ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-77

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-77"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för sysselsättning och sociala frågor /2177(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-77 Patrick Le Hyaric (PE v01-00) Handlingsplan för en konkurrenskraftig och hållbar stålindustri i Europa (2013/2177(INI)) AM\ doc PE v01-00 Förenade i mångfalden

2 AM_Com_NonLegOpinion PE v /41 AM\ doc

3 1 Beaktandeled 1a (nytt) med beaktande av representativitetsundersökningen av arbetsmarknadernas partsorganisationer inom stålindustrin 1, 1 Eurofound (2009) Representativeness study of the European social partner organisations: Steel industry, /tn s/tn s.pdf.pdf 2 Sari Essayah Skäl -A (nytt) -A. Den nuvarande krisen har lett till en global överproduktion av stål men 2050 förväntas användningen av stål och andra basmetaller vara två eller tre gånger högre än den nuvarande nivån, och den europeiska stålindustrin måste överleva denna ökenvandring under kommande år genom att investera och öka sin konkurrenskraft. AM\ doc 3/41 PE v01-00

4 3 Sari Essayah Skäl A A. De ständiga omstruktureringarna av sektorn, vilket delvis beror på en företagsledning som strävar efter ökade vinstmarginaler på bekostnad av investeringar och löner, har minskat antalet anställda från 1 miljon 1970 till personer 2012 och har förstört hela arbetsmarknadsregioner. A. Omstrukturering av sektorn har minskat antalet anställda från 1 miljon 1970 till personer 2012 och har fått negativa effekter på sysselsättningen i hela regioner. Under den rådande ekonomiska krisen sedan 2008 har stålindustrin minskat produktionskapaciteten permanent eller tillfälligt och gjort sig av med arbetstillfällen. Denna neddragning av produktionen fortsätter snabbt samtidigt som EU i praktiken exporterar sin produktionskapacitet och ökar importen. 4 Philippe Boulland Skäl A A. De ständiga omstruktureringarna av sektorn, vilket delvis beror på en företagsledning som strävar efter ökade vinstmarginaler på bekostnad av investeringar och löner, har minskat antalet anställda från 1 miljon 1970 till personer 2012 och har förstört hela arbetsmarknadsregioner. A. Omstruktureringarna av sektorn, vilket beror på den ekonomiska krisen och efterfrågefallet på grund av en mycket stark global konkurrens från tillväxtekonomier, har lett till att antalet anställda minskat från 1 miljon 1970 till personer 2012, på bekostnad av hela arbetsmarknadsregioner. Or. fr PE v /41 AM\ doc

5 5 Phil Bennion Skäl A A. De ständiga omstruktureringarna av sektorn, vilket delvis beror på en företagsledning som strävar efter ökade vinstmarginaler på bekostnad av investeringar och löner, har minskat antalet anställda från 1 miljon 1970 till personer 2012 och har förstört hela arbetsmarknadsregioner. A. Omstruktureringen av sektorn, som bland annat beror på effekterna av den ekonomiska krisen och ökad tillgång på stål från tredjeländer, har minskat antalet anställda från 1 miljon 1970 till personer 2012 och har fått förödande effekter på sysselsättningen i hela regioner. 6 Patrick Le Hyaric Skäl A A. De ständiga omstruktureringarna av sektorn, vilket delvis beror på en företagsledning som strävar efter ökade vinstmarginaler på bekostnad av investeringar och löner, har minskat antalet anställda från 1 miljon 1970 till personer 2012 och har förstört hela arbetsmarknadsregioner. A. De ständiga omstruktureringarna av stålsektorn, vilket delvis beror på en företagsledning som strävar efter ökade vinstmarginaler på bekostnad av investeringar och löner har lett till massiva neddragningar av den industriella kapaciteten och har minskat antalet anställda från 1 miljon 1970 till personer 2012 och har förstört hela arbetsmarknadsregioner. Or. fr AM\ doc 5/41 PE v01-00

6 7 Skäl Aa (nytt) Aa. Stålverk utgör en viktig del i den lokala ekonomins struktur och omstruktureringar av dessa får stora följder för hela den lokala ekonomin. Or. fr 8 Patrick Le Hyaric Skäl Ab (nytt) Ab. Stålindustrin levererar basmaterial till stora delar av den europeiska industrin och detta gör att denna industri är särskilt känslig för konjunkturutvecklingen vars inbromsningar föranleder överkapacitet som alltför ofta används för att rättfärdiga omstruktureringar. Denna uppströmsposition gör den till en strategisk industri i kommissionens aviserade ambition om en återindustrialisering som skulle få industrins andel av EU:s BNP att nå 20 procent före Or. fr 9 Sari Essayah Skäl Ac (nytt) PE v /41 AM\ doc

7 Ac. Stålindustrin, särskilt när det gäller specialstål, är helt global och Europa står inför hård konkurrens från tredjeländer samtidigt som produktionskostnaderna i EU är högre på grund av ensidiga kostnadsbördor inom EU, framför till följd av EU:s energi- och klimatpolitik, vilket leder till gaspriser i EU som är tre till fyra gånger så höga och elpriser som är dubbelt så höga som i USA. 10 Thomas Händel Skäl Ad (nytt) Ad. Europaparlamentet uppmärksammar den enorma och oåterkalleliga förlust av kunskap och erfarenheter hos enskilda arbetstagare som planerade nedläggningarna av anläggningar hotar att medföra och likaså de förlorade kunskaperna och erfarenheterna hos en hel bransch som byggts upp i Europa under flera århundraden. Or. de 11 Marije Cornelissen Skäl Ae (nytt) AM\ doc 7/41 PE v01-00

