,3 % ,0 % ,8 % ,5 % ,3 % 15 Obegränsad 0 %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10 2 200 6,3 % 11 2 310 5,0 % 12 2 420 3,8 % 13 2 530 2,5 % 14 2 640 1,3 % 15 Obegränsad 0 %"

Transkript

1 Rådets beslut 2012/735/EU, EUT L 354, Tullpositioner År Ton Tullsats utom kvoten ,3 % ,0 % ,8 % ,5 % ,3 % 15 Obegränsad 0 % 34. Alla tullkvoter ovan ska förvaltas enligt principen först till kvarn. 35. Om detta avtals ikraftträdande är ett datum efter den 1 januari, men före den 31 december samma kalenderår, ska kvantiteten inom kvoten beräknas på en proportionell basis för resten av det kalenderåret. 36. När det gäller avvecklingen av tullar, ska tullsatserna vid varje minskning rundas av neråt, till åtminstone närmaste tiondels procentenhet eller, om tullsatsen är uttryckt i penningbelopp, till åtminstone närmaste tiondels enhet i Colombias officiella valuta. 37. I detta avsnitt avses med år ett det kalenderår som börjar den 1 januari året efter det att detta avtal träder i kraft, i enlighet med artikel 330 (Ikraftträdande) i detta avtal. Med år två, år tre osv. avses de kalenderår som börjar året efter år ett i enlighet med denna punkt. 38. Bestämmelserna i detta avsnitt uttrycks i enlighet med (Nandina) baserad på systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (HS) i 2007 års version. 39. Tolkningen av bestämmelserna i detta avsnitt, inklusive uppdateringen av tullpositionerna, ska styras av de allmänna anmärkningarna, anmärkningarna till avsnitten och till kapitlen i Nandina. I den mån bestämmelserna i detta avsnitt är identiska med bestämmelserna i Nandina, ska bestämmelserna i detta avsnitt ha samma betydelse som bestämmelserna i Nandina. AVSNITT B EU:S TIDSPLAN FÖR AVVECKLING AV TULLAR UNDERAVSNITT 1 TIDSPLAN FÖR EU-PARTENS AVVECKLING AV TULLAR PÅ VAROR MED URSPRUNG I COLOMBIA A. Avveckling av tullar 1. Om inte annat anges i EU-partens tidsplan för avveckling av tullar som infogas i detta underavsnitt (nedan kallad tidsplanen), ska följande kategorier tillämpas på EU-partens avveckling av tullar enligt artikel 22 (Avveckling av tullar) i avdelning III (Varuhandel) i detta avtal: a) Tullar på varor med ursprung i Colombia (nedan kallade ursprungsvaror) som anges i tullpositionerna i tullkategori 0 i tidsplanen ska avskaffas helt och hållet och varorna ska vara helt tullfria den dag då detta avtal träder i kraft. b) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori 3 i tidsplanen ska avvecklas i fyra lika stora omgångar med början den dag då detta avtal träder i kraft och varorna ska därefter vara helt tullfria. c) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori 5 i tidsplanen ska avvecklas i sex lika stora omgångar med början den dag då detta avtal träder i kraft och varorna ska därefter vara helt tullfria. d) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori 7 i tidsplanen ska avvecklas i åtta lika stora omgångar med början den dag då detta avtal träder i kraft och varorna ska därefter vara helt tullfria.

2 Rådets beslut 2012/735/EU, EUT L 354, e) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori 10 i tidsplanen ska avvecklas i elva lika stora omgångar med början den dag då detta avtal träder i kraft och varorna ska därefter vara helt tullfria. f) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositioner som märkts med 20 % i tidsplanen ska minskas med 20 % med början den dag då detta avtal träder i kraft. g) Inga skyldigheter när det gäller avvecklingen av tullar ska gälla för tullpositionerna i tullkategori i tidsplanen. h) För tullpositionerna i tullkategori AV0 i tidsplanen ska den del av tullen som är värdetull avvecklas när detta avtal träder i kraft. i) För tullpositionerna i tullkategori AV0-3 i tidsplanen ska den del av tullen som är värdetull avvecklas när detta avtal träder i kraft; den särskilda värdetullen ska avvecklas i fyra lika stora omgångar med början den dag då detta avtal träder i kraft och varorna ska därefter vara helt tullfria. j) För tullpositionerna i tullkategori AV0-5 i tidsplanen ska den del av tullen som är värdetull avvecklas när detta avtal träder i kraft; den särskilda värdetullen ska avvecklas i sex lika stora omgångar med början den dag då detta avtal träder i kraft och varorna ska därefter vara helt tullfria. k) För tullpositionerna i tullkategori AV0-7 i tidsplanen ska den del av tullen som är värdetull avvecklas när detta avtal träder i kraft; den särskilda värdetullen ska avvecklas i åtta lika stora omgångar med början den dag då detta avtal träder i kraft och varorna ska därefter vara helt tullfria. l) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori 0 + EP i tidsplanen ska avvecklas med början den dag då detta avtal träder i kraft; liberaliseringen rör endast värdetullen; den särskilda tullen som är kopplad till systemet med införselpriser som tillämpas på dessa ursprungsvaror i enlighet med avsnitt A i tillägg 2 till denna bilaga ska behållas. m) Den del av tullarna på ursprungsvaror som är värdetull och som anges i tullpositionerna i tullkategori AV0 + EP i tidsplanen ska avvecklas med början den dag då detta avtal träder i kraft; liberaliseringen rör endast värdetullen; den särskilda tullen som är kopplad till systemet med införselpriser som tillämpas på dessa ursprungsvaror i enlighet med avsnitt A i tillägg 2 till denna bilaga ska behållas. n) Följande tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori BA i tidsplanen ska tillämpas: År Förmånstull (euro/ton) Tröskelvolym för import (i ton) 31 december december december december december december december december december december Från och med den 1 januari Ej tillämpligt

