ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-77

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-77"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för sysselsättning och sociala frågor /2177(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-77 Patrick Le Hyaric (PE v01-00) Handlingsplan för en konkurrenskraftig och hållbar stålindustri i Europa (2013/2177(INI)) AM\ doc PE v01-00 Förenade i mångfalden

2 AM_Com_NonLegOpinion PE v /41 AM\ doc

3 1 Beaktandeled 1a (nytt) med beaktande av representativitetsundersökningen av arbetsmarknadernas partsorganisationer inom stålindustrin 1, 1 Eurofound (2009) Representativeness study of the European social partner organisations: Steel industry, /tn s/tn s.pdf.pdf 2 Sari Essayah Skäl -A (nytt) -A. Den nuvarande krisen har lett till en global överproduktion av stål men 2050 förväntas användningen av stål och andra basmetaller vara två eller tre gånger högre än den nuvarande nivån, och den europeiska stålindustrin måste överleva denna ökenvandring under kommande år genom att investera och öka sin konkurrenskraft. AM\ doc 3/41 PE v01-00

4 3 Sari Essayah Skäl A A. De ständiga omstruktureringarna av sektorn, vilket delvis beror på en företagsledning som strävar efter ökade vinstmarginaler på bekostnad av investeringar och löner, har minskat antalet anställda från 1 miljon 1970 till personer 2012 och har förstört hela arbetsmarknadsregioner. A. Omstrukturering av sektorn har minskat antalet anställda från 1 miljon 1970 till personer 2012 och har fått negativa effekter på sysselsättningen i hela regioner. Under den rådande ekonomiska krisen sedan 2008 har stålindustrin minskat produktionskapaciteten permanent eller tillfälligt och gjort sig av med arbetstillfällen. Denna neddragning av produktionen fortsätter snabbt samtidigt som EU i praktiken exporterar sin produktionskapacitet och ökar importen. 4 Philippe Boulland Skäl A A. De ständiga omstruktureringarna av sektorn, vilket delvis beror på en företagsledning som strävar efter ökade vinstmarginaler på bekostnad av investeringar och löner, har minskat antalet anställda från 1 miljon 1970 till personer 2012 och har förstört hela arbetsmarknadsregioner. A. Omstruktureringarna av sektorn, vilket beror på den ekonomiska krisen och efterfrågefallet på grund av en mycket stark global konkurrens från tillväxtekonomier, har lett till att antalet anställda minskat från 1 miljon 1970 till personer 2012, på bekostnad av hela arbetsmarknadsregioner. Or. fr PE v /41 AM\ doc

5 5 Phil Bennion Skäl A A. De ständiga omstruktureringarna av sektorn, vilket delvis beror på en företagsledning som strävar efter ökade vinstmarginaler på bekostnad av investeringar och löner, har minskat antalet anställda från 1 miljon 1970 till personer 2012 och har förstört hela arbetsmarknadsregioner. A. Omstruktureringen av sektorn, som bland annat beror på effekterna av den ekonomiska krisen och ökad tillgång på stål från tredjeländer, har minskat antalet anställda från 1 miljon 1970 till personer 2012 och har fått förödande effekter på sysselsättningen i hela regioner. 6 Patrick Le Hyaric Skäl A A. De ständiga omstruktureringarna av sektorn, vilket delvis beror på en företagsledning som strävar efter ökade vinstmarginaler på bekostnad av investeringar och löner, har minskat antalet anställda från 1 miljon 1970 till personer 2012 och har förstört hela arbetsmarknadsregioner. A. De ständiga omstruktureringarna av stålsektorn, vilket delvis beror på en företagsledning som strävar efter ökade vinstmarginaler på bekostnad av investeringar och löner har lett till massiva neddragningar av den industriella kapaciteten och har minskat antalet anställda från 1 miljon 1970 till personer 2012 och har förstört hela arbetsmarknadsregioner. Or. fr AM\ doc 5/41 PE v01-00

6 7 Skäl Aa (nytt) Aa. Stålverk utgör en viktig del i den lokala ekonomins struktur och omstruktureringar av dessa får stora följder för hela den lokala ekonomin. Or. fr 8 Patrick Le Hyaric Skäl Ab (nytt) Ab. Stålindustrin levererar basmaterial till stora delar av den europeiska industrin och detta gör att denna industri är särskilt känslig för konjunkturutvecklingen vars inbromsningar föranleder överkapacitet som alltför ofta används för att rättfärdiga omstruktureringar. Denna uppströmsposition gör den till en strategisk industri i kommissionens aviserade ambition om en återindustrialisering som skulle få industrins andel av EU:s BNP att nå 20 procent före Or. fr 9 Sari Essayah Skäl Ac (nytt) PE v /41 AM\ doc

7 Ac. Stålindustrin, särskilt när det gäller specialstål, är helt global och Europa står inför hård konkurrens från tredjeländer samtidigt som produktionskostnaderna i EU är högre på grund av ensidiga kostnadsbördor inom EU, framför till följd av EU:s energi- och klimatpolitik, vilket leder till gaspriser i EU som är tre till fyra gånger så höga och elpriser som är dubbelt så höga som i USA. 10 Thomas Händel Skäl Ad (nytt) Ad. Europaparlamentet uppmärksammar den enorma och oåterkalleliga förlust av kunskap och erfarenheter hos enskilda arbetstagare som planerade nedläggningarna av anläggningar hotar att medföra och likaså de förlorade kunskaperna och erfarenheterna hos en hel bransch som byggts upp i Europa under flera århundraden. Or. de 11 Marije Cornelissen Skäl Ae (nytt) AM\ doc 7/41 PE v01-00