8 Ae. Den framtida konkurrenskraften och sysselsättningspotentialen i Europas stålindustri beror på dess kapacitet att göra en omställning mot högre effektvitet och mer återvinning. 12 Skäl Af (nytt) Af. Jämfört med andra sektorer är arbetsmarknadsrelationerna i hög grad organiserade i stålindustrin. Detta visar sig i den höga graden av fackföreningsanslutning, de många och aktiva arbetsgivareorganisationerna och den höga graden av kollektivavtal. Detta återspeglar sig på europeisk nivå, där stålindustrin befunnit sig på frontlinjen när det gäller att utveckla relationerna mellan arbetsmarknadens parter. 1 Eurofound (2009) Representativeness study of the European social partner organisations: Steel industry, /tn s/tn s.pdf.pdf PE v /41 AM\ doc

9 13 Patrick Le Hyaric Skäl Ag (nytt) Ag. OECD förutspår en ökning av den globala efterfrågan på stål från 1,5 till 2,3 miljarder ton fram till 2025, och denna prognos gör att stålindustrin har goda utsikter. EU har kompetens, kunskap, infrastruktur och förstklassiga industrianläggningar, som man måste anpassa till den framtida efterfrågan och inte dra ned på eller lägga ned enligt en kortsiktig lönsamhetslogik eller till förmån för öppnande av andra hypotetiska marknader. Or. fr 14 Sari Essayah Skäl Ah (nytt) Ah. Enligt Eurofer sätts riktlinjerna i EU:s system för handel med utsläppsrätter för varm metall och koks till ungefär 10 procent under bästa resultat och den sektorsövergripande korrigeringen sänker den fria tilldelningen med 17,5 procent 2020, vilket sammantaget leder till ett genomsnittligt underskott på 21,6 procent under åren , även för de effektivaste anläggningarna i EU. Enligt det nuvarande direktivet fasas dessutom den fria tilldelning ut linjärt från 25 procent av riktmärket till 0 procent 2027, samtidigt som den realistiska AM\ doc 9/41 PE v01-00

10 potentialen för koldioxidminskningen är endast 15 procent fram till Thomas Händel Skäl Ai (nytt) Ai. Europaparlamentet betonar att nedläggningar av anläggningar och/eller uppsägningar i stålindustrin ofta berör många arbetstagare. Parlamentet påpekar att detta ofta leder till ytterligare personalneddragningar i stor skala hos leverantörer och andra företag. Parlamentet betonar också att detta tidigare fått stora följder på näringslivsstrukturen i hela regioner och att en hållbar sysselsättningspolitik därför också kan ses som en investering i den regionala strukturpolitiken. Or. de 16 Sari Essayah Skäl Aj (nytt) Aj. EU:s stålindustri är beroende av import av råmaterial samtidigt som 40 procent av de globala industriråvarorna är behäftade med exportbegränsningar och Europa exporterar stora mängder av stålskrot samtidigt som många länder begränsar sin export. PE v /41 AM\ doc

11 17 Skäl Ak (nytt) Ak. Eurofound kommer 2013 att publicera en rapport som behandlar hur relationerna mellan arbetsmarknadens parter är kopplade till psykosociala begränsningar på arbetsplatsen inom stålsektorn 1. 1 Kommande rapporten från Eurofound (2013) Industrial relations practices related to psychosocial constraints at work in the steel 18 Skäl Al (nytt) Al. Eurofound kommer 2014 att publicera en rapport om den sociala dialogens roll i industripolitiken 1. 1 Kommande rapport från Eurofound (2013) Industrial relations practices related to psychosocial constraints at work in the steel AM\ doc 11/41 PE v01-00

12 19 Skäl Am (nytt) Am. Eurofound kommer att publicera en rapport om arbetsvillkor och arbetskvalitet inom tillverkningsindustrin med sektorsvisa informationsblad från den femte undersökningen av europeiska arbetsvillkor 1. 1 Eurofound-rapporten Working conditions and job quality in manufacturing: sectoral information sheet from the 5th European Working Conditions Survey där stålsektorn ingår, januari Patrick Le Hyaric Punkt 1 1. Europaparlamentet är oroat över bristen på ambition i den europeiska handlingsplanen för stålindustrin. Parlamentet efterlyser en strategi som utnyttjar EU:s alla instrument, inbegripet sysselsättnings- och utbildningspolitik. 1. Europaparlamentet är oroat över bristen på ambition i den europeiska handlingsplanen för stålindustrin. Parlamentet efterlyser en frivillig helhetsstrategi som omfattar handels-, energi-, miljö-, sysselsättnings- och utbildningspolitiken och som utnyttjar EU:s alla finansiella instrument för att återinvestera i sektorn, ta itu med utbildningsunderskottet, dumpingpraxis inom och utom EU samt fördyrningen PE v /41 AM\ doc

13 och prisinstabiliteten och fluktuationerna för råvaror och energi. Or. fr 21 Sari Essayah Punkt 1 1. Europaparlamentet är oroat över bristen på ambition i den europeiska handlingsplanen för stålindustrin. Parlamentet efterlyser en strategi som utnyttjar EU:s alla instrument, inbegripet sysselsättnings- och utbildningspolitik. 1. Europaparlamentet välkomnar handlingsplanen och dess förslag och är övertygat att man måste ta itu med de underliggande orsakerna till jobbneddragningarna men är oroat över bristen på ambition och konkreta förslag i handlingsplanen för stålindustrin i Europa. Parlamentet efterlyser akut en strategi som utnyttjar EU:s alla politiska instrument, inbegripet för sysselsättning och utbildning, och en detaljerad färdplan med exakta tidpunkter för genomförandet av handlingsplanen. 22 Marije Cornelissen Punkt 1 1. Europaparlamentet är oroat över bristen på ambition i den europeiska handlingsplanen för stålindustrin. Parlamentet efterlyser en strategi som utnyttjar EU:s alla instrument, inbegripet sysselsättnings- och utbildningspolitik. 1. Europaparlamentet är oroat över bristen på ambition i den europeiska handlingsplanen för stålindustrin. Parlamentet efterlyser en strategi som är fullt förenlig med unionens omställning mot en resurseffektiv, kretsloppsinriktad och klimatvänlig ekonomi som utnyttjar AM\ doc 13/41 PE v01-00

