Förslag till RÅDETS BESLUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till RÅDETS BESLUT"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den KOM(2010) 485 slutlig 2010/0248 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko angående ömsesidiga liberaliseringsåtgärder rörande jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter, om ersättande av protokoll nr 1, 2 och 3 och deras bilagor samt om ändring av Europa- Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan SV SV

2 MOTIVERING I Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan och Konungariket Marocko, å andra sidan (associeringsavtalet), som är i kraft sedan den 1 mars 2000, föreskrivs i artikel 16 att gemenskapen och Marocko gradvis ska liberalisera sitt handelsutbyte av jordbruksprodukter och fiskeriprodukter. Den 14 oktober 2005 bemyndigade rådet kommissionen att förhandla med Konungariket Marocko inom ramen för Europa-Medelhavsavtalet. Syftet med förhandlingarna var att, med beaktande av de framsteg som gjorts av Marocko beträffande den handlingsplan för den europeiska grannskapspolitiken som antogs i juli 2005, i enlighet med Barcelonaprocessens anda och principerna för den europeiska grannskapspolitiken samt slutsatserna från Europa- Medelhavskonferensen på utrikesministernivå i Luxemburg den maj 2005 få till stånd en större liberalisering av handeln med jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter. I detta sammanhang och på grundval av slutsatserna från jordbruksministrarnas Europa- Medelhavskonferens i Venedig den 27 november 2003 bör särskilt nedanstående åtgärder ingå i förhandlingsprocessen: Sanitära och fytosanitära åtgärder, tillnärmning av tekniska standarder och harmonisering av lagstiftning samt skydd av geografiska beteckningar. Kommissionen och de marockanska myndigheterna inledde officiellt sina förhandlingar den 26 februari 2006 i Rabat och slutförde dem den 14 december 2009 i Bryssel. I syfte att genomföra resultaten av förhandlingarna med Marocko föreslår kommissionen att rådet antar ersättningen av protokollen nr 1 3 med bilagor, upphävandet av artikel 10, ändringen av rubriken till kapitel II och ändringarna av artiklarna 7, 15 och 17 samt av artikel Det är båda parters önskan att detta avtal ska träda i kraft den 1 januari För att dessutom stärka det befintliga samarbetet i fråga om sanitära och fytosanitära frågor och om tekniska handelshinder tas särskilda bestämmelser med i artikel 3 i avdelning II i protokoll 1 till detta avtal. Vad gäller skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar har parterna kommit överens om att inleda förhandlingar senast ett år efter det att detta avtal träder i kraft. Kommissionen uppmanas att godta och lägga fram förslag avseende 1) ett rådsbeslut om undertecknande av avtalet och 2) ett rådsbeslut om ingående av avtalet. Enligt artikel a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt kommer Europaparlamentet att uppmanas att ge sitt samtycke till detta protokoll. Rådet uppmanas att anta detta förslag så snart som möjligt, efter det att Europaparlamentet har gett sitt godkännande. SV 2 SV

3 2010/0248 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko angående ömsesidiga liberaliseringsåtgärder rörande jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter, om ersättande av protokoll nr 1, 2 och 3 och deras bilagor samt om ändring av Europa- Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel första stycket jämförd med artikel a, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och av följande skäl: (1) I Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan och Konungariket Marocko, å andra sidan (associeringsavtalet) 1, som är i kraft sedan den 1 mars 2000, föreskrivs i artikel 16 att gemenskapen och Marocko gradvis ska liberalisera sitt handelsutbyte av jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter och fiskeriprodukter. (2) Associeringsrådet EU Marocko antog i juli 2005 en handlingsplan för den europeiska grannskapspolitiken som innehåller en särskild bestämmelse om ökad liberalisering av handeln med jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter. (3) Den 14 oktober 2005 bemyndigade rådet kommissionen att inom ramen för associeringsavtalet föra förhandlingar med Marocko i syfte att uppnå större liberalisering inom den ömsesidiga handeln med jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter. (4) Den 14 december 2009 slutförde kommissionen förhandlingarna på unionens vägnar avseende ett avtal genom skriftväxling i syfte att ändra associeringsavtalet. (5) Avtalet genom skriftväxling bör ingås. 1 EGT L 70, , s. 2. SV 3 SV

4 HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 Härigenom antas avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko angående ömsesidiga liberaliseringsåtgärder rörande jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter, om ersättande av protokoll nr 1, 2 och 3 och deras bilagor samt om ändring av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan på Europeiska unionens vägnar. Texten till avtalet genom skriftväxling åtföljer detta beslut. Artikel 2 När Europeiska unionen vidtar skyddsåtgärder avseende jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter i enlighet med associeringsavtalet antas dessa i enlighet med det förfarande som anges för jordbruksprodukter i artikel i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter 2, eller, för fisk och fiskeriprodukter, i enlighet med artikel 30 i förordning (EG) nr 104/ För bearbetade jordbruksprodukter antas skyddsåtgärder i enlighet med de förfaranden som anges i artikel 7.2 i rådets förordning (EG) nr 614/2009 av den 7 juli 2009 om det gemensamma handelssystemet för äggalbumin och mjölkalbumin och artikel 11.4 i rådets förordning (EG) nr 1216/2009 av den 30 november 2009 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter 4. Artikel 3 Rådets ordförande ska utse den person som ska ha befogenhet att på Europeiska unionens vägnar deponera de godkännandeinstrument som föreskrivs i avtalet för att uttrycka Europeiska unionens samtycke till att bli bunden av avtalet. Artikel 4 Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning EUT L 299, , s. 1. EGT L 17, , s EUT L 328, , s. 10. SV 4 SV

5 Dagen för avtalets ikraftträdande ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Utfärdat i Bryssel den På rådets vägnar Ordförande SV 5 SV

