EUROPAPARLAMENTET Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT om utveckling av en hållbar europeisk industri för oädla metaller Utskottet för industrifrågor, forskning och energi Föredragande: Edouard Martin DT\ doc PE v01-00 Förenade i mångfalden

2 Interimsrapport Föreliggande rapport är ett resultat av tankar och förslag som uppkommit i diskussioner med företagsstyrelser och fackföreningar samt med regionala myndigheter vid lokala besök. Ett tack framförs härmed till alla som möjliggjort besöken. Inledning I EU har stålproduktionskapaciteten minskat med mer än 40 miljoner ton sedan 2008 och mer än direkta och mer än indirekta jobb har gått förlorade. Dessa stora förluster är en följd av den minskade efterfrågan som 2014 var 40 miljoner ton lägre än Den ena nedläggningen efter den andra av de europeiska aluminiumverken beror däremot inte på minskad efterfrågan på aluminium i Europa utan på höjda elpriser tillsammans med den ökande volatiliteten. Stål- och aluminiumindustrin är två exempel på basmetallindustrier som genomgår en investeringskris utan motstycke. I Basmetallindustrin: En primär och strategisk nödvändighet för Europa Europa har ett underskott på de flesta basmetaller i och med att det saknas gruvor och bearbetningsanläggningar för primärmetaller och sekundärkällorna utnyttjas bristfälligt. Utnyttjandet av sekundärmetaller bör utvecklas i ett konkurrenskraftigt kretsloppssamhälle men räcker inte kvalitativt och kvantitativt för de europeiska ekonomiernas behov av basmetaller. Det gäller särskilt för energiomställningen där basmetallerna är centrala för de nya tekniker som är nödvändiga för omställningen. 1-1 Basmetaller: en industri med högkvalificerad arbetskraft Arbetsmarknadens parter inom sektorn konstaterar att inom den moderna järn- och stålindustrin väger utsläpps- och energifrågor i dag tyngre än kostnaderna för arbetskraften vid beslut om investeringar. II Miljö- och hälsokonsekvenserna för arbetstagare och kringboende måste minimeras Basmetallindustrin i Europa måste föregå med gott exempel i miljöhänseende och minimera sina påverkan på både arbetstagarna och de kringboende. Det är på denna grundval och dessa villkor som en hållbar basmetallindustri kan utvecklas i Europa. Att öppna upp styrelsen av de mest känsliga och strategiska företagen för regionala representativa interna och externa berörda parter är ett tillvägagångssätt som bör övervägas. PE v /5 DT\ doc

3 III Behovet av att vidta åtgärder mot klimatförändringarna 3-1: Gränsjustering, ett verktyg mot klimatförändringar i och utanför Europa Inrättandet av en koldioxidmarknad 2005 (direktiv 2003/87/EG) är EU:s offensiva strategi mot klimatförändringarna där investeringarna ska minska koldioxidutsläppen. Detta scenario har av många skäl inte förverkligats och framför allt blev faran för koldioxidläckage större, trots den generösa gratis tilldelningen av utsläppsrätter. Gränsjustering förefaller vara den bästa metoden för att undvika två stötestenar: - Gratis tilldelning av utsläppsrätter som blir allt kostsammare allteftersom koldioxidpriset stiger på marknaden. - Slopande av utsläppsrättstvånget för energiintensiva industrier så länge inget internationellt avtal är undertecknat. I bägge fallen skulle de europeiska energiintensiva industrierna inte längre motverka klimatförändringarna. IV Gränsjustering Att tillåta gränsjustering är att jämställa och inte snedvrida konkurrensen mellan europeiska och utomeuropeiska producenter på både den inre marknaden och exportmarknaden. - Import ska underställas samma regler för köp av utsläppsrätter på koldioxidmarknaden som de europeiska producenterna måste följa, på grundval av en tulldeklaration av importerade produkters koldioxidinnehåll. - Export ska undantas från köp av utsläppsrätter. Omfattningen av gränsjusteringen ska vara identisk med omfattningen av nuvarande utsläppsrätter. 4-1 Gränsjusteringen är inte en skatt 4-2 Gränsjusteringen är varken ett handelshinder eller en protektionistisk åtgärd Gränsjusteringen syftar till att importörer och europeiska producenter ska ha samma skyldighet att iaktta normerna för koldioxidutsläpp för produkter som säljs i Europa. Det är en legitim åtgärd för att skydda folkhälsan globalt i överensstämmelse med europeiska länders WHO-åtaganden (artikel XX i Gatt). 4-3 Kompensation för indirekta utsläpp: en illojal konkurrens mellan europeiska länder Kommissionen har erkänt att illojal konkurrens förekommer på grund av ökade elpriser till följd av att elproducenter ska betala utsläppsrätter, och har tillåtit att de nationella offentliga myndigheterna kompenserar (meddelande SWD (2012). Spanien har t.ex. avsatt 5 miljoner euro på tre år ( ) till denna åtgärd medan Tyskland avsätter 756 miljoner euro under samma period. Gränsjusteringen gör att man kan frångå kompensationen för indirekta utsläpp, och att man kan ta itu med koldioxidläckage, som är främsta anledningen till åtgärden. DT\ doc 3/5 PE v01-00