14 EU:s alla instrument, inbegripet sysselsättnings- och utbildningspolitik. 23 Punkt 1 1. Europaparlamentet är oroat över bristen på ambition i den europeiska handlingsplanen för stålindustrin. Parlamentet efterlyser en strategi som utnyttjar EU:s alla instrument, inbegripet sysselsättnings- och utbildningspolitik. 1. Europaparlamentet är oroat över bristen på ambition i den europeiska handlingsplanen för stålindustrin. Parlamentet efterlyser en strategi som utnyttjar EU:s alla instrument som bör få en budgetförstärkning, inbegripet sysselsättnings- och utbildningspolitik samt forskning och utveckling. Or. fr 24 Phil Bennion Punkt 1 1. Europaparlamentet är oroat över bristen på ambition i den europeiska handlingsplanen för stålindustrin. Parlamentet efterlyser en strategi som utnyttjar EU:s alla instrument, inbegripet sysselsättnings- och utbildningspolitik. 1. Europaparlamentet är oroat över bristen på ambition i den europeiska handlingsplanen för stålindustrin. Parlamentet efterlyser en strategi som utnyttjar EU:s alla politiska instrument, inbegripet för sysselsättning, utbildning, energieffektivitet och innovation. PE v /41 AM\ doc

15 25 Evelyn Regner, Jutta Steinruck Punkt 1 1. Europaparlamentet är oroat över bristen på ambition i den europeiska handlingsplanen för stålindustrin. Parlamentet efterlyser en strategi som utnyttjar EU:s alla instrument, inbegripet sysselsättnings- och utbildningspolitik. 1. Europaparlamentet är oroat över bristen på ambition i den europeiska handlingsplanen för stålindustrin. Parlamentet efterlyser en strategi som utnyttjar EU:s alla instrument, inbegripet sysselsättnings- och utbildningspolitik. Parlamentet betonar att i samband med detta måste arbetsmarknadens parter på alla nivåer göras delaktiga i god tid och i betydande omfattning. Or. de 26 Punkt 1a (ny) 1a. Europaparlamentet efterlyser ökade insatser för att man ska kunna genomföra Europa 2020-målen om smart och hållbar tillväxt för alla genom att främja en starkare europeisk stålindustri. Parlamentet betonar i detta sammanhang vikten av att behålla en stark industribas i Europa. Parlamentet betonar att forskning, utveckling och innovation blir allt viktigare, särskilt när det gäller behovet av att utveckla mindre resursintensiva produktionsmetoder som inte skadar europeiska företags konkurrenskraft och som främjar sysselsättningen. AM\ doc 15/41 PE v01-00

16 27 Punkt 1b (ny) 1b. Europaparlamentet rekommenderar dessutom medlemsstaterna att investera inom mänskliga resurser och att förbättra villkoren för förverkligandet av rätten till fortbildning och lärlingsutbildning, samtidigt som man förbättrar möjligheterna för övergång mellan de olika utbildningssystemen, inte bara för att man ska kunna förutse och möta efterfrågan på kvalificerad arbetskraft inom en stålindustri som är inriktad på ny teknik och en grön och energisnål ekonomi, utan också för att man ska kunna stärka alla produktionskedjor, bland dem också de grundläggande stålanläggningar som behövs för utvecklingen av industrianläggningar för spetsteknik. Or. fr 28 Sari Essayah Punkt 1c (ny) 1c. Europaparlamentet anser att en sund ekonomisk tillväxt är en förutsättning för att stimulera efterfrågan på stål men också att stora infrastrukturprojekt skulle vara till nytta för att stimulera efterfrågan och främja sysselsättningen. PE v /41 AM\ doc

17 29 Punkt 1d (ny) 1d. Europaparlamentet betonar att stålarbetare i högre utsträckning än andra arbetare i tillverkningsindustrin säger sig vara underkvalificerade för sina nuvarande arbetsuppgifter. Parlamentet efterlyser betydande investeringar i olika slags utbildningsinsatser för att ta itu med kompetensglappet inom stålindustrin och säkra sektorns konkurrenskraft och framtida bärkraft. 30 Punkt 1e (ny) 1e. Europaparlamentet välkomnar EU:s två politiska instrument där arbetsmarknadens parter ingår, nämligen den europeiska sociala dialogen inom olika sektorer och högnivågruppen för stålindustrin, eftersom de bidragit positivt till industripolitiska frågor inom sektorn, och parlamentet stöder högnivågruppens fortsatta arbete. AM\ doc 17/41 PE v01-00