6 BILAGA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko angående ömsesidiga liberaliseringsåtgärder rörande jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter, om ersättande av protokoll nr 1, 2 och 3 och deras bilagor samt om ändring av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan Herr /Fru., A. Skrivelse från Europeiska unionen Jag ber att få hänvisa till de förhandlingar som ägt rum i enlighet med Europa- Medelhavsavtalets färdplan för jordbruk (färdplanen från Rabat) som antogs av utrikesministrarna på Europa-Medelhavskonferensen den 28 november 2005 för att påskynda liberaliseringen av handeln med jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter och i enlighet med artiklarna 16 och 18 i Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (associeringsavtalet), som trädde i kraft den 1 mars 2004, och i vilket det föreskrivs att gemenskapen och Marocko gradvis ska öka liberaliseringen av sin handel med jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter. Vid förhandlingarnas slut hade parterna enats om följande ändringar av associeringsavtalet: 1. Artikel 7 ska ändras på följande sätt: Bestämmelserna i detta kapitel avser produkter med ursprung i Europeiska unionen och Marocko, och som inte är förtecknade i kapitlen 1 24 i Kombinerade nomenklaturen (KN) eller i punkt 1 ii i bilaga 1 till WTO-avtalet om jordbruk. 2. Artikel 10 ska upphöra att gälla. 3. Titeln på kapitel II ska ersättas av följande: Jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter. 4. Artikel 15 ska ändras på följande sätt: Uttrycken jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter avser produkter som är förtecknade i kapitlen 1 24 i Kombinerade nomenklaturen (KN) eller i punkt 1 ii i bilaga 1 till WTO-avtalet om jordbruk. 5. Artikel 17 ska ändras på följande sätt: 1. De jordbruksprodukter, de bearbetade jordbruksprodukter, den fisk och de fiskeriprodukter med ursprung i Marocko som anges i protokoll nr 1 ska vid import till gemenskapen omfattas av den ordning som anges i det protokollet. SV 6 SV

7 Bestämmelserna i detta kapitel hindrar inte att gemenskapen behåller en jordbruksrelaterad del för import av fruktos (KN-nummer ) med ursprung i Marocko. Denna jordbruksrelaterade del avspeglar skillnaderna mellan priserna på EUmarknaden för jordbruksprodukter, som anses ha använts vid framställningen av fruktos, och priserna för import från tredjeland. 2. De jordbruksprodukter, de bearbetade jordbruksprodukter, den fisk och de fiskeriprodukter med ursprung i Europeiska unionen som anges i protokoll nr 2 omfattas vid import till Marocko av den ordning som anges i det protokollet. Bestämmelserna i detta kapitel hindrar inte Marocko från att avskilja en jordbruksrelaterad del av de tullar som gäller vid import av produkter i underavdelning HS 1902 (pastaprodukter), som räknas upp i förteckning 3 i protokoll nr Artikel 18.1 ska ersättas med följande: "1. De avtalsslutande parterna ska mötas senast tre år efter dagen för detta avtals ikraftträdande för att undersöka möjligheten av att ömsesidigt förbättra förmånsbehandlingen med beaktande av jordbrukspolitiken och de berörda produkternas respektive känslighet och särskilda egenskaper. 7. Protokollen nr 1 3 med bilagor ska ersättas med dem som ingår i bilagorna I och II till denna skriftväxling. Detta avtal genom skriftväxling träder i kraft den första dagen i den tredje månad som följer på den dag då det sista godkännandeinstrumentet deponeras. Jag skulle vara tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering godtar ovanstående. Högaktningsfullt Bryssel den På Europeiska unionens råds vägnar SV 7 SV

8 Bilaga I PROTOKOLL 1 om de ordningar som ska tillämpas vid import till Europeiska unionen av jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Konungariket Marocko Import till Europeiska unionen av jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Marocko omfattas av nedanstående bestämmelser. Avdelning I: Allmänna bestämmelser Artikel 1 1. I syfte att driva på liberaliseringen av den bilaterala handeln med jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter mellan Konungariket Marocko och Europeiska unionen inför avtalsparterna nya bestämmelser och medgivanden i enlighet med bestämmelserna i Europa-Medelhavsavtalets färdplan för jordbruk som undertecknades i Rabat 2005 för liberalisering av handeln med jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter. 2. Dessa nya bestämmelser och medgivanden, som avses i de särskilda bestämmelserna nedan, ska styra den bilaterala handeln med jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter mellan de båda parterna. Avdelning II: Särskilda bestämmelser Artikel 2 Tullbestämmelser 1. Tullar (värdetullar och särskilda tullar) som gäller vid import till Europeiska unionen av jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Marocko ska avskaffas samma dag som detta protokoll träder i kraft, såvida inte annat sägs i bestämmelserna i punkterna 2 och 3 för jordbruksprodukter eller i artikel 5 för bearbetade jordbruksprodukter. 2. För produkter med ursprung i Marocko som förtecknas i bilagan till detta protokoll ska tullsatserna minskas med den andel som anges i kolumn a inom ramen för en tullkvot som anges i kolumn b för varje produkt. Tullsatserna för kvantiteter utöver tullkvoterna ska minskas med den procentandel som anges i kolumn c för varje enskild produkt. 3. Som ett undantag från bestämmelserna i punkterna 1 och 2 gäller följande: SV 8 SV