3 Rådets beslut 2012/735/EU, EUT L 354, De förmånstullar som anges i tabellen ska tillämpas från och med den dag avtalet träder i kraft; tullarna ska inte minskas retroaktivt. År 2019 ska EU-parten och Colombia undersöka förbättringen av liberaliseringen av tullarna på de varor som anges i tullkategori BA. En stabiliseringsklausul ska grundas på följande: i) En tröskelvolym för import av ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori BA för varje år under övergångsperioden, i enlighet med tredje kolumnen i tabellen ovan. ii) När väl tröskelvolymen uppnåtts under motsvarande kalenderår, får EU-parten under en period av högst tre månader tillfälligt avbryta den förmånstull som är tillämplig under samma år, men som inte sträcker sig längre än till slutet av motsvarande kalenderår. iii) Om EU-parten avbryter den nämnda förmånstullen, ska EU tillämpa den lägsta bastullsats eller tullsats för mest gynnad nation (MGN) som tillämpas vid den tidpunkt åtgärden vidtas. iv) Om EU-parten tillämpar de åtgärder som nämns ovan i leden ii och iii, ska EU-parten omedelbart inleda samråd med Colombia om analys och utvärdering av situationen på grundval av de faktiska uppgifter som finns tillgängliga. v) De åtgärder som nämns ovan i leden ii och iii får bara tillämpas under övergångsperioden som slutar den 31 december Om EU-parten tillämpar en lägre tull än den som tillämpas på Colombia på varor som anges i tullpositionerna i tullkategori BA och som importerats från Brasilien, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, El Salvador, Venezuela eller från medlemsländer i Andinska gemenskapen, ska EU-parten tillämpa den lägre av dessa tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori BA. o) Tullpositionerna i tullkategori AV0-MM, AV0-SC, AV0-SP, BF, CM, RM, SR och YT ska liberaliseras på de villkor som fastställs i punkt B i detta underavsnitt. 2. Bastullsatsen och tullkategorin för fastställandet av vilken tullsats som ska tillämpas på en tullposition i varje minskningsomgång anges i motsvarande tullposition i tidsplanen. 3. När det gäller avvecklingen av tullar, ska tullsatserna vid varje minskning rundas av neråt, till åtminstone närmaste tiondels procentenhet eller, om tullsatsen är uttryckt i penningbelopp, till åtminstone närmaste tiondels euro. 4. När det gäller detta underavsnitt, ska den första minskningen äga rum när avtalet träder ikraft, och varje gradvis minskning ska börja gälla den 1 januari året i fråga. 5. Om detta avtals ikraftträdande är ett datum efter den 1 januari, men före den 31 december samma år, ska kvantiteten inom kvoten beräknas på en proportionell basis för resten av det kalenderåret. B. Tullkvoter för särskilda varor Följande tullmedgivanden ska årligen från och med avtalets ikraftträdande tillämpas på import till EU av ursprungsprodukter. EU-parten ska tillåta tullfri import av följande kvantiteter och varor: a) En sammanlagd kvantitet på 100 ton, med en årlig ökning på 5 ton, för varor som förtecknas i tullkategori AV0- MMM; för de sammanlagda kvantiteter som årligen går utöver detta, ska den del av tullen som är värdetull avvecklas när detta avtal träder i kraft.

4 Rådets beslut 2012/735/EU, EUT L 354, b) En sammanlagd kvantitet på 200 ton, med en årlig ökning på 10 ton, för varor som förtecknas i tullkategori AV0-SC; för de sammanlagda kvantiteter som årligen går utöver detta, ska den del av tullen som är värdetull avvecklas när detta avtal träder i kraft. c) En sammanlagd kvantitet på ton, med en årlig ökning på 600 ton, för varor som förtecknas i tullkategori AV0-SP; för de sammanlagda kvantiteter som årligen går utöver detta, ska den del av tullen som är värdetull avvecklas när detta avtal träder i kraft. d) En sammanlagd kvantitet på ton, med en årlig ökning på 560 ton (uttryckt i produktvikt), för varor som förtecknas i tullkategori BF. e) En sammanlagd kvantitet på 100 ton, med en årlig ökning på 5 ton, för varor som förtecknas i tullkategori CM. f) En sammanlagd kvantitet på hektoliter, med en årlig ökning på 100 hektoliter (uttryckt i alkoholekvivalent), för varor som förtecknas i tullkategori RM. g) En sammanlagd kvantitet på ton, med en årlig ökning på ton (uttryckt i råsockerekvivalent), för varor som förtecknas i tullkategori SR. h) En sammanlagd kvantitet på 100 ton, med en årlig ökning på 5 ton, för varor som förtecknas i tullkategori YT. EU-PARTENS TIDSPLAN FÖR AVVECKLING AV TULLAR Allmänna anmärkningar Förhållande till Europeiska unionens Kombinerade nomenklatur (nedan kallad KN). Bestämmelserna i denna tidsplan följer i allmänhet ordalydelsen i 2007 års KN, och tolkningen av bestämmelserna i denna tidsplan, även när det gäller produkttäckning för undernumren i tidsplanen ska styras av de allmänna anmärkningarna, anmärkningarna till avsnitten och till kapitlen i KN. Om bestämmelserna i denna tidsplan är identiska med motsvarande bestämmelser i KN, ska bestämmelserna i denna tidsplan anses ha samma betydelse som motsvarande bestämmelser i KN. UNDERAVSNITT 2 TIDSPLAN FÖR EU-PARTENS AVVECKLING AV TULLAR PÅ VAROR MED URSPRUNG I PERU 1. Bastullsatsen och tullkategorin för fastställandet av vilken tullsats som ska tillämpas på en tullposition i varje minskningsomgång anges i motsvarande tullposition i EU-parten tidsplan för avveckling av tullar som återfinns i detta underavsnitt (nedan kallad tidsplanen). 2. När det gäller avvecklingen av tullar, ska tullsatserna vid varje minskning rundas av neråt, till åtminstone närmaste tiondels procentenhet eller, om tullsatsen är uttryckt i penningbelopp, till åtminstone närmaste tiondels euro. 3. I detta underavsnitt avses med år ett det år som avtalet träder i kraft i enlighet med artikel 330 (Ikraftträdande) i detta avtal. 4. I detta underavsnitt ska, från och med år två, den årliga minskningen börja gälla den 1 januari året i fråga. 5. Om detta avtals ikraftträdande är ett datum efter den 1 januari, men före den 31 december samma år, ska kvantiteten inom kvoten beräknas på en proportionell basis för resten av det kalenderåret. A. Avvecklingen av tullar Om inte annat anges i tidsplanen, ska följande kategorier tillämpas på EU-parten avveckling av tullar i enlighet med artikel 22 (Avveckling av tullar) i avdelning III (Varuhandel) i detta avtal. a) Tullar på varor med ursprung i Peru (nedan kallade ursprungsvaror) som anges i tullpositionerna i tullkategori (nedan kallad kategori) 0 i tidsplanen ska avskaffas helt och hållet och varorna ska vara helt tullfria den dag då detta avtal träder i kraft.