18 31 Sari Essayah Punkt 2 2. Europaparlamentet kräver en översyn av reglerna för statligt stöd som främjar produktiva investeringar, sysselsättning och utbildning, som uppmuntrar att arbetstagarföreträdare deltar i administrativt och beslutsfattande arbete och som öppnar möjligheterna för offentligt övertagande vid allvarliga kriser. 2. Europaparlamentet kräver att produktiva investeringar, sysselsättning och utbildning främjas med instämmer med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i dess rapport CESE 1431/2004 att tidigare erfarenheter av omstrukturering inom den europeiska stålindustrin visar att statligt stöd till företag är ett tveeggat instrument: Det gynnar endast enskilda företag och resulterar i felinvesteringar eftersom oekonomisk produktionskapacitet upprätthålls på medellång sikt. Därför bör stödet begränsas till att lindra sociala problem, stöda forskning och utveckling om innovativa stålprodukter och produktionsprocesser och till att minska ensidiga kostnadsbördor i EU som konkurrenter utanför EU inte belastas av. 32 Phil Bennion Punkt 2 2. Europaparlamentet kräver en översyn av reglerna för statligt stöd som främjar produktiva investeringar, sysselsättning och utbildning, som uppmuntrar att arbetstagarföreträdare deltar i administrativt och beslutsfattande arbete 2. Europaparlamentet kräver att existerande regler för statligt stöd utnyttjas effektivt för att främja produktiva investeringar, sysselsättning och utbildning, som uppmuntrar att arbetstagarföreträdare deltar i PE v /41 AM\ doc

19 och som öppnar möjligheterna för offentligt övertagande vid allvarliga kriser. administrativt och beslutsfattande arbete och som öppnar möjligheterna för tillfälligt offentligt övertagande vid allvarliga kriser. Parlamentet välkomnar kommissionens offentliga samråd i denna fråga. 33 Marije Cornelissen Punkt 2 2. Europaparlamentet kräver en översyn av reglerna för statligt stöd som främjar produktiva investeringar, sysselsättning och utbildning, som uppmuntrar att arbetstagarföreträdare deltar i administrativt och beslutsfattande arbete och som öppnar möjligheterna för offentligt övertagande vid allvarliga kriser. 2. Europaparlamentet kräver en översyn av reglerna för statligt stöd som främjar hållbara investeringar, sysselsättning och utbildning, som uppmuntrar att arbetstagarföreträdare deltar i administrativt och beslutsfattande arbete och gynnar investeringsbeslut som syftar till hållbar kvalitetssysselsättning. 34 Patrick Le Hyaric Punkt 2 2. Europaparlamentet kräver en översyn av reglerna för statligt stöd som främjar produktiva investeringar, sysselsättning och utbildning, som uppmuntrar att arbetstagarföreträdare deltar i administrativt och beslutsfattande arbete och som öppnar möjligheterna för offentligt övertagande vid allvarliga kriser. 2. Europaparlamentet kräver en översyn av konkurrenspolitiken och reglerna för statligt stöd som främjar produktiva investeringar, sysselsättning och utbildning, som uppmuntrar att arbetstagarföreträdare deltar i administrativt och beslutsfattande arbete och som öppnar möjligheterna för AM\ doc 19/41 PE v01-00

20 offentligt övertagande vid allvarliga kriser. Or. fr 35 Philippe Boulland Punkt 2 2. Europaparlamentet kräver en översyn av reglerna för statligt stöd som främjar produktiva investeringar, sysselsättning och utbildning, som uppmuntrar att arbetstagarföreträdare deltar i administrativt och beslutsfattande arbete och som öppnar möjligheterna för offentligt övertagande vid allvarliga kriser. 2. Europaparlamentet kräver en översyn av reglerna för statligt stöd som stödjer forskning och utveckling, fortbildning och minskade pålagor och som främjar produktiva investeringar, sysselsättning och utbildning, som uppmuntrar att arbetstagarföreträdare deltar i administrativt och beslutsfattande arbete och som öppnar möjligheterna för offentligt övertagande vid allvarliga kriser. Or. fr 36 Punkt 2a (ny) 2a. Europaparlamentet efterlyser större deltagande från arbetsmarknadens parter på nationell nivå i debatten om genomförandet för handlingsplanen för stålindustrin i Europa. PE v /41 AM\ doc

21 37 Punkt 2b (ny) 2b. Europaparlamentet betonar att europeiska stålverks konkurrenskraft står under starkt tryck på grund av energikostnaderna. Parlamentet påminner om kommissionens åtagande att offentliga riktlinjer för statsstödssystemen för förnybar energi och att lägga fram en vägledande skrivelse för att utvärdera konkurrensen avseende långsiktiga elavtal, och att investera i forskning och utveckling kring teknik för energiproduktion för stålindustrin. Or. fr 38 Sari Essayah Punkt 2c (ny) 2c. Europaparlamentet anser att EUmedel inte bör användas för att bevara affärsverksamhet i vissa anläggningar eftersom detta skulle snedvrida konkurrensen mellan ståltillverkare i EU utan för att minska effekterna av nedläggningar eller neddragningar på de berörda arbetstagarna och att främja ungdomssysselsättning i sektorn. AM\ doc 21/41 PE v01-00

22 39 Punkt 2d (ny) 2d. Europaparlamentet betonar att ett bindande internationellt avtal om klimatförändringar som omfattar ett så stort antal parter som möjligt delvis skulle skydda den europeiska stålindustrin mot miljödumpning. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att grundligt studera möjliga effekter på stålindustrin av alla nationella åtgärder när det gäller det energipris som faktureras elintensiv industri och när det gäller miljöbeskattning. Or. fr 40 Sari Essayah Punkt 3 3. Europaparlamentet stöder skyldigheten att det förs en ständig social dialog med företrädare för arbetstagarna. Parlamentet kräver att en ambitiös europeisk ram om information till och samråd med arbetstagarna införs, samt att företagsråd beviljas rättigheter och långtgående befogenheter. 3. Europaparlamentet stöder skyldigheten att det förs en ständig social dialog med företrädare för arbetstagarna. Parlamentet efterlyser större samarbete mellan arbetsgivar- och arbetstagarföreträdare på alla nivåer (EU-nivå, nationell nivå, lokal nivå och företagsnivå) för genomförandet av handlingsplanen. PE v /41 AM\ doc