4 Kompensationen är tänkt att vara en övergångsåtgärd och bör snabbt minskas och framför allt genomföras på EU-nivå för att inte skapa illojal konkurrens mellan europeiska producenter. 4-5: Förebygga koldioxidläckage med beaktande av sektorn Gränsjusteringen bör tillämpas på alla mellanprodukter mellan malm och metall som t.ex. metallurgiskt koks, vars import till följd av utlokalisering utgör ett koldioxidläckage. 4-6 Gränsjustering, en tillfällig och flexibel åtgärd Ett internationellt avtal om bekämpning av klimatförändringarna som sätter alla basmetallproducenter i en konkurrenssituation med lika villkor för alla skulle göra gränsjusteringen överflödig. Lika regler ger likvärdiga förutsättningar. 4-7: Gratis tilldelning av utsläppsrätter för investering i produktion av lågkolhaltiga basmetaller Gratis tilldelning av utsläppsrätter ska ske på grundval av investeringar i ny utrustning, forskning och utveckling och personalutbildning under den fjärde fasen, som omfattar perioden Gränsjusteringen leder till en positiv utveckling med en basmetallekonomi som förenar minskningen av koldioxidutsläpp med lågkolhaltiga investeringar, som således är lönsamma. 4-8 Ett kolinnehåll för varje produkt som omfattas av utsläppsrätter Detta är nödvändigt för att bygga upp ett internationellt system för bekämpning av växthusgasutsläpp. Gränsjustering föregriper således ett internationellt system för bekämpning av koldioxidutsläpp. 4-9 Öppenhet är nödvändigt Vi föreslår att utsläppsrätterna offentliggörs i samband med årsredovisningar som en post utanför balansräkningen Offentligt subventionerad forskning och utveckling V Avtal om elleverans Att ingå långsiktiga avtal ska vara möjligt under vissa villkor som dock bör vara förenliga med avkastning på investeringen, som inte får vara kortare än tio år för kapitalintensiva industrier. VI Europeiska handelspolitiska skyddsåtgärder för basmetaller: förebygg hellre än bota för sent Vi föreslår att kommissionen börjar med att under högst en månad undersöka klagomål om antidumping och subventioner. Kommissionen kan på grundval av de första resultaten vidta förebyggande skyddsåtgärder och därefter företa en grundligare undersökning. PE v /5 DT\ doc

5 VII Relevanta marknader vid samgåenden och förvärv Både när det gäller rostfritt stål och alla basmetaller, som är utsatta för global konkurrens, är det angeläget att kommissionen har den globala marknaden som referensmarknad (definition på relevant marknad). Preliminär slutsats Denna interimsrapport är ett delmål och syftar till att informera om tankar och förslag för att skapa en bred debatt om hur basmetallindustrin i Europa ska kunna utvecklas hållbart. DT\ doc 5/5 PE v01-00

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-77

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-77 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 28.10.2013 2013/2177(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-77 Patrick Le Hyaric (PE519.687v01-00) Handlingsplan för en konkurrenskraftig och

Läs mer

EPSU välkomnar tillfället att bidra till debatten och föreslår ett antal ändringar.

EPSU välkomnar tillfället att bidra till debatten och föreslår ett antal ändringar. EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS RUE ROYALE 45 1000 BRUSSELS TEL: 32 2 250 10 80 FAX : 32 2 250 10 99 E-MAIL : EPSU@EPSU.ORG EPSU:s ståndpunkt om EU-kommissionens förslag till direktiv om utsläppsrätter

Läs mer

Angående EU-kommissionens förslag om ändring av dir 2003/87/EG samt förslag på direktiv om geologisk lagring av koldioxid (M2008/986/Mk)

Angående EU-kommissionens förslag om ändring av dir 2003/87/EG samt förslag på direktiv om geologisk lagring av koldioxid (M2008/986/Mk) Stockholm 11 april 2008 registrator@environment.ministry.se david.mjureke@environment.ministry.se Angående EU-kommissionens förslag om ändring av dir 2003/87/EG samt förslag på direktiv om geologisk lagring