5 Rådets beslut 2012/735/EU, EUT L 354, b) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori 3 i tidsplanen ska avvecklas i fyra lika stora årliga omgångar med början den dag då detta avtal träder i kraft och varorna ska därefter vara tullfria med början den 1 januari år fyra. c) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori 5 i tidsplanen ska avvecklas i sex lika stora årliga omgångar med början den dag då detta avtal träder i kraft och varorna ska därefter vara tullfria med början den 1 januari år sex. d) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori 7 i tidsplanen ska avvecklas i åtta lika stora årliga omgångar med början den dag då detta avtal träder i kraft och varorna ska därefter vara tullfria med början den 1 januari år åtta. e) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori 10 i tidsplanen ska avvecklas i elva lika stora årliga omgångar med början den dag då detta avtal träder i kraft och varorna ska därefter vara tullfria med början den 1 januari år elva. f) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori i tidsplanen ska behållas till bastullsatsen; dessa varor berörs inte av avvecklingen eller minskningen av tullarna. g) För tullpositionerna i tullkategori AV0 i tidsplanen ska den del av tullen som är värdetull avvecklas när detta avtal träder i kraft. h) För de ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori EP i tidsplanen ska det system med införselpriser som anges i avsnitt B i tillägg 2 till denna bilaga behållas. i) Följande tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori BA i tidsplanen ska tillämpas: År Förmånstull (euro/ton) Tröskelvolym för import (ton) 31 december december december december december december december december december december Från och med den 1 januari Ej tillämpligt De förmånstullar som anges i tabellen ska tillämpas från och med den dag avtalet träder i kraft; tullarna ska inte minskas retroaktivt. År 2019 ska EU-parten och Peru undersöka förbättringen av liberaliseringen av tullarna på de varor som anges i tullkategori BA. En stabiliseringsklausul ska grundas på följande: i) En tröskelvolym för import (nedan kallad tröskelvolymen) fastställs för ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori BA för varje år under övergångsperioden, i enlighet med tredje kolumnen i tabellen ovan.

6 Rådets beslut 2012/735/EU, EUT L 354, ii) När tröskelvolymen väl uppnåtts under motsvarande kalenderår, får EU under en period av högst tre månader tillfälligt avbryta den förmånstull som är tillämplig under samma år, men som inte sträcker sig längre än till slutet av motsvarande kalenderår. iii) Om EU-parten avbryter den nämnda förmånstullen, ska EU-parten tillämpa den lägsta bastullsats eller tullsats för mest gynnad nation (nedan kallad MGN) som tillämpas vid den tidpunkt som åtgärden vidtas. iv) Om EU-parten vidtar den åtgärd som nämns i leden ii och iii, ska EU-parten omedelbart inleda samråd med Peru om analys och utvärdering av situationen på grundval av de faktiska uppgifter som finns tillgängliga. v) De åtgärder som nämns ovan i leden ii och iii ska bara tillämpas under övergångsperioden som slutar den 31 december j) Varor med ursprung i Peru som anges i tullpositionerna i tullkategorierna BF, BK, BR, CE, GC, IE, ME, MM, MP1, MP2, PK, PY, RE, RM, SC, SP, SR och YT ska liberaliseras inom en tullkvot på de villkor som anges i punkt B nedan i detta underavsnitt. B. Tullkvoter för särskilda varor Följande tullmedgivanden ska årligen från och med detta avtals ikraftträdande tillämpas på import till EU av ursprungsvaror. EU-parten ska tillåta tullfri import av följande kvantiteter och varor: a) En sammanlagd kvantitet ( 1 ) på ton, med en årlig ökning på 215 ton, för varor som förtecknas i tullkategori BF. b) En sammanlagd kvantitet på ton, med en årlig ökning på 190 ton, för varor som förtecknas i tullkategori BK. c) En sammanlagd kvantitet på 500 ton, med en årlig ökning på 50 ton, för varor som förtecknas i tullkategori BR. d) En sammanlagd kvantitet på ton, med en årlig ökning på 250 ton, för varor som förtecknas i tullkategori CE. e) En sammanlagd kvantitet på 750 ton, med en årlig ökning på 75 ton, för varor som förtecknas i tullkategori GC. f) En sammanlagd kvantitet på 150 ton, med en årlig ökning på 15 ton, för varor som förtecknas i tullkategori IE. g) En sammanlagd kvantitet på ton, med en årlig ökning på ton, för varor som förtecknas i tullkategori ME. h) En sammanlagd kvantitet på 100 ton, med en årlig ökning på 10 ton, för varor som förtecknas i tullkategori MM. i) En sammanlagd kvantitet på ton, med en årlig ökning på 300 ton, för varor som förtecknas i tullkategori MP1. j) En sammanlagd kvantitet på ton, med en årlig ökning på 600 ton, för varor som förtecknas i tullkategori MP2. k) En sammanlagd kvantitet på ton, med en årlig ökning på 400 ton, för varor som förtecknas i tullkategori PK. ( 1 ) Den sammanlagda kvantiteten uttrycks i slaktviktekvivalent enligt följande: 100 kg kött med ben ska motsvara 70 kg urbenat kött.