23 41 Marije Cornelissen Punkt 3 3. Europaparlamentet stöder skyldigheten att det förs en ständig social dialog med företrädare för arbetstagarna. Parlamentet kräver att en ambitiös europeisk ram om information till och samråd med arbetstagarna införs, samt att företagsråd beviljas rättigheter och långtgående befogenheter. 3. Europaparlamentet stöder skyldigheten att det förs en ständig social dialog med företrädare för arbetstagarna. Parlamentet betonar att existerande arrangemang på EU-nivå för information till och samråd med arbetstagarna, och för att företagsråd ges fler rättigheter och befogenheter, måste genomföras bättre. 42 Patrick Le Hyaric Punkt 3 3. Europaparlamentet stöder skyldigheten att det förs en ständig social dialog med företrädare för arbetstagarna. Parlamentet kräver att en ambitiös europeisk ram om information till och samråd med arbetstagarna införs, samt att företagsråd beviljas rättigheter och långtgående befogenheter. 3. Europaparlamentet stöder skyldigheten att det förs en ständig social dialog med företrädare för arbetstagarna. Parlamentet kräver att en ambitiös europeisk ram om information till och samråd med arbetstagarna införs, föregripande av möjliga omstruktureringar, samt att företagsråd och koncernråd beviljas nya interventionsrättigheter och långtgående befogenheter. Or. fr AM\ doc 23/41 PE v01-00

24 43 Punkt 3 3. Europaparlamentet stöder skyldigheten att det förs en ständig social dialog med företrädare för arbetstagarna. Parlamentet kräver att en ambitiös europeisk ram om information till och samråd med arbetstagarna införs, samt att företagsråd beviljas rättigheter och långtgående befogenheter. 3. Europaparlamentet stöder skyldigheten att det förs en ständig social dialog med företrädare för arbetstagarna. Parlamentet kräver att en ambitiös europeisk ram om information till och samråd med arbetstagarna införs, samt att företagsråd beviljas rättigheter och långtgående befogenheter. Ytterligare strukturer för (formell och informell) social dialog, såsom arbetsgrupper, styrkommittéer etc., erbjuder ett forum för ökat utbyte mellan arbetstagare och arbetsgivare. 44 Jutta Steinruck, Evelyn Regner Punkt 3 3. Europaparlamentet stöder skyldigheten att det förs en ständig social dialog med företrädare för arbetstagarna. Parlamentet kräver att en ambitiös europeisk ram om information till och samråd med arbetstagarna införs, samt att företagsråd beviljas rättigheter och långtgående befogenheter. 3. Europaparlamentet stöder skyldigheten att det förs en ständig social dialog med företrädare för arbetstagarna. Parlamentet kräver att en ambitiös europeisk ram om information till och samråd med arbetstagarna införs, samt att företagsråd beviljas rättigheter och långtgående befogenheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att i likhet med initiativbetänkandet 2012/2016 lägga fram ett förslag till rättsakt om arbetstagardeltagande vid omstruktureringar. Or. de PE v /41 AM\ doc

25 45 Punkt 3a (ny) 3a. Parlamentet understryker behovet av långsiktiga strategier som gör det möjligt för företag och anställda att anpassa sig till strukturomvandlingar, medan de samtidigt föregriper förändringar och minimerar de sociala konsekvenserna. Parlamentet efterlyser återigen en rättsakt om information till och samråd med anställda, planering och hantering av omstruktureringar. Parlamentet fäster särskilt stor vikt vid en långsiktig planering av strukturomvandlingen, som utformats för att trygga en successiv övergång, om kraven på arbetskraften ändras. Parlamentet betonar att kompetensnivåerna bör vara sådana att de tryggar sysselsättningen och vid behov möjliggör en övergång till nya produktionsformer och affärsmodeller. 46 Jutta Steinruck Punkt 3b (ny) 3b. Europaparlamentet begär dessutom ett frivilligt regelverk för gränsöverskridande företagsavtal mellan internationella fackföreningar och företag. Or. de AM\ doc 25/41 PE v01-00

26 47 Evelyn Regner Punkt 3c (ny) 3c. Europaparlamentet begär ett frivilligt regelverk för europeiska gränsöverskridande företagsavtal i enlighet med Europaparlamentets resolution av den 12 september 2013 om gränsöverskridande kollektiva avtalsförhandlingar och gränsöverskridande social dialog (P7_TA- PROV(2013)0386). Parlamentet påpekar i detta sammanhang hur viktigt det är att arbetsmarknadens parter är autonoma och vilken speciell roll som europeiska företagsråd har. Or. de 48 Thomas Händel Punkt 3d (ny) 3d. Europaparlamentet begär att dess resolution om information till och samråd med anställda, planering och hantering av omstruktureringar och dess resolution om gränsöverskridande kollektiva avtalsförhandlingar och gränsöverskridande social dialog (P7_TA- PROV(2013)0386) ska genomföras så snart som möjligt så att denna branschs omställning inte sker på bekostnad av de anställda. PE v /41 AM\ doc

27 Or. de 49 Sari Essayah Punkt 3e (ny) 3e. Europaparlamentet betonar att kommissionen mer ta itu med frågan om koldioxidläckage mer konkret och i större detalj och att de klimat- och energipolitiska målen för 2030 måste vara tekniskt och ekonomiskt genomförbara för EU:s industrier, och de som presterar bäst bör inte belastas med några direkta eller indirekta extrakostnader från klimatpolitiken. Parlamentet betonar vidare att bestämmelserna om koldioxidläckage bör ge 100 procents fri tilldelning av tekniskt uppnåbara riktmärken utan någon ytterligare reduktionsfaktor för sektorer med koldioxidläckage, så att man därmed kan undvika den situation som Eurofer har uppmärksammat och där EU:s stålindustri 2020 endast skulle få 62 procent av de utsläppsrätter den behöver. 50 Marije Cornelissen Punkt 3f (ny) 3f. Europaparlamentet välkomnar att metallindustrin engagerat sig i gränsöverskridande samordning av AM\ doc 27/41 PE v01-00