8 Ae. Den framtida konkurrenskraften och sysselsättningspotentialen i Europas stålindustri beror på dess kapacitet att göra en omställning mot högre effektvitet och mer återvinning. 12 Skäl Af (nytt) Af. Jämfört med andra sektorer är arbetsmarknadsrelationerna i hög grad organiserade i stålindustrin. Detta visar sig i den höga graden av fackföreningsanslutning, de många och aktiva arbetsgivareorganisationerna och den höga graden av kollektivavtal. Detta återspeglar sig på europeisk nivå, där stålindustrin befunnit sig på frontlinjen när det gäller att utveckla relationerna mellan arbetsmarknadens parter. 1 Eurofound (2009) Representativeness study of the European social partner organisations: Steel industry, /tn s/tn s.pdf.pdf PE v /41 AM\ doc

9 13 Patrick Le Hyaric Skäl Ag (nytt) Ag. OECD förutspår en ökning av den globala efterfrågan på stål från 1,5 till 2,3 miljarder ton fram till 2025, och denna prognos gör att stålindustrin har goda utsikter. EU har kompetens, kunskap, infrastruktur och förstklassiga industrianläggningar, som man måste anpassa till den framtida efterfrågan och inte dra ned på eller lägga ned enligt en kortsiktig lönsamhetslogik eller till förmån för öppnande av andra hypotetiska marknader. Or. fr 14 Sari Essayah Skäl Ah (nytt) Ah. Enligt Eurofer sätts riktlinjerna i EU:s system för handel med utsläppsrätter för varm metall och koks till ungefär 10 procent under bästa resultat och den sektorsövergripande korrigeringen sänker den fria tilldelningen med 17,5 procent 2020, vilket sammantaget leder till ett genomsnittligt underskott på 21,6 procent under åren , även för de effektivaste anläggningarna i EU. Enligt det nuvarande direktivet fasas dessutom den fria tilldelning ut linjärt från 25 procent av riktmärket till 0 procent 2027, samtidigt som den realistiska AM\ doc 9/41 PE v01-00

10 potentialen för koldioxidminskningen är endast 15 procent fram till Thomas Händel Skäl Ai (nytt) Ai. Europaparlamentet betonar att nedläggningar av anläggningar och/eller uppsägningar i stålindustrin ofta berör många arbetstagare. Parlamentet påpekar att detta ofta leder till ytterligare personalneddragningar i stor skala hos leverantörer och andra företag. Parlamentet betonar också att detta tidigare fått stora följder på näringslivsstrukturen i hela regioner och att en hållbar sysselsättningspolitik därför också kan ses som en investering i den regionala strukturpolitiken. Or. de 16 Sari Essayah Skäl Aj (nytt) Aj. EU:s stålindustri är beroende av import av råmaterial samtidigt som 40 procent av de globala industriråvarorna är behäftade med exportbegränsningar och Europa exporterar stora mängder av stålskrot samtidigt som många länder begränsar sin export. PE v /41 AM\ doc

11 17 Skäl Ak (nytt) Ak. Eurofound kommer 2013 att publicera en rapport som behandlar hur relationerna mellan arbetsmarknadens parter är kopplade till psykosociala begränsningar på arbetsplatsen inom stålsektorn 1. 1 Kommande rapporten från Eurofound (2013) Industrial relations practices related to psychosocial constraints at work in the steel 18 Skäl Al (nytt) Al. Eurofound kommer 2014 att publicera en rapport om den sociala dialogens roll i industripolitiken 1. 1 Kommande rapport från Eurofound (2013) Industrial relations practices related to psychosocial constraints at work in the steel AM\ doc 11/41 PE v01-00

12 19 Skäl Am (nytt) Am. Eurofound kommer att publicera en rapport om arbetsvillkor och arbetskvalitet inom tillverkningsindustrin med sektorsvisa informationsblad från den femte undersökningen av europeiska arbetsvillkor 1. 1 Eurofound-rapporten Working conditions and job quality in manufacturing: sectoral information sheet from the 5th European Working Conditions Survey där stålsektorn ingår, januari Patrick Le Hyaric Punkt 1 1. Europaparlamentet är oroat över bristen på ambition i den europeiska handlingsplanen för stålindustrin. Parlamentet efterlyser en strategi som utnyttjar EU:s alla instrument, inbegripet sysselsättnings- och utbildningspolitik. 1. Europaparlamentet är oroat över bristen på ambition i den europeiska handlingsplanen för stålindustrin. Parlamentet efterlyser en frivillig helhetsstrategi som omfattar handels-, energi-, miljö-, sysselsättnings- och utbildningspolitiken och som utnyttjar EU:s alla finansiella instrument för att återinvestera i sektorn, ta itu med utbildningsunderskottet, dumpingpraxis inom och utom EU samt fördyrningen PE v /41 AM\ doc

