ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2006 EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN

2 2 VD-KOMMENTAR Koncernchef Martin Iverts kommentar till verksamheten och bokslutet SÄKERHETEN FÖRST Säkerhetsarbetet har hög prioritet och syftar till att höja alla medarbetares kunskap och engagemang. 6 LKABs KLIMATPÅVERKAN Om utsläpp av koldioxid, LKAB-produkternas miljö fördelar och arbetet med att minska klimatpåverkan. 8 ENERGI EN AVGÖRANDE FRAMTIDSFRÅGA Energifrågan är strategiskt viktig för LKAB av kostnads-, processtekniska och klimatpåverkande skäl. 9 MARKNADER OCH KONKURRENS Om världshandeln med järnmalm, marknaden för industrimineraler och övrig verksamhet i koncernen. 12 VISION OCH STRATEGIER Övergripande koncernstrategier och strategiska aktiviteter i de operativa divisionerna. 15 DIVISIONERNAS VERKSAMHET 2006 Marknadsutveckling, produktion och resultat samt verksamhetsmål och utsikter för respektive division. 24 INVESTERINGAR OCH ANLÄGGNINGSPROJEKT Pågående investeringsprogram för att öka produktionen och förbättra logistiken i järnmalmsverksamheten. 26 FORSKNING OCH UTVECKLING LKAB befäster positionen som världsledande pellets - tillverkare genom fortsatt forskning och utveckling. 28 POLICYS OCH RIKTLINJER De grundläggande styrdokumenten för LKABs medarbetare: etikpolicy, miljö- och energipolicy, kvalitetspolicy och informationspolicy. 30 PERSONAL Kompetensutveckling, ledarutveckling, sjukfrånvaro, rekrytering, mångfald och jämställdhet. 33 YTTRE MILJÖ Miljöorganisation, miljöpåverkan, tillstånd, handeln med utsläppsrätter, deformationer och landskapsförändringar, samhällspåverkan och planfrågor. 40 MALMRESERVER OCH MINERALTILLGÅNGAR Mål för prospekteringsverksamheten på kort och lång sikt samt tillgången på järnmalm för framtida utvinning. 42 KONCERNÖVERSIKT Sammandrag och nyckeltal INNEHÅLL EKONOMISK REDOVISNING 44 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 52 FINANSIELLA RAPPORTER OCH NOTER 100 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 101 REVISIONSBERÄTTELSE 102 ORGANISATION, LEGAL STRUKTUR 103 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 108 STYRELSE OCH REVISORER 110 KONCERNLEDNING 111 ORGANISATION, OPERATIV 112 ADRESSER 113 FINANSIELL INFORMATION 2007 Omslag: Ett nytt pelletsverk i Malmberget (MK3) togs i drift i december 2006.

3 LKAB i korthet Affärsidé: LKABs verksamhet är att, med utgångspunkt från Malmfälten, för världsmarknaden tillverka och leverera förädlade järnmalmsprodukter och tjänster som skapar mervärden för kunderna. Andra när besläktade produkter och tjänster som bygger på LKABs kunnande och som stödjer huvudaffären kan ingå i verksamheten. Vision: LKAB ska av kunderna uppfattas vara den leverantör som ger mest mer värde och därmed ledande inom sina utvalda marknads segment. Huvudprodukten är järnmalmspellets för råjärns tillverkning i masugnar och direkt reduktionsprocesser. I produktportföljen finns också ett 30-tal industri mineraler; främst magnetit, olivin, glimmer och mineraler med flamskyddande egenskaper. LKAB-koncernen består av ett 30-tal bolag i 15 länder. Verksamheten är organiserad i divisioner: Market Division säljer järnmalmsprodukter till stålindustrin. Mining Division bryter, förädlar och levererar järnmalmsprodukter. Minerals Division utvecklar, producerar och marknadsför industrimineraler. Special Businesses Division stödjer koncernen med tjänster och teknisk utveckling. Koncernen har cirka medarbetare, varav drygt 600 utanför Sverige. LKAB är helägt av svenska staten, företrädd av Näringsdepartementet. Styrelseordförande: Björn Sprängare. Verkställande direktör och koncernchef: Martin Ivert.

4 2006 i sammandrag Världens produktion av råstål och efterfrågan på järnmalm fortsatte att växa. LKABs totala leveranser av järnmalmsprodukter uppgick till 23,3 (23,2) Mt. Andelen pellets ökade till 15,9 (15,3) Mt. Marknaden för industrimineraler präglades också av fortsatt tillväxt. Begränsad tillgång på magnetitprodukter gjorde dock att Minerals Divisions totala leveranser var lägre än föregående år och uppgick till 0,7 (1,0) Mt. Koncernens nettoomsättning ökade med 2% till (14 337) Mkr, vilket främst för klaras av prishöjning på järnmalm och större andel pelletsprodukter. Rörelseresultatet förbättrades med 2% till (6 109) Mkr. Resultatet påverkades positivt av höjda priser och ökad pelletsvolym, negativt av högre kostnader för energi, material och köpta tjänster. Årets investeringar uppgick till nära 5 miljarder kronor, där byggandet av nya pelletsverk i Malmberget och Kiruna dominerade utbetalningarna. I oktober invigdes ett nytt pelletsverk i Malmberget. Verket togs i drift under december månad och beräknas producera 2,5 Mt pellets under LKAB i världen Huvudkontor Market Division Mining Division Minerals Division Special Businesses Division LKABs EXPORT AV JÄRNMALMSPRODUKTER sker i huvudsak till Nordeuropa, Nordafrika och Mellanöstern. Järnmalmsgruvor, förädlingsverk och malm hamnar finns i norra Sverige och Norge samt försäljnings kontor i Sverige, Belgien, Tyskland och Singapore. KONCERNENS FÖRSÄLJNING AV INDUSTRIMINERALER sker främst i Europa, och växer i Asien och USA. Bolag med processanläggningar finns i Sverige, Finland, på Grönland, i Stor britannien, Nederländerna, Grekland, Turkiet och Kina. Före taget har ytterligare bolag i Tyskland, USA och Hong Kong samt representationskontor i Slovakien och Thailand.

5 Olivingruvan på Grönland togs i drift, vilket innebär att LKAB nu är självförsörjande på olivin till pelletsproduktionen samt har börjat leverera olivin till stål industrin. Tillverkningen av glimmerprodukter i Finland och produktionen av mineraler med flamskyddande egenskaper i Turkiet har utökats med nya produktionslinjer. Anläggande av nytt anriknings- och pelletsverk i Kiruna samt ny malmhamn i Narvik pågår. Drifttagning beräknas ske våren 2008 respektive första kvartalet Dotterföretaget Wassara, som utvecklar och säljer borrsystem, blev under året helägt av LKAB och ska öka marknadsföringen mot andra gruvföretag samt mot bygg- och anläggningsbranschen. Medeltalet anställda ökade till (3 563). Nyrekryteringen var den högsta på 30 år och andelen kvinnor i koncernen fortsatte att öka. Fortfarande är den stora utmaningen att få fler kvinnliga med arbetare. Sjukfrånvaron fortsätter att minska, både kort- och långtidsfrånvaron. Antalet arbetsolyckor ökade dock, efter flera års nedgång. Säkerhetsarbetet har därför intensifierats och ska höja alla medarbetares kunskap och engagemang för en säker arbetsmiljö. LKABs expansion av gruvbrytningen i Malmfälten innebär en successiv utbredning av deformationszoner, som långsiktigt kommer att påverka samhällsstrukturen. LKAB bedriver ett aktivt arbete för att tillsammans med berörda intressenter finna praktiska och ekonomiska lösningar på dessa frågor. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL Mkr 50 % ,5% Nettoomsättning Rörelseresultat Nettoomsättning och rörelseresultat förbättrades med 2%, främst beroende på prishöjningar och större andel pelletsprodukter Avkastning på eget kapital (efter skatt) Mål avkastning på eget kapital (efter skatt) Avkastningsmålet är 8,5% över en konjunkturcykel. KONCERNSAMMANDRAG Mkr Nettoomsättning Rörelseresultat rörelsemarginal, % 42,8 42,6 21,6 Resultat efter finansiella poster vinstmarginal, % 43,7 45,0 22,5 Skatt Årets resultat OMSÄTTNING PER MARKNADSOMRÅDE Asien 18% Övriga 8% Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Eget kapital Årets kassaflöde Avkastning på eget kapital, %* 27,1 36,6 16,5 Soliditet, % 73,8 72,0 73,6 Investeringar (matr. anläggn.) Medeltal anställda Europa 74% Både järnmalmsprodukter och industrimineraler säljs främst till Europa. * Efter skatt.