7 Rådets beslut 2012/735/EU, EUT L 354, l) En sammanlagd kvantitet på ton, med en årlig ökning på 750 ton, för varor som förtecknas i tullkategori PY. m) En sammanlagd kvantitet på ton, med en årlig ökning på ton, för varor som förtecknas i tullkategori RE. n) En sammanlagd kvantitet på hektoliter, med en årlig ökning på 100 hektoliter (uttryckt i alkoholekvivalent), för varor som förtecknas i tullkategori RM. o) En sammanlagd kvantitet på 700 ton, med en årlig ökning på 70 ton, för varor som förtecknas i tullkategori SC. p) En sammanlagd kvantitet på ton, med en årlig ökning på 300 ton, för varor som förtecknas i tullkategori SP. q) En sammanlagd kvantitet på ton, med en årlig ökning på 660 ton (uttryckt i råsockerekvivalent), för varor som förtecknas i tullkategori SR. r) En sammanlagd kvantitet på 30 ton, med en årlig ökning på 3 ton, för varor som förtecknas i tullkategori YT. EU-PARTENS TIDSPLAN FÖR AVVECKLING AV TULLAR Allmänna anmärkningar Förhållande till Europeiska unionens Kombinerade nomenklatur (nedan kallad KN). Bestämmelserna i denna tidsplan följer i allmänhet ordalydelsen i KN, och tolkningen av bestämmelserna i denna tidsplan, även när det gäller produkttäckning för undernumren i tidsplanen ska styras av de allmänna anmärkningarna, anmärkningarna till avsnitten och till kapitlen i KN. Om bestämmelserna i denna tidsplan är identiska med motsvarande bestämmelser i KN, ska bestämmelserna i denna tidsplan anses ha samma betydelse som motsvarande bestämmelser i KN. AVSNITT C TIDSPLAN FÖR AVVECKLING AV PERUS TULLAR PÅ VAROR MED URSPRUNG I EUROPEISKA UNIONEN 1. Om inte annat anges i Perus tidsplan för avveckling av tullar som infogas i detta avsnitt (nedan kallad tidsplanen), ska följande tullkategorier tillämpas på Perus avveckling av tullar enligt artikel 22.1 (Avveckling av tullar) i avdelning III (Varuhandel) i detta avtal: a) Tullar på varor med ursprung i Europeiska unionen (nedan kallade ursprungsvaror) som anges i tullpositionerna i tullkategori (nedan kallad kategori) 0 i tidsplanen ska avskaffas helt och hållet och varorna ska vara helt tullfria den dag då detta avtal träder i kraft. b) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori 3 i tidsplanen ska avvecklas i fyra lika stora den 1 januari år fyra. c) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori 5 i tidsplanen ska avvecklas i sex lika stora den 1 januari år sex. d) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori 6 i tidsplanen ska avvecklas i sju lika stora den 1 januari år sju. e) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori 7 i tidsplanen ska avvecklas i åtta lika stora den 1 januari år åtta. f) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori 10 i tidsplanen ska avvecklas i elva lika stora den 1 januari år elva.

8 Rådets beslut 2012/735/EU, EUT L 354, g) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori 12 i tidsplanen ska avvecklas i tretton lika stora årliga omgångar med början den dag då detta avtal träder i kraft och varorna ska därefter vara tullfria med början den 1 januari år tretton. h) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori 15 i tidsplanen ska avvecklas i sexton lika stora årliga omgångar med början den dag då detta avtal träder i kraft och varorna ska därefter vara tullfria med början den 1 januari år sexton. i) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori E i tidsplanen ska behållas till bastullsatserna. j) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori BF i tidsplanen ska undantas från avvecklingen av tullar; utan hinder av vad som sägs ovan ska Peru tillåta tullfri import för en sammanlagd tullkvot ( 1 ) på ton med början den dag då detta avtal träder i kraft, med en årlig ökning på 107 ton. k) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori BR i tidsplanen ska undantas från avvecklingen 250 ton med början den dag då detta avtal träder i kraft, med en årlig ökning på 25 ton. l) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori CE i tidsplanen ska behållas till bastullsatserna från och med den dag avtalet träder i kraft till och med år tio; med början den 1 januari år elva ska tullarna avvecklas i sju lika stora årliga omgångar och varorna ska därefter vara tullfria med början den 1 januari år arton; utan hinder av vad som sägs ovan ska Peru tillåta tullfri import för en sammanlagd tullkvot på ton med början den dag då detta avtal träder i kraft, med en årlig ökning på 250 ton. m) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori GC i tidsplanen ska undantas från avvecklingen 375 ton med början den dag då detta avtal träder i kraft, med en årlig ökning på 37 ton. n) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori IE i tidsplanen ska minskas i sexton lika stora årliga omgångar med början den dag då detta avtal träder i kraft, och varorna ska därefter vara tullfria med början den 1 januari år 16; utan hinder av vad som sägs ovan ska Peru tillåta tullfri import för en sammanlagd tullkvot på 70 ton med början den dag då detta avtal träder i kraft, med en årlig ökning på 7 ton. o) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori ME i tidsplanen ska undantas från avvecklingen ton med början den dag då detta avtal träder i kraft, med en årlig ökning på ton. p) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori MM i tidsplanen ska undantas från avvecklingen 50 ton med början den dag då detta avtal träder i kraft, med en årlig ökning på 5 ton. q) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori MP i tidsplanen ska behållas till bastullsatserna med början den dag då detta avtal träder i kraft till och med år tio; från och med den 1 januari år elva ska tullarna avvecklas i sju lika stora årliga omgångar och varorna ska därefter vara tullfria med början den 1 januari år arton; utan hinder av vad som sägs ovan ska Peru tillåta tullfri import för en sammanlagd tullkvot på ton med början den dag då detta avtal träder i kraft, med en årlig ökning på 300 ton. r) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori FP i tidsplanen ska behållas till bastullsatserna med början den dag då detta avtal träder i kraft till och med år åtta; från och med den 1 januari år nio ska tullarna avvecklas i sju lika stora årliga omgångar och varorna ska därefter vara tullfria med början den 1 januari år sexton; utan hinder av vad som sägs ovan ska Peru tillåta tullfri import för en sammanlagd tullkvot på 500 ton med början den dag då detta avtal träder i kraft, med en årlig ökning på 50 ton. s) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori PK i tidsplanen ska minskas i elva lika stora årliga omgångar med början den dag då detta avtal träder i kraft, och varorna ska därefter vara tullfria med början den 1 januari år tio; utan hinder av vad som sägs ovan ska Peru tillåta tullfri import för en sammanlagd tullkvot på ton med början den dag då detta avtal träder i kraft, med en årlig ökning på 400 ton. ( 1 ) Den sammanlagda kvantiteten uttrycks i slaktviktekvivalent enligt följande: 100 kg kött med ben ska motsvara 70 kg urbenat kött.