Läs mer

Yttrande över EUs klimat- och energiramverk

Yttrande över EUs klimat- och energiramverk REMISSVAR Jernkontorets diarienr: 10/14 Stockholm 24 februari 2014 m.registrator@regeringskansliet.se fredrik.hannerz@regeringskansliet.se truls.borgstrom@regeringskansliet.se Yttrande över EUs klimat-

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003L0087 SV 01.07.2013 005.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/87/EG av den

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning för finansiering, omstrukturering och privatisering av statligt ägda bolag som är förenlig med reglerna för statligt stöd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Näringsutskottets utlåtande 2013/14:NU29 Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Sammanfattning I detta utlåtande behandlar utskottet Europeiska kommissionens meddelande En

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi 2011

Utmaningar för svensk ekonomi 2011 1234 Utmaningar för svensk ekonomi 211 det går bra för sverige.trots att svensk ekonomi vintern 21 211 är i anmärkningsvärt god kondition finns det många stora och viktiga utmaningar. Finansmarknaderna

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Meddelande från kommissionen ENERGI FÖR FRAMTIDEN: FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR Vitbok för en gemenskapsstrategi och handlingsplan

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Meddelande från kommissionen ENERGI FÖR FRAMTIDEN: FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR Vitbok för en gemenskapsstrategi och handlingsplan EUROPEISKA KOMMISSIONEN Meddelande från kommissionen ENERGI FÖR FRAMTIDEN: FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR Vitbok för en gemenskapsstrategi och handlingsplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Framtidsbild p.4 1.1 Allmän bakgrund

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2013 COM(2013) 531 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Efter 2015:

Läs mer

Det europeiska utsläppshandelssystemet och den svenska stålindustrin

Det europeiska utsläppshandelssystemet och den svenska stålindustrin Fredrik Werner: 860109-0155 Oscar Egnell: 850104-0391 Det europeiska utsläppshandelssystemet och den svenska stålindustrin Kandidatuppsats i nationalekonomi Vårterminen 2010 Handledare: Olof Ejermo Sammanfattning

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.3.2012 COM(2012) 93 final 2012/0042 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om bokföringsregler och handlingsplaner för utsläpp och upptag av växthusgaser

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

Energieffektivisering inom industrin

Energieffektivisering inom industrin riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Energieffektivisering inom industrin effekter av statens insatser rir 2013:8 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Inre marknaden Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd En bättre fungerande inre marknad är nyckeln till tillväxt i EU. Michel Barnier, EU:s inremarknadskommissionär

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET SITUATIONEN PÅ DEN INRE MARKNADEN FÖR TJÄNSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET SITUATIONEN PÅ DEN INRE MARKNADEN FÖR TJÄNSTER EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.07.2002 KOM(2002) 441 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET SITUATIONEN PÅ DEN INRE MARKNADEN FÖR TJÄNSTER Rapport inom

Läs mer

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 1 Inledning... 4 Ledarskap för Sverige... 5 Ett starkt EU för Sveriges bästa... 6 Vi är bäst på att ge Sverige inflytande... 6 Tuffare miljökrav i Europa...

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 614 slutlig 2011/0275 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om särskilda bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.7.2004 KOM(2004) 479 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Förbättra förtroendet

Läs mer

Miljö ekonomi. Specialstudie nr 34. September 2013. Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050

Miljö ekonomi. Specialstudie nr 34. September 2013. Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050 Miljö ekonomi Specialstudie nr 34. September 2013 Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050 Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050 SPECIALSTUDIER

Läs mer

Basindustrin och Kyoto

Basindustrin och Kyoto A2004:019 Basindustrin och Kyoto Effekter på konkurrenskraft av handel med utsläppsrätter Basindustrin och Kyoto Effekter på konkurrenskraft av handel med utsläppsrätter ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska

Läs mer

Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden

Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden RAPPORT Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden Lars Zetterberg 1), Svante Mandell 2), Andrei Marcu 3), Clayton Munnings 4), Susanna

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.3.2012 SWD(2012) 40 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Den roll markanvändning, förändrad markanvändning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Andelen förnybar energi i EU

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Andelen förnybar energi i EU EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.5.2004 KOM(2004) 366 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Andelen förnybar energi i EU Kommissionens rapport i enlighet

Läs mer

Garantisystem för försäkringstagare: nuläget och inriktningen på det kommande arbetet (Diskussionsunderlag)

Garantisystem för försäkringstagare: nuläget och inriktningen på det kommande arbetet (Diskussionsunderlag) EUROPEISKA KOMMISSIONEN GD Inre marknaden FINANSIELLA INSTITUT Försäkring MARKT/2517/02 SV Orig. EN Garantisystem för försäkringstagare: nuläget och inriktningen på det kommande arbetet (Diskussionsunderlag)

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2015/2108(INI) 12.6.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om att nå elsammanlänkningsmålet på 10 %: Att rusta Europas elnät för 2020

Läs mer