6 VD-kommentar 2006 blev åter ett mycket bra år för LKAB-koncernen. Marknaden för järnmalm fortsatte att växa och utvecklingen för övriga mineraler var också god. I kombination med bra produktion gav detta ett bättre rörelseresultat än föregående år och avkastningen på eget kapital var 27,1%. Inom ett område har vi dock misslyckats; att få ner olyckstalen. Produktion och leveranser från Mining Division nådde 23,3 Mt, samma nivå som 2005, men med högre andel pellets. Efter de senaste årens kraftiga prisökningar blev det 2006 en liten prissänkning på pellets, men totalt sett en nettoprisökning tack vare ökade priser på fines. Minerals Division har fortsatt sin koncentration på utvalda mineraler med stor tillväxtpotential. Det har inneburit att produktionen har koncentrerats till färre enheter. Divisionen försörjer nu järnmalmsproduktionen med olivin från fyndigheten på Grönland och de första externa leveransavtalen har tecknats. STABILARE OCH HÖGRE PRODUKTION Arbetet med att stabilisera järnmalmsproduktionen på en högre nivå fortsatte, bland annat genom en satsning på effektivt underhåll. Underhåll är en underskattad möjlighet i industrin, som LKAB har tagit vara på och som är en grund för vår resurssnåla tillväxt. Ett nytt pelletsverk i Malmberget togs i drift före tidplan och började producera i december. Ett större pelletsverk byggs i Kiruna med beräknad produktionsstart andra kvartalet 2008, samtidigt som ett antal kunder beräknas vara färdiga med sina kapacitetsutbyggnader. Det innebär att LKABs ökade pelletskapacitet kommer rätt i tid. En av våra strategier är att utveckla logistiken, inte minst transporterna på Malmbanan, bland annat genom nya större malmvagnar. Vagnarna levereras av ett svenskt konsortium där LKAB är en av parterna. OLYCKORNA MÅSTE MINSKAS Under 2006 inträffade 86 arbetsolyckor med sjukfrånvaro. Därmed bröts en flerårig positiv trend. Tyvärr inträffade även en tragisk dödsolycka på grund av fallande sten i underjordsverksamheten. Stor möda har lagts ner på att utreda olycksorsaken och vi måste fortsätta utvecklandet av brytnings- och förstärkningsmetoder samt genomföra utbildningsinsatser för att undvika att detta händer igen. Ambitionen är att uppnå en olycksfallsfri arbetsmiljö. Därför lanserades programmet Säkerheten först. En intensiv utbildning har skett under hösten och kom mer att fortsätta under våren Den primära drivkraften är naturligtvis omsorgen om våra anställda, men också för att attrahera morgon dagens arbets kraft. Det som är glädjande är att sjukfrånvaron ligger på en låg nivå och speciellt långtidsfrånvaron har en mycket positiv utveckling. PÅVERKAN PÅ SAMHÄLLET Gruvverksamhet påverkar omgivningen och berör många intressen, både samhället och enskilda. Inte minst är det mediala intresset mycket stort. Organisationen måste hantera såväl tekniska och ekonomiska frågor som kommunikationen med intressenter av alla de slag. Allt detta tar stor kraft varför vår organisation har för - stärkts för att kunna hantera alla dessa frågor på ett trovärdigt sätt och för att kunna föra den nödvändiga dialogen med kommuner, myndigheter, fastighetsägare och andra intressenter. I Malmberget pågår inlösen av villor. När detta är klart kan planeringen av en utökad produktion ta vid. I Kiruna är det främst infrastrukturen, bland annat järnvägen, som kommer att påverkas under de närmaste åren. Planeringen för en ny järnväg, som måste vara på plats om cirka fem år, går vidare. En aktiv dialog förs med Banverket och kommunen. MILJÖN OCH ENERGIN Införandet av miljö- och energiledningssystem fortsätter. Vid årsskiftet var förädlingsverk, hamnar och järnvägar i Mining Division certifierade, vilket lägger grunden för ett fortsatt systematiskt miljö- och energiarbete. LKABs pelletsproduktion är mycket miljöeffektiv i jämförelse med andra tillverkare. Det beror på vår speciella järnmalm; magnetit och femtioårig erfarenhet av pelletstillverkning. Användningen av LKAB-pellets i råjärnstillverkningen bidrar till lägre utsläpp av växthusgasen koldioxid än andra järnmalmsråvaror. Det är därför av stor vikt att handeln med utsläppsrätter blir global och att tilldelningar sker på ett miljömässigt rättvist och effektivt sätt. Energin är också en viktig framtidsfråga. I likhet med övrig svensk basindustri är vi i LKAB oroade över hur elmarknaden har utvecklats och hur vi ska kunna säkra en stabil elförsörjning som gör att vi kan behålla konkurrenskraften. Frågan har två aspekter. Det handlar såväl om priset som tillgången på el. Vår bedömning är att el- 2 VD-KOMMENTAR

7 priset inte kommer att gå ner, eftersom det sker en marginalprissättning och det är den kolbaserade elproduktionen som slår igenom på priset. Ett sätt att komma ifrån detta dilemma är att själv äga elproducerande enheter. Därför utreder vi ett flertal alternativ inom ramen för processindustrins gemensamma företag BasEl. HÅLLBAR UTVECKLING LKAB inväntar nya riktlinjer för hållbarhetsredovisning och har därför valt att ej redovisa enligt Global Reporting Initiative. Informationen i denna årsredovisning bör ändå ge en bra bild av hur LKAB hanterar dessa frågor. De grundläggande styrdokumenten för vårt arbete med hållbarhet är styrelsens fastställda policys. Etikpolicyn ansluter sig till Förenta Nationernas deklaration om mänskliga rättigheter och har tydliga riktlinjer om affärs etik, miljöhänsyn och relationer till de anställda och samhället. Denna har förtydligats i bland annat policys för information, kvalitet, miljö och energi. LKABs verksamhet är på många sätt en spegling av hållbarhetens tre dimensioner: de miljömässiga, de sociala och de ekonomiska. Brytning och förädling av mineraler påverkar miljön, främst genom förändringar av landskapet. Bebyggelse måste flyttas och ny infrastruktur skapas. Samtidigt har LKABs verksamhet stor betydelse för den lokala ekonomin och samhällsutvecklingen i gruvkommunerna. Det pågående investeringsprogrammet är en kraftfull injektion för hela norra Sverige. Säkerheten är som nämnts ett prioriterat område för att minska antalet arbetsolyckor och sjukfrånvaro. Med ökad jämställdhet ska antalet kvinnor i företaget bli fler. Rekrytering och kompetensförsörjning är nyckelområden för framtiden. Företaget har därför ett nära samarbete med skolor och universitet i regionen. UTSIKTER FÖR 2007 Efterfrågan på järnmalm och övriga mineraler bedöms vara fortsatt god med något ökande priser i US-dollar, som har valutasäkrats på en tillfredsställande nivå. Det nya pelletsverket i Malmberget närmar sig snabbt full kapacitet. Ambitionen är att öka produktionen med cirka 2 Mt under Det ekonomiska resultatet kommer dock att påverkas negativt av vissa engångskostnader för infrastruktur, bland annat flyttning av järnvägen i Kiruna. Kina har under flera år varit dragloket i marknaden. Nu tyder tecken på att Indien kommer att bli nästa motor i den mineral- och metallbaserade världsekonomin. När de folkrika länderna i Asien uppnår en viss inkomst per capita stiger behovet av bland annat stål markant. Detta tillskott i världens stålproduktion måste baseras på järnmalm och mot denna bakgrund tror vi på en fortsatt god utveckling under de närmaste åren. Martin Ivert Verkställande direktör VD-KOMMENTAR 3