9 Rådets beslut 2012/735/EU, EUT L 354, t) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori PY i tidsplanen ska undantas från avvecklingen ton med början den dag då detta avtal träder i kraft, med en årlig ökning på 375 ton. u) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori RE i tidsplanen ska undantas från avvecklingen ton med början den dag då detta avtal träder i kraft, med en årlig ökning på ton. v) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori RM i tidsplanen ska undantas från avvecklingen 500 hektoliter (uttryckt i alkoholekvivalent) rom i bulk med början den dag då detta avtal träder i kraft, med en årlig ökning på 50 hektoliter (uttryckt i alkoholekvivalent). w) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori SC i tidsplanen ska undantas från avvecklingen 350 ton med början den dag då detta avtal träder i kraft, med en årlig ökning på 35 ton. x) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori SP i tidsplanen ska undantas från avvecklingen ton med början den dag då detta avtal träder i kraft, med en årlig ökning på 150 ton. y) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori SR i tidsplanen ska undantas från avvecklingen ton med början den dag då detta avtal träder i kraft, med en årlig ökning på 330 ton. z) Tullar på ursprungsvaror som anges i tullpositionerna i tullkategori SP1 i tidsplanen ska minskas med en tiondel i fem årliga omgångar med början år ett; med början den 1 januari år sex ska tullarna förbli på samma nivå som år fem. aa) Tullar på ursprungsvaror i de tullpositioner som till följd av tillämpningen av det peruanska prisbandsystemet märks med * i kolumn SPFP i tidsplanen ska undantas från avvecklingen av tullar. ab) Tullar på ursprungsvaror i de tullpositioner som till följd av tillämpningen av det peruanska prisbandsystemet märks med ** i kolumn SPFP i tidsplanen ska minskas såsom det anges för varje vara i tidsplanen. 2. Tullsatserna ska vid varje minskning rundas av neråt, till åtminstone närmaste tiondels procentenhet eller, om tullsatsen är uttryckt i penningbelopp, till åtminstone närmaste 0,001 av Perus officiella valuta. 3. I detta avsnitt avses med år ett året efter det år som avtalet träder i kraft i enlighet med artikel 330 i detta avtal. 4. I detta avsnitt ska, från och med år två, den årliga minskningen börja gälla den 1 januari året i fråga. 5. Om detta avtals ikraftträdande är ett datum efter den 1 januari, men före den 31 december, samma år, ska kvantiteten inom kvoten beräknas på en proportionell basis för resten av det kalenderåret. 6. Produkter med högt sockerinnehåll är de som anges i tullpositionerna i tullkategori SP och enligt följande: a) Undernummer 2009 som har ett sammanlagt tillsatt sockerinnehåll på minst 30 %; och b) Undernumren , , , , , , , , , , som har ett sammanlagt tillsatt sockerinnehåll på minst 70 %.

g) Tullarna på ursprungsvaror enligt tulltaxenumren i avvecklingskategori E i en parts lista är undantagna från tullavvecklingen.

g) Tullarna på ursprungsvaror enligt tulltaxenumren i avvecklingskategori E i en parts lista är undantagna från tullavvecklingen. 14.1.2017 L 11/203 e) Tullarna på ursprungsvaror enligt tulltaxenumren i avvecklingskategori S i en parts lista ska avvecklas i tre lika stora etapper med början den femte årsdagen för detta avtals ikraftträdande,

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Rådets beslut (1999/753/EG) 6

Rådets beslut (1999/753/EG) 6 Rådets beslut (1999/753/EG) 6 Avdelning II Handel AVSNITT A ALLMÄNT Artikel 5 Frihandelsområde 1. Gemenskapen och Sydafrika är överens om att upprätta ett frihandelsområde i enlighet med bestämmelserna

Läs mer

Produkter med ursprung i Algeriet får vid import till gemenskapen inte beläggas med tullar eller avgifter med motsvarande verkan.