28 kollektivförhandlingar och uppmanar arbetsmarknadens parter i stålsektorn att använda sig av en transnationell dialog på optimalt sätt för att motverka pressen nedåt på löner och arbetsvillkor. 51 Punkt 3g (ny) 3g. Europaparlamentet betonar att för att främja ytterligare social dialog om de psykosociala begränsningarna på arbetet bör särskild uppmärksamhet fästas vid vissa inslag i arbetsvillkoren, att identifiera sektorsspecifika orsaker till exempel att stålproduktion är ett tungt arbete i sig, arbetskraftens egenskaper (manlig, hög ålder), miljöfrågor, de många tekniska innovationerna och den omfattande omstruktureringen av den europeiska stålindustrin och att kontrollera effekterna på arbetsgolvet, vilket kan förbättra utbyte inom branschen och funderingar om förebyggande metoder. Europaparlamentet betonar vidare att alla viktiga aktörer inom det förebyggande arbetet (på europeisk, nationell eller lokal nivå), inbegripet företagsledningen och aktörer inom säkerhet och hälsa på arbetet. De kan fortsätta att förbättra de två sidorna av myntet, dvs. hälsa och resultat. PE v /41 AM\ doc

29 52 Sari Essayah Punkt 3h (ny) 3h. Europaparlamentet noterar att energipriserna i EU har ökat kraftigt under senare år, vilket lett till en markant försämring av EU-industrins konkurrenskraft på global nivå och stöder kommissionens utfästelse att öka insatserna för att minska skillnaderna i energipriser och kostnader mellan EU:s industri och dess huvudkonkurrenter och anser att kommissionen inom 12 månader bör lägga fram konkreta förslag om detta. 53 Thomas Händel Punkt 3i (ny) 3i. Europaparlamentet begär att alla ledningsbeslut ska respektera existerande direktiv om arbetstagares och deras företrädares enskilda och kollektiva rättigheter (direktiv 98/59 om kollektiva uppsägningar, 2001/23 om överlåtelser av företag, 2002/14 om en ram för information till och samråd med arbetstagare, 2009/38 om europeiska företagsråd, 2001/86 om arbetstagarinflytande etc.) och inte ställa arbetstagare och deras företrädare inför fullbordat faktum. Or. de AM\ doc 29/41 PE v01-00

30 54 Sari Essayah Punkt 3j (ny) 3j. Europaparlamentet noterar att EU:s utsläppshandelssystem gynnar elproducenter som kan föra över extrakostnaderna till de elektricitetspriser som betalas av deras kunder men stålsektorn på globala marknader kan inte öka priserna och därför är det istället arbetstillfällena som exporteras. Parlamentet anser att kommissionens förslag om att kompensera de ökade elpriserna är välmenta, men eftersom medlemsstaterna har finansiella svårigheter bör kompensationen komma från europeisk nivå, från en europeisk fond inom kommissionen, om EU:s utsläppshandelssystem nu ska fortsatta. 55 Sari Essayah Punkt 3k (ny) 3k. Europaparlamentet efterlyser åtgärder för att ta itu med illojal handelspraxis och överträdelser av WTO-regler eftersom den globala överproduktionen av stål har lett till protektionism, direkt eller indirekt statligt stöd och dumpning av överskottsstål på de europeiska marknaderna. PE v /41 AM\ doc

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 27.4.2015 ARBETSDOKUMENT om utveckling av en hållbar europeisk industri för oädla metaller Utskottet för industrifrågor, forskning

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG Utskottet för sysselsättning och sociala frågors 2007/2238(INI)

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG Utskottet för sysselsättning och sociala frågors 2007/2238(INI) EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för sysselsättning och sociala frågors 2007/2238(INI) 8.5.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 Harald Ettl (PE404.730v01-00) Hedgefonder och private equity (2007/2238(INI)) AM\722912.doc

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-183

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-183 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 25.11.2013 2013/2177(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-183 Förslag till betänkande András Gyürk (PE521.512v01-00) Handlingsplan för en

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 19 september 2001 PE 305.713/1-21 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Mauro Nobilia (PE 305.713) KOMMISSIONENS MEDDELANDE

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 12 december 2001 PE 305.728/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Marie-Thérèse Hermange (PE 305.728) RESULTATTAVLAN

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 27.2.2013 2012/2321(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kooperativs bidrag till att övervinna krisen (2012/2321(INI)) Utskottet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 30.3.2005 PE 355.745v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-32 Förslag till yttrande Jerzy Buzek Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetutskottet 2016/0257(COD) 19.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7

KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 17.9.2010 2010/2018(INI) KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7 Förslag till betänkande Britta Thomsen (PE442.875v01-00)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7. Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/2171(INI) 27.10.2008

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7. Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/2171(INI) 27.10.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/2171(INI) 27.10.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7 Jorgo Chatzimarkakis (PE412.301v01-00) Handel och ekonomiska förbindelser med Kina (2008/2171(INI))

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas P7_TA(2012)0381 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 om förslaget till Europaparlamentets och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7. Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/2246(INI)

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7. Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/2246(INI) EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/2246(INI) 11.11.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7 (PE414.938v01-00) Genomförandet av direktiv 2002/14/EG om inrättande av en allmän ram för

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-11

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-11 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för internationell handel PE494.801v01-00 4.9.2012 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-11 Vital Moreira (PE492.946v02-00) Åtgärder för att skydda EU-marknaden för import av produkter

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-17

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-17 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 9.12.2014 2014/2155(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-17 Monica Macovei (PE541.595v01-00) Årsrapport

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 29 augusti 2002 PE 315.521/1-9 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9 Förslag till yttrande (PE 315.521) Thomas Mann Bedömning av de

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige P7_TA-PROV(2012)0488 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige Europaparlamentets resolution av den 12 december 2012 om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 26.6.2012 B7-0297/2012 FÖRSLAG TILL RESOLUTION i enlighet med artiklarna 90.2 och 110.2 i arbetsordningen om handelsförhandlingarna mellan EU och Japan (2012/2651(RSP))

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 25.9.2012 2012/2145(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 Mariya Gabriel (PE494.844v01-00) Årsrapporten om mänskliga

Läs mer

Europa Anne Graf

Europa Anne Graf Europa 2020 Anne Graf Fler jobb i ny EU- strategi Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2008/2006(INI) 16.4.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29 András Gyürk (PE404.466v01-00) Mot en europeisk stadga om energikonsumenters

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 27.6.2012 2012/2030(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Angelika Niebler (PE491.093v01-00) Fullbordandet av den inre e-marknaden (2012/2030(INI)) AM\907170.doc

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 16.2.2012 2011/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 337 slutlig Förslag till

Läs mer

ÅTGÄRDSPAKET FÖR EN ENERGIUNION BILAGA FÄRDPLAN FÖR ENERGIUNIONEN. till

ÅTGÄRDSPAKET FÖR EN ENERGIUNION BILAGA FÄRDPLAN FÖR ENERGIUNIONEN. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 ÅTGÄRDSPAKET FÖR EN ENERGIUNION BILAGA FÄRDPLAN FÖR ENERGIUNIONEN till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET,

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2011/0270(COD) 1.3.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för sysselsättning

Läs mer

Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning

Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning JUNI 2013 Malin Looberger Förhandlare / EU-expert Arbetsrättssektionen Sveriges Kommuner och Landsting Epost; malin.looberger@skl.se 1 1. Inledning och utmaningar

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 2009/0042(COD) 31.3.2009 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG Utskottet för utrikesfrågor 2008/2212(INI)

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG Utskottet för utrikesfrågor 2008/2212(INI) EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för utrikesfrågor 2009 2008/2212(INI) 12.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-16 Justas Vincas Paleckis (PE414.203v01-00) Åtgärder för att bemöta de stigande oljepriserna (2008/2212(INI))

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 30.5.2013 2012/2294(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om miljöinnovation sysselsättning och tillväxt med hjälp av miljöpolitik

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV B8-0165/2. Ändringsförslag. Andrew Lewer, Ruža Tomašić för ECR-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV B8-0165/2. Ändringsförslag. Andrew Lewer, Ruža Tomašić för ECR-gruppen 1.2.2016 B8-0165/2 2 Skäl H H. Tillgängligheten till regionerna och förbindelserna mellan öarna utgör viktiga faktorer för att öka öarnas attraktionskraft. Kostnaderna för sjö- och flygtransporter för

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik Näringsdepartementet 2017-10-17 KOM (2017) 479 Communication from the Commission to the European Parliament, the

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande "Mot ett järnvägsnät för godstransporter".

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande Mot ett järnvägsnät för godstransporter. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 13 februari 2008 (18.2) (OR. en) 6426/08 TRANS 43 NOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Komm. förslag nr: 14165/07 TRANS 313 Ärende: Meddelande från

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för regional utveckling 2009 2008/0013(COD) 6.6.2008 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-87

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-87 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2009/2205(INI) 1.7.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-87 Förslag till betänkande Sirpa Pietikäinen (PE442.890v01-00)

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0031(COD) 24.6.2016 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för internationell handel till utskottet för industrifrågor, forskning och

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2015/2284(INI) från utskottet för internationell handel

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2015/2284(INI) från utskottet för internationell handel Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2015/2284(INI) 25.4.2016 YTTRANDE från utskottet för internationell handel till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över verksamheten

Läs mer

Yttrande över EUs klimat- och energiramverk

Yttrande över EUs klimat- och energiramverk REMISSVAR Jernkontorets diarienr: 10/14 Stockholm 24 februari 2014 m.registrator@regeringskansliet.se fredrik.hannerz@regeringskansliet.se truls.borgstrom@regeringskansliet.se Yttrande över EUs klimat-

Läs mer

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik P5_TA(2003)0471 Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en handlingsplan för insamling

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

Resolution R.2. Kollektivavtal

Resolution R.2. Kollektivavtal EPSU:s 7:e congress, 14-17 juni 2004, Stockholm Europeiska Federationen för offentliganställdas Förbund rue Royale, 45 1000 Brussels Tel. : 32 2 250 10 80 Fax : 32 2 250 10 99 E-mail : epsu@epsu.org Website:

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2017/xxxx(RSP) 11.7.2017 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B8-000000 i enlighet

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 19.12.2012 2012/2102(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Corina Creţu (PE500.541v01-00) The situation of women in North Africa (2012/2102(INI)) AM\922839.doc

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2007/2290(INI) 1.7.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Ieke van den Burg (PE404.676v01-00) Framtiden för socialförsäkringssystemen och pensionerna:

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2015/2255(INI) 7.1.2016 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om social dumpning i Europeiska unionen (2015/2255(INI)) Utskottet för sysselsättning

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.11.2016 SWD(2016) 406 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

De europeiska arbetsmarknadsparternas arbetsprogram 2015 2017 PARTNERSKAP FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA

De europeiska arbetsmarknadsparternas arbetsprogram 2015 2017 PARTNERSKAP FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA SLUTLIGT FÖRSLAG 05.05 2015 INLEDNING De europeiska arbetsmarknadsparternas arbetsprogram 2015 2017 PARTNERSKAP FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA Europeiska unionen står i ett vägskäl. Det har funnits

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 19.12.2011 2011/2307(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om vår livförsäkring, vårt naturkapital en strategi för biologisk mångfald

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM89. En europeisk pelare för sociala rättigheter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM89. En europeisk pelare för sociala rättigheter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria En europeisk pelare för sociala rättigheter Statsrådsberedningen 2017-05-31 Dokumentbeteckning KOM (2017) 250 Meddelande om etablerandet av en europeisk pelare för sociala

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-43

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-43 Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2016/2024(BUD) 12.5.2016 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-43 Thomas Händel (PE580.767v01-00) Budgeten för 2017 mandat för trepartsmötet (2016/2024(BUD))

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 29.5.2015 2015/2107(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE över EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014 2020 (2015/2107(INI)) Utskottet

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-74

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-74 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för internationell handel 4.10.2012 2012/2114(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-74 Förslag till betänkande Jan Zahradil (PE492.903v01-00) Finansiering av små och medelstora EU-företags

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 18.9.2009 B7-.../2009 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågorna för muntligt besvarande B7-.../2009 och B7-.../2009 i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-60

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-60 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 27.1.2011 2010/2206(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-60 Jürgen Creutzmann (PE454.711v01-00) Europa, världens främsta resmål en ny politisk

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 40-68

ÄNDRINGSFÖRSLAG 40-68 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/0099(COD) 5.2.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 40-68 Förslag till yttrande Ole Christensen (PE430.995v01-00) Ändring av direktiv 2006/48/EG

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET. En robust handelspolitik för EU för att skapa jobb och tillväxt

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET. En robust handelspolitik för EU för att skapa jobb och tillväxt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2016 COM(2016) 690 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET En robust handelspolitik för EU för att skapa jobb och

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-46

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-46 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2014/2233(INI) 1.4.2015 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-46 Dita Charanzová (PE549.366v01-00) Effekterna av EU:s handels- och investeringspolitik

Läs mer

ARBETSMILJÖ RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT

ARBETSMILJÖ RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT ARBETSMILJÖ Allt sedan 1980-talet har en bättre arbetsmiljö varit en viktig fråga för EU. EU-lagstiftningen har infört normer för minimiskydd för arbetstagare, men den lagstiftningen förbjuder inte EU-länder

Läs mer

Tidigare dokument: KOM(2014) 330 final Faktapromemoria: 2013/14:FPM95

Tidigare dokument: KOM(2014) 330 final Faktapromemoria: 2013/14:FPM95 Kommenterad dagordning rådet 2015-06-01 Miljö- och energidepartementet Internationella sekretariatet Rådets möte TT(E) energi 8 juni 2015 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 10 december 2001 PE 305.716/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Ioannis Koukiadis (PE 305.716) ARBETSTIDENS FÖRLÄGGNING

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-5. SV Förenade i mångfalden SV. PE497.932v01-00 15.10.2012. Utkast till fråga för muntligt besvarande Eva Joly (PE497.

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-5. SV Förenade i mångfalden SV. PE497.932v01-00 15.10.2012. Utkast till fråga för muntligt besvarande Eva Joly (PE497. EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.10.2012 PE497.932v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-5 Eva Joly (PE497.792v01-00) Belo Monte-dammprojektet i Brasilien AM\915933.doc PE497.932v01-00 Förenade

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 2011/2019(BUD) 5.5.2011 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 (PE462.791v01-00) Mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2012 (2011/2019(BUD)) AM\866542.doc

Läs mer

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 14 november 2014 (OR. en) 15160/14 NOT från: till: Föreg. dok. nr: Rådets generalsekretariat TOUR 22 IND 321 COMPET 607 POLMAR 27 ENV 883 EMPL 150 EDUC 318 CULT 125

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Grönbok om pensioner MEMO/10/302. Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? Vilken uppgift har EU på pensionsområdet?

Grönbok om pensioner MEMO/10/302. Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? Vilken uppgift har EU på pensionsområdet? MEMO/10/302 Bryssel den 7 juli 2010 Grönbok om pensioner Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? En åldrande befolkning sätter press på pensionssystemen i EU eftersom vi nu lever längre

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

Dagordningspunkt: Gemensamma kommittén 1

Dagordningspunkt: Gemensamma kommittén 1 RIF, Gemensamma kommittén dp. 1 b Rådspromemoria 2015-06-04 Justitiedepartementet Enheten för migrations- och asylpolitik Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 15 16 juni 2015 Dagordningspunkt:

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-91

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-91 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 24.6.2011 2011/2048(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-91 Julie Girling (PE466.962v01-00) En modernisering av den offentliga upphandlingen

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD (HOW TO GET ALONG CODE) RIKTLINJER FÖR EUROPEISKA FRISÖRER SAMVERKAN

UPPFÖRANDEKOD (HOW TO GET ALONG CODE) RIKTLINJER FÖR EUROPEISKA FRISÖRER SAMVERKAN 1 Confédération Européenne des The International Hairdressing Organisations Patronales de la Coiffure Union (CIC Europe) (Uni-Europa) Gooierserf 400 Rue de l'hôpital, 31, Box 9 NL-1276 KT HUIZEN B-1000

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige Korttidsarbete Ett partsgemensamt förslag för Sverige En partsgemensam rapport från Gruvornas Arbetsgivareförbund, GS, IF Metall, Industri- och KemiGruppen, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet,

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-210

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-210 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 26.7.2011 2011/2048(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-210 Förslag till betänkande Heide Rühle (PE467.024v03-00) Modernisering av offentlig

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling B8-0165/2016 27.1.2016 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0106/2016 i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen om öars

Läs mer