8 Säkerheten först En säker arbetsmiljö där alla månar om varandras och den egna säkerheten är både en rättighet och en skyldighet för den som arbetar i LKAB. Säkerheten först är namnet på det långsiktiga arbete som inleddes 2005 för att bygga bort olyckorna i koncernen. Visionen är noll olycksfall. Säkerhetsarbetet har högsta prioritet, omfattar hela arbetsmiljöområdet och syftar till att höja alla medarbetares kunskap och engagemang. Målet är att arbeta in Säker heten först i medarbetarnas vardag genom allas delaktighet och vilja att ändra på felaktiga beteenden, såväl hos sig själva som hos andra. Därmed får en säkerhetskultur möjlighet att växa fram. Inom koncernens nationella och internationella verksamhet följs de lagar och föreskrifter som finns i de länder där verksamhet bedrivs. Koncernens miljöpolicy är ofta mer långtgående än lokal lagstiftning och policyn gäller som rättesnöre för alla LKABs anläggningar i världen var ur säkerhetssynpunkt ett dystert år. Det inträffade 86 (64) olycksfall med frånvaro inom koncernen och totalt 431 olycksfall med eller utan frånvaro. Den kortsiktigt negativa utvecklingen är oacceptabel, men får inte hindra arbetet och övertygelsen att visionen noll olycksfall är möjlig att nå. Efter många år utan svåra olyckor inträffade en dödsolycka på grund av stenras samt en allvarlig olycka där en ung medarbetare förlorade en arm. Dödsolyckan var den första på mer än tio år. LKAB arbetar uthålligt för att öka engagemanget för ökad säkerhet, vilket bland annat resulterat i en kraftigt ökad risk- och tillbudsrapportering. Under 2006 rapporterades tillbud, mot året innan. Risk- och tillbudsrapportering är grunden för ett långsiktigt systematiskt förbättringsarbete. Samtliga inrapporterade risker, tillbud och olyckor be arbetas på arbetsplatserna för att få kunskap om och kunna åtgärda riskerna. ANALYS AV OLYCKORNA Inom järnmalmsverksamheten har en arbetsgrupp analyserat frekvensen av olika olyckskategorier under 2006 och funnit tio kategorier. Tre av dessa stod tillsammans för cirka 40% av alla olycksfall med frånvaro; fallolyckor, stöt och slag samt egen hantering. Egen hantering är den klart vanligaste olycksorsaken, vilket visar vikten av att alltid göra en snabb riskbedömning innan man sätter igång ett arbete. Arbetsgruppens analyser följs nu upp med handlingsplaner och åtgärder för att minska olycksfallen. Under våren genomfördes en revision av arbets miljöarbetet av DuPont Safety Resources. Med denna som ARBETSMILJÖVÄRDERINGAR Vår övertygelse om säkerhet Alla skador och arbetsrelaterade sjukdomar kan förhindras. ARBETSOLYCKOR MED FRÅNVARO TILLBUDSRAPPORTERING Att arbeta på ett säkert sätt är ett villkor för anställning och uppdrag. Vi är alla ansvariga för att förhindra arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Alla är synligt och tydligt engagerade för att förbättra arbetsmiljön. Alla säkerhetsbrister skall åtgärdas snabbt. Kontinuerlig säkerhetsutbildning för alla är viktigt för att uppnå en säker arbets plats. Säkerheten är lika viktig på som utanför arbetet. Att förhindra arbetsrelaterade sjuk domar och skador är bra för verksamheten Antal olyckor Milj arbetstimmar Totalt antal olycksfall med frånvaro i koncernen. Antalet olycksfall per miljon arbetade timmar. Antal Antal rapporterade tillbud och risker. 4 SÄKERHETEN FÖRST

9 Säkerheten först är namnet på ett långsiktigt arbete för att minska antalet olyckor och höja alla medarbetares kunskap och engagemang för en säker arbetsmijö. grund genomförs ett systematiskt arbete med prioriterade åtgärder och förbättringar av arbetsmiljön inom hela koncernen. Under året har LKAB antagit gemensamma arbetsmiljövärderingar och sett över chefernas förutsättningar att hantera arbetsmiljöfrågorna, bland annat genom att minska deras administrativa uppgifter. Ledningens engagemang och vilja är en förutsättning för att lyckas. Merparten av LKABs chefer samt viktiga stödresurser och större entreprenörer har genomgått en 3-dagarsträning i säkerhetsarbete. Under 2007 planeras en utbildning för alla medarbetare. Arbete pågår med att ytterligare höja chefers kompetens och under 2007 införs bland annat ett arbets miljökörkort, vilket innebär att alla chefer måste genomgå en obligatorisk säkerhetsutbildning. Andra områden som ses över är regelverk, organisation och informationsstruktur. En ny aktivitet är de säkerhetsrundor som med arbe ta- re genomför som komplement till lagstadgade skyddsronder. Genom säkerhetsrundorna ser man bättre hur medarbetarna lever upp till föreskrifter, upptäcker brister samt hur kommunikation och dialog om säker het fungerar på arbetsplatserna. Ett annat exempel på en säkerhetshöjande åtgärd är busstransporter mellan verksamhetsorterna Kiruna, Svappa vaara och Malmberget. Därmed har trafiken med personbilar kraftigt reducerats. Bussarna är utrustade med dubbdäck, säker hetsbälten för alla passagerare och alkolås för föra ren. LKABs arbetsmiljöfokus ligger framförallt på förebyggande arbete. I arbetet mot alkohol och droger genomfördes 2005 en utbildning för alla chefer och skyddsombud. Under 2006 fortsatte detta arbete med att tidigt fånga upp personer i riskzonen. Slumpmässiga drogtester görs på LKABs arbetsplatser, såväl på anställda som entreprenörer. SÄKERHETEN FÖRST 5

