara Energi 2014 Skara Energi har under 2014 arbetat med att lyfta in miljömål i bolagets styrkort för att miljömålen ska bli tydligare i helheten

Läs mer

Optimering av olika avfallsanläggningar

Optimering av olika avfallsanläggningar Optimering av olika avfallsanläggningar ABBAS GANJEHI Handledare: LARS BÄCKSTRÖM Inledning Varje dag ökar befolkningen i världen och i vår lilla stad Umeå. Man förutsäg att vid år 2012 har Umeås folkmängd

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

Askor i e) hållbart energisystem. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB

Askor i e) hållbart energisystem. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Askor i e) hållbart energisystem Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Svenska EnergiAskor Svenska EnergiAskor är ett branschorgan som arbetar för miljöriktig hantering av de askor som uppstår vid

Läs mer

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Innehåll Inledning... 3 1 Målområde 1 Förebygga avfall... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Konsekvenser... 3 2 Målområde 2 Säkra hanteringen av farligt avfall... 4 2.1 Syfte...

Läs mer

Klimatbokslut. Greenhouse gas protocol

Klimatbokslut. Greenhouse gas protocol Klimatbokslut för energiföretag Greenhouse gas protocol Framtaget av World Resources Institute (WRI) och World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Mer info på http://www.ghgprotocol.org/)

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning.

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning. Västerås 2012-08-31 Till Samtliga MBF förvaltade föreningar RAM avtal Ragn-Sells MBF och Ragn-Sells har tecknat ett RAM avtal. Avtalet ger MBF förvaltade föreningar rätt att till bra rabatter köpa de tjänster

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

Deponiska*en och restmaterial. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB

Deponiska*en och restmaterial. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Deponiska*en och restmaterial Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Miljörik(g hantering av askor från energiproduk(on Vi vill se e: hållbart samhälle där klimat- smarta lösningar bidrar (ll a: rä:

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Teknisk Vattenresurslära, Lunds Universitet Agenda Förändrad svensk deponilagstiftning Förväntade effekter Fläskebo en modern deponi Projektet

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Varför återanvända textil?

Varför återanvända textil? Europa minskar avfallet 2011 David Palm IVL Svenska Miljöinstitutet Klimat & Hållbara samhällssystem Naturresurser & Miljöeffekter Luftföroreningar & Åtgärdsstrategier Organisationer, Produkter och Processer

Läs mer

Statistik Ett komplement till årsredovisningen

Statistik Ett komplement till årsredovisningen Statistik 214 Ett komplement till årsredovisningen Statistik 214 Som ett komplement till årsredovisningen finns denna sammanställning av statistik. Vissa tabeller som finns i årsredovisningen finns här

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012

2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 Ord från miljöchefen Våren är här och det har blivit dags att summera UNIT4 Agressos miljöarbete 2012. Just den här våren

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Vilka resor tror du är bäst för miljön?

Vilka resor tror du är bäst för miljön? Vilka resor tror du är bäst för miljön? En resa mot en bättre miljö Att kunna resa är en självklarhet idag. Det väldiga transportsystem vi skapat omkring oss är faktiskt förutsättningen för ett välfungerande

Läs mer

Sammanställning av rapporteringen av elektriska och elektroniska produkter till Naturvårdsverket åren 2008 & 2009 Senast uppdaterad 2011-02-17

Sammanställning av rapporteringen av elektriska och elektroniska produkter till Naturvårdsverket åren 2008 & 2009 Senast uppdaterad 2011-02-17 Sammanställning av rapporteringen av elektriska och elektroniska produkter till Naturvårdsverket åren 28 & 29 Senast uppdaterad 211-2-17 Sålda mängder EE-produkter (i kg) år 29 år 28 97 18 57 99 957 155

Läs mer

Städning & Källsortering i kombination

Städning & Källsortering i kombination Städning & Källsortering i kombination en systemlösning för städtjänster och restprodukthantering från Sodexho och Ragn-Sells. Ragn-Sells och Sodexho gör gemensam sak Miljömedvetandet växer i vårt land.