9 a) Avskaffandet ska endast gälla värdetulldelen i fråga om produkter för vilka ett ingångspris gäller enligt artikel 140a i rådets förordning (EG) nr 1234/ och för vilka det i Gemensamma tulltaxan föreskrivs en värdetull och en särskild tull. b) För nedanstående produkter ska det avtalade ingångspriset för vilket de särskilda tullarna sätts ned till noll under de berörda perioderna vara det pris som anges nedan, och värdetullen upphävas inom ramen för de tullkvoter som fastställs i bilagan till detta protokoll och för obegränsade mängder i fråga om produkter enligt KNnummer , , , och KNnummer Produkt Period Avtalat ingångspris (euro/100 kg) Tomater, färska eller kylda 01/10 31/05 46, Gurkor, färska eller kylda 01/11 31/05 44, Squash, färsk eller kyld 01/10-31/01 01/02-31/03 01/04 20/04 42,4 41,3 42, Kronärtskockor, färska eller kylda 01/11 31/12 57, Apelsiner, färska: 01/12 31/05 26, Färska klementiner 01/11 slutet av februari 48, Bordsdruvor, färska 21/07 20/11 35, Aprikoser, färska 01/06 31/07 64, Persikor (inbegripet nektariner), färska 11/06-30/09 49,1 För ovanstående produkter gäller följande: Om ingångspriset för ett parti är 2 %, 4 %, 6 % eller 8 % lägre än det avtalade ingångspriset, ska den särskilda förmånstullsatsen, med hänsyn till vilket pris det rör sig om, vara lika med 2 %, 4 %, 6 % eller 8 % av detta avtalade ingångspris. Om ingångspriset för en sändning är lägre än 92 % av det avtalade ingångspriset ska den i WTO bundna specifika tullsatsen tillämpas. Det avtalade ingångspriset ska minskas med samma procentandel och i samma takt som de ingångspriser som fastställts inom ramen för WTO. c) För produkter enligt KN-nummer 1701 och 1702 ska ingen förmånstullkvot tillämpas, med undantag för KN-nummer , ex , ex (kemiskt ren laktos och glukos som redan är tullbefriade) och den produkt enligt KNnummer som tas upp i bilagan till detta protokoll. 5 EGT L 299, , s. 1. SV 9 SV

10 4. För produkterna enligt KN-nummer och ska storleken på tullkvoten höjas i fyra lika stora steg på 3 % av den mängd som anges i kolumn b i bilagan till detta protokoll. Den första höjningen ska äga rum samma dag som den andra öppningen av varje enskild tullkvot efter det att protokollet trätt i kraft. 5. För protokollets första tillämpningsår ska mängden för de tullkvoter för vilka tillämpningsperioden har inletts innan protokollet trädde i kraft beräknas i proportion till basvolymen, varvid hänsyn ska tas till den tid som förflutit innan detta protokoll trädde i kraft. Artikel 3 Tomater 1. För färska och frysta tomater med KN-nummer ska förmånsbehandlingen enligt bilagan till detta protokoll gälla för varje period mellan den 1 oktober och den 31 maj (nedan kallade regleringsår), inom ramen för följande månatliga tullkvoter och tilläggstullkvot: Månadsbaskvoter Regleringsåret 2010/2011 Regleringsåret 2011/2012 Regleringsåret 2012/2013 Regleringsåret 2013/2014 Regleringsår 2014/2015 och följande Oktober November December Januari Februari Mars April Maj Totalt Tilläggskvot (perioden 1 november 31 maj) Marocko åtar sig att se till att utnyttjandet av extratullkvoten inom en och samma månad inte överskrider 30 % av denna extrakvot. 3. Uttagen från de gällande månadsbastullkvoterna för månaderna oktober till december respektive januari till mars ska fastställas den 15 januari samt andra arbetsdagen efter den 1 april varje regleringsår. Närmast påföljande arbetsdag kommer kommissionen att fastställa de outnyttjade kvantiteterna av dessa månatliga baskvoter och överföra dem till tilläggskvoten för det berörda regleringsåret. Från och med dessa datum ska SV 10 SV

11 alla ansökningar om retroaktivt utnyttjande av fastställda månadsbaskvoter för månaderna november, december samt januari mars, och om eventuella överföringar av outnyttjade kvantiteter av dessa fastställda månadsbaskvoter, göras från extratullkvoten för det berörda regleringsåret. 4. Marocko ska, inom en tidsfrist som möjliggör en exakt och tillförlitlig anmälan, till kommissionen anmäla den veckovisa exporten till EU. Denna tidsfrist får inte överstiga 15 dagar. Artikel 4 Samarbete 1. Den särskilda ordning som fastställs i artikel 2.2 och 2.3 och artikel 3 syftar till att bibehålla den traditionella marockanska exporten till Europeiska unionen på dess nuvarande nivå och undvika störningar på unionsmarknaderna. 2. I syfte att se till att detta mål uppnås till fullo, och att garantera marknadsstabilitet och fortsatta leveranser inom frukt- och grönsakssektorn, ska de båda parterna samråda minst en gång per år, eller, på begäran av en part, när som helst annars inom fem arbetsdagar. 3. Samrådet ska gälla handeln under föregående regleringsår och prognoserna för det kommande regleringsåret, bland annat vad gäller marknadssituation, produktionsprognoser, förväntade producent- och exportpriser och tänkbara marknadsutvecklingar samt särskilda tillämpningsbestämmelser enligt artikel 2.3 och artikel 3. Vid sådana samråd kan parterna vid behov bistås av experter eller branschföreträdare. Artikel 5 Bearbetade jordbruksprodukter 1. Produkter med en sackaros- eller isoglukoshalt på minst 70 % som förtecknas nedan omfattas av en särskild övervakningsmekanism: SV 11 SV