13 och prisinstabiliteten och fluktuationerna för råvaror och energi. Or. fr 21 Sari Essayah Punkt 1 1. Europaparlamentet är oroat över bristen på ambition i den europeiska handlingsplanen för stålindustrin. Parlamentet efterlyser en strategi som utnyttjar EU:s alla instrument, inbegripet sysselsättnings- och utbildningspolitik. 1. Europaparlamentet välkomnar handlingsplanen och dess förslag och är övertygat att man måste ta itu med de underliggande orsakerna till jobbneddragningarna men är oroat över bristen på ambition och konkreta förslag i handlingsplanen för stålindustrin i Europa. Parlamentet efterlyser akut en strategi som utnyttjar EU:s alla politiska instrument, inbegripet för sysselsättning och utbildning, och en detaljerad färdplan med exakta tidpunkter för genomförandet av handlingsplanen. 22 Marije Cornelissen Punkt 1 1. Europaparlamentet är oroat över bristen på ambition i den europeiska handlingsplanen för stålindustrin. Parlamentet efterlyser en strategi som utnyttjar EU:s alla instrument, inbegripet sysselsättnings- och utbildningspolitik. 1. Europaparlamentet är oroat över bristen på ambition i den europeiska handlingsplanen för stålindustrin. Parlamentet efterlyser en strategi som är fullt förenlig med unionens omställning mot en resurseffektiv, kretsloppsinriktad och klimatvänlig ekonomi som utnyttjar AM\ doc 13/41 PE v01-00

14 EU:s alla instrument, inbegripet sysselsättnings- och utbildningspolitik. 23 Punkt 1 1. Europaparlamentet är oroat över bristen på ambition i den europeiska handlingsplanen för stålindustrin. Parlamentet efterlyser en strategi som utnyttjar EU:s alla instrument, inbegripet sysselsättnings- och utbildningspolitik. 1. Europaparlamentet är oroat över bristen på ambition i den europeiska handlingsplanen för stålindustrin. Parlamentet efterlyser en strategi som utnyttjar EU:s alla instrument som bör få en budgetförstärkning, inbegripet sysselsättnings- och utbildningspolitik samt forskning och utveckling. Or. fr 24 Phil Bennion Punkt 1 1. Europaparlamentet är oroat över bristen på ambition i den europeiska handlingsplanen för stålindustrin. Parlamentet efterlyser en strategi som utnyttjar EU:s alla instrument, inbegripet sysselsättnings- och utbildningspolitik. 1. Europaparlamentet är oroat över bristen på ambition i den europeiska handlingsplanen för stålindustrin. Parlamentet efterlyser en strategi som utnyttjar EU:s alla politiska instrument, inbegripet för sysselsättning, utbildning, energieffektivitet och innovation. PE v /41 AM\ doc

15 25 Evelyn Regner, Jutta Steinruck Punkt 1 1. Europaparlamentet är oroat över bristen på ambition i den europeiska handlingsplanen för stålindustrin. Parlamentet efterlyser en strategi som utnyttjar EU:s alla instrument, inbegripet sysselsättnings- och utbildningspolitik. 1. Europaparlamentet är oroat över bristen på ambition i den europeiska handlingsplanen för stålindustrin. Parlamentet efterlyser en strategi som utnyttjar EU:s alla instrument, inbegripet sysselsättnings- och utbildningspolitik. Parlamentet betonar att i samband med detta måste arbetsmarknadens parter på alla nivåer göras delaktiga i god tid och i betydande omfattning. Or. de 26 Punkt 1a (ny) 1a. Europaparlamentet efterlyser ökade insatser för att man ska kunna genomföra Europa 2020-målen om smart och hållbar tillväxt för alla genom att främja en starkare europeisk stålindustri. Parlamentet betonar i detta sammanhang vikten av att behålla en stark industribas i Europa. Parlamentet betonar att forskning, utveckling och innovation blir allt viktigare, särskilt när det gäller behovet av att utveckla mindre resursintensiva produktionsmetoder som inte skadar europeiska företags konkurrenskraft och som främjar sysselsättningen. AM\ doc 15/41 PE v01-00

16 27 Punkt 1b (ny) 1b. Europaparlamentet rekommenderar dessutom medlemsstaterna att investera inom mänskliga resurser och att förbättra villkoren för förverkligandet av rätten till fortbildning och lärlingsutbildning, samtidigt som man förbättrar möjligheterna för övergång mellan de olika utbildningssystemen, inte bara för att man ska kunna förutse och möta efterfrågan på kvalificerad arbetskraft inom en stålindustri som är inriktad på ny teknik och en grön och energisnål ekonomi, utan också för att man ska kunna stärka alla produktionskedjor, bland dem också de grundläggande stålanläggningar som behövs för utvecklingen av industrianläggningar för spetsteknik. Or. fr 28 Sari Essayah Punkt 1c (ny) 1c. Europaparlamentet anser att en sund ekonomisk tillväxt är en förutsättning för att stimulera efterfrågan på stål men också att stora infrastrukturprojekt skulle vara till nytta för att stimulera efterfrågan och främja sysselsättningen. PE v /41 AM\ doc

17 29 Punkt 1d (ny) 1d. Europaparlamentet betonar att stålarbetare i högre utsträckning än andra arbetare i tillverkningsindustrin säger sig vara underkvalificerade för sina nuvarande arbetsuppgifter. Parlamentet efterlyser betydande investeringar i olika slags utbildningsinsatser för att ta itu med kompetensglappet inom stålindustrin och säkra sektorns konkurrenskraft och framtida bärkraft. 30 Punkt 1e (ny) 1e. Europaparlamentet välkomnar EU:s två politiska instrument där arbetsmarknadens parter ingår, nämligen den europeiska sociala dialogen inom olika sektorer och högnivågruppen för stålindustrin, eftersom de bidragit positivt till industripolitiska frågor inom sektorn, och parlamentet stöder högnivågruppens fortsatta arbete. AM\ doc 17/41 PE v01-00