Läs mer

Mattias Bisaillon. Profu. Delägare i forsknings- och utredningsföretaget

Mattias Bisaillon. Profu. Delägare i forsknings- och utredningsföretaget Mattias Bisaillon Delägare i forsknings- och utredningsföretaget, 2001- Doktorand i avfallsgruppen på Chalmers 1998-2004 (tekn. doktor i avfalls- och energisystemanalys 2004) (Projektinriktad forskning

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering

Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering Gamla synder kan ge nya möjligheter Vid nedlagda bensinstationer och gamla verkstäder finns ofta oljeförorenad mark Äldre industrier är inte sällan orsaken

Läs mer

Klimatverktyg. En sammanfattning.

Klimatverktyg. En sammanfattning. TILL FÖRMÅN FÖR FRÄLSNINGSARMÉNS SOCIALA ARBETE Klimatverktyg En sammanfattning. Myrorna har låtit det oberoende miljökonsultföretaget WSP göra ett klimatverktyg för hanteringen av secondhandkläder. Resultatet

Läs mer

Avfallshantering i verksamheter. Linda Vikström Miljökontoret

Avfallshantering i verksamheter. Linda Vikström Miljökontoret Avfallshantering i verksamheter Linda Vikström Miljökontoret p Vilka sorteringskrav finns? p Verksamhets resp. hushålls? p Egen transport Vad är? Definition: Med avses varje föremål, ämne eller substans

Läs mer

MILJÖREDOVISNING FÖR GEMENSAMMA

MILJÖREDOVISNING FÖR GEMENSAMMA MILJÖREDOVISNING FÖR GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN 212 Skärmbild från utbildning i resfria möten 212-11-27 Denna redovisning ger en översikt över vad som har gjorts inom miljöarbetet under 212 och sammanfattar

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem AVFALLSPLAN Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Antagen av kommunfullmäktige: Haninge 2011-11-17 Huddinge 2011-11-07 Nynäshamn 2011-10-19 Salem 2011-11-24 Botkyrka 2011-09-29 Innehåll INLEDNING 4

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi?

Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi? Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi? Avfalls- och återvinningsmarknaden en juristutmaning? Britt Sahleström Återvinningsindustrierna Återvinningsindustrierna Vision: Framtidens ledande

Läs mer

Linda Eliasson. Avfallsstrateg

Linda Eliasson. Avfallsstrateg Linda Eliasson Avfallsstrateg Strategisk verksamhet Operativ verksamhet Stödjande verksamhet Fjärrvärme Fjärrkyla El El Fordonsgas Sortering Insamling prod.avf Miljösamordning Vågmottagningskontr. ÅVC

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Svenska EnergiAskor Naturvårdsverket, handläggare Erland Nilsson

Svenska EnergiAskor Naturvårdsverket, handläggare Erland Nilsson Remissvar Utvärdering av Naturvårdsverkets handbok 2010:01 återvinning av avfall i anläggningsarbeten Från Till Svenska EnergiAskor Naturvårdsverket, handläggare Erland Nilsson Svenska EnergiAskor AB är

Läs mer

Vi förädlar avfall till värdefull råvara

Vi förädlar avfall till värdefull råvara Vi förädlar avfall till värdefull råvara Miljö redovisning 2014 2 SITAS MILJÖARBETE 94 % återvinningsgrad Hej! Drygt 94 procent av allt material som kom in på SITAs anläggningar under 2013 återvanns. Materialhantering

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 Reviderad 2014 En

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Våra sju miljömål Universitetssjukhusets sju miljömål gäller under en tre års period. Varje division ska bryta ner dessa

Läs mer

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för att miljölagen efterlevs och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet.

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för att miljölagen efterlevs och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet. Miljöberättelse 216 Organisation och verksamhet Stahrebolaget är ett av Mellansveriges största företag inom sanering, skadeservice och underhållsservice. Våra beställare är försäkringsbolag, kommuner,

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport. - en förkortad version

Miljörapport. - en förkortad version Miljörapport - en förkortad version Verksamhet Universitetssjukhuset i Lund (USiL) ingår i Region Skåne och är regionsjukhus i södra sjukvårdsregionen med cirka 1,6 miljoner innevånare. År 2007 fanns på

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem.

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem. Miljön i fokus. Energi- och klimatfrågan. Berendsen har arbetat med miljö- och kvalitetsfrågor under många år. Det är numera en integrerad del i vårt dagliga arbete. Tillsammans strävar vi efter ständiga

Läs mer