12 KN-nummer (1) Varubeskrivning (2) ex Andra sockerkonfektyrer, inte innehållande kakao, innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos ex Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel, innehållande minst 70 viktprocent men mindre än 80 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel, innehållande minst 80 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros ex ex ex ex ex ex ex Andra beredningar i form av block, kakor eller stänger vägande mer än 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform eller liknande form, i behållare eller löst liggande i förpackningar innehållande mer än 2 kg, innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos Andra livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt, innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos Beredningar på basis av kaffe, innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos Beredningar på basis av te eller matte, innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos Andra aromatiserade eller färgade sockerlösningar, innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos Andra livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos Andra blandningar av luktämnen samt blandningar på basis av luktämnen, av sådana slag som används inom dryckesindustrin, innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos 1 KN-nr i enlighet med förordning (EG) nr 1031/2008 (EUT L 291, ). 2 Utan att tillämpningen av reglerna för genomförande av Kombinerade nomenklaturen påverkas ska varuslaget endast anses som vägledande. Förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av kombinerade tullnomenklaturens omfattning. Där "ex" anges före ett KN-nummer, ska förmånssystemet bestämmas genom tillämpning av KN-numret i förening med den motsvarande beskrivningen. 2. Om importmängderna av produkter med ursprung i Marocko enligt punkt 1 kumulativt ökas med mer än 20 % under ett innevarande kalenderår, jämfört med den genomsnittliga årliga importen under de tre föregående kalenderåren ska Europeiska unionen tillfälligt upphäva förmånsbehandlingen under det aktuella kalenderåret. 3. Punkt 2 ska inte gälla om den sammanlagda mängd som importerats under innevarande kalenderår för alla produkter i punkt 1 tillsammans är mindre än ton. 4. Inom fem arbetsdagar efter det att upphävandet av förmånsbehandlingen träder i kraft ska avtalsparterna samråda för att tillsammans bedöma marknadssituationen, ur kvantitativ synpunkt och med hänsyn till de berörda produkternas tullklassificering, för att komma överens om villkoren för återinförande av förmånsbehandlingen. 5. Så snart de villkor som avses i punkt 4 har uppfyllts ska Europeiska unionen inom femton arbetsdagar vidta de åtgärder som krävs för att upphävandet ska upphöra med omedelbar verkan. SV 12 SV

13 Förmånsbehandlingen ska emellertid senast återinföras i början av det påföljande året om upphävandet träder i kraft före den 30 juni, inom maximalt 6 månader efter det att upphävandet trätt i kraft om detta sker efter den 30 juni. 6. Senast inom de tre år som följer på detta protokolls ikraftträdande ska avtalsparterna tillsammans utvärdera denna övervakningsmekanism. Artikel 6 Klausul om periodisk granskning De avtalsslutande parterna ska mötas senast tre år efter dagen för detta protokolls ikraftträdande för att undersöka möjligheten av att ömsesidigt förbättra förmånsbehandlingen med beaktande av jordbrukspolitiken och de berörda produkternas respektive känslighet och särskilda egenskaper. Artikel 7 Skyddsåtgärder Om import i kraftigt ökade kvantiteter av de produkter med ursprung i Marocko som omfattas av medgivanden beviljade i enlighet med detta protokoll orsakar allvarliga störningar på marknaderna eller allvarlig skada för industrin, ska båda parter, med beaktande av jordbruksmarknadens särskilda känslighet och utan hinder av artiklarna i detta avtal, omgående inleda samråd för att finna en lämplig lösning. I avvaktan på en sådan lösning får den importerande parten vidta de åtgärder som den anser nödvändiga. Den skyddsåtgärd som vidtas i enlighet med föregående stycke ska tillämpas i högst ett år och kunna förlängas en gång efter beslut i associeringskommittén. Artikel 8 Sanitära och fytosanitära bestämmelser samt tekniska bestämmelser och standarder I syfte att undanröja handelshinder för jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter ska avtalsparterna komma överens om att inom ramen för sina bilaterala handelsförbindelser genomföra följande sanitära och fytosanitära bestämmelser samt tekniska bestämmelser och standarder: 1. Parternas rättigheter och skyldigheter i fråga om sanitära och fytosanitära åtgärder omfattas av bestämmelserna i WTO-avtalet om tillämpningen av sanitära och fytosanitära åtgärder. 2. Vid tillämpningen av sanitära och fytosanitära åtgärder ska hänsyn tas till standarder, förfaranden och rekommendationer från internationella standardiseringsorgan som Codex Alimentarius-kommissionen, Internationella byrån för epizootiska sjukdomar, Internationella växtskyddskonventionen och Växtskyddsorganisationen för Europa och Medelhavsområdet. SV 13 SV

14 3. Parternas rättigheter och skyldigheter i fråga om tekniska bestämmelser, standarder och överensstämmelsebedömning omfattas av bestämmelserna i WTO-avtalet om tekniska handelshinder. 4. Parterna ska delge varandra namn och kontaktuppgifter för att underlätta hanteringen och lösningen av problem i samband med tillämpningen av punkterna 1 3. Artikel 9 Geografiska beteckningar De båda avtalsparterna har inlett diskussioner i syfte att främja och utnyttja kvalitetsproduktion och skydda kvalitetsbeteckningar, och i enlighet med bestämmelserna i Europa-Medelhavsavtalets färdplan för jordbruk från I enlighet med resultaten av dessa diskussioner och med beaktande av parternas gemensamma intresse av att sluta avtal om ömsesidigt skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter har parterna kommit överens om att inleda förhandlingar senast tre månader efter det att detta protokoll träder i kraft. Artikel 10 Vin med ursprungsbeteckning Vin med geografiska beteckningar som har sitt ursprung i Marocko och som har försetts med beteckningen appellation d'origine contrôlée i enlighet med marockansk lagstiftning ska åtföljas av dokument V I 1 eller V I 2 i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 555/2008 6, särskilt artikel 50.2 om det intyg och den analysrapport som krävs för import av vin, druvsaft och druvmust. 6 EUT L 170, , s. 1. SV 14 SV