10 LKABs klimatpåverkan Användningen av fossila bränslen och karbonatbaserade tillsatsmedel leder till att LKAB släpper ut den klimatpåverkande gasen koldioxid. Det är samtidigt viktigt att betona de stora miljöfördelar som LKABs produktion och produkter har när det gäller energianvändning och emissioner, både i ett regionalt och globalt perspektiv. Utsläppen kommer att öka med ökad pelletsproduktion. Samtidigt minskar användningen av fossila bränslen inom värmesektorn där alltmer spillenergi används. LKABs medverkan i EUs handelssystem med utsläppsrätter innebär att de ökade koldioxidutsläppen kompenseras med köp av utsläppsrätter från andra anläggningar, som har överskott av dessa. ENERGIEFFEKTIV JÄRNMALMSPRODUKTION Energiförbrukningen per ton producerad och förädlad järnmalmsprodukt har genom åren successivt minskat, samtidigt har en omfördelning skett av nyttjade energikällor. Den dominerande järnmalmen i LKABs gruvor är magnetit, som i jämförelse med hematitmalm har fördelen att energi frigörs i förädlings processen. Omkring 60% av den värmeenergi som behövs för pelletstillverkningen kommer från oxidation, vilket minskar behov av externa bränslen. De flesta andra pelletsproducenter i världen utgår från malmråvaran hematit. Denna kräver högre energitillförsel vid förädlingen, cirka 15 liter olja per ton färdig produkt. Som jämförelse förbrukar LKABs pelletsverk i Malmberget endast 5 liter olja per ton pellets. De stora energieffektiviseringarna för kol och olja gjordes under 70- och 80-talen då LKAB kunde halvera tillförseln av extern energi genom processförändringar. Under senare år har möjligheterna att nyttja spillvärme från processgaser för uppvärmning medfört rejäla minskningar av koldioxidutsläppen från oljeeldade panncentraler. Några viktiga åtgärder har varit installation av avgaspannor i pelletsverken, som reducerat energiförbrukningen. I pellets verken tas överskottsvärme tillvara från pelletsprocessen för uppvärmning av de egna anläggningarna. I Kiruna slussas dessutom en viss del ut i kommunens fjärrvärmesystem. Detta arbete i kombination med råvaran magnetit gör LKABs pelletsverk till de energieffektivaste i världen. Det innebär att LKAB har ett rejält försprång framför konkurrenternas hematitbaserade pellets när det gäller tillförsel av energi och utsläpp av koldioxid. I de nya pelletsverken förbättras möjligheterna till processtyrning, vilket kommer att innebära en jämn och energi effektiv produktion. Men LKAB är beroende av fossila bränslen och behovet av kol och olja ökar när pelletsproduktionen ökar. Energi effektivisering är ett av LKABs fokusområden, CO 2 -UTSLÄPP VID RÅJÄRNS- FRAMSTÄLLNING FRÅN JÄRNMALM LKAB-PRODUKTERNAS MILJÖFÖRDELAR LKABs järnmalm består till största delen av magnetit, vilket ger stora miljöfördelar: Vid sintring i pelletsprocessen sker en oxidation som frigör energi. 60% av värmeenergin för produktionen kommer från oxidationen. Mindre tillförsel av kol och olja krävs och innebär lägre utsläpp. Framställningen av LKAB-pellets genererar sju gånger lägre utsläpp av koldioxid än sintring vid stålverken. Minerals Division erbjuder produkter av naturligt förekommande mineraler: Mineraler med flamskyddande egenskaper ersätter syntetiska. Magnetit används för vattenrening och svavelrening av kol. Olivin förbättrar arbetsmiljön i gjuterier och minskar koldioxidutsläpp vid ståltillverkning Kg CO 2 /ton råstål 70 Sinter Hematitpellets LKAB-pellets De totala kodioxidutsläppen för framställningen av råstål, cirka kg CO 2 /ton, reduceras när LKAB-pellets används som järnråvara. Framställningen av LKAB-pellets genererar sju gånger lägre koldioxidutsläpp än sintring och tre gånger lägre än hematitbaserad pelletstillverkning. 6 LKABs KLIMATPÅVERKAN

11 men potentialen är inte lika stor som tidigare, med tanke på de effektiviseringar som redan är gjorda. Andra bränslen som innebär lägre utsläpp av koldioxid kan inom en femårsperiod bli möjliga att använda, men då måste de processtekniska och kommersiella förutsättningarna finnas. Användning av biobaserade bränslen ligger mycket långt borta, främst av processtekniska skäl. FORSKNINGSSAMARBETE LKAB arbetar på flera områden för att minska påverkan av klimatet, bland annat genom att delta i internationellt forskningsarbete. Projekt ULCOS är ett initiativ från International Iron & Steel Institute för att undersöka möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin med 50%. LKAB har bidragit med experimentmasugnen i Luleå för att studera hur CO 2 -utsläppen från masugnar kan reduceras. Ett annat projekt handlar om en förstudie för att utveckla en metod för att binda koldioxid i gråbergsdeponier. Man låter koldioxiden reagera med vatten och gråberg så att mineralen löses upp och senare faller ut som karbonater, som långsiktigt binder koldioxiden. Ett tredje projekt handlar om att genom ökad skogsproduktion reducera koldioxidhalten i atmosfären. LKAB genomför tillsammans med andra aktörer praktiska försök som syftar till att fördubbla skogsproduktionen på avgränsade ytor. På längre sikt kan förmodligen LKABs utsläpp av koldioxid bindas i ökad skogsproduktion. Ett av LKABs utvecklingsprojekt ska finna en metod att binda koldioxid i gråbergsdeponier. BRÄNSLEFÖRBRUKNING I LKABs PELLETSVERK ENERGIFÖRBRUKNING ENERGIFÖRBRUKNING PER TON PELLETS MJ/ton pellets GWh Mt 21 0,25 MWh/ton pellets , , ,10 0, , Pelletsproduktion Olja Kol El Genom ett systematiskt förbättringsarbete har bränsleekonomin i pelletsverken blivit allt bättre. Energiförbrukningen har under flera år legat i linje med pelletsproduktionen. Effektiviseringar bidrar till att energiförbrukningen minskar i förhållande till antalet producerade ton pellets. Genom effektiviseringar har energiförbrukningen inte ökat i samma takt som pelletsproduktionen. LKABs KLIMATPÅVERKAN 7

12 Energi en avgörande framtidsfråga Energifrågan är strategiskt viktig för LKAB av kostnads-, processtekniska och klimatpåverkande skäl. Koncernens energikostnader riskerar inom kort att bli lika stora eller större än personalkostnaderna. Oron ökar kring den framtida tillgången på energi till konkurrenskraftiga priser. LKAB är en av Sveriges största elkonsumenter och står idag för drygt 1% av landets totala förbrukning av elenergi. När de planerade investeringarna i utökad produktion är genomförda 2009 beräknas LKABs behov öka till nära 1,5% av Sveriges elförbrukning. Samtidigt tenderar elpriserna att på sikt raka i höjden. Inom järnmalmsverksamheten används stora mängder elenergi, i huvudsak för gruvdrift och malmförädling. Inom något år kommer årsförbrukningen att stiga från cirka 1,7 till drygt 2 terawattimmar (TWh). Samtidigt har marknadspriserna på den nordiska elbörsen stigit kraftigt sedan avregleringen. LKAB har ett långsiktigt elavtal som säkrar leveranserna många år framåt, men de högre priserna på börsen får ett visst genomslag redan nu. Om nuvarande läge består kan det på längre sikt innebära avsevärt ökade produktionskostnader. Ett öres prishöjning per KWh innebär en kostnadsökning för LKAB på 20 Mkr. För att möta kraftbehovet har LKAB tillsammans med ett tjugotal elintensiva basindustrier bildat bolaget BasEl som ska generera kraftproducerande projekt som avsevärt kan öka tillgången på el till konkurrenskraftiga priser. Företagen i BasEl återfinns främst i skogs-, stål-, kemioch gruvindustrin med verksamheter i Sverige och utomlands. Sammanlagt använder bolagen elenergi som motsvarar cirka hälften av industrins elanvändning i Sverige. Ett av de projekt som LKAB har engagerat sig i har resulterat i vindkraftföretaget VindIn AB, som skall bygga och driva vindkraftverk i syfte att leverera elkraft till ägarföretagen. Ambitionen är att vindkraftprojekten inom fem år ska producera 1 TWh per år. ENERGIEFFEKTIVISERING Effektivisering av energianvändningen är ett av LKABs prioriterade områden. Energiledningssystemet (ELS) utgör grunden i det arbetet. LKAB har förbundit sig att effektivisera elanvändningen enligt Energimyndighetens program för energieffektivisering (PFE) och har i utbyte fått en elskattereduktion med 0,5 öre/kwh. LKAB deltar med fem verksamhetsområden; Svappavaara malmförädling, Kiruna malmförädling och gruvbrytning samt Malmberget malmförädling och gruvbrytning. Medverkan innebär att LKAB ska införa energiledningssystem enligt svensk standard (SS ) och genomföra en speciell energianalys, vilken innebär att beskriva energianvändningen och definiera åtgärder för att spara elenergi. Speciella rutiner finns för inköp och projektering, vilka innebär att de energieffektivaste lösningarna ska väljas när tekniken medger detta. Åtgärder och resultat ska successivt redovisas för Statens Energimyndighet som godkänner och beviljar fortsatt deltagande i programmet. LKAB har i juni 2006 certifierat energiledningssystemet inom malmförädlingen i Kiruna och Malmberget och valde då att låta PFE-kraven ingå. Sedan tidigare är certifiering genomförd i Svappavaara malmförädling. Arbetet har under 2006 påbörjats inom gruvorna och ledningssystemet beräknas att successivt införas i hela koncernen. LKAB och andra basindustrier har bildat vindkraftföretaget VindIn AB, som ska leverera elkraft till ägarföretagen. ENERGIUTBILDNING För att öka medvetandet och engagemanget i energifrågan har medarbetarna i Malmfälten deltagit i en energi - utbildning som har utvecklats i samarbete med Jernkontoret, Sandvik, SSAB och Energimyndig heten. 8 ENERGI EN AVGÖRANDE FRAMTIDSFRÅGA