18 31 Sari Essayah Punkt 2 2. Europaparlamentet kräver en översyn av reglerna för statligt stöd som främjar produktiva investeringar, sysselsättning och utbildning, som uppmuntrar att arbetstagarföreträdare deltar i administrativt och beslutsfattande arbete och som öppnar möjligheterna för offentligt övertagande vid allvarliga kriser. 2. Europaparlamentet kräver att produktiva investeringar, sysselsättning och utbildning främjas med instämmer med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i dess rapport CESE 1431/2004 att tidigare erfarenheter av omstrukturering inom den europeiska stålindustrin visar att statligt stöd till företag är ett tveeggat instrument: Det gynnar endast enskilda företag och resulterar i felinvesteringar eftersom oekonomisk produktionskapacitet upprätthålls på medellång sikt. Därför bör stödet begränsas till att lindra sociala problem, stöda forskning och utveckling om innovativa stålprodukter och produktionsprocesser och till att minska ensidiga kostnadsbördor i EU som konkurrenter utanför EU inte belastas av. 32 Phil Bennion Punkt 2 2. Europaparlamentet kräver en översyn av reglerna för statligt stöd som främjar produktiva investeringar, sysselsättning och utbildning, som uppmuntrar att arbetstagarföreträdare deltar i administrativt och beslutsfattande arbete 2. Europaparlamentet kräver att existerande regler för statligt stöd utnyttjas effektivt för att främja produktiva investeringar, sysselsättning och utbildning, som uppmuntrar att arbetstagarföreträdare deltar i PE v /41 AM\ doc

19 och som öppnar möjligheterna för offentligt övertagande vid allvarliga kriser. administrativt och beslutsfattande arbete och som öppnar möjligheterna för tillfälligt offentligt övertagande vid allvarliga kriser. Parlamentet välkomnar kommissionens offentliga samråd i denna fråga. 33 Marije Cornelissen Punkt 2 2. Europaparlamentet kräver en översyn av reglerna för statligt stöd som främjar produktiva investeringar, sysselsättning och utbildning, som uppmuntrar att arbetstagarföreträdare deltar i administrativt och beslutsfattande arbete och som öppnar möjligheterna för offentligt övertagande vid allvarliga kriser. 2. Europaparlamentet kräver en översyn av reglerna för statligt stöd som främjar hållbara investeringar, sysselsättning och utbildning, som uppmuntrar att arbetstagarföreträdare deltar i administrativt och beslutsfattande arbete och gynnar investeringsbeslut som syftar till hållbar kvalitetssysselsättning. 34 Patrick Le Hyaric Punkt 2 2. Europaparlamentet kräver en översyn av reglerna för statligt stöd som främjar produktiva investeringar, sysselsättning och utbildning, som uppmuntrar att arbetstagarföreträdare deltar i administrativt och beslutsfattande arbete och som öppnar möjligheterna för offentligt övertagande vid allvarliga kriser. 2. Europaparlamentet kräver en översyn av konkurrenspolitiken och reglerna för statligt stöd som främjar produktiva investeringar, sysselsättning och utbildning, som uppmuntrar att arbetstagarföreträdare deltar i administrativt och beslutsfattande arbete och som öppnar möjligheterna för AM\ doc 19/41 PE v01-00

20 offentligt övertagande vid allvarliga kriser. Or. fr 35 Philippe Boulland Punkt 2 2. Europaparlamentet kräver en översyn av reglerna för statligt stöd som främjar produktiva investeringar, sysselsättning och utbildning, som uppmuntrar att arbetstagarföreträdare deltar i administrativt och beslutsfattande arbete och som öppnar möjligheterna för offentligt övertagande vid allvarliga kriser. 2. Europaparlamentet kräver en översyn av reglerna för statligt stöd som stödjer forskning och utveckling, fortbildning och minskade pålagor och som främjar produktiva investeringar, sysselsättning och utbildning, som uppmuntrar att arbetstagarföreträdare deltar i administrativt och beslutsfattande arbete och som öppnar möjligheterna för offentligt övertagande vid allvarliga kriser. Or. fr 36 Punkt 2a (ny) 2a. Europaparlamentet efterlyser större deltagande från arbetsmarknadens parter på nationell nivå i debatten om genomförandet för handlingsplanen för stålindustrin i Europa. PE v /41 AM\ doc

21 37 Punkt 2b (ny) 2b. Europaparlamentet betonar att europeiska stålverks konkurrenskraft står under starkt tryck på grund av energikostnaderna. Parlamentet påminner om kommissionens åtagande att offentliga riktlinjer för statsstödssystemen för förnybar energi och att lägga fram en vägledande skrivelse för att utvärdera konkurrensen avseende långsiktiga elavtal, och att investera i forskning och utveckling kring teknik för energiproduktion för stålindustrin. Or. fr 38 Sari Essayah Punkt 2c (ny) 2c. Europaparlamentet anser att EUmedel inte bör användas för att bevara affärsverksamhet i vissa anläggningar eftersom detta skulle snedvrida konkurrensen mellan ståltillverkare i EU utan för att minska effekterna av nedläggningar eller neddragningar på de berörda arbetstagarna och att främja ungdomssysselsättning i sektorn. AM\ doc 21/41 PE v01-00