15 BILAGA TILL PROTOKOLL 1 om de ordningar som ska tillämpas vid import till Europeiska unionen av jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Konungariket Marocko a b c KNnummer (1) Varubeskrivning (2) Minskning av kvottullsatsen för mest gynnad nation (%) Årliga tullkvoter eller kvoter för den angivna perioden (ton nettovikt) Nedsättning av tullen för mest gynnad nation, utöver befintliga tullkvoter (%) Tomater, färska eller kylda, under tiden 1 oktober 31 maj Tomater, färska eller kylda, under tiden 1 juni 30 september 100 Se artikel % 60 obegränsad Vitlök, färsk eller kyld Gurkor, färska eller kylda, under perioden 1 november 31 maj Gurkor, färska eller kylda, under perioden 1 juni 31 oktober Squash, färsk eller kyld, under tiden 1 oktober - 20 april Squash, färsk eller kyld, under tiden 21 april - 31 maj Klementiner, färska, under perioden 1 november februari månads utgång Klementiner, färska, under perioden 1 mars 31 oktober Jordgubbar och smultron, färska, 1 november-31 mars Jordgubbar och smultron, färska, 1 april-30 april Jordgubbar och smultron, färska, 1 maj- 31 maj obegränsad obegränsad % 100 obegränsad 100 obegränsad SV 15 SV

16 Jordgubbar och smultron, färska, 1 juni- 31 oktober Kemiskt ren fruktos % på värdetullen + 30 % på EA³ fördelat på 3 år (10 % per år) 1 KN-nr i enlighet med förordning (EG) nr 1031/2008 (EUT L 291, ). 2 Utan att tillämpningen av reglerna för genomförande av Kombinerade nomenklaturen påverkas ska varuslaget endast anses som vägledande. Förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av kombinerade tullnomenklaturens omfattning. Där "ex" anges före ett KN-nummer, ska förmånssystemet bestämmas genom tillämpning av KN-numret i förening med den motsvarande beskrivningen. 3 EA: den jordbruksrelaterade delen enligt förordning (EG) 3448/93 av den 6 december 1993 (EGT L 318, ). SV 16 SV

17 Bilaga II PROTOKOLL 2 om de ordningar som ska tillämpas vid import till Konungariket Marocko av jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Europeiska unionen Import till Konungariket Marocko av jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Europeiska unionen omfattas av nedanstående bestämmelser. Avdelning I: Allmänna bestämmelser Artikel 1 1. I syfte att driva på liberaliseringen av den bilaterala handeln med jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter mellan Konungariket Marocko och Europeiska unionen inför avtalsparterna nya bestämmelser och medgivanden i enlighet med bestämmelserna i Europa-Medelhavsavtalets färdplan för jordbruk som undertecknades i Rabat 2005 för liberalisering av handeln med jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter. 2. Dessa nya bestämmelser och medgivanden, som avses i de särskilda bestämmelserna nedan, ska styra den bilaterala handeln med jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter mellan de båda parterna. Avdelning II: Särskilda bestämmelser Artikel 2 Tullbestämmelser 1. Import till Konungariket Marocko av jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Europeiska unionen ska omfattas av de villkor som anges i förteckningarna 1 3 i bilagan till detta protokoll från och med den dag som detta protokoll träder i kraft. 2. Produkter som anges i förteckning 1 i bilagan till detta protokoll omfattas från och med det att avtalet träder i kraft av ett liberaliseringsförfarande utgående från en årlig linjär minskning (i lika stora steg) av tullsatserna i enlighet med uppgifter i kolumn a: G1, tullsatserna upphävs från och med det att detta protokoll träder i kraft. G2, tullsatserna minskas linjärt från och med det att detta protokoll träder i kraft, och är helt upphävda efter fem år. För produkter i denna grupp som är märkta med en asterisk i kolumn a, ska upphävandeperioden för tullsatsen vara två år från och med den 1 mars G3, tullsatserna minskas linjärt från och med det att detta protokoll träder i kraft, och är helt upphävda efter tio år. SV 17 SV

18 3. För produkter med ursprung i Europeiska unionen som förtecknas i förteckning 2 i bilagan till detta protokoll, och utan att det hindrar tillämpningen av punkt 2, ska tullsatserna minskas med den andel som anges i kolumn a inom ramen för en tullkvot som anges i kolumn b för varje produkt. Utöver tullkvoten minskas tullsatserna linjärt från och med det att detta avtal träder i kraft i enlighet med det schema som anges för grupp G2 respektive grupp G3 i punkt För produkter med ursprung i Europeiska unionen som inte omfattas av liberalisering och som förtecknas i förteckning 3 i bilagan till detta protokoll ska tullsatserna minskas med den andel som anges i kolumn a inom ramen för en tullkvot som anges i kolumn b för varje produkt. Utanför tullkvoten ska produkterna behandlas i enlighet med gällande tullsats för mest gynnad nation. 5. För produkter enligt HS nr 1701 ingen förmånstullkvot tillämpas, med undantag för produkter enligt HS nr , , och som ingår i förteckning 1 i bilagan till detta protokoll. Artikel 3 Spannmål 1. För spannmål enligt den marockanska tullkoden ska tullkvoten sådan som den anges i fotnoten på sidan 2 i förteckning 3 i detta protokoll fastställas utifrån Marockos produktion under det innevarande året, så som den uppskattats och offentliggjorts av de marockanska myndigheterna under maj månad. Denna tullkvot kommer i förekommande fall att anpassas i slutet av juli efter det att de marockanska myndigheterna offentliggjort ett meddelande om de slutgiltiga produktionsmängderna i Marocko. Resultaten av denna anpassning kan emellertid efter överenskommelse mellan parterna justeras med 5 % uppåt eller nedåt beroende på resultaten av de samråd som avses i artikel Ovan nämnda tullkvot ska inte tillämpas under månaderna juni och juli. Parterna ska under de samråd som avses i punkt 1 besluta att undersöka huruvida denna period bör förlängas för att ta hänsyn till prognoserna för den marockanska marknaden. En sådan förlängning kan emellertid högst göras fram till och med den 31 augusti. 3. När det gäller produkter med KN-nummer ex som anges i förteckning 3 i protokollet ska den tullsats som anges i kolumn a vara den som tillämpas från och med den 1 oktober 2003, och den ska även fortsättningsvis bibehållas på den nivån för beräkningen av tullminskningen. Om det efter detta datum genomförs en allmän nedsättning av tullen ska den procentsats som anges i kolumn a ändras enligt följande regler: Om tullsatsen allmänt minskas ska procentsatsen höjas med 0,275 % per procentandel av minskningen. Om tullsatsen därefter allmänt höjs ska procentsatsen minskas med 0,275 % per procentandel av höjningen. SV 18 SV