13 Marknader och konkurrens LKABs huvudprodukt är järnmalmspellets för framställning av råjärn i masugnar och direktreduktionsprocesser. Koncernen levererar även järnmalmsprodukter för andra användningsområden samt industrimineraler till många olika branscher världen över. JÄRNMALMSPRODUKTER Världshandeln med järnmalm domineras av tre stora aktörer; de multinationella mine ralkoncernerna Rio Tinto och BHP Billiton med järnmalms gruvor i Australien samt CVRD i Brasilien. Dessa tre har mer än 70% av världsmarknaden. LKAB är globalt sett en liten aktör med en marknadsandel på endast 3%, men med en stark ställning i Nordeuropa och världsledande inom pelleti sering av järnmalm. LKAB levererar förädlade järnmalmsprodukter, främst pellets som är centimeterstora malm kulor med specifika egenskaper. Värdeskapandet ligger i att LKABs pelletsprodukter anpassas till kundernas processer, vilket höjer produktiviteten i råjärnstillverkningen. LKAB producerar två typer av pellets; masugnspellets som främst levereras till stålindustrin i Nordeuropa, och direktreduktionspellets (DR-pellets), vars huvudsakliga marknad finns i Nordafrika och Mellanöstern. Masugnspellets är den volymmässigt största produkten. LKABs bedömning är att råjärn från masugnar kommer att vara den dominerande råvaran för stålframställning under överskådlig tid. Produktiviteten i masugnarna ökar också med färre och större anläggningar. Direktreduktionsprocesserna utgör cirka 7% av den malmbaserade järnframställningen, men ökar i länder med tillgång till naturgas. Volymen DR-pellets väntas följa den utvecklingen. LKAB levererar även järnmalm i form av fines, som till skillnad från pellets måste bearbetas av kunderna före råjärnsprocessen. Volymen finesprodukter bedöms succes sivt minska och den framtida inriktningen är att leverera 100% pellets till stålindustrin. LKABs främsta styrkor är den högkvalitativa magnetitmalmen, som vid pelletisering är energieffektiv samt den stora malmreserven. Hög kompetens inom pelletisering och marknadspositionen som ledande pellets tillverkare är andra styrkefaktorer. LKABs gruvor är världens modernaste underjordsgruvor, men underjordsbrytningen innebär en nackdel då kon kur renterna bryter malm till betydligt lägre kostnad i Den sjöburna världshandeln med järnmalm domineras av gruvkoncerner i Brasilien och Australien, som skeppar merparten till de stora importregionerna Kina, Japan och EU. LKABs export sker i huvudsak till Nordeuropa, Nordafrika och Mellanöstern. VÄRLDSHANDELN MED JÄRNMALM Största exportländerna Australien Brasilien Indien Sydafrika Kanada Sverige Största importländerna Kina EU Japan Sydkorea Taiwan MARKNADER OCH KONKURRENS 9

14 Magnetit och dolomit för den europeiska industrimineralmarknaden lossas och bearbetas vid Minerals Divisions anläggning i Moerdjik, Nederländerna. dag brott. Andra nackdelar är US-dollarberoendet, energiberoendet, den trånga logistiken från gruvor till hamnar samt malmkropparnas läge under samhällena i Malm fälten. Framtidsmöjligheterna ligger i den goda utvecklingen på stål- och järnmalmsmarknaden, som ger utrymme för tillväxt genom ökad produktion. Det främsta hotet är en stagnation i den kinesiska utvecklingen. Andra hot är fallande dollarkurs och pelletspriser samt höga energipriser och nya miljölagar som kan snedvrida konkurrensen. Växthuseffekten är en stor utmaning för framtiden. LKAB arbetar på flera områden för att minska utsläppen, både i den egna produktionen och i kundernas processer vid järn- och ståltillverkningen. EUs handel med utsläppsrätter innebär att LKAB vid behov köper utsläppsrätter från andra del tagare i handels systemet. Produktionsökningar i LKABs befintliga anläggningar kan därmed ske utan att utsläppen i Sverige eller inom EU ökar. Systemet påverkar dock konkurrensen globalt då det inte omfattas av alla aktörer på världsmarknaden. INDUSTRIMINERALER Minerals Division har en bred och omfattande verksamhet på en internationell marknad under varumärket Minelco. Divisionen utvecklar, producerar och marknadsför mineralprodukter för olika industribranscher. För strategiskt viktiga mineraler har Minelco kontroll från råvarukälla till slutanvändare. De utvalda mineralerna är för närvarande magnetit, olivin, glimmer samt huntit och hydromagnesit. De två sistnämnda är mineraler med flamskyddande egen skaper, som marknadsförs under produktnamnet UltraCarb. Minelco är marknadsledande inom ett flertal användningsområden. En position som baseras på hög kompetens inom mineralteknologi, produktion och applikationer, god kännedom om lokala marknader samt utveckling av såväl material som processer i nära samarbete med kunderna. Världsmarknaden för divisionens produktområden uppskattas till över 20 miljarder kronor. Kunderna återfinns inom gummi- och plastindustri, kemisk industri, gjuterier och tillverkning av eldfasta material, bygg och anläggning, olje- och gasutvinning med flera. Magnetit är LKABs råvara för järnmalmsproduktion, men har även andra användningsområden. Det finns en stark efterfrågan på magnetitprodukter inom olje- och gasindustrin för gasrörledningar under vatten. Minelco är marknadsledande på magnetit. Marknaden för olivin kan delas in i tre huvudområden: stål-, eldfast- och gjuteriindustri. LKAB är själv en stor användare av olivin, som är en viktig insatsvara i pelletstillverkningen. Glimmer används främst som funktionellt fyllmedel i plast- och färgindustri, exempelvis för att göra plaster böjliga och ge färger slätare yta. Minelco är en betydande leverantör av glimmerprodukter och marknadsledare i Europa. Företaget har genom samarbets avtal ensamrätt till glimmer, som är en biprodukt från apatit gruvan i finländska Siilinjärvi. Potentialen för UltraCarb-produkter är mycket god. Framförallt väntas en fortsatt global tillväxt av miljövänliga flamskyddsmedel till kabelindustrin och övrig polymer industri. UltraCarb-produkterna levereras i huvudsak från en delägd fyndighet i Izmir, Turkiet, som är världens största samtidigt som den är ekonomiskt konkurrenskraftig tack vare en kostnadseffektiv produktion. I Kina har Minerals Division två produktionsanläggningar i Tianjin. Anläggningarna producerar keramiska eller eldfasta produkter huvudsakligen till den kinesiska stål- och gjuteriindustrin. Affärerna sker i partnerskap med två ledande producenter inom respektive område. 10 MARKNADER OCH KONKURRENS