Produkter med ursprung i Algeriet får vid import till gemenskapen inte beläggas med tullar eller avgifter med motsvarande verkan. Rådets beslut (2005/690/EG), EUT L 265, 2005 6 Avdelning II Fri rörlighet för varor Artikel 6 Gemenskapen och Algeriet skall, under en övergångsperiod på högst tolv år räknat från dagen för detta avtals

Läs mer

Förordning 1012/2013, EUT L 280,

Förordning 1012/2013, EUT L 280, Förordning 1012/2013, EUT L 280, 2013 1 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1012/2013 av den 21 oktober 2013 om undantag, inom ramen för kvoter för vissa produkter från Costa Rica, från ursprungsregler

Läs mer

Rådets beslut 2008/474/EG, EUT L 233, SOM, sedan de utväxlat sina fullmakter och funnit dem vara i god och behörig form,

Rådets beslut 2008/474/EG, EUT L 233, SOM, sedan de utväxlat sina fullmakter och funnit dem vara i god och behörig form, Rådets beslut 2008/474/EG, EUT L 233, 2008 3 Nikola ŠPIRIĆ, ordförande i Bosnien och Hercegovinas ministerråd SOM, sedan de utväxlat sina fullmakter och funnit dem vara i god och behörig form, HAR ENATS

Läs mer

Beslut 2000/384/EG, EKSG 3. göra det möjligt för vardera parten att ta hänsyn till den andra partens ståndpunkt och intressen,

Beslut 2000/384/EG, EKSG 3. göra det möjligt för vardera parten att ta hänsyn till den andra partens ståndpunkt och intressen, Beslut 2000/384/EG, EKSG 3 göra det möjligt för vardera parten att ta hänsyn till den andra partens ståndpunkt och intressen, öka den regionala säkerheten och stabiliteten Artikel 4 Den politiska dialogen

Läs mer

Beslut nr 1/98 (98/223/EG) EGT L 86, PROTOKOLL nr 1

Beslut nr 1/98 (98/223/EG) EGT L 86, PROTOKOLL nr 1 Beslut nr 1/98 (98/223/EG) EGT L 86, 1998 1 PROTOKOLL nr 1 om förmånsordningen för import till gemenskapen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet Artikel 1 De produkter med ursprung i Turkiet som

Läs mer

EU:s allmänna tullpreferenssystem för utvecklingsländer (GSP) åren 2014-2023

EU:s allmänna tullpreferenssystem för utvecklingsländer (GSP) åren 2014-2023 EU:s allmänna tullpreferenssystem för utvecklingsländer (GSP) åren 2014-2023 EU har sedan 1971 beviljat utvecklingsländer tullförmåner med sitt allmänna tullpreferenssystem (GSP-system, Generalized System

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning Skatter m.m./tullfrihet m.m. 1 Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

ANSÖKAN OM TULLBEFRIELSE/TULLKVOT (Stryk det som inte är tillämpligt) (Medlemsstat: ) Del I (ska offentliggöras på GD Taxud:s webbplats)

ANSÖKAN OM TULLBEFRIELSE/TULLKVOT (Stryk det som inte är tillämpligt) (Medlemsstat: ) Del I (ska offentliggöras på GD Taxud:s webbplats) Del I (ska offentliggöras på GD Taxud:s webbplats) 1. KN-nummer: 2. Exakt varubeskrivning, med beaktande av tulltaxans kriterier: Enbart för kemiska produkter (huvudsakligen kapitel 28 och 29 i Kombinerade

Läs mer

14375/13 RML/jas 1 DGC 1

14375/13 RML/jas 1 DGC 1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 oktober 2013 (OR. en) 14375/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0324 (NLE) WTO 235 AGRI 634 VETER 100 SAN 376 COTRA 32 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Ändrat

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter SV SV

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.9.2010 KOM(2010) 485 slutlig 2010/0248 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.4.2014 COM(2014) 237 final 2014/0130 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i det associeringsråd som inrättats medlemsstater,

Läs mer

1999-04-14 Dnr 110-948-1999. Yvonne Gustafsson, UD-IH

1999-04-14 Dnr 110-948-1999. Yvonne Gustafsson, UD-IH Dnr 110-948-1999 För kännedom: Yvonne Gustafsson, UD-IH Per-Göran Öjeheim, JO Mats Ringborg, UD Arne Rodin, UD-IH Anders Ahnlid, UD-IH Karin Eckerdal, UD-IH Håkan Björklund, UD-IH Arne Karlsson, SJV Utrikesdepartementet

Läs mer

Europa-Medelhavsinterimsavtal (97/430/EG), EGT L 187, 1997 2

Europa-Medelhavsinterimsavtal (97/430/EG), EGT L 187, 1997 2 Europa-Medelhavsinterimsavtal (97/430/EG), EGT L 187, 1997 2 SOM ÄR MEDVETNA om den stora politiska betydelsen av det palestinska valet den 20 januari 1996 för den process som skall leda fram till en permanent

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.10.2017 COM(2017) 596 final 2017/0260 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för internationell handel 2012/0054(COD) 4.9.2012 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av de avtal

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Fiskeriutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0268(CNS) 7.4.2005 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ingående av avtalet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.12.2001 KOM(2001) 759 slutlig 2001/0290 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och

Läs mer

Avdelning IV Fri rörlighet för varor

Avdelning IV Fri rörlighet för varor Stabiliserings- och associeringsavtal (2013/490/EU, Euratom) EUT L 278, 2013 8 förbindelserna mellan Serbien och det berörda landet till motsvarande del av förbindelserna mellan gemenskapen och dess medlemsstater

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2007/2000 av den 18 september 2000 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är

Läs mer

INTERIMSAVTAL. mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, om handel och handelsrelaterade frågor

INTERIMSAVTAL. mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, om handel och handelsrelaterade frågor L 233/6 SV Europeiska unionens officiella tidning 30.8.2008 INTERIMSAVTAL mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, om handel och handelsrelaterade frågor