19 Om ytterligare ändringar av tullsatsen företas, antingen uppåt eller nedåt, ska den procentsats som blir resultatet av tillämpningen av ovanstående strecksatser ändras enligt gällande formel. 4. Om Marocko [inom ramen för ett internationellt avtal] efter det att detta protokoll trätt i kraft för ett tredjeland inför en mer omfattande tullnedsättning för spannmål med den marockanska tullkoden åtar sig Marocko att automatiskt införa samma tullnedsättning även för Europeiska unionen. Artikel 4 Samarbete 1. För att möjliggöra hanteringen av bestämmelserna i artikel 3.1 och för att garantera försörjningen av den marockanska marknaden och dess stabilitet och kontinuitet, samt för att stabilisera priserna på den marockanska marknaden och upprätthålla de traditionella handelsflödena ska följande samarbetsregler tillämpas inom sektorn: Före varje regleringsår och senast under första hälften av juni ska de båda parterna samråda. 2. Under dessa överläggningar ska marknadssituationen för spannmål diskuteras, särskilt produktionsprognoser för marockanskt vanligt vete, lagersituationen, förbrukningen, förväntade producent- och exportpriser och möjlig marknadsutveckling liksom möjligheterna att anpassa utbudet till efterfrågan. Artikel 5 Klausul om periodisk granskning De avtalsslutande parterna ska mötas senast tre år efter dagen för detta protokolls ikraftträdande för att undersöka möjligheten av att ömsesidigt förbättra förmånsbehandlingen med beaktande av jordbrukspolitiken och de berörda produkternas respektive känslighet och särskilda egenskaper. Artikel 6 Skyddsåtgärder Om import i kraftigt ökade kvantiteter av de produkter med ursprung i Europeiska unionen som omfattas av medgivanden beviljade i enlighet med detta protokoll orsakar allvarliga störningar på marknaden eller allvarlig skada för industrin, ska båda parter, med beaktande av jordbruksmarknadens särskilda känslighet och utan hinder av artiklarna i detta avtal, omgående inleda samråd för att finna en lämplig lösning. I avvaktan på en sådan lösning får den importerande parten vidta de åtgärder som den anser nödvändiga. Den skyddsåtgärd som vidtas i enlighet med föregående stycke ska tillämpas i högst ett år och kunna förlängas en gång efter beslut i associeringskommittén. Artikel 7 Sanitära och fytosanitära bestämmelser samt tekniska bestämmelser och standarder SV 19 SV

20 I syfte att undanröja handelshinder för jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter ska avtalsparterna komma överens om att inom ramen för sina bilaterala handelsförbindelser genomföra följande sanitära och fytosanitära bestämmelser samt tekniska bestämmelser och standarder: 1. Parternas rättigheter och skyldigheter i fråga om sanitära och fytosanitära åtgärder omfattas av bestämmelserna i WTO-avtalet om tillämpningen av sanitära och fytosanitära åtgärder. 2. Vid tillämpningen av sanitära och fytosanitära åtgärder ska hänsyn tas till standarder, förfaranden och rekommendationer från internationella standardiseringsorgan som Codex Alimentarius-kommissionen, Internationella byrån för epizootiska sjukdomar, Internationella växtskyddskonventionen och Växtskyddsorganisationen för Europa och Medelhavsområdet. 3. Parternas rättigheter och skyldigheter i fråga om tekniska bestämmelser, standarder och överensstämmelsebedömning omfattas av bestämmelserna i WTO-avtalet om tekniska handelshinder. 4. Parterna ska delge varandra namn och kontaktuppgifter för att underlätta hanteringen och lösningen av problem i samband med tillämpningen av punkterna 1 3. Artikel 8 Geografiska beteckningar De båda avtalsparterna har inlett diskussioner i syfte att främja och utnyttja kvalitetsproduktion och skydda kvalitetsbeteckningar, och i enlighet med bestämmelserna i Europa-Medelhavsavtalets färdplan för jordbruk från I enlighet med resultaten av dessa diskussioner och med beaktande av parternas gemensamma intresse av att sluta avtal om ömsesidigt skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter har parterna kommit överens om att inleda förhandlingar senast tre månader efter det att detta protokoll träder i kraft. SV 20 SV

21 Förteckning 1: Produkter som omfattas av liberalisering Marockos Behandlin Marockos Behandlin Marockos Behandlin Marockos Behandlin tullkod g (a) tullkod g (a) tullkod g (a) tullkod g (a) G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G1 SV 21 SV

22 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G1 SV 22 SV

23 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G1 SV 23 SV

24 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G1 SV 24 SV

25 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G1 SV 25 SV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 27.1.2009 KOM(2009) 18 slutlig 2009/0002 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.10.2017 COM(2017) 596 final 2017/0260 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska

Läs mer

Rådets beslut 2008/474/EG, EUT L 233, SOM, sedan de utväxlat sina fullmakter och funnit dem vara i god och behörig form,

Rådets beslut 2008/474/EG, EUT L 233, SOM, sedan de utväxlat sina fullmakter och funnit dem vara i god och behörig form, Rådets beslut 2008/474/EG, EUT L 233, 2008 3 Nikola ŠPIRIĆ, ordförande i Bosnien och Hercegovinas ministerråd SOM, sedan de utväxlat sina fullmakter och funnit dem vara i god och behörig form, HAR ENATS

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen

Läs mer

Produkter med ursprung i Algeriet får vid import till gemenskapen inte beläggas med tullar eller avgifter med motsvarande verkan.