15 KGS Mekaniska ingår i det svenska konsortium som bygger de nya malmvagnarna till LKAB. Divisionens viktigaste styrkor är en bred produktportfölj och stor geografisk spridning samt det kunnande om mineraler och processer som finns i koncernen. Möjligheterna bedöms finnas inom bland annat olivinproduktionen, ökad efterfrågan på magnetit, positiva miljötrender inom vatten rening och flamskyddsmedel samt tillväxten i Asien och USA. De främsta hoten är en större konjunkturnedgång, ökade fraktpriser och sämre växelkurser. ÖVRIG VERKSAMHET Verksamheten inom Special Businesses Division stödjer koncernen med borrsystem, berg- och betongarbeten, sprängämnen, verkstadstjänster och fastigheter. Divisionen gör även affärer utanför koncernen, både med andra gruvföretag samt med bygg- och anläggningsföretag. Wassara AB marknadsför sitt patenterade borrsystem till gruvindustrin i Sverige, Sydafrika och Syd amerika samt till företag som bygger tunnlar eller borrar efter olja och gas. Företaget har varit samägt med Sandvik, men under 2006 förvärvade LKAB samtliga aktier och Wassara är nu ett helägt dotterbolag. Wassaras främsta styrka är borrsystemets miljöfördelar. Wassarahammaren drivs av vatten utan några tillsatser, medan andra borrningsmetoder antingen drivs med hjälp av olja eller använder olja i spolmediet. AB KGS planerar för en ökad tunnelproduktion inom Mining Division och därmed ökad efterfrågan på betong och betongsprutning. Betong sprutning marknadsförs även till andra gruvor och mot anläggningsföretag och tunneldrivningar. KGS Mekaniska har tillsammans med K-Industrier/Kiruna Wagons uppdraget att tillverka LKABs nya malmvagnar. Kimits verksamhet är främst inriktad på att förse LKAB med effektiva sprängmedel och sprängämnestjänster. Kimit säljer även sina produkter till andra företag på den nordiska marknaden och har under 2006 ingått avtal med finländska branschkollegan Lapua om försäljning av sprängämnen till gruv- och byggindustrin i Finland. Fastighets AB Malmfälten förvaltar bostadsfastigheter och har en stark position på den lokala marknaden i Kiruna och Gällivare kommuner. MINERALPRODUKTER SPECIAL BUSINESSES DIVISION Produkter Marknader Företag Verksamhet Magnetit Olivin Glimmer UltraCarb Zirkon Olje- och gas-, gummi- och plastindustri, bygg och anläggning, kolrening, vattenrening Järn-, stål-, gjuteri-, eldfast industri Plast-, färgindustri, ytbeläggning, byggnadsmaterial Plast-, kabelindustri Keramisk, glas, kemi, eldfast industri KGS Kimit KGS Mekaniska FAB Wassara Berg, betong Sprängämnen Mek. verkstad Bostäder Borrsystem Bentonit Gjuteri, pappers-, färg-. kemisk-, livsmedelsindustri MARKNADER OCH KONKURRENS 11

16 Vision och strategier Den strategiska planen bygger på en årlig omvärlds analys av marknader, produkt- och processutveckling samt teknikutveckling. Affärsidé LKABs verksamhet är att, med utgångspunkt från Malmfälten, för världsmarknaden tillverka och leverera förädlade järnmalmsprodukter och tjänster som skapar mervärden för kunderna. Andra närbesläktade produkter och tjänster som bygger på LKABs kunnande och som stödjer huvudaffären kan ingå i verksamheten. Vision LKAB ska av kunderna uppfattas vara den leverantör som ger mest mervärde och därmed ledande inom sina utvalda marknads segment. Strategier Koncernens övergripande strategier kan sammanfattas i följande punkter: Fortsatt nischstrategi baserad på pellets som produkt samt mervärde för kunden. Fullbeläggningsstrategi i grunden. Volymtillväxt genom bättre nyttjande av anläggningar och personal. Selektiv och fortsatt resurssnål expansion av pelletskapaciteten. Organisationsutveckling för ökad produktivitet och bättre arbetsmiljö. Utveckling av industrimineraler. Den allmänna bedömningen är att efterfrågan på järnmalm kommer att vara hög under de kommande åren, särskilt på pelletsprodukter. Det ger förutsättningar för LKAB att växa genom investeringar i nya förädlingsverk och nya huvudnivåer i järnmalmsgruvorna. Efterfrågan på koncernens övriga mineralprodukter; främst olivin, glimmer och UltraCarb (mineraler med flamskyddande egenskaper) bedöms också vara fortsatt god. En grundläggande förutsättning är tillgången på brytvärda malmer. När det gäller järnmalm har LKAB malmreserver och mineraltillgångar för brytning under överskådlig tid. Vad gäller industrimineraler har koncernen säkrat tillgångar av olivin, glimmer, huntit och hydromagnesit. En annan viktig förutsättning är att LKAB kan nyttja den starka finansiella plattform som företaget har skapat. Den finansiella strategin är att behålla hög soliditet för att både klara de stora investeringar som krävs och ha en buffert för en eventuell konjunktursvacka. En mängd strategiska aktiviteter pågår inom områdena miljö, personal, tillväxt och effektivitet. Det nya pelletsverket i Malmberget, som togs i drift under året, är en av de strategiska aktiviteter som uppfyller affärsidén, med riktning mot visionen. 12 VISION OCH STRATEGIER

17 En båt med olivin från Grönland lossar i Narvik. Mining Division producerar järnmalmsprodukter för framställning av råjärn till stål industrin. Divisionens främsta konkurrensfördelar är den magnetit malm som finns i Malmfälten och det pellets kunnande som byggts upp genom åren. Fortsatt nischstrategi baserad på pellets produkter och inriktning mot 100% pellets till stålindustrin. Fullbeläggning i produktionen för högsta möjliga kostnads effektivitet. Resurssnål volymtillväxt genom bättre nyttjande av anlägg ningar och personal. Ökning av leveranskapaciteten med förbättrad logistik; bland annat genom större järnvägsvagnar, ombyggnad av lastterminaler och malmhamnen i Narvik. Fortsatt fokus på underhållet för att stabilisera produktions volymen och säkerställa produkt kvaliteten. Långsiktig ökning av anläggningshastigheten utan att göra avkall på kvaliteten. Organisationsutveckling för att öka produktiviteten genom att delegera ansvar och befogen heter. Förbättrad arbetsmiljö, ökad säker het och attrak tivare arbetsplatser för att locka framtidens medarbetare och öka antalet kvinnor i företaget. Ständigt pågående energi effektivisering av kostnadsoch miljö skäl. Forskning och utveckling för att säkerställa ett fortsatt ledarskap inom pelletisering. VISION OCH STRATEGIER 13

18 Minerals Division utvecklar, producerar och marknadsför utvalda mineraler, kund anpassade för olika industri branscher. Verksamheten ska stödja järnmalmsaffären, söka andra användnings områden för järnmalm och nyttja mineralkunnandet i andra branscher. Utvalda mineraler är magnetit, olivin, glimmer och mineraler med flam skyddande egen skaper (UltraCarb). Strategin är att ha kontroll på de utvalda mine ralerna från råvarukälla till slutanvändare. Produktutveckling tillsammans med kunderna. Huvudmarknaden är Europa, medan den framtida tillväxten främst förväntas ske i Asien och Nordamerika. Tillväxtområden för magnetit är framför allt applikationer för tung betong, vattenrening och svavel - rening av kol. De externa olivinkunderna finns i första hand inom europeisk stål industri. Andra större användningsområden är inom gjuteri- och eldfast industri. I Turkiet har Minerals betydande fyndigheter av huntit och hydromagnesit för tillverkning av mineraler med flamskyddande egenskaper (UltraCarb-produkter). I Finland har divisionen en anläggning för tillverkning av glimmer och har ökat produktionskapaciteten för att växa på marknader som plast, färg, ytbeläggning, byggnads konstruktion och ljuddämpning. I Asien har divisionen i huvudsak arbetat med försäljning av externa leverantörers mineral produkter. Strategin är att succes sivt utöka produktportföljen med egna produkter. Special Businesses Division stödjer koncernen med tjänster och teknisk utveckling inom berg- och betongarbeten, verkstadstjänster, spräng ämnen, borrsystem och fastigheter. Verksamheten sker i dotter företagen AB KGS, Wassara AB och Fastighets AB Malmfälten (FAB). KGS förädlar delar av LKABs gråbergsavfall till vägoch betong ballast, spränger, krossar och transporterar mineral produkter, processar betong samt förstärker berg för gruv- och anläggnings industrin. KGS Mekaniska tillverkar stålkonstruktioner och maskin komponenter till verkstads-, gruv- och anläggningsindustrin. Wassara utvecklar och säljer borrsystem till gruvindustrin, bygg- och anläggnings branschen. Organisationen ska utvecklas mot större marknads orientering. Kimit stödjer järnmalmsverksamheten med sprängämnestillverkning, inköp, lagerhållning och leverans av sprängmedel. FAB tillhandhåller bostäder och lokaler på verksamhets orterna, med normala affärsmässiga avkastningskrav. FAB ska även vara en resurs i samhällsomdaningen i Kiruna och Malmberget. 14 VISION OCH STRATEGIER