Läs mer

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 8.8.2014 L 235/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 858/2014 av den 4 augusti 2014 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen EUROPEISKA

Läs mer

Rådets beslut 2012/735/EU, EUT L 354, 2012 2186. Tillägg 2A

Rådets beslut 2012/735/EU, EUT L 354, 2012 2186. Tillägg 2A Rådets beslut 2012/735/EU, EUT L 354, 2012 2186 Tillägg 2A TILLÄGG FÖRTECKNING ÖVER DEN BEARBETNING ELLER BEHANDLING AV ICKE- URSPRUNGSMATERIAL SOM KRÄVS FÖR ATT DEN TILLVERKADE PRODUKTEN SKA FÅ URSPRUNGSSTATUS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 28 april 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 28 april 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 28 april 2014 (Finlands författningssamlings nr 3) Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av handelsavtalet mellan Europeiska

Läs mer

Fotnoter CD 029 CD 061 CD 060

Fotnoter CD 029 CD 061 CD 060 Fotnoter CD 001 CD 002 CD 007 CD 008 CD 015 CD 017 CD 018 CD 019 CD 020 CD 021 CD 022 CD 023 För att komma i åtnjutande av denna kvot erfordras uppvisande av ett äkthetscertifikat som godtas av vederbörliga

Läs mer

STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSAVTALET mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan

STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSAVTALET mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan 1 STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSAVTALET mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN TJECKIEN, KONUNGARIKET

Läs mer

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 27.6.2001 KOM(2001) 347 slutlig 2001/0142 (CNS) Förslag RÅDETS BESLUT om tillstånd för Frankrike att förlänga tillämpningsperioden för en nedsatt punktskattesats

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.3.2015 COM(2015) 131 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Årlig rapport om genomförandet av del IV i associeringsavtalet mellan EU och

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 vad gäller tullkvoter för vin

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 vad gäller tullkvoter för vin EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.4.2013 COM(2013) 187 final 2013/0099 (COD) C7-0090/13 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 vad gäller

Läs mer

KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Framtiden för tullrestitution i ursprungsreglerna i EU:s frihandelsavtal

KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Framtiden för tullrestitution i ursprungsreglerna i EU:s frihandelsavtal SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.3.2010 KOM(2010)77 slutlig KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Framtiden för tullrestitution i ursprungsreglerna i EU:s frihandelsavtal SV SV KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN KOMMISSIONEN C 251/21 FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN KOMMISSIONEN Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av gällande antidumpningsåtgärder på import

Läs mer

INTERIMSAVTAL OM HANDEL OCH HANDELSRELATERADE FRÅGOR MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN, Å ENA SIDAN, OCH REPUBLIKEN MONTENEGRO, Å ANDRA SIDAN

INTERIMSAVTAL OM HANDEL OCH HANDELSRELATERADE FRÅGOR MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN, Å ENA SIDAN, OCH REPUBLIKEN MONTENEGRO, Å ANDRA SIDAN BILAGA INTERIMSAVTAL OM HANDEL OCH HANDELSRELATERADE FRÅGOR MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN, Å ENA SIDAN, OCH REPUBLIKEN MONTENEGRO, Å ANDRA SIDAN SV 1 SV EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad gemenskapen,

Läs mer

EUROPA-MEDELHAVSAVTAL

EUROPA-MEDELHAVSAVTAL 1 EUROPA-MEDELHAVSAVTAL om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan och Konungariket Marocko, å andra sidan KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET

Läs mer

EUROPA-MEDELHAVSAVTAL

EUROPA-MEDELHAVSAVTAL 1 EUROPA-MEDELHAVSAVTAL om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan och Republiken Tunisien, å andra sidan KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK,

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.7.2016 C(2016) 4172 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 8.7.2016 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 146/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/879 av den 2 juni 2016 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

Läs mer

Artikel 1. Artikel 2 EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

Artikel 1. Artikel 2 EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE 1 Rådets beslut av den 18 juli 2005 om ingående av Europa Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Demokratiska folkrepubliken

Läs mer

Import av fjäderfäkött

Import av fjäderfäkött Jordbruksverkets vägledning Import av fjäderfäkött Interventionsenheten Februari 2008 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 3 2. Lagstiftning... 3 3.

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Interventionsenheten februari 2007 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. LAGSTIFTNING...3 3. PRODUKTER INOM VARUOMRÅDET...4 4. IMPORT...5 4.1 GRÄNSSKYDD...5

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 30 augusti 2013

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 30 augusti 2013 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 30 augusti 2013 (Finlands författningssamlings nr 639/2013) Statsrådets förordning om sättande i kraft av stabiliserings- och associeringsavtalet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.07.2001 KOM(2001) 371 slutlig 2001/0149 (AVC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar av stabiliserings- och associeringsavtalet

Läs mer

BILAGA INTERIMSAVTAL. mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, om handel och handelsrelaterade frågor

BILAGA INTERIMSAVTAL. mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, om handel och handelsrelaterade frågor BILAGA INTERIMSAVTAL mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, om handel och handelsrelaterade frågor EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad gemenskapen, å ena sidan,

Läs mer

Texten till avtalet genom skriftväxling och texten till avtalet bifogas detta beslut.

Texten till avtalet genom skriftväxling och texten till avtalet bifogas detta beslut. 1 Rådets beslut av den 29 juli 1999 om provisorisk tillämpning av avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika,

Läs mer

STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSAVTAL. mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan

STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSAVTAL. mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan SV SV SV STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSAVTAL mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, REPUBLIKEN

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 373/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

Europeiska unionens officiella tidning L 373/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 21.12.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 373/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2182/2004 av den 6 december 2004 om medaljer och symboliska mynt som

Läs mer

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 De befullmäktigade för KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, REPUBLIKEN TJECKIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND, REPUBLIKEN GREKLAND,

Läs mer

IMPORT OCH EXPORT AV BEARBETADE VAROR AV FRUKT OCH GRÖNSAKER

IMPORT OCH EXPORT AV BEARBETADE VAROR AV FRUKT OCH GRÖNSAKER Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV BEARBETADE VAROR AV FRUKT OCH GRÖNSAKER Interventionsenheten februari 2007 Innehåll Inledning. Lagstiftning.. 3 3 Produkter inom varuområdet... 4 IMPORT.

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av avtalet mellan

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2005R1277 SV 29.04.2009 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1277/2005 av den 27 juli

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. BESLUT nr 2/2006 av GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. BESLUT nr 2/2006 av GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 31.01.2006 SEK(2006) 120 slutlig Utkast till BESLUT nr 2/2006 av GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ om ändring av tabell I, tabell II, tabell IV c och tillägget

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av rådets förordning (EU) nr 43/2014 vad gäller vissa fångstbegränsningar

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av rådets förordning (EU) nr 43/2014 vad gäller vissa fångstbegränsningar EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.6.2014 COM(2014) 378 final 2014/0193 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EU) nr 43/2014 vad gäller vissa fångstbegränsningar SV

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket

Läs mer

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.1.2016 COM(2016) 28 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt Europeiska unionen ska inta i AVS EU-ambassadörskommittén SV SV BILAGA

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Import av socker (förmånsavtal och gemenskapstullkvoter)

Jordbruksverkets vägledning. Import av socker (förmånsavtal och gemenskapstullkvoter) Jordbruksverkets vägledning Import av socker (förmånsavtal och gemenskapstullkvoter) Marknadsstödsenheten Januari 2012 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.jordbruksverket.se Innehåll 1

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.11.2011 KOM(2011) 799 slutlig 2011/0375 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd

Läs mer

Ryssland i WTO: exporttullarna för virke

Ryssland i WTO: exporttullarna för virke PM Enheten för internationell handelsutveckling 2012-08-20 Ulf Eriksson Observera att denna PM endast är av vägledande karaktär. Om väsentliga ekonomiska intressen berörs bör information inhämtas från

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/203 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

Läs mer

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/sv 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2002 Utgiven i Helsingfors den 22 maj 2002 Nr 35 36 INNEHÅLL Nr Sidan 35 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i Europa-Medelhavsavtalet

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 6186/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 16 januari 2017 till: CH 24 AELE 24 AGRI 69 MI 118 UD 27 FL 4 WTO 31 IND 33 GAF 8 Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1359/2007 av den 21 november 2007 om villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för vissa urbenade

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2004) 714 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.06.2004 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2004 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 09, 31 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC32/2004 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

BILAGOR. till. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning

BILAGOR. till. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 BILAGOR till Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.03.2002 KOM(2002) 157 slutlig 2002/0077 (AVC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar av ett Europa Medelhavsavtal

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2009R0428 SV 31.12.2014 004.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 343/91

Europeiska unionens officiella tidning L 343/91 23.12.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 343/91 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 19 december 2011 om fastställande av harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) 21.7.2015 SV L 193/115 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1190 av den 20 juli 2015 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (Text

Läs mer

255 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 15 SLUTAKT. AF/CE/EG/sv 1

255 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 15 SLUTAKT. AF/CE/EG/sv 1 255 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 15 SLUTAKT AF/CE/EG/sv 1 2 von 15 255 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Schwedisch (Normativer

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 15.12.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 332/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1306/2011 av den 12 december 2011 om tydliggörande av tillämpningsområdet

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR. Gemensam förklaring om artiklarna 22 och 29 i avtalet

GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR. Gemensam förklaring om artiklarna 22 och 29 i avtalet 521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Erklärungen Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR Gemensam förklaring om artiklarna 22 och 29 i talet Parterna förklarar att de vid tillämpningen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.5.2000 KOM(2000) 346 slutlig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA

Läs mer

Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. Skatter m.m./skatter m.m. 1 1 kap. Inledande bestämmelser [2001] I denna lag finns bestämmelser om frihet från och återbetalning av annan skatt än tull vid import av varor från tredje land i vissa fall.

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 16.12.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 334/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 om identifikationsmärkning av livsmedelspartier

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.9.2014 COM(2014) 518 final 2014/0238 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken

Läs mer

Nr 375 2873 RÖTT KÖTT OCH KÖTTBEREDNINGAR SAMT MALET KÖTT DÄRAV

Nr 375 2873 RÖTT KÖTT OCH KÖTTBEREDNINGAR SAMT MALET KÖTT DÄRAV Nr 375 2873 BILAGA 1 RÖTT KÖTT OCH KÖTTBEREDNINGAR SAMT MALET KÖTT DÄRAV Rött kött och malet kött samt köttberedningar därav får importeras i enlighet med tabellen nedan. Teckenförklaringar: X = import

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 30.11.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 313/3 FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1103/2010 av den 29 november 2010 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

Från och med den 1 mars 2007 gäller nytt avtal med Island om jordbruksvaror

Från och med den 1 mars 2007 gäller nytt avtal med Island om jordbruksvaror 1(5) INFORMATION 2007-01-22 Internationella enheten Håkan Loxbo Tfn: 036-155869 Fax: 036-036 - 166250 E-post: hakan.loxbo@sjv.se Från och med den 1 mars 2007 gäller nytt avtal med Island om jordbruksvaror

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 februari 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 februari 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 3 februari 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 FÖLJENOT från: inkom den: 3 februari 2017 till: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG)

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG) 1991L0671 SV 20.03.2014 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk

Läs mer

UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER

UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER Kimito 6.4 och Pargas 8.4.2016 NTM-centralen i Egentliga Finland 13.4.2016 Överloppsstödrättigheter upphävs på grund av Finlands val att behålla de befintliga stödrättigheterna

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2015 C(2015) 1264 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 673/2005 om införande av tilläggstullar

Läs mer