Produkter med ursprung i Algeriet får vid import till gemenskapen inte beläggas med tullar eller avgifter med motsvarande verkan. Rådets beslut (2005/690/EG), EUT L 265, 2005 6 Avdelning II Fri rörlighet för varor Artikel 6 Gemenskapen och Algeriet skall, under en övergångsperiod på högst tolv år räknat från dagen för detta avtals

Läs mer

Rådets beslut (1999/753/EG) 6

Rådets beslut (1999/753/EG) 6 Rådets beslut (1999/753/EG) 6 Avdelning II Handel AVSNITT A ALLMÄNT Artikel 5 Frihandelsområde 1. Gemenskapen och Sydafrika är överens om att upprätta ett frihandelsområde i enlighet med bestämmelserna

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket

Läs mer

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 388/2009 av den 12 maj 2009 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av avtalet mellan

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.7.2016 C(2016) 4172 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 8.7.2016 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 648 final 2016/0316 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

Beslut nr 1/98 (98/223/EG) EGT L 86, PROTOKOLL nr 1

Beslut nr 1/98 (98/223/EG) EGT L 86, PROTOKOLL nr 1 Beslut nr 1/98 (98/223/EG) EGT L 86, 1998 1 PROTOKOLL nr 1 om förmånsordningen för import till gemenskapen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet Artikel 1 De produkter med ursprung i Turkiet som

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av 2015 års internationella

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.9.2014 COM(2014) 518 final 2014/0238 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2016 COM(2016) 669 final 2016/0330 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal i form av skriftväxling mellan

Läs mer

10 2 200 6,3 % 11 2 310 5,0 % 12 2 420 3,8 % 13 2 530 2,5 % 14 2 640 1,3 % 15 Obegränsad 0 %

10 2 200 6,3 % 11 2 310 5,0 % 12 2 420 3,8 % 13 2 530 2,5 % 14 2 640 1,3 % 15 Obegränsad 0 % Rådets beslut 2012/735/EU, EUT L 354, 2012 139 Tullpositioner År Ton Tullsats utom kvoten 10 2 200 6,3 % 11 2 310 5,0 % 12 2 420 3,8 % 13 2 530 2,5 % 14 2 640 1,3 % 15 Obegränsad 0 % 34. Alla tullkvoter

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 25.9.2017 JOIN(2017) 36 final 2017/0236 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.10.2015 COM(2015) 474 final 2015/0228 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fördelningen av fiskemöjligheterna i enlighet med protokollet om fastställande för en

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ömsesidigt tillträde

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

Beslut 2000/384/EG, EKSG 3. göra det möjligt för vardera parten att ta hänsyn till den andra partens ståndpunkt och intressen,

Beslut 2000/384/EG, EKSG 3. göra det möjligt för vardera parten att ta hänsyn till den andra partens ståndpunkt och intressen, Beslut 2000/384/EG, EKSG 3 göra det möjligt för vardera parten att ta hänsyn till den andra partens ståndpunkt och intressen, öka den regionala säkerheten och stabiliteten Artikel 4 Den politiska dialogen

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta

Läs mer

255 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 15 SLUTAKT. AF/CE/EG/sv 1

255 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 15 SLUTAKT. AF/CE/EG/sv 1 255 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 15 SLUTAKT AF/CE/EG/sv 1 2 von 15 255 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Schwedisch (Normativer

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.6.2016 COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.1.2016 COM(2016) 17 final 2016/0006 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 vad gäller tullkvoter för vin

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 vad gäller tullkvoter för vin EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.4.2013 COM(2013) 187 final 2013/0099 (COD) C7-0090/13 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 vad gäller

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.9.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.9.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.9.2014 C(2014) 6326 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.9.2014 om tillfälliga undantagsåtgärder för sektorn för mjölk och mjölkprodukter i

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.9.2014 COM(2014) 580 final 2014/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av det ändrade avtalet om inrättande av Allmänna

Läs mer

Europa-Medelhavsinterimsavtal (97/430/EG), EGT L 187, 1997 2

Europa-Medelhavsinterimsavtal (97/430/EG), EGT L 187, 1997 2 Europa-Medelhavsinterimsavtal (97/430/EG), EGT L 187, 1997 2 SOM ÄR MEDVETNA om den stora politiska betydelsen av det palestinska valet den 20 januari 1996 för den process som skall leda fram till en permanent

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.3.2014 C(2014) 1447 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 6186/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 16 januari 2017 till: CH 24 AELE 24 AGRI 69 MI 118 UD 27 FL 4 WTO 31 IND 33 GAF 8 Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2017 COM(2017) 640 final 2017/0282 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EESkommittén avseende

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Interventionsenheten februari 2007 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. LAGSTIFTNING...3 3. PRODUKTER INOM VARUOMRÅDET...4 4. IMPORT...5 4.1 GRÄNSSKYDD...5

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.12.2013 COM(2013) 917 final 2013/0448 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om godtagande av ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga och marknära

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.4.2014 COM(2014) 237 final 2014/0130 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i det associeringsråd som inrättats medlemsstater,