19 Divisionernas verksamhet 2006 Mining Division Mining Division bryter, förädlar och transporterar järn malms produkter till stålindustrin, främst pellets som är divisionens huvudprodukt. Divisionen levererar även magnetitprodukter till Minerals Division. Försäljningen av järnmalmsprodukter till stål industrin sköts av Market Division. Stefan Hertil och Roland Paulsson arbetar vid det nya pelletsverket MK3 i Malmberget. DIVISIONERNAS VERKSAMHET 15

20 JÄRNMALMSMARKNADEN 2006 Världens produktion av råstål, som är drivkraften för efterfrågan på järnmalm, ökade 2006 till ett nytt rekord för åttonde året i rad. Enligt preliminär statistik från International Iron and Steel Institute ökade produktionen med 8,9% till över 1,2 miljarder ton. Starkast var ökningen i Kina, där råstålsproduktionen uppnådde omkring 423 Mt, en ökning med 18,8%. Produktionen ökade också i andra stora importregioner för järnmalm, exempelvis i Japan med 3,3% och i EU-25 med 6,0%. Den fortsatta ökningen av råstålsproduktionen i världen medförde stark efterfrågan på järnmalm under hela året. Världshandeln med sjöburen järnmalm torde ha ökat till omkring 740 Mt 2006 eller med 13,4% från föregående år. Kinas import ökade till 326 Mt eller med 18,6%. Inom EU-15, LKABs huvudmarknad för masugnsprodukter, ökade råstålsproduktionen med 4,9% till 173 Mt. Till dessa länder ökade LKABs leveranser med 10,5%. Råstålsproduktionen minskade i Nederländerna utan att LKABs leveranser påverkades, vilket indikerar en ökad mark nadsandel. I Sverige minskade produktionen på grund av underhållsarbeten och tekniska omständigheter, vilket för LKAB medförde minskade leveranser till den inhemska marknaden. Konsolideringen av världens stålindustri tog 2006 ytter ligare ett stort steg, när världens största stålföretag, Mittal Steel, förvärvade världens näst största stålföretag, Arcelor. Det fusionerade företaget, Arcelor Mittal, producerar omkring 120 Mt råstål per år. Under året inleddes också en budstrid om det brittisk-holländska stålföretaget Corus. Världens produktion av direktreducerat järn, järnsvamp, fortsatte att öka Ökningen skedde dock främst i Indien och Mexico, som i hög grad är självförsörjande på järnmalm. I Mellanöstern och Nordafrika, som är LKABs huvud - marknad för direktreduktionspellets, minskade pro duk - tionen bland annat på grund av pågående anlägg nings - projekt, som hämmade produktionen. Exportmark naden för DR-pellets stagnerade och LKABs leve ranser minskade till förmån för ökad export av mas ugns pellets. Fortsatt knapphet på järnmalm på världsmarknaden under 2006 bidrog till att priserna på fines och styckemalm från de stora producenterna höjdes med 19%. Den första mönsterbildande prisuppgörelsen träffades först i maj 2006 mellan brasilianska CVRD och tyska Thyssen Krupp Stahl. Efterfrågan på pellets var inte lika stark, vilket medförde att priserna på dessa produkter föll med 3%. LKAB missgynnades av sjöfraktutveck lingen och tvingades acceptera något sämre prisutfall än mer avlägsna leverantörer. I genomsnitt fick dock LKAB en nettoprisökning tack vare ökade priser på fines. PRODUKTION Processkedjan sträcker sig från gruvorna i Kiruna och Malmberget till hamnarna i Narvik och Luleå; från brytning av rå malm under jord, produktion av pellets i förädlingsverken ovan jord och järnvägstransport till Luleå och Narvik. Utifrån de senaste årens starka efterfrågan på järnmalm har de övergripande målen varit att öka produktionskapaciteten i alla led; brytning, förädling och logistik. Genom effektivisering och förbättrat underhåll har produktions volymen successivt höjts från 20 Mt till 23 Mt. Pågående investeringar i nya förädlingsverk och ökad transport kapacitet förväntas ytterligare höja produktionsvolymen till 30 Mt. Insatserna koncentreras på att förbättra utbytet i gruvbrytningen och få ut mesta möjliga järnenheter i förhållande till mängden bruten malm. Åtgärder vidtas bland NYCKELTAL MINING DIVISION Mkr Omsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 48,0 46,3 Tillgångar Skulder Investeringar Avskrivningar Medeltal anställda varav moderbolaget Produktion, Mt 23,3 23,3 Leveranser, Mt 23,3 23,2 Lager, Mt 1,8 1,9 RÅSTÅLSPRODUKTION, VIKTIGA KUNDLÄNDER Förändring Tyskland +6,1% 2. Sverige -4,5% 3. Finland +6,6% 4. Nederländerna -7,9% 5. Saudiarabien -5,1% 6. Turkiet +11,2% 7. Egypten +7,1% 8. Belgien +11,6% 9. Libyen -8,3% 10. Ungern +6,7% De tio största kundländerna svarade för 95 (94)% av Minings totala leveranser Mt VÄRLDENS EXPORT AV JÄRNMALM OCH PRODUKTION AV RÅSTÅL Världens export av järnmalm (prel 2006) Världens produktion av råstål 16 DIVISIONERNAS VERKSAMHET

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Ljus framtid med nya utmaningar

Ljus framtid med nya utmaningar Årsredovisning 2007 Innehåll 4 VD-kommentar 7 Affärsidé, vision, strategier, policys 10 2007 i sammandrag 14 Marknad 17 Energi, klimat och yttre miljö 27 Personal 31 Strategiska investeringar 33 Forskning

Läs mer

En internationell högteknologisk mineralkoncern. Presentation för SSG Säkerhetskonferens 2007-09-27. SSG Säkerhetskonferens 070927, Mats Pettersson

En internationell högteknologisk mineralkoncern. Presentation för SSG Säkerhetskonferens 2007-09-27. SSG Säkerhetskonferens 070927, Mats Pettersson En internationell högteknologisk mineralkoncern Presentation för SSG Säkerhetskonferens 2007-09-27 LKAB i världen 3 700 anställda 11% kvinnor 600 anställda utanför Sverige 30-tal bolag 15-tal länder Huvudkontor

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN

ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN ÅRSREDOVISNING 05 EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN LKAB på en minut LKAB är en internationell högteknologisk mineral koncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa LKAB

Arbetsmiljö och hälsa LKAB Arbetsmiljö och hälsa LKAB Kärnan i LKAB LKAB grundades 1890 och ägs av svenska staten. Detta gör oss unika: Långsiktiga kundrelationer Medarbetarnas kunskap och kompetens Magnetit LKAB Green Pellets

Läs mer

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING LKAB 2011 Lars-Eric Aaro Vd och koncernchef Resultat 2011 Omsättning Rörelseresultat Rekord 31 122 Mkr 14 705 Mkr + 9% + 19 % Marknad 2011 Marknad 2011 - Råstålsproduktion i världen Miljoner ton per månad

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR

SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR Bo Krogvig Direktör Kommunikation och Samhällskontakter 18 oktober 2016 Tekniskt ledande leverantör av klimatsmarta järnmalmsprodukter till den globala stålindustrin

Läs mer

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. LKAB:s järnmalmspellets är världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt.

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för verksamhetsåret 2006

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för verksamhetsåret 2006 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för verksamhetsåret 2006 Luossavaara-Kiirunavaara AB Org. nr. 556001-5835 Nettoomsättningen ökade med 2% och blev 14 615 (14 337) Mkr. Rörelseresultatet ökade med 2% och blev 6 256 (6

Läs mer

LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION. Lars-Eric Aaro, VD

LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION. Lars-Eric Aaro, VD LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION Lars-Eric Aaro, VD LKAB Bryter och förädlar järnmalm för den globala stålmarknaden DET HÄR ÄR LKAB Vi arbetar både under och ovan jord Narvik Hamn Kiruna

Läs mer

10:15-11:45 PLENUMSSALEN STED: PLENUMSSAL ONSDAG 19. OKTOBER 2016 (10:15-11:45) TEKNOLOGI KARBONFANGST OG MILJØ ONSDAG 19.