22 39 Punkt 2d (ny) 2d. Europaparlamentet betonar att ett bindande internationellt avtal om klimatförändringar som omfattar ett så stort antal parter som möjligt delvis skulle skydda den europeiska stålindustrin mot miljödumpning. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att grundligt studera möjliga effekter på stålindustrin av alla nationella åtgärder när det gäller det energipris som faktureras elintensiv industri och när det gäller miljöbeskattning. Or. fr 40 Sari Essayah Punkt 3 3. Europaparlamentet stöder skyldigheten att det förs en ständig social dialog med företrädare för arbetstagarna. Parlamentet kräver att en ambitiös europeisk ram om information till och samråd med arbetstagarna införs, samt att företagsråd beviljas rättigheter och långtgående befogenheter. 3. Europaparlamentet stöder skyldigheten att det förs en ständig social dialog med företrädare för arbetstagarna. Parlamentet efterlyser större samarbete mellan arbetsgivar- och arbetstagarföreträdare på alla nivåer (EU-nivå, nationell nivå, lokal nivå och företagsnivå) för genomförandet av handlingsplanen. PE v /41 AM\ doc

23 41 Marije Cornelissen Punkt 3 3. Europaparlamentet stöder skyldigheten att det förs en ständig social dialog med företrädare för arbetstagarna. Parlamentet kräver att en ambitiös europeisk ram om information till och samråd med arbetstagarna införs, samt att företagsråd beviljas rättigheter och långtgående befogenheter. 3. Europaparlamentet stöder skyldigheten att det förs en ständig social dialog med företrädare för arbetstagarna. Parlamentet betonar att existerande arrangemang på EU-nivå för information till och samråd med arbetstagarna, och för att företagsråd ges fler rättigheter och befogenheter, måste genomföras bättre. 42 Patrick Le Hyaric Punkt 3 3. Europaparlamentet stöder skyldigheten att det förs en ständig social dialog med företrädare för arbetstagarna. Parlamentet kräver att en ambitiös europeisk ram om information till och samråd med arbetstagarna införs, samt att företagsråd beviljas rättigheter och långtgående befogenheter. 3. Europaparlamentet stöder skyldigheten att det förs en ständig social dialog med företrädare för arbetstagarna. Parlamentet kräver att en ambitiös europeisk ram om information till och samråd med arbetstagarna införs, föregripande av möjliga omstruktureringar, samt att företagsråd och koncernråd beviljas nya interventionsrättigheter och långtgående befogenheter. Or. fr AM\ doc 23/41 PE v01-00

24 43 Punkt 3 3. Europaparlamentet stöder skyldigheten att det förs en ständig social dialog med företrädare för arbetstagarna. Parlamentet kräver att en ambitiös europeisk ram om information till och samråd med arbetstagarna införs, samt att företagsråd beviljas rättigheter och långtgående befogenheter. 3. Europaparlamentet stöder skyldigheten att det förs en ständig social dialog med företrädare för arbetstagarna. Parlamentet kräver att en ambitiös europeisk ram om information till och samråd med arbetstagarna införs, samt att företagsråd beviljas rättigheter och långtgående befogenheter. Ytterligare strukturer för (formell och informell) social dialog, såsom arbetsgrupper, styrkommittéer etc., erbjuder ett forum för ökat utbyte mellan arbetstagare och arbetsgivare. 44 Jutta Steinruck, Evelyn Regner Punkt 3 3. Europaparlamentet stöder skyldigheten att det förs en ständig social dialog med företrädare för arbetstagarna. Parlamentet kräver att en ambitiös europeisk ram om information till och samråd med arbetstagarna införs, samt att företagsråd beviljas rättigheter och långtgående befogenheter. 3. Europaparlamentet stöder skyldigheten att det förs en ständig social dialog med företrädare för arbetstagarna. Parlamentet kräver att en ambitiös europeisk ram om information till och samråd med arbetstagarna införs, samt att företagsråd beviljas rättigheter och långtgående befogenheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att i likhet med initiativbetänkandet 2012/2016 lägga fram ett förslag till rättsakt om arbetstagardeltagande vid omstruktureringar. Or. de PE v /41 AM\ doc

25 45 Punkt 3a (ny) 3a. Parlamentet understryker behovet av långsiktiga strategier som gör det möjligt för företag och anställda att anpassa sig till strukturomvandlingar, medan de samtidigt föregriper förändringar och minimerar de sociala konsekvenserna. Parlamentet efterlyser återigen en rättsakt om information till och samråd med anställda, planering och hantering av omstruktureringar. Parlamentet fäster särskilt stor vikt vid en långsiktig planering av strukturomvandlingen, som utformats för att trygga en successiv övergång, om kraven på arbetskraften ändras. Parlamentet betonar att kompetensnivåerna bör vara sådana att de tryggar sysselsättningen och vid behov möjliggör en övergång till nya produktionsformer och affärsmodeller. 46 Jutta Steinruck Punkt 3b (ny) 3b. Europaparlamentet begär dessutom ett frivilligt regelverk för gränsöverskridande företagsavtal mellan internationella fackföreningar och företag. Or. de AM\ doc 25/41 PE v01-00

26 47 Evelyn Regner Punkt 3c (ny) 3c. Europaparlamentet begär ett frivilligt regelverk för europeiska gränsöverskridande företagsavtal i enlighet med Europaparlamentets resolution av den 12 september 2013 om gränsöverskridande kollektiva avtalsförhandlingar och gränsöverskridande social dialog (P7_TA- PROV(2013)0386). Parlamentet påpekar i detta sammanhang hur viktigt det är att arbetsmarknadens parter är autonoma och vilken speciell roll som europeiska företagsråd har. Or. de 48 Thomas Händel Punkt 3d (ny) 3d. Europaparlamentet begär att dess resolution om information till och samråd med anställda, planering och hantering av omstruktureringar och dess resolution om gränsöverskridande kollektiva avtalsförhandlingar och gränsöverskridande social dialog (P7_TA- PROV(2013)0386) ska genomföras så snart som möjligt så att denna branschs omställning inte sker på bekostnad av de anställda. PE v /41 AM\ doc

27 Or. de 49 Sari Essayah Punkt 3e (ny) 3e. Europaparlamentet betonar att kommissionen mer ta itu med frågan om koldioxidläckage mer konkret och i större detalj och att de klimat- och energipolitiska målen för 2030 måste vara tekniskt och ekonomiskt genomförbara för EU:s industrier, och de som presterar bäst bör inte belastas med några direkta eller indirekta extrakostnader från klimatpolitiken. Parlamentet betonar vidare att bestämmelserna om koldioxidläckage bör ge 100 procents fri tilldelning av tekniskt uppnåbara riktmärken utan någon ytterligare reduktionsfaktor för sektorer med koldioxidläckage, så att man därmed kan undvika den situation som Eurofer har uppmärksammat och där EU:s stålindustri 2020 endast skulle få 62 procent av de utsläppsrätter den behöver. 50 Marije Cornelissen Punkt 3f (ny) 3f. Europaparlamentet välkomnar att metallindustrin engagerat sig i gränsöverskridande samordning av AM\ doc 27/41 PE v01-00

28 kollektivförhandlingar och uppmanar arbetsmarknadens parter i stålsektorn att använda sig av en transnationell dialog på optimalt sätt för att motverka pressen nedåt på löner och arbetsvillkor. 51 Punkt 3g (ny) 3g. Europaparlamentet betonar att för att främja ytterligare social dialog om de psykosociala begränsningarna på arbetet bör särskild uppmärksamhet fästas vid vissa inslag i arbetsvillkoren, att identifiera sektorsspecifika orsaker till exempel att stålproduktion är ett tungt arbete i sig, arbetskraftens egenskaper (manlig, hög ålder), miljöfrågor, de många tekniska innovationerna och den omfattande omstruktureringen av den europeiska stålindustrin och att kontrollera effekterna på arbetsgolvet, vilket kan förbättra utbyte inom branschen och funderingar om förebyggande metoder. Europaparlamentet betonar vidare att alla viktiga aktörer inom det förebyggande arbetet (på europeisk, nationell eller lokal nivå), inbegripet företagsledningen och aktörer inom säkerhet och hälsa på arbetet. De kan fortsätta att förbättra de två sidorna av myntet, dvs. hälsa och resultat. PE v /41 AM\ doc

29 52 Sari Essayah Punkt 3h (ny) 3h. Europaparlamentet noterar att energipriserna i EU har ökat kraftigt under senare år, vilket lett till en markant försämring av EU-industrins konkurrenskraft på global nivå och stöder kommissionens utfästelse att öka insatserna för att minska skillnaderna i energipriser och kostnader mellan EU:s industri och dess huvudkonkurrenter och anser att kommissionen inom 12 månader bör lägga fram konkreta förslag om detta. 53 Thomas Händel Punkt 3i (ny) 3i. Europaparlamentet begär att alla ledningsbeslut ska respektera existerande direktiv om arbetstagares och deras företrädares enskilda och kollektiva rättigheter (direktiv 98/59 om kollektiva uppsägningar, 2001/23 om överlåtelser av företag, 2002/14 om en ram för information till och samråd med arbetstagare, 2009/38 om europeiska företagsråd, 2001/86 om arbetstagarinflytande etc.) och inte ställa arbetstagare och deras företrädare inför fullbordat faktum. Or. de AM\ doc 29/41 PE v01-00

30 54 Sari Essayah Punkt 3j (ny) 3j. Europaparlamentet noterar att EU:s utsläppshandelssystem gynnar elproducenter som kan föra över extrakostnaderna till de elektricitetspriser som betalas av deras kunder men stålsektorn på globala marknader kan inte öka priserna och därför är det istället arbetstillfällena som exporteras. Parlamentet anser att kommissionens förslag om att kompensera de ökade elpriserna är välmenta, men eftersom medlemsstaterna har finansiella svårigheter bör kompensationen komma från europeisk nivå, från en europeisk fond inom kommissionen, om EU:s utsläppshandelssystem nu ska fortsatta. 55 Sari Essayah Punkt 3k (ny) 3k. Europaparlamentet efterlyser åtgärder för att ta itu med illojal handelspraxis och överträdelser av WTO-regler eftersom den globala överproduktionen av stål har lett till protektionism, direkt eller indirekt statligt stöd och dumpning av överskottsstål på de europeiska marknaderna. PE v /41 AM\ doc

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 27.4.2015 ARBETSDOKUMENT om utveckling av en hållbar europeisk industri för oädla metaller Utskottet för industrifrågor, forskning

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 12 december 2001 PE 305.728/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Marie-Thérèse Hermange (PE 305.728) RESULTATTAVLAN

Läs mer

Yttrande över EUs klimat- och energiramverk

Yttrande över EUs klimat- och energiramverk REMISSVAR Jernkontorets diarienr: 10/14 Stockholm 24 februari 2014 m.registrator@regeringskansliet.se fredrik.hannerz@regeringskansliet.se truls.borgstrom@regeringskansliet.se Yttrande över EUs klimat-

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 29.5.2015 2015/2107(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE över EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014 2020 (2015/2107(INI)) Utskottet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2007/2290(INI) 1.7.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Ieke van den Burg (PE404.676v01-00) Framtiden för socialförsäkringssystemen och pensionerna:

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. från utskottet för sysselsättning och sociala frågor EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2201(INI) 4.6.2010 YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor till utskottet för internationell handel

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 21 från Caroline Lucas, Bart Staes och Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen

ÄNDRINGSFÖRSLAG 21 från Caroline Lucas, Bart Staes och Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen 24.10.2005 B6-0548/21 ÄNDRINGSFÖRSLAG 21 Skäl Da (nytt) Da. Den största risken för en influensapandemi kommer från asiatiska länder där denna HPAI-virusstam har spritt sig under två års tid, trots fortlöpande

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 34-165

ÄNDRINGSFÖRSLAG 34-165 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 23.9.2011 2010/0210(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 34-165 Förslag till yttrande Sergio Gaetano Cofferati (PE464.974v01-00) Villkor för

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-5. SV Förenade i mångfalden SV. PE497.932v01-00 15.10.2012. Utkast till fråga för muntligt besvarande Eva Joly (PE497.

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-5. SV Förenade i mångfalden SV. PE497.932v01-00 15.10.2012. Utkast till fråga för muntligt besvarande Eva Joly (PE497. EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.10.2012 PE497.932v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-5 Eva Joly (PE497.792v01-00) Belo Monte-dammprojektet i Brasilien AM\915933.doc PE497.932v01-00 Förenade

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utveckling 2014/0059(COD) 7.1.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för internationell handel över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling 8.7.2015 B8-0000/2015 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om Ecuadors

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 Den Dover (PE400.662v02-00) Kvinnor och vetenskap (2007/2206(INI)) AM\712026.doc

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 från Rijk van Dam för EDD-gruppen, Christopher Heaton-Harris och Erik Meijer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 från Rijk van Dam för EDD-gruppen, Christopher Heaton-Harris och Erik Meijer 3 april 2003 A5-0109/1 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 Punkt 3a (ny) 3a. Europaparlamentet konstaterar att revisionsrättens ordförande gjort uttalanden (skrivelse 000824 av den 7 februari 2003) om att revisionsrätten

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 24.3.2011 2010/2157(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om demografiska förändringar och konsekvenserna av dessa för EU:s framtida sammanhållningspolitik

Läs mer

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram Rekrytering och kvarhållning En handlingsram 1.1 Allas tillgång till sjukvård är en grundläggande mänsklig rättighet, som utgör en väsentlig del av den europeiska sociala modellen. Alla relevanta aktörer

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.3.2012 2011/2292(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37 Barbara Matera (PE483.748v01-00) Småskaligt och icke-industriellt

Läs mer

Angående EU-kommissionens förslag om ändring av dir 2003/87/EG samt förslag på direktiv om geologisk lagring av koldioxid (M2008/986/Mk)

Angående EU-kommissionens förslag om ändring av dir 2003/87/EG samt förslag på direktiv om geologisk lagring av koldioxid (M2008/986/Mk) Stockholm 11 april 2008 registrator@environment.ministry.se david.mjureke@environment.ministry.se Angående EU-kommissionens förslag om ändring av dir 2003/87/EG samt förslag på direktiv om geologisk lagring

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-44. Utskottet för kultur och utbildning 2008/0258(COD) 17.3.2009

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-44. Utskottet för kultur och utbildning 2008/0258(COD) 17.3.2009 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2008/0258(COD) 17.3.2009 ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-44 Förslag till betänkande Ruth Hieronymi (PE420.136v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 Förslag till yttrande Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tillgängligheten till offentliga myndigheters

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-201

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-201 Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2015/2113(INI) 19.6.2015 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-201 Ivo Belet (PE557.259v01-00) På väg mot en europeisk energiunion (2015/2113(INI))

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 10.5.2012 2012/2037(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal (2012/2037(INI))

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0072(COD) 28 juni 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Rädda vår planet

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Rädda vår planet Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag Rädda vår planet 1. Utmaningen Idag står Europa inför utmaningen att åstadkomma hållbar utveckling: En utveckling som

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 29.10.2010 2010/2239(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om grönboken Med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET BRYSSEL, DEN 2 DECEMBER 2002 EFFAT (EUROPEAN FEDERATION OF TRADE UNIONS IN THE FOOD, AGRICULTURE AND TOURISM SECTORS ) GEOPA (EMPLOYERS GROUP OF THE

Läs mer

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Olle Ludvigsson Europaparlamentariker Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Internationellt och europeiskt klimatarbete 1) 2) 3) Internationell klimatpolitik: Baksmälla efter Köpenhamn - hur går man

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-54

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-54 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 21.6.2013 2013/2122(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-54 Förslag till betänkande Cornelis de Jong (PE510.678v01-00) Att skydda företagen

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk och företag. Arbetsprogram 2009-2014

EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk och företag. Arbetsprogram 2009-2014 Allmänna ståndpunkter om offentliga tjänster inom vatten, energi, avfall Allmännyttiga företag är en väsentlig del av Europas offentliga infrastruktur och offentliga tjänster (...) Fortsätta att förespråka

Läs mer

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi 1 (3) Mer men bättre EU 1. Akavas mål inför EU-valet och den nya

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet Direktiv 2011/70/EURATOM om ansvarsfull och säker hantering av använt kärn- bränsle och radioaktivt avfall Ämnesråd Kärnavfallsdirektivet Bakgrund och historik Förhandlingarna Resultatet Hur påverkar detta

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-36

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-36 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för regional utveckling 13.5.2015 2015/2074(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-36 Maria Spyraki (PE554.854v01-00) Mandatet för trepartsmötet om 2016 års budgetförslag (2015/2074(BUD))

Läs mer

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om kvinnor och vetenskap EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION (8523(,6.$ 81,21(165c' %U\VVHOGHQMXQL 25HQ /,0,7( 5(&+ 5c'(765(62/87,21 DYGHQ om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION av följande skäl: 1. Främjandet av jämställdhet

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2015/2108(INI) 12.6.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om att nå elsammanlänkningsmålet på 10 %: Att rusta Europas elnät för 2020

Läs mer

EPSU välkomnar tillfället att bidra till debatten och föreslår ett antal ändringar.

EPSU välkomnar tillfället att bidra till debatten och föreslår ett antal ändringar. EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS RUE ROYALE 45 1000 BRUSSELS TEL: 32 2 250 10 80 FAX : 32 2 250 10 99 E-MAIL : EPSU@EPSU.ORG EPSU:s ståndpunkt om EU-kommissionens förslag till direktiv om utsläppsrätter

Läs mer

Gemensam deklaration från CoESS och UNI-Europa om europeisk harmonisering av lagstiftning som styr sektorn för privat säkerhet

Gemensam deklaration från CoESS och UNI-Europa om europeisk harmonisering av lagstiftning som styr sektorn för privat säkerhet Gemensam deklaration från CoESS och UNI-Europa om europeisk harmonisering av lagstiftning som styr sektorn för privat säkerhet Inledning Sektorn för privat säkerhet i Europeiska unionen utvecklas snabbt.

Läs mer

Samordna avtalsförhandlingar

Samordna avtalsförhandlingar Avtalsförhandlingar och dialog mellan arbetsmarknadens parter inom offentliga tjänster EPSU:s 4:e avtalskonferens Samordna avtalsförhandlingar En översikt av EPSU:s nuvarande avtalspolitik och förslag

Läs mer

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 Promemoria 2013-03-11 Näringsdepartementet Regional tillväxt Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 I förslaget till nytt regelverk på EU-nivå för sammanhållningspolitiken

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad

Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad Trafikutskottets utlåtande 2012/13:TU8 Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok En integrerad marknad för

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.10.2009 2009/0072(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 Förslag till yttrande Karima Delli (PE430.326v01-00) över förslaget till rådets beslut om Europeiska

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

2030 och EU ETS. Olle Björk

2030 och EU ETS. Olle Björk 2030 och EU ETS Olle Björk Atlas of pollution EU:s nuvarande klimat- och energimål 20 % lägre utsläpp till 2020 jämfört med 1990 utan ambitiös internationell överenskommelse 30 % lägre utsläpp till 2020

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor. till utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor. till utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för rättsliga frågor 2009 2007/2238(INI) 29.5.2008 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för ekonomi och valutafrågor över hedgefonder och private

Läs mer

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen I en period av stora förändringar och osäkerhet är det den absolut sämsta tiden för afrikanska regeringar att skriva på bindande avtal som minskar rätten att själva bestämma över sin ekonomiska utveckling

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetkontrollutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetkontrollutskottet EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 8.4.2008 ARBETSDOKUMENT 1 nr 2 om budgetöversynen Godtagbar risk för fel Budgetkontrollutskottet Föredragande: Herbert Bösch 1 Ett arbetsdokument är

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 20.6.2012 2012/2116(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om avskaffande av könsstereotyper i EU (2012/2116(INI))

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-203

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-203 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 25.2.2010 2009/2225(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-203 Förslag till betänkande Pilar del Castillo Vera (PE438.178v01-00) Fastställandet

Läs mer

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. till utskottet för sysselsättning och sociala frågor EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 26.11.2013 2013/2111(INI) YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

REMISSVAR Rnr 91.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-11-01 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 91.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-11-01 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 91.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-11-01 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Lena Maier/LE Till Näringsdepartementet GENOMFÖRANDE AV DIREKTIVET OM INFORMATION OCH SAMRÅD (SOU

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet (2015)0205_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Torsdagen den 5 februari 2015 kl. 9.00 12.30 Bryssel Lokal: Paul-Henri Spaak (1A002) 1. Godkännande

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Sammanfattning Fyra år efter den stora recessionens början befinner sig euroområdet fortfarande i kris. BNP och BNP per capita ligger under nivån

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Regeringens klimat- och energisatsningar

Regeringens klimat- och energisatsningar Bioenergiseminarium Örebro 11 november 2008 Regeringens klimat- och energisatsningar Magnus Blümer Energienheten Innehåll Energiläget Allians för Sverige - energiöverenskommelse EU Aktuella nationella

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 77-195

ÄNDRINGSFÖRSLAG 77-195 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2012/0288(COD) 2.2.2015 ÄNDRINGSFÖRSLAG 77-195 Förslag till andrabehandlingsrekommendation Nils Torvalds (PE544.412v01-00)

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Europeiska kommissionens grönbok om elektronisk upphandling 2010/4794

Europeiska kommissionens grönbok om elektronisk upphandling 2010/4794 KKV1007, v1.1, 2010-05-05 YTTRANDE 2011-01-04 Dnr 644/2010 1 (6) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Europeiska kommissionens grönbok om elektronisk upphandling 2010/4794 Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 17.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 97/3 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 317/2010 av den 16 april 2010 om antagande av specifikationer för 2011 års ad hoc-modul om sysselsättning för personer

Läs mer

Valencia Charter svensk översättning april 2006

Valencia Charter svensk översättning april 2006 V alenciastadgan o m de eur opeiska regi o n ernas roll i miljöpolitiken antagen av Miljökonferensen för Europas regioner (ENCORE) i Valencia, Spanien, den 21 november 1995 och uppdaterad av ENCORE i Åre,

Läs mer