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 26 november 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 26 november 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 26 november 2015 (OR. en) 14531/15 FÖLJENOT från: inkom den: 24 november 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: MAP 32 MI 756 COMPET 542 IND 191 POLARM 8 COARM 253 CFSP/PESC

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.12.2015 COM(2015) 643 final 2015/0293 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina om undantag från viseringskravet

Läs mer

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/sv 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

2 Gränstullsamarbete med Norge

2 Gränstullsamarbete med Norge Gränstullsamarbete med Norge [5151] 2 Gränstullsamarbete med Norge Rådets beslut 97/269/EG av den 13 mars 1997 om att genom skriftväxling ingå avtalet om tullsamarbete mellan Europeiska gemenskapen och

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning Skatter m.m./tullfrihet m.m. 1 Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.03.2002 KOM(2002) 157 slutlig 2002/0077 (AVC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar av ett Europa Medelhavsavtal

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.7.2014 COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella olivoljerådets

Läs mer

Artikel 1. Artikel 2 EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

Artikel 1. Artikel 2 EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE 1 Rådets beslut av den 18 juli 2005 om ingående av Europa Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Demokratiska folkrepubliken

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.8.2011 KOM(2011) 543 slutlig 2011/0235 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2009/790/EG om bemyndigande för Republiken Polen att tillämpa

Läs mer

Förordning 1012/2013, EUT L 280,

Förordning 1012/2013, EUT L 280, Förordning 1012/2013, EUT L 280, 2013 1 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1012/2013 av den 21 oktober 2013 om undantag, inom ramen för kvoter för vissa produkter från Costa Rica, från ursprungsregler

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.12.2001 KOM(2001) 759 slutlig 2001/0290 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Lettland att tillämpa en särskild åtgärd som avviker

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 146/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/879 av den 2 juni 2016 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 De befullmäktigade för KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, REPUBLIKEN TJECKIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND, REPUBLIKEN GREKLAND,

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för internationell handel 2012/0054(COD) 4.9.2012 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av de avtal

Läs mer

IMPORT OCH EXPORT AV BEARBETADE VAROR AV FRUKT OCH GRÖNSAKER

IMPORT OCH EXPORT AV BEARBETADE VAROR AV FRUKT OCH GRÖNSAKER Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV BEARBETADE VAROR AV FRUKT OCH GRÖNSAKER Interventionsenheten februari 2007 Innehåll Inledning. Lagstiftning.. 3 3 Produkter inom varuområdet... 4 IMPORT.

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2010 KOM(2010)280 slutlig 2010/0168 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om obligatorisk tillämpning av föreskrifter nr 100 från Förenta nationernas ekonomiska kommission

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.1.2004 KOM(2004) 32 slutlig 2004/0009 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 januari 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 januari 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 30 januari 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0016 (NLE) 5760/15 NT 4 UD 15 FÖRSLAG från: inkom den: 29 januari 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi

Läs mer

g) Tullarna på ursprungsvaror enligt tulltaxenumren i avvecklingskategori E i en parts lista är undantagna från tullavvecklingen.

g) Tullarna på ursprungsvaror enligt tulltaxenumren i avvecklingskategori E i en parts lista är undantagna från tullavvecklingen. 14.1.2017 L 11/203 e) Tullarna på ursprungsvaror enligt tulltaxenumren i avvecklingskategori S i en parts lista ska avvecklas i tre lika stora etapper med början den femte årsdagen för detta avtals ikraftträdande,

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6782 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 14 juni 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) PE-CONS 22/16 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

RESTREINT UE/EU RESTRICTED EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.11.2017 COM(2017) 670 final This document was downgraded/declassified Date 27.11.2017 By Matthias Petschke Authority DG/GROW Rekommendation till RÅDETS BESLUT om

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT Europaparlamentet 204-209 Konsoliderat lagstiftningsdokument 2.9.207 EP-PE_TC-COD(206)0368 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 2 september 207 inför antagandet av

Läs mer

STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSAVTAL. mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan

STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSAVTAL. mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan SV SV SV STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSAVTAL mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, REPUBLIKEN

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter SV SV

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. BESLUT nr 2/2006 av GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. BESLUT nr 2/2006 av GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 31.01.2006 SEK(2006) 120 slutlig Utkast till BESLUT nr 2/2006 av GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ om ändring av tabell I, tabell II, tabell IV c och tillägget

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.07.2001 KOM(2001) 371 slutlig 2001/0149 (AVC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar av stabiliserings- och associeringsavtalet

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS BESLUT. om upphävande av beslut 2009/589/EG om förekomsten av ett alltför stort underskott i Polen

Rekommendation till RÅDETS BESLUT. om upphävande av beslut 2009/589/EG om förekomsten av ett alltför stort underskott i Polen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.5.2015 COM(2015) 243 final Rekommendation till RÅDETS BESLUT om upphävande av beslut 2009/589/EG om förekomsten av ett alltför stort underskott i Polen SV SV Rekommendation

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

INTERIMSAVTAL. mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, om handel och handelsrelaterade frågor

INTERIMSAVTAL. mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, om handel och handelsrelaterade frågor L 233/6 SV Europeiska unionens officiella tidning 30.8.2008 INTERIMSAVTAL mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, om handel och handelsrelaterade frågor

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU) nr 43/2014 vad gäller vissa fiskemöjligheter

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU) nr 43/2014 vad gäller vissa fiskemöjligheter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.3.2014 COM(2014) 195 final 2014/0106 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 43/2014 vad gäller vissa fiskemöjligheter SV SV MOTIVERING

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.2.2012 COM(2012) 78 final 2012/0032 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av rådets beslut av den 2 september 2011 om partiellt tillfälligt upphävande av delar

Läs mer