10:15-11:45 PLENUMSSALEN STED: PLENUMSSAL ONSDAG 19. OKTOBER 2016 (10:15-11:45) TEKNOLOGI KARBONFANGST OG MILJØ ONSDAG 19. STED: PLENUMSSAL ONSDAG 19. OKTOBER 2016 (10:15-11:45) SEMINAR: TEKNOLOGI Karbonfangst og miljø Moderator: Ordförande Progressum AB, Thomas Björnström Karbonfangst og lagring Salgssjef Polarkonsult AS,

Läs mer

Olof Faxander, VD & Koncernchef

Olof Faxander, VD & Koncernchef Årsstämma 2010 Olof Faxander, VD & Koncernchef 2009 Ett turbulent stålår Efter en exceptionellt svag marknad under första halvåret, skedde en viss återhämtning under slutet av året Under en stor del av

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

Detta är LKAB AFFÄRSIDÉ

Detta är LKAB AFFÄRSIDÉ Årsredovisning 2003 INNEHÅLL 2 Detta är LKAB 3 Året i sammandrag 4 VD-kommentar 6 Koncernens inriktning 7 Organisation 8 Ekonomiska mål 9 Järnmalmsprodukter 14 Industrimineraler 16 Övrig verksamhet 18

Läs mer

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare Effektivare energianvändning i Höganäs Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs är ledande inom metallpulver Världens största och ledande tillverkare av järnbaserade metallpulver Marknadsandel: ~ 35%

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Samhällsomvandling Malmfälten

Samhällsomvandling Malmfälten Samhällsomvandling Malmfälten Anders Furbeck Senior Vice President LKAB Skellefteå 110405 En långsiktig och hållbar väg mot tillväxt LKAB är en av Sveriges lönsammaste industrikoncerner som i stor utsträckning

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. Inom LKAB finns fler än 200 spännande och utvecklande jobb och

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Basindustrin finns i hela landet

Basindustrin finns i hela landet Basindustrin finns i hela landet Viktig på orter med svag arbetsmarknad Efterfrågan på produkterna ökar varje år 375 000 direkt och indirekt sysselsatta 27 procent av varuexporten 1/3 del av industrins

Läs mer

LKABs totala leveranser av järnmalm uppgick till 6,1 (6,0) Mt, varav pelletsandelen utgjorde 4,3 (4,1) Mt.

LKABs totala leveranser av järnmalm uppgick till 6,1 (6,0) Mt, varav pelletsandelen utgjorde 4,3 (4,1) Mt. DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Luossavaara-Kiirunavaara AB Org. nr. 556001-5835 Nettoomsättningen blev 3 999 (3 831) Mkr. Rörelseresultatet blev 1 709 (1 698) Mkr. Resultat efter finansiella poster blev

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Kv 2 2005 Kv 2 2004 Kv 1-2 2005 Kv 1-2 2004

Kv 2 2005 Kv 2 2004 Kv 1-2 2005 Kv 1-2 2004 EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN Delårsrapport januari-juni 2005 Nettoomsättningen ökade med 65% och blev 6 966 (4 234) mnkr. Rörelseresultatet blev 3 022 (685) mnkr. Resultat efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23 Stålåret 214 Diagrambilaga 215-1-23 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Indien Kina Prognos USA Euroområdet -5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Källa:

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (3,1) Rörelseresultatet blev - 3,9 MSEK (- 3,1) Rörelsemarginalen blev - 98 % (- 102 %) Periodens resultat uppgick till - 4,0

Läs mer

Välkommen till Elos årsstämma 2014

Välkommen till Elos årsstämma 2014 Välkommen till Elos årsstämma 2014 Ökad tillväxttakt, förbättrad produktivitet och stärkta marknadspositioner under 2013 Omsättningen ökade med 12% till 479 mkr (434) Rörelseresultatet förbättrades med

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

Vårt nuläge och framtid. Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB

Vårt nuläge och framtid. Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB Vårt nuläge och framtid Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB AGENDA Nuläget i LKAB Vårt tillväxtprojekt LKAB 37 Investeringar i Narvik och Ofotbanen för framtiden Omvärldsförändringar

Läs mer

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs på väg mot 2050 Magnus Pettersson, Energisamordnare STÅLINDUSTRINS GEMENSAMMA VISION STÅLINDUSTRINS ÅTAGANDE Vår arbetsmiljö tillverkning använder stimulerar resurser så Vår forskning och innovation

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Stålåret 2016 diagrambilaga

Stålåret 2016 diagrambilaga Stålåret 216 diagrambilaga 217-1-27 Stål formar en bättre framtid BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Kina Indien USA Euroområdet -5 25 27 29 211 213 215 Källa:

Läs mer

Kvartalsrapport per 30 juni 2008 för Lovisagruvan AB

Kvartalsrapport per 30 juni 2008 för Lovisagruvan AB Kvartalsrapport per 30 juni 2008 för Lovisagruvan AB Kvartalet, april-juni 2008 Fakturerat malmvärde uppgick till 7,6 MSEK (10,6 april-juni 2007). Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 7,6 MSEK (5,6),

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Årsstämma 2011 Martin Lindqvist, VD & Koncernchef

Årsstämma 2011 Martin Lindqvist, VD & Koncernchef Årsstämma 2011 Martin Lindqvist, VD & Koncernchef 2 Ett återhämtningens år Den ekonomiska återhämtningen fortsatte under året, vilket medförde en ökad efterfrågan på stål Asien och Latinamerika uppvisade

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Utvecklingstrender i världen (1972=100)

Utvecklingstrender i världen (1972=100) Utvecklingstrender i världen (1972=1) Reell BNP Materialförbrukning Folkmängd Koldioxidutsläpp Utvecklingen av befolkningen på jorden, i EU15-länderna och EU:s nya medlemsländer (195=1) Världen EU-15 Nya

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Vad gör vi? Vi tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och specialstålsprodukter. Vi jobbar tillsammans med våra kunder och vi satsar flera miljarder varje

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T. PCQT Personal Computer Quality Technology AB (publ)

D E L Å R S R A P P O R T. PCQT Personal Computer Quality Technology AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T PCQT Personal Computer Quality Technology AB (publ) Kvartal 1 MAJ JULI 2005 Nettoomsättning 7,2 MSEK Rörelseresultat 0,6 MSEK Vinst per aktie 0,02 kr/aktie Breddat produktsortiment

Läs mer

LKAB begränsar produktionen Den sviktande järnmalmsmarknaden

LKAB begränsar produktionen Den sviktande järnmalmsmarknaden N R 7 2 0 0 9 3 A P R I L E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B LKAB begränsar produktionen Den sviktande järnmalmsmarknaden tvingar LKAB till åtgärder och kraftiga produktions neddragningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Alfa Laval Slide 0.

Alfa Laval Slide 0. Alfa Laval Slide 0 Årsstämma 2013 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 23 april Lars Renström VD och koncernchef 1 Nya rekordnivåer under 2012 Första halvåret Andra halvåret Helåret 2012 Orderingången

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200 000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal. Klippan den

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Älgafallet, januari 2009 Energifrågan i fokus Tanums kommun har beslutat att bidra till ett långsiktigt uthålligt samhälle. I sin miljöpolicy

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 25.3.2010 Pekka Lundmark Verkställande direktör Beläggningsgraden: EU27 och USA 86 84 82 80 78 Capacity utilisation of manufacturing in EU EU27: Beläggningsgraden inom tillverkningsindustrin

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Kommittédirektiv Översyn av energipolitiken Dir. 2015:25 Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Sammanfattning En kommitté i form av en parlamentariskt sammansatt kommission ska lämna